Bolest a možnosti racionáln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bolest a možnosti racionáln"

Transkript

1 Bolest a možnosti racionáln lní léčby Definice bolesti Bolest je nepříjemný senzorický a emocionáln lní prožitek spojený se skutečným či potencionáln lním m poškozen kozením m tkání,, nebo je popisována výrazy takového poškozen kození.. Bolest je vždy v subjektivní.

2 Akutní bolest V akutních fázích f poruchy zdraví má bolest význam signálu nemoci, nebezpečí a ukazuje na narušen ení integrity organizmu. Akutní bolest (AB) trvá krátkodob tkodobě (řádově dny a týdny) a je z biologického hlediska účelná.

3 Akútna bolesť Aktivácia sympatiku TK, P, CO redistribúcia KO, svalový hypertonus, potenie, mobilizácia energet.rezerv, strach neliečená bolesť fyziol.regul.mech pretrvajúca aktivácia sympatiku VO 2 nároky na DO 2

4 Mediátory a ich receptory v oblasti nociceptorov

5

6

7

8

9

10 Léčení prvotní příčiny základnz kladního onemocnění je zásadním m a logickým medicínským krokem. Ani v této t to fázi f onemocnění by však v nemocný nemel trpět t bolestí a to nejen z hlediska lékal kařské etiky. Symptomatická léčba mám hluboký smysl a AB je nutno razantně léčit. Jinak dochází k rozvoji nepříznivých patofyziologických změn n a prohloubení stresu se všemi v důsledky. d

11

12 Efektivně vedená léčba AB mám preventivní význam z hlediska rizika přechodu p do chronické bolesti ( pam( paměť bolesti, neuroplasticita). Rozhodující roli v pohotovém ovlivnění bolesti mám farmakoterapie. Pro AB, ve srovnání s chronickou, je typické, že e je relativně dobře e ovlivnitelná. Často lze vystačit s jednou léčebnou l modalitou.

13 Racionáln lně vedená farmakoterapie mám klíčový význam. I u AB jsou však v v některých případech p padech zásadnz sadní nefarmakologické postupy. Cíl l léčby l AB dosažen ení komfortní analgezie při p i současn asném m kauzáln lním postupu.

14 Chronická bolest Deklarace EFIC (European( Federation of IASP Chapters) ) o chronické bolesti (CHB) jako důležitém m problému zdravotnictví a samostatném m onemocnění ve vlastním m slova smyslu: Bolest je důled ležitý zdravotnický problém m v Evropě.. Akutní bolest muže m e být považov ována za symptom onemocnění či úrazu, chronická a opakující se bolest je specifickým zdravotnickým problémem, je samostatným onemocněním. m.

15 Syndrom chronické nenádorov dorové bolesti (CHNNB) se vyznačuje stížnost ností na bolest tělesnou nebo útrobní,, trvající déle než 3-6 měsíců.. Za chronickou je třeba t považovat ovat bolest i při p i kratší ším m trvání,, pokud přesahuje p esahuje dobu pro dané onemocnění či i poruchu obvyklou. Chronická,, dlouhotrvající bolest nemá žádnou biologicky užiteu itečnou funkci a je zdrojem tělesných, duševn evních i sociáln lních útrap.

16 Cílem lem léčebných l postupu u chronické bolesti nemusí být nutně úplné uzdravení jedince ale úprava a event.. obnovení funkční zdatnosti v dosažiteln itelné míre v oblasti fyzické,, psychické i sociáln lní (D.Vondr Vondrácková,, F.Neradilek Neradilek,, 2001). Důležitým principem, který zvyšuje efektivitu léčby CHNNB, je simultánn nní použit ití postupu farmakologických a nefarmakologických.

17 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI Akutní bolest Chronická bolest Charakter Symptom Syndrom, onemocnění sui generis Biologický význam Pozitivní signál nemoci Negativní škodlivý, destruktivní Vegetativní odpověď Bezprostřední krátkodobá, Nevýrazná stresová reakce Psychická reakce Anxieta Deprese Chování Ochranné, reaktivní Naučené, bolestivé Léčbu vede Praktický lékař/specialista Algeziolog/tým odborníků Rozsah terapie Monomodální, farmakoterapie Multimodální, biopsychosociální Farmakoterapie Analgetika Analgetika, adjuvatní a pomocné léky Analgetický efekt Výrazný Často nevýrazný Strategie farmakoterapie podle WHO analgetického Step down Step up Žebříčku

18 Diagnostika a hodnocení bolesti Dle původu p se bolest dělíd na nociceptivní (nociceptorová)) a neurogenní a neuropatickou). Nociceptivní bolest (NB), někdy n kdy nazývaná periferní,, vzniká stimulací nervových zakončen ení mechanickými, termickými a chemickými (zánětlivými) inzulty. Je výrazem normáln lní funkce nervového systému. Jsou dva typy NB: somatická a visceráln lní.. NB bývá popisována jako tupá, škubavá, ostrá,, bolestivý tlak nebo jako bolení í,, somatická NB je dobře e lokalizovatelná.. NB většinou v dobře e reaguje na analgetika.

