Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: JID: /2011/KUUK/Ham Číslo jednací: 365/UPS/ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále KÚ ÚK, UPS), jako příslušný odvolací orgán podle ust. 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve spojení s ust. 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), a ve spojení s ust. 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě odvolání společnosti SoLo sport a TUV, spol. s r.o., IČ: , Rumburská č.p. 999, Rumburk, zastoupené Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2, ze dne , rozhodl podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto: rozhodnutí Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu, č.j. SU/1446/2011/246/2011/vrn ze dne , kterým tento správní orgán: - výrokem I. vydal dle 79 a 92 stavebního zákona a 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba STL plynovodu PE 100, dn 63, vč. 11 STL přípojek PE 100, dn 40 pro objekty bytových domů na Sídlišti Šluknov na pozemcích p. č (ost. plocha, ost. komunikace), 2273/80 (ost. plocha, zeleň), 2273/2 (ost. plocha, zeleň), 2273/26 (ost. plocha, ost. komunikace), 2273/37 (ost. plocha, zeleň), 2273/32 (ost. plocha, ost. komunikace), 1539/1 (ost. plocha, ost. komunikace), 1523/1 (ost. plocha, zeleň), 1505/5 (ost. plocha, ost. komunikace), 1505/1 (ost. plocha, ost. komunikace), 1510/2 (ost. plocha, ost. komunikace), 1515 (ost. plocha, ost. komunikace), 1516/1 (ost. plocha, ost. komunikace a 1524/1 (ostatní plocha, ost. komunikace) v k. ú. a obci Šluknov a současně stanovil podmínky pro umístění stavby - výrokem II. vydal dle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stavební povolení na stavbu, stanovil podmínky pro provedení stavby a rozhodl o námitkách účastníků řízení - výrokem III. stanovil ve smyslu 74 odst. 1 správního řádu, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k provedení stavby (výrok II.), nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby ruší a věc vrací k novému projednání Městskému úřadu Šluknov, stavebnímu úřadu. strana 1 / 12

2 Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního řádu): Šluknov Appartements s.r.o., IČ: , Radlická 2485/103, Praha 5 - Smíchov RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem ODŮVODNĚNÍ Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS) bylo dne prostřednictvím Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu (dále jen stavební úřad), v souladu se správním řádem předáno odvolání společnosti SoLo sport a TUV, spol. s r.o., IČ: , Rumburská č. p. 999, Šluknov, ze dne a dále Mgr. Kateřiny Švajcrové, advokátky, ČAK , IČ: , Korunní 35, Praha, zastupující společnost SoLo sport a TUV, spol. s r.o., IČ: , Rumburská č. p. 999, Šluknov, ze dne (dále jen odvolatel ). Tato odvolání jsou shodná a směřují proti oběma výrokům rozhodnutí, tzn. proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby a taktéž proti stavebnímu povolení, vydanému Městským úřadem Šluknov, stavebním úřadem, č.j. SU/1446/2011/246/2011/vrn ze dne Tímto rozhodnutím vydal prvoinstanční správní orgán dle 79 a 92 stavebního zákona a 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnutí o umístění stavby a podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stavební povolení na stavbu: Výstavba STL plynovodu PE 100, dn 63, vč. 11 STL přípojek PE 100, dn 40 pro objekty bytových domů na Sídlišti Šluknov na pozemcích p. č (ost. plocha, ost. komunikace), 2273/80 (ost. plocha, zeleň), 2273/2 (ost. plocha, zeleň), 2273/26 (ost. plocha, ost. komunikace), 2273/37 (ost. plocha, zeleň), 2273/32 (ost. plocha, ost. komunikace), 1539/1 (ost. plocha, ost. komunikace), 1523/1 (ost. plocha, zeleň), 1505/5 (ost. plocha, ost. komunikace), 1505/1 (ost. plocha, ost. komunikace), 1510/2 (ost. plocha, ost. komunikace), 1515 (ost. plocha, ost. komunikace), 1516/1 (ost. plocha, ost. komunikace a 1524/1 (ostatní plocha, ost. komunikace) v k. ú. a obci Šluknov (dále jen stavba ). Podání společnosti SoLo sport a TUV, s.r.o. nebylo opatřeno vlastnoručním podpisem jednatele společnosti, pouze jeho kopií. Vzhledem k tomu, že je toto podání shodné s podáním zástupkyně společnosti Mgr. Kateřiny Švajcrové, nevyzval odvolací orgán k doplnění podání, tzn. k jeho podpisu a jako řádné odvolání, podané zplnomocněnou zástupkyní, bylo vyhodnoceno podání Mgr. Kateřiny Švajcrové. Odvolací orgán se nejprve zabýval otázkou, zda je podané odvolání včasné a zda bylo učiněno účastníkem řízení. Odvolateli, zastoupenému na základě plné moci ze dne Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, přísluší postavení účastníka územního řízení podle ust. 