DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D."

Transkript

1 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s.

2 HISTORIE VEŘEJNÉ DOPRAVY AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 1825 FRANCIE: dostavníková doprava (Nantes Richebourgh).. provozovatel Omnes 1895 NĚMECKO: první motorový autobus (Sket okolní vesnice).. vyrobeno u K. Benze 1901 ČECHY: první veřejná linka Pardubice L. Bohdaneč (zánik).. soukromník 1908 ČECHY: Pardubice Bohdaneč, Pardubice - Holice.. poštovní správa MHD (PRAHA): Malostranské nám. Hradčany (zánik v roce 1909) 1925 obnovení provozu 1909 ČECHY: další linka: Benešov u Prahy Nevyklov.. poštovní správa 1920 MORAVA: Brno Velká Bíteš.. první linka na Moravě 1933 ČSR: první kompletní vydání JŘpro všechny autobusové linky na území ČSR ČSR: výrazné omezení provozu v důsledku nedostatku pohonných hmot 1949 ČSR: vytvoření jednotného podniku ČSAD (dosud byla AD provozována Autostanicemi ČSD a soukromníky) poč. 90. let 20. stol.: postupná privatizace ČSAD (2 stupně) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA: od 30. září ČeskéBudějovice Linec (koněspřežnátrakce) od 15. prosince Rajhrad Modřice Brno, hl.n. (první nezávislá trakce) od 7. července provoz osobnídopravy

3 DŮVODY PRO EXISTENCI OSOBNÍ HROMADNÉ DOPRAVY (Dopravní politika ČR pro léta ) a) SOCIÁLNÍ ROZMĚR - zajištění základní dopravní obslužnosti (z.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) (do škol, úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení a do zaměstnání ap.) -zachovánítrvalého osídlení ve venkovské krajině -zajištění dopravy bez ohledu na její konkurenceschopnost vůči individuální dopravě b) NEDOSTATEČNÁKAPACITA SILNIČNÍ INFRATRUKTURY -individuální doprava klade značné nároky na kapacitu silniční infrastruktury -zvětšováním kapacity infrastruktury se problém nevyřeší - řešením je hromadná doprava hlavně ve špičkových obdobích c) EKOLOGICKÝ ROZMĚR - trvale udržitelný rozvoj - potřeba konkurenceschopné hromadné dopravy

4 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MD č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti nařízení EP a R (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici ze dne , které vstoupilo v platnost neschválený zákon o veřejných službách vpřepravě cestujících a o změně dalších zákonů

5 ZÁKON O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH Tento zákon upravuje postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Definice dopravní obslužnosti: zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům státní správy a samosprávy, k soudům, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající ktrvale udržitelnému rozvoji územního obvodu OBSAH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH (dále ZVS): -cíle veřejné dopravy a vymezení veřejného zájmu -přesnější vymezení odpovědnosti státu, krajů a obcí (mj. vícestranné smlouvy -preference veřejné dopravy - dopravní plánování vč. kritérií dopravní výkonnosti a kvality - výběr dopravce a uzavírání smluv ve veřejné dopravě -posílení regulovaného konkurenčního prostředí, avšak zároveň udělování zakázek na delší dobu (kvůli investicím - busy 10 let, vlaky 15 let)

6 OBJEDNATELÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁT zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter. KRAJ zajišťuje dopravní obslužnost (veřejnou drážní a linkovou dopravou) ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. OBEC zajišťuje dopravní obslužnost (veřejnou drážní a linkovou dopravou) ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Stát (zastup. MD) stanoví rozsah dopravní obslužnosti na základě dohody s MFin o max.výši kompenzace. Kraj a obec zajišťují dopravní obslužnost a stanoví její rozsah ve své samostatné působnosti! Kraj stanoví rozsah dopravní obslužnosti podle zákona č. 129 / 2000 Sb., o krajích Obec podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích

7 GEOGRAFICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KRAJŮ v ČR

8 DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ (PLÁN a PROJEKT) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje: a) popis zajišťovaných veřejných služeb vpřepravě cestujících b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace c) časový harmonogram a postup při uzavírání smluv o veřejných službách d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatel podílí na integraci e) další údaje podle rozhodnutí pořizovatele plánu PROJEKT DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI území se pořizuje na dobu 1 roku a obsahuje body a d Plánu dopravní obslužnosti, tj. pro konkrétní rok..

