DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D."

Transkript

1 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s.

2 HISTORIE VEŘEJNÉ DOPRAVY AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 1825 FRANCIE: dostavníková doprava (Nantes Richebourgh).. provozovatel Omnes 1895 NĚMECKO: první motorový autobus (Sket okolní vesnice).. vyrobeno u K. Benze 1901 ČECHY: první veřejná linka Pardubice L. Bohdaneč (zánik).. soukromník 1908 ČECHY: Pardubice Bohdaneč, Pardubice - Holice.. poštovní správa MHD (PRAHA): Malostranské nám. Hradčany (zánik v roce 1909) 1925 obnovení provozu 1909 ČECHY: další linka: Benešov u Prahy Nevyklov.. poštovní správa 1920 MORAVA: Brno Velká Bíteš.. první linka na Moravě 1933 ČSR: první kompletní vydání JŘpro všechny autobusové linky na území ČSR ČSR: výrazné omezení provozu v důsledku nedostatku pohonných hmot 1949 ČSR: vytvoření jednotného podniku ČSAD (dosud byla AD provozována Autostanicemi ČSD a soukromníky) poč. 90. let 20. stol.: postupná privatizace ČSAD (2 stupně) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA: od 30. září ČeskéBudějovice Linec (koněspřežnátrakce) od 15. prosince Rajhrad Modřice Brno, hl.n. (první nezávislá trakce) od 7. července provoz osobnídopravy

3 DŮVODY PRO EXISTENCI OSOBNÍ HROMADNÉ DOPRAVY (Dopravní politika ČR pro léta ) a) SOCIÁLNÍ ROZMĚR - zajištění základní dopravní obslužnosti (z.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) (do škol, úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení a do zaměstnání ap.) -zachovánítrvalého osídlení ve venkovské krajině -zajištění dopravy bez ohledu na její konkurenceschopnost vůči individuální dopravě b) NEDOSTATEČNÁKAPACITA SILNIČNÍ INFRATRUKTURY -individuální doprava klade značné nároky na kapacitu silniční infrastruktury -zvětšováním kapacity infrastruktury se problém nevyřeší - řešením je hromadná doprava hlavně ve špičkových obdobích c) EKOLOGICKÝ ROZMĚR - trvale udržitelný rozvoj - potřeba konkurenceschopné hromadné dopravy

4 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MD č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti nařízení EP a R (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici ze dne , které vstoupilo v platnost neschválený zákon o veřejných službách vpřepravě cestujících a o změně dalších zákonů

5 ZÁKON O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH Tento zákon upravuje postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Definice dopravní obslužnosti: zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům státní správy a samosprávy, k soudům, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající ktrvale udržitelnému rozvoji územního obvodu OBSAH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH (dále ZVS): -cíle veřejné dopravy a vymezení veřejného zájmu -přesnější vymezení odpovědnosti státu, krajů a obcí (mj. vícestranné smlouvy -preference veřejné dopravy - dopravní plánování vč. kritérií dopravní výkonnosti a kvality - výběr dopravce a uzavírání smluv ve veřejné dopravě -posílení regulovaného konkurenčního prostředí, avšak zároveň udělování zakázek na delší dobu (kvůli investicím - busy 10 let, vlaky 15 let)

6 OBJEDNATELÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁT zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter. KRAJ zajišťuje dopravní obslužnost (veřejnou drážní a linkovou dopravou) ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. OBEC zajišťuje dopravní obslužnost (veřejnou drážní a linkovou dopravou) ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Stát (zastup. MD) stanoví rozsah dopravní obslužnosti na základě dohody s MFin o max.výši kompenzace. Kraj a obec zajišťují dopravní obslužnost a stanoví její rozsah ve své samostatné působnosti! Kraj stanoví rozsah dopravní obslužnosti podle zákona č. 129 / 2000 Sb., o krajích Obec podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích

7 GEOGRAFICKÉ USPOŘÁDÁNÍ KRAJŮ v ČR

8 DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ (PLÁN a PROJEKT) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje: a) popis zajišťovaných veřejných služeb vpřepravě cestujících b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace c) časový harmonogram a postup při uzavírání smluv o veřejných službách d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatel podílí na integraci e) další údaje podle rozhodnutí pořizovatele plánu PROJEKT DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI území se pořizuje na dobu 1 roku a obsahuje body a d Plánu dopravní obslužnosti, tj. pro konkrétní rok..

