BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830"

Transkript

1 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1N400LL9 Datum revize: 26/03/2019 Název výrobku: THERMALINE 400 EU FH ALU - A Nahrazuje: 01/11/2018 Číslo verze: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Produkt určený k míchání s: Poměr míšení dle objemu Část A/Část B: Doporučeno: Viz technický list. Základní složka dvousložkových náteru - prumyslové použití THERMALINE 400 EU - B 2 / Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce: Carboline Italia, S.p.a. Via Margherita Vigano' De Vizzi. n Cinisello Balsamo (MI) Italy právní / technické informace: Nivelles, Belgium Cinisello Balsamo, Italy Bezpečnostní list vypracoval: Conte, Elena Telefonní číslo pro naléhavé situace: CHEMTREC (Mimo USA) PPC (Mimo USA) Centro Antiveleni di Roma (CAV Policlinico Umberto I - Roma)(24h/24h) Emergenza ambientale / / ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení (EC) 1272/2008 údaje o riziku Jiná rozšíření EU Hořlavé Kapaliny, kategorie 2 Akutní toxicita, Dermální, kategorie 4 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 Senzibilizace kůže, kategorie 1 Podráždění očí, kategorie 2 EUH205 H225 H312 H315 H317 H319 Strana 1 / 14

2 Akutní toxicita, Inhalace, kategorie 4 TSCO, jednorázová expozic, kategorie 3, RTI TSCO, opakovaná expozice, kategorie 2 Nebezpečnost pro vodní prostředí chronická, kategorie Prvky označení H332 H335 H373 H412 Symbol(y) produktu Signálním slovem Nebezpečí Chemické látky uvedené na obalu ethylbenzen, 4-methylpentan-2-on, 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine, xylen, poly(bisphenol a-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped, epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová hmotnost <=700) údaje o riziku Jiná rozšíření EU Hořlavé Kapaliny, kategorie 2 Akutní toxicita, Dermální, kategorie 4 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 Senzibilizace kůže, kategorie 1 Podráždění očí, kategorie 2 Akutní toxicita, Inhalace, kategorie 4 TSCO, jednorázová expozic, kategorie 3, RTI TSCO, opakovaná expozice, kategorie 2 Nebezpečnost pro vodní prostředí chronická, kategorie 3 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ EUH205 H225 H312 H315 H317 H319 H332 H335 H373 H412 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Další údaje 2.3 Další nebezpečnost P210 P260 P280 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. ** Poznámka P : Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu Výsledky posouzení PBT a vpvb: Směs nesplňuje kritéria pro PBT/VPvB dle dodatku XIII. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2 Směsi Strana 2 / 14

3 Nebezpečné složky Reg.c. CAS Č. EINECS chemický název % poly(bisphenol a-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped 25 - < xylen 10 - < talc 10 - < hliník práškový (stabilizovaný) < epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová <10 hmotnost <=700) ethylbenzen < benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná te ká** < methylpentan-2-on < hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine <2.5 and hexamethylenediamine toluen <1.0 Reg.c. CAS Registrační číslo CLP symboly Věta o nebezpečnosti CLP M-Faktory REACH GHS07 H GHS02-GHS07-GHS08 H GHS02 H GHS07-GHS09 H GHS02-GHS07-GHS08 H GHS02-GHS07-GHS08 H GHS02-GHS07 H GHS07-GHS08 H GHS02-GHS07-GHS08 H d Poznámky: CAS č označené jako CAS č , EC č podle nařízení REACH Další údaje: Text pro vět o nebezpečnosti podle nařízení CLP uvedených výše (pokud existují) jsou uvedeny v 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné poznámky: Predložte tuto bezpecnostní prílohu ošetrujícímu lékari. Při nadýchání: Jdete na cerstvý vzduch. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu, odpočinek a teplo. Ihned privolejte lékare. V prípade potreby podávejte kyslík nebo provádejte umelé dýchání. Je-li postižený v bezvedomí, uložte jej do bezpecné polohy a zajistete lékarskou pomoc. Při Styk s kůží: Použijte jemné mýdlo, je-li k Ihned omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Potrísnený odev a obuv odložte. Pri pretrvávajícím podráždení pokožky je nutno uvedomit lékare. K očištění pokožky nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla. Při Zasažení očí: Ihned peclive vyplachujte i pod vícky velkým množstvím vody po dobu nejméne 15 minut. Odstrante kontaktní cocku. Pri pretrvávajícím podráždení ocí vyhledejte odborného lékare. Při Požití: Dochází-li ke zvracení samovolně: Udržujte hlavu pod úrovní boků, aby se při dýchání nedostaly zvratky do plic. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu, odpočinek a teplo. Nevyvolávejte zvracení. Okamžite zajistete lékarské ošetrení. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ochrana Self osoby poskytující první pomoc: Nesmí být provedena žádná akce, není-li zajištěno bezpečí osob nebo nebylo zajištěno řádné proškolení. Osobě poskytující pomoc může při dýchání z úst do úst hrozit nebezpečí. Kontaminovaný oděv před likvidací důkladně omyjte vodou, nebo použijte rukavice. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Zdraví kodlivý pri vdechování. Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží. Pri dlouhodobé expozici nebezpecí vážného poškození zdraví. Zdraví škodlivý pri vdechování a pri styku s kuží. Dráždí oci, dýchací orgány a kuži. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Symptomatické ošetrení. Nejsou k dispozici žádné informace o klinických zkouškách a lékarském sledování. Prípadné specifické toxikologické údaje o látkách najdete v kapitole 11. Pretrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékare. Strana 3 / 14

