Jabok - Vyšší odborná škola. sociálně pedagogická a teologická. Obraz starého člověka v literatuře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok - Vyšší odborná škola. sociálně pedagogická a teologická. Obraz starého člověka v literatuře"

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Marie Švadlenková Obraz starého člověka v literatuře Katedra výchov Vedoucí práce: Jana Zajícová Praha

2 Prohlášení: 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Obraz starého člověka v literatuře zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní úĉely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. V Praze, 2. května 2011 Marie Švadlenková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California,94105, USA. 2

3 Název: Obraz starého ĉlověka v literatuře Anotace: Absolventská práce se zabývá tématem starého ĉlověka a jeho zobrazením v ĉeské literatuře 19. století a v literatuře souĉasné. Cílem práce bylo popsat podobu stáří, zaměřit se na fyzické a duševní vlastnosti starých lidí, přiblíţit jejich pocity a problémy. Práce zachycuje také rodinné vztahy a postoje spoleĉnosti ke stáří zobrazené v literárním kontextu. V 19. století je obraz zachycení a pojetí stáří dosti široký. Staří lidé mohou být nositeli kladných vlastností, nositeli tradic a lidových zvyků, nebo oběťmi krutých spoleĉenských poměrů. Obraz stáří je v práci prezentován dílem Babiĉka Boţeny Němcové a povídkou Konec ţivota Karla Václava Raise. Souĉasné stáří je zobrazeno v knize Jiřiny Šiklové Matky po u. Důleţité myšlenky a sdělení o starých lidech v literárním zpracování se propojují se souĉasnými informacemi. V práci jsou obsaţeny odborné poznatky o starých lidech (tělesné, psychické a sociální problémy starých lidí, ageismus a jeho zdroje, předsudky a mýty o stáří). Souĉástí je i kapitola zabývající se vývojem pojetí stáří ve spoleĉnosti. Klíčová slova: stáří, literatura, Boţena Němcová, Karel Václav Rais, Jiřina Šiklová, Babiĉka, Výminkáři, Matky po u, problémy starých lidí, ageismus. 3

4 Title: The Picture of an Old Person in Literature Annotation: The work deals with an issue of an old person and his/her portraying in the 19 th century and contemporary Czech literature. The task is to describe literary representations of an old age, to sketch physical and psychological characters of elderly people and to outline their feelings and problems. At the same time, the work focuses on family relationships and attitudes of society toward an old-age as reflected in literary works under review. The 19 th century representation of an old-age is fairly broad. An old person appears in variety of ways. She or he is associated with positive qualities, can be a bearer of folk habits and traditions or portrayed as a victim of cruel social reality. The picture of an old age of the 19 th century represents Boţena Němcová s book The Grandmother and Karel Václav Rais novel The End of a Life. The contemporary picture of an old age represents Jiřina Šiklová s book Mothers Through an . The work does not simply presents key literary representations of an old age but combines them with contemporary findings and expertise concerning elderly people, such as their physical, psychological and social problems, ageism and its resources, old-age related prejudices, etc. One of the chapters discusses how the comprehension of an old-age in society has developed. Keywords: old-age, literature, Boţena Němcová, Karel Václav Rais, Jiřina Šiklová, Babiĉka [The Grandmother], Matky po u [Mothers through an ], problems of old persons, ageism 4

5 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat paní uĉitelce Janě Zajícové za odborné vedení, ochotu, pomoc a vstřícnost při psaní absolventské práce. Děkuji jí za poskytovaní cenných rad a zájem při vypracování závěreĉné práce. Poděkování náleţí i mým blízkým a přátelům, kteří mi byli při psaní nápomocni. Největší díky věnuji svým zesnulým prarodiĉům, kteří mi ukázali, ţe stáří je moudré a laskavé s milujícím srdcem. 5

6 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů práce Pojem stáří, jeho definice a vymezení Chronologický věk Sociální věk Etapy lidského ţivota Příznaky stárnutí Tělesné stárnutí Psychické stárnutí Sociální stárnutí Nejĉastější problémy starých lidí Vývoj pojetí stáří ve spoleĉnosti Faktor ovlivňující pojetí stáří - věk Faktor ovlivňující pojetí stáří demografické stárnutí Faktor ovlivňující pojetí stáří funkce a pojetí rodiny Mezigeneraĉní vztahy v souĉasné rodině Smrt, stáří a rodina Ageismus Zdroje ageismu Předsudky Mýty o stáří Obraz stáří v literatuře Obraz stáří v ĉeské literatuře 19. století Boţena Němcová a její idyla Obraz babiĉky v Babiĉce Karel Václav Rais a jeho vesnická povídka Konec ţivota obraz stáří Obraz stáří ve 20. století a v souĉasné ĉeské literatuře Jiřina Šiklová ţivotopis Matky po u obraz stáří Závěr

