V Ý R O N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK

2 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled uebních plán vetn schvalovacích doložek MŠMT 4 Statistické údaje o škole 5 Údaje o výsledcích vzdlávání a chování žák 6 Výsledky chování za 1. a 2. pololetí 7 Údaje o mimoškolních vzdlávacích aktivitách a volnoasových aktivitách, grantových programech, soutžích apod. 8 Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník 9 Zpráva z kontrolní a inspekní innosti 10 Další sledované oblasti 11 Zpráva o hospodaení za rok Závr 2

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Stední škola technická a zemdlská Mohelnice Sídlo školy: 1. máje. 2/ Mohelnice Právní forma: píspvková organizace IO: IZO: Zizovatel: Olomoucký kraj právní forma: kraj, IO: Jeremenkova 40 a OLOMOUC editel školy: do Ing. Jií erný narozen: bytem: Mohelnice, nám. Svobody 2 od Bc. Jií Ženožika narozen: bytem: Bouzov 106 Školská rada: Jmenována dne: s úinností od Pedseda: Ing. Zdenk Švec (zástupce editele pro teoretické vyuování) lenové: Ing. Vladimír Hanousek a PhDr. Arnošt Brauner (zástupci zizovatele) Vilém Fritscher a Marie Krmelová (zákonní zástupci nezletilých žák) Josef Zapletal (pedagogický pracovník SŠT Mohelnice) lenové školské rady: Jmenována dne: s úinností od Pedseda: Ing. Vladimír Hanousek (zástupce zizovatele) lenové: Ing. Jan Fajt (zástupce zizovatele) Marie Krmelová (zákonný zástupci nezletilých žák) Jan echovský (zletilý žák) Josef Zapletal a Bc. Petr Steidl (pedagogití pracovníci SŠTZ Mohelnice) 3

4 Souásti školy a jejich IZO: 1. Stední škola Odlouená pracovišt: Masarykova 4, Mohelnice - úsek praktické výuky strojních obor Žádlovice 18, Loštice - úsek praktické výuky zemdlských obor - domov mládeže - školní jídelna výdejna Žádlovice 9, Loštice - úsek praktické výuky zemdlských obor Telefon: Fax: Webové stránky: Charakteristika školy: Škola zahájila svou innost v roce Na základ usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/21/26/2011, ze dne , bylo rozhodnuto o slouení Stední školy technické v Mohelnici, 1. máje 2, se Stedním odborným uilištm zemdlským Loštice, Palackého 338, s úinností od 1. záí Škola pipravuje v komplexní výuce žáky v oborech: tyletý studijní obor s maturitou - mechanik seizova - mechanik seizova (ŠVP) Uební obory tíleté obráb kov (ŠVP) nástroja (ŠVP) elektriká (ŠVP) elektrotechnické a strojn montážní práce elektrotechnické a strojn montážní práce (ŠVP) opravá zemdlských stroj zemdlec farmá podková a zemdlský ková 4

5 Pro absolventy uebních obor zajišujeme nástavbové studium v oborech elektrotechnika. mechanik elektrotechnik (ŠVP provozní technika provozní technika (ŠVP) podnikání (ŠVP) Celkem bylo na škole v 19-ti tídách 399 žák Tída: Poet žák: ES1 6 KF1 25 MS1 21 ONE1 34 OZ1 23 P1 27 SEP1 29 ES2 9 KF2 24 MS2 11 ONE2 34 OZ2 22 P2 21 SEP2 16 ES3 4 MS3 17 OE3 32 OZK3 27 MS4 17 Pro žáky prvních roník je organizován lyžaský kurz, ve druhém roníku žáci absolvují sportovní týden. Výuka probíhá v Mohelnici ve vlastních objektech: budova teoretické výuky, tlocvina, dílny elektro a dílny strojní. Ve vlastních objektech v Žádlovicích probíhá výuka zemdlských obor a jsou zde ubytováni žáci na domov mládeže. Profil absolventa: PROVOZNÍ TECHNIKA (23-43-L/506) Po ukonení studia absolvent samostatn te nároná technická schémata, používá výrobní, technické a servisní dokumentace. Rozlišuje materiály používané ve strojírenství a chápe funkci strojních souástí, agregát a celk strojních zaízení. Umí navrhovat pracovní postupy výroby, montáží i oprav a zvládá techniky mení neelektrických veliin a funkních zkoušek. 5

