Bolest a možnosti racionáln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bolest a možnosti racionáln"

Transkript

1 Bolest a možnosti racionáln lní léčby Definice bolesti Bolest je nepříjemný senzorický a emocionáln lní prožitek spojený se skutečným či potencionáln lním m poškozen kozením m tkání,, nebo je popisována výrazy takového poškozen kození.. Bolest je vždy v subjektivní.

2 Akutní bolest V akutních fázích f poruchy zdraví má bolest význam signálu nemoci, nebezpečí a ukazuje na narušen ení integrity organizmu. Akutní bolest (AB) trvá krátkodob tkodobě (řádově dny a týdny) a je z biologického hlediska účelná.

3 Akútna bolesť Aktivácia sympatiku TK, P, CO redistribúcia KO, svalový hypertonus, potenie, mobilizácia energet.rezerv, strach neliečená bolesť fyziol.regul.mech pretrvajúca aktivácia sympatiku VO 2 nároky na DO 2

4 Mediátory a ich receptory v oblasti nociceptorov

5

6

7

8

9

10 Léčení prvotní příčiny základnz kladního onemocnění je zásadním m a logickým medicínským krokem. Ani v této t to fázi f onemocnění by však v nemocný nemel trpět t bolestí a to nejen z hlediska lékal kařské etiky. Symptomatická léčba mám hluboký smysl a AB je nutno razantně léčit. Jinak dochází k rozvoji nepříznivých patofyziologických změn n a prohloubení stresu se všemi v důsledky. d

11

12 Efektivně vedená léčba AB mám preventivní význam z hlediska rizika přechodu p do chronické bolesti ( pam( paměť bolesti, neuroplasticita). Rozhodující roli v pohotovém ovlivnění bolesti mám farmakoterapie. Pro AB, ve srovnání s chronickou, je typické, že e je relativně dobře e ovlivnitelná. Často lze vystačit s jednou léčebnou l modalitou.

13 Racionáln lně vedená farmakoterapie mám klíčový význam. I u AB jsou však v v některých případech p padech zásadnz sadní nefarmakologické postupy. Cíl l léčby l AB dosažen ení komfortní analgezie při p i současn asném m kauzáln lním postupu.

14 Chronická bolest Deklarace EFIC (European( Federation of IASP Chapters) ) o chronické bolesti (CHB) jako důležitém m problému zdravotnictví a samostatném m onemocnění ve vlastním m slova smyslu: Bolest je důled ležitý zdravotnický problém m v Evropě.. Akutní bolest muže m e být považov ována za symptom onemocnění či úrazu, chronická a opakující se bolest je specifickým zdravotnickým problémem, je samostatným onemocněním. m.

15 Syndrom chronické nenádorov dorové bolesti (CHNNB) se vyznačuje stížnost ností na bolest tělesnou nebo útrobní,, trvající déle než 3-6 měsíců.. Za chronickou je třeba t považovat ovat bolest i při p i kratší ším m trvání,, pokud přesahuje p esahuje dobu pro dané onemocnění či i poruchu obvyklou. Chronická,, dlouhotrvající bolest nemá žádnou biologicky užiteu itečnou funkci a je zdrojem tělesných, duševn evních i sociáln lních útrap.

16 Cílem lem léčebných l postupu u chronické bolesti nemusí být nutně úplné uzdravení jedince ale úprava a event.. obnovení funkční zdatnosti v dosažiteln itelné míre v oblasti fyzické,, psychické i sociáln lní (D.Vondr Vondrácková,, F.Neradilek Neradilek,, 2001). Důležitým principem, který zvyšuje efektivitu léčby CHNNB, je simultánn nní použit ití postupu farmakologických a nefarmakologických.

17 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI Akutní bolest Chronická bolest Charakter Symptom Syndrom, onemocnění sui generis Biologický význam Pozitivní signál nemoci Negativní škodlivý, destruktivní Vegetativní odpověď Bezprostřední krátkodobá, Nevýrazná stresová reakce Psychická reakce Anxieta Deprese Chování Ochranné, reaktivní Naučené, bolestivé Léčbu vede Praktický lékař/specialista Algeziolog/tým odborníků Rozsah terapie Monomodální, farmakoterapie Multimodální, biopsychosociální Farmakoterapie Analgetika Analgetika, adjuvatní a pomocné léky Analgetický efekt Výrazný Často nevýrazný Strategie farmakoterapie podle WHO analgetického Step down Step up Žebříčku

18 Diagnostika a hodnocení bolesti Dle původu p se bolest dělíd na nociceptivní (nociceptorová)) a neurogenní a neuropatickou). Nociceptivní bolest (NB), někdy n kdy nazývaná periferní,, vzniká stimulací nervových zakončen ení mechanickými, termickými a chemickými (zánětlivými) inzulty. Je výrazem normáln lní funkce nervového systému. Jsou dva typy NB: somatická a visceráln lní.. NB bývá popisována jako tupá, škubavá, ostrá,, bolestivý tlak nebo jako bolení í,, somatická NB je dobře e lokalizovatelná.. NB většinou v dobře e reaguje na analgetika.

19 Neuropatická bolest (NPB) je způsoben sobená postižen ením m nervového systému a je výrazem poruchy jeho funkce. Dle topického postižen ení se rozlišuje NPB periferní a centráln lní.. Poruchu nervového systému způsobuj sobují metabolické choroby, trauma, infekce, ischémie. NPB mám dvě základní charakteristiky. Je prožívána bud jako konstantní pálivá,, palčiv ivá bolest nebo jako paroxysmáln lní bolest popisovaná jako bodání, píchání,, vystřelov elování apod.

