Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP Vstupní údaje 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18"

Transkript

1 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a

2

3 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje 18 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce Vybrané orgány HZP a změny v jejich složení v roce Správní rada HZP Dozorčí rada HZP Rozhodčí orgán HZP 23 4 Činnost HZP Organizační struktura HZP Informační systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány Systém provádění kontrol výběru pojistného Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Revizní činnost - kontroly poskytovatelů zdravotní péče Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti Smluvní politika Zdravotní péče hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní péče čerpaná z fondu prevence Zdravotní péče hrazená z jiných zdrojů 53 5 Tvorba a čerpání fondů HZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených mezinárodních smluv Odvod ze ZFZP do Zajišťovacího fondu 67 2 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

4 5.2 Provozní fond Fond reprodukce majetku Zabezpečení činnosti HZP hmotným a nehmotným majetkem Sociální fond Rezervní fond Fond prevence Splnění podmínek podle 1 odst. 3 vyhlášky č. 418/2003 Sb Ostatní zdaňovaná činnost Fond specifické zdravotní péče 90 6 Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti HZP Stav pohledávek a závazků HZP Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky ve lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Závazky ve lhůtě splatnosti Plnění podmínek splátkových kalendářů Pojištěnci HZP 99 7 Plnění podmínek ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb Závěr Přílohy 106 Stav aktiv a pasiv k Výkaz zisku a ztráty k Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy 111 Auditorská zpráva k výroční zprávě 112 Stanoviska správní a dozorčí rady k výroční zprávě 113 Samostatné přílohy Účetní závěrka a zpráva auditora k účetní závěrce Zvláštní část výroční zprávy Výroční zpráva 2006

5 Zkratky a přehled citovaných zákonů související s textovou částí a tabulkovými přílohami VZ 2006 Zkratky: ADSL ARO BÚ CMÚ CP ČKA ČLK ČNB ČR DHM DNM DR DRG DRNR EU FM Fprev FRM HVLP HZP IS ISVS IT JIP ČKA LDN LSPP MF MZ NKÚ OBZP OLÚ ORL OSVČ OZdČ PF Asymetrická digitální účastnická linka (Asymetric Digital Subscriber Line) Anesteziologicko-resuscitační oddělení Běžný účet Centrum mezistátních úhrad Cenné papíry Česká konsolidační agentura Česká lékařská komora Česká národní banka Česká republika Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dozorčí rada Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Groups) Doprava raněných, nemocných a rodiček Evropská unie Fond majetku Fond prevence Fond reprodukce majetku Hromadně vyráběné léčivé přípravky Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Informační systém Informační systémy veřejné správy Informační technologie Jednotka intenzivní péče Česká konsolidační agentura Léčebna pro dlouhodobě nemocné Lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí Ministerstvo zdravotnictví Nejvyšší kontrolní úřad Osoby bez zdanitelných příjmů Odborné léčebné ústavy Otorinolaryngologie Osoby samostatně výdělečně činné Ostatní zdaňovaná činnost Provozní fond 4 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

6 RF Rezervní fond RO Rozhodčí orgán SF Sociální fond Sml Poj Smluvní pojištění SR Správní rada TIS Transakční informační systém TISS Bodovací systém léčebných výkonů pro stanovení ošetřovacího dne v intensivní péči VPN Virtuální privátní síť (Virtual Private Network) v. z. p. Veřejné zdravotní pojištění VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VZ 2006 Výroční zpráva za rok 2006 VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ZF Zajišťovací fond ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZP Zdravotní pojišťovny ZPP 2006 Zdravotně pojistný plán na rok 2006 ZULP Zvlášť účtované léčivé přípravky ZUM Zvlášť účtovaný materiál ZZP Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ZZ Zdravotnická zařízení ZZS Záchranná zdravotní služba 5 Výroční zpráva 2006

7 Citované zákony: Zákon č. 592/1992 Sb. Zákon č. 48/1997 Sb. Zákon č. 280/1992 Sb. Zákon č. 551/1991 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 109/2006 Sb. Zákon č. 117/2006 Sb. zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění 6 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