4 ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva: Oxid uhličitý, Hasicí prášek, Pěna Hasiv, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů: Alkohol, roztoky na bázi alkoholu, jakákoliv jiná média neuvedená výše. Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohne do okolí. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Pri zahrívání nebo požáru se uvolnuje toxický plyn. Možnost vyzarování na velkou vzdálenost. Obsahuje-li produkt horlavé organické složky, bude se pri požáru tvorit hustý cerný kour obsahující nebezpecné produkty (viz oddíl 10). Páry tvorí se vzduchem výbušnou smes. Páry rozpouštedla jsou težší než vzduch a mohou se šírit po podlaze. Páry se mohou šírit na velkou vzdálenost a vznítit se. 5.3 Pokyny pro hasiče Pri požáru použijte izolacní dýchací prístroj. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromaždujte oddelene. Voda nesmí být vpuštena do kanalizace. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistete primerené vetrání. Používejte vhodné ochranné prostredky. Odstrante všechny zápalné zdroje. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Nedopustte znecištení spodních vod materiálem. Preventivním opatrením zabrante vniknutí výrobku do kanalizace. Pri úniku znacného množství látky, kterou nelze zachytit, by mely být informovány úrady. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 6.4 Nenechejte vniknout do kanalizace. Zabrante dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Zadržte unikající množství, nechejte absorbovat do nehorlavého materiálu (napr. písku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a preneste do kontejneru ke zneškodnení podle ch / národních predpisu (viz oddíl 13). Odkaz na jiné oddíly Další údaje: Řiďte se předpisy EU o nakládání s odpadem nebo specifickými národními požadavky na nakládání s tímto odpadním materiálem. Viz oddíl 13 pro další informace. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Nutno zabránit vzniku zápalných nebo výbušných koncentrací par ve vzduchu a prekrocení maximálních prípustných hodnot koncentrací. Elektrická zarízení musí být chránena proti výbuchu podle príslušných norem. Používejte pouze v místech s vhodným odsávacím zarízením. Používejte osobní ochranné pomucky. Nevdechujte páry nebo rozprá enou mlhu. Používejte pouze prístroje v nevýbušném provedení. Osoby s anamnézou senzibilizace kuže, astmatu, alergií nebo chronických nebo opakujících se respiracních chorob by nemely pracovat tam, kde je používán tento prípravek. Provedte technická opatrení k dodržení expozicních limitu na pracovišti (viz oddíl 8). Osoby zacházející s polyuretanem nebo epoxidovými produkty musí být speciálne školeny podle smernic Národního úradu pro zdraví a bezpecnost. Pred pracovní prestávkou a po skoncení práce si umyjte ruce. Pri používání nejezte, nepijte a nekurte. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Podmínky, kterým je třeba zabránit: Udržujte mimo dosah tepelných zdrojů, jisker, plamenů a jiných zápalných zdrojů. Skladovací podmínky: Skladujte v puvodních obalech. Ponechávejte uzamcené nebo v prostoru prístupném pouze kvalifikovaným nebo oprávneným osobám. Uchovávejte obal uzavrený. Skladujte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, vznícení a přímého slunečního záření. Skladujte pouze ve svislé poloze. Skladování horlavých kapalin. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Žádné specifické doporucení pro koncové uživatele. ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Látky s limity expozice na pracovišti (CZ) Název Reg.c. CAS LTEL ppm STEL ppm STEL mg/m3 LTEL mg/m3 poly(bisphenol a-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped Strana 4 / 14

