VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz"

Transkript

1 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel./fax ,fax.ředitel IČO: organizace: VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK Vrbno pod Pradědem

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2010 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení), spolupráce s odborovou organizací J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce

3 A) Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. Adresa : nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, Tel/fax : tel / fax. 554/ řed. stat.zástupce ředitele: Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října IČO: Identifikátor právnické osoby: , IČ : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava, IČ: ; - 3 -

4 Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - poskytuje základní vzdělání; - poskytuje zájmové vzdělávání; - zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Statutární orgán organizace ( čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou

5 Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rad má 6 členů a ve své činnosti se řídí 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září Nové volby do ŠR proběhly dne a k bylo ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR. Adresy pro dálkový přístup webové stránky: - webový rozdělovník centrální ; ředitele: stat. zástupce ředitele: zástupce ředitele pro základní školu Organizační struktura Ředitel a jemu přímo podřízení: statutární zástupce (vedoucí vychovatel dětského domova), vedoucí ekonomicko správního úseku, vedoucí sociálně právního úseku, zástupce ředitele pro základní školu a vedoucí školní jídelny. Každý z těchto vedoucích pracovníků má na svém úseku podřízené pracovníky

6 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu B základy vzdělání B/001 Pomocná škola, studium denní :10 r. 0 měsíců B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10.r. 0 měsíců B/01 RVP ( ŠVP č.j /Ř) C základní vzdělávání C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců C/01 Základní škola RVP ( ŠVP č.j /Ř) Výuka probíhá podle : Vzdělávacího programu (ŠVP)Škola dětem otevřená č.j /Ř ( 1.-4.r.,6.-9.r.) Vzdělávacího programu pro zvláštní školy č.j / ( 5.r.) Vzdělávacího programu pro pomocné školy č.j / (2.-6.r.,8.-10.r.) Vzdělávacího programu( ŠVP) Michalka č.j.28-10/ř ( 1.r. a 7.r.) Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / Zájmové útvary, které jsou vedeny pravidelně: Sportovní hry. Pěvecký ZK. Ruční práce. Aromaterapie. Výtvarné práce. Keramika Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7 Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j /05-21 s účinností od se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 90 S účinností od je platné rozhodnutí č.j /2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30; b) C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od pod č.j / se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení : 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám.sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení: IČ :

8 Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2010 počty žáků, dětí, studentů ( průměr hodnoceného roku) V základní škole praktické a základní škole speciální : 45 žáků ( mentální postižení) Počet dětí navštěvujících školní družinu : 15 žáků se zdravotním postižením Počet dětí v dětském domově : 48 dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění) Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova) : 68 V roce 2010 bylo zaměstnanců (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 Škola : 9,288 Školní družina : 1 Dětský domov : 35,031 Celkem za školské zařízení: 45,319 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 45,76 Stanovený limit snížen o 0,441 organizačními změnami během roku B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Závazné ukazatele roku 2010: Rozpočet provozních výdajů celkem: Příspěvek na provoz od zřizovatele: Ze státního rozpočtu: Projekty neinvestiční: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. V průběhu roku 2010 byla učiněna opatření k úsporám čerpání finančních prostředků v celé organizaci.úsporná opatření se týkala především nákupů spotřebního materiálu a služeb. Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a činí částku ve výši Kč

9 Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2010 Celkové výnosy ,00 Kč DČ ,00 Kč Z toho: Provozní dotace na přímé náklady asistent pedagoga provozní náklady projekt Zlaté ručičky (ZR) EU peníze školám Ošetřovné, přídavky Stravné Zúčtování rezervního fondu Z toho RF na projekt ZR Ostatní výnosy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkové náklady Z toho: Mzdové náklady Zákonné odvody Jiné sociální náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ostatní náklady na provoz ,00 Kč DČ ,00 Kč Z toho na projekt: Zlaté ručičky ,00 Kč Peníze školám ,00 Kč Velká údržba a opravy školského zařízení za rok 2010 Náklady na opravy a údržbu činí: Z toho: Oprava služ.vozidel Oprava vodovodní přípojky Opravy elektro, instalatéři Opravy ve ŠJ Ostatní opravy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 211,00 Kč ,00 Kč - 9 -

