Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP Vstupní údaje 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18"

Transkript

1 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a

2

3 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje 18 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce Vybrané orgány HZP a změny v jejich složení v roce Správní rada HZP Dozorčí rada HZP Rozhodčí orgán HZP 23 4 Činnost HZP Organizační struktura HZP Informační systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány Systém provádění kontrol výběru pojistného Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Revizní činnost - kontroly poskytovatelů zdravotní péče Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti Smluvní politika Zdravotní péče hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní péče čerpaná z fondu prevence Zdravotní péče hrazená z jiných zdrojů 53 5 Tvorba a čerpání fondů HZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených mezinárodních smluv Odvod ze ZFZP do Zajišťovacího fondu 67 2 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

4 5.2 Provozní fond Fond reprodukce majetku Zabezpečení činnosti HZP hmotným a nehmotným majetkem Sociální fond Rezervní fond Fond prevence Splnění podmínek podle 1 odst. 3 vyhlášky č. 418/2003 Sb Ostatní zdaňovaná činnost Fond specifické zdravotní péče 90 6 Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti HZP Stav pohledávek a závazků HZP Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky ve lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Závazky ve lhůtě splatnosti Plnění podmínek splátkových kalendářů Pojištěnci HZP 99 7 Plnění podmínek ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb Závěr Přílohy 106 Stav aktiv a pasiv k Výkaz zisku a ztráty k Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy 111 Auditorská zpráva k výroční zprávě 112 Stanoviska správní a dozorčí rady k výroční zprávě 113 Samostatné přílohy Účetní závěrka a zpráva auditora k účetní závěrce Zvláštní část výroční zprávy Výroční zpráva 2006

5 Zkratky a přehled citovaných zákonů související s textovou částí a tabulkovými přílohami VZ 2006 Zkratky: ADSL ARO BÚ CMÚ CP ČKA ČLK ČNB ČR DHM DNM DR DRG DRNR EU FM Fprev FRM HVLP HZP IS ISVS IT JIP ČKA LDN LSPP MF MZ NKÚ OBZP OLÚ ORL OSVČ OZdČ PF Asymetrická digitální účastnická linka (Asymetric Digital Subscriber Line) Anesteziologicko-resuscitační oddělení Běžný účet Centrum mezistátních úhrad Cenné papíry Česká konsolidační agentura Česká lékařská komora Česká národní banka Česká republika Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dozorčí rada Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Groups) Doprava raněných, nemocných a rodiček Evropská unie Fond majetku Fond prevence Fond reprodukce majetku Hromadně vyráběné léčivé přípravky Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Informační systém Informační systémy veřejné správy Informační technologie Jednotka intenzivní péče Česká konsolidační agentura Léčebna pro dlouhodobě nemocné Lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí Ministerstvo zdravotnictví Nejvyšší kontrolní úřad Osoby bez zdanitelných příjmů Odborné léčebné ústavy Otorinolaryngologie Osoby samostatně výdělečně činné Ostatní zdaňovaná činnost Provozní fond 4 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

6 RF Rezervní fond RO Rozhodčí orgán SF Sociální fond Sml Poj Smluvní pojištění SR Správní rada TIS Transakční informační systém TISS Bodovací systém léčebných výkonů pro stanovení ošetřovacího dne v intensivní péči VPN Virtuální privátní síť (Virtual Private Network) v. z. p. Veřejné zdravotní pojištění VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VZ 2006 Výroční zpráva za rok 2006 VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ZF Zajišťovací fond ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZP Zdravotní pojišťovny ZPP 2006 Zdravotně pojistný plán na rok 2006 ZULP Zvlášť účtované léčivé přípravky ZUM Zvlášť účtovaný materiál ZZP Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ZZ Zdravotnická zařízení ZZS Záchranná zdravotní služba 5 Výroční zpráva 2006

7 Citované zákony: Zákon č. 592/1992 Sb. Zákon č. 48/1997 Sb. Zákon č. 280/1992 Sb. Zákon č. 551/1991 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 109/2006 Sb. Zákon č. 117/2006 Sb. zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění 6 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

