Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál"

Transkript

1 Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál Doc.Dr.Ing. Jiří Horák 1 Doc. RNDr. Milan Šimek, PhD. 2 Dr. Ing. Bronislava Horáková 1 1 Institut geoinformatiky VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu Ostrava Poruba 2 Katedra národohospodářská, VŠB Technická univerzita Ostrava Sokolská tř Ostrava E mail: Abstract The study of spatial distribution of employers and job offers with connection to salaries was provided for Bruntal district. The district is characteristic both by the worst level of salaries and high level of unemployment. Different methods of visualisation namely kernel estimates and 3D views were applied. Labour Office provided data. Information about employers covers all subjects with 50 employees and more and selected smaller firms. For localisation of these subjects we used their addresses. The distribution is not homogenous, the most important centres are represented by Bruntál and Krnov towns. A close position of employees (represented by symbols) in large towns negatively influences the visualisation process. This is the main reason for testing and application of kernel estimates. We tested results of different parameters (cell size, bandwidth) and recommend using bandwidth of 1000 m. For the same time, the situation in unemployment is evaluated. Unsatisfied distribution of labour force and job offers results in worse situation in unemployment, namely in long-term and structural unemployment. Two microregions with worse situation were described Osoblaha microregion and microregion close south border of district. Abstrakt Studium prostorové distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst s ohledem na platové podmínky je prováděno pro území okresu Bruntál. Tento okres patří k okresům s dlouhodobě nejhoršími průměrnými platy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Přitom jsou používány různé formy vizualizace dat s využitím jádrových odhadů a 3D pohledů. Údaje o zaměstnavatelích byly převzaty z monitoringu úřadu práce. Ke zpracování byly využity informace o všech zaměstnavatelích s více jak 50 zaměstnanci a vybraných dalších firmách s významnou pozicí v mikroregionu, což má význam především v členité části okresu. Lokalizace firem byla provedena podle adres. Distribuce zaměstnavatelů je dosti 1

2 nerovnoměrná, nejvýznamnějšími centry jsou Krnov a Bruntál. Blízkost jednotlivých zaměstnavatelů ve velkých městech znesnadňuje vizualizaci situace. Z tohoto důvodu byly k vizualizaci využity i jádrové odhady, které dovolují přenést vhodným způsobem informaci vztaženou k bodové reprezentaci do spojitého plošného vyjádření. K výpočtu bylo využito standardního neadaptivního jádrového odhadu, který je jako funkce kernel implementován v nadstavbě Spatial Analyst pro ArcView GIS. Rozměr buňky byl zvolen 25 x 25 m, šířka pásma (vzdálenost dosahu vyhlazení) postupně 750 m, 1000 m a 1500 m, mapovaným parametrem je hustota pracovních míst na km2. Nejlepší výsledek, kdy pole dostatečně podrobně dokumentuje nehomogenity v distribuci pracovních míst a přitom nekopíruje polohu jednotlivých firem, poskytuje šířka pásma 1000 m. Výsledky mohou být velmi názorně prezentovány ve formě 3D zobrazení spojité plochy (např. ve 3D Analyst), k tomu je zpravidla vhodné ještě plochu vyhladit např. Gaussovým filtrem. Současně je hodnocena také situace v nezaměstnanosti, kde se především v dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti strukturální (zaměřené na některé skupiny osob více ohrožené na trhu práce nebo na některé konkrétní profese) projevují důsledky nepříznivé distribuce pracovních sil a volných míst. Z celkového pohledu lze za nejhorší považovat situaci na Osoblažsku, kde nedostatek místních pracovních příležitostí a špatná dopravní dostupnost pracovních míst (větší nabídka je až v Krnově, což je však spojeno s většími časovými a finančními náklady) vede k extrémně vysokým hodnotám míry nezaměstnanosti i vysokému podílu osob se základním vzděláním a starších 50 let. Další problematickou oblastí je jižní část okresu na hranicích s okresy Opava a Olomouc. Zde se opět vytváří mikroregion s vyšší mírou nezaměstnanosti a některými nepříznivými strukturálními jevy, které jsou determinovány nízkou úrovní vzdělání pracovní síly. Údaje o zaměstnavatelích a mzdách Studium prostorové distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst s ohledem na platové podmínky je provedeno pro území okresu Bruntál. V okrese Bruntál se projevuje nepříznivá odvětvová struktura, poměrně nízká souhrnná produkční schopnost a efektivnost zaměstnavatelských subjektů, nepříznivá dopravní dostupnost a další aspekty, které ve vyšší míře vytvářejí problémy na trhu práce a přeneseně také ovlivňují životní úroveň obyvatelstva. Okres patří k okresům s dlouhodobě nejhoršími průměrnými platy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Podle regionální analýzy výdělků [7] zde dosáhl zaměstnanec ve 4. čtvrtletí roku 2002 výdělku 85,6 Kč/hod. Znamená to, že jeho výdělek dosahoval pouze 83,4 % průměrného výdělku v České republice.l Okres tak patří mezi regiony s nejnižší cenou práce. Pro hledání příčinnosti v oblasti tržního určování mzdy je důležité analyzovat strukturu zaměstnanosti v regionu a srovnat ji se strukturou v ostatních regionech. Ve srovnání s hodnotami typickými pro celou ČR se zaměstnanost na Bruntálsku projevuje: poněkud vyšší zaměstnaností žen, nižším podílem zaměstnaných mladých pracovníků ve věku do 30 let, horší kvalifikační strukturou, to znamená větším podílem nekvalifikovaných a vyučených pracovníků, nižším podílem pracovníků s maturitou a hlavně vysokoškoláků, 2