5 xylen talc hliník práškový (stabilizovaný) epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová hmotnost <=700) ethylbenzen benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná te ká** 4-methylpentan-2-on hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine toluen Název Reg.c. CAS Poznámka k PEL poly(bisphenol a-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped xylen kůže talc hliník práškový (stabilizovaný) epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová hmotnost <=700) ethylbenzen kůže benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná te ká** methylpentan-2-on kůže 12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3- benzenedimethanamine and hexamethylenediamine toluen kůže Další upozorněni: Řiďte se stanovenými limity expozice chemickým látkám na pracovišti dle národních předpisů. Některé komponenty nemusí být klasifikovány podle nařízení EU CLP Omezování expozice Osobní ochranné prostředky Ochrana dýchacích cest: Během sprejování a dlouhodobého vystavení si na sebe vezměte samostatný dýchací aparát nebo úplný dýchací přístroj používaný v letadlech. V uzavrených prostorách použijte dýchací prístroj se stlaceným nebo oblicejovou masku. Pokud malujete malé oblasti nebo používáte váleček nebo štětku, pak můžete používat ochranu dýchacích cest s kombinovaným filtrem (filtr na prach a plyn, EN 14387:2004+A1:2008): Filtr na plyn typu A2 (organické látky). Prachový filtr P3 (na jemný prach). Ochrana očí: Pri nebezpecí vystríknutí použijte: Oblicejový štít, dobre tesnící ochranné brýle. (EN 166). Ochrana rukou: Venujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a dobe pruniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické namáhání, doba styku). Uvedomte si, že pri denním používání muže být trvanlivost chemicky odolných rukavic v dusledku rady vnejších vlivu (napr. teploty) znacne kratší než hodnota namerená podle EN 374. Pracovní odev s dlouhými rukávy. Znecištený odev odložte a pred novým použitím vyperte. Používejte rukavice odolné vůči chemickým látkám a krémy a ochranné krémy pro prevenci vysychání pokožky. Ochranné rukavice vyhovující EN 374: Butylkaucuk. Nitrilový kaucuk. Doporučený materiál rukavic u smíšeného produktu: ochranné rukavice dle normy EN 374: butylový kaučuk. Nitrilový kaučuk. OSTATNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ: Zajistete, aby se zarízení k výplachu ocí a bezpecnostní sprcha nacházely v blízkosti pracovište. Technické kontroly: Zajistete dostatecné vetrání, zvlášte v uzavrených prostorách. Strana 5 / 14

6 Chemický název: xylen c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice Pracovníci účinky na Spotřebitelé účinky na ústní Není nutné 1.6 mg/kg bw/ Vdechnutí 289 mg/m³ 289 mg/m³ 77 mg/m³ 174 mg/m³ 174 mg/m³ 14.8 mg/m³ Dermální PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt 180 mg/kg bw/ 108 mg/kg bw/ Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu PNEC mg/l mg/kg mg/l mg/kg 6.58 mg/l 2.31 mg/kg Chemický název: hliník práškový (stabilizovaný) c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice ústní Pracovníci Není nutné účinky na Vdechnutí 3.72 mg/m³ 3.72 mg/m³ Dermální PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu Spotřebitelé PNEC účinky na 3.95 mg/kg bw/ Strana 6 / 14

