Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení Přehled oborů vzdělávání Údaje o školní jídelně... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5"

Transkript

1 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

2 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2 Přehled oborů vzdělávání... 4 Údaje o školní jídelně... 5 Údaje o pracovnících školy... 6 Nepedagogičtí pracovníci... 8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 9 Učební plán Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Ověřování znalostí žáků Hodnocení ukončení studia Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí na VŠ Hodnocení výsledků výchovného působení Významná umístění v olympiádách a soutěžích Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti Závěr výroční zprávy

3 Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Adresa školy: Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Tř. Tomáše Bati Zlín Jméno ředitele školy: RNDr. Alena Gallová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Kolář Kontakt na zařízení: tel: web: IČO IZO Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Škola sdružuje: Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Školní jídelnu 2

4 Školská rada pracuje od 1. ledna 2012 v novém složení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Tvoří ji šest členů stejným poměrem ji tvoří zástupci nezletilých žáků, zástupci jmenovaní zřizovatelem a zástupci pedagogických pracovníků. Ze strany školské rady nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Složení: Ivan Mynář předseda Mgr. Kateřina Turzová Bc. Markéta Blinková PhDr. Oldřich Kramoliš CSc. Ing. Ema Volfová Mgr. Blanka Kučerová Při škole je zřízen Nadační fond gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Kapacita Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm 490 žáků, maximálně 16 tříd. Současný stav: 16 tříd 4 třídy v nižším gymnáziu 4 třídy ve vyšším gymnáziu 8 tříd ve čtyřletém gymnáziu 3

5 Přehled oborů vzdělávání Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Gymnázium - všeobecné Gymnázium Kód oboru (KKOV) 7941K/ K/81 Denní studium Počet žáků 223 Gymnázium - všeobecné Gymnázium 7941K/ K/ ŠVP: Nižší gymnázium: Vyšší gymnázium: Vzdělání do života Společnou cestou k poznání 4

6 Údaje o školní jídelně Počet stravovaných žáků ve školním roce 2011/2012: Typ školského zařízení Počet žáků ZŠ podle stavu k Počet žáků SŠ podle stavu k Školní jídelna Počty uvařených obědů a procenta odebraných obědů: Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu k Počet přihlášených zaměstnanců a důchodců k Počet cizích strávníků k Školní jídelna Uvařené obědy (%) 84% 85% 60% Procenta jsou ovlivněna výlety, exkurzemi. Ke školnímu stravování se přihlásilo 96,6% žáků školy. 5

7 Údaje o pracovnících školy K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 48 45,15 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících Poř. číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Kvalifikace Roků ped. praxe 1 Ředitelka školy 1 PřF UP, M-Z 27 2 Zástupce ředitele 1 PdF UP, M-Tv, PřF OU, Inf 32 3 Výchovný poradce 0,81 FF UP, Čj-D 27 4 učitelka 1 PdF Ostrava, Čj-Vv 25 5 učitelka 1 FF UP, Čj-Aj-Šj 26 6 učitel 1 PdF UP, Tv-Aj 23 7 učitelka 1 PdF UP, Vv-Fj 3 8 učitelka 0,91 PdF JČ, Čj-Aj 8 9 učitel 1 VŠCHT Praha, FF MU, Ch-Aj učitelka 1 FF MU, Aj-Šj učitelka 1 PřF UP, Bi-Z-Geol učitelka 1 PdF Hr. Králové, Čj-Ov 8 13 učitel 0,24 FF UJEP, Čj-D-Hv učitelka 0,38 PřF UP, M-F učitelka 1 PdF Ostrava, Bi-Aj 4 16 učitel 1 PdF MU, Ov-Tv učitelka 0,71 PdF MU, Hv-Aj 11 6