10 DVPP a školení za rok 2010 BOZP školení řidičů 1 300,00 Kč BOZP školení k BOZP 9 480,00 Kč celkem ,00 Kč Akreditovaná školení Velikonoční krasličení 2 360,00 Kč Vzdělávání pedagogických pracovníků 3 840,00 Kč Vzdělávání ICT 2 290,00 Kč celkem 8 490,00 Kč Školení a vzdělávání ostatní Vzdělávací program ředitele ,00 Kč Vzdělávání pro školní jídelny 2 450,00 Kč Vzdělávání PaM ,00 Kč Vzdělávání k účetnictví ,00 Kč Vzdělávání školní družina 700,00 Kč celkem ,00 Kč Akreditované školení projekt Zlaté ručičky Vzdělávací program ,00 Kč Vzdělávací program ,00 Kč Vzdělávací program 9 360,00 Kč Vzdělávací program 5 580,00 Kč Vzdělávací program 4 360,00 Kč Vzdělávací program 4 000,00 Kč celkem ,00 Kč Komentář ke způsobu vytápění: V našem zařízení máme vlastní plynovou kotelnu, která slouží k vytápění prostor obou budov - základní školy a dětského domova a k ohřevu teplé vody v obou budovách a ve školní jídelně

11 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor příjmů z vlastní činnosti 602 stravné ,00 Kč ošetřovné ,00 Kč družina 2 608,00 Kč ostatní tržby ,00 Kč CELKEM účet ,00 Kč 662 úroky 941,00 Kč 648 ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ Rezervní fond CELKEM účet ,00 Kč ,00 Kč 649 Přídavky ,00 Kč Pojišťovny ,00 Kč Jiné ,00 Kč Jednotliví poskytovatelé, dary do rezervního fondu. viz příloha č. 1 Finanční dary za rok 2010 Finanční dary poskytnuté naši organizaci byly na základě Darovací smlouvy s uvedeným účelem použití. Podle čl. IX, bod 3 zřizovací listiny nabývá obdarovaný movitý majetek včetně finančních a věcných darů pro svého zřizovatele. Nabytí takovéhoto majetku darem ve ZL není podmíněno předchozím písemným souhlasem

12 Finanční dary Dárce: částka v Kč použití dle Dar.smlouvy OSBD Bruntál 5 000,00 Kč letní dětský tábor OSRAM Bruntál ,00 Kč letní dětský tábor Ahold Czech Republic ,00 Kč integrační tábor dětí DD Elektro Lindner Vrbno 1 000,00 Kč letní dětský tábor Patík Jiří, Bruntál 1 000,00 Kč letní dětský tábor Srubovka, Malá Morávka 3 000,00 Kč letní dětský tábor Polok Martin, Bruntál 500,00 Kč letní dětský tábor Vegal, Vrbno 500,00 Kč publikace Kamenský, Vrbno 1 000,00 Kč publikace Klíčová, Vrbno 500,00 Kč publikace Czasch, Bruntál 3 000,00 Kč Den otevřených dveří MIKI FUN, Bruntál 2 000,00 Kč nákup hraček Věcné dary Dárce: Humanic CZ TH trading Holajová, Vrbno Řezáč, Tišnov Havlík, Bruntál Ing. Kočička,Vrbno věcný dar dle Darovací smlouvy obuv pro volný čas toaletní papír podpora aktivit dětí DD sítě na odbíjenou tyčinky spotřební materiál nádobí Výnosy z darů byly zúčtovány do rezervního fondu a použity na financování kulturních a sportovních aktivit dětí dětského domova a školy a na prázdninové pobyty

13 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Doplňková činnost Úhrady za užívání služebního bytu a náklady za energii byly účtovány v doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Úsporná opatření v průběhu roku 2010 měla vliv na výši čerpání finančních prostředků v celé organizaci. Týkala se především nákupu spotřebního materiálu a služeb. 2. Hodnocení skutečnosti,jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů Finanční prostředky roku 2010: Poskytnuté: Použité: ÚZ přímé náklady ,00 Kč ,00 Kč Prostředky na platy ,00 Kč ,00 Kč OON ,00 Kč ,00 Kč Zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP 2 % ,00 Kč ,00 Kč Přímý ONIV ,00 Kč ,00 Kč ÚZ asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ,00 Kč ÚZ 0 Provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč Z toho na ICT ,00 Kč ,00 Kč ÚZ 205 účelově na odpisy ,00 Kč ,00 Kč ÚZ Školní vybav.1 roč.zš 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč ÚZ OPVK Zl.ručičky ,00 Kč ,00 Kč ÚZ OPVK EU pen.školám ,00 Kč ,00 Kč