9 ORGANIZÁTOR VEŘEJNÉ DOPRAVY KRAJE a OBCE mohou samostatně nebo společně založit právnickou osobu a pověřit ji plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen ORGANIZÁTOR ). Majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze stát, kraj nebo obec. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo VLD. Organizátor může být pověřen (jménem kraje nebo obce) uzavírat smlouvy o veřejných službách vpřepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy. Zdroj: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

10 UZAVÍRÁNÍ SMLUV MEZI OBJEDNATELEM A DOPRAVCEM Objednatel vsouladu s nařízením EP a R č / 2007 může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem vybraným na základě NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Pokud jsou splněny podmínky nařízení EP a R č / 2007, lze bez nabídkového řízení (tj. PŘÍMÝM ZADÁNÍM) uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem, který má zajišťovat: a) veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální b) veřejné služby v mimořádné situaci c) veřejné služby malého rozsahu, u nichž průměrná roční hodnota (1 mil. EUR) nebo počet kilometrů (300 tis.) za rok nepřesáhne hodnoty uvedené vnařízení 1370 / 2007 d) veřejné služby jako vnitřní provozovatel, je-li objednatelem kraj nebo obec Citace z Nařízení EP a R č. 1370/2007: Cílem tohoto nařízení je stanovit právní rámec pro poskytování kompenzací nebo výlučných práv v případě smluv o veřejných službách, a nikoliv další otevírání trhu železničních služeb.. S ohledem na různorodost územní organizace jednotlivých členských států mohou být příslušné orgány v odůvodněných případech oprávněny uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě po železnici přímo. Zdroj:

11 ROZLOŽENÍ RIZIK MEZI OBJEDNATELE A DOPRAVCE ŘÍDÍCÍ smlouva veškerá rizika spojená svýší nákladů a tržeb nese objednatel dopravní služby BRUTTO sml. rizika spojená svýší N nese dopravce, riziko naplnění odhadovaných T přináleží objednateli NETTO sml. veškerá rizika jsou nesena dopravcem Typy smluv dle rozložení rizik Komentář: Zdroj: UITP EMTA Report 2003, s. 13 Výchozí stav na počátku 90. let všechny smlouvy vykazoval prvky řídících smluv, nad dopravci však objednatel nevykonával kontrolu. V MHD smlouvy typu řídících přetrvávají, někde v MHD a v regionální dopravě byly smlouvy změněny na brutto smlouvy a postupně přibývá netto prvků. Netto smlouvy jsou tam, kde jsou dominantní dopravci, kteří mohou plně organizovat dopravu, to platí i o Českých drahách.

12 VÝVOJOVÝ DIAGRAM (MOŽNÝ IDEOVÝ POSTUP) PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Zdroj: Projekt výzkumu a vývoje MD č. CG

13

14

15

16 KRITÉRIA PRO UZAVŘENÍ SMLUV a) EKONOMICKÁ: -motivace dopravce k managementu ovlivnitelných nákladů -motivace dopravce k zvyšování tržeb -ochrana dopravce před riziky neočekávaných změn technických legislativních a cenových (dopravcem neovlivnitelných) podmínek -snaha dopravce maximalizovat obsazenost spojů -snaha objednatele maximalizovat počet uživatelů VD (cestujících) b) KVALITA: -možnost objednatele ovlivnit kvalitu vozového parku -inovativnost dopravce c) ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ODBORNOST: -admin. náročnost objednatele a dopravce při uzavírání a kontrole plnění smlouvy -potřebná odbornost objednatele při tvorbě dopravní koncepce a jejím vyhodnocení -odbornost dopravce při tvorbě dopravní nabídky a jejím vyhodnocení a) OSTATNÍ: -vhodnost pro dlouhodobé smluvní období z pohledu objednatele -právní rizikovost uzavření smlouvy a poskytovaní kompenzací dopravcům