8 18 učitelka 1 FF UP, Č. filol.-historie 4 19 učitel 1 PřF MU, Bi-Z učitel 1 PřF UP, M-Pr učitel 1 FF UP, Brno, Fil.-Čj učitel 1 PdF SU, Opava, M-D 2 23 učitelka 1 FF Ostrava, Nj učitelka 0,52 PřF UP, M-F 2 25 učitelka 1 FTVS UK, Tv-Nj učitelka 1 FTVS UK, Tv-Aj učitelka 1 FF UP, Rj-D-La učitel 1 PdF UK, Tv-Z učitelka 1 FF Ostrava, Šj-Fj učitelka 1 PdF UP, Aj-Ov 8 31 učitel 1 PřF UP, M učitelka 1 FF OU, Čj-Hv učitelka 1 PdF SU, M-F učitel 1 PřF UP, Bi-Ch učitelka 1 PřF UJEP, M-Ch 32 Věková struktura pracovníků: 45,3 let Pedagogický sbor je aprobován: 100% Požadovaný stupeň vzdělání: 100% 7

9 Nepedagogičtí pracovníci k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 12,58 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Vedoucí školní jídelny 1 ÚSV 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Samostatná kuchařka 1 SO 4 Samostatná kuchařka 1 SO 5 Pomocná kuchařka 1 6 Pomocná kuchařka 1 7 Pomocná kuchařka 0,83 8 Ekonom 1 ÚSV 9 Mzdová účetní 1 ÚSV 10 Školník 1 ÚSV 11 Uklízečka 0,94 12 Uklízečka 0,87 13 Uklízečka 0,94 8

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků PILL centrum Microsoft Office Počet účastníků Novinky v jednotlivých aplikacích 32 Excel Word Název akce Počet účastníků Kč Projektové řízení 4 749,00 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností ,00 Konference kariérové poradenství 1 214,00 Školení výchovných poradců 1 214,00 Mobilní laboratoř ,00 Vzdělávání vedoucích pracovníků 1 145,00 Vzdělávání manažerů BOZP, PO 1 600,00 Zajišť. BOZP a PO na prac. z pohledu vedoucího zaměstnance 1 94,00 V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování 2 176,00 Konference vyučujících anglického jazyka 1 919,00 Barvy života 3 882,00 Microsoft moderního učitele 1 195,00 Vzdělávání managementu školské právní předpisy ,00 Školení Comenius pro předkladatele žádostí 1 731,00 Hodnotitelé maturitních zkoušek 2 568,00 Konzultační seminář pro předsedy zkuš. maturitní komise 3 648,00 Seminář státní maturity 2 436,00 Setkání preventistů 1 48,00 Pokusy a projekty ve fyzice a matematice 1 87,00 Praktické ukázky práce s lab. systémem Pasco 1 88,00 Workshop učitelů španělského jazyka 1 618,00 Ve světle výsledků MZ 2011 český jazyk a literatura 1 264,00 Školení PISA 1 250,00 Celkem ,00 Ředitelka školy se k prohloubení odborné kvalifikace zapojila do projektu EU VK Řešení neřešitelného. 9

11 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Kč Důchodové pojištění 1 150,00 Zdravotní pojistné 1 155,00 Aktuální průvodce účetní závěrkou 1 940,00 Zajišťování BOZP a PO ,00 Účtování projektů 1 928,00 Seminář VEMA program na zpracování mezd ,00 Hospodaření s majetkem a inventarizace v roce ,00 Seminář pro vedoucí školních jídelen 1 128,00 Cyklické školení mzdových účetních ,00 Porada vedoucích školních jídelen 1 110,00 Spisová a archivní služba ,00 Evidence majetku SW Gordic ,00 Celkem ,00 10

12 Učební plán Školní rok 2011/2012 Školní vzdělávací program - učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého Předměty Nižší gymnázium Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika DGT 1 1 DGT 1 LT 1,5 LT 5 1,5 7, ,5 LT 5 1,5 8, Svět práce Hudební/výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem ročník Disponibilní hodiny Člověk a svět práce Výchova ke zdraví 1 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy) 2 Od 3. ročníku zařazen volitelně jazyk německý, francouzský, španělský, ruský 3 Součástí vzdělávacího obsahu je v 1. ročníku část oblasti Člověk a zdraví 4 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy) 5 Dvouhodinovka jednou za dva týdny cvičení z biologie nebo fyziky. 6 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3. ročníku část oblasti Člověk a svět práce tematický okruh Práce s laboratorní technikou 7 Součástí vzdělávacího okruhu je ve 2. ročníku část okruhu oblasti Člověk a zdraví 8 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 2. ročníku část oblasti Člověk a svět práce tematický okruh Využití digitálních technologií. Předmět je zařazen od druhého ročníku jako volitelný dle náročnosti s odlišným rozlišením obsahu - volitelné. 9 V 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně hudební výchova, 2 hodiny týdně výtvarná výchova; ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny za dva týdny výtvarná výchova a jednou za dva týdny hudební výchova 11