8 Citované vyhlášky: Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb. Vyhláška č. 550/2005 Sb. Vyhláška č. 101/2006 Sb. Vyhláška č. 418/2003 Sb. Vyhláška č. 503/2002 Sb. Vyhláška č. 644/2004 Sb. Vyhláška MZ č. 457/2000 Sb. Vyhláška č. 290/2006 Sb. Vyhláška č. 274/2005 Sb. vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 vyhláška č. 101/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu vyhláška MZ č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy vyhláška č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí MZ o rámcových smlouvách podle 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu 7 Výroční zpráva 2006

9

10 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a

11 Úvodní slovo ředitele HZP Vážení klienti, dovolte, abych se v úvodu výroční zprávy ohlédl a zhodnotil působení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce Z pohledu dosavadního působení pojišťovny a vzhledem k některým skutečnostem lze tento rok považovat za mimořádně úspěšný. Minulý rok byl rokem volebním a byly to právě výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR, které naznačily, jakým směrem se bude ubírat systém veřejného zdravotního pojištění v České republice. S volebními výsledky však byly spojeny i významné personální změny v oblasti státní správy. Právě změny v personální oblasti státní správy a orgánů HZP několikrát významně zasáhly do vnitřního chodu pojišťovny a ovlivnily personální obsazení jejího vrcholového managementu. Mohu s potěšením konstatovat, že přes tyto skutečnosti si pojišťovna udržela pevnou pozici na trhu zdravotního pojištění, dosáhla vynikajících výsledků hospodaření, stabilizovala a prohloubila své profesionální činnosti. Vyrovnaná bilance hospodaření pojišťovny byla vždy jedním ze základních parametrů strategického působení HZP na trhu veřejného zdravotního pojištění. Přes problematický vývoj uvnitř státní správy dosáhla pojišťovna z pohledu ekonomických ukazatelů v roce 2006 jedny z nejlepších výsledků v dosavadní historii svého působení. Kladná bilance základního fondu zdravotního pojištění vytvořila předpoklady pro včasné platby poskytovatelům za vykázanou a uznanou zdravotní péči. Výsledky hospodaření HZP je nutné ocenit i vzhledem ke skutečnosti, že ani v roce 2006 se nezměnily základní parametry prostředí, ve kterém žije a působí většina pojištěnců HZP. Podstatnou část regionu hlavního působení pojišťovny lze charakterizovat jednou z nejhustších sítí zdravotnických zařízení a ekologicky nevhodným životním prostředím. HZP navíc má ve srovnání s ostatními pojišťovnami nejvyšší podíl pojištěnců, u kterých je plátcem pojistného stát. O to více je nutné ocenit dosažené výsledky. Pojišťovna zaměřila své koncepční činnosti ke stabilizaci počtu pojištěnců v tradičních oblastech svého zájmu a působení. Akviziční potenciál a řízená expanze pomocí cílených programů preventivní péče byla předmětem působení pojišťovny v oblastech střední Moravy, jižní Moravy a kraje Vysočina. I zde mohu konstatovat dosažení stanovených cílů v podobě počtu nově registrovaných pojištěnců. Skvělými výsledky celkového hospodaření a splněním akvizičních parametrů si pojišťovna udržela své výsadní postavení mezi regionálními zdravotními pojišťovnami v České republice. 10 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

