VYBRANÉ PSYCHODIDAKTICKÉ POZNATKY JAKO INSPIRACE (NEJEN) PRO UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ PSYCHODIDAKTICKÉ POZNATKY JAKO INSPIRACE (NEJEN) PRO UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ"

Transkript

1 DOULÍK, P., ŠKODA, J. Vybrané psychodidaktické poznatky jako inspirace (nejen) pro učitele přírodovědných předmětů. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s ISSN VYBRANÉ PSYCHODIDAKTICKÉ POZNATKY JAKO INSPIRACE (NEJEN) PRO UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Pavel Doulík, Jiří Škoda Souhrn: Jakým způsobem se lidé učí? Jak fungují neurofyziologické mechanizmy paměti a učení? Jak zefektivnit a optimalizovat metody učení? Autoři ve svém příspěvku představí novou publikaci Psychodidaktika metody efektivního učení a vyučování. Kniha pojednává o pojetí vzdělávání jako o procesu založeném na hledání a využívání optimálních individuálních strategií a to jak učení, tak i vyučování. Vybrané strategie efektivního učení a vyučování budou představeny v rámci prezentace příspěvku na konferenci. Klíčová slova: psychodidaktika, prekoncepty, individuální strategie učení, učební a vyučovací styl, didaktická rekonstrukce VZNIK PUBLIKACE Jakým způsobem se lidé učí? Jak fungují neurofyziologické mechanismy paměti a učení? Jak zefektivnit a optimalizovat metody učení? Tyto otázky jsou klíčové pro psychodidaktický proud v oborových didaktikách. Tento proud můžeme vedle materialistické didaktiky a ontodidaktiky považovat za nejvýznamnější soudobé didaktické koncepce rozvíjené především v zemích bývalého východního bloku. 1 Psychodidaktika je jednou z vůdčích koncepcí konstruktivistické didaktiky. Opírá se o dílo H. Aebliho 2, který navázal na vývojově psychologické a epistemologické poznatky J. Piageta. V tomto pojetí je vyučování chápáno jako vytváření situací, v nichž se žákům dostává příležitosti (re)konstruovat vytvářet, modifikovat, zdokonalovat své dosavadní znalosti. Posuzování výsledků učení prostřednictvím rozlišování správně/špatně se nejeví jako adekvátní, neboť žádné vědění není samo o sobě privilegované. Učení je aktem ko-konstruování ve společenství učících se. 1 Tato východiska nás vedla k vytvoření publikace, která by se více věnovala vybraným otázkám psychodidaktiky a možnostem jejich aplikace v reálném edukačním prostředí, především s ohledem na výuku přírodovědných předmětů. V publikaci s názvem Psychodidaktika - metody efektivního a smysluplného učení a vyučování představujeme pojetí vzdělávání jako procesu založeného na hledání a využívání optimálních individuálních strategií, a to jak učení, tak i vyučování. Publikace je rozčleněna do pěti základních oddílů. V prvém prezentujeme srozumitelnou a širokému okruhu čtenářů přístupnou formou poznatky týkající se neurofyziologických základů paměti a učení, které považujeme za klíčové pro pochopení mechanismu fungování různých strategií učení. V dalších dvou oddílech