7 Chemický název: epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová hmotnost <=700) c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice ústní Pracovníci Není nutné účinky na Vdechnutí mg/m mg/m3 Dermální 8.33 mg/kg 8.33 mg/kg bw/ bw/ PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu 0.75 mg/kg bw/ mg/kg bw/ Spotřebitelé PNEC mg/l mg/l mg/l mg/kg mg/kg účinky na 0.75 mg/kg bw/ mg/kg bw/ Chemický název: ethylbenzen c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice ústní Vdechnutí 293 mg/m³ irritation (respiratory tract) Dermální Low hazard (no threshold derived) Pracovníci Není nutné PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu účinky na Spotřebitelé účinky na 1.6 mg/kg bw/ 77 mg/m³ 15 mg/m³ 180 mg/kg bw/ PNEC 100 µg/l 13.7 mg/kg sediment dw µg/l 1.37 mg/kg sediment dw 2.68 mg/kg soil dw Strana 7 / 14

8 Chemický název: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná te ká** c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice Pracovníci účinky na Spotřebitelé účinky na ústní Není nutné 300 mg/kg Vdechnutí 900 mg/kg Dermální 300 mg/kg 300 mg/kg PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu PNEC Chemický název: 4-methylpentan-2-on c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice ústní Pracovníci Není nutné účinky na Spotřebitelé účinky na 4.2 mg/kg bw/ Vdechnutí 208 mg/m3 208 mg/m3 83 mg/m3 115,2 mg/m3 14,7 mg/m Dermální 11,8 mg/kg bw/ 4,2 mg/kg bw/ PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu PNEC 600 µg/l 8.27 mg/kg sediment dw 60 µg/l 0,83 mg/kg sediment dw 1.3 mg/kg soil dw Strana 8 / 14

9 Chemický název: toluen c.es: Reg.c. CAS: DNELs - Odvozená úroveň efektu Cestu Expozice ústní Pracovníci Není nutné účinky na Spotřebitelé účinky na 8.13 mg/kg bw/ Vdechnutí 384 mg/m3 384 mg/m3 192 mg/m3 192 mg/m3 226 mg/m3 226 mg/m mg/m mg/m3 Dermální 384 mg/kg bw/ 226 mg/kg bw/ PNEC's - Předpokládaná koncentrace NO efekt Cíl ochrany životního prostředí Sladká voda Sladkovodní sedimenty Mořská voda Mořských sedimentů Potravinový řetězec Microorganisms in sewage treatment půdy (zemědělství) Vzduchu PNEC 0.68 mg/l mg/kg 0.68 mg/l mg/kg mg/l 2.89 mg/kg ODDÍL 9: Fyzikálnĺ a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled: Aluminium Skupenství Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí kapalný Rozpouštědlo nepoužitelné Bod varu / rozmezí ( C) Bod vzplanutí, ( C) 18 Rychlost odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Tlak par Hustota páry > 1 (vzduch = 1) Relativní hustota Rozpustnost ve / směsitelnost s vodou Rozdělovací koeficient: n-octanol/water zanedbatelné Teplota samovznícení >432 teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti Strana 9 / 14

10 9.2 Další informacecs Obsah VOC g/l: 450 G VOC na litr nátěrové aplikovaného výrobku dle ISO a / nebo ISO Specifická gravitace (g/cm3) 1.22 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Žádná známá nebezpecí reaktivity pri normálním skladování a použití Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní Možnost nebezpečných reakcí Žádná známá nebezpecí reaktivity pri normálním skladování a použití Podmínky, kterým je třeba zabránit Udržujte mimo dosah tepelných zdroju, jisker, plamenu a jiných zápalných zdroju Neslučitelné materiály Skladujte v dostatecné zdálenosti od oxidacních cinidel a silne kyselých nebo alkalických materiálu Nebezpečné produkty rozkladu V případě požáru nebo práce s ohněm, mohou vzniknout nebezpečné produkty rozkladu jako například:oxid uhlicitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku (NOx), alifatických aminu, aldehydy. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích akutní toxicita: orální LD50: Vdechnutí LC50: Žádná informace není k dispozici na samotný výrobek jako výrobek není testován. Žádná informace není k dispozici na samotný výrobek jako výrobek není testován. podráždění: Dráždí oči a kůži. žíravost: přecitlivělost/senzibilizace: opakovaná dávka toxicity: Může vyvolat alergickou kožní reakci. rakoninotvornost: mutagenita: toxické pro reprodukci: STOT-jednorázová expozice: STOT-opakovaná expozice: Nebezpečnost při vdechnutí: Páry / aerosoly mlhy může podráždit dýchací cesty a plíce. nervového systému Central. Pokud neni uvedena informace v polozce: Akutni toxicita, znamena to že akutní účinky produktu nebyly testovány. Informace o jednotlivych složkách/komponentech jsou níže uvedené tabulce: Strana 10 / 14

