Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál"

Transkript

1 Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál Doc.Dr.Ing. Jiří Horák 1 Doc. RNDr. Milan Šimek, PhD. 2 Dr. Ing. Bronislava Horáková 1 1 Institut geoinformatiky VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu Ostrava Poruba 2 Katedra národohospodářská, VŠB Technická univerzita Ostrava Sokolská tř Ostrava E mail: Abstract The study of spatial distribution of employers and job offers with connection to salaries was provided for Bruntal district. The district is characteristic both by the worst level of salaries and high level of unemployment. Different methods of visualisation namely kernel estimates and 3D views were applied. Labour Office provided data. Information about employers covers all subjects with 50 employees and more and selected smaller firms. For localisation of these subjects we used their addresses. The distribution is not homogenous, the most important centres are represented by Bruntál and Krnov towns. A close position of employees (represented by symbols) in large towns negatively influences the visualisation process. This is the main reason for testing and application of kernel estimates. We tested results of different parameters (cell size, bandwidth) and recommend using bandwidth of 1000 m. For the same time, the situation in unemployment is evaluated. Unsatisfied distribution of labour force and job offers results in worse situation in unemployment, namely in long-term and structural unemployment. Two microregions with worse situation were described Osoblaha microregion and microregion close south border of district. Abstrakt Studium prostorové distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst s ohledem na platové podmínky je prováděno pro území okresu Bruntál. Tento okres patří k okresům s dlouhodobě nejhoršími průměrnými platy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Přitom jsou používány různé formy vizualizace dat s využitím jádrových odhadů a 3D pohledů. Údaje o zaměstnavatelích byly převzaty z monitoringu úřadu práce. Ke zpracování byly využity informace o všech zaměstnavatelích s více jak 50 zaměstnanci a vybraných dalších firmách s významnou pozicí v mikroregionu, což má význam především v členité části okresu. Lokalizace firem byla provedena podle adres. Distribuce zaměstnavatelů je dosti 1

2 nerovnoměrná, nejvýznamnějšími centry jsou Krnov a Bruntál. Blízkost jednotlivých zaměstnavatelů ve velkých městech znesnadňuje vizualizaci situace. Z tohoto důvodu byly k vizualizaci využity i jádrové odhady, které dovolují přenést vhodným způsobem informaci vztaženou k bodové reprezentaci do spojitého plošného vyjádření. K výpočtu bylo využito standardního neadaptivního jádrového odhadu, který je jako funkce kernel implementován v nadstavbě Spatial Analyst pro ArcView GIS. Rozměr buňky byl zvolen 25 x 25 m, šířka pásma (vzdálenost dosahu vyhlazení) postupně 750 m, 1000 m a 1500 m, mapovaným parametrem je hustota pracovních míst na km2. Nejlepší výsledek, kdy pole dostatečně podrobně dokumentuje nehomogenity v distribuci pracovních míst a přitom nekopíruje polohu jednotlivých firem, poskytuje šířka pásma 1000 m. Výsledky mohou být velmi názorně prezentovány ve formě 3D zobrazení spojité plochy (např. ve 3D Analyst), k tomu je zpravidla vhodné ještě plochu vyhladit např. Gaussovým filtrem. Současně je hodnocena také situace v nezaměstnanosti, kde se především v dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti strukturální (zaměřené na některé skupiny osob více ohrožené na trhu práce nebo na některé konkrétní profese) projevují důsledky nepříznivé distribuce pracovních sil a volných míst. Z celkového pohledu lze za nejhorší považovat situaci na Osoblažsku, kde nedostatek místních pracovních příležitostí a špatná dopravní dostupnost pracovních míst (větší nabídka je až v Krnově, což je však spojeno s většími časovými a finančními náklady) vede k extrémně vysokým hodnotám míry nezaměstnanosti i vysokému podílu osob se základním vzděláním a starších 50 let. Další problematickou oblastí je jižní část okresu na hranicích s okresy Opava a Olomouc. Zde se opět vytváří mikroregion s vyšší mírou nezaměstnanosti a některými nepříznivými strukturálními jevy, které jsou determinovány nízkou úrovní vzdělání pracovní síly. Údaje o zaměstnavatelích a mzdách Studium prostorové distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst s ohledem na platové podmínky je provedeno pro území okresu Bruntál. V okrese Bruntál se projevuje nepříznivá odvětvová struktura, poměrně nízká souhrnná produkční schopnost a efektivnost zaměstnavatelských subjektů, nepříznivá dopravní dostupnost a další aspekty, které ve vyšší míře vytvářejí problémy na trhu práce a přeneseně také ovlivňují životní úroveň obyvatelstva. Okres patří k okresům s dlouhodobě nejhoršími průměrnými platy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Podle regionální analýzy výdělků [7] zde dosáhl zaměstnanec ve 4. čtvrtletí roku 2002 výdělku 85,6 Kč/hod. Znamená to, že jeho výdělek dosahoval pouze 83,4 % průměrného výdělku v České republice.l Okres tak patří mezi regiony s nejnižší cenou práce. Pro hledání příčinnosti v oblasti tržního určování mzdy je důležité analyzovat strukturu zaměstnanosti v regionu a srovnat ji se strukturou v ostatních regionech. Ve srovnání s hodnotami typickými pro celou ČR se zaměstnanost na Bruntálsku projevuje: poněkud vyšší zaměstnaností žen, nižším podílem zaměstnaných mladých pracovníků ve věku do 30 let, horší kvalifikační strukturou, to znamená větším podílem nekvalifikovaných a vyučených pracovníků, nižším podílem pracovníků s maturitou a hlavně vysokoškoláků, 2

