Psychické změny ve stáří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychické změny ve stáří"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Gerontologie Psychické změny ve stáří Michaela Molková 3A SOP 1

2 ÚVOD Stáří je období života, kterému se nikdo z nás nevyhne, pokud se ovšem nestane nějaká nepředvídatelná událost a my nezemřeme dříve, než do této fáze života dospějeme. Dnešní postoj společnosti ke starým lidem je spíše negativní. Nastala doba spěchu, produktivity a peněz, a do té bohužel staří lidé příliš nezapadají, protože už jsou většinou ekonomicky neproduktivní a spíše nás zdržují. Proto jsou odsouváni do domovů důchodců, pečovatelských domů a různých penzionů, kde je o ně postaráno a jejich potomci se mohou věnovat sami sobě a svým dětem, protože v tom vidí stále ještě nějakou budoucnost. Kdežto jejich rodiče už jen tzv. čekají na smrt, a to už jim žádnou budoucnost nepřináší. Mýtus, že staří lidé už nám nemohou nic dát a jsou nám spíše na obtíž je ale mylný a bohužel velmi smutný. Vždyť tito lidé celý život tvrdě pracovali, aby uživili sebe a svou rodinu, a tak přinášeli užitek i celé společnosti. Teď když jsou staří tak si zaslouží odpočinek a klid a to, aby se po tak dlouhé námaze zase staral někdo o ně a oni mohli důstojně a stále milováni odejít z tohoto světa. Odpočinkem a klidem ovšem nemyslím již zmíněné odsunutí do nějakého ústavu, kde budou pouze pasivně vegetovat. Vždyť i staří lidé mají stále své zájmy, jsou stále inteligentní, touží po aktivitě a dokud mohou a chtějí, tak by si měli užívat života, ovšem k tomu musí být mladší společnost tolerantní, otevřená a samozřejmě nápomocná. Je pravdou, že s příchodem stáří se náš život mění téměř od základů, např. opouštíme zaměstnání, které jsme měli rádi, naše děti odcházejí z domova, pokud ještě neodešly, do života vstupují vnoučata, už nevypadáme tak svěží, ale stáří je na nás vidět, už nejsme tak fyzicky zdatní, u některých našich dlouholetých přátel se objevují závažné choroby a oni postupně umírají, my máme strach, že zemřeme také, musíme si najít nové zájmy, změnit režim dne, nějak vyplnit hodiny, které jsme dříve strávili v zaměstnání, najít si nové koníčky a zájmy, protože na ty předchozí už nemáme tolik fyzické síly, musíme více šetřit, protože naše příjmy už nejsou takové jako dřív, musíme častěji chodit k lékaři na různá vyšetření. Ale pořád jsme lidé jako všichni ostatní a to se nikdy nezmění. Dříve byl postoj ke starým lidem poněkud odlišný, ve Spartě házeli neproduktivní staré a nemocné ze skály, ale naopak některé přírodní národy považovali stařešinu za nejuznávanějšího člena svého kmene (tomu je tak u některých přírodních národů dodnes). Člověk ve stáří prochází mnoha změnami: fyzickými, psychickými i společenskými. Já se v této práci budu zabývat těmi psychickými změnami. Kdyby mladší generace braly tyto změny v úvahu jako běžný lidský proces, nemusely by na staré lidi pohlížet tak negativně, ale pochopily by, že tak je to normální. 2