9 ORGANIZÁTOR VEŘEJNÉ DOPRAVY KRAJE a OBCE mohou samostatně nebo společně založit právnickou osobu a pověřit ji plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen ORGANIZÁTOR ). Majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze stát, kraj nebo obec. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo VLD. Organizátor může být pověřen (jménem kraje nebo obce) uzavírat smlouvy o veřejných službách vpřepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy. Zdroj: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

10 UZAVÍRÁNÍ SMLUV MEZI OBJEDNATELEM A DOPRAVCEM Objednatel vsouladu s nařízením EP a R č / 2007 může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem vybraným na základě NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Pokud jsou splněny podmínky nařízení EP a R č / 2007, lze bez nabídkového řízení (tj. PŘÍMÝM ZADÁNÍM) uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem, který má zajišťovat: a) veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální b) veřejné služby v mimořádné situaci c) veřejné služby malého rozsahu, u nichž průměrná roční hodnota (1 mil. EUR) nebo počet kilometrů (300 tis.) za rok nepřesáhne hodnoty uvedené vnařízení 1370 / 2007 d) veřejné služby jako vnitřní provozovatel, je-li objednatelem kraj nebo obec Citace z Nařízení EP a R č. 1370/2007: Cílem tohoto nařízení je stanovit právní rámec pro poskytování kompenzací nebo výlučných práv v případě smluv o veřejných službách, a nikoliv další otevírání trhu železničních služeb.. S ohledem na různorodost územní organizace jednotlivých členských států mohou být příslušné orgány v odůvodněných případech oprávněny uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě po železnici přímo. Zdroj:

11 ROZLOŽENÍ RIZIK MEZI OBJEDNATELE A DOPRAVCE ŘÍDÍCÍ smlouva veškerá rizika spojená svýší nákladů a tržeb nese objednatel dopravní služby BRUTTO sml. rizika spojená svýší N nese dopravce, riziko naplnění odhadovaných T přináleží objednateli NETTO sml. veškerá rizika jsou nesena dopravcem Typy smluv dle rozložení rizik Komentář: Zdroj: UITP EMTA Report 2003, s. 13 Výchozí stav na počátku 90. let všechny smlouvy vykazoval prvky řídících smluv, nad dopravci však objednatel nevykonával kontrolu. V MHD smlouvy typu řídících přetrvávají, někde v MHD a v regionální dopravě byly smlouvy změněny na brutto smlouvy a postupně přibývá netto prvků. Netto smlouvy jsou tam, kde jsou dominantní dopravci, kteří mohou plně organizovat dopravu, to platí i o Českých drahách.

12 VÝVOJOVÝ DIAGRAM (MOŽNÝ IDEOVÝ POSTUP) PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Zdroj: Projekt výzkumu a vývoje MD č. CG

13

14

15

16 KRITÉRIA PRO UZAVŘENÍ SMLUV a) EKONOMICKÁ: -motivace dopravce k managementu ovlivnitelných nákladů -motivace dopravce k zvyšování tržeb -ochrana dopravce před riziky neočekávaných změn technických legislativních a cenových (dopravcem neovlivnitelných) podmínek -snaha dopravce maximalizovat obsazenost spojů -snaha objednatele maximalizovat počet uživatelů VD (cestujících) b) KVALITA: -možnost objednatele ovlivnit kvalitu vozového parku -inovativnost dopravce c) ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ODBORNOST: -admin. náročnost objednatele a dopravce při uzavírání a kontrole plnění smlouvy -potřebná odbornost objednatele při tvorbě dopravní koncepce a jejím vyhodnocení -odbornost dopravce při tvorbě dopravní nabídky a jejím vyhodnocení a) OSTATNÍ: -vhodnost pro dlouhodobé smluvní období z pohledu objednatele -právní rizikovost uzavření smlouvy a poskytovaní kompenzací dopravcům