6 MECHANIK SEIZOVA (23-45-L/001) Žáci se pipravují na seizování, obsluhu a údržbu všech druh a typ konvenních i íslicov ízených obrábcích stroj, obrábcích center, obrábcích linek a jejich píslušenství, vetn programování NC a CNC stroj. MECHANIK SEIZOVA (23-45-L/01) ŠVP Žáci se pipravují na seizování, obsluhu a údržbu všech druh a typ konvenních i íslicov ízených obrábcích stroj, obrábcích center, obrábcích linek a jejich píslušenství, vetn programování NC a CNC stroj. NÁSTROJA: (23-52-H/01) ŠVP Opracovává kovové materiály, slícuje souástky a sestavuje je do celk a sestavené výrobky funkn zkouší. Tato innost je nároná na vysokou pesnost a pelivost. Žáci umí pracovat na všech základních typech obrábcích stroj, ovládají základy tepelného zpracování a pesného mení. Dále zvládají výrobu a montáž pípravk, ohybadel, prostihovadel a forem. OBRÁB KOV (23-56-H/01) ŠVP Absolvent je pipraven samostatn provádt nastavení, obsluhu a údržbu základních druh obrábcích stroj, obsluhovat a ídit proces obrábní na obrábcích strojích s íslicovým ízením. Je pipraven v oblasti kontroly obrobk provádt nároná mení pomocí konvenních midel. Uplatní se jako obráb, soustružník kov, fréza kov a brusi kov a nástroj v kusové, sériové i v hromadné výrob. V oblasti íslicov ízených stroj je schopný obsluhovat NC a CNC stroje a linky, vytváet a zpracovávat programy v runím programování a dokáže programovat v systému Heidenhain i530 dialog a Sinumeric. ELEKTRIKÁ (26-51-H/01) ŠVP Absolvent oboru elektriká je stedoškolsky vzdlaný odborník se všeobecným i odborným vzdláním. Je pipravován k výkonu nároných dlnických inností v široké oblasti elektrotechnických i elektronických prací s ohledem na požadavky trhu práce. U obou obor elektriká je možnost získat 5 vyhl.. 50/78 Sb. o odborné zpsobilosti v elektrotechnice. Absolventi tíletých uebních obor mohou pokraovat v nástavbovém studiu ukoneném maturitní zkouškou. ELEKTROTECHNIKA (26-41-L/501) zamení: - silnoproud - slaboproud Píprava je zamena na rozšíení a prohloubení znalostí a vdomostí získaných v uebních oborech. Zamení silnoproud oblast stroj a zaízení, výroba, provoz, údržba Zamení slaboproud elektronická zaízení, analogové i íslicové (digitální) ELEKTROTECHNICKÉ A STROJN MONTÁŽNÍ PRÁCE (26-51-E/001) Výuka je koncipována tak, aby žákm poskytla potebné znalosti a dovednosti pi jejich uplatnní pi rzných typech výroby díl pro elektrické stroje, pi základní údržb elektrických stroj a pístroj a pi elektro instalaní práci v budovách a na strojích, vetn zjišování závad. 6

7 ZEMDLEC FARMÁ (41-51-H/01) Obor je zamen na technologické innosti v pstování rostlin (zpracování pdy, setí, sázení, ošetování a ochrana, sklizové a posklizové práce), technologické innosti v chovu hospodáských zvíat se zamením na kon (krmení, ošetování, evidence), speciální innosti (základy zahradnictví, pstování zeleniny, kvtin a ovoce), na obsluhu malé zahradní a zemdlské techniky, diagnosticko-opraváské innosti, základy jezdectví a výcvik profesních dovedností - vaení, šití, práce s motorovou pilou. K výunímu listu absolventi získávají idiská oprávnní skupiny B, T, C, profesní osvdení a jezdeckou licenci a oprávnní obsluhy motorových vozík. KOVÁ A PODKOVÁ (41-54-H/01) Obor je zamen na kováské práce pi výrob a opravách zemdlského náadí, stroj a zaízení (kování runí a strojní), základy strojního obrábní, svaování kov, základy podkování koní, ošetování kopyt a pazneht hospodáských zvíat, základy jezdectví, jednodušší elektrotechnické práce související s opravami a innosti související s opravami zemdlské techniky. K výunímu listu absolventi získávají idiská oprávnní skupiny B, T, C, sváeská osvdení pro svaování plamenem, elektrickým obloukem a v ochranné atmosfée CO2, kurz podkováství, základy umleckého kováství a oprávnní obsluhy motorových vozík. OPRAVÁ ZEMLSKÝCH STROJ (41-55-H/01) Obor je zamen na opravy stroj a zaízení (automobily, traktory, kombajny, ezaky aj.), demontáže, kontroly, opravy a montáže strojních ástí, kontroly funknosti, svaování, jednodušší elektrotechnické práce související s opravami, základy strojního obrábní. K výunímu listu absolventi získávají idiská oprávnní skupiny B, T, C, sváeská osvdení pro svaování plamenem, elektrickým obloukem a v ochranné atmosfée CO2 a oprávnní obsluhy motorových vozík. PODNIKÁNÍ (64-41-L/51) Dvouletá denní forma vzdlávání pro uchazee, kteí získali stední vzdlání s výuním listem v oboru vzdlání v délce tí let denní formy vzdlávání. Obor je zamen na rozvoj osobnosti žáka, píprava pro život v obanské spolenosti a pro pracovní uplatnní a rozšíení obchodních, administrativn ekonomických, jazykov komunikativních znalostí a dovedností, umní využívat informaní technologie s pípravou na podnikatelskou dráhu. 7