13 Školní vzdělávací program Učební plán vyššího stupně gymnázia osmiletého Učební plán osmiletého studia, dle GUP č. j / PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd 1/ Svět práce/mediální výchova Dějepis Zeměpis/Geografie a geologie Matematika Fyzika , Chemie Biologie 2/ , Informatika a informační a komunikační technologie Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem ročník / V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Člověk a svět práce 2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Výchova ke zdraví 5. až 7. ročník - ŠVP 12

14 Školní vzdělávací program čtyřleté gymnázium včetně učebního plánu třídy s posílenou výukou jazyků PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společenských věd 1/ Dějepis Geografie a geologie/topol Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem ročník Označena třída s posílenou výukou jazyků 1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Člověk a svět práce 2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Výchova ke zdraví 1. až 3. ročník - ŠVP 13

15 Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky pro školní rok 2011/2012 Typ semináře Název semináře Dějepisný seminář Třídy: 7. A8 3. A 3. B 1. volitelný předmět 2. volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky Společenskovědní seminář Seminář a cvičení ze zeměpisu Seminář a cvičení z chemie Konverzace v anglickém jazyce Informačně technologický základ Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět je dvouletý, v předmaturitním ročníku dvouhodinový. V maturitním ročníku se automaticky pokračuje a je tříhodinový. Nepovinné předměty a kroužky Francouzský jazyk Název nepovinného předmětu Nepovinné předměty Sportovní hry 1, 2 Sborový zpěv 14

16 Typ semináře Název semináře Konverzace v anglickém jazyce Seminář a cvičení ze zeměpisu 1. volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Společenskovědní seminář Literární seminář Konverzace v anglickém jazyce Třídy: 8. A8 4. A 4. B 2. volitelný předmět 3. volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z matematiky Informačně technologický základ Dějepisný seminář Konverzace v anglickém jazyce Literární seminář Seminář a cvičení ze zeměpisu Seminář a cvičení z fyziky Společenskovědní seminář Konverzace v anglickém jazyce 4. volitelný předmět Estetický seminář Latina Projektové řízení Aplikace počítačů Volitelné předměty jsou tříhodinové, 1. a 2. volitelný předmět navazuje na výuku z předchozího ročníku. 15

17 Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky nanečisto zájemci měli letos opět možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Zájem byl značný. Termín přijímací zkoušky: 1. kolo 23. a 24. dubna 2012 Kritéria přijímacího řízení A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole oboru vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) V prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonali přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Byly použity testy vypracované firmou SCIO, s.r.o. Praha. Uchazeč splnil kritérium pro přijetí po vykonání přijímací zkoušky, jestliže z písemných testů získal v celkovém součtu alespoň 39 bodů (z maximálního počtu 130, OSP 60 bodů, ČJ 40 bodů, M 30 bodů). Celkové pořadí žáků bylo dáno hodnocením: a) písemné zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximální počet bodů z každé písemné zkoušky je 60, tzn. počet bodů z matematiky a českého jazyka bude násoben tak, aby všechny tři písemné zkoušky měly stejnou váhu. Za písemné zkoušky tak lze získat maximálně 180 bodů. b) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku max. zisk 60 bodů. c) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie Předmětové soutěže, které proběhly ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012 do doby přijímacích zkoušek a které jsou do tohoto data doloženy. Body za jednotlivá umístění se sčítají, maximální součet je však omezen na 15 bodů. 16