8 Citované vyhlášky: Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb. Vyhláška č. 550/2005 Sb. Vyhláška č. 101/2006 Sb. Vyhláška č. 418/2003 Sb. Vyhláška č. 503/2002 Sb. Vyhláška č. 644/2004 Sb. Vyhláška MZ č. 457/2000 Sb. Vyhláška č. 290/2006 Sb. Vyhláška č. 274/2005 Sb. vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 vyhláška č. 101/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu vyhláška MZ č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy vyhláška č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí MZ o rámcových smlouvách podle 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu 7 Výroční zpráva 2006

9

10 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a

11 Úvodní slovo ředitele HZP Vážení klienti, dovolte, abych se v úvodu výroční zprávy ohlédl a zhodnotil působení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce Z pohledu dosavadního působení pojišťovny a vzhledem k některým skutečnostem lze tento rok považovat za mimořádně úspěšný. Minulý rok byl rokem volebním a byly to právě výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR, které naznačily, jakým směrem se bude ubírat systém veřejného zdravotního pojištění v České republice. S volebními výsledky však byly spojeny i významné personální změny v oblasti státní správy. Právě změny v personální oblasti státní správy a orgánů HZP několikrát významně zasáhly do vnitřního chodu pojišťovny a ovlivnily personální obsazení jejího vrcholového managementu. Mohu s potěšením konstatovat, že přes tyto skutečnosti si pojišťovna udržela pevnou pozici na trhu zdravotního pojištění, dosáhla vynikajících výsledků hospodaření, stabilizovala a prohloubila své profesionální činnosti. Vyrovnaná bilance hospodaření pojišťovny byla vždy jedním ze základních parametrů strategického působení HZP na trhu veřejného zdravotního pojištění. Přes problematický vývoj uvnitř státní správy dosáhla pojišťovna z pohledu ekonomických ukazatelů v roce 2006 jedny z nejlepších výsledků v dosavadní historii svého působení. Kladná bilance základního fondu zdravotního pojištění vytvořila předpoklady pro včasné platby poskytovatelům za vykázanou a uznanou zdravotní péči. Výsledky hospodaření HZP je nutné ocenit i vzhledem ke skutečnosti, že ani v roce 2006 se nezměnily základní parametry prostředí, ve kterém žije a působí většina pojištěnců HZP. Podstatnou část regionu hlavního působení pojišťovny lze charakterizovat jednou z nejhustších sítí zdravotnických zařízení a ekologicky nevhodným životním prostředím. HZP navíc má ve srovnání s ostatními pojišťovnami nejvyšší podíl pojištěnců, u kterých je plátcem pojistného stát. O to více je nutné ocenit dosažené výsledky. Pojišťovna zaměřila své koncepční činnosti ke stabilizaci počtu pojištěnců v tradičních oblastech svého zájmu a působení. Akviziční potenciál a řízená expanze pomocí cílených programů preventivní péče byla předmětem působení pojišťovny v oblastech střední Moravy, jižní Moravy a kraje Vysočina. I zde mohu konstatovat dosažení stanovených cílů v podobě počtu nově registrovaných pojištěnců. Skvělými výsledky celkového hospodaření a splněním akvizičních parametrů si pojišťovna udržela své výsadní postavení mezi regionálními zdravotními pojišťovnami v České republice. 10 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