12 Významným prvkem rozvoje pojišťovny v roce 2006 bylo nepřetržité zkvalitňování vztahu pojišťovny k jejím klientům. Prvořadým zájmem HZP byla orientace na zdokonalení a rozšíření informační podpory při obsluze klientů. V této souvislosti pojišťovna dokončovala projekt přechodu na nový informační systém zajišťující vyšší komfort obsluhy klientů nejenom z řad pojištěnců, ale i poskytovatelů zdravotní péče a zaměstnavatelů. Pojišťovna rozšířila nabídku služeb obsluhy klientů o činnost interního informačního centra poskytujícího zasvěcené, rychlé a komplexní informace. S kvalitou obsluhy klientů souviselo i postupné prohloubení a profesionalizace činností ve vztahu k zajištění lékařské péče pro občany ČR při jejich pobytu ve státech Evropské unie. HZP se pravidelně podílela na přípravě metodických pokynů a předpisů upravujících podmínky vzájemného čerpání zdravotní péče pro občany ČR a ostatních členských zemí EU. Na první pohled nedoznal systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 žádných podstatných změn. Uplynulý rok však naznačil, jakým směrem se bude ubírat systém veřejného zdravotního pojištění v příštích letech. Hlavním katalyzátorem těchto změn je dosavadní nepříznivý demografický vývoj České republiky a očekávané stárnutí české populace. Z dlouhodobého hlediska není udržitelné, aby bylo zvyšování výdajů do zdravotnictví financováno pouze z veřejných zdrojů. Dá se tedy předpokládat, že dosavadní systém neomezené solidarity se bude vyvíjet směrem k angažovanosti občana ve formě jeho spoluúčasti při financování zdravotní péče o jeho zdraví. Dosažení větší efektivity celého systému předpokládá i změnu dosavadní pozice státu a jeho institucí. Namísto role pojišťovatele a poskytovatele zdravotní péče zaujmou stát a zainteresované státní instituce úlohu efektivního regulátoru dohlížejícího na dodržování podmínek fungování celého systému zdravotního pojištění. Prioritou bude ochrana práv spotřebitele, tedy občana, plátce zdravotního pojištění. Jsem přesvědčen, že Hutnická zaměstnanecká pojišťovna má všechny předpoklady k tomu, aby v očekávání významných systémových změn vytvořila předpoklady pro úspěšný strategický vývoj v příštích letech. Ing. Zdeněk Vrožina, MBA 11 Výroční zpráva 2006

13 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP Vážení přátelé, s radostí využívám této příležitosti, abych Vás všechny, jak pojištěnce HZP a zdravotnická zařízení, tak ostatní orgány a instituce spolupracující s HZP seznámil s činnosti Správní rady HZP v roce Tento rok měl výrazné zvláštnosti oproti předchozím obdobím, byl stejně náročný a opět poznamenán řadou legislativních změn. Rok 2006 byl rokem parlamentních voleb, jejichž výsledky přinesly určité představy, jakým směrem se bude celý systém veřejného zdravotního pojištění ubírat. Rozdílné postoje k této otázce se dotkly i samotné HZP, což vyústilo v personální změny ve vrcholovém managementu pojišťovny. Naštěstí toto období bylo velmi krátké a po personálních změnách ve státní správě došlo k výraznému uklidnění vnitřní situace a k návratu ke koncepčnímu systému práce. I přes tyto personální změny si pojišťovna udržela svůj vysoký standart, dosáhla velmi dobrých výsledků, dále se stabilizovala a uvedená turbulence neměla dopad na její pojištěnce a na její postavení mezi ostatními zdravotními pojišťovnami. Nutno konstatovat, že vedení HZP v žádném případě nestálo stranou při přípravě a následné realizaci legislativních změn. Některé návrhy z těchto změn jsou realizovány v současné době. HZP má za sebou již 14 let svého působení na trhu veřejného zdravotního pojištění. Tento stav bohužel nemůže konstatovat řada dalších zdravotních pojišťoven, které se za uplynulé období nedokázaly plně přizpůsobit kontinuálním změnám. Jedním ze základu tohoto úspěchu je skutečnost, že činnost HZP vychází ze strategie, která je postavena na samé podstatě poslání naší zdravotní pojišťovny. Dovolte mi proto, abych se krátce poohlédl zpět a zhodnotil toto období existence a působení HZP jako pevného článku v celém systému veřejného zdravotního pojištění, období, kdy pojišťovna musela překonávat na své cestě celou řadu překážek. Rád bych touto cestou veřejně poděkoval všem členům Správní rady HZP, kteří v uplynulém období pracovali ve prospěch dobrého jména pojišťovny, věnovali mu svůj volný čas, top managementu zakládajících podniků za jejich trvale aktivní pomoc v průběhu celého období, zaměstnancům HZP za jejich poctivý přístup k plnění náročných úkolů a klientům za důvěru, kterou v HZP mají. 12 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