3 profesní strukturou pracovníků, která odráží skutečnost, že je zde podstatně vyšší podíl manuální práce, hlavně při rutinní obsluze strojů, méně příležitostí v řídících, odborných technických a referentských i administrativních pozicích. Některé z výše uvedených skutečností vystupují jako důležité faktory vysvětlující nízkou cenu práce v regionu Bruntálsko. Pokud jde o úroveň nezaměstnanosti, okres Bruntál dlouhodobě obsazuje nejhorší místo mezi okresy v rámci ČR. Rovněž ze srovnání míry nezaměstnanosti obcí na Bruntálsku s Moravskoslezským krajem vyplývá že i na úrovni jednotlivých obcí je situace ve srovnání s celkově špatnou situací v Moravskoslezském kraji velmi závažná. Obr. 1 Míra nezaměstnanosti v obcích Moravskoslezského kraje k Základním zdrojem dat jsou údaje o zaměstnavatelích. Údaje o zaměstnavatelích jsou shromažďovány na základě monitoringu zaměstnavatelských subjektů prováděném územně příslušnými úřady práce. Ten zahrnuje pravidelné rozesílání dotazníku na většinu evidovaných firem s požadavkem na kontrolu základních údajů o firmě, počtu pracovníků a informaci o očekávaných posunech v počtu pracovníků. Podle potřeby se úřady práce dotazují na další údaje potřebné k analýze a prognóze regionálního trhu práce Úřady práce také někdy při ověřování a doplňování údajů o firmách spolupracují s okresními správami sociálního zabezpečení. Významní zaměstnavatelé v okrese Bruntál byli vybráni na základě počtu zaměstnanců. Základní výběr zahrnoval organizace s více než 50 zaměstnanci. Tento výběr byl rozšířen expertně pracovníky Úřadu práce Bruntál o další zaměstnavatele, kteří zaměstnávají sice méně než 50 zaměstnanců, ale kteří jsou svým umístěním významní pro své okolí (významní ve svém mikroregionu, na regionálním trhu práce). Takových organizací je 11. 3