11 Reg.c. CAS xylen chemický název orální LD50 dermální LD50 výpary LC50 Gas LC50 Dust/Mist LC50 poly(bisphenol a-coepichlorohydrin), glycidyl endcapped hliník práškový (stabilizovaný) ethylbenzen epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová hmotnost <=700) benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná te ká** methylpentan-2-on toluen >2000 mg/kg (oral-rat) >2000 mg/kg (oral-rat) >2000 mg/kg (oral-rat) 5000 mg/kg (oralrat) 3500 mg/kg rat, oral 5000 mg/kg (oralrat) 2080 mg/kg, (oral-rat) 5000 mg/kg (oralrat) >2000 mg/kg (dermal-rat) 1100 mg/kg (ATE dermal-rabbit) >2000 mg/kg (dermal, rat M-F) >20000 mg/kg bw (rabbit) 5000 mg/kg (dermal-rabbit) >2000 mg/kg (dermal-rabbit) mg/kg (dermal-rabbit) 11 mg/l (ATE inh/ vapour) 17.2 mg/l (rat/4h/ vapour); 4000 ppm, rat, 4h 8500 mg/kg (4h/ inh-rat) 5000 ppm/ 1 hour (rat) 8000 ppm/4hrs, rat, inhalation 4500 ppmv (ATE inh -Gas) 1.5 mg/l (ATE inh/dust/mist) >5 mg/l (rat-dust/ mist, 4h) ppm 1.5 mg/l >8.2 ppm Další údaje: Tento produkt může obsahovat ethylbenzen, který je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) evidovaný jako možná karcinogenní pro člověka (skupina 2B). Tato evidence se zakládá na nedostatečně doložené karcinogennosti pro člověka a dostatečně doložené karcinogennosti pro pokusná zvířata. U chronické expozice existuje spojitost s nejrůznějšími neurotoxickými projevy, včetně trvalého poškození mozku. Chronická expozice vede k odmaštení pokožky a k ekzémum. Produkt dráždí oči a může způsobit citlivost dýchacího systému. Spolknutí koncentrované chemikálie může způsobit vážná vnitřní poranění. Inhalace výparů může způsobit bolesti hlavy, závrať, podráždění nosu, krku a plic. Opakovaný nebo prodloužený styk s pokožkou muže u citlivých osob vést k alergických reakcím. Opakovaný styk s kuží muže zpusobit její podráždení a senzibilizaci, prípadne krížovou senzibilizaci vuci jiným epoxidum. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita: EC50 48hr (Daphnia): IC50 72hr (řasy): LC50 96hr (ryby): 12.2 Perzistence a rozložitelnost: 12.3 Bioakumulační potenciál: 12.4 Mobilita v půdě: 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb: Směs nesplňuje kritéria pro PBT/VPvB dle dodatku XIII Jiné nepříznivé účinky: Reg.c. CAS chemický název EC50 48hr IC50 72hr LC50 96hr xylen epoxidová pryskyrice z bisfenolu a a epichlorhydrinu (stredni ciselna molekulová hmotnost <=700) 165 mg/l (Daphnia magna 24h) 1.8 mg/l (Daphnia magna, EC50, 48h,static) 3-5 mg/l (Selenastrum sp.) 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum,ec50r, 72h) 2-11 mg/l (Roccus saxatilis), 8.2 mg/l (Salmo gairdneri), 13.5 mg/l (Lepomis macrichirus), 21.0 mg/l (Pimephales promelas) 1.5 mg/l (Rainbow trout), 3.6 mg/l (fish) Strana 11 / 14