19 Neuropatická bolest (NPB) je způsoben sobená postižen ením m nervového systému a je výrazem poruchy jeho funkce. Dle topického postižen ení se rozlišuje NPB periferní a centráln lní.. Poruchu nervového systému způsobuj sobují metabolické choroby, trauma, infekce, ischémie. NPB mám dvě základní charakteristiky. Je prožívána bud jako konstantní pálivá,, palčiv ivá bolest nebo jako paroxysmáln lní bolest popisovaná jako bodání, píchání,, vystřelov elování apod.

20 U NPB bývá motorický a senzorický deficit (hypoestezie, hyperalgezie, allodynie apod.). NPB reaguje většinou v lépe l na adjuvantní analgetika než na vlastní analgetika.toto orientační dělení a rozlišen ení bolestivého stavu na akutní a chronický je rozhodující pro nasazení správn vné analgetické medikace a stanovení správn vné strategie léčby. l

21 Bolestivý stav je nutno podrobně vyhodnocovat se zaměř ěřením m na: o anamnézu a dobu trvání bolesti o charakter bolesti a její časový průběh o faktory ovlivňuj ující průběh h bolesti o topografii bolesti schematický grafický záznam znam (pain( figure) ) o intenzitu bolesti

22 Léčba musí být pravidelně monitorována. na. Standardem je hodnocení intenzity bolesti dle vizuáln lně analogové škály (VAS 0 10), kde 0 je stav bez bolesti, 10 je nejsilnější bolest, jakou si pacient dokáže e představit. p DůleD ležitou pomůckou, zejména při p i zahájen jení analgetické léčby, je deník k bolesti s možnost ností zachycení spotřeby záchranné léčby, vedlejší ších účinků,, denních aktivit a kvality spánku.

23 Obecné zásady farmakoterapie bolesti volba a vedení analgetické léčby vychází z pacientova údaje o intenzitě a charakteru bolesti a z konkrétn tního klinického stavu. Nerozhoduje biologický původ p bolesti (nádorov dorová,, nenádorov dorová), ale její intenzita. při i výběru léčiva l z analgetického žebříčku se u AB uplatňuje uje postup shora dolu (step Don), u CHNNB postup zdola nahoru (step ap.).

24 Analgetika titrujeme proti bolesti a používá se nejnižší analgeticky efektivní dávka. Kombinace neopioidních a opioidních analgetik má aditivní účinek. Aditivní efekt mám i kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky a paracetamolu s NSA. ZásadnZ sadně se nekombinují jednotlivá NSA (zvýšen ení riziko vedlejší ších účinků). Analgetickou léčbu l je nutno individualizovat z hlediska volby i dávky d analgetika.

25 U intenzivní AB je na místm stě parenteráln lní podání analgetika, event.. i opioidu (napr. anginózn zní bolest při p i AIM, renáln lní a žlučníková kolika). Jinak mám jednoznačnou nou přednost p neinvazivní podávání analgetik p.o., transdermálne lne,, rektáln lně. Z hlediska časového faktoru jsou u AB nejvýhodnější analgetika s rychlým nástupem n účinků,, u CHB se analgetika podávaj vají podle časového plánu a předchp edchází se tak rozvoji bolesti.

26 Od počátku je nutná monitorace účinnosti léčby a vedlejší ších účinků analgetik, které je nutno razantně léčit. U některých n typu CHNNB je na místm stě pacienta vybavit záchrannou z medikací k řešení průlomov lomové a incidentáln lní bolesti. Prospěšnost analgetické léčby by mela zřetelně převyšovat její vedlejší projevy.

27 Potlačen ení bolesti lze dosáhnout působenp sobením na několika n úrovních : Odstraněním nocicepční stimulace (fixace zlomenin) Ovlivněním m látek l stimulujících ch nervová zakončen ení a modulujících ch pocit bolesti (prostaglandiny,, histamin, serotonin, bradykinin,, P-substance), P aplikací kyseliny acetylosalicylové,, nesteroidních antirevmatik, derivátů pyrazolonu. Blokádou nocicepční stimulace na spináln lní úrovni ( analgetika, akupunktura, transkutánn nní neurostimulace)

28 Stimulací opioidních receptorů lokalizovaných supraspináln lně (exogenními opioidy) Aktivací descendentního systému bolesti v rámci formatio reticularis,, zasahujícího ho pre- i postsynapticky na spináln lním nociceptivním vstupu v zadních rozích míšm íšních, s následnou stimulací alfa2-adrenergn adrenergních receptorů (tramadol) Adjuvantní psychoterapií (neuroleptika, anxiolytika, antidepresiva)

29 Vzhledem k tomu, že e bolest je jeden z nejzáva važnějších stresujících ch podnětů,, je nezbytné ji bez ohledu na etiologii potlačit nebo alespoň zmírnit na únosnou úroveň.

30 Srovnání účinnosti analgetik Mírou účinnosti jednotlivých analgetik u akutní bolesti je Oxfordská liga analgetik, která jako kritérium rium analgetické účinnosti užívá hodnotu NTT (The Number Needed to Treat). Tento parametr udává počet pacientů,, kteří musí být léčeni l určitým analgetikem, aby alespoň u jednoho poklesla intenzita bolesti nejméně o 50 %. Čím m nižší je hodnota NNT, tím t m vyšší je účinnost a tedy i pravděpodobnost, podobnost, že e léčivo l bude úspěšně potlačovat ovat bolest.