20 U NPB bývá motorický a senzorický deficit (hypoestezie, hyperalgezie, allodynie apod.). NPB reaguje většinou v lépe l na adjuvantní analgetika než na vlastní analgetika.toto orientační dělení a rozlišen ení bolestivého stavu na akutní a chronický je rozhodující pro nasazení správn vné analgetické medikace a stanovení správn vné strategie léčby. l

21 Bolestivý stav je nutno podrobně vyhodnocovat se zaměř ěřením m na: o anamnézu a dobu trvání bolesti o charakter bolesti a její časový průběh o faktory ovlivňuj ující průběh h bolesti o topografii bolesti schematický grafický záznam znam (pain( figure) ) o intenzitu bolesti

22 Léčba musí být pravidelně monitorována. na. Standardem je hodnocení intenzity bolesti dle vizuáln lně analogové škály (VAS 0 10), kde 0 je stav bez bolesti, 10 je nejsilnější bolest, jakou si pacient dokáže e představit. p DůleD ležitou pomůckou, zejména při p i zahájen jení analgetické léčby, je deník k bolesti s možnost ností zachycení spotřeby záchranné léčby, vedlejší ších účinků,, denních aktivit a kvality spánku.

23 Obecné zásady farmakoterapie bolesti volba a vedení analgetické léčby vychází z pacientova údaje o intenzitě a charakteru bolesti a z konkrétn tního klinického stavu. Nerozhoduje biologický původ p bolesti (nádorov dorová,, nenádorov dorová), ale její intenzita. při i výběru léčiva l z analgetického žebříčku se u AB uplatňuje uje postup shora dolu (step Don), u CHNNB postup zdola nahoru (step ap.).

24 Analgetika titrujeme proti bolesti a používá se nejnižší analgeticky efektivní dávka. Kombinace neopioidních a opioidních analgetik má aditivní účinek. Aditivní efekt mám i kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky a paracetamolu s NSA. ZásadnZ sadně se nekombinují jednotlivá NSA (zvýšen ení riziko vedlejší ších účinků). Analgetickou léčbu l je nutno individualizovat z hlediska volby i dávky d analgetika.

25 U intenzivní AB je na místm stě parenteráln lní podání analgetika, event.. i opioidu (napr. anginózn zní bolest při p i AIM, renáln lní a žlučníková kolika). Jinak mám jednoznačnou nou přednost p neinvazivní podávání analgetik p.o., transdermálne lne,, rektáln lně. Z hlediska časového faktoru jsou u AB nejvýhodnější analgetika s rychlým nástupem n účinků,, u CHB se analgetika podávaj vají podle časového plánu a předchp edchází se tak rozvoji bolesti.

26 Od počátku je nutná monitorace účinnosti léčby a vedlejší ších účinků analgetik, které je nutno razantně léčit. U některých n typu CHNNB je na místm stě pacienta vybavit záchrannou z medikací k řešení průlomov lomové a incidentáln lní bolesti. Prospěšnost analgetické léčby by mela zřetelně převyšovat její vedlejší projevy.

27 Potlačen ení bolesti lze dosáhnout působenp sobením na několika n úrovních : Odstraněním nocicepční stimulace (fixace zlomenin) Ovlivněním m látek l stimulujících ch nervová zakončen ení a modulujících ch pocit bolesti (prostaglandiny,, histamin, serotonin, bradykinin,, P-substance), P aplikací kyseliny acetylosalicylové,, nesteroidních antirevmatik, derivátů pyrazolonu. Blokádou nocicepční stimulace na spináln lní úrovni ( analgetika, akupunktura, transkutánn nní neurostimulace)

28 Stimulací opioidních receptorů lokalizovaných supraspináln lně (exogenními opioidy) Aktivací descendentního systému bolesti v rámci formatio reticularis,, zasahujícího ho pre- i postsynapticky na spináln lním nociceptivním vstupu v zadních rozích míšm íšních, s následnou stimulací alfa2-adrenergn adrenergních receptorů (tramadol) Adjuvantní psychoterapií (neuroleptika, anxiolytika, antidepresiva)

29 Vzhledem k tomu, že e bolest je jeden z nejzáva važnějších stresujících ch podnětů,, je nezbytné ji bez ohledu na etiologii potlačit nebo alespoň zmírnit na únosnou úroveň.

30 Srovnání účinnosti analgetik Mírou účinnosti jednotlivých analgetik u akutní bolesti je Oxfordská liga analgetik, která jako kritérium rium analgetické účinnosti užívá hodnotu NTT (The Number Needed to Treat). Tento parametr udává počet pacientů,, kteří musí být léčeni l určitým analgetikem, aby alespoň u jednoho poklesla intenzita bolesti nejméně o 50 %. Čím m nižší je hodnota NNT, tím t m vyšší je účinnost a tedy i pravděpodobnost, podobnost, že e léčivo l bude úspěšně potlačovat ovat bolest.

31 OXFORDSKÁ LIGA ANALGETIK Skupina NTT nesteroidní antirevmatika ibuprofen 200 nebo 400 mg, diklofenak 25 nebo 50 mg rofekoxib 50 mg 1. < 2, 9 paracetamol + opioidy vysoké dávky paracetamol 1000 mg + kodein 60 mg paracetamol 650 mg + tramadol 75 mg metamizol 500 mg 2, 9 morfin 10 mg i.m., pethidin 100 mg i.m. paracetamol nebo KAS vysoké dávky (1000 mg) paracetamol + kodein střední dávky paracetamol mg + kodein 60 mg paracetamol + kodein nízké dávky 3. 4,1-6 paracetamol 300 mg + kodein 30 mg tramadol 100 mg

