PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc. www.psychologieolomouc.cz psychologieolomouc@seznam.cz"

Transkript

1 PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc

2 Pozornost Paměť Řeč Exekutivní funkce Inteligence

3 Kognitivní funkce Intelekt Paměť Pozornost Jazyk a řeč Exekutivní funkce Behaviorální příznaky Deprese, agitace, anxieta, apatie Funkční potíže Aktivity běžného denního života (ADL)

4

5 Míra všeobecné informovanosti Základní abstrakce Numerický úsudek Sch. koncentrace pozornosti Obsahová úroveň řeči Pochopení a reakce na realitu Výkon krátkodobé paměti Rychlé asociační učení Neverbální myšlení Sociální a praktický úsudek Logické myšlení, sch.analýzy a syntézy Zralost zrakového vnímání, vizuální diferenciace Vizuomotorická koordinace PM tempo, vytrvalost Inteligence je komplexem jednodušších schopností, než jednou vlastností Definice: inteligence je úhrnná (globální) kapacita jedince účelně jednat, racionálně myslet a efektivně zacházet se svým prostředím (Matarazzo, 1972)

6 E.L.Thorndike (1903): Inteligence je souhrnem navzájem nezávislých schopností Abstraktní (verbální a symbolické operace) Mechanická (operování s předměty) Sociální (komunikace s lidmi)

7 Ch.Spearman (1904): Inteligence jako jednotná a nedělitelnou schopnost: Faktor g

8 W.Stern (1911): Inteligence jako schopnost přizpůsobit se novým požadavkům (s užitím myšlení). Zavedl IQ=mentální věk/ chronologickýx100

9 L.L.Thurstone 7 základních na sobě nezávislých schopností (zjištěných faktorovou analýzou)

10 faktor V verbální (chápání slov) faktor S prostorový činitel (vybavování prostorových představ a operování s nimi) faktor P činitel všímavosti (zachycování optických rozdílů a zjišťování rozdílů a podobností na předmětech) faktor R uvažování (např. schopnost detekce logického sledu v řadách písmen) faktor W slovní pohotovost (snadné mluvené i písemné vyjadřování) faktor N početní, numerický (řešení aritmetických úloh) faktor M paměťový

11 R.B.Cattell (1941): Fluidní int.: vrozená, nadání Krystalizovaná: získaná, vzdělání

12 Wechsler Adult Inteligence Test Autor: David Wechsler Rok: 1981, ČR 1983 Věk: let (i pro starší, ale normy jen do 74) Rozsah IQ (Pro hlubší mentální defekt použít dětskou verzi) Administrace: minut

13 Forma: 11 subtestů se zvyšující se obtížností Výsledek: IQ verbální IQ názorové (performační) IQ celkové

14 Autor: D. Wechsler Rok: 1997, čes.1999, standardizace 2010 Rozsah bodů Věk: let Čas administrace: cca minut

15 Výsledek: IQv, IQn, IQc Indexy: Verbálního porozumění Percepční uspořádání Aktuální paměť Rychlost zpracování

16 IQ Označení % populace 130 a výše Vysoký nadprůměr 2, Nadprůměr 6, Vyšší průměr 16, Průměr Nižší průměr 16, Hraniční 6,7 69 a méně Mentální retardace 2,2

17 Celkové IQ (IQc/FSIQ) Verbální IQ (IQv/VIQ) Názorové IQ (IQn/PIQ) Index Verbálního porozumění Index Pracovní paměti Index Percepční organizace Index Rychlosti zpracování informací (VCI) (WMI) (POI) (PSI) Slovník Podobnosti Informace Počty Opakování čísel Řazení písmen a číslic Doplňování obrázků Kostky Matrice Číselné symboly Hledání symbolů

18 Sestavit obrazce z kostek podle předlohy Zachycuje logické myšlení a prostorovou představivost Paměť hraje minimální roli

19 Psychopatologie: WAIS-R je validní pro psychopatologickou diagnostiku. Profil probanda může být příznačný pro určitou duševní poruchu, přispívá k dif.dg.

20 Pro vysokou prestiž, obligátnímu stereotypu často nadužívání inteligenčních testů. Všeobecně platí zásada testovat inteligenci jen tehdy, jsou-li k tomu závažné důvody.

21

22 Zajišťuje porozumění světu osobní kontinuitu Fenomenální paměť=úspěch (?) Alexander Makedonský (paměť na tváře a jména všech svých vojáků) Gaius Julius Caesar

23 Karl Lashley: kortex, neexistuje jen jediná oblast mozku, kde by byla paměť uložena Donald Hebb: uchovávání informace je výsledkem spolupráce skupin neuronů umístěních v několika lokacích. Hebbova synapse = mechanismus regulace synaptické aktivity uplatněný i u vývojové plasticity.