14 4. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce Počet výkonů v roce 2010 jednotkové výkony podle tabulky č.10 uvedené v příloze ukazuje na mírný nárůst jednotky výkonu ve školní družině, v základní škole speciální, a stravovaných žáků a dětí DD ve školní jídelně. Náklady na provoz úměrně rostou s nárůstem jednotek výkonu. 5. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady nejvyšší průměry jsou u učitelů, protože je tam zařazena zástupkyně ředitele pro základní školu a učitelský sbor je věkově ve 12 - tých platových třídách. U zaměstnanců THP (nepedagogů), kteří jsou v sumáři pod dětským domovem, jsou vyšší průměry, jelikož jsou tam vedoucí zaměstnanci (vedoucí ekonomicko-správního úseku, vedoucí sociálně-právního úseku, vedoucí ŠJ a účetní) s osobními příplatky a příplatky za vedení, vzhledem jejich odpovědnosti za chod celého našeho školského zařízení, nejen za dětský domov (např. personalistika, mzdy, účetnictví, vydávání rozhodnutí, správní řízení, apod.). U zaměstnanců dětského domova jsou v kategorii pedagogických zaměstnanců jak vychovatelé, tak asistenti pedagoga, kteří pracují převážně v noci. Tito zaměstnanci mají noční příplatky, příplatky za sobotu a neděli, příplatek za svátek a především odpovědnost za děti v noci při vyšších počtech dětí. Pod dětským domovem 3149 jsou zařazeni i zaměstnanci školní jídelny, kteří mají rovněž příplatky za sobotu a neděli a za svátky. Podle tabulky č. 11 UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2010 podle výkazu P1-04 za rok 2010 Závazné ukazatele státního rozpočtu byly za rok 2010 splněny. Rozpočet prostředků na platy: na OON = Kč Vyčerpáno celkem: na OON = Kč Limit počtu zaměstnanců: 45,76 Přepočtený počet zaměstnanců: 45,319 V tom nepedagogičtí pracovníci: 15,247 prům. plat ,90 Kč V tom pedagogičtí pracovníci: 30,072 prům. plat ,60 Kč * ,80 Kč ** * v průměru jsou započítány prostředky na platy na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a prostředky na zvýšení nenárokových a motivačních složek platů ** průměr bez prostředků na platy na AP a bez prostředků na nenárokové složky

15 D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce: Peněžní fondy Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k Tvorba fondu Použití fondu: Kultura, tělovýchova, sport Rekreace, masáže, sauna Příspěvek na stravné Pracovní a životní jubilea Pořízení majetku Stav fondu k Stav bankovního účtu: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 190,00 Kč 7 605,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rozdíl mezi stavem fondu a stavem bankovního účtu vznikl nepřevedenými poplatky a úroky. Odvod základního přídělu za prosinec 2010 byl uskutečněn v lednu roku Rezervní fond Stav fondu k Tvorba fondu: Peněžní dary účelové Použití fondu: Nespotřebované dotace z rozpočtu EU Použití dle darovací smlouvy Stav fondu k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Fond reprodukce majetku Stav fondu k Tvorba fondu: Odpisy DHM Investiční dotace zřizovatel Použití fondu: Pořízení investic: Keramická pec (projekt ZR) Sporák do ŠJ Převod do rozpočtu zřizovatele: Stav fondu k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond reprodukce majetku je finančně krytý

16 E) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Školní jídelna Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Závodní stravování zaměstnanců organizace - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní - - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem cena oběda strávník FKSP náklady organizace 55,62 Kč 25,00 Kč 8,00 Kč 22,62 Kč počet uvařených obědů večeří ostatní / / režijní náklady: ,- Kč průměr: 3,55 Kč energie ,- Kč / % z cel. nákl. / opravy ,- Kč / váhy, oprava kamen / služby ,- Kč / program pc, mt, školení, brouš../ osobní náklady: ,- Kč průměr: 19,07 Kč mzdy odvody FKSP Potraviny: ,- Kč ,- Kč ,- Kč 33,00 Kč Náklady organizace celkem: 3,55 Kč + 19,07 Kč = 22,62 Kč

17 1) Kapacita jídelny : 120 obědů IZO : ) Ve školní jídelně za sledované období pracovaly: 1 vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání ÚSO s maturitou 1,00 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 2 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 2,00 3) Změny během školního roku 2009/2010 : 4) Ve školním roce 2009/2010 se stravovalo: celodenní 48 docházející 26 celkem dětí 74 dospělí 54 5) Zaměstnanci ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení: - hygienické minimum - HACCP - krajské konference - BIO potraviny ve veřejném stravování - nové trendy v hromadném stravování - vedoucí ŠJ studuje vysokou školu 6) Údaje o aktivitách ŠJ : pokračování již zaběhnutých projektů: - projekty regionální a místní : a/ Zdravý životní styl příprava ve ŠJ pro ostatní děti DD b/ Veletrh zdraví v kulturním středisku Střecha a v Bruntále s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD - projekty DD : a/ Dnes vaří teta a strýc vaření ve ŠJ celodenní strava za přítomnosti vedoucí ŠJ a kuchařky b/ Jsme rodina snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme - ostatní : a/ BIO potraviny zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků s postupným zaváděním dalších surovin b/ ankety a testy týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku, staročeská kuchyně,