18 B. Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia oboru vzdělávání K/81 Gymnázium Uchazeč splnil kritérium pro přijetí po vykonání přijímací zkoušky, jestliže z písemných testů získal v celkovém součtu alespoň 50 bodů ( z maximálního počtu 130, OSP 60 bodů, ČJ 40 bodů, M 30 bodů ). V prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonali přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Použity budou testy vypracované firmou SCIO, s.r.o. Praha. Celkové pořadí žáků bylo dáno hodnocením: a) písemné zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximální počet bodů z každé písemné zkoušky je 30, tzn. počet bodů z obecných studijních předpokladů a českého jazyka bude násoben tak, aby všechny tři písemné zkoušky měly stejnou váhu. Za písemné zkoušky tak lze získat maximálně 90 bodů. b) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za první pololetí pátého ročníku a za druhé pololetí čtvrtého ročníku max. zisk 30 bodů Výsledky přijímacího řízení za školu: Český jazyk Matematika OSP Typ studia celkový percentil skupinový percentil celkový percentil skupinový percentil celkový percentil skupinový percentil 8leté gymnázium 4leté gymnázium Typ studia Počet přihlášených Počet přijatých 8leté gymnázium leté gymnázium

19 Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Počet žáků k Prospělo s vyzn. 1. pol. 2. pol. Prospělo 1. pol. 2. pol. Neprospělo 1. pol. 2. pol. Zanechalo studia, jiné Prům. prosp. 1. pol. 2. pol. Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté ,76 1, ,09 2,13 Celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 1,916 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 141 prospěl 283 neprospěl 17 neklasifikován 0 Celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 1,946 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 138 prospěl 299 neprospěl 3 neklasifikován 0 18

20 Počty Prospěch Absence 1. pololetí Počet Chlapci Dívky V P 5 N II. st. III. st. Průměr Absence celkem Absence průměr Absence neoml. Neoml. průměr 1.A , , B , , ,034 2.A , , B , , A , , ,480 3.B , , ,870 4.A , , B , , ,433 1.A , , A , , A , , A , , ,069 5.A , , A , , A , , A , , Celkem , , ,281 4-leté , , ,560 8-leté , , ,009 Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován 19

21 Počty Prospěch Absence 2. pololetí Počet Chlapci Dívky V P 5 N II. st. III. st. Průměr Absence celkem Absence průměr Absence neoml. Neoml. průměr 1.A , , B , , ,067 2.A , , B , , ,032 3.A , , B , , ,545 4.A , , B , , ,033 1.A , , A , , A , , A , , ,690 5.A , , ,111 6.A , , ,037 7.A , , A , , Celke m , , ,257 4-leté , , ,275 8-leté , , ,239 Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován Celkový průměrný prospěch školy se již dlouhodobě pohybuje mezi 1,90 2,00. Gymnázium osmileté pod 2,00, čtyřleté nad 2,00. V čele pořadí tříd dle prospěchu jsou třídy nižšího gymnázia (velmi dobrá pracovní morálka, chuť se učit). Třídy čtyřletého gymnázia obsazují místa ve druhé polovině žebříčku. 20

22 Ověřování znalostí žáků Pro ověřování znalostí i osvojení kompetencí žáků jsme využili tyto evaluační nástroje: 1. Testy zaměřené na klíčové kompetence žáků nižších ročníků osmiletého studia Stonožka. Výsledky žáků v testu klíčových kompetencí jsou špičkové. Škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Testy prokázaly, že studijní potenciál žáků je dobře využíván. 2. Testy ČJ, M, CJ, OSP pro první ročníky čtyřletého studia a paralelní třídy osmiletého studia Vektor I. a Vektor IV. S výsledky této evaluace pracují hlavně vyučující v rámci jednotlivých předmětových komisí (analýzy jednotlivých částí testu, přidaná hodnota..). Naši žáci dosáhli průměrných výsledků. 3. Národní šetření výsledků žáků 9. tříd. 4. Mezinárodní výzkum OECD PISA 2012 (zaměřeno na matematickou, finanční gramotnost, vybráni žáci narozeni v roce 1996). 21