24 Karl Pribram: uchování informace má na starosti více oblastí neuronů princip hologramu. Wilder Penfield: stimulací spánkového laloku se objevily u pacientů velmi staré vzpomínky

25 Je nezávislá na asociačních mechanismech Habituace: (tikot hodin v místnosti) Senzitizace: delší aktivace obranných mechanismů po bolestivém podnětu

26 Propojení nebo časová souvislost dvou nebo více podnětů Klasické podmiňování Instrumentální podmiňování

27 Též: explicitní, u zvířat kognitivní učení Vědět: Kdo? Co? Druhy: sémantická (znalosti), epizodická (příhody) Vědomé vybavení Závislá na hipokampu Klinicky u AN, otřesy mozku, tranzitorní globální amnézie

28 Též: implicitní, procedurální, motorická, reflexní Vědět: Jak? Uchovává: motorické dovednosti (jízda na kole, písmo, řeč), priming, podmíněná chuťová averze, habituace, senzitizace Nepřístupná vědomému vybavení Závislá na BG, mozečku, neokortexu

29 Deficity především krátkodobé, pracovní paměti, postižení zrakově prostorové paměti Postižení pracovní paměti souvisí s oslabením centrálního exekutivního systému Mediální a temporální komponenta paměti zajišťuje vštípení a vybavení s asociativní nápovědou (dobré u PN) Frontální komponenta odpovídá vytváření strategií ukládání inf. a volné vybavení (porušeno u PN)

30 Autor: D.Wechsler Rok: poprvé 1999 Čas: základ min. Celkem 11 subtestů Věk: let Soubor s pomůckami

31 Výhody: řadí se k nejlepším pro dif.dg.organických poruch Využití jako vývojový test u dětí Nevýhody: problematické použití testu pro bližší lokalizaci poškození

32

33 Autor: R. Meili, (Musil) Rok: 1937 Věk: normy pro děti dle let, dospělí Čas: 7 minut Zjišťuje rozsah vizuální krátkodobé paměti

34

35 Teorie Treismanové (1986) LaBergeova teorie (1995) Teorie pozornostních sítí (Posner, Raichle, 1996)

36 Bezděčná x soustředěná pozornost Pokus se zrakovým zpracováním vyloupnutí se hledaného prvku = automatická pozornost cílené postupné prohledávání = soustředěná pozornost

37 ROZDĚLENÍ POZORNOSTI Volní (záměrné soustředění na podnět) Mimovolní (orientační reakce, upoutání náhodnými podněty) Protivolní (zaměření pozornosti, i když se jí snažíme odpoutat (často podmíněná chorobným procesem) VLASTNOSTI POZORNOSTI Vytrvalost (tenacita) podržet zaměření na delší dobu Soustředění (koncentrace) Rozsah (kapacita) Přepojování (vigilita) Selektivita (výběrovost) Intenzita Oscilace (kolísání intenzity) Stabilita (stálost, opak oscilace) Distribuce (rozdělování pozornosti, sch. Sledovat současně 2 a více jevů)

38 Autoři: Brickenkamp, Zillmer (Balcar) Rok: česky 2000 Věk: 9-60 let Čas: 8 minut Zácvik + 14 x 47 (658 položek) Úkolem je vyškrtat všechna písmena d se dvěma čárkami Čas je 20 s na řádek

39 zodpovídají nejen za plánovaní a řešení problémů, ale podílejí se na: paměťových procesech regulaci chování zpracovávání informací Klíčové jsou také pro sebeuvědomování jedince.

40 Prefrontální funkční systémy tvoří 3 obvody (Koukolík, 2002): Dorzolaterální prefrontální subkortikální obvod zodpovídající za exekutivní funkce a motorické programování, poškození vede k poruchám výbavnosti a poruchám znovupoznání, neschopnosti tvořit domněnky, zachovávat či přesouvat uspořádané myšlenkové sestavy. Orbitofrontální subkortikální obvod se v případě poškození projevuje změnami osobnosti (ztráta nebo pokles svědomitosti, zájmu, iniciativy) Mediální subkortikální obvod je označován jako uzel neuronální sítě pro své propojení s hypotalamem a mozkovým kmenem, čímž integruje emoce a kognici

41 Tvorba konceptu Wisconsinský test třídění karet WCST Změna mentálního nastavení (set-shifting) Test cesty TMT, Stroopův test CWT Udržení ment.nastavení (set-maintenance) Test verbální fluence VFT, WCST, CWT Plánovité řešení problému Hanojská věž ToH

42 Autor: Partington, Reitan (Preiss) Rok: 1944, in Reitan 1955 Čas: cca 5min. Základní neuropsychologická zkouška, je velmi citlivá na poškození mozku Ukazuje psychomotorické tempo, prostou a distribuovanou pozornost

43 Vyžaduje mnoho duševních schopností: rozpoznání písmen a čísel, flexibilitu, zrakové vyhledávání, motorické schopnosti Úkol: spojovat čárou čísla (část A) nebo čísla a písmena (B). Pacient motivován k nejvyššímu výkonu, je mu měřen čas

