Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký"

Transkript

1 Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

2 Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace, zřízená Moravskoslezským krajem, ZL/063/2001 předkládá Zprávu o činnosti a plnění úkolů za rok 2013 zpracovanou dle čl. 17, odst. 2 Zásad schválených usnesením Rady kraje. Součástí této zprávy je výroční zpráva o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu, rozbory hospodaření podle 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) a projednanou v Radě školy dne 19. února Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy 2

3 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 4 Hlavní úkoly organizace 5 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ -VÝNOSY, NÁKLADY, DČ, HOSPO. VÝSLEDEK 7 1. Výnosy - rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele, dotací dle poskytovatelů 7 2. Vyhodnocení čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu 9 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady, analýza, čerpání prostředků hodnoceného roku Doplňková činnost, výsledek hospodaření 26 C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ 32 D) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 34 E) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK informace o nemovitém majetku informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech informace o inventarizaci majetku informace o případných pronájmech 41 F) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE Pohledávky Závazky 44 G) VÝSLEDKY KONTROL 45 H) PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU 45 I) VVYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. 45 ZÁVĚR 46 J) TABULKOVÁ ČÁST VČETNĚ PŘÍLOH od 47 Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Výkazy : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Výnosy z transferů ( příspěvek na provoz) Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Plán tvorby a použití peněžních fondů Spotřeba energií Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkaz rozboru plnění HV ( V+N) Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Inventarizační zápis 3

4 A) Základní údaje o organizaci NÁZEV ZPRACOVATELE STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa sídla Krakovská 1095, Ostrava Hrabůvka Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Statutární orgán Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy Telefonické spojení Faxové spojení Elektronická pošta Webové stránky Hlavní účel a předmět činnosti Zřizovací listina Výchova a vzdělávání žáků, podle vzdělávacích programů ZL/063/2001 Organizační struktura školy ŘEDITEL ŠKOLY Teoretická výuka Praktická výuka Školní jídelna Ekonomika a provoz Počet učitelů Počet učitelů odborného Počet kuchařek Počet zaměstnanců výcviku

5 Hlavní úkoly organizace Střední škola společného stravování, příspěvková organizace (dále jen škola) je zřízena Moravskoslezským krajem, zřizovací listinou evidenční číslo ZL/063/2001 v platném znění. Jejím hlavním úkolem je vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků, studentů a vlastních zaměstnanců. Na Střední škole společného stravování se vyučují níže uvedené obory dle Školních vzdělávacích programů. Tyto Školní vzdělávací programy byly zpracovány dle Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR a rozpracovány na výukové podmínky školy. U dobíhajících ročníků vybraných oborů vzdělání je výuka organizována dle osnov MŠMT ČR a tematických plánů schválených ředitelem školy. Přehled schválených ŠVP KÓD OBORU DOBA NÁZEV RVP NÁZEV ŠVP CHARAKTERISTIKA STUDIA M / 02 4 roky Cestovní ruch Služby cestovního ruchu Střední vzdělání s MZ L / 01 4 roky Gastronomie Gastronomie - číšník Střední vzdělání s MZ L / 01 4 roky Gastronomie Gastronomie - kuchař Střední vzdělání s MZ L / 51 2 roky Gastronomie Management v gastronomii Střední vzdělání s MZ (nástavbové studium) H / 01 3 roky Kuchař-číšník Kuchař Střední vzdělání s VL 3 roky Číšník Střední vzdělání s VL 3 roky Kuchař - číšník Střední vzdělání s VL H / 01 3 roky Cukrář Cukrář Střední vzdělání s VL E / 01 3 roky Stravovací a ubytovací služby Stravovací a ubytovací služby Střední vzdělání s VL Počty žáků ze zahajovacího výkazu školního roku Počet žáků, včetně žáků denní nástavby 2012 INDEX 2012/ INDEX 2013/ , ,93 Počet žáků OU 32 0, ,37 Počet žáků SCR 114 1, ,95 celkem 818 0, ,92 V letech 2012 a 2013 zaznamenáváme pokles žáků také na naší škole. Dle statistického šetření a demografického vývoje lze předpokládat nižší počet žáků na středních školách. 5