3 POJEM AGEISMUS Jak už jsem v úvodu zmiňovala, dnešní postoj společnosti ke starým lidem je spíše negativní, z toho plyne pojem ageismus, což znamená obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se podceňováním, odmítáním, event. až odporem ke starým lidem. 1. Z toho vyplývá symbolická i faktická diskriminace starých lidí. Podle tohoto pojmu jsou považováni za méněcenné všichni staří lidé bez rozdílu. Z toho vyplývá i tendence společnosti staré lidi izolovat, aby nepřekáželi a nezdržovali. Přijetí stáří To, jak který člověk přijme své stárnutí a stáří je velmi individuální, někdo může přijmout tuto fázi života realisticky a s klidem a někdo se s tím velmi těžko smiřuje mnoho let a nechce si takový fakt připustit. To jak člověk zvládne stárnutí závisí na schopnosti a motivaci aktivizovat přiměřené a účelné obranné mechanismy. Vágnerová rozlišuje pět modelů akceptace stárnutí: 1. Ten nejlepší způsob je, že člověk své stáří akceptuje reálně, je optimistický, aktivní a hledá způsoby, jak tuto situaci přijatelně zvládnout. 2. V dalším případě může být člověk sice realistický a přijatelně optimistický, ale zároveň je pasivní, nevadí mu závislost na ostatních. Takoví jedinci mívají nízké sebehodnocení, nechtějí projevovat žádnou aktivitu, protože to pro ně nemá smysl, ani jim nezáleží na tom, jak vypadají. 3. Dalším způsobem chování může být odmítání akceptovat skutečnost, že stárneme. Takový lidé bývají aktivní, dávají najevo svou soběstačnost, snaží se, aby nevypadali jako starci a odmítají pomoc okolí. 4. Potom může být člověk realistický a zároveň pesimistický, stáří považuje za katastrofu. Tito lidé občas reagují nepřiměřeně, mohou být agresivní, i autoagresivní, i když bývají aktivní, může se u nich projevovat i hostilita k okolí. 5. Krajní reakcí na stáří může být rezignace a pesimismus. Lidé, kteří takto reagují bývají depresivní a pasivní, neočekávají už žádná pozitiva ve svém životě. Takováto reakce může být i důsledkem zhoršení tělesného stavu. 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál

4 DEFINICE STÁŘÍ Definovat stáří není vůbec jednoduché, můžeme na to pohlížet z mnoha hledisek. Můžeme se zaměřit na charakteristiky, které jsou dlouhodobě u starých lidí pozorovány, tyto charakteristiky můžeme dále dělit na znaky: vzdálené efekty stárnutí, které lze přičíst událostem, které se staly třeba v dětství člověka, dále na časově blízké efekty stárnutí, které se staly v nejbližší době (např. zlomenina nohy a z toho vyplívající omezení při chůzi). Také můžeme mít univerzální znaky stárnutí, které sdílejí všichni staří lidé, např., vrásky. Naopak probabilistické znaky stárnutí jsou pro stáří také charakteristické, ale nejsou pravidlem, např. artróza. Také není pravidlem, že v určitém věku začnou všichni lidé stárnout, nikdo nezestárne přes noc, pro vědce není snadné určit dobu, kdy můžeme člověka definitivně považovat za starého. Nejběžnějším měřítkem stárnutí je tzv. chronologický věk, tedy reálný (kalendářní) věk člověka. Chronologický věk pro stáří se v různých společnostech liší, pohybuje se mezi padesáti a sedmdesáti lety. Jiným měřítkem může být sociální věk. Od určitého biologického věku společnost očekává určité chování. Dnešní společnost očekává např., že lidé, kteří překročí tzv. důchodový věk, odejdou z pracovního procesu do ústraní a budou se chovat klidně a usedle. Některé primitivní společnosti považují stáří za odměnu za zbožný život. Vágnerová dělí stáří na rané od 65 do 75 let a na pravé stáří od 75 let výše. Erik Erikson ve svém díle Osm věků člověka dělí vývoj člověka do osmi období, poslední z nich je právě stáří, které nazývá integrita já proti zoufalství integritou já je myšleno, že ve stáří by se měl člověk smířit se svým životem, který doposud proběhl, protože teď už se toho nedá příliš změnit. Zoufalstvím Erikson míní strach ze smrti, který je ve stáří samozřejmě opodstatněný. Pokud se člověk se svým životem smířil a je s ním spokojený, nemusí se smrti tolik bát. ZMĚNY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ V OBDOBÍ RANÉHO STÁŘÍ Biologicky podmíněné změny Biologicky podmíněné změny mohou být buď pouhým projevem stárnutí, jako je např. celková pomalost, obtíže s pamětí, takové změny jsou zcela normální a přiměřené věku. Pak to ale mohou být změny vyvolané chorobným procesem, které už nemůžeme hodnotit jako běžný důsledek stárnutí. Během stárnutí dochází k funkčním i strukturální změnám 4

