Psychické změny ve stáří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychické změny ve stáří"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Gerontologie Psychické změny ve stáří Michaela Molková 3A SOP 1

2 ÚVOD Stáří je období života, kterému se nikdo z nás nevyhne, pokud se ovšem nestane nějaká nepředvídatelná událost a my nezemřeme dříve, než do této fáze života dospějeme. Dnešní postoj společnosti ke starým lidem je spíše negativní. Nastala doba spěchu, produktivity a peněz, a do té bohužel staří lidé příliš nezapadají, protože už jsou většinou ekonomicky neproduktivní a spíše nás zdržují. Proto jsou odsouváni do domovů důchodců, pečovatelských domů a různých penzionů, kde je o ně postaráno a jejich potomci se mohou věnovat sami sobě a svým dětem, protože v tom vidí stále ještě nějakou budoucnost. Kdežto jejich rodiče už jen tzv. čekají na smrt, a to už jim žádnou budoucnost nepřináší. Mýtus, že staří lidé už nám nemohou nic dát a jsou nám spíše na obtíž je ale mylný a bohužel velmi smutný. Vždyť tito lidé celý život tvrdě pracovali, aby uživili sebe a svou rodinu, a tak přinášeli užitek i celé společnosti. Teď když jsou staří tak si zaslouží odpočinek a klid a to, aby se po tak dlouhé námaze zase staral někdo o ně a oni mohli důstojně a stále milováni odejít z tohoto světa. Odpočinkem a klidem ovšem nemyslím již zmíněné odsunutí do nějakého ústavu, kde budou pouze pasivně vegetovat. Vždyť i staří lidé mají stále své zájmy, jsou stále inteligentní, touží po aktivitě a dokud mohou a chtějí, tak by si měli užívat života, ovšem k tomu musí být mladší společnost tolerantní, otevřená a samozřejmě nápomocná. Je pravdou, že s příchodem stáří se náš život mění téměř od základů, např. opouštíme zaměstnání, které jsme měli rádi, naše děti odcházejí z domova, pokud ještě neodešly, do života vstupují vnoučata, už nevypadáme tak svěží, ale stáří je na nás vidět, už nejsme tak fyzicky zdatní, u některých našich dlouholetých přátel se objevují závažné choroby a oni postupně umírají, my máme strach, že zemřeme také, musíme si najít nové zájmy, změnit režim dne, nějak vyplnit hodiny, které jsme dříve strávili v zaměstnání, najít si nové koníčky a zájmy, protože na ty předchozí už nemáme tolik fyzické síly, musíme více šetřit, protože naše příjmy už nejsou takové jako dřív, musíme častěji chodit k lékaři na různá vyšetření. Ale pořád jsme lidé jako všichni ostatní a to se nikdy nezmění. Dříve byl postoj ke starým lidem poněkud odlišný, ve Spartě házeli neproduktivní staré a nemocné ze skály, ale naopak některé přírodní národy považovali stařešinu za nejuznávanějšího člena svého kmene (tomu je tak u některých přírodních národů dodnes). Člověk ve stáří prochází mnoha změnami: fyzickými, psychickými i společenskými. Já se v této práci budu zabývat těmi psychickými změnami. Kdyby mladší generace braly tyto změny v úvahu jako běžný lidský proces, nemusely by na staré lidi pohlížet tak negativně, ale pochopily by, že tak je to normální. 2

