DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D."

Transkript

1 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s.

2 HISTORIE VEŘEJNÉ DOPRAVY AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 1825 FRANCIE: dostavníková doprava (Nantes Richebourgh).. provozovatel Omnes 1895 NĚMECKO: první motorový autobus (Sket okolní vesnice).. vyrobeno u K. Benze 1901 ČECHY: první veřejná linka Pardubice L. Bohdaneč (zánik).. soukromník 1908 ČECHY: Pardubice Bohdaneč, Pardubice - Holice.. poštovní správa MHD (PRAHA): Malostranské nám. Hradčany (zánik v roce 1909) 1925 obnovení provozu 1909 ČECHY: další linka: Benešov u Prahy Nevyklov.. poštovní správa 1920 MORAVA: Brno Velká Bíteš.. první linka na Moravě 1933 ČSR: první kompletní vydání JŘpro všechny autobusové linky na území ČSR ČSR: výrazné omezení provozu v důsledku nedostatku pohonných hmot 1949 ČSR: vytvoření jednotného podniku ČSAD (dosud byla AD provozována Autostanicemi ČSD a soukromníky) poč. 90. let 20. stol.: postupná privatizace ČSAD (2 stupně) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA: od 30. září ČeskéBudějovice Linec (koněspřežnátrakce) od 15. prosince Rajhrad Modřice Brno, hl.n. (první nezávislá trakce) od 7. července provoz osobnídopravy

3 DŮVODY PRO EXISTENCI OSOBNÍ HROMADNÉ DOPRAVY (Dopravní politika ČR pro léta ) a) SOCIÁLNÍ ROZMĚR - zajištění základní dopravní obslužnosti (z.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) (do škol, úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení a do zaměstnání ap.) -zachovánítrvalého osídlení ve venkovské krajině -zajištění dopravy bez ohledu na její konkurenceschopnost vůči individuální dopravě b) NEDOSTATEČNÁKAPACITA SILNIČNÍ INFRATRUKTURY -individuální doprava klade značné nároky na kapacitu silniční infrastruktury -zvětšováním kapacity infrastruktury se problém nevyřeší - řešením je hromadná doprava hlavně ve špičkových obdobích c) EKOLOGICKÝ ROZMĚR - trvale udržitelný rozvoj - potřeba konkurenceschopné hromadné dopravy

4 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MD č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti nařízení EP a R (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici ze dne , které vstoupilo v platnost neschválený zákon o veřejných službách vpřepravě cestujících a o změně dalších zákonů

5 ZÁKON O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH Tento zákon upravuje postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Definice dopravní obslužnosti: zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům státní správy a samosprávy, k soudům, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající ktrvale udržitelnému rozvoji územního obvodu OBSAH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH (dále ZVS): -cíle veřejné dopravy a vymezení veřejného zájmu -přesnější vymezení odpovědnosti státu, krajů a obcí (mj. vícestranné smlouvy -preference veřejné dopravy - dopravní plánování vč. kritérií dopravní výkonnosti a kvality - výběr dopravce a uzavírání smluv ve veřejné dopravě -posílení regulovaného konkurenčního prostředí, avšak zároveň udělování zakázek na delší dobu (kvůli investicím - busy 10 let, vlaky 15 let)

6 OBJEDNATELÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁT zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter. KRAJ zajišťuje dopravní obslužnost (veřejnou drážní a linkovou dopravou) ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. OBEC zajišťuje dopravní obslužnost (veřejnou drážní a linkovou dopravou) ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Stát (zastup. MD) stanoví rozsah dopravní obslužnosti na základě dohody s MFin o max.výši kompenzace. Kraj a obec zajišťují dopravní obslužnost a stanoví její rozsah ve své samostatné působnosti! Kraj stanoví rozsah dopravní obslužnosti podle zákona č. 129 / 2000 Sb., o krajích Obec podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích

7 GEOGRAFICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KRAJŮ v ČR

8 DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ (PLÁN a PROJEKT) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje: a) popis zajišťovaných veřejných služeb vpřepravě cestujících b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace c) časový harmonogram a postup při uzavírání smluv o veřejných službách d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatel podílí na integraci e) další údaje podle rozhodnutí pořizovatele plánu PROJEKT DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI území se pořizuje na dobu 1 roku a obsahuje body a d Plánu dopravní obslužnosti, tj. pro konkrétní rok..