7 Úvod Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe Německý spisovatel vyjádřil v jedné větě myšlenku, která patří i v souĉasnosti mezi stěţejní témata naší kultury. Postavení starých lidí ve spoleĉnosti bylo a je důleţitou a hodně diskutovanou otázkou. Jak vnímáme stáří? Jaký obraz stáří nám spoleĉnost vytvářela a vytváří? V dnešní době vychází spousta odborných ĉlánků a publikací věnovaných problematice stáří, v evropských zemích se tímto tématem zabývá mnoho vědeckých odvětví (sociologie, sociální politika, demografie, atd.), zvýšený zájem o seniory probíhá v posledních desetiletích také v médiích a různých výzkumných směrech. Stáří jako takové se bezpochyby týká kaţdého z nás, aĉkoliv sami nemusíme věkem patřit do této ţivotní etapy. Vymezení tématu a cíl práce Tématem mé absolventské práce je popsat obraz starého ĉlověka v literatuře 19. století a v souĉasné literatuře. Zaměřuji se pouze na literaturu ĉeskou. V 19. století je obraz zachycení a pojetí stáří dosti široký. Staří lidé mohou být nositeli kladných vlastností, nositeli tradic a lidových zvyků, nebo oběťmi krutých spoleĉenských poměrů. Z autorů tohoto období jsem zvolila Boţenu Němcovou, dílo Babiĉka, a Karla Václava Raise, povídku Konec Ţivota. Ze souĉasné literatury jsem si vybrala knihu Jiřiny Šiklové Matky po u. Cílem práce bylo popsat podobu stáří, přiblíţit pocity a problémy starých lidí, zaměřit se na jejich rodinné vztahy a spoleĉenské postoje v literárním kontextu. Volba tématu 7

8 Domnívám se, ţe v jiných, a to ve vědeckých oborech, je téma starého ĉlověka a stáří zpracováno dostateĉně podrobně, a proto jsem si zvolila cestu literární, která bude dalším z obrazů a pohledů na tuto problematiku. Moţná, ţe psát o stáří a nebýt ještě stár je troufalé, ale kdo z nás se s ním nesetkal? V našem dětství jsme se potkávali s dědeĉky a babiĉkami, kteří tvořili rodinné spoleĉenství, se zvyšujícím se věkem pozici stáří reprezentují naši rodiĉe a přijde ĉas, kdy uţ nebudeme moci nikoho postulovat na toto místo, kdy staří budeme my. Metody práce Metodou práce je ĉerpání stěţejních informací a nosných dat z odborné literatury a jejich zpracování, seznámení se s důleţitými pojmy a informacemi, zabývajícími se problematikou stáří, podrobná ĉetba beletristických textů, vyhledávání klíĉových myšlenek a sdělení o starých lidech, jejich interpretace a vzájemná komparace. Rozdělení kapitol V první kapitole se zabývám obecně pojmem stáří, jeho definicí a vymezením. Zaměřila jsem se na popis stěţejních pojmů (chronologický věk, sociální věk).ve druhé kapitole se rozepisuji o jednotlivých etapách lidského ţivota. Ve třetí kapitole se zmiňuji o příznacích stáří, kdy dochází k řadě změn v oblasti tělesného i duševního zdraví. Podrobně informuji o tělesných, psychických a sociálních problémech starých lidí, zabývám se obtíţnostmi a těţkostmi, které jsou se stářím spojené ( např. věková diskriminace, segregace, generaĉní intolerance, předsudky, nízká adaptace stáří, osamělost). Ĉtvrtá kapitola se věnuje vývoji pojetí stáří ve spoleĉnosti. Jinak ke starcům přistupovali v prvobytně pospolné spoleĉnosti, odlišný postoj k nim máme v dnešní moderní době. Souĉást této kapitoly tvoří také zmínka o faktorech ovlivňujících pojetí stáří, popis mezigeneraĉních vztahů v rodině a souĉasný přístup k umírání. Pátá kapitola se zabývá ageismem, jeho zdroji, dále předsudky a mýty, které se ke stáří váţí. Od šesté kapitoly pracuji s uměleckou literaturou, v Babiĉce Boţeny Němcové hledám obraz stáří, jeho ztvárnění. Po idylickém pojetí u Němcové se zaměřuji na povídku Karla Václava Raise Konec ţivota z cyklu Výminkáři. Rais má zcela odlišný postoj ke stáří, 8