12 Významným prvkem rozvoje pojišťovny v roce 2006 bylo nepřetržité zkvalitňování vztahu pojišťovny k jejím klientům. Prvořadým zájmem HZP byla orientace na zdokonalení a rozšíření informační podpory při obsluze klientů. V této souvislosti pojišťovna dokončovala projekt přechodu na nový informační systém zajišťující vyšší komfort obsluhy klientů nejenom z řad pojištěnců, ale i poskytovatelů zdravotní péče a zaměstnavatelů. Pojišťovna rozšířila nabídku služeb obsluhy klientů o činnost interního informačního centra poskytujícího zasvěcené, rychlé a komplexní informace. S kvalitou obsluhy klientů souviselo i postupné prohloubení a profesionalizace činností ve vztahu k zajištění lékařské péče pro občany ČR při jejich pobytu ve státech Evropské unie. HZP se pravidelně podílela na přípravě metodických pokynů a předpisů upravujících podmínky vzájemného čerpání zdravotní péče pro občany ČR a ostatních členských zemí EU. Na první pohled nedoznal systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 žádných podstatných změn. Uplynulý rok však naznačil, jakým směrem se bude ubírat systém veřejného zdravotního pojištění v příštích letech. Hlavním katalyzátorem těchto změn je dosavadní nepříznivý demografický vývoj České republiky a očekávané stárnutí české populace. Z dlouhodobého hlediska není udržitelné, aby bylo zvyšování výdajů do zdravotnictví financováno pouze z veřejných zdrojů. Dá se tedy předpokládat, že dosavadní systém neomezené solidarity se bude vyvíjet směrem k angažovanosti občana ve formě jeho spoluúčasti při financování zdravotní péče o jeho zdraví. Dosažení větší efektivity celého systému předpokládá i změnu dosavadní pozice státu a jeho institucí. Namísto role pojišťovatele a poskytovatele zdravotní péče zaujmou stát a zainteresované státní instituce úlohu efektivního regulátoru dohlížejícího na dodržování podmínek fungování celého systému zdravotního pojištění. Prioritou bude ochrana práv spotřebitele, tedy občana, plátce zdravotního pojištění. Jsem přesvědčen, že Hutnická zaměstnanecká pojišťovna má všechny předpoklady k tomu, aby v očekávání významných systémových změn vytvořila předpoklady pro úspěšný strategický vývoj v příštích letech. Ing. Zdeněk Vrožina, MBA 11 Výroční zpráva 2006

13 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP Vážení přátelé, s radostí využívám této příležitosti, abych Vás všechny, jak pojištěnce HZP a zdravotnická zařízení, tak ostatní orgány a instituce spolupracující s HZP seznámil s činnosti Správní rady HZP v roce Tento rok měl výrazné zvláštnosti oproti předchozím obdobím, byl stejně náročný a opět poznamenán řadou legislativních změn. Rok 2006 byl rokem parlamentních voleb, jejichž výsledky přinesly určité představy, jakým směrem se bude celý systém veřejného zdravotního pojištění ubírat. Rozdílné postoje k této otázce se dotkly i samotné HZP, což vyústilo v personální změny ve vrcholovém managementu pojišťovny. Naštěstí toto období bylo velmi krátké a po personálních změnách ve státní správě došlo k výraznému uklidnění vnitřní situace a k návratu ke koncepčnímu systému práce. I přes tyto personální změny si pojišťovna udržela svůj vysoký standart, dosáhla velmi dobrých výsledků, dále se stabilizovala a uvedená turbulence neměla dopad na její pojištěnce a na její postavení mezi ostatními zdravotními pojišťovnami. Nutno konstatovat, že vedení HZP v žádném případě nestálo stranou při přípravě a následné realizaci legislativních změn. Některé návrhy z těchto změn jsou realizovány v současné době. HZP má za sebou již 14 let svého působení na trhu veřejného zdravotního pojištění. Tento stav bohužel nemůže konstatovat řada dalších zdravotních pojišťoven, které se za uplynulé období nedokázaly plně přizpůsobit kontinuálním změnám. Jedním ze základu tohoto úspěchu je skutečnost, že činnost HZP vychází ze strategie, která je postavena na samé podstatě poslání naší zdravotní pojišťovny. Dovolte mi proto, abych se krátce poohlédl zpět a zhodnotil toto období existence a působení HZP jako pevného článku v celém systému veřejného zdravotního pojištění, období, kdy pojišťovna musela překonávat na své cestě celou řadu překážek. Rád bych touto cestou veřejně poděkoval všem členům Správní rady HZP, kteří v uplynulém období pracovali ve prospěch dobrého jména pojišťovny, věnovali mu svůj volný čas, top managementu zakládajících podniků za jejich trvale aktivní pomoc v průběhu celého období, zaměstnancům HZP za jejich poctivý přístup k plnění náročných úkolů a klientům za důvěru, kterou v HZP mají. 12 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