3 POJEM AGEISMUS Jak už jsem v úvodu zmiňovala, dnešní postoj společnosti ke starým lidem je spíše negativní, z toho plyne pojem ageismus, což znamená obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří a projevuje se podceňováním, odmítáním, event. až odporem ke starým lidem. 1. Z toho vyplývá symbolická i faktická diskriminace starých lidí. Podle tohoto pojmu jsou považováni za méněcenné všichni staří lidé bez rozdílu. Z toho vyplývá i tendence společnosti staré lidi izolovat, aby nepřekáželi a nezdržovali. Přijetí stáří To, jak který člověk přijme své stárnutí a stáří je velmi individuální, někdo může přijmout tuto fázi života realisticky a s klidem a někdo se s tím velmi těžko smiřuje mnoho let a nechce si takový fakt připustit. To jak člověk zvládne stárnutí závisí na schopnosti a motivaci aktivizovat přiměřené a účelné obranné mechanismy. Vágnerová rozlišuje pět modelů akceptace stárnutí: 1. Ten nejlepší způsob je, že člověk své stáří akceptuje reálně, je optimistický, aktivní a hledá způsoby, jak tuto situaci přijatelně zvládnout. 2. V dalším případě může být člověk sice realistický a přijatelně optimistický, ale zároveň je pasivní, nevadí mu závislost na ostatních. Takoví jedinci mívají nízké sebehodnocení, nechtějí projevovat žádnou aktivitu, protože to pro ně nemá smysl, ani jim nezáleží na tom, jak vypadají. 3. Dalším způsobem chování může být odmítání akceptovat skutečnost, že stárneme. Takový lidé bývají aktivní, dávají najevo svou soběstačnost, snaží se, aby nevypadali jako starci a odmítají pomoc okolí. 4. Potom může být člověk realistický a zároveň pesimistický, stáří považuje za katastrofu. Tito lidé občas reagují nepřiměřeně, mohou být agresivní, i autoagresivní, i když bývají aktivní, může se u nich projevovat i hostilita k okolí. 5. Krajní reakcí na stáří může být rezignace a pesimismus. Lidé, kteří takto reagují bývají depresivní a pasivní, neočekávají už žádná pozitiva ve svém životě. Takováto reakce může být i důsledkem zhoršení tělesného stavu. 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál

4 DEFINICE STÁŘÍ Definovat stáří není vůbec jednoduché, můžeme na to pohlížet z mnoha hledisek. Můžeme se zaměřit na charakteristiky, které jsou dlouhodobě u starých lidí pozorovány, tyto charakteristiky můžeme dále dělit na znaky: vzdálené efekty stárnutí, které lze přičíst událostem, které se staly třeba v dětství člověka, dále na časově blízké efekty stárnutí, které se staly v nejbližší době (např. zlomenina nohy a z toho vyplívající omezení při chůzi). Také můžeme mít univerzální znaky stárnutí, které sdílejí všichni staří lidé, např., vrásky. Naopak probabilistické znaky stárnutí jsou pro stáří také charakteristické, ale nejsou pravidlem, např. artróza. Také není pravidlem, že v určitém věku začnou všichni lidé stárnout, nikdo nezestárne přes noc, pro vědce není snadné určit dobu, kdy můžeme člověka definitivně považovat za starého. Nejběžnějším měřítkem stárnutí je tzv. chronologický věk, tedy reálný (kalendářní) věk člověka. Chronologický věk pro stáří se v různých společnostech liší, pohybuje se mezi padesáti a sedmdesáti lety. Jiným měřítkem může být sociální věk. Od určitého biologického věku společnost očekává určité chování. Dnešní společnost očekává např., že lidé, kteří překročí tzv. důchodový věk, odejdou z pracovního procesu do ústraní a budou se chovat klidně a usedle. Některé primitivní společnosti považují stáří za odměnu za zbožný život. Vágnerová dělí stáří na rané od 65 do 75 let a na pravé stáří od 75 let výše. Erik Erikson ve svém díle Osm věků člověka dělí vývoj člověka do osmi období, poslední z nich je právě stáří, které nazývá integrita já proti zoufalství integritou já je myšleno, že ve stáří by se měl člověk smířit se svým životem, který doposud proběhl, protože teď už se toho nedá příliš změnit. Zoufalstvím Erikson míní strach ze smrti, který je ve stáří samozřejmě opodstatněný. Pokud se člověk se svým životem smířil a je s ním spokojený, nemusí se smrti tolik bát. ZMĚNY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ V OBDOBÍ RANÉHO STÁŘÍ Biologicky podmíněné změny Biologicky podmíněné změny mohou být buď pouhým projevem stárnutí, jako je např. celková pomalost, obtíže s pamětí, takové změny jsou zcela normální a přiměřené věku. Pak to ale mohou být změny vyvolané chorobným procesem, které už nemůžeme hodnotit jako běžný důsledek stárnutí. Během stárnutí dochází k funkčním i strukturální změnám 4

