ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU 2003 CZECH METROLOGY INSTITUTE ANNUAL REPORT 1

2 Obsah 1 Úvod úkoly rozvoje české metrologie v r Mezinárodní spolupráce Činnost v mezinárodních organizacích Společné projekty Zahraniční pracovní cesty Hlavní činnosti institutu Výzkum a vývoj, úkoly technického rozvoje Státní etalony Kalibrační služba Služby legální metrologie Novinky ve službách ČMI Inovace vybavení institutu Přidružené laboratoře Systém jakosti institutu Politika jakosti ČMI Prověřování způsobilostí Vyřizování stížností a neshodných výkonů Vnitřní kontrolní systém Závěry provedených kontrol Činnost Vědecké rady ČMI Nové právní předpisy pro metrologii Nové právní předpisy pro metrologii Nové technické předpisy pro metrologii Informace podle zákona č. 106/1999 Sb Organizační změny nové oblastní inspektoráty Územní působnost oblastních inspektorátů Ekonomické informace Výsledky dotací ze státního rozpočtu Odměňování zaměstnanců ČMI Příloha 1 organizační schéma institutu Příloha 2 uspořádané odborné akce Příloha 3 seznam publikací

3 1 Úvod úkoly rozvoje české metrologie v r Cílem této výroční zprávy je informovat širokou metrologickou veřejnost o výsledcích činnosti Českého metrologického institutu (dále též Institut) v r. 2003, která do značné míry zároveň odráží činnost celé české státní metrologie. R.2003 byl mimo jiné. významný tím, že uplynulo 10. let od založení Institutu v r.1993 jako důsledku rozpadu česko-slovenské federace. Vydáním zákona č. 226/2003 Sb., kterým byl novelizován zákon o metrologii, byly v podstatě ukončeny práce na novelizaci metrologické legislativy v souvislosti s harmonizací české legislativy s acquis communitaire EU před vstupem ČR do EU k Pokračovalo se v realizaci usnesení vlády č.812/2000 o rozvoji národního metrologického systému (NMS) ČR s tím, že po dohodě s ÚNMZ byly zahájeny práce na přípravě následného usnesení vlády o rozvoji národního metrologického systému pro období let V souvislosti s tím je třeba upozornit na fakt, že v rámci regionální organizace EUROMET došlo ke značnému pokroku při hledání strategie koordinace dalšího rozvoje evropské metrologie řešením projektu MERA, na němž se Institut významně podílel. Definitivně byla dokončena realizace usnesení vlády č z r o zabezpečení členství ČR v NATO v oblasti metrologie, a to dodávkou poslední přístrojové investice z tohoto usnesení vlády ze systémové investiční dotace MPO (speciální stanice pro kalibraci průtokoměrů na technické kapaliny Flow Dynamics, USA) v srpnu V oblasti legislativy byla klíčovou záležitostí příprava návrhu věcného záměru nového zákona o metrologii, který zpracoval řešitelský tým Institutu a který byl v říjnu předložen k veřejné diskusi. R byl rokem zahájení náročného procesu převodu technických požadavků na stanovená měřidla do obecně závazných právních předpisů (vyhlášek MPO) celkem šlo o 15 vyhlášek. Značná pozornost byla věnována přípravě návrhu interpretace zákona č. 226/2003 Sb. v oblasti působnosti státní metrologie. Institut se též úspěšně zhostil úkolu provést překlad připravované směrnice EU MID a slovníku legální metrologie VIML do češtiny. V návaznosti na vznik krajů byla provedena určitá vnitřní reorganizace Institutu ustavením bývalých poboček Most, Jihlava a Kroměříž jako samostatných Oblastních inspektorátů (OI) a byl iniciován návazný proces přechodu kompetencí OI mezi jednotlivými stanovenými regiony. V oblasti ekonomiky byl řešen zásadní projekt zavedení nového ekonomického informačního softwaru Ekopraktik od Pro usměrnění mzdového vývoje v r.2004 bylo vydáno příslušné rozhodnutí generálního ředitele, kterým byl dále posílen princip zásluhovosti a motivace zaměstnanců k řešení atypických úkolů vyplývajících ze snahy uspokojit potřeby zákazníků. Institut též důsledně realizoval úkoly vyplývající z některých nových právních předpisů zejména šlo o realizaci usnesení vlády č.624/2001 o správě počítačových programů ve státních organizacích a o zavedení interních auditů v návaznosti na zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole. V r.2003 byl Institut postupně podroben kontrole Finančního úřadu v Brně o plnění požadavků zákona o cenách a 3

4 kontrole hospodaření ze strany NKÚ, ve kterých nebyla shledána zásadní pochybení v porušování platné právní úpravy ze strany Institutu. Klíčovým technickým aspektem činnosti Institutu bylo v r konečné naplnění Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů vydávaných národními metrologickými instituty (CIPM MRA dále jen MRA) v podmínkách ČR, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že končilo příslušné přechodné období. Práce byly koncentrovány zejména na finalizaci podkladů o kalibračních a měřících schopnostech (CMC) ČMI v některých oborech měření. Na zasedání pracovní skupiny QSForum v březnu 2003 byly úspěšně provedeny požadované prezentace systémů jakosti přidružených laboratoří ČMI, čímž česká metrologie jako celek splnila požadavky MRA na systém jakosti. Byla aktualizována související databáze CMC-STD, která postihuje i relaci mezi státními etalony ČR a hlavními technickými prvky systému jakosti. V r.2003 bylo též dosaženo výrazného pokroku v technickém rozvoji Institutu a v kultivaci jeho lidského potenciálu účastí na různých vzdělávacích akcích, dále již nepodporovaných z vnějších zdrojů (EU apod.). Přínosem bylo úspěšné zapojení Institutu do společných projektů sdružení EUROMET a zejména do projektů 5. Rámcového programu EU (MERA, Incolab, Regmet) s účastí na několika návrzích projektů pro 6.Rámcový program EU. V průběhu roku bylo zahájeno pravidelné pořádání školení pro metrology podniků zaměřené na oblast obecné metrologie, které bude v r.2004 rozšířeno i na zájemce ze strany zaměstnanců Institutu. Laboratoře Institutu úspěšně řešily úkoly technického rozvoje v rozsahu přes 44 milionů Kč, především se zaměřením na zabezpečení úloh fundamentální metrologie a plnění závazků plynoucích z Ujednání MRA. Bylo vyhlášeno dalších šest státních etalonů, takže hlavní obory měření v ČR jsou již pokryty vyhlášenými státními etalony. V průběhu roku byly uvedeny do plného provozu 2 významné primární etalony: kvantový etalon elektrické rezistence (OI Praha) a kryogenní radiometr (LPM Praha). V rámci řešení úkolů koncepce NMS byla v průběhu r s podporou MPO zahájena realizace výzkumného záměru Institutu v oblasti metrologie, byť v omezeném rozsahu ca 5 mil. Kč. Tímto způsobem by měla být perspektivně posílena pozice Institutu v sektoru fundamentální metrologie. V polovině srpna 2002 byl Institut zasažen velkou povodní, a to nejvíce v oblasti vnitřní organizační jednotky LPM Praha umístěnou cca 100 m od řeky Vltavy. V r.2003 byl dokončen základní rozsah rekonstrukčních prací, což umožní v r náběh prakticky všech zasažených oborů na plný provoz. V oblasti metrologických výkonů byly v r úspěšně zajištěny práce na významných zakázkách Institutu na Jaderné elektrárně Temelín (v objemu přes 4,5 mil. Kč celkem) a na jaderné elektrárně Kozloduj Bulharsko (ca 1 mil Kč) jde o následnou státní metrologickou kontrolu stanovených měřidel, která jsou součástí měřících řetězců radiačního monitorovacího systému. Velmi přínosné bylo provedení metrologického auditu ve firmě Čepro a.s. za 1,5 mil. Kč. Prudký rozvoj 4