3 profesní strukturou pracovníků, která odráží skutečnost, že je zde podstatně vyšší podíl manuální práce, hlavně při rutinní obsluze strojů, méně příležitostí v řídících, odborných technických a referentských i administrativních pozicích. Některé z výše uvedených skutečností vystupují jako důležité faktory vysvětlující nízkou cenu práce v regionu Bruntálsko. Pokud jde o úroveň nezaměstnanosti, okres Bruntál dlouhodobě obsazuje nejhorší místo mezi okresy v rámci ČR. Rovněž ze srovnání míry nezaměstnanosti obcí na Bruntálsku s Moravskoslezským krajem vyplývá že i na úrovni jednotlivých obcí je situace ve srovnání s celkově špatnou situací v Moravskoslezském kraji velmi závažná. Obr. 1 Míra nezaměstnanosti v obcích Moravskoslezského kraje k Základním zdrojem dat jsou údaje o zaměstnavatelích. Údaje o zaměstnavatelích jsou shromažďovány na základě monitoringu zaměstnavatelských subjektů prováděném územně příslušnými úřady práce. Ten zahrnuje pravidelné rozesílání dotazníku na většinu evidovaných firem s požadavkem na kontrolu základních údajů o firmě, počtu pracovníků a informaci o očekávaných posunech v počtu pracovníků. Podle potřeby se úřady práce dotazují na další údaje potřebné k analýze a prognóze regionálního trhu práce Úřady práce také někdy při ověřování a doplňování údajů o firmách spolupracují s okresními správami sociálního zabezpečení. Významní zaměstnavatelé v okrese Bruntál byli vybráni na základě počtu zaměstnanců. Základní výběr zahrnoval organizace s více než 50 zaměstnanci. Tento výběr byl rozšířen expertně pracovníky Úřadu práce Bruntál o další zaměstnavatele, kteří zaměstnávají sice méně než 50 zaměstnanců, ale kteří jsou svým umístěním významní pro své okolí (významní ve svém mikroregionu, na regionálním trhu práce). Takových organizací je 11. 3