4 Základní údaje o monitorovaných firmách jsou běžně evidovány v systému OKpráce v tabulce Monitor. Tabulka obsahuje IČO, název firmy, název firemní jednotky, adresu, název části obce, název obce, PSČ a počet pracovníků [4]. V tomto případě byl Úřadem práce v Bruntále poskytnut výpis, na základě kterého byla sestavena databáze významných zaměstnavatelů okresu Bruntál. Údaje byly anonymizovány rozdělením dat do 2 tabulek. První obsahovala seznam subjektů s uvedením IČO a názvu. Sloužila pro získání přehledu o typu organizací a jejich zaměření. Druhá tabulka obsahuje adresu a počet zaměstnanců, u části z nich byly uvedeny i hlavní profese. Celkem se tedy jedná o 122 zaměstnavatelů na 126 místech. Jde o podnikatelské subjekty i instituce, školy apod. Jejich přehled poskytuje tabulka č.1. Tabulka 1: Rozdělení významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál dle jejich zaměření Typ zaměstnavatele Počet Instituce 5 Školy 19 Firmy 89 Zdravotnická a sociální zařízení 13 Počty zaměstnanců a profese byly zpracovávány z druhé tabulky. Údaje odpovídají stavu k Celkově bylo zastoupeno 186 různých profesí. Profesím byl následně přidělen kód KZAM (číselník klasifikace zaměstnání). Po agregaci dat do jednotlivých částí obcí bude proveden odhad mzdové úrovně typických profesí v těchto obcích, který poslouží pro porovnání podmínek a rentability dojíždění. Lokalizace firem probíhala podle adres. Byla provedena formalizace adresy zaměstnavatele a z původního zápisu byly vyseparovány číslo popisné, část obce a obec. Takto lokalizováno bylo celkem 124 míst. Bylo zjištěno, že sídla významných zaměstnavatelů se nacházejí v 35 částech obcí okresu Bruntál (tab.2) [8]. Tabulka 2: Počet významných zaměstnavatelů v částech obcí okresu Bruntál Obec Část obce Počet významných zaměstnavatelů Bruntál Bruntál 29 Krnov Pod Bezručovým vrchem 18 Krnov Pod Cvilínem 14 Břidličná Břidličná 2 Rýmařov Rýmařov 11 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem 6 Moravský Beroun Moravský Beroun 2 Město Albrechtice Město Albrechtice 5 Horní Benešov Horní Benešov 5 Dvorce Dvorce 4 Karlova Studánka Karlova Studánka 2 Zátor Loučky 1 Světlá Hora Světlá Hora 1 Moravský Beroun Ondrášov 1 Horní Město Horní Město 2 4

5 Velká Štáhle Velká Štáhle 1 Úvalno Úvalno 1 Liptaň Liptaň 1 Osoblaha Osoblaha 2 Lomnice [BR] Tylov 1 Bílčice Bílčice 1 Staré Město Staré Město 1 Malá Morávka Malá Morávka 1 Zátor Zátor 1 Jindřichov [BR] Jindřichov [BR] 1 Hošťálkovy Hošťálkovy 1 Krnov Krásné loučky 1 Valšov Valšov 1 Město Albrechtice Hynčice 1 Milotice nad Opavou Milotice nad Opavou 1 Dětřichov nad Bystřicí Dětřichov nad Bystřicí 1 Hlinka Hlinka 1 Lichnov Lichnov 1 Leskovec nad Moravicí Leskovec nad Moravicí 1 Bohušov Bohušov 1 Vizualizace distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst Rozmístění významných zaměstnavatelů můžeme posoudit z obrázku 2. Obr. 2 Distribuce významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál 5