31 OXFORDSKÁ LIGA ANALGETIK Skupina NTT nesteroidní antirevmatika ibuprofen 200 nebo 400 mg, diklofenak 25 nebo 50 mg rofekoxib 50 mg 1. < 2, 9 paracetamol + opioidy vysoké dávky paracetamol 1000 mg + kodein 60 mg paracetamol 650 mg + tramadol 75 mg metamizol 500 mg 2, 9 morfin 10 mg i.m., pethidin 100 mg i.m. paracetamol nebo KAS vysoké dávky (1000 mg) paracetamol + kodein střední dávky paracetamol mg + kodein 60 mg paracetamol + kodein nízké dávky 3. 4,1-6 paracetamol 300 mg + kodein 30 mg tramadol 100 mg

32 Terapie akutní bolesti Akutní bolest je vyvolána stimulací nociceptivního systému nocicepčním podnětem např.. poraněním, nebo akutním m onemocněním m kůžk ůže (povrchová bolest jasná,, dobře e ohraničen ená ),, postižen ením m hlubokých tělesných struktur (hluboká bolest - vzniká ve svalech, kloubech, kostech, tupá,, obtížně lokalizovatelná, často s iradiací) nebo visceráln lních orgánů (visceráln lní bolest vzniká rychlým rozepjetím hladkého ho svalstva dutých orgánů nebo jeho křečovitou kontrakcí. Často spojena s bolestí přenesenou) Akutní bolest je absolutní indikací pro adekvátn tní analgetickou terapii

33 Hlavní zásady analgetické terapie: Základem terapie bolesti je klidné, koncentrované,, ohleduplné a cílevc levědomé jednání.. Lidská pozornost je nejjednodušší formou analgezie Analgezie minimalizuje inadekvátn tní stimulaci sympatiku (tachykardii, tachypnoe, zvýšenou spotřebu kyslíku ku myokardem, poruchy mikrocirkulace) ) a tím t m snižuje riziko následných orgánových poruch

34 Názor, že analgezie můžm ůže e zastřít charakteristickou symptomatologii a tím t znesnadnit diagnostiku není oprávn vněný, ný, pokud je analgezie potentním m analgetikem indikovaná a je vedena pečliv livá dokumentace charakterizující stav před p podáním m analgetika

35 Aplikace analgetik: analgetika podávat pokud možno vždy v nitrožiln ilně,, protože e resorpce při p i podkožní nebo nitrosvalové aplikaci je opožděná a mnohdy nepředv edvídatelná.. Výjimečně,, není-li k dispozici žádný intravenózn zní vstup, lze aplikovat nitrosvalově ketamin (Narkamon, Calypsol) léky aplikovat v malých dávkd vkách a frakcionovaně,, zejména u pacientů v kritickém stavu,

36 kde je distribuční prostor redukován (hypovolémie,, snížený minutový srdeční objem). nitrosvalová aplikace je relativně kontraindikována na u stavů,, kde lze následnn sledně předpokládat dat trombolytickou terapii (akutní infarkt myokardu, mozkový infarkt na podkladě embolie nebo trombózy ). předchozí nitrosvalová aplikace můžm ůže zkreslit i některn které laboratorní výsledky (CK, CKMB)

37 Farmakologické vlastnosti opioidních analgetik Indikace, volba a způsob aplikace opioidní analgetik musí vycházet z jasných patofyziologických a farmakodynamických představ. V současnosti rozlišujeme tři t i třídy t opioidních receptorů: µ-receptory, κ-receptory a δ-receptory, které se nacházej zejí jak v CNS, tak na periferii v tenkých nemyelinisovaných vláknech a v dorsáln lních kořenových gangliích. Účinek opioidu vzniká působením m na jeden nebo více v typů receptorů.

38 Podle interakce s receptory rozlišujeme opioidy do třít skupin: 1. Čistí agonisté: (morfin, petidin, metadon, fentanyl, remifentanil, alfentanil, sufentanil) jejichž analgetický účinek inek je podmíněn n primárn rní aktivací µ-receptorů 2. Parciáln lní agonisté: (buprenorfin), kteří aktivují částečně a selektivně µ-receptory 3. Smíš íšení agonisté-antagonist antagonisté: (nalbufin a pentazocin) ) jsou parciáln lními agonisty na κ - receptorech a antagonisty na µ-receptorech

39 4. Antagonisté : (naloxon( naloxon, naltrexon) jako čistí selektivní antagonisté působí na mí receptorech a ve velmi vysokých dávkách na κ a δ -receptorech

40 OPIOIDNÍ RECEPTORY, AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ A JEJICH RECEPTOROVÉ ÚČINKY typ receptoru agonisté antagonisté účinky µ morfin naloxon analgezie fentanyl naltrexon euforie remifentanil pentazocin mióza alfentanil nalbufin dechová deprese sufentanil buprenorfin Beta-endorfin antitusický účinek nauzea, zvracení bradykardie obstipace κ pentazocin naloxon analgezie nalbufin naltrexon sedace dynorfin dysforie δ leu-enkefalin naloxon analgezie Beta-endorfin naltrexon změny chování

41 Analgezie Při i indikaci opioidních analgetik u akutní bolesti zásadně užíváme pouze µ-agonisty a omezujeme se na aplikaci jednoho aža dvou farmak s nimiž máme me zkušenost. Při P i použit ití smíš íšených agonistů- antagonistů (např. pentazocin, buprenorphin) ) můžm ůže mít t pozdější podání čistého agonisty (např.. při p nedostatečném m analgetickém účinku dříve d podaného smíš íšeného agonisty-antagonisty) antagonisty) jen částečný nebo dokonce rušivý účinek. Silné opioidy potlačuj ují zejména pomalou bolest,, vedenou

42 Útlum dýchání Každý čistý opiodní agonista vyvolává útlum dýchání až do apnoe,, v závislosti na dávce d a účinnosti opioidů.. Vysoce účinná analgetika (fentanyl, sufentanil) ) mohou již v nízkých n dávkách vyvolat respirační depresi, zatímco slabá (codein)) v klinických dávkd vkách dýchání významně neovlivňuj ují.