9 zobrazuje ho realisticky, aţ tragicky. V poslední sedmé kapitole interpretuji souĉasné dílo Jiřiny Šiklové Matky po u. Význam tématu V souĉasnosti převládá názor, ţe lidsky plnohodnotný je jen mladý ţivot, moderní spoleĉnost přeje ideálu mládí s jeho bezstarostností, kreativitou, dravostí a rychlým ţivotním tempem. Ĉasto bývá mládí podráţděno autoritativními nároky, které uplatňuje stáří. Na tuto etapu ţivota se pohlíţí jako na propad. Přejímá se obecně tradovaný názor, ţe stáří nestojí za nic. V nás mladších můţe probouzet pocit převahy, nadřazenosti a přezírání. Je třeba, aby naše spoleĉnost vymýtila názor, ţe pouze mladý ţivot stojí v popředí a stáří je naopak skliĉující. Ve své práci jsem komplexně pracovala s pojmem stáří, identifikovala ho, uvedla ho do souvislostí s teoretickými informacemi. Absolventská práce je přínosem, neboť jsem aktuální vědecké informace a poznatky propojila s obrazem stáří v umělecké literatuře. Rozšířila jsem moderní odborný pohled na stáří o jeho ztvárnění v ĉeské literatuře 19. a 21. století a provedla srovnání. 9

10 1 Vymezení základních pojmů práce 1.1 Pojem stáří, jeho definice a vymezení Kdyţ se budeme ptát, co znamená stáří a hledat jednoznaĉnou definici, nenajdeme pouze jednu odpověď. Přesná definice stáří neexistuje, jedná se o různé výklady vystavěné na moţných aspektech pohledu. Jednotlivé výklady si však neodporují, ale vzájemně se doplňují. Stáří je souĉástí ţivotního cyklu ĉlověka, nepřichází ze dne na den. Je to přirozený biologický proces, který probíhá po celý ţivot jedince. Vladimír Pacovský pojmenovává stáří jako specifický biologický proces, který je charakterizován tím, ţe je dlouhodobě nakódován, je nezvratný, neopakuje se. Má různou povahu a jeho stopy jsou trvalé. Tento biologický proces podléhá specifickému zákonu ĉasu a formativním okolním vlivům. 1 Jak urĉit přesný biologický věk, nebylo zatím zjištěno. Stáří se opírá v tomto vymezení o involuĉní změny v oblasti fyziologie, adaptace, fyzické výkonnosti a mentální dospělosti. Lze ho charakterizovat tak, ţe u kaţdého jedince se vyskytuje vlastní genetický program, a tak u jednotlivce dochází k úbytku ĉinností orgánů v jiném ĉase a u kaţdého je jiná přítomnost ĉi nepřítomnost nemocí Chronologický věk Moderní spoleĉnosti klasifikují stáří na základě chronologického věku. Haškovcová 3 uvádí následující ĉlenění: a) střední, nebo téţ zralý věk let b) vyšší věk neboli rané stáří let c) stařecký věk, neboli sénium, vlastní stáří let d) dlouhověkost 90 a více let. 1 Pacovský, V., Gerontologie, s Stuart-Hamilton, I., Psychologie stárnutí, s Haškovcová, H., Fenomén stáří, s

11 Vágnerová 4 ve své knize Vývojová psychologie uvádí následující ĉlenění: a) let: období mladé dospělosti b) let: období střední dospělosti c) let: období starší dospělosti d) let: období raného stáří e) 75 let a výš: období pravého stáří. Chronologické stáří vychází z data narození, které má v naši spoleĉnosti důleţitou roli, urĉuje například nástup dítěte do školky, do školy, plnoletost. Z výše uvedených dělení vyplývá, ţe autoři vystupují ve svém ĉlenění rozdílně. Další moţné dělení předkládají i ostatní ĉeští autoři, např. Hartl. 5 Někteří autoři však povaţují vymezení stáří podle věku za problematické a nepřesné, např. Start-Hamilton. 6 Podle něho existují totiţ sedmdesátiletí lidé, kteří znaky stárnutí podle chronologického věku postrádají a naopak mladší lidé, kteří znaky stárnutí vykazují ĉasněji neţ jejich vrstevníci. Chronologický věk proto nemůţe spolehlivě urĉovat období stárnutí, můţe pouze naznaĉovat stav průměrného ĉlověka, a proto je tento ĉasový údaj nutné vztahovat k dalším údajům, nejĉastěji k tělesným změnám Sociální věk Moderní spoleĉnost někdy oznaĉuje za starého toho ĉlověka, který nastoupil do starobního důchodu. V tomto případě mluvíme o sociálním vymezení stáří. Sociální věk je urĉen rolemi a zvyky, které ĉlověk má, se zřetelem na ostatní ĉleny spoleĉnosti, 4 Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s Hartl, P., Psychologický slovník, s Stuart-Hamilton, I., Psychologie stárnutí, s