4 Základní údaje o monitorovaných firmách jsou běžně evidovány v systému OKpráce v tabulce Monitor. Tabulka obsahuje IČO, název firmy, název firemní jednotky, adresu, název části obce, název obce, PSČ a počet pracovníků [4]. V tomto případě byl Úřadem práce v Bruntále poskytnut výpis, na základě kterého byla sestavena databáze významných zaměstnavatelů okresu Bruntál. Údaje byly anonymizovány rozdělením dat do 2 tabulek. První obsahovala seznam subjektů s uvedením IČO a názvu. Sloužila pro získání přehledu o typu organizací a jejich zaměření. Druhá tabulka obsahuje adresu a počet zaměstnanců, u části z nich byly uvedeny i hlavní profese. Celkem se tedy jedná o 122 zaměstnavatelů na 126 místech. Jde o podnikatelské subjekty i instituce, školy apod. Jejich přehled poskytuje tabulka č.1. Tabulka 1: Rozdělení významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál dle jejich zaměření Typ zaměstnavatele Počet Instituce 5 Školy 19 Firmy 89 Zdravotnická a sociální zařízení 13 Počty zaměstnanců a profese byly zpracovávány z druhé tabulky. Údaje odpovídají stavu k Celkově bylo zastoupeno 186 různých profesí. Profesím byl následně přidělen kód KZAM (číselník klasifikace zaměstnání). Po agregaci dat do jednotlivých částí obcí bude proveden odhad mzdové úrovně typických profesí v těchto obcích, který poslouží pro porovnání podmínek a rentability dojíždění. Lokalizace firem probíhala podle adres. Byla provedena formalizace adresy zaměstnavatele a z původního zápisu byly vyseparovány číslo popisné, část obce a obec. Takto lokalizováno bylo celkem 124 míst. Bylo zjištěno, že sídla významných zaměstnavatelů se nacházejí v 35 částech obcí okresu Bruntál (tab.2) [8]. Tabulka 2: Počet významných zaměstnavatelů v částech obcí okresu Bruntál Obec Část obce Počet významných zaměstnavatelů Bruntál Bruntál 29 Krnov Pod Bezručovým vrchem 18 Krnov Pod Cvilínem 14 Břidličná Břidličná 2 Rýmařov Rýmařov 11 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem 6 Moravský Beroun Moravský Beroun 2 Město Albrechtice Město Albrechtice 5 Horní Benešov Horní Benešov 5 Dvorce Dvorce 4 Karlova Studánka Karlova Studánka 2 Zátor Loučky 1 Světlá Hora Světlá Hora 1 Moravský Beroun Ondrášov 1 Horní Město Horní Město 2 4

5 Velká Štáhle Velká Štáhle 1 Úvalno Úvalno 1 Liptaň Liptaň 1 Osoblaha Osoblaha 2 Lomnice [BR] Tylov 1 Bílčice Bílčice 1 Staré Město Staré Město 1 Malá Morávka Malá Morávka 1 Zátor Zátor 1 Jindřichov [BR] Jindřichov [BR] 1 Hošťálkovy Hošťálkovy 1 Krnov Krásné loučky 1 Valšov Valšov 1 Město Albrechtice Hynčice 1 Milotice nad Opavou Milotice nad Opavou 1 Dětřichov nad Bystřicí Dětřichov nad Bystřicí 1 Hlinka Hlinka 1 Lichnov Lichnov 1 Leskovec nad Moravicí Leskovec nad Moravicí 1 Bohušov Bohušov 1 Vizualizace distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst Rozmístění významných zaměstnavatelů můžeme posoudit z obrázku 2. Obr. 2 Distribuce významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál 5

