Smlouva o dílo č. UK2LF/139560/ V evidenci zhotovitele č.: 19SMKS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo č. UK2LF/139560/ V evidenci zhotovitele č.: 19SMKS"

Transkript

1 Smlouva o dílo č. UK2LF/139560/ V evidenci zhotovitele č.: 19SMKS uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) Smluvní strany: 1. Smluvní strany Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta V Úvalu 84, Praha 5 Motol zastoupená prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc. děkanem IČO: , DIČ: CZ ID datové schránky: piyj9b4 k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. Tomáš Jakubal, tel.: (dále jen Objednatel ) a Networksys a.s. se sídlem Plzeňská 1567/182, Praha 5 zastoupený: Ing. Janem Šípem, statutárním ředitelem IČO: DIČ: CZ zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6563 Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Lidická 43 číslo účtu: / 0300 ID datové schránky: 2cfqiuy osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Šíp, tel osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Baloun, tel (dále jen Zhotovitel ) (dále oba společně Smluvní strany ) 2. Předmět a místo plnění 2.1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu dle za něj cenu dle příslušných ustanovení této smlouvy Předmětem této Smlouvy je dílo UK 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E Aktivní prvky - switche (dále jen jako Dílo ) Rozsah plnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy je určen: nabídkou Zhotovitele na zhotovení Díla ze dne která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy, oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky Zhotovitele a je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy, platnými ČSN, případné jinými normami vztahujícími se k Dílu, podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je Dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

2 podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla potřebné Objednatel se zavazuje Dílo dle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s touto smlouvou, a obecně závaznými právními předpisy, 2.7. Součástí Díla je dále: veškeré potřebné přípravné práce, především pak průběžná kontrola stavební připravenosti k montáži, ověření správnosti rozměrů pro umístění, odstranění případných kolizí, doměření skutečností; doprava a montáž Díla v místě zhotovení, pravidelný úklid obalového materiálu - průběžně denně bude odklízen a odvážen na ekologickou likvidaci, doklad o způsobu likvidace obalových materiálů bude součástí dokladů k předání Díla, v případě poškození stavby je Zhotovitel povinen bez odkladu uvést stavbu do původního stavu: opravit nebo nahradit součásti stavby včetně případných nových zkoušek a revizí (tímto se myslí zvláště, nikoliv však výlučně - poškození stěn, podlah, dveří, stropů, oken, zařizovacích předmětů, rozvodů a koncových prvků elektro, voda, vzduchotechniky a podobně) celkový úklid místa zhotovení po dodávce a montáži Díla zaškolení obsluhy a Objednatelem pověřených osob, vypracování a spolupráce při odsouhlasení provozních řádů, proškolení Objednatelem pověřených osob s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD součinnost se všemi zúčastněnými stranami - Objednatelem, projektantem vykonávajícím AD, generálním dodavatelem stavby, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP apod Povinností Zhotovitele při dodávce a montáži Díla je dodržet veškeré požadavky na uživatelský standard definovaný obecně závaznými právními předpisy Při dodávce a montáži Díla bude Zhotovitel respektovat všechny technické a bezpečnostní normy, které se vztahují na Dílo (zejména se jedná o normy ČSN). Dodávka a montáž Díla bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy a obecně uznávanými metodikami pro Dílo Místem zhotovení dodávek a montáže Díla je adresa: novostavba výukového pavilonu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese Plzeňská 130/221, Praha 5 (dále také Stavba ). 3. Prohlášení Zhotovitele 3.1. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem zhotovení Díla a jeho okolím a obstaral si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožnily zpracovat nabídku úplně a jednoznačné. Před podáním nabídky měl Zhotovitel možnost vyžádat si konzultace u Objednatele a bere na vědomí, že pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalostí poměrů staveniště jsou vyloučeny Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy seznámil se všemi podmínkami zadávacího řízení ve všech jejich částech a přílohách, přezkoumal je a je s nimi srozuměn bez omezení, požadované výkony jsou mu jasné a srozumitelné a na základě svých zkušeností, technického a personálního vybavení je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí podle příslušných předpisů a technických norem v daných lhůtách a termínech Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě Zhotovitel prohlašuje, že zařízení dodaná v rámci realizace Díla jsou 100% kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou Objednatele Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu zajištění 100% kompatibility a případné detekce vad Díla jsou všechny síťové komponenty od jednoho výrobce Zhotovitel se zavazuje při předání a převzetí Díla doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware a software (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh Zhotovitel prohlašuje, že veškerá zařízení dodaná na základě této Smlouvy v rámci realizace Díla jsou nová a nepoužitá Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby po dobu minimálně 36 měsíců ode dne předání Díla všechny relevantní SW releases a SW verze nabízené výrobcem vyhovovaly zadání Objednatele a fungovaly bez závad. Zhotovitel se zároveň zavazuje informovat Objednatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Objednatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje. Zhotovitel se zavazuje získat potřebné SW produkty na základě licenčních smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve Smlouva o dílo -1-