5 zaznamenávají též metrologické výkony v moderních oborech měření jako jsou vf elektrické veličiny, radiometrie, tlak a vakuum. Došlo též k další konsolidaci působení Institutu v oblasti kalibrace a ověřování velkých plynoměrů v areálu v Chrudimi a o rozvoj spolupráce při výrobě plynoměrů s firmou GWF. Rovněž vstřícnost zaměstnanců Institutu při realizaci požadavků ostatních uživatelů, výrobců a opravců měřidel na jejich ověřování a kalibraci a poskytování dalších výkonů přispělo k dosažení poměrně výrazného zlepšeného hospodářského výsledku Institutu v hodnoceném období, a to ve výši ca 4,9 mil. Kč. Závěrem lze konstatovat, že výsledky úkolů rozvoje metrologie řešených v r.2003 a předchozích letech vytvářejí velmi dobré předpoklady pro vstup Institutu do evropského hospodářského prostoru v r Tohoto úspěchu v porovnání s obtížnou počáteční situací Institutu bylo dosaženo za 10 let od založení Institutu v r Mezinárodní spolupráce Strategické cíle, které česká metrologie dlouhodobě v mezinárodní spolupráci sleduje, jsou následující: 1. zapojení do mezinárodní dělby práce v metrologii, účast na projektech, 2. aktivní účast na tvorbě harmonizovaných metrologických předpisů, 3. prosazování vlastních koncepcí rozvoje metrologie v regionálním a světovém měřítku, 4. systematické získávání nových informací pro technický rozvoj v jednotlivých oborech měření a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků, 5. zvyšování úrovně metrologické návaznosti v ČR prostřednictvím účasti na různých typech mezinárodních porovnání etalonů. Pro dosažení těchto cílů se intenzivně využívají následující druhy mezinárodní spolupráce: - využívání strukturálních fondů EU a finančních nástrojů EEA ve spolupráci s Centrem pro zahraniční pomoc MF; - účast na projektech pomoci zemí OECD rozvojovým zemím na konci r.2003 bylo ÚNMZ rozhodnuto navrhnout takové projekty odpovědnému ministerstvu (MPO) pro Albánii a Etiopii; - přímá účast na činnosti mezinárodních organizací metrologie tyto akce byly předmětem úkolu technického rozvoje ČMI č.tr a výsledky jsou popsány v závěrečné zprávě č.011-tr- Z001-03; - bilaterální spolupráce se špičkovými národními metrologickými ústavy, zejména s PTB SRN a NPL V.Británie; - aktivní i pasivní účast na konferencích, seminářích, workshopech apod.; - publikace v zahraničních časopisech; - zahraniční stáže specialistů ČMI v renomovaných ústavech (NIST USA, NPL V.Británie - program SEMAT, PTB SRN); 5

6 - podíl na společném řešení vědecko-výzkumných úkolů (např. v rámci EUROMET) či na projektech v rámci 5. a 6. Rámcového programu podpory vědy a výzkumu EU; - účast na všech druzích mezinárodních porovnání zkoušek (EUROMET, EA, Metrická konvence). Globalizace světové ekonomiky v posledních letech vytváří značný tlak na uzavírání různých druhů obchodních dohod mezi světovými regiony, které jsou ve svých samotných základech založeny na vzájemném uznávání různých metrologických výkonů (kalibrace etalonů všech druhů včetně státních, typová schválení, prvotní ověřování stanovených měřidel). Tento trend vedl ke značnému zintenzivnění mezinárodních spolupráce v posledních letech, při které musí existovat určitá dělba práce v hostování souvisejících akcí mezi národními autoritami metrologie včetně menších a ekonomicky slabších zemí. V r byl tak institut hostitelem zasedání technické komise pro metrologii průtoku EUROMETu ve dnech 25. až v Praze. 2.1 Činnost v mezinárodních organizacích Nejdůležitější akcí byla 22. CGPM (Generální konference měr a vah) v Paříži, Francie svolaná na 13. až Zasedání se zúčastnila na základě příslušného usnesení vlády oficiální delegace ve složení A.Šafařík-Pštrosz (předseda ÚNMZ), P.Klenovský (generální ředitel národního metrologického institutu ČMI). K této záležitosti bylo přijato usnesení vlády č. 869/2003, které stanovilo zásady pro postup české delegace. Konferenci zahájil prezident francouzské Akademie věd pan Beaulieu. Ve svém projevu mimo jiné konstatoval, že Metrická konvence je nejstarší mezivládní dohodou, kterou francouzská vláda spravuje. Pojem (metrologické) návaznosti se nyní stává často používaným slovem i v médiích má velký význam pro prosazování práva a potravinářský a farmaceutický průmysl. Je velmi důležité rozvíjet všechny aspekty měření, ale nesmí se přitom zapomenout na snahu lépe porozumět vnitřní povaze procesů měření (tou je mj. návaznost). V moderní době charakterizované velkým rozvojem v oblasti nanotechnologií, mikrobiologie apod. je velmi důležité prosazovat inovativní přístupy a interdisciplinární schopnosti a metody práce. Ve zprávě o činnosti CIPM prezident Kovalevsky zrekapituloval realizace usnesení z minulé konference v r Zdůraznil význam ujednání CIPM MRA, který dokumentoval na řadě vyčíslených přínosů z analýz, které BIPM zadal (přímá úspora v komunitě NMI v řádu 85 mil. EUR, přínos pro světový obchod minimálně 4 miliardy EUR). Implementace Ujednání též stimulovala rychlý rozvoj spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi (EK, WTO, WMO, WHO). V poslední době se ukazuje, že potřeby metrologie rostou rychleji než předpokládala Blevinova zpráva - to vedlo k tomu, že CIPM zadal zpracování nové studie (tzv. Kaarlsova zpráva) předložené na této konferenci. U personálních záležitostí bylo uvedeno, že na 22. CGPM bude obnovena ½ CIPM volbou 7 nových členů. Je zde dobrá geografická rovnováha, ale při návrzích nových členů bude více třeba dbát na posun v zaměření činnosti směrem k metrologii v chemii (možnost pro kandidaturu vhodného 6