6 Na tuto situaci je možné reagovat s určitým nadhledem a vytvořit podmínky pro nové trendy ve vzdělávání, realizovat novou personální politiku a udržet prestiž školy. Teoretická výuka probíhá v areálu školy, který tvoří budova školy, tělocvičny, školní jídelna a přilehlé sportoviště, jehož rekonstrukce byla dokončena právě na podzim Nové hřiště s revitalizovanou budovou a školní jídelnou tvoří komplexní areál vzdělávacího zařízení. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky a zaměstnance vlastní školy a také pro žáky a zaměstnance jiných škol stejného zřizovatele. Kapacita školní jídelny je stanovena na výrobu 800 jídel denně. V hlavní budově sídlí Domov mládeže, který je samostatným právním subjektem, zřízeným rovněž Moravskoslezským krajem s kapacitou 140 lůžek. Ostatní volné nebytové prostory jsou pronajímány samostatným právním subjektům. Pohled na sportovní areál školy vybudovaný 2013 v rámci projektu ERDF Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacího zařízení I. Praktické vyučování probíhá ve školní jídelně, v odborných učebnách školy a dále je smluvně zajišťováno na 41 provozovnách v Ostravě a okolí, např. Dům kultury-akord, CPI Hotels, a.s., Clarion Congress Hotel Ostrava, Moravská Chalupa, Harmony Club Hotel, Mamaison Imperial Hotel Ostrava a další vybrané restaurace a hotely. V souvislosti s hlavním posláním školy se škola orientuje na mezinárodní vzdělávací aktivity financované z Evropské unie. Aktivity jsou zaměřeny na mobility žáků středních škol a pedagogických pracovníků, na odborné stáže, soutěže žáků a semináře pro zaměstnance školy. Využíváme kapacitu a schopnosti zaměstnanců pracovat pro doplňkovou činnost školy, která je pro školu přínosem. Doplňková činnost se rozrůstá o aktivity splňující poslání školy. 6

7 B) Rozbor hospodaření - výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření, vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy-rozpis závazných ukazatelů Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zřizovatel, stanovil škole podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti financování, v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na základě 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. Plnění závazných ukazatelů za organizaci celkem tis.kč ZÁVAZNÉ LIMITY ROKU 2013 LIMIT ČERPÁNO PLNĚNÍ % Přímé náklady na vzdělávání , ,02 99 Prostředky na platy , , Ostatní osobní náklady 405,00 405, Zákonné odvody , ,78 100,01 FKSP 302,00 302,46 100,01 ONIV 614,00 595,76 97, dotační program - na ZZ 18,28 18, hodnocení žáků v soutěžích 27,78 27, P dotační program: 23,40 6,96 30 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků. Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 9 020, , Provozní náklady MSK 7 375, , ÚZ 0 - z toho: prostředky na ICT 50,00 50, ÚZ 205 -Účelové prostředky na odpisy 1 216, , ÚZ Financování školního psychologa 216,00 216, ÚZ 339 Podpora projektů LdV 2012/2013 * 163,70 163, Projekty neinvestiční ÚZ EU peníze školám* , , Dotace od obce: Čokoládová vařečka 10,00 10, NAEP- Leonardo da Vinci 1 829, ,96 Vlastní zdroje 4 813, , Příspěvek na provoz celkem , ,97 99,99 Odvod z odpisů zřizovateli 797,00 797, Limit zaměstnanců ( fyzický počet) Největší objem finančních prostředků poskytován z MŠMT je vynakládán na přímé náklady na vzdělávání. Jedná se finanční prostředky na platy pedagogických i ostatních pracovníků, 7

8 na zákonné odvody z mezd, na učební pomůcky a ostatní náklady vyplývající z povahy pracovněprávních vztahů. Na provoz školy jsou určeny finanční prostředky od zřizovatele a prostřednictvím zřizovatele jsou také vyčleněny peníze na projekty ESF, LdV, OPVK a případné dotace na podporu dalších níže jmenovaných projektů. Závazné ukazatele jsou určeny k čerpání na období kalendářního roku a podléhají zúčtování. Stanovený limit byl dodržen, byly vypořádány finanční vztahy se SR a rozpočtem MSK. Přidělené finance škola plně využila, pouze u dotace pro sociálně znevýhodněné romské žáky se nepodařila vyčerpat stanovená výše přidělených financí. Projektové finanční prostředky jsou stanoveny na celou dobu realizace projektu, bez ohledu na kalendářní rok. Zůstatky k čerpání se převádějí do dalšího roku. Hospodářský výsledek V hlavní činnosti byl stanoven hospodářský výsledek rovnosti nákladů a výnosů. Kladný hospodářský výsledek byl docílen v doplňkové činnosti. Hospodaření školy ovlivnilo zapojení různých forem financování zejména projektů EU, ESF, obce, dotace od Magistrátu Ostravy, finančními dary a vlastními zdroji organizace. Využíváme kapacitu a schopnosti zaměstnanců pracovat pro doplňkovou činnost školy, abychom vytvořili hospodářský výsledek, zhodnotili (zatím) volné nebytové prostory, pomohli řešit vzdělávání osob evidovaných na úřadech práce a zapojit občany do sportovních aktivit. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek v Kč HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM ZA ORGANIZACI Výnosy , , ,21 Náklady , , ,71 Hospodářský výsledek , ,50 Škola je plátcem DPH. Pro zaúčtování je rozhodující ekonomická činnost. Při rozhodování o zaúčtování posuzujeme činnost školy, která je činností osvobozenou a bez nároku na odpočet DPH na vstupu nebo se jedná o vstupy v souvislosti s ekonomickou činností, které jsou předmětem daně na výstupu. Osvobozená plnění nám ovlivňují výši krátícího koeficientu, který je zálohově stanoven. Ke konci zdaňovacího období vyšel podle skutečně osvobozených plnění na výstupu koeficient 0,60. Tento koeficient bude použit jako zálohový pro rok Náklady ovlivnil neuplatněný odpočet DPH z titulu krátícího koeficientu ve výši Kč. 8