14 Systém zdravotního pojištění nedoznal v roce 2006 zásadních změn. I přes přetrvávající kritický pohled státní správy na zdravotní pojišťovny a současnou ekonomickou situaci významných plátců zdravotního pojištění, která stále není v optimálnímu stavu, byl rok 2006 pro HZP ekonomicky velmi úspěšný. Díky tomuto vývoji si pojišťovna vytvořila i do budoucna velmi dobrou výchozí pozici pro včasné hrazení svých závazků zdravotnickým zařízením. Mohu vás přátelé ubezpečit, že Správní rada HZP se ve spolupráci s managementem pojišťovny v celém tomto období aktivně zapojila do celkového zlepšení systému, hledala nové způsoby ohodnocení práce lékařů, včetně variantnosti řešení způsobu úhrady zdravotní péče. Uvedené kroky ve spojení s trvalou kontrolou výdajů v režijní oblasti přispěly ke skutečnosti, že HZP upevnila v uvedeném období svou finanční stabilitu, což jí následně umožnilo vytvořit předpoklady k bezproblémového způsobu úhrad poskytovatelům zdravotní péče. Její vyrovnaná hospodářská bilance přispěla k tomu, že HZP patří mezi zdravotní pojišťovny s vysokým kreditem, vykazuje kladný přebytek v celkovém hospodaření pojišťovny a ke konci roku 2006 nevykazovala neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči svým partnerům. Vážení přátelé, důvěra kterou jste nám v uplynulém období působení pojišťovny dali, zavazuje nejenom vedení HZP, ale rovněž i Správní a Dozorčí radu HZP k tomu, aby trvale pracovaly v souladu se strategickými záměry pojišťovny na realizaci koncepce dalšího rozvoje zejména ve vztahu zlepšování kvality služeb poskytovaných HZP. Chci vás při této příležitosti ujistit, že Správní rada HZP udělá vše proto, aby i v následujícím období byla vaše spokojenost s touto zdravotní pojišťovnou maximální. Ing. Ladislav Sitko 13 Výroční zpráva 2006

15 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP Vážené klientky a klienti, dámy a pánové, ráda bych Vás prostřednictvím následujících řádků informovala o zásadních oblastech činnosti dozorčí rady v roce Dozorčí rada plnila v uplynulém roce nejenom předem definované úkoly, ale operativně řešila i aktuální zadání vyplývající z reálné situace v systému veřejného zdravotního pojištění. Při plnění těchto úkolů uplatnila erudici a maximální množství svých zkušeností. V průběhu roku 2006 se dozorčí rada setkala celkem devětkrát. Na svých zasedáních se v souladu s plněním funkce kontrolního orgánu podrobně zabývala zejména dodržováním platných právních předpisů a interních norem pojišťovny, plněním ukazatelů zdravotně pojistného plánu, který obsahuje základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny a kontrolou výsledků hospodaření. Vyvrcholením celoroční práce dozorčí rady bylo její doporučující stanovisko k účetní závěrce a rozboru hospodaření HZP za rok Na jednotlivých zasedáních se dozorčí rada seznamovala se závěry z jednání Správní rady HZP, probíhaly konzultace s managementem pojišťovny týkající se dílčích oblastí kontrolní činnosti. Rok 2006 hodnotím z pohledu dozorčí rady jako poměrně náročný. Byl provázen událostmi, které v přímé vazbě na výsledky voleb souvisely s personální obměnou na ministerstvech, čímž byly předznamenány personální změny ve vrcholovém vedení pojišťovny. Zejména díky svému silnému vnitřnímu potenciálu dokázala pojišťovna relativně nelehké období překlenout a hodnocený rok 2006 byl i přes svou náročnost pro Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu úspěšný. Tento závěr dokládá i kladné stanovisko Dozorčí rady HZP k roční účetní závěrce a také výrok auditora, jehož znění naleznete ve výroční zprávě. Pozitivní vývoj a potenciál dokumentují rovněž ukazatele vycházející ze základních principů existence zdravotní pojišťovny a sledující interakci a evoluci jednotlivých zdravotně pojistných a ekonomických faktorů v turbulentním prostředí veřejného zdravotního pojištění. 14 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

