Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 1 z 151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151"

Transkript

1 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 1 z 151

2 Obsah 1 Kariérový koučink pro střední školy Teoretická východiska a základní principy kariérového koučinku Vzdělávací cíl Vzdělávací cíl Cílová skupina Přínos pro cílovou skupinu Výukové metody Popis výukových metod Požadavky na odbornost lektorského sboru Kvalifikace a vzdělání: Odborná praxe: Pedagogická praxe: Vzdělávací plán - harmonogram Rámcový vzdělávací plán Rámcový rozvrh aktivit Vzdělávací osnova modulu Profesní diagnostika Systemický workshop Seminář sebepoznání Testování Individuální rozbor Kariérový koučink Kompetence pro trh práce Výstupy modulu Podrobné obsahové zaměření jednotlivých lekcí (struktura modulu) Profesní diagnostika - scénář Vedení Systemického workshopu Vedení výuky Profesní diagnostiky a testování Vedení individuálního rozboru Výstupy: Kariérový koučink - scénář Základní principy koučování: Postup vedení koučovacího rozhovoru: Užitečné otázky Postřehy a doporučení koučů Příklady použití technik Výstupy: On-line poradenství - scénář Kompetence pro trh práce - scénář Vedení výuky - 1. den: Komunikace Vedení výuky - 2. den: Práce s informacemi Vedení výuky 3. den: Sebeprezentace Výstupy Hodnocení výsledků Přílohy: Formulář 1 - Osobní předpoklady SŠ Formulář 2 - Plán osobního rozvoje SŠ Formulář 3 - Dotazník klíčových kompetencí SŠ Formulář 4 - Evaluační dotazník Příloha 1 Paměť referát Příloha 2 Vzor životopisu strukturovaný Příloha 3 Vzor životopisu EU Příloha 4 - Podklady pro lektora Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 2 z 151

3 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika Příloha 6 Kazuistika Příloha 7 - Vzor Osvědčení SŠ Stránky projektu: Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 3 z 151

4 1 Kariérový koučink pro střední školy 1.1 Teoretická východiska a základní principy kariérového koučinku Program byl vytvořen v rámci realizace projektu Kariérový koučink do škol za finanční podpory ESF a rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ Výsledky průzkumu mezi žáky SŠ - 34 % žáků nemělo volbu SŠ a profesní zaměření v 9. třídě ujasněné. Při výběru SŠ byl pro žáky důležitý především příklad spolužáků nebo přání rodičů. Výraznou nespokojenost s volbou SŠ, kterou studují, vyslovilo 30 % žáků. Žáci ve vysoké míře vyjadřovali zájem o nasměrování do budoucna, ohledně volby povolání, studia na VŠ jakož i potřebu orientace na trhu práce. Pouze 2 % středoškoláků měla svou budoucí profesní dráhu ujasněnou. Dále 57 % oslovených žáků pociťuje jako svůj hendikep nízké komunikační schopnosti a 23 % nízké sebevědomí. Z provedené analýzy vyplývá nutnost zavedení účinných nástrojů kariérového poradenství do škol. Proč kariérový koučink a ne poradenství Poradenství pro volbu povolání (či kariérní) poradenství vzniklo už v 19. století. Základní cíle jsou dva. V prvé řadě to je pomoc budoucím zaměstnancům zvolit takové povolání, které bude odpovídat jejich zájmům a schopnostem. Za druhé pak pomoc lidem aktuálně bez práce, a to nalezením odpovídajícího zaměstnání, nebo doporučením a zprostředkováním vhodné rekvalifikace. (http://cs.wikipedia.org/wiki/poradenstv%c3%ad) Poradce dává doporučení a je na klientovi, zda se jimi bude řídit. Z naší zkušenosti s poradenstvím můžeme říci, že klienti často hledají důvody, proč se doporučeními neřídit ( ale to já nemůžu, protože, já bych rád, ale, je to pěkné, ale systém/rodina/diskriminace na trhu práce mi to nedovolí ). A neznalý poradce dává klientům argumenty, proč by se měli doporučeními řídit Proto nám připadá tento nástroj práce s lidmi s ohledem na dosažení cíle jako málo efektivní a pro poradce psychicky vyčerpávající. V souladu s Miltonem H. Ericksonem (1965/1980, s. 223) uvádíme: Úkolem pracovníka (poradce/kouče/terapeuta) by nemělo být obracet klienta na svou víru prostřednictvím vlastních názorů a vědomostí. Žádný klient nedokáže plně pochopit chápání svého poradce/kouče/terapeuta, a ani to nepotřebuje. To čeho je zapotřebí, je nastolení takové situace, která klientovi umožní používat jeho vlastní myšlení, jeho vlastní porozumění, jeho vlastní emoce takovým způsobem, který zapadne do jeho životního schématu. Koučink je prostor pro rozvoj klientových vlastních schopností, ujasnění si jeho vlastních cílů, nacházení odpovědí na otázky. Koučink podle anglické Wikipedie je "strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem. Konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury, které lidem pomohou dosáhnout úspěchu (resp. dosáhnout cíle - pozn. autora). Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě. Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky. (http://cs.wikipedia.org/wiki/kou%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad) 2 Vzdělávací cíl Moduly kariérového koučinku počítají se základním efektem a rozdílem mezi poradenstvím a koučinkem, tedy že výstupy po Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 4 z 151

5 absolvování budou dlouhodobého charakteru, protože si je žáci definují sami a sami je následně realizují, berou je tudíž za své, ne nařízené autoritou, které mají tendenci porušovat či nedodržovat. Výstupem celého projektu pro žáky SŠ je jejich profesní nasměrování, ať se jedná o volbu VŠ nebo zaměstnání, posílení klíčových kompetencí pro trh práce směřujících k úspěšnému vstupu na trh práce a tudíž eliminace možnosti zůstat po ukončení studia v evidenci ÚP (prevence nezaměstnanosti žáků) a poskytnutí komplexních informací z aktuálního dění na trhu práce. Výstupem je konkurenční výhoda absolventů na trhu práce oproti vrstevníkům v nabytých znalostech a dovednostech (i s ohledem např. na zdravotní hendikepy). Přínos pro CS: profesní nasměrování, ať se jedná o volbu VŠ nebo zaměstnání, s cílem eliminovat pozdější nespokojenost s výběrem studijního oboru rozšíření sebepoznání a osobních předpokladů posílení klíčových kompetencí pro trh práce směřujících k úspěšnému vstupu na trh práce a tudíž eliminace možnosti zůstat po ukončení studia v evidenci ÚP zvýšení přehledu o možném uplatnění na trhu práce poskytnutí komplexních informací z aktuálního dění na trhu práce výstupem je konkurenční výhoda absolventů na trhu práce oproti vrstevníkům v nabytých znalostech a dovednostech. 2.1 Vzdělávací cíl Základní cíl: Zavedení nových nástrojů kariérového poradenství na střední školy pro zatraktivnění technických a jiných nedostatkových oborů a motivovaní žáků k dokončování středoškolského vzdělání. Specifický cíl: Podpora a motivace k ukončování středního vzdělávání v příslušných oborech, zejména technického směru a profesního uplatnění v těchto oblastech Cílová skupina Žáci 3. a 4. ročníků středních škol Přínos pro cílovou skupinu Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 5 z 151

6 3 Výukové metody 3.1 Popis výukových metod Vzdělávání účastníků všech modulů se děje především prezenčně na seminářích, workshopech, individuálních schůzkách apod., s doplněním samostudia nebo on-line poradenství. Používané metody: moderovaná přednáška skupinové koučování koučink (life, systemický, kariérový, ekonomický, právní, ) interaktivní metody (diskuse, řešení případových studií, týmové hry, řešení simulování situací, skupinové aktivity) kreativní metody (brainstorming, brainwriting) nácvikové metody (hraní rolí, inscenační cvičení, přímá praktická činnost) sebepoznávací testy učební materiály skripta příprava akčních plánů jednání implementace vyučovaného tématu do vlastního jednání/života Uvedené metody jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a znalostí účastníků. Dovednosti lze rozvíjet metodami hraní rolí, diskusemi, případovými studiemi, hrami, simulovanými situacemi. Znalosti lze rozvíjet výkladem diskusemi, brainstormingem a jinými kreativními technikami. Díky využití těchto metod dojde u účastníků k posílení potřebných znalostí a dovedností pro orientaci v tématu. Formou diskusí a působením skupinové dynamiky dochází k překonání osobních bariér ve vztahu k nacházení řešení vlastní obtížné situace. Metody zaměřené na změnu postojů účastníků jsou osobní prožitek, zprostředkování vlastní zkušenosti, rozbor vlastní situace, konzultace a působení faktorů skupinové dynamiky (emoční podpora, pomáhání jiným, prostor pro sebeprojevení, odreagování a získaní zpětné vazby od sebe v rámci sebepoznávání, ale i od ostatních účastníků). Moderovaná přednáška Výklad lektora doprovázený prezentací v Power pointu je významnou výukovou metodou seminářů. V případě výcviků má podstatně menší význam, protože se více věnujeme praktickým nácvikům, řešení simulovaných situací apod. Výuková prezentace v ppt Doprovází výklad lektora a zachycuje nejdůležitější zásady, postupy, pravidla, grafy a obrázky usnadňující správné pochopení probíraného tématu. Falešné skupiny Metoda falešných skupin představuje práci v dočasných dílčích týmech, ve kterých účastníci řeší týmové úkoly, aby své závěry následně prezentovali a diskutovali o nich s ostatními. Prezentace závěrů Dílčí týmy prezentují své závěry, na kterých se shodly, následně je konfrontují s ostatními a s připravenými podklady lektora. Řízené diskuse Lektorem resp. konzultantem moderované diskuse k danému tématu směrované ke konsensuálnímu přijetí určitých poznatků. Hraní rolí (role plays) Simulované situace, ve kterých si účastníci procvičují určité techniky nebo doporučené postupy řešení problémů. Simulace jsou natáčeny videokamerou, které jsou následně diskutovány a rozebírány. Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 6 z 151

7 Videozáznamy Videozáznamy simulovaných situací a případně prezentací jsou základem následující diskuse a zpětné vazby. Videozáznamy mohou být účastníkům předány na DVD. Sebepoznávací testy Testy umožňující účastníkům poznat své osobní rezervy nebo dominantní znaky jednání v určitých situacích či provádění probíraných dovedností. Vzájemná zpětná vazba Při uzavírání některých společných týmových aktivit a případně při využívání testů hodnotících charakter a úroveň dovedností v interakci s dalšími účastníky je zorganizována zpravidla anonymní zpětná vazba jednotlivým účastníkům ostatními členy skupiny. Individuální cvičení Individuální úkoly umožňují účastníkům si vyzkoušet své schopnosti resp. doporučované techniky a postupy, zpětná vazba k jejich zvládnutí má význam i pro sebepoznání. Koučink Využíváme koučovací otázky k orientaci klientů v tématu a aplikaci získaných poznatků do své individuální praxe. V této fázi neradíme! V této fázi přebírají klienti zodpovědnost za své životy a učí se na řešení orientovanému způsobu myšlení. Akční plány jednotlivých klíčových aktivit V průběhu každého výcviku nebo semináře si účastníci mohou do připraveného formuláře Plán osobního rozvoje zaznamenávat poznatky, které je zaujaly a chtěli by je zavést do své práce. Učební materiály Skripta obsahují testy, probírané informace, cvičení, případové studie. Provázejí účastníky celým programem, mají možnost se kdykoli k probíraným informacím vrátit a tím se prodlužuje efekt poradenství. Týmové hry Simulované situace často zábavného charakteru, kterých se účastní celá skupina. Mají za cíl vyvolat typické jednání účastníků a ukázat jim rezervy a chyby. Mohou být doplněny videozáznamem a jeho následným rozborem. Případové studie Popis reálných situací, na základě jejichž rozboru si mohou účastníci uvědomit typické chyby nebo se naopak poučit z úspěchů jiných (best practices). Řešení individuálních problémů Příležitost vyzkoušet si probírané znalosti a procvičované dovednosti při řešení konkrétních individuálních problémů. Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 7 z 151

8 4 Požadavky na odbornost lektorského sboru 4.1 Kvalifikace a vzdělání: - absolvovaný výcvik v systemickém či integrativním koučinku (manažerský koučink je nedostatečný) - vhodné VŠ vzdělávání, orientace v oboru psychologie, resp. práce lektorského týmu pod supervizí zkušeného psychologa 4.2 Odborná praxe: - kouč - psycholog - lektor 4.3 Pedagogická praxe: - nezbytná zkušenost s vedením interaktivní skupinové výuky, kde si žáci na správné provedení cvičení přicházejí sami, diskutují a prezentují, co se z každé aktivity naučili - nezbytnost pravidelných supervizních setkání lektorů (min. 1x/měsíc) - požadavek na další vzdělávání lektorů (min. 30 hod. dalšího vzdělávání/rok) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 8 z 151

9 5 Vzdělávací plán - harmonogram 5.1 Rámcový vzdělávací plán Modul hod. Typ aktivity Náplň Profesní diagnostika Systemický workshop 2 skup. prezentace projektu žáci, rodiče, třídní uč., vých.p. Assessment centrum 4 skup. sebepoznání, týmové hry, řešení příp.studií, řešení obtížných situací v týmu Testování 2 skup. psychodiagnostika se zaměřením na osobnostní a profesní kariérovou profilaci (SW) Individuální rozbor 1 indiv. reflexe současné situace, odkud vycházím, kam směřuji, zpětná vazba z AC a diagnostiky, osobní předpoklady celkem 9 45 min. aktivity Kariérový koučink 1 indiv.1 hledání zdrojů, zúčastněných osob, motivace 1 indiv.2 práce na převzetí zodpovědnosti na svou budoucnost, motivace k dokončení středoškolského vzdělání 1 indiv.3 týmový koučink za účasti žáka, rodičů, učitele, plán osobního rozvoje, atraktivita tech.oborů celkem 3 45 min. aktivity Kompetence pro trh práce 7 skup. Efektivní komunikace - zásady jednání s lidmi, tvorba prvního dojmu, zpětná vazba, neverbální komunikace, práce s hlasem, nácvik asertivity 7 skup. Práce s informacemi, umění učit se, time management, paměť 7 skup. Sebeprezentace, pohovor se zpětnou vazbou - kamera, Praktická psychologie - řešení konfliktů, rovné příležitosti, trvale udržitelný rozvoj - ekologické chování celkem min. aktivita on-line poradenství indiv. konzultace k výsledkům, on-line koučink Aktivity celkem 33 z toho skupinové 29 z toho individuální Rámcový rozvrh aktivit Skupinové aktivity 08:30 09:30 výuka 2 vyučovací hodiny 09:30 09:40 přestávka 09:40 11:10 výuka 2 vyučovací hodiny Individuální aktivity 1 hod. = 45 min. na žáka Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 9 z 151

10 11:10 11:30 přestávka 11:30 13:00 výuka 2 vyučovací hodiny 13:00 13:15 přestávka 13:15 14:00 výuka 2 vyučovací hodiny Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 10 z 151

11 6 Vzdělávací osnova modulu 6.1 Profesní diagnostika Přínos pro CS: sebepoznání - poznání silných stránek uplatnitelných na trhu práce, poznání rezerv a způsobů jejich eliminace, zjištění směru profesní orientace i s ohledem na překážky (zdravotní hendikepy apod.), zprostředkování náhledu na možnosti v současné životní situaci. Profesní diagnostika zahrnuje 4 podaktivity ve formě assessment centra - systemický workshop, seminář sebepoznání, testování, individuální rozbor. Profesní diagnostika je vedena formou assessment centra - tedy komplexního přístupu k poznávání a sebepoznávání osobnostních a pracovních předpokladů CS a poskytnutí náhledu na současnou a budoucí životní a profesní dráhu. Tato aktivita je vedena na bázi komplexnosti, což znamená, že úroveň sociálních dovedností a klíčových kompetencí žáků se posuzuje na základě psychologických testů, ale také v rámci skupinové činnosti a prostřednictvím interakce žáků s rodiči a učiteli. Již v rámci této aktivity se začíná pracovat s motivací CS k dokončování středoškolského vzdělání, dalšímu studiu či zaměstnání a je zdůrazňována atraktivnost technických a jiných nedostatkových oborů. Aktivita přizpůsobena potřebám CS Systemický workshop hry, řešení případových studií, cvičení ve skupinách. Jde o zapojení všech zúčastněných do aktivit a poznání části systému, v němž žák existuje, podílejícího se na volbě jeho povolání. Výstup žák motivovaný k odpovědné volbě budoucí profese, zainteresovaný rodič a učitel. Časová dotace 2 hodiny SŠ Seminář sebepoznání Seminář je vedený interaktivní formou (diskuse, řešení případových studií, týmové hry, řešení simulovaných situací, skupinové aktivity) a kreativními metodami (brainstorming, brainwriting). V rámci tohoto semináře jsou využívány témata z oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí, pro seznámení se s těmito tématy nenásilnou formou při sledování hlavního účelu semináře, tedy sebepoznání. Časová dotace SŠ 4 hodiny Testování Vyplnění profesních a osobnostních testů, jejichž výsledky se zpracovávají do podoby osobních předpokladů. Testování probíha formou tužka, papír (doporučené testy Časová dotace SŠ 2 hodiny Individuální rozbor Individuální rozbor výstupů předchozích podaktivit - má formu poradenského rozhovoru dle předpokládaných témat (1. reflexe současné životní situace, 2. hledání zdrojů - odkud vycházím 3. motivace - kam směřuji, 4. interpretace psychodiagnostiky a výstupů AC). Časová dotace SŠ 1 hodina. V závěru aktivity účastníci vyplňují motivační dotazník Osobní předpoklady. Seminář pro žáky, jejich rodiče a učitele (třídní, výchovní poradci). Zážitkovou formou vedený seminář témata z aktivit ( ochutnávka ), Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 11 z 151

12 6.2 Kariérový koučink Přínos pro CS: posílení sebevědomí, komunikačních schopností, schopnosti týmové práce, efektivního řešení problémů a orientace na trhu práce, posílení praktických dovedností v jednání se autoritami, resp. zaměstnavateli, sebepoznání vlastní silných stránek a rezerv na trhu práce. Kariérový koučink zahrnuje 3 schůzky s lektorem (koučem - jde o pojmenování přístupu k žákům, nikoli o název pracovní pozice) konané v rozmezí 3 týdnů. Účelem schůzek je provázení žáků na jejich cestě k volbě budoucí školy, resp. profese a pro poznání vlastních motivačních faktorů. Metody práce vycházejí ze zásad na řešení zaměřeného přístupu (terapie zaměřená na řešení je model intervence vyvinutý a popsaný de Shazerem, Insoo Kim Berg a jejich kolegy v Centru pro krátkou terapii v Milwaukee, pomáhá rozšířit a posílit chování přinášejí klíče k řešení). Výstupem KK je žák, který má ujasněnou volbu budoucí školy, resp. profese a současně rozvíjí své schopnosti, vlastnosti a dovednosti. Bere své rozhodnutí zodpovědně a je motivovaný pro další vzdělávání a osobní růst. Aktivita přizpůsobena potřebám CS. První dvě sezení jsou vedeny individuální formou, třetí sezení má formu týmového koučinku konaného za účasti žáka a v případě zájmu třídního učitele, příp. výchovného poradce nebo školního psychologa a rodičů. Lektor (kouč) žáka provází otázkami směřovanými k nalezení jeho vnitřních zdrojů, motivace, přání a konstruuje řešení v podobě nalezení vlastního profesního zaměření. Týmový koučink vede k ujasnění cílů zúčastněných osob, které se mohou ve vztahu budoucí školy a profese žáka diametrálně lišit (předpoklad vycházející z provedené analýzy rodiče chtěli, ať jdu na tuto SŠ ) a provázení účastníků sezení ke shodě. Ústředním tématem všech schůzek je zplnomocnění žáka ve vztahu k jeho vlastnímu životu a budoucí profesi. 6.3 Kompetence pro trh práce Přínos pro CS: posílení sebevědomí, komunikačních schopností, schopnosti týmové práce, efektivního řešení problémů a orientace na trhu práce, posílení praktických dovedností v jednání s autoritami, resp. zaměstnavateli, sebepoznání vlastní silných stránek a rezerv na trhu práce. Seminář Kompetence pro trh práce je veden formou zážitkového učení. Aktivita vede k posílení sociálních dovedností, klíčových kompetencí, posílení sebevědomí, motivace ke vzdělávání a práci a zatraktivnění technických a jiných nedostatkových oborů. Účastníci získají dovednosti a znalosti v efektivní a asertivní komunikaci, týmové práci a základní informace o aktuálním dění na trhu práce. Efektem semináře je posílení sebevědomí a komunikačních schopností účastníků a zlepšení vztahů ve skupině. Na semináři je využito různých forem výuky, např. výkladu, diskusí, hraní rolí, řešení případových studií, brainstormingu, nácviku (sebeprezentace, rozhovorů a efektivní komunikace) a dalších kreativních technik s cílem předat účastníkům dovednosti a znalosti zkušenostní formou učení, která je nejefektivnější. Přidanou hodnotou semináře jsou informace, které účastníci získají z oblasti udržitelného rozvoje, firemní kultury a efektivního chování na pracovišti a problematiky rovných příležitostí, které slouží jako tematické okruhy her, případových studií apod. Výuka bude přizpůsobena potřebám CS. Seminář obsahuje témata Efektivní komunikace (komunikační proces a šumy, jednosměrná a dvousměrná k., zpětná vazba, neverbální k., hlasová modulace), Asertivita (agresivita, pasivita, manipulace, asertivita, nácvik asertivních technik), Kvalita života (životní prostředí, globalizace, trvale udržitelný rozvoj), Práce s informacemi - Firemní kultura a rovné příležitosti (organizace práce ve firmách, způsoby vedení na pracovišti a jednání s nadřízeným a spolupracovníky, genderová citlivost), umění učit se, time-management a praktická Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 12 z 151

13 psychologie (zvládání náročných životních situací a řešení konfliktů) a Sebeprezentace. Seminář bude ukončen vyplněním dotazníků klíčových kompetencí. 6.4 Výstupy modulu Profesní diagnostika formulář Osobní předpoklady (formulář 1) zpracované výstupy testů (příloha 5) Kariérový koučink formulář Plán osobního rozvoje (formulář 2) Kompetence pro trh práce formulář Dotazník klíčových kompetencí (formulář 3) Výstup pro CS Osvědčení (příloha 7) zpracované výstupy testů (příloha 5) Výstup pro realizátora Evaluační dotazník (formulář 4) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 13 z 151

14 7 Podrobné obsahové zaměření jednotlivých lekcí (struktura modulu) 7.1 Profesní diagnostika - scénář Vedení Systemického workshopu Časová dotace: 2 hod. (= 2x45 min.) Účastníci: žáci, rodiče, učitelé Pomůcky: dataprojektor, prezentace v pwp Stránka 14 z 151

15 plním samostatné i týmové úkoly, při kterých se projeví, v čem jsem dobrý/dobrá zjišťuji, co o mě říkají psychotesty dostávám zpětnou vazbu od spolužáků Které jsou mé silné stránky? Na co mám talent? Co o mě vypovídá psychotest? Co mi o mě může říct mé okolí? Jak hodnotím sám/sama sebe? Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 15 z 151

16 mám možnost se sám/sama rozhodovat mám možnost uvažovat, aniž by někdo posuzoval, co si myslím mohu svůj život sám/sama ovlivňovat umím si určit, co je důležité dělám správné věci ve správný čas umím nést odpovědnost za svá rozhodnutí nečekám, co se stane sám/sama jsem aktivní Kterým směrem se mám ubírat? Jak se mám rozhodnout? Jak se dostanu k cíli? Co mi může pomoct? Co mě čeká v budoucnosti? Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 16 z 151

17 Efektivní komunikace - zásady jednání s lidmi, tvorba prvního dojmu, zpětná vazba, neverbální komunikace, práce s hlasem, asertivita aneb zdravé sebevědomí jako základ Sebeprezentace, pohovor se zpětnou vazbou (vieokamera) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 17 z 151

18 7.1.2 Vedení výuky Profesní diagnostiky a testování Časová dotace: 6 hodiny (6 * 45 minut) Pomůcky: Skripta Fch papíry fixy Bluetack 3x nůžky, 5x štos papírů, 3x lepící páska, 9x špejle, pastelky Bonboniéra Metody: diskuse výklad skupinová práce cvičení případové studie brainstorming Testy: Hollandův test profesní orientace - formuláře z Testcentra (na webu) NEO - Osobnostní inventář - formuláře z Testcentra (na webu) Motivace k práci - 9 stimulů skripta (na webu) Test koncentrace pozornosti (TKP) Disjunktivní reakční čas (DRČ) Náplň výuky Pomůcky Časová dotace (počet vyuč.hodin) Představení účastníků vytvoření vlastní vizitky se jménem Papír, fixy 45 min. (1) Očekávání účastníků vytrhněte si papír se skript, rozdělte jej na půl a na jednu půlku napište svá očekávání a na druhou své obavy. Lektor připraví Flipchart, který rozdíl čarou a na jenu půlku účastníci lepí svá očekávání, na druhou své obavy. Lektor komentuje obavy sám žádné nemá :o) a komentuje očekávání. (Flipchart lze uchovat až do závěru, kdy účastníci porovnají svá očekávání s tím, co skutečně získali). Fch papír, papíry, fixy, bluetack Představení cíle výuky sebepoznání a posílení schopnosti se správně rozhodnou ve volvbě budoucího povolání, představení náplně dne skupinové, individuální práce, testy, hry, diskuse (výstupy sdělovány v individuálních konzultacích) SEBEPOZNÁNÍ Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 18 z 151

19 Výklad důležitost Sebepoznání Cvičení v malých skupinách - Odkud a jak získáme informace o sobě samých? Tipy: Co si o nás vyprávějí lidé v naší nepřítomnosti? Jak nás hodnotí ti, kteří nás nemají rádi? Co nesnášíme na svých dětech, partnerovi nejsou to snad naše vlastnosti? Z čeho máme největší strach? S čím se nedokážeme vyrovnat? Doplňte další 3 zdroje sebepoznání: Skripta Skripta Fch papíry, fixy Výklad zdroje Sebepoznání (vlastní názor na sebe sama, psychotesty, posouzení druhými projekce) Test Temperament Zadání: Zatrhněte 10 vlastností, které vás vystihují, poté rozdělte test křížem a spočítejte počet zatrhnutých vlastností v jednotlivých vzniklých čtvercích tichý opatrný vzrušivý aktivní náladový smutný optimistický prudký neprůbojný zamyšlený výbušný rychlý váhavý bázliv rozhodný bojovný nejistý plachý vášnivý vznětlivý přemýšlivý nenáročný družný bezstarostný pokojný pasivní činorodý živý vyrovnaný pomalý bystrý společenský klidný rozvážný pohotový povídavý pohodový beze spěchu veselý vnímavý Výklad Temperament + vyhodnocení testu (nákres na tabuli) Cvičení - Který temperamentový typ je vám nejbližší? + vypište 3 jeho silné stránky a na co by si měl dávat pozor diskuse o jednotlivých temperamentech a zkušenostech, jak s nimi vycházet Cvičení - Pro které typy temperamentu jsou vhodná jednotlivá povolání? Manažer, knihovnice, účetní, fotograf, policista, pokladní, aranžérka, učitelka, zdravotní sestra, kadeřnice, obchodní cestující, dělník, květinářka, recepční, zahradník, lékař? Cholerik Sangvinik.. Melancholik.. Flegmatik... Skripta Skripta 90 min. (2,3) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 19 z 151

20 Test Temperament Zadání: Napište nad test Temperamentu své jméno a předejte svá skripta lektorovi, ten je dá náhodně některému z vašich kolegů a ten vám teď zatrhne, co si o vás myslí, jaký jste na něj za 2 dny, co se znáte, udělal dojem. Poté lektor skripta vybere a vrátí je majiteli. Výstup překvapilo Vás nějaké hodnocení mile, či nemile? NEO - Osobní inventář vyplnění testu výsledky v rámci individuálního rozboru Týmová práce stavba věže účastníci se rozdělá do 3 skupin (po 5 klientech). Úkol: postavte z dodaného materiálu věž. Cílem je, aby byla co nejvyšší a přitom stabilní. Skupina, která bude mít nejvyšší věž i po útoku papírovými koulemi, tak vyhrává. Lektor sleduje, jak se účastníci zapojují do práce kdo má nové nápady, kdo se neúčastní, kdo pomáhá apod. Čas stavby 20 minut. Po dokončení stavby si každá skupina vybere 1 zástupce, který má 3 hody papírovými koulemi do každé soupeřovy věže. Stojí cca 2 m od soupeřovy věže. Věž, která i po útoku je nejvyšší vyhrává. Test Týmových rolí (odpovídá pozorovanému?) Výklad o Týmových rolích Skripta Skripta Skripta formulář testu, tužka staré papíry do 2 skupin, nůžky 2x, lepící pásky 2x, 6x špejle, 10x kancelářské sponky, bonboniéra pro vítěze Skripta Skripta FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE Skripta 45 min. (4) Cvičení - Vlastnosti lidí + diskuse na základě cvičení a na téma vlastností, zkušenosti Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 20 z 151

21 účastníků s odhodem na lidi, kdy se spletli v odhadu člověka, poučili se nějak? Vzpomeňte si na člověka, kterého jste si v životě velmi vážili: Pro které jeho vlastnosti jste si jej vážili? Vzpomeňte si na člověka, který Vás zaujal na první pohled: Které vlastnosti jste mu při prvním setkání přisuzovali? Jak byste popsali sebe sama? Jaké jsou vaše vlastnosti, které můžete nabízet zaměstnavatelům? Vlastnosti důležité v zaměstnání - skupinová práce s následnou prezentací (jaké vlastnosti jsou důležité v zaměstnání?) Dotazník volby povolání - Hollandův test profesní orientace zadání a vyplnění testu, výsledky v rámci individuálního rozboru Test Koncentrace pozornosti (lektor stopuje čas 4,5 minuty, poté test vysbírá) rozbor v rámci 1.konzultace s lektorem Cvičení Namalujte zvíře, které se Vám povahou podobá. Účastníci malují, lektor pak obrázky vybere a náhodně je rozdá kolegům. Každý má cizí obrázek a hádá, o jaké zvíře se jedná a jaké vlastnosti je k němu hodí. Hádá také, kdo mohl zvíře namalovat. Až se obrázek vrátí majiteli, ten řekne, proč a pro jaké vlastnosti si vybral právě toto zvíře. Výstup jaké máme vlastnosti a jaké vlastnosti připisujeme zvířatům, i když mnohdy takové vlastnosti vůbec nemají. formulář testu, tužka formulář testu, tužka Papíry A4, pasteky, bluetack Pokračování Zvíře tady máte bluetack a nalepte obrázek v místnosti tam, kde chcete. Komentujeme pocity, proč zrovna na toto místo (př. Nad dveře už chce odejít, za sebe nechce se vidět apod. dle pocitu lektora :o) Výklad Schopnosti speciální, obecné Cvičení Kreativní myšlení - Kovový popelník 3 skupiny test tvořivost vymyslete co nejvíce možností, k čemu se dá použít kovový popelník. Skupina, která má nejproduktivnější myšlení, vyhrává. Týmová hra navíc (3 týmy): Vymyslete, vytvořte s prezentujte svůj originální výtvor, tak abyste přesvědčili ostatní k jeho koupi. Skripta Fch, fixy 3x nůžky, 3x štos papírů, 3x lepící páska, 3x špejle, pastelky 45 min. (5) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 21 z 151

22 Cvičení Body zadání: Nakreslete na fcht devět bodů a vyzvěte účastníky, aby se je pokusili spojit každý sám pro sebe na papír: 1. Čtyřmi rovnými čarami 2. Jedním tahem Nyní nakreslete 4 body a požádejte účastníky, aby se je pokusili spojit: 1. Třemi rovnými čarami 2. Jedním tahem 3. Kde začali, musejí i skončit Řešení: Skripta Výklad Inteligence MOTIVACE 45 min. (6) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 22 z 151

