v ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 211 výroční zpráva

2 OBSAH Úvod Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Majetek ve správě Personální oblast Spolupráce s městem Ostrava Odběry vody Výroba elektrické energie Kontrola jakosti vod Havárie čistoty vod Informace o převodu majetku Zemědělské vodohospodářské správy Ekonomické výsledky Zpráva auditora Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Rekonstrukce vodního díla Těrlicko

3 ÚVOD Vážení čtenáři, právě otvíráte výroční správu státního podniku Povodí Odry za rok 211. Tato zpráva vám poskytne jednak informace o činnosti a hospodaření podniku v roce 211, jednak některé další informace, které nejsou sice ve výroční zprávě povinné, ale které alespoň částečně dokreslí spektrum aktivit podniku v uvedeném roce. Rok 211 byl pro státní podnik Povodí Odry dalším v řadě úspěšných let, v nichž se podařilo technicky, organizačně i ekonomicky zvládnout úkoly, které před námi stály a vyrovnat se i s případnými překážkami, které se v průběhu jakékoliv lidské činnosti vyskytují. Rok 211 byl rokem, který byl na rozdíl od předchozích let klidnější v tom smyslu, že se nevyskytly žádné povodně, které by odčerpaly 2 kapacity i finance na jejich zvládnutí a odstranění následků. O to více pozornosti jsme mohli věnovat pravidelné činnosti správce vodních toků, investiční činnosti, opravám a údržbě a zaměřit se také na činnost preventivní a strategickou včetně přípravy naší největší investiční akce na horním toku řeky Opavy. Za jednu z komplikací, o nichž jsem se zmiňoval výše, můžeme v tomto roce bez povodní naopak považovat enormně suchý podzim, který nepamatujeme řadu let. Rok 211 byl rokem, v němž jsme v rámci programů prevence před povodněmi, odstraňování následků povodní z let a dalších provedli stavební práce v úhrnné hodnotě více než 535 mil. Kč, z toho z vlastních zdrojů jsme investovali více než 2 mil. Kč. Hodnota nedotovaných oprav a údržby představuje dalších asi 23 mil. Kč. Tím vším se výrazně zvýšila ochrana před povodněmi v řadě obcí a měst v území našeho povodí. Rok 211 byl také rokem, v němž se naše dosavadní činnost rozšířila o správu dalších zhruba 1 5 km drobných toků, které jsme převzali do správy od Zemědělské vodohospodářské správy. Tato změna, která proběhla k včetně převzetí příslušného majetku, znamenala největší zásah do dosavadní struktury činnosti podniku. I s tímto úkolem jsme se úspěšné vypořádali. Tyto i další informace naleznete v naší výroční zprávě. Ing. Miroslav Krajíček generální ředitel 3