16 Doufám, že i nadále zachováte Hutnické zaměstnanecké pojišťovně svou přízeň a děkuji Vám za důvěru, kterou jste jí v roce 2006 věnovali. Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice stále stojí před zásadním rozhodnutím, jakou cestu dále zvolit. Věřím, že směr, kterým se bude české zdravotnictví ubírat, bude pro pojišťovnu znamenat posílení její pozice a pro klienty pak především kvalitnější péči v souladu s trendy moderní medicíny. Hlavním cílem dozorčí rady v nejbližší budoucnosti je navázat na definovanou koncepci a systém práce a v souladu se strategií a aktuálními trendy pokračovat v naplňování svého poslání. Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA 15 Výroční zpráva 2006

17

18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a V ý r o č n í z p r á v a

19 1. Vstupní údaje Obchodní firma: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ Identifikační číslo: Statutární orgán: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA, ředitel Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava Telefon, fax, , , Internetová adresa: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna vznikla dne 1. prosince 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545, a to v souladu s ustanovením 5 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 3 téhož zákona jí bylo uděleno povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla na základě žádosti největších hutních a hutnicko-strojírenských podniků moravskoslezského regionu: Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 bylo ke dni povoleno sloučení ZZP ATLAS - (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. ZZP ATLAS byla k zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUŤ, a. s. (dnes Mittal Steel Ostrava, a. s.), TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Železárny a drátovny Bohumín, s. p. (dnes ŽDB GROUP a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s. (dnes Hutní montáže, a. s.). 18 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

20 2. Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2006 Činnost Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v roce 2006 vycházela podobně jako v minulých letech ze strategie jejího dlouhodobého rozvoje. Vedle efektivního výběru pojistného a včasných úhrad poskytovatelům zdravotní péče se jednalo o zajištění kvalitních služeb pro klienty HZP. K dalším parametrům vývoje pojišťovny v roce 2006 patřilo zajištění následujících strategických cílů: Základním strategickým cílem bylo udržení vyrovnané bilance hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění a dosažení vyváženosti příjmů a výdajů při zachování platební schopnosti pojišťovny. HZP upřednostňovala upevňování pozic ve stávajících regionech svého působení. Ve snaze o stabilizaci kmene pojištěnců uplatňovala HZP strategii odlišení, kdy se snažila svojí nabídkovou řadou preventivních programů oslovovat různé skupiny klientů. Z pohledu vnitřních činností pojišťovny bylo v roce 2006 cílem dosažení stabilizace a prohloubení profesionalizace činností zdravotní pojišťovny. HZP usilovala o pružný přístup a rychlé reakce na měnící se vnější podmínky. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna v roce 2006 navázala na trhu veřejného zdravotního pojištění na své úspěšné působení v předcházejících letech. V ekonomických ukazatelích HZP dosáhla v roce 2006 jedny z nejlepších výsledků ve své historii. Kladná bilance hospodaření základního fondu zdravotního pojištění vytvořila předpoklady pro včasné platby poskytovatelům zdravotní péče. Výsledky celkového hospodaření HZP je nutné ocenit i vzhledem ke skutečnosti, že ani v roce 2006 se nezměnily základní ekonomické parametry ani životní prostředí, ve kterém žije a působí většina pojištěnců HZP. Kmen pojištěnců HZP navíc zahrnuje ve srovnání s ostatními pojišťovnami nejvyšší podíl pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát. Rok 2006 byl obdobím stabilizace kmene pojištěnců HZP a řízené expanze v zázemí hlavního regionu působení HZP. K těmto oblastem patřily regiony střední a jižní Moravy a kraje Vysočina. Plánovaného počtu nově registrovaných pojištěnců bylo v roce 2006 dosaženo. Vývoj událostí v roce 2006 naznačil odpověď, jakým směrem se bude ubírat systém veřejného zdravotního pojištění v příštích letech. Hlavním katalyzátorem těchto změn je dosavadní nepříznivý demografický vývoj České republiky a s tím související stárnutí české populace. Z dlouhodobého hlediska není udržitelné, aby bylo zvyšování výdajů ve zdravotnictví financováno pouze z veřejných zdrojů. Dá se předpokládat, že dosavadní systém neomezené solidarity se bude vyvíjet směrem k angažovanosti občana ve formě jeho spoluúčasti při financování zdravotní péče. Kvalita péče bude explicitní podmínkou uzavření kontraktu mezi pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče a přinese potenciální příležitost k posílení postavení a rozhodovacích pravomocí pojišťovny. Nalezení efektivity systému předpokládá změnu pozice státu z role pojišťovatele a poskytovatele zdravotní péče na úlohu efektivního regulátoru dohlížejícího na dodržování podmínek fungování celého systému zdravotního pojištění. Prioritou bude ochrana práv spotřebitele, tedy občana, plátce zdravotního pojištění. Změny v personální oblasti státní správy a orgánů HZP několikrát významně zasáhly do vnitřního chodu pojišťovny a ovlivnily personální obsazení jejího vrcholového managementu. Přes tyto skutečnosti si pojišťovna udržela pevnou pozici na trhu zdravotního pojištění, dosáhla vynikajících výsledků hospodaření a v očekávání významných systémových změn si vytvořila předpoklady pro úspěšný strategický vývoj v příštích letech. 19 Výroční zpráva 2006

