Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení Přehled oborů vzdělávání Údaje o školní jídelně... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5"

Transkript

1 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

2 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2 Přehled oborů vzdělávání... 4 Údaje o školní jídelně... 5 Údaje o pracovnících školy... 6 Nepedagogičtí pracovníci... 8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 9 Učební plán Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Ověřování znalostí žáků Hodnocení ukončení studia Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí na VŠ Hodnocení výsledků výchovného působení Významná umístění v olympiádách a soutěžích Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti Závěr výroční zprávy

3 Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Adresa školy: Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Tř. Tomáše Bati Zlín Jméno ředitele školy: RNDr. Alena Gallová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Kolář Kontakt na zařízení: tel: web: IČO IZO Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Škola sdružuje: Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Školní jídelnu 2

4 Školská rada pracuje od 1. ledna 2012 v novém složení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Tvoří ji šest členů stejným poměrem ji tvoří zástupci nezletilých žáků, zástupci jmenovaní zřizovatelem a zástupci pedagogických pracovníků. Ze strany školské rady nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Složení: Ivan Mynář předseda Mgr. Kateřina Turzová Bc. Markéta Blinková PhDr. Oldřich Kramoliš CSc. Ing. Ema Volfová Mgr. Blanka Kučerová Při škole je zřízen Nadační fond gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Kapacita Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm 490 žáků, maximálně 16 tříd. Současný stav: 16 tříd 4 třídy v nižším gymnáziu 4 třídy ve vyšším gymnáziu 8 tříd ve čtyřletém gymnáziu 3

5 Přehled oborů vzdělávání Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Gymnázium - všeobecné Gymnázium Kód oboru (KKOV) 7941K/ K/81 Denní studium Počet žáků 223 Gymnázium - všeobecné Gymnázium 7941K/ K/ ŠVP: Nižší gymnázium: Vyšší gymnázium: Vzdělání do života Společnou cestou k poznání 4

6 Údaje o školní jídelně Počet stravovaných žáků ve školním roce 2011/2012: Typ školského zařízení Počet žáků ZŠ podle stavu k Počet žáků SŠ podle stavu k Školní jídelna Počty uvařených obědů a procenta odebraných obědů: Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu k Počet přihlášených zaměstnanců a důchodců k Počet cizích strávníků k Školní jídelna Uvařené obědy (%) 84% 85% 60% Procenta jsou ovlivněna výlety, exkurzemi. Ke školnímu stravování se přihlásilo 96,6% žáků školy. 5

7 Údaje o pracovnících školy K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 48 45,15 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících Poř. číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Kvalifikace Roků ped. praxe 1 Ředitelka školy 1 PřF UP, M-Z 27 2 Zástupce ředitele 1 PdF UP, M-Tv, PřF OU, Inf 32 3 Výchovný poradce 0,81 FF UP, Čj-D 27 4 učitelka 1 PdF Ostrava, Čj-Vv 25 5 učitelka 1 FF UP, Čj-Aj-Šj 26 6 učitel 1 PdF UP, Tv-Aj 23 7 učitelka 1 PdF UP, Vv-Fj 3 8 učitelka 0,91 PdF JČ, Čj-Aj 8 9 učitel 1 VŠCHT Praha, FF MU, Ch-Aj učitelka 1 FF MU, Aj-Šj učitelka 1 PřF UP, Bi-Z-Geol učitelka 1 PdF Hr. Králové, Čj-Ov 8 13 učitel 0,24 FF UJEP, Čj-D-Hv učitelka 0,38 PřF UP, M-F učitelka 1 PdF Ostrava, Bi-Aj 4 16 učitel 1 PdF MU, Ov-Tv učitelka 0,71 PdF MU, Hv-Aj 11 6