23 Hodnocení ukončení studia Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí, společné a profilové. Společná část obsahovala dvě povinné zkoušky český jazyk (komplexní zkouška) cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test) Zkoušky konal žák v základní nebo vyšší obtížnosti dle svého rozhodnutí. Profilová část obsahovala dvě povinné zkoušky vycházející z učebního plánu (formou ústní zkoušky). Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Gymnázium-všeobecné Výsledky maturitních zkoušek: třída 4. A, čtyřleté studium K/401 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,81 Výsledky maturitních zkoušek: třída 4. B, čtyřleté studium K/401 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,04 Výsledky maturitních zkoušek: třída 8. A8, osmileté studium K/801 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,44 22

24 Celkové průměry jednotlivých tříd napovídají, že třída osmiletého studia dosáhla v porovnání se čtyřletým studiem lepších výsledků. Celková úroveň má stabilní tendenci (v porovnání s předchozími léty). Maturitní zkouška státní část Volba předmětu a úroveň obtížnosti Předmět Obtížnost Z Obtížnost V Český jazyk 77 3 Matematika 21 2 Anglický jazyk 49 6 Německý jazyk 1 0 Španělský jazyk 1 0 Výsledky státní části a srovnání Podíl známek na celkovém počtu konajících zkoušku v %, základní obtížnost Český jazyk prům. % skor Matematika prům.% skor Anglický jazyk prům. % skor ČR 8leté gymnázium 80,3 78,4 88,3 ČR 4leté gymnázium 77,1 71,1 83,4 Rožnov p. R. 8leté 86 88,8 93,8 Rožnov p. R. 4leté 81,8 80,2 87, Český jazyk prům. % skor Matematika prům.% skor Anglický jazyk prům. % skor ČR 8leté gymnázium ČR 4leté gymnázium Rožnov p. R. 8leté Rožnov p. R. 4leté 23

25 Celkové hodnocení maturitní zkoušky přehled od roku / / / / / A 2,51 2,60 2,57 1,83 1,81 4.B 2,22 2,53 2,43 1,95 2,04 8.A8 1,67 1,87 1,93 1,39 1,44 24

26 Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí na VŠ Úspěšnost žáků přihlášených ke studiu na vysoké škole: Škola 4. A 4. B 8. A8 Celkem JŠ 1 1 VŠ Celkový součet Úspěšnost 96% 100% 100% 99% Celkem žáků maturitních ročníků: JŠ 2 opakuje ročník 1 práce 1 VOŠ 2 VŠ 75 Celkový součet 81 Umístění podle oborů: ek., humanitní 1 ekonomika 15 humanitní směr 13 medicína 2 pedagogika 12 právo 3 př.vědy 20 technika 8 (prázdné) 2 Celkový součet 76 25

27 Úspěšnost přijetí na VŠ 2007/ / / / / A 100% 91,3% 96,2 % 96,8 % 96,3 % 4. B 81,8% 100% 96,9% 96,4% 100% 8. A8 100% 100% 100% 100% 100% 26