8 2 SEZNAM STUDIJNÍCH A UEBNÍCH OBOR Kód oboru Ukonení studia Forma studia Druh studia L/506 maturita denní nástavbové Provozní technika L/51 maturita denní nástavbové Provozní technika L/001 maturita denní Mechanik seizova L/01 maturita denní Mechanik seizova H/01 výuní list denní Nástroja H/01 výuní list denní Obráb kov L/501 maturita denní nástavbové Elektrotechnika L/51 maturita denní nástavbové Mechanik elektrotechnik H/01 výuní list denní Elektriká E/001 výuní list denní Elektrotechnické a strojn montážní práce E/01 výuní list denní Elektrotechnické a strojn montážní práce H/011 výuní list denní Zemdlec - farmá H/01 výuní list denní Podková a zemdlský ková H/01 výuní list denní Opravá zemdlských stroj L/51 Podnikání maturita denní nástavbové 8

9 3 PEHLED UEBNÍCH PLÁN VETN SCHVALOVACÍCH DOLOŽEK MŠMT OVsVL - tíleté obory stedního vzdlání s výuním listem RVP, uební dokument (kód a název) E/ E/001 ( /00) Elektrotechnické a strojn montážní práce Elektrotechnické a strojn montážní práce. j / ŠVP(název) Elektrotechnické a strojn montážní práce Platnost od Roník H/01 Obráb kov Obráb kov H/01 Obráb kov Obráb kov H/01 Nástroja Nástroja H/01 Nástroja Nástroja H/01 Elektriká Elektriká H/01 Elektriká Elektriká H/01 Opravá zemdlských stroj Opravá idi a sváe H/01 Opravá zemdlských stroj Opravá idi a sváe H/01 Podková a zemdlský ková Ková a podková H/01 Podková a zemdlský ková Ková a podková H/01 Zemdlec farmá Provoz farmy a chov koní H/01 Zemdlec farmá Provoz farmy a chov koní OVsMZ tyletý obor stedního vzdlání s maturitní zkouškou Platnost RVP, uební dokument (kód a název) ŠVP(název) Roník od L/01 Mechanik seizova Mechanik seizova Mechanik seizova. j. 26 L/ / ( /00) NS - dvouleté nástavbové studium (stední vzdlání s maturitní zkouškou) RVP, uební dokument (kód a název) ŠVP(název) Platnost od Roník L/51 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik L/501 Elektrotechnika.j /95- ( /00) L/51 Provozní technika Provozní technika Provozní technika.j. L/ /95-23 ( /) L/51 Podnikání Živnostník L/51 Podnikání Živnostník Vysvtlivky: RVP rámcový vzdlávací program, ŠVP školní vzdlávací program 9

10 4 STATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE ÚDAJE O ŽÁCÍCH Poet žák v jednotlivých ronících a oborech: (údaje ze statistických výkaz) Obor: 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Elektrotechnické strojn montážní práce Obráb kov Nástroja 11 9 Elektriká Opravá zemdlských stroj Podková a zemdlský ková Zemdlec - farmá Mechanik seizova Mechanik elektrotechnik 16 Elektrotechnika 9 Provozní technika 13 7 Podnikání Poet tíd: 19 Poet pihlášených žák: 1. kolo 2. kolo 3. kolo poet pihlášených celkem poet pijatých odevzdalo zápisový lístek 89 2 Poet nov pijatých žák k (od do ): 5 - z toho poet pijatých žák do vyššího roníku než prvního: 1 Poet nov pijatých žák k (od do ): 10 - z toho poet pijatých žák do vyššího roníku než prvního: 7 Poet žák, kteí perušili studium: 5 Poet žák hlásících se na vyšší stupe školy: 36 Poet integrovaných žák se zdravotním postižením: 0 10