6 Můžeme konstatovat, že distribuce zaměstnavatelů je dosti nerovnoměrná, přitom nejvýznamnějšími centry jsou Krnov a Bruntál. Je také zřejmé, že blízkost jednotlivých zaměstnavatelů znesnadňuje interpretaci situace. Těžko se rozlišuje významnost zaměstnavatelských center např. v Rýmařově, Moravském Berouně a v Horním Benešově. Pokud pouze opticky posuzujeme velikost shluku zaměstnavatelů, můžeme dojít k zavádějícím výsledkům. Srovnejme např. Dvorce a Břidličnou. Přitom v Břidličné jde o cca 1500 zaměstnanců, zatímco ve Dvorcích pouze asi 500 zaměstnanců Jednou z možností, jak získat vhodnější obraz pro interpretaci je uplatnění jádrových odhadů, případně s následným 3D zobrazením. Jádrové odhady Jádrové odhady dovolují přenést vhodným způsobem informaci vztaženou k bodové reprezentaci do spojitého plošného vyjádření. Jádrový odhad byl původně vyvinut pro získání vyhlazeného odhadu monovariační nebo multivariační hustoty pravděpodobnosti (křivky četnosti) získaného vzorku pozorování, tedy k vyhlazení histogramu. Jedná se o neparametrickou metodu, protože neurčuje tvar funkční závislosti regresního vztahu, podobně jako klouzavé aritmetické průměry. Základní přehled teorie jednorozměrných jádrových odhadů, typy funkcí, statistické charakteristiky a optimalizaci parametrů pomocí bumerangového testu lze najít v [6]. Odhad intenzity prostorového bodového vzorku je velmi podobný odhadu dvojrozměrné hustoty pravděpodobnosti, a proto dvojrozměrný jádrový odhad může být snadno upraven k odhadu intenzity. Jestliže S 1, S 2,..., S n reprezentují místa n pozorovaných událostí ve zkoumané oblasti, potom intenzita v bodě S označená λ(s) může být odhadnuta jako [1]. λ' τ n 1 1 ( s si ) ( s) = k( ) 2 δ ( s) τ τ τ i= 1 kde k( ) je vhodně vybraná funkce dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti, známá jako kernel (jádro), která musí být symetrická kolem počátku. Parametr τ > 0 se označuje jako šířka pásma (bandwidth) a určuje stupeň vyhlazení v podstatě je to poloměr kruhu se středem v S, v kterém každý bod S i významně přispívá do λ τ (s). Faktor δ označuje okrajovou (hraniční) korekci. Hodnoty λ τ (s) mohou být stanoveny pro každé místo ve vhodně vybrané jemné mřížce a mohou poskytovat užitečnou vizuální indikaci variability intenzity λ(s). Výběr vhodné funkce pro kernel K( ) je relativně snadný, protože pro většinu vybraných funkcí požadovaných vlastností je jádrový odhad pro určitou šířku pásma velmi podobný. Příkladem může být [1]: λ' τ 3 ( s) = π τ h τ i h 2 i 2 (1 ) 2 2 τ kde h i je vzdálenost mezi bodem S a místem pozorované události Si 6

7 Sumace se provádí pouze pro h i τ. Oblast vlivu, uvnitř které události přispívají do λ τ (s) je tedy kruh o poloměru τ kolem s. V místě S (vzdálenost = 0) je váha nejvyšší (3/πτ 2 ) a klesá postupně až na nulu ve vzdálenosti τ. Sumací příspěvků jednotlivých funkcí K( ) získáme výsledný odhad intenzity. Pokud se mění hodnota τ v poli, jedná se o adaptivní jádrové vyhlazení. Bližší popis je možné najít v [1], [2] či [3]. V tomto případě bylo využito neadaptivního jádrového odhadu, který je jako funkce kernel implementován v nadstavbě Spatial Analyst pro ArcView GIS. Výstupem funkce je grid, rozměr buňky byl zvolen 25 x 25 m, šířka pásma postupně 750 m, 1000 m a 1500 m, mapovaným parametrem je hustota pracovních míst na km2. Výsledky prvních 2 testů jsou na obr. 3 a 4. Nejlepší výsledek, kdy pole dostatečně podrobně dokumentuje nehomogenity v distribuci pracovních míst a přitom nekopíruje polohu jednotlivých firem, poskytuje šířka pásma 1000 m. obr. 3 Hustota pracovních míst v okrese Bruntál, šířka pásma 750 m. 7