23 Test DRČ II. zadání čas 80 s., lektor vysbírá rozbor v rámci 1.konzultace s lektorem Cvičení Kresba motivace každý účastník si vezme papír A4, který rozdělí křížem na 4 kvadranty a dle pokynů lektora namaluje do příslušného kvadrantu co dobře umím, co bych chtěl, co mě baví, co dobře neumím. Následně lektor výtvory vybere a náhodně rozdá kolegům, kteří popisují, jaký daný člověk je a hádají, o koho jde. Výstup sebeuvědomění si vlastních předností a nedostatků. Výklad Hodnoty formulář testu, tužka papíry, pastelky Skripta Cvičení - Které potřeby na každé úrovni hierarchie potřeb máte uspokojeny a které ne? A následná diskuse o hodnotách v životě. Uspokojeny Neuspokojeny FYZIOLOGICKÉ BEZPEČÍ SOUNÁLEŽITOSTI / LÁSKY UZNÁNÍ / ÚCTY SEBEREALIZACE Čemu přikládáte zásadní význam: Základní životní hodnoty: Co můžete udělat pro to, aby neuspokojené potřeby byly v budoucnu uspokojeny? Krátkodobý cíl: Dlouhodobý cíl: Co je nutno vykonat pro jejich dosažení: Test Motivace k práci-9 stimulů výsledky v rámci individuálního rozboru Myšlenkové vzorce Cvičení: Automatické myšlenky jsou takové, které člověka napadají automaticky, formulář testu, tužka skripta Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 23 z 151

24 nemusí nad nimi přemýšlet. Představte si, že vás někdo z ničeho nic začne kritizovat před více lidmi. Jak byste reagovali? (diskuse) Závěr: Vyplnění formuláře 1 - Osobní předpoklady (podklad pro individuální rozbor) Výstupy skupinové výuky: 1) Vyplnění testů - DVP, Motivace k práci a Osobní inventář vlastností, KTP, DRČ 2) Vyplnění sebehodnocení (formulář Osobní předpoklady vzadu ve skriptech napište si ty schopnosti, dovednosti, vlastnosti, které chcete rozvíjet a určete, kde na škále jste nyní). Lektor vybere formuláře od účastníků a dále s nimi pracuje v rámci koučinku. 3) Opsat výsledky Testu temperamentu a Testu týmových rolí (předat kouči k vypracování diagnostiky) Vedení individuálního rozboru Doporučený postup Pomůcky Časová dotace Příprava na vedení individuálního rozboru nastudování výstupů testů (formulář Osobní předpoklady), využití motivačního dotazníku Osobní předpoklady vyhotoveného žákem v rámci výuky Sebepoznání, konzultace s lektorem vedoucím Sebepoznání, příp. studium vlastních poznámek k jednotlivým žákům z výuky (komunikační obratnost, sebeprezentace, zapojení do týmové práce, hodnocení druhými a druhých atd.), příprava strategie vedení rozboru Vedení individuálního rozboru: výsledky testů (DVP, 9 stimulů, Osobní předpoklady, KTP, DRČ) výsledky tesů Týmové role, formulář dotazníku Osobní předpoklady 1 hodina / žáka 1 hodina / žáka - navázání vztahu, vyjasnění očekávání (způsob práce, časový rámec apod.) - prezentace účelu a způsobu koučování jako návazné aktivity (prvky koučinku jsou využívány i v rozboru) - prezentace hlavních bodů výstupů testů a následná diskuze, následuje konzultace za vyúžití technik koučinku Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 24 z 151

25 Materiál pro lektory k výuce: - Podklady pro lektora (příloha 6) - Kazuistika (příloha 8) Doporučené odkazy pro práci se studenty: Výstupy: - formulář 1 - Osobní předpoklady SŠ podklad pro individuální rozbor - vyplněné testy v rámci skupinové výuky podklad pro indivirudální rozbor Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 25 z 151

26 7.2 Kariérový koučink - scénář Časová dotace: 3 individuální schůzky (3x45 min) Účastníci: 1. a 2. schůzka kouč a student 3. schůzka - kouč a student - možnost účasti rodičů a učitele indiv.1 indiv.2 indiv.3 hledání zdrojů zúčastněných osob, motivace práce na převzetí zodpovědnosti na svou budoucnost týmový koučink za účasti žáka, rodičů, učitele, plán osobního rozvoje, atraktivita technických oborů Pomůcky: výstupy testů, Plán osobního rozvoje, nb s připojením na internet, kazuisitka (příloha 8) Individuální koučovací schůzky jsou vedeny v duchu principů systemického koučinku, uplatňujícího především na řešení zaměřený přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg). Využívány jsou také další koučovací techniky jiných přístupů, např. výkonnového. V průběhu koučování kouč využívá dle individuální žádosti studenta různé způsoby koučování poradenství, doprovázení, překonávání Základní principy koučování: důvěra, otevřená komunikace užitečné otázky partner je kompetentním odborníkem na konstruování svého řešení důraz na aktivitu partnera; zplnomocnění partnera aktivní naslouchání nehodnotící přístup zaměření na cíl, tj. žádoucí stav, nehledají se příčiny problémů pomoc při precizním formulování cíle a konstruování cílového stavu odhalování a posilování využitelných zdrojů a minulých zkušeností partnera jako zdroje na cestě k cíli průběžná reflexe kouče vzájemné spolupráce s klientem dělat více toho, co funguje pokud něco nefunguje, dělat něco jiného Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 26 z 151

27 7.2.2 Postup vedení koučovacího rozhovoru: - používání otevřených otázek; důležitá intonace hlasu. - příprava prostředí; naladění na rozhovor - ujasnění očekávání co od nás partner může čekat a co ne; seznámení partnera s koučováním a našim způsobem práce - informování o časovém rámci rozhovoru; vysvětlení účelu zaznamenávání rozhovoru; ujasnění pravidel vzájemné komunikace - sjednávání kontraktu; formulace cíle Cíl: - jednoduchý, dosažitelný - pozitivní náhradou chování - pro klienta důležitý - cíl jako začátek nového chování - stanovuje si klient sám - cíl prověřujeme z pohledu sociálních a vztahových a situačních souvislostí partnera - jaký na něj máme vliv? - jaká je motivace partera cíl naplnit? Stanovení cíle dle charakteristik SMART: S specifický konkrétní, jasně a srozumitelně formulovaný M měřitelný výsledek můžeme změřit, známe kritérium, podle kterého určíme, jak cíl naplňujeme A ambiciózní a akceptovatelný je dostatečně náročný, smělý a motivující, ale současně vnitřně akceptovaný skutečně jej klient dosáhnout chce R realistický je reálně zvládnutelný T termínovaný jasně stanovený termín, kdy klient začne s plněním a kdy chce cíle dosáhnout Konzultace s klienty probíhají dle níže uvedeného postupu s přihlédnutím ke konkrétní situaci (podklad pro lektora příloha 6 - Kazuistika) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 27 z 151

28 Stránka 28 z 151

29 7.2.3 Užitečné otázky Otázky na úspěchy a změny v minulosti: Když jste prošla tím, čím jste prošla, jak jste našla dost síly ještě to dál vydržet? Co se osvědčilo dřív v takových případech? Je naší zkušeností, že mnoho lidi zaznamená, že se věci zlepšily v čase mezi domluvením setkání a uskutečněním prvního setkání. Všiml jste si takových změn ve vaší situaci? Už jste se s něčím takovým v životě setkal? Jak jste to vyřešil? Otázky pátrající po výjimkách Tak co byste řekla, že děláte jiného, když jste míň v depresi? Kdy se Vám zdá, že to bylo lepší? Co bylo jinak? Měřící otázky, (škály) Na škále od 1 do 10, kde 10 znamená, že máte úplnou důvěru, že tento problém může být vyřešen, a 1 znamená žádnou důvěru, kam byste se umístila dnes? Otázky na zvládání (zdroje) Protože jste člověk, který věří tomu, co o vás matka řekla, chápu, jak moc můžete sama sebou být zklamaná. To mi ale řekněte, Heleno, jak to vydržíte den za dnem, když není žádná naděje? Jak to děláte, jen když máte ráno vstát? 29 Stránka 29 z 151

30 Otázky dle modelu GROW G (cíle) Čeho chcete dosáhnout dlouhodobě? Když se podíváte zpět, jaké milníky jste musel přeskočit? Jak chcete dosáhnout vašich cílů? O (možnosti) Jaké možnosti řešení máte? Co ještě byste mohl udělat? Co by udělal ve Vaší situaci ten, koho obdivujete? R (realita) Co se děje teď? Kdo ovlivňuje situaci? Jaké budou dopady na ostatní? Když se bude dařit v této situaci, co se stane? Co jste dosud udělal? W (vůle) Co hodláte udělat? Kdy? Bude to naplňovat Váš cíl? Co by mohlo ohrozit tuto akci? Jak to překonáte? Obodujte svou vůli udělat to (1 10) Postřehy a doporučení koučů Jak vidí koučování studenti: Kariérový koučink je: prostor pro uvažování o svých schopnostech, dovednostech a způsobech jejich využití způsob, který je donutil přemýšlet svoboda uvažování, udělá to (úkoly, které si v rámci koučinku sám zadal - pozn. autora) proto, že chce možnost zažít něco jiného než to, že jim někdo radí osobní - probírá se, co potřebují - nejen kariéra inspirací k přemýšlení přemýšleli nad konzultací ještě po ní možnost zastavit se a popřemýšlet, co dál, většina ze studentů to do té doby neudělala, až v rámci individuálních konzultací Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 30 z 151

31 Rozbor testů (osobnostní a profesní test, pracovní pozice z profesního testu, testy koncentrace pozornosti a reakčního času, test motivace k práci): Při rozboru testů využít koučovací přístup. V praxi to znamená představení hlavních bodů testů a následná diskuze jak vidí test student a nadále využítí principů koučinku Doporučení pro individuální koučink domluvím si tykání nebo vykání vždy na začátku vysvětlit, jakým způsobem spolu budeme pracovat a co mohou očekávat neustále žádám zpětnou vazbu a přizpůsobuji se ověřuji si, zda to co děláme, je pro daného studenta užitečné; pokud ne, zeptat se, co jiného nebo jinak bychom měli dělat dávat užitečné a konkrétní případy, kde to, co trénovali, použijí v praxi hodně chválit jednat s nimi jako s rovnocennými partnery - nepodceňovat, nepoučova; sledovat jejich potřeby na všechny probíraná témata uvádět příklady proč to vlastně dělat, k čemu je to dobré dávat prostor pro diskuzi čím jsou starší, tím více jsou ochotni komunikovat dávat na výběr, aby si sami řekli postup, pracovali na svých potřebách, co se jim zdá v tu chvíli nejdůležitější pomoci jim uvědomit si, že každý má svou cenu v týmu i samostatné práci předat jim velkou důvěru sám v sebe podporovat jejich nápady a motivaci forma diskuze; každý poznatek může mít svou cenu; postřehy nemusí být moje, jsem kouč, pouze vedu diskuzi určitým směrem ukázat jim, jak pracujeme my, co tím sledujeme transparentní jednání rady a informace dávat až na vyžádání studenta Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 31 z 151

32 Doporučení pro týmový koučink může být více zájmů hledáme společného jmenovatele všech zúčastněných soustředit pozornost všech zúčastněných na vytvoření cíle pro to dané setkání vhodné použít otázky pro návštěvníky skupina musí vidět společný záměr všichni zúčastnění mohou podat svou definici záměru; pak se hledá společný prvek a z vytvořených definic se vydefinuje společný záměr Příklady použití technik Práce se škálou Př Napište tu schopnost, dovednost, vlastnost, kterou chcete rozvíjet a určete, kde na škále jste nyní. 0 na škále znamená úplnou absenci dané schopnosti, 10 je její nejvyšší úroveň. Co znamená hodnota, kterou jste zakroužkovoval? Proč právě tuto (proč ne nižší nebo vyšší)? Jak byste tuto úroveň schopnosti popsal? Jak se to projevuje, jak to vypadá? Na jakou hodnotu byste se chtěl na škále dostat? Jak to bude vypadat, až na té hodnotě budete? Jak to poznáte, že tam už jste? Jak to pozná Vaše okolí? Co všechno musíte udělat proto, abyste se tam dostal? Jaký nejmenší krok můžete udělat směrem dopředu? Jak to uděláte? Kdy to můžete udělat? Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 32 z 151

33 Kolo rovnováhy Užitečné je použít v situacích ujasňování priorit; v případě rozhodování se mezi více variantami; ujasňováním si míry spokojenosti v různých oblastech života apod. Základem techniky je kolo, které společně s klientem rozdělujeme do výsečí, z nichž každá představuje určitou oblast jeho života, řešeného tématu či priority. vzdělání zdraví vztahy zábava bydlení práce rodina peníze Kouč: Řekněte mi, co je pro vás důležité. Klient: Práce, rodina, zdraví, peníze Všechny tyto aspekty zanášíme do kruhu, kde představují jednu jeho výseč. Ke každé zapíšeme, co daná výseč představuje. Kruh rozdělíme pomocí soustředných kružnic na deset částí a z každé výseče se tak stane škála. Střed kruhu představuje hodnotu 1 nejslabší výsledek, nejméně důležité apod.; okraj kruhu 10 nejlepší výsledek apod. Necháme klienta, aby ke každé oblasti představující výseče kruhu, přidal určitou hodnotu. Škálovat takto můžeme např. spokojenost, důležitost, reálnost aj. Jednotlivé hodnoty na škálách spojíme čárou a vnitřek takto vzniklého obrazce vybarvíme. Kouč ukáže vybarvený obrazec klientovi: Když se na to podíváte, co Vás k tomu napadá? Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 33 z 151

34 Kouč: Jak vypadá v oblasti práce 4, co ji charakterizuje? Co by pro vás znamenalo dostat se z bodu 4 na bod 8? Co by Vám pomohlo přiblížit se k hodnotě 8? Představte si, že se v oblasti práce posunete alespoň o bod, jak to posune ostatní oblasti? Posuny v jednotlivých oblastech pak zaznamenáváme do kruhu odlišnou barvou, aby bylo zřetelné, že posun o jeden bod v dané oblasti práce může posunout či změnit spoustu dalších oblastí o více bodů. Pokud je pro klienta jedna oblast zvlášť důležitá a chce se v ní posunout na škále výše, můžeme ji rozkreslit do dalšího kola, např. podle toho, co je pro jeho posun v této oblasti důležité. Pokud používáme kolo rovnováhy při rozhodování mezi dvěmi možnými variantami, kreslíme pro každou variantu kolo zvlášť. Neurologické úrovně: Principem práce s touto technikou je, že člověk může vnímat svoji zkušenost na různých úrovních různě na jedné úrovni negativně, zatímco na jiné ji může vnímat pozitivně. Vnést tyto logické úrovně do rozhovoru s klienty bývá velice efektivní. LOGICKÉ ÚROVNĚ OTÁZKY NA LOGICKÉ ÚROVNĚ Identita Hodnoty Schopnosti Činnost Prostředí Kdo? Proč? Jak? Co? Kde? Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 34 z 151

35 Rámec typu If-as Otázky typu představte si (v angličtině As-if frame ) jsou nástrojem, který nám pomáhá posunout pozornost klienta od reálné situace a prostředí a evokovat v něm nové, kreativní možnosti řešení. Důležitou podmínku kladení těchto otázek je pozitivní kontext a pozitivní způsob jejich pokládání. V první části otázky vytváříme rámec, např. Slovy: Představte si., Předpokládejme, Předstírejte na chvíli, že jsem, Kdybyste měl.. V druhé části otázky pak zvažujeme, jaký druh změny je u klienta potřeba navodit. Navozovat můžeme: Předpokládejme, že situace už nastala jak se cítíte, jak to vypadá?, Představte si, že ty informace máte. Co budete dělat potom?, Jak byste reagoval v této situaci, kdybyste měl informace k dispozici?, Představte si, že odcházíte z tohoto koučovacího sezení a říkáte si, je to skvělý výsledek jak to vypadá, co to bylo?, Co musíme v průběhu schůzky vykonat, abyste se na jejím konci cítil dobře a neměl pocit ztraceného času? apod. Karteziánské kvadranty využití při rozhodování, klademe 4 typy otázek: Co se stane, když to udělám? Co se stane, když to neudělám Co se nestane, když to udělám Co se nestane, když to neudělám Pro použití koučovacích technik doporučujeme absolvování výcviku v systemickém či integrativním koučinku (min. 200 hodin). Práci s žáky koučovacím přístupem si můžete přiblížit také prostřednictvím kazuistiky (popis práce s klientem) v příloze č. 8. Upozorňujeme, že techniky nelze rigidně aplikovat na různé situace a rozdílné osoby a je nezbytné se v koučovacím přístupu stále rozvíjet a pracovat pod supervizí! Výstupy: - formulář 2: Plán osobního rozvoje SŠ podklad pro individuální rozbor - příloha 7: Vzor výstupu pro žáka - diagnostika Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 35 z 151

36 7.3 On-line poradenství - scénář Probíhá jako součást aktivit Profesní diagnostika, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce dostupné: KA 1 - Výstupy všech zpracovaných testů jsou studentům zasílány elektronicky em. Studenti mají možnost zasílat své dotazy jednak elektornickou poštou (např. na účet nebo si domluvit konzultaci prostřednictvím jiného komunikačního kanálu. Pro tuto možnost je zřízen skype účet konzultace.smrov.cz. V rámci KA 2 je možné využít elektronické pošty k zasílání dotazů a různých odkazů a materiálů týkající se profesí, škol, jiných institucí nebo jen zajímavých internetových odkazů vztahujících se k probíraným tématům a úkolům. KA2 možnost využití Kola rovnováhy pro přípravu na koučovací schůzku KA3 na webu dostupné vzory CV a motivačních dopisů Individuální koučovací schůzky je možné také realizovat on-line koučinkem (př. skype). Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 36 z 151

37 7.4 Kompetence pro trh práce - scénář 3 výukové dny zaměřené na Komunikaci, Práce s informacemi a Sebeprezentaci Vedení výuky - 1. den: Komunikace Cíl aktivity: Efektivní komunikace, asertivita, rovné příležitosti Požadovaná změna: reflexe používaného komunikačního stylu a komunikačních návyků získání informací o důležitosti všech aspektů komunikačního procesu zvládání techniky naslouchání a mlčení osvojení technik asertivního jednání osvojení si komunikační a reakční techniky při jednání s agresivním, pasivním a asertivním jedincem Časová dotace aktivity: 7 x 45 minut (celkem 315 min.) Pomůcky: Fch papíry Papíry A4 Fixy Novinový článek Metody: diskuse výklad skupinová práce cvičení brainstorming Aktivita: Efektivní komunikace, Asertivita celkový čas 315 min (7x45,min) pomůcky skripta, FPCH, novinový článek použité metody diskuse, výklad, skupinový úkol, řešení případové studie 5 min. Výklad: Co je komunikace 5 min. Cvičení: Určit co všechno je komunikace a co není (skripta) 5 min. Výklad: Paretova pravidla Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 37 z 151

38 10 min Výklad: Jakým způsobem komunikujeme (verbálně, neverbálně, hlasem, naše jednání a chování), komunikační proces (nakreslit viz cvičení) 5 min Cvičení: Rozepsat dle zadání do jednotlivých fází komunikačního procesu (skripta) 10 min Hra: Tichá pošta (cvičení) 5 min Cvičení a výklad : Co naši komunikaci nejvíce ovlivňuje první dojem (cvičení) 5 min Výklad: Chyby ve vnímání druhých lidí 5 min Cvičení: Jak působí komunikační šumy na různých úrovních přenosu při nabídce práce (skripta) 15 min Cvičení: Zpětná vazba hra Na co myslíš hádat jednosměrná * obousměrná komunikace, spočítat počet otázek (cvičení) 5 min Výklad: zpětná vazba 5 min Cvičení: Jednosměrná a obousměrná komunikace (skripta) 10 min Závěrečná diskuze Co nám cvičení přinesla 5 min Výklad: Verbální komunikace druhy komunikací 25 min Cvičení a následná diskuze: popsat výhody a nevýhody jednotlivých typů komunikace i s ohledem na kontakt se zaměstnavatelem (cvičení) 10 min Výklad a cvičení: Telefonický kontakt (skripta) 10 min Výklad: Rozhovor typy otázek 5 min Cvičení: Určení typů otázek (skripta) 5 min Výklad: Intonace hlasu 5 min Cvičení: Na intonaci hlasu (skripta) Něco navíc Cvičení a následná diskuze: Článek k tématu aktivní naslouchání - lektor si připraví článek (cvičení) Jakých chyb se dopustil čtenář a jakých posluchač Čeho se vyvarovat při aktivním naslouchání Neverbální komunikace řeč těla 5 min Výklad: Neverbální komunikace řeč těla (skripta) 20 min Cvičení a následná diskuze: Co se nám líbí x nelíbí (je příjemné x nepříjemné) na jednotlivých projevech řeči těla 1. dojem (cvičení) 10 min Výklad: vysvětlení některých projevů řeči těla vizuální ukázka lektora 10 min Cvičení: vstupy do dveří na neverbální komunikaci (cvičení) + gesta typická pro hněv, strach, radost, uvolněnost a pohodu (skripta) Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 38 z 151

39 15 min Hra: Na porozumění (cvičení) 5 min Test: Umíte naslouchat? (skripta) 5 min Výklad: Aktivní naslouchání 5 min Cvičení: Jak dát najevo aktivní naslouchání a lhostejnost (skripta) 5 min Test: Umíte mlčet? (skripta) 10 min Cvičení a následná diskuze: Popsat 3 typy lidí agresivní, pasivní, manipulativní (skripta) 5 min Výklad: Co je asertivita 10 min Cvičení: Řešte asertivně tyto diskuze (skripta), scénky na asertivitu lektor si připraví případové situace (cvičení) 25 min Výklad: Asertivní práva a Asertivní techniky 10 min Dotazník asertivity: Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 39 z 151

40 Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 40 z 151

41 15 min Hra: Vstup do hradu (cvičení) nebo Cvičení na asertivitu 5 min Diskuze: Co nám téma přineslo, co si odneseme? Vedení výuky - 2. den: Práce s informacemi Cíl aktivity: Zdokonalení schopnosti učit se a pracovat s informacemi, zlepšení organizace času a určování priorit Požadovaná změna: reflexe studijních návyků a jejich změna na základě znalosti učebních stylů reflexe studijních návyků v souvislosti s prokrastinací a určováním priorit dosažení alespoň minimální změny ve studijních návycích, které lze ověřit během následujících setkání otázkami Časová dotace aktivity: 7 x 45 minut (celkem 315 min.) Pomůcky: Metody: Fch papíry, fixy, skripta, test: krátkodobá paměť (přepsané na flip), diskuse (případně barevné papíry, nůžky, lepidlo pro vytváření závěrečné prezentace) výklad Příloha 1 Paměť referát skupinová práce cvičení brainstorming Aktivita: Paměť, druhy pamětí cíl: icebreaking předání informací týkající se paměti zajímavosti o mozku a paměti - Paměť referát (příloha 1) celkový čas 45 min. pomůcky test: krátkodobá paměť, doplnit výklad o referát - Paměť referát (příloha 3) použité metody test, diskuse, výklad 10 min. úvod, co si pamatujeme z 1. dne kompetencí 10 min. test: krátkodobá paměť: - účastníci uvidí na 10 sekund síť s čísly, pak mají 20 sekund na zapsání Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 41 z 151

42 - přepsat na flip nebo promítnout projektorem test: dlouhodobá paměť (skripta): účastníci musí zapsat: názvy ulic v okolí školy, čísla tříd jak jsou za sebou v patře (nutno zjistit předem), kde se nachází, a alespoň 30 států USA (seznam všech je uveden v materiálech pro lektora) otázky k diskusi: co vám pomohlo dosáhnout dobrého výsledku? kde používáme krátkodobou paměť v běžném životě? co nám pomáhá ji zlepšit? co nám pomáhá zlepšit dlouhodobou paměť 25 min. výklad lektora na téma hemisféry, typy paměti, tvorba paměťové stopy Aktivita: Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe :-)? cíl: uvědomit si, že různé školní předměty vyžadují různé přístupy k učení uvědomit si, že každý může být lepší v jiné oblasti studia motivovat účastníky do dalších cvičení celkový čas 45 min. pomůcky skripta, fch, fixy použité metody sebehodnocení, diskuse 10 min. sebehodnocení: Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe :-)? účastníci hodnotí sami sebe v následujících oblastech: předměty náročné na paměť (např. čeština, dějepis ) předměty náročné na logiku (např. matematika, fyzika ) umělecké předměty (např. výtvarná výchova, hudební výchova ) sport manuální činnosti cizí jazyky Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 42 z 151

43 písemné práce stíhám se učit, připravovat se a plnit domácí úkoly včas účastníci jednotlivé oblasti známkují jako ve škola 1 5 (včetně znamének např. 1-, 2+), pokud oznámkují sami sebe hůře než za 1, pak mají písemně zdůvodnit proč a zamyslet se nad tím, co by museli změnit, aby se co nejrychleji zlepšili 35 min. diskuse (lektor zapisuje odpovědi na fch): v čem jsem nejlepší a proč? co mi nejde a proč? v čem se můžu nejrychleji zlepšit a jak? můžu poradit ostatním něco, co se mi osvědčilo? existuje problém, který je společný většině účastníků ve skupině? dají se odpovědi nějak zobecnit? co je typické pro každou z hodnocených oblastí? Aktivita: Učební styly cíl: zjistit, jaký učební styl každému z účastníků vyhovuje naučit se využívat učební styly v praxi celkový čas 45 min. pomůcky skripta, fch, fixy použité metody test: učební styly, obrácené role 10 min. test: učební styly (skripta) 35 min. po vyhodnocení testu lektor rozdělí účastníky do čtyř skupin podle toho, který učební styl jim v testu vyšel jako nejsilnější každá skupinka napíše výhody a nevýhody daného učebního stylu každá skupina má za úkol navrhnout nejefektivnější metody učení odpovídající danému stylu (lektor v případě potřeby poradí) zároveň každá skupina aplikuje svůj styl na některý z vyučovaných předmětů a uvede příklady skupiny prezentují ostatním svá zjištění Aktivita: Prokrastinace (úvod k time managementu) cíl: reflektovat zkušenosti účastníků s plánováním a určováním priorit Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 43 z 151

44 dojít k návrhům na řešení prokrastinace celkový čas 45 min. pomůcky skripta, fch, fixy použité metody test, diskuse, prezentace, výklad 15 min. účastníci si sami odpovídají na otázky ve skriptech, následně odpovědi prezentují, cílem diskuse přimět účastníky, aby si přiznali svou míru prokrastinace 5 min. lektor vysvětlí pojem prokrastinace a její příčiny 25 min. lektor rozdělí účastníky do skupin a požádá je o navržení opatření a zásad proti prokrastinaci, která následně prezentují Aktivita: Eisenhowerův princip cíl: nabídnout techniku určování priorit využít Eisenhowerův princip a znalosti prokrastinace při aplikování na svůj týdenní plán SMART pravidlo doplnit výklad SMART pravidlem celkový čas 45 min. pomůcky skripta, fch, fixy, použité metody diskuse, prezentace, výklad, cvičení 20 min. Výklad: SMART pravidlo, Eisenhowerův princip 25 min Cvičení: navrhněte si svůj plán za pomocí Einsenhowerova principu doplněním o pravidlo SMART následná diskuze Jak Vám to šlo? Aktivita: Vysvětlete lektorovi jak na to! cíl: shrnout získané dovednosti z oblasti práce s informacemi a time managementem celkový čas 45 min. pomůcky skripta, fch, fixy použité metody práce ve skupině, prezentace 5 min. lektor rozdělí účastníky do skupin, vysvětlí účel cvičení a požádá je, aby zpracovali prezentace, které neznalému lektorovi poradí ohledně time managementu, prevence prokrastinace a učení se novým informacím a dovednostem 20 min. příprava prezentací 20 min. prezentace Aktivita:Logické úlohy dosažené změny chování: procvičení práce s informací a logické myšlení Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 44 z 151

45 komunikace v týmu ve stresové situaci celkový čas 45 min. pomůcky zadání: Zdroje logických úloh výběr ponechán lektorovi volné papíry (nůžky), fixy, flipchart papíry použité metody práce v týmu 5 min. zadání 30 min. řešení, práce v týmech 10 min. zpětná vazba co vám pomohlo úkol vyřešit? co vás brzdilo? jakou strategii jste zvolili? byly nějak rozděleny úlohy v týmu? vyvíjela se nějak v průběhu času atmosféra v týmu? ovlivňoval nějak váš výkon ubíhající čas? jakou zkušenost si z cvičení odnášíte a jak ji využijete v běžném životě? poznámka Je nutné, aby si lektor předem zkusil úkol sám vyřešit!! Vedení výuky 3. den: Sebeprezentace Cíl aktivity: Sebeprezentace Požadovaná změna: Přehled o možnostech a způsobu hledání zaměstnání, kontaktování zaměstnavatelů Znalost tvorby vlastního inzerátu, motivačního dopisu, životopisu Zvládnutí techniky - práce se stresem a jak odolávat stresu Zvládnutí sebeprezentace Zasazení vnímání svého chování v rámci ekologického kontextu Přijímání zodpovědnosti za své chování Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 45 z 151

46 Časová dotace aktivity: 7 x 45 minut (celkem 315 min.) Pomůcky: Fch papíry, papíry A4, fixy, pastelky Novinový článek Skripta, scénář Ekostopa, Sebeprezentace popis cvičení Ukázky životopisů (příloha 2, 3), průvodních dopisů viz Sebeprezentace popis cvičení Kamera, dataprojektor, notebook Účastníci donesou noviny, časopisy na tvorbu koláže Metody: diskuse výklad skupinová práce cvičení případové studie brainstorming Aktivita: Sebeprezentace celkový čas pomůcky použité metody 315 min (7x45,min) skripta, FPCH, novinový článek, papíry, pastelky diskuse, výklad, skupinový úkol, řešení případové studie Hledání zaměstnání 15 min Výklad a cvičení: Kde všude můžete hledat zaměstnání? (skripta) 10 min Výklad a cvičení: Jakým způsobem je vhodné kontaktovat zaměstnavatele? (skripta) Osobní personalistika 20 min Výklad a cvičení: Vlastní inzerát (skripta) Brainstorming: sepsat znalosti a dovedností a toho, v čem jsou dobří, co by do CV mohli použít. 30 min Výklad: Životopis (skripta, cvičení) ukázka 20 min Výklad: Průvodní dopis (skripta, cvičení, příloha 2,3) ukázka Kontakt se zaměstnavateli 20 min Cvičení a následná diskuze: Jak byste se chovali u přijímacího pohovoru? (cvičení) Jakou řeč těla využijete, co použít a čeho se vyvarovat, jak komunikovat se zaměstnavatelem Zásady společenského styku Často kladené otázky (skripta, Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 46 z 151

47 5 min Výklad: Osobní prostor 5 min Cvičení: Osobní prostor (cvičení) 5 min Cvičení: Vstup do dveří (cvičení) 5 min Cvičení: Podání ruky (cvičení) 80 min Výklad a cvičení: Sebeprezentace na videokameru (skripta a cvičení) nácvik (kamera, dataprojektor, notebook) Aktivita: Ekostopa 20 min. Cíl: uvědomit si, že je důležité přijímat odpovědnost za své chování, povědomí o ekologické stopě nacvičit si týmovou práci pomůcky skripta, FPCH použité metody diskuse, výklad, skupinový úkol, interaktivní cvičení 15 min. práce ve skupinách po 5 graficky a výtvarně znázorněte cestu do obchodu jablka z Čech a jablka z Nového Zélandu Je rozdíl mezi jednotlivými ekostopami? Odhad, které jablko podle nich má větší ekostopu a kolikrát ji může mít větší než to druhé. prezentace jednotlivých skupin 5 min. závěrečná diskuse řešení: Jablka z Nového Zélandu mají 11x větší ekostopu než jablka vypěstovaná u domácího spotřebitele. další příklady: jednorázové plenky mají 7x větší ekostopu než látkové ruční mytí má 1,5 větší dopad na životní prostředí než mytí nádobí v myčce ekologická stopa plazmové televize je 14x větší než u LCD televize co vám cvičení přineslo? ovlivní zjištění vaše současné chování a myšlení? Internetové zdroje: Aktivita: Řešení konfliktů 30 min Pohádka: Teď vám povím pohádku plnou konfliktů vnitřních i vnějších. Poslouchejte pozorně. Až skončím povídání, dostanete úkoly k vyřešení. Za sedmero horami a sedmero řekami bylo malé království, které rozdělovala řeka na 2 poloviny. V jedné části království byl Zlatý zámek, který obýval princ Jan. Ve druhé části království žila chudá dívka Abigail se svou matkou v polorozbořené Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 47 z 151