5 mozku, což se projevuje i v psychice. Např. klesá celková hmotnost mozku, tloušťka mozkové kůry a zvyšuje se objem mozkových komor. Psychosociálně podmíněné změny Během stáří dochází k poklesu funkčních rezerv, zhoršení adaptačních schopností, inteligence, to všechno můžou ovlivňovat různé psychosociální faktory, jako je např. kohortová zkušenost to znamená, že příslušníci stejné generace mají podobnou sociální zkušenost, během života byli zatíženi stejnými makrosociálními traumaty a stresy, proto i jejich průběh stárnutí je podobný. Dále může psychické změny ovlivňovat individuální životní styl a různé návyky. Chování starých lidí ale může ovlivnit i postoj společnosti, který je může tlačit např. do pasivní role. Staří lidé tak přijímají určitý model chování, jehož důsledkem je stagnace a úpadek kompetencí. ZMĚNY POZNÁVACÍCH PROCESŮ S příchodem stáří se postupně mění i poznávací procesy, a to zvláště v oblastech, které slouží k zaznamenávání, ukládání a využívání informací. Změny aktivační úrovně Čím je člověk starší, tím jsou jeho reakce i on sám celkově pomalejší. Jeho zpracování informací a rozhodování mu trvá déle než dříve. Zátěží pro něj je už jen samotný fakt, že se musí o něčem rozhodnout. Tuto pomalost připisujeme biologickým změnám, ale i k psychogenní zátěži jako je např. podnětové strádání dané sociální izolací. S pomalostí přichází u starých lidí i vyšší unavitelnost. Tato pomalost může mít ale i kladný charakter v tom, že jsou lidé rozvážnější a trpělivější než byli dřív. Změny v oblasti orientace v prostředí Ve stáří se také zhoršuje zrakové a sluchové vnímání, což může ovlivňovat i ostatní poznávací procesy. Člověk se tak musí více soustředit, aby z okolí pochytil všechno co potřebuje. Zrakové i sluchové vnímání lze dnes kompenzovat pomůckami. Brýle už jsou dnes ve společnosti celkem běžné a člověk si na ně snadno navykne, ale naslouchadlo už člověka více stigmatizuje a je mnohem těžší si na něj zvyknout, protože občas můžeme při zesílení zvuku slyšet i různé šumy, které starého člověka samozřejmě ruší a dráždí. Pro člověka přináší omezení zrakového a sluchového vnímání větším zatížením pro pozornost, proto bývá unavenější. S tím jsou spojené i emoční reakce, jako např. napětí, sklon k afektivním 5