6 Můžeme konstatovat, že distribuce zaměstnavatelů je dosti nerovnoměrná, přitom nejvýznamnějšími centry jsou Krnov a Bruntál. Je také zřejmé, že blízkost jednotlivých zaměstnavatelů znesnadňuje interpretaci situace. Těžko se rozlišuje významnost zaměstnavatelských center např. v Rýmařově, Moravském Berouně a v Horním Benešově. Pokud pouze opticky posuzujeme velikost shluku zaměstnavatelů, můžeme dojít k zavádějícím výsledkům. Srovnejme např. Dvorce a Břidličnou. Přitom v Břidličné jde o cca 1500 zaměstnanců, zatímco ve Dvorcích pouze asi 500 zaměstnanců Jednou z možností, jak získat vhodnější obraz pro interpretaci je uplatnění jádrových odhadů, případně s následným 3D zobrazením. Jádrové odhady Jádrové odhady dovolují přenést vhodným způsobem informaci vztaženou k bodové reprezentaci do spojitého plošného vyjádření. Jádrový odhad byl původně vyvinut pro získání vyhlazeného odhadu monovariační nebo multivariační hustoty pravděpodobnosti (křivky četnosti) získaného vzorku pozorování, tedy k vyhlazení histogramu. Jedná se o neparametrickou metodu, protože neurčuje tvar funkční závislosti regresního vztahu, podobně jako klouzavé aritmetické průměry. Základní přehled teorie jednorozměrných jádrových odhadů, typy funkcí, statistické charakteristiky a optimalizaci parametrů pomocí bumerangového testu lze najít v [6]. Odhad intenzity prostorového bodového vzorku je velmi podobný odhadu dvojrozměrné hustoty pravděpodobnosti, a proto dvojrozměrný jádrový odhad může být snadno upraven k odhadu intenzity. Jestliže S 1, S 2,..., S n reprezentují místa n pozorovaných událostí ve zkoumané oblasti, potom intenzita v bodě S označená λ(s) může být odhadnuta jako [1]. λ' τ n 1 1 ( s si ) ( s) = k( ) 2 δ ( s) τ τ τ i= 1 kde k( ) je vhodně vybraná funkce dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti, známá jako kernel (jádro), která musí být symetrická kolem počátku. Parametr τ > 0 se označuje jako šířka pásma (bandwidth) a určuje stupeň vyhlazení v podstatě je to poloměr kruhu se středem v S, v kterém každý bod S i významně přispívá do λ τ (s). Faktor δ označuje okrajovou (hraniční) korekci. Hodnoty λ τ (s) mohou být stanoveny pro každé místo ve vhodně vybrané jemné mřížce a mohou poskytovat užitečnou vizuální indikaci variability intenzity λ(s). Výběr vhodné funkce pro kernel K( ) je relativně snadný, protože pro většinu vybraných funkcí požadovaných vlastností je jádrový odhad pro určitou šířku pásma velmi podobný. Příkladem může být [1]: λ' τ 3 ( s) = π τ h τ i h 2 i 2 (1 ) 2 2 τ kde h i je vzdálenost mezi bodem S a místem pozorované události Si 6

7 Sumace se provádí pouze pro h i τ. Oblast vlivu, uvnitř které události přispívají do λ τ (s) je tedy kruh o poloměru τ kolem s. V místě S (vzdálenost = 0) je váha nejvyšší (3/πτ 2 ) a klesá postupně až na nulu ve vzdálenosti τ. Sumací příspěvků jednotlivých funkcí K( ) získáme výsledný odhad intenzity. Pokud se mění hodnota τ v poli, jedná se o adaptivní jádrové vyhlazení. Bližší popis je možné najít v [1], [2] či [3]. V tomto případě bylo využito neadaptivního jádrového odhadu, který je jako funkce kernel implementován v nadstavbě Spatial Analyst pro ArcView GIS. Výstupem funkce je grid, rozměr buňky byl zvolen 25 x 25 m, šířka pásma postupně 750 m, 1000 m a 1500 m, mapovaným parametrem je hustota pracovních míst na km2. Výsledky prvních 2 testů jsou na obr. 3 a 4. Nejlepší výsledek, kdy pole dostatečně podrobně dokumentuje nehomogenity v distribuci pracovních míst a přitom nekopíruje polohu jednotlivých firem, poskytuje šířka pásma 1000 m. obr. 3 Hustota pracovních míst v okrese Bruntál, šířka pásma 750 m. 7

8 obr. 4 Hustota pracovních míst v okrese Bruntál, šířka pásma 1000 m. Výsledky mohou být následně názorně prezentovány ve formě 3D zobrazení spojité plochy. K tomu byl využit 3D Analyst a výsledek je na obr. č. 5. Bohužel 3D Analyst neposkytuje příliš komfortu v tomto zobrazení a výsledek není příliš dokonalý především vadí neuzavřené plochy a nedokonalé přiřazení barev těmto plochám. V předchozích pracích [4] bylo namísto jádrového odhadu použito prosté sčítání hodnot bodů v mřížce a následně aplikován Gaussův filtr (konkrétně bylo využito prostředí IDRISI). Teprve výsledná rastrová vrstva byla přenesena do 3D Analystu a tam vizualizována. 8