9 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 2.1 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol V první polovině roku (leden červen) vznikla potřeba 2 žákyň ze strany žadatelů o podporu. V druhém pololetí roku (září prosinec) požadovaly podporu 2 žákyně v hodnotě Kč. Podpořeny byly 4 osoby v nákladech na stravování, na cestovné a na školní potřeby. Hodnota podpory činí Kč. Z celkové dotace bylo využito 29,7%. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Pozitivní skutečností je posílení příjmů na žáka, jeho vybavení na vzdělání. Negativní stránkou této dotace je skutečnost, že finanční prostředky přicházejí na účet školy v závěru školního roku a v závěru kalendářního roku. Finanční prostředky jsou poskytovány až po uplynutém období. Účelově určené finanční prostředky pro sociálně znevýhodněné romské žáky v Kč PŘIZNANÁ VÝŠE DOTACE SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ NEVYČERPANÁ DOTACE=ODVOD DO SR 1. kolo kolo celkem Účelové prostředky na úhradu prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky uchazečů oboru Kuchař a číšník Na ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání byly na žádost poskytnuty finanční prostředky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle 163 zákona č. 561/2004 Sb., pro 7 uchazečů oboru Kuchař a 1 uchazeč oboru Číšník. Uchazeči vykonali předepsané zkoušky. Jedná se o jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání. Jedná se o náklady zkušební komise při závěrečných zkouškách těch uchazečů, kteří nebyli našimi žáky a na základě splněných podmínek mohou konat závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Účelové finanční prostředky na závěrečné zkoušky v Kč MZDOVÉ PRTOSTŘEDKY ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOITNÍ POJIŠTĚNÍ FKSP CELKEM , ,40 9

10 2.3. Rozvojový program: Hodnocení žáků škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol 2012 Cílem programu je podpořit talentované žáky, posílit zájem a motivaci žáků i pedagogických pracovníků. Škola organizuje a také se účastní mnoha odborných soutěží. Právě v roce 2012 žáci naší školy vítězně uspěli v odborných soutěžích v rámci České republiky. Finanční ohodnocení a ocenění pro zainteresované bylo oceněno v roce Účelově určené finanční prostředky na finanční ohodnocení v Kč MZDOVÉ PRTOSTŘEDKY ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOITNÍ POJIŠTĚNÍ FKSP CELKEM Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace se svým počtem zaměstnanců se řadí mezi organizace velké. Fyzický počet zaměstnanců k činil 100, osob, z toho 20 mužů a 80 žen. V procentuálním zastoupení vyjádřeno 20 % mužů a 80 % žen. Stanovený limit přepočteného stavu zaměstnanců byl stanoven byl stanoven 104 osob, průměrný přepočtený stav ze statistického výkazu P1 04 vykazuje 103,369 osob včetně doplňkové činnosti z toho pouze ze státního rozpočtu tvoří přepočtený stav 99,622 osob. Plnění závazného ukazatele limitu zaměstnanců Průměrný věk všech zaměstnanců školy je 47 let. U učitelů 45 let, u pracovníků ve školní jídelně je 44 let, u učitelů odborného výcviku rovněž 44 let a u ekonomického úseku 51 let. Počet zaměstnanců s trvalým pobytem v Ostravě je 86 osob, 2 osoby dojíždějí z okresu Frýdek - Místek a Karviná. 9 osob dojíždí z okresu Opava. Počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je 57 osob, což představuje 57 %, 40 osob má střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, což představuje 40 % a 3 osoby mají základní vzdělání, to je 3 %. 10