5 mozku, což se projevuje i v psychice. Např. klesá celková hmotnost mozku, tloušťka mozkové kůry a zvyšuje se objem mozkových komor. Psychosociálně podmíněné změny Během stáří dochází k poklesu funkčních rezerv, zhoršení adaptačních schopností, inteligence, to všechno můžou ovlivňovat různé psychosociální faktory, jako je např. kohortová zkušenost to znamená, že příslušníci stejné generace mají podobnou sociální zkušenost, během života byli zatíženi stejnými makrosociálními traumaty a stresy, proto i jejich průběh stárnutí je podobný. Dále může psychické změny ovlivňovat individuální životní styl a různé návyky. Chování starých lidí ale může ovlivnit i postoj společnosti, který je může tlačit např. do pasivní role. Staří lidé tak přijímají určitý model chování, jehož důsledkem je stagnace a úpadek kompetencí. ZMĚNY POZNÁVACÍCH PROCESŮ S příchodem stáří se postupně mění i poznávací procesy, a to zvláště v oblastech, které slouží k zaznamenávání, ukládání a využívání informací. Změny aktivační úrovně Čím je člověk starší, tím jsou jeho reakce i on sám celkově pomalejší. Jeho zpracování informací a rozhodování mu trvá déle než dříve. Zátěží pro něj je už jen samotný fakt, že se musí o něčem rozhodnout. Tuto pomalost připisujeme biologickým změnám, ale i k psychogenní zátěži jako je např. podnětové strádání dané sociální izolací. S pomalostí přichází u starých lidí i vyšší unavitelnost. Tato pomalost může mít ale i kladný charakter v tom, že jsou lidé rozvážnější a trpělivější než byli dřív. Změny v oblasti orientace v prostředí Ve stáří se také zhoršuje zrakové a sluchové vnímání, což může ovlivňovat i ostatní poznávací procesy. Člověk se tak musí více soustředit, aby z okolí pochytil všechno co potřebuje. Zrakové i sluchové vnímání lze dnes kompenzovat pomůckami. Brýle už jsou dnes ve společnosti celkem běžné a člověk si na ně snadno navykne, ale naslouchadlo už člověka více stigmatizuje a je mnohem těžší si na něj zvyknout, protože občas můžeme při zesílení zvuku slyšet i různé šumy, které starého člověka samozřejmě ruší a dráždí. Pro člověka přináší omezení zrakového a sluchového vnímání větším zatížením pro pozornost, proto bývá unavenější. S tím jsou spojené i emoční reakce, jako např. napětí, sklon k afektivním 5