17 VÝVOJ MODELOVÝCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ Plánování bývalá organizace (okresy) Objednatel Dopravce Provoz Užívání Cestující Kraje (2003) Objednatel Dopravce Cestující

18 Kraje s organizátorem (cca 2005) Objednatel Dopravce Cestující Kraje (po 2010 / 2019) Objednatel Dopravce Cestující

19 Výhled I (20XY) Objednatel Dopravce Cestující Výhled II (20XZ) Objednatel Dopravce Cestující

20 VÝVOJ SMLUV (přehled)

21 DOPRAVCE KALKULACE NÁKLADŮ DOPRAVNÍ VÝKONY PŘEPRAVNÍ VÝKONY Výsledek kalkulace nákladů = zjištění nákladů na kalkulační jednici: tarif za ujetý km [Kč / km]. tarif za osobokilometr [Kč / oskm] příp. ložený km [Kč / ložkm] tarif za hod. stání [Kč / hod]

22 ZÁKON O CENÁCH, Cenový věstník Funkce: 1. podílí se na řízení cenové politiky státu v oblasti dopravy, mj. schvaluje Cenový věstník navržený MD A - Ceny smluvní volné ( zákon č. 526 / 1990 Sb., o cenách ) regulované (Cenový věstník MF ČR) úředně věcně časově cenovým moratoriem B - Ceny zjištěné podle zvláštního předpisu ceny majetku nemovitosti věci movité ( zákon č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku) majetek finanční (prováděcí vyhl. č. 540 / 2002 Sb. ) majetek ostatní ceny služeb Zdroj: (odkaz Legislativa, Cenový věstník)

23

24 REGULACE CEN V DOPRAVĚ P D P přebytek spotřebitele přebytek provozovatele S T r D DOTACE AC 0 0 Q (km, oskm) Q (km, oskm) P cena Q objem dopravy S nabídka D poptávka Tr bod tržnírovnováhy AC průměrné náklady dopravce na jednotku produkce (average cost)

25 STRUKTURA NÁKLADŮ A TRŽEB DOPRAVCE A: NEDOTOVANÉ SPOJE (dálkové) TRŽBY PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY MATERIÁL MZDY OPN VÝROBNÍ SPRÁVNÍ ZISK B: DOTOVANÉ SPOJE (v rámci kraje) složitější diference veřejné a soukromé služby ( základní a ostatní dopravní obslužnost ) zisk regulován MD a MF, cílem veřejná služba TRŽBY DOTACE EKONOMICKY OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY UPZ PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY MATERIÁL MZDY OPN PROVOZNÍ SPRÁVNÍ

26 VÝVOJ VÝDAJŮ NA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A DOPRAVNÍ POTŘEBY STÁTU Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob (mil. Kč) Obce Kraje Stát Celkem Výše dotací Linková autobusová doprava (mil. Kč) Obce Kraje Stát Celkem Rok Výše dotací Rok Železniční osobní doprava (mil. Kč) Kraje Stát Celkem Zdroj: Ministerstvo dopravy Výše dotací Rok

27 PŘEPRAVNÍ VÝKONY DOPRAVY I Přepravní výkon (mil. oskm) 6% 8% 9% železniční 0% autobusová letecká vnitrovodní 63% 14% MHD IAD

28 PŘEPRAVNÍ VÝKONY DOPRAVY II Přeprava cestujících (mil.) 44% 3% 8% 0% 0% železniční autobusová letecká vnitrovodní MHD 45% IAD

29 KONKURENCE V DOPRAVĚ, SOUBĚŽNÁ DOPRAVA Jelikož nelze v podmínkách trhu veřejné osobní dopravy zabezpečit klasická pravidla trhu vplné míře, je úkolem veřejných orgánů zajistit za veřejné peníze maximální funkčnost a efektivnost systému. Veřejné orgány svým centrálním plánováním v podstatě řídí a kontrolují 3 druhy konkurenčního vztahu: -mezi hromadnou a IAD -v hromadné dopravě mezi jednotlivými druhy dopravy -mezi dopravci v rámci jednoho druhu dopravy Ztohoto hlediska je zcela nepřípustné, aby si konkurovaly 2 dotované spoje. Úloha dopravních úřadů je navíc ztížena snahou eliminovat souběžnou veřejnou osobní dopravu. Pro upřesnění dodejme, že souběžnou rozumíme takovou veřejnou osobní dopravu, která je vzhledem k jiné veřejné osobní dopravě provozována srovnatelným počtem spojů vedených vtýchž časových polohách a obě pak mají tyto společné znaky: -identické směrové vedení linek nebo spojů -srovnatelná hustota stanic (zastávek) -srovnatelná docházková vzdálenost k zastávkám -totožné přepravní vztahy pro stejné skupiny cestujících