21 3. Vybrané orgány HZP a změny v jejich složení v průběhu roku 2006 Ředitel HZP: Ing. Zdeněk Vrožina, MBA (do ) Ing. Karel Pustelník, PhD., MBA (od do ) Ing. Zdeněk Vrožina, MBA (od ) V mezidobí byl správní radou pověřen řízením HZP Ing. Radovan Kouřil Finanční ředitel: Ing. Radovan Kouřil Zdravotní ředitelka: MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ředitel úseku řízení: Ing. Jan Noga Právo pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách týkajících se její činnosti bylo v roce 2006 naplňováno prostřednictvím orgánů HZP, kterými jsou správní rada, dozorčí rada, ředitel, a dále prostřednictvím Rozhodčího orgánu HZP. 3.1 Správní rada HZP Správní rada HZP je nejvyšším orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti HZP. Správní rada HZP zasedala v roce 2006 ve složení: zástupci pojištěnců: Ing. Rostislav Tkáč člen Jaroslav Sikora člen Břetislav Ošťádal člen Leopold Laskovský člen Bohumil Osmančík člen Bc. Josefa Musiolová člen zástupci zaměstnavatelů: Ing. Ladislav Sitko předseda Ing. Boguslaw Heczko místopředseda Ing. Jiří Adámek člen Ing. Jiří Gwozdz člen Ing. Zdeněk Chládek člen Ing. Pavel Tomášek člen 20 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

22 zástupci státu: Zdeňka Vlčanová Ing. Sylva Stodulková MUDr. Renáta Pluskalová (do ) Ing. Pavel Lešek (od do ) Ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA (do ) Ing. František Kubásek (do ) MUDr. Pavel Hroboň (od ) PhDr. Lucie Antošová (od ) MUDr. Michael Vít, Ph.D. (od ) Ing. Ludmila Picková (od ) Správní rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2006 sešla na devíti řádných zasedáních a jednom mimořádném zasedání konaných ve dnech 12. ledna, 5. dubna, 26. dubna, 28. června, 10. července, 26. července, 18. září, 11. října, 1. listopadu a 13. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2005, fondovým hospodařením HZP v roce 2006, výsledky revizní činnosti Dozorčí rady HZP, legislativními dopady na činnost HZP, zdravotně pojistným plánem na rok 2007, způsobem úhrad zdravotní péče za jednotlivá pololetí roku 2006, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, preventivními programy pro pojištěnce HZP, organizačním řádem HZP, výsledky kontroly NKÚ a následnými nápravnými opatřeními, výsledky kontroly MZ a následnými nápravnými opatřeními, odvoláním a jmenováním ředitele HZP, rozdělením výsledku hospodaření ze zdaňované činnosti za rok 2005, zlepšením dostupnosti specializované zdravotní péče pro pojištěnce HZP, Statutem HZP a jednacími řády orgánů HZP, pravidly odměňování členů orgánů HZP a Rozhodčího orgánu HZP. 21 Výroční zpráva 2006