6 výbuchům, úzkost, deprese. Aby se vyhnuli nepříjemnostem, tak se někteří staří lidé izolují od společnosti, rezignují na činnosti, které jsou pro ně dnes obtížnější než byly dřív. Špatný zrak a sluch může také starým lidem komplikovat komunikaci s okolím, může u nich vyvolávat podezíravost a vztahovačnost. Moje 81letá babička se vůbec nechce účastnit aktivit pro seniory pořádaných obcí ani jiných aktivit, kde se mluví a poslouchá, protože špatně slyší a nechce nutit okolí, aby na ní křičelo. Má doma naslouchadlo, ale to nikdy nepoužívala, protože neměla trpělivost, aby si na něj zvykla. Odložila ho po pár dnech používán se slovy, že jí zvoní v uších a bolí hlava a o další alternativy už se potom nezajímala a raději se izolovala od společnosti. Obtížnost učení a úbytek paměťových kompetencí Dalším běžných projevem stárnutí jsou poruchy paměti. Takový problém lidé očekávají, protože ho vidí u starších generací, ale obvykle to není tak hrozné, jaké očekávali. Ve stáří dochází k celkovému útlumu a zpomalení všech paměťových procesů: ukládání i vybavování. 1 Zpracovávání i uchovávání informací se zhoršuje. Nejvíce je postižena epizodická paměť týká se osobní zkušenosti, projevuje se to tak, že si např. člověk nemůže vzpomenout, zda si vzal dnes pilulku. Ale sémantická paměť týká se obecných znalostí, bývá obvykle trvalejší, může sloužit jako základ pro další učení a kompenzační mechanismus. Proto staří lidé s oblibou vyprávějí historky z mládí zkrášlené vzpomínkovým optimismem, často je vyprávějí stále dokola, aniž si uvědomují, že je jejich okolí již zná. Pokles paměťových schopností je ovšem individuální, není pravidlem, že se ve stáří zhorší paměť úplně každému. Je prokázáno, že úbytek paměti nezávisí pouze na biologických změnách. U lidí s nižším vzděláním, kteří procházejí častými životními stereotypy, funguje paměť hůře. Naopak u lidí, kteří svou paměť trénují, jim funguje mnohem déle. To aby paměť člověku fungovala je důležité i pro uchování jeho osobní identity. Pokud nepozná své okolí, neví kdo je a nepamatuje si svou minulost, tak svou identitu ztrácí. To je důsledkem patologického procesu a obvykle to vede k těžké demenci. Změny intelektových funkcí U změn intelektových funkcí závisí na mnoha biologických i psychosociálních faktorech, je to velmi individuální. 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál. Praha

7 Vliv mají dědičné dispozice, jak na předpoklad rozvoje intelektových schopností, tak na rychlost a míru úpadku těchto schopností. Vliv na intelekt má také dosažené vzdělání jedince, jeho způsob života a různé osobnostní vlastnosti, které ovlivňují uchovávání intelektových schopností. Staří lidé si uchovávají schopnost používat dříve osvojené znalosti a způsoby uvažování. 1 Při úbytku je více postižena tzv. fluidní inteligence, která slouží ke zpracovávání nových informací a hledání nových řešení. Ovšem lépe se zapamatovávají znalosti, které člověk získal dříve, zafixované strategie uvažování a naučená řešení různých známých situací, tuto inteligenci nazýváme krystalickou. Starý člověk se také špatně přizpůsobuje novým věcem, protože hůře chápe nové situace a obtížně se čemukoli novému učí. Proto staří lidé změny většinou odmítají a rezignují na ně, přestože se jejich okolí mohou tyto změny zdát pozitivní. Zaběhlý stereotyp a rutina pro ně není tak náročný, jako učit se novým neznámým věcem. ZMĚNY REGULAČNÍ PROCESŮ Typickým znakem stárnutí je také zpomalení a oslabení většiny regulačních funkcí, což vede ke snižování adaptability a k narušení odolnosti vůči zátěžím. Tato změna nepostihuje jen biologickou složku organismu, ale i psychické regulační funkce. Zhoršení v oblasti autoregulace může mít i sociální příčiny. 1 1) Změny emočního prožívání a emoční reaktivity Změny emočního prožívání mohou zapříčinit různé somatické změny, jako např. výkyvy krevního tlaku, ale mohou je ovlivňovat i psychogenní faktory. Projevem je větší citová labilita starých lidí a problémy s ovládáním svých emočních projevů. Lidé ve stáří mají větší sklon k úzkostem a k depresím, bývají tak více emočně ovlivnitelní. Tyto změny a výkyvy emočního ladění mohou ovlivňovat i ostatní psychické funkce: např. pozornost, paměť, rozumové schopnosti, apod. 2) Změny vůle Snížena bývá často aktivní vůle starého člověka. Ten se obtížně, pomalu a nerad rozhoduje. Jeho chování se projevuje jako ulpívavé a tvrdohlavé. Když už se člověk rozhodne, tak mívá problém svoje rozhodnutí efektivně realizovat. Naopak pasivní vůle, což 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál. Praha