3 znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených výrobcem zařízení a v souladu s čl. 13 této Smlouvy Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tuto povinnost se Zhotovitel zavazuje vyžadovat i v případě využití poddodavatelů při zhotovení Díla Zhotovitel se v této Smlouvě zavazuje uchovat veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu včetně dokumentace z proběhlého zadávacího řízení po dobu minimálně 11 let od uzavření této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje partnerství s výrobcem nabízených zařízení, zaručující dostatečnou technickou odbornost a schopnosti realizovat navržené řešení. Doklad o partnerství, případně doklad potvrzený lokálním zastoupením výrobce nabízeného zařízení, je přílohou č. 3 k této Smlouvě 4. Povinnosti Objednatele 4.1. Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace pro zhotovení Díla Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na místě zhotovení Díla Objednatel je povinen řádně a včas Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu v souladu s čl. 6. této Smlouvy. 5. Doba plnění 5.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách v následujících lhůtách: Přípravné práce dle čl. 2 odst. 2.7, bod ihned od podpisu této Smlouvy. Zahájení vlastních dodávek a montáží - duben Ukončení zhotovení Díla včetně kompletního úklidu místa jeho zhotovení a jeho předání Objednateli na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 8 této Smlouvy - nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení dodávek a montáží Díla v místě zhotovení. Objednatel si vyhrazuje právo změnit lhůtu zahájení dodávek a montáží v souvislosti s dokončením stavební připravenosti místa zhotovení Díla až o 60 kalendářních dnů. Přesný termín zahájení dodávek a montáží Díla sdělí osoba oprávněná jednat ve věci technických za Objednatele nejpozději při podpisu této Smlouvy V případě ještě pozdějšího pokynu k zahájení dodávek a montáží bude Objednatel Zhotoviteli hradit přiměřené a doložené náklady na uskladnění dodávaného Díla nebo jeho částí. Vlastní uskladnění Díla nebo jeho částí zabezpečí Zhotovitel. Pokud bude Objednatel požadovat změnu lhůtu dodání Díla, uvědomí o této skutečnosti Zhotovitele písemně elektronickou zprávou ( em) na adresu osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických a tato změna bude následně potvrzena dodatkem k této Smlouvě. 6. Cena za Dílo, platební podmínky 6.1. Cena realizace Díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu zhotovení Díla až do jeho předání a převzetí a činí: Cena celkem bez DPH ,- Kč DPH 21% ,97 Kč Vypočtená DPH Cena celkem vč. DPH ,97Kč V případě, že celková cena obsahuje část investiční a neinvestiční, bude specifikace ceny bez DPH a s DPH rovněž uvedena pro část investiční a pro část neinvestiční Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné ke zhotovení Díla včetně případných rizik a finančních vlivů Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné pouze v případě, že dojde před předáním Díla ke změnám sazeb DPH Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci dodávky Díla. Cena je splatná jednorázově po převzetí Díla Objednatelem Platba bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu. Smlouva o dílo -2-