12 ve které ţije. Ve většině rozvinutých zemích je ĉasové rozpětí odchodu na odpoĉinek mezi lety. Haškovcová 7 uvádí: jak se postupně zvyšuje věková hranice pro odchod do penze, mění se i věkové pásmo, které oznaĉujeme jako období stáří. Stanovit měřítkem stáří odchod do důchodu můţe být dosti problematické, jedinci zejména ve třetí epoše ţivota disponují znaĉnými fyzickými a duševními rezervami. Spoleĉnost nehledí na to, jak starým se v ten okamţik jedinec cítí být. Mění se z aktivního pracovníka na penzistu, pobírajícího měsíĉní dávku financí. Ne vţdy to můţe být pro seniory příjemná zkušenost, neboť dochází k poklesu jejich statusu, vycházejícího z jejich prestiţe, vzdělání a dosavadního stylu ţivota. Ĉlověk se tak musí zaĉít vyrovnávat s novými veliĉinami, např. přebytek volného ĉasu, osamělost, věková segregace ĉi diskriminace. Při výzkumu v roce 2001, který uvádí ve své zprávě Vidovićová a Rabušic 8, bylo zjištěno, ţe respondenti povaţovali za nejdůleţitější definiĉní znaky stáří fyzický stav (75%), věk (56%) a ztrátu duševní svěţesti (54%). Dalšími znaky, které provází stáří, jsou ztráta autonomie, potíţe přizpůsobit se změnám. Naproti tomu odchod do důchodu byl uváděn pouze v 18-ti % případů. I v následujícím kvantitativním výzkumu, který proběhl v roce 2007, respondenti uváděli na předním místě charakteristik starého ĉlověka špatné zdraví, neschopnost se o sebe postarat. Věk jako kritérium byl uváděn na třetím místem, ale s velkým procentuálním propadem. 9 Zdá se tedy, ţe chronologický věk nehraje při urĉování hranic stáří v naší spoleĉnosti hlavní roli. Věkovou hranici, kterou si spoleĉnost urĉila pro odchod do důchodu, nemůţeme tedy povaţovat za zásadní milník stáří, neboť jde spoleĉenský konstrukt. V souĉasnosti je naopak na programu mnoha politických debat snaha o prodlouţení věkové hranice odchodu do důchodu. Podle Rabušice 10 by zvýšení penzijního věku dokonce přispělo k psychickému omládnutí populace, neboť nízký věk, který se ke stáří (ve smyslu odchodu důchodu) váţe, lidi nutí vnímat sami sebe příliš brzy jako staré. V minulosti dlouhou dobu neexistoval ve spoleĉnosti pevný odchod do důchodu, protoţe k ukonĉení pracovní 7 Haškovcová, H., Fenomén stáří, s Vidovićová, L., Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu ĉeské veřejnosti, s Vidovićová, L., Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti, s Rabuši, L., Ĉeská spoleĉnost stárne, s

13 ĉinnosti docházelo v tradiĉních spoleĉnostech zcela automaticky na základě úbytku sil a schopností. Ve většině západních zemí se za konvenĉně oznaĉovanou hranici stáří urĉuje věk let. Tento věk přímo souvisí se změnou sociálního statusu a odchodem do důchodu. Ve své absolventské práci povaţuji také za hranici stáří věk 60 let ve shodě s Haškovcovou a Vágnerovou. 13