12 ethylbenzen methylpentan-2-on >100 mg/l >100 mg/l toluen 5.1 mg/l (Atlantic silverfish) >179 mg/l (Brachydanio rerio,ld50, 96h) 5.5 mg/l (Oncorhynchus kisutch) ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci 13.1 Metody nakládání s odpady: Prázdné nádoby nespalujte ani nerežte horákem. Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kódy odpadu charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Prázdné obaly by mely být predány firme s oprávnením k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnení. Odpadový materiál je nutné likvidovat ve schváleném (rizikovém) zařízení pro zpracování/likvidaci odpadů v souladu s platnými mi, státními a federálními předpisy. Nevyhazujte odpad s běžnými odpadky ani do kanalizace. Č. EIWC- Kód odpadu: * Balení Kód odpadu: ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 Číslo OSN UN Náležitý název OSN pro zásilku Správný technický název Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Pomocná třída nebezpečí Nátěrová hmota nepoužitelné nepoužitelné 14.4 Obalová skupina II 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Látka znečišťující moře: ne 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele nepoužitelné EmS: F-E, S-E 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II nepoužitelné MARPOL73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: NÁRODNÍ REGULACE: Dánsko produktu Registrační číslo: Dánský MAL kód: Dánský MAL kód - směs: Švédsko produktu Registrační číslo: Norsko produktu Registrační číslo: Není dostupný Není dostupný Není dostupný Není dostupný Není dostupný Germany WGK Class: 2 Directive 2004/42/CE : Pokryto směrnicí 2012/18/ES (Seveso III): Cat A/j: 500 g/l P5c Omezení pro produkt nebo látky podle přílohy XVII, nařízení (ES) 1907/2006: Záznam 48 Strana 12 / 14

13 Annex XIV - Authorisation List: Reg.c. CAS chemický název nepoužitelné SVHC - Substances of very high concern (Candidate List): Reg.c. CAS chemický název nepoužitelné 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Dodavatel u této látky/směsi neprovedl posouzení chemické bezpečnosti. ODDÍL 16: Další informace Text pro CLP Údaje o riziku je uveden v 3 a popisuje jednotlivé složky: H225 H226 H228 H304 H312 H315 H317 H319 H332 H335 H336 H361d H373 H411 H412 H413 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. DŮVOD REVIZE Revision Description Changed Látka a / nebo zboží majetkových změnách v kapitole (s): 01 - IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 08 - Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 11. Toxikologické informace 12. Ekologické informace 14. Informace pro přepravu Prohlášení o revizi byly změněny Tento bezpečnostní list byl revidován tak, aby splňoval nové požadavky nařízení EU CLP. Došlo ke změnám formátu i obsahu dle klasifikace CLP (je-li to relevantní). Zkontrolujte specifické změny v jednotlivých oddílech bezpečnostního listu... Seznam literárních zdrojů: Tento bezpečnostní list výrobku byl vypracován na základě údajů a informací z následujících zdrojů: Směrná databáze Ariel poskytnutá společností 3E, Kodaň,Dánsko; Nařízení Evropské unie Komise č 1907/2006 o REACH ve znění pozdějších předpisů v rámci nařízení Komise (EU) 2015/830; Evropská unie (ES) nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) a následné technické úpravy pokroku (ATP); Směrnice rady EU 2000/532/EC a její příloha nazvaná "Seznam odpadů". Akronym / legenda zkratek: CLP Klasifikace, označování a balení látek a směsí EC (EK) Evropská komise EU Evropská unie US Spojené státy Strana 13 / 14

14 CAS Databáze Chemical Abstract Service EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek REACH Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek LTEL Limit dlouhodobé expozice STEL Limit krátkodobé expozice OEL Expoziční limit v pracovním prostředí ppm Počet částic na jeden milion mg/m3 Miligramů na metr krychlový TLV Mezní limitní hodnota ACGIH Americká konference vládních průmyslových hygieniků OSHA Bezpečnost a ochrana zdraví při práci PEL Přípustné expoziční limity VOC Těkavé organické sloučeniny g/l Gramů na litr mg/kg Miligramů na kilogram N/A Není k dispozici LD50 Smrtelná dávka při 50 % LC50 Smrtelná koncentrace při 50 % EC50 Polovina maximální efektivní koncentrace IC50 Polovina maximální inhibiční koncentrace PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická chemická látka vpvb Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní látka EEC (EHS) Evropské hospodářské společenství ADR Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí po silnici RID Mezinárodní přeprava nebezpečného zboží po železnici UN (OSN) Organizace spojených národů IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978 IBC IBC kontejner RTI Podráždění dýchacích cest NE Narkotické účinky Pro další informace kontaktujte prosím: Oddělení technických služeb Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim současným znalostem. Bezpečnostní list není specifikací a nezaručuje specifické vlastnosti. Uvedené informace mají za cíl poskytnout všeobecný návod pro ochranu zdraví a bezpečnost dle našich znalostí o manipulaci, skladování a použití výrobku. Nevztahuje se na neobvyklé nebo nestandardní použití výrobku, nebo na případy,kdy instrukce a doporučení nejsou dodrženy. Strana 14 / 14