8 18 učitelka 1 FF UP, Č. filol.-historie 4 19 učitel 1 PřF MU, Bi-Z učitel 1 PřF UP, M-Pr učitel 1 FF UP, Brno, Fil.-Čj učitel 1 PdF SU, Opava, M-D 2 23 učitelka 1 FF Ostrava, Nj učitelka 0,52 PřF UP, M-F 2 25 učitelka 1 FTVS UK, Tv-Nj učitelka 1 FTVS UK, Tv-Aj učitelka 1 FF UP, Rj-D-La učitel 1 PdF UK, Tv-Z učitelka 1 FF Ostrava, Šj-Fj učitelka 1 PdF UP, Aj-Ov 8 31 učitel 1 PřF UP, M učitelka 1 FF OU, Čj-Hv učitelka 1 PdF SU, M-F učitel 1 PřF UP, Bi-Ch učitelka 1 PřF UJEP, M-Ch 32 Věková struktura pracovníků: 45,3 let Pedagogický sbor je aprobován: 100% Požadovaný stupeň vzdělání: 100% 7

9 Nepedagogičtí pracovníci k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 12,58 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Vedoucí školní jídelny 1 ÚSV 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Samostatná kuchařka 1 SO 4 Samostatná kuchařka 1 SO 5 Pomocná kuchařka 1 6 Pomocná kuchařka 1 7 Pomocná kuchařka 0,83 8 Ekonom 1 ÚSV 9 Mzdová účetní 1 ÚSV 10 Školník 1 ÚSV 11 Uklízečka 0,94 12 Uklízečka 0,87 13 Uklízečka 0,94 8

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků PILL centrum Microsoft Office Počet účastníků Novinky v jednotlivých aplikacích 32 Excel Word Název akce Počet účastníků Kč Projektové řízení 4 749,00 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností ,00 Konference kariérové poradenství 1 214,00 Školení výchovných poradců 1 214,00 Mobilní laboratoř ,00 Vzdělávání vedoucích pracovníků 1 145,00 Vzdělávání manažerů BOZP, PO 1 600,00 Zajišť. BOZP a PO na prac. z pohledu vedoucího zaměstnance 1 94,00 V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování 2 176,00 Konference vyučujících anglického jazyka 1 919,00 Barvy života 3 882,00 Microsoft moderního učitele 1 195,00 Vzdělávání managementu školské právní předpisy ,00 Školení Comenius pro předkladatele žádostí 1 731,00 Hodnotitelé maturitních zkoušek 2 568,00 Konzultační seminář pro předsedy zkuš. maturitní komise 3 648,00 Seminář státní maturity 2 436,00 Setkání preventistů 1 48,00 Pokusy a projekty ve fyzice a matematice 1 87,00 Praktické ukázky práce s lab. systémem Pasco 1 88,00 Workshop učitelů španělského jazyka 1 618,00 Ve světle výsledků MZ 2011 český jazyk a literatura 1 264,00 Školení PISA 1 250,00 Celkem ,00 Ředitelka školy se k prohloubení odborné kvalifikace zapojila do projektu EU VK Řešení neřešitelného. 9

11 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Kč Důchodové pojištění 1 150,00 Zdravotní pojistné 1 155,00 Aktuální průvodce účetní závěrkou 1 940,00 Zajišťování BOZP a PO ,00 Účtování projektů 1 928,00 Seminář VEMA program na zpracování mezd ,00 Hospodaření s majetkem a inventarizace v roce ,00 Seminář pro vedoucí školních jídelen 1 128,00 Cyklické školení mzdových účetních ,00 Porada vedoucích školních jídelen 1 110,00 Spisová a archivní služba ,00 Evidence majetku SW Gordic ,00 Celkem ,00 10

12 Učební plán Školní rok 2011/2012 Školní vzdělávací program - učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého Předměty Nižší gymnázium Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika DGT 1 1 DGT 1 LT 1,5 LT 5 1,5 7, ,5 LT 5 1,5 8, Svět práce Hudební/výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem ročník Disponibilní hodiny Člověk a svět práce Výchova ke zdraví 1 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy) 2 Od 3. ročníku zařazen volitelně jazyk německý, francouzský, španělský, ruský 3 Součástí vzdělávacího obsahu je v 1. ročníku část oblasti Člověk a zdraví 4 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy) 5 Dvouhodinovka jednou za dva týdny cvičení z biologie nebo fyziky. 6 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3. ročníku část oblasti Člověk a svět práce tematický okruh Práce s laboratorní technikou 7 Součástí vzdělávacího okruhu je ve 2. ročníku část okruhu oblasti Člověk a zdraví 8 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 2. ročníku část oblasti Člověk a svět práce tematický okruh Využití digitálních technologií. Předmět je zařazen od druhého ročníku jako volitelný dle náročnosti s odlišným rozlišením obsahu - volitelné. 9 V 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně hudební výchova, 2 hodiny týdně výtvarná výchova; ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny za dva týdny výtvarná výchova a jednou za dva týdny hudební výchova 11