43 Agonisté-antagonist antagonisté vyvolávaj vají rovněž útlum dýchání,, který však v přímo nezávis visí na aplikované dávce. Charakteristický je pro něn tzv. stropní efekt (ceiling effect), kdy po dosažen ení určit ité úrovně deprese, s další aplikaci látky l již k prohloubení deprese nedochází.. (CAVE - přesto i při i použit ití agonistů-antagonist antagonistů jsou známy smrtelné příhody!)

44 Klinicky se rozvoj dechového útlumu projevuje vznikem: bradypnoe a vzestupem dechového objemu dechovým útlumem, tlumem, který ruší bolest, vznik hypoxie a hyperkapnie zapomenutým dýcháním kdy pacient zvyšuje ventilaci na výzvu apnoe, kdy pacient již není sto obnovit ventilaci ani na výzvu a je nutno zahájit umělou plicní ventilaci Dechový útlum tlum lze zrušit aplikací antagonisty naloxon (Intrenon, Narcanti)

45 Nausea a zvracení Všechny opioidy mohou způsobovat nauseu a zvracení.. Příčinou P je stimulace dopaminergních receptorů v chemorecepční oblasti prodloužen ené míchy. Častější je zvracení při i podkožní a svalové aplikaci než při i nitrožiln ilní,, kdy opioid zaplaví rychle a v dostatečné koncentraci i motorické centrum pro zvracení,, které utlumí.na zvracení se podílí u chodících pacientů i složka vestibulárn rní.

46 V prevenci lze aplikovat současn asně antiemeticum (metoclopramid)) 5 10 mg zvolna nitrožiln ilně, butyrofenony (droperidol)) nebo fenothiaziny. Trávic vicí trakt Opioidy zpomalují motilitu žaludku, střev a zvyšuj ují tonus sfinkterů.. Po aplikaci morfinu zvýšený tonus žlučových cest a m. sfincter Odi může e vyvolat biliárn rní koliku. Obdobně zvýšený tonus močov ového sfinkteru může e vést v k retenci moče. Obtíže e lze tlumit naloxonem.

47 Sedace a euforie Opioidní agonisté a agonisté-antagonist antagonisté vyvolávaj vají sedaci a zlepšen ení nálady. PříleP ležitostně působí dysforii s pocitem sucha v ústech, nevolností závratěmi nebo svědění.

48 Základní předpoklady pro bezpečnou aplikaci opioidů: zajištěný vstup do žilního řečiště možnost aplikace O2 možnost umělé plicní ventilace kontinuáln lní sledování vitáln lních funkcí aplikace O2 pomocí nosního katetru umožň žňuje inhalaci FIO2 maximáln lně 0,4. proto je lépe l podávat O2 přes p masku za použit ití rezervoáru. ru.

49 Analgetika 1. volby v PNP Morfin : čistý agonista µ-opioidních receptorů s analgetickým, sedativním m a antitusickým účinkem. Vzhledem ke snížen ení preload je vhodný jako analgetikum u akutního infarktu myokardu a kardiáln lního plicního edému.. Dávkování a délka d účinku: nitrožiln ilní jednotlivá dávka = 2,5 5 mg (0,1-0,15 0,15 mg/kg), do svalu 0,2 mg/kg. Nástup N účinku do15 min, trvání účinku = hod.

50 Fentanyl: čistý istý agonista,, váže v e se na µ- opioidní receptor, jeho analgetický efekt je 100x silnější než morfinu. Analgetikum vhodné pro léčbu l těžt ěžkých algických stavů a pro užitu ití v anestézii. Dávkování : µg g nitrožiln ilně (1-3 µg/kg), kontinuáln lně v lineárn rním m dávkovad vkovači = 0,01 0,03 µg/kg/min. Nástup N maximáln lního účinku = 5 8 min, minimáln lní trvání účinku = min, relativní trvání účinku = min

51 Ketamin (Narkamon): analgetický efekt již v nízkých dávkd vkách, ve vyšší šších dávkd vkách hypnotický a posléze anestézie. K analgezii v tísňových t situacích ch podáváme v dávce 0,2-0,5 mg /kg nitrožiln ilně.. Nástup N účinku: s, délka d účinku: 15 min. Opakovaná aplikace je možná přibližně v poloviční dávce ve srovnáním m s dávkou úvodní.