14 Systém zdravotního pojištění nedoznal v roce 2006 zásadních změn. I přes přetrvávající kritický pohled státní správy na zdravotní pojišťovny a současnou ekonomickou situaci významných plátců zdravotního pojištění, která stále není v optimálnímu stavu, byl rok 2006 pro HZP ekonomicky velmi úspěšný. Díky tomuto vývoji si pojišťovna vytvořila i do budoucna velmi dobrou výchozí pozici pro včasné hrazení svých závazků zdravotnickým zařízením. Mohu vás přátelé ubezpečit, že Správní rada HZP se ve spolupráci s managementem pojišťovny v celém tomto období aktivně zapojila do celkového zlepšení systému, hledala nové způsoby ohodnocení práce lékařů, včetně variantnosti řešení způsobu úhrady zdravotní péče. Uvedené kroky ve spojení s trvalou kontrolou výdajů v režijní oblasti přispěly ke skutečnosti, že HZP upevnila v uvedeném období svou finanční stabilitu, což jí následně umožnilo vytvořit předpoklady k bezproblémového způsobu úhrad poskytovatelům zdravotní péče. Její vyrovnaná hospodářská bilance přispěla k tomu, že HZP patří mezi zdravotní pojišťovny s vysokým kreditem, vykazuje kladný přebytek v celkovém hospodaření pojišťovny a ke konci roku 2006 nevykazovala neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči svým partnerům. Vážení přátelé, důvěra kterou jste nám v uplynulém období působení pojišťovny dali, zavazuje nejenom vedení HZP, ale rovněž i Správní a Dozorčí radu HZP k tomu, aby trvale pracovaly v souladu se strategickými záměry pojišťovny na realizaci koncepce dalšího rozvoje zejména ve vztahu zlepšování kvality služeb poskytovaných HZP. Chci vás při této příležitosti ujistit, že Správní rada HZP udělá vše proto, aby i v následujícím období byla vaše spokojenost s touto zdravotní pojišťovnou maximální. Ing. Ladislav Sitko 13 Výroční zpráva 2006

15 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP Vážené klientky a klienti, dámy a pánové, ráda bych Vás prostřednictvím následujících řádků informovala o zásadních oblastech činnosti dozorčí rady v roce Dozorčí rada plnila v uplynulém roce nejenom předem definované úkoly, ale operativně řešila i aktuální zadání vyplývající z reálné situace v systému veřejného zdravotního pojištění. Při plnění těchto úkolů uplatnila erudici a maximální množství svých zkušeností. V průběhu roku 2006 se dozorčí rada setkala celkem devětkrát. Na svých zasedáních se v souladu s plněním funkce kontrolního orgánu podrobně zabývala zejména dodržováním platných právních předpisů a interních norem pojišťovny, plněním ukazatelů zdravotně pojistného plánu, který obsahuje základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny a kontrolou výsledků hospodaření. Vyvrcholením celoroční práce dozorčí rady bylo její doporučující stanovisko k účetní závěrce a rozboru hospodaření HZP za rok Na jednotlivých zasedáních se dozorčí rada seznamovala se závěry z jednání Správní rady HZP, probíhaly konzultace s managementem pojišťovny týkající se dílčích oblastí kontrolní činnosti. Rok 2006 hodnotím z pohledu dozorčí rady jako poměrně náročný. Byl provázen událostmi, které v přímé vazbě na výsledky voleb souvisely s personální obměnou na ministerstvech, čímž byly předznamenány personální změny ve vrcholovém vedení pojišťovny. Zejména díky svému silnému vnitřnímu potenciálu dokázala pojišťovna relativně nelehké období překlenout a hodnocený rok 2006 byl i přes svou náročnost pro Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu úspěšný. Tento závěr dokládá i kladné stanovisko Dozorčí rady HZP k roční účetní závěrce a také výrok auditora, jehož znění naleznete ve výroční zprávě. Pozitivní vývoj a potenciál dokumentují rovněž ukazatele vycházející ze základních principů existence zdravotní pojišťovny a sledující interakci a evoluci jednotlivých zdravotně pojistných a ekonomických faktorů v turbulentním prostředí veřejného zdravotního pojištění. 14 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