8 obr. 4 Hustota pracovních míst v okrese Bruntál, šířka pásma 1000 m. Výsledky mohou být následně názorně prezentovány ve formě 3D zobrazení spojité plochy. K tomu byl využit 3D Analyst a výsledek je na obr. č. 5. Bohužel 3D Analyst neposkytuje příliš komfortu v tomto zobrazení a výsledek není příliš dokonalý především vadí neuzavřené plochy a nedokonalé přiřazení barev těmto plochám. V předchozích pracích [4] bylo namísto jádrového odhadu použito prosté sčítání hodnot bodů v mřížce a následně aplikován Gaussův filtr (konkrétně bylo využito prostředí IDRISI). Teprve výsledná rastrová vrstva byla přenesena do 3D Analystu a tam vizualizována. 8

9 Obr.5 Distribuce pracovních míst u významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál Pozn.: tmavě šedě jsou vyznačeny sídla. Ke stejnému datu byla také hodnocena situace v nezaměstnanosti. Očekávalo se, že především v dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti strukturální (zaměřené na některé skupiny osob více ohrožené na trhu práce nebo na některé konkrétní profese) projevují důsledky nepříznivé distribuce pracovních sil a volných míst. Pro popis situace v nezaměstnanosti bylo využito exportu z OKpráce pod označením GIS statistiky [5]. Z mnoha nabízených ukazatelů byly posuzovány míra nezaměstnanosti (MN), podíl věkové skupiny 50 let a více (PC5099_U), podíl uchazečů se základním stupněm vzdělání (PCVABC_U), podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců (PCE12_U) a podíl uchazečů požadujících primárně KZAM9 (PCKZAM9_U). Míra nezaměstnanosti ukazuje na špatnou situaci na Osoblažsku, částečně také při jižní (především obec Jiříkov) a jihovýchodní hranici okresu (obr.6). Podíl starších osob (nad 50 let) v evidenci k neprokázal shodu s místy vzdálenými od významných zaměstnavatelů. K vykázaly některé obce na Ososblažsku extrémně vysoké hodnoty, domníváme se však, že je to projev variability ukazatele u obcí s nízkou populací. Podíl nízkého vzdělání uchazečů (obr. 7) ukazuje na vyšší výskyty na Osoblažsku a částečně v jižní části okresu. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (obr.8) podle prvních poznatků nekoreluje záporně s distribucí významných zaměstnavatelů, ale vykazuje úplně odlišný vzor. Kromě Vrbna pod Pradědem mají všechna významná zaměstnavatelská centra vysoké hodnoty dlouhodobé nezaměstnanosti. Podíl uchazečů požadujících nekvalifikované zaměstnání (KZAM9) nevykazuje žádný vztah k distribuci zaměstnavatelů. 9

10 Obr.6. Míra nezaměstnanosti v obcích okresu Bruntál k Obr.7. Podíl uchazečů se základním stupněm vzdělání v obcích okresu Bruntál k