9 Obr.5 Distribuce pracovních míst u významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál Pozn.: tmavě šedě jsou vyznačeny sídla. Ke stejnému datu byla také hodnocena situace v nezaměstnanosti. Očekávalo se, že především v dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti strukturální (zaměřené na některé skupiny osob více ohrožené na trhu práce nebo na některé konkrétní profese) projevují důsledky nepříznivé distribuce pracovních sil a volných míst. Pro popis situace v nezaměstnanosti bylo využito exportu z OKpráce pod označením GIS statistiky [5]. Z mnoha nabízených ukazatelů byly posuzovány míra nezaměstnanosti (MN), podíl věkové skupiny 50 let a více (PC5099_U), podíl uchazečů se základním stupněm vzdělání (PCVABC_U), podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců (PCE12_U) a podíl uchazečů požadujících primárně KZAM9 (PCKZAM9_U). Míra nezaměstnanosti ukazuje na špatnou situaci na Osoblažsku, částečně také při jižní (především obec Jiříkov) a jihovýchodní hranici okresu (obr.6). Podíl starších osob (nad 50 let) v evidenci k neprokázal shodu s místy vzdálenými od významných zaměstnavatelů. K vykázaly některé obce na Ososblažsku extrémně vysoké hodnoty, domníváme se však, že je to projev variability ukazatele u obcí s nízkou populací. Podíl nízkého vzdělání uchazečů (obr. 7) ukazuje na vyšší výskyty na Osoblažsku a částečně v jižní části okresu. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (obr.8) podle prvních poznatků nekoreluje záporně s distribucí významných zaměstnavatelů, ale vykazuje úplně odlišný vzor. Kromě Vrbna pod Pradědem mají všechna významná zaměstnavatelská centra vysoké hodnoty dlouhodobé nezaměstnanosti. Podíl uchazečů požadujících nekvalifikované zaměstnání (KZAM9) nevykazuje žádný vztah k distribuci zaměstnavatelů. 9

10 Obr.6. Míra nezaměstnanosti v obcích okresu Bruntál k Obr.7. Podíl uchazečů se základním stupněm vzdělání v obcích okresu Bruntál k

11 Obr.8. Podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců v obcích okresu Bruntál k Závěr Z prvních výsledů analýzy distribuce zaměstnavatelů v okrese vyplývá, že distribuce zaměstnavatelů je dosti nerovnoměrná, přitom nejvýznamnějšími centry jsou Krnov a Bruntál. Z celkového pohledu lze za nejhorší považovat situaci na Osoblažsku, kde nedostatek místních pracovních příležitostí a špatná dopravní dostupnost pracovních míst (větší nabídka je až v Krnově, což je však spojeno s většími časovými a finančními náklady) vede k vysokým hodnotám míry nezaměstnanosti. Na dalších faktorech se však situace příliš neprojevuje. Další problematickou oblastí je jižní část okresu na hranicích s okresy Opava a Olomouc. Zde se opět vytváří mikroregion s vyšší mírou nezaměstnanosti a některými nepříznivými strukturálními jevy, především se projevuje nízká úroveň vzdělání pracovní síly mezi evidovanými uchazeči. V příspěvku jsou prezentovány zatím první výsledky řešení. V následných pracích bude nutno podrobněji prozkoumat, popsat vztah mezi mírou nezaměstnanosti, průměrnou mzdou u vybraných skupin profesí, dojížďkovou vzdáleností, dobou dojížďky a cenou dopravy např. z pohledu ochoty pracovníků dojíždět k významným zaměstnavatelům. 11