4 Základní údaje o podniku Údaje o struktuř e podniku Majetek ve správě Personální oblast

5 Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Náplň činnosti státního podniku je dána Zakládací listinou technického ředitele spadá rovněž činnost vodohospodářského a vyplývá ze zákonných norem, zejména zákona č. 25/21 Sb., dispečinku a vodohospodářských laboratoří. Úsek zajišťuje o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 35/2 Sb., koordinaci hlavních směrů prognóz a koncepcí, poradenství. o povodích a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve Zvláštní postavení má zajištění činnosti plánování v oblasti vod, znění pozdějších předpisů. Činnost spočívá především ve správě které vyplývá ze zákona o vodách. a údržbě významných vodních toků včetně toků hraničních, Členění úseku ZAKLADATEL vodních děl a drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik Provozní odbor Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, určen, to vše na území povodí Odry. K dalším činnostem podniku Vodohospodářský dispečink Praha 1, PSČ patří zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních Odbor vodohospodářských koncepcí a informací IČ: 278 vod v daném území, investiční činnost v této oblasti včetně Vodohospodářské laboratoře protipovodňových opatření, činnost při zneškodňování havárií OSOBA POVĚŘENÁ JEDNAT JMÉNEM ZAKLADATELE K na vodních tocích a také činnost v oblasti plánování určené ÚSEK EKONOMICKÉHO ŘEDITELE Ing. Jan Ludvík příslušnými zákonnými normami. S hlavní činností podniku Úsek zabezpečuje realizaci záměrů směřujících k dosažení vrchní ředitel sekce správní bezprostředně souvisejí další, doplňkové činnosti, zejména pak efektivního ekonomického řízení, a to zejména v oblastech Ministerstva zemědělství České republiky činnost akreditovaných laboratoří, stavební, inženýrská, projekční plánování, fi nancování, cenotvorby, dotací, vedení účetnictví, a poradenská činnost ve vodním hospodářství, to vše jak pro statistiky, rozborové činnosti a ekonomiky práce. Zajišťuje také NÁZEV: Povodí Odry, státní podnik vlastní potřebu podniku, tak i pro externí zákazníky. podporu informačních systémů a hospodářskou správu. SÍDLO: Varenská 9, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ Členění úseku DEN VZNIKU: 1. ledna 21 dle zákona č. 35/2 Sb. o povodích ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PODNIKU Odbor fi nanční 6 ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 58 DEN ZÁPISU: 26. března 21 Úsek generálního ředitele Úsek obchodního ředitele Úsek technického ředitele Odbor ekonomických informací Odbor ekonomiky práce Odbor informatiky 7 PRÁVNÍ FORMA: státní podnik Úsek ekonomického ředitele Odbor hospodářské správy IČ: Úsek investičního ředitele DIČ: CZ78921 Závod 1 Opava ÚSEK INVESTIČNÍHO ŘEDITELE Závod 2 Frýdek-Místek Úsek zabezpečuje činnosti spojené s přípravou a realizací investic STATUTÁRNÍ ORGÁN K a činnosti inženýrské, zejména projekční a geodetické. Koordinuje Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel Povodí Odry, státní podnik ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE hlavní směry inženýrských služeb a podílí se na přípravě plánu Do přímé gesce generálního ředitele spadá odbor personální investic a oprav včetně strojů a zařízení technologické povahy. DOZORČÍ RADA zabezpečující záležitosti personální, sociální, otázky vzdělávání, Členění úseku Miroslav Novák (MSK), předseda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Investiční odbor Ing. Aleš Kendík (MZe) Odbor projekce prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (SmVaK) ÚSEK OBCHODNÍHO ŘEDITELE Tomáš Hanzel (Město Karviná) Úsek zabezpečuje služby v oblasti obchodně-kontraktační, ZÁVODY Mgr. Petr Birklen (MŽP) do právní a majetkové agendy, zajišťuje činnost technického Zabezpečují realizaci záměrů a cílů podniku v určených oblastech Ing. Hana Randová (MŽP) od do a organizačního rozvoje podniku, činnost PR a oblast vnitřního správy, údržby, oprav a investiční činnosti na vodních tocích ve JUDr. Jindřich Urfus (MZe) auditu a bezpečnosti podle zvláštních předpisů. vazbě na hlavní předmět činnosti podniku. Působnost závodu je Ing. Ivana Mojžíšková (Povodí Odry) Členění úseku územně rozdělena mezi Závod 1 Opava a Závod 2 Frýdek-Místek. Ing. Ivana Musálková (Povodí Odry) Odbor technického a organizačního rozvoje V součtu oba územní celky pokrývají veškerou plochu povodí Ing. Jiří Tkáč (Povodí Odry) Odbor právní spravovanou podnikem. Kromě činností spojených s přímou Referát vnitřního auditu a bezpečnosti správou vodních toků a vodních děl zabezpečují a koordinují VÝKONNÝ MANAGEMENT Odbor obchodně kontraktační provozní a ekonomické činnosti v určeném rozsahu. Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel Odbor majetkový Členění závodů Ing. Petr Březina, technický ředitel Úsek ředitele závodu Ing. Petr Kučera, ekonomický ředitel ÚSEK TECHNICKÉHO ŘEDITELE Provozní úsek Ing. Čestmír Vlček, obchodní ředitel Úsek zabezpečuje odborné činnosti v oblastech hlavních Technický úsek Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel směrů řízení vodohospodářské soustavy, správy vodních toků, Ekonomický úsek Ing. Jiří Tkáč, ředitel závodu 1 Opava manipulace na vodních dílech, správy vodohospodářských Vodohospodářské provozy Ing. Jiří Šašek, ředitel závodu 2 Frýdek-Místek zařízení, energetického hospodářství a dalších aktivit. Do úseku

6 Majetek ve správě CELKOVÁ SKLADBA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Objem dlouhodobého hmotného majetku se oproti roku 21 zvýšil o 799,69 mil. Kč. K datu činila celková výše dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách 6 73,1 mil. Kč. STRUKTURA DLOUHODOBÉHO MAJETKU (bez pozemků, trvalých porostů, jiného DHM a nedokončeného DHM) je následující: 8 Budovy 9 333,7 mil. Kč Nádrže a rybníky 3 295,95 mil. Kč Úpravy toků 2 182,5 mil. Kč Jezy a stupně 3,33 mil. Kč Ostatní objekty 157,36 mil. Kč Dopravní a pracovní stroje 183,35 mil. Kč Energetické stroje a zařízení 127,95 mil. Kč Přístroje, spec. technická zařízení, VT 117,17 mil. Kč Inventář budovy nádrže a rybníky úpravy toků jezy a stupně ostatní objekty dopravní a pracovní stroje energetické stroje a zařízení přístroje, spec. techn. zařízení, VT inventář,71 mil. Kč CELKEM DHM,95 % 8,88 % 32,37 % 5,5 % 2,33 % 2,72 % 1,9 % 1,7 %,7 % 6 73,1 mil. Kč Budovy mil. Kč Nádrže a rybníky % Úpravy toků mil. Kč % Jezy a stupně mil. Kč % mil. Kč Ostatní objekty % mil. Kč % CELKEM 333,7 1, 3 295,95 1, 2 182,5 1, 3,33 1, 157,36 1, Závod Opava 111,6 33, 2 32,33 7, ,16 53, 136,39,1 39,1 25, Závod F-M 15,18 31,52 971,62 29,5 1 25,22 7, 23,9 59,9 11,27 7,1 Správa s.p. 116,96 35,5,,,7,,, 7,68,9 Dopravní a pracovní stroje mil. Kč CELKEM % Energetické stroje a zaříz. mil. Kč % Přístroje, zvláštní techn. zařízení mil. Kč 117,17 % Inventář mil. Kč DHM CELKEM % mil. Kč %,71 1, 6 73,1 1, 8,1 1,19 25,3 3 9,33 58,5 21,5 2,61 55, 2 57,3 38,12,91 19,3 228,38 3,39 183,35 1, 127,95 1, 1, Závod Opava 86,51 7,18 78,28 61,2 9,6 Závod F-M 81,33,36,95 35,1 25,18 Správa s.p. 15,51 8,6,72 3,7 82,53 7,