7 českého kandidáta). Ředitelem BIPM se po konferenci stane p.a.wallard, v čele CIPM stane v r prof.e.goebel, SRN. BIPM má nyní ca 70 pracovníků s různými smlouvami, postupně bude probíhat jejich redukce a nabírání nových pro oblast metrologie v chemii (nedávno byli přijati 4). Omezení v rozpočtu vedly k řadě úsporných opatření (viz dále), přesto se navrhuje relativně skromné navýšení, první od r Zajímavé informace přinesl bod programu věnovaný stykům s vnějšími organizacemi. Prezident sesterské organizace legální metrologie OIML zabývající se harmonizací legislativy v metrologii p.g.faber zdůraznil, že v řadě případů se OIML učí od Metrické konvence příkladem může např. být ujednání MAA o uznávání výsledků zkoušek pro schvalování typu. Pro vlády členských zemí byla zpracována Zpráva CIPM o národních a mezinárodních potřebách ve vztahu k metrologii (tzv. Kaarlsova zpráva) s cílem upozornit je v návaznosti na předchozí Blevinovu zprávu (1998) na postavení a potřeby metrologie na prahu 3. tisíciletí. Nová role metrologie vyplývá i z výsledků aplikace CIPM MRA po 4 letech praxe a z naléhavých potřeb v oblasti chemie a biologie (podvodné jednání, potraviny, zdravotnictví apod.). Také otázky spojené s kvalitou života nabývají na důležitosti (hluk, prašnost, pach apod.). Technicky je metrologie značně ovlivňována informačními technologiemi (laboratoř na čipu, dálkové porovnávání). Je též třeba zmapovat potřeby rozvojových zemí, které v této oblasti zůstávají pozadu. Nové role se objevují i pro BIPM. Jedna ze zpráv EU uvádí, že metrologie je veřejným statkem a bez veřejného financování by byla trhem poskytována v nedostatečném rozsahu. Nezávislé studie (KPMG) a Kaarlsova zpráva doporučují i transformaci role BIPM, která bude mít své důsledky pro financování činnosti BIPM. Jedním z doporučení CIPM pro národní vlády členských zemí je zabezpečit financování NMI na dostatečné úrovni. Na tuto zprávu bude nutno reagovat na národní úrovni promítnutím navrhovaných opatření (po jejich kritickém zhodnocení v podmínkách ČR) do národního metrologického systému ČR (podobná zpráva existuje i v oblasti legální metrologie tzv. Birkelandova zpráva v rámci OIML a v rámci EUROMETu je nyní k dispozici strategický dokument o sdílení kapacit mezi NMI v Evropě) k tomu bude nutné předložit odpovídající materiál navazující na usnesení vlády č. 812/2000 do vlády v rámci nelegislativních úkolů v r Zasedání ředitelů národních metrologických ústavů Odstupující ředitel BIPM p. T.Quinn podal základní informace k jednotlivým bodům programu. Vzhledem k úsporným rozhodnutím CIPM v r se budou v budoucnu podporovat stáže pracovníků NMI v BIPM s cílem vykrýt chybějící kapacitu, a to ve 2 kategoriích: samostatný výzkumný pracovník odpovídající za určité zahajované projekty (typický pobyt 2 roky) a asistent, který se bude podílet na výzkumu v týmu u probíhajících projektů (typická doba 3 měsíce). BIPM zpracoval seznam možných námětů na takové výzkumné projekty, který bude zaslán ředitelům NMI. Jako příklady lze uvést wattové váhy, přenosný etalon na bázi femtosekundového hřebene. Klíčovou částí zasedání byla prezentace rozsáhlé zprávy předsedy JCRB (ředitel BIPM) pro CIPM o 7

8 implementaci ujednání CIPM MRA. Velké úsilí si vyžádala otázka porovnatelnosti systémů jakosti na globální úrovni. Ukazuje se, že řada bodů v CIPM MRA vyžaduje vyjasnění. Na základě informací z JCRB se tím zabýval CIPM a na zasedání předložil seznam těchto problémů v členění: interpretace, změny v textu a návody pro použití. Ujednání zatím příliš nerespektuje zvláštnosti metrologie v chemii, kde laboratoře většinou neuchovávají etalony, ale jsou špičkové v určité metodě analýzy. K tomu bylo uvedeno, že CIPM právě pracuje na návodu, který by situaci řešil spolu s problémem kritizovaným chemickou komunitou, a to, že systém jakosti nezahrnuje některé důležité dokumenty vztahující se k certifikovaným referenčním materiálům jako např. ISO Guide 34. Kontroverzní diskuse se rozpoutala o nákladech na experty pro posuzování systémů jakosti některé NMI (NMi Holandsko) poukázalo na fakt, že formální akreditace byla poměrně drahá (přes EUR) a navrhuje zvažovat přechod na posuzování rovnými. Jiní řečníci upozornili na fakt, že k volbě akreditace vedou i jiné důvody než požadavky Ujednání. Předseda JCRB uvedl, že na zasedání JCRB v říjnu 2004 se plánuje věnovat 1 den diskusi k problematice systémů jakosti tady by měl EUROMET prosazovat peer review. Dále byla diskutována efektivnost klíčových porovnání je jich mnoho, častá zdržení, nedodržování postupu apod. Ředitelé byli požádání, aby v rámci své působnosti zjednali nápravu. Dále byla diskutována činnost v rámci ISO CASCO, která může mít potenciálně značný vliv na NMI ředitelé byli vyzváni, aby zajistili maximální možnou účast představitelů NMI na činnosti ISO CASCO. Na příštím zasedání ISO CASCO se zúčastní p. Kaarls. V této souvislosti delegát ČR informoval o zprávě o činnosti WG 25 při revizi ISO 17025, kterou vypracoval pro EUROMET byl požádán, aby ji zaslal na BIPM. BIPM byl též požádán, aby zřídil privátní část na své webové stránce pro výměnu informací mezi řediteli NMI EUROMET Na zasedání výboru EUROMET v Dublinu v r.1998 byl delegát ČR RNDr.P.Klenovský zvolen do Výkonného výboru (VV) této organizace, který spravuje a operativně řídí činnost organizace v období mezi zasedáními výboru působit zde bude až do Valné hromady v r V činnosti organizace v poslední době dominuje otázka strategie dalšího rozvoje metrologie v Evropě viz projekt MERA. V jeho rámci byly identifikovány 4 možné scénáře dalšího vývoje, které byly základem pro konzultace na národní úrovni v dalších fázích projektu: A. NMI pokrývají maximum oborů podle národních potřeb (v podstatě zachování statu quo) Výhody: expertní znalosti a potřebné kalibrace jsou k dispozici na národní úrovni v místním jazyku a na místní úrovni cen. Nevýhody: zachování značných duplicit v Evropě, malé využití některých kapacit, nemožnost expandovat do nových oborů. B. Etalony nejvyšší úrovně návaznosti v jednotlivých veličinách jsou uchovávány jen ve vybraných NMI a úžeji se spolupracuje na společných projektech výzkumu přes hranice (fakticky 8