9 ORGANIZÁTOR VEŘEJNÉ DOPRAVY KRAJE a OBCE mohou samostatně nebo společně založit právnickou osobu a pověřit ji plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen ORGANIZÁTOR ). Majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze stát, kraj nebo obec. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo VLD. Organizátor může být pověřen (jménem kraje nebo obce) uzavírat smlouvy o veřejných službách vpřepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy. Zdroj: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

10 UZAVÍRÁNÍ SMLUV MEZI OBJEDNATELEM A DOPRAVCEM Objednatel vsouladu s nařízením EP a R č / 2007 může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem vybraným na základě NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Pokud jsou splněny podmínky nařízení EP a R č / 2007, lze bez nabídkového řízení (tj. PŘÍMÝM ZADÁNÍM) uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem, který má zajišťovat: a) veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální b) veřejné služby v mimořádné situaci c) veřejné služby malého rozsahu, u nichž průměrná roční hodnota (1 mil. EUR) nebo počet kilometrů (300 tis.) za rok nepřesáhne hodnoty uvedené vnařízení 1370 / 2007 d) veřejné služby jako vnitřní provozovatel, je-li objednatelem kraj nebo obec Citace z Nařízení EP a R č. 1370/2007: Cílem tohoto nařízení je stanovit právní rámec pro poskytování kompenzací nebo výlučných práv v případě smluv o veřejných službách, a nikoliv další otevírání trhu železničních služeb.. S ohledem na různorodost územní organizace jednotlivých členských států mohou být příslušné orgány v odůvodněných případech oprávněny uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě po železnici přímo. Zdroj:

11 ROZLOŽENÍ RIZIK MEZI OBJEDNATELE A DOPRAVCE ŘÍDÍCÍ smlouva veškerá rizika spojená svýší nákladů a tržeb nese objednatel dopravní služby BRUTTO sml. rizika spojená svýší N nese dopravce, riziko naplnění odhadovaných T přináleží objednateli NETTO sml. veškerá rizika jsou nesena dopravcem Typy smluv dle rozložení rizik Komentář: Zdroj: UITP EMTA Report 2003, s. 13 Výchozí stav na počátku 90. let všechny smlouvy vykazoval prvky řídících smluv, nad dopravci však objednatel nevykonával kontrolu. V MHD smlouvy typu řídících přetrvávají, někde v MHD a v regionální dopravě byly smlouvy změněny na brutto smlouvy a postupně přibývá netto prvků. Netto smlouvy jsou tam, kde jsou dominantní dopravci, kteří mohou plně organizovat dopravu, to platí i o Českých drahách.

12 VÝVOJOVÝ DIAGRAM (MOŽNÝ IDEOVÝ POSTUP) PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Zdroj: Projekt výzkumu a vývoje MD č. CG

13

14

15

16 KRITÉRIA PRO UZAVŘENÍ SMLUV a) EKONOMICKÁ: -motivace dopravce k managementu ovlivnitelných nákladů -motivace dopravce k zvyšování tržeb -ochrana dopravce před riziky neočekávaných změn technických legislativních a cenových (dopravcem neovlivnitelných) podmínek -snaha dopravce maximalizovat obsazenost spojů -snaha objednatele maximalizovat počet uživatelů VD (cestujících) b) KVALITA: -možnost objednatele ovlivnit kvalitu vozového parku -inovativnost dopravce c) ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ODBORNOST: -admin. náročnost objednatele a dopravce při uzavírání a kontrole plnění smlouvy -potřebná odbornost objednatele při tvorbě dopravní koncepce a jejím vyhodnocení -odbornost dopravce při tvorbě dopravní nabídky a jejím vyhodnocení a) OSTATNÍ: -vhodnost pro dlouhodobé smluvní období z pohledu objednatele -právní rizikovost uzavření smlouvy a poskytovaní kompenzací dopravcům

17 VÝVOJ MODELOVÝCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ Plánování bývalá organizace (okresy) Objednatel Dopravce Provoz Užívání Cestující Kraje (2003) Objednatel Dopravce Cestující

18 Kraje s organizátorem (cca 2005) Objednatel Dopravce Cestující Kraje (po 2010 / 2019) Objednatel Dopravce Cestující

19 Výhled I (20XY) Objednatel Dopravce Cestující Výhled II (20XZ) Objednatel Dopravce Cestující

20 VÝVOJ SMLUV (přehled)

21 DOPRAVCE KALKULACE NÁKLADŮ DOPRAVNÍ VÝKONY PŘEPRAVNÍ VÝKONY Výsledek kalkulace nákladů = zjištění nákladů na kalkulační jednici: tarif za ujetý km [Kč / km]. tarif za osobokilometr [Kč / oskm] příp. ložený km [Kč / ložkm] tarif za hod. stání [Kč / hod]