11 Obr.8. Podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců v obcích okresu Bruntál k Závěr Z prvních výsledů analýzy distribuce zaměstnavatelů v okrese vyplývá, že distribuce zaměstnavatelů je dosti nerovnoměrná, přitom nejvýznamnějšími centry jsou Krnov a Bruntál. Z celkového pohledu lze za nejhorší považovat situaci na Osoblažsku, kde nedostatek místních pracovních příležitostí a špatná dopravní dostupnost pracovních míst (větší nabídka je až v Krnově, což je však spojeno s většími časovými a finančními náklady) vede k vysokým hodnotám míry nezaměstnanosti. Na dalších faktorech se však situace příliš neprojevuje. Další problematickou oblastí je jižní část okresu na hranicích s okresy Opava a Olomouc. Zde se opět vytváří mikroregion s vyšší mírou nezaměstnanosti a některými nepříznivými strukturálními jevy, především se projevuje nízká úroveň vzdělání pracovní síly mezi evidovanými uchazeči. V příspěvku jsou prezentovány zatím první výsledky řešení. V následných pracích bude nutno podrobněji prozkoumat, popsat vztah mezi mírou nezaměstnanosti, průměrnou mzdou u vybraných skupin profesí, dojížďkovou vzdáleností, dobou dojížďky a cenou dopravy např. z pohledu ochoty pracovníků dojíždět k významným zaměstnavatelům. 11

12 Poděkování Příspěvek vznikl na základě finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu GA 402/02/0855 Modelování trhu práce s využitím geoinformačních technologií. Děkujeme pracovníkům Úřadu práce Bruntál za spolupráci a poskytnutá data. Literatura [1] Bailey, T., Gatrell, A.: Interactive spatial data analysis. Essex, Longman Scientific & Technical, 1995, 413 s. [2] Brunsdon, Ch.: Estimating probability surfaces for geographical point data: an adaptive kernel algorithm. Computers&Geosciences, Elsevier Science Ltd., 21, 7, 1995, s , ISSN [3] Horák, J.: Prostorová analýza dat. [on-line] Ostrava, 2002, 180 s. Dostupné na WWW: <http://gis.vsb.cz/pad/> [4] Horák, J., Šimek, M., Peňáz, T., Dvořáček, J.: Prostorové analýzy nezaměstnanosti. Brožura pro úřady práce a další veřejné instituce, VŠB-TU Ostrava, 2000, 146 s. Dostupné na WWW: <http://gis.vsb.cz/vyzkum/ga_cr/grantpan/brozura/pan.html> [5] Horák, J., Horáková, B., Šimek, M., Hančlová, J.: Využívání geoinformačních technologií při analýzách trhu práce [CD-ROM] In Sbor. ref. konference GIS Ostrava 2003, Ostrava, 2003, 17 s. ISSN Dostupné na WWW: < [6] Horová, I., Zelinka, J.: Základy a aplikace jádrových odhadů. In Kupka, K. (ed.): Analýza dat. Pardubice, Trilobyte Ltd., 2000, s , ISBN [7] Kala, F.: Regionální analýza výdělků u pracovních pozic. Studie, Trexima Zlín, 2003, 11 s. [8] Růžička, L., Horák, J., Peňáz, T. (2003): Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál. [CD-ROM] In Sbor. ref. konference GIS Seč , Seč, 2003, 11 s. 12

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Šimek Milan - Horák Jiří VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba e-mail: milan.simek@vsb.cz,

Více

Hodnocení distribuce zamstnavatel v okrese Bruntál

Hodnocení distribuce zamstnavatel v okrese Bruntál Hodnocení distribuce zamstnavatel v okrese Bruntál Lucie Kavanová Institut geoinformatiky, Hornocko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15, 70833, Ostrava-Poruba, eská republika lucie.kavanova.st@vsb.cz

Více

Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města

Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města Analýza situace na trhu práce v měřítku okresního města Marcela Glacová studentka oboru Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava mobil.: 0776/109541 E-mail: marglacova@email.cz Jiří Horák Institut

Více

Stanovení reálných nákladů na dojíždění do zaměstnání a jejich porovnání s cenou práce

Stanovení reálných nákladů na dojíždění do zaměstnání a jejich porovnání s cenou práce Stanovení reálných nákladů na dojíždění do zaměstnání a jejich porovnání s cenou práce Doc.Dr.Ing. Jiří Horák - Ing. Monika Šeděnková Institut geoinformatiky VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu

Více

KLASIFIKACE LOKÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S VYUŽITÍM GIS STATISTIK

KLASIFIKACE LOKÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S VYUŽITÍM GIS STATISTIK KLASIFIKACE LOKÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S VYUŽITÍM GIS STATISTIK Doc.Ing.Jana Hančlová, CSc. Katedra matematických metod v ekonomice, VŠB TU Ostrava, Sokolská tř.33, 70121 Ostrava 1 tel.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

Výsledky propojení RSO a UIR-ADR a potenciál pro analýzy trhu práce

Výsledky propojení RSO a UIR-ADR a potenciál pro analýzy trhu práce Výsledky propojení RSO a UIR-ADR a potenciál pro analýzy trhu práce Dr.Ing. Bronislava Horáková Institut geoinformatiky, VŠB TU Ostrava, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba tel. 59 7325599, fax. 59

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Rozlosování soutěží. OFS Bruntál. jaro 2014/2015

Rozlosování soutěží. OFS Bruntál. jaro 2014/2015 Rozlosování soutěží OFS Bruntál jaro 2014/2015 Okresní přebor [muži] Los.č. Mužstvo Den Hřiště (náhr.hř.) barva dr.,tr.,st. 1 TJ Horní Benešov ÚZM tráva 2 TJ Světlá Hora ÚZM tráva 3 SK Zátor "A" ÚZM tráva

Více

Problematika onemocnění přenášených klíšťaty v okrese Bruntál (seminář protiepidemického oddělení v Bruntále 20.9.2011)

Problematika onemocnění přenášených klíšťaty v okrese Bruntál (seminář protiepidemického oddělení v Bruntále 20.9.2011) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika onemocnění přenášených klíšťaty v okrese Bruntál (seminář protiepidemického oddělení v Bruntále 20.9.2011) Petr Kopřivík

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

TVORBA DATABÁZE SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

TVORBA DATABÁZE SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU TVORBA DATABÁZE SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU Ing.Monika Šeděnková 1, Doc.Dr.Ing. Jiří Horák 1, Ing.David Fojtík Ph.D. 2 1 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopad

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 4 Antonín LOKAJ 1, Kristýna VAVRUŠOVÁ 2 DESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH

Více

Analýza trhu práce v okresech Bruntál a Jeseník

Analýza trhu práce v okresech Bruntál a Jeseník Analýza trhu práce v okresech Bruntál a Jeseník V. Toušek, Z. Opravil Vývoj situace na trhu práce po roce 1989 Nezaměstnanost v ČR a Polsku 20 Míra nezaměstnanosti v České republice a Polsku v letech 1990

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJÍ ZMĚNY

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJÍ ZMĚNY VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJÍ ZMĚNY Jaroslav Dufek Bohumil Minařík Abstrakt Práce je zaměřena na analýzu věkové struktury obyvatel okresů JM kraje a vztahuje se ke konci let 2001

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Jiří HORÁK a, Igor IVAN b, Tomáš INSPEKTOR c, Lubor HRUŠKA-TVRDÝ d

Jiří HORÁK a, Igor IVAN b, Tomáš INSPEKTOR c, Lubor HRUŠKA-TVRDÝ d Utilization of the register of unemployment for localisation of socially excluded localities - case study of Ostrava city Využití registru nezaměstnaných pro lokalizování sociálně vyloučených lokalit případová

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 307/310 nákladní pro tratě Hlučín Opava východ Chuchelná Kravaře ve Slezsku Odb Moravice Svobodné Heřmanice Opava východ Hradec nad

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY Jaroslav BURIAN 1, Igor IVAN 2, Lenka ZAJÍČKOVÁ 1, Jiří HORÁK 2, Vít VOŽENÍLEK 1 1 Katedra geoinformatiky,

Více

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK Pavlína Kiszová Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: pavlina.kiszova.st@vsb.cz Abstrakt.