6 výbuchům, úzkost, deprese. Aby se vyhnuli nepříjemnostem, tak se někteří staří lidé izolují od společnosti, rezignují na činnosti, které jsou pro ně dnes obtížnější než byly dřív. Špatný zrak a sluch může také starým lidem komplikovat komunikaci s okolím, může u nich vyvolávat podezíravost a vztahovačnost. Moje 81letá babička se vůbec nechce účastnit aktivit pro seniory pořádaných obcí ani jiných aktivit, kde se mluví a poslouchá, protože špatně slyší a nechce nutit okolí, aby na ní křičelo. Má doma naslouchadlo, ale to nikdy nepoužívala, protože neměla trpělivost, aby si na něj zvykla. Odložila ho po pár dnech používán se slovy, že jí zvoní v uších a bolí hlava a o další alternativy už se potom nezajímala a raději se izolovala od společnosti. Obtížnost učení a úbytek paměťových kompetencí Dalším běžných projevem stárnutí jsou poruchy paměti. Takový problém lidé očekávají, protože ho vidí u starších generací, ale obvykle to není tak hrozné, jaké očekávali. Ve stáří dochází k celkovému útlumu a zpomalení všech paměťových procesů: ukládání i vybavování. 1 Zpracovávání i uchovávání informací se zhoršuje. Nejvíce je postižena epizodická paměť týká se osobní zkušenosti, projevuje se to tak, že si např. člověk nemůže vzpomenout, zda si vzal dnes pilulku. Ale sémantická paměť týká se obecných znalostí, bývá obvykle trvalejší, může sloužit jako základ pro další učení a kompenzační mechanismus. Proto staří lidé s oblibou vyprávějí historky z mládí zkrášlené vzpomínkovým optimismem, často je vyprávějí stále dokola, aniž si uvědomují, že je jejich okolí již zná. Pokles paměťových schopností je ovšem individuální, není pravidlem, že se ve stáří zhorší paměť úplně každému. Je prokázáno, že úbytek paměti nezávisí pouze na biologických změnách. U lidí s nižším vzděláním, kteří procházejí častými životními stereotypy, funguje paměť hůře. Naopak u lidí, kteří svou paměť trénují, jim funguje mnohem déle. To aby paměť člověku fungovala je důležité i pro uchování jeho osobní identity. Pokud nepozná své okolí, neví kdo je a nepamatuje si svou minulost, tak svou identitu ztrácí. To je důsledkem patologického procesu a obvykle to vede k těžké demenci. Změny intelektových funkcí U změn intelektových funkcí závisí na mnoha biologických i psychosociálních faktorech, je to velmi individuální. 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál. Praha

7 Vliv mají dědičné dispozice, jak na předpoklad rozvoje intelektových schopností, tak na rychlost a míru úpadku těchto schopností. Vliv na intelekt má také dosažené vzdělání jedince, jeho způsob života a různé osobnostní vlastnosti, které ovlivňují uchovávání intelektových schopností. Staří lidé si uchovávají schopnost používat dříve osvojené znalosti a způsoby uvažování. 1 Při úbytku je více postižena tzv. fluidní inteligence, která slouží ke zpracovávání nových informací a hledání nových řešení. Ovšem lépe se zapamatovávají znalosti, které člověk získal dříve, zafixované strategie uvažování a naučená řešení různých známých situací, tuto inteligenci nazýváme krystalickou. Starý člověk se také špatně přizpůsobuje novým věcem, protože hůře chápe nové situace a obtížně se čemukoli novému učí. Proto staří lidé změny většinou odmítají a rezignují na ně, přestože se jejich okolí mohou tyto změny zdát pozitivní. Zaběhlý stereotyp a rutina pro ně není tak náročný, jako učit se novým neznámým věcem. ZMĚNY REGULAČNÍ PROCESŮ Typickým znakem stárnutí je také zpomalení a oslabení většiny regulačních funkcí, což vede ke snižování adaptability a k narušení odolnosti vůči zátěžím. Tato změna nepostihuje jen biologickou složku organismu, ale i psychické regulační funkce. Zhoršení v oblasti autoregulace může mít i sociální příčiny. 1 1) Změny emočního prožívání a emoční reaktivity Změny emočního prožívání mohou zapříčinit různé somatické změny, jako např. výkyvy krevního tlaku, ale mohou je ovlivňovat i psychogenní faktory. Projevem je větší citová labilita starých lidí a problémy s ovládáním svých emočních projevů. Lidé ve stáří mají větší sklon k úzkostem a k depresím, bývají tak více emočně ovlivnitelní. Tyto změny a výkyvy emočního ladění mohou ovlivňovat i ostatní psychické funkce: např. pozornost, paměť, rozumové schopnosti, apod. 2) Změny vůle Snížena bývá často aktivní vůle starého člověka. Ten se obtížně, pomalu a nerad rozhoduje. Jeho chování se projevuje jako ulpívavé a tvrdohlavé. Když už se člověk rozhodne, tak mívá problém svoje rozhodnutí efektivně realizovat. Naopak pasivní vůle, což 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál. Praha