2 jsou diskutovány individuální charakteristiky učících se jedinců. Zaměřujeme se především na proces utváření vnitřních poznatkových systémů žáků a na faktory, které tento proces ovlivňují. Ve čtvrtém oddíle jsou popisovány principy didaktické rekonstrukce jako přibližování vnitřních poznatkových systémů učících se jedinců k aktuálnímu stavu poznání. V pátém oddíle publikace prezentované poznatky logicky vyúsťují do konkrétních didaktických aplikací spočívajících ve vymezení metod efektivního učení a vyučování, které využívají optimálních učebních a vyučovacích strategií. STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Nejen učitelé a další pedagogičtí pracovníci, ale vůbec všichni, kteří mají alespoň v některých částech svého života něco společného s výukou a (sebe)vzděláváním, se setkávají s tím, že procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Značné úsilí věnované učení, se může zcela míjet účinkem, a má tak charakter zmařené investice (času, energie a dnes i finančních prostředků), která vede k demotivaci a nechuti k dalšímu vzdělávání. Na druhé straně jsou věci, které se děti, ale i dospělí, naučí velice snadno, aniž si to sami přejeme či tomu dokonce klademe překážky. Procesy učení a vyučování mají zkrátka své zákonitosti, které je nutné poznat a naučit se je využívat tak, aby tyto procesy byly dostatečně efektivní. Proto jsme také přistoupili k napsání výše zmínění publikace. Každý z oddílů knihy má část, kterou je možné označit jako výkladová, kde jsou diskutovány různé teoretické koncepty vztahující se k dané problematice. Zcela záměrně jsou tyto výkladové pasáže textu prokládány různými zajímavostmi a odlehčujícími částmi. (Např. v kapitole věnované kontrole behaviorálních procesů limbickým systémem je uvedeno: O tzv. úlekových a názorných fixacích učiva hovoří i Cimrman. Úleková fixace spočívá na principu nečekaného podnětu. Ve chvíli, kdy se probírala důležitá poučka, vzorec nebo datum, učitel žáky vylekal. Tento šok poznatek v mysli dítěte natrvalo zafixoval. Jak žactvo lekal: buď prostým prásknutím biče, anebo tím, že si nečekaně sundal paruku. 3 ) Závěr každé kapitoly je věnován edukačním aplikacím uváděných poznatků. Nevyhýbáme se ani zmínkám o alternativních edukačních strategiích, přestože jejich oprávněnost je z hlediska současné pedagogiky sporná. Jde např. o Ranschburgovu metodu, superleatning, hypnopedii a další podobné metody či spíše techniky. Je však třeba jasně zdůraznit, že neexistuje žádný univerzálně platný návod nebo postup, jak se efektivně učit a jak efektivně vyučovat. Proces učení je vždy závislý na individuálních charakteristikách učícího se jedince a jako takový má své individuálně platné strategie. Ty mohou výborně fungovat pro jednoho člověka, ale nemusí být vůbec efektivní pro jiného. Cílem knihy je spíše ukázat, jakým způsobem vůbec k individuálně optimální strategii učení dospět a co všechno je třeba při tom brát v úvahu a respektovat. Učitelům, současným i budoucím, by pak publikace měla ukázat, že podobně jako neexistuje jediná univerzálně platná strategie učení, neexistuje ani jediná univerzálně platná strategie vyučování. Zatímco učící se jedinec spíše dospívá k nalezení strategie učení, která je pro něj nejefektivnější, učitelovo snažení by mělo směřovat k ovládnutí co nejpestřejší škály vyučovacích strategií a jejich flexibilnímu používání. Tyto strategie a jejich využívání by měly spět

3 k vytvoření autodidaktické kompetence u žáků, neboť učení a vzdělávání se v současné době nezbytně stává procesem celoživotním, a lze předpokládat, že nároky na autodidaktické kompetence učících se jedinců budou i v budoucnu extrémně narůstat. Proces intencionálního učení však vyžaduje odlišné strategie a odlišné kompetence než učení spontánní. Představme nyní alespoň některé z učebních strategií, které jsou v knize podrobně diskutovány. VYBRANÉ STRATEGIE UČENÍ Repetitio est mater studiorum. Účinnost zapamatování a především efektivity vybavování rozsáhlejších vědomostí záleží na kvalitě a množství vytvořených asociačních spojů a na tom, jak pevně budou nové poznatky zabudovány do již existujících poznatkových struktur. Vytváření těchto asociačních spojů však vyžaduje opakování, neboť tím se asociační spoje posilují. Po osvojení určitého učiva je důležité realizovat první opakování co nejdříve. Pokud možno po krátké přestávce, která bude vyplněna jinými aktivitami než učením. Toto první opakování by mělo mít podobu rekapitulace osvojeného učiva. Velmi cenná je metakognitivní složka prvního opakování, kdy si učící se jedinec uvědomuje myšlenkové vazby mezi jednotlivými součástmi osvojeného učiva, uvědomuje si vazby nových poznatků s informacemi osvojenými již dříve, s definičním vymezením různých pojmů atd. Důležitost logického systému. Důležitým předpokladem zapamatování a efektivního vybavování informací je systém. Při spontánním učení si lidé jen zřídkakdy zapamatovávají izolované informace. Jeden z klíčů efektivity spontánního učení spočívá v komplexnosti zapamatovávané informace. Každý poznatek, který získáváme, buď přímo s nějakým vnějším systémem souvisí, anebo je při osvojování vřazován do vnitřního poznatkového systému žáka. Zařazení do systému umožňuje smysluplně propojovat daný poznatek s jinými poznatky. V mysli člověka reprezentují objektivní realitu pojmy, které spolu vytvářejí různé vazby a spoje vzniklé na asociačním základě. Uvědomění si a pochopení tohoto systému je faktor, který výrazně zlepšuje vybavování si osvojených znalostí. Stejně tak může být chybné zastrukturování pojmů do systému příčinou řady miskoncepcí. Při efektivním učení a při opakování je proto nutné s tímto systémem pracovat. Jednou z metod, jak tento systém odhalit a využít ho pro zkvalitnění učení je vytváření myšlenkových map. 4 Priorita informací. O snadnosti zapamatování určité informace rozhoduje také její umístění mezi ostatními přijímanými informacemi. To se označuje jako poziční efekt. Nejlépe se totiž pamatují informace ze začátku a konce daného učiva. Tento poziční efekt se však netýká pouze učiva a pouze záměrného učení. Lépe si pamatujeme počátek a konec kapitoly v knize, počátek a konec vyprávění, počátek a konec slyšené melodie nebo viděného filmu. Ani počáteční a konečné informace si ale nejsou rovné. Zatímco počáteční informace působí nejintenzivněji, poslední informace působí zato nejdéle. Klíčové poznatky daného učiva je proto dobré zařazovat na začátek a na konec učení. Vyvstává zde pak zákonitě problém prostředních informací. Učící se jedinec si musí uvědomit, že jeho vědomí nebude prostředním informacím věnovat takovou pozornost a musí na to zareagovat. Buď tak, že tyto prostřední informace bude častěji opakovat nebo lze využít