Více

Statut zájmového sdružení právnických osob

Statut zájmového sdružení právnických osob Statut zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD (úplné znění, Dodatek č. 1) Preambule Společný česko-polský Euroregion Praděd v jazyce českém, Euroregion Pradziad v jazyce polském (dále Euroregion

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Pavel Tuleja katedra ekonomie Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Systém nástrojů pro prostorové analýzy nezaměstnanosti v praxi úřadů práce

Systém nástrojů pro prostorové analýzy nezaměstnanosti v praxi úřadů práce Systém nástrojů pro prostorové analýzy nezaměstnanosti v praxi úřadů práce Doc.Dr.Ing.Jiří Horák Institut geoinformatiky, VŠB TU Ostrava, tř. 17. listopadu,708 33 Ostrava-Poruba tel. 59 7325457, fax. 59

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

DOSTUPNOST ZAMĚSTNAVATELŮ V OKRESE BRUNTÁL

DOSTUPNOST ZAMĚSTNAVATELŮ V OKRESE BRUNTÁL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOSTUPNOST ZAMĚSTNAVATELŮ V OKRESE BRUNTÁL Jiří Horák Bronislava Horáková Monika Šeděnková Milan Šimek Lukáš Růžička Tomáš Peňáz OBSAH OBSAH... 2 AUTOŘI...

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 2. odborná konference projektu KRUH Jihlava 15. 11. 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

ANALÝZA PRŮMYSLU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ANALÝZA PRŮMYSLU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ANALÝZA PRŮMYSLU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ANOTACE FILIP Ivo Geoinformatika VŠB -Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava -Poruba E -mail: ivo.filip.st@vsb.cz Tato práce se zabývá

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

III. Sociální stratifikace rodin respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let

III. Sociální stratifikace rodin respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let III. Sociální stratifikace respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let Propojení údajů ze standardní části výběrového šetření o velikosti y, ekonomické aktivitě respondentů a jejich postavení

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

ANALÝZA PROSTOROVÝCH CHARAKTERISTIK DISTRIBUCE NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PROSTOROVÝCH CHARAKTERISTIK DISTRIBUCE NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PROSTOROVÝCH CHARAKTERISTIK DISTRIBUCE NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V ČESKÉ REPUBLICE Tereza Voznicová Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA

Více

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let:

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: 1 of 5 12.02.2013 19:59 Vzdělání 2001 Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: Relativní zastoupení v regionech (Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je největší

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv Moravskoslezského energetického klastru na rozvoj podniků v Moravskoslezském

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

C. SPECIFICKÉ OBLASTI

C. SPECIFICKÉ OBLASTI C. SPECIFICKÉ OBLASTI 24. Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence

Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. sociolog, statistik- prostorové plánování předseda správní rady a hlavní expert společnosti Ing. Ivana Foldynová

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Tabulka 1: Ukazatelé situace na trhu práce pro šablonu GIS0.xls

Tabulka 1: Ukazatelé situace na trhu práce pro šablonu GIS0.xls Tabulka 1: Ukazatelé situace na trhu práce pro šablonu GIS0.xls PND Podíl nezaměstnaných dosažitelných osob = 100*UCDOS/OB1564 Podíl dosažitelných uchazečů z počtu osob ve věku 15-64 PZ_U Podíl žen na

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červen 2011 Graf: Procentní podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50

Více

Regresní analýza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách

Regresní analýza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách Regresní analýza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách RNDr. Martin Hála, CSc. Abstract: Various statistical methods and tools were used and tested when analyzing traffic accidents. The main stress

Více

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika 1. Úvod do studia statistiky Andrew Lang o politikovi: Používá statistiku jako opilý člověk pouliční lampu spíš na podporu než na osvětlení. Benjamin Disraeli o lži: Jsou tri stupně lži - lež, nehanebná

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Květen 2011 Graf: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007-2011 1200

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červenec 2011 Graf: Počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání v letech

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více