32 Terapie akutní bolesti Akutní bolest je vyvolána stimulací nociceptivního systému nocicepčním podnětem např.. poraněním, nebo akutním m onemocněním m kůžk ůže (povrchová bolest jasná,, dobře e ohraničen ená ),, postižen ením m hlubokých tělesných struktur (hluboká bolest - vzniká ve svalech, kloubech, kostech, tupá,, obtížně lokalizovatelná, často s iradiací) nebo visceráln lních orgánů (visceráln lní bolest vzniká rychlým rozepjetím hladkého ho svalstva dutých orgánů nebo jeho křečovitou kontrakcí. Často spojena s bolestí přenesenou) Akutní bolest je absolutní indikací pro adekvátn tní analgetickou terapii

33 Hlavní zásady analgetické terapie: Základem terapie bolesti je klidné, koncentrované,, ohleduplné a cílevc levědomé jednání.. Lidská pozornost je nejjednodušší formou analgezie Analgezie minimalizuje inadekvátn tní stimulaci sympatiku (tachykardii, tachypnoe, zvýšenou spotřebu kyslíku ku myokardem, poruchy mikrocirkulace) ) a tím t m snižuje riziko následných orgánových poruch

34 Názor, že analgezie můžm ůže e zastřít charakteristickou symptomatologii a tím t znesnadnit diagnostiku není oprávn vněný, ný, pokud je analgezie potentním m analgetikem indikovaná a je vedena pečliv livá dokumentace charakterizující stav před p podáním m analgetika

35 Aplikace analgetik: analgetika podávat pokud možno vždy v nitrožiln ilně,, protože e resorpce při p i podkožní nebo nitrosvalové aplikaci je opožděná a mnohdy nepředv edvídatelná.. Výjimečně,, není-li k dispozici žádný intravenózn zní vstup, lze aplikovat nitrosvalově ketamin (Narkamon, Calypsol) léky aplikovat v malých dávkd vkách a frakcionovaně,, zejména u pacientů v kritickém stavu,

36 kde je distribuční prostor redukován (hypovolémie,, snížený minutový srdeční objem). nitrosvalová aplikace je relativně kontraindikována na u stavů,, kde lze následnn sledně předpokládat dat trombolytickou terapii (akutní infarkt myokardu, mozkový infarkt na podkladě embolie nebo trombózy ). předchozí nitrosvalová aplikace můžm ůže zkreslit i některn které laboratorní výsledky (CK, CKMB)

37 Farmakologické vlastnosti opioidních analgetik Indikace, volba a způsob aplikace opioidní analgetik musí vycházet z jasných patofyziologických a farmakodynamických představ. V současnosti rozlišujeme tři t i třídy t opioidních receptorů: µ-receptory, κ-receptory a δ-receptory, které se nacházej zejí jak v CNS, tak na periferii v tenkých nemyelinisovaných vláknech a v dorsáln lních kořenových gangliích. Účinek opioidu vzniká působením m na jeden nebo více v typů receptorů.

38 Podle interakce s receptory rozlišujeme opioidy do třít skupin: 1. Čistí agonisté: (morfin, petidin, metadon, fentanyl, remifentanil, alfentanil, sufentanil) jejichž analgetický účinek inek je podmíněn n primárn rní aktivací µ-receptorů 2. Parciáln lní agonisté: (buprenorfin), kteří aktivují částečně a selektivně µ-receptory 3. Smíš íšení agonisté-antagonist antagonisté: (nalbufin a pentazocin) ) jsou parciáln lními agonisty na κ - receptorech a antagonisty na µ-receptorech

39 4. Antagonisté : (naloxon( naloxon, naltrexon) jako čistí selektivní antagonisté působí na mí receptorech a ve velmi vysokých dávkách na κ a δ -receptorech

40 OPIOIDNÍ RECEPTORY, AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ A JEJICH RECEPTOROVÉ ÚČINKY typ receptoru agonisté antagonisté účinky µ morfin naloxon analgezie fentanyl naltrexon euforie remifentanil pentazocin mióza alfentanil nalbufin dechová deprese sufentanil buprenorfin Beta-endorfin antitusický účinek nauzea, zvracení bradykardie obstipace κ pentazocin naloxon analgezie nalbufin naltrexon sedace dynorfin dysforie δ leu-enkefalin naloxon analgezie Beta-endorfin naltrexon změny chování

41 Analgezie Při i indikaci opioidních analgetik u akutní bolesti zásadně užíváme pouze µ-agonisty a omezujeme se na aplikaci jednoho aža dvou farmak s nimiž máme me zkušenost. Při P i použit ití smíš íšených agonistů- antagonistů (např. pentazocin, buprenorphin) ) můžm ůže mít t pozdější podání čistého agonisty (např.. při p nedostatečném m analgetickém účinku dříve d podaného smíš íšeného agonisty-antagonisty) antagonisty) jen částečný nebo dokonce rušivý účinek. Silné opioidy potlačuj ují zejména pomalou bolest,, vedenou

42 Útlum dýchání Každý čistý opiodní agonista vyvolává útlum dýchání až do apnoe,, v závislosti na dávce d a účinnosti opioidů.. Vysoce účinná analgetika (fentanyl, sufentanil) ) mohou již v nízkých n dávkách vyvolat respirační depresi, zatímco slabá (codein)) v klinických dávkd vkách dýchání významně neovlivňuj ují.

43 Agonisté-antagonist antagonisté vyvolávaj vají rovněž útlum dýchání,, který však v přímo nezávis visí na aplikované dávce. Charakteristický je pro něn tzv. stropní efekt (ceiling effect), kdy po dosažen ení určit ité úrovně deprese, s další aplikaci látky l již k prohloubení deprese nedochází.. (CAVE - přesto i při i použit ití agonistů-antagonist antagonistů jsou známy smrtelné příhody!)