4 Náležitosti daňového dokladu (faktury) Faktura musí splňovat náležitosti dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zák. č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ - přesný název zakázky- UK 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E Aktivní prvky - switche - popis obsahu účetního dokladu - datum vystavení - datum uskutečnění zdanitelného plnění - výši ceny bez daně celkem - sazbu daně - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů - cenu celkem včetně daně - podpis odpovědné osoby Zhotovitele - přílohu Objednatelem odsouhlasený soupis provedených dodávek 6.6. Zaplacení ceny Díla - Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla Objednateli až po jeho převzetí Objednatelem a daňový doklad (fakturu) vystaví do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. - nebude-li faktura obsahovat některou náležitost uvedenou v předchozím odstavci nebo bude chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Stejně je Objednatel oprávněn postupovat v případě, že faktura bude vystavena před převzetím Díla. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury, - Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně činnosti hrazené z investičních prostředků i z neinvestičních prostředků Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení Vícepráce budou oceněny takto: a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr (Příloha č. 5), b) v případech, kdy se nové položky víceprací nenacházejí v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 5), provede Zhotovitel ocenění individuální kalkulací odsouhlasenou Objednatelem, c) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny celkové náklady víceprací Méněpráce budou oceněny takto: a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr (Příloha č. 5), b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny celkové náklady méněprací Obě Smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě Vícepráce a méněpráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 7. Pojištění Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to minimálně ve výši 4 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 8. Všeobecné dodací podmínky Smlouva o dílo -3-

5 8.1. Přechod vlastnictví k Dílu a nebezpečí škody na Díle: Objednatel nabývá vlastnictví k Dílu a nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, že Dílo bude dodáno bez vad a nedodělků Před předáním Díla budou provedeny předpřejímky za přítomnosti pověřené osoby Objednatele, aby byla prověřena správná funkce a správnost Díla Součástí předání Díla budou návody na používání, návody na údržbu, podmínky pro záruku, prohlášení o shodě V rámci předání Díla bude provedeno zaškolení minimálně dvou osob určených Objednatelem k používání dodaného Díla Zhotovitel bere na vědomí, že ve stejné době plnění dle této Smlouvy budou v místě plnění probíhat i další práce jiných osob. Jde především o instalací laboratorního zařízení a technologie, interiérového vybavení, a případně další dle potřeb Objednatele. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s těmito pracemi dalších osob dle pokynů Objednatele Zhotovitel je dále povinen úzce spolupracovat s vybraným dodavatelem vnitřního vybavení interiéru u těch součástí Díla, které jsou zabudované do nábytku Podstatné porušení Smlouvy: Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy prodlení zhotovení Díla Zhotovitelem delším než 20 dnů po uplynutí smluvní doby zhotovení Díla. 9. Záruka 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti Díla podle záručních podmínek, které tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, a to po dobu 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat případné vady Díla, které se projeví po jeho převzetí do pěti pracovních dnů od oznámení vady Zhotoviteli Zhotovitel poskytne po dobu minimálně 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků rozšířenou podporu výrobce s možností upgradů IOS a přístupu k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje Zhotovitel zaručuje po dobu minimálně 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků možnost bezplatné výměny vadného hardwaru a možnost bezplatného řešení případných problémů s technickým asistenčním centrem výrobce Produkty, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou podporovány servisním střediskem výrobce na území České republiky. Tuto skutečnost Zhotovitel prokáže písemným potvrzením českého zastoupení příslušného výrobce Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem. Požadovaná doba odstranění záruční vady je do 24 hod od nahlášení. Vady je možno hlásit v časovém rozmezí 24x Záruka se nevztahuje na poškození dodaného Díla třetí osobou nebo na závady způsobené nesprávným používáním Vady budou oznamovány písemně na ovou adresu Zhotovitele: 10. Poddodavatelé Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí Díla poddodavatele, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá Objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám Poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Změnu musí písemně schválit Objednatel Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci předkládá Objednateli. 11. Smluvní pokuta, úroky z prodlení Pokud nedodá Zhotovitel Dílo ve stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Smlouva o dílo -4-