17 VÝVOJ MODELOVÝCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ Plánování bývalá organizace (okresy) Objednatel Dopravce Provoz Užívání Cestující Kraje (2003) Objednatel Dopravce Cestující

18 Kraje s organizátorem (cca 2005) Objednatel Dopravce Cestující Kraje (po 2010 / 2019) Objednatel Dopravce Cestující

19 Výhled I (20XY) Objednatel Dopravce Cestující Výhled II (20XZ) Objednatel Dopravce Cestující

20 VÝVOJ SMLUV (přehled)

21 DOPRAVCE KALKULACE NÁKLADŮ DOPRAVNÍ VÝKONY PŘEPRAVNÍ VÝKONY Výsledek kalkulace nákladů = zjištění nákladů na kalkulační jednici: tarif za ujetý km [Kč / km]. tarif za osobokilometr [Kč / oskm] příp. ložený km [Kč / ložkm] tarif za hod. stání [Kč / hod]

22 ZÁKON O CENÁCH, Cenový věstník Funkce: 1. podílí se na řízení cenové politiky státu v oblasti dopravy, mj. schvaluje Cenový věstník navržený MD A - Ceny smluvní volné ( zákon č. 526 / 1990 Sb., o cenách ) regulované (Cenový věstník MF ČR) úředně věcně časově cenovým moratoriem B - Ceny zjištěné podle zvláštního předpisu ceny majetku nemovitosti věci movité ( zákon č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku) majetek finanční (prováděcí vyhl. č. 540 / 2002 Sb. ) majetek ostatní ceny služeb Zdroj: (odkaz Legislativa, Cenový věstník)

23

24 REGULACE CEN V DOPRAVĚ P D P přebytek spotřebitele přebytek provozovatele S T r D DOTACE AC 0 0 Q (km, oskm) Q (km, oskm) P cena Q objem dopravy S nabídka D poptávka Tr bod tržnírovnováhy AC průměrné náklady dopravce na jednotku produkce (average cost)

25 STRUKTURA NÁKLADŮ A TRŽEB DOPRAVCE A: NEDOTOVANÉ SPOJE (dálkové) TRŽBY PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY MATERIÁL MZDY OPN VÝROBNÍ SPRÁVNÍ ZISK B: DOTOVANÉ SPOJE (v rámci kraje) složitější diference veřejné a soukromé služby ( základní a ostatní dopravní obslužnost ) zisk regulován MD a MF, cílem veřejná služba TRŽBY DOTACE EKONOMICKY OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY UPZ PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY MATERIÁL MZDY OPN PROVOZNÍ SPRÁVNÍ

26 VÝVOJ VÝDAJŮ NA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A DOPRAVNÍ POTŘEBY STÁTU Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob (mil. Kč) Obce Kraje Stát Celkem Výše dotací Linková autobusová doprava (mil. Kč) Obce Kraje Stát Celkem Rok Výše dotací Rok Železniční osobní doprava (mil. Kč) Kraje Stát Celkem Zdroj: Ministerstvo dopravy Výše dotací Rok

27 PŘEPRAVNÍ VÝKONY DOPRAVY I Přepravní výkon (mil. oskm) 6% 8% 9% železniční 0% autobusová letecká vnitrovodní 63% 14% MHD IAD

28 PŘEPRAVNÍ VÝKONY DOPRAVY II Přeprava cestujících (mil.) 44% 3% 8% 0% 0% železniční autobusová letecká vnitrovodní MHD 45% IAD

29 KONKURENCE V DOPRAVĚ, SOUBĚŽNÁ DOPRAVA Jelikož nelze v podmínkách trhu veřejné osobní dopravy zabezpečit klasická pravidla trhu vplné míře, je úkolem veřejných orgánů zajistit za veřejné peníze maximální funkčnost a efektivnost systému. Veřejné orgány svým centrálním plánováním v podstatě řídí a kontrolují 3 druhy konkurenčního vztahu: -mezi hromadnou a IAD -v hromadné dopravě mezi jednotlivými druhy dopravy -mezi dopravci v rámci jednoho druhu dopravy Ztohoto hlediska je zcela nepřípustné, aby si konkurovaly 2 dotované spoje. Úloha dopravních úřadů je navíc ztížena snahou eliminovat souběžnou veřejnou osobní dopravu. Pro upřesnění dodejme, že souběžnou rozumíme takovou veřejnou osobní dopravu, která je vzhledem k jiné veřejné osobní dopravě provozována srovnatelným počtem spojů vedených vtýchž časových polohách a obě pak mají tyto společné znaky: -identické směrové vedení linek nebo spojů -srovnatelná hustota stanic (zastávek) -srovnatelná docházková vzdálenost k zastávkám -totožné přepravní vztahy pro stejné skupiny cestujících