11 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY K byl pepotený poet všech pracovník školy 55,732, fyzický poet byl 57 (2 pracovníci mají dv pracovní smlouvy na snížený úvazek). Z toho je 39,857 pedagogických pracovník tj. 71,5 % a 15,875 nepedagogických pracovník tj. 28,5 %. Z 24 uitel teoretického vyuování (pepoteno 22,857) má 20 uitel vysokoškolské vzdlání píslušného smru nebo píbuzného smru, 1 uitel má vyšší odborné vzdlání píslušného smru a 3 uitelé mají úplné stední odborné vzdlání. Ze šesti uitel teoretického vyuování, kteí pobírají starobní dchod, jsou v organizaci ti na dohodu o pracovní innosti, mají vysokoškolské vzdlání a celkem uí 22 hodin pímé vyuovací innosti týdn. Z 15 uitel odborného výcviku (pepoteno 14,0) jsou 4 uitelé vyuující v oborech elekro, 5 uitel je vyuujících v oborech strojních a 6 uitel vyuuje zemdlské obory, všichni jsou vyueni v píslušných oborech a mají úplné stední odborné vzdlání, jeden si dodlal VŠ v bakaláském programu. Z 16 nepedagogických pracovník (pepoteno 15,875) se ekonomickou agendou zabývá 5 pracovník vedoucí ekonomka a ti odborné ekonomky, jeden správce majetku. Tito pracovníci komplexn zajišují mzdovou agendu zamstnanc a žák, správu majetku a veškerou úetní agendu, dále jedna personální pracovnice sekretáka, všichni se SŠ vzdláním a na plný úvazek. Dále pak 1 školník údržbá a 1 pracovnice skladu elektro a výdejny náadí, oba na plný úvazek, 1 pracovník ve skladu strojním a 5 uklízeek - všichni v pepoteném stavu 4,875 (jedna uklízeka v prbhu roku 2012 odešla na MD a úvazky se upravovaly). Ve školní jídeln jsou celkem 3 pracovnice, z toho jedna vedoucí se SŠ vzdláním a dv kuchaky, z toho jedna vyuená. Organizace mla v roce 2012 po slouení se SOUZ Loštice stanovený roní limit pracovník 40,90 a tento limit nepekroila, skutený pepotený poet pracovník inil 40,199. V daném školním roce vyuovalo pedmt, % aprobovanost výuky: Pedmt Poet uitel % aprobovanosti výuky J 3 67 NJ AJ 4 25 ObV, ON, ZSV 4 75 D M 4 75 F 5 20 CH 2 0 ZEB, Eg TV, VKZ 5 20 IKT 3 0 Ek, EO, E 3 33 Strojírenské pedmty 8 88 Elektrotechnické pedmty 4 50 Zemdlské pedmty 3 67 Podnikatelské pedmty 5 60 OV

12 Délka praxe pedagogických pracovník: 0 až 10 let 3 zamstnanci 10 až 20 let 4 zamstnanci 20 až 30 let 17 zamstnanc 30 až 40 let 12 zamstnanc nad 40 let 3 zamstnanci Poet studujících zamstnanc: 4 Poet žák na uitele (pepoteno): 10,2 12

13 Organizaní schéma Stední školy technické a zemdlské Mohelnice od do editel 3.stupe ízení ZTV 1.st.ízení ZTV 2.st.ízení Zástupce editele 124 odst. 4 Ekonom 1.st.ízení Sekretáka -personal. Výchovný poradce Uitelé obory E, S Uitelé obory Z a NS a NS DM vedoucí VUOV E 124 o.4 Uitelé OV E VUOV S 124 o.4 Uitelé OV S VUOV Z 124 o.4 Uitelé OV Z Hlavní úetní Úetní Správce budov 124 Školník-údrž bá 124 o.4 Vedoucí ŠJ 124 od.4 Kuchaky DM vychovatel Pracovnice výdejny Pracovník ve skladu Úetní Uklízeky 13

14 5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁK Prmrný prospch dle obor a roník: Obor Poet žák PV P N Vylouen Podmínn vylouen 1. roník Elektrotechnické strojn montážní práce 8 8 Obráb kov 9 9 Nástroja Elektriká Opravá zemdlských stroj Podková a zemdlský ková Zemdlec - farmá Mechanik seizova Mechanik elektrotechnik Provozní technika Podnikání roník Elektrotechnické strojn montážní práce 9 9 Obráb kov Nástroja Elektriká Opravá zemdlských stroj Podková a zemdlský ková 7 7 Zemdlec - farmá Mechanik seizova Elektrotechnika 9 9 Provozní technika 7 7 Podnikání roník Elektrotechnické strojn montážní práce Obráb kov 8 8 Elektriká Opravá zemdlských stroj Podková a zemdlský ková 4 4 Mechanik seizova roník Mechanik seizova

15 Prmrný prospch dle obor: Elektrotechnické a strojn montážní práce 2,54 Obráb kov 2,86 Nástroja 2,77 Elektriká 2,91 Opravá zemdlských stroj 2,95 Podková a zemdlský ková 2,82 Zemdlec farmá 2,82 Mechanik seizova 2,74 Mechanik elektrotechnik 3,13 Elektrotechnika 2,75 Provozní technika 2,85 Podnikání 2,63 Prmrná absence ve škole v 1. a 2. pololetí (omluvená, neomluvená): prmrná absence na žáka celkem z toho neomluvená 1. pololetí šk. roku 2012/ ,71 (hodin) 3,06 2. pololetí šk. roku 2012/ ,46 1,83 Výsledky maturitních a závrených zkoušek (obor, celkem maturovalo, prosplo s vyznamenáním, prosplo, neprosplo, nepistoupilo k maturit, opakuje zkoušku): Obor Výsledky závrených zkoušek: Elektrotechnické a strojn montážní práce Obráb kov Elektriká Opravá zemdlských stroj Podková a zemdlský ková 4 4 Poet žák PV P N Nepistoupilo Opakuje zkoušku Výsledky maturity: Mechanik seizova Elektrotechnika Provozní technika Podnikání