11 Struktura zaměstnanců podle pohlaví a věkového složení Průměrný věk na jednoho zaměstnance je 50 let. Na prvý pohled se zdá průměr docela vysoký, avšak je nutné si uvědomit, že hranice odchodu do důchodu se značně prodloužila, což zvyšuje průměrný věk na jednoho zaměstnance. Počet zaměstnanců ve věku let je 10 osob, od let 21 osob, od let 51 osob a ve věku je 18 osob. Fyzický počet zaměstnanců v roce 2013 klesl. Průměrná mzda na jednoho zaměstnance mírně vzrostla o 177 Kč, a to za použití fondu odměn. Organizace využila k čerpání mzdových prostředků finance z fondu odměn a na mimořádných odměnách vyplatila Kč. Pro rok 2013 byly zrušeny limity pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Tabulka č. 8 Časová řada vyplácených mezd, počet zaměstnanců a průměrné mzdy v létech UKAZATEL JEN ZE SR Počet pracovníků celkem (přepočtený stav) z toho: pedagogických prac. neped. pracoovníků 111,628 77,797 32, ,787 76,235 31, JEN ZE SR 107,996 76,375 31, JEN ZE SR 105,194 74,029 31, PŘÍMÉ NÁKLADY JEN ZE SR 99,622 70,959 28,663 Mzdové prostředky celkem (bez OON, DČ, FO aj.) ped. pracovníků - neped. pracovníků OON celkem - ped. pracovníků - neped. pracovníků -- odstupné Fond odměn Průměrné mzdy z MP vč. FO (bez OPPP ) Celkem z toho:ped. pracovníků neped. pracovníků Index výdělků průměrných Jen ze SR Jen ze SR+FO Jen ze SR+FO Jen ze SR+FO ,11 1,03 1,01 1,03 1,01 11

12 U pedagogických pracovníků vzrostla průměrná mzda o 195 Kč, u nepedagogických pracovníků průměrná mzda klesla o 511 Kč. Pro srovnání v národním hospodářství ČR za rok 2013 činila průměrná hrubá mzda Kč., minimální mzda od srpna 2013 vzrostla na Kč. Vývoj průměrných mezd dle kategorií zaměstnanců Pro účely zákona o zaměstnanosti škola splnila povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a nemusela tak provést odvod do SR za neplnění povinností podle 82 odst.1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele 4.1 Provozní náklady Finanční prostředky jsou využívány na pokrytí nákladů energií, na zajištění oprav budov, na záchovnou údržbu a zajištění dalších pracovních úkonů spojených s fungováním školy. Objem finančních prostředků je dán podle předem schváleného finančního plánu na kalendářní rok. Zřizovatel stanoví metodu výpočtů v souladu se Zásadami vztahu kraje k příspěvkovým organizacím. 4.2 Finanční prostředky na ICT Z provozní dotace bylo vyčleněno Kč na ICT. Dotace byla celá vyčerpána na zajištění připojení školy k internetu s požadovanou rychlostí. 4.3 Finanční prostředky na školního psychologa Škola využívá při svém vzdělávacím procesu vědomosti a zkušenosti školního psychologa ve prospěch žáků. Školní psycholog je financován z finančních prostředků kraje. Jeho působení na škole má pozitivní vliv na chování žáků. V průběhu pobytu žáka na škole jsou okamžiky, které mohou znamenat určitý zlom nebo předěl. Okamžiky, kdy žák nebo student 12

13 se musí rozhodnout co dál, jak se bude chovat, jak se bude profesně profilovat ve stávajících podmínkách, jsou poměrně obtížné. Účelová dotace ve výši na financování školního psychologa včetně odvodů byla plně využita. Z vlastních zdrojů jsme dotovali 855,30 Kč za zákonné pojištění a náhrad za nemocenskou. Financování školního psychologa v Kč PLATY ODVODY FKSP CELKEM Z DOTACE ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ DOKRYTO Z VLASTNÍCH ZDROJŮ , Dotace na krytí odpisů Dotace na odpisy byla plně proúčtována. Příspěvková organizace účtuje pouze o účetních odpisech, daňově neúčinných. Zřizovatel vydává metodické pokyny k účtování a zároveň poskytuje dotaci na jejich krytí, v zájmu narovnání nákladů a výnosů. U majetku pořízeného z prostředků EU schází finanční prostředky na krytí odpisů a tak se účetní odpisy za majetek pořízený z EU vypořádají účetní metodou zvanou investiční transfer. Investiční transfer představuje podíl financí z EU k odpisům. Tyto zásahy ovlivní rozvahu účetní závěrky a budou mít vliv na tvorbu odpisů v dalších létech. Cílem nových účetních odpisů je zmírnit dopady financí na odepisování. Celkové účetní odpisy tvoří Kč jsou kryty dotací zřizovatele ve výši Kč, z financí získaných z doplňkové činnosti Kč a investičního transferu. Investiční transfer není finančně krytý, jedná se pouze o účetní metodu. (Více pojednání v kapitole Peněžní fondy organizace). Zřizovatel si stanoví dle Zásad odvod z investičního fondu zřizovateli. Odpisy a jejich zdroj krytí v Kč ODPISY CELKEM DOTACE MSK INIČNÍ TRANSFÉR DOPLŇKOVÁ ČINNOST ODVOD Z ODPISŮ DO ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Podpora projektu Evropská gastronomie na cestách 2012/2013 Podpora projektu Leonardo da Vinci z Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky jsou vyčleněny na pobytové náklady žáků, na pobytové náklady pedagogického doprovodu a na bankovní poplatky. Finanční částka v plné výši Kč byla čerpána dle předloženého rozpočtu. 13