30 SUBJEKTY: FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI a) OBJEDNAVATELÉ stát (zastoupen MD) kraje organizátoři IDS obce cestující VEŘEJNÉ ZDROJE SOUKROMÉ ZDROJE b) VYKONAVATELÉ dopravci dopravní a přepravní výkony c) REGULÁTOR stát (MF MD) Zákon o cenách, Cenový věstník MF

31 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY OSOB (obecné)

32 VEŘEJNÁ LINKOVÁ (autobusová) DOPRAVA - dálková

33 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA (vlaky kategorie SC)

34 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA dálková (kategorie vlaků EC, IC, Ex, R)

35 VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA regionální (kategorie vlaků Os)

36 VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA regionální

37 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM s organizátorem

38 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

39 FINANČNÍ PROSTŘEDKY KRAJŮ A OBCÍ vycházejí mj. ze: zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů (č.1/2005) -daň zpříjmů právnických osob -daň zpříjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků -daň zpřidané hodnoty Orgán veřejné správy Podíl z daňových výnosů Státní rozpočet 70,49% Rozpočty krajů 8,92% Rozpočty obcí 20,59% CELKEM 100,00% Kraj Podíl krajů na procentní části celost. hrub. výnosu Praha 3, Středočeský 13, Jihočeský 8, Plzeňský 7, Karlovarský 3, Ústecký 8, Liberecký 4, Královéhradecký 6, Pardubický 5, Vysočina 7, Jihomoravský 9, Olomoucký 6, Zlínský 5, Moravskoslezský 9, CELKEM 100,000000

40 SUBJEKTY VYSKYTUJÍCÍ SE NA TRHU VEŘEJNÉ DOPRAVY 1. VEŘEJNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY Ministerstvo dopravy (MD) Ministerstvo financí (MF) Živnostenský úřad (ŽÚ) Drážní úřad, Dopravní úřad (DÚ), Obecní úřad (OÚ) ad. 2. OSTATNÍ SUBJEKTY majitel dopravní cesty (ČR) správce dopravní cesty (SŽDC, ŘSD, KRAJE, OBCE) organizátor IDS provozovatel jednotné databáze JŘ (CHAPS) 3. PROVOZOVATELÉ ZASTÁVEK provozovatel zastávky majitel označníku (obec, kraj, soukromá firma) 4. DOPRAVCI jednotliví dopravci sdružení dopravců (SD ČR, ČESMAD Bohemia, ADSSF ad.) 5. CESTUJÍCÍ

41 FUNKCE Ministerstva dopravy ČR zákon č. 552/1991 Sb., ostátní kontrole vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku výkazy Dop (MD) 1. Funkce řídící 2. Funkce kontrolní ÚOHS VRCHNÍ STÁTNÍ DOZOR 3, 4 5, 6 Dopravce 1 ČSÚ 7 Dopravce 2 MD 1 2 Dopravce n STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ CDV DÚ (dopravní úřady) 3a. Funkce dotační (obnova vozového parku) MINISTR DOPRAVY ČR CÚ (celní úřady) ŽÚ (živnostenský úřad) DOPRAVCE 1 2 PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD MEZIRESORTNÍ KOMISE zástupce MD zástupce MF zástupce MPO zástupce MMR zástupce MŽP zástupce Svazu měst a obcí ČR zástupce krajů zástupce Národní rady zdravotně postižených zástupce Sdružení dopravních podniků ČR MD (Ministerstvo dopravy) 3b. Funkce dotační (provozní dotace dopravcům) Metodika pro financování prokazatelné ztráty ve veřejné osobní dopravě (MD a CDV) zástupce Svazu dopravy NV 493 /2004 Sb.