30 SUBJEKTY: FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI a) OBJEDNAVATELÉ stát (zastoupen MD) kraje organizátoři IDS obce cestující VEŘEJNÉ ZDROJE SOUKROMÉ ZDROJE b) VYKONAVATELÉ dopravci dopravní a přepravní výkony c) REGULÁTOR stát (MF MD) Zákon o cenách, Cenový věstník MF

31 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY OSOB (obecné)

32 VEŘEJNÁ LINKOVÁ (autobusová) DOPRAVA - dálková

33 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA (vlaky kategorie SC)

34 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA dálková (kategorie vlaků EC, IC, Ex, R)

35 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA regionální (kategorie vlaků Os)

36 VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA regionální

37 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM s organizátorem

38 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

39 FINANČNÍ PROSTŘEDKY KRAJŮ A OBCÍ vycházejí mj. ze: zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů (č.1/2005) -daň zpříjmů právnických osob -daň zpříjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků -daň zpřidané hodnoty Orgán veřejné správy Podíl z daňových výnosů Státní rozpočet 70,49% Rozpočty krajů 8,92% Rozpočty obcí 20,59% CELKEM 100,00% Kraj Podíl krajů na procentní části celost. hrub. výnosu Praha 3, Středočeský 13, Jihočeský 8, Plzeňský 7, Karlovarský 3, Ústecký 8, Liberecký 4, Královéhradecký 6, Pardubický 5, Vysočina 7, Jihomoravský 9, Olomoucký 6, Zlínský 5, Moravskoslezský 9, CELKEM 100,000000

40 SUBJEKTY VYSKYTUJÍCÍ SE NA TRHU VEŘEJNÉ DOPRAVY 1. VEŘEJNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY Ministerstvo dopravy (MD) Ministerstvo financí (MF) Živnostenský úřad (ŽÚ) Drážní úřad, Dopravní úřad (DÚ), Obecní úřad (OÚ) ad. 2. OSTATNÍ SUBJEKTY majitel dopravní cesty (ČR) správce dopravní cesty (SŽDC, ŘSD, KRAJE, OBCE) organizátor IDS provozovatel jednotné databáze JŘ (CHAPS) 3. PROVOZOVATELÉ ZASTÁVEK provozovatel zastávky majitel označníku (obec, kraj, soukromá firma) 4. DOPRAVCI jednotliví dopravci sdružení dopravců (SD ČR, ČESMAD Bohemia, ADSSF ad.) 5. CESTUJÍCÍ

41 FUNKCE Ministerstva dopravy ČR zákon č. 552/1991 Sb., ostátní kontrole vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku výkazy Dop (MD) 1. Funkce řídící 2. Funkce kontrolní ÚOHS VRCHNÍ STÁTNÍ DOZOR 3, 4 5, 6 Dopravce 1 ČSÚ 7 Dopravce 2 MD 1 2 Dopravce n STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ CDV DÚ (dopravní úřady) 3a. Funkce dotační (obnova vozového parku) MINISTR DOPRAVY ČR CÚ (celní úřady) ŽÚ (živnostenský úřad) DOPRAVCE 1 2 PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD MEZIRESORTNÍ KOMISE zástupce MD zástupce MF zástupce MPO zástupce MMR zástupce MŽP zástupce Svazu měst a obcí ČR zástupce krajů zástupce Národní rady zdravotně postižených zástupce Sdružení dopravních podniků ČR MD (Ministerstvo dopravy) 3b. Funkce dotační (provozní dotace dopravcům) Metodika pro financování prokazatelné ztráty ve veřejné osobní dopravě (MD a CDV) zástupce Svazu dopravy NV 493 /2004 Sb.