18 c/ informace v místním časopisu Zpravodaj o přípravě dětí DD na život, vlastním podílu práce na přípravě stravy, jejím servírování, pomoc s mladšími kamarády, úklid nejen na rodince, komunikaci s obyvatelstvem Vrbna pod Pradědem

19 F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku: Péči o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář (pro celé školské zařízení), školnice (budova A), pověřené pracovnice (budovy B,C). Investice v roce 2010 Pořízen sporák do školní jídelny Keramická pec (projekt ZR) ,00 Kč ,00 Kč údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic, apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. Majetek je zaevidován dle směrnice 9/08, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,- Kč do ,- Kč, u DDNM od částky 7.000,- Kč do ,- Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad ,- Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,- Kč do 999,- Kč. Informace o pojištění svěřeného majetku - veškerý majetek je pojištěný s platností od u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. a to na základě pojistné smlouvy pojištění podnikatelských rizik TREND v rozsahu odpovídajícím usnesení rady kraje. Předmětem smlouvy jsou věci movité, cennosti, pojištění odpovědnosti za škodu. Havarijní pojištění vozidel (VW-TRANSPORTER a MAZDA BUS), včetně pojištění sedadel, přívěsný vozík a půdní fréza) jsou rovněž sjednány v této pojišťovně. Samozřejmostí jsou uzavřené smlouvy o povinném ručení u ČP a.s. a u Kooperativy a.s. Pojistné události - v roce 2010 jsme měli dvě pojistné události zatečení ze střechy a následné vytopení kanceláří (částka ,- Kč) Inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle směrnice č. 10/2008 a na základě pokynu ředitele školského zařízení čj. 50/10-Ř a byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k ) viz. Příloha č. 2 k výroční zprávě za rok

20 G. Stav pohledávek Pohledávky celkem ,00 Kč Splatné přídavky na děti: Ošetřovné: Splatné stravné: Příspěvek na stravné FKSP: Karta CCS: Ostatní pohledávky: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 616,00 Kč 7 000,00 Kč 2 368,00 Kč Příčiny (ošetřovné a výživné): Nedoplatky rodičů dětí, které jsou v dětském domově. Rodiče přistupují k těmto stanoveným platbám nezodpovědně a hledají důvody a výmluvy k neplacení. Migrují a jejich dostižitelnost je obtížná. Příčiny (starší stravné): Nedostatky vznikají při stěhování žáků a nevyrovnání poplatku rodiči. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2010 Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2010 Vnitřní kontrolní systém byl zaktualizován v naší organizaci s účinností od a jeví se jako užitečný článek kontroly finančních toků

21 Informace o kontrolách v roce 2010 V roce 2010 byly v našem zařízení uskutečněny plánované a neplánované kontroly orgánů veřejné správy a jiných kontrolních orgánů. Dne kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál Předmět kontroly - Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. O) zákona č.582/1991sb., v platném znění a 84 odst.2 písm.i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolované období od do Závěr: Zaměstnavatel vykazuje dobrou znalost právních předpisů z oblasti plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, opatření k nápravě se neukládá. Dne kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Závěr: K předloženým dokladům, osobní ani provozní hygieně nejsou připomínky. Spotřební koš je plněn ve všech sledovaných komoditách. Podávaná strava je pestrá. Dne kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, krajská pobočka pro MSK Opava Předmět kontroly - Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolované období srpen 2008 až leden Závěr: Závady v kontrolovaném období nebyly zjištěny. Dne kontrolu provedla Oblastní inspektorát práce pro MSK Ostrava Předmět kontroly - Kontrola podle 5 odst. 1 písm. A) a c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů kontrola dodržování povinností stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, k zajištění bezpečnosti práce a k bezpečnosti provozu technických zařízení Závěr: Zjištěné nedostatky uvedené v bodě 1 až 7 nutno odstranit do 4. června 2010 a podat písemnou zprávu v termínu do 11. června 2010 na OIP. Dne kontrolu provedla Česká školní inspekce Ostrava Předmět kontroly - Inspekce podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Kontrolované období školní rok 2009/2010 k termínu kontroly Závěr: Nebyla zjištěna žádná porušení vybraných ustanovení školského zákona, nebyla přijata žádná opatření. Dne kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK Ostrava, územní pracoviště Bruntál Předmět kontroly Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl.č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. Závěr: Zjištěná závada chybějící výlevky s přívodem vody a odtokem vody včetně odvětrávaného prostoru pro úklidové prostředky má být odstraněna v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2010/2011. Ve Vrbně pod Pradědem dne Ing. Vladimír Kočička, ředitel

22 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatellů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Poř. čís. Název Údaje za účetní jednotku 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 0 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) 9 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) 0 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem Vyhotovil: Servusová Schválil: Ing.Vladimír Kočička Dne: Dne: Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Melči dne 26. 2. 2009 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více