7 Personální oblast ZAMĚSTNANCI PODLE UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ Ve státním podniku bylo k zaměstnáno celkem 65 osob, z toho 38 mužů a 157 žen. Průměrný přepočtený Okres počet zaměstnanců v roce 211 činil 6,29 osob 219,8 Jeseník v dělnických profesích a 25,21 v technicko-hospodářských funkcích. K nárůstu zaměstnanců proti roku 21 došlo na základě 1 Rok 29 Bruntál 13 Rok Rok převzetí zaměstnanců z organizační složky státu - Zemědělské Frýdek-Místek vodohospodářské správy. K bylo převedeno Karviná zaměstnanců této organizační složky. V průběhu roku bylo Nový Jičín realizováno několik organizačních změn a racionalizačních Opava Ostrava opatření, avšak současně byla zřízena nová funkční místa, která byla vyvolána změnami úkolů a povinností podniků Povodí souvisejícími zejména s převodem činností na úseku drobných Šumperk vodních toků. Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil především na pořádání skupinových a individuálních kurzů, seminářů a školení k prohloubení kvalifikace zaměstnanců a k získání oprávnění SROVNÁNÍ PODLE NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ nutných k výkonu povolání. V současné době si studiem na středních a vysokých školách doplňuje a zvyšuje kvalifikaci Nejvyšší dosažené vzdělání 6 zaměstnanců. Vysokoškolské Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v podniku Úplné střední Střední odborné - vyučení realizován v souladu s novými moderními trendy bezpečnosti práce. V roce 211 byly evidovány pouze 3 pracovní úrazy Základní bez hospitalizace nebo dlouhodobého léčení poškozeného. Rok 29 Rok 21 Rok Ve všech případech bylo příčinou běžné pracovní riziko a momentální nepozornost. Podnik zajistil měření hluku a vibrací u některých vybraných pracovních strojů, aby snížil možnost vzniku nežádoucích zdravotních postižení zaměstnanců. VĚKOVÁ STRUKTURA K Stav zaměstnanců Rok 29 Rok 21 Rok 211 Počet zaměstnanců v přepočteném stavu 61,71 57,23 6,29 Počet zaměstnanců ve fyzických osobách z toho: THP dělníci správa státního podniku závod Opava závod Frýdek-Místek nad 6 11

8 Spolupráce s městem Ostrava 12 POHLED ZBLÍZKA 13 Rok 211 byl dalším rokem, v němž státní podnik Povodí Odry města Ostravy ve výši 1 mil. Kč na zajištění potřebné spolupracoval se statutárním městem Ostrava při zvyšování dokumentace a provedení nutných souvisejících prací pro protipovodňové ochrany zástavby na území města Ostravy. zahájení projektové přípravy záměru. V roce 211 byla z dotace Tento rok byl závěrečným rokem pro přípravu stavebních akcí uhrazena Studie proveditelnosti, která stanovila technické řešení LB hráz odlehčovacího ramene Ščučí a Úprava odlehčovacího protipovodňového opatření zájmového území. ramene Ščučí, na něž město Ostrava poskytlo investiční dotaci Ze studie vyplynula potřeba jednak zvýšení kapacity vlastního ve výši 6 mil. Kč, určenou na majetkové vypořádání pozemků koryta Polančice a současně vybudování dvou suchých nádrží dotčených stavbami. Využitím této - již třetí - části účelové dotace na Polančici a na jejím přítoku Rakovci, obě v lokalitách nad bylo dokončeno vypořádání potřebných pozemků pro obě stavby křížením těchto toků s dálnicí D 7 (D 1). Zpracovaná studie je v plném rozsahu. První ze jmenovaných staveb byla mezitím výchozím podkladem pro další stupně projektové dokumentace dokončena již i stavebně. pro územní a stavební řízení v následujícím období. Po tomto i dalších projektech přistoupil státní podnik Povodí Odry Spolupráce státního podniku Povodí Odry a statutárního města k přípravě investiční akce Zvýšení povodňové ochrany zástavby Ostrava pokračuje úspěšně již několik let a má přínos pro obě městského obvodu Polanka nad Odrou. Ohrožení a opakované zúčastněné strany. Ostravě přinese vyšší povodňovou ochranu zatápění zástavby městského obvodu způsobuje vodní tok v místech, která město považuje za prioritní, státnímu podniku Polančice se svými přítoky. Státní podnik Povodí Odry ho převzal Povodí Odry umožní přípravu a realizaci takovýchto staveb zařadit do správy od od původního správce Zemědělské do svého investičního plánu, protože finanční náročnost staveb se vodohospodářské správy. pro podnik finanční spoluúčastí města významně sníží. V roce 211 byla také pro tento projekt podepsána Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního

9 Odbě ry vody Výroba elektrické energie 1

10 Odběry vody Výroba elektrické energie ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY Odběry povrchové vody ze zdrojů státního podniku Povodí Odry se po nárůstu v roce 21 dostaly opět na minimum totožné s rokem 29, tedy 139 mil. m 3. Toto množství znamená meziroční pokles odběrů o 3,5 %. U odběrů pro zásobení průmyslových subjektů činil meziroční pokles 3 %, u vodárenských odběrů pokračoval trend poklesu v posledních šesti letech a oproti roku 21 došlo ke snížení odběrů o více než % na nejnižší úroveň v historii dodávek vody pro pitné účely. V roce 211 bylo na zařízeních státního podniku Povodí Odry Celkové množství elektrické energie z malých vodních elektráren vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci ve druhé polovině roku Povodí Odry vyrobené v roce 211 činilo cca MWh/rok. Při ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY (mil. m 3 ) Rok Voda vodárenská 69,3 68,2 66,9 6,2 Voda nevodárenská 8,6 7,8 77,2 7,8 CELKEM 153,9 139, 1,1 139, vyrobeno průměrné množství elektrické energie. Nadprůměrných měsíčních hodnot bylo dosaženo především v první čtvrtině roku vlivem naplnění nádrží z tání sněhové pokrývky. Poté došlo k zaklesávání hladin v nádržích a omezování výroby elektrické energie z důvodu hydrologického sucha, s minimem vyrobené energie v měsíci říjnu. Celkově bylo na 9 MVE státního podniku Povodí Odry vyrobeno 29,2 mil. kwh elektrické energie, porovnání s předchozím rokem, byl rok 211 srážkově průměrný. Oproti roku 21 se vyrobilo o MWh/rok méně, ale i tak se dá říci, že se výroba pohybovala lehce nad obvyklým průměrem. Roční plán výroby elektrické energie byl překročen o 5 MWh. Prodej veškeré vyrobené elektrické energie byl uskutečněn přes obchodníka s elektřinou. Tržby za vyrobenou elektrickou energii činily Kč/rok. Ve výsledném měřítku tržby stouply POVRCHOVÁ VODA (mil. m 3 ) v meziročním srovnání o téměř 1 % méně oproti roku 21. o 5 mil. Kč/rok. Na zvýšení tržeb z výroby elektrické energie se podílely tyto aspekty: voda vodárenská voda nevodárenská celkem VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ZAŘÍZENÍCH POVODÍ ODRY (kwh) Rok VD Šance VD Kružberk VD Slezská Harta VD Žermanice Příznivé ceny na pražské energetické burze, vliv rekonstrukce na provoz MVE Slezská Harta. V průběhu roku 211 nebyla provedena žádná větší oprava anebo rekonstrukce. Na všech elektrárnách byl zabezpečen pravidelný roční servis a běžné opravy byly realizovány v období, které je hydrologicky méně vydatné na srážky. Rok 211 se vyznačoval značnou spolehlivostí provozu všech MVE. 17 ODBĚRY PODZEMNÍ VODY Odběry podzemní vody v roce 211 stagnovaly a celkově bylo odebráno 2,6 mil. m 3 vody (v roce 21 to bylo 2,7 mil. m 3 ). K mírnému nárůstu oproti předchozímu roku došlo u odběrů podzemní vody pro vodárenské účely, které tvoří 9 % objemu odebrané podzemní vody. U odběrů pro nevodárenské účely došlo v oblasti povodí Odry k poklesu o téměř 1 %. ODBĚRY PODZEMNÍ VODY (mil. m 3 ) Rok Voda vodárenská 2, 18,5 18,8 18,9 Voda nevodárenská 1,8 1,7 1,9 1,7 CELKEM 22, 2,2 2,7 2,6 Jez Studénka VD Morávka Jez Podhradí VD Těrlicko Jez Lhotka CELKEM (v mil. kwh/rok) VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE - DODÁVKA (kwh) Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec PODZEMNÍ VODA (mil. m 3 ) voda vodárenská voda nevodárenská celkem, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 (v mil. kwh/rok)