16 Doufám, že i nadále zachováte Hutnické zaměstnanecké pojišťovně svou přízeň a děkuji Vám za důvěru, kterou jste jí v roce 2006 věnovali. Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice stále stojí před zásadním rozhodnutím, jakou cestu dále zvolit. Věřím, že směr, kterým se bude české zdravotnictví ubírat, bude pro pojišťovnu znamenat posílení její pozice a pro klienty pak především kvalitnější péči v souladu s trendy moderní medicíny. Hlavním cílem dozorčí rady v nejbližší budoucnosti je navázat na definovanou koncepci a systém práce a v souladu se strategií a aktuálními trendy pokračovat v naplňování svého poslání. Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA 15 Výroční zpráva 2006

17

18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a V ý r o č n í z p r á v a

19 1. Vstupní údaje Obchodní firma: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ Identifikační číslo: Statutární orgán: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA, ředitel Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava Telefon, fax, , , Internetová adresa: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna vznikla dne 1. prosince 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545, a to v souladu s ustanovením 5 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 3 téhož zákona jí bylo uděleno povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla na základě žádosti největších hutních a hutnicko-strojírenských podniků moravskoslezského regionu: Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 bylo ke dni povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. ZZP ATLAS byla k zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUŤ, a. s. (dnes Mittal Steel Ostrava, a. s.), TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Železárny a drátovny Bohumín, s. p. (dnes ŽDB GROUP a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s. (dnes Hutní montáže, a. s.). 18 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

20 2. Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2006 Činnost Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce 2006 vycházela podobně jako v minulých letech ze strategie jejího dlouhodobého rozvoje. Vedle efektivního výběru pojistného a včasných úhrad poskytovatelům zdravotní péče se jednalo o zajištění kvalitních služeb pro klienty HZP. K dalším parametrům vývoje pojišťovny v roce 2006 patřilo zajištění následujících strategických cílů: Základním strategickým cílem bylo udržení vyrovnané bilance hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění a dosažení vyváženosti příjmů a výdajů při zachování platební schopnosti pojišťovny. HZP upřednostňovala upevňování pozic ve stávajících regionech svého působení. Ve snaze o stabilizaci kmene pojištěnců uplatňovala HZP strategii odlišení, kdy se snažila svojí nabídkovou řadou preventivních programů oslovovat různé skupiny klientů. Z pohledu vnitřních činností pojišťovny bylo v roce 2006 cílem dosažení stabilizace a prohloubení profesionalizace činností zdravotní pojišťovny. HZP usilovala o pružný přístup a rychlé reakce na měnící se vnější podmínky. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna v roce 2006 navázala na trhu veřejného zdravotního pojištění na své úspěšné působení v předcházejících letech. V ekonomických ukazatelích HZP dosáhla v roce 2006 jedny z nejlepších výsledků ve své historii. Kladná bilance hospodaření základního fondu zdravotního pojištění vytvořila předpoklady pro včasné platby poskytovatelům zdravotní péče. Výsledky celkového hospodaření HZP je nutné ocenit i vzhledem ke skutečnosti, že ani v roce 2006 se nezměnily základní ekonomické parametry ani životní prostředí, ve kterém žije a působí většina pojištěnců HZP. Kmen pojištěnců HZP navíc zahrnuje ve srovnání s ostatními pojišťovnami nejvyšší podíl pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát. Rok 2006 byl obdobím stabilizace kmene pojištěnců HZP a řízené expanze v zázemí hlavního regionu působení HZP. K těmto oblastem patřily regiony střední a jižní Moravy a kraje Vysočina. Plánovaného počtu nově registrovaných pojištěnců bylo v roce 2006 dosaženo. Vývoj událostí v roce 2006 naznačil odpověď, jakým směrem se bude ubírat systém veřejného zdravotního pojištění v příštích letech. Hlavním katalyzátorem těchto změn je dosavadní nepříznivý demografický vývoj České republiky a s tím související stárnutí české populace. Z dlouhodobého hlediska není udržitelné, aby bylo zvyšování výdajů ve zdravotnictví financováno pouze z veřejných zdrojů. Dá se předpokládat, že dosavadní systém neomezené solidarity se bude vyvíjet směrem k angažovanosti občana ve formě jeho spoluúčasti při financování zdravotní péče. Kvalita péče bude explicitní podmínkou uzavření kontraktu mezi pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče a přinese potenciální příležitost k posílení postavení a rozhodovacích pravomocí pojišťovny. Nalezení efektivity systému předpokládá změnu pozice státu z role pojišťovatele a poskytovatele zdravotní péče na úlohu efektivního regulátoru dohlížejícího na dodržování podmínek fungování celého systému zdravotního pojištění. Prioritou bude ochrana práv spotřebitele, tedy občana, plátce zdravotního pojištění. Změny v personální oblasti státní správy a orgánů HZP několikrát významně zasáhly do vnitřního chodu pojišťovny a ovlivnily personální obsazení jejího vrcholového managementu. Přes tyto skutečnosti si pojišťovna udržela pevnou pozici na trhu zdravotního pojištění, dosáhla vynikajících výsledků hospodaření a v očekávání významných systémových změn si vytvořila předpoklady pro úspěšný strategický vývoj v příštích letech. 19 Výroční zpráva 2006