13 Školní vzdělávací program Učební plán vyššího stupně gymnázia osmiletého Učební plán osmiletého studia, dle GUP č. j / PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd 1/ Svět práce/mediální výchova Dějepis Zeměpis/Geografie a geologie Matematika Fyzika , Chemie Biologie 2/ , Informatika a informační a komunikační technologie Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem ročník / V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Člověk a svět práce 2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Výchova ke zdraví 5. až 7. ročník - ŠVP 12

14 Školní vzdělávací program čtyřleté gymnázium včetně učebního plánu třídy s posílenou výukou jazyků PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společenských věd 1/ Dějepis Geografie a geologie/topol Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem ročník Označena třída s posílenou výukou jazyků 1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Člověk a svět práce 2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Výchova ke zdraví 1. až 3. ročník - ŠVP 13

15 Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky pro školní rok 2011/2012 Typ semináře Název semináře Dějepisný seminář Třídy: 7. A8 3. A 3. B 1. volitelný předmět 2. volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky Společenskovědní seminář Seminář a cvičení ze zeměpisu Seminář a cvičení z chemie Konverzace v anglickém jazyce Informačně technologický základ Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět je dvouletý, v předmaturitním ročníku dvouhodinový. V maturitním ročníku se automaticky pokračuje a je tříhodinový. Nepovinné předměty a kroužky Francouzský jazyk Název nepovinného předmětu Nepovinné předměty Sportovní hry 1, 2 Sborový zpěv 14

16 Typ semináře Název semináře Konverzace v anglickém jazyce Seminář a cvičení ze zeměpisu 1. volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Společenskovědní seminář Literární seminář Konverzace v anglickém jazyce Třídy: 8. A8 4. A 4. B 2. volitelný předmět 3. volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z matematiky Informačně technologický základ Dějepisný seminář Konverzace v anglickém jazyce Literární seminář Seminář a cvičení ze zeměpisu Seminář a cvičení z fyziky Společenskovědní seminář Konverzace v anglickém jazyce 4. volitelný předmět Estetický seminář Latina Projektové řízení Aplikace počítačů Volitelné předměty jsou tříhodinové, 1. a 2. volitelný předmět navazuje na výuku z předchozího ročníku. 15

17 Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky nanečisto zájemci měli letos opět možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Zájem byl značný. Termín přijímací zkoušky: 1. kolo 23. a 24. dubna 2012 Kritéria přijímacího řízení A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole oboru vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) V prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonali přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Byly použity testy vypracované firmou SCIO, s.r.o. Praha. Uchazeč splnil kritérium pro přijetí po vykonání přijímací zkoušky, jestliže z písemných testů získal v celkovém součtu alespoň 39 bodů (z maximálního počtu 130, OSP 60 bodů, ČJ 40 bodů, M 30 bodů). Celkové pořadí žáků bylo dáno hodnocením: a) písemné zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximální počet bodů z každé písemné zkoušky je 60, tzn. počet bodů z matematiky a českého jazyka bude násoben tak, aby všechny tři písemné zkoušky měly stejnou váhu. Za písemné zkoušky tak lze získat maximálně 180 bodů. b) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku max. zisk 60 bodů. c) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie Předmětové soutěže, které proběhly ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012 do doby přijímacích zkoušek a které jsou do tohoto data doloženy. Body za jednotlivá umístění se sčítají, maximální součet je však omezen na 15 bodů. 16