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: 6241A Datum revize: 28/05/2015 Stonchem 341 Amine Nahrazuje:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: 1M133000 Datum revize: 27/04/2015 CARBOTHANE 133 HB - B

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 8010A5 Datum revize: 21/07/2017 Název výrobku: STONKLEEN DG2 Nahrazuje:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1P777800 Datum revize: 04/10/2016 Název výrobku: POLYCLAD 704 PART

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: 5602A Datum revize: 28/05/2015 STONCHEM 830-250 MIL BASE

Více

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prilocaine

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 50010M Datum revize: 02/05/2019 Název výrobku: STONCHEM SCRIM 250FT

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Salmeterol Kód výrobku : 201600811 Synonyma Další

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 01231POE Datum revize: 12/07/2016 Název výrobku: STONCLAD UR POLYOL

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 60479 Datum revize: 01/02/2017 Název výrobku: STONSHIELD COVE BASE

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: 23500 Datum revize: 28/05/2015 Stonres NVL Part C Nahrazuje:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku PB1931S Datum revize: 21/12/2017 Název výrobku: STONCLAD LT Aggregate

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Technické účely, laboratorní účely.

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prednisolone

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Ketamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : L0000089 Použití látky nebo přípravku : Ředidlo pro nátěry Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 04080/POL Datum revize: 22/05/2018 Název výrobku: STONGLAZE TOPCOAT

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 373C Datum revize: 01/02/2017 Název výrobku: STONSHIELD AGG. PART

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 67008 Datum revize: 07/05/2019 Název výrobku: STONLUX SL 3MM C Nahrazuje:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 10690GFK Datum revize: 07/03/2017 Název výrobku: CARBOGUARD 690 GLASS

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 8007A5 Datum revize: 21/07/2017 Název výrobku: STONKLEEN MD9 Nahrazuje:

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

: Fluoxetine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Fluoxetine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Fluoxetine

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1455000S Datum revize: 12/06/2017 Název výrobku: PLASITE 4550 S -

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze: 1.1 Datum revize Datum vytištění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze: 1.1 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Odpěňovač

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 66532 Datum revize: 24/07/2017 Název výrobku: TEXTURE 3 Nahrazuje:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 60456 Datum revize: 28/05/2015 Název výrobku: STONSHIELD UNDERCOAT C-1

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku TR076EU0 Datum revize: 27/03/2018 Název výrobku: THINNER N 76 EU

Více

: AT9915/NN. BEZPECNOSTNl LISTpodle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 1. Datum revize Datum vydání

: AT9915/NN. BEZPECNOSTNl LISTpodle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 1. Datum revize Datum vydání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název Popis Použití látky nebo přípravku Firma : : HYDRO WATERBORNE CONVERTER NEUTRAL FOR INTERIORS : Vodou ředitelné nátěry

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Impregnace minerálních povrchů - kámen, beton, fasáda atd. 1.3

Více

BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 PRF IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 PRF IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní název výrobku 1.1.2 Kód výrobku PE10152N, PE10122N 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 14500FS Datum revize: 07/09/2016 Název výrobku: PLASITE 4500 FS -

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: 1450000S Datum revize: 19/05/2015 PLASITE 4500 S - B Nahrazuje:

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Rosuvastatin

Více

: Sikalastic -600 PVC Primer

: Sikalastic -600 PVC Primer ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 64683 Datum revize: 22/01/2018 Název výrobku: XPRESS CATALYST Nahrazuje:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 3230A0 Datum revize: 21/07/2017 Název výrobku: STONSET QS5 AMINE