21 3. Vybrané orgány HZP a změny v jejich složení v průběhu roku 2006 Ředitel HZP: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA (do ) Ing. Karel Pustelník, PhD., MBA (od do ) Ing. Zdeněk Vrožina, MBA (od ) V mezidobí byl správní radou pověřen řízením HZP Ing. Radovan Kouřil Finanční ředitel: Ing. Radovan Kouřil Zdravotní ředitelka: MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ředitel úseku řízení: Ing. Jan Noga Právo pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách týkajících se její činnosti bylo v roce 2006 naplňováno prostřednictvím orgánů HZP, kterými jsou správní rada, dozorčí rada, ředitel, a dále prostřednictvím Rozhodčího orgánu HZP. 3.1 Správní rada HZP Správní rada HZP je nejvyšším orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti HZP. Správní rada HZP zasedala v roce 2006 ve složení: zástupci pojištěnců: Ing. Rostislav Tkáč člen Jaroslav Sikora člen Břetislav Ošťádal člen Leopold Laskovský člen Bohumil Osmančík člen Bc. Josefa Musiolová člen zástupci zaměstnavatelů: Ing. Ladislav Sitko předseda Ing. Boguslaw Heczko místopředseda Ing. Jiří Adámek člen Ing. Jiří Gwozdz člen Ing. Zdeněk Chládek člen Ing. Pavel Tomášek člen 20 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

22 zástupci státu: Zdeňka Vlčanová Ing. Sylva Stodulková MUDr. Renáta Pluskalová (do ) Ing. Pavel Lešek (od do ) Ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA (do ) Ing. František Kubásek (do ) MUDr. Pavel Hroboň (od ) PhDr. Lucie Antošová (od ) MUDr. Michael Vít, Ph.D. (od ) Ing. Ludmila Picková (od ) Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2006 sešla na devíti řádných zasedáních a jednom mimořádném zasedání konaných ve dnech 12. ledna, 5. dubna, 26. dubna, 28. června, 10. července, 26. července, 18. září, 11. října, 1. listopadu a 13. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2005, fondovým hospodařením HZP v roce 2006, výsledky revizní činnosti Dozorčí rady HZP, legislativními dopady na činnost HZP, zdravotně pojistným plánem na rok 2007, způsobem úhrad zdravotní péče za jednotlivá pololetí roku 2006, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, preventivními programy pro pojištěnce HZP, organizačním řádem HZP, výsledky kontroly NKÚ a následnými nápravnými opatřeními, výsledky kontroly MZ a následnými nápravnými opatřeními, odvoláním a jmenováním ředitele HZP, rozdělením výsledku hospodaření ze zdaňované činnosti za rok 2005, zlepšením dostupnosti specializované zdravotní péče pro pojištěnce HZP, Statutem HZP a jednacími řády orgánů HZP, pravidly odměňování členů orgánů HZP a Rozhodčího orgánu HZP. 21 Výroční zpráva 2006