22 ZÁKON O CENÁCH, Cenový věstník Funkce: 1. podílí se na řízení cenové politiky státu v oblasti dopravy, mj. schvaluje Cenový věstník navržený MD A - Ceny smluvní volné ( zákon č. 526 / 1990 Sb., o cenách ) regulované (Cenový věstník MF ČR) úředně věcně časově cenovým moratoriem B - Ceny zjištěné podle zvláštního předpisu ceny majetku nemovitosti věci movité ( zákon č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku) majetek finanční (prováděcí vyhl. č. 540 / 2002 Sb. ) majetek ostatní ceny služeb Zdroj: (odkaz Legislativa, Cenový věstník)

23

24 REGULACE CEN V DOPRAVĚ P D P přebytek spotřebitele přebytek provozovatele S T r D DOTACE AC 0 0 Q (km, oskm) Q (km, oskm) P cena Q objem dopravy S nabídka D poptávka Tr bod tržnírovnováhy AC průměrné náklady dopravce na jednotku produkce (average cost)

25 STRUKTURA NÁKLADŮ A TRŽEB DOPRAVCE A: NEDOTOVANÉ SPOJE (dálkové) TRŽBY PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY MATERIÁL MZDY OPN VÝROBNÍ SPRÁVNÍ ZISK B: DOTOVANÉ SPOJE (v rámci kraje) složitější diference veřejné a soukromé služby ( základní a ostatní dopravní obslužnost ) zisk regulován MD a MF, cílem veřejná služba TRŽBY DOTACE EKONOMICKY OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY UPZ PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY MATERIÁL MZDY OPN PROVOZNÍ SPRÁVNÍ

26 VÝVOJ VÝDAJŮ NA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A DOPRAVNÍ POTŘEBY STÁTU Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob (mil. Kč) Obce Kraje Stát Celkem Výše dotací Linková autobusová doprava (mil. Kč) Obce Kraje Stát Celkem Rok Výše dotací Rok Železniční osobní doprava (mil. Kč) Kraje Stát Celkem Zdroj: Ministerstvo dopravy Výše dotací Rok

27 PŘEPRAVNÍ VÝKONY DOPRAVY I Přepravní výkon (mil. oskm) 6% 8% 9% železniční 0% autobusová letecká vnitrovodní 63% 14% MHD IAD

28 PŘEPRAVNÍ VÝKONY DOPRAVY II Přeprava cestujících (mil.) 44% 3% 8% 0% 0% železniční autobusová letecká vnitrovodní MHD 45% IAD

29 KONKURENCE V DOPRAVĚ, SOUBĚŽNÁ DOPRAVA Jelikož nelze v podmínkách trhu veřejné osobní dopravy zabezpečit klasická pravidla trhu vplné míře, je úkolem veřejných orgánů zajistit za veřejné peníze maximální funkčnost a efektivnost systému. Veřejné orgány svým centrálním plánováním v podstatě řídí a kontrolují 3 druhy konkurenčního vztahu: -mezi hromadnou a IAD -v hromadné dopravě mezi jednotlivými druhy dopravy -mezi dopravci v rámci jednoho druhu dopravy Ztohoto hlediska je zcela nepřípustné, aby si konkurovaly 2 dotované spoje. Úloha dopravních úřadů je navíc ztížena snahou eliminovat souběžnou veřejnou osobní dopravu. Pro upřesnění dodejme, že souběžnou rozumíme takovou veřejnou osobní dopravu, která je vzhledem k jiné veřejné osobní dopravě provozována srovnatelným počtem spojů vedených vtýchž časových polohách a obě pak mají tyto společné znaky: -identické směrové vedení linek nebo spojů -srovnatelná hustota stanic (zastávek) -srovnatelná docházková vzdálenost k zastávkám -totožné přepravní vztahy pro stejné skupiny cestujících

30 SUBJEKTY: FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI a) OBJEDNAVATELÉ stát (zastoupen MD) kraje organizátoři IDS obce cestující VEŘEJNÉ ZDROJE SOUKROMÉ ZDROJE b) VYKONAVATELÉ dopravci dopravní a přepravní výkony c) REGULÁTOR stát (MF MD) Zákon o cenách, Cenový věstník MF

31 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY OSOB (obecné)