18 B. Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia oboru vzdělávání K/81 Gymnázium Uchazeč splnil kritérium pro přijetí po vykonání přijímací zkoušky, jestliže z písemných testů získal v celkovém součtu alespoň 50 bodů ( z maximálního počtu 130, OSP 60 bodů, ČJ 40 bodů, M 30 bodů ). V prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonali přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Použity budou testy vypracované firmou SCIO, s.r.o. Praha. Celkové pořadí žáků bylo dáno hodnocením: a) písemné zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximální počet bodů z každé písemné zkoušky je 30, tzn. počet bodů z obecných studijních předpokladů a českého jazyka bude násoben tak, aby všechny tři písemné zkoušky měly stejnou váhu. Za písemné zkoušky tak lze získat maximálně 90 bodů. b) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za první pololetí pátého ročníku a za druhé pololetí čtvrtého ročníku max. zisk 30 bodů Výsledky přijímacího řízení za školu: Český jazyk Matematika OSP Typ studia celkový percentil skupinový percentil celkový percentil skupinový percentil celkový percentil skupinový percentil 8leté gymnázium 4leté gymnázium Typ studia Počet přihlášených Počet přijatých 8leté gymnázium leté gymnázium

19 Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Počet žáků k Prospělo s vyzn. 1. pol. 2. pol. Prospělo 1. pol. 2. pol. Neprospělo 1. pol. 2. pol. Zanechalo studia, jiné Prům. prosp. 1. pol. 2. pol. Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté ,76 1, ,09 2,13 Celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 1,916 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 141 prospěl 283 neprospěl 17 neklasifikován 0 Celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 1,946 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 138 prospěl 299 neprospěl 3 neklasifikován 0 18

20 Počty Prospěch Absence 1. pololetí Počet Chlapci Dívky V P 5 N II. st. III. st. Průměr Absence celkem Absence průměr Absence neoml. Neoml. průměr 1.A , , B , , ,034 2.A , , B , , A , , ,480 3.B , , ,870 4.A , , B , , ,433 1.A , , A , , A , , A , , ,069 5.A , , A , , A , , A , , Celkem , , ,281 4-leté , , ,560 8-leté , , ,009 Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován 19

21 Počty Prospěch Absence 2. pololetí Počet Chlapci Dívky V P 5 N II. st. III. st. Průměr Absence celkem Absence průměr Absence neoml. Neoml. průměr 1.A , , B , , ,067 2.A , , B , , ,032 3.A , , B , , ,545 4.A , , B , , ,033 1.A , , A , , A , , A , , ,690 5.A , , ,111 6.A , , ,037 7.A , , A , , Celke m , , ,257 4-leté , , ,275 8-leté , , ,239 Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován Celkový průměrný prospěch školy se již dlouhodobě pohybuje mezi 1,90 2,00. Gymnázium osmileté pod 2,00, čtyřleté nad 2,00. V čele pořadí tříd dle prospěchu jsou třídy nižšího gymnázia (velmi dobrá pracovní morálka, chuť se učit). Třídy čtyřletého gymnázia obsazují místa ve druhé polovině žebříčku. 20

22 Ověřování znalostí žáků Pro ověřování znalostí i osvojení kompetencí žáků jsme využili tyto evaluační nástroje: 1. Testy zaměřené na klíčové kompetence žáků nižších ročníků osmiletého studia Stonožka. Výsledky žáků v testu klíčových kompetencí jsou špičkové. Škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Testy prokázaly, že studijní potenciál žáků je dobře využíván. 2. Testy ČJ, M, CJ, OSP pro první ročníky čtyřletého studia a paralelní třídy osmiletého studia Vektor I. a Vektor IV. S výsledky této evaluace pracují hlavně vyučující v rámci jednotlivých předmětových komisí (analýzy jednotlivých částí testu, přidaná hodnota..). Naši žáci dosáhli průměrných výsledků. 3. Národní šetření výsledků žáků 9. tříd. 4. Mezinárodní výzkum OECD PISA 2012 (zaměřeno na matematickou, finanční gramotnost, vybráni žáci narozeni v roce 1996). 21

23 Hodnocení ukončení studia Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí, společné a profilové. Společná část obsahovala dvě povinné zkoušky český jazyk (komplexní zkouška) cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test) Zkoušky konal žák v základní nebo vyšší obtížnosti dle svého rozhodnutí. Profilová část obsahovala dvě povinné zkoušky vycházející z učebního plánu (formou ústní zkoušky). Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Gymnázium-všeobecné Výsledky maturitních zkoušek: třída 4. A, čtyřleté studium K/401 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,81 Výsledky maturitních zkoušek: třída 4. B, čtyřleté studium K/401 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,04 Výsledky maturitních zkoušek: třída 8. A8, osmileté studium K/801 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,44 22