6 11.2. Při podstatném porušení Smlouvy dle čl. 8 odst této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou pokutu ve výši ,- Kč(slovy: jedno sto tisíc korun českých). Tato pokuta bude uplatněna vystavením vyúčtování smluvní pokuty se splatností 15 dní ode dne tohoto vystavení. Tímto není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu dle čl. 11 odst této Smlouvy V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, má Objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení do doby, než budou Zhotovitelem vady odstraněny Pokud Objednatel nezaplatí cenu stanovenou v této Smlouvě včas dle podmínek této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé Smluvní straně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 12. Ochrana informací Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnosti poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou; b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; c) obsah jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakékoliv dohody mezi nimi, včetně podmínek této Smlouvy; d) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako důvěrné Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele, b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno na dobu 5 let od skončení záruční doby Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem Smlouvy, má druhá Smluvní strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jedno sto tisícikorun českých) za každý případ porušení. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování druhé Smluvní straně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smlouva o dílo -5-

7 13. Práva duševního vlastnictví Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy je bez právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takovéhoto jednání, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno Jsou-li součástí předmětu plnění podle této Smlouvy počítačové programy či jiné výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen Licencované materiály ), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto článku V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to případně i prostřednictvím třetích osob V případě, že předmět plnění podle této Smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo předán Objednateli včas, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím třetích osob Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, Objednatel však není povinen licenci využít Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory či jiných služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv Cena předmětu plnění podle této Smlouvy zahrnuje i odměnu za licenci k užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí Pokud je součástí dodávky poskytnutí a převod nevýhradních časově neomezených užívacích práv k volně šiřitelnému SW - freeware, který není uveden v předmětu plnění, je Zhotovitel povinen zpracovat přehled licencí freeware a předložit ho jako součást předávacího protokolu. Zhotovitel garantuje, že je oprávněn k poskytnutí a převodu práv k SW - freeware Objednateli a konečným uživatelům Pokud je součástí dodávky hardware (dále jen HW ) i software (dále jen SW ), například firmware nebo operační systém s licencí OEM, znamená to, že je SW dodáván společně a neoddělitelně s HW a je součástí jeho ceny. V případě, že ostatní SW (aplikace) jsou z dodávaného HW přenositelné v souladu s licenční smlouvou na jiný HW, pak je nutno ocenit takovou každou aplikaci samostatně 14. Závěrečná ustanovení Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky Pokud nebylo v této Smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě sporů z této Smlouvy vyplývajících, se Smluvní strany zavazují ke smírnému jednání. V opačném případě bude spory řešit obecný soud Objednatele dle českého právního řádu. Rozhodčí řízení je vyloučeno Tato Smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jejím podpisu poslední Smluvní stranou. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Smluvní strany a v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v této Smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smlouva o dílo -6-

8 14.5. Smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou Smluvních stran, ve smyslu 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Přílohy: Příloha č. 1- Nabídka Zhotovitele ze dne Příloha č. 2- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr Příloha č. 4 - Záruční podmínky Zhotovitele V Praze dne V Praze dne. Za Zhotovitele Za Objednatele Ing. Jan Šíp statutární ředitel prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan Smlouva o dílo -7-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Příloha č. 2 - Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele

24

25

26 Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr UK 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E Aktivní prvky - switche Funkční sestava switchů pro počítačovou síť výše uvedené nové budovy sestávající z řídícího (core) switche a ze čtyř stohů přístupových switchů, připravená k propojení se sítí ve stávajících objektech Specifikace prvků Měrná jednotka Množství Jednotková cena (Kč) Cena celkem (Kč) I. Core switch core switch podle specifikace na listě Typ E obecné vlastnosti CORE ks , ,00 II. Stoh přístupových switchů access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ A 2x access s 25 GB uplinkem access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ C 18x access access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ D 7x access s PoE ks , ,00 ks , ,00 ks , ,00 III. Stoh přístupových switchů access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ A 2x access s 25 GB uplinkem access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ C 18x access access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ D 7x access s PoE ks , ,00 ks , ,00 ks , ,00 IV. Stoh přístupových switchů access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ B 2x access s 10 GB uplinkem access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ C 18x access access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ D 7x access s PoE ks , ,00 ks , ,00 ks , ,00 V. Stoh přístupových switchů access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ A 2x access s 25 GB uplinkem access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ C 18x access access switch podle specifikace na listech Obecné vlastnosti pro access a Typ D 7x access s PoE ks , ,00 ks , ,00 ks , ,00 VI. Propojovací moduly (Transcievery a Twinaxy) Rozšíření stávajících provozovaných přepínačů Cisco Catalyst WS-C2960S-48-LPS- L o "refurbished" stohovací modul ks , ,00 Stohovací kabel délky min. 3m pro 2960S ks , ,00 1