23 3.2 Dozorčí rada HZP Dozorčí rada HZP zasedala v roce 2006 ve složení: zástupci pojištěnců: Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA předsedkyně Boris Stýskala člen Jaroslav Janek člen Alfréd Kubíček člen Alois Štverák člen Milan Rossmann člen zástupci zaměstnavatelů: Ing. Miroslav Stančík místopředseda Jiří Filip člen Ing. Mojmír Kašprišin člen Ing. Dagmar Orszuliková člen Mgr. Jan Rafaj člen PhDr. Hana Lednická člen zástupce státu: Ing. Milan Souček Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2006 sešla na devíti řádných zasedáních konaných ve dnech 11. ledna, 5. dubna, 26. dubna, 11. května, 20. června, 26. července, 12. září, 11. října a 12. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2005, výsledky kontrol hospodaření HZP, informacemi ze zasedání Správní rady HZP, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, aktuální finanční situací, zdravotně pojistným plánem na rok 2007, výsledky kontroly NKÚ a následnými nápravnými opatřeními, výsledky kontroly MZ a následnými nápravnými opatřeními, rozdělením hospodářského výsledku ze zdaňované činnosti za rok 2005, jednacím řádem Dozorčí rady HZP. 22 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

24 3.3 Rozhodčí orgán HZP Zástupci Správní rady HZP: Ing. Rostislav Tkáč předseda Jaroslav Sikora člen Bohumil Osmančík člen Zástupci Dozorčí rady HZP: Boris Stýskala člen Alfréd Kubíček člen Alois Štverák člen Zástupce HZP: JUDr. Anna Antlová člen Zástupce MPSV: MUDr. Marta Kotasová místopředsedkyně Zástupce MZ: Mgr. Květa Hamzová člen (do ) Ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA člen (od do ) Ing. Pavel Lešek člen (od do ) JUDr. Josef Kunc člen (od ) Zástupce MF: Ing. Milan Souček člen Rozhodčí orgán HZP se v roce 2006 sešel k sedmi pracovním jednáním konaným ve dnech 26. ledna, 6. dubna, 25. května, 22. června, 7. září, 19. října a 7. prosince, na nichž projednal celkem 221 případů odvolání proti rozhodnutím vydaným HZP (příp. žádostí o odstranění tvrdosti zákona dle 53a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.). Z celkového počtu projednaných případů vydal Rozhodčí orgán HZP v roce 2006: 8 rozhodnutí ve věci dlužného pojistného, 204 rozhodnutí ve věcech penále, 8 rozhodnutí ve věcech přirážky k pojistnému, 1 rozhodnutí ve věci žádosti o vrácení přeplatku. Z celkového počtu projednaných případů bylo v roce 2006: 32 rozhodnutí potvrzeno, 186 rozhodnutí změněno (vyhověno žádosti o odstranění tvrdosti zákona), 3 rozhodnutí zrušena a vrácena k novému projednání. Rozhodování HZP Novelou zákona č. 48/1997 Sb. byla s účinností od svěřena pravomoc odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále ve výši nepřesahující 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti, přímo zdravotním pojišťovnám ( 53a zákona). Ředitelem HZP jmenovaná tříčlenná návrhová komise připravovala v průběhu roku 2006 návrhy na rozhodnutí o odstranění tvrdosti v jednotlivých případech. V roce 2006 tak HZP rozhodla o 843 žádostech o odstranění tvrdosti dle 53a zákona č. 48/1997 Sb. 23 Výroční zpráva 2006

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10 1 Vstupní údaje 12 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2004 13 3 Orgány a vedení

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

. hutnická zaměstnanecká pojišťovna

. hutnická zaměstnanecká pojišťovna . hutnická zaměstnanecká pojišťovna výroční zpráva 2005 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 10 Úvodní slovo předsedkyně dozorčí rady 11 1 Vstupní údaje 14 2 Charakteristika

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Obsah 1 Úvod

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii

QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností...

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE HZP 7 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 8 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ HZP V ROCE 2008 9 3 ORGÁNY A VEDENÍ HZP A ZMĚNY V JEJICH SLOŽENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2008 10 3.1 Správní rada HZP 10

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 7 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 8 1 Vstupní údaje 10 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2003 11 3 Orgány a vedení

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka

Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka 3 Grafický návrh obálky a předělových listů ak. malíř Josef Odrážka 4 OBSAH Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10 1. Vstupní údaje 12 2.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více