9 prohloubení současného stavu) Výhody: užší spolupráce a koordinace, omezení duplicit. Nevýhody: určitá, ne příliš významná, ztráta expertních znalostí a možností kalibrace na národní úrovni. C. Vysoká specializace NMI, utlumení řady oborů, vznik koordinovaných center služeb, vysoká mobilita pracovníků při práci na projektech Výhody: přes specializaci možnost pokrytí širšího spektra oborů v Evropě, výzkum plně na principu ERA, společné investice do zařízení. Nevýhody: výrazná ztráta lokálních expertních znalostí a možností kalibrace (u menších NMI prakticky na nulu v řadě oborů). D. Vznik Evropského metrologického institutu (EMI) a zánik NMI na národní úrovni Výhody: maximální koordinace, optimální využití kapacit. Nevýhody: politicky riskantní operace (nejasné financování), úplný zánik expertních znalostí a možností kalibrace na národní úrovni, extrémní centralizace - obavy z nepružnosti a byrokracie. Výsledky analýzy pozice kandidátských zemí ke scénářům dalšího vývoje a dalším problémům řešeným v rámci projektu ukázaly jasnou preferenci (včetně ČMI) pro scénář B s tím, že nelze realisticky očekávat nějaké masové utlumování oborů (kapacity jsou již tak velmi omezené, je proti tomu odpor zákazníků). Ukázalo se, že toto je zatím převažující názor evropských NMI. Ostatně v oblasti metrologie v chemii se již vlastně postupuje podle scénáře C (systém přidružených laboratoří), i když je v této oblasti někdy obtížné dopracovat se jasné formulace poptávky po návaznosti. Budování specializovaných národních institucí v oblasti standardizace bylo dosud též podporováno všemi evropskými programy pomoci, pro sdílení investic existují v řadě zemí legislativní překážky. Kandidátské země včetně ČR se chtějí maximálně účastnit projektů společného výzkumu, maximální využití vysokoškolsky kvalifikovaných mladých lidí z těchto zemí může být ostatně pro NMI ze současných členských zemí velmi výhodné. Dalším důležitým prvkem činnosti jsou zvýšené kontakty s Evropskou akreditací, a to hned v několika rovinách: - spor s EA o spojení akreditace s činnostmi posuzování shody v jedné organizaci; Některé evropské NMI (METAS, JV Norsko) provádějí též akreditaci kalibračních laboratoří, takže podle názoru EA provozují současně činnost posuzování shody (kalibraci) a akreditaci to je podle jejich názoru z hlediska zajištění nezávislosti akreditačních orgánů nepřípustné. Kromě jiných argumentů proti tomuto názoru EA se jako rozhodující ukáže fakt, že kalibrace již není podle nové definiční normy ISO považována za činnost posuzování shody. 9

10 - jednání s EA o předání některých technických prvků akreditace; EUROMET byl na počátku r osloven EA ve věci předání odpovědnosti za některé technické prvky akreditace, konkrétně za mezilaboratorní porovnávání zkoušek a tvorbu kalibračních postupů. Byla k tomu vytvořena společná pracovní skupina, která měla připravit podklady pro rozhodování. Pozice EUROMETu je přitom taková, že tvorba postupů je spíše komerční příležitostí pro normalizační organizace, EUROMET je ochoten převzít na sebe organizaci porovnávacích zkoušek v Evropě za podmínky, že EA bude výrazně redukovat rozsah dohledu u subjektů, které se mohou v dostatečném rozsahu prokázat úspěšnou účastí na programech porovnávacích zkoušek OIML a WELMEC Pokud jde o mezinárodní vládní organizaci legální metrologie OIML, byla soustavně zajišťována agenda národního sekretariátu, účast na práci technických výborů (připomínkování návrhů dokumentů) a příprava dokumentů. Nejdůležitější akcí v rámci OIML bylo 38. zasedání Mezinárodního výboru legální metrologie (CIML) s dalšími doprovodnými akcemi, které se uskutečnilo ve dnech až v Kyoto, Japonsko za účasti člena CIML za ČR RNDr.Klenovského a předsedy ÚNMZ Ing.A.Šafaříka-Pštrosze (vedoucí delegace). 38. zasedání výboru CIML se mj. vyznačovalo volbou nového prezidenta OIML po odstoupení delegáta ČR byl představen pouze 1 kandidát, p.ch.ehrlich, USA, který však nebyl zvolen. Vzhledem k tomu, že podporu nezískal ani návrh na prodloužení mandátu pro stávajícího prezidenta p.fabera, musel se ujmout řízení organizace do zvolení nového prezidenta 1. místopředseda p.kochsiek, SRN. Jedním z klíčových a kontroverzních bodů činnosti organizace v poslední době je připravovaná dohoda o vzájemném uznávání typových schválení OIML (MAA Mutual Acceptance Arrangement), Ústředním tématem ve věci MAA bylo předběžné hlasování po 37. zasedání CIML a diskuse dalšího postupu (26 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 26 nehlasovalo). Poté se v červnu uskutečnil workshop v Paříži. Na základě výsledků workshopu byl zpracován 2. DD (návrh dokumentu) s výsledkem: 22 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, mnoho zemí nehlasovalo. Problémem zůstávají s tím spojené náklady a rozsah příslušných výborů a celkově problém posuzování technické způsobilosti (spíš však v detailech). Některé členské státy zastávají názor, že certifikační systém pracuje dobře, takže není třeba nic měnit. U kontrolních seznamů bylo kritizováno, že nepřináší nic nového nad ISO a ISO Guide 65 a mohou být spíš zavádějící. SRN oznámila změnu postoje na kladný. V.Británie otevřela zásadní problém financování: činnost BIML v rámci mezivládní organizace by neměla být financována platbami z průmyslu, průmysl určitě nepodpoří paušální platby. Ostatní chtějí samofinancování MAA (především skandinávské země). Účast BIML může být větší jen při spuštění celého systému a pak činnost bude financována členskými státy. K této otázce bude zřízena pracovní skupina (BIML, USA, Holandsko, J.Afrika a Austrálie), která posoudí přednesené návrhy do března 10

11 podá písemnou zprávu. To však vyvolalo kontroverzní diskusi, o čem vlastně hlasování bude. Převládl názor, že potřebné principy jsou dostatečně jasně v MAA vyjádřeny a případné pracovní skupiny budou řešit pouze technické detaily (tento názor vyjádřila i ČR). V předběžném hlasování se nakonec 3 státy zdržely a 3 státy hlasovaly proti. Před konečným hlasováním dne byl text MAA upraven na základě vznesených připomínek (zpřesnění odst o financování, zrušení odkazu na ISO 17040, kontrolní seznamy budou jen modelem). P.Birch, Austrálie podal zprávu o přípravě konečného návrhu studie o významu metrologie pro hospodářství, společnost a obchod. Ve vztahu k technickým komisím OIML byla významná zejména činnost ČMI v rámci komise TC 3 SC 2, kde má ČR za úkol připravit návrh novely mezinárodního dokumentu OIML ID 9 o metrologickém dozoru, kterému je všeobecně přisuzován poměrně velký význam vzhledem k přípravě nového modelového zákona o metrologii v rámci OIML a k problematice dozoru nad trhem v EU (součást hlavních priorit OIML). V prvním čtvrtletí 2003 zpracoval RNDr. Klenovský čtvrtý návrh tohoto dokumentu, který byl rozeslán všem P- a O-členům komise k připomínkám a hlasování (termín do 31.5.). Vzhledem k celkově pozitivnímu výsledku hlasování byl na začátku července dokument s drobnými změnami reagujícími na připomínky předán na BIML k tomu, aby byl převeden do stadia Návrh dokumentu. WELMEC je sdružením autorit legální metrologie zemí evropského ekonomického prostoru, jejímž asociovaným členem ČR je od září Členskou organizací za ČR je ÚNMZ Praha, který do výboru této organizace jmenoval RNDr.Klenovského (ČMI). Sekretariát WELMEC zabezpečuje generální ředitel ČMI se svým sekretariátem. Řídící výbor měl v r.2003 jedno zasedání (19.), které se uskutečnilo ve dnech 8. a 9.5. v Madridu a kterému předsedal pan G.Freistetter, Rakousko. Zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení Ing.A.Šafařík-Pštrosz, RNDr.Klenovský. Činností WELMEC v poslední době dominují přípravné práce související s přijetím nové směrnice o měřících přístrojích MID v Evropě. V současné době jsou řešeny 3 úkoly financované z 5.RP EU, na 2 z nich se podílí též ČMI. Nejdůležitější z nich je projekt MID-software, který se zabývá formulací požadavků a metodami zkoušení softwaru pro účely legální metrologie v měřících přístrojích. Na workshopu tohoto projektu FASIT v Lublani se zúčastnili 2 zástupci ČMI a následně bylo na úrovni ČMI rozhodnuto, jak v této věci postupovat dále. Zástupci ČMI se též aktivně účastní činnosti organizace středoevropských metrologických institutů DUNAMET, organizace kalibračních laboratoří NCSLI USA a pracovní skupiny WG 25 ISO CASCO, která se zabývá novelizací akreditační normy ISO O této činnosti jsou pravidelně podávány zprávy metrologické veřejnosti při vhodných příležitostech. 11