44

45

46 ToH verze 5D

47 ToH - legenda Banaras, za vlády panovníka Fo Hi (asi 2700 př.n.l.) Chrám označující střed světa 64 zlatých disků vložil Bůh při stvoření světa na 3 diamantové hroty Kněží plnili proroctví (ev. klášter, kde byly místo kněžích opice) Při dokončení úkolu svět zanikne (Při jednom pohybu za vteřinu a minimálním počtu tahů tj , čekáme konec světa za 585 mld. let)

48 ToH znovuobjevení metody Édouard Lucas: Tower of Brahma Puzzle Verze 7-9 disků Řešení prostým algoritmem Zachování směru (sudý počet doprava, lichý doleva) Psychologické využití Ewert, Lambert, 1932 Počet disků Minimální počet pohybů 64 18,446,744,073,709,551,615

49 Vaším úkolem bude řešit hlavolam. Mám zde věž, postavenou ze tří různě velkých kruhů. Vaším úkolem bude, přesunout ji z tohoto kolíčku (ukazujeme) na tento krajní kolíček (ukazujeme). Ale musíte dodržovat dvě pravidla.

50 První pravidlo zní, že můžete pohybovat vždy jen jedním diskem. Nemůžete přesunout celou pyramidu tak, že ji vezmete a přesunete sem. (Ukazujeme, zároveň vezmeme první disk a přesuneme jej na střední kolíček.) Druhé pravidlo je takové, že nemůžete položit větší disk na menší. (Přesuneme druhý disk na střední kolíček, kde je již nejmenší disk, vzápětí vrátíme pyramidu do výchozí polohy.) Disky (alternativně kruhy) můžete přesouvat dle libosti, jen dodržujte tato dvě pravidla. Pokud uděláte chybu, ihned Vás upozorním.

Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled

Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled Obereignerů R., Šucha M. Katedra psychologie FF UP Olomouc 2012 Podpořeno grantem FF_2011_014

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE WISC-III (WECHSLER, česká úprava KREJČÍŘOVÁ, BOSCHEK, DAN, Testcentrum, 2002) Věkové určení: 6 17 let Čas potřebný k administraci: 50 70 minut, při použití doplňkových

Více

METODIKA. Matematické dovednosti osob s Downovým syndromem *) Mgr. Bernadette Wieser. Anita Hotter

METODIKA. Matematické dovednosti osob s Downovým syndromem *) Mgr. Bernadette Wieser. Anita Hotter METODIKA Matematické dovednosti osob s Downovým syndromem *) Mgr. Bernadette Wieser Anita Hotter *)Překlad: Mgr. Lenka Mikuláštíková, Mgr. Libuše Kubová, PaedDr. Eva Matejičková Projekt je finančně podpořen

Více

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel 2010 MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI. Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI. Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI Postgraduální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ POMOCÍ PROGRAMU HAPPYNEURON BRAIN JOGGING

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ POMOCÍ PROGRAMU HAPPYNEURON BRAIN JOGGING Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ POMOCÍ PROGRAMU HAPPYNEURON BRAIN JOGGING Bakalářská práce Autor: Marie Šulkovská, Ochrana obyvatelstva Vedoucí práce:

Více

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa Učební texty pro kvintu, první ročník a společenskovědní seminář Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa verze 2011 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA teoretické poznání člověka = jeden ze

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Hana Čamborová Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout

Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout Základy společenských věd 5.a 2007/2008 Sociální psychologie - jak lidé vnímají svůj sociální svět - sociální interakce - naše a cizí chování, názory, změny v našem světě Jak na nás působí okolní svět?

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Úlohy pro kognitivní cvičení

Úlohy pro kognitivní cvičení České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Diplomová práce Úlohy pro kognitivní cvičení Tasks for cognitive exercises Bc. Jan Svoboda Vedoucí práce:

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Mgr. Jiří Henzl Mgr. Ivana Hotová Obsah 1 Schopnosti

Více

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net 1. Psychologie: www.cz-milka.net 1. Systém psychologických věd: Základní: Obecná psychologie schopnost soustředěnosti, učení, pozornost, paměť Vývojová psychologie o vývoj člověka od početí až do doby

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

3. Neuropsychologické vyšetření MCI

3. Neuropsychologické vyšetření MCI 3. Neuropsychologické vyšetření MCI Neuropsychologické vyšetření je nezbytnou součástí diagnostiky mírné kognitivní poruchy (MCI). Pomocí dobře strukturovaného vyšetření může neuropsycholog nebo klinický

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Schopnosti (nejčastěji už. z hlediska struktury osobnosti)

Schopnosti (nejčastěji už. z hlediska struktury osobnosti) SCHOPNOSTI JAKO VLASTNOSTI OSOBNOSTI schopnosti, vlohy, nadání, inteligence, poznávací vlastnosti, tvořivost, kognitivní či akční styly = označuje se tak úroveň a dokonalost činností člověka Schopnosti

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

1 Základní problematika specifických poruch učení

1 Základní problematika specifických poruch učení 1 Základní problematika specifických poruch učení Klíčová slova: specifické poruchy učení, jedinec se specifickou poruchou učení, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, centrální nervový systém, dyslexie,

Více