44 Klinicky se rozvoj dechového útlumu projevuje vznikem: bradypnoe a vzestupem dechového objemu dechovým útlumem, tlumem, který ruší bolest, vznik hypoxie a hyperkapnie zapomenutým dýcháním kdy pacient zvyšuje ventilaci na výzvu apnoe, kdy pacient již není sto obnovit ventilaci ani na výzvu a je nutno zahájit umělou plicní ventilaci Dechový útlum tlum lze zrušit aplikací antagonisty naloxon (Intrenon, Narcanti)

45 Nausea a zvracení Všechny opioidy mohou způsobovat nauseu a zvracení.. Příčinou P je stimulace dopaminergních receptorů v chemorecepční oblasti prodloužen ené míchy. Častější je zvracení při i podkožní a svalové aplikaci než při i nitrožiln ilní,, kdy opioid zaplaví rychle a v dostatečné koncentraci i motorické centrum pro zvracení,, které utlumí.na zvracení se podílí u chodících pacientů i složka vestibulárn rní.

46 V prevenci lze aplikovat současn asně antiemeticum (metoclopramid)) 5 10 mg zvolna nitrožiln ilně, butyrofenony (droperidol)) nebo fenothiaziny. Trávic vicí trakt Opioidy zpomalují motilitu žaludku, střev a zvyšuj ují tonus sfinkterů.. Po aplikaci morfinu zvýšený tonus žlučových cest a m. sfincter Odi může e vyvolat biliárn rní koliku. Obdobně zvýšený tonus močov ového sfinkteru může e vést v k retenci moče. Obtíže e lze tlumit naloxonem.

47 Sedace a euforie Opioidní agonisté a agonisté-antagonist antagonisté vyvolávaj vají sedaci a zlepšen ení nálady. PříleP ležitostně působí dysforii s pocitem sucha v ústech, nevolností závratěmi nebo svědění.

48 Základní předpoklady pro bezpečnou aplikaci opioidů: zajištěný vstup do žilního řečiště možnost aplikace O2 možnost umělé plicní ventilace kontinuáln lní sledování vitáln lních funkcí aplikace O2 pomocí nosního katetru umožň žňuje inhalaci FIO2 maximáln lně 0,4. proto je lépe l podávat O2 přes p masku za použit ití rezervoáru. ru.

49 Analgetika 1. volby v PNP Morfin : čistý agonista µ-opioidních receptorů s analgetickým, sedativním m a antitusickým účinkem. Vzhledem ke snížen ení preload je vhodný jako analgetikum u akutního infarktu myokardu a kardiáln lního plicního edému.. Dávkování a délka d účinku: nitrožiln ilní jednotlivá dávka = 2,5 5 mg (0,1-0,15 0,15 mg/kg), do svalu 0,2 mg/kg. Nástup N účinku do15 min, trvání účinku = hod.

50 Fentanyl: čistý istý agonista,, váže v e se na µ- opioidní receptor, jeho analgetický efekt je 100x silnější než morfinu. Analgetikum vhodné pro léčbu l těžt ěžkých algických stavů a pro užitu ití v anestézii. Dávkování : µg g nitrožiln ilně (1-3 µg/kg), kontinuáln lně v lineárn rním m dávkovad vkovači = 0,01 0,03 µg/kg/min. Nástup N maximáln lního účinku = 5 8 min, minimáln lní trvání účinku = min, relativní trvání účinku = min

51 Ketamin (Narkamon): analgetický efekt již v nízkých dávkd vkách, ve vyšší šších dávkd vkách hypnotický a posléze anestézie. K analgezii v tísňových t situacích ch podáváme v dávce 0,2-0,5 mg /kg nitrožiln ilně.. Nástup N účinku: s, délka d účinku: 15 min. Opakovaná aplikace je možná přibližně v poloviční dávce ve srovnáním m s dávkou úvodní.

52 Metamizol (Novalgin): je analgetikum antipyretikum a antiflogistikum.. Pro spasmolytický efekt je vhodný při p i kolikových bolestech. Podán samotný u silných bolestí,, nezaručuje uje vždy v dostatečný efekt a proto je vhodné kombinovat jej s opioidy.. Jeho podání může e být spojeno s hypotenzí,, proto je vhodné aplikovat jej v malé infuzi. Epizodicky dochází ke vzniku alergických reakcí. Dávkování metamizolu: - 0,5 1,0g v malé infuzi, maximáln lní denní dávka 4,0g

53 Analgetika 1. volby v PNP Indikace Název Dávkování Infarkt myokardu Morfin 5 mg i.v. opakovaná dávka 2,5 5 mg Trauma Fentanyl 0,1 mg i.v. opakovaná dávka 0,05 0,1 mg Ketamin (Narcamon) 0,125 mg/kg i.v. samotný/v kombinaci (analgetikum) event. opakovat - u zaklíněného pacienta nebo - instabilního krevního oběhu, 0,5 1 mg/kg i.m. -extrémně silné bolesti Kolikové bolesti metamizol (Novalgin) 0,5 1.0 g v malé infuzi ( případně opakovat, max. dávka/24h = 4,0 g) Algifen

54 Analgetika 2. volby v PNP Piritramid (Dipidolor): je čistý agonista,, působp sobí analgezii a dechový útlum srovnatelný s účinky morfinu. Dávka D 15 mg je ekvipotentní s 10 mg Morphinu.. Jeho vliv na krevní oběh h je minimáln lní,, neuvolňuje uje histamin. Představuje P alternativu vůčv ůči Morphinu nebo Fentanylu.. DávkovD vkování: : 7,5 mg, (0,1 0,15mg/kg) nitrožiln ilně,, 0,2-0,4 mg/kg nitrosvalově,, nástup n účinku: 2 5 min, středn ední trvání účinnosti: 4 6 hod Tramadol (Tramal): je čistý agonista opioidních receptorů. Část jeho analgetického účinku zprostředkov edkována mimo opioidní receptory. Je x slabší než Morfin, nejeví téměř euforizující účinek, nepodléhá zákonu o omamných látkl tkách. Kardiovaskulárn rní účinky jsou minimáln lní,, nebezpečí dechového útlumu je malé. Častý výskyt nausey a zvracení.. Vhodné aplikovat v malé infusi. Dávkování: mg do svalu nebo zvolna nitrožiln ilně; nástup účinku po i.m. aplikaci min, trvání účinku 1 4 hod.