48 chaloupce. V nedalekém lese přebýval poustevník, za kterým Abigail jako malá holčička často chodívala a poustevník ji učil poznávat květiny, zvířata atd. Princ Jan a chudá dívka Abigail se měli rádi. Jednou v noci přišla veliká bouře, strhla most, který jako jediný spojoval obě části království, a do vody v řece se dostaly dravé ryby. Řeka se nedala přebrodit. Čas plynul a Abigail byla smutnější a smutnější, toužila se stále více a více setkat s milovaným Janem. Chodila kolem břehu řeka, dívala se na Zlatý zámek, ale Jana neviděla. Jednou, když byla opět u řeky, potkala starého světem protřelého námořníka Syndibáda. Ten jí nabídl, že jí převeze na druhou stranu řeky, ale pod podmínkou, že s ním stráví noc. Abigail nevěděla, co má dělat. Šla za matkou a řekla jí o Syndibádově nabídce. Matka na to: Já jsem se tě snažila vychovat, jak nejlépe jsem uměla, vždycky jsem ti radila, ale teď už jsi dospělá a v tomto případě ti já poradit nemohu. Musíš se rozhodnou sama. Abigail byla smutná. Druhý den šla za poustevníkem na radu. Ten jí ale řekl, že v tomto případě jí poradit nemůže, že se musí rozhodnout sama, co udělá. Abigail byla smutná. Přemýšlela, přemýšlela a nakonec se rozhodla, že Syndibádovu podmínku splní a také tak učinila. Strávila se Syndibádem noc a ten jí ráno převezl na druhou stranu řeky. Abigail běžela do Zlatého zámku, celá šťastná, že vidí milovaného Jana, mu padla do náručí a řekla mu, co pro jejich lásku musela podstoupit. Jan ji vyslechl a poté ji vyhnal ze zámku. Abigail, smutná a plačící, jde k řece a cestou potká princova přítele Pavla. Řekne mu o bouři, o tom, jak voda vzala řeku, že řeka nešla nijak přebrodit, protože v ní jsou dravé ryby a také o tom, že ji Syndibád nabídl, že jí převeze na druhou stranu za milovaným Janem pod podmínkou, že s ním stráví noc, že jí matka ani poustevník neporadili, tak že Syndibádovu podmínku splnila a teď jí ale Jan vyhnal ze zámku, když mu řekla, co pro jejich lásku musela postoupit. Pavel se ročílil, běžel do zámku a Jana zbil. Tady pohádka končí. Vaším úkolem nyní je: 1. určit každý sám za sebe pořadí, jak jednaly postavy morálně od 1 do 6. (účastníci si vypracují vlastní pořadí 2 min.) 2. určit pořadí za skupinu (3-4 skupiny vytvoří vlastní pořadí 3 min.) 3. určit pořadí za třídu (5 min.) Čí pořadí zvítězilo (konkrétní účastník)? Co ovlivnilo prosazení vlastního pořadí? Jaké typy konfliktů se v pohádce vyskytly? Jaké typy konfliktů řešili účastníci při práci? 10 min. Výklad: konflikty vnitřní, vnější Skupinová práce (3-4 skupiny na fch papíry zapisují a následně prezentují): Cvičení: Zamyslete a napište příklady vnitřních konfliktů: napište z každé skupiny konfliktů 3 a prezentujte Aktivita: Odolnost vůči stresu 10 min. Cvičení: Přemýšlejte, co podporuje odolnost člověka vůči psychické zátěži:. Skupinová práce na téma stres (3-4 skupiny zapisují své nápady na fch a následně prezentují): Jak se projevuje stres? Co stres způsobuje? Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 48 z 151

49 Následná prezentace výsledků. 30 min Na závěr: Koláž na flipchart papír: budeme potřebovat noviny, časopisy (možná požádat den dopředu studenty, aby si vzali i z domu), lepidlo. Necháme účastníky, aby nalepili a popsali průběh projektu porovnat s očekáváním, co jim to přineslo, co si odnesou. Rozdělit účastníky do 3 skupinek, pak prezentace a diskuze. Závěr: Na závěr je nutné, aby studenti vyplnili: - Formulář 3: Výstup aktivity 3. Kompetence pro trh práce (ve skriptech Kompetence pro trh práce) - Formulář 4: Evaluační dotazník Další zdroje: příloha Podklady pro lektora (příloha 4) Výstupy - Formulář 3: Dotazník klíčových kompetencí SŠ - Formulář 4: Evaluační dotazník hodnocení programu Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 49 z 151

50 8 Hodnocení výsledků Žáci vyplňují tři formuláře, které slouží pro hodnocení účinnosti programu + evaluační dotazník pro zpětnou vazbu pořadateli. Jedná se o tyto formuláře Formulář 1 Osobní předpoklady vyplňují žáci v rámci profesní diagnostiky, a v rámci poslední individuální konzultace se k tomuto formulaři lektoři (vedoucí individuální konzultace) se žáky vrací a sledují posun žáka na škále. Formulář 2 Plán osobního rozvoje, zde žáci stanoví na základě individuálních konzultací plán osobního rozvoje pro další období. Formulář 3 Dotazník klíčových kompetencí, na závěr Kompetencí pro trh práce žáci vyhodnotí své kompetence. Formulář 4 - Evaluační dotazník V rámci celého program mají žáci možnost on-line poradenství a kdykoliv nás kontaktovat na u Škola manažerského rozvoje s.r.o., CZ.1.07/1.1.00/ Stránka 50 z 151

51 Formulář 1 - Osobní předpoklady SŠ Kariérový koučink do škol, CZ.1.07/1.1.00/ Výstup aktivity 1. Profesní diagnostika Jména a příjmení:. Osobní předpoklady Stránka 51 z 151

52 Formulář 2 - Plán osobního rozvoje SŠ Kariérový koučink do škol, CZ.1.07/1.1.00/ Výstup aktivity 2. Kariérový koučink Jména a příjmení: Stanovte si cíl profesního rozvoje: Plán profesního rozvoje Napište své nejbližší kroky v Plánu profesního rozvoje: Stránka 52 z 151

53 Kariérový koučink do škol, CZ.1.07/1.1.00/ Výstup aktivity 3. Kompetence pro trh práce Jména a příjmení: Sebeposouzení a posouzení spolužáky: Komunikační dovednosti Dotazník klíčových kompetencí Práce s informacemi Sebeprezentace Stránka 53 z 151

54 Formulář 4 - Evaluační dotazník DOTAZNÍK HODNOCENÍ PROGRAMU KARIÉROVÝ KOUČINK PRO SŠ Vážení studenti, jste to Vy, absolventi programu Kariérový koučink, kdo může zhodnotit jeho úroveň. Proto Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku, který nám pomůže k dalšímu zkvalitnění programu. U odpovědí ano/ne prosíme o zakřížkování Vámi vybraných odpovědí. Dále prosíme o vypsání názorů a připomínek do bílých polí. Název projektu Realizátor projektu Název školy Termín konání 1. Hodnocení Profesní diagnostika: Spokojenost ano ne Můj názor, zhodnocení, vysvětlení, Systemický workshop Sebepoznání - skupinová výuka Sebepoznání individuální rozbor testů Výstupy profesní diagnostiky Celkové organizační zajištění diagnostiky (např. rozvrh hodin, délka, on-line testování) 2. Hodnocení Kariérového koučink: Spokojenost ano ne Můj názor, zhodnocení, vysvětlení, Individuální kariérový koučink Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěchů v dalším životě!!! Stránka 54 z 151

55 Formulář 4 - Evaluační dotazník 3. Hodnocení Kompetence pro trh práce: Spokojenost ano ne Můj názor, zhodnocení, vysvětlení, Komunikace (1. den) Práce s informacemi (2. den) Sebeprezentace (3. den) Celkové organizační zajištění tréniku (např. rozvrh hodin, délka) 4. Hodnocení lektorů: Připravenost Odborná úroveň Způsob výkladu látky Spokojenost ano ne Můj názor, zhodnocení, vysvětlení, 5. Tento program bych doporučil(a) svým známým: Doporučení známým Proč? Můj názor, zhodnocení, vysvětlení, ano ne 6. Budete po kurzu některé věci dělat jinak? Které? Jak? 7. Návrhy, připomínky, kritika, Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěchů v dalším životě!!! Stránka 55 z 151

56 Příloha 1 - Paměť - referát Poruchy paměti a učení Zpracovala: PhDr. Sylvie Navarová Datum: Stránka 56 z 151

57 Příloha 1 - Paměť - referát Obsah: Obsah 1. Úvod Definice paměti Složky paměti Zajímavosti o lidském mozku jako centru paměti Poruchy paměti Hypermnézie a hypomnézie Amnézie Případ mladého právníka z Wisconsinu Paní F. s amnézií na porod Bambus a motýlci Skřet pan Sráž Konfabulace Mírné kognitivní poruchy Paměť ovlivněna špatnou organizací času Efektivní učení Stránka 57 z 151

58 Příloha 1 - Paměť - referát 1. Úvod Paměť je jednou z nejdůležitějších schopností člověka v době, kdy nás obklopuje komplexní společenské prostředí. Práce, kultura, věda, technika, výchova, vzdělávání to všechno předpokládá dobrou paměť (Čáp, s 45, 1997). Význam paměti a schopnosti učit se novým věcem se zvyšuje také s oddalováním odchodu do důchodu a tím zvýšenými nároky na aktivní práci také kolem 60 let věku. Paměť úzce souvisí s komfortním prožíváním našeho života. Nejen ve smyslu poruch paměti vlivem demence, ale také ve smyslu zapomenutých vzpomínek, které nám mohou nějakým způsobem život ovlivňovat. Klienti se často vymlouvají na vzpomínky z dětství, které je provází také v dospělosti. 2. Definice paměti V nejširším slova smyslu je paměť schopnost zaznamenávat životní zkušenost (Plháková, přednáška Obecné psychologie UP, ). Paměť úzce souvisí se schopností učit se. Je to schopnost vštěpovat si (vštípivost), uchovávat (úchovnost) a vybavovat (výbavnost) minulé vjemy a zážitky (Radimský a kol., s 18, 1997). Jelikož paměťové schopnosti souvisí s uspokojivým životem člověka (zejména ve stáří), byla paměť nesčetněkrát zkoumána. Nejznámější výzkumy má na kontě H. Ebbinghaus, který vydal monografii Paměť, v níž shrnul výsledky svých výzkumů. Důležité je upozornit, že zkoumal sám sebe. Jeho největší přínos do psychologie je objev kapacity krátkodobé paměti. Rozsah naší krátkodobé paměti je položky (Attkinson, s. 273, 2003). Pro ilustraci: Zapamatujte si: MEVARDZOPMÝNČEDRSES Pravděpodobně nebudete schopni opakovat celou řadu, která obsahuje 16 písmen. O co jednodušší zapamatování bylo, pokud jste si všimli, že písmena tvoří spojení SE SRDEČNÝM POZDRAVEM v obráceném pořadí, pak byl váš úkol snadný (inspirace Atkinson, s 273, 2003). Ebbinghausovy výzkumy kritizoval např. britský psycholog F. Bartlett, který preferoval zkoumání paměti v každodenních situacích tak, jak ji lidé využívají metoda opakované reprodukce (po přečtení méně známého příběhu zkoumané osoby interpretovali příběh v souladu se svými dříve utvořenými kognitivními schématy - paměťovými stopami). Stránka 58 z 151

59 Příloha 1 - Paměť - referát Referát: Poruchy paměti a učení 2.1 PhDr. Sylvie Navarová Složky paměti 1) Senzorická paměť ultrakrátká, která uchovává vjemy po velmi krátkou dobu (desetiny vteřiny). Ty informace, na které zaměříme pozornost, jsou převedeny ze senzorické paměti do krátkodobé paměti. Ostatní senzorické stopy se rozpadají, uvažovalo se také o tom, že některé informace přecházejí ze senzorických zásobníků do dlouhodobé paměti. 2) Krátkodobá paměť informaci bez opakování jsme schopni ve vědomí podržet sekund. Podržení v krátkodobé paměti lze efektivně prodloužit pomocí tichého, subvokálního opakování. Kapacitu krátkodobé paměti můžeme rozšířit pomocí sdružování informací do smysluplných jednotek, rozdělením do skupin (např. tel. čísla) či mnemotechnickými pomůckami). Příklad mnemotechnické pomůcky: 1. Př íklad : Pamatujete Rovníkový poloměr planety Země v kilometrech? (Řešení: Šetři se osle = 6 378) 2. Př íklad : Čísla nouzového volání: Policie, Hasiči, Ambulance (Řešení: policie - 8 jako pouta, hasiči - 0 jako stočená hadice, Ambulance - 5 jako vozíček pro hendikepované) 3. Př íklad : Kdy se v češtině používá zájmeno mě a kdy mně? (Řešení: mě - 2 písmena se používá ve 2. a 4. pádě - ode mě, slyšel mě, což jsou násobky čísla 2; mně - 3 písmena se používá ve 3. a 6. pádě, což jsou násobky čísla 3.) (zdroj: 3) Dlouhodobá paměť obrovská zásobárna relativně pasivních informací. Kapacita je neznámá (miliardy informačních jednotek). Často nás ale může zradit ve vybavování, což je slabé místo paměti. Dělí se na dvě části: Explicitní paměť: ep izo d ická p aměť (autobiografická paměť) osobní vzpomínky vzpomínáme si na ně na základě nějakého obrazu, slova, vůně, emoce séma n t ická p amě ť obsahuje pojmy, kognitivní schémata, vědomosti o světě Implicitní paměť: Stránka 59 z 151

60 Příloha 1 - Paměť - referát Referát: Poruchy paměti a učení PhDr. Sylvie Navarová p amě ť p ro z au to mat iz ovan é do vedn o st i, kdy dochází k oddělení od vědomí (jízda na kole, řízení auta apod.) Když zapomeneme informace, nemusí to znamenat, že jsou úplně ztraceny. Budeme schopni si je vybavit, pokud nám je něco připomene. To je jeden z důvodů, proč zakládáme rodinná alba (Attkinson, s. 278, 2003). 3. Zajímavosti o lidském mozku jako centru paměti Co možná o lidském mozku nevíte: váží cca 1300 gramů sestává z cca 100 miliard nervových buněk celková délka nervové sítě je asi kilometrů (2,5 x delší než rovník) má kapacitu paměti jako počítač o 200 poschodích, velký jako Německo představuje 2-3% tělesné hmoty, ale spotřebovává 20% energie člověka jeho denní výkon je 25 wattů (Belt, Siegrist, s. 333, 2001) Levá hemisféra je kromě jiného zodpovědná za rozum a úsudek, myslí logicky, objektivně, zpracovává převážně slova, texty. V naší civilizaci je přetěžována a myslí tudíž relativně pomalu. Pravá hemisféra je zodpovědná za pocity, intuici a kreativitu, myslí emocionálně, intuitivně, zpracovává převážně obrazy (neverbálně). Je nedostatečně vytížena a proto má mnoho volné kapacity, myslí tudíž rychle (Belt, Siegrist, s. 334, 2001). Zatímco na Západě myslí více než 90% lidí převážně levou polovinou mozku, je např. u Japonců využívání mozku vyváženější (Stürmer, s. 20, 1992). Vliv na to má také zřejmě grafické vyobrazení písmen v Japonsku. 4. Poruchy paměti 4.1 Hypermnézie a hypomnézie Hypermnézie je zvýšení výbavnosti vzpomínek a informací, spojené zpravidla s nepřesností. osoba s hypermnézií může mít pocit výtečné a přesné paměti. Klientka AA se sny, které prožívá tak, že je dle svých slov aktivní do terapie ji přivádí sen, ve kterém ji zazdili v pokoji, ona ve spánku bušila do stěny tak, že si rozbila obě ruce. Sama uvádí, že si pamatuje mnoho věcí a pořád myslí. Stránka 60 z 151

61 Příloha 1 - Paměť - referát Hypomnézie je oslabení paměti při celkovém psychickém útlumu, např. při vetší únavě, ve stresu, při některých infekcí apod. Klienta FF přichází do terapie s diagnózou neuralgie a neurastenie. Je léčena třemi druhy léků. Mimo to uvádí špatnou paměť nemůže si zapamatovat běžné informace, kde si co odložila, vybavit si informace, které by měla znát. Už na druhé konzultaci uvádí zlepšení paměti a budování novou pozice v rodině, snížila si léky, je klidnější. 4.2 Amnézie Jedním z nejpřekvapivějších aspektů lidské paměti je skutečnost, že každý z nás trpí určitým druhem amnézie. Ve skutečnosti si nikdo nedokáže vybavit události z prvních třech let života, přestože je to období, které je na zážitky nejbohatší. O tomto zvláštním jevu pojednal poprvé Freud v roce 1905, kdy jej nazval dětská amnézie (Attkinson, s. 288, 2003). Amnézie je ztráta vzpomínek na určité časové období (Radimský a kol., s. 18, 1997). Retrodrádní amnézie se týká období před ztrátou vědomí (motorkář si nepamatuje na několikakilometrový úsek jízdy, kdy řídil motorku před havárií). Anterográdní amnézie je ztráta vzpomínek na dobu po návratu vědomí (motorkář se po havárii probral, ale později si několik hodin po tomto probrání nepamatuje). Paramnézie je porucha přesnosti paměti, vzpomínky jsou zkreslené, upravené, často pod vlivem emocí. Erickson na svém výukovém semináři (Zeig, s. 61, 2010) uvádí příklad, kdy měl na svém lůžkovém oddělení 2 pacienty, kteří oba utrpěli méně závažné krvácení do mozku. Jeden dokázal všechno pojmenovat, pokud jste se ale zeptali, co se s těmi věcmi dělá, neměl tušení. Dokázal pojmenovat klíč, dveře, kliku, klíčovou dírku, ale neznal jediné sloveso. Druhý pacient nedokázal pojmenovat jedinou věc, ale zvládl objasnit jejich užití. V případě, že jste mu ale naznačili nebo ukázali pohybem, co chcete, aby udělal, pochopil (odemkl dveře a otevřel je). Jinak řečeno, vaše mozkové buňky jsou natolik specializované, že máte skutečně nervovou buňku pro každou jednotlivou znalost, a všechny tyto buňky jsou propojené Případ mladého právníka z Wisconsinu (Zeig, s , 2010) Mladý právník se chce s rodinou přestěhovat do Arizony, ale k tomu potřebuje složit tamní právnické zkoušky. Přichází za E. s tím, že už to zkoušel 5x a pokaždé to pokazil. A zítra ho čeká další pokus. E. uvedl právníka do transu a říká mu: Zítra máte jet do Tucsonu. Řekl jste, že se chcete se svou ženou přestěhovat do Stránka 61 z 151

62 Příloha 1 - Paměť - referát Arizony, že Arizonu máte rád a Wisconsin ne. A tak jedete do Tucsonu, více než 200 kilometrů. Vyjedete brzy ráno a budete pozorovat scenérie na obou stranách dálnice. Celou cestu si budete vychutnávat krajinu. Budete se těšit z krajiny ozářené ranním rozbřeskem. Další pokyny E. se vztahovaly k tomu, že pak bezduše najde parkovací místo, nebudou ha zajímat lidé okolo, vezme si jeden list papírů s otázkami a najde si pohodlné místo. Nejprve mu otázky nebudou dávat žádný smysl, ale na druhé přečtení se mu bude zdát, že jim trochu rozumí. A vaše ruka začne pomalu přenášet informace na papír... A ještě předtím než inkoust z vašeho pera zaschne, začnou se řinout další a další útržky znalostí. Dále právníkovi vykládá o tom, jak se večer bude procházet po Tucsonu a bude obdivovat okolní krajinu. Dá si dobré jídlo, půjde na procházku a bude tvrdě spát. Ráno se vzbudí občerstvený, dá si dobou snídani a zopakuje včerejšek. Večer si vychutná jídlo, bude se procházet atd. A to samé se přihodí další den. Právník v sobotu zkoušky úspěšně ukončil a ani nepovažoval za nutné to E. říci. Protože přistupuji k pacientům takto: Dosáhnete to, co chcete, Zvládnete to. Jsem si sebou velmi jistý. Vypadám přesvědčivě. Chovám se přesvědčivě. Mluvím přesvědčivě, a tak má pacient klon mi důvěřovat Paní F. s amnézií na porod (Erickson, Rossi, s , 2010): 3 měsíce po narození dcery paní F přichází za Ericksonem s žádostí, aby použil hypnózu a pomohl ji vybavit si vzpomínky na porod. E. začíná řadou truismů o tom, že lidé mají tendenci vybavovat si vzpomínky v průběhu času kousek po kousku. Dává příklady typu Proč je tomu tak, že se děti mají sklon učit určitá slova nejdříve, vždy přeci učí další slova v různém pořadí?, čímž v klientčině vědomí vyvstávají rané vzpomínky nebo ještě zůstávají v nevědomí. Dále ji žádá, aby si vzpomněla, co měla včera k večeři, čímž ji umožňuje prožít si vlastní zkušenosti s vybavováním vzpomínek kousek po kousku a upozorňuje na to, že ani on, ani ona, ani nikdo jiný nemůže vědět to, jak si zrovna bude klientka něco pamatovat. Tím také používá roztroušenou sugesci budete si pamatovat. Navození transu začíná otázkou, jak si F. myslí, že u ní navodí trans, což samo o sobě implikuje, že trans bude. Dále ji instruuje, jak si má sednout a fixuje její pohled na jedno místo a pokračuje indukcí transu prostřednictvím nevědění, nekonání ( Nepotřebujete hovořit. Nepotřebujete se hýbat. Nepotřebujete mě ani poslouchat. ) Dále řada truismů a navození vzpomínek na rané učení písmen ve škole. Klientka vstupuje do transu. E. klientce přiznává, že lze o vzpomínky přicházet v důsledku ztráty mozkových buněk, ale ujišťuje ji, že to není její případ. Používá implikaci, že si zaslouží získat zpátky to, co ji patří, a zdůrazňuje radost, kterou ji jedna malá vzpomínky může udělat. Jednoho dne si uvědomíte, že to máte celé. Stránka 62 z 151

63 Příloha 1 - Paměť - referát Na 2. sezení přichází se některými vzpomínkami (svázali ji ruce při porodu, provedli epiziotomii bez upozornění a slyšela křik ženy, které zemřelo při porodu dítě), které se ji vybavily a jsou traumatické. E. pracuje na reorganizaci traumatické vzpomínky, tlumení a přetvoření traumatického prožitku. Klientka na konci terapie získala kompletní souhrn vzpomínek a také zásadně přestavěla své vnímání a chápání těchto vzpomínek. Úspěšně se vypořádala s traumatem, které bylo příčinou jejich problémů s pamětí Bambus a motýlci (Zeig, s , 2010) Mary byla studentka PhD. psychologie, kolem 35 let, a účastnila se E. kurzu a velmi rychle upadala do hlubokého transu. E. ji použil pro demonstraci hypnózy v dalších semestrech. Po transu si pamatovala z dětství jen rukávy s motýlky a bambusový keř. E. se ji snažil i nadále vyvolávat vzpomínky, ale rukávy s motýlky a bambusový keř bylo to jediné, co dokázala sdělit. Ponořte se do hlubokého, velmi hlubokého transu a najděte nějakou emoci. Emoci, jejíž smysl jste se neopovážila dosud prozkoumat. Žádné znalosti, žádní intelektové porozumění, pouze jenom emoci. Mary se probudila ztuhlá, potila se, byla bledá. Strašlivě se bojím, říkala, jsem příšerně vyděšená! E. ji uvedl zpět do transu a vybídl ji k racionálnímu vysvětlení emoce. stalo se to před 30 lety. Potulovala se jako 5 letá kolem hluboké strže, napříč které vedla kovová trubka o průmětu 30 centimetrů. Matka ji varovala: Nechoď blízko k té roklině. A Mary napadlo, že by bylo úžasné strž po té trubce přelézt. Když byla v polovině, tak ztuhla hrůzou. Zůstala tam ztuhlá půl hodiny a pak pomalu lezla pozlátku. Když byla na pevné zemi, tak se otočila a utíkala a schovala se v bambusovém keři. E. ji řekl, aby na další setkání přišla s pokračováním příběhu. Po několika dalších setkáních Mary přichází s fotkou, kterou s matkou objevily na půdě. Na fotce byla Mary v tričku s motýlky na rukávech, jak stojí u bambusového keře. To, že pacienti mají vzpomínky hluboce potlačené, neznamená, že je nemají vůbec. Někdy je nejlepší způsob, jak je vydolovat, přinést nejprve emoci nebo rozumovou část nebo pohybovou. Emoce samy o sobě nevypráví příběh. Rozumová část o samotě je jako povídka v knize a reakce paměti neznamenají už vůbec nic. Mary ukončila studium psychologie, protože ji vlastně moc nezajímala, hledala 30 let tuhletu vzpomínku. Stránka 63 z 151

64 Příloha 1 - Paměť - referát Skřet pan Sráž (Pratchett, T., s , 2010) Ty věci, které nevím věci, které nevím. Myslím, že ty věci, které neznám jsou za těmi dveřmi, jenže myslím, že jsem je tam zavřel sám, protože si myslím, že je nechci vědět. říká pan Sráž, který zná mnoho věcí, umí mnoho věcí, ale nepamatuje si svou minulost, a proto chce vstoupit do hypnózy, aby se rozvzpomněl. Cítíte se určitě velmi ospalý. Výjimečně ospalý. (fotbalový chuligán Hašt, přítel pana Sráže) To je dobré, cítím se opravdu velmi ospalý. A teď mi musíte říct, abych sám sebe analyzoval Tím míním, aby mi pomohl prostřednictvím určitých otázek a odpovědí do podrobností prozkoumat způsob, jakým pracuje můj mozek. No jo, ale já nevím, na jaké otázky se tě mám ptát? stěžoval si Haštal. Já to vím, ale vy mi musíte říci, abych vám to řekl! Haštal pokrčil rameny: Pane Sráži, musíte zjistit, co je s panem Srážem v nepořádku. Následuje monologický dialog (pan Sráž mluví sám se sebou hlasy různých lidí), v průběhu kterého pan Sráž přichází na to, že je nebezpečný Ork, které lidé stvořili a následně vyhubili (ne všechny). Monologický dialog končí takto: A co když je pravda strašlivá? ptá se pan Sráž sám sebe. Myslím, že odpověď na tuhle otázku znáš, Sráži, odpověděl hlas Její Jasnosti. Odpověď je, že ať je strašlivá, nebo ne, je to pravda, řekl Sráž. A dál? pokračoval hlas Její Jasnosti, jako učitel dodávající odvahu slibnému žákovi. Dál pak, že každá pravda může být změněna. 4.3 Konfabulace Konfabulace jsou chorobné smyšlenky. Vyskytují se při poruše vštípivosti. Nemocný nedovede podat zprávu o nedávné události, které se osobně účastnil a nahrazuje prázdnotu v paměti výmysly. Je-li na nesprávnost údajů důrazně upozorněn, opraví původní výmysly jinými. Na konfabulacích netrvá, což je rozdíl od bludů (Radimský a kol., s. 19, 1997). 4.4 Mírné kognitivní poruchy Mírné kognitivní poruchy sice nevedou k omezení soběstačnosti, ale postiženému i jeho okolí začínají v každodenním životě vadit. Podle údajů České alzheimerovské společnosti trpí přibližně každý pátý člověk starší 65 let. Tato porucha s sebou přináší nejen zvýšenou Stránka 64 z 151

65 Příloha 1 - Paměť - referát zapomnětlivost, ale může se projevit i zhoršením jiných mozkových funkcí (komunikace, počítání, čtení aj.), především však může ohlašovat počátky mnohem závažnějšího onemocnění mozku, nejčastěji Alzheimerovy nemoci (Psychologie Dnes, s. 34, leden 2011). 4.5 Paměť ovlivněna špatnou organizací času Navštívit kurz time managementu nebo koučink doporučuji každému, kdo na sebe nakládá mnoho pracovních úkolů a také chce maximálně využívat svůj volný čas. To totiž často vede k tomu, že zapomínáme, protože jsme přetížili možnosti naší paměti, jsme nesoustředění, ztrácíme pozornost. 5. Efektivní učení Při učení je dobré držet se tzv. Kolbova cyklu: KONKRÉTNÍ ZKUŠENOST - DĚLAL JSEM Uvědomění si konkrétních nedostatků TESTOVÁNÍ ZÁVĚRU DĚLÁM Zkoušení nových situací v praxi. REFLEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ DĚLAJÍ TI NEJLEPŠÍ Přečtení knihy, info z kurzu ABSTRAKTNÍ KONCEPTUALIZACE - BUDU DĚLAT Postupy pro dosažení zlepšení Tato teorie shrnuje principy učení se z vlastních zkušeností, na základě kterých získáváme podle výzkumů Davida Kolba (1976) 80% vědomostí. Kolbův cyklus učení je tvořen čtyřmi fázemi - 1. konkrétní zkušenost, 2. reflexe, uvažování nad prožitou zkušeností, 3. utváření abstraktních konceptů a představ, 4. experimentování se závěry, generalizace a utváření nových konceptů. Koncem čtvrtého cyklu dochází k testování nových konceptů a získávání dalších zkušeností, čímž se celý cyklus opakuje. David Kolb dále na základě cyklu detailně popisuje čtyři styly učení - divergující (pocity, naslouchání), asimilující (budování abstraktních teorií), konvergující (plánování) a akomodující (učení činností samotnou). Zdroj: Stránka 65 z 151

66 Příloha 2 - Vzor životopisu strukturovaný ŽIVOTOPIS Osobní údaje: Jméno a příjmení: Jana Novotná Adresa: Nádražní 25, Praha Datum narození: Kontaktní telefon: Vzdělání: Střední ekonomická škola - ukončeno maturitní zkouškou (podniková ekonomika, účetnictví, matematika, český jazyk) Průběh zaměstnání: CK Avanti Praha - prodejce zájezdů, průvodce tuzemských zájezdů Hutní projekt a.s. - asistentka ekonomického úseku, vedení administrativní agendy, zpracovávání podkladů pro účetnictví Odborná praxe: 01 03/2006 VÍTKOVICE a.s. - recepční, komunikace se zákazníky, vedení administrativní agendy Odborné kurzy: 01 03/2011 Global Group s.r.o. - vzdělávací a poradenský program s praxí (komunikační techniky, pracovní právo, ekonomika, osobní personalistika) získáno Osvědčení 04 05/1992 Rekvalifikační kurz podvojného účetnictví - ukončeno zkouškou Schopnosti a dovednosti: Reference: - anglický jazyk základy pasivně - řidičský průkaz skupiny B - samostatnost, zodpovědnost, časová nezávislost - organizační a komunikační schopnosti Ing. Josef Krátký, jednatel CK Avanti, telefon 602 xxx xxx V Ostravě 1. dubna 2011 Podpis: Novotná Stránka 66 z 151

67 Příloha 3 - Vzor životopisu EU E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno [ PŘÍJMENÍ, křestní jméno] Adresa [ ulice, číslo domu, PSČ, město, země ] Telefon Fax Národnost Datum narození [ den, měsíc, rok ] PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Období (od do) [ Uveďte samostatnou položku pro každou dosaženou pozici počínaje nejaktuálnějš.í ] Jméno a adresa zaměstnavatele Oblast podnikání nebo název odvětví Dosažená pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost VZDĚLÁNÍ A KURZY Období (od do) [ Uveďte samostatnou položku pro každý absolvovaný kurz počínaje nejaktuálnějším. ] Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy Hlavní předměty/praktické dovednosti Získaný titul Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést) Stránka 67 z 151