16 6 VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ZA 1. A 2. POLOLETÍ Poet žák s 2. a 3. stupnm z chování: 2. stupe 2 žáci 3. stupe 0 žák Výchovné poradenství Dne byl do funkce výchovného poradce jmenován Mgr. Roman Berka (spluje požadované vzdlání a tuto funkci zastával na SOUZ Loštice), který nahradil dosavadní dlouholetou výchovnou poradkyni SŠT Mohelnice Mgr. Jiinu Matouškovou, která dosáhla dchodového vku. Na úseku prevence pokrauje v této funkci Ing. Hana Urbánková, která tuto pozici zastávala i na SŠT Mohelnice. Hodnocení výchovného poradenství a MPP ve školním roce 2012/2013 Výchovné poradenství, kariérní poradenství Ve školním roce 2012/2013 byla innost výchovného poradenství ízena dle celoroního plánu výchovného poradce školy a nabídkou aktivit pro volný as žák na škole (sportovní soutže, turnaje, kurzy, internet apod.). 1. Pedagogickým pracovníkm, zákonným zástupcm žák a plnoletým žákm byla poskytována poradenská innost prbžn bhem školního roku 2012/2013. Pro zkvalitnní informovanosti všech výchovných pracovník je vypracován: 1) Postup pedagogických pracovník školy pi uvolování a omlouvání žák z vyuování, prevenci a postihu záškoláctví, což je také souástí ádu školy. 2) Metodický pokyn ešení neomluvené absence a jednotný postup pi ešení s pílohou vzor formulá zápisu z jednání výchovné komise. 3) Aktuální seznam žák se speciálními vzdlávacími potebami v daném školním roce. 4) Metodický pokyn k prevenci a ešení šikany na škole. 5) Rozšíení školního ádu o Podávání informací o prospchu a chování žák. 2. Ve školním roce 2012/2013 byli prbžn evidováni žáci se zdravotním znevýhodnním, u kterých se pedevším jednalo o dyslexii, dysgrafii, dysortografii nebo oslabení grafické složky písma. U jednoho žáka byly evidovány píznaky poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD). Zaevidováno bylo celkem 39 žák s platným odborným vyšetením z PPP. Na podkladech tchto vyšetení byly zpracovány individuální podprné vzdlávací programy, které vyuující využívali pi vzdlávání tchto žák. Pokud se i pes toto opatení u žák projevují potíže pi vzdlávání, je to proto, že žákm chybí domácí píprava, pístup ke vzdlávání je laxní, neumjí se uit a nevyužívají, až na výjimky, doporuení odborník z PPP. Žáci se zdravotním postižením, jedná se pevážn o mentální postižení, jsou zaazeni do režimu speciálního vzdlávání oboru vzdlání E/01 (26-51-E/001). Ve školním roce 2012/2013 bylo do tohoto režimu vzdlávání zaazeno 20 žák. 3. Výchovná komise ešila závažné výchovné problémy se žáky a jejich zákonnými zástupci, u zletilých jednala pouze se žáky. Náplní jednotlivých jednání byla nejastji neomluvená absence, kázeské pestupky, podvody s omlouváním, neadekvátní chování žák vi uiteli, porušování školního ádu, kouení v prostorách školy apod. Ve tyech pípadech bylo 16