4 restrukturalizace informací, aby se např. původně prostřední informace dostaly při opakování na začátek či nakonec. Ranschburgův efekt. Základní podstata tohoto efektu spočívá v tom, že učící se jedinci si nedokážou kvalitně zapamatovat a vybavit informace, kterou nejsou dostatečně odlišné, ať se již jedná o obsah informací, jejich verbální označení nebo čas, ve kterém byly přijímány a zpracovávány. Podle publikovaných výzkumů má tzv. Ranschburgova inhibice na svědomí % špatných výsledků učení. 5 K vysvětlování nového učiva by učitelé měli používat co nejrůznější a nejpestřejší jazykové prostředky, a to i pokud vysvětlují totéž učivo opakovaně (a zejména v těchto případech). Rovněž tak při opakování je vhodné používat jiných formulací, synonym, opisných názvů, než při vlastní expozici učiva. Učící se jedinci musí být upozorňováni na rozdíly a nuance v pojmenování určitých jevů, věcí, procesů apod. Podobné učivo je třeba se učit a opakovat si alespoň s dostatečným časovým odstupem, aby bylo minimalizováno riziko vzájemné inhibice zapamatování. Zrádný multitasking. Obecně můžeme multitasking definovat jako stav, při němž více procesů sdílí stejný prostředek k jejich zpracování, který však je v daný okamžik schopen zpracovávat vždy pouze jeden proces. Ačkoliv se pojem multitasking vztahuje zejména k oblasti výpočetní techniky, lidský mozek funguje z hlediska multitaskingu stejně jako procesor počítače. Bylo prokázáno, že rozdělování pozornosti vlivem multitaskingu poměrně výrazně zhoršuje zapamatování informací (zejména těch souvisejících s deklaratorní pamětí) a snižuje efektivitu učení. Dochází postupně také ke zhoršování pozornosti, neboť člověk si zvykne vnímat pokud možno vše a nedokáže se potom soustředit na jediný úkol nebo činnost. Nové poznatky si vlivem multitaskingu osvojuje velmi povrchně, není obvykle schopen hlubšího pochopení učiva a jeho souvislostí právě z toho důvodu, že přepínání pozornosti inhibuje ukládání informací do deklarativní paměti. 6 Použít nebo zapomenout. Omezená kapacita lidské paměti vede mozek k určité selekci informací. Informace uložené v epizodické paměti jsou obvykle fixovány velmi pevně, neboť se pojí s určitým osobním zážitkem a mají většinou i emocionální podbarvení. Určitý problém nastává s informacemi uloženými v sémantické paměti, které jsou však z edukačního hlediska podstatné. Selekce informací uložených v sémantické paměti probíhá podle jednoduchého principu: informační stopy, které jsou využívány v běžném životě, v paměti zůstávají a jejich asociační vazby se posilují, čímž dochází ke zlepšování schopnosti tyto uložené informace vybavovat. Informační stopy, které nevyužíváme, jsou po určitém čase zapomenuty. Nikdo není dokonalý. Stává se však poměrně často, že určitá vědomost je neúplná, je zapamatována jen částečně. Většina lidí v takovou chvíli reaguje úporným přemýšlením a snaží si vzpomenout na chybějící informace. Tato reakce je však zcela nevhodná. Pokusy o vybavení nějaké dříve naučené informace, která je nějak poškozena nebo je neúplná, mají za následek fixaci této chybné paměťové stopy namísto upevnění správné odezvy. Ukazuje se, že čím více času věnujeme marné snaze o vybavení si určité informace, tím pravděpodobněji bude daná informace opět v budoucnu zapomenuta. Není tedy příliš správné nutit např. žáky při výuce, aby si