24 Celkové průměry jednotlivých tříd napovídají, že třída osmiletého studia dosáhla v porovnání se čtyřletým studiem lepších výsledků. Celková úroveň má stabilní tendenci (v porovnání s předchozími léty). Maturitní zkouška státní část Volba předmětu a úroveň obtížnosti Předmět Obtížnost Z Obtížnost V Český jazyk 77 3 Matematika 21 2 Anglický jazyk 49 6 Německý jazyk 1 0 Španělský jazyk 1 0 Výsledky státní části a srovnání Podíl známek na celkovém počtu konajících zkoušku v %, základní obtížnost Český jazyk prům. % skor Matematika prům.% skor Anglický jazyk prům. % skor ČR 8leté gymnázium 80,3 78,4 88,3 ČR 4leté gymnázium 77,1 71,1 83,4 Rožnov p. R. 8leté 86 88,8 93,8 Rožnov p. R. 4leté 81,8 80,2 87, Český jazyk prům. % skor Matematika prům.% skor Anglický jazyk prům. % skor ČR 8leté gymnázium ČR 4leté gymnázium Rožnov p. R. 8leté Rožnov p. R. 4leté 23

25 Celkové hodnocení maturitní zkoušky přehled od roku / / / / / A 2,51 2,60 2,57 1,83 1,81 4.B 2,22 2,53 2,43 1,95 2,04 8.A8 1,67 1,87 1,93 1,39 1,44 24

26 Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí na VŠ Úspěšnost žáků přihlášených ke studiu na vysoké škole: Škola 4. A 4. B 8. A8 Celkem JŠ 1 1 VŠ Celkový součet Úspěšnost 96% 100% 100% 99% Celkem žáků maturitních ročníků: JŠ 2 opakuje ročník 1 práce 1 VOŠ 2 VŠ 75 Celkový součet 81 Umístění podle oborů: ek., humanitní 1 ekonomika 15 humanitní směr 13 medicína 2 pedagogika 12 právo 3 př.vědy 20 technika 8 (prázdné) 2 Celkový součet 76 25

27 Úspěšnost přijetí na VŠ 2007/ / / / / A 100% 91,3% 96,2 % 96,8 % 96,3 % 4. B 81,8% 100% 96,9% 96,4% 100% 8. A8 100% 100% 100% 100% 100% 26

28 Hodnocení výsledků výchovného působení Zájem výchovné poradkyně se soustředil na profesní orientaci a budoucí uplatnění žáků v praxi. Všichni žáci maturitních ročníků podali přihlášky na VŠ. Stále trvá zájem o studium medicíny i o bakalářské studium na lékařských fakultách, zvýšil se počet zájemců o studium přírodních věd (geografie, geodézie), společenskovědní disciplíny, učitelství. Z univerzitních měst je u našich žáků největší zájem o studium v Brně, následuje Olomouc, Ostrava, Praha. Celková úspěšnost přijetí našich žáků k dalšímu studiu v roce 2011 je 100% u osmiletého studia, 97,6% u čtyřletého studia. Informace o možnostech studia jsou poskytovány formou konzultací, přednášek, nástěnek, besed, návštěvy Veletrhu vzdělávání Gaudeamus Brno. Byl zaznamenán zvýšený zájem o budoucí profesní orientaci žáků 3. ročníků. I v letošním školním roce se žáci aktivně zapojili do projektu organizace ADRA - Adopce na dálku, žáci tříd 4. A a 6. A8 organizovali dobrovolnickou Velikonoční sbírku. V průběhu školního roku naši žáci vypomáhali při organizaci dalších charitativních akcí: Světluška, Srdíčkový den, Benefice pro Kamarád, Liga proti rakovině. Akcí charitativního charakteru se budeme zúčastňovat i v příštím roce. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s Domovem pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Pokračovala spolupráce s PPP ve Valašském Meziříčí. Byli jsme zapojeni do projektu Kariérové poradenství KPPP pro žáky středních škol ve Zlínském kraji. Školu navštěvuje 1 žákyně nadaná, nevyučuje se však podle individuálního plánu, rodiče o něj nepožádali, se vzdělávacím plánem školy jsou spokojeni. Se zdravotním znevýhodněním jsme měli 8 žáků, jedna žákyně s tělesným postižením studuje podle IVP, byla navázána spolupráce s SPC v Kroměříži. U ostatních žáků se jedná pouze o reziduy dysortografie. Neměli jsme žáka se sociálním znevýhodněním. U žáků nižších ročníků osmiletého studia byly řešeny převážně problémy související s hyperaktivitou formou osobní konzultace s rodiči, třídními učiteli, výchovnou poradkyní, vedením školy. Více problémů výchovného charakteru se letos projevilo ve 4. A8, převážně u chlapců, situace se řeší průběžně ve spolupráci s metodickým poradcem pro šikanu, s vedením školy, s rodiči. 27