8 znamená stálost, vytrvalost a trpělivost, bývá u starého člověka často ještě silnější, než byla v jeho mládí. Ve stáří už člověk nemá také takovou potřebu změny jako mladí lidé, ale naopak u něj stoupá potřeba jistoty a stability. Člověk se ve stáří koncentruje spíše na své potřeby, jejichž zaměření a subjektivní význam se mění. Snižuje se potřeba stimulace člověka dráždí a unavuje větší intenzita nebo nakupení podnětů. Snižuje se také potřeba učení a starý člověk dává přednost spíše stereotypu. Zvyšuje se potřeba jistoty a bezpečí. Odchodem do důchodu může být frustrována potřeba seberealizace tomu se starý člověk může bránit vykonáváním různých aktivit a zdůrazňováním své minulé činnosti. Proto většinou staří lidé často mluví o svých dřívějších úspěších, pomocí vzpomínek alespoň symbolicky uspokojují svou potřebu seberealizace. Starý člověk má také potřebu otevřené budoucnosti a naděje je zde strach z nemocí, z opuštěnosti a ze smrti. ZMĚNY OSOBNOSTI STARÝCH LIDÍ Změny osobnosti se ve stáří nejčastěji projevují ve zdůraznění některých vlastností, což mění projevy chování člověka. Tyto změny jsou obvykle okolím sledovány jako negativní, ale není tomu tak vždy. Tím, že člověku ubývají kompetence, se u něj snižuje sebedůvěra a zvyšuje se nejistota, to se může projevovat jako zvýšená opatrnost, nerozhodnost a puntičkářství. Změna emotivních vlastností u starého člověka se může projevovat zvýšenou bázlivostí, úzkostností a sklonem k nespokojenosti. To, že starý člověk už nedostačuje a občas ani nerozumí mladším generacím může měnit vlastnosti, které se projevují ve vztahu k lidem, např. egocentrismus, který se často jeví jako sobectví, akcentovaná extroverze, která se může projevit jako familiárnost a dotěrnost, dále podezíravost a vztahovačnost, nesnášenlivost, lakota či prohloubená introverze, vedoucí až k samotářství a odmítání kontaktu. 1 1 Vágnerová. M.: Vývojová psychologie. Portál. Praha