32 VEŘEJNÁ LINKOVÁ (autobusová) DOPRAVA - dálková

33 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA (vlaky kategorie SC)

34 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA dálková (kategorie vlaků EC, IC, Ex, R)

35 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA regionální (kategorie vlaků Os)

36 VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA regionální

37 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM s organizátorem

38 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

39 FINANČNÍ PROSTŘEDKY KRAJŮ A OBCÍ vycházejí mj. ze: zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů (č.1/2005) -daň zpříjmů právnických osob -daň zpříjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků -daň zpřidané hodnoty Orgán veřejné správy Podíl z daňových výnosů Státní rozpočet 70,49% Rozpočty krajů 8,92% Rozpočty obcí 20,59% CELKEM 100,00% Kraj Podíl krajů na procentní části celost. hrub. výnosu Praha 3, Středočeský 13, Jihočeský 8, Plzeňský 7, Karlovarský 3, Ústecký 8, Liberecký 4, Královéhradecký 6, Pardubický 5, Vysočina 7, Jihomoravský 9, Olomoucký 6, Zlínský 5, Moravskoslezský 9, CELKEM 100,000000

40 SUBJEKTY VYSKYTUJÍCÍ SE NA TRHU VEŘEJNÉ DOPRAVY 1. VEŘEJNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY Ministerstvo dopravy (MD) Ministerstvo financí (MF) Živnostenský úřad (ŽÚ) Drážní úřad, Dopravní úřad (DÚ), Obecní úřad (OÚ) ad. 2. OSTATNÍ SUBJEKTY majitel dopravní cesty (ČR) správce dopravní cesty (SŽDC, ŘSD, KRAJE, OBCE) organizátor IDS provozovatel jednotné databáze JŘ (CHAPS) 3. PROVOZOVATELÉ ZASTÁVEK provozovatel zastávky majitel označníku (obec, kraj, soukromá firma) 4. DOPRAVCI jednotliví dopravci sdružení dopravců (SD ČR, ČESMAD Bohemia, ADSSF ad.) 5. CESTUJÍCÍ

41 FUNKCE Ministerstva dopravy ČR zákon č. 552/1991 Sb., ostátní kontrole vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku výkazy Dop (MD) 1. Funkce řídící 2. Funkce kontrolní ÚOHS VRCHNÍ STÁTNÍ DOZOR 3, 4 5, 6 Dopravce 1 ČSÚ 7 Dopravce 2 MD 1 2 Dopravce n STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ CDV DÚ (dopravní úřady) 3a. Funkce dotační (obnova vozového parku) MINISTR DOPRAVY ČR CÚ (celní úřady) ŽÚ (živnostenský úřad) DOPRAVCE 1 2 PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD MEZIRESORTNÍ KOMISE zástupce MD zástupce MF zástupce MPO zástupce MMR zástupce MŽP zástupce Svazu měst a obcí ČR zástupce krajů zástupce Národní rady zdravotně postižených zástupce Sdružení dopravních podniků ČR MD (Ministerstvo dopravy) 3b. Funkce dotační (provozní dotace dopravcům) Metodika pro financování prokazatelné ztráty ve veřejné osobní dopravě (MD a CDV) zástupce Svazu dopravy NV 493 /2004 Sb.

42 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu I. Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy v roce 2009, MD ČR Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území vrežimu smlouvy o závazku veřejné služby (6 let v ZVS a 80% výkonů vozidla v ZVS). Max. však jen 25% PC bez DPH. Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní nebo ekologický Ročně se u nás obnovuje asi 250 autobusů. Podle Dopravní politiky se mají postupně navýšit roční dotace z 400 na 600 mil. Kč Podprogram: Obnova vozidel MHD

43 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu I. Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy v roce 2009, MD ČR Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území vrežimu smlouvy o závazku veřejné služby (6 let v ZVS a 80% výkonů vozidla v ZVS). Max. však jen 25% PC bez DPH. Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní nebo ekologický Ročně se u nás obnovuje asi 250 autobusů. Podle Dopravní politiky se mají postupně navýšit roční dotace z 400 na 600 mil. Kč

44 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu II. Program pořízení a obnova železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní Max. však jen 30% PC bez DPH. Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území v režimu smlouvy o závazku veřejné služby.