68 Příloha 3 - Vzor životopisu EU OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy MATEŘSKÝ JAZYK [ Uveďte mateřský jazyk. ] OSTATNÍ JAZYKY [ Uveďte jazyk. ] Čtení [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] Psaní [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] Mluvený projev [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Soužití a spolupráce s lidmi; v multikulturním prostředí; na pozicích, kde je komunikace důležitou součástí; a v situacích, kde je nezbytná týmová spolupráce (např. kultura a sport), doma apod. ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Koordinace a řízení lidí, projektů, rozpočtů; v práci, dobrovolné činnosti (např. kultura a sport), doma apod. TECHNICKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Výpočetní technika, speciální přístroje, nástroje apod. UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Hudba, literatura, výtvarné umění, atd. OSTATNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Jiné, výše neuvedené schopnosti a dovednosti [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE [ Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. kontaktní osoby, reference apod. ] PŘÍLOHY [ Přílohy mohou být přiloženy, pokud doplňují uvedené informace. ] Stránka 68 z 151

69 Příloha 3 - Vzor životopisu EU Životopis ukázka vyplněného životopisu EU Osobní údaje Jméno / Příjmení Jana Nováková Adresa Pštrosí 14, Praha 25 Telefon Státní příslušnost Česká republika Datum narození Pracovní zkušenosti Období 1/2005-dosud Povolání nebo vykonávaná funkce Senior Consultant Hlavní pracovní náplň a oblasti vedení samostatných personálně-poradenských projektů pro klienty odpovědnosti (společnosti z oblasti strojní výroby, IT a telekomunikací) vyhledávání vhodných kandidátů na pozice (zejména technické a obchodní pozice na úrovni specialistů, středního vyššího managementu) komunikace s HR manažery a specialisty u klienta akvizice nových projektů realizace Assessment center na výrobní a obchodní pozice řízení outsourcingového projektu náboru absolventů VŠ pro klienta (realizace 5-7 assessment center měsíčně pro českou a slovenskou pobočku klienta, zastřešení veškeré komunikace s kandidáty, reporting, statistiky procesu, vedení týmu 3 projektových asistentů) včetně spolupráce s vysokými školami při oslovování kandidátů Název/jméno zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví Trade market s.r.o. Personálně-poradenská společnost Období 09/ /2004 Povolání nebo vykonávaná funkce Junior Consultant Hlavní pracovní náplň a oblasti vedení samostatných personálně-poradenských projektů (klienti odpovědnosti z oblasti chemické a strojní výroby, IT a telekomunikací) vyhledávání vhodných kandidátů na pozice (zejména technické a obchodní pozice na úrovni specialistů a středního managementu) komunikace s HR manažery a specialisty realizace Assessment center na výrobní a obchodní pozice řízení outsourcingového projektu náboru absolventů VŠ pro klienta (realizace 3-4 assessment center měsíčně, zastřešení veškeré komunikace s kandidáty, reporting, statistiky procesu, vedení týmu 3 projektových asistentů) řízení projektu výběru specialistů na technické a obchodní pozice pro strojírenský koncern (realizace 2-4 assessment center měsíčně, vyhledávání specialistů na poptávané pozice) komunikace s klienty, poradenství v oblasti náboru kandidátů příprava prezentací Název/jméno zaměstnavatele XLS & Partner Praha, s.r.o. Obor činnosti či odvětví Personálně-poradenská společnost Období 12/ /2003 Povolání nebo vykonávaná funkce Projektová asistentka Hlavní pracovní náplň a oblasti administrativní podpora personálních konzultantů odpovědnosti příprava materiálů pro tréninkové oddělení telefonický screening kandidátů zpracování materiál uchazečů o zaměstnání práce s firemní databází příprava a správa inzerce (tiskové i internetové) příprava prezentací Název/jméno zaměstnavatele Trade market s.r.o. Obor činnosti či odvětví Personálně-poradenská společnost Období 07/ /2003 Povolání nebo vykonávaná funkce Člen projektového týmu Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnost za obsahovou stránku projektu Stránka 69 z 151

70 Příloha 3 - Vzor životopisu EU Schopnosti, znalosti a dovednosti odpovědnosti Název/jméno zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví marketingová propagace (od roku 2003 je server nejnavštěvovanějším studentských server v ČR) administrativní zajištění projektu komunikace s přispěvateli návrhy na optimalizaci obsahu serveru Studentský studijní server Vzdělání, odborná příprava a školení Období Dosažená kvalifikace Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání 2000-dosud Magisterské studium Sociologie, studijní profilace na oblast sociologie práce a personální problematiky na současné trhu práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Externí studium (předpokládané ukončení magisterského stupně vzdělání 06/2006) Období Dosažená kvalifikace Ing. Obor Podniková ekonomika se specializací Marketing a Obchod Název a typ organizace, která Vysoká škola báňská Technická Univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta poskytla vzdělání Období Dosažená kvalifikace Maturitní zkouška Obor Podniková ekonomika Název a typ organizace, která Obchodní akademie, Opava poskytla vzdělání Mateřský jazyk Český jazyk Další jazykové znalosti Sebehodnocení Porozumění Mluvení Psaní Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Samostatný ústní projev Písemný projev Anglický jazyk ppokročilý pokročilý pokročilý ppokročilý Francouský jazyk Středně pokročil ý Středně pokročilý Středně pokročilý (v současnosti nepoužíván) Středně pokročilý (v současnosti nepoužíván) Polský jazyk ppokročilý pokročilý Středně pokročilý začátečník Počítačové znalosti a dovednosti Řidičský průkaz - MS Windows, MS Office, Internet, Outlook Express (vše na špičkové úrovni) - Macromedia Dreamweaver, MS Access (uživatelsky) - základy SPSS - základy HTLM, MySQL B Stránka 70 z 151

71 Příloha 4 - Podklady pro lektora Podklady pro lektora Obsah Osobní portolio životopis, motivační dopis 1. Osobní portfolio - Životopis, motivační dopis Jak napsat vlastní inzerát Životopis Jak psát správně životopis Obsah a členění životopisu Průvodní dopis Motivační dopis Dopis na slepo ová komunikace se zaměstnavateli Další materiály Příprava na pracovní pohovor Jak telefonovat zaměstnavatelům Osobní pohovor Závěr Seznam použité literatury Pracovní pohovory 9. Proč se zabývat pracovními pohovory už škole? Co bychom měli o pracovních pohovorech vědět Příprava na pohovor Informační příprava Příprava sebe sama Neverbální komunikace Modulace hlasu Gesta Vysvětlení některých projevů řeči těla Chyby ve vnímání druhých lidí Jak funguje osobní prostor Trocha psychologie Stránka 71 z 151

72 Příloha 4 - Podklady pro lektora 12. Druhy pracovních rozhovorů Způsob jednání - doporučení Průběh osobního pohovoru Zahájení rozhovoru Zjišťování informací Vzájemná dohoda Závěr Literatura Prokrastinace 15. Úvod Co je to prokrastinace Lze prokrastinaci omezit? Pár informací o fungování mozku a lidské paměti Definice paměti Složky paměti ZAJÍMAVOSTI O LIDSKÉM MOZKU JAKO CENTRU PAMĚTI Time management Efektivní zacházení s časem Osobní organizace Stanovte si správně své cíle Eisenhowerův princip Vylepšení time managementu Konec prokrastinace Jak se lépe soustředit Jak se více namotivovat A poslední 3 zlatá pravidla organizačních dovedností Práce s informacemi Umění učit se Literatura Stránka 72 z 151

73 Příloha 4 - Podklady pro lektora Osobní portfolio - Životopis, motivační dopis 1. Osobní portfolio - Životopis, motivační dopis Takže, co všechno potřebujete mít ve své osobní složce? Text vlastního inzerátu (jakmile žáci budou na trh práce vstupovat, tak o sobě musí dát vědět a vlastní inzerát je jedna z možností) Strukturovaný životopis (přehledný, stručný, ale výstižný životopis) Profesní životopis (životopis, který zahrnuje obsáhlejší informace o pracovní náplni, získaných znalostech, dovednostech, schopnostech člověka) Fotografie (aktuální, která bude vložena do životopisu) Text průvodního (motivačního) dopisu (jako odpověď na inzerát) Nabídkový dopis (tzv. dopis na slepo, kterým se žáci představí firmě, která žádný inzerát nemá) Doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci Osvědčení a potvrzení o dalším vzdělání, kurzech Někdy jsou vyžadovány: Ukázky vlastní práce zvláště u uměleckých oborů Ukázky rukou psaného textu, nejčastěji životopis převážně pro grafologickou expertizu (nebývá běžné, ale pokud tento požadavek ze strany firmy je, tak jej splňte) Reference, doporučení, posudky často jsou vyžadovány v podobě seznamu dvou až tří osob s kontaktem, u kterých si zaměstnavatel v případě zájmu sám vyžádá reference nebo a to by si měli žáci zapamatovat, mohou si sami vyžádat doporučující dopis z brigád a používat jej při svém prvním hledání zaměstnání jako doklad o svých dovednostech a praxi. Další text je jednat informací pro výchovní poradce o možnostech zpracování osobního portfolia, ale také jej mohou využít k vedení výuky na toto téma. 1.1 Jak napsat vlastní inzerát Možnost nejen hledat, ale i aktivně poptávat práci můžeme využívat při všech formách inzerce (tisk, vývěsky, internet). Někteří zaměstnavatelé nechtějí vynakládat své finanční prostředky a čas inzerováním volného místa, které chtějí obsadit. Spoléhají na to, že si najdou vhodného zaměstnance jiným způsobem například náhodně na doporučení, na internetu, ze své databáze. Právě pro takové zaměstnavatele si zformulujme svůj vlastní inzerát a uveřejněme ho. Můžeme tak učinit prostřednictvím tisku i internetu. Samozřejmě vyhledávání na internetu vede v současné době jednoznačně. Inzerát je ta nejkratší forma nabídky vlastní osoby. Musí být proto výstižně formulovaný a vhodně umístěný. Dnes využívá možnosti inzerce mnoho lidí, uspět tedy není jednoduché. Musíme tedy uvažovat o tom, v čem se odlišujeme, v čem jsme jedineční. Udělejte si následující cvičení se svými žáky: Stránka 73 z 151

74 Příloha 4 - Podklady pro lektora Kdo jsem? (označení profese, kterou žák chce/bude vykonávat) Co nabízím? (jaké znalosti, schopnosti, zkušenosti) Co hledám? (o jaké místo / práci usiluješ) Inzerát nezapomeňme zakončit údaji o způsobu kontaktování: Nabídky prosím posílejte na Ukázka vhodné formulace inzerátu: Instalatér s praxí hledá pracovní uplatnění u zaměstnavatele v Ostravě a okolí. Nabízím zkušenosti, spolehlivost, zodpovědnost, ochotu pracovat v pružné pracovní době. Nabídky zaměstnání posílejte na adresu. nebo telefonicky na tel.č.. A teď si napište text vlastního inzerátu: Jde o nejjednodušší způsob, jak začít uvažovat o tom, co nabízíme a kým na trhu práce jsme. Začínáme tak tvořit svou vlastní značku. Prodáváme sami sebe, své schopnosti, znalosti, dovednosti. Jakmile přijdou odpovědi na inzerát, nenechávejme firmy dlouho čekat. Jestliže nabídka odpovídá našim představám, můžeme se ohlásit telefonicky nebo okamžitě poslat potřebné podklady. Jinak bychom měli sdělit firmě své zdvořilé odmítnutí. A pozor na neseriózní nabídky! Vybírejme si, pro koho začneme pracovat. Poraďme se se svými blízkými, kteří mají s hledání práce zkušenosti. 2. Životopis O tom, jak psát životopis se dočteme na různých portálech, stačí zadat do vyhledávače životopis vzor a nabídnou se nám nejrůznější stránky, např a mnohé další. Stránka 74 z 151

75 Příloha 4 - Podklady pro lektora Vzory životopisů nalezneme také v přílohách tohoto článku. Jde o strukturovaný životopis pro ukázku, jak vypadá bez barev a jak dokáží působit barvy, a životopis dle standardů Evropské unie, který lze považovat za formu profesního životopisu. Při výuce, jak psát životopis, můžeme využít následující hru na personální oddělení: Vytvořme týmy po 4-5 žácích, do týmu rozdejme různé typy životopisů (sbírejme životopisy třeba od svých žáků, které na hru použijeme). Úkolem týmu je vybrat ve velmi krátké době jeden z životopisů a říci, proč zrovna tento zvolili. Výstupem hry je zjištění, že v krátkém čase neměli možnost číst podrobně všechny, rozhodovali je na základě celkového dojmu, který daný životopis vytvářel. Dále můžete diskutovat o tom, co celkový dojem vytvořilo. Zjistíte, že je to např. přehledná struktura informací, barevné provedení, fotografie, koníčky, které jsou shodné s koníčky člena týmu apod. 2.1 Jak psát správně životopis Náš životopis je to první, co potenciální zaměstnavatel vidí a je naší první vizitkou. Jeho vypracování bychom proto měli věnovat maximální pozornost. Životopis by měl být přehledně uspořádán, údaje by měly být uvedeny stručně, avšak výstižně a seřazeny chronologicky od nejmladších k nejstarším. Je vhodné doplnit i ostatní znalosti a zajímavé údaje, zejména počítačové znalosti, záliby a koníčky, vztahují-li se k výkonu práce. Fotografie není nutnou součástí životopisu, pokud ji však přiložíme, nic nezkazíme. Někdy naopak může být výhodou. Pokud fotografii zaměstnavatel vyžadujte, pak ji přiložme vždy. Fotografie na životopisu působí osobnějším dojmem, vybírejme ale pečlivě, kterou fotografie přiložíme. Měly by odpovídat současnému vzhledu a měla vy působit pozitivně. Často se v praxi setkávám s fotografiemi, které působí nějak divně a je to často proto, že lidé se na nich usmívají, ale např. mají smutný pohled. Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení. Důležité informace: 1) Výběr na "první pohled" - náš životopis s doprovodným dopisem musí zaujmout potencionálního zájemce hned při prvním pohledu a rychlém přečtení. Životopis o nás mnohé řekne, protože v něm o sobě píšeme a současně sami tvoříme jeho úpravu. Co můžeme udělat, abychom zaujali? dodržet se instrukce v inzerátu dobře se celkově prezentovat být struční a srozumitelní věnovat pozornost důležitým detailům mít přehlednou a úhlednou formu být jiní než ostatní (ve většině životopisů se dočtete, že jeho autor je spolehlivý, zodpovědný a pracovitý, buďme kreativnější a řekněme o sobě něco více) Stránka 75 z 151

76 Příloha 4 - Podklady pro lektora 2) Formy životopisu - existují dvě základní formální úpravy životopisu: životopis strukturovaný (psaný v tematických oblastech a v bodech), dnes všeobecně a nejčastěji používaný, životopis profesní (kde se k jednotlivým bodům např. praxe, vzdělání šířeji rozepisujeme) 3) Další formy životopisu: kompoziční životopis, tj. psaný text jako životní příběh se dnes již nepoužívá! V současné době je preferováno psaní životopisů na počítači, pouze podpis je vlastnoruční. životopis psaný vlastní rukou se dnes už používá pouze na žádost zaměstnavatele z důvodu grafologického rozboru. 2.2 Obsah a členění životopisu Osobní údaje (to je první, čím každý životopis začíná) jméno a příjmení adresa (někdo nechce adresu uvádět z důvodu ochrany osobních údajů, je to jeho volba, doporučujeme uvést alespoň město) datum a místo narození (datum narození nechtějí uvádět zejména lidé nad 50, kteří se na trhu práce setkávají s diskriminací z důvodu věku, u žáků může být na překážku příliš nízký věk, často je ale výhodou, firmy si chtějí vychovat nového člověka k obrazu svému) kontaktní telefon (můžeme využívat běžný nebo si založit nový jen pro hledání práce) Dříve se psal rodinný stav (svobodný/á, rozvedený/á apod.), toto není potřeba uvádět. Taktéž se do životopisu psával počet dětí, v současné době se neuvádí. Vzdělání (myšleno školní vzdělání, začínáme poslední školou a jdeme pozpátku do minulosti) název, obor a umístění školy časové údaje způsob ukončení např Gymnázium, Ostrava Hladnov - ukončeno maturitní zkouškou (anglický jazyk, francouzský jazyk, geografie, český jazyk) Průběh zaměstnání (zaměstnavatele uvádějme v pořadí od současnosti do minulosti, tedy začněte svým posledním zaměstnavatelem a skončete svým prvním zaměstnáním) podnik, místo (uvádějme celý název firmy) označení profese pracovní náplň (vypišme to nejdůležitější a zejména to, co je požadováno na pozici, na kterou se aktuálně hlásíme, abychom doložili svou praxi v obdobné oblasti) Stránka 76 z 151

77 Příloha 4 - Podklady pro lektora časové údaje (píšeme celé roky, nevypisujeme celá data) např ABC Plus, s.r.o., Zábřeh personální asistent - zajištění výběrových řízení a péče o zaměstnance ve středním podniku, vedení personální agendy, zpracování mezd, vedení mzdové agendy, komunikace s úřady kontroly bez výhrad Tato kolonka může při prvním vstupu na trh práce prázdná, v tom případě ji vůbec neuvádíme. Ale řada žáků pracuje již na střední škole formou brigád. Hledejme brigády v oboru, který studujeme, protože pak tuto kolonku PRAXE můžeme naplnit a zaměstnavatele tak zaujmout! Odborná praxe, stáže (součást motivačních programů úřadů práce, profesní nebo studentské stáže) podnik, místo označení profese pracovní náplň časové údaje např /2012 Promotion Steel a.s., Rokycany asistent manažera vzdělávání - průzkum vzdělávacích potřeb firem, příprava propagační kampaně, oslovení klientů, evidence kurzů, příprava podkladů pro lektory Informujme žáky o možnostech stáží a praxí. Je to často výtečná příležitost, jak nějakou praxi získat. A často také příležitost, jak se prezentovat ve firmě, která praxi organizuje a získat tak konkurenční výhodu před těmi, kteří praxe nedělají v případě, že firma bude nabírat nové pracovníky. Příkladem jsou praxe ve velkých společnostech, např. ČEZ, Tieto, Arcelor Mittal Ostrava, Třinecké železárny a mnohé další (stačí si prohlédnout webové stránky firem), na úřadech, ale i v soukromých menších firmách máte šanci si praxi zařídit. Možnosti, jak si praxi / stáž zajistit: 1) v současné době má řada středních škol povinné praxe pro své studenty, 2) rozjíždí se také projekt Národního vzdělávacího fondu Stáže ve firmách nebo 3) Úřady práce realizují tzv. nespecifickou rekvalifikaci, která je určena absolventům škol a jejíž součástí je praxe ve firmách v reálním pracovním prostředí. 4) Řada projektů vzdělávacích institucí a neziskových organizací, momentálně hrazených z Evropského sociálního fondu, zahrnuje praxi pro absolventy. Vyhledávat můžeme na stránkách Odborné kurzy (uvádějme jenom tehdy, pokud je nutné pro výkon povolání) název kurzu délka, trvání pořadatel charakteristika obsahu např. Stránka 77 z 151

78 Příloha 4 - Podklady pro lektora Systemické koučování a supervize hodinový výcvik akreditovaný MPSV, realizátor Promotion Steel a.s., Rokycany Schopnosti a dovednosti cizí jazyk (se stupněm znalosti, například základní znalost, plynně, aktivně, pasivně) práce s počítačem (programy, systémy) jiné údaje, např. řidičský průkaz ceněné vlastnosti Např. anglický jazyk slovem i písmem řidičský průkaz skupiny B aktivní řidič uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Power Point), účetní programy (Stereo, Double, Premier) znalosti a zkušenosti z oblasti personalistiky, zpracování mezd, pracovního práva organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, schopnost se rychle učit novým věcem Pokud uvádíme schopnosti, vlastnosti apod., musíme umět odpovědět na otázku V jaké situaci jsme je naposledy využili?. Nepíšeme vlastnosti jen proto, že si je píší všichni, ale proto, že jsou skutečně naše a my si stojíme za tím, že takoví jsme. Zaměstnavatel se nás může zeptat, jak to prokážeme, buďme na to tedy připraveni již při psaní životopisu. Zájmy (jen pokud mají vztah k zaměstnání) Někdy jsou to ale právě naše zájmy, které rozhodnou o našem přijetí na volné pracovní místo. Příklad z praxe - koníček potápění, kdy i majitelé firmy měli koníček stejný, takže když se nemohli rozhodnout, kterého kandidáta na post course managera přijmout, rozhodla právě tato informace. Doplňující informace používá se, pokud chceme k: vysvětlení mezer v životopise (údaje o mateřské dovolené, nemocech, důvodech nezaměstnanosti, zahraničních pobytech apod.) Doporučujeme nepoužívat. Zbytečně tak na mezery a na fakta, která by nás mohla diskriminovat, upozorníme. Reference kontakty na bývalé zaměstnavatele, u kterých si personalista může na nás vyžádat posudek, doporučení. Měl by být uveden náš přímý nadřízený, který nás zná. Vyplatí se informovat bývalého zaměstnavatele o tom, že někde jeho jméno uvádíte. Doporučuji kontakty uvést, protože pokud si nás bude zaměstnavatel chtít prověřit, bude volat do firmy a dotazovat se na nás i náhodně. Místo, datum napsání a váš vlastnoruční podpis. Životopis by se nám měl vejít na jednu stranu formátu A4. Pravý horní roh by měl být prázdný pro umístění naší fotografie. Stránka 78 z 151

79 Příloha 4 - Podklady pro lektora 3. Průvodní dopis Jestliže bychom zaslali zaměstnavateli pouze svůj životopis, nebude vědět, co s ním. Často se stává, že firma nabírá lidi na více pracovních pozic najednou a neví, na kterou zrovna nás tedy mají zařadit, když jim to nenapíšeme. Jen pro představu na jedno pracovní místo se sejde cca 100 životopisů. Aby náš pracně vytvořený životopis neskončil v koši na odpadky, stačí málo. Napsat průvodní dopis, ve kterém zaměstnavateli objasníme, proč mu životopis posíláme. Dopisem bychom měli vzbudit jeho zájem a vytvořit dostatečný obraz o nás a to, že právě my se hodíme na konkrétní pracovní místo. Dopisy píšeme ve dvou případech: 1) jako žádost o místo na základě zveřejněného inzerátu, tzv. motivační dopis, kdy splňujeme inzerované požadavky. Pokud nesplňujeme některý z nich, je důležité přesvědčivě zdůvodnit, proč se přesto považujeme za vhodného zájemce. 2) jako žádost o neinzerované místo z vlastní iniciativy, tzn. dopis na slepo, kdy svou nabídkou chceme získat zájem zaměstnavatele nebo chceme využít náhodné příležitosti, pokud zaměstnavatel zatím pouze zvažuje možnost přijetí zaměstnance, ale nepodnikl zatím žádné konkrétní kroky. Průvodní dopisy nemůžeme mít formulované univerzálně pro všechny možné zaměstnavatele. Každý dopis by měl být připraven zvlášť. Každá firma je jiná a dává přednost jiným kvalitám zaměstnanců. Text co nejvíce přizpůsobme požadavkům zaměstnavatele. Měli bychom na specifické požadavky zaměstnavatele reagovat a tím maximalizovat pravděpodobnost našeho úspěchu, kterým je pozvání k osobnímu pohovoru. Průvodní dopis se skládá z: 1) dopisu, který obsahuje podstatné informace o vaší kvalifikaci, schopnostech, znalostech a praxi a 2) přílohy - životopis, který je případně doplněný naší současnou fotografií, kopie vysvědčení, osvědčení apod. Pro první kontakt se zaměstnavatelem postačí zaslat strukturovaný životopis. Vždy se ale držte pokynů zaměstnavatele! 3.1 Motivační dopis Pojem motivační dopis se objevuje v inzerátech. Je to průvodní dopis, ve kterém reagujete na konkrétní inzerované volné místo. Text co nejvíce přizpůsobte požadavkům, uvedeným v inzerátu! Ukázka průvodního dopisu reakce na konkrétní nabídku: Firma XYZ p.. 1) adresa V Ostravě dne Stránka 79 z 151

80 Příloha 4 - Podklady pro lektora Nabídka pracovního místa: Skladník/skladnice Vážený(á) pane (paní), řediteli, (magistře, doktore nebo použijete příjmení), 2) Vážená paní, Vážený pane, 3) reaguji na Váš inzerát z nabídky volných pracovních míst uveřejněný na na webovém portálu Práce.cz dne Domnívám se, že splňuji předpoklady pro Vámi nabízené pracovní místo. Mohu Vám nabídnout praxi na pozici skladníka, ovládám práci na počítači a vlastním řidičský průkaz sk.b. Vím, že Vaše firma má perspektivní výrobní a obchodní program a poskytuje svým zaměstnancům prostor pro další profesní růst. 4) Rád bych u Vás pracoval, mohu nabídnout vysoké pracovní nasazení, aktivní přístup k práci, spolehlivost a zodpovědnost. Rád bych se zúčastnil výběrového řízení nebo osobního pohovoru na volné pracovní místo. Sdělte mi, prosím další informace na moji uvedenou adresu nebo kontaktní telefon. S pozdravem Jméno a podpis Kontakt Přílohy: 5) - životopis - kopie výučního listu, maturitního vysvědčení (VŠ diplom ) - osvědčení o absolvování kurzu. - reference bývalého zaměstnavatele / z praxe Poznámky: 1) jen víme-li, které osobě píšeme 2) jen víme-li, které osobě píšeme 3) nevíme-li, které osobě píšeme 4) zmiňme, co víme o zaměstnavateli pozitivního, proč pro něj chceme pracovat 5) uveďme jen to, co opravdu zasíláme Co by měl motivační dopis obsahovat: adresáta místo a datum vyhotovení dopisu účel (dříve se používal pojem Věc) dopisu např. Žádost o zařazení na výběrové řízení na místo účetní nebo Nabídka na pracovní pozici strojní technolog oslovme osobu uvedenou v inzerátu nebojme se používat jména, tituly, pokud je známe, dopis je pak osobnější, ale přesto profesionální na začátku uveďme číslo inzerátu (kód) a název pracovní pozice a kde jsme si inzerát přečetli (neuvádějme paní na úřadu práce mi řekla, abych vám napsala tímhle zhatíte všechny své šance práci hledáte vy ne paní z úřadu!) vyzdvihněme, že jsme se informovali o firmě a že máme předpoklady pro inzerovanou práci vraťme se podrobně k tomu, kde jsme pracovali naposledy zdvořilostní pozdrav Stránka 80 z 151

81 Příloha 4 - Podklady pro lektora podpis a informace o nás jméno, příjmení, kontakty seznam příloh pro první kontakt většinou postačí životopis, další přílohy mějme připraveny k případnému osobnímu pohovoru. Jako přílohu zašleme jen to, co chceme opravdu vyzdvihnout. Cvičení, které můžete se svými žáky udělat: Najděte si inzerát, na který chcete reagovat, a sestavte průvodní - motivační dopis: 3.2 Dopis na slepo Používá se v případě, když oslovujeme zaměstnavatele z vlastní iniciativy, tzv. naslepo jako pokus vzbudit jeho zájem o naší osobu. Je to další způsob, jak vstoupit do kontaktu se zaměstnavatelem a na trh práce. Ukázka průvodního dopisu naslepo Firma XYZ p.. 1) adresa V Ostravě dne Žádost o zaměstnání ve Vaší organizaci Vážený(á) pane (paní), řediteli, (magistře, doktore nebo použijete příjmení), 2) Vážená paní, Vážený pane, 3) Hledám nové zaměstnání, kde bych uplatnila své osobní zkušenosti a cit pro práci se seniory. Zajímám se zejména o práci osobní asistentky. 4) V současné době vykonávám praxi v Domově důchodců. Jsem si jistá, že mám předpoklady pro výkon tohoto zaměstnání, a současně mě tato práce naplňuje. Vím, že Vaše firma má dobré jméno ve svém oboru a poskytuje svým zaměstnancům prostor pro další profesní rozvoj. 5) Ráda bych u Vás pracovala, mohu nabídnout vysoké pracovní nasazení, pracovní zkušenosti, zodpovědnost a svědomitý přístup k práci. Žádám Vás proto, abyste zařadili moji nabídku do seznamu zájemců o zaměstnání. Sdělte mi, prosím, další informace na moji uvedenou adresu. Jsem připravena dostavit se k osobnímu pohovoru a zodpovědět všechny Vaše otázky. S pozdravem Jméno a podpis Kontakt Přílohy: 6) životopis Stránka 81 z 151

82 Příloha 4 - Podklady pro lektora kopie maturitního vysvědčení (VŠ diplom ) osvědčení o absolvování kurzu reference bývalého zaměstnavatele / z praxe, stáže Poznámky: 1) jen víme-li, které osobě píšeme 2) jen víme-li, které osobě píšeme 3) nevíme-li, které osobě píšeme 4) chceme-li konkretizovat druh práce, který nevyplývá z uvedeného oboru 5) zmiňme, co víme o zaměstnavateli pozitivního, proč pro něj chcete pracovat 6) uveďme jen to, co opravdu zasíláme 4. ová komunikace se zaměstnavateli V dnešní době je běžné komunikovat se zaměstnavateli elektronickou formou. Budeme jim tedy zasílat také naše životopisy s průvodními dopisy em. Abychom to dělali správně, držme se následujících doporučení: 1) Výstižně zvolený předmět Předmět u píšeme stručně a výstižně tak, aby bylo hned zřejmé, o co jde. Např. Nabídka na pracovní pozici strojní technolog. Předmět u je jeho nejdůležitější část, věnujme mu proto pozornost. Ať si žáci tipnou, co obsahuje s předmětem Životopis. Chce někdo po nás životopis, zasílá nám někdo svůj životopis, proč to dělá? Předmět by měl být stručný, protože často není vidět celý. Pamatujme že Předmět je vlastně značka pro náš čím lépe vystihne jeho obsah, tím je větší šance, že adresát rychle pochopí, o co nám jde a bude správně reagovat. Snáze také náš vyhledá v došlé poště podle správně zvoleného Předmětu, protože naše jméno s velkou pravděpodobností zapomene, pokud jej viděl poprvé. A pokud pošleme bez předmětu, dáváme najevo svůj nezájem přemýšlet nad obsahem sdělení nebo nepozornost, když odesíláme bez předmětu. 2) Správný adresát Píšeme vždy jen těm lidem, kterým je obsah u určen. Pokud zasíláme více adresátům, volíme adekvátní oslovení a vysvětlení, proč a která část u je komu určena. 3) Stručnost a přehlednost Zprávy píšeme jasně a stručně. Zdánlivě jasná a jednoduchá záležitost, častokrát opomíjená. Delší texty rozdělujeme do odstavců. Pozdrav, rozloučení a poděkování jsou důležitou náhradou neverbální komunikace. V profesionální e-amilové komunikaci začíná úvodní oslovení Vážená paní Nováková / Vážený pane řediteli apod. Slova jako prosím, a nebo rozloučení typu Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den! mají v ech přímo kouzelnou moc. Do těla u můžeme vložit již zpracovaný průvodní dopis. 4) Přílohy u Stránka 82 z 151

83 Příloha 4 - Podklady pro lektora Průvodní dopis ve Wordu nebo PDF připojíme k u také jako přílohu spolu s životopisem ve formátu Word, ale ještě lépe ve formátu PDF včetně fotografie. V těle u na přílohy také upozorníme. 5) Potvrzení příjmu Žádost o schůzku, pozvánku na pracovní pohovor vždy potvrzujeme odesílateli. Zvažme, zda si zadáme do u Potvrdit přečtení, mnohdy postačí Potvrdit doručení. Odpověď pak nechce na adresátovi a jeho zvyklostech. 6) Nastavení důležitosti ů Přidělujme ům vhodné stupně důležitosti. Možnost nastavení důležitosti ů bývá často opomíjena a přitom dokáže adresátovi okamžitě sdělit, jak rychle se má zprávě věnovat. Zkusme se zamyslet u každého odeslaného u nad tím, jak moc je důležitý pro nás, pro příjemce. Příklad vhodné ové komunikace s potenciálním zaměstnavatelem: Stránka 83 z 151