12 2.2 Společné projekty Projekt MERA Český metrologický institut se podílel na řešení projektu integrace evropského metrologického systému MERA (Metrology in the European Research Area). Mezinárodní obchod a kooperace výroby závisí na přesném, konzistentním a efektivním měření. S tím, jak se globalizace stává denní skutečností, roste potřeba konzistence metrologické infrastruktury. Požadavek jednou měřeno a uznáváno všude se promítá do velkého úsilí, které bylo věnováno ujednáním o vzájemném uznávání a mnohostranným smlouvám, uzavíraným na vysoké úrovni v oblastech obchodu, metrologie a akreditace. Rostoucí potřebě zajišťovat stále větší objem měření na úrovni, odpovídající vývoji techniky, neodpovídají proporcionálně rostoucí zdroje financování. Proto byl zahájen projekt MERA, jehož cílem bylo uplatnit (ale i upřesnit) strategii sdružení EUROMET, posílit spolupráci národních metrologických institucí a položit základy pro koordinovaný metrologický výzkum v Evropě. V Českém metrologickém institutu byly analyzovány potřeby výzkumu, dostupné kvalifikační a technické možnosti a v hrubých rysech byla stanovena strategie technického rozvoje. Výsledek lze zjednodušeně ilustrovat následující tabulkou, v níž nejsou zahrnuty obory, ve kterých se předpokládá standardní technický rozvoj a poskytování služeb nebo omezený aplikovaný výzkum. Jako prioritní směry byly vymezeny obory metrologie pro ionizující záření, interferometrii, laserovou techniku, souřadnicové měřicí stroje, tlak a vakuum, fotometrii a radiometrii, čas a frekvenci. Naproti tomu v oborech hmotnost, síla a moment síly, elektrochemie, teplota se ČMI patrně omezí na zajišťování služeb na úrovni state-of-art, ale nebude se věnovat jinému, než aplikovanému výzkumu. V r se v rámci projektu MERA konalo zasedání řídící skupiny dne v Paříži a byl zasedáním řídícího výboru v Toulonu projekt úspěšně završen. Výsledkem projektu je analýza a stanovení strategie dalšího vývoje zajišťování výzkumu a vývoje v národních metrologických institutech členech EUROMETu na základě principu ERA (větší koordinace, týmová práce). Byla také připravena strategie případné redukce kapacit v některých klasických oborech metrologie, kde analýza CMC, podaných v rámci ujednání CIPM MRA, ukázala v Evropě značnou duplicitu v zajišťování těchto oborů. V 1. pololetí proběhly zejména analytické práce, mapující postoje a situaci kandidátských zemí a podrobně byla zpracována národní analýza, včetně rozeslání a vyhodnocení speciálního dotazníku. ČR a další kandidátské země se přiklánějí k strategii, která představuje maximální koordinaci výzkumu a vývoje na principech ERA bez redukování stávajících kapacit. Výsledky prací byly souhrnně prezentovány na workshopu projektu MERA v Berlíně ve dnech 16. a , kterého se zúčastnili i zástupci financujících orgánů z členských zemí (za ČR předseda ÚNMZ). Činnost v rámci projektu směřovala k podání návrhu na 12

13 projekt financovatelný z jedné složek 6. FP EU zvaný ERA-NET (max. 3 mil. EUR), který by měl být věnován realizaci výsledků projektu MERA. Na výzvu z NPL o účasti ČR v tomto novém projektu IMERA bylo vyjádřeno kladné stanovisko, zúčastní se společně ÚNMZ a ČMI. Projekt RegMet Cílem projektu RegMet (řešeného v rámci 5. Rámcovém programu Evropské komise) je zlepšení dialogu a koordinace mezi správními a metrologickými orgány. Cílem je mimo jiné analýza a následné zdokonalení metrologického zabezpečení těch regulačních předpisů, ve kterých jsou stanovena kritéria a mezní hodnoty ve formě měřitelných fyzikálních a technických veličin. Projekt byl zahájen v listopadu 2000 a skončil v listopadu Účastníci jsou ovšem smlouvou zavázáni dále využívat, šířit a dokumentovat využití výsledků projektu. Na řešení projektu se za Českou republiku podílí Český metrologický institut, jehož úlohou je průřezově zabezpečovat jednotnost a správnost měření ve všech oborech. Cílem je zajistit, aby v ČR bylo zabezpečeno správné a jednotné měření tam, kde nějaké regulující opatření stanoví měřitelná číselná kritéria, ale navíc - zajistit, aby se již v etapě přípravy regulačního opatření braly v úvahu metrologické požadavky, případně, aby se včas zahájila technická příprava pro uplatňování regulace. Pro přehlednost se projekt dělí na několik sektorů: zdravotnictví, doprava, legální metrologie, bezpečnost práce, aj. Problematika projektu se týká celé regulované sféry, ale v projektu jsou akcentovány sektory avionika, EMC, ochrana prostředí, lékařské přístroje, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, legální metrologie a referenční materiály pro oblast potravin. Prací se účastní z kandidátských zemí EU pouze ČR a Slovensko. Ostatní účastníci jsou z členských států EU a institutu IRMM, zastoupena je EOTC. Náplní práce bylo zejména šíření informací a prohlubování dialogu mezi správními a metrologickými orgány. Organizačně byla tato činnost zajištěna účastí na zasedání řídícího výboru projektu v Paříži, ve dnech až , zajištěním účasti české delegace na II. mezinárodním workshopu v Paříži dne a organizováním dvou národních seminářů v Praze, ve dnech a Workshopu II se za ČR zúčastnili také představitelé organizací, které se zapojily do spolupráce při řešení projektu REGMET. Významnou součástí projektu je vývoj doporučení pro správnou praxi při tvorbě legislativních aktů. Doporučení se zabývá otázkami přiměřenosti regulace, jejího technického opodstatnění, možností kontroly pomocí měření u měřitelných kritérií a způsobem metrologického zajištění potřebných měření. Český překlad doporučení byl projednán cestou ÚNMZ (rozeslání textu relevantním místům a shromáždění a zhodnocení připomínek) se všemi resorty státní správy. Bylo diskutováno zejména uplatnění metrologické infrastruktury ČR v regulované oblasti, čímž se zde míní nejen legální metrologie, ale zejména obory, kde jsou požadavky na měřicí přístroje a měření upraveny jinými 13