8 znamená stálost, vytrvalost a trpělivost, bývá u starého člověka často ještě silnější, než byla v jeho mládí. Ve stáří už člověk nemá také takovou potřebu změny jako mladí lidé, ale naopak u něj stoupá potřeba jistoty a stability. Člověk se ve stáří koncentruje spíše na své potřeby, jejichž zaměření a subjektivní význam se mění. Snižuje se potřeba stimulace člověka dráždí a unavuje větší intenzita nebo nakupení podnětů. Snižuje se také potřeba učení a starý člověk dává přednost spíše stereotypu. Zvyšuje se potřeba jistoty a bezpečí. Odchodem do důchodu může být frustrována potřeba seberealizace tomu se starý člověk může bránit vykonáváním různých aktivit a zdůrazňováním své minulé činnosti. Proto většinou staří lidé často mluví o svých dřívějších úspěších, pomocí vzpomínek alespoň symbolicky uspokojují svou potřebu seberealizace. Starý člověk má také potřebu otevřené budoucnosti a naděje je zde strach z nemocí, z opuštěnosti a ze smrti. ZMĚNY OSOBNOSTI STARÝCH LIDÍ Změny osobnosti se ve stáří nejčastěji projevují ve zdůraznění některých vlastností, což mění projevy chování člověka. Tyto změny jsou obvykle okolím sledovány jako negativní, ale není tomu tak vždy. Tím, že člověku ubývají kompetence, se u něj snižuje sebedůvěra a zvyšuje se nejistota, to se může projevovat jako zvýšená opatrnost, nerozhodnost a puntičkářství. Změna emotivních vlastností u starého člověka se může projevovat zvýšenou bázlivostí, úzkostností a sklonem k nespokojenosti. To, že starý člověk už nedostačuje a občas ani nerozumí mladším generacím může měnit vlastnosti, které se projevují ve vztahu k lidem, např. egocentrismus, který se často jeví jako sobectví, akcentovaná extroverze, která se může projevit jako familiárnost a dotěrnost, dále podezíravost a vztahovačnost, nesnášenlivost, lakota či prohloubená introverze, vedoucí až k samotářství a odmítání kontaktu. 1 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál. Praha