84 Příloha 4 - Podklady pro lektora 5. Další materiály Další materiály, které se nám budou hodit při hledání zaměstnání, jsou např. výrobky, fotografie naší práce, certifikáty z absolvovaných kurzů. Fotografie svých výrobků, dokumentaci své práce můžeme také zasílat em. Příklady fotodokumentace vlastní práce: Řezbářské práce Truhlářské práce 6. Příprava na pracovní pohovor Co žáky 9. tříd nejvíce zajímá v oblasti hledání zaměstnání je, jak se chovat u pracovních pohovorů, na co se připravit, jak to probíhá. Zaranžujte se svými žáky pracovní pohovory na Stránka 84 z 151

85 Příloha 4 - Podklady pro lektora konkrétní pracovní místo, např. na to, na které si zpracovali svůj inzerát, napsali motivační dopis, připravili svůj životopis. Co by měli žáci o pracovních pohovorech vědět? 6.1 Jak telefonovat zaměstnavatelům Na základě telefonického rozhovoru vzniká první dojem. Je jen na nás, jak na potenciálního zaměstnavatele zapůsobíme a zda se s námi bude chtít setkat. Naším cílem je zapůsobit co nejlépe. Telefonické navázání kontaktu lze využít ve dvou případech: 1) pokud v inzerátu zaměstnavatel uvádí svůj telefon s odkazem na další informace nebo uvádí jen telefon 2) pokud má telefonický hovor představovat první kontakt s námi vytipovaným zaměstnavatelem pro ověření, zda má cenu svou nabídku zasílat Personalisté se často setkávají s takovýmto průběhem telefonického rozhovoru: Dobrý den, společnost XYZ, Dlouhá u telefonu, jak vám mohu pomoci? Nováková, dobrý den. Volám na ten inzerát, je to místo ještě volné? Můžete mi prosím říct, o jakou pracovní pozici se zajímáte? Obsazujeme totiž 2 pozice současně. No přece to volné místo, bylo to na pracáku, něco ve výrobě. Zjistěte si prosím název pozice a zavolejte znovu, ráda Vám poté odpovím. Nashledanou. Co myslíte, máte po takovém rozhovoru reálnou šanci na pracovní uplatnění? Asi ne personalista pozná, že jste nepřipravení, že nemáte představu o svém budoucím povolání a zaměstnavateli jste nic ze svých zkušeností a znalostí nenabídli, a nebo neznáte pravidla pro vedení telefonického rozhovoru. Pamatujme, že na způsobu telefonování hodně záleží, z případného telefonického hovoru totiž může vzejít osobní schůzka! Vyvarujme se podobných vět: Jaké máte požadavky na praxi, já jsem pracovala jako účetní a o osobní asistenci nic nevím Jaké máte požadavky na věk, mně je teprve Nemám řidičák a neumím cizí jazyky, to bude asi problém, že? Sdělujeme tím zaměstnavateli, že si vůbec nevěříme. Zaměstnavatel tady není od toho, aby nám dodával odvahu a přesvědčoval nás o tom, že máme předpoklady, které můžeme ve svém budoucím zaměstnání využít. Zde je několik rad, jak se na telefonický rozhovor připravit: Stránka 85 z 151

86 Příloha 4 - Podklady pro lektora dobře se na rozhovor připravme - promysleme si, jak se představíme, jak budeme odpovídat na možné dotazy, nač se sami budeme ptát mějme u telefonu potřebné dokumenty - inzerát, na který reagujeme, svůj životopis, případně vlastní inzerát, kde máme ve zkratce řečeno, kdo jste, co nabízíme a jakou práci hledáme udělejte si dopředu písemné poznámky připravme si představení své osoby, shrnutí svých dosavadních zkušeností, schopností a předností. Počítejme s tím, že budeme dotázáni na okruh práce, o který máme zájem, na naše vzdělání, důvody zájmu, možný termín nástupu zvolme pro telefonát vhodné prostředí bez rušivých zvuků hovor veďme věcně a stručně, vyjadřujme se výstižně získejme k telefonu kompetentního člověka nenechávejme dotazy jen na zaměstnavateli, sami klaďme otázky, abychom více projevili svůj zájem hovor uzavřeme pozitivně poděkujme, popřípadě dodáme, že se těšíme na osobní schůzku Zdá se to složité, pamatujme, že prodáváme sami sebe, proto také podobnost s vedením rozhovorů vyškolených obchodníků není náhodná. Nejdůležitější rada pro telefonování zní: Do telefonu se umívejme, protože úsměv je v telefonu slyšet! Představme si, že jsme si připravili své portfolio, úspěšně telefonicky kontaktovali zaměstnavatele a teď jsme pozváni k pracovnímu pohovoru. Na co se musíme připravit? 6.2 Osobní pohovor U osobního pohovoru nejvíce využijeme všechno to, co jsme si dříve promýšleli, připravovali a někdy i písemně formulovali na papír. V osobním pohovoru se zaměstnavatelem ke svým znalostem a odborným dovednostem připojíme i to, jaký dovedeme vyvolat celkový dojem, jak dovedeme reagovat na otázky, jak dovedeme zapůsobit a přesvědčit o svých kvalitách. V osobním pohovoru můžeme tedy hodně získat, můžeme však i hodně ztratit. Pro začátek bychom si měli říci, něco ke komunikaci s druhými lidmi, jakých pravidel se držet, co si můžeme dovolit a co bychom si měli uvědomit: V mezilidském kontaktu není možné nekomunikovat. Můžete přestat poslouchat, můžete odejít z místnosti a pro přítomné je toto vaše chování sdělením o vašem nezájmu, únavě nebo o jiném důležitém úkolu, který musíte vyřešit. Protože vždy, když se nějak chováme, něco děláme, něco říkáme či neříkáme, vždy komunikujeme! Komunikační dovednosti žádají zaměstnavatelé v inzerátech. Hledají člověka, který umí jednat s lidmi. Toto umění je dosti složitá dovednost. Znamená však dobrý vklad pro úspěch v životě. Zároveň podle výzkumů jsou to právě komunikační dovednosti a sebevědomí, které by žáci chtěli rozvíjet nejvíce ( Navarová, 2010) Stránka 86 z 151

87 Příloha 4 - Podklady pro lektora K řadě nedorozumění a problémů mezi lidmi dochází díky špatně fungující komunikaci a to zejména proto, že lidé: se vyjadřují nejasně, neříkají vše, co je důležité, pletou jedno přes druhé, málo mluví, nepředávají potřebné informace, zdůrazňují jednoduché věci, zapomínají na věci důležité, nesledují, co jim kdo říká neposlouchají druhé, nezajímají se o problémy ostatních, nepustí druhého ke slovu a pořád vykládají jen svůj názor, jednají s druhým nezdvořile, ponižují ho. Na základě těchto znalostí formulujme s žáky doporučení pro efektivní komunikaci. Jakým způsobem komunikujeme? 1) slovy verbálně údajně se na prvním dojmu podílí pouze 7% 2) jak stojíme, jak se pohybují naše ruce, jak se tváříme, jak se díváme to znamená ne slovy neverbálně 55% podíl na tvorbě prvního dojmu 3) jakým mluvíme hlasem tiše, hlasitě, rychle, pomalu, příjemně, naštvaně, nářečí 38% pro hlas? Zdá se to moc, že? Udělejte si se svými žáky cvičení: Následující větu řekněte nahlas několika navrhovanými způsoby: informativně, vesele, unaveně, dominantně, lhostejně. To jsem rád/a, že tě slyším. A vymyslete další způsoby. Hlas využíváme při telefonování, hlasem můžeme zaujmout, ale i unudit své posluchače. Hlas má moc :o) Když v písemné komunikaci nemůžeme používat hlas, neslyšíme intonaci, využíváme výše uvedené smajlíky. Fotografie z tréninku komunikačních technik: Stránka 87 z 151

88 Příloha 4 - Podklady pro lektora Cvičení Prezentace nesmyslů Hra T-čka Nácvik sebeprezentace Stránka 88 z 151

89 Příloha 4 - Podklady pro lektora Pravidla pro efektivní komunikaci je potřeba mít na mysli, pokud chceme úspěšně absolvovat pracovní pohovor. Dále je dobré si uvědomit, že žádný absolvovaný osobní pohovor, byť neúspěšný, nebyl zbytečný. Jestliže jsme se dostali až k osobnímu pohovoru, dostali jste se mezi cca 10 vyvolených ze zájemců na jedno pracovní místo! Umění být úspěšný u osobního pohovoru lze získat z vlastní zkušenosti, je tedy ponaučením se z rozhovorů, které jsme již absolvovali. Proto každý pohovor, který absolvujeme, je pro nás přínosem, budeme-li se snažit vyvarovat chyb, kterých jsme se již dopustili. Můžeme si ale hodně pomoci a zjednodušit svoji situaci, pokud budete používat několik ověřených rad. Úspěšný pohovor začíná naší přípravou doma. V přípravě se zaměřme na: 1) shromáždění informací o firmě, do které se chystáme na pohovor jít a o pracovním místě, na které se hlásíte: jakákoliv informace o firmě, kterou budeme u pohovoru znát, svědčí o našem zájmu o práci a vytváří dojem, že jsme cílevědomí, zvídaví a pracovití. Můžeme se současně ze zjištěných informací dozvědět i některé podrobnosti, které využijeme ve svůj prospěch při popisování naší vlastní odbornosti. 2) promyšlení a shromažďování informací o vaší vlastní odbornosti: připravme si své osobní dokumenty a ještě jednou je zkontrolujme, abychom měli jistotu, že je máme u sebe a že je můžeme při rozhovoru skutečně použít. Nejlepším způsobem přípravy je vložit si všechny dokumenty do složky. Požadované dokumenty jsou: životopis 2 až 3 vyhotovení pro případ, že se výběrového pohovoru bude účastnit více osob doklady o dosaženém vzdělání vezměte si s sebou kopie i originály k nahlédnutí doklady o absolvovaných kurzech vezměte si s sebou kopie i originály blok na poznámky a psací potřeby píšící!!! diář pro zaznamenání další schůzky fotografii reference od bývalých zaměstnavatelů 3) znovu si zopakujme (nejlépe tím, že si všechno budeme psát na papír), které své předpoklady pro nabízenou práci budeme zaměstnavateli v pohovoru uvádět. Počítejme s tím, že budeme muset odpovídat na řadu takových a podobných obtížných otázek: Řeknete mi něco o sobě? Jaké jsou vaše přednosti (klady, silné stránky)? Jaké jsou vaše rezervy (nedostatky, slabé stránky)? Proč bychom měli zaměstnávat právě vás? Proč chcete pracovat právě u nás? (v naší firmě?) Co jste dělal, když jste byl nezaměstnaný? Proč jste opustil své poslední zaměstnání? Stránka 89 z 151

90 Příloha 4 - Podklady pro lektora Co chcete dělat za 3 roky? Jak jste vycházel s vedoucím (nadřízeným) v posledním zaměstnání? Jaký máte vztah k výpočetní technice? Jak často jste chyběl v práci ve vašem minulém zaměstnání? Co vaše zdraví? Jaké stroje a zařízení umíte obsluhovat? Jaké zaměstnání hledáte? Vykonával jste již práci, o kterou se ucházíte? Jste ochoten pracovat přesčas? Jaký si představujete výdělek? U osobního pohovoru neexistují správné a špatné odpovědi, existují pouze odpovědi kvalitní a méně kvalitní. Připravme se na takové otázky, aby nás zbytečně nezaskočily. 4) u pracovního pohovoru se také my musíme ptát dáváme tak najevo svůj zájem o práci a firmu. Připravme si otázky, na které bychom se mohli ptát. 5) připravme sami sebe (vzhled, chování, náladu): dbejme na to, abychom působili přiměřeně a vhodně pro místo, o které se ucházíme. Oblečení a úpravu účesu zvolme o něco lepší než takové, jaké bychom nosili denně do práce, když budeme přijati. Oblečení vždy přizpůsobte pozici, o kterou ucházíte. Nezapomeňme, že součástí oděvu jsou i vyčištěné boty, aktovka nebo větší kabelka, ne igelitová taška! Dobře se vyspěme a odpočiňme si, abychom nebyli zbytečně nervózní a nesoustředění. Nikdy se neposilňujeme alkoholem nebo léky! Věnujeme své osobní přípravě dostatek času, abychom se cítili pohodlně. Cestu k zaměstnavateli si předem zjistíme, abychom věděli, jak dlouho nám potrvá cesta. Dobrá příprava hodně ovlivní naše chování u rozhovoru. Dodržujte tato pravidla chování: 1) Na schůzku přijdeme přesně v dohodnutém termínu a raději o 5 minut dříve (přesnost je výsada králů a pozdní příchod je tou nejhorší vizitkou, jakou si můžeme udělat) 2) Před vstupem do dveří si vypneme mobilní telefon. 3) Do místnosti vstupujeme po zaklepání, vejdeme sebevědomě, s úsměvem, vzpřímení - ne shrbení, představíme se a řekneme proč a za kým jmenovitě přicházíme. Při mluvení se díváme do očí tomu, s kým hovoříme. Např. Dobrý den, jmenuji se Jan Novák a jsem pozván dnes na 10 hodin na pohovor ve věci obsazení pracovního místa přípraváře. 4) Počkáme, až nám zaměstnavatel podá ruku a vyzve nás, abychom se posadili. 5) Nabídne-li nám zaměstnavatel nápoj, neodmítáme, dáme si něco nenáročného (minerálku). 6) Sedneme si pohodlně, ale ne nedbale a nenecháváme si tašku na klíně. Nedáváme ruce do kapes ani si nesaháme na obličej. Neklepeme prsty o stůl, necvakáme propisovací tužkou. To všechno jsou neverbální znaky nervozity. My už přece víme, jakou máme hodnotu a víme, co nabízíme zaměstnavateli (své schopnosti, znalosti, Stránka 90 z 151

91 Příloha 4 - Podklady pro lektora vlastnosti), takže si můžeme dovolit být klidní a reagovat na dotazy druhé strany s rozvahou. 7) Vždy mějme příruční tašku a v ní poznámkový blok a tužku. Ty si k rozhovoru připravte na poznámky. V průběhu rozhovoru nezapomeňte na zdravě sebevědomé dospělé chování. Nevystupujte pasivně ani agresivně. V průběhu svého života absolvujeme řadu pracovních a jiných pohovorů. Každý bude jiný, něčím výjimečný, protože pohovory vedou lidé a žádný člověk není stejný, i když má třeba stejné vzdělávání pro vedení pracovních pohovorů. Je zajímavé sbírat zkušenosti v jednání s lidmi a dále je využívat. 7. Závěr Mít dobře zpracované osobní portfolio a vědět, jak se připravit na osobní pohovor je základním předpokladem pro úspěšné nalezení zaměstnání. Přejeme mnoho úspěchů v jeho tvorbě a při prvním vstupu na trh práce! 8. Seznam použité literatury Vnitřní zdroje: Kolektiv autorů (2012). Metodika Kompetence pro trh práce /zpracováno v rámci projektu kariérový koučink do škol/. Ostrava: Škola manažerského rozvoje s.r.o. Navarová, S. (2010). Efektivita kariérového koučování. Příspěvek na konferenci Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI., Pardubice. Stránka 91 z 151

92 Příloha 4 - Podklady pro lektora Pracovní pohovory 9. Proč se zabývat pracovními pohovory už škole? Možná vás překvapí, proč téma pracovních pohovorů v článcích pro pedagogy na základních a středních školách. Také nás překvapilo při realizace kariérového poradenství na školách, že toto téma bylo jedno z nejžádanějších. Žáci se chystají na další školu, čekají je brigády a hlavně jde o mezilidskou komunikaci, kterou využijí vždy a všude. To, co žáky zajímalo nejvíce, byla neverbální komunikace, jak působí na druhé lidi. Hned poté také obsahy sdělení, o čem mají hovořit. Nemalým přínosem procházení tohoto tématu je další sebepoznání žáků a zvýšení jejich sebevědomí. Každý člověk má druhým co nabídnout, jen je to potřeba objevit a pojmenovat. To je právě to, co můžete se svými žáky udělat vy, pedagogové. Další text můžete využít k výkladu tématu Pracovní pohovory a cvičením mezilidské komunikace s důrazem na komunikaci se zaměstnavateli buď v rámci výuky tématu Volba povolání a nebo jako projektový den věnovaný tématu trhu práce a pracovním pohovorům. 4.1 Co bychom měli o pracovních pohovorech vědět Osobní pohovor se zaměstnavatelem je při hledání zaměstnání/brigády úspěšným vyvrcholením všech předcházejících způsobu vyhledávání a kontaktování vhodných zaměstnavatelů (viz. článek Osobní portfolio). Při osobním pohovoru žáci nejvíce využijí všechno to, co si dříve promýšleli, připravovali a písemně formulovali na papír. Cvičení: Připomeňte si s žáky, jak napsat motivační dopis, jak sestavit životopis: Projděte si společně důležité zásady pro tvorbu osobního portfolia: 1. Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení. 2. Výběr na "první pohled" - životopis s doprovodným dopisem musí zaujmout potencionálního zájemce hned při prvním pohledu a rychlém přečtení. 3. Co můžete udělat, abychom zaujali? dodržet se instrukce v inzerátu dobře se celkově prezentovat být struční a srozumitelní věnovat pozornost důležitým detailům mít přehlednou a úhlednou formu být jiní než ostatní (ve většině životopisů se dočtete, že jeho autor je spolehlivý, zodpovědný a pracovitý, buďte kreativnější a řekněte o sobě něco více) 4. Základní formální úprava životopisu - životopis strukturovaný (psaný v tematických oblastech a v bodech) Při osobním pohovoru se zaměstnavatelem ke svým znalostem a odborným dovednostem získaných v průběhu studia připojíte i to, jaký dovedete vyvolat celkový dojem, jak dovedete Stránka 92 z 151

93 Příloha 4 - Podklady pro lektora reagovat na otázky, jak dovedete zapůsobit a přesvědčit. Při osobním kontaktu můžete tedy hodně získat, můžete však i hodně ztratit. Umění být úspěšný u osobního pohovoru lze získat z vlastní zkušenosti, tedy ponaučením se z rozhovorů, které jste již absolvovali. Proto každý pohovor, který absolvujete, je pro vás přínosem, budete-li se snažit vyvarovat chyb, kterých jste se již dopustili. Můžete si ale hodně pomoci a zjednodušit svoji situaci, pokud budete používat několik ověřených rad uvedených dále. 10. Příprava na pohovor 5.1 Informační příprava Úspěšný pohovor začíná vaší přípravou doma. V prvé řadě si najděte na internetu informace o firmě, do které se chystáte na pohovor. Zjistěte si, čím se firma zabývá, kolik má zaměstnanců, co vyrábí, jaké služby poskytuje, zjistěte si jména důležitých osob ředitel, personalista apod. Najděte si také informace o pracovním místě, na které se hlásíte. Jakákoliv informace o firmě, kterou budete u pohovoru znát, svědčí o vašem zájmu o práci a vytváří dojem, že jste cílevědomí, zvídaví a pracovití. Můžete se současně ze zjištěných informací dozvědět i některé podrobnosti, které využijete ve svůj prospěch při popisování vašich vlastních schopností. Stejný postup můžete zvolit, jestliže se chystáte na pohovor do vybrané školy. Důležitým krokem v přípravě na pracovní pohovor je promyšlení a shromažďování informací o vašich vlastních kompetencích. Co to jsou kompetence? Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, znalostí, postojů a hodnot. Jde tedy o komplexní pojetí osobnosti člověka ve světě práce. Z tohoto pohledu má také mladý člověk bez praxe co nabídnout na trhu práce. Promyslete si tedy, co zaměstnavatelům nabízíte. Všechny dokumenty, které se chystáte při pracovním pohovoru využít, ještě jednou zkontrolujte, abyste měli jistotu, že je máte u sebe a že je skutečně můžete při rozhovoru použít. Nejlepším způsobem přípravy je vložit si všechny dokumenty do složky. Co je vhodné mít při pracovním pohovoru u sebe: životopis 2 až 3 vyhotovení pro případ, že se výběrového pohovoru bude účastnit více osob blok na poznámky a psací potřeby píšící!!! diář pro zaznamenání další schůzky fotografii reference např. z už proběhlých brigád příp. doklady o dosaženém vzdělání vezměte si s sebou kopie a doklady o absolvovaných kurzech vezměte si s sebou kopie Cvičení: Stránka 93 z 151

94 Příloha 4 - Podklady pro lektora Trénink komunikace a naslouchání Vytvořte trojice. Jeden žák vypráví na libovolné téma 10 minut. Druhý naslouchá, může se doptávat. Třetí je pozorovatel, jen pozoruje rozhovor dvou osob. Ten, který naslouchal a doptával se, se pak pokusí prezentovat, co vypravěč řekl. Následuje výklad pozorovatele, co slyšel on. Ten, jehož názory a výroky jsou prezentovány, se poté vyjádří k jejich správnosti. Kritéria pozorování: Jak přesně je prezentován názor partnera (co je vynecháno, doplněno, změněno)? Co si naslouchající vložili do prezentace svého? A do třetice si znovu zopakujte (nejlépe tím, že si všechno budete psát na papír), které své předpoklady pro nabízenou práci budete zaměstnavateli v pohovoru uvádět. Použijte k tomu inzerát, na který reagujete, informace o firmě, které jste si našli. Počítejte s tím, že budete muset odpovídat na řadu otázek. Cvičení: Řeknete mi něco o sobě? Co je za touto otázkou: - Tato otázka se ptá na vás jako osobnost a vaše znalosti, dovednosti, zkušenosti. Využijte v odpovědi na tuto otázku všechno to, co jste si dříve připravovali (informace v životopise, motivačním dopise apod.). Jaké jsou vaše přednosti (klady, silné stránky)? Co je za touto otázkou: - Tato otázka se ptá na vaše přednosti. Mnoho lidí říká, že chlubit se je špatné, říká se samochvála smrdí, často také slýchávám, že přednosti musí posoudit druzí, ale pozor, tady je vychloubání na místě! Řekněte, v čem jste dobří, co se Vám povedlo, na co jste hrdí, co považujete za svůj úspěch. Uvědomte si, že zaměstnavatel vás nezná a neví o vás nic, co mu neřeknete. Jaké jsou vaše rezervy (nedostatky, slabé stránky)? Co je za touto otázkou: - Tato otázka se zajímá o to, zda jste schopni k sobě přistupovat kriticky a říci, co neumíte, co se vám nepodařilo, co chcete zlepšit. Pozor, je důležité si uvědomit, že všechno lze zlepšovat! Rezerva je něco, co lze doplnit (vlastní pílí, studiem apod.). Proč bychom měli zaměstnávat právě vás? Co je za touto otázkou: - Zde využijte informace, které jste si našli o firmě, čím budete firmě přínosem. Plus opět využijte so, co o sobě víte, jako o osobnosti, popište své vlastnosti, o kterých jste přesvědčení, že jsou výhodou. Proč chcete pracovat právě u nás? (v naší firmě?) Co je za touto otázkou: Stránka 94 z 151

95 Příloha 4 - Podklady pro lektora - Pro odpověď na tuto otázku musíte vědět, do jaké firmy jdete, co dělá, kdo ji vede apod. Dobře se na ni připravte, aby vás nezaskočila. Např. zajímá mne obor, ve kterém pracujete, chci se v něm rozvíjet. Firma má dobré jméno ve svém oboru. Firma má spokojené zaměstnance (mám známé, kteří u vás pracují) atd. Co jste dělal, když jste studoval / byl nezaměstnaný? Co je za touto otázkou: - Tato otázka se ptá na vaši aktivitu. Předpokládá, že nečekáte, až vám práce spadne do klína, ale že jste aktivní, navštěvujete kurzy, zdokonalujete se, využíváte všech příležití pro osobní rozvoj. Proč jste opustil své poslední zaměstnání / poslední brigádu? Co je za touto otázkou: - Určitě nebude dobře působit, když řeknete, že jste chodili do práce pozdě, měli konflikty apod. a proto vás z práce vyhodili. Jak tedy odpovíte? Varianta je: Byla to práce na dobu určitou. Zde také můžete využít referenční listy, pokud máte od bývalých zaměstnavatelů, a ukázat, jak s vámi byli spokojeni. Co chcete dělat za 3 roky? Co je za touto otázkou: - Promyslete si, co chcete dělat do budoucna. Zaměstnavatel možná chce stabilního loajálního zaměstnance, když se na tuto otázku ptá. Možná zaměstnavatel zvažuje, že investuje peníze do vašeho odborného růstu a chce, abyste nějakou dobu u něj pracovali a využili to, co do vás investoval pro jeho prospěch. Zvažte, jak si představujete svou profesní dráhu do budoucna. Jak jste vycházel s vedoucím (nadřízeným) v posledním zaměstnání? Co je za touto otázkou: - Základ NEPOMLOUVAT! Jak často jste chyběl v práci ve vašem minulém zaměstnání? Co je za touto otázkou: - Tato otázka se ptá na to, jak často jste nemocní a tudíž nejste přítomni v práci a musí za vás pracovat někdo jiný. Co myslíte, že chce zaměstnavatel slyšet? Jistě rád uslyší, že jste chyběli v práci jen výjimečně, a když už k něčemu takovému došlo, tak jste vše zajistili tak, aby byla práce včas a řádně dokončena. Co vaše zdraví? Co je za touto otázkou: - Jedna z otázek, které jsou diskriminační, a neměl by se na ně zaměstnavatel ptát. Stejně tak otázky: Kolik máte dětí? Jak je máte zaopatřeny? Zaměstnavatel by se neměl ptát, nicméně je běžnou praxí, že se tak děje. Rozmyslete si svou reakci. Jak bude vypadat, když na pohovoru řeknete: Toto je diskriminační otázka, odmítám na ni odpovědět. Radím, odpovídejte pravdivě a zdůrazněte, že si všechny své pracovní povinnosti plníte. Stránka 95 z 151

96 Příloha 4 - Podklady pro lektora Jaké zaměstnání hledáte? Co je za touto otázkou: - Otázka se ptá na to, co vlastně chcete dělat? Chcete skutečně tu práci, o kterou se ucházíte? Jakou máte praxi? Vykonával jste již práci, o kterou se ucházíte? Co je za touto otázkou: - Toto bude asi nejobtížnější otázky pro žáky, kteří právě vyjdou školu. Pokud jste v průběhu studia vykonávali brigády v oboru, o který se ucházíte, není problém, mluvte o svých zkušenostech z brigádní činnosti. Získáte tak velkou výhodu oproti těm žákům, kteří na brigády nechodili. Pokud jste v oboru nikdy nepracovali, připravte si ukázky svých zkušeností z činností, které jste se v minulosti museli naučit a pak jste ej dělali dobře. Tzn. budete prezentovat svou osobnost, to, jak se rychle naučíte věci dělat. Jste ochoten pracovat přesčas? Co je za touto otázkou: - Promyslete si, kolik času chcete v práci strávit. Je běžnou praxí zejména v administrativních a manažerských pozicích, že v práci trávíte delší čas než je předepsaná pracovní doba. Jaký si představujete výdělek? Co je za touto otázkou: - Říká se peníze až na prvním místě. U pracovních pohovorů platí, že o penězích mluvíme na závěr. Je to informace pro vás důležitá a proto doporučuji, i kdyby se zaměstnavatel nezeptal, zeptejte se vy. Pozor, ale až poté, co představíte pečlivě sebe a své kompetence! Podle čeho se v odpovědi na tuto otázku orientovat? Podle inzerátu, na který reagujete, podle obvyklých mezd v oboru a místě (!pozor důležité, jiné mzdy jsou v Praze a jiné v Ostravě!), které najdete na internetu apod. Uvědomte si, že u osobního pohovoru neexistují správné a špatné odpovědi, existují pouze odpovědi kvalitní a méně kvalitní. Připravte se na výše uvedené otázky tak, aby vás zbytečně nezaskočily. Zdrojem pro řadu informací o tom, jaké předpoklady by měli uchazeči o danou profesi splňovat a o mzdách naleznete na portálu: A u pracovního pohovoru se také ptejte vy dáváte tak najevo svůj zájem o práci a firmu. Cvičení: Připravte si otázky, na které byste se mohli ptát: - např. Jaká bude náplň mé práce? Komu budu podřízen? - řekněte si, co potřebujete vědět a formulujte otázky Stránka 96 z 151

97 Příloha 4 - Podklady pro lektora 2.2 Příprava sebe sama Na osobní pohovor připravte i sami sebe (vzhled, chování, náladu). Dbejte na to, abyste působili přiměřeně a vhodně pro místo, o které se ucházíte. Oblečení a úpravu účesu zvolte o něco lepší než takové, jaké byste nosili denně do práce, kdybyste byli přijati. Ženy se nejlépe uvedou v kostýmu a pěkné halence, mírně nalíčené, s méně nápadnými šperky a decentním parfémem. Muži se dobře uvedou v obleku nebo saku. Oblečení vždy přizpůsobte pozici, o kterou ucházíte. Nezapomeňte, že součástí oděvu jsou i vyčištěné boty, aktovka nebo větší kabelka, ne igelitová taška! Umyté vlasy a jemná kolínská nejlépe doplní váš vzhled. Vždy musíte působit čistě a vkusně. Dobře se vyspěte a odpočiňte si, abyste nebyli zbytečně nervózní a nesoustředění. Nikdy se neposilňujte alkoholem nebo léky! Věnujte své osobní přípravě dostatek času, abyste se cítili pohodlně. Cestu k zaměstnavateli si předem zjistěte, abyste věděli, jak dlouho vám trvá cesta, abyste nepřišli pozdě. Přijďte o 10 minut dříve pro zorientování se v místě. Dobrá příprava hodně ovlivní vaše chování u rozhovoru. Cvičení: Pro cvičení použijte techniku negativního brainstormingu. Zadání pro práce ve skupinách po max. 5 členech: Sepište všechny nápady, co musíte udělat pro to, abyste byli u osobního pohovoru neúspěšní. Následně skupiny výstupy prezentují. Na závěr shrňte výstupy do doporučení, co dělat, aby osobní pohovor byl úspěšný. Pozn.: Proč technika negativního brainstormingu? Protože odlehčí téma, žáci se pobaví, zasmějí. Důležité ale při této technice je dotáhnout ji do konce tedy do pozitivně formulovaných doporučení. 11. Neverbální komunikace Pro úspěšné absolvování osobních a pracovních pohovorů je dobré vědět, jaký význam pro sdělení má řeč těla. Komunikace, kde se nepoužívá slov, se nazývá řečí těla (jinak též neverbální komunikace). Až do dnešní doby bylo zaznamenáno asi milion signálů, které při komunikaci vysíláme. Jak dalece jsou pro nás tyto signály důležité? Cvičení: Vstup do dveří Zahrejte si na vstup do dveří k pracovnímu pohovoru a říkejte stále stejná slova: Dobrý den, jmenuji se Alena Nováková a přišla jsem na pracovní pohovor na místo asistentky. Zahrejte vstup do dveří jako: 1. nervózní člověk 2. agresivní člověk Stránka 97 z 151