9 PSYCHICKÉ ZMĚNY V OBDOBÍ PRAVÉHO STÁŘÍ V období pravého stáří, tedy podle Vágnerové v období po 75. roce života jsou změny v psychice člověka závažnější, než v předchozím období. Starý člověk, pokud neonemocněl do této doby, tak má nyní ještě větší možnost, že onemocnění nějakou chorobou, jak psychickou, tak fyzickou typickou pro stáří. Jedním z problémů mohou být arteriosklerotické změny, které postihu asi 90% lidí starších 75 let. Tyto potíže se projevují změnami emočního prožívání, unavitelností, zhoršováním paměti a koncentrace pozornosti. Starý člověk je pak citlivější ke všem zátěžím a změnám, obtížně se rozhoduje. Z těchto problémů vyplývá větší úzkost a nižší sebedůvěra. Z hlediska okolí jsou takto postižení senioři zvýšeně dráždiví, mrzutí, netrpěliví a nesnášenliví. Pokud se stav nemocného zhoršuje, zhoršuje se také jeho riziko mozkové příhody a z té vyplývající zhoršení psychických funkcí, někdy dochází až k vaskulární demenci. Pokud starého člověka postihne cévní mozková příhoda, může u něj nastat např. afázie což je porucha řeči, člověk přestává rozumět psané i mluvené řeči a těžko hledá slovní výrazy pro to, co by chtěl sdělit. V nejhorším případě může přestat mluvit úplně. Dalším důsledkem může být agnozie, kdy nemocný není schopen poznat dříve známé objekty a apraxie, kdy jsou postiženy motorické dovednosti, nemocný se např. nedovede sám obléknout. Takovéto změny v člověku vyvolávají deprese. Podle Preisse je pouze 50% starých lidí schopno tyto změny kriticky hodnotit. Dalším velkým problémem, který postihuje lidi v pokročilém stáří, je demence. Prvním příznakem demence obvykle bývá zhoršování paměti. Později už člověk není schopný ani rozpoznat známé okolí, je dezorientovaný, nepoznává známé osoby a nepamatuje si ani staré a dostatečně zafixované informace. Pozdější projev demence je bradypsychismus, kdy postižený ztrácí schopnost logicky uvažovat. Dalším projevem jsou osobnostní změny, zhoršení kontroly emocí, sociálního chování a redukce zájmů. Tyto změny se projevují např. citovou labilitou, nepřiměřenou podrážděností, depresivitou nebo apatií. Z hlediska změn osobnosti může být člověk nápadně sobecký, nedostatečně empatický nebo bezohledný, přesto že takový nikdy dříve nebyl. Někdy může dojít i ke změnám v oblasti sexuality nebo jídla, což je společností velmi špatně akceptováno. Literatura uvádí, že demencí je postiženo až 20% lidí nad 80 let, nejčastěji to bývá atroficko-degenerativní demence, do které patří Alzheimerova choroba nebo demence vaskulárního typu. Staří lidé bývají také často neurotičtí, což může být projevem velké zátěže a nezvládnutelných změn nebo ztrát (např. partnera). Depresivita se může projevovat 9

10 strachem, úzkostí, pocity bezmocnosti. V tomto věku člověk prožívá mnoho stresů typických pro stáří, mnohem méně potom prožívá radostí, protože většina změn, které s tímto věkem přijdou, je negativních. U lidí nad 65 let se zvyšuje počet dokonaných sebevražd, ještě více se tento počet zvyšuje po dosažení 75. roku. Sebevraždu staří lidé většinou dlouho připravují a plánují. Řeší tak negativní události, např. ztrátu svého dlouholetého partnera nebo samotu. Už nemají motivaci tyto problémy řešit, cítí beznaděj a rezignují na svůj život. 10

11 LITERATURA 1. VÁGNEROVÁ. M.: Vývojová psychologie. Portál STUART-HAMILTON. I.: Psychologie stárnutí. Portál www1.osu.cz 11

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Dospívání poznámky 6.A GVN

Dospívání poznámky 6.A GVN Dospívání poznámky 6.A GVN 10. září 2007 dvě významné etapy pubescence (11 15 let) adolescence (15 20 let) hlavní úkol hledání a vytváření vlastní identity pubescence v obrysech změna většiny složek osobnosti

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Ve dvou se to lépe táhne 8 Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Toto je osmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Slyšet svět kolem nás Pro naši schopnost dobře

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek O. Sláma, MOU Brno Osnova Co bolí naše seniory Proč je důležité rozpoznat a léčit bolest Několik poznámek k léčbě bolesti u seniorů Bolest u seniorů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

PSYCHOHYGIENA. Duševní hygiena Soubor preventivních zásad, jejichž dodržování napomáhá duševnímu a tělesnému zdravíčlověka

PSYCHOHYGIENA. Duševní hygiena Soubor preventivních zásad, jejichž dodržování napomáhá duševnímu a tělesnému zdravíčlověka PSYCHOHYGIENA Duševní hygiena Soubor preventivních zásad, jejichž dodržování napomáhá duševnímu a tělesnému zdravíčlověka Obecné zásady: Tělesné životospráva, spánek, odpočinek, výživa, cvičení, Duševní

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více