42 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu I. Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy v roce 2009, MD ČR Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území vrežimu smlouvy o závazku veřejné služby (6 let v ZVS a 80% výkonů vozidla v ZVS). Max. však jen 25% PC bez DPH. Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní nebo ekologický Ročně se u nás obnovuje asi 250 autobusů. Podle Dopravní politiky se mají postupně navýšit roční dotace z 400 na 600 mil. Kč Podprogram: Obnova vozidel MHD

43 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu I. Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy v roce 2009, MD ČR Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území vrežimu smlouvy o závazku veřejné služby (6 let v ZVS a 80% výkonů vozidla v ZVS). Max. však jen 25% PC bez DPH. Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní nebo ekologický Ročně se u nás obnovuje asi 250 autobusů. Podle Dopravní politiky se mají postupně navýšit roční dotace z 400 na 600 mil. Kč

44 DOTACE NA OBNOVU VOZOVÉHO PARKU ze státního rozpočtu II. Program pořízení a obnova železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě Navýšení dotace: je-li nízkopodlažní Max. však jen 30% PC bez DPH. Dotace je poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území v režimu smlouvy o závazku veřejné služby.

45 DOPRAVNÍ ÚŘAD autobusová doprava viz. Silniční zákon Funkce: Udělování povolení a licence k provozování autobus. dopravy Uzavírání smlouvy s dopravcem o poskytování služeb ve veřejném zájmu Poskytování dotací Kontrolní činnost 5 MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD * 11 8 DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 1 DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 2 Obec 1 Obec 2 10, 9 Obec n Policie ČR správce pozemní komunikace majitelé označníku zastávek uvedených v žádosti o udělení licence DOTČENÝ DOPRAVNÍ ÚŘAD 3 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 6. 3 DOPRAVCE

46 Metodickýpokyn MD ČR k číslování linek veřejné linkové osobní dopravy Střední Čechy ( 100 až 310 ) Jižní Čechy ( 320 až 390 ) Západní Čechy ( 400 až 490 ) Severní Čechy ( 500 až 590 ) Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Praha - město 100 České Budějovice 320 Domažlice 400 Česká Lípa 500 Benešov 200 Český Krumlov 330 Cheb 410 Děčín 510 Beroun 210 Jindřichův Hradec 340 Karlovy Vary 420 Chomutov 520 Kladno 220 Pelhřimov 350 Klatovy 430 Jablonec nad Nisou 530 Kolín 230 Písek 360 Plzeň - město 440 Liberec 540 Kutná Hora 240 Prachatice 370 Plzeň - jih 450 Litoměřice 550 Mělník 250 Strakonice 380 Plzeň - sever 460 Louny 560 Mladá Boleslav 260 Tábor 390 Rokycany 470 Most 570 Nymburk 270 Sokolov 480 Teplice 580 Praha - východ 280 Tachov 490 Ústí nad Labem 590 Praha - západ 290 Příbram 300 Rakovník 310 Východní Čechy ( 600 až 700 ) Jižní Morava ( 710 až 840 ) Severní Morava ( 840 až 940 ) Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ Okres Číslo DÚ FORMÁT ČÍSLA LINKY: Havlíčkův Brod 600 Blansko 710 Bruntál 850 linka Praha - Brno Hradec Králové 610 Brno - město 720 Frýdek - Místek 860 linka Brno - Praha Chrudim 620 Brno - venkov 730 Karviná 870 Jičín 630 Břeclav 740 Nový Jičín 880 Pozn.: číslování dopravního úřadu Náchod 640 Hodonín 750 Olomouc číslo linky Pardubice 650 Jihlava 760 Opava číslo spoje Rychnov nad Kněžnou 660 Kroměříž 770 Ostrava - město 910 Semily 670 Prostějov 780 Přerov 920 FORMÁT ČÍSLA ZASTÁVKY: Svitavy 680 Třebíč 790 Šumperk 930 Praha, Florenc Trutnov 690 Uherské Hradiště 800 Vsetín 940 Praha, Holešovice Ůstí nad Orlicí 700 Vyškov 810 Zlín 820 Znojmo 830 Žďár nad Sázavou 840