14 předpisy - typickými příklady jsou zdravotnictví a doprava. Přínosem celého projektu je z mezinárodního hlediska zdůraznění vynikajícího renomé české metrologie i harmonizované legislativy. Implementace směrnic ES, systém posuzování shody, dozor nad trhem a metrologická služba jsou zajištěny transparentním systém zákonů, nařízení vlády a vyhlášek a harmonizovaných norem. Účast ČMI na řešení projektu byla na zasedáních řídící skupiny a koordinátorem (NPL, GB) velmi vysoko oceněna. Projekt INCOLAB Cílem projektu je podporovat metrologické a zkušební laboratoře a odpovídající infrastrukturu v kandidátských zemích EU tak, aby bylo dosaženo plné implementace směrnice ES o elektrických zařízeních nízkého napětí (LVD). Stejný důraz je kladen na zdokonalení vztahů laboratoří s regulačními a správními orgány a s průmyslem. Předpokládá se přínos projektu při plnění požadavků širších dohod a ujednání o vzájemném uznávání výsledků měření a zkoušek a tím zvýšení konkurenceschopnosti. Na řešení projektu se za Českou republiku podílí Český metrologický institut. Ostatní účastníci projektu jsou instituty Slovinska, Nizozemí, Estonska, Dánska, Bulharska, Švédska. V ČR proběhla řada jednání a konzultaci v institucích, které byly bezprostředně vyzvány k účasti (ÚNMZ, ČOI, EZÚ, TESLA Jihlava a.s., Asociace el. průmyslu, ČIA). Byla vytvořena specializovaná stránka v prezentaci web ČMI a o projektu byly podány informace na několika konferencích, poslední z nich na konferenci Českého kalibračního sdružení. Úplné sdělení je umístěno na stránce Zásadní snaha české strany je na jedné straně využít všech možností k výměně zkušeností se zahraničními partnery, na straně druhé pak prezentovat situaci v ČR jako stav, kdy směrnice LVD je bezproblémově zavedena a všechny složky infrastruktury jsou plně k dispozici. Kromě toho ovšem zůstává důležitá oblast šíření informací a průzkum potřeb v ČR. Problémem průzkumu a distribuce poznatků je složitost struktury českého elektrotechnického průmyslu a zatím pravděpodobně nevelká účinnost profesních asociací. V tomto směru zřejmě bude v projektu nutno pokračovat v následujícím období. Významnou částí prací bylo uspořádání mezinárodní konference projektu INCOLAB v Praze, které se zúčastnilo na sedmdesát českých a zahraničních expertů. Projekt MID AWI (Automatická vážicí zařízení) Projekt byl zaměřen na zajištění jednotného přístupu při zkoušení a typovém schvalování vah s automatickou činností. Týká se implementace směrnice nového přístupu MID (Measuring Instruments Directive). 14

15 Projekt MID Procedures Tento projekt se zabývá sjednocováním pracovních postupů a formátů výsledků zkoušek v oboru měření průtoku. Projekt EASYTRAC Podíl ČMI byl významným přínosem k vývoji nové kalibrační metody, využívající souřadnicových měřicích strojů ve spojení s laserovým interferometrem. Cílem je zvýšit přesnost měření a snížit náklady na nové kalibrační přístroje. Projekt MTCHECK Výsledkem projektu je metodika a nové etalony (kalibrační tělesa -deska s koulemi, tyče s koulemi) pro kalibraci CNC výrobních strojů. 2.3 Zahraniční pracovní cesty Zahraniční pracovní cesty jsou pracovníky ČMI realizovány z následujících důvodů: - k provedení metrologického výkonu za úplatu - k přípravě a koordinaci mezilaboratorních porovnání - účast na konferencích řešících problematiku metrologie - účast na zasedáních mezinárodních metrologických organizací a orgánů - účast na konferencích, kde zaměstnanci ČMI vystupují jako experti a přednášející - účast na jednáních komisí a skupin, řešících společné úkoly TR v metrologii. Uskutečnilo se celkem 293 zahraničních cest zaměstnanců ČMI. Z toho: stáže 3 zastupování ČMI a ČR v mezinárodních institucích a na konferencích 99 za účelem provedení typové zkoušky 26 za účelem provedení jiného metrologického výkonu 165 Ze zahraničních cest jsou zpracovány zprávy, využívané v činnosti jednotlivých útvarů ČMI. Provádění typových zkoušek a jiných metrologických výkonů zajišťuje příznivý obraz ČMI a ČR u zahraničních dodavatelů a investorů. 15

16 3 Hlavní činnosti institutu 3.1 Výzkum a vývoj, úkoly technického rozvoje Významnou součástí řešených úkolů TR byl i v roce 2003 rozvoj státních etalonů. Laboratoře fundamentální metrologie ČMI uchovávají etalony nejvyšší metrologické úrovně v ČR pro všechny důležité veličiny. Základem práce v této oblasti jsou náročné experimenty, systematická měření a porovnávání. Dosažené výsledky umožňují deklarovat kalibrační měřicí schopnosti ČMI na úrovni, srovnatelné s úrovní dosahovaných parametrů v partnerských národních metrologických institutech, především v Evropě. Druhou oblastí prací v technickém rozvoji byl výzkum a zdokonalování metod měření a kalibrace. V této oblasti bylo součástí úkolů i řešení problematiky, zahrnuté do výzkumného záměru ČMI. Výzkumný záměr se zabývá přednostně metrologií délky, tlaku, ionizujícího záření a elektrických veličin. V rámci TR byly řešeny také úkoly rozpracování další koncepce rozvoje metrologické infrastruktury ve vybraných oborech, a to pro měření v chemii a biologii a pro lékařské přístroje s měřicí funkcí. Všechny úkoly byly podrobeny úvodní, průběžné a závěrečné oponentuře za účasti zadavatele (ÚNMZ) a externích oponentů. V následujících odstavcích jsou uvedeny nejdůležitější výsledky úkolů TR. Rozvoj etalonáže veličin akustiky Bylo vybudováno nové pracoviště pro umístění primárních a sekundárních etalonů hladiny akustického tlaku a hladiny citlivosti mikrofonů. Byla provedeny experimentální práce s důrazem na snižování nejistoty měření. Podařilo se rozšířit oblast akustických měření při využití digitálního zpracování naměřených dat počítačem měření veličin studiové a hudební akustiky, měření charakteristik mikrofonů pomocí porovnávací metody. Zabezpečení etalonáže vibrací a mechanického pohybu Došlo k obnově a nové instalaci etalonů po záplavách. Byla provedena měření k získání návaznosti a obnovení provozu laboratoře. Byly stanoveny nejistoty znovu instalovaných etalonů a validovány kalibrační měřicí schopnosti. Byly zdokonaleny metodiky měření a jejich automatizace. Byla provedena experimentální práce, spojená s přípravou na mezinárodní porovnání Euromet 579. Rozvoj etalonáže ss a stř. elekrických veličin V tomto úkolu TR se řešila etalonáž ss a stř. napětí, elektrické impedance a elektrického výkonu a práce. Kromě experimentálních prací, spojených s uchováváním a rozvojem státního etalonu ss napětí byly řešeny metody přenosu jednotky a stupnice ss napětí na referenční kalibrátor Datron Pokračovaly práce na plném zprovoznění kvantového etalonu na bázi Josephsonova jevu a byly 16