14 Dotace z rozpočtu zřizovatele v Kč PŘIJATÁ DOTACE POUŽITO 2013 POZNÁMKY Celkem dotace zřizovatele Provozní náklady ICT Školní psycholog Odpisy LdV 2012/ Převod z roku 2013 Projekty neinvestiční, poskytnuty prostřednictvím zřizovatele Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele, převážně se jedná o podporu rozvoje vzdělávání. 4.6 EU peníze školám- projekt Zkvalitnění a inovace výuky na SŠSS Žádost o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.5. OP VK v projektu EU peníze středním školám podala naše škola již v únoru Projekt byl zahájen Cílem projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SŠ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Projekt je víceletý, předpokládané datum ukončení projektu a předložení všech požadovaných výstupů je k Aktivity projektu byly v roce 2013 průběžně plněny. V rámci projektu bude vytvořeno celkem výukových materiálů. Vytvořené materiály byly průběžně ověřovány ve výuce. Tvůrci výukových materiálů byli vybaveni technikou, potřebnou pro tvorbu a ověřování výukových materiálů. Realizovány byly také aktivity šablon II/4 (1 pedagožka absolvovala roční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka na SŠ) a V/3 (2 pedagožky absolvovaly stáž u zaměstnavatele). Rozpočet je stanoven na částku Kč. V roce 2012 bylo vynaloženo celkem Kč, náklady roku 2013 pokryly nákup nových počítačů včetně příslušenství pro žáky a pro pedagogické pracovníky. Financována byla tvorba nových výukových modulů matematiky, vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, odborného vzdělávání formou stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatele a drobná vydání na kancelářské potřeby. Celkem bylo čerpáno Kč. Zbývající finanční prostředky jsou převedeny k čerpání do následujícího roku 2014 ve výši Kč. 14

15 Přehled čerpání neinvestičních projektů z rozpočtu zřizovatele v Kč ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU TRANSFER - POSKYTNUTÝ PŘÍSPĚVEK ČERPÁNO V ROCE 2012 ČERPÁNO V ROCE 2013 ČERPÁNÍ 2014 V ROCE Peníze školám Projekty, které nejsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele Přehled projektů EU, ESF a od obce mimo rozpočet zřizovatele v Kč ČERPÁNÍ V ROCE 2013 POHLEDÁVKA DO ROKU 2014, BUDE FINANCOVÁNO Leonardo da Vinci NAEP- zahraniční , ,25 Čokoládová vařečka- dotace od obce ,00 0 Tváře životního prostředí- Česko-polský projekt, předfinancováno v roce ,37 Tváře životního prostředí Registrační číslo projektu CZ.3.22/3.3.04/ s názvem Tváře životního prostředí. Zahájení projektu od a ukončení projektu bylo Jedná se o Operační program příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika , Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia s maximální výši dotace ,39 EUR, tj. 85% celkových způsobilých výdajů. Partnerem projektu je škola v Polsku, v městě Rybníku s názvem Zespol škol Ekonomiczno - Uslugovych. Cílem projektu bylo přispět k osvětě, vzdělání a výchově mladé generace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Cílovou skupinou jsou žáci naší a polské školy. Společné úkoly, výlety, zážitky, to vše podpořilo postoj k životnímu prostředí. Zadané téma řešili na polské i české straně, výsledky zapisovali a později je využili při tvorbě učebnice s praktickými úlohami. Učebnici používají při environmentální výchově. Informační tabule jsou součástí výzdoby na chodbách školy a slouží jako názorné učební pomůcky. Cíle programu byly naplněny. Projekt byl předfinancován školou z vlastních zdrojů. Celková výše projektu Kč z toho pohledávka za projekt činí ,37 Kč, což představuje 85 % výdajů. Projekt UNIV 2 KRAJE registrační číslo CZ.1.07/3.2.00/ Škola se podílela na projektu UNIV 2 Kraje, který je realizován Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem tohoto projektu je pomoci školám při změně škol v centra celoživotního učení, v nichž budou učit nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale také nabízet nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Škola zde působí jako partner bez finanční spoluúčasti. Členové projektového týmu pokračovali v roce 2013 v plnění klíčových aktivit projektu UNIV 2 KRAJE. Ve zmiňovaném období byly vytvořeny a schváleny 2 programy dalšího vzdělávání. 15