17 udleno podmínné vylouení ze studia. Problémy s docházkou u jednoho žáka byly ešeny ve spolupráci se sociální pracovnicí. Drobnjší pestupky proti ádu školy byly ešeny TU ve spolupráci s VP a metodikem prevence. 4. Žákm 3. roníku obor vzdlání s výuním listem, 2. roníku nástavbového studia a 4. roníku oboru vzdlání s maturitní zkouškou byly pravideln podávány informace o možnostech dalšího vzdlávání a nabídky zamstnání formou asopis, internetu, náborových leták. Na nástnkách byly zveejovány možnosti srovnávacích zkoušek, data dn otevených dveí na VŠ a VOŠ, možnosti pípravy na pijímací zkoušky. Žákm byla poskytována pomoc pi výbru dalšího vzdlávání a pi vyplování pihlášek na nástavbové studium, VOŠ a VŠ. 5. Píinou pedasného ukonení vzdlávání žák byly zpravidla tyto aspekty: náronost oboru vzdlání, nevhodn zvolený obor vzdlání, problémy v komunikaci (se spolužáky, uiteli), kázeské problémy a záškoláctví. 6. S problémovými žáky byly prbžn, ve spolupráci s metodikem prevence provádny pohovory. Problémoví žáci jsou evidováni výchovným poradcem a dlouhodob sledováni. Ve tíd, kde se objevily náznaky šikany, byla zahájena vasná intervence, díky které se problém vyešil v zárodku. 7. Škola spolupracuje velmi dobe s PPP, SPC, PR, lékai a úady. 8. Výchovný poradce dále zvyšuje kvalifikaci samostudiem a úastí na semináích dle možností školy. Na úseku preventivních aktivit bylo postupováno dle MPP na školní rok 2012/ S plánem byli seznámeni všichni pracovníci školy, novým pracovníkm byly sdleny postupy pi ešení problematiky negativních jev na škole. Vzhledem ke slouení škol byla navázána úzká spolupráce s PhDr.Völflovou, která zastávala funkci metodika prevence na škole v Lošticích. 2. Žáci byli prbžn informováni o soutžích, které probhly pro stední školy, byli povzbuzováni k vlastní aktivní tvorb oblast fotografování, literární tvorba, výtvarná innost. Dále byly využívány filmy, besedy a exkurze jako zdroj informací a pomcka pi hledání sebe samého, sportovní aktivity a zapojení žák do preventivní charitativní innosti. 3. Z aktivit pro žáky se uskutenily tyto akce: zveejování významných dn nap. Den bez kouení, Svtový den boje proti AIDS apod., filmy s následnými besedami z projektu ekni drogám NE! pro jednotlivé tídy, sportovní turnaje mezi tídami, mezi školami v kopané, košíkové, volejbale, šachu, florbalu, plážovém volejbalu, sálové kopané, turnaj jednotlivc ve stolním tenise, atletická soutž, lyžaský zájezd, putovní výstava v budov školy o život v rozvojových zemích, projekce filmu Nicolas Winton Síla lidskosti a beseda s dramaturgem v KD Mohelnice, vybraní žáci exkurze FLORA Olomouc, 17

18 vybraní žáci Sta se tvrcem evropské politiky (Mezinárodní smlouva ACTA) soutž v Olomouci, vybraní žáci - poznávací zahraniní zájezd do Paíže, vybraní žáci pednáška personalist z firmy Siemens pro 3. roníky, vybraní žáci soutž ve vyhledávání informací na Internetu v anglickém jazyce v Šumperku, vybraní žáci beseda Život v rozvojovém svt, vybraní žáci beseda s personalistou Jak zvládnout pijímací pohovor, vybraní žáci Den policie R aneb Integrovaný záchranný systém v akci, Mohelnice, vybraní žáci Regionální soutž v CAD programech, Olomouc, vybraní žáci exkurze na Úad práce v Mohelnici, beseda ve škole, vybraní žáci exkurze v Komerní bance Mohelnice, vybraní žáci beseda s pracovníky Modré pyramidy KB, vybraní žáci pednáška Pracovní a studijní pobyty v zahranií, vybraní žáci návštva Parlamentu R, Praha, vybraní žáci Preventivn vzdlávací program Finanní gramotnost, vybraní žáci Preventivn vzdlávací program Etická výchova, vybraní žáci informaní setkání Do Nmecka na zkušenou, komponovaný program Drogy a mýty, KD Mohelnice, žáci školy jsou nadále zapojení do dlouhodobé akce Recyklohraní. 4. Žáci se aktivn zapojili do charitativní akce ervená stužka a Bílá pastelka. 5. V kabinet VP a MP je žákm a všem pracovníkm školy k dispozici píruní knihovna k protidrogové a sociáln patologické problematice. Tato oblast je citlivou formou zveejována na nástnce VP a MP. Krom knih je možno studovat odborné asopisy Psychologie, Prevence, Závislosti a my. 6. Na nástnce MP jsou vystavovány fotografie z jednotlivých školních akcí, informaní letáky, plakáty kulturních akcí poádaných v Mohelnici a okolí, atd.. Fotografie a informace o školních i mimo výukových aktivitách jsou také zveejovány na internetových stránkách školy. 7. Na úseku prevence je snaha informovat a zapojit co nejvíce rodi, kteí mohou nejvíce pomoci v boji proti všem negativním jevm. Pro rodie byl vypracován letáek o nebezpeí internetu pi jeho používání dtmi, který jim byl pedán na tídních schzkách. Formou oteveného dopisu byli rodie žák 1. roník seznámeni se základními údaji o škole, akcích pro žáky a postupech pi ešení negativních jev. Byli upozornni na nebezpeí šikany a zpsoby, jak postupovat v pípad, že mají pocit, že se toto týká jejich dítte. Všem rodim byla nabídnuta poradenská innost. 8. V rámci co nejvtší informovanosti rodi a veejnosti byly o akcích školy zveejnny píspvky v místních periodikách. 9. V konkrétních pípadech probíhala spolená jednání výchovného poradce, metodika prevence, tídního uitele, žáka a rodi. 10. Spolupráce s PPP, soc. odbory, PR probíhá na dobré úrovni. S okresním metodikem preventivních aktivit byl nadále konzultován postup pi práci se tídou, ve které se odehrála v pedloském školním roce šikana bývalá tída MS II letošní MS IV. V prbhu školního roku bylo možno konstatovat, že se situace ve tíd uklidnila. Proto tento školní rok nebylo poteba organizovat další zásahy pracovnice PPP Šumperk Mgr. Muratidisové, která poskytla škole odborné vedení. Tídní kolektiv se podailo v pvodním složení dovést až k závru studia maturit. Úast MP: pravidelná setkání metodik prevence v PPP OK v Šumperku, MP se zapojila do projektu Pedagog pracovník v primární prevenci, 18

19 v rámci tohoto projektu se zúastnila vzdlávacích program na tato témata: Komunikaní dovednosti v poradenské práci pedagoga Zásady vedení komunitního kruhu Zásady vedení sociáln-psychologických aktivit s žáky Informace byly pedány ostatním pedagogm na poradách pedagogického sboru. 11. Ve spolupráci MP s tídní uitelkou Mgr. Závodnou byl ve tíd MS 1 zrealizován komunitní kruh s pozitivními výsledky pro tídní kolektiv. 12. V pedvánoním týdnu byl pro žáky uspoádán Den vánoních aktivit. 13. V závru školního roku (msíc erven) se žáci školy zúastnili sportovního týdne. 14. V prbhu roku žáci školy opt vybrali potebné finanní prostedky a škola pokrauje v akci Adopce na dálku finann podporuje ve studiu dvátko z Indie, pro které žáci pipravili i vánoní dárek. 15. Na základ impulsu ze školního senátu a ve spolupráci s vedením školy byl pipraven projekt Naše tída náš prostor. Pt tíd pod vedením tídních uitelek se rozhodlo provést výmalbu svých kmenových ueben. Škola poskytla žákm materiál a ti dle vlastních pedstav vybrali barvy a zpsob výmalby jednotlivých tíd. Vzniklo tak pt origináln upravených ueben, ke kterým žáci získali uritý osobní vztah. Tato aktivita byla v souladu se souasnými moderními trendy v oblasti prevence žáci se sami zapojují do aktivní pée o majetek školy, se kterou se tak mají možnost více ztotožnit. Též došlo k posílení spolupráce a neformálních vztah mezi spolužáky, žáky a pedagogy. 16. Žáci se aktivn zapojovali do akcí sloužících k prezentaci školy na veejnosti Dny otevených dveí, výstavy škol. 19

20 7 ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDLÁVACÍCH A VOLNOASOVÝCH AKTIVITÁCH, GRANTOVÝCH PROGRAMECH, SOUTŽÍCH Zapojení do republikových projekt UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je vytvoit z vybraných a zapojených škol centra celoživotního vzdlávání a tím rozšíit nabídku obor a pedevším forem vzdlávání pro širokou veejnost, zejména dosplé. Školy zapojené do projektu budou spolupracovat s krajskými úady, zamstnavateli a úady práce a budou koordinovat své vzdlávací nabídky tak, aby celková nabídka co nejvíce odpovídala potebám regionu. Projekt IQ INDUSTRY Základní strategií je spolupráce škol, prmyslových firem a úad práce ve tech hlavních smrech: podpora náboru 15ti letých do 1. roník vybraných stedních škol a vybraných obor vzdlávání, poskytování odborné podpory uitelm odborných pedmt a praktického vyuování formou seminá, odborných text, uebních pomcek a odborných stáží ve firmách, motivaní programy pro žáky vybraných obor a oceování strategických partner projektu. Projekt ENERSOL Projekt se orientuje na oblast EVVO a OZE. Základní orientace projektu je vymezena aktualizací ŠVP o tuto oblast, vzdlávací semináe, exkurze a zpracování žákovských vzdlávacích projekt na téma Jak žáci hodnotí využívání obnovitelných zdroj energie, plnní programu energetických úspor a snižování emisí v doprav ve svém okolí. Projekt Aktivní motivace žák ZŠ = jistota pro budoucnost emesel Cílem projektu je zvýšení zájmu žák ZŠ o studium emeslných a technických obor. K tomu budou vytvoeny jednotné postupy výukových modul a propaganích nástroj pro vzdlávání výchovných poradc, prezentaci a piblížení tchto obor žákm tíd ZŠ. Pro žáky a výchovné poradce ZŠ budou dále organizovány exkurze ve výrobních podnicích a na stedních odborných školách. Projekt Investice do rozvoje vzdlávání Moderní uitel (financování ze zdroj OPVK) Cílem projektu je vytvoit pípravy a databázi výukových materiálu pro vzdlávání žák stední školy. Na SŠTZ Mohelnice tento projekt bží soubžn, tak jak byl zahájen na školách ped sluováním. Což znamená, že máme projekt Inovace vzdlávání na SOUz Loštice SOUZ Loštice a Moderní uitel SŠT Mohelnice. Tyto projekty koní v polovin píštího roku tj Projekt investice do rozvoje vzdlávání - Podpora pírodovdných a technických obor Výzva 44 (financováno z OPVK) Cílem tohoto projektu je podporovat technické a pírodovdné vzdlávání na stedních a spolupracujících školách. Naše škola se k tomuto projektu pihlásila v rámci spolupráce dalších partnerských škol pod hlavikou Olomouckého kraje odboru školství. Ve školním roce 2012/2013 došlo k píprav vstupu do projektu se zámrem vybudovat jednu uebnu pro výuku NC a CNC programování. V této uebn se bude úzce provádt výuka a volnoasové aktivity 20

21 spolupracujících základních škol ( ZŠ Luká, ZŠ Vodní Mohelnice, ZŠ Mlýnská Mohelnice a ZŠ Loštice) a vlastních student SŠTZ Mohelnice se strojním zamením. Zahájení Zapojení do mezinárodních projekt esko-rakouský projekt Jednotlivé odborné sekce se zamují na následné oblasti: porovnání uebních osnov jednotlivých obor (eských a rakouských), porovnání závrených zkoušek (eských a rakouských), tvorba uebnic a pracovních sešit, výstavnictví a propagace výtvor projektu, další spolupráce. Naše škola má v rámci R-AUT projetu družbu se školou v Stockerau v Dolním Rakousku. Škola má stejné zamení v oblasti elektrotechnického vzdlávání a ve školním roce 2012/2013 se v rámci vzájemných návštv diskutovali další kroky k prohloubení spolupráce. Výsledky soutží odborných dovedností Studenti strojních obor se pravideln zúastují soutží odborných dovedností a dosahují dobrých výsledk. V letošním školním roce 2012/2013 byla navíc SŠTZ poadatelem krajského kola a následn postoupili studenti oboru Mechanik seizova do celostátního kola soutže ESKÉ RUIKY. Tímto na této celostátní soutži zrunosti eské ruiky reprezentovali nejen SŠTZ Mohelnici, ale i Olomoucký kraj. V krajském kole nás reprezentovali v oboru MECHANIK SEIZOVA studenti 4. roníku Mchura Tomáš umístil se na 1. míst a Mareš Pavel umístil se na 2. míst. Oba výše jmenovaní tak postoupili do republikového kola soutže, konaného na SŠSE BRNO dne Zde Mareš Pavel obsadil v celostátní konkurenci žák studijního oboru Mechanik seizova 5. místo a Mchura Tomáš 6. místo. V oboru OBRAB KOV nás v krajské soutži reprezentovali žáci 3. roník daného oboru. Vyjídáek Lukáš se umístil na krásném 3. míst a Bílek Rudolf obsadil pkné 5. místo. Pro rukodílné strojní obory se konala ve dnech celostátní mezinárodní soutž zrunosti na SŠT OPAVA pod názvem ZLATÝ PILNÍK. Za SŠTZ Mohelnice se soutže zúastnil student 2. roníku oboru Nástroja Šafáš Jií. V konkurenci 22ti úastník z ech, Moravy, Slovenska a Polska se na této celostátní a mezinárodní soutži zrunosti umístil na velmi pkném 4. míst. Na MSV Brno 2012 žák Dokoupil Vojtch obsadil 1. místo v systému SINUMERIK a v roce 2013 v Olomouci žák Mchura Tomáš obsadil 7. místo v konstrukci CAD. Ti žáci zemdlských obor se dne v Bidliné zúastnili krajského kola celorepublikové pírodovdn ekologické soutže Zlatý list a jeden žák oboru opravá zemdlských stroj se zúastnil dne na SOŠ Bruntál celostátní soutže žák oboru vzdlávání Opravá zemdlských stroj. 21

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

SOUBOR pedagogicko-organiza ních informací pro SŠTZ MOHELNICE školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil Schválil: Bc.

SOUBOR pedagogicko-organiza ních informací pro SŠTZ MOHELNICE školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil Schválil: Bc. SOUBOR pedagogicko-organizaních informací pro SŠTZ MOHELNICE na školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil Schválil: Bc. Jií Ženožika OBSAH 1. Organizace školního roku 2013/2014... 3 2. Informace

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více