98 Příloha 4 - Podklady pro lektora Úkolem pozorovatelů je všímat si toho, co vidí na první pohled držení těla, gesta, mimika, tón hlasu. Následně sepište, jak se každý typ člověka projevoval, co bylo patrné na první pohled a jak to působilo. Cvičení: Napište na tabuli: VERBÁLNÍ KOMUNIKACE (SLOVA) HLASOVÁ MODULACE (HLAS) NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE (REČ TĚLA) Vybídněte žáky, aby tipovali a vyjádřili v %, jak se na prvním dojmu podílí výše uvedené. Diskutujte spolu o jejich názorech. Při prvním kontaktu slova vyjadřují jen 7 % z celkového sdělení, 38 % vyjadřuje hlas (tón hlasu, jeho síla, melodie a ostatní zvuky) a celých 55 % zahrnuje řeč těla neverbální komunikace. 6.1 Modulace hlasu Už se vám asi stalo, že jste s někým hovořili a něco se vám nezdálo? Dotyčný člověk nepůsobil přesvědčivě. Mohlo to být třeba proto, že jeho tělo naznačovalo něco jiného, než říkala jeho ústa. Nebyl tzv. kongruentní. Možná ani sám nevěřil tomu, co vám sděloval nebo vás záměrně klamal. Do oblasti neverbální komunikace patří kromě gest a mimiky i hlas, jeho síla, tón a rychlost mluvy. Cvičení: Tón hlasu Řekněte různými tóny hlasu: Mám tě rád. Na kolik možností jste přišli? Vřelé vyjádření, hrané, otázka, ušklíbnutí,,,, atd. Podle názorů odborníků se slova používají k předání informace, zatímco řeč těla prozrazuje pocity lidí. Určitá sdělení mohou být přenášena pouze řečí těla, například pokrčením ramen při vyjádření, že něco nevíme, kroucením hlavou při nesouhlasu, přikyvováním při souhlasu, výstražným pohybem ukazováčku při kárání dítěte apod. 3.2 Gesta Výzkumy, které byly provedeny u slepců, ukazují, že i oni používají ve stejných situacích gesta, jako ostatní jedinci. V tomto případě jde o vrozená gesta. Mnoho gest a pohybů je ale ovlivněno kulturou a prostředím, ve kterém žijeme. Mezi obecná gesta a projevy patří pokyvování nebo kroucení hlavou, úsměv, krčení ramen, krčení nebo povytažení obočí. U Stránka 98 z 151

99 Příloha 4 - Podklady pro lektora některých gest platí, že v jedné zemi mohou být použita v naprosto odlišném významu než ve druhé. Cvičení: Vybídněte žáky, aby ukazovali různá gesta a hledejte společně jejich významy 3.3 Vysvětlení některých projevů řeči těla Následující interpretace gest jsou pouze pomůckou v tréninku četby řeči těla, nelze je však jednoduše aplikovat v každé situaci, vždy záleží na daném člověku a jeho vnějších projevů. Gesta dlaní - Otevřená dlaň byla vždy spojována s pravdomluvností, upřímností a vstřícností. Toto gesto se používá naprosto spontánně. Naopak např. manžel, který vymýšlí výmluvu, kterou by vysvětlil svůj pozdní příchod, má tendenci dlaně skrývat. I dítě, když lže, dá automaticky ruce za záda. Dlaň napovídá i to, jakou moc nad ostatními člověk má. Například dáváte někomu pokyn Ukliď to! a přitom gestikulujete dlaní vzhůru. V tomto případě to znamená, že jste příliš měkký a těžko se prosazujete. Naopak, je-li dlaň sklopena přitom, když ukazujete na předmět, který by se měl uklidit, zdůrazňujete tím fakt, že si za příkazem pevně stojíte. Sevřená dlaň a vysunutý ukazováček. je jedním z nejnepříjemnějších gest. Úkol bude sice splněn, ale v napjaté atmosféře strachu a hrozby. Podání ruky - Pozdrav gestem ruky se traduje už od dob pravěku. Tehdy jeskyní muži lovci zdvihali ruce, aby ukázali, že přicházejí v míru a nemají zbraně. Takto se zdravili i staří Římané. Při podání ruky hraje roli směrování dlaní. Vedoucí Vám podá vaši ruku tak, že ji obrátí dlaní vzhůru. - Politikovo gesto znamená, že ten, kdo ho používá, vám oběma rukama uchopí podávanou pravici. Snaží se přitom vzbudit dojem srdečnosti a bodrosti, chce zapůsobit. Zcela jistě už jste se setkali s pozdravem leklá ryba, kdy je vám nabídnuta téměř bezvládná končetina. Určitě to na vás zapůsobilo nepříjemně a přemýšleli jste, co vám na tomto člověku nesedí. Opakem je příliš silné sevření podané ruky, spojené s mohutným potřásáním. Cvičení: Zorganizujte cvičení, kdy jeden žák bude dle instrukce podávat svým spolužákům jako leklá ryba, druhý bez zájmu, třetí se zájmem o druhého. Diskutujte o pocitech, které různá podání ruky vyvolala v příjemcích. Gesta rukou a paží - Velmi obvyklým gestem jsou ruce, zaklesnuté do sebe. Sepjaté ruce se objevují tehdy, když popisujete nějaký svůj neúspěch nebo nepříjemný zážitek tedy když se Stránka 99 z 151

100 Příloha 4 - Podklady pro lektora setkal s negativním postojem. Další obdobou je gesto, kdy člověk stojí a ruce má spojeny před tělem. To je výraz velmi nízké sebejistoty. - Prsty mohou být spojeny do jakési stříšky. Toto gesto často používají šéfové, když hovoří se svými podřízenými. Je to výraz sebevědomí a nadřazenosti. Pohyby rukou po obličeji - Právě pohyby rukou po obličeji někdy usvědčují partnera ze lži. Zajímavé je i vysvětlení, že když si váš partner zakrývá rukou ústa, nemusí to znamenat, že lže on, ale že má pocit, že lžete vy! - Dotýkání se ucha může znamenat mnohé, například roztěkanost nebo nervozitu. - Když se člověk nudí, má tendenci si rukou podpírat hlavu, jako by se bál, aby neusnul. Ten kdo chce pouze předstírat zájem má opřenou hlavu o dlaň a vysunutý ukazováček. - Výraz nesouhlasu nebo negativního postoje vypadá tak, že se váš partner dotýká brady a ukazováček má podél tváře. Zkřížené ruce - Schovávat se za nějakou překážku je zcela přirozený projev, který jsme si osvojili už v dětství. Například když je někdo nervózní, nebo když se bojí, zkříží ruce, což je signál, že se obává nebezpečí. Obdobně můžeme vysvětlit i gesta dolních končetin. Má-li někdo křečovitě zaklesnutou jednu nohu přes druhou a celé držení těla velmi strnulé, je to znánka nechuti k tomu, s kým jedná. Kontakt pohledem - Ti, kteří nemají co skrývat a důvěřují sobě i svému partnerovi, nemají problém udržovat s tím, s kým jednají stálý kontakt pohledem. Ti, kteří něco tají nebo lžou, rádi pohledem uhýbají. Z očních zorniček můžete vyčíst i zaujetí. Hovoříte-li o něčem, co druhého zajímá, jeho zorničky se rozšíří. Cvičení: Jaká gesta a mimika jsou typická pro hněv, popište: Jaká gesta a mimika jsou typické pro strach, popište: Jaká gesta a mimika jsou typické pro radost, popište: Která gesta podle vás značí uvolněnost a pohodu: Jak byste se chovali u přijímacího pohovoru: 3.4 Chyby ve vnímání druhých lidí První dojem (haló efekt) - Je založen na principu vytvoření postoje k druhé osobě na základě nápadných znaků za spolupůsobení kontextu místa nebo situace (příklad: univerzitní profesor při Stránka 100 z 151

101 Příloha 4 - Podklady pro lektora úklidových pracích). První dojem má tendenci přetrvávat a ovlivňuje tak další průběh komunikace, další komunikační setkání. Černobílé vidění - Je založeno na sympatiích a antipatiích. Osoby sympatické - pozitivní hodnocení, nesympatické - negativní. Obvykle nedovedeme posoudit osobnost jako celek s různorodými vlastnostmi (například naše hodnocení politiků). Chyby kontrastu a podobnosti - Člověk má tendenci všímat si u druhých lidí buď vlastností rozdílných a nebo podobných jemu samému. Předsudky - Předem vytvořené soudy, bez rozumového poznání, nekriticky přejaté od osob, kterým věříme. Soudy tradované z generace na generaci. Nálada - Pozitivní a negativní emoční vyladění ovlivňuje vnímání lidí, stejně působí únava a přesycenost podněty. Sociální klima, sociální rámec - Idealizace nebo nepřijetí jednotlivce na pozadí skupiny, vnímání na základě sociální role (např. známý umělec). Vzájemné postavení - Nadřízenost podřízenost, rovnocennost postavení. Cvičení: Vybídněte žáky, aby vyjádřili bez použití řeči emoce, jen obličejem a hádejte jejich význam. Cvičení: Detektor lži Vhodné pro skupiny po max. 15 žácích. Žáci stojí v půlkruhu kolem židle, na které sedí jeden vybraný žák. Po dobu dvou minut mohou členové skupiny tomu, kdo sedí na židli, pokládat libovolné otázky. Postupně se vystřídají všichni členové skupiny. Hráč sedící na židli musí odpovídat nepravdivě (tuto instrukci však má pouze tento hráč, skupina o této instrukci neví). Následuje rozbor: Podle čeho poznali, zda hráč odpovídá pravdivě či nepravdivě? Jak neverbálně se hráč projevoval? Co hráče ve skupině překvapilo? Stránka 101 z 151

102 Příloha 4 - Podklady pro lektora Co cítil dotazovaný hráč? 3.5 Jak funguje osobní prostor Každý kolem sebe potřebuje nějaký prostor. Jeho velikost závisí na mnoha okolnostech. Jsou lidé, tzv. kontaktní typy, kterým nevadí blízký kontakt s druhými lidmi, ale jsou i typy tzv. nekontaktní, které vyžadují větší prostor okolo sebe, aby se cítili pohodlně a bezpečně. Obecně platí toto: Osobní prostor do 60 cm - Tento prostor si udržuje každý člověk jako svoje území, kam nedovolí vstup cizím osobám. Sem mohou skutečně jen ti nejbližší. Dojde-li k narušení vetřelcem, vyvolá to vůči němu silně nepříjemný pocit. Prostor do 1,5 m - Na tuto vzdálenost se staví lidé při přátelských setkáních v práci i ve společnosti. Prostor do 3,5 m - Je to odstup, který udržujeme vůči cizím osobám a neznámým lidem. Do této vzdálenosti od ostatních se většinou postaví ten, kdo vstoupil do neznámé společnosti. Veřejný prostor více než 3,5 m - Tuto vzdálenost si udržuje řečník od svého publika. Při komunikaci je potřeba dodržovat pravidlo: Nenarušovat prostor partnera! Přistupte k druhému člověku jen na tu vzdálenost, kterou on sám dovolí a která mu je pohodlná. Když tuto hranici překročíte, poznáte to na změně jeho chování. Začne se ošívat, zneklidní a snaží se od vás odtáhnout. Můžete ho proti sobě snadno popudit. Hra: Na pašeráky a celníky Tři žáci jdou za dveře a lektor jim předá kontraband (obálku s cukrem nebo solí), účastníci se sami dohodnou, kdo a jak bude kontraband pašovat, pak vstoupí do učebny. Ostatní účastníci mají za úkol zjistit, kdo pašuje. Nesmí se pašeráků dotýkat, svlékat a podobně, pouze pokládat otázky a sledovat jejich neverbální projevy. 3.6 Trocha psychologie Uvědomte si, jaké jsou vaše vnitřní motivy pro vybranou práci. Hučín (2001) mluví o dvojím rozdělení pracovní motivace: Stránka 102 z 151

103 Příloha 4 - Podklady pro lektora 1. Lidé, u kterých převládá orientace na úspěch, bývají vysoce výkonově motivovaní, a to tím více, čím konkrétnější cíl před sebou mají. Většinou vnímají nároky v práci jako výzvu. Plháková (2004, 372) upozorňuje na to, že příliš silná motivace k nalezení řešení problému, příliš silné zaměření na dosažení cíle, působí rušivě. Tedy i příliš silná motivace k nalezení zaměstnání může působit potíže (zklamání z neúspěchu a následné psychické problémy, apatie apod.). Velmi negativně působí, když je stanoven časový limit (např. datum dokončení studia, doba poskytování podpory v nezaměstnanosti) a nenalezení zaměstnání má za následek postih (např. finanční - závislost na sociálních dávkách). Vzniká úzkost, která zabraňuje člověku přemýšlet v širších souvislostech. Lidé orientovaní na úspěch mají dobrý vklad do absolvování pracovního pohovoru, půjdou do nich na plno s vírou v úspěch. To se projeví na jejich neverbální komunikaci, která bude přesvědčivá. V případě neúspěchu vězte, že další pohovor absolvujete ještě lépe. Poučte se s chyb a berte pohovory jako výzvu a příležitost ke změně. 2. Jiní lidé se spíše snaží vyhnout neúspěchu. Nároky v práci vnímají jako ohrožení, a bývají proto ve svém přístupu daleko méně aktivní než první skupina. Dle Plhákové (374, 2004) se lidé bojí selhání a výkonovým situacím se vyhýbají. Jednají tedy v souladu s českým příslovím: Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Pokud nevěříte, že budete úspěšní, můžete mít štěstí a budete. Často se tak děje právě proto, že tzv. netlačíte na pilu a necháváte situace volně plynout. Velmi často je ale na vaši neverbální komunikaci něco divného, v předchozím textu jsme mluvili o nekongruenci (Navarová, 2007). Podnět pro zamyšlení: Jak přistupujete ke zkouškovým situacím ve škole, v životě? Diskutujte o tom společně. 12. Druhy pracovních rozhovorů Způsob, jakým s vámi zaměstnavatel vede pohovor, může mít několik podob. Měli byste být na to připraveni a nenechat se překvapit. Způsoby, kterými zaměstnavatelé vedou pohovory, si vyžadují od vás i různé způsoby reagování, různé odpovědi. Připravte se také na to, že s vámi může hovořit jeden člověk (personalista nebo majitel firmy), ale také více osob najednou ve formě výběrové komise. Volný rozhovor, tzv. nestrukturovaný - Jedná se o zcela volně vedený rozhovor, kdy vám zaměstnavatel klade otevřené otázky, které si předem nepřipravoval. Rozhovor probíhá jako přátelské setkání. Ve svých odpovědích se můžete volně rozpovídat, zabíhat i k podrobnostem. V průběhu rozhovoru se můžete sami ptát na podrobnosti, které zajímají vás. Zaměstnavatel si často nedělá žádné písemné poznámky o vašich odpovědích nebo si jen občas něco zapíše. Stránka 103 z 151

104 Příloha 4 - Podklady pro lektora Polostrukturovaný rozhovor - Jedná se o rozhovor, kdy má personalista připravenu strukturu a základní otázky, na které potřebuje znát odpovědi od všech uchazečů. Další prostor v průběhu rozhovoru je ale volný. Připravený rozhovor s písemným zápisem, tzv. strukturovaný (pro všechny uchazeče shodně vedený) - Je to rozhovor, kdy vám zaměstnavatel klade předem připravené otázky. Nejčastěji je čte ze své písemné přípravy a současně si zapisuje pod otázky vaše odpovědi. Průběh rozhovoru vám může trochu připomínat výslech. V takovém rozhovoru nesmíte odbíhat ve svých odpovědích od toho, na co se vás zaměstnavatel ptal, můžete se však průběžně ptát na podrobnosti, které vás zajímají (pokud vám zaměstnavatel sám neřekne, že dostanete prostor na své otázky až na závěr rozhovoru). Tento způsob rozhovoru si od vás vyžaduje přesné a jasné formulování vašich odpovědí na otázky. Zapamatujte si pravidla, která vám zaměstnavatel na začátku rozhovoru sdělí a dodržujte je celou dobu. Každou odpověď si předem dobře promyslete, nebojte se na chvíli mlčet, než něco odpovíte. 7.1 Způsob jednání - doporučení Cvičení: Tříbení pozorovacích schopností Skupina žáků vytvoří dvě stejně početné řady, které stojí proti sobě. Po dobu dvou minut pozoruje každý toho člena skupiny, který stojí přímo proti němu. Pak se obě řady otočí tak, aby se už neviděly, a každý na sobě změní tři věci. Potom se hráči opět otočí k sobě a snaží se tři změny identifikovat. Následuje diskuse: Volí hráči změny, které se dají identifikovat snadno, nebo obtížné prvky? Čeho si hráči všímají, co opomíjejí? Jak mohou pozorovací schopnosti trénovat? A k čemu je mohou využít? Všímejte si lidí a věcí okolo sebe i u pracovních pohovorů. Vše co vypozorujete můžete zužitkovat v rozhovoru! Váš celkový dobrý dojem doplní vaše chování. Dodržujte ve svém chování tato pravidla: Na schůzku přijďte přesně v dohodnutém čase, dejte si dost času na to, abyste našli před schůzkou správnou kancelář. Do místnosti vstupte po zaklepání, vejděte sebevědomě, vzpřímení ne shrbení, představte se a řekněte proč a za kým jmenovitě přicházíte, např. Dobrý den, jmenuji se Jan Novák a Stránka 104 z 151

105 Příloha 4 - Podklady pro lektora jsem pozván dnes na 10 hodin na pohovor ve věci obsazení pracovního místa přípraváře. Při mluvení se dívejte do očí tomu, s kým hovoříte, snažte se mírně usmívat. Počkejte, až vám zaměstnavatel podá ruku a vyzve vás, abyste se posadil. Nabídne-li vám zaměstnavatel nápoj, neodmítejte, dejte si něco nenáročného (minerálku). Sedněte si pohodlně - nikoliv nedbale (jako doma se spokojeně rozložit), nenechávejte si tašku na klíně. Nedávejte ruce do kapes ani si nesahejte na obličej. Neklepejte prsty o stůl, necvakejte propisovací tužkou. Vždy mějte příruční tašku a v ní poznámkový blok a tužku. Ty si k rozhovoru připravte na poznámky. V průběhu rozhovoru nezapomeňte na zdravě sebevědomé dospělé chování. Nevystupujte pasivně ani agresivně. Nedívejte se do stropu, nemračte se ani neušklíbejte. Když kladete otázky vy, nepoužívejte otázky obsahující i odpověď ( Vaší firmě se v poslední době moc nedaří, že ano?, To jsme si dobře popovídali, že? ), formulujte své otázky jasně a stručně. Používejte jenom pozitivní - kladné formulace, nepoužívejte ve větách zápory, např. Nerad ruším, Kdyby vás to neobtěžovalo 13. Průběh osobního pohovoru Průběh osobního pohovoru se zaměstnavatelem má čtyři hlavní části. Každá část má svůj smysl. Většina pohovorů u zaměstnavatele se tímto postupem řídí. Buďte na něj připraveni. 8.1 Zahájení rozhovoru Patří sem: - představení se (všech, kdo se rozhovoru účastní), - sdělení si smyslu - účelu pohovoru (např. zda se jedná o pohovor v rámci výběrového řízení, zda jste jediný uchazeč o místo ), - vyjasnění průběhu pohovoru (např. nejprve se bude ptát zaměstnavatel, pak si vás z něčeho vyzkouší, pak se můžete ptát vy nakonec se dozvíte výsledek). Úkoly zaměstnavatele: - měl by zopakovat, o jakou pracovní pozici se v pohovoru jedná, - měl by říct pravidla průběhu rozhovoru říct vám co budete postupně v průběhu pohovoru dělat, kdo a kdy bude mluvit, - měl by říct, zda je součástí pohovoru i nějaká praktická zkouška (např. práce s počítačem, vyplnění odborného testu apod.) nebo psychotesty, - zda se budete moci zeptat na to, co vás zajímá, a kdy v průběhu pohovoru, - měl by říct, co bude výsledkem pohovoru (případně, co bude následovat) Stránka 105 z 151

106 Příloha 4 - Podklady pro lektora Váš úkol: - dobře naslouchat dávat najevo, že rozumíte sdělením zaměstnavatele - reagovat na sdělení zaměstnavatele krátkými větami, jednoslovně Cvičení: Napište tři formulace vět, kterými se přivítáte se zaměstnavatelem: a) b) c). 5.2 Zjišťování informací Patří sem: - získání potřebných informací a to zaměstnavatelem i vámi Úkol zaměstnavatele: - krátce shrne informace o vás, které ví z vašich osobních materiálů - klade otázky a získává nové informace, které potřebuje - vyzve i vás, abyste se zeptali na to, co vás zajímá Váš úkol: - vyhnout se hanění třeba školy, úřadu práce nebo bývalého nadřízeného - vyjadřovat se konkrétně, jasně a tak, aby bylo stále jasné, že chcete pracovat právě u této firmy - mluvte pravdu a slibujte jen to, co budete moci splnit, pokud něco neumíte, řekněte, je-li to možné, že se to doučíte - při krátkém shrnutí informací zaměstnavatelem odpovídejte krátce, ve smyslu souhlasu nebo doplnění informací - při dotazování odpovídejte v souvislých rozvitých větách - ve chvíli, kdy dostanete prostor na vlastní dotazy, se na něco zeptat, ptejte se na to, co potřebujete vědět o práci: co konkrétně budete dělat, pokud budete přijati co je náplní práce kdo je nadřízeným jaká je pracovní doba od kdy do kdy, směnnost kde je pracoviště zda jsou s prací spojeně nějaká školení od kdy je možný nástup zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou zda je nejprve sjednávaná tzv. zkušební doba Stránka 106 z 151

107 Příloha 4 - Podklady pro lektora kde je možné stravování na závěr patří rozhovor o platu Cvičení: Napište své krátké ale výstižné představení se svých profesních předpokladů k hledané práci tak, jak byste odpovídali při osobním pohovoru zaměstnavateli na jeho otázku: Proč se hlásíte na námi nabízené místo? Jaké máte pro práci u nás předpoklady? Součástí řady přijímacích řízení jsou psychotesty, Assessment centra nebo testy odborných znalostí (práce na počítači, účetní operace, dotazy na řešení konkrétních situací apod.). vyzkoušejte si vyplnit některé psychotesty, aby jste věděli, co se o vás může zaměstnavatel dozvědět. Testy dostupné na internetu najdete např.: Vzájemná dohoda Patří sem: - sdělení, k čemu pohovor dospěl a co bude po pohovoru následovat Úkol zaměstnavatele: - sdělit vám, k jakému závěru dospěl nebo jak bude postupovat dále Váš úkol: - vyslechnout závěr zaměstnavatele - můžete svými slovy zopakovat, jak jeho závěru rozumíte jako potvrzení, že jste správně pochopili, - zeptat se doplňujícími otázkami, pokud ještě něco potřebujete vědět nebo zaměstnavatel něco důležitého neřekl sám Stránka 107 z 151

108 Příloha 4 - Podklady pro lektora - zopakujte zaměstnavateli následující kroky a termíny následujících kroků 5.4 Závěr Patří sem: - rekapitulace znění dohody a vyslovení souhlasu s dohodou, rozloučení Úkol zaměstnavatele: - dát zřetelně najevo, že rozhovor považuje za ukončený - vyzvat vás k posledním dotazům - rozloučit se Váš úkol: - reagovat souhlasem nebo doplňujícími dotazy - projevit optimismus vůči výsledku pohovoru a následným akcím - rozloučit se s úsměvem. Cvičení: Napište tři formulace, kterými se pozitivně rozloučíte se zaměstnavatelem: a) b) c). Každý osobní pohovor je úspěšný, budete-li jej považovat za příležitost si vyzkoušet své reakce, naučit se působit pozitivně a vyrovnaně. Proto si po každém pohovoru nejprve vydechněte a teprve po krátkém čase, třeba za den sami sobě řekněte, co a proč se v pohovoru odehrálo. Jak se to dá příště provést jinak? Můžete k tomu využít následující hodnotící dotazy: Jestliže jste již absolvovali výběrový pohovor, odpovězte na tyto otázky: 1. Přišel jsem včas a řádně oblečený? 2. Pozdravil jsem, představil se (s úsměvem) a sdělil jsem důvod své návštěvy (přesný název pracovní pozice)? 3. Předložil jsem všechny požadované materiály? 4. Proběhlo jednání podle mých představ? 5. Porozuměl jsem všem otázkám? Stránka 108 z 151

109 Příloha 4 - Podklady pro lektora 6. Byly mé odpovědi stručné a věcné? 7. Byly mé odpovědi zaměřené na přínos společnosti? 8. Zaskočily či překvapily mě některé otázky? Které? 9. Zůstaly některé otázky bez mé odpovědi? Které? 10. Respektoval jsem opodstatněnost otázek? 11. Vyjádřil zaměstnavatel nějaké pochybnosti k mé osobě? Jaké? 12. Mluvil jsem o svých nedostatcích? 13. Bylo jednání vedeno v přátelském duchu? 14. Bylo jednání vedeno přiměřeným dialogem? 15. Slíbil jsem něco? Co? 16. Stanovili jsme následný postup? 17. Co udělám pro dodržení dohody? 18. Poděkoval jsem a rozloučil jsem se? 19. Byl jsem se svým jednáním spokojen? Nyní máte všechny potřebné informace k tomu, jak probíhají pracovní pohovory. Máte také připraveny všechny potřebné dokument a formulace. Jediné, co potřebujete, je trénink. Proto trénujte. Cvičení: Sebeprezentace I. trénink: Každý žák si připraví prezentace sebe sama na 1 3 minuty (dle stupně školy), předstoupí před komisi složenou ze tří spolužáků a prezentuje. Komise jen poslouchá. Zpětnou vazbu dostane od ostatních pozorovatelů každý pozorovatel řekne: 1. co se mu na prezentaci líbilo 2. co by mohl prezentující doplnit nebo tip, co udělat jinak 3. co oceňuje na prezentovaném jako osobnosti Prezentující si může udělat poznámky a zapracovat do své prezentace nápady a tipy spolužáků. Pozn.: Prezentaci můžete také nahrávat na kameru a udělat rozbor i ze záznamu, kdy na otázky odpovídá také sám prezentující poté, co vyslyšel hlasy pozorovatelů. II. trénink: Zinscenujte pracovní pohovor. Komise si rozdělí role a otázky. Uchazeč vstoupí do dveří, představí si a dále je pracovní pohovor v režii komise, která pokládá otázky a uchazeč reaguje. Stránka 109 z 151

110 Příloha 4 - Podklady pro lektora Následuje rozbor, kdy se pozorovatelé rozdělí do 3 skupin a vytvoří společné vyjádření k tomu: 1. co se jim na prezentaci líbilo 2. co by mohl prezentující doplnit nebo tip, co udělat jinak 3. co oceňují na prezentovaném jako osobnosti Své výstupy prezentují uchazeči a komisi. Komise se také může vyjádřit k výše uvedeným bodům. 14. Literatura Hučín, J. (2001). Inteligence ke kariéře nestačí. Psychologie Dnes. Dostupné na: d33e6891f3918e6a3da91a&wrong_session_id=1/ Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia Navarová, S. (2007). Psychologický profil kariérový typů nezaměstnaných. Olomouc: disertační práce Interní zdroje: Metodika projektu Kariérový koučink do škol Skripta Trh práce Stránka 110 z 151

111 Příloha 4 - Podklady pro lektora Konec prokrastinace: vylepšete si svůj time management 15. Úvod Mezi českými studenty se rychle rozšiřuje slovo prokrastinace. Na internetu se studenti dočtou, že při odkládání úkolů nejde o jejich lenost, ale o nemoc. Dále v textu se budeme zabývat zejména možnostmi, jak s proktastinací pracovat. Toto téma mohou pedagogové zařadit do výuky tématu např. Člověk a jeho svět nebo jako projektový sen na téma Člověk a čas. 16. Co je to prokrastinace Cvičení: Zamyslete se nad následujícími tvrzeními a oznámkujte se, do jaké míry na vás platí: Často plním úkoly, které jsem si naplánoval/a, se zpožděním několika dnů. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Často odkládám nákupy věcí tak dlouho, že už je nakonec vyprodáno (např. lístky na koncerty atd.). 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Když mi zazvoní budík, nikdy nevstanu ihned. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Napsaný dopis nechávám ležet na stole i několik dní, než jej odešlu. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Vánoční dárky nakupuji na poslední chvíli. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Na zmeškané hovory neodpovídám nebo odpovídám se zpožděním. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Stránka 111 z 151

112 Příloha 4 - Podklady pro lektora Úkoly, které nezaberou moc času, plním více dní. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Odkládám úkoly na později. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Při plnění úkolu se věnuji i jiným činnostem. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Pociťuje často nervozitu. 1 vůbec neplatí 2 spíše neplatí 3 platí z 50% 4 spíše platí 5 úplně platí Čím více 5, tím je prokrastinace větší. Prokrastinace je výrazná, až chorobná tendence odkládat splnění povinností (či úkolů) na později. Slovo vzniklo z latinského procrastino (na zítřek, odložit). Prokrastinace se většinou týká nepříjemných úkolů, motivací je často obava, například z neúspěchu, selhání (http://www.slovnik-cizich-slov.net/prokrastinace/). Podle webu poradna.adiktologie.cz o prokrastinaci hovoříme tehdy, když dojde ke vzniku neúměrně veliké časové prodlevy mezi úmyslem či odhodláním začít pracovat na úkolu (nebo jej dokončit) a skutečným zahájením (nebo ukončením) práce. Časová prodleva je neadekvátní tehdy, když čas, který je potřebný pro jeho zdárné splnění neodpovídá vnitřním normám a/nebo schopnostem jedince, který prokrastinuje (http://poradna.adiktologie.cz/article/clanky-o-tematu-2/co-je-toprokrastinace/). Cvičení: Zadejte žákům práci do skupin s následnou prezentací výstupů. Čas 10 minut na skupinovou práci. Zadání: Poraďte se mezi sebou a sepište nejčastější příčiny prokrastinace. Následují prezentace výstupů a diskuse o příčinách prokrastinace s cílem uvědomit si, že prokrastinace je nepříjemné omezení v životě, se kterým může pracovat každý žák sám za sebe. Stránka 112 z 151

113 Příloha 4 - Podklady pro lektora 2.1 Lze prokrastinaci omezit? Za organizací vlastní práce stojí vždy naše osobnost. V prvé řadě je proto nutné se zabývat sebepoznáním svých návyků a zlozvyků. Pokud má být práce efektivní, musí být řízená. Pokud má být práce řízena efektivně, musíme mít dobrou paměť. Efektivně zaměřit své úsilí umožňují dobře stanovené cíle, které společně se správným definováním priorit jsou základem plánování času. Součástí efektivní organizace práce je i dovednost bránit se časovým ztrátám a nadměrnému působení stresu, který má vliv, mimo jiné, na zhoršené fungování paměti. Jestliže nezvládnete udělat, co chcete, a cítíte se přetíženi, nemusí to být proto, že máte hodně práce. 17. Pár informací o fungování mozku a lidské paměti Paměť je jednou z nejdůležitějších schopností člověka v době, kdy nás obklopuje komplexní společenské prostředí. Práce, kultura, věda, technika, výchova, vzdělávání to všechno předpokládá dobrou paměť (Čáp, s 45, 1997). Význam paměti a schopnosti učit se novým věcem se zvyšuje také s oddalováním odchodu do důchodu a tím zvýšenými nároky na aktivní práci také kolem 60 let věku. Paměť úzce souvisí s komfortním prožíváním našeho života. 3.1 Definice paměti V nejširším slova smyslu je paměť schopnost zaznamenávat životní zkušenost (Plháková, přednáška Obecné psychologie UP, ). Paměť úzce souvisí se schopností učit se. Je to schopnost vštěpovat si (vštípivost), uchovávat (úchovnost) a vybavovat (výbavnost) minulé vjemy a zážitky (Radimský a kol., s 18, 1997). Jelikož paměťové schopnosti souvisí s uspokojivým životem člověka (zejména ve stáří), byla paměť nesčetněkrát zkoumána. Nejznámější výzkumy má na kontě H. Ebbinghaus, který vydal monografii Paměť, v níž shrnul výsledky svých výzkumů. Důležité je upozornit, že zkoumal sám sebe. Jeho největší přínos do psychologie je objev kapacity krátkodobé paměti. Rozsah naší krátkodobé paměti je položky (Attkinson, s. 273, 2003). Cvičení: Zapamatujte si během 30 sekund: MEVARDZOPMÝNČEDRSES Pravděpodobně nebudete schopni opakovat celou řadu, která obsahuje 16 písmen, správně na 1. pokus. O co jednodušší zapamatování bylo, pokud jste si všimli, že písmena tvoří spojení SE SRDEČNÝM POZDRAVEM v obráceném pořadí, pak byl váš úkol snadný (inspirace Atkinson, s 273, 2003). Stránka 113 z 151