28 Hodnocení výsledků výchovného působení Zájem výchovné poradkyně se soustředil na profesní orientaci a budoucí uplatnění žáků v praxi. Všichni žáci maturitních ročníků podali přihlášky na VŠ. Stále trvá zájem o studium medicíny i o bakalářské studium na lékařských fakultách, zvýšil se počet zájemců o studium přírodních věd (geografie, geodézie), společenskovědní disciplíny, učitelství. Z univerzitních měst je u našich žáků největší zájem o studium v Brně, následuje Olomouc, Ostrava, Praha. Celková úspěšnost přijetí našich žáků k dalšímu studiu v roce 2011 je 100% u osmiletého studia, 97,6% u čtyřletého studia. Informace o možnostech studia jsou poskytovány formou konzultací, přednášek, nástěnek, besed, návštěvy Veletrhu vzdělávání Gaudeamus Brno. Byl zaznamenán zvýšený zájem o budoucí profesní orientaci žáků 3. ročníků. I v letošním školním roce se žáci aktivně zapojili do projektu organizace ADRA - Adopce na dálku, žáci tříd 4. A a 6. A8 organizovali dobrovolnickou Velikonoční sbírku. V průběhu školního roku naši žáci vypomáhali při organizaci dalších charitativních akcí: Světluška, Srdíčkový den, Benefice pro Kamarád, Liga proti rakovině. Akcí charitativního charakteru se budeme zúčastňovat i v příštím roce. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s Domovem pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Pokračovala spolupráce s PPP ve Valašském Meziříčí. Byli jsme zapojeni do projektu Kariérové poradenství KPPP pro žáky středních škol ve Zlínském kraji. Školu navštěvuje 1 žákyně nadaná, nevyučuje se však podle individuálního plánu, rodiče o něj nepožádali, se vzdělávacím plánem školy jsou spokojeni. Se zdravotním znevýhodněním jsme měli 8 žáků, jedna žákyně s tělesným postižením studuje podle IVP, byla navázána spolupráce s SPC v Kroměříži. U ostatních žáků se jedná pouze o reziduy dysortografie. Neměli jsme žáka se sociálním znevýhodněním. U žáků nižších ročníků osmiletého studia byly řešeny převážně problémy související s hyperaktivitou formou osobní konzultace s rodiči, třídními učiteli, výchovnou poradkyní, vedením školy. Více problémů výchovného charakteru se letos projevilo ve 4. A8, převážně u chlapců, situace se řeší průběžně ve spolupráci s metodickým poradcem pro šikanu, s vedením školy, s rodiči. 27

29 V budoucnu se více zaměříme na práci s třídními učiteli v nižších ročnících osmiletého studia. Obtížně se řeší vysoká absence časté návštěvy lékařů, rodinné důvody; zde je třeba opět apelovat na důslednost pedagogů a především rodičů v omlouvání absence. Prevence sociálně patologických jevů S MPP seznámeni žáci, rodiče, je součástí tematických plánů. Rámcový preventivní plán se opíral o preventivní programy jednotlivých tříd, intenzivní spolupráci s rodiči a vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Do života školy se zapojila Studentská rada (péče o studovnu, příprava bažanťáku, školního plesu, maškarní ples pro mladší spolužáky, příprava k nové maturitě...). Uspořádání adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia potvrdilo příznivý vliv na vytváření zdravého třídního klimatu. Školní preventisté řešili tři podezření na výskyt šikany a násilí. Výtečnou prevencí je rozšiřování nabídky mimovyučovacích aktivit. 28

30 Opatření k posílení kázně Pololetí PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ II. st. III. st Celkem Pochvaly a ocenění Uděleno: 38 pochval třídního učitele 27 pochval ředitelky školy za přední umístění v soutěžích okresního, krajského, celostátního významu, za práci pro kolektiv třídy, za vystupování v divadelním souboru a pěveckém sboru školy, za sportovní reprezentaci školy. Napomenutí a důtky Uděleno: 13 napomenutí třídního učitele 12 důtek třídního učitele za porušení školního řádu, za hrubé nebo opětovné porušení školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 3 0,7 3 neuspokojivé 2 0,5 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 124 0, pololetí 113 0,257 za školní rok 237 0,269 29

31 Významná umístění v olympiádách a soutěžích Matematika: Fyzika: Chemie: Zeměpis: ZSV: Anglický jazyk: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Náboj, Pikomat, Přírodovědný klokan. 2. a 5. místo v krajském kole MO kategorii A, o 2. místo Jan Mikel, účast v celostátním kole, o 5. místo David Šerý, krajské kolo MO kat. C o 5. místo Lubomír Pivoňka Přírodovědný klokan: krajské kolo o kat. Junior: Jan Mikel 3. místo o kat. Kadet: Lubomír Pivoňka 2. místo celostátní soutěž družstev Náboj o kat. Junior 1. místo v rámci kraje, 6. místo v rámci ČR Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda 2. a 3. místo v krajském kole FO kategorii A o 2. místo David Šerý, účast v celostátním kole o 3. místo Ivo Vinklárek Chemická olympiáda o 6. místo v krajském kole kat. C Tereza Štorková Zeměpisná olympiáda o 1. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole kat. C Jan Mikel o 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole kat. D Jan Kalfus o 2. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole kat. D Cecílie Mizerová celostátní kolo Business Point 3. místo 5. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost okresní kola konverzační soutěže o 2. místo v kat. I. A Petra Hanáková o 3. místo v kat. II. B Kim Anh Pham o 2. místo v kat. III. A Alexandra Pavelová 30