47 SPRÁVNÍ POPLATKY ZA UDĚLENÍ LICENCE V DOPRAVĚ viz. zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích Vnitrostátní veřejná linkové osobní doprava: a) vnitrookresní linky: 1 linka 100 Kč 2-9 linek 500 Kč linek Kč více Kč b) meziokresní linky: 1 linka 100 Kč 2-9 linek 500 Kč linek Kč více Kč Mezinárodní veřejná linková osobní doprava: a) tuzemský dopravce 1 linka Kč b) zahraniční dopravce 1 linka Kč

48 DOPRAVCE STANOVENÍ A VÝPOČET PROKAZATELNÉ ZTRÁTY DOPRAVNÍ ÚŘAD ( PŘEDBĚŽNÝ ODHAD ZTRÁTY ) SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY A PŘEPRAVY DOPRAVCE ( PROKAZATELNÁ ZTRÁTA ) POZ PZ PZ = ( EON + UPZ ) - (T + R ) Ve veřejné linkové dopravě je v souladu s 19b, zákona č. 111/1994 Sb. a 3, nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb. poskytován přiměřený zisk. V železniční dopravě lze v souladu s 39a, zákona č. 266/1994 Sb. a 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 241/2005 Sb. poskytovat přiměřený zisk. Ve více než ve 2 / 3 krajů však není přiměřený zisk dopravci přislíben a v praxi vžádném kraji ani na úrovní státu není poskytován.

49 FUNKČNÍ SCHÉMA ŽELEZNIČNÍHO SEKTORU v ČR

50 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY - SŽDC SŽDC umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách. Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: a) být zapsán v obchodním rejstříku b) být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy c) být držitelem platného osvědčení dopravce d) sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy e) s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy f) mít přidělenou kapacitu dopravní cesty

51 CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM O JÍZDNÍCH ŘÁDECH a) začal vyvíjet JR_Man (ÚAN Florenc) b) dnes IDOS (CHAPS) Podle současně platné právní úpravy: zákon č. 226/2006 Sb., o silniční dopravě (v platném znění) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (v platném znění) vyhláška MD č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

52 Instalační verze Webová aplikace

53 CESTUJÍCÍ CENA a) dotované linky dotace (oddělené účetnictví) b) nedotované linky tržní mechanismy Slevy sociálním skupinám (dle CVMF): -žákovské -studentské jízdné -osoby ZTP atd. POŽADAVKY NA KVALITU při poskytování přepravních služeb: rychlost přepravy, četnost spojů, časové polohy spojů, návaznost, přijatelná dostupnost přepravy, pravidelnost, pohodlí, bezpečnost, přiměřená cena jízdného, zdvořilé a ochotné jednání, spolehlivost, informovanost zákazníků

54 IDS Cíle dle cestujících: doby strávené cestou ceny pohodlí informačního systém doplňkových služeb Cíle dle organizátora: Efektivní využití vložených prostředků Atraktivita systému pro veřejnost Náklady IDS představují: provozní náklady dopravců provozní náklady orgánů IDS (organizátor) investiční náklady dopravců náklady na přípravu, údržbu a rozvoj IDS náklady na informační systém Tržby a dotace IDS vychází z: tržeb dopravců z jízdného dotací zrozpočtů státu, krajů, měst a obcí Kraj Město (jádro IDS) Obce a města (ostatní) 1. úroveň zakládací smlouva Integrovaný dopravní systém (IDS) Organizátor integrované dopravy 2. úroveň smlouvy s jednotlivými dopravci DOPRAVCE 1 DOPRAVCE 2 DOPRAVCE DOPRAVCE N

55 Integrované dopravní systémy v ČR Zdroj: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

56 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. ČVUT Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s.

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

VYBRANÉ OTÁZKY BYTOVÉ POLITIKY v ČR po r. 1989

VYBRANÉ OTÁZKY BYTOVÉ POLITIKY v ČR po r. 1989 Hlavní body: VYBRANÉ OTÁZKY BYTOVÉ POLITIKY v ČR po r. 1989 (1) Privatizace bytového fondu (2) Fungování bytového trhu (3) Varianty získávání bytu (4) Slabá místa české bytové politiky - - - - - - - -

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více