55 Petidin (Dolsin): je syntetický agonista opioidů,, analgetický účinek je proti morfinu10x slabší V ekvipotentních dávkách mám více nežádouc doucích ch projevů. V oblasti kardiovaskulárn rního systému pokles krevního tlaku s kompenzatorní tachykardií.. Při P rychlé nitrožiln ilní aplikaci bronchospasmus, singultus,, u dětíd možný výskyt křečí. k. Opatrně indikovat u epileptiků.. Je indikován n u těžt ěžkých kolikových bolestí. Dávkování:0,15 0,7mg/kg nitrožiln ilně,, do svalu 0,5 1,0 mg /kg, středn ední doba účinnosti = 2-4 hod

56 Kyselina acetylosalicylová (Aspisol, Aspégic ): Analgetikum antipyreticum, antiflogisticum se slabým analgetickým účinkem. V PNP užívaný u jen ve vybraných indikacích ch, např.. záchvat z migrenosní cefaley.. Není vhodný u traumat. Dávkování: : 0,5 1g nitrožiln ilně. Alfentanyl (Rapifen): Dávkování: : µg/kg nitrožiln ilně,, nástup n maximáln lního účinku za 1 min, minimáln lní trvání účinku je 11 min, relativní trvání účinku min, kontinuáln lní aplikace v lineárn rním m dávkovad vkovači i 0,25 1,0 µg/kg/min

57 Sufentanil (Sufenta): Opioid agonista s vysokým hypnosedativním účinkem jinak nemá zvláš áštní přednosti vůčv ůči Fentanylu. Dávkování: : 0,005 0,01 mg nitrožiln ilně,, nástup n maximáln lního účinku = 2 4 min, minimáln lní trvání účinku = 30 min, relativní trvání účinku = min Alfentanil, remifentanil, sufentanil jsou µ-agonisté a velmi účinná analgetika. Pro jejich krátkodobý efekt však v nejsou v PNP běžb ěžně užívána. Buprenorphin (Temgesic): Částečný agonista u-opioidních receptorů s velkou afinitou k receptoru a poměrn rně slabou efektivitou. Buprenorfin vytěsňuje ostatní agonisty z vazby na receptor a antagonizuje jejich účinek a proto pro PNP není vhodný. Při P i předp edávkování a respirační depresi jsou jeho účinky jen obtížně antagonizovatelné naloxonem (Narcanti, Intrenon). Neovlivňuje výrazněji kardiovaskulárn rní aparát. Dávkování: : 0.3 mg nitrožiln ilně nebo do svalu. Nástup N účinku po nitrožiln ilní injekci za při p i nitrosvalovém m podání za 30 min. Analgezie dosahuje maxima za 3 hod. a účinek trvá 6 8 hod.

58 Méně vhodná analgetika pro PNP Pentazocin (Fortral): Smíš íšený agonista- antagonista, mám slabý agonistický i slabý antagonistický efekt, který u závislých z osob můžm ůže vyvolat abstinenční příznaky. Jeho účinky lze zrušit naloxonem. Pentazocin účinkuje na receptory µ, κ a δ,, což může e vést v k pocitům dysforie.stimuluje krevní oběh, zvyšuje systémový tlak a tepovou frekvenci. Pro vznik plicní hypertenze je kontraindikován n u infarktu myokardu. Dávkování: : mg nitrožiln ilně nebo do svalu. Nástup účinku za min po nitrožiln ilní aplikaci a za 20 min po aplikaci do svalu. Maximum analgezie při p nitrožiln ilním m podání za 15 min a při p i nitrosvalové aplikaci za 60 min. Trvání účinnosti hod. Antagonista: naloxon.

59 Nalbufin (Nubain): Smíš íšený agonista-antagonista. antagonista. Jako agonista působí na receptorech κ,, jako antagonista na receptorech µ,, zatímco receptory δ prakticky neovlivňuje. Analgetická účinnost je mezi morfinem a pentazocinem. Nalbufin zvrátí dechovou depresi vyvolanou opioidními agonisty aniž tlumí jejich analgetické účinky. Podobně jako pentazocin vyvolává nalbufin u závislých osob abstinenční syndrom. Kardiovaskulárn rní aparát t neovlivňuje, takže e lze jej aplikovat i u nemocných se srdečními chorobami. Účinek na hladké svalstvo je obdobný jako u ostatních opioidních agonistů-antagonist antagonistů.. K nežádouc doucím patří pocení, nevolnost, dechový útlum podobný morfinu. Od 30 mg jeví stropní efekt. Dávkování: : mg nitrožiln ilně nebo nitrosvalově.. Nástup N účinku při p nitrožiln ilní aplikaci za min, při p i nitrosvalové za 15 min. Trvání účinku 3 6 hod. Antagonista: naloxon. Remifentanil (Ultiva): Opioidní čistý agonista s účinkem na u-u receptoru a menší vazbou na receptory κ, ω a δ.. MáM mimořádn dně krátký účinek, analgetická potence je srovnatelná s Fentanylem.. Pro krátkodobý účinek je aplikován n v lineárn rním m dávkovad vkovači. CAVE: výrazná rigidita hrudníku při p i bolusové aplikaci.