32 Španělský 2. místo v krajském kole konverzační soutěže Karolína Bernátková jazyk: Ruský jazyk: 2. místo v krajském kole konverzační soutěže Helena Růčková Německý o 1. místo na Univerzitní olympiádě UTB Vlastislav Stavinoha jazyk: Český jazyk: o literární soutěže pořádané městskou knihovnou o 1. místo v celostátní kole literárně-publicistické soutěže: Čeština je i můj jazyk Anna Prstková Výtvarná výchova: o celostátní soutěž Menšiny mezi námi Alena Chumchalová o 3. místo v krajském kole - komiks Kde končí svět V. Surá Tělesná výchova: 1. místo v krajském kole odbíjená dívky kat. VI, 2. místo v republikové kvalifikaci 1. místo v krajském kole odbíjené dívky roč., 2. místo v republikové kvalifikaci o 3. místo v krajském kole v házené hoši ZAV: Valašský datel třetí vítězství získali jsme trofej natrvalo ZAV Hodoním mezinárodní účast 1. Místo Mistrovství republiky OPEN (čtyři dívky si vezou tři poháry a 16 medailí ZAV Bruntál zisk putovního poháru za první místo družstev Krajské kolo žáků SŠ v psaní na klávesnici o 3x 1. místo, 1x 2. místo Karolína Foukalová o 2x 2. místo a 1x 3. místo Alexandra Pavelová o 1x 2. místo a 1x 3. místo Aneta Urbanová Mistrovství republiky žáků SŠ v psaní na klávesnici o 1. a 3. místo Karolína Foukalová o 4. místo Alexandra Pavelová Internetová soutěž INTERSTENO 3. místo Karolína Foukalová, 4. místo Alexandra Pavelová Zav Ostrava 1. místo družstev Na naší škole jsme uspořádali krajské kolo v anglické a španělské konverzaci. 31

33 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Příprava a realizace oslav 55. výročí založení školy 20. září 2011 studentský Happening na náměstí T. G. Masaryka v Rožnově pod Radhoštěm: Vytvoření 4 soch reprezentujících čtyři světové jazyky, vyučované na naší škole. Sochy byly v průběhu oslav vystaveny na náměstí. Představení přírodovědných předmětů formou workshopů pro veřejnost. Prezentace divadelního a pěveckého sboru. Speciální číslo školního časopisu Gústav. účast žáků na seminářích PřF UP Olomouc (matematika), PřF UK Praha (biologie), UTB Zlín (chemie) vydávání školního časopisu Gústav, oceněn mezi 10 nejlepšími středoškolskými časopisy v republice, slavnostní převzetí diplomu na Syndikátu českých novinářů dlouholetá tradice zájezdů na divadelní představení do Ostravy, 8 představení, průměrný počet účastníků 51 realizace divadelního představení divadelního kroužku Gympl na motivy J. Žáka, 6 představení pro rožnovské školy, 3 představení pro veřejnost zapojení do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny vystoupení pěveckého sboru Juventus (program na studentském Happeningu na rožnovském náměstí k 55. výročí založení školy, vystoupení na Všesvatském jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm, samostatný charitativní koncert Zpívání pro potěšení duše). Realizace tradiční školní esejistické soutěže, letos na téma Co nás čeká a co nás nemine (26 prací) zapojení do aktivit městské knihovny a ZUŠ pravidelná charitativní činnost (Adopce na dálku, Světluška, Srdíčkový den, velikonoční sbírka Adra, spolupráce se zařízením Kamarád) obnovení činnosti filmového klubu celoroční výstava výtvarných prací na chodbách školy spolupráce s architektonickým studie pravidelné návštěvy výstav (B. Jirků, A. Hudečka, F. Janečka, J. Peškové), filmových představení (Jeden svět) odborné přednášky sportovní klání turnaje v odbíjené, kopané, vybíjené, florbalu 32

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více