114 Příloha 4 - Podklady pro lektora Ebbinghausovy výzkumy kritizoval např. britský psycholog F. Bartlett, který preferoval zkoumání paměti v každodenních situacích tak, jak ji lidé využívají metoda opakované reprodukce (po přečtení méně známého příběhu zkoumané osoby interpretovali příběh v souladu se svými dříve utvořenými kognitivními schématy - paměťovými stopami). 3.2 Složky paměti 1. Senzorická paměť ultrakrátká, která uchovává vjemy po velmi krátkou dobu (desetiny vteřiny). Ty informace, na které zaměříme pozornost, jsou převedeny ze senzorické paměti do krátkodobé paměti. Ostatní senzorické stopy se rozpadají, uvažovalo se také o tom, že některé informace přecházejí ze senzorických zásobníků do dlouhodobé paměti. 2. Krátkodobá paměť informaci bez opakování jsme schopni ve vědomí podržet sekund. Podržení v krátkodobé paměti lze efektivně prodloužit pomocí tichého, subvokálního opakování. Kapacitu krátkodobé paměti můžeme rozšířit pomocí sdružování informací do smysluplných jednotek, rozdělením do skupin (např. tel. čísla) či mnemotechnickými pomůckami. Příklad mnemotechnické pomůcky: 1. Příklad: Pamatujete Rovníkový poloměr planety Země v kilometrech? (Řešení: Šetři se osle = 6 378) 2. Příklad: Čísla nouzového volání: Policie, Hasiči, Ambulance (Řešení: policie - 8 jako pouta, hasiči - 0 jako stočená hadice, Ambulance - 5 jako vozíček pro hendikepované) 3. Příklad: Kdy se v češtině používá zájmeno mě a kdy mně? (Řešení: mě - 2 písmena se používá ve 2. a 4. pádě - ode mě, slyšel mě, což jsou násobky čísla 2; mně - 3 písmena se používá ve 3. a 6. pádě, což jsou násobky čísla 3.) (zdroj: Cvičení: Nalezněte společně s žáky mnemotechnické pomůcky pro aktuálně probírané učivo ve škole. Stránka 114 z 151

115 Příloha 4 - Podklady pro lektora 3. Dlouhodobá paměť obrovská zásobárna relativně pasivních informací. Kapacita je neznámá (miliardy informačních jednotek). Často nás ale může zradit ve vybavování, což je slabé místo paměti. Dělí se na dvě části: Explicitní paměť: Implicitní paměť: epizodická paměť (autobiografická paměť) osobní vzpomínky vzpomínáme si na ně na základě nějakého obrazu, slova, vůně, emoce sémantická paměť obsahuje pojmy, kognitivní schémata, vědomosti o světě paměť pro zautomatizované dovednosti, kdy dochází k oddělení od vědomí (jízda na kole, řízení auta apod.) Když zapomeneme informace, nemusí to znamenat, že jsou úplně ztraceny. Budeme schopni si je vybavit, pokud nám je něco připomene. To je jeden z důvodů, proč zakládáme rodinná alba (Attkinson, s. 278, 2003). 3.3 ZAJÍMAVOSTI O LIDSKÉM MOZKU JAKO CENTRU PAMĚTI Co možná o lidském mozku nevíte: váží cca 1300 gramů sestává z cca 100 miliard nervových buněk celková délka nervové sítě je asi kilometrů (2,5 x delší než rovník) má kapacitu paměti jako počítač o 200 poschodích, velký jako Německo představuje 2-3% tělesné hmoty, ale spotřebovává 20% energie člověka jeho denní výkon je 25 wattů (Belt, Siegrist, s. 333, 2001) Levá hemisféra je kromě jiného zodpovědná za rozum a úsudek, myslí logicky, objektivně, zpracovává převážně slova, texty. V naší civilizaci je přetěžována a myslí tudíž relativně pomalu. Pravá hemisféra je zodpovědná za pocity, intuici a kreativitu, myslí emocionálně, intuitivně, zpracovává převážně obrazy (neverbálně). Je nedostatečně vytížena a proto má mnoho volné kapacity, myslí tudíž rychle (Belt, Siegrist, s. 334, 2001). Zatímco na Západě myslí více než 90% lidí převážně levou polovinou mozku, je např. u Japonců využívání mozku vyváženější (Stürmer, s. 20, 1992). Vliv na to má také zřejmě grafické vyobrazení písmen v Japonsku. Pokud chcete, aby vaše paměť dobře fungovala, naučte se efektivně zacházet s časem. Efektivní zacházení s časem má vliv na psychickou pohodu a možnost soustředit se na důležité věci. Stránka 115 z 151

116 Příloha 4 - Podklady pro lektora 18. Time management 4.1 Efektivní zacházení s časem Čas si nemůžeme koupit, čas si nemůžeme půjčit, čas ubíhá a je na každém z nás jak s ním zaházíme, jak jej využíváme či protrpíme. Ztracený čas už nikdy nemůžete nahradit. Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Potřebujeme čas na práci, čas na přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek a zábavu, čas na lásku a přátelství. To všechno dohromady je podmínkou úspěchu. Úspěch však nepřijde sám, a kdo o něj chce usilovat, musí se v prvé řadě naučit zacházet efektivně se svým časem. Tajemství úspěchu spočívá ve schopnosti řídit svůj čas, to znamená: používat techniky, které umožňují získat maximum z minima investovaného času a koncentrovat se na věci důležité, tj. správně si stanovovat priority. (Šuleř, 2009) Šuleř (2009) dále uvádí, že naučit se efektivně řídit svůj čas si vedle sebeovládání vyžaduje určitý čas. Paradoxem zaneprázdněného člověka je, že nemá čas, aby se naučil s ním lépe zacházet: "Čím více jste zaneprázdněni, tím méně času máte na to, naučit se jej lépe využívat." Investovat bychom měli svůj čas do technik, ze kterých můžeme profitovat celý svůj život. Každý máme ohraničený kapitál času. Pokud z každého dne odečteme 12 hodin připadajících na základní úkony (spánek, jídlo, cestování), pak při průměrných 45 letech produktivního života (zaměstnání) disponujeme maximálně hodinami, které můžeme plánovitě využít k dosažení našich životních snů a profesních cílů! Přitom podle výzkumu PeopleComm (2003) vstává každý den až tři čtvrtiny populace s tím, že se do práce vůbec netěší. Musíme si uvědomit, že je škoda každé promarněné hodiny, vždyť Cvičení: Hodnoty Dnešek je první den zbytku našeho života! Doplňte do následující tabulky hodnoty, které máte, a které v tabulce chybí. Vzdělávání se Zdraví Zájmy, koníčky Kamarádi Rodina Spánek Láska Jídlo Hraní her Relaxace Péče o druhé Uznání druhých Vysoké postavení Peníze Moc nad druhými Stránka 116 z 151

117 Příloha 4 - Podklady pro lektora Jistota bydlení Samostatnost Seberealizace Poté z tabulky vyberte 5 hodnot, které jsou pro vás důležité. Poté je seřaďte od 1 nejdůležitější po 5 z vybraných nejméně důležitá. Diskutujte o hodnotách, které jsou nejčastější. Doplňující otázky: Měnily se hodnoty v průběhu vašeho života? Pokud ano, jak? Jaké hodnoty mají vaši rodiče? K čemu hodnoty slouží? 4.2 Osobní organizace Úspěšně zvládat nejen školní povinnosti, ale i život vyžaduje dobrou organizaci a poznání priorit. Taková efektivní osobní organizace znamená následující (Šuleř, 2009): trávit méně času řešením naléhavých krizových situací; soustředit se více na záležitosti s největším významem; nalézat vlastní způsoby řešení složitých problémů; mít více času na rodinu, přátele a zábavu; nebýt ve stresu a nepodléhat únavě; mít lepší povědomí o cílech, kterých je třeba dosáhnout; udělat si jméno díky své kompetentnosti; pociťovat uspokojení nad tím, čeho jsme dosáhli. Ačkoli jsou výhody dobré osobní organizace zřejmé, sami si často vymýšlíme nejrůznější výmluvy, kterými omlouváme svou neschopnost jí dosáhnout: Pořádek je pro blbce, inteligent zvládne i chaos. Nejsem robot, abych se musel pořád řídit plánem. Kdo v práci nepospíchá, je podezřelý. Věci se musí zvládat tak, jak přicházejí. Na velké rozmýšlení a plánování není čas. Zvládnout se musí vše. Na nedostatek odpočinku se dá zvyknout. Plánováním času se stejně nic nezmění. Práce je o něčem jiném, než plánování času. Já už jsem takový, s tím se nedá nic dělat. Stránka 117 z 151

118 Příloha 4 - Podklady pro lektora Cvičení: Jaké další výroky znáte? Doplňte Zadání do skupin: Vyberte si do skupinky 3 výroky, o kterých si myslíte, že vás ovlivňují nejvíce. Diskutujte o tom, kdy je to jinak. Cílem je bourání manipulačních pověr. 4.3 Stanovte si správně své cíle Pro efektivní práci s časem je základem správné stanovování cílů. Cíl má být: S specifický M měřitelný A akceptovatelný, ale i dostatečně ambiciozní R realistický T termínovaný Cíl musí být malý, jednoduchý a skutečně dosažitelný. Cíl musí být pozitivní náhradou chování, které vás obtěžuje. Cíl musí být pro žáka důležitý. Cíl musí být popsán jako začátek nového chování (Berg, 1992). Cíl musíme zkoumat také z pohledu sociálních a vztahových souvislostí (jak dosažení cíle pozná tvůj otec, pedagog, co se po dosažení cíle změní na tvém vztahu ke spolužákům, matce?). A také z pohledu různých situačních souvislostí (jak se to, že ve škole dosáhneš cíle, projeví doma, co všechno tvůj školní úspěch ovlivní ve tvém soukromí) (Parma, s. 35, 2006). Příklad dobře formulovaného cíle: 5 dní v týdnu se 5 minut budu věnovat angličtině a naučím se pokaždé 3 nová slovíčka. Budu to takto dělat 8 týdnů a poté zhodnotíme výsledek. (Cíl je specifický učí se slovíčka, měřitelný 5 x 3 x 8 je jasný počet slovíček, která se žák naučí, je realistický i akceptovatelný formuluje si jej sám žák a termínovaný 8 týdnů.) Cvičení: Zadejte žákům, aby si každý sám za sebe formuloval cíl dle výše popsaných charakteristik. Následně cíle sdílejte ve skupinách a reformulujte tak, aby byly SMART, pozitivně formulované a zohledňovaly sociální a vztahová hlediska. Pro zlepšení sebeorganizace a organizace svého času, se můžete inspirovat u generála Eisenhowera. Stránka 118 z 151

119 Příloha 4 - Podklady pro lektora 4.4 Eisenhowerův princip Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, (14. října března 1969) byl americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě ( ). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších vojenských funkcích USA, v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. Byl nominován za republikány na prezidenta USA, v prezidentských volbách zvítězil a úřad prezidenta USA poté zastával po dvě funkční období v letech (http://cs.wikipedia.org/wiki/dwight_d._eisenhower) Eisenhowerův princip pracuje s pojmy: důležitost, tj. jak velké mohou být důsledky, pokud úkol neudělám naléhavost, tj. kolik času mi do splnění zbývá priorita, tj. co udělám nejdřív důležité Nutné udělat, úkol má významné důsledky, ale ještě zbývá dostatek času Je to nutné udělat co nejdříve a co nejlépe, věc má velký význam a máme málo času. nedůležité Když se to neudělá, nebo udělá se to později, nic se neděje. Je málo času na dokončení, ale když se to nestihne, nic se nestane. nenaléhavé naléhavé Základem pro efektivní zacházení s časem je rozpoznat, do kterého kvadrantu patří úkoly, které máme. Naléhavost a důležitost úkolů si můžeme zobrazit např. také takto (Šuleř, 2009): Stránka 119 z 151

120 Příloha 4 - Podklady pro lektora Svůj čas trávíme jedním ze čtyř způsobů popsaných kvadranty I až IV. Řada lidí je zcela pohlceno kvadrantem I. Jsou to řešitelé krizí, kteří jsou dennodenně zavaleni problémy. Pokud tito lidé nepracují v krizovém managementu, měli by se zamyslet nad uspořádáním svého času. Odpočinek lidí v kvadrantu I. je útěk k nedůležitým a nenaléhavým činnostem kvadrantu IV. Výsledkem je, že 90% jejich času je v kvadrantu I, většina zbývajícího času v kvadrantu IV a jen nepatrný zlomek je věnován kvadrantům II a III. Lidé, kteří tráví většinu času v kvadrantu IV, dělají vše na poslední chvíli, jsou pod tlakem, stresem a nedá se očekávat, že by takto mohli fungovat delší dobu bez psychosomatických důsledků svého jednání. Jiní lidé věnují podstatnou část svého času naléhavým, ale nedůležitým záležitostem v kvadrantu III, přičemž se domnívají, že jsou v kvadrantu I. Tráví většinu času reagováním na záležitosti, které jsou naléhavé a oni proto předpokládají, že jsou také důležité. Lidé, efektivně zacházející se svým časem, se vyhýbají kvadrantům III a IV a usilují o to, aby většinu času trávili v kvadrantu II. V něm se řeší záležitosti, které jsou základem efektivního osobního řízení. Výsledky toho, ve kterých kvadrantech trávíte většinu svého času, zachycuje následující obrázek: Stránka 120 z 151

121 Příloha 4 - Podklady pro lektora Samozřejmě nemůžeme ignorovat naléhavé a důležité záležitosti kvadrantu I, i když se dá předpokládat, že se jejich rozsah zmenší, budeme-li věnovat více času prevenci a přípravě v kvadrantu I. Zdrojem času pro kvadrant II musí proto být v počátku kvadranty III a IV. Uvažovat bychom měli, jak by se dal snížit počet úkolů v sektorech III a IV a hledat možnosti, jak prodloužit čas věnovaný úkolům sektoru II. Cvičení: 1. Zpracujte si do následující tabulky úkoly tak, jak se jim obvykle věnujete: důležité nedůležité nenaléhavé naléhavé 2. Podívejte se na tabulku, kterou jste vytvořili a přeskládejte úkoly tak, abyste se svým časem pracovali efektivněji: Stránka 121 z 151

122 Příloha 4 - Podklady pro lektora důležité nedůležité nenaléhavé naléhavé 4.4 Vylepšení time managementu Efektivní organizace času je významnou dovedností pro všechny, kdo se rozhodli nebo jsou nuceni studovat či pracovat samostatně. Studium na vysoké škole je na samostatné a termínované. Tipy pro vylepšení time managementu (inspirováno Šuleř, 2009): 1. Nejprve pracujte sami se sebou takto: Ujasněte si, kým jste a kam směřujete. Řekněte si, proč jste na dané škole, jak jste se tady dostali a kam směřujete. Můžete použít tyto otázky: K čemu tady jsem?, Co je to hlavní v mé práci?, Kam se díky svému studiu dostanu? Pokud víte, kde směřujete a vnímáte smysl svého studia v širších souvislostech (minulost, současnost, budoucnost), máte svou motivaci ujasněnou. Pokud tomu tak není, dejte si čas a prostor na přemýšlení nebo kontaktujte kouče, se kterým si vše můžete ujasnit. Upřesněte si dlouhodobé cíle máte před sebou. Můžete použít tyto otázky: Čeho máme v určitém období dosáhnout? Čeká vás maturita, 9. třída a přechod na střední školu? Co dalšího? Opět přemýšlíme o v širších souvislostech. Čeho chci v určitém období dosáhnout? Čeho chcete ještě v daném období dosáhnout? Osobní cíle byste se pak měli pokusit převést do konkrétních zpravidla dlouhodobějších úkolů, tj položit si otázku: Co musím pro dosažení svých cílů udělat? Sestavte seznam všech činností a úkolů. - Vedle úkolů vyplývajících z našich osobních cílů máme každý před sebou řadu dalších operativních úkolů a činností. Sestavte si Stránka 122 z 151

123 Příloha 4 - Podklady pro lektora seznam všech pro nejbližší období, zpravidla 1 měsíce. K sestavení plánu musíte znát odpověď na otázku: Co všechno je přede mnou? Určete priority. - Ze seznamu všech činností teď musíte vybrat ty, které jsou klíčové, kterým budete muset věnovat mimořádnou pozornost. Takové úkoly či činnosti se nazývají priority a odpovídají na otázku: Co je v nejbližším období nejdůležitější? Ujasněte si svůj kvadrant II (věnujte se prevenci, určete si své priotity). - Pokud máte úkolů více, rozdělte si je na ty, které naléhavé a nenaléhavé. Mnoho prokrastinátorů totiž řeší ty úkoly, které jsou v daný čas nejdůležitější a nejvíce spěchají hasí krize. 2. Úkol si rozdělte na menší úseky. Naučte se postupovat směrem k cíli po dílčích krocích. Rozepište si jednotlivé kroky na papír a sledovat vlastní postup. Odškrtávejte si splněné úkoly, což je také forma motivace. Po každém vypracovaném úseku si dejte menší pauzu, můžete si dát něco dobrého, nebo se podívat na Facebook. Prostě se snažte přijít na jiné myšlenky a na zadaný úkol nemyslete. Přestávku ovšem zbytečně neprotahujte. Po každém splněném úseku se Vám postupně bude vracet sebevědomí a budete získávat chuť úkol dokončit. Vedle odškrtávání úkolů lze přidat i hmatatelnější formu odměny (např. návštěvu přátel). 3. Uvědomte si, kolik času zabere splnění menších dílčích úseků úkolu. Zjistíte, že čas věnovaný dílčímu úkolu, je poměrně krátký, a tím pádem lépe zvládnutelný. Berte to, jak splněný úkol. 4. Pěti-minutovka. - Další možností je naplánovat si práci na nepříjemném úkolu na pouhých deset minut. Budete překvapeni, kolik práce stihnete za deset minut. Důležité je začít. 5. Řetěz 21x. - Další fintou, kterou můžete zkusit na pravidelně se opakující nepříjemnou činnost, je tvoření řetězce opakování 21x. 21 dní po sobě, každý den, kdy jsme denní úkol splnili, v kalendáři zakroužkujeme splnění. Po 21 dnech se tvoří návyk. Vyzkoušejte to. Když vydržíme několik dní, už se nám nebude chtít řadu kroužků přerušit a lépe se donutíme splnit úkol každý další den. Nikdo není dokonalý, čas od času se i ten nejlepší řetěz přetrhne. Když vynecháte jeden den, v tom druhém dni už rozhodně neváhejte. Donuťte se a uvidíte, že si budete vděční. 6. Využijte čas, kdy se nudíte. - Pokud se během dne nudíte, pusťte se do práce na úkolu. I kdybyste pracovali jen půl hodiny. A navíc je lepší využít nudu, než se do práce nutit později, když na ni nebudete mít z různých důvodů čas. 19. Konec prokrastinace Lidem trpícím prokrastinací mohou pomoci specializovaní psychologové, či svépomocné terapeutické skupiny. Pokud se s ní ale chcete vypořádat sami, existuje několik tipů, jak s ní bojovat. Stránka 123 z 151

124 Příloha 4 - Podklady pro lektora 5.1 Jak se lépe soustředit Nesoustředěnost na úkol a jeho dokončení je jedním z prvotních problémů. Pokud ji dokážete překonat, jste na dobré cestě. 1. Zbavte se problémů s nesoustředěním. - Uvědomte si, kdy se přestanete na zadaný úkol soustředit. Pojmenování příčiny nesoustředěnosti je prvním krokem k jejímu zvládnutí. Pokuste se přimět pokračovat v práci a sledujte, co má vliv na to, že to jde. Otázky k diskusi: Kdy se vám povedlo se soustředit na úkol, který vás nebavil. Co jste k tomu potřebovali? Co vám pomohlo? 2. Zbavte se věcí, které vás rozptylují. - Toto je největší problém lidí studujících či pracujících doma. Velmi často podléhají svodům televize, kuchyně či Internetu. Z pracovního stolu odstraňte všechny zbytečné věci a je-li to možné, odpojte si i Internet. Otázky k diskusi: Co vás obvykle rozptyluje v práci? Co s tím můžete udělat? 3. Uspořádání prostředí zvyšuje pravděpodobnost dokončení úkolu. - Tato strategie vychází z poznatků, že dostatečná úroveň kontroly podnětů z vnějšího prostředí má pozitivní vliv na výkon. Pracovní prostředí mnohdy neposkytuje potřebné podmínky pro koncentraci a prokrastinátoři jsou rozptylováni nežádoucími podněty. Otázky k diskusi: Co byste doporučili spolužákovi jak uspořádat pracovní prostředí tak, aby se mu lépe učilo? 5.2 Jak se více namotivovat 1. Uvědomte si proč" vůbec chcete na úkolu pracovat? - I když se to zdá hodně přitažené za vlasy, za mnohé potíže s motivací může jednoduchý důvod. Jste si skutečně jistí, proč tuto věc chcete dělat? Odpověď na proč" musí vycházet z vás. Nemůže vám ji nikdo nadiktovat. Že je to samozřejmé? Najděte opravdu důležité důvody. Váháte-li jen chvíli, sepište si je. Pokud si totiž nejste schopni odpověď na otázku Proč se tímto úkolem vlastně zatěžuji?", máme pro vás velmi špatnou zprávu. Chuť ani motivace se nedostaví. A co je horší, možná se nedostaví ani pocit z dobře vykonané práce. Cvičení: Vyberte si jeden úkol, který je vám nepříjemný a nechce se vám do něj. Přemýšlejte a diskutujte: Co vám splnění nepříjemného úkolu přinese za 10 minut? Jak se splnění nepříjemného úkolu projeví ve vašem životě do 10 měsíců? Jak se splnění nepříjemného úkolu projeví ve vašem životě v horizontu 10 let? Vysvětlení: Jde o koučovací techniku nazvanou velmi prostě: minut 10 měsíců 10 let. Často uvědomění si, že úkol, který je teď velmi obtížný a nechce se nám do něj, může přinést nečekané výsledky za delší čas, je motivační. Taktéž uvědomění si, že daný nepříjemný Stránka 124 z 151

125 Příloha 4 - Podklady pro lektora úkol momentálně přináší jen vnitřní napětí, a to že jej udělám, přinese duševní klid, je motivační. 2. Udělejte si poznámky. - Sepište si, co a dokdy máte udělat a dejte si poznámky na viditelné místo. Po dokončeném úkolu si je zkuste odškrtávat, což Vám může přinést pocit sebeuspokojení. Poznámky by měly být umístněné na viditelném místě (např. na lednici, monitoru počítače) nebo jsou vedeny v elektronických nebo stránkových diářích, které denně používáte. Ráno se do poznámek pravidelně podívejte, naplánujte si podle nich svůj pracovní či školní den, a večer zhodnoťte, zda se Vám plán podařilo splnit. 3. Stanovte si nějakou odměnu. - Jaká bude odměna za splnění Vašeho úkolu? Řekněte si, že dokud nedokončíte stanovený úkol, odepřete si určité potěšení nebo nějakou svou malou neřest (Facebook, hru, čokoládu, hospůdku atd.). Dřív, než splníte své předsevzetí, si to prostě nedovolíte. 4. Převezměte vlastní zodpovědnost za své chování. - Jak už jsme uvedli výše v textu, prokrastinátoři pro své chování často přicházejí s různými typy výmluv, které jsou okolím mnohdy přijímané jako oprávněné. Často se stává, že jedinec nesplní svou povinnost včas a lidé z jeho okolí jsou nuceni úkol dokončit za něj. Za těchto okolností se však prokrastinující necítí za nedodržení termínu zodpovědný. Z tohoto pohledu je důležité, aby byl prokrastinátor seznámen s následky, které při nedodržení termínu ponese. Nicméně s ohledem na již zmiňovanou nízkou sebeúctu, je důležité klást důraz na selhání při plnění úkolu, nikoliv označit jedince jako selhání. 5. Sestavte si týdenní plán: Pokud chcete začít se systematickým plánováním svého času, měli byste se pokusit sledovat následující postup: V pátek odpoledne si aktualizujte seznam úkolů na příští týden V neděli v podvečer si sestavte týdenní plán Do týdenního plánu si zaneste i čas na rodinu a relaxaci Na den si neplánujte více než 10 úkolů Naplánujte si denně cca 3 hod na kvadrant II Alespoň 1 hod denně naplánujte kvadrant III Na kvadrant IV si denně rezervujte cca 45 minut Plánujte si maximálně 60 % vašeho času Čas na úkoly plánujte tak, abyste je řešili postupně Náročné komplexní úkoly si rozdělte na dílčí Učte se dělat přesné odhady času potřebného na úkol Pravidelně svůj plán revidujte. 5.3 A poslední 3 zlatá pravidla organizačních dovedností 1. Najděte nejbližší a nejmenší možný krok v rámci úkolu. 2. Stanovte si nejdůležitější úkol dne. 3. Nebuďte perfekcionisty. Stránka 125 z 151

126 Příloha 4 - Podklady pro lektora Stanovujte si reálné cíle. Pokud přípravu na zkoušku dokončíte včas nebo odevzdáte práci ve stanoveném termínu, jen málokdo si všimne, že jste tomu věnovali pouze 50 % nebo 80 % Vaší kapacity. Je lepší práci opravit nebo zkoušku zopakovat, než se neustále vymlouvat, že jste nestíhali nebo že nejste 100% připraveni. 20. Práce s informacemi Cvičení: Diskutujte s žáky: Co je pro vás na informacích důležité? Je náš rozvoj závislý na informacích? 6.1 Umění učit se Cvičení: Učební styly - Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe? Cvičení bude probíhat ve 4 krocích. Délka cvičení je minut. 1. Zadání pro samostatnou práci: Ohodnoťte svůj výkon v jednotlivých oblastech. Oznámkujte se a navrhněte možnosti zlepšení. předměty náročné na paměť (např. čeština, dějepis ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? předměty náročné na logiku (např. matematika, fyzika ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Stránka 126 z 151

127 Příloha 4 - Podklady pro lektora umělecké předměty (např. výtvarná výchova, hudební výchova ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? sport známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? manuální činnosti známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? cizí jazyky známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? písemné práce známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? Stránka 127 z 151

128 Příloha 4 - Podklady pro lektora co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? stíhám se učit, připravovat se a plnit domácí úkoly včas známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? 2. Zadání pro práci ve skupinách: vytvořte skupinky po 4-5 žácích a vyzvěte je k diskusi o možnostech zlepšení. Cílem je, aby si žáci mezi sebou předali nápady, jak se rozvíjet. 3. Zadání pro práci celé třídy: Zástupci skupinek prezentují výstupy skupinky na téma co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Cílem je sdílení nápadů ve třídě a doplnění seznamů všech žáků. 4. Zadání pro samostatnou práci: Vytvořte si svůj vlastní postup ve dvou oblastech, které považujete za nejdůležitější pro sebe. Následuje možnost sdílení ve skupinách. 21. Literatura Atkinson, R.L., Psychologie, Portál Praha, 2003 Berg, I.K. Family Preservation (Posílení rodiny). London: BT Press, 1991, překlad 1992 Belt, H., Siegrist, M., Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Prtál Praha, 2001 Čáp, J., Psychologie výchovy a vyučování, Univerzita Karlova Praha, 1997 Parma, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006 Radimský, M. a kol., Psychiarie I., Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997 Stürmer, E., Geistig fit bleiben, Freiburg-Basel-Wien, 1992 Internetové zdroje Stránka 128 z 151

129 Příloha 4 - Podklady pro lektora Interní zdroje Plháková, A., přednáška Obecné psychologie, UP Olomouc, Škola manažerského rozvoje s.r.o., metodika programu Kariérový koučink do škol Šuleř, O., Techniky organizace práce, Škola manažerského rozvoje s.r.o. (skripta), 2009 Stránka 129 z 151

130 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika Kariérový koučink do škol Výstupy aktivity Profesní diagnostiky Studentka, 7. duben 2011 Kraj Moravskoslezský Věk 18 let Škola Slezské gymnázium, Opava Výsledky Zvažované možnosti: 1. Obchodní právník Když se podíváte n a výstupy testů, co takového byste poradil svému nejlepšímu kamarádovi? Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 130 z 151

131 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika Výsledky profesní orientace R 27 I 19 A 24 S 37 E 41 C 44 Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 131 z 151

132 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika C úřední Pečlivý, přesný, orientuje se na detaily, vytrvalý, pořádkumilovný, praktický, přizpůsobivý, svědomitý. Osoby tohoto typu pracují rády pořádně, přesně a s dobrou organizací, zpravidla v kanceláři. E vůdčí obchodní zdatnost, sebevědomí, motivovanost, zaměřenost na úspěch, ctižádostivost, dominance, odpovědnost a společenskost. Osoby tohoto typu motivují, přesvědčují a rády vedou, řídí a organizují. S pečující společenský, výchovné schopnosti, přátelskost, ochota pomáhat, vřelost, soucit, pochopení, radost z kontaktů, idealismus a zčásti poučování. Osoby tohoto typu se rády a ochotně starají o druhé lidi. CES (mzdové účetnictví, prodavač občerstvení, asistent v pohostinství, úředník v obchodě (banka, obecně, malé a střední podniky, obchodní nabídky, pošta), bankovní obchodník, daňový úředník, odborný pracovník v pojišťovnictví, úředník u přepážky v bance, finanční úředník, odborný metodik účetnictví, úředník pohledávek, kancelářský obchodník, asistent ředitele, zapisovatel, velkoobchodník, správce nemovitosti, obchodník v oblasti železniční a silniční dopravy, konzulární úředník, ověřovatel úvěrů, uživatel kancelářské výpočetní techniky, úředník v registraci (škola, univerzita), odborník na správu nemocnic, odborný pracovník pro správu daní, sekretářka finančního úřadu, kontrolor jízdenek, správce, poradce pro daňové výměry, koordinátor prodeje, pojišťovací a zajišťovací expert, zprostředkovatel práce, daňový poradce, odborný pracovník v oboru pojišťovnictví, evropský sekretář, expert nucené správy, soudce, právník specialista na obchodní právo) Výsledky motivace k práci Hmotná odměna 13 Moc/vliv 8 Význam 16 Odbornost 20 Tvořivost 9 Sounáležitost 9 Autonomie 13 Jistota 8 Postavení 12 Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 132 z 151

133 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika Odbornost je rozhodující u těch, kteří se chtějí neustále vzdělávat. Takový pracovník se snaží především vyniknout ve svém povolání a nedovede si představit, že by měl dělat něco jiného. Význam práce je důležitý pro ty, koho práce baví, je jim zábavou. Milují pocit dobře odvedené práce, pak jsou sami se sebou spokojeni. Rádi dělají to, co je prospěšné také pro ostatní. Hledají hlubší. Samostatnost/autonomie jsou to lidé, kteří nad sebou těžko snášejí nějakého nadřízeného. Chtějí o všem rozhodovat sami a těžko snášejí, když jim do toho někdo mluví. Nakonec si to stejně udělají po svém. Hmotná odměna jsou významným motivem pro většinu lidí. Někteří jedinci jsou ochotni kvůli penězům udělat téměř všechno. Tito lidé jsou pro firmu velkým přínosem. Má-li firma finance k dispozici, budou její zaměstnanci pracovat na maximum. Pozornost, rychlost reakcí Reakční čas: 60/0/60 100% ze 100% (1) velmi kvalitní výkon a nadprůměrná rychlost výkonu pod časovým tlakem Pozornost: preference mírně nadprůměrného tempa (7 z 10) při nižší chybovosti (6z 10) Vyváženost výkonu predikce mírně nadprůměrného výkonu bez časového tlaku Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 133 z 151

134 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika Týmové role Týmové role Organizátor (OR) - praktický organizátor, - mění nápady v uskutečnitelné úkoly, - rád dělá plány a časové rozvrhy, - je ukázněný a odpovědný, dbá na disciplinu, - řeší problémy systematicky, - ochotně se chápe administrativy. Přínos: - dokáže použít nápady v praxi, - udělá vždy to, co je nutné, - umí zorganizovat i velmi komplikované činnosti. Slaďovatel (SL) - směruje ostatní ke společnému cíli, - zralý, sebejistý, - rozpozná individuální talent a využívá ho v zájmu skupinových cílů, - má důvěru ve schopnosti ostatních, - má široký rozhled, Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 134 z 151

