Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST"

Transkript

1 Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Knihy, kapitoly v knihách: NEUDEROVÁ, M., Peruc a okolí v proměnách času, 1. vydání, Ústí nad Labem 1998, ISBN HRUBÁ, M., Peruc a okolí v proměnách času, 2. rozšířené vydání, Ústí nad Labem 2000, ISBN HRUBÁ, M., Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle Pozůstalostní agenda a praxe královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, AUP Phil. et Hist. V, Studia Historica V, Studia Monographia II, Ústí nad Labem 2002, ISBN HRUBÁ, M., Libri Civitatis Litomericensis (1341) Nejstarší městská kniha a její vztah k písemnostem v Litoměřicích od 11. do 16. století, in: Městská kniha Litoměřic (1341) v kontextu písemností městské kanceláře, (=Libri civitatis III.), B. Kocánová, J. Tomas (edd.) a kol., Ústí nad Labem 2006, s (spolu s J. Tomasem). HRUBÁ, M., Peruc a okolí v proměnách času, 3. rozšířené vydání, Ústí nad Labem 2008, ISBN HRUBÁ, M., Zvonění na sv. Alžbětu. Normy a sociální praxe v životě měšťanek raného novověku, Praha 2011, ISBN HRUBÁ, M., Severozápadní a severní Čechy na sklonku středověku, in: J. Royt, Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách v letech , Arbor vitae, Praha 2012, v tisku Studie: NEUDEROVÁ, M., Život a dům Mistra Adama Cholossia Pelhřimovského, písaře královského města Loun, Opera Historica I., Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 1991, s , ISBN NEUDEROVÁ, M., Domácnosti lounských měšťanů v předbělohorskédobě, (Příspěvek ke studiu inventářů pozůstalostí), in: Česká města v století, Opera Instituti Historici Pragae, C - Miscellanea - 5, 1991, s , X. NEUDEROVÁ, M., Život předbělohorské šlechty na Lounsku z pohledu pramenů městské provenience, in: Život na šlechtickém sídle v století, AUP Phil. et Hist.I, Studia Historica I, 1992, s , ISBN NEUDEROVÁ, M., Inventář pozůstalosti jako pramen ke studiu ženy, Documenta Pragensia 13, 1996, s , ISSN NEUDEROVÁ, M., Ke komunikaci Apelačního soudu a městských hrdelních soudů v pobělohorských Čechách, in: Hrdelní soudnictví v českých zemích v století, 1996, s , ISBN (spolu s L. Kuthanovou) NEUDEROVÁ, M., Cestování drobné šlechty v předbělohorských Čechách, in: Cesty a cestování v dějinách společnosti, AUP Phil. et Hist. III, Studia Historica II, 1997, s , ISBN

2 NEUDEROVÁ, M., Dvě lobkovické rezidence na konci 16. století, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku ( století), 1997, s , ISBN NEUDEROVÁ, M., Jiří Popel z Lobkovic jako zástavní pán mělnického panství, in: Vlastivědný sborník Kralupska V/1-2, Lobkovický sešit, 1998, s NEUDEROVÁ, M., Item ve velkém fraucimoře před Lusthausem se nachází... Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách, in: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, OH 7, 1999, s , ISBN HRUBÁ, M., Jiří Popel z Lobkovic a prostředky rekatolizace na sklonku 16. Století (Příspěvek k dějinám rekatolizace v severozápadních Čechách), Ústecký sborník historický 1999, Ústí nad Labem 2000, s , ISBN HRUBÁ, M., Nižší šlechta předbělohorských Čech a její korespondence (Místo doslovu), in: P. MAREŠ, Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústí nad Labem 2000, s , ISBN HRUBÁ, M., Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, in: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Documenta Pragensia 18, 2000, s , ISBN HRUBÁ, M., Možnosti studia předbělohorských testamentů a inventářů pozůstalostí v královských městech severozápadních Čech, in: M. HRUBÁ (red.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34, ISBN HRUBÁ, M., Ein Renaissancehaus in Nordwestböhmen im Licht der schriftlichen Quellen städtischer Provenienz, in: Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum, Ústí nad Labem-Pirna 2000, s , ISBN HRUBÁ, M., Pozůstalostní agenda královských měst severozápadních Čech jako pramen k poznání renesančního sochařství a malířství, in: M. HRUBÁ P. HRUBÝ (red.) Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s , ISBN HRUBÁ, M., Měšťanské elity královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, in: J. JUROK (red.) Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci, Příbor 2001, s , ISBN HRUBÁ, M., Prominentní exulant Vilém Vchynský a osudy jeho majetku v severozápadních Čechách, in: M. HRUBÁ (ed.) Víra nebo vlast? - Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s , ISBN HRUBÁ, M., Renesansowe rezydencyje szlachty w północno-zachodnich Czechach w świetle inwentarzy majątkowych, Kwartalnik historii kultury materialnej 2001/1-2, s , ISSN HRUBÁ, M., Sakrální architektura v severozápadních Čechách - možnosti záchrany a využití zanikajících staveb (Dosavadní výsledky dokumentační práce studentů KH PF UJEP v Ústí nad Labem), in: New Uses for Old Churches - Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002, s , ISBN HRUBÁ, M., Pozůstalostní písemnosti v rámci městských pramenů nesporné soudní agendy a jejich právní zakotvení, in: J. HOMOLKA M. HRUBÁ P. HRUBÝ M. OTTOVÁ (red.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I, Ústí nad Labem 2002, s , ISBN , EAN