11 18 Kontrola jakosti vod Havárie č istoty vod

12 Kontrola jakosti vod 2 Našemu státnímu podniku vyplývá ze zákona o vodách povinnost a hydrometrická měření zajišťují vodohospodářské laboratoře. zjišťovat jakost povrchových vod, což představuje dlouholetou Odbor vodohospodářských koncepcí a informací provádí systematickou činnost v oblasti jejich monitorování. Naměřené hydromorfologický monitoring a všechna získaná data pak výsledky slouží k celé řadě činností na poli ochrany vod před zpracovává a vyhodnocuje. znečištěním a je jim přikládán v souvislosti s implementací V roce 211 probíhalo monitorování jakosti vod v souladu evropských požadavků do české legislativy stále větší význam. s každoročně zpracovávaným plánem dle existující legislativy Cílem je dosažení tzv. dobrého stavu vod, který je definován a potřeb našeho státního podniku. V rámci provozního obecně Rámcovou směrnicí a představuje splnění celé řady monitoringu bylo sledováno 129 profilů na tekoucích vodách kritérií a podmínek ve vodním prostředí. Sledování se neomezuje s četností 12 odběrů za rok, 1 profil s četností 2 odběrů za rok pouze na základní fyzikálně-chemické parametry, ale přistupuje a profily s četností 6 odběrů za rok. Rozsahy analyzovaných k nim celá řada polutantů. Zejména z oblasti specifických parametrů byly optimalizovány tak, aby v jednotlivých profilech organických látek vznikají lidskou činností při řadě výrobních byly sledovány relevantní látky a skupiny těchto látek a další procesů. Velký důraz se klade i na monitoring biologických ukazatele jakosti nezbytné pro hodnocení dobrého stavu, složek, jako jsou například rybí populace, makrozoobentos, popřípadě ekologického potenciálu ve vodních útvarech. fytoplankton, fytobentos a jiné. Nedílnou součástí pro hodnocení Zahrnuty byly i požadavky monitorování hraničních vod. Sledování toku je i tzv. hydromorfologický monitoring, který vypovídá, kvality vody našich údolních vodárenských i rekreačních nádrží zda nedošlo převážně stavebními zásahy a jinou antropogenní zahrnovalo i zonační odběry v několika svislicích dané nádrže (3 činností v korytě toků k narušení podmínek pro rozvoj aquatických až 7, obvykle 5) s četností 6 odběrů za rok. Základní monitoring byl organismů. Výsledky takto prováděného monitoringu jsou prováděn i na významnějších tocích a malých vodních nádržích základním podkladem, který slouží k ochraně jakosti vod převedených pod správu našeho státního podniku ze zaniklé ZVHS a k návrhům opatření k jejímu soustavnému zlepšování v rámci a na některých výustích znečišťovatelů. procesu plánování. Představují stěžejní informaci pro vyjadřovací Celkový objem externích a vnitropodnikových výkonů činnost státního podniku, pro vydávání stanovisek a sdělení vodohospodářských laboratoří činil za rok 211 přibližně 15,67 mil. k jakémukoliv nakládání s vodami, kdy správci povodí vytvářejí Kč. Procentuální podíl jednotlivých typů monitoringu na celkových vodoprávním úřadům odborné zázemí a případ od případu výkonech je uveden v následujícím grafu: posuzují, zda znečišťovatel svými odpadními vodami nepřekročí náročné požadavky na cílový kvalitativní stav vod, daný VÝKONY VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE V ROCE 211 (v %) legislativou. Správci povodí vykonávají tuto činnost bezplatně a je jejich povinností stanovisko vypracovat a poskytnout. V roce 211 oddělení péče o jakost vod vydalo více než tři a půl tisíce písemných stanovisek. Systematicky prováděné analýzy jakosti vod se každoročně vyhodnocují a slouží dále nejen pro výkon státní správy, ale i pro informaci odborné a laické veřejnosti. Na jejich základě se sestavuje vodohospodářská bilance a používají se rovněž pro vyjednávání v rámci bilaterálních dohod a pro činnost Mezinárodní komise pro ochranu Odry. Vlastní vzorkování, laboratorní rozbory zahrnující chemické, radiochemické, hydrobiologické a mikrobiologické analýzy 8 % provozní monitoring útvarů tekoucích a stojatých vod 1,7 % ostatní - interní (účelové sledování, sedimenty) 5,8 % monitoring pro ZVHS,6 % kontrola znečištění pro SFŽP 11,9 % ostatní - externí 21

13 Havárie čistoty vod Havárie čistoty vod TREND VÝSKYTU OHLÁŠENÝCH A POTVRZENÝCH HAVÁRIÍ V LETECH Rok V roce 211 bylo potvrzeno celkem 98 havárií, kdy byla zhoršena nebo ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Celkově převažovaly ropné havárie, na kterých se z 61 % podílely autonehody. 21 Druh Potvrzené havárie Počet Ropné havárie 69 Chemické havárie Odpadní havárie 8 Zemědělské havárie Jiné havárie 13 CELKEM Významnější havárie: byly zjištěny úniky kontaminovaných vod ze skladu výrobku GEOBAL3 provozovaném firmou BALTOM s.r.o. v Sedlištích. 28 havárie ohlášené havárie potvrzené Palivo za skladu bylo vyklizeno a původce zajistil vyčištění unikl nitrobenzen ve směsi s vodou ze spalovny SITA CZ a.s. do odpadního kanálu BorsodChem MCHZ, s.r.o. který je zaústěn do Odry pod jezem Lhotka. Byl uzavřen koncový objekt odpadního kanálu a původce ve spolupráci s BorsodChem MCHZ, ropné chemické odpadní s.r.o. prováděl nápravná opatření, Povodí Odry, s.p., laboratorní monitoring. zemědělské jiné při havárii kamionu ve Frýdku-Místku uniklo asi 5 litrů nafty z palivové nádrže do kanalizace a následně do toku ROZDĚLENÍ OHLÁŠENÝCH A POTVRZENÝCH HAVÁRIÍ PODLE VÝSKYTU V JEDNOTLVÝCH OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 211 Frýdlant Havířov Hlučín Jablunkov Jeseník Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov N. Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov CELKEM Kopřivnice Kravaře Odry Opava Orlová k úniku hydraulického oleje. Hasiči a původce EUROVIA CZ, a.s. Frenštát při stavebních pracích na toku Ostravici v Ostravě došlo F.-Místek Ekoaqua ochrana vod spol. s. r.o. Č. Těšín Trnávka. Prvotní zásah provedli hasiči, následnou likvidaci převzala Okres Bruntál při nehodě kamionu uniklo cca 5 litrů nafty do toku Bohumín norných stěnách v Paskově. Bílovec Ostravice. Znečištění se podařilo zachytit na instalovaných Havárie ohlášené Havárie potvrzené zachytili znečištění na norných stěnách na Ostravici. 25 havárie ohlášené havárie potvrzené Vítkov Třinec Rýmařov Ostrava N. Jičín 13 z toho: nepotvrzené havárie Krnov 5 Karviná 7 Jeseník - potvrzené ohrožení toku Jablunkov 1 Hlučín 51 Havířov - potvrzený únik do toku Frýdlant 15 Frenštát 98 2 F.-Místek z toho: potvrzené havárie 111 Č. Těšín OHLÁŠENÉ HAVÁRIE CELKEM HAVÁRIE V ROCE 211 NA ÚZEMÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Bruntál HAVÁRIE V ROCE 211 Bohumín 29 Ohlášené havárie Bílovec ROZDĚLENÍ POTVRZENÝCH HAVÁRIÍ PODLE DRUHU ZNEČIŠTĚNÍ