5 vzpomněli na chybějící detaily nebo úseky své vědomosti. Efektivnější je jim chybějící informaci znovu připomenout. Time management. Učení nesmí být dlouhé, avšak musí být soustavné. Časový úsek soustavného učení by neměl překračovat délku dvou hodin. A to ještě s ohledem na věk a aktuální stav učícího se jedince. Soustavné učení je proto vhodné přerušovat přestávkami. Po prvních 30 minutách učení by měla následovat 10 minutová přestávka. Dále pak by měl být dodržován systém pětiminutových přestávek po každých 15 minutách věnovaných učení. Pokud je to možné, měl by být čas pro učení plánován podle denní křivky výkonu daného jedince. Úseky největší výkonnosti by měly být využívány pro samotné učení a následné opakování naučených poznatků. Mezi časovým úsekem, který žák či student stráví ve škole, a časovým úsekem domácí přípravy a učením by měla být alespoň dvouhodinová pauza vyplněná činností, která nebude zatěžovat kognitivní procesy učícího se jedince a nebude klást vysoké nároky na koncentraci jeho pozornosti. ZÁVĚR Publikace je určena všem zájemcům o problematiku efektivního učení a vyučování. Jedná se tedy především o vysokoškolské studenty pedagogiky, učitelství a dalších příbuzných oborů, budoucí učitele, současné učitele, účastníky a lektory kurzů dalšího a celoživotního vzdělávání, zajímavé informace v ní však mohou najít i další zájemci o danou problematiku z řad široké veřejnosti. LITERATURA (14 TUČNĚ, VELKÁ PÍSMENA) 1. Janík, T., Stuchlíková, I.: SCIED 1, č. 1, str. 5 (2010). 2. Aebli, H.: Didactique psychologique: Application à la didactique de la psychologie de Jean Piaget. Delachaux et Niestlé, Geneve Cimrman, J., Smoljak, L. Vyšetřování ztráty třídní knihy. in: Hry a semináře, str. 54. Paseka, Praha, Buzan, T.: The Power Of Creative Intelligence. Harper-Collins, Taylor, T., L., Klein, R., M.: Psychonomic Bulletin & Review 5, str. 625 (1998) 6. Rubinstein, J., S., Meyer, D., E., Evans, J., E. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 27, č. 4, s. 763 (2001). SELECTED PSYCHODIDACTIC FINDINGS AS AN INSPIRATION (NOT JUST) FOR TEACHERS OF SCIENCE Abstract: How do people learn? How do neuro-physiological mechanisms work for memory and learning? How could teaching methods be optimised and made ever more effective? The authors present their new book Psychodidactics Methods of Effective Learning and Teaching. The work deals with the concept of education as a process based on searching for and utilisation of optimal individual strategies of both learning and teaching. Selected strategies of both learning and teaching shall be presented at the conference Keywords: Psychodidactics, preconcepts, individual learning strategies, learning and teaching style, didactic reconstruction Kontakt: Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně České mládeže 8, Ústí nad Labem Telefon:

6 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně České mládeže 8, Ústí nad Labem Telefon:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Závěrečná práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Význam preprimární výuky anglického jazyka. Veronika Krejčí

Význam preprimární výuky anglického jazyka. Veronika Krejčí Význam preprimární výuky anglického jazyka Veronika Krejčí Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá preprimární výukou anglického jazyka z hlediska jejího významu. Jelikož se toto

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Vypracovala: Jaroslava Šťastná, Učitelství

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝCHOVA KE ČTENÁŘSTVÍ NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Křížková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ léta studia (2007-2012) Vedoucí práce:

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. PETRA SUCHÁ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více