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 604XX/ISO-BAGS Datum revize: 11/12/2018 Název výrobku: STONSEAL CA7/RTZ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 : POLYSORB 125 CR. : Koagulant pro oddělení lakových částic z vody u postřikových systémů

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 : POLYSORB 125 CR. : Koagulant pro oddělení lakových částic z vody u postřikových systémů ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST AESCULAP STERILIT I OILSPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST AESCULAP STERILIT I OILSPRAY ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FLUO PIGMENTS YELLOW 1208 Datum revize Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FLUO PIGMENTS YELLOW 1208 Datum revize Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : LQ179113 Použití látky nebo přípravku : Práškový pigment Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como

Více

Chlamydia UNI Mix (EliGene Chlamydia trachomatis UNI, UNI)

Chlamydia UNI Mix (EliGene Chlamydia trachomatis UNI, UNI) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Laboratorní chemikálie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) EFEKTOR. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) EFEKTOR. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Efektor 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Mentol krystaly

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo CAS: 9016-87-9 Číslo ES: 618-498-9 ukazatel: Registrační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 14500...S Datum revize: 06/06/2017 Název výrobku: PLASITE 4500 S

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Repair Express Strana 1 z 5 Č. BL. : 505348 Datum revize: 23.05.2015 Datum výtisku: 25.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 10.03.2015 1.1 Identifikátor

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 01337/B-CANS Datum revize: 13/12/2018 Název výrobku: PENETRATING

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 54070/C Datum revize: 23/07/2017 Název výrobku: Stonset TG8 Peroxide

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: STONKOTE CE4 - B 60463PBE Datum revize: 18/02/2015 Nahrazuje:

Více

: AF5350/00. BEZPECNOSTNl LISTpodle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 1. Datum revize Datum vydání

: AF5350/00. BEZPECNOSTNl LISTpodle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 1. Datum revize Datum vydání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název Popis Použití látky nebo přípravku Firma : : HYDROPLUS WATERBORNE SELF-SEALER TRANSPARENT FOR PARQUET FLOORING : Vodou

Více

3.1 Látky: Chemická charakteristika: Demineralizovaná voda s minimálním množstvím kationtů a aniontů. Výrobek neobsahuje nebezpečné chemické látky.

3.1 Látky: Chemická charakteristika: Demineralizovaná voda s minimálním množstvím kationtů a aniontů. Výrobek neobsahuje nebezpečné chemické látky. Datum revize: Strana 1 (celkem 5) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: DESTILOVANÁ VODA 5L Obj. č.: NB6S001106 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle narízení (ES) c. 453/2010

BEZPECNOSTNl LIST podle narízení (ES) c. 453/2010 BEZPECNOSTNl LIST podle narízení (ES) c. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLECNOSTI/PODNIKU Informace o výrobku 64613-0100 Název výrobku: STONTEC FLAKE CUSTOM Datum revize: 19.10.2012 Doporucená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze: 1.2 Datum revize Datum vytištění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze: 1.2 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 30. 6. 2015 / 2.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 3230B0 Datum revize: 23/05/2018 Název výrobku: STONSET QS5 RESIN

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 53704 Datum revize: 16/11/2018 Název výrobku: TEXTURE 8-30 GRIT SILICA

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Registrační číslo: Indexové číslo: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Molární hmotnost: Molekulový

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 6475P0-0107 Datum revize: 24/07/2017 Název výrobku: Xpress Pigment-Pewter

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

ORANGE DAY ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ORANGE DAY ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Datum vydání / verze č.: Revize: 3.11.2015 / 3.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: d-limonen Identifikační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 2015/830 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku TE10200F Datum revize: 19/07/2018 Název výrobku: THERMALINE 200 FINISH

Více

: SCHÖNOX PGH Hardener

: SCHÖNOX PGH Hardener ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Použití látky nebo přípravku Prostředek na odstraňování vodního kamene Přίpravek pro profesionálnί použitί.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 20.2.1997 Strana: 1 Datum revize: Název výrobku: Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon holící pěnivý krém 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Lepicí tyčka Strana 1 z 5 Č. BL. : 43182 Datum revize: 15.06.2015 Datum výtisku: 18.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 01.10.2013 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze: 1.3 Datum revize Datum vytištění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze: 1.3 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více