52 Metamizol (Novalgin): je analgetikum antipyretikum a antiflogistikum.. Pro spasmolytický efekt je vhodný při p i kolikových bolestech. Podán samotný u silných bolestí,, nezaručuje uje vždy v dostatečný efekt a proto je vhodné kombinovat jej s opioidy.. Jeho podání může e být spojeno s hypotenzí,, proto je vhodné aplikovat jej v malé infuzi. Epizodicky dochází ke vzniku alergických reakcí. Dávkování metamizolu: - 0,5 1,0g v malé infuzi, maximáln lní denní dávka 4,0g

53 Analgetika 1. volby v PNP Indikace Název Dávkování Infarkt myokardu Morfin 5 mg i.v. opakovaná dávka 2,5 5 mg Trauma Fentanyl 0,1 mg i.v. opakovaná dávka 0,05 0,1 mg Ketamin (Narcamon) 0,125 mg/kg i.v. samotný/v kombinaci (analgetikum) event. opakovat - u zaklíněného pacienta nebo - instabilního krevního oběhu, 0,5 1 mg/kg i.m. -extrémně silné bolesti Kolikové bolesti metamizol (Novalgin) 0,5 1.0 g v malé infuzi ( případně opakovat, max. dávka/24h = 4,0 g) Algifen

54 Analgetika 2. volby v PNP Piritramid (Dipidolor): je čistý agonista,, působp sobí analgezii a dechový útlum srovnatelný s účinky morfinu. Dávka D 15 mg je ekvipotentní s 10 mg Morphinu.. Jeho vliv na krevní oběh h je minimáln lní,, neuvolňuje uje histamin. Představuje P alternativu vůčv ůči Morphinu nebo Fentanylu.. DávkovD vkování: : 7,5 mg, (0,1 0,15mg/kg) nitrožiln ilně,, 0,2-0,4 mg/kg nitrosvalově,, nástup n účinku: 2 5 min, středn ední trvání účinnosti: 4 6 hod Tramadol (Tramal): je čistý agonista opioidních receptorů. Část jeho analgetického účinku zprostředkov edkována mimo opioidní receptory. Je x slabší než Morfin, nejeví téměř euforizující účinek, nepodléhá zákonu o omamných látkl tkách. Kardiovaskulárn rní účinky jsou minimáln lní,, nebezpečí dechového útlumu je malé. Častý výskyt nausey a zvracení.. Vhodné aplikovat v malé infusi. Dávkování: mg do svalu nebo zvolna nitrožiln ilně; nástup účinku po i.m. aplikaci min, trvání účinku 1 4 hod.

55 Petidin (Dolsin): je syntetický agonista opioidů,, analgetický účinek je proti morfinu10x slabší V ekvipotentních dávkách mám více nežádouc doucích ch projevů. V oblasti kardiovaskulárn rního systému pokles krevního tlaku s kompenzatorní tachykardií.. Při P rychlé nitrožiln ilní aplikaci bronchospasmus, singultus,, u dětíd možný výskyt křečí. k. Opatrně indikovat u epileptiků.. Je indikován n u těžt ěžkých kolikových bolestí. Dávkování:0,15 0,7mg/kg nitrožiln ilně,, do svalu 0,5 1,0 mg /kg, středn ední doba účinnosti = 2-4 hod

56 Kyselina acetylosalicylová (Aspisol, Aspégic ): Analgetikum antipyreticum, antiflogisticum se slabým analgetickým účinkem. V PNP užívaný u jen ve vybraných indikacích ch, např.. záchvat z migrenosní cefaley.. Není vhodný u traumat. Dávkování: : 0,5 1g nitrožiln ilně. Alfentanyl (Rapifen): Dávkování: : µg/kg nitrožiln ilně,, nástup n maximáln lního účinku za 1 min, minimáln lní trvání účinku je 11 min, relativní trvání účinku min, kontinuáln lní aplikace v lineárn rním m dávkovad vkovači i 0,25 1,0 µg/kg/min

57 Sufentanil (Sufenta): Opioid agonista s vysokým hypnosedativním účinkem jinak nemá zvláš áštní přednosti vůčv ůči Fentanylu. Dávkování: : 0,005 0,01 mg nitrožiln ilně,, nástup n maximáln lního účinku = 2 4 min, minimáln lní trvání účinku = 30 min, relativní trvání účinku = min Alfentanil, remifentanil, sufentanil jsou µ-agonisté a velmi účinná analgetika. Pro jejich krátkodobý efekt však v nejsou v PNP běžb ěžně užívána. Buprenorphin (Temgesic): Částečný agonista u-opioidních receptorů s velkou afinitou k receptoru a poměrn rně slabou efektivitou. Buprenorfin vytěsňuje ostatní agonisty z vazby na receptor a antagonizuje jejich účinek a proto pro PNP není vhodný. Při P i předp edávkování a respirační depresi jsou jeho účinky jen obtížně antagonizovatelné naloxonem (Narcanti, Intrenon). Neovlivňuje výrazněji kardiovaskulárn rní aparát. Dávkování: : 0.3 mg nitrožiln ilně nebo do svalu. Nástup N účinku po nitrožiln ilní injekci za při p i nitrosvalovém m podání za 30 min. Analgezie dosahuje maxima za 3 hod. a účinek trvá 6 8 hod.

58 Méně vhodná analgetika pro PNP Pentazocin (Fortral): Smíš íšený agonista- antagonista, mám slabý agonistický i slabý antagonistický efekt, který u závislých z osob můžm ůže vyvolat abstinenční příznaky. Jeho účinky lze zrušit naloxonem. Pentazocin účinkuje na receptory µ, κ a δ,, což může e vést v k pocitům dysforie.stimuluje krevní oběh, zvyšuje systémový tlak a tepovou frekvenci. Pro vznik plicní hypertenze je kontraindikován n u infarktu myokardu. Dávkování: : mg nitrožiln ilně nebo do svalu. Nástup účinku za min po nitrožiln ilní aplikaci a za 20 min po aplikaci do svalu. Maximum analgezie při p nitrožiln ilním m podání za 15 min a při p i nitrosvalové aplikaci za 60 min. Trvání účinnosti hod. Antagonista: naloxon.