12 Poděkování Příspěvek vznikl na základě finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu GA 402/02/0855 Modelování trhu práce s využitím geoinformačních technologií. Děkujeme pracovníkům Úřadu práce Bruntál za spolupráci a poskytnutá data. Literatura [1] Bailey, T., Gatrell, A.: Interactive spatial data analysis. Essex, Longman Scientific & Technical, 1995, 413 s. [2] Brunsdon, Ch.: Estimating probability surfaces for geographical point data: an adaptive kernel algorithm. Computers&Geosciences, Elsevier Science Ltd., 21, 7, 1995, s , ISSN [3] Horák, J.: Prostorová analýza dat. [on-line] Ostrava, 2002, 180 s. Dostupné na WWW: <http://gis.vsb.cz/pad/> [4] Horák, J., Šimek, M., Peňáz, T., Dvořáček, J.: Prostorové analýzy nezaměstnanosti. Brožura pro úřady práce a další veřejné instituce, VŠB-TU Ostrava, 2000, 146 s. Dostupné na WWW: <http://gis.vsb.cz/vyzkum/ga_cr/grantpan/brozura/pan.html> [5] Horák, J., Horáková, B., Šimek, M., Hančlová, J.: Využívání geoinformačních technologií při analýzách trhu práce [CD-ROM] In Sbor. ref. konference GIS Ostrava 2003, Ostrava, 2003, 17 s. ISSN Dostupné na WWW: < [6] Horová, I., Zelinka, J.: Základy a aplikace jádrových odhadů. In Kupka, K. (ed.): Analýza dat. Pardubice, Trilobyte Ltd., 2000, s , ISBN [7] Kala, F.: Regionální analýza výdělků u pracovních pozic. Studie, Trexima Zlín, 2003, 11 s. [8] Růžička, L., Horák, J., Peňáz, T. (2003): Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál. [CD-ROM] In Sbor. ref. konference GIS Seč , Seč, 2003, 11 s. 12

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ANALÝZA SITUACE PŘI PROPOUŠTĚNÍ Z FIRMY CEBO ZLÍN A.S., DÍLNA JABLUNKOV V ROCE 2002

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ANALÝZA SITUACE PŘI PROPOUŠTĚNÍ Z FIRMY CEBO ZLÍN A.S., DÍLNA JABLUNKOV V ROCE 2002 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ANALÝZA SITUACE PŘI PROPOUŠTĚNÍ Z FIRMY CEBO ZLÍN A.S., DÍLNA JABLUNKOV V ROCE 2002 VŠB-TU Ostrava Grant GAČR 402/02/0855 Ostrava 2005 1 OBSAH OBSAH...

Více

ZMĚNY V PROSTOROVÉM POHYBU OBYVATELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1

ZMĚNY V PROSTOROVÉM POHYBU OBYVATELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1 ZMĚNY V PROSTOROVÉM POHYBU OBYVATELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1 ABSTRACT Igor IVAN 1 ; Lubor TVRDÝ 2 The main goal of this paper is to show and to map the changes in spatial mobility of the people in

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Ing. Zuzana Hynoušová

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Ing. Zuzana Hynoušová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Ing. Zuzana Hynoušová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MARIÁN HALÁS, PAVEL KLAPKA REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regional division of Czechia on the basis

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE Mgr. Jaroslav BURIAN GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE PRAHA 2009 Autorské

Více

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR Jiří, HORÁK, Igor, IVAN, David, FOJTÍK, Tomáš, INSPEKTOR, Lenka, ZAJÍČKOVÁ, Vít, VOŽENÍLEK Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky

Více

Seminář - Výzkum pro řešení regionálních disparit v České republice

Seminář - Výzkum pro řešení regionálních disparit v České republice ATACO spol. s r.o. Seminář - Výzkum pro řešení regionálních disparit v České republice pořádaný v rámci projektu: Návrh hodnotícího modelu pro posouzení disparit a metodický postup pro jeho využívání -

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY. Analýza základních charakteristik a vývoje

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY. Analýza základních charakteristik a vývoje DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík červenec 2014 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2014 Analýza

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Bakalářská práce 2008 Ráda bych poděkovala panu PhDr. Miloši Charbuskému,

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE Vypracovala: Kouřimová Andrea Vedoucí bakalářské

Více

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu Jana Šamánková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONU OPAVSKO (SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Gabriela Řehulková

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více