29 V budoucnu se více zaměříme na práci s třídními učiteli v nižších ročnících osmiletého studia. Obtížně se řeší vysoká absence časté návštěvy lékařů, rodinné důvody; zde je třeba opět apelovat na důslednost pedagogů a především rodičů v omlouvání absence. Prevence sociálně patologických jevů S MPP seznámeni žáci, rodiče, je součástí tematických plánů. Rámcový preventivní plán se opíral o preventivní programy jednotlivých tříd, intenzivní spolupráci s rodiči a vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Do života školy se zapojila Studentská rada (péče o studovnu, příprava bažanťáku, školního plesu, maškarní ples pro mladší spolužáky, příprava k nové maturitě...). Uspořádání adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia potvrdilo příznivý vliv na vytváření zdravého třídního klimatu. Školní preventisté řešili tři podezření na výskyt šikany a násilí. Výtečnou prevencí je rozšiřování nabídky mimovyučovacích aktivit. 28

30 Opatření k posílení kázně Pololetí PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ II. st. III. st Celkem Pochvaly a ocenění Uděleno: 38 pochval třídního učitele 27 pochval ředitelky školy za přední umístění v soutěžích okresního, krajského, celostátního významu, za práci pro kolektiv třídy, za vystupování v divadelním souboru a pěveckém sboru školy, za sportovní reprezentaci školy. Napomenutí a důtky Uděleno: 13 napomenutí třídního učitele 12 důtek třídního učitele za porušení školního řádu, za hrubé nebo opětovné porušení školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 3 0,7 3 neuspokojivé 2 0,5 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 124 0, pololetí 113 0,257 za školní rok 237 0,269 29

31 Významná umístění v olympiádách a soutěžích Matematika: Fyzika: Chemie: Zeměpis: ZSV: Anglický jazyk: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Náboj, Pikomat, Přírodovědný klokan. 2. a 5. místo v krajském kole MO kategorii A, o 2. místo Jan Mikel, účast v celostátním kole, o 5. místo David Šerý, krajské kolo MO kat. C o 5. místo Lubomír Pivoňka Přírodovědný klokan: krajské kolo o kat. Junior: Jan Mikel 3. místo o kat. Kadet: Lubomír Pivoňka 2. místo celostátní soutěž družstev Náboj o kat. Junior 1. místo v rámci kraje, 6. místo v rámci ČR Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda 2. a 3. místo v krajském kole FO kategorii A o 2. místo David Šerý, účast v celostátním kole o 3. místo Ivo Vinklárek Chemická olympiáda o 6. místo v krajském kole kat. C Tereza Štorková Zeměpisná olympiáda o 1. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole kat. C Jan Mikel o 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole kat. D Jan Kalfus o 2. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole kat. D Cecílie Mizerová celostátní kolo Business Point 3. místo 5. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost okresní kola konverzační soutěže o 2. místo v kat. I. A Petra Hanáková o 3. místo v kat. II. B Kim Anh Pham o 2. místo v kat. III. A Alexandra Pavelová 30