59 Nalbufin (Nubain): Smíš íšený agonista-antagonista. antagonista. Jako agonista působí na receptorech κ,, jako antagonista na receptorech µ,, zatímco receptory δ prakticky neovlivňuje. Analgetická účinnost je mezi morfinem a pentazocinem. Nalbufin zvrátí dechovou depresi vyvolanou opioidními agonisty aniž tlumí jejich analgetické účinky. Podobně jako pentazocin vyvolává nalbufin u závislých osob abstinenční syndrom. Kardiovaskulárn rní aparát t neovlivňuje, takže e lze jej aplikovat i u nemocných se srdečními chorobami. Účinek na hladké svalstvo je obdobný jako u ostatních opioidních agonistů-antagonist antagonistů.. K nežádouc doucím patří pocení, nevolnost, dechový útlum podobný morfinu. Od 30 mg jeví stropní efekt. Dávkování: : mg nitrožiln ilně nebo nitrosvalově.. Nástup N účinku při p nitrožiln ilní aplikaci za min, při p i nitrosvalové za 15 min. Trvání účinku 3 6 hod. Antagonista: naloxon. Remifentanil (Ultiva): Opioidní čistý agonista s účinkem na u-u receptoru a menší vazbou na receptory κ, ω a δ.. MáM mimořádn dně krátký účinek, analgetická potence je srovnatelná s Fentanylem.. Pro krátkodobý účinek je aplikován n v lineárn rním m dávkovad vkovači. CAVE: výrazná rigidita hrudníku při p i bolusové aplikaci.

60 Neopioidová analgetika ovlivňují především nociceptory v poškozené tkáni ( periferní analgetika). Neopioidová analgetika rozdělujeme do tří skupin: 1.deriváty slabých karbonových kyselin: kyselina acetylosalicylová a nesteroidní antirevmatika 2.deriváty pyrazolonu: metamizol, fenazon 3.deriváty anilinu: paracetamol Deriváty 1) a 2) skupiny mají vedle analgetických účinků i účinky antipyretické a antiflogistické Deriváty 3) skupiny mají účinky pouze analgetické a antipyretické Tab. č. 6

61 Dávkování neopioidní analgetik a způsob aplikace Látka Jednotlivá dávka nitrožiln ilní Interval mezi Způsob aplikace peroráln lní/rektální dávka jednotlivými dávkami (h) metamizol 0,5 1 g 1 g (6g/24h) 4 6 i.v., p.o., p.rect rect. ASK g 1 g (7,2g/24h) 4 i.v., p.o., diklofenak mg p.rect rect.. p.o. paracetamol 0,5 1 g 4-6 p.rect rect., p.o. ibuprofen mg 4 6 p.rect rect., p.o. naproxen 250 mg 6 8 p.rect rect., p.os.

62 NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIV TLIVÉ LÁTKY (NSA) Nesteroidní protizánětliv tlivé látky patří mezi nejběž ěžněji používan vaná analgetika. Celosvětov tově se odhaduje, že e více v než 100 miliónů lidí užívá tyto léky l více v méně pravidelně.. Je potřebn ebné proto zvážit jejich reáln lné postavení v léčbě bolestivých zánětlivých z stavů,, ale i jen z čistě analgetické indikace.

63 Právě ze selhání analgetické terapie v ambulancích ch praktických lékal kařů jsou nejčasn asněji pacienti odesílan laní na neurologické oddělen lení ke konzultacím. V anamnéze někdy n pacienti udávaj vají dlouhodobou léčbu l téměřt všemi dostupnými NSA a všemi v jejich lékovými l formami.

64 Přitom se zapomíná, že e NSA jsou zdrojem velké morbidity a mortality, protože e mají dráždivý divý účinek na žaludeční sliznici, inhibují funkci krevních dešti tiček a zhoršuj ují funkci jater a ledvin Bohužel v četných případech p padech jsou dominujícími obtížemi právě vedlejší účinky NSA bez exaktní diagnostiky neurologické příčiny.

65 MECHANISMUS ÚČINKU NSA Za hlavní mechanismus účinku inku NSA je považovan ovaná inhibice syntézy prostaglandínů, kterou popsal v roce 1971 J.Vane. NSA působp sobí inhibici enzymů cyklooxygenázy (COX), které mění kyselinu arachidonovou na prostaglandiny.. Existují dva izoenzýmy,, COX-1 a COX-2.

66 COX-1 1 je enzymem konstitučně syntetizovaný v mnohých orgánech, hlavně v žaludeční sliznici, játrech, j ledvinách a krevních dešti tičkách. Produkce prostaglandínů v těchto oblastech udržuje uje jejich fyziologickou funkci.