60 Neopioidová analgetika ovlivňují především nociceptory v poškozené tkáni ( periferní analgetika). Neopioidová analgetika rozdělujeme do tří skupin: 1.deriváty slabých karbonových kyselin: kyselina acetylosalicylová a nesteroidní antirevmatika 2.deriváty pyrazolonu: metamizol, fenazon 3.deriváty anilinu: paracetamol Deriváty 1) a 2) skupiny mají vedle analgetických účinků i účinky antipyretické a antiflogistické Deriváty 3) skupiny mají účinky pouze analgetické a antipyretické Tab. č. 6

61 Dávkování neopioidní analgetik a způsob aplikace Látka Jednotlivá dávka nitrožiln ilní Interval mezi Způsob aplikace peroráln lní/rektální dávka jednotlivými dávkami (h) metamizol 0,5 1 g 1 g (6g/24h) 4 6 i.v., p.o., p.rect rect. ASK g 1 g (7,2g/24h) 4 i.v., p.o., diklofenak mg p.rect rect.. p.o. paracetamol 0,5 1 g 4-6 p.rect rect., p.o. ibuprofen mg 4 6 p.rect rect., p.o. naproxen 250 mg 6 8 p.rect rect., p.os.

62 NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIV TLIVÉ LÁTKY (NSA) Nesteroidní protizánětliv tlivé látky patří mezi nejběž ěžněji používan vaná analgetika. Celosvětov tově se odhaduje, že e více v než 100 miliónů lidí užívá tyto léky l více v méně pravidelně.. Je potřebn ebné proto zvážit jejich reáln lné postavení v léčbě bolestivých zánětlivých z stavů,, ale i jen z čistě analgetické indikace.

63 Právě ze selhání analgetické terapie v ambulancích ch praktických lékal kařů jsou nejčasn asněji pacienti odesílan laní na neurologické oddělen lení ke konzultacím. V anamnéze někdy n pacienti udávaj vají dlouhodobou léčbu l téměřt všemi dostupnými NSA a všemi v jejich lékovými l formami.

64 Přitom se zapomíná, že e NSA jsou zdrojem velké morbidity a mortality, protože e mají dráždivý divý účinek na žaludeční sliznici, inhibují funkci krevních dešti tiček a zhoršuj ují funkci jater a ledvin Bohužel v četných případech p padech jsou dominujícími obtížemi právě vedlejší účinky NSA bez exaktní diagnostiky neurologické příčiny.

65 MECHANISMUS ÚČINKU NSA Za hlavní mechanismus účinku inku NSA je považovan ovaná inhibice syntézy prostaglandínů, kterou popsal v roce 1971 J.Vane. NSA působp sobí inhibici enzymů cyklooxygenázy (COX), které mění kyselinu arachidonovou na prostaglandiny.. Existují dva izoenzýmy,, COX-1 a COX-2.

66 COX-1 1 je enzymem konstitučně syntetizovaný v mnohých orgánech, hlavně v žaludeční sliznici, játrech, j ledvinách a krevních dešti tičkách. Produkce prostaglandínů v těchto oblastech udržuje uje jejich fyziologickou funkci.

67 Například prostaglandiny v žaludeční sliznici pomáhaj hají udržovat průtok krvi ve sliznici a jejich funkci bariéry, ry, prostaglandiny v ledvinách a játrech regulují regionáln lní průtok krve, prostaglandiny v krevních dešti tičkách ovlivňuj ují jejich agregaci, která zrychluje srážen ení krve. Inhibice tvorby prostaglandinů může e byť zvláš áště škodlivá v podmínk nkách hypovolémie a slabého srdečního výkonu. Procesy, které ovlivňuj ují NSA ukazuje Tab. č.7.

68 PROCESY OVPLYVNĚNÉ NSA Syntéza prostaglandínů Syntéza leukotriénů TABULKA Č.7 Produkce superoxidových radikálů Uvolňování superoxidových radikálů Uvolňování lyzosomálnych lnych enzymů Agregace neutrofilů a adheze Funkci lymfocytů Produkce cytokinínů Metabolismus chrupavky Tvorba revmatoidních faktorů

69 COX-2 2 je induktibilní enzym, který je v dospělém organismu normáln lně přítomný v malém m množstv ství v buňkách macula densa a v mozku. Při i poranění nebo zánětu z hladina COX-2 2 stoupá v periferním m a centráln lním m nervovém m systému a v monocytech.. Produkci COX-2 2 zvyšuj ují proinflamační cytokininy (například intereleukin-1, nebo tumor necrosis factor alfa), podobně jako ostatní faktory - endotoxin, hypoxie,, ischémie. Zdá se, že e selektivní inhibice COX-2 2 poskytuje možnost selektivních analgetických a protizánětlivých tlivých účinků společně se snížen ením m toxicity spojené s inhibicí COX-1.

70 Prostaglandiny jsou produkované též působením COX-2 2 v buňkách chrupavky. Takto mohou přispp ispívat k bolestem kloubů a kloubní destrukci u revmatoidní artritidy a osteoartritidy.. Exprese COX-2 2 je zvýšen ená i v míšních neuronech při p i periféri riím m zánětu. z Inhibice obou enzymů COX-1 1 a COX-2 2 mohou přispp ispět k analgetickým účinkům m na míšm íšní úrovni. Je pravděpodobn podobné, že e inhibitory COX-2 2 budou působit p oběma mechanismy periferním m i centráln lním. Prostaglandiny,, které pocházej zejí z COX.2 exprese v mozkových cévách, c ch, jsou téžt důležité pro vznik horečky.

71 ÚČINNOST INNOST V klinické praxi se označuje jako COX-2 specifický lék ten, který při p i všech v terapeuticky používaných dávkách inhibuje COX-2 2 bez toho, že e by inhiboval COX-1. COX-2 preferenční léky ve vyšší šších dávkách vykazují určitou inhibici COX-1. Proto jsou preferenční inhibitory jen částečně bezpečnější z hlediska gastrotoxicity než klasická NSA. Výrazně bezpečnější jsou aža COX-2 2 specifické coxiby celecoxib a rofexocib.