135 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika - může mít střety s usměrňovateli (FO). Přínos: - dobře vede lidi s rozdílnými schopnostmi, - maximálně využívá celkovou schopnost výkonu všech na pracovišti, - zvyšuje sebevědomí spolupracovníků. Přítel (PŘ) - přátelský, družný, mírný, - dobrý posluchač, má zájem o ostatní, chápe jejich názory, - je pružný, umí se přizpůsobit různým situacím i lidem, je diplomatický, - bývá nerozhodný v kritické situaci, vyhýbají se konfliktům. Přínos: - vytváří báječnou atmosféru, zabraňuje konfliktům, - má stmelující vliv, zvyšuje morálku, - lidé pod jejich vedením lépe spolupracují. Specialista (SP) - nadšenec pro svůj obor, pyšní se odbornými znalostmi a dovednostmi, - usiluje o dosažení špičkové profesionality, - brání svou odbornou oblast, - má malý zájem o ostatní lidi, těžko s nimi komunikuje. Přínos: - dodávají odbornou úroveň řešeným úkolům, - dodávají prestiž na veřejnosti. Osobní předpoklady (1 z 10): - Komunikace (6) - Soustředěnost (3) - Rozhodnost (2) - Zdravé prosazení se (4) - Umění určit si adekvátní cíle (1) - Umění poručit si, ovládat se (1) Osobní inventář vlastností: Je obvykle uvolněná a klidná, ale občas ji může něco znepokojit. Je vyrovnaná, nerozčiluje se - vyrovnaná, není urážlivá. Velmi často je v rozpacích, má pocit studu zejména z vystupování na veřejnosti - nesmělá, stydlivá, plachá, ostýchavá, lehce upadne do rozpaků. Je odolná vůči různým pokušením - vysoká frustrační tolerance, kontrolující se, odolávající pokušení, ukázněná. Vyrovnává se snadno se stresy a krizemi - zachovává si chladnou hlavu, nic se jí Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 135 z 151

136 Příloha 5 Vzor výstupu pro žáka - diagnostika nedotkne, odolná vůči stresu, emocionálně stabilní, nezdolná, hned tak něco ji nevyvede z míry Zajímá se o druhé lidi, ale důvěrná je jen k těm, které dobře zná. Navazuje kontakty s druhými, ale oceňuje také soukromí. Podle potřeby vyjadřuje své názory. Je aktivní a energická, vede život v rychlém tempu - aktivní, energická, čilá, horlivá, živá, uspěchaná, hektická, rychlá, vitální, plná energie. Nevadí jí působení výrazných smyslových podnětů, ale nevyhledává je. Není vyhraněná ani optimistka ani pesimistka. Má spíše omezenou představivost a fantazii. Občas se zajímá o umění a dokáže vnímat některé podněty přicházející z umění a krásy. Emocím nepřikládá vůbec žádný význam, zcela je ignoruje. Dělá vše převážně podle tradičních a vyzkoušených postupů, dává přednost rutině - upřednostňuje známé, vyzkoušené a zažité, těžkopádná, nepřizpůsobivá, bez flexibility, dává přednost rutině. Má široké intelektuální zájmy, je zvídavá - analytická, toužící po vědění, vědychtivá, myšlenkově bohatá, s širokými zájmy, bažící po vědění, zvídavá, racionální, s intelektuálními zájmy, zajímající se o teorie. Za určitých okolností ochotna měnit svůj systém hodnot. Důvěřuje těm, které velmi dobře zná. Je bezelstný a nechá sebou manipulovat - upřímná, přímá, přímočará, poctivá, čestná, nestrojená, pravdomluvná. Není ochotna pro někoho něco udělat - egoistická, egocentrická, zištná, sebestředná, sobecká, neochotná, neúslužná. Má tendenci uhýbat před problémy, vyhýbat se konfliktům a druhým raději ustupuje než aby se s nimi střetla - vstřícná, dobromyslná, poddajná, povolná, ústupná, shovívavá, mírná, vlídná, pokorná, smířlivá, ustupující, nekonfliktní. Je skromná a nenáročná - skromná, nenáročná, spokojený s málem, zdrženlivá, skromně vystupující. Je vnímavá k utrpení druhých. Obvykle je připravena na plnění povinností, ale někdy si nevěří. Umí si vždy všechno dobře zorganizovat, postupuje metodicky a má ve věcech pořádek - pořádná, pořádkumilovná, systematická, metodická, čistotná, puntičkářská, pedantická, pedantská, pečlivá, bedlivá. Plní ty závazky, které jsou pro ni prioritní. Zadává si středně náročné úkoly a vyvíjí přiměřené úsilí při plnění povinností. Obvykle plní úkoly se zaujetím, ale někdy se nechá vyrušit. Vždy nejdříve přemýšlí, pak jedná - rozvážná, pozorná, uvážlivá, obezřetná, prozíravá, opatrná, každé rozhodnutí promýšlí. Zpracovala Ing. Soňa Macíčková Výstupy testů jsou z roku 2011, je na Vás, jakým směrem se vydáte a jaké dovednosti a schopnosti budete rozvíjet. Výsledky testů mohou být za 5 let jiné. Stránka 136 z 151

137 Příloha 6 - Kazuistika Kazuistika Obsah: 1. Úvod Navázání spolupráce s klientkou resp. "hon na klienta Úvaha poradenství x koučování nebo-li přemýšlení bolí Příprava na první schůzku s klientkou Předpokládaná probíraná témata v rámci první schůzky na základě hypotézy z provedeného výzkumu Testy a jejich rozbor sloužící jako podklad ke koučování Příprava a představa scénáře první schůzky Možné použití technik v rámci koučování: První schůzka s klientkou Formulujeme tedy zakázku: Reflexe sama sebe a příprava na další setkání Druhá schůzka s klientkou Pracujeme dále na rozhodnosti Reflexe sama sebe a příprava na další setkání Třetí schůzka s klientkou Pracujeme dále s rozhodností Reflexe sama sebe a příprava na závěrečné setkání Čtvrtá schůzka s klientkou Potvrzují se závěry z předchozí konzultace Zpětná vazba, nebo-li slovo na závěr Stránka 137 z 151

138 Příloha 6 - Kazuistika 1. Úvod Tato práce je věnována přípravě na koučování klienta, navázání spolupráce s klientem a přípravu kouče na jednotlivá sezení s klientem. Práce popisuje čtyři setkání s klientkou Barborou (fiktivní jméno) a reflexi kouče. 2. Navázání spolupráce s klientkou resp. "hon na klienta Závěrečná práce obsahuje spolupráci s klientkou Barborou (18 let), studentkou 3. ročníku gymnázia. Spolupráce byla navázána díky projektu Kariérový koučink do škol, který realizuje Škola manažerského rozvoje s.r.o. pro žáky středních škol (3. a 4. ročníků) Studenti jsou seznámeni s projektem v rámci Workshopu. Studentům je prezentována koncepce a celková náplň projektu obsah, cíle a výstupy. Studenti jsou informováni o obsahu, který zahrnuje Assesment centrum včetně on-line testování, 4 individuálních konzultací kariérového koučinku a 3 dnů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí studentů. Individuální konzultace jsou prezentovány jako rozhovor mezi studentem a koučem (lektorem), kde jako nástroj bude využito koučování (přičemž je studentům i nastíněn princip koučování). Tedy nejedná se o poradenství, což bylo studentům zdůrazňováno. Klientka se na základě Workshopu do projektu přihlásila. 2.1 Úvaha poradenství x koučování nebo-li přemýšlení bolí Přestože je na workshopu studentům představen projekt a mají možnost i dotazování se na vyjasnění neporozuměného nebo neřečeného, převážná většina z nich i přesto neporozuměla principu koučování. Stránka 138 z 151

139 Příloha 6 - Kazuistika Po konzultaci s ostatními kolegy, kteří se podílejí na realizaci Kariérového koučinku do škol a především na individuálních konzultacích, jsme se shodli na tom, že studenti přicházejí na individuální konzultace s představou poradenství. V praxi to vypadá tak, že student očekává následující: tak mi řekněte, na co se hodím, kam si mám podat přihlášku, jakou práci mohu vykonávat. A opět i přesto, že jim na úvod první shůzky vysvětlím o čem koučování je, se někteří zeptají, tak na co se podle Vás hodím. Z toho mi vyplývá: nechci a nejsem ochoten nad sebou a o sobě přemýšlet. Tento přístup jsem zaznamenala u studentů především na středních školách negymnaziálních typů. To jen tak na okraj z toho mi vyplývá, že studenti nejsou zvyklí přemýšlet, učitelé je nemotivují a nesměřují k samostatné práci a přemýšlení je práce a ta přece bolí. 3. Příprava na první schůzku s klientkou Před prvním setkáním s klientkou jsem si prošla materiály o koučování, abych se na setkání dobře připravila. Připravovala jsem se z těchto materiálů: 1. Umění koučovat (Petr Parma) 2. Práce s lidmi (Milan Bobek, Petr Peniška) 3. Systemická supervize a koučování (František Matuška) 4. Poznámky z výcviku 5. Poklady z výzkumu zpracovaného pro projekt Kariérový koučink do škol 6. Podklady ke klientce výstupy a rozbor testů, dotazník osobní předpoklady 7. Desatero systemického kouče Na základě těchto materiálů jsem si připravila scénář pro práci s klientkou. Stránka 139 z 151

140 Příloha 6 - Kazuistika 3.1 Předpokládaná probíraná témata v rámci první schůzky na základě hypotézy z provedeného výzkumu Při přípravě na první schůzku jsem brala v potaz výzkum zpracovaný PhDr. Sylvií Navarovou, který sloužil jako nutný podklad pro zpracování a podání projektu Kariérový koučink do škol. Z tohoto výzkumu vyplývají tři následující závěry, ze kterých jsem si vyvodila tyto hypotézy a očekávání: 1. Při rozhodování se o vlastní budoucnosti a výběru školy a povolání po studiu na ZŠ Hypotéza: Očekávám, že klientka neměla jasnou představu, co by měla dělat po studiu ZŠ a proto pro rozhodnutí studovat gymnázium mohlo být: brali tady bez přijímaček nebo chtěli to rodiče nebo doporučili mi to známí. 1. Potřeba klientky proč se do projektu přihlásila, co očekává: Hypotéza: Očekávám, že klientka nemá ujasněnou představu o tom, co chce do budoucna dělat a studovat a proto bude chtít toto téma probírat. 2. Další potřeby a očekávání klientky Hypotéza: podle odpovědi většiny studentů na otázku v čem by se chtěli zlepšit, očekávám, že klientka bude chtít probírat rozvoj komunikačních schopností a posílení sebevědomí. 3.2 Testy a jejich rozbor sloužící jako podklad ke koučování V rámci Assesment centra mají klienti možnost online testování. Provedla jsem rozbor testů před první schůzkou, jejichž výstupy by mohly sloužit jako podklad pro koučování. Klientka před první schůzkou vyplnila tyto testy - test profesní orientace DVP - motivace k práci 9 stimulů - test koncentrace pozorností - test reakčního času Stránka 140 z 151

141 Příloha 6 - Kazuistika - test týmových rolí - osobnostní inventář NEO-PI-R (tento test klientka vyplnila až před čtvrtou schůzkou) Hypotéza: po rozboru testů očekávám klientku zaměřenou spíše administrativním směrem, která dokáže organizovat a systematicky řešit své úkoly, bude se chtít v životě stále vzdělávat. Připravuji si otázky k testům, z nichž může také vyplynout téma ke koučování: - Co mu z těch jednotlivých testů vyplývá, překvapilo Vás něco pozitivně, negativně? - U testu profesní orientace DVP - Je některá z těchto pracovních pozic Vám blízká, uvažovala jste o některé? - U testů DRČ ( je o omezeném čase a rychlosti a schopnosti se soustředit pod časovým tlakem) a KTP (je o přirozeném tempu a schopnosti se soustředit) - Jak to obvykle máte? Co u zkoušení/zkouškových testů? Co vám vyhovuje více? Je něco z toho, na čem byste chtěl pracovat? - U testu 9 stimulů Co klientku na různých činnostech zajímá, proč to tak dělá? - Na čem klientka může stavět, jaké jsou její silné stránky? - Kde vidí své slabé stránky, v čem se chce zlepšovat? - Co klientce vyplývá z testů jako celku, jak to vidí? - Na závěr se zeptat Představte si, že jsou to výsledky Vaší kamarádky nebo kamaráda, co takového by jste mu doporučila? Jakou pracovní oblast, co by se pro něj nejlépe profesně hodilo? Klientka také vyplnila dotazník osobních předpokladů měla odpovědět na otázku: Napište si ty schopnosti, dovednosti, vlastnosti, které chcete rozvíjet a určete, kde na škále jste nyní? 3.3 Příprava a představa scénáře první schůzky Pro přípravu první schůzky jsem si sepsala následující scénář: 1. Přečíst si své desatero systemického kouče Stránka 141 z 151

142 Příloha 6 - Kazuistika 2. Zahájení schůzky s klientkou - představení se 3. Vyjasnění časového rámce Máme na sebe 4 konzultace po 45 min. 4. Co klientka očekává od koučování, jak rozumí pojmu koučování? 5. Vpřípadě potřeby vyjasnění co to je koučování. 6. Prezentace rozboru testů. 7. Co takového by chtěla klientka probírat za téma, aby to pro ni bylo užitečné? Co by si chtěla dnes odnášet? 8. Pokud je to nutné - Použití technik v rámci koučování (viz kap ). 9. Používat sebereflexi a zpětnou vazbu, otázku na užitečnost. 10. Na závěr zpětná vazba a zadání úkolů, domluvení si další schůzky Hypotéza: očekávám, že dle připraveného scénáře budu postupovat, ovšem záleží na klientce, jestli ji to takto bude vyhovovat a tudíž se v rámci koučování budu klientce přizpůsobovat Možné použití technik v rámci koučování: a) Škála b) Konstrukce budoucnosti jako možnost formulace zakázky Představte si, že se potkáme za 10 let a vy budete spokojený, bude to na Vás vidět a budete mi nadšeně vykládat, jak žijete, jak se máte co budete říkat? Kde, kdy to děláte? Co děláte? Jaké schopnosti používáte? Co Vám to přináší? Kým jste? c) V krajním případě: Negativně formulována otázka typu: Co takového se stane, pokud to neudělát? d) Cokoliv dalšího, co posune klienta dál (metafory, příběhy ) 4. První schůzka s klientkou Termín 13. dubna 2011 Stránka 142 z 151

143 Příloha 6 - Kazuistika Klientka po interpretaci výstupů testů zbořila mou předem připravenou hypotézu jako domeček z karet. Nezachovala se jako většina studentů a o své budoucnosti má jasno, chce být obchodní právničkou a k tomu směřuje všechny své kroky. Tedy profesní kariéru probírat nepotřebuje. 4.1 Formulujeme tedy zakázku: Na otázku Co takového bychom spolu měli probrat, aby to pro Vás bylo užitečné? Klientka odpovídá: nejprve to vypadá, že klientka nepotřebuje nic probírat Následně odpovídá na otázku Mám problém oslovit lidi a něco vyjednat, z dotazníku osobních předpokladů říká, že se nedokáže rozhodnout definovala si to jako veliké a palčivé téma tu rozhodnost. Na otázku: S čím tedy bychom měli dnes začít: mluví o oslovování lidí, které ovšem dělá nerada. Z následného rozhovoru vyplývá, že klientka by chtěla vylepšit komunikaci při oslovování cizích lidí. Reflexe Necitím z rohovoru s klientkou, že je to téma, které by chtěla rozebírat, proto se ptám: Je pro Vás důležité umět oslovovat cizí lidi? Klientka odpovídá, že až tak důležité to není, že se tomu úspěšně vyhýbá, že průzkum s cizími lidmi dělala jen z nutnosti (zadání úkolu ze školy). Jelikož klientka několikrát zopakovala slovo nucena, nerada, musela, vyhýbá se tomu obloukem Reflexe napadá mě opět otázka, je to opravdu pro ni důležité to umět. Proto jsem použila metodu, u které jsem předpokládala, že posune klientku dál Představte si sebe za 10 let? chtěla jsem tímto způsobem zjistit, zda klientka potřebuje umět tímto způsobem oslovovat lidi. A napadlo mě, že si třeba takto odpoví na otázku, jestli je to pro ni důležité umět a třeba pokud si pořeší rozhodnost, bude vědět, jestli chce pokračovat v oslovování lidí. Z představy klientky vyplývá chce být právník, matka, kamarádka, mít dítě tak 4 leté sladit práci a rodinu, jaké schopnosti, vlastnosti a dovednosti využívá - komunikativnost, pečlivost, hrané sebevědomí, přesvědčivost, udělat si čas na to co chci, ne to co musím, udělat si rozvrh, zvládat vše v termínech, mimochodem se zmínila o rozhodnosti - že v tom by se chtěla zlepšit, zato nebylo nic řečeno o oslovování cizích lidí. Stránka 143 z 151

144 Příloha 6 - Kazuistika Z dalšího rozhovoru vyplývá, že rozhodnost je pro ni palčivější téma, klientka se baví o rozhodnosti. Je určena zakázka: chci se umět rozhodovat. Klientka si škáluje rozhodnost momentálně je na škále 1,5 (chce se posunut na 6). Klientka si na závěr zadala sama úkol, aby se posunula dál s rozhodností (z bodu 1,5 na 2),definuje si úkol, musí se zastavit (zpomalit), aby měla čas se rozhodnout, a definuje si jako pomoc při rozhodování určení kladů a záporů. Dávám klientce také úkol, ať se v mezidobí zamyslí, co by ji mohlo pomoci dalšího v posunu s rozhodností. 4.2 Reflexe sama sebe a příprava na další setkání Reflexe: Při použití škály jsem měla dopodrobna rozebrat škálu: 1. Přesně definovat (pojmenovat) hranice škály bod 1 a bod Jak to přesně nyní vypadá na tom daném bodě? 3. Kam se chce klient posunout, jak to bude vypadat tam? 4. Co se musí stát, aby se posunula dál. Jsem rozhodnuta na další schůzce škálu znovu rozebrat a nadefinovat správný cíl, pokud bude příležitost! Reflexe: Konstrukce představy a otázka Kým klientka v představě je? - Klientka během konstrukce budoucnosti několikrát řekla, že se vidí jako právnička, na poslední otázku Kým klientka v představě je?, jsem nedočkavě odpověděla za ní. Nechat klienta pro příště odpovědět. Reflexe: Klientka často odbíhá od tématu a já ji nechávám mluvit - nenechat ji, vracet ji k tématu, na cestu Dotazování na užitečnost nutno přiznat, že zapomínám používat dotazování na užitečnost cca co 10 min - Používat častěji Musím si sama zdůraznit, první schůzka s klientkou, plno chyb, kterých se budu příště vyvarovat!!!! Stránka 144 z 151

145 Příloha 6 - Kazuistika 5. Druhá schůzka s klientkou Jsem plná očekávání, termín 10. května Pracujeme dále na rozhodnosti Začínám otázkou: Co se Vám v mezidobí, co jsme se neviděli, podařilo udělat? Klientka říká, že v podstatě nic moc, proto se ji ptám, na čem by tedy chtěla dnes pracovat? Odpovídá na rozhodnosti. Chytám se příležitosti a znovu probírám škálu, abychom nadefinovali správný cíl zakázky. Klientka škáluje na stupnici 1 10: nerozhodná 1 počáteční stav 1,5 Nerozhodná, nedokáže si určit priority 2 Rozhoduje se a někdy i realizuje 3 Rozhoduje se a realizuje i to co je ji nepříjemné 4 5 cíl 6 Najít nejlepší řešení, neubližovat ostatním lidem, být pozitivně naladěná!!! rozhodná 10 Klientka popisuje, že se od posledně na škále dostala dál z bodu 1,5 na 2 říká, že si uvědomuje, že je nutné se zastavit, aby se mohla rozhodnout a že také tak v mezidobí činila. Reflexe: zde klientku chválím, aby ji to povzbudilo v následující práci. Klientka je velmi spokojená se sebou (i z neverbální řeči těla je to na ní vidět), že se dokáže zastavit a najít si čas na rozhodnutí. Z následujícího rozhovoru vyplývá, že se jí to stává pouze u věcí, které dělá ráda. Popisuje, že u věcí, které dělá nerada, se sice rozhodne, ale neplní pak to své rozhodnutí, ale přesto jsme dle ní na bodu dva. Ptám se jí, kam se chce posunut na škále dál? Klientka popisuje, že na bod 3 (viz tabulka). Ptám se ji jak to udělat, aby se klientka rozhodla a nakonec to své rozhodnutí i splnila u věcí, které jsou jí nepříjemné: Stránka 145 z 151

146 Příloha 6 - Kazuistika 1. Klientka odpovídá, že ji stačí si představit důsledek, toho když nebude konat podle svého rozhodnutí (např. nechci mít horší známku než 3 z chemie a proto se rozhodne a začne se učit). Tady tuto zkušenost už má, nečiní ji to potíže. 2. Klientce činí potíže splnit rozhodnutí, v tom případě, pokud to negativně ovlivní okolí, ve smyslu, že tomu okolí nějak ublíží (např. klientka si neporozuměla s nejlepším kamarádem, tvrdí, že chyba je převážně na její straně, napsala kamarádovi dopis, kde mu vše vysvětluje, ale má strach jestli mu ještě více neublíží, když mu ten dopis dodá). Reflexe: napadá mě, jestli jsme tedy správně definovali zakázku a také se ptám: bavíme se stále o rozhodnosti, anebo o tom, jak se vnitřně vypořádat se situací neubližovat ostatním. Klientka odpovídá, že je to spojené, že vše se odvíjí od rozhodnutí. Tedy pokračujeme dál v plnění zadané zakázky. S klientkou dále pracujeme na rozhodnosti. Klientka říká, že pokud vyřeší situaci s nejlepším kamarádem a rozhodne se jak kamarádovi donést dopis, tak se posune dál. Reflexe: Napadlo mě postrčit klientku: Ptám se klientky, ať si představí, jakým způsobem se dozví, co bude potom, až dopis dodá. Říká, že to se nedozví, pokud ten dopis nedodá. Reflexe: Následně mě napadá metafora s oslem, který se rozhoduje, ze které hromady sena se nají, až nakonec z nerozhodnosti pojde hlady. Klientka metaforu chápe. Po této otázce a metafoře jsme se dostali k tomu, že je nutné dopis tedy dodat. Pracujeme na tom jakým způsobem kamarádovi dopis dodat. Klientka volí variantu odeslat dopis poštou. Reflexe: Od klientky však stále slyším, musím poslat dopis. Proto se ptám a využívám klientčinu zkušenost a práci s důsledkem. Ptám se ji: Představte si ten důsledek, co se stane, pokud ten dopis neodešlete? Klientka si představuje důsledek a rozhoduje se, že pošle dopis poštou a pokud ho neodešle, tak o kamaráda úplně příjde. Následně si definujeme termín pro odeslání dopisu - do konce týdne (dnes máme úterý). Klientka nezapomněla podotknout, také něco o čase, proto ji na závěr zadávám úkol (viz níže - úkoly na příště). Ptám se klientky, jestli ji posune rozhodnutí odeslat dopis na škále dál, tedy na bod 3? Klientka odpovídá, že ano, protože pokud již nějakou zkušenost jednou zažije, pak se z ní poučí a koná podle toho. Úkoly na příště: - odeslat dopis kamarádovi Stránka 146 z 151

147 Příloha 6 - Kazuistika - protože v rozhovoru několikrát klientka zmiňuje čas, zadávám klientce úkol, zamyslet se nad otázkou: Jakým způsobem udělat určitou věc, pro kterou se rozhodne v daném termínu a neodbíhat od ní pryč? Klientce věřím, že dopis odešle. Domluvily jsme se, že mi pošle v případě, že dopis pošle. Klientka, na užitečnost odpověděla, že dnešní rozhovor byl pro ni užitečný, je rozhodnuta odeslat dopis kamarádovi a od toho očekává, že ji to posune s rozhodností dál. 5.1 Reflexe sama sebe a příprava na další setkání Reflexe: Myslím, že tentokrát se mi škála docela povedla, ale mohlo to být lepší. Nepopsala jsem s klientkou počáteční a konečný bod škály, ale ten byl popsán na první schůzce. Reflexe: Vypadla ze mě věta: Co to bude mít za důsledek, co se stane, když to neuděláte negativně formulovaná - okamžitě jsem si to uvědomila, jakmile jsem ji použila. Pozor na negativně formulované věty!!! Připravuji se na další setkání. Očekávaný od klientky, který přišel v následujícím znění: Dobrý den:-), slíbila jsem napsat. Bavily jsme se spolu o tom problému s dopisem a s kamarádem. A slíbila jsem, že vás budu informovat, zda jsem dopis opravdu odeslala. Odeslala. Hned ve středu. A včera jsem s kamarádem telefonovala. Má volba byla správná. Dopis ho mile překvapil. A je takový, jaký jsem si vždycky myslela že je. Stejný pitomec jako já. Jestli to tak můžu říct :-). Příští týden se uvidíme a vše si povíme osobně. Jestli byl na někoho naštvaný, bylo to jen na něj. Na jednu stranu jsem šťastná, že jsem dokázala dopis odeslat a vše je víceméně v pořádku. Na druhou stranu bych byla asi raději, kdyby na mě byl naštvaný a nadával nebo cokoli. Takhle si akorát připadám zase já jako sobec a pokrytec. Ale to je můj věčný problém:-). A s ním nechci nic dělat. Jsem to já:-). Přeji krásný zbytek pátku 13. :-) A krásný víkend. Studentka Stránka 147 z 151

148 Příloha 6 - Kazuistika Reflexe: k dopisu a k poslednímu odstavci (Na jednu stranu ). Klientka popisuje, že je spokojená s odesláním dopisu, ale zase řeší svůj vnitřní pocit, napadá mě proto, jestli nebudeme na příštím setkání řešit tento stav. Po přečtení vět: Ale to je můj věčný problém:-). A s ním nechci nic dělat. Jsem to já:-). Proto jsem se rozhodla na toto téma nenavázat, pokud s ním klientka nepříjde sama. Přípravné otázky na další setkání: - Posunuli jsme se tedy na škále na bod 3, po této zkušenosti? Popsat jak to tam vypadá, jak to ovlivnilo okolí - Jakým způsobem se můžeme posunout dál, co pro to můžeme udělat? 6. Třetí schůzka s klientkou Jsem hrdá na klientku a očekávám, co nám přinese dnešní setkání, termín 20. května Pracujeme dále s rozhodností Klientka přišla nadšená, dopis odeslala, je spokojená sama se sebou, vztahy s kamarádem se upravily. Popisuje, že když si řekne, co vše může způsobit důsledek nekonat své rozhodnutí, tak to je pro ni ta správná motivace (bohužel tento úsek jsem si omylem nenahrála, ale slova chvály na kouče Františka zajímat určitě nebudou). Následně diktafon zapnut: Klientka na otázku jestli se posunula na bod 3 na škále, odpovídá: naučila se zastavit. Dělá si harmonogram, toho co musí udělat, náplanuje si aktivity (našla řešení na závěrečný úkol z předchozího setkání). Popisuje situace, kdy jí plán funguje. Na otázku jestli to poznává okolí, prvně odpovídá, že netuší, ale nakonec říká, že díky plánování nenarušuje plány ostatním a okolí se na ni nezlobí, když stíhá plnit to, co slíbila (Např. kamarádka chce s něčím pomoci, klientka ukáže harmonogram a kamarádka si vybere volný termín). Na otázku kam se chce posunout nyní na škále, říká, že až na 6, protože ji nenapadá, žádny mezikrok mezi body 3 až 6. Na otázku, co takového udělat pro to, aby neubližovala ostatním, klientka odpovídá: Stránka 148 z 151

149 Příloha 6 - Kazuistika V situacích, ve kterých např. nemůže ovlivnit čas, a kdy je potřeba volit v jednom termínu z více možností (z více lidí), tak si klientka definuje: - naučit se říkat ne příjemně (např. omluvou promiň, nemůžu) - říká, že během našeho koučování si našla priority a naučila se to používat (např. komu dá přednost prioritně svým nejbližším, pak blízcí kamarádi ) Klientka popisuje, že tohle ji stačí k té rozhodnosti, aby byla na škále na bodu 6, je nutné to pořádně zažít. Reflexe: protože klientka popisuje, že je nutné se zastavit a udělat si harmonogram, pak to bude fungovat, necítím tam úplnou jistotu, proto následuje otázka: Jak to bude vypadat, že jí to v hlavě cvakne a klientka se zastaví a naplánuje si harmonogram. Klientka odpovídá, že pokud má pohodu, pak s tím nemá potíže, a pokud plánuje ve stresu, cítí se v tom ještě lépe a také ji to nečiní potíž (uvědomila si během rozhovoru, že stres je pro její plánování lepší, a vyhovuje ji, lépe se jí ve stresu pracuje). Klientka si ujasnila situaci s plánováním harmonogramu. Reflexe: několikátá otázka na užitečnost, ale tahle odpověď se mi moc líbila Klientka u této otázky odpovídá, že ji koučování pomáhá ke srovnání si svých věcí, je spokojená. K závěru rozhovoru si ověřuji, zda opravdu budeme na škále na bodu 6, pokud si klientka zažije při rozhodování - určování priorit, a říkat ne příjemně? Na tuto otázku odpovídá, že určitě. Závěr rozhovoru: Cítím na klientce, že je spokojená, září. Úkol: Trénovat rozhodování na situacích, které přinese čas, přinést na příště zpětnou vazbu. 6.1 Reflexe sama sebe a příprava na závěrečné setkání Reflexe: z klientky byla cítit spokojenost sama se sebou, očekávám zpětnou vazbu v podobě zážitků a potvrzení klientky, že je na škále n bodu 6. Případná otázka na závěrečné setkání: - Které osobní předpoklady ovlivnila rozhodnost a kam jste se s nimi posunula na škále. - Co Vám spolupráce na tématu rozhodnosti přinesla? Stránka 149 z 151

150 Příloha 6 - Kazuistika 7. Čtvrtá schůzka s klientkou Jsem hrdá na klientku a očekávám, co nám přinese dnešní setkání, termín 7. června Potvrzují se závěry z předchozí konzultace Klientka potvrzuje zkušenost, že se daří rozhodovat se a plnit svá rozhodnutí, dokáže se rozhodnout, aniž by ublížila okolí. Pozoruje dokonce i na sobě, že je více odpočatá, dokáže si věci více zorganizovat. I okolí potvrzuje, že je klientka více v pohodě a září. Jsem na klientku hrdá, mám z ní dobrý pocit, klientka je na škále na bodu 6. S klientkou na závěr probírám dotazník osobních předpokladů, jakým způsobem jí posun s rozhodností na škále na bod 6 ovlivnil ostatní předpoklady: - Komunikace (z 6 na 8) - Soustředěnost (z 3 na 9) - Rozhodnost (z 2 na 6) - Zdravé prosazení se (ze 4 na 5) - Umění určit si adekvátní cíle (z 1 na 5) - Umění poručit si, ovládat se (z 1 na 8) 8. Zpětná vazba, nebo-li slovo na závěr Reflektuji: potvrzuje se mi očekávání z předchozího setkání, že se klientka dostala na škále na bod 6, kde je tzv. usazená. Daří se jí plnit kritéria bodu 6: - rozhodnout se a plnit rozhodnutí, - nalézat to nejlepší řešení - neubližovat lidem okolo sebe, - je pozitivně nabitá Slovo na závěr: jsem spokojená, setkání s klientkou byla příjemná. Stránka 150 z 151

151 Příloha 7 - Vzor Osvědčení SŠ Číslo certifikátu: Kariérový koučink «č_osvědčení» C E R T I F I K Á T Ostrava 14. listopadu 2012 o absolvování programu K A R I É R O V Ý K O U Č I N K D O Š K O L (projekt č. CZ.1.07/1.1.00/ ) Jan Nový Datum narození: Datum konání programu: Úspěšně absolvované aktivity: koncept PROFESNÍ DIAGNOSTIKA (v rozsahu 9 vyučovacích hodin) KARIÉROVÝ KOUČINK (v rozsahu 3 vyučovacích hodin) KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE (v rozsahu 21 vyučovacích hodin) vedoucí lektor kurzu statutární zástupce Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o., Dvorní 756/9, Ostrava Stránka 151 z 151

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 76

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 76 Kariérový koučink pro Základní školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více