14 Informace o převodu majetku Zemědělské vodohospodářské správy 2 POHLED ZBLÍZKA Proces transformace organizační složky státu Zemědělské k bylo v evidenčním stavu podniku 7 zaměstnanců a 1 vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí zaměstnankyně byla k tomuto datu na rodičovské dovolené. a Lesů České republiky vyplynul z novely vodního zákona z roku Na jednotlivé skupiny přebíraného vodohospodářského 21 a Příkazu ministra zemědělství č. 27/21. V návaznosti na a provozního majetku byly vyhotovovány Protokoly předmětu výše uvedené dokumenty byla mezi státním podnikem Povodí převzetí. Souhrnný protokol sepsaný v souladu se Smlouvou byl Odry a Zemědělskou vodohospodářskou správou s vědomím podepsán Tímto byl proces transformace ZVHS Ministerstva zemědělství ČR dne podepsána Smlouva oblast povodí Odry do státního podniku Povodí Odry z hlediska o bezúplatném převodu příslušnosti hospodařit s majetkem, převzetí majetku dokončen. Od do byla právě právy a závazky a o jejich převzetí do práva hospodařit (dále jen v souvislosti s převodem majetku ze ZVHS provedena kontrola Smlouva). podniku jeho zakladatelem - Ministerstvem zemědělství ČR. Majetek převzatý od ZVHS se skládá ze dvou základních částí. První V závěrečném protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly bylo skupinu tvoří vodohospodářský majetek, který přešel na Povodí sděleno: Na základě provedené prověrky účetnictví a evidence Odry s účinností od v souladu s novelou vodního zákona. vybraného majetku konstatujeme, že nebyly zjištěny nesprávnosti. V 8 odst. 2 stanoví, že současně s určením správy drobných Společnost dodržuje závazná ustanovení zákona o účetnictví vodních toků přechází z dosavadního na nového správce a navazujících předpisů a Zákoníku práce. také právo hospodařit s vodními díly a pozemky s těmito toky K převodu majetku ZVHS lze shrnout následující údaje. Před souvisejícími. Specifikace drobných vodních toků, jejichž správa transformací ZVHS spravovalo Povodí Odry, státní podnik 111 toků přechází na Povodí Odry je uvedena v příslušných Rozhodnutích o celkové délce 1355 km, z toho 558 km upravených úseků toků. Ministerstva zemědělství ČR o určení správce. Transformací ZVHS došlo k navýšení počtu spravovaných toků Převzetí a ocenění vodohospodářských staveb bylo provedeno o 628, k navýšení délky spravovaných toků o 1552 km a navýšení na základě rozsáhlých fyzických prohlídek, které byly dokončeny upravených úseků o 623 km. Do správy podniku přibyly mj. 3 jezy k Do účetnictví byl majetek zařazen v 62 položkách a 23 nádrží, z toho 9 suchých. o celkové pořizovací ceně Kč. Po zaúčtování oprávek Po převzetí majetku byla zvláštní péče věnována vzdouvacím v souladu s Českými účetními standardy došlo ke korekci, která se stavbám a malým vodním a suchým nádržím. Byly provedeny projevila ve výši zůstatkových cen převáděného majetku snížením vizuální prohlídky, prostudovány dostupné dokumentace, učiněn na Kč. Ve výši oprávek se promítlo i případné zvýšené kamerový průzkum zakrytých částí a podobně. Na základě opotřebení stanovené na základě uvedených fyzických prohlídek výsledků tohoto průzkumu byl u pěti nádrží, kde byly indikovány majetku. technické problémy, zadán inženýrsko-geologický průzkum Pozemky, které byly převzaty v rámci vodohospodářského a posouzení stavu hrází a jejich podloží. Ke konci roku 211 lze majetku, obsahují parcelních položek v celkové pořizovací shrnout, že dvě hráze na potoce Hlinský ve Frýdku-Místku a hráz ceně ,78 Kč o celkové výměře m2. v Dolní Lutyni na Karvinsku vyžadují celkové rekonstrukce. Nádrž Veškerý vodohospodářský majetek byl do účetnictví na rozvahové v Markvartovicích u Ostravy vyžaduje opravu potrubí spodní účty zařazen k výpusti. U dalších nejméně pěti nádrží je nutno provést další Druhou skupinu majetku tvoří ostatní, tzv. provozní majetek. Převod podrobnější průzkumy, osazení měření a sledování z hlediska provozního majetku ZVHS probíhal v průběhu 1. pololetí, kdy byly technicko-bezpečnostního dohledu k vyhodnocení jejich stavu. postupně předány a do účetnictví zařazeny osobní automobily, Vzhledem k tomu, že u převáděného majetku ZVHS nebylo provozní objekty (budova v Novém Jičíně, školicí středisko ve dokončeno odstranění povodňových škod, převzal podnik Vernířovicích, garáž v Opavě) a ostatní dlouhodobý hmotný realizaci 12 akcí programu Odstraňování škod po povodni majetek v celkové pořizovací ceně ,6 Kč a v celkové 29. V roce 211 provedl práce za 15 mil. Kč a realizaci 21 akcí zůstatkové ceně Kč. Pozemky související s provozními programu Odstraňování škod po povodni 21 a v roce budovami byly převzaty v 1 parcelních položkách v celkové 211 práce za dalších 11 mil. Kč. Mimo tyto programy bylo v roce pořizovací hodnotě Kč o celkové výměře 8 58 m2. Dále 211 realizováno dalších 7 akcí odstraňování povodňových škod bylo převzato 861 položek inventáře a drobného uživatelského nákladem 2 mil. Kč. Celkově se tedy jednalo o zajištění staveb. softwaru v celkové pořizovací ceně 2 97,23 Kč. V oblasti K majetku převzatému od ZVHS lze konstatovat, že byl převeden nedokončených investic bylo převzato 25 položek projektové ve stavu, který představuje poměrně velký vnitřní dluh. Jeho a jiné dokumentace v celkové hodnotě Kč. Archivní uvedení do řádného stavu zabere nemalé investiční i provozní dokumentace byla převzata v 258 položkách. prostředky a časově se jedná o práce nejméně ve střednědobém V souvislosti s transformací byly k převedeny pracovně časovém horizontu. právní vztahy spojené s převzetím 15 zaměstnanců ZVHS, z čehož 25