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a stavebního řízení dle 109 odst. 1 písm. e) téhož zákona. Při přezkoumání včasnosti podání odvolání dospěl odvolací orgán k závěru, že odvolání bylo podáno včas. Odvolateli bylo rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby doručeno veřejnou vyhláškou 15. dnem po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Šluknov, tj. dne Stavební povolení bylo doručeno veřejnou vyhláškou dle 144 správního řádu rovněž 15. dnem po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Šluknov, tj. dne Odvolání bylo stavebnímu úřadu doručeno poštovní přepravou dne , tzn. že bylo podáno v zákonné lhůtě dle 83 odst. 1 správního řádu a je tedy strana 2 / 12

3 v souladu s ust. 40 odst. 1 písm. d) správního řádu odvoláním včasným a přípustným. Z uvedeného vyplývá, že podané odvolání splňuje náležitosti ust. 81, 82 a 83 správního řádu, neboť bylo podáno účastníkem řízení a v zákonné lhůtě. Z předložené spisové složky napadeného rozhodnutí zjistil odvolací orgán následující: KÚ ÚK, UPS ze spisové složky odvoláním napadeného rozhodnutí zjistil, že dne podala společnost Šluknov Appartements s.r.o., IČ: , se sídlem Radlická 2485/103, Praha 5, Smíchov (dále jen stavebník ) žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Žádost byla podána na formuláři podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Současně podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. Žádost byla podána na formuláři podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Spolu s žádostmi požádal stavebník o spojení územního a stavebního řízení a dále předložil projektovou dokumentaci stavby a potřebné přílohy uvedené v části B formulářů žádosti. Podáním žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení o povolení téže stavby. Stavební úřad oznámil účastníkům spojení obou řízení a k projednání žádosti o umístění stavby nařídil veřejné ústní jednání na den Někteří z účastníků řízení, vznesli námitky, v nichž vyjádřili nesouhlas se záměrem stavebníka. Vzhledem k tomu, že jeden z účastníků řízení a spoluvlastník jednoho z dotčených pozemků vzal zpět svůj souhlas se stavbou a zároveň označil doloženou smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro stavbu plynofikace za neplatnou, rozhodl se stavebník pro změnu původně plánované trasy STL přípojky pro dům č. p ve Šluknově. Stavební úřad z důvodu změny původní žádosti usnesením ze dne přerušil spojené řízení na nezbytně nutnou dobu pro doplnění žádosti. Stavebník požádal o projednání změny trasy STL plynovodní přípojky dne a doložil pozměněnou projektovou dokumentaci, v níž je přípojka pro bytový dům vedena přes pozemek č. p. 1523/1 v k. ú. Šluknov. Stavební úřad opatřením ze dne vyrozuměl účastníky řízení, dotčené orgány a veřejnost o změně žádosti a usnesením téhož dne stanovil lhůtu, ve které mohli účastníci řízení navrhovat důkazy a vznášet námitky. Na základě předložených námitek uložil stavební úřad stavebníkovi usnesením ze dne povinnost předložit podélné profily a charakteristické příčné řezy, s vyznačením souběhu a střetu s topnými kanály. Stavebník ve stanovené lhůtě doložil požadované dokumenty a na základě požadavku města Šluknov doložil také čestné prohlášení o své finanční situaci s aktuálním výpisem z účtu. Ve lhůtě určené k nahlížení do spisu doručil odvolatel stavebnímu úřadu dne vyjádření, v němž konstatuje, že stavebník podává ryze účelová tvrzení o účelu stavby, poukazuje na nedostatečnou solventnost stavebníka s odkazem na vedené insolvenční řízení a na nedodržování ochranných pásem topných kanálů ve vlastnictví SoLo sport a TUV s.r.o. Dne vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení předmětné stavby, v němž o podaných námitkách rozhodl. Stavební úřad v souladu se zákonem doručil účastníkům řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí do vlastních rukou, účastníkům řízení dle 85 odst. 2 téhož zákona veřejnou vyhláškou. Vzhledem k velkému počtu účastníků bylo účastníkům stavebního řízení stavební povolení doručeno dle 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby bylo stavební povolení doručeno v souladu s 113 odst. 3 stavebního zákona do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se odvolatel odvolal vpředu uvedeným řádným odvoláním, z jehož obsahu odvolací orgán vygeneroval námitky č. 1) až 3), jak je uvedeno dále. Podle 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací orgán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen strana 3 / 12