16 Konkrétně se jednalo o programy Složitá obsluha hostů a Příprava pokrmů studené kuchyně. Další členové projektového týmu absolvovali školení lektorských dovedností. V rámci projektu tak bylo proškoleno celkem 10 osob. Metodik celoživotního učení absolvoval spolu s další členkou projektového týmu seminář Marketing dalšího vzdělávání. Dvě členky týmu absolvovaly seminář Kariérové poradenství. Mentor dalšího vzdělávání a metodik celoživotního učení absolvovali semináře Výběrová řízení a Aktuální otázky odborného vzdělávání. Metodik celoživotního učení se zapojil do pilotáže IS UNIV 2. V rámci pilotáže byl do systému vložen 1. program dalšího vzdělávání. V roce 2013 byl projekt úspěšně ukončen. Projekt UNIV 3 registrační číslo CZ.1.07/3.2.00/ Pedagogové Střední školy společného stravování se zapojili do pilotáže programu dalšího vzdělávání H Řemeslná výroba perníků, který byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3. Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu je modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových. Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností byli zapojení pracovníci (celkem 5 osob) proškoleni v seminářích zaměřených na přípravu na roli hodnotitelů, průvodců a tvůrců studijních materiálů. V období března dubna 2013 byla realizována vlastní pilotáž. Kandidáti (10 osob) nejprve absolvovali Diagnostický modul, v němž bylo pod vedením průvodce posuzováno, zda kandidáti disponují kompetencemi uvedenými v hodnoticím standardu dílčí kvalifikace H Řemeslná výroba perníků, a pokud ano, na jaké úrovni. Kandidáti tak spolu s průvodcem vytvořili svá individuální portfolia kompetencí a v souladu s těmito portfolii absolvovali rekvalifikační program. Pilotáž byla zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace nanečisto. 3. Projekt Active Citizens Škola se zapojila do projektu The British Council Active Citizens komunitní vzdělávání pro střední školy, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úvodní setkání proběhlo v březnu 2013, proškolení pedagogů a žáků se uskutečnilo na podzim roku Hlavní aktivity projektu budou realizovány v roce

17 Dotace od Magistrátu města Ostravy Soutěž Čokoládová vařečka je soutěž žáků ze základních škol za asistence našich žáků třetích ročníků. Statutární město Ostrava jako partner soutěže přispělo finanční dotací v hodnotě Kč. V roce 2013 se konal již 15. ročník známé soutěže. Soutěžní klání mladých kuchařů se uskutečnilo 20. února 2013 za účasti 33 soutěžících ze 14 základních škol. Z dotace získané od Statutárního města Ostravy byly zakoupeny ochranné pracovní pomůcky účastníkům soutěže a zpracování DVD. Škola zajistila financování surovin na výrobu pokrmů. Pro širokou veřejnou byly publikovány články v místních novinách o průběhu soutěže, úspěšných receptech a také o finanční podpoře Magistrátu města Ostravy. Zahraniční spolupráce v roce 2013 a projekty Leonardo da Vinci V roce 2013 pokračovala naše spolupráce se zahraničními partnery na projektech v rámci programů EU. S našimi zahraničními partnery se snažíme udržovat trvalé kontakty a také aktivně vyhledáváme nové partnery, kteří mají zájem o kvalitní spolupráci. Podařilo se nám prohloubit spolupráci se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii, s londýnskou organizací ADC College Harrow ve Velké Británii, Ekip Europa ve Španělsku, Europroyectos Leonardo da Vinci v Granadě ve Španělsku a partnerskými školami na Slovensku v Nitře a Topoľčanech. Upevnili jsme naši spolupráci s partnery v Itálii (Nocera Inferiore), Saalfeldu (SRN), polským partnerem v Rybniku a Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii (Savojsko) Díky dobré spolupráci jsme mohli realizovat naplánované zahraniční aktivity a umožnit našim žákům nebo absolventům získat pracovní zkušenosti v různých evropských zemích. Přehled aktivit v souvislosti se zahraniční spoluprací v roce 2013: Uskutečnili jsme zahraniční odborné stáže pro 22 žáků školy v rámci programu EU Leonardo da Vinci v projektu mobility CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Evropská gastronomie na cestách 2012 na Slovensku (duben 2013) a ve Španělsku (květenčerven 2013) a v Londýně ve Velké Británii (duben-květen 2013). Na podzim 2013 vyjelo na třítýdenní stáže dalších 12 žáků v rámci projektu CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Evropská gastronomie na cestách 2013 do Španělska (září-říjen 2013) a do Itálie (říjen 2013) Stážisté byli vybráni na základě výsledků výběrového řízení, museli splnit vyhlášená kritéria. Jednotlivých běhů se účastnily i doprovodné osoby. Všichni stážisté získali od zahraničních partnerů osvědčení o absolvování stáže a zároveň obdrželi osobní hodnocení od supervizora. Po realizaci závěrečného běhu tohoto mobilitního projektu obdrželi všichni účastníci od Regionální hospodářské komory v Ostravě osvědčení o vykonané stáži v zahraničí a všem úspěšným účastníkům stáží byly naší školou vydány dokumenty Europass-Mobilita. V roce 2013 se škole podařilo získat finanční podporu i pro další mobilitní projekt v programu Leonardo da Vinci pro osm pedagogů. V rámci projektu Chuť francouzské kuchyně CZ/13/LLP-LdV/PLM/ vycestovaly v září 2013 čtyři učitelky odborných předmětů a odborného výcviku na třítýdenní pracovní stáže do Francie. Druhá skupina 17