42 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu I. Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy v roce 2009, MD ČR Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území vrežimu smlouvy o závazku veřejné služby (6 let v ZVS a 80% výkonů vozidla v ZVS). Max. však jen 25% PC bez DPH. Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní nebo ekologický Ročně se u nás obnovuje asi 250 autobusů. Podle Dopravní politiky se mají postupně navýšit roční dotace z 400 na 600 mil. Kč Podprogram: Obnova vozidel MHD

43 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu I. Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy v roce 2009, MD ČR Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území vrežimu smlouvy o závazku veřejné služby (6 let v ZVS a 80% výkonů vozidla v ZVS). Max. však jen 25% PC bez DPH. Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní nebo ekologický Ročně se u nás obnovuje asi 250 autobusů. Podle Dopravní politiky se mají postupně navýšit roční dotace z 400 na 600 mil. Kč

44 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu II. Program pořízení a obnova železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní Max. však jen 30% PC bez DPH. Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území v režimu smlouvy o závazku veřejné služby.

45 DOPRAVNÍ ÚŘAD autobusová doprava viz. Silniční zákon Funkce: Udělování povolení a licence k provozování autobus. dopravy Uzavírání smlouvy s dopravcem o poskytování služeb ve veřejném zájmu Poskytování dotací Kontrolní činnost 5 MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD * 11 8 DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 1 DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 2 Obec 1 Obec 2 10, 9 Obec n Policie ČR správce pozemní komunikace majitelé označníku zastávek uvedených v žádosti o udělení licence DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 3 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 6. 3 DOPRAVCE

46 Metodickýpokyn MD ČR k číslování linek veřejné linkové osobní dopravy Střední Čechy ( 100 až 310 ) Jižní Čechy ( 320 až 390 ) Západní Čechy ( 400 až 490 ) Severní Čechy ( 500 až 590 ) Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Praha - město 100 České Budějovice 320 Domažlice 400 Česká Lípa 500 Benešov 200 Český Krumlov 330 Cheb 410 Děčín 510 Beroun 210 Jindřichův Hradec 340 Karlovy Vary 420 Chomutov 520 Kladno 220 Pelhřimov 350 Klatovy 430 Jablonec nad Nisou 530 Kolín 230 Písek 360 Plzeň - město 440 Liberec 540 Kutná Hora 240 Prachatice 370 Plzeň - jih 450 Litoměřice 550 Mělník 250 Strakonice 380 Plzeň - sever 460 Louny 560 Mladá Boleslav 260 Tábor 390 Rokycany 470 Most 570 Nymburk 270 Sokolov 480 Teplice 580 Praha - východ 280 Tachov 490 Ústí nad Labem 590 Praha - západ 290 Příbram 300 Rakovník 310 Východní Čechy ( 600 až 700 ) Jižní Morava ( 710 až 840 ) Severní Morava ( 840 až 940 ) Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ FORMÁT ČÍSLA LINKY: Havlíčkův Brod 600 Blansko 710 Bruntál 850 linka Praha - Brno Hradec Králové 610 Brno - město 720 Frýdek - Místek 860 linka Brno - Praha Chrudim 620 Brno - venkov 730 Karviná 870 Jičín 630 Břeclav 740 Nový Jičín 880 Pozn.: číslování dopravního úřadu Náchod 640 Hodonín 750 Olomouc číslo linky Pardubice 650 Jihlava 760 Opava číslo spoje Rychnov nad Kněžnou 660 Kroměříž 770 Ostrava - město 910 Semily 670 Prostějov 780 Přerov 920 FORMÁT ČÍSLA ZASTÁVKY: Svitavy 680 Třebíč 790 Šumperk 930 Praha, Florenc Trutnov 690 Uherské Hradiště 800 Vsetín 940 Praha, Holešovice Ůstí nad Orlicí 700 Vyškov 810 Zlín 820 Znojmo 830 Žďár nad Sázavou 840