14 2 Etapy lidského života Každému životnímu období je přidělen vhodný a pravý čas. Cicero Ĉas je jev, který je daný, neúprosný, relativní. Kaţdý okamţik je zcela nový, jedineĉný a pomíjivý. Ĉlověk má právo s ĉasem svobodně nakládat, můţe ho ĉlenit. Kaţdý úsek ţivota představuje sám o sobě něco nového a mohli bychom jej přirovnat například k ĉástem dne, který dělíme na ráno, poledne, veĉer. Lidský ţivot můţeme rozdělit na 5 základních etap: dětství, dospívání, dospělost, střední věk, stáří. V jednotlivých úsecích ţivota se obvykle přihlíţí k podstatě ontogeneze, kterou doprovází vyvíjející se psychika. Období dětství je vyplněno biologickým vývojem, poznáváním lidí a okolního světa. Dítě si musí zvyknout na svou vlastní samostatnou existenci, roste, socializuje se, vyvíjí se. Zaĉíná chodit do školy a připravovat se profesně na své budoucí povolání. Ovšem dětství není jenom bezstarostný věk, ale také období nejistot, hledání se, období úzkostí, ovšem na ty v dospělosti zapomínáme a dětství pak vnímáme jenom pozitivně. Dospívání přináší první vnitřní krize, bezpeĉí vytvářené rodiĉi se postupně zmenšuje. Haškovcová ve své knize Fenomén stáří charakterizuje toto období následovně: Postupně vyrůstáme z dětských střevíčků a kromě rýsující se profese začínáme objevovat složitý svět lidských vztahů a lákavý svět erotiky. 11 Ĉlověk se v období puberty rozhoduje o mnoha závaţných věcech. Jde o období prvních partnerských vztahů, získávání zkušeností. V této době je třeba se zodpovědně rozhodnout pro budoucí povolání. Dospívání se snaţí zprostit veškerého vlivu, jakékoli autority, ale přesto bychom z tohoto období měli vyjít jako dospělý mladý muţ ĉi ţena, kteří jsou svobodní v osobním bytí a ţivotním naplnění. Předcházejícímu dětství se budoucnost zobrazuje jako abstraktní pojem, dospívání uţ do ní dokáţe nahlédnout, vytváří si představu a sní o tom, co všechno v budoucnu udělá a jak změní svět. 11 Haškovcová, H., Fenomén stáří, s

15 Toto období není jednoduché, bezstarostné dětství skonĉilo a ukotvení v dospělosti ještě nenastalo. Další etapou, která přichází je dospělost. Vágnerová dělí rozmezí od 20 let do 60 na období mladé, střední a starší dospělosti. 12 Jak uvádí Haškovcová, do 30 let proţívá jedinec, který má status formálně dospělého, ale prakticky se jedná o nedospělého ĉlověka, období kardinálního osobního zrání. 13 V tomto období děláme poprvé spoustu důleţitých věcí první zaměstnání, manţelství, rodiĉovství. Dospělost je zaloţena na tom, ţe ĉlověk našel své místo ve vlastní osobě, ve vlastním smyšlení, ve skuteĉnosti. Objevil, co to znamená stát na vlastních nohou, a rozhodl se tento postoj uskuteĉňovat. Rozvíjí se charakter ĉlověka, osobnost jedince se vnitřně upevňuje. Stáří vnímají třicátníci jako dalekou budoucnost. Ĉas běţí neúprosně dál a se ĉtyřicítkou na krku, ve středním věku, zaĉínají chvíle prvního bilancování. Bilancování a obrat ke svým proţitkům vede k vyhraňování vlastní osobnosti, jedinec uţ dozrává v individualitu, tzn. ţe necítí a nejedná podle konvencí, ale podle svých vlastních závěrů a přesvědĉení. 14 Lidé bývají v tomto věku jiţ samostatní, mají dobré a třeba i vedoucí postavení v práci, mají svá rodinná zázemí, a o to vše se zaĉínají bát. Od svých rodiĉovských vzorů se zaĉínají vyhraňovat, vnímají, jak jejich rodiĉe stárnutím pozvolna ztrácejí svoje kompetence a stávají se závislejšími. V tomto období získávají dominantnější postavení vůĉi rodiĉům. Ve starší dospělosti neboli ve zralém věku dochází k prvním příznakům stárnutí, objevují se první zdravotní potíţe. Biologické ani psychické změny dané věkem však nejsou většinou velké a jedince v běţném ţivotě neomezují. Děti se osamostatňují a zaĉínají řadit mezi střední generaci. Získávají dominanci nad rodiĉi a zároveň se musí vyrovnat s jejich zaĉínající nesamostatností, jestliţe rodiĉe byli do té doby jejich oporou. Uvědomujeme si to, povaţujeme to za nespravedlivé, ale nezbývá nám, neţ tuto skuteĉnost přijmout. Způsob našeho jednání ovlivňuje zkušenost. Ĉlověk jiţ bere v 12 Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s Haškovcová, H., Fenomén stáří, s Říĉan, P., Cesta ţivotem, s