45 DOPRAVNÍ ÚŘAD autobusová doprava viz. Silniční zákon Funkce: Udělování povolení a licence k provozování autobus. dopravy Uzavírání smlouvy s dopravcem o poskytování služeb ve veřejném zájmu Poskytování dotací Kontrolní činnost 5 MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD * 11 8 DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 1 DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 2 Obec 1 Obec 2 10, 9 Obec n Policie ČR správce pozemní komunikace majitelé označníku zastávek uvedených v žádosti o udělení licence DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 3 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 6. 3 DOPRAVCE

46 Metodickýpokyn MD ČR k číslování linek veřejné linkové osobní dopravy Střední Čechy ( 100 až 310 ) Jižní Čechy ( 320 až 390 ) Západní Čechy ( 400 až 490 ) Severní Čechy ( 500 až 590 ) Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Praha - město 100 České Budějovice 320 Domažlice 400 Česká Lípa 500 Benešov 200 Český Krumlov 330 Cheb 410 Děčín 510 Beroun 210 Jindřichův Hradec 340 Karlovy Vary 420 Chomutov 520 Kladno 220 Pelhřimov 350 Klatovy 430 Jablonec nad Nisou 530 Kolín 230 Písek 360 Plzeň - město 440 Liberec 540 Kutná Hora 240 Prachatice 370 Plzeň - jih 450 Litoměřice 550 Mělník 250 Strakonice 380 Plzeň - sever 460 Louny 560 Mladá Boleslav 260 Tábor 390 Rokycany 470 Most 570 Nymburk 270 Sokolov 480 Teplice 580 Praha - východ 280 Tachov 490 Ústí nad Labem 590 Praha - západ 290 Příbram 300 Rakovník 310 Východní Čechy ( 600 až 700 ) Jižní Morava ( 710 až 840 ) Severní Morava ( 840 až 940 ) Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ FORMÁT ČÍSLA LINKY: Havlíčkův Brod 600 Blansko 710 Bruntál 850 linka Praha - Brno Hradec Králové 610 Brno - město 720 Frýdek - Místek 860 linka Brno - Praha Chrudim 620 Brno - venkov 730 Karviná 870 Jičín 630 Břeclav 740 Nový Jičín 880 Pozn.: číslování dopravního úřadu Náchod 640 Hodonín 750 Olomouc číslo linky Pardubice 650 Jihlava 760 Opava číslo spoje Rychnov nad Kněžnou 660 Kroměříž 770 Ostrava - město 910 Semily 670 Prostějov 780 Přerov 920 FORMÁT ČÍSLA ZASTÁVKY: Svitavy 680 Třebíč 790 Šumperk 930 Praha, Florenc Trutnov 690 Uherské Hradiště 800 Vsetín 940 Praha, Holešovice Ůstí nad Orlicí 700 Vyškov 810 Zlín 820 Znojmo 830 Žďár nad Sázavou 840

47 SPRÁVNÍ POPLATKY ZA UDĚLENÍ LICENCE V DOPRAVĚ viz. zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích Vnitrostátní veřejná linkové osobní doprava: a) vnitrookresní linky: 1 linka 100 Kč 2-9 linek 500 Kč linek Kč více Kč b) meziokresní linky: 1 linka 100 Kč 2-9 linek 500 Kč linek Kč více Kč Mezinárodní veřejná linková osobní doprava: a) tuzemský dopravce 1 linka Kč b) zahraniční dopravce 1 linka Kč

48 DOPRAVCE STANOVENÍ A VÝPOČET PROKAZATELNÉ ZTRÁTY DOPRAVNÍ ÚŘAD ( PŘEDBĚŽNÝ ODHAD ZTRÁTY ) SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY A PŘEPRAVY DOPRAVCE ( PROKAZATELNÁ ZTRÁTA ) POZ PZ PZ = ( EON + UPZ ) - (T + R ) Ve veřejné linkové dopravě je v souladu s 19b, zákona č. 111/1994 Sb. a 3, nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb. poskytován přiměřený zisk. V železniční dopravě lze v souladu s 39a, zákona č. 266/1994 Sb. a 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 241/2005 Sb. poskytovat přiměřený zisk. Ve více než ve 2 / 3 krajů však není přiměřený zisk dopravci přislíben a v praxi vžádném kraji ani na úrovní státu není poskytován.