67 Například prostaglandiny v žaludeční sliznici pomáhaj hají udržovat průtok krvi ve sliznici a jejich funkci bariéry, ry, prostaglandiny v ledvinách a játrech regulují regionáln lní průtok krve, prostaglandiny v krevních dešti tičkách ovlivňuj ují jejich agregaci, která zrychluje srážen ení krve. Inhibice tvorby prostaglandinů může e byť zvláš áště škodlivá v podmínk nkách hypovolémie a slabého srdečního výkonu. Procesy, které ovlivňuj ují NSA ukazuje Tab. č.7.

68 PROCESY OVPLYVNĚNÉ NSA Syntéza prostaglandínů Syntéza leukotriénů TABULKA Č.7 Produkce superoxidových radikálů Uvolňování superoxidových radikálů Uvolňování lyzosomálnych lnych enzymů Agregace neutrofilů a adheze Funkci lymfocytů Produkce cytokinínů Metabolismus chrupavky Tvorba revmatoidních faktorů

69 COX-2 2 je induktibilní enzym, který je v dospělém organismu normáln lně přítomný v malém m množstv ství v buňkách macula densa a v mozku. Při i poranění nebo zánětu z hladina COX-2 2 stoupá v periferním m a centráln lním m nervovém m systému a v monocytech.. Produkci COX-2 2 zvyšuj ují proinflamační cytokininy (například intereleukin-1, nebo tumor necrosis factor alfa), podobně jako ostatní faktory - endotoxin, hypoxie,, ischémie. Zdá se, že e selektivní inhibice COX-2 2 poskytuje možnost selektivních analgetických a protizánětlivých tlivých účinků společně se snížen ením m toxicity spojené s inhibicí COX-1.

70 Prostaglandiny jsou produkované též působením COX-2 2 v buňkách chrupavky. Takto mohou přispp ispívat k bolestem kloubů a kloubní destrukci u revmatoidní artritidy a osteoartritidy.. Exprese COX-2 2 je zvýšen ená i v míšních neuronech při p i periféri riím m zánětu. z Inhibice obou enzymů COX-1 1 a COX-2 2 mohou přispp ispět k analgetickým účinkům m na míšm íšní úrovni. Je pravděpodobn podobné, že e inhibitory COX-2 2 budou působit p oběma mechanismy periferním m i centráln lním. Prostaglandiny,, které pocházej zejí z COX.2 exprese v mozkových cévách, c ch, jsou téžt důležité pro vznik horečky.

71 ÚČINNOST INNOST V klinické praxi se označuje jako COX-2 specifický lék ten, který při p i všech v terapeuticky používaných dávkách inhibuje COX-2 2 bez toho, že e by inhiboval COX-1. COX-2 preferenční léky ve vyšší šších dávkách vykazují určitou inhibici COX-1. Proto jsou preferenční inhibitory jen částečně bezpečnější z hlediska gastrotoxicity než klasická NSA. Výrazně bezpečnější jsou aža COX-2 2 specifické coxiby celecoxib a rofexocib.

72 FARMAKOKINETIKA NSA NSA se kompletně vstřeb ebávají z gastrointestináln lního traktu, ale toto vstřeb ebávaní může e být zpomaleno potravou. Váží se převp evážně na plazmatické bílkoviny, především m albumin a množstv ství volného léku l je poměrn rně malé.. Vazba na bílkoviny b je snížen ená u různých r chorobných stavů, především m při p i chorobách jater a ledvin a pochopitelně při hypoalbuminémii mii.

73 Metabolizace NSA probíhá hlavně v játrech, kde vznikají aktivní metabolity, které se vylučuj ují ledvinami. Na základz kladě plazmatického eliminačního poločasu můžm ůžeme určit frekvenci podávan vaní léku. To nám n m umožň žňuje NSA přibližně rozdělit do třít skupin s plazmatickým poločasem krátkým (1-6 6 hodin, které je třeba t podávat tři t i i vícekrv cekrát t denně), NSA s poločasem středn edním m ( hodin), které se podávaj vají dvakrát t denně,, a NSA s poločasem dlouhým (15 a víc v c hodin, stačí je podávat jedenkrát t denně). Rozdělen lení NSA podle délky d biologického účinku ukazuje tb. č.8.

74 Tabulka číslo 8 udává rozdělení NSA podle délky biologického účinku.. NSA PODLE DÉLKY D BIOLOGICKÉHO ÚČINKU Krátký (méně jak 6hod.)strefný (6-14 hodin) dlouhý(více jak 15hod.) Kys.acetylsalicylov acetylsalicylová piroxikam Diclofenac Ibuprofen ndometacin Fluribuprofen Tiprofenová kys. Nimesulid meloxicam nabumeton Diclofenac ret. Profenid naprošen Diclofenc Duo diflunisal celecoxib rofecoxib

75 NEŽÁDOUC DOUCÍ ÚČINKY NSA NSA patří mezi léky l s poměrn rně vysokou frekvencí nežádouc doucích ch účinků. Z didaktických důvodd vodů je vhodné je rozdělit na prostaglandin non-dependentn dependentní a prostaglandin dependentní.. Jak bylo uvedeno, druhá skupina souvisí s útlumem fyziologických funkcí COX-1 dependentních prostaglandínů hlavně v ledvinách a v buňkách žaludeční sliznice. V praxi jsou nejdůle ležitější účinky, které zahrnul J. Fries do pojmu NSA indukovaná gastropatie.