18 čtyř pedagogů vyjede na stáž do Francie v březnu Získané zkušenosti pak budou pedagogové předávat nejen žákům, ale i svým kolegům. V březnu 2013 navštívila naši školu skupina 8 německých učňů s pedagogickým doprovodem v rámci česko-německého projektu Knedlíky nebo knedle. Němečtí učni společně s našimi žáky absolvovali společné prohlídky v gastronomických zařízeních a navštívili památky v Ostravě a okolí. Po dva dny společně připravovali speciality duryňské a moravské kuchyně. Kromě seznámení se zajímavostmi a gastronomií našeho regionu získali žáci obou zemí také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech, na jaře 2014 vyjede skupina našich žáků na osmidenní stáž do Saalfeldu. V průběhu roku 2013 jsme ve škole zorganizovali partnerské a monitorovací schůzky s partnery z Francie (březen, listopad a prosinec 2013) a Itálie (březen 2013). Návštěvy partnerů proběhly v souvislosti s probíhajícími a plánovanými stážemi v partnerských organizacích, při společných jednáních jsme projednávali spolupráci v rámci recipročních projektů. V roce 2013 jsme zorganizovali dva běhy stáží pro žáky našich partnerských organizací. V březnu 2013 třítýdenní stáže pro italské studenty z Nocery Inferiore a v listopadu a prosinci 2013 čtyřtýdenní stáže pro francouzské studenty z Antony. Všechny stáže se konaly v rámci recipročních projektů v programu Leonardo da Vinci, naše škola plnila roli přijímající organizace. Studentům jsme kromě odborné praxe nabídli i bohatý program pro volnočasové aktivity. V roce 2013 jsme realizovali v pořadí již třetí projekt přeshraniční spolupráce Euroregionu SILESIA se střední školou Zespol Szkol Ekonomiczno-Uslugowych v Rybniku v Polsku. V rámci projektu Tváře životního prostředí, který byl realizován od ledna do října roku 2013, se postupně uskutečnily velmi zajímavé aktivity. Obsahem projektu Tváře životního prostředí bylo studium polštiny a ekologická výchova žáků na české straně i na polské straně hranic. Projekt byl zahájen jazykovou přípravou studentů, následovalo paralelní mapování stavu životního prostředí, jak na české, tak ale i polské straně. Žáci se věnovali problematice klimatických podmínek, ochraně krajiny, vody a nakládání s odpady. Programy byly společné pro žáky obou škol, žáci byli motivováni hovořit česky i polsky. Studenti v rámci jednodenního výjezdu navštívili Českou meteorologickou stanici v Ostravě-Porubě, záchranářskou stanici v Bartošovicích, vodní a pohankový mlýn. Následovalo setkání pedagogů v Kozlovicích, kde cílem bylo navázání neformálních kontaktů, zejména předávání a výměna zkušeností z environmentálního vzdělávání a výchovy na obou stranách hranice. Pedagogové se věnovali i relaxačním aktivitám, protože mottem akce bylo: Jsem-li pohodový učitel, mám i pohodové žáky. Stěžejní aktivitou projektu bylo čtyřdenní setkání žáků s adaptačními aktivitami, návštěvou ZOO Ostrava s výukou etologie, Hornického muzea s báňskou záchranářskou stanicí na Landeku, Ostravské OZO a VAK studentům pomohlo ujasnit problematiku čištění vody a recyklaci odpadků. Další den setkání byl věnován CHKO Beskydy s výšlapem podle zdatnosti na Pustevny nebo Lysou horu. Studenti navštívili také Valašské muzeum v přírodě nebo opičárnu (lanové centrum). Tento výlet dvou skupin měl společné setkání na hrázi přehrady Šance, která zásobuje pitnou vodou i Ostravsko. Poslední den byl věnován workshopu, kde proběhla neformální výměna zkušeností s podněty pro závěrečné výstupy ekologické pracovní listy a informační tabule s ekologickou 18