16 úvahu i moţnosti různých řešení a nesnaţí se lpět na hledání absolutní pravdy. Je více pragmatický, dovede integrovat svoje zkušenosti. Poslední období, které přichází, je stáří. Oznaĉení starý ĉlověk se zakládá hlavně na spoleĉenské konvenci. Jedná se o tzv. sociální věk. Souĉasná spoleĉnost povaţuje za starého toho jedince, kterému vzhledem ke kalendářnímu věku vznikl nárok na starobní důchod. Jak uţ jsem zmínila, ĉas lidského ţivota můţeme různě ĉlenit, stejně tak i období stáří. Věk definujeme jako rané stáří neboli vyšší věk. Za poĉátek vlastního stáří povaţujeme 75 rok, tento stařecký věk je vymezen rokem. Ti, kteří se doţívají stáří 90 let, povaţujeme za dlouhověké. Naše generace můţe být spokojena, jelikoţ v porovnání s předchozími, ţijeme déle. Ĉasné, aktivní stáří reprezentují hlavně zaĉínající důchodci, ti, kteří mají nálepku starých, ale skuteĉně starými nejsou. Ovšem v okamţiku, kdy se důchod přiblíţí a stane se reálnou hrozbou, mohou se u většiny lidí objevit obavy a strach z nové situace. 15 Senioři se snaţí uvádět různé racionální důvody proto, aby mohli setrvat v pracovním procesu. Necítí se ještě na nálepku starý. Pouze pokroĉilý věk jiţ můţeme asociovat s vyzrálým stářím. Jedná se o období, kterého se obáváme, neboť většinou vyţaduje uţ pomoc a péĉi druhých lidí, nebo spoleĉenských institucí. Starého ĉlověka tak vnímáme jako slabého, pomalu se pohybujícího, nepruţně reagujícího a zapomínajícího. K tomuto nevlídnému obrazu stáří připojme ještě nemoc, bolest a další fyzické i psychické příznaky. A protoţe nerozlišujeme, protoţe neznáme a nevíme, přijímáme tento obraz se strachem a s nechutí stát se starým. Některé obavy jsou opodstatněné, ale některé jsou jenom mýty o stáří, o kterých se ještě ve své práci zmíním. 15 Wolf, J., Umění stárnout, s

17 3 Příznaky stárnutí Stárnutí ovlivňuje jedince jako celistvou bytost ve všech sférách jeho ţivota.ve stáří dochází k řadě změn v oblasti tělesného i duševního zdraví. Ĉlověk se stává emocionálně labilnější, zvyšuje se sklon k úzkosti a depresi. Na druhou stranu můţe docházet i k pozitivním změnám. U mnoha lidí se zvyšuje vytrvalost v ĉinnostech, stupňuje se pochopení a trpělivost. Hlavně vyzrálé stáří má své typické nepřehlédnutelné poznávací vnější znaky. Proces stárnutí však bývá individuálně proměnlivý a odvíjí se ze vztahu dědiĉných předpokladů a důsledků různých vlivů prostředí, které se v organismu stárnoucího ĉlověka postupně nahromadily. 16 Stárnutí se projevuje v oblasti tělesné, psychické a sociální. 3.1 Tělesné stárnutí Na zevnějšku starých lidí jsou příznaky zcela ĉitelné. Clément Pichaud 17 uvádí následující fyziologické změny: - kůže se svrašťuje, vysušuje; - vlasy a chlupy šediví a ubývají; - uši obtížněji vnímají vysoké tóny a jsou citlivější na šumy; - zrak slábne, obtížněji se adaptuje na světlo a na tmu, obsáhne menší šířku; - svalstvo ochabuje; ubývá kostní hmoty; - dýchací soustava se rychleji unaví; - mění se hormonální produkce; - přetváří se imunitní systém. 3.2 Psychické stárnutí Tyto změny nejsou tak zjevné jako změny fyzické, a tak nám mnohdy unikají. Kaţdý ĉlověk přistupuje ke stáří jinak, jinak ho proţívá. Z hlediska psychického 16 Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s Pichaud, C., Souţití se staršími lidmi, s

18 dochází ve stáří k ĉetným změnám psychických funkcí, které jsou podmíněny biologicky (strukturální a funkĉní změny mozku, změny vyvolané nemocí) a psychosociálně (sociokulturní vlivy, traumata, návyky a ţivotní styl v průběhu celého ţivota). Dochází ke změnám poznávacích procesů: - aktivační úrovně (pomalost reakcí, rozhodování, zpracování informací); - paměťových funkcí (horší krátkodobá epizodická paměť); - učení (ukládání a vybavování si informací); - intelektových funkcí (k úbytku můţe dojít i vlivem somatického onemocnění; úbytek závisí na dosaţeném vzdělání a intelektuálních aktivitách ve stáří, které je udrţují); - orientace v prostředí (je spojena se zhoršováním zraku a sluchu; starší ĉlověk se proto musí v novém prostředí více soustředit). 18 Duševní ĉinnost seniorů je zpomalena, protoţe je pomalejší aktivita mozkových buněk. Peter Gruss uvádí, ţe negativita vysokého stáří se projevuje také výraznou ztrátou rozumového potenciálu a plasticity já. Schopnost a potenciál učit se se u velmi starých lidí neustále snižuje, a to i v případě, že netrpí demencí. 19 Starý ĉlověk je celkově pomalejší, fantazii nahrazuje vzpomínáním na události dávno minulé, spousta věcí se ho lehce dotkne a obvykle nemá chuť objevovat ĉi zkoušet novinky. Pokud se na celý problém podívám hlouběji, musíme si uvědomit, ţe starší lidé jsou vystaveni psychické zátěţi někdy mnohem více, neţ jiná generace. Proţívají více psychických otřesů a těţkých ţivotních situací najednou (odchod do důchodu, odchod dětí, ztráta ţivotního partnera, těţká nemoc, úmrtí blízkých a přátel, izolace). Mnoţstvím těchto negativních událostí a zaţíváním pocitu ztráty se pak starší lidé stávají slabší a zranitelnější. 18 Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s Gruss, P., Perspektivy stárnutí, s