32 Španělský 2. místo v krajském kole konverzační soutěže Karolína Bernátková jazyk: Ruský jazyk: 2. místo v krajském kole konverzační soutěže Helena Růčková Německý o 1. místo na Univerzitní olympiádě UTB Vlastislav Stavinoha jazyk: Český jazyk: o literární soutěže pořádané městskou knihovnou o 1. místo v celostátní kole literárně-publicistické soutěže: Čeština je i můj jazyk Anna Prstková Výtvarná výchova: o celostátní soutěž Menšiny mezi námi Alena Chumchalová o 3. místo v krajském kole - komiks Kde končí svět V. Surá Tělesná výchova: 1. místo v krajském kole odbíjená dívky kat. VI, 2. místo v republikové kvalifikaci 1. místo v krajském kole odbíjené dívky roč., 2. místo v republikové kvalifikaci o 3. místo v krajském kole v házené hoši ZAV: Valašský datel třetí vítězství získali jsme trofej natrvalo ZAV Hodoním mezinárodní účast 1. Místo Mistrovství republiky OPEN (čtyři dívky si vezou tři poháry a 16 medailí ZAV Bruntál zisk putovního poháru za první místo družstev Krajské kolo žáků SŠ v psaní na klávesnici o 3x 1. místo, 1x 2. místo Karolína Foukalová o 2x 2. místo a 1x 3. místo Alexandra Pavelová o 1x 2. místo a 1x 3. místo Aneta Urbanová Mistrovství republiky žáků SŠ v psaní na klávesnici o 1. a 3. místo Karolína Foukalová o 4. místo Alexandra Pavelová Internetová soutěž INTERSTENO 3. místo Karolína Foukalová, 4. místo Alexandra Pavelová Zav Ostrava 1. místo družstev Na naší škole jsme uspořádali krajské kolo v anglické a španělské konverzaci. 31

33 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Příprava a realizace oslav 55. výročí založení školy 20. září 2011 studentský Happening na náměstí T. G. Masaryka v Rožnově pod Radhoštěm: Vytvoření 4 soch reprezentujících čtyři světové jazyky, vyučované na naší škole. Sochy byly v průběhu oslav vystaveny na náměstí. Představení přírodovědných předmětů formou workshopů pro veřejnost. Prezentace divadelního a pěveckého sboru. Speciální číslo školního časopisu Gústav. účast žáků na seminářích PřF UP Olomouc (matematika), PřF UK Praha (biologie), UTB Zlín (chemie) vydávání školního časopisu Gústav, oceněn mezi 10 nejlepšími středoškolskými časopisy v republice, slavnostní převzetí diplomu na Syndikátu českých novinářů dlouholetá tradice zájezdů na divadelní představení do Ostravy, 8 představení, průměrný počet účastníků 51 realizace divadelního představení divadelního kroužku Gympl na motivy J. Žáka, 6 představení pro rožnovské školy, 3 představení pro veřejnost zapojení do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny vystoupení pěveckého sboru Juventus (program na studentském Happeningu na rožnovském náměstí k 55. výročí založení školy, vystoupení na Všesvatském jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm, samostatný charitativní koncert Zpívání pro potěšení duše). Realizace tradiční školní esejistické soutěže, letos na téma Co nás čeká a co nás nemine (26 prací) zapojení do aktivit městské knihovny a ZUŠ pravidelná charitativní činnost (Adopce na dálku, Světluška, Srdíčkový den, velikonoční sbírka Adra, spolupráce se zařízením Kamarád) obnovení činnosti filmového klubu celoroční výstava výtvarných prací na chodbách školy spolupráce s architektonickým studie pravidelné návštěvy výstav (B. Jirků, A. Hudečka, F. Janečka, J. Peškové), filmových představení (Jeden svět) odborné přednášky sportovní klání turnaje v odbíjené, kopané, vybíjené, florbalu 32

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 7 3. Přehled pracovníků školy... 12 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 6 3. Přehled pracovníků školy... 11 4. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Charakteristika školského zařízení Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Charakteristika školského zařízení Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Charakteristika školského zařízení Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zřizovatel: Jméno ředitele školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Charakteristika školského zařízení Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zřizovatel: Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Jméno

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 0-2 0 1 1 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Charakteristika školského zařízení. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725. 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Charakteristika školského zařízení. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725. 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Charakteristika školského zařízení Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zřizovatel: Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Jméno

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více