19 tématikou. Ekologické pracovní listy s výsledky šetření a poznání budou sloužit k výuce jako učební pomůcka a na nástěnných tabulích umístěných na chodbách školy bude dokumentace ve fotografiích. Projekt byl přínosem pro žáky obou škol, cíle projektu byly naplněny. Na projektu spolupracovaly dvě třídy: na české straně 30 žáků především ze třídy SCR2, na polské straně to byla třída 30 budoucích ekonomů. Od června do září 2013 absolvovalo našich devět žáků letní pracovní stáž ve Francii v Savojsku. Na tuto tříměsíční zkušenost jsme doporučili Asociaci majitelů hotelů, restaurací a kaváren v Bourget du Lac a v Bourdeau osm žáků z oboru vzdělání Kuchař a jednu žákyni z oboru vzdělání Číšník. Žáci pracovali ve špičkových restauracích v Savojsku: La Terasse, Du Port, Hotel Savoy a Restaurant Bolivage. Zkvalitnění projektové práce se zahraničními partnery pokládáme za jednu z našich priorit. K zajištění kvalitních a dobře připravených projektů využíváme našich zkušeností z již dříve realizovaných projektů. Také se pravidelně zúčastňujeme školení s aktualizovanými informacemi k úspěšnému řízení projektů. Z realizovaných projektů jsme připravili prezentace, které jsme připraveni prezentovat při vhodných příležitostech. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Jednotné třídění příjmů dle účtového rozvrhu sledujeme pod ÚZ 005 z vlastních zdrojů v hlavní činnosti. Tyto příjmy spolu s příjmy v doplňkové činnosti podporují aktivity školy. Struktura výnosů z vlastní činnosti v tis. Kč DRUH VÝNOSU VÝVOJOVÝ UKAZATEL -INDEX Tržby z PP žáků 431,74 365,51 0,85 Tržby za stravování 2 314, ,98 1,01 Tržby z reklam 0,83 0,83 1 Výnosy za telefonní poplatky 31,75 21,75 0,69 Náhrady škod (ztráta učebnic, 59, ,08 OOPP, od zaměstnanců, žáků) Čerpání fondu odměn 392,00 149,00 0,38 Čerpání investičního fondu x 157,90 Změna metody účtování oproti 2012 Úroky bankovních účtů cash 92,86 54,32 0,58 poll Kurzové zisky a úroky 32,19 89,29 2,77 Proúčtování invest. transferu x 716,15 Změna metody účtování oproti 2012 Náhrady škod od pojišťoven 17,51 4,72 0,72 rozbor v kapitole majetek Jiné výnosy 194,42 851,27 změna metody účtování Celkem 3 725, ,38 1,29 19

20 Tržby za stravování žáků, zaměstnanců a důchodců, pokrývají náklady na spotřebu surovin. Tržby související s vykazováním praxe žáků, vykazujeme jako tržby za produktivní práci žáků. Tyto tržby klesají úměrně s poklesem žáků na odborném výcviku. Tržby za telefonní poplatky jsou výnosy zaměstnanců za soukromé telefonní hovory a tržby od nájemníků. Nižší výběr financí je zapříčiněn rozsáhlou sítí vlastních mobilní přístrojů. V průběhu roku jsme zaznamenali výrazné změny v metodice účtování např. účtování investičního transferu. Poprvé v roce 2013 se účtuje na výnosový účet, v minulém období se účtování promítlo na rozvahový účet, aniž by ovlivnil výsledek hospodaření. Podobný případ je zapojení investičního fondu. V položce cashpoolling jsme dosáhli nižších příjmů, výrazně poklesli úrokové sazby. V položce jiné výnosy jsou například příjmy za startovné při soutěžích organizovaných školou, výnosy z doplňkové činnosti při přeúčtování nákladů, neuplatněný nárok na DPH apod. Kurzové rozdíly ovlivňují hospodářský výsledek organizace. Škola má valutovou pokladnu a eurový účet u KB. K rozvahovému dni roční účetní závěrky ( k ) se přepočítá cizí měna na koruny kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Finanční dary jsou rovněž příjmem pro školu. V rámci environmentální výuky získala škola pět tisíc korun od Marketingového centra PROFIL na Kongresu Ekologie - tvorba krajiny v návaznosti na těžbu uhlí. Finanční dar byl využit ve prospěch žáků ve stejné hodnotě při environmentální výchově žáků. 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady roku 2013 představují částku , 96 tis. Kč oproti minulému roku o 1 452,63 tis. Kč více. V roce 2012 činily náklady ve výši ,34 tis. Kč. V následující tabulce jsou znázorněny rozdíly mezi rokem 2012 a V této kapitole je pojednáno o provozních nákladech, které jsou hrazeny ze zdrojů zřizovatele (dále jen MSK). Analýzou vývojových ukazatelů lze konstatovat vyšší spotřebu materiálů, mírné zvýšení nákladů na energie, zvýšené odpisy a účtování investičního transferu. Podstatou navýšení nákladů jsou výdaje na realizaci projektů EU. Aktivit má škola hodně, převážně na vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Finanční prostředky jsou zajištěny z Evropských fondů, ale také z vlastních zdrojů a dalších dotací. Finanční prostředky zřizovatele jsou využívány na pokrytí nákladů energií, na zajištění oprav budov, na záchovnou údržbu a zajištění dalších pracovních úkonů spojených s provozem školy. Objem finančních prostředků je dán podle předem schváleného finančního plánu na kalendářní rok. Zřizovatel stanoví metodu výpočtů v souladu se Zásadami vztahu kraje k příspěvkovým organizacím. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2009. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2009. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2009 Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více