3 HRUBÁ, M., Možnosti výzkumu měšťanských elit v prostředí královských měst severozápadních Čech, in: Pražské měšťanské elity středověku a raného novověku, Documenta Pragensia 22, 2004, s , ISBN HRUBÁ, M., Jagellonská doba v dějinách měst na severu Čech doba známá i neznámá, in: Doba jagellonská v českých zemích , Sborník katolické teologické fakulty UK, Dějiny umění historie I., Praha 2005, s , ISBN HRUBÁ, M., Možnosti (a limity) studia měšťanských testamentů 15. a 16. století na příkladu měst severozápadních Čech, in: Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití, Praha 2006, s , ISBN: HRUBÁ, M., Čest a nevinna pohlaví ženského aneb dobré důvody pro uzavření sňatku v Čechách 16. století, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s , ISBN HRUBÁ, M., Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur Kűnstlerisch-historischen Entwicklung, in: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschft in Sachsen und Tschechien, Chemnitzer Europastudien, Band 5, 2007, s , ISBN (s Janem Roytem) HRUBÁ, M., Erbovní měšťané urozená vrstva předbělohorských českých měst? (Životní styl erbovních rodin na příkladu Mrázů z Milešovky v Litoměřicích), in: V komnatách paláců v ulicích měst, Praha 2007, s ; ISBN HRUBÁ, M., Kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem ( ) v kontextu studia městských knih v severozápadních Čechách, in: Ve znamení zemí České koruny, Praha 2007, s ; HRUBÁ, M., na sladovně velká hromada sladu formanskýho Rodiny a domácnosti příslušníků potravinářských řemesel v předbělohorských královských městech severozápadních Čech (z pohledu pozůstalostních pramenů), in: Dobrou chuť velkoměsto (Documenta Pragensia 25), 2007, s , ISBN HRUBÁ, M., Sňatek a zabezpečení nevěsty ve světle pramenů předbělohorských měst, in: Oznamuje se láskám našim Aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Sborník z konference konané září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2007, s , ISBN HRUBÁ, M., Maje proti Turku vytáhnouti (Poslední vůle litoměřických měšťanů z roku 1594), in: Per saecula ad tempera nostra 2, Sborník k životnímu jubileu prof. J. Pánka, Práce historického ústavu AV ČR (Opera Instituti historici Pragae), Series C Miscelanea, Volumen 18/2, Praha 2007, s , ISBN HRUBÁ, M., Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur kűnstlerisch-historischen Entwicklung, in: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschft in Sachsen und Tschechien, Chemnitzer Europastudien, Band 5, 2007, s , ISBN (s Janem Roytem) HRUBÁ, M., Zahájené soudy v Lounech, Žatci a Litoměřicích v předbělohorské době, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1 2, Z pomocných věd historických XVI., 2007, s , ISSN HRUBÁ, M., Zum Uhre und zum Lob Gottes. Die bürgerliche frömmikkeit in der Zeit vor der Schlacht am Weisen Ber gam Beispiel königlicher Städte Nordwestböhmens, Bohemia 48, 2008, s. 3-28, ISSN