17 prověřovány jeho metrologické vlastnosti. Na řešení z minulého roku navazovala 2. etapa realizace stupnice malých stř. napětí do 100 mv, která byla zaměřena na realizaci zdroje, ověření metody autokalibrace zařízení pro kalibraci indukčních děličů a realizaci mikropotenciometru. Odvozením stř. napětí od AC/DC diference bylo umožněno navázání referenčního kalibrátoru v rozsahu 100 mv až 1 kv. Pracovní etalony C, L, R, D byly navázány na referenční etalony C kalibrované v BIPM. Probíhaly práce na přípravě ke schválení etalonu kapacity 10 pf za státní etalon, které byly ukončeny oponenturou. Laboratoř se účastnila mezinárodních porovnání EUROMET č. 557 a 607. V oblasti etalonáže výkonu byla ukončena tříletá etapa porovnáním termoměniče TTTC s etalony založenými na jiném principu a byla stanovena chyba 3 fázového etalonu výkonu navázáním jeho měřicích systémů na referenční jednofázový etalon. Proběhla oponentura výzkumu a vývoje a byl schválen státní etalon elektrického výkonu a práce při průmyslových frekvencích. Etalonáž ss elektrického odporu Státní etalon elektrického odporu představují v současné době etalonové rezistory. Od nich se odvíjí realizace stupnice ss elektrického odporu. Zásadním předmětem úkolu byly experimentální práce s novým kvantovým etalonem, pracujícím na bázi kvantového Hallova jevu. Cílem je zajištění návaznosti etalonových odporů na tento primární intrinsický etalon. Rozvoj etalonáže magnetických veličin Úkol byl zaměřen na uchovávání a rozvoj státního etalonu magnetického toku. Byl ukončen projekt Euromet 597, který ČMI řídil jako pilotní laboratoř. Pokračovala účast na mezinárodním porovnání CCEM.MK1. Byl vypracován návrh metrologických předpisů pro kalibraci magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku (měření s Epsteinovým přístrojem). Rozvoj metrologie měřicích transformátorů Řešení úkolu bylo zaměřeno na vzájemné porovnání parametrů primárních etalonů poměru střídavých proudů a vzájemné porovnání parametrů primárních etalonů poměru střídavých napětí po rekonstrukci laboratoře po povodni v r Byl vypracován finální protokol projektu EUROMET 599, který ČMI řídil jako pilotní laboratoř. Etalonáž vf elektrických veličin a EMC Úkol byl zaměřen na uchovávání a rozvoj státního etalonu vf el. výkonu. V PTB (SRN) byla provedena kalibrace výkonových čidel. Do etalonu byl zařazen komparátor 1806 TEGAM a byla provedena verifikace systému. V rámci úkolu byl realizován generátor/analyzátor náhodných dějů pro simulátor Monte Carlo a bylo navrženo řešení měřiče šumového čísla. Proběhlo klíčové porovnání GT_RF_00-02_CCEM-RF-K19.CL zeslabení. Pro potřeby zkoušek EMC byl realizován jednoduchý digitální spektrální analyzátor. Byly schváleny státní etalony vf činitele odrazu a přenosu a intenzity elektromagnetického pole. 17

18 Rozvoj hmotnosti a hustoty Podstatnou částí úkolu bylo periodické navazování pracovních etalonů na národní prototyp kilogramu. Byly analyzovány a zpracovány výsledky měření, provedených v rámci projektu EUROMET 445. Byla zpracována významná studie a proběhlo experimentální prověření možnosti vážení celkové hmotnosti silničních vozidel na přenosných statických vahách pro účely vymáhání poplatků podle legislativních dokumentů pro provoz na pozemních komunikacích. Rozvoj etalonáže tlaku Proběhlo experimentální vyhodnocení dynamických vlastností tlakových měrek ze sestavy skupinového etalonu přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku v plynném médiu, studium změny efektivní plochy v závislosti na režimu, studium vlivu změny parametrů kapalného média na efektivní plochu tlakové měrky státního etalonu přetlaku v kapalném médiu. Došlo k dalšímu rozvoji metrologie vakua - hrubé a střední vakuum, UHV a extra vysoké vakuum. Přínosem je také rozvoj metrologie malého hmotnostního průtoku s využitím aparatury dynamické gravimetrie. Proběhly experimentální a teoretické studie zohlednění vlivu statického tlaku na etalon Molbloc/Molbox. Byla zajištěna metrologická návaznost clonových měřidel proteklého množství plynu a zohledněn vliv rychlosti šíření zvuku v plynném médiu. Došlo k dalšímu rozvoji metrologie heliových netěsností byla zpracována studie stability hmotnostního spektrometru QME 200 a studie vlivu symetrie komparační aparatury. Rozvoj etalonáže průtoku a objemu plynu Byly provedeny kalibrace doplňkových zařízení (inkrementální pravítka HEIDENHEIN, tlakoměry HUBER, váhy v etalonážním zařízení), stanoveny kvalitativní parametry oleje, provedeno trvalé umístění irisové clony na uzavírací klapku, provedena úprava pohonu regulačních klapek. Experimentálně byly ověřovány vlastnosti etalonů při zavádění úprav. Byl zpracován návrh na úpravu měřicí stanice do průtoku 6500 m 3 /h. Rozvoj etalonáže objemu, průtoku a hustoty kapalin Úkol byl zaměřen na uchovávání a rozvoj etalonu Brooks Compact Prover včetně mezinárodního porovnání v rámci projektu EUROMET, rozvoj etalonu Hoffer na kryogenní kapaliny, na realizaci sady mobilních objemových etalonů a na realizaci zkušebny průtokoměrů a průtočných hustoměrů. Rozvoj etalonáže síly a momentu síly Předmětem práce byla projekce a rekonstrukce etalonů síly a momentu síly (500 N, 3 kn, 10 kn a 200 kn) a momentu síly (100 Nm a 1 knm). Laboratoř je v dlouhodobé rekonstrukci, vynucené poškozením zařízení záplavou v roce Součástí projektu byl i návrh stavební rekonstrukce laboratoří. Probíhalo justování a vyhodnocování zatěžovacích těles. Rozvoj etalonáže tvrdosti 18