47 SPRÁVNÍ POPLATKY ZA UDĚLENÍ LICENCE V DOPRAVĚ viz. zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích Vnitrostátní veřejná linkové osobní doprava: a) vnitrookresní linky: 1 linka 100 Kč 2-9 linek 500 Kč linek Kč více Kč b) meziokresní linky: 1 linka 100 Kč 2-9 linek 500 Kč linek Kč více Kč Mezinárodní veřejná linková osobní doprava: a) tuzemský dopravce 1 linka Kč b) zahraniční dopravce 1 linka Kč

48 DOPRAVCE STANOVENÍ A VÝPOČET PROKAZATELNÉ ZTRÁTY DOPRAVNÍ ÚŘAD ( PŘEDBĚŽNÝ ODHAD ZTRÁTY ) SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY A PŘEPRAVY DOPRAVCE ( PROKAZATELNÁ ZTRÁTA ) POZ PZ PZ = ( EON + UPZ ) - (T + R ) Ve veřejné linkové dopravě je v souladu s 19b, zákona č. 111/1994 Sb. a 3, nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb. poskytován přiměřený zisk. V železniční dopravě lze v souladu s 39a, zákona č. 266/1994 Sb. a 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 241/2005 Sb. poskytovat přiměřený zisk. Ve více než ve 2 / 3 krajů však není přiměřený zisk dopravci přislíben a v praxi vžádném kraji ani na úrovní státu není poskytován.

49 FUNKČNÍ SCHÉMA ŽELEZNIČNÍHO SEKTORU v ČR

50 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY - SŽDC SŽDC umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách. Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: a) být zapsán v obchodním rejstříku b) být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy c) být držitelem platného osvědčení dopravce d) sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy e) s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy f) mít přidělenou kapacitu dopravní cesty

51 CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM O JÍZDNÍCH ŘÁDECH a) začal vyvíjet JR_Man (ÚAN Florenc) b) dnes IDOS (CHAPS) Podle současně platné právní úpravy: zákon č. 226/2006 Sb., o silniční dopravě (v platném znění) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (v platném znění) vyhláška MD č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

52 Instalační verze Webová aplikace

53 CESTUJÍCÍ CENA a) dotované linky dotace (oddělené účetnictví) b) nedotované linky tržní mechanismy Slevy sociálním skupinám (dle CVMF): -žákovské -studentské jízdné -osoby ZTP atd. POŽADAVKY NA KVALITU při poskytování přepravních služeb: rychlost přepravy, četnost spojů, časové polohy spojů, návaznost, přijatelná dostupnost přepravy, pravidelnost, pohodlí, bezpečnost, přiměřená cena jízdného, zdvořilé a ochotné jednání, spolehlivost, informovanost zákazníků

54 IDS Cíle dle cestujících: doby strávené cestou ceny pohodlí informačního systém doplňkových služeb Cíle dle organizátora: Efektivní využití vložených prostředků Atraktivita systému pro veřejnost Náklady IDS představují: provozní náklady dopravců provozní náklady orgánů IDS (organizátor) investiční náklady dopravců náklady na přípravu, údržbu a rozvoj IDS náklady na informační systém Tržby a dotace IDS vychází z: tržeb dopravců z jízdného dotací zrozpočtů státu, krajů, měst a obcí Kraj Město (jádro IDS) Obce a města (ostatní) 1. úroveň zakládací smlouva Integrovaný dopravní systém (IDS) Organizátor integrované dopravy 2. úroveň smlouvy s jednotlivými dopravci DOPRAVCE 1 DOPRAVCE 2 DOPRAVCE DOPRAVCE N

55 Integrované dopravní systémy v ČR Zdroj: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

56 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. ČVUT Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s.

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

EKONOMIKA DOPRAVY PŘEDNÁŠKA č.5

EKONOMIKA DOPRAVY PŘEDNÁŠKA č.5 HISTORIE VEŘEJNÉ DOPRAVY AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1823 (Francie): dostavníková (koněspřežná) doprava (tzv. omnibus) 1830 (Francie, Británie, Belgie): parní omnibusy 1895 (Německo): autobus se spalovacím motorem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den.

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den. Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 1 topnutí za 60 Kč až 3x denně Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty s aktivací na IČ Počet

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Červen 2014 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 Olomoucký kraj Česká republika

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech,

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č.

Více