4 HRUBÁ, M., Víno a vinice v pozůstalostních pramenech předbělohorských měst, in: Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, Mělník 2009, s , ISBN HRUBÁ, M., Peníze v životě měšťanek předbělohorského období, Theatrum Historiae 6, 2010, s HRUBÁ, M. OTTOVÁ, M., Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku, Aktuální výzkum tzv. saské renesance v Čechách, Monumentorum Custos 2011, s HRUBÁ, M., Takový byl osud starobylého Ústí, které v hoři padlo rukou nepřátel, in: L. Turčan (ed.), Gotické umění na Ústecku, Litoměřice 2013, s HRUBÁ, M. OTTOVÁ, M. NEJEZCHLEBOVÁ, T., Kulturtransfer im böhmischsächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frűhneuzeit. Aktuelle Forschungen zur Sächsischen Renaissance in Böhmen, in: Frank Lothar Krol, Miloš Řezník, Martin Munke (Hrsg.), Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung, Chemnitzer Europastudien, Berlin 2014, s HRUBÁ, M. EBELOVÁ, I., Dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice, in: Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci, Sborník z X. sjezdu historiků ČR, v tisku HRUBÁ, M., Poddanská města v kontextu urbanizace severních a severozápadních Čechách do konce pozdního středověku, USH 2014, v tisku. HRUBÁ, M., Genderové výzkumy v kontextu domácího raně novověkého urbánního bádání v posledních dvou desetiletích, Documenta Pragensia, v tisku. HRUBÁ, M., Kobieta w społeczeństwie miejskim w XVI wieku, in: Kądziel kołyska lutnia łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów, Bydgoszcz, v tisku. HRUBÁ, M., Testament jak źródło do badania pamięci zmarłych w pierwszych nowoczesnych miast, in: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, Bydgoszcz, v tisku. HRUBÁ, M., Na wysokości jednego kamienia marmuru grabarza..." Zamówienia kamieniarza Vincenta Strašryby z Wrocławia, in: PROFESJONALIŚCI ŚMIERCI, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa, v tisku Redakce: HRUBÁ, M. /M. NEUDERTOVÁ - L. BOBKOVÁ (edd.), Cesty a cestování v dějinách společnosti, AUP Phil. et Hist. III, Studia Historica II, 1997, ISBN HRUBÁ, M. /M. NEUDERTOVÁ - P. HRUBÝ (edd), Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1999, ISBN X. HRUBÁ, M. - P. HRUBÝ (edd), Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s , ISBN HRUBÁ, M. (ed.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34, ISBN HRUBÁ, M. (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, ISBN HRUBÁ, M. - J. HOMOLKA P. HRUBÝ M. OTTOVÁ (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I, Ústí nad Labem 2002, ISBN HRUBÁ, M. J. KOUMAR M. VESELÝ (edd), Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2001, Ústí nad Labem 2002, ISBN