27 Stohovací kabel délky min. 0,5m pro 2960S ks 9 874, ,00 Originální optický SFP transceiver od výrobce 10Gbase-LR-S ks , ,00 Originální metalický kabel od výrobce 25Gbase-CU, 5m ks , ,00 Originální optický SFP transceiver od výrobce 1000Base-SX ks , ,00 CENA CELKEM ,00 DPH 21% ,97 CENA VČETNĚ DPH ,97 Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu smlouvy včetně případných rizik a finančních vlivů a požadovanou záruku a rozsah podpory (Rozsah viz. list Podpora a záruka). 2

28 Detailní podmínky poskytování podpory a záruky 1. Základní přehled služeb poskytovaných v rámci podpory a záruky 1.1. V rámci záruky bude prodávající poskytovat k dodaným komponentám následující služby: a. přímou podporu výrobce dodaných komponent b. garantované odstranění vad dodaných komponent 1.2. V rámci přímé podpory výrobce dodaných komponent (bod 1.1. písm. a.) bude prodávající poskytovat kupujícímu nejméně tyto služby: i. Poskytování nových verzí programového vybavení. ii. Trvalý přístup k dokumentaci provozovaného HW a SW. iii. Online přístup kupujícího k centru podpory výrobce provozovaného HW a SW. iv. Online přístup kupujícího k znalostní bázi, kterou výrobce HW a SW v rámci své podpory poskytuje V rámci garantovaného odstranění vad dodaných komponent (bod 1.1. písm. b.) bude prodávající poskytovat kupujícímu nejméně tyto služby: i. Možnost nahlásit poruchu a její odstranění v režimu NBD. ii. Telefonickou a ovou podporu při řešení incidentů s možností eskalace směrem k výrobci. 2. Další podmínky poskytování podpory a záruky 2.1. Požadavky na poskytnutí přímé podpory výrobce nebo servisních služeb vznáší oprávněný pracovník kupujícího em, telefonicky nebo pomocí webového portálu prodávajícího. Předmětem servisních požadavků jsou zejména požadavky na odstranění poruch, závad či jiných nedostatků na dodaných prvcích. Prodávající i kupující jsou povinni si vzájemně hlásit změny kontaktních údajů Kupující je oprávněn hlásit závady dílů a zařízení dodaných podle této smlouvy, a to telefonicky na servisní linku prodávajícího: v pracovní době, popř mimo pracovní dobu nebo em na Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškeré informace o případné závadě Právo na bezplatnou opravu v rámci přímé podpory výrobce a servisních služeb zaniká v případě, že závada vznikla nevhodným skladováním či umístěním zařízení, neodborným zásahem či manipulací, mechanickým poškozením, v důsledku živelné pohromy, resp. instalací či provozem zařízení v rozporu s technickými podmínkami výrobce, vše po bezvýhradném převzetí zařízení kupujícím V případě, že prodlení prodávajícího s plněním povinností je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, pak platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Prodávající je však povinen kupujícího o výskytu takových překážek neprodleně informovat.