9 PSYCHICKÉ ZMĚNY V OBDOBÍ PRAVÉHO STÁŘÍ V období pravého stáří, tedy podle Vágnerové v období po 75. roce života jsou změny v psychice člověka závažnější, než v předchozím období. Starý člověk, pokud neonemocněl do této doby, tak má nyní ještě větší možnost, že onemocnění nějakou chorobou, jak psychickou, tak fyzickou typickou pro stáří. Jedním z problémů mohou být arteriosklerotické změny, které postihu asi 90% lidí starších 75 let. Tyto potíže se projevují změnami emočního prožívání, unavitelností, zhoršováním paměti a koncentrace pozornosti. Starý člověk je pak citlivější ke všem zátěžím a změnám, obtížně se rozhoduje. Z těchto problémů vyplývá větší úzkost a nižší sebedůvěra. Z hlediska okolí jsou takto postižení senioři zvýšeně dráždiví, mrzutí, netrpěliví a nesnášenliví. Pokud se stav nemocného zhoršuje, zhoršuje se také jeho riziko mozkové příhody a z té vyplývající zhoršení psychických funkcí, někdy dochází až k vaskulární demenci. Pokud starého člověka postihne cévní mozková příhoda, může u něj nastat např. afázie což je porucha řeči, člověk přestává rozumět psané i mluvené řeči a těžko hledá slovní výrazy pro to, co by chtěl sdělit. V nejhorším případě může přestat mluvit úplně. Dalším důsledkem může být agnozie, kdy nemocný není schopen poznat dříve známé objekty a apraxie, kdy jsou postiženy motorické dovednosti, nemocný se např. nedovede sám obléknout. Takovéto změny v člověku vyvolávají deprese. Podle Preisse je pouze 50% starých lidí schopno tyto změny kriticky hodnotit. Dalším velkým problémem, který postihuje lidi v pokročilém stáří, je demence. Prvním příznakem demence obvykle bývá zhoršování paměti. Později už člověk není schopný ani rozpoznat známé okolí, je dezorientovaný, nepoznává známé osoby a nepamatuje si ani staré a dostatečně zafixované informace. Pozdější projev demence je bradypsychismus, kdy postižený ztrácí schopnost logicky uvažovat. Dalším projevem jsou osobnostní změny, zhoršení kontroly emocí, sociálního chování a redukce zájmů. Tyto změny se projevují např. citovou labilitou, nepřiměřenou podrážděností, depresivitou nebo apatií. Z hlediska změn osobnosti může být člověk nápadně sobecký, nedostatečně empatický nebo bezohledný, přesto že takový nikdy dříve nebyl. Někdy může dojít i ke změnám v oblasti sexuality nebo jídla, což je společností velmi špatně akceptováno. Literatura uvádí, že demencí je postiženo až 20% lidí nad 80 let, nejčastěji to bývá atroficko-degenerativní demence, do které patří Alzheimerova choroba nebo demence vaskulárního typu. Staří lidé bývají také často neurotičtí, což může být projevem velké zátěže a nezvládnutelných změn nebo ztrát (např. partnera). Depresivita se může projevovat 9

10 strachem, úzkostí, pocity bezmocnosti. V tomto věku člověk prožívá mnoho stresů typických pro stáří, mnohem méně potom prožívá radostí, protože většina změn, které s tímto věkem přijdou, je negativních. U lidí nad 65 let se zvyšuje počet dokonaných sebevražd, ještě více se tento počet zvyšuje po dosažení 75. roku. Sebevraždu staří lidé většinou dlouho připravují a plánují. Řeší tak negativní události, např. ztrátu svého dlouholetého partnera nebo samotu. Už nemají motivaci tyto problémy řešit, cítí beznaděj a rezignují na svůj život. 10

11 LITERATURA 1. VÁGNEROVÁ. M.: Vývojová psychologie. Portál STUART-HAMILTON. I.: Psychologie stárnutí. Portál www1.osu.cz 11

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Dospívání poznámky 6.A GVN

Dospívání poznámky 6.A GVN Dospívání poznámky 6.A GVN 10. září 2007 dvě významné etapy pubescence (11 15 let) adolescence (15 20 let) hlavní úkol hledání a vytváření vlastní identity pubescence v obrysech změna většiny složek osobnosti

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M.

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. 2008) Poruchy vědomí Poruchy vědomí Vědomí = označení pro míru bdělosti a schopnosti přijímat podněty, uvědomovat si je a reagovat na ně. Vědomí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci.

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Filozofické pozadí nové genetiky a její sociální dopady. Paternalismus versus partnerství v medicíně a genetice zvlášť. Nedirektivní genetické

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii.

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii. VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8 Kurz v artefiletice a arteterapii Závěrečná práce ARTETERAPIE PŘI PRÁCI SE SENIORY Autor: Mgr.Lenka Motlová Kontaktní

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů 4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů konativních stavů a procesů a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ Na základě studia obecné psychologie definujte

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku

1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku 1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: charakterizovat specifika dítěte v období vývojové etapy předškolního věku, definovat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Informační leták k onemocnění DEMENCE. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice DEMENCE

Informační leták k onemocnění DEMENCE. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice DEMENCE Informační leták k onemocnění DEMENCE Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice DEMENCE Mnoho lidí si možná myslí, že zapomínání je běžnou součástí vyššího věku. To může být závažný omyl,

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více