19 V rámci dlouhodobé rekonstrukce laboratoří po záplavě z roku 2002 byly opraveny díly etalonových tvrdoměrů, repasovány a smontovány hlavice tvrdoměrů. Bylo provedeno převážení závaží a justáž síly, montáž etalonových tvrdoměrů a laboratoř byla uvedena do provozu v nových prostorách. Byly proměřeny sady svědeckých etalonů a výsledky porovnány s výsledky, naměřenými před demontáží. Prokázalo se, že laboratoř dosahuje nejméně stejných parametrů, jako před rekonstrukcí. Potvrzení přinesou následná mezilaboratorní porovnání. Rozvoj etalonáže délky Byly provedeny rozsáhlé experimentální práce, spojené s uchováváním etalonů vlnové délky 633 nm, 543 nm a 532 nm. Opakovaně byly parametry experimentálně ověřeny interním porovnáním. Došlo ke schválení státního etalonu vlnové délky 543 nm (pokračování dlouhodobého projektu v souladu s koncepcí rozvoje). U tohoto etalonu se dosáhlo vynikajících parametrů v mezinárodním měřítku. Významným přínosem je dokončení vývoje interferometru pro dlouhé koncové měrky (1 m), experimentální ověření metody a její reprodukovatelnosti, porovnání výsledků s mechanickým měřením, příprava na účast v mez. porovnání EUROMET.L-K2 (#602). Souběžně proběhla kontrola starší interferometrické aparatury v nové laboratoři, včetně ověření metrologických charakteristik, zajištění návaznosti na státní etalony. Řešitel také validoval metodu pro metrologické navazování kalibračních těles typu ball-bar pro souřadnicové měřicí stroje. Pokračoval vývoj etalonů vlnové délky pro optické komunikace úvodní experimenty měření přeladitelnosti vlnové délky, detekce spektrálních čar. Projekt byl částečně hrazen GA AV ČR. Souřadnicové měření Bylo dosaženo zvýšení přesnosti měření délek a rozměrů v ose na libovolném měřicím stroji pomocí sondy s paralelogramem a zrcadlem pro laserinterferometrické měření. Proběhl vývoj a výroba sondy, vývoj metody měření a software v Excelu. Nejistota měření se sondou se snížila z 1 µm na 0,5 µm. Byla vyvinuta metoda pro automatickou navigaci laserových interferometrů. Bylo navrženo automatické natáčení lineárního interferometru i koutového odražeče při libovolných rovinných měřeních. Proběhl vývoj trigonometrické metody měření na bázi GPS. Byl proveden výzkum nových kalibračních metod pro souřadnicové měřicí stroje pomocí prostorových těles i pomocí laserového interferometru s automatickou navigací. Rozvoj metod a zařízení na interferometrickou metrologii Tento úkol byl orientován na řešení aktuálních požadavků laboratoře pro etalonáž koncových měrek. Byla provedena kalibrace komponent interferometru NPL TESA. Validací metod kalibrace byla završena etapa zavádění nového oboru kalibrace momentových klíčů. Generátor malých úhlů s dlouhým ramenem byl zkušebně doplněn o kamerový systém. Laboratoř se zúčastnila mezinárodních porovnání v oboru měření koncových měrek a byly vyhodnoceny výsledky a zpracovány závěry z 19

20 dříve provedených mezinárodních porovnání EUROMET. Rozvoj etalonáže drsnosti povrchu Etalon drsnosti povrchu byl přemístěn do nové laboratoře. Byla řešena II. etapa analýzy vlivu použití snímače relativního a absolutního na naměřené hodnoty drsnosti u periodického povrchu a provedeno srovnání s výsledky naměřenými v I. etapě na aperiodickém povrchu. Proběhla příprava etalonu drsnosti povrchu na schválení jako státní etalon tj. příprava dokumentace a přístrojového vybavení. Etalon byl schválen jako státní etalon ČR. 3.2 Státní etalony Státní etalony ČR zastřešují návaznost příslušné veličiny v republice. Způsob tvorby, uchovávání a používání státních etalonů, jejich schvalování a zveřejňování stanoví Interní směrnice ÚNMZ č. 4/2000 na kterou navazuje řízený dokument ČMI 011-ZS-C011 Zásady koncepce, plánování, schvalování a zveřejňování státních a referenčních etalonů ČR. Soustava etalonů vychází z dlouhodobé koncepce institutu, kterou projednává jeho Vědecká rada. Ke koncepci se v relevantních oblastech vyjadřují gestoři primární etalonáže. Soustava státních etalonů ČR a referenčních etalonů ČR je otevřená a doplňuje se podle potřeby a podle technických možností ČMI a dalších pověřených organizací. V roce 2003 bylo schváleno dalších šest státních etalonů: kód označení název ECM 240-2/ etalon vf činitele odrazu a přenosu ECM 240-5/ etalon intenzity vf elmag. pole ECM 220-1/ etalon elektrického výkonu a práce při průmyslových frekvencích ECM 110-2/ etalon vlnové délky 543 nm ECM 110-8/ etalon drsnosti povrchu ECM 320-1/ etalon teploty v rozsahu 38,8344 ºC do 419,527 ºC Etalon vf činitele odrazu a přenosu Etalon byl budován v letech 1998 až 2002 v ČMI OI Praha. Etalon vf činitele odrazu a přenosu tvoří kalibrační a verifikační sady s konektory typu N, PC7 a PC3,5. Hlavní částí zařízení je vektorový analyzátor obvodů HP8510SX. K rozšíření kmitočtového rozsahu od 100 khz do 45 MHz (s menší přesností) slouží vektorový analyzátor BM553. Základem návaznosti jsou vzduchové linky, jejichž vlastnosti jsou vypočitatelné z mechanických rozměrů. Používají se kalibrační metody TRL (PC7, PC3,5) a OSLT. Velikost nejistoty je závislá na typu konektoru, kmitočtu, použité kalibrační metodě a hodnotě měřené veličiny. Etalon intenzity vf elektromagnetického pole Etalon byl budován v letech 1997 až 2002 v ČMI OI Praha. Etalon intenzity vf elektromagnetického pole se skládá z vlastního etalonu a příslušenství, které 20

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti Metrologie - věda o měření Measurements Science Metrologie Definice

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-03 - 07 Politika ČIA pro účast v národních

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2-4/8 Metrologie v AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Legislativa v oblasti metrologie (9. září 2010) FSI VUT Brno Ing. Emil Grajciar 1. Právní úprava metrologie - Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,

Více

AKTUALITY Z MEZINÁRODNÍCH ZASEDANI Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

AKTUALITY Z MEZINÁRODNÍCH ZASEDANI Ing. Miroslava Benková, Ph.D. AKTUALITY Z MEZINÁRODNÍCH ZASEDANI Ing. Miroslava Benková, Ph.D. Aktuality z mezinárodních zasedání v oblasti vodoměrů a měřičů tepla Výsledky úkolů technického rozvoje Mezilaboratorní porovnání České

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušenosti s provozem kalibračních tratí Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušební zařízení v AMS a kalibračních laboratořích zkušební zařízení pro zkoušky a ověřování měřidel proteklého množství vody

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček Seminář vodoměry a měřiče tepla Skalský Dvůr, 22.3 až 23.3.2016 Funkční zkoušky prováděné ČMI, metodika, požadavky na laboratoře průtoku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ 23.3.2016 1 Do roku 2006 byly schvalovány měřidla dle starého přístupu tedy pro měřidla tepla dle TPM 3721, TPM 3722. Následně jsou

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Program Příručka jakosti

Více

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII A. Grošpic A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 DRUHY MĚŘIDEL ETALONY STANOVENÁ MĚŘIDLA CERTIFIKOVANÉ A NECERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MĚŘIDLA INFORMAČNÍ MĚŘIDLA

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

České kalibrační sdružení

České kalibrační sdružení České kalibrační sdružení nabízí dálkové kurzy kalibrace elektrických veličin s využitím skript metrologie elektrických veličin ČKS Doc. Ing. Jiří Horský, CSc. ORGANIZACE KURZU Rozsah a doba trvání kurzu

Více

RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, Praha 10

RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, Praha 10 ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM STANOVENÝCH MĚŘIDEL 226 Ra VE VODĚ RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10 tsoukup@cmi.cz Já rád vodu, i v

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanotechnologie Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie Současný stav Cíl 2 Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu.

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu. Systém jakosti výrobce vah Anotace: Zkušenosti s tvorbou, zaváděním, udržováním a zlepšováním systému jakosti výrobce vah podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001(2005), nařízení vlády 326/2002

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více