15 26 27 Ekonomické výsledky Zpráva auditora Ú č etní závě rka P ř íloha k úč etní závě rce

16 Ekonomické výsledky 28 V roce 211 měl na ekonomiku státního podniku významný vliv transformace ZVHS a vlivem pořízení majetku investiční činností. převod správy určených drobných vodních toků v důsledku Hodnota celkového pořízení dlouhodobého majetku v roce transformace Zemědělské vodohospodářské správy s účinností od 211 dosáhla částky tis. Kč, z toho tis. Kč bylo V této souvislosti byl od ZVHS převzat majetek v celkové realizováno z dotací, tis. Kč z vlastních zdrojů pořizovací ceně tis. Kč a v zůstatkové ceně tis. Kč, a tis. Kč bylo pořízeno bezúplatně, především v souvislosti vyčíslené v návaznosti na skutečný fyzický stav majetku. Na činnost s transformací ZVHS. Investiční dotace byly čerpány ze státního správy drobných vodních toků bylo v roce 211 v nákladech rozpočtu (kapitola MZE) na odstraňování povodňových škod z let vynaloženo celkem tis. Kč, z toho tis. Kč tvořily odpisy 29 a 21 v celkové výši 5 59 tis. Kč, na protipovodňovou převzatého majetku a tis. Kč bylo čerpáno na jeho opravy prevenci ve výši tis. Kč a na výkupy pro akci Opatření na a údržbu. horní Opavě ve výši tis. Kč. Z Operačního programu Životní I přes tento negativní faktor se podařilo dosáhnout hospodářského prostředí byly čerpány dotace na modernizaci monitorovacího výsledku ve výši tis. Kč. Náklady celkem činily 7 28 tis. Kč systému vodohospodářského dispečinku, revitalizaci vodních a meziročně vzrostly o tis. Kč. Nárůst nákladů, souvisejících toků a studie povodňových rizik na vodních tocích v celkové výši s transformací ZVHS byl v rámci celkových nákladů částečně tis. Kč. Město Ostrava poskytlo dotaci na protipovodňovou kompenzován tím, že významná část oprav povodňových škod, prevenci ve výši 11 tis. Kč. hrazených z vlastních zdrojů byla kryta rezervami na povodně, V oblasti oběžných aktiv došlo oproti roku 21 k poklesu vytvořenými v minulých letech. pohledávek o tis. Kč, a to zejména vlivem snížení dohadných Na opravy bylo v roce 211 vynaloženo celkem tis. Kč, položek na pojistné plnění. Stav pohledávek z obchodního styku z toho tis. Kč na odstraňování povodňových škod z roku po lhůtě splatnosti byl minimální. 29, tis. Kč na odstraňování povodňových škod z roku V pasivech došlo meziročně k nárůstu vlastních zdrojů o , 21, tis. Kč na opravy a údržbu vodních toků a tis. a to opět zejména vlivem zvýšení hodnoty kapitálových Kč na opravy ostatního majetku. Zdrojově byly tyto opravy hrazeny fondů v důsledku převzetí majetku ZVHS a díky dosaženému z dotací na odstraňování povodňových škod ve výši tis. Kč hospodářskému výsledku. Cizí zdroje naopak meziročně poklesly a z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč, z čehož tis. Kč bylo o tis. Kč vlivem čerpání rezerv a snížením zadluženosti. kryto pojistným plněním. Meziročně tak došlo k nárůstu o tis. V této oblasti je nutné pozitivně hodnotit fakt, že v roce 211 byly Kč a v případě oprav hrazených z vlastních zdrojů o tis. Kč. uhrazeny poslední splátky dlouhodobých finančních závazků, a to Celkové výnosy v roce 211 činily tis. Kč, což přestavuje jak státní návratné finanční výpomoci poskytnuté na výstavbu VD mírný meziroční nárůst o 87 tis. Kč. Tržby byly meziročně vyšší Slezská Harta, tak úvěrů čerpaných na odstraňování povodňových o 2 79 tis. Kč, a to zejména díky výrobě elektrické energie škod z roku a ostatním tržbám z prodeje služeb. Naproti tomu v ostatních Závěrem lze konstatovat, že i přes výrazný odliv zdrojů v souvislosti provozních výnosech došlo vlivem snížení objemu přijatých dotací s transformací ZVHS, se kterým je s ohledem na stav převzatého a nižších nároků na pojistné plnění za povodňové škody meziročně majetku nutno počítat i v budoucích obdobích, se podařilo v roce k poklesu oproti roku 21 o 2 67 tis. Kč. 211 dosáhnout solidních hospodářských výsledků, které spolu V rozvahové části ekonomiky, konkrétně ve stálých aktivech, je s rezervami z minulých let vytvářejí dobrou výchozí ekonomickou oproti roku 21 patrný nárůst dlouhodobého majetku o základnu pro rok následující. tis. Kč, a to zejména v důsledku bezúplatných převodů v rámci 29