5 HRUBÁ, M. - P. HRUBÝ (edd.), Barokní sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2003, s , ISBN HRUBÁ, M. - J. HOMOLKA P. HRUBÝ M. OTTOVÁ (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti II, Ústí nad Labem 2003, ISBN HRUBÁ, M. - J. HOMOLKA P. HRUBÝ M. OTTOVÁ (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti III, Ústí nad Labem 2004, ISBN HRUBÁ, M. M. VESELÝ (edd.), Regionální dějiny v dějepisném vyučování. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006, ISBN HRUBÁ, M. Z. RAŠPLIČKOVÁ (edd.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem 2007, ISBN HRUBÁ, M. RYANTOVÁ, M. VOREL, P. (eds.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek I., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2007, ISBN HRUBÁ, M. RYANTOVÁ, M. VOREL, P. (eds.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek II., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2008, ISBN HRUBÁ, M. RYANTOVÁ, M. VOREL, P. (eds.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek III., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2008, ISBN M. Hrubá, L. Sulitková, V. Zábranský (edd.), Stav a perspektivy zpřístupňování městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, USH, Supplementum I., 2010 Vědecká redakce ediční řady LIBRI CIVITATIS: Pamětní kniha města České Lípy (=Libri civitatis I.), I. Ebelová (ed.) a kol., Ústí nad Labem Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě , (=Libri civitatis II.), M. Myšička (ed.) a kol., Ústí nad Labem Městská kniha Litoměřic (1341) v kontextu písemností městské kanceláře, (=Libri civitatis III.), B. Kocánová, J. Tomas (edd.) a kol., Ústí nad Labem Učební texty Dějepis 7, Praha 2002 (učebnice pro ZŠ, nakl. Scientia), ISBN (spolu s V. Drškou) Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku I, Šlechta, Ústí nad Labem 2001 ( VŠ skripta - multimediální soubor ukázek pramenů) Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku II, Města, Ústí nad Labem 2002 (VŠ skripta - multimediální soubor ukázek pramenů) Popularizační texty NEUDEROVÁ, M., Inventáře lounských domácností rudolfínské doby, KM 10, Louny 1989, s NEUDEROVÁ, M., Kuchyně a stůl lounských měšťanů doby rudolfínské, KM 11, Louny 1989, s NEUDEROVÁ, M., Šatníky lounských měšťanů rudolfínské doby, KM 12, Louny 1989, s NEUDEROVÁ, M., Thun Hohensteinové, Zpravodaj 3, Peruc 1992, s HRUBÁ, M., František Daneš - kněz, vlastenec a pedagog ( ), Ústí nad Labem 2000, ISBN , (spolu s P. Novákem a S. Voborníkovou). 5

6 HRUBÁ, M., Historie a současnost podnikání na Lounsku, Žatecku a Podbořansku, Žehušice 2003, ISBN HRUBÁ, M., Ústí nad Labem v pozdním středověku, in: T. Velímský, M. Hrubá, K. Kaiserová, V. Houfek, P. Hrubý, Ústí nad Labem. Historie a památky, Ústí nad Labem 2007, HRUBÁ, M., Ústí nad Labem v raném novověku, in: T. Velímský, M. Hrubá, K. Kaiserová, V. Houfek, P. Hrubý, Ústí nad Labem. Historie a památky, Ústí nad Labem 2007, s HRUBÁ, M., Významný objev ve svádovském kostele, Příspěvky k ústecké vlastivědě 3, 2001, s HRUBÁ, M., Mají ústečtí studenti zájem o ústeckou historii?příspěvky k ústecké vlastivědě 3, 2001, s

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

documenta pragensia xxxi

documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek Archiv hlavního města Prahy Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby Stati a rozšířené příspěvky

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Obsah / Inhalt / Contents

Obsah / Inhalt / Contents Obsah / Inhalt / Contents Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile

Více

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK 10 2009 1 ISBN 978-80-86388-61-8 ISSN 1214-6951 2 OBSAH Tomáš Adamec Krátké zamyšlení nad deseti čísly sborníku 5 Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

archæologia historica 39/2014/1

archæologia historica 39/2014/1 archæologia historica 39/2014/1 archæologia historica 39/2014/1 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572

Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572 Europa Jagellonica Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572 Mezinárodní výstavní projekt 2012 2013 Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte březen červen 2013 Zamek Królewski

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

* * * Václav Ledvinka, In memoriam Františka Holce (1925 2011)... 391

* * * Václav Ledvinka, In memoriam Františka Holce (1925 2011)... 391 Studie Obsah Petr Čornej, Kočička, Kurvička, Kokot a Múdrá Hlavička aneb Staroměstští řezníci v husitské revoluci...7 Petr Kreuz, Kouzelnictví a jeho pronásledování v jagellonské Praze. Příspěvek k počátkům

Více

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628)

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628) Činnost Kroužku pro dějiny raného novověku od roku 2001 do poloviny roku 2009 V roce 2001 přejal organizaci a vedení Kroužku pro dějiny raného novověku Mgr. Jan Schwaller. Již v té době bylo možné navázat

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Jiří Kubeš Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) habilitační práce Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Pardubice 2011 2 OBSAH Kapitola první: Kavalírské cesty

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více