19 3.3 Sociální stárnutí Stáří přináší řadu změn i v oblasti sociální a starý ĉlověk je nucen se s nimi vyrovnat. Stáří provází ztráta sociálních kontaktů, coţ někdy můţe vést aţ k pocitům osamělosti. Tato ztráta bývá způsobena odchodem do důchodu, ovdověním, psychickým stavem, nemocí, která seniorům nedovoluje navštěvovat přátele nebo tím, ţe vzhledem k jejich vysokému věku jiţ přátelé neţijí. Dochází k větší koncentraci na sebe a svoje problémy, neboť někteří senioři bývají izolováni ve svém soukromí nebo mají vlivem zhoršování sluchu, paměti a vlivem pomalosti potíţe s komunikací, svět kolem nich se mění nové názvy obchodů, anglická pojmenování, atd. Senioři se potýkají s osobními problémy, jejich děti na ně nemají jiţ tolik ĉasu, kolik by si senior touţící po spoleĉenském kontaktu představoval. Ztrácí blízké přátelé, potom se mohou cítit osamoceni, nemají si s kým popovídat, vyplakat se, postěţovat si a projít své ţivotní situace. 20 Senioři se mnohem více neţ ostatní generace soustředí na svoji nejbliţší rodinu. Svoje psychosociální potřeby se snaţí kompenzovat náhradními způsoby. Pořizují si domácí mazlíĉky, kteří zmírňují jejich pocit osamění, vyuţívají telefon a konverzace se sousedy, sledují televizi a poslouchají rozhlas. Další váţnou změnou je však pro starého ĉlověka nutnost opustit svůj domov buď z důvodu vlastní nemohoucnosti a nemoţnosti se sám o sebe postarat, nebo z důvodů finanĉních. Senior opouští svůj domov, místo, kde dlouhá léta ţil a kde vychovával děti, kde má své přátelé. Opouští místo, k němuţ se váţe spousta vzpomínek, opouští svůj starý způsob ţivota. Odchod do ústavního zařízení přináší problémy s nutností přizpůsobit se novým zvyklostem, novým spolubydlícím. Většina seniorů nevolí tuto moţnost z vlastní vůle, ale protoţe chtějí ulehĉit ţivot svým dětem, nebo pomáhají tak řešit svým potomkům otázku bydlení, nebo se cítí osamělí. Nejdůleţitějším úkolem stáří je vyrovnat se s celou minulostí, přijmout ji takovou, jaká byla, pochopit její smysl a hodnotit svůj ţivot pozitivně, protoţe jen tak lze proţít klidné, smysluplné stáří bez pocitu marnosti a postupně přijmout i smrt. 20 Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s