49 FUNKČNÍ SCHÉMA ŽELEZNIČNÍHO SEKTORU v ČR

50 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY - SŽDC SŽDC umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách. Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: a) být zapsán v obchodním rejstříku b) být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy c) být držitelem platného osvědčení dopravce d) sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy e) s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy f) mít přidělenou kapacitu dopravní cesty

51 CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM O JÍZDNÍCH ŘÁDECH a) začal vyvíjet JR_Man (ÚAN Florenc) b) dnes IDOS (CHAPS) Podle současně platné právní úpravy: zákon č. 226/2006 Sb., o silniční dopravě (v platném znění) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (v platném znění) vyhláška MD č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

52 Instalační verze Webová aplikace

53 CESTUJÍCÍ CENA a) dotované linky dotace (oddělené účetnictví) b) nedotované linky tržní mechanismy Slevy sociálním skupinám (dle CVMF): -žákovské -studentské jízdné -osoby ZTP atd. POŽADAVKY NA KVALITU při poskytování přepravních služeb: rychlost přepravy, četnost spojů, časové polohy spojů, návaznost, přijatelná dostupnost přepravy, pravidelnost, pohodlí, bezpečnost, přiměřená cena jízdného, zdvořilé a ochotné jednání, spolehlivost, informovanost zákazníků

54 IDS Cíle dle cestujících: doby strávené cestou ceny pohodlí informačního systém doplňkových služeb Cíle dle organizátora: Efektivní využití vložených prostředků Atraktivita systému pro veřejnost Náklady IDS představují: provozní náklady dopravců provozní náklady orgánů IDS (organizátor) investiční náklady dopravců náklady na přípravu, údržbu a rozvoj IDS náklady na informační systém Tržby a dotace IDS vychází z: tržeb dopravců z jízdného dotací zrozpočtů státu, krajů, měst a obcí Kraj Město (jádro IDS) Obce a města (ostatní) 1. úroveň zakládací smlouva Integrovaný dopravní systém (IDS) Organizátor integrované dopravy 2. úroveň smlouvy s jednotlivými dopravci DOPRAVCE 1 DOPRAVCE 2 DOPRAVCE DOPRAVCE N

55 Integrované dopravní systémy v ČR Zdroj: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

56 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. ČVUT Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s.

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

EKONOMIKA DOPRAVY PŘEDNÁŠKA č.5

EKONOMIKA DOPRAVY PŘEDNÁŠKA č.5 HISTORIE VEŘEJNÉ DOPRAVY AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1823 (Francie): dostavníková (koněspřežná) doprava (tzv. omnibus) 1830 (Francie, Británie, Belgie): parní omnibusy 1895 (Německo): autobus se spalovacím motorem

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží

sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS půjčky

Více

na konsolidaci půjček, na vyplacení exekuce nebo podnikatelských půjčky ihned šumperk ihned inzerce. cz, Bazar, inzeráty a inzerce

na konsolidaci půjček, na vyplacení exekuce nebo podnikatelských půjčky ihned šumperk ihned inzerce. cz, Bazar, inzeráty a inzerce půjčky ihned šumperk ihned inzerce. Nebankovní hypotéka bez registru a bez doložení pří využít na nákup nového služebního auta, na rekonstrukci sídla, na konsolidaci půjček, na vyplacení exekuce nebo podnikatelských

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

NOVĚ- PŮJČKY I PRO PROBLÉMOVÉ, NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ ÚDAJŮ. VÁM ZDARMA NABÍDNEME, VÝŠKU,DÉLKU PŮJČKY. Půjčka na míru

NOVĚ- PŮJČKY I PRO PROBLÉMOVÉ, NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ ÚDAJŮ. VÁM ZDARMA NABÍDNEME, VÝŠKU,DÉLKU PŮJČKY. Půjčka na míru půjčky na smenku moravskoslezsky denikin. Chci půjčku do půjčky na smenku moravskosle Kč Chci půjčku do 4500 Kč Naposledy požádala o půjčku: Eva S. Výběr ihned, bez poplatků, na směnku, před výplatou,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2012 Leden 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2013 Únor 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové podpory

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

KARTY (2. 9. 11. 2009)

KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PM.22

Více

láskou, partnerem, manželstvím nevěrou, rozvodem, bolestí srdce. bez registru břeclav ubytování olomouc fórum podpory. Naleznete

láskou, partnerem, manželstvím nevěrou, rozvodem, bolestí srdce. bez registru břeclav ubytování olomouc fórum podpory. Naleznete půjčky online bez registru břeclav ubytování olomouc. Půjčujeme i maminkám na MD, důc láskou, partnerem, manželstvím nevěrou, rozvodem, bolestí srdce. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na půjčky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013 Václav Rederer Masarykova univerzita 1 Veřejná doprava do roku1989 Počátky spojené s rozvojem železniční sítě v 19. století

Více