17 Ekonomické výsledky NÁKLADY (v tis. Kč) Spotřebované nákupy STRUKTURA NÁKLADŮ Služby 37,78 % z toho: opravy a udržování Osobní náklady 31,28 % ostatní služby Odpisy, rezervy, opravné položky 2,21 % Osobní náklady z toho: mzdové náklady zákonné sociální a zdravotní pojištění Daně a poplatky Jiné provozní náklady Provozní náklady celkem Finanční náklady celkem 218 z toho: placené úroky Odložená daň NÁKLADY CELKEM,27 % z toho: odpisy ostatní Ostatní náklady Odpisy, opravné položky, rezervy opravné položky a rezervy 6,7 % Nakupované služby ostatní sociální náklady 3 Spotřebované nákupy 8 spotřebované nákupy služby osobní náklady odpisy, rezervy, opravné položky ostatní náklady VÝNOSY (v tis. Kč) 31 STRUKTURA VÝNOSŮ Tržby Tržby za povrchovou vodu 69,76 % z toho: za povrchovou vodu Tržby za elektrickou energii 9,21 % za elektrický proud Tržby za ryby 2, % za ryby Tržby za služby a zboží 1,7 % za služby a zboží 1 8 Ostatní výnosy Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace Provozní výnosy celkem Finanční výnosy celkem 2 22 z toho: přijaté úroky ostatní Přidaná hodnota 1, % HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kč) Zisk po zúčtování odložené daně VÝNOSY CELKEM 8 Jiné provozní výnosy VÝNOSY CELKEM 17,52 % tržby za povrchovou vodu tržby za elektrickou energii tržby za ryby tržby za služby a zboží ostatní výnosy

18 Zpráva auditora Zpráva auditora 32 33

19 Účetní závěrka Účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k (v tis. Kč) Běžné období Minulé Označ. AKTIVA řád. Brutto Korekce Netto období a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubry movitých věcí B.II.. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Odložený daňový závazek C. Oběžná aktiva B.III. Krátkodobé závazky C.I. Zásoby B.III.1. Závazky z obchodních vztahů C.I.1. Materiál B.III.5. Závazky k zaměstnancům C.I.. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.I.5. Zboží B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace C.II. Dlouhodobé pohledávky B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy B.III.1. Dohadné účty pasivní C.II.7. Jiné pohledávky B.III.11. Jiné závazky C.III. Krátkodobé pohledávky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.I. Časové rozlišení C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.I.1. Výdaje příštích období C.III.8. Dohadné účty aktivní C.I.2. Výnosy příštích období C.III.9. Jiné pohledávky Kontrolní číslo C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období Kontrolní číslo Označ. a PASIVA b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky řád. c Běžné období 5 Minulé období 6

20 Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Generální ředitel Výkonný management C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Personální Dozorčí C.. Sociální náklady odbor rada Obchodní Technický Ekonomický Investiční Ředitel závodu Ředitel závodu 36 D. Daně a poplatky ředitel ředitel ředitel ředitel Opava Frýdek-Místek 37 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Útvar III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu drobných toků III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu Odbor obchodně Odbor TOR Odbor právní Referát VAB F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu kontraktakční Odbor majetkový F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období IV. Ostatní provozní výnosy Provozní odbor VH dispečink Odbor VHKI VH laborataře Technická rada H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Finanční X. Výnosové úroky fi nanční ekon. informací ekonomiky práce informatiky hosp. správy rada N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy 55 5 O. Ostatní fi nanční náklady Investiční odbor Odbor projekce * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Úsek Provozní VH provoz VH provoz VH provoz VH provoz VH provoz Doprava a Technický Ekonomický Q.2. - odložená ředitele úsek Opava Skotnice Krnov vodní díla Jeseník mechanizace úsek úsek ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Úsek Provozní VH provoz VH provoz VH provoz VH provoz VH provoz Doprava a Dílny Technický Ekonomický **** Výsledek hospodaření před zdaněním ředitele úsek Frýdek-Místek Ostrava Č. Těšín vodní díla rybné hosp. mechanizace a údržba úsek úsek Kontrolní číslo VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové členění v plném rozsahu za období od do (v tis. Kč) Označení a Text b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 3-3 II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 9, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ Právní forma: státní podnik Identifikační číslo: Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Odry a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 25/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších ORGANIZAČNÍ SCHÉMA předpisů a zákona č. 35/2 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen Vznik podniku: Na základě zákona č. 35/2 Sb. o povodích Datum vzniku podniku: (datum účinnosti zákona č. 35/2 Sb.): Zakladatel: Ministerstvo zemědělství ČR Předchůdce státního podniku: Povodí Odry, akciová společnost Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky:

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více