20 Jak uvádí Pichaud, stárnout znamená vyrovnávat se s životními ztrátami a přitom dál plánovat budoucnost a žít v naději Nejčastější problémy starých lidí Shrnutí nejĉastějších problémů seniorů zmiňuje ve své práci Mühlpachr: 22 pauperizace, ekonomické zbídačování, znemožňující uspokojit potřeby přiměřené dané společnosti Nedostateĉnost příjmů je pociťována v rámci nezbytně nutných výdajů, na které domácnosti důchodců vynakládají nejvíce peněţních nákladů (hlavně bydlení). 23 věková diskriminace, ageismus segregace, vytěsňování, nedobrovolný život vně společnosti Odchod do důchodu se povaţuje za významný sociální mezník. Jedinec přechází z aktivního ţivotního úseku do poklidnějšího. Skupinu starších lidí, kteří se ocitli v důchodovém věku, můţeme povaţovat za urĉitou sociální minoritu. Většinovou spoleĉnosti je tato skupina chápána jako nevýznamná, neproduktivní a méně uţiteĉná. V závislosti na tom dochází k vylouĉení seniorů z aktivní úĉasti na spoleĉenském ţivotě. 24 generační intolerance (pracovní příležitosti, vedoucí pozice) Senioři to na trhu práce nemají jednoduché. Pokud pobírají starobní důchod, je jim vytýkáno, ţe se obohacují na úkor spoleĉnosti a pracující je musí ţivit. Na druhou stranu, pokud chtějí pracovat, oznaĉujeme je za vyţírky, kteří berou práci mladým lidem. Jejich uplatnění na trhu práce je ovlivňováno a znesnadňováno mnohými předsudky a stereotypy. Ĉasto bývá věk rozhodujícím kritériem při výběru uchazeĉe o zaměstnání, na další schopnosti, kompetence a zkušenosti nemusí být brán zřetel. Předpokládá se, ţe kaţdý starší ĉlověk bude méně výkonný, schopný a pruţný. 21 Pichaud, C., Souţití se staršími lidmi, s Muhlpacher, P., Schola gerontologova, s Kuchařová, V., Staří lidé ve spoleĉnosti a v rodině, s Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s

21 předsudky, např. přeceňování nemocnosti a poklesu funkční zdatnosti ve stáří apriorní podezírání z přítomnosti diskreditujících postižení (demence) Třebaţe vedle chronických onemocnění oběhové soustavy, cévních mozkových příhod, nemocí pohybového ústrojí, patří demence (závaţnější úbytek rozumových schopností) k ĉastým problémům stáří, nemůţeme předpokládat, ţe jí trpí kaţdý starý ĉlověk. podceňování léčitelnosti zdravotních obtíží i potřeby věkové modifikace zdravotnických i jiných služeb malá adaptace na stáří a s ním spojená změna sociálních rolí (penzionování) Odchod do důchodu je jednou z největších změn ve stáří. Naše profese tvoří důleţitou souĉást naší identity, staví nás do urĉité role, nejen pracovní, ale i lidské, urĉuje vlastní sebepojetí. Ukonĉení pracovní ĉinnosti eliminuje důchodce na okraj spoleĉnosti. Jak uvádí Vágnerová: Odchod do důchodu bývá spojen se situačně podmíněným nárůstem pochybností o svých kvalitách či dokonce s poklesem sebeúcty, lidé se mohou cítit vyřazení a méněcenní. Důchodce musí alespoň částečně změnit svou identitu, profesní role se stala minulostí. Vyrovnání s proměnou vlastní sociální pozice může být individuálně různě náročné a může trvat různě dlouhou dobu. 25 osamělost, zvláště v souvislosti s ovdověním Samotu je tíţivá, ovšem netýká se pouze stáří, jedná se o významný jev souĉasné spoleĉnosti, který provází téměř kaţdého. Toto osamění můţe mít být způsobeno vlivem různých faktorů odlouĉením od rodiny, sloţitým osobním ţivotem, zdravotními problémy, smrtí partnera. I kdyţ se smrtí starý ĉlověk poĉítá, stejně na ni není připraven. Je dokázáno, ţe starší lidé snášejí ztrátu partnera mnohem hůře, protoţe jim schází otevřená budoucnost. Důsledkem ovdovění je zhroucení struktury navyklého denního reţimu, konec spoleĉné budoucnosti. Zvládání zátěţe ovdovění vyţaduje změnu ve všech oblastech ţivota, obranou před samotou z ovdovění můţe být širší rodina, domácí zvíře, dobrovolná ĉinnost, sousedské vztahy, atd. 25 Vágnerová, M., Vývojová psychologie II., s

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Diplomová práce. Bc. Jana Hornová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Diplomová práce. Bc. Jana Hornová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Jana Hornová Možnosti pracovního uplatnění seniorů po odchodu do starobního důchodu OLOMOUC 2014

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Vliv reminiscenční terapie na adaptační proces v pobytovém zařízení Centru seniorů Mělník Bakalářská práce Terezie Junghansová Katedra sociální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy.

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Závěrečný projekt Téma: Netolismus a jeho vliv na chování a ţivotosprávu ţáků 8. tříd základních škol. Výzkumný problém: Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Představení

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Senior 2014. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Senior 2014. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Senior 2014 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Demografické stárnutí Krize enormní náklady(dle sociologů boj o rozsah zdrojů kontrolovaných státem a privátní ekonomikou)- ekonomická rizika jsou zvládnutelná.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek Veřejný závazek Odlehčovací služby O.s.Dolly upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více