23 3.2 Dozorčí rada HZP Dozorčí rada HZP zasedala v roce 2006 ve složení: zástupci pojištěnců: Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA předsedkyně Boris Stýskala člen Jaroslav Janek člen Alfréd Kubíček člen Alois Štverák člen Milan Rossmann člen zástupci zaměstnavatelů: Ing. Miroslav Stančík místopředseda Jiří Filip člen Ing. Mojmír Kašprišin člen Ing. Dagmar Orszuliková člen Mgr. Jan Rafaj člen PhDr. Hana Lednická člen zástupce státu: Ing. Milan Souček Dozorčí rada Hutnické zaměstnanecké pojišťovny se v roce 2006 sešla na devíti řádných zasedáních konaných ve dnech 11. ledna, 5. dubna, 26. dubna, 11. května, 20. června, 26. července, 12. září, 11. října a 12. prosince. Na těchto zasedáních se zabývala zejména: zprávou auditora, účetní závěrkou, rozborem hospodaření a Výroční zprávou HZP za rok 2005, výsledky kontrol hospodaření HZP, informacemi ze zasedání Správní rady HZP, výsledky hospodaření v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, aktuální finanční situací, zdravotně pojistným plánem na rok 2007, výsledky kontroly NKÚ a následnými nápravnými opatřeními, výsledky kontroly MZ a následnými nápravnými opatřeními, rozdělením hospodářského výsledku ze zdaňované činnosti za rok 2005, jednacím řádem Dozorčí rady HZP. 22 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

24 3.3 Rozhodčí orgán HZP Zástupci Správní rady HZP: Ing. Rostislav Tkáč předseda Jaroslav Sikora člen Bohumil Osmančík člen Zástupci Dozorčí rady HZP: Boris Stýskala člen Alfréd Kubíček člen Alois Štverák člen Zástupce HZP: JUDr. Anna Antlová člen Zástupce MPSV: MUDr. Marta Kotasová místopředsedkyně Zástupce MZ: Mgr. Květa Hamzová člen (do ) Ing. Karel Pustelník, Ph.D., MBA člen (od do ) Ing. Pavel Lešek člen (od do ) JUDr. Josef Kunc člen (od ) Zástupce MF: Ing. Milan Souček člen Rozhodčí orgán HZP se v roce 2006 sešel k sedmi pracovním jednáním konaným ve dnech 26. ledna, 6. dubna, 25. května, 22. června, 7. září, 19. října a 7. prosince, na nichž projednal celkem 221 případů odvolání proti rozhodnutím vydaným HZP (příp. žádostí o odstranění tvrdosti zákona dle 53a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.). Z celkového počtu projednaných případů vydal Rozhodčí orgán HZP v roce 2006: 8 rozhodnutí ve věci dlužného pojistného, 204 rozhodnutí ve věcech penále, 8 rozhodnutí ve věcech přirážky k pojistnému, 1 rozhodnutí ve věci žádosti o vrácení přeplatku. Z celkového počtu projednaných případů bylo v roce 2006: 32 rozhodnutí potvrzeno, 186 rozhodnutí změněno (vyhověno žádosti o odstranění tvrdosti zákona), 3 rozhodnutí zrušena a vrácena k novému projednání. Rozhodování HZP Novelou zákona č. 48/1997 Sb. byla s účinností od svěřena pravomoc odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále ve výši nepřesahující 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti, přímo zdravotním pojišťovnám ( 53a zákona). Ředitelem HZP jmenovaná tříčlenná návrhová komise připravovala v průběhu roku 2006 návrhy na rozhodnutí o odstranění tvrdosti v jednotlivých případech. V roce 2006 tak HZP rozhodla o 843 žádostech o odstranění tvrdosti dle 53a zákona č. 48/1997 Sb. 23 Výroční zpráva 2006

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12

Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10. 1 Vstupní údaje 12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 8 Úvodní slovo předsedy správní rady 9 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 10 1 Vstupní údaje 12 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2004 13 3 Orgány a vedení

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více