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368 Zastoupená: Mgr.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č

SMLOUVA O DÍLO Č SMLOUVA O DÍLO Č. 19 007 3 00 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Objednatel společnost:

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.:

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.: SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Městská část Praha Ďáblice Sídlo objednatele: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 IČ: 00231266 DIČ: CZ00231266 Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Kontaktní osoba:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb smluvní strany MČ Praha Kunratice K Libuši 7/10 148 23 Praha 4 Kunratice IČ 00231134 DIČ CZ00231134 Zastoupené

Více

SMLOUVA O DÍLO. Vyhotovení projektové dokumentace Lanškroun, ulice Vančurova - stavební úpravy. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Vyhotovení projektové dokumentace Lanškroun, ulice Vančurova - stavební úpravy. Smluvní strany Čj: MULA 1050/2017 Ukládací znak: 56 18 V/5 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 0 SMLOUVA O DÍLO Vyhotovení projektové dokumentace Lanškroun, ulice Vančurova - stavební úpravy uzavřená dle ustanovení

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující Název: Česká republika Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Sídlo: Mučednická

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Troubky Adresa:

Více

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-zajištění energetických úspor, I. etapa

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-zajištění energetických úspor, I. etapa Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská zajištění energetických úspor, I. etapa DODATEK č. 1 S M L O U V Y O D Í L O číslo objednatele 2018 00032/ORI ze dne 29.5.2018 Statutární město Karlovy Vary a 3 x N spol.

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Příloha č. 2 Výzvy PedF- Telefonní ústředna-2 KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň. Bc. Josefem Bernardem, hejtmanem

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň. Bc. Josefem Bernardem, hejtmanem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 a Kupující: Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) (dále jen smlouva ) mezi: Thomayerova nemocnice Se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha

Více

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNí SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: na straně jedné: a na straně druhé: se sídlem: zastoupená: zapsána:

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1 TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 014

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 2017/1

KUPNÍ SMLOUVA č. 2017/1 KUPNÍ SMLOUVA č. 2017/1 Dodávka notebooků pro CS a kancelářský balík MS Office I. Smluvní strany 1. Pomocné ruce z.s. se sídlem: Pelešany 95, 511 01 Turnov zastoupená: Ing. Michalem Křížem, předseda spolku

Více

SMLOUVA O D Í L O. číslo smlouvy objednatele: SML

SMLOUVA O D Í L O. číslo smlouvy objednatele: SML SMLOUVA O D Í L O číslo smlouvy objednatele: SML-2017-... kterou uzavřely dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: Městská část

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice

Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice Příloha č. 4 Výzvy k předložení nabídky na zakázku Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice Návrh smlouvy Smlouva o dílo č. /2019 (doplní zadavatel) uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Kupní smlouva podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Kupní smlouva podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Kupní smlouva podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) I. Smluvní strany 1.1. Prodávající: (doplní uchazeč) Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy S M L O U V A o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto smluvní strany: Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Čl. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Čl. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Kupující: Městská část Praha Kunratice Se sídlem: K

Více

Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka

Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka Společnost/Název: IČO: Sídlo/Místo podnikání: Zastoupená: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka dále též jako prodávající na straně jedné, a Město Kosmonosy

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Číslo: Společnost zastoupena: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zápis do OR: a Kupující: Společnost

Více

PŘEDLOHA SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PŘEDLOHA SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU PŘEDLOHA SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Identifikace veřejné zakázky Název: Druh veřejné zakázky: Režim veřejné zakázky: Adresa veřejné zakázky: Dodávky baterií do UKB Dodávky Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Příloha č. 3 Výzvy PedF- Modernizace jazykové laboratoře KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Evidenční č. smlouvy: ---/2017 Rámcová kupní smlouva 1. Smluvní strany Kupující: 1. Město Kopřivnice Se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21 osoba oprávněna jednat: Petr Mareček, vedoucí oddělení

Více

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Smlouvy o poskytování vzdělávání 1. dílčí část. Smlouva o poskytování vzdělávání

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Smlouvy o poskytování vzdělávání 1. dílčí část. Smlouva o poskytování vzdělávání Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Smlouvy o poskytování vzdělávání 1. dílčí část Smlouva o poskytování vzdělávání I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel Název: Česká republika Národní úřad pro

Více