4 tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě správnost, nepřihlíží. V rámci přezkoumání rozhodnutí dle uvedeného ustanovení 89 odst. 2 správního řádu shledal odvolací orgán následující: Stavebník podal žádost o umístění a povolení stavby. K žádosti doložil projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, Ing. Josefem Folbrechtem, ČKAIT Náležitosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) jsou stanoveny v příl. č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a náležitosti projektové dokumentace pro stavební povolení jsou uvedeny v příl. č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jak odvolací orgán zjistil, nelze z technické zprávy zjistit přesný účel užívání stavby a v situaci inženýrských sítí nebyly vyznačeny odstupy od hranice pozemku a od sousedních staveb, což je v rozporu s výše uvedenou vyhláškou č. 503/2006 Sb. Stavebník se v průběhu odvolacího řízení informoval na jeho průběh. Odvolacím orgánem byl upozorněn na nedostatky v dokumentaci. Ještě před vydáním rozhodnutí doručil stavebník odvolacímu orgánu dodatek k technické zprávě upřesnění účelu stavby a situace inženýrských sítí upřesnění umístění STL plynovodu a přípojek (okótování). Tyto doklady jsou součástí spisu, který bude stavebnímu úřadu vrácen k novému projednání věci. Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění STL plynovodu a dojde k souběhu a k jeho křížení se stávající technickou infrastrukturou v místě stavby, je stavebník povinen předložit písemný souhlas provozovatele těchto zařízení, jak vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon ). Stavebník doložil souhlasy dotčených provozovatelů technické infrastruktury s výjimkou souhlasu provozovatele rozvodných tepelných zařízení, tj. společnosti SoLo sport s.r.o., která v průběhu řízení několikrát upozorňovala na to, že nebudou dodržena ochranná pásma teplovodných kanálů. Výčet hlavních hledisek, s jejichž použitím stavební úřad obligatorně zkoumá obsah žádosti o umístění stavby a stavební povolení, je vymezen v ustanovení 90 a 111 stavebního zákona a jedná se přitom o jednotlivé okruhy chráněných veřejných zájmů. Podle 90 písm. e) stavebního zákona, stavební úřad v územním řízení zejména přezkoumá, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv právem chráněných veřejných zájmů. Stavební úřad tedy v rámci správního uvážení hodnotí mimo jiné i soulad podkladů předkládaných stavebníkem ohledně STL plynovodu a přípojek s obecně závaznými předpisy. Dle ustanovení 87 odst. 1 energetického zákona se ochranným pásmem rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Dle ust. 87 odst. 4 téhož zákona lze v ochranném pásmu umístit stavby pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Z toho lze dovodit, že souhlas provozovatele teplovodných kanálů je nutný z důvodu zajištění především spolehlivosti a bezpečnosti provozu takového zařízení, provozovatel může vydat souhlas za jím stanovených podmínek, eventuelně nesouhlas odůvodněný technickými podmínkami. Dle ust. 87 odst. 2 energetického zákona je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou strana 4 / 12

5 pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. Z předložené projektové dokumentace je patrné, že na několika místech dojde ke křížení teplovodných kanálů se STL plynovodem. Na základě výzvy stavebního úřadu doložil stavebník projektovou dokumentaci, doplněnou o detailní výkresy řešení křížení STL plynovodu s topnými kanály. Dovolené krytí potrubí a vzdálenosti od ostatních podzemních zařízení jsou v souladu s ustanoveními ČSN prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dodržení ČSN však stavebníka nezbavuje povinnosti doložit souhlas provozovatele teplovodných kanálů s umístěním stavby v ochranném pásmu. Proti vydanému rozhodnutí stavebního úřadu ze dne podal dne odvolatel odvolání. Námitky směřují proti oběma výrokům rozhodnutí. V odvolání uvádí: 1. Vydané rozhodnutí není v souladu s veřejným zájmem Stavební úřad byl účastníky, včetně Městského úřadu Šluknov, upozorňován, že proti stavebníku je vedeno u Městského soudu v Praze insolvenční řízení. Společnost SoLo je přesvědčena, že rozhodně není ve veřejném zájmu (občanů města Šluknova), aby stavebník zahajoval jakoukoli stavbu a stavební úřad vydával stavební povolení do doby, než bude pravomocně rozhodnuto ve věci insolvenčního řízení stavebníka. V rozporu s veřejným zájmem je též lživé prohlášení stavebníka o zamýšleném účelu stavby. Správní úřad uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem a nebo na základě zákona svěřena. Stavební úřad není oprávněn zkoumat finanční situaci stavebníků. Přesto na základě požadavku města Šluknov, vlastníka dotčených pozