Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký"

Transkript

1 Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

2 Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace, zřízená Moravskoslezským krajem, ZL/063/2001 předkládá Zprávu o činnosti a plnění úkolů za rok 2013 zpracovanou dle čl. 17, odst. 2 Zásad schválených usnesením Rady kraje. Součástí této zprávy je výroční zpráva o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu, rozbory hospodaření podle 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) a projednanou v Radě školy dne 19. února Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy 2

3 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 4 Hlavní úkoly organizace 5 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ -VÝNOSY, NÁKLADY, DČ, HOSPO. VÝSLEDEK 7 1. Výnosy - rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele, dotací dle poskytovatelů 7 2. Vyhodnocení čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu 9 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady, analýza, čerpání prostředků hodnoceného roku Doplňková činnost, výsledek hospodaření 26 C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ 32 D) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 34 E) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK informace o nemovitém majetku informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech informace o inventarizaci majetku informace o případných pronájmech 41 F) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE Pohledávky Závazky 44 G) VÝSLEDKY KONTROL 45 H) PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU 45 I) VVYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. 45 ZÁVĚR 46 J) TABULKOVÁ ČÁST VČETNĚ PŘÍLOH od 47 Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Výkazy : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Výnosy z transferů ( příspěvek na provoz) Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Plán tvorby a použití peněžních fondů Spotřeba energií Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkaz rozboru plnění HV ( V+N) Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Inventarizační zápis 3

4 A) Základní údaje o organizaci NÁZEV ZPRACOVATELE STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa sídla Krakovská 1095, Ostrava Hrabůvka Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Statutární orgán Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy Telefonické spojení Faxové spojení Elektronická pošta Webové stránky Hlavní účel a předmět činnosti Zřizovací listina Výchova a vzdělávání žáků, podle vzdělávacích programů ZL/063/2001 Organizační struktura školy ŘEDITEL ŠKOLY Teoretická výuka Praktická výuka Školní jídelna Ekonomika a provoz Počet učitelů Počet učitelů odborného Počet kuchařek Počet zaměstnanců výcviku

5 Hlavní úkoly organizace Střední škola společného stravování, příspěvková organizace (dále jen škola) je zřízena Moravskoslezským krajem, zřizovací listinou evidenční číslo ZL/063/2001 v platném znění. Jejím hlavním úkolem je vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků, studentů a vlastních zaměstnanců. Na Střední škole společného stravování se vyučují níže uvedené obory dle Školních vzdělávacích programů. Tyto Školní vzdělávací programy byly zpracovány dle Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR a rozpracovány na výukové podmínky školy. U dobíhajících ročníků vybraných oborů vzdělání je výuka organizována dle osnov MŠMT ČR a tematických plánů schválených ředitelem školy. Přehled schválených ŠVP KÓD OBORU DOBA NÁZEV RVP NÁZEV ŠVP CHARAKTERISTIKA STUDIA M / 02 4 roky Cestovní ruch Služby cestovního ruchu Střední vzdělání s MZ L / 01 4 roky Gastronomie Gastronomie - číšník Střední vzdělání s MZ L / 01 4 roky Gastronomie Gastronomie - kuchař Střední vzdělání s MZ L / 51 2 roky Gastronomie Management v gastronomii Střední vzdělání s MZ (nástavbové studium) H / 01 3 roky Kuchař-číšník Kuchař Střední vzdělání s VL 3 roky Číšník Střední vzdělání s VL 3 roky Kuchař - číšník Střední vzdělání s VL H / 01 3 roky Cukrář Cukrář Střední vzdělání s VL E / 01 3 roky Stravovací a ubytovací služby Stravovací a ubytovací služby Střední vzdělání s VL Počty žáků ze zahajovacího výkazu školního roku Počet žáků, včetně žáků denní nástavby 2012 INDEX 2012/ INDEX 2013/ , ,93 Počet žáků OU 32 0, ,37 Počet žáků SCR 114 1, ,95 celkem 818 0, ,92 V letech 2012 a 2013 zaznamenáváme pokles žáků také na naší škole. Dle statistického šetření a demografického vývoje lze předpokládat nižší počet žáků na středních školách. 5

6 Na tuto situaci je možné reagovat s určitým nadhledem a vytvořit podmínky pro nové trendy ve vzdělávání, realizovat novou personální politiku a udržet prestiž školy. Teoretická výuka probíhá v areálu školy, který tvoří budova školy, tělocvičny, školní jídelna a přilehlé sportoviště, jehož rekonstrukce byla dokončena právě na podzim Nové hřiště s revitalizovanou budovou a školní jídelnou tvoří komplexní areál vzdělávacího zařízení. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky a zaměstnance vlastní školy a také pro žáky a zaměstnance jiných škol stejného zřizovatele. Kapacita školní jídelny je stanovena na výrobu 800 jídel denně. V hlavní budově sídlí Domov mládeže, který je samostatným právním subjektem, zřízeným rovněž Moravskoslezským krajem s kapacitou 140 lůžek. Ostatní volné nebytové prostory jsou pronajímány samostatným právním subjektům. Pohled na sportovní areál školy vybudovaný 2013 v rámci projektu ERDF Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacího zařízení I. Praktické vyučování probíhá ve školní jídelně, v odborných učebnách školy a dále je smluvně zajišťováno na 41 provozovnách v Ostravě a okolí, např. Dům kultury-akord, CPI Hotels, a.s., Clarion Congress Hotel Ostrava, Moravská Chalupa, Harmony Club Hotel, Mamaison Imperial Hotel Ostrava a další vybrané restaurace a hotely. V souvislosti s hlavním posláním školy se škola orientuje na mezinárodní vzdělávací aktivity financované z Evropské unie. Aktivity jsou zaměřeny na mobility žáků středních škol a pedagogických pracovníků, na odborné stáže, soutěže žáků a semináře pro zaměstnance školy. Využíváme kapacitu a schopnosti zaměstnanců pracovat pro doplňkovou činnost školy, která je pro školu přínosem. Doplňková činnost se rozrůstá o aktivity splňující poslání školy. 6

7 B) Rozbor hospodaření - výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření, vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy-rozpis závazných ukazatelů Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zřizovatel, stanovil škole podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti financování, v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na základě 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. Plnění závazných ukazatelů za organizaci celkem tis.kč ZÁVAZNÉ LIMITY ROKU 2013 LIMIT ČERPÁNO PLNĚNÍ % Přímé náklady na vzdělávání , ,02 99 Prostředky na platy , , Ostatní osobní náklady 405,00 405, Zákonné odvody , ,78 100,01 FKSP 302,00 302,46 100,01 ONIV 614,00 595,76 97, dotační program - na ZZ 18,28 18, hodnocení žáků v soutěžích 27,78 27, P dotační program: 23,40 6,96 30 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků. Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 9 020, , Provozní náklady MSK 7 375, , ÚZ 0 - z toho: prostředky na ICT 50,00 50, ÚZ 205 -Účelové prostředky na odpisy 1 216, , ÚZ Financování školního psychologa 216,00 216, ÚZ 339 Podpora projektů LdV 2012/2013 * 163,70 163, Projekty neinvestiční ÚZ EU peníze školám* , , Dotace od obce: Čokoládová vařečka 10,00 10, NAEP- Leonardo da Vinci 1 829, ,96 Vlastní zdroje 4 813, , Příspěvek na provoz celkem , ,97 99,99 Odvod z odpisů zřizovateli 797,00 797, Limit zaměstnanců ( fyzický počet) Největší objem finančních prostředků poskytován z MŠMT je vynakládán na přímé náklady na vzdělávání. Jedná se finanční prostředky na platy pedagogických i ostatních pracovníků, 7

8 na zákonné odvody z mezd, na učební pomůcky a ostatní náklady vyplývající z povahy pracovněprávních vztahů. Na provoz školy jsou určeny finanční prostředky od zřizovatele a prostřednictvím zřizovatele jsou také vyčleněny peníze na projekty ESF, LdV, OPVK a případné dotace na podporu dalších níže jmenovaných projektů. Závazné ukazatele jsou určeny k čerpání na období kalendářního roku a podléhají zúčtování. Stanovený limit byl dodržen, byly vypořádány finanční vztahy se SR a rozpočtem MSK. Přidělené finance škola plně využila, pouze u dotace pro sociálně znevýhodněné romské žáky se nepodařila vyčerpat stanovená výše přidělených financí. Projektové finanční prostředky jsou stanoveny na celou dobu realizace projektu, bez ohledu na kalendářní rok. Zůstatky k čerpání se převádějí do dalšího roku. Hospodářský výsledek V hlavní činnosti byl stanoven hospodářský výsledek rovnosti nákladů a výnosů. Kladný hospodářský výsledek byl docílen v doplňkové činnosti. Hospodaření školy ovlivnilo zapojení různých forem financování zejména projektů EU, ESF, obce, dotace od Magistrátu Ostravy, finančními dary a vlastními zdroji organizace. Využíváme kapacitu a schopnosti zaměstnanců pracovat pro doplňkovou činnost školy, abychom vytvořili hospodářský výsledek, zhodnotili (zatím) volné nebytové prostory, pomohli řešit vzdělávání osob evidovaných na úřadech práce a zapojit občany do sportovních aktivit. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek v Kč HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM ZA ORGANIZACI Výnosy , , ,21 Náklady , , ,71 Hospodářský výsledek , ,50 Škola je plátcem DPH. Pro zaúčtování je rozhodující ekonomická činnost. Při rozhodování o zaúčtování posuzujeme činnost školy, která je činností osvobozenou a bez nároku na odpočet DPH na vstupu nebo se jedná o vstupy v souvislosti s ekonomickou činností, které jsou předmětem daně na výstupu. Osvobozená plnění nám ovlivňují výši krátícího koeficientu, který je zálohově stanoven. Ke konci zdaňovacího období vyšel podle skutečně osvobozených plnění na výstupu koeficient 0,60. Tento koeficient bude použit jako zálohový pro rok Náklady ovlivnil neuplatněný odpočet DPH z titulu krátícího koeficientu ve výši Kč. 8

9 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 2.1 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol V první polovině roku (leden červen) vznikla potřeba 2 žákyň ze strany žadatelů o podporu. V druhém pololetí roku (září prosinec) požadovaly podporu 2 žákyně v hodnotě Kč. Podpořeny byly 4 osoby v nákladech na stravování, na cestovné a na školní potřeby. Hodnota podpory činí Kč. Z celkové dotace bylo využito 29,7%. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Pozitivní skutečností je posílení příjmů na žáka, jeho vybavení na vzdělání. Negativní stránkou této dotace je skutečnost, že finanční prostředky přicházejí na účet školy v závěru školního roku a v závěru kalendářního roku. Finanční prostředky jsou poskytovány až po uplynutém období. Účelově určené finanční prostředky pro sociálně znevýhodněné romské žáky v Kč PŘIZNANÁ VÝŠE DOTACE SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ NEVYČERPANÁ DOTACE=ODVOD DO SR 1. kolo kolo celkem Účelové prostředky na úhradu prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky uchazečů oboru Kuchař a číšník Na ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání byly na žádost poskytnuty finanční prostředky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle 163 zákona č. 561/2004 Sb., pro 7 uchazečů oboru Kuchař a 1 uchazeč oboru Číšník. Uchazeči vykonali předepsané zkoušky. Jedná se o jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání. Jedná se o náklady zkušební komise při závěrečných zkouškách těch uchazečů, kteří nebyli našimi žáky a na základě splněných podmínek mohou konat závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Účelové finanční prostředky na závěrečné zkoušky v Kč MZDOVÉ PRTOSTŘEDKY ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOITNÍ POJIŠTĚNÍ FKSP CELKEM , ,40 9

10 2.3. Rozvojový program: Hodnocení žáků škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol 2012 Cílem programu je podpořit talentované žáky, posílit zájem a motivaci žáků i pedagogických pracovníků. Škola organizuje a také se účastní mnoha odborných soutěží. Právě v roce 2012 žáci naší školy vítězně uspěli v odborných soutěžích v rámci České republiky. Finanční ohodnocení a ocenění pro zainteresované bylo oceněno v roce Účelově určené finanční prostředky na finanční ohodnocení v Kč MZDOVÉ PRTOSTŘEDKY ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOITNÍ POJIŠTĚNÍ FKSP CELKEM Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace se svým počtem zaměstnanců se řadí mezi organizace velké. Fyzický počet zaměstnanců k činil 100, osob, z toho 20 mužů a 80 žen. V procentuálním zastoupení vyjádřeno 20 % mužů a 80 % žen. Stanovený limit přepočteného stavu zaměstnanců byl stanoven byl stanoven 104 osob, průměrný přepočtený stav ze statistického výkazu P1 04 vykazuje 103,369 osob včetně doplňkové činnosti z toho pouze ze státního rozpočtu tvoří přepočtený stav 99,622 osob. Plnění závazného ukazatele limitu zaměstnanců Průměrný věk všech zaměstnanců školy je 47 let. U učitelů 45 let, u pracovníků ve školní jídelně je 44 let, u učitelů odborného výcviku rovněž 44 let a u ekonomického úseku 51 let. Počet zaměstnanců s trvalým pobytem v Ostravě je 86 osob, 2 osoby dojíždějí z okresu Frýdek - Místek a Karviná. 9 osob dojíždí z okresu Opava. Počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je 57 osob, což představuje 57 %, 40 osob má střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, což představuje 40 % a 3 osoby mají základní vzdělání, to je 3 %. 10

11 Struktura zaměstnanců podle pohlaví a věkového složení Průměrný věk na jednoho zaměstnance je 50 let. Na prvý pohled se zdá průměr docela vysoký, avšak je nutné si uvědomit, že hranice odchodu do důchodu se značně prodloužila, což zvyšuje průměrný věk na jednoho zaměstnance. Počet zaměstnanců ve věku let je 10 osob, od let 21 osob, od let 51 osob a ve věku je 18 osob. Fyzický počet zaměstnanců v roce 2013 klesl. Průměrná mzda na jednoho zaměstnance mírně vzrostla o 177 Kč, a to za použití fondu odměn. Organizace využila k čerpání mzdových prostředků finance z fondu odměn a na mimořádných odměnách vyplatila Kč. Pro rok 2013 byly zrušeny limity pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Tabulka č. 8 Časová řada vyplácených mezd, počet zaměstnanců a průměrné mzdy v létech UKAZATEL JEN ZE SR Počet pracovníků celkem (přepočtený stav) z toho: pedagogických prac. neped. pracoovníků 111,628 77,797 32, ,787 76,235 31, JEN ZE SR 107,996 76,375 31, JEN ZE SR 105,194 74,029 31, PŘÍMÉ NÁKLADY JEN ZE SR 99,622 70,959 28,663 Mzdové prostředky celkem (bez OON, DČ, FO aj.) ped. pracovníků - neped. pracovníků OON celkem - ped. pracovníků - neped. pracovníků -- odstupné Fond odměn Průměrné mzdy z MP vč. FO (bez OPPP ) Celkem z toho:ped. pracovníků neped. pracovníků Index výdělků průměrných Jen ze SR Jen ze SR+FO Jen ze SR+FO Jen ze SR+FO ,11 1,03 1,01 1,03 1,01 11

12 U pedagogických pracovníků vzrostla průměrná mzda o 195 Kč, u nepedagogických pracovníků průměrná mzda klesla o 511 Kč. Pro srovnání v národním hospodářství ČR za rok 2013 činila průměrná hrubá mzda Kč., minimální mzda od srpna 2013 vzrostla na Kč. Vývoj průměrných mezd dle kategorií zaměstnanců Pro účely zákona o zaměstnanosti škola splnila povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a nemusela tak provést odvod do SR za neplnění povinností podle 82 odst.1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele 4.1 Provozní náklady Finanční prostředky jsou využívány na pokrytí nákladů energií, na zajištění oprav budov, na záchovnou údržbu a zajištění dalších pracovních úkonů spojených s fungováním školy. Objem finančních prostředků je dán podle předem schváleného finančního plánu na kalendářní rok. Zřizovatel stanoví metodu výpočtů v souladu se Zásadami vztahu kraje k příspěvkovým organizacím. 4.2 Finanční prostředky na ICT Z provozní dotace bylo vyčleněno Kč na ICT. Dotace byla celá vyčerpána na zajištění připojení školy k internetu s požadovanou rychlostí. 4.3 Finanční prostředky na školního psychologa Škola využívá při svém vzdělávacím procesu vědomosti a zkušenosti školního psychologa ve prospěch žáků. Školní psycholog je financován z finančních prostředků kraje. Jeho působení na škole má pozitivní vliv na chování žáků. V průběhu pobytu žáka na škole jsou okamžiky, které mohou znamenat určitý zlom nebo předěl. Okamžiky, kdy žák nebo student 12

13 se musí rozhodnout co dál, jak se bude chovat, jak se bude profesně profilovat ve stávajících podmínkách, jsou poměrně obtížné. Účelová dotace ve výši na financování školního psychologa včetně odvodů byla plně využita. Z vlastních zdrojů jsme dotovali 855,30 Kč za zákonné pojištění a náhrad za nemocenskou. Financování školního psychologa v Kč PLATY ODVODY FKSP CELKEM Z DOTACE ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ DOKRYTO Z VLASTNÍCH ZDROJŮ , Dotace na krytí odpisů Dotace na odpisy byla plně proúčtována. Příspěvková organizace účtuje pouze o účetních odpisech, daňově neúčinných. Zřizovatel vydává metodické pokyny k účtování a zároveň poskytuje dotaci na jejich krytí, v zájmu narovnání nákladů a výnosů. U majetku pořízeného z prostředků EU schází finanční prostředky na krytí odpisů a tak se účetní odpisy za majetek pořízený z EU vypořádají účetní metodou zvanou investiční transfer. Investiční transfer představuje podíl financí z EU k odpisům. Tyto zásahy ovlivní rozvahu účetní závěrky a budou mít vliv na tvorbu odpisů v dalších létech. Cílem nových účetních odpisů je zmírnit dopady financí na odepisování. Celkové účetní odpisy tvoří Kč jsou kryty dotací zřizovatele ve výši Kč, z financí získaných z doplňkové činnosti Kč a investičního transferu. Investiční transfer není finančně krytý, jedná se pouze o účetní metodu. (Více pojednání v kapitole Peněžní fondy organizace). Zřizovatel si stanoví dle Zásad odvod z investičního fondu zřizovateli. Odpisy a jejich zdroj krytí v Kč ODPISY CELKEM DOTACE MSK INIČNÍ TRANSFÉR DOPLŇKOVÁ ČINNOST ODVOD Z ODPISŮ DO ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Podpora projektu Evropská gastronomie na cestách 2012/2013 Podpora projektu Leonardo da Vinci z Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky jsou vyčleněny na pobytové náklady žáků, na pobytové náklady pedagogického doprovodu a na bankovní poplatky. Finanční částka v plné výši Kč byla čerpána dle předloženého rozpočtu. 13

14 Dotace z rozpočtu zřizovatele v Kč PŘIJATÁ DOTACE POUŽITO 2013 POZNÁMKY Celkem dotace zřizovatele Provozní náklady ICT Školní psycholog Odpisy LdV 2012/ Převod z roku 2013 Projekty neinvestiční, poskytnuty prostřednictvím zřizovatele Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele, převážně se jedná o podporu rozvoje vzdělávání. 4.6 EU peníze školám- projekt Zkvalitnění a inovace výuky na SŠSS Žádost o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.5. OP VK v projektu EU peníze středním školám podala naše škola již v únoru Projekt byl zahájen Cílem projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SŠ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Projekt je víceletý, předpokládané datum ukončení projektu a předložení všech požadovaných výstupů je k Aktivity projektu byly v roce 2013 průběžně plněny. V rámci projektu bude vytvořeno celkem výukových materiálů. Vytvořené materiály byly průběžně ověřovány ve výuce. Tvůrci výukových materiálů byli vybaveni technikou, potřebnou pro tvorbu a ověřování výukových materiálů. Realizovány byly také aktivity šablon II/4 (1 pedagožka absolvovala roční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka na SŠ) a V/3 (2 pedagožky absolvovaly stáž u zaměstnavatele). Rozpočet je stanoven na částku Kč. V roce 2012 bylo vynaloženo celkem Kč, náklady roku 2013 pokryly nákup nových počítačů včetně příslušenství pro žáky a pro pedagogické pracovníky. Financována byla tvorba nových výukových modulů matematiky, vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, odborného vzdělávání formou stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatele a drobná vydání na kancelářské potřeby. Celkem bylo čerpáno Kč. Zbývající finanční prostředky jsou převedeny k čerpání do následujícího roku 2014 ve výši Kč. 14

15 Přehled čerpání neinvestičních projektů z rozpočtu zřizovatele v Kč ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU TRANSFER - POSKYTNUTÝ PŘÍSPĚVEK ČERPÁNO V ROCE 2012 ČERPÁNO V ROCE 2013 ČERPÁNÍ 2014 V ROCE Peníze školám Projekty, které nejsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele Přehled projektů EU, ESF a od obce mimo rozpočet zřizovatele v Kč ČERPÁNÍ V ROCE 2013 POHLEDÁVKA DO ROKU 2014, BUDE FINANCOVÁNO Leonardo da Vinci NAEP- zahraniční , ,25 Čokoládová vařečka- dotace od obce ,00 0 Tváře životního prostředí- Česko-polský projekt, předfinancováno v roce ,37 Tváře životního prostředí Registrační číslo projektu CZ.3.22/3.3.04/ s názvem Tváře životního prostředí. Zahájení projektu od a ukončení projektu bylo Jedná se o Operační program příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika , Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia s maximální výši dotace ,39 EUR, tj. 85% celkových způsobilých výdajů. Partnerem projektu je škola v Polsku, v městě Rybníku s názvem Zespol škol Ekonomiczno - Uslugovych. Cílem projektu bylo přispět k osvětě, vzdělání a výchově mladé generace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Cílovou skupinou jsou žáci naší a polské školy. Společné úkoly, výlety, zážitky, to vše podpořilo postoj k životnímu prostředí. Zadané téma řešili na polské i české straně, výsledky zapisovali a později je využili při tvorbě učebnice s praktickými úlohami. Učebnici používají při environmentální výchově. Informační tabule jsou součástí výzdoby na chodbách školy a slouží jako názorné učební pomůcky. Cíle programu byly naplněny. Projekt byl předfinancován školou z vlastních zdrojů. Celková výše projektu Kč z toho pohledávka za projekt činí ,37 Kč, což představuje 85 % výdajů. Projekt UNIV 2 KRAJE registrační číslo CZ.1.07/3.2.00/ Škola se podílela na projektu UNIV 2 Kraje, který je realizován Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem tohoto projektu je pomoci školám při změně škol v centra celoživotního učení, v nichž budou učit nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale také nabízet nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Škola zde působí jako partner bez finanční spoluúčasti. Členové projektového týmu pokračovali v roce 2013 v plnění klíčových aktivit projektu UNIV 2 KRAJE. Ve zmiňovaném období byly vytvořeny a schváleny 2 programy dalšího vzdělávání. 15

16 Konkrétně se jednalo o programy Složitá obsluha hostů a Příprava pokrmů studené kuchyně. Další členové projektového týmu absolvovali školení lektorských dovedností. V rámci projektu tak bylo proškoleno celkem 10 osob. Metodik celoživotního učení absolvoval spolu s další členkou projektového týmu seminář Marketing dalšího vzdělávání. Dvě členky týmu absolvovaly seminář Kariérové poradenství. Mentor dalšího vzdělávání a metodik celoživotního učení absolvovali semináře Výběrová řízení a Aktuální otázky odborného vzdělávání. Metodik celoživotního učení se zapojil do pilotáže IS UNIV 2. V rámci pilotáže byl do systému vložen 1. program dalšího vzdělávání. V roce 2013 byl projekt úspěšně ukončen. Projekt UNIV 3 registrační číslo CZ.1.07/3.2.00/ Pedagogové Střední školy společného stravování se zapojili do pilotáže programu dalšího vzdělávání H Řemeslná výroba perníků, který byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3. Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu je modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových. Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností byli zapojení pracovníci (celkem 5 osob) proškoleni v seminářích zaměřených na přípravu na roli hodnotitelů, průvodců a tvůrců studijních materiálů. V období března dubna 2013 byla realizována vlastní pilotáž. Kandidáti (10 osob) nejprve absolvovali Diagnostický modul, v němž bylo pod vedením průvodce posuzováno, zda kandidáti disponují kompetencemi uvedenými v hodnoticím standardu dílčí kvalifikace H Řemeslná výroba perníků, a pokud ano, na jaké úrovni. Kandidáti tak spolu s průvodcem vytvořili svá individuální portfolia kompetencí a v souladu s těmito portfolii absolvovali rekvalifikační program. Pilotáž byla zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace nanečisto. 3. Projekt Active Citizens Škola se zapojila do projektu The British Council Active Citizens komunitní vzdělávání pro střední školy, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úvodní setkání proběhlo v březnu 2013, proškolení pedagogů a žáků se uskutečnilo na podzim roku Hlavní aktivity projektu budou realizovány v roce

17 Dotace od Magistrátu města Ostravy Soutěž Čokoládová vařečka je soutěž žáků ze základních škol za asistence našich žáků třetích ročníků. Statutární město Ostrava jako partner soutěže přispělo finanční dotací v hodnotě Kč. V roce 2013 se konal již 15. ročník známé soutěže. Soutěžní klání mladých kuchařů se uskutečnilo 20. února 2013 za účasti 33 soutěžících ze 14 základních škol. Z dotace získané od Statutárního města Ostravy byly zakoupeny ochranné pracovní pomůcky účastníkům soutěže a zpracování DVD. Škola zajistila financování surovin na výrobu pokrmů. Pro širokou veřejnou byly publikovány články v místních novinách o průběhu soutěže, úspěšných receptech a také o finanční podpoře Magistrátu města Ostravy. Zahraniční spolupráce v roce 2013 a projekty Leonardo da Vinci V roce 2013 pokračovala naše spolupráce se zahraničními partnery na projektech v rámci programů EU. S našimi zahraničními partnery se snažíme udržovat trvalé kontakty a také aktivně vyhledáváme nové partnery, kteří mají zájem o kvalitní spolupráci. Podařilo se nám prohloubit spolupráci se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii, s londýnskou organizací ADC College Harrow ve Velké Británii, Ekip Europa ve Španělsku, Europroyectos Leonardo da Vinci v Granadě ve Španělsku a partnerskými školami na Slovensku v Nitře a Topoľčanech. Upevnili jsme naši spolupráci s partnery v Itálii (Nocera Inferiore), Saalfeldu (SRN), polským partnerem v Rybniku a Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii (Savojsko) Díky dobré spolupráci jsme mohli realizovat naplánované zahraniční aktivity a umožnit našim žákům nebo absolventům získat pracovní zkušenosti v různých evropských zemích. Přehled aktivit v souvislosti se zahraniční spoluprací v roce 2013: Uskutečnili jsme zahraniční odborné stáže pro 22 žáků školy v rámci programu EU Leonardo da Vinci v projektu mobility CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Evropská gastronomie na cestách 2012 na Slovensku (duben 2013) a ve Španělsku (květenčerven 2013) a v Londýně ve Velké Británii (duben-květen 2013). Na podzim 2013 vyjelo na třítýdenní stáže dalších 12 žáků v rámci projektu CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Evropská gastronomie na cestách 2013 do Španělska (září-říjen 2013) a do Itálie (říjen 2013) Stážisté byli vybráni na základě výsledků výběrového řízení, museli splnit vyhlášená kritéria. Jednotlivých běhů se účastnily i doprovodné osoby. Všichni stážisté získali od zahraničních partnerů osvědčení o absolvování stáže a zároveň obdrželi osobní hodnocení od supervizora. Po realizaci závěrečného běhu tohoto mobilitního projektu obdrželi všichni účastníci od Regionální hospodářské komory v Ostravě osvědčení o vykonané stáži v zahraničí a všem úspěšným účastníkům stáží byly naší školou vydány dokumenty Europass-Mobilita. V roce 2013 se škole podařilo získat finanční podporu i pro další mobilitní projekt v programu Leonardo da Vinci pro osm pedagogů. V rámci projektu Chuť francouzské kuchyně CZ/13/LLP-LdV/PLM/ vycestovaly v září 2013 čtyři učitelky odborných předmětů a odborného výcviku na třítýdenní pracovní stáže do Francie. Druhá skupina 17

18 čtyř pedagogů vyjede na stáž do Francie v březnu Získané zkušenosti pak budou pedagogové předávat nejen žákům, ale i svým kolegům. V březnu 2013 navštívila naši školu skupina 8 německých učňů s pedagogickým doprovodem v rámci česko-německého projektu Knedlíky nebo knedle. Němečtí učni společně s našimi žáky absolvovali společné prohlídky v gastronomických zařízeních a navštívili památky v Ostravě a okolí. Po dva dny společně připravovali speciality duryňské a moravské kuchyně. Kromě seznámení se zajímavostmi a gastronomií našeho regionu získali žáci obou zemí také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech, na jaře 2014 vyjede skupina našich žáků na osmidenní stáž do Saalfeldu. V průběhu roku 2013 jsme ve škole zorganizovali partnerské a monitorovací schůzky s partnery z Francie (březen, listopad a prosinec 2013) a Itálie (březen 2013). Návštěvy partnerů proběhly v souvislosti s probíhajícími a plánovanými stážemi v partnerských organizacích, při společných jednáních jsme projednávali spolupráci v rámci recipročních projektů. V roce 2013 jsme zorganizovali dva běhy stáží pro žáky našich partnerských organizací. V březnu 2013 třítýdenní stáže pro italské studenty z Nocery Inferiore a v listopadu a prosinci 2013 čtyřtýdenní stáže pro francouzské studenty z Antony. Všechny stáže se konaly v rámci recipročních projektů v programu Leonardo da Vinci, naše škola plnila roli přijímající organizace. Studentům jsme kromě odborné praxe nabídli i bohatý program pro volnočasové aktivity. V roce 2013 jsme realizovali v pořadí již třetí projekt přeshraniční spolupráce Euroregionu SILESIA se střední školou Zespol Szkol Ekonomiczno-Uslugowych v Rybniku v Polsku. V rámci projektu Tváře životního prostředí, který byl realizován od ledna do října roku 2013, se postupně uskutečnily velmi zajímavé aktivity. Obsahem projektu Tváře životního prostředí bylo studium polštiny a ekologická výchova žáků na české straně i na polské straně hranic. Projekt byl zahájen jazykovou přípravou studentů, následovalo paralelní mapování stavu životního prostředí, jak na české, tak ale i polské straně. Žáci se věnovali problematice klimatických podmínek, ochraně krajiny, vody a nakládání s odpady. Programy byly společné pro žáky obou škol, žáci byli motivováni hovořit česky i polsky. Studenti v rámci jednodenního výjezdu navštívili Českou meteorologickou stanici v Ostravě-Porubě, záchranářskou stanici v Bartošovicích, vodní a pohankový mlýn. Následovalo setkání pedagogů v Kozlovicích, kde cílem bylo navázání neformálních kontaktů, zejména předávání a výměna zkušeností z environmentálního vzdělávání a výchovy na obou stranách hranice. Pedagogové se věnovali i relaxačním aktivitám, protože mottem akce bylo: Jsem-li pohodový učitel, mám i pohodové žáky. Stěžejní aktivitou projektu bylo čtyřdenní setkání žáků s adaptačními aktivitami, návštěvou ZOO Ostrava s výukou etologie, Hornického muzea s báňskou záchranářskou stanicí na Landeku, Ostravské OZO a VAK studentům pomohlo ujasnit problematiku čištění vody a recyklaci odpadků. Další den setkání byl věnován CHKO Beskydy s výšlapem podle zdatnosti na Pustevny nebo Lysou horu. Studenti navštívili také Valašské muzeum v přírodě nebo opičárnu (lanové centrum). Tento výlet dvou skupin měl společné setkání na hrázi přehrady Šance, která zásobuje pitnou vodou i Ostravsko. Poslední den byl věnován workshopu, kde proběhla neformální výměna zkušeností s podněty pro závěrečné výstupy ekologické pracovní listy a informační tabule s ekologickou 18

19 tématikou. Ekologické pracovní listy s výsledky šetření a poznání budou sloužit k výuce jako učební pomůcka a na nástěnných tabulích umístěných na chodbách školy bude dokumentace ve fotografiích. Projekt byl přínosem pro žáky obou škol, cíle projektu byly naplněny. Na projektu spolupracovaly dvě třídy: na české straně 30 žáků především ze třídy SCR2, na polské straně to byla třída 30 budoucích ekonomů. Od června do září 2013 absolvovalo našich devět žáků letní pracovní stáž ve Francii v Savojsku. Na tuto tříměsíční zkušenost jsme doporučili Asociaci majitelů hotelů, restaurací a kaváren v Bourget du Lac a v Bourdeau osm žáků z oboru vzdělání Kuchař a jednu žákyni z oboru vzdělání Číšník. Žáci pracovali ve špičkových restauracích v Savojsku: La Terasse, Du Port, Hotel Savoy a Restaurant Bolivage. Zkvalitnění projektové práce se zahraničními partnery pokládáme za jednu z našich priorit. K zajištění kvalitních a dobře připravených projektů využíváme našich zkušeností z již dříve realizovaných projektů. Také se pravidelně zúčastňujeme školení s aktualizovanými informacemi k úspěšnému řízení projektů. Z realizovaných projektů jsme připravili prezentace, které jsme připraveni prezentovat při vhodných příležitostech. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Jednotné třídění příjmů dle účtového rozvrhu sledujeme pod ÚZ 005 z vlastních zdrojů v hlavní činnosti. Tyto příjmy spolu s příjmy v doplňkové činnosti podporují aktivity školy. Struktura výnosů z vlastní činnosti v tis. Kč DRUH VÝNOSU VÝVOJOVÝ UKAZATEL -INDEX Tržby z PP žáků 431,74 365,51 0,85 Tržby za stravování 2 314, ,98 1,01 Tržby z reklam 0,83 0,83 1 Výnosy za telefonní poplatky 31,75 21,75 0,69 Náhrady škod (ztráta učebnic, 59, ,08 OOPP, od zaměstnanců, žáků) Čerpání fondu odměn 392,00 149,00 0,38 Čerpání investičního fondu x 157,90 Změna metody účtování oproti 2012 Úroky bankovních účtů cash 92,86 54,32 0,58 poll Kurzové zisky a úroky 32,19 89,29 2,77 Proúčtování invest. transferu x 716,15 Změna metody účtování oproti 2012 Náhrady škod od pojišťoven 17,51 4,72 0,72 rozbor v kapitole majetek Jiné výnosy 194,42 851,27 změna metody účtování Celkem 3 725, ,38 1,29 19

20 Tržby za stravování žáků, zaměstnanců a důchodců, pokrývají náklady na spotřebu surovin. Tržby související s vykazováním praxe žáků, vykazujeme jako tržby za produktivní práci žáků. Tyto tržby klesají úměrně s poklesem žáků na odborném výcviku. Tržby za telefonní poplatky jsou výnosy zaměstnanců za soukromé telefonní hovory a tržby od nájemníků. Nižší výběr financí je zapříčiněn rozsáhlou sítí vlastních mobilní přístrojů. V průběhu roku jsme zaznamenali výrazné změny v metodice účtování např. účtování investičního transferu. Poprvé v roce 2013 se účtuje na výnosový účet, v minulém období se účtování promítlo na rozvahový účet, aniž by ovlivnil výsledek hospodaření. Podobný případ je zapojení investičního fondu. V položce cashpoolling jsme dosáhli nižších příjmů, výrazně poklesli úrokové sazby. V položce jiné výnosy jsou například příjmy za startovné při soutěžích organizovaných školou, výnosy z doplňkové činnosti při přeúčtování nákladů, neuplatněný nárok na DPH apod. Kurzové rozdíly ovlivňují hospodářský výsledek organizace. Škola má valutovou pokladnu a eurový účet u KB. K rozvahovému dni roční účetní závěrky ( k ) se přepočítá cizí měna na koruny kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Finanční dary jsou rovněž příjmem pro školu. V rámci environmentální výuky získala škola pět tisíc korun od Marketingového centra PROFIL na Kongresu Ekologie - tvorba krajiny v návaznosti na těžbu uhlí. Finanční dar byl využit ve prospěch žáků ve stejné hodnotě při environmentální výchově žáků. 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady roku 2013 představují částku , 96 tis. Kč oproti minulému roku o 1 452,63 tis. Kč více. V roce 2012 činily náklady ve výši ,34 tis. Kč. V následující tabulce jsou znázorněny rozdíly mezi rokem 2012 a V této kapitole je pojednáno o provozních nákladech, které jsou hrazeny ze zdrojů zřizovatele (dále jen MSK). Analýzou vývojových ukazatelů lze konstatovat vyšší spotřebu materiálů, mírné zvýšení nákladů na energie, zvýšené odpisy a účtování investičního transferu. Podstatou navýšení nákladů jsou výdaje na realizaci projektů EU. Aktivit má škola hodně, převážně na vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Finanční prostředky jsou zajištěny z Evropských fondů, ale také z vlastních zdrojů a dalších dotací. Finanční prostředky zřizovatele jsou využívány na pokrytí nákladů energií, na zajištění oprav budov, na záchovnou údržbu a zajištění dalších pracovních úkonů spojených s provozem školy. Objem finančních prostředků je dán podle předem schváleného finančního plánu na kalendářní rok. Zřizovatel stanoví metodu výpočtů v souladu se Zásadami vztahu kraje k příspěvkovým organizacím. 20

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více