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Bolest - definice Nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny byly v tomto znění k 15.4.2004 schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT

Více

Onkologická bolest - léčba

Onkologická bolest - léčba Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/062/037 Onkologická bolest - léčba

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

SYSTÉMOVÁ ANALGÉZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU Je třeba se bát? Pavlína Nosková KARIM VFN a 1.LF UK Praha

SYSTÉMOVÁ ANALGÉZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU Je třeba se bát? Pavlína Nosková KARIM VFN a 1.LF UK Praha SYSTÉMOVÁ ANALGÉZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU Je třeba se bát? Pavlína Nosková KARIM VFN a 1.LF UK Praha OPIOIDY - NÚ Matka: nauzea, zvracení pruritus močová retence Novorozenec: dechová deprese somnolence,

Více

Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň

Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň Nové možnosti - indikační oblasti Nové analgetické molekuly, formule Opioidy indukovaná obstipace (OIO) Lokální léčba periferní neuropatické bolesti

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ANALGEZIE V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ

ANALGEZIE V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ ANALGEZIE V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ dle Doporučených postupů ČSARIM a SSLB ČLS JEP MUDr. Boris Leštianský Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service Klinika anesteziologie a resuscitace LF MU Fakultní nemocnice

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10 Novinky ve farmakoterapii bolesti Tomáš Gabrhelík KARIM FN a LF UP v Olomouci CHRONICKÁ BOLEST III. stupeň II. stupeň Silný opioid I. stupeň Slabý opioid Neopioid + kombinace + adjuvancia + neopioid +

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls100149/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU D O L S I N 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Léčivá látka: Pethidini hydrochloridum 50 mg v 1 ml nebo 100 mg v 2 ml. Pomocné látky

Více

NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík

NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík ARO KNTB Zlín KARIM FN a LF UP v Olomouci Mechanismus účinku NSAID blokáda COX a tím syntézy prostaglandinů periferní

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

Analgosedace v soukromé anesteziologické praxi. MUDr. Petr Kudrna MUDr. Svatopluk Velkoborský

Analgosedace v soukromé anesteziologické praxi. MUDr. Petr Kudrna MUDr. Svatopluk Velkoborský Analgosedace v soukromé anesteziologické praxi MUDr. Petr Kudrna MUDr. Svatopluk Velkoborský Obsah Úvod, vymezení pojmů Výhody a nevýhody oproti celkové anestézii Retrospektivní studie: statistika, výsledky

Více

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy klinické použití pro léčbu chronické bolesti výhody a rizika Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Chronická bolest - metody analgezie farmakoterapie 90-95 % invazivní metody 5-10 % rehabilitační

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TEMGESIC SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Buprenorphini hydrochloridum 216,0 μg

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Akutní vertebrogenní onemocnění

Akutní vertebrogenní onemocnění Akutní vertebrogenní onemocnění dělení, symptomatologie, kauzální terapie MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Akutní vertebrogenní onemocnění 10 20 % pacientů neurologické amb.. OUP Převažují těžší nálezy

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Efedrin. a jeho vliv na rychlost psychomotorického zotavení. doc. MUDr. L. Hess,, DrSc. PEM IKEM IPVZ

Efedrin. a jeho vliv na rychlost psychomotorického zotavení. doc. MUDr. L. Hess,, DrSc. PEM IKEM IPVZ Efedrin a jeho vliv na rychlost psychomotorického zotavení po celkové anestézii doc. MUDr. L. Hess,, DrSc. PEM IKEM IPVZ Rychlost psychomotorického zotavení závisí na: použití dobře řiditelných anestetik

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ALKOHOL. Alkohol Droga, dělend. lení drog. Jak drogy působp. sobí? Alkohol - co je alkohol? Krátkodob

ALKOHOL. Alkohol Droga, dělend. lení drog. Jak drogy působp. sobí? Alkohol - co je alkohol? Krátkodob ALKOHOL Alkohol Droga, dělend lení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působp sobí? Alkohol - co je alkohol? Krátkodob tkodobé vlivy Dlouhodobé vlivy Fakta o alkoholu Zdroje DROGA látka, která ovlivňuje

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje:

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Silné opioidy v léčbě chronické bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy v léčbě chronické bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy v léčbě chronické bolesti Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Produkce opia Afghánistán 87 % celosvět. produkce (2005) Do konce 20. stol. vedl tzv. Zlatý trojúhelník Afghánistán přes 6000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195423/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lunaldin 100 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 200 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 300 mikrogramů

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Nurofen pro děti Active (ibuprofenum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Nurofen pro děti Active (ibuprofenum) sp.zn.sukls73463/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nurofen pro děti Active (ibuprofenum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Konstrukce anastomóz z tenkého

Konstrukce anastomóz z tenkého Konstrukce anastomóz z tenkého střeva MUDr. Beata Hemmelová MUDr. Tomáš Grolich Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi publikace Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Potřeba být bez bolesti - nejčastější potřeba - subjektivní proţitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

U pacientů, kteří mají sucho v ústech, lze sliznici před užitím přípravku Lunaldin zvlhčit vodou.

U pacientů, kteří mají sucho v ústech, lze sliznici před užitím přípravku Lunaldin zvlhčit vodou. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lunaldin 100 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 200 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 300 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 400 mikrogramů

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ

NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Oldřich Šubrt CSc., MBA Academy of Health Care Management NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ Nová doba Vysoká míra proměnlivosti prostřed edí Vysoká míra propojenosti v rámci r celého světa Vysoká míra konkurence

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více