72 FARMAKOKINETIKA NSA NSA se kompletně vstřeb ebávají z gastrointestináln lního traktu, ale toto vstřeb ebávaní může e být zpomaleno potravou. Váží se převp evážně na plazmatické bílkoviny, především m albumin a množstv ství volného léku l je poměrn rně malé.. Vazba na bílkoviny b je snížen ená u různých r chorobných stavů, především m při p i chorobách jater a ledvin a pochopitelně při hypoalbuminémii mii.

73 Metabolizace NSA probíhá hlavně v játrech, kde vznikají aktivní metabolity, které se vylučuj ují ledvinami. Na základz kladě plazmatického eliminačního poločasu můžm ůžeme určit frekvenci podávan vaní léku. To nám n m umožň žňuje NSA přibližně rozdělit do třít skupin s plazmatickým poločasem krátkým (1-6 6 hodin, které je třeba t podávat tři t i i vícekrv cekrát t denně), NSA s poločasem středn edním m ( hodin), které se podávaj vají dvakrát t denně,, a NSA s poločasem dlouhým (15 a víc v c hodin, stačí je podávat jedenkrát t denně). Rozdělen lení NSA podle délky d biologického účinku ukazuje tb. č.8.

74 Tabulka číslo 8 udává rozdělení NSA podle délky biologického účinku.. NSA PODLE DÉLKY D BIOLOGICKÉHO ÚČINKU Krátký (méně jak 6hod.)strefný (6-14 hodin) dlouhý(více jak 15hod.) Kys.acetylsalicylov acetylsalicylová piroxikam Diclofenac Ibuprofen ndometacin Fluribuprofen Tiprofenová kys. Nimesulid meloxicam nabumeton Diclofenac ret. Profenid naprošen Diclofenc Duo diflunisal celecoxib rofecoxib

75 NEŽÁDOUC DOUCÍ ÚČINKY NSA NSA patří mezi léky l s poměrn rně vysokou frekvencí nežádouc doucích ch účinků. Z didaktických důvodd vodů je vhodné je rozdělit na prostaglandin non-dependentn dependentní a prostaglandin dependentní.. Jak bylo uvedeno, druhá skupina souvisí s útlumem fyziologických funkcí COX-1 dependentních prostaglandínů hlavně v ledvinách a v buňkách žaludeční sliznice. V praxi jsou nejdůle ležitější účinky, které zahrnul J. Fries do pojmu NSA indukovaná gastropatie.

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

Neuropatická bolest periferní a centráln

Neuropatická bolest periferní a centráln Neuropatická bolest periferní a centráln lní nervové soustavy MUDr. Jan Bartoušek Oddělen lení urgentního příjmup Fakultní nemocnice Olomouc Bolest Je varovný signál l pro organismus. Bolest je pociťov

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík ARO KNTB Zlín KARIM FN a LF UP v Olomouci Cíle léčby akutní bolesti Cílem je kvalitní analgezie (VAS 0-3) při minimálních NÚ Respektovat signální ochranný

Více

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Bolest - definice Nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným

Více

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Léčba akutní bolesti Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Typy akutních bolestí Pooperační bolesti Bolesti při úrazech Bolesti jako příznak řady onemocnění Porodní bolesti Pooperační analgezie Zmírňuje

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc Vedení anestézie v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc Vedení anestézie v PNP a NP Anestezie Medikace Přednemocniční péče Nemocniční péče Vedení

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Onkologická bolest - léčba

Onkologická bolest - léčba Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/062/037 Onkologická bolest - léčba

Více

METODICKÁ DOPORUČENÍ

METODICKÁ DOPORUČENÍ 54 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 2 METODICKÁ DOPORUČENÍ METODICKÉ POKYNY PRO FARMAKOTERAPII AKUTNÍ A CHRONICKÉ NENÁDOROVÉ BOLESTI 5 Tomáš DOLEŽAL, 1 Marek HAKL, 1 Jiří KOZÁK, 5 Miloslav

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny byly v tomto znění k 15.4.2004 schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT

Více

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn ŠKÁLY A DOTAZNÍKY U BOLESTIVÉ NEUROPATIE Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Úvod Dotazníky, skóre, škály: Cílem je poskytnout standardizovaný výstup Podmínkou je proces standardizace těchto

Více

Analgetika-antipyretika antipyretika a NSAIDs Milan Sova Osnova 1. Systém Eikosanoidů 2. Analgetika-antipyretika antipyretika 1. Paracetamol 2. Metmizol 3. Kyselina acetylsalicylová 4. Nesteroidní antirevmatika

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Léčba akutní bolesti z pohledu NÚ NSA Aneb Jak se rozhodnout

Léčba akutní bolesti z pohledu NÚ NSA Aneb Jak se rozhodnout Léčba akutní bolesti z pohledu NÚ NSA Aneb Jak se rozhodnout MUDr. Bohumil Skála,PhD LF UK Hradec Králové, SVL ČLS JEP MUDr. Petr Herle IPVZ Praha, SVL ČLS JEP Bolest Homér: Aristoteles: Platon: Descartes:

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti 1z18 Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Kolektiv autorů(v abecedním pořadí): Doležal T., Hakl M., Kozák J., Kršiak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., Ševčík P., Vorlíček

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls69093/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibalgin gel 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g ve 100 g gelu. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Máme nalbufin? MUDr. Lucie Jurečková

Máme nalbufin? MUDr. Lucie Jurečková 1 Máme nalbufin? MUDr. Lucie Jurečková Chemicko-farmakologická charakteristika 2 Syntetický opioid: agonista/antagonista analgetikum z phenanthrenové skupiny Analgetická potence je ekvivalentní dávce morfinu

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Zánět. Látky ovlivňující bolest. Bolest. Zánět. Rozdíly - akutní x chronická bol. Typické doprovodné příznaky 16.10.2015

Zánět. Látky ovlivňující bolest. Bolest. Zánět. Rozdíly - akutní x chronická bol. Typické doprovodné příznaky 16.10.2015 Zánět Látky ovlivňující bolest Nesteroidní protizánětlivé látky a opioidní analgetika Příčina mechanická, fyzikální, chemická a infekční, popř. porucha autoimunity Obranná odpověď organismu zničí příčinu

Více

FARMAKOTERAPIE BOLESTI

FARMAKOTERAPIE BOLESTI FARMAKOTERAPIE BOLESTI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 FARMAKOTERAPIE AKUTNÍ BOLESTI Autoři: Miloslav Kršiak, Jiří Kozák, Jan Lejčko, Bohumil Skála Oponenti:

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D.

Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D. Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D. Všeobecný praktický lékař, ordinace Lanškroun Odborný asistent Ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové Člen výboru SVL

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SYSTÉMOVÁ ANALGÉZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU Je třeba se bát? Pavlína Nosková KARIM VFN a 1.LF UK Praha

SYSTÉMOVÁ ANALGÉZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU Je třeba se bát? Pavlína Nosková KARIM VFN a 1.LF UK Praha SYSTÉMOVÁ ANALGÉZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU Je třeba se bát? Pavlína Nosková KARIM VFN a 1.LF UK Praha OPIOIDY - NÚ Matka: nauzea, zvracení pruritus močová retence Novorozenec: dechová deprese somnolence,

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

Pooperační bolest je modelovým případem akutní bolesti jak z patofyziologického, tak z terapeutického hlediska. Chirurgický zákrok vede k místnímu

Pooperační bolest je modelovým případem akutní bolesti jak z patofyziologického, tak z terapeutického hlediska. Chirurgický zákrok vede k místnímu P. Ševčík, I. Křikava SOUHRN Pooperační bolest je typickým případem akutní bolesti z patofyziologického i terapeutického hlediska. Její intenzitu, kvalitu a trvání ovlivňuje řada faktorů týkajících se

Více

LÉČBA AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI

LÉČBA AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI ÚVOD V posledních letech se v České republice podá více než 800 tisíc celkových a regionálních anestezií ročně. V naprosté většině se jedná o anestezie pro operace, po kterých lze očekávat pooperační bolesti,

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Chirocaine Příbalová informace

Chirocaine Příbalová informace Chirocaine Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Chirocaine 2,5 mg/ml Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml (Levobupivacaini hydrochloridum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň

Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň Nové možnosti - indikační oblasti Nové analgetické molekuly, formule Opioidy indukovaná obstipace (OIO) Lokální léčba periferní neuropatické bolesti

Více

LÉČBA BOLESTI V UROLOGII I. díl

LÉČBA BOLESTI V UROLOGII I. díl LÉČBA BOLESTI V UROLOGII I. díl MUDr. Pavel Dušek Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha ÚVOD Bolest je nejen důsledkem a projevem choroby, ale také velmi důležitým příznakem, často vedoucím k určení

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání PhDr. Jiří Frýbert Situace - konec roku 2010 stížnosti na heroin - přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy - od konce roku 2010 přechod na Vendal

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10 Novinky ve farmakoterapii bolesti Tomáš Gabrhelík KARIM FN a LF UP v Olomouci CHRONICKÁ BOLEST III. stupeň II. stupeň Silný opioid I. stupeň Slabý opioid Neopioid + kombinace + adjuvancia + neopioid +

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

ANALGEZIE V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ

ANALGEZIE V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ ANALGEZIE V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ dle Doporučených postupů ČSARIM a SSLB ČLS JEP MUDr. Boris Leštianský Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service Klinika anesteziologie a resuscitace LF MU Fakultní nemocnice

Více

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 1. Adrenergní mediace (syntéza, uvolňování mediátoru, receptory, dělení látek ovlivňujících sympatikus). Hypnotika, sedativa mechanismus účinku; charakteristika

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum

2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum sp.zn.sukls153805/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku Acylcoffin 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum Coffeinum Pomocné látky viz 6.1. 450 mg 50 mg

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg) sp. zn. sukls189077/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Instanyl 50 mikrogramů/v jedné dávce, nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje fentanyli citras, odpovídá.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s bolestí. Žák prostřednictvím kazuistiky, řízených otázek a tajenky pracuje s pojmy, vztahující se k akutní a chronické bolesti.

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Synthadon 10 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Synthadon 10 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Synthadon 10 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vinpocetinum 5 mg v 1 tabletě. Pomocné látky: monohydrát laktosy. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety.

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

Léčba bolesti (nejen) u onkologických nemocných Pavel Ševčík LF MU a FN كریم Brno كریم čti: KARIM V arabštině ctihodný, úctyhodný Převzaly další jazyky příbuzné arabštině velkorysý šlechetný Typy

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace)

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace) Nefarmakologické přístupy ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace) Radovan PřikrylP Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno 2009 Obsah sdělen lení

Více

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedem ml obsahuje: Léčivá(é) látka(y):

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls59753/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NUROFEN 400 MG

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls59753/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NUROFEN 400 MG Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls59753/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NUROFEN 400 MG 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v jedné obalené tabletě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls31619/2014, sukls31622/2014, sukls31620/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MABRON RETARD 100 MABRON RETARD 150 MABRON RETARD 200 tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013

Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013 Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Inflamalgin 10 mg/1 g gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (l%) Úplný

Více

3. LÉKOVÁ FORMA Léková forma: gel Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu

3. LÉKOVÁ FORMA Léková forma: gel Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls65242/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOLMINA GEL 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (l%) Úplný seznam

Více

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou korelát t v EMG? Pilotní studie Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou -restless legs syndrome (RLS) švédský neurolog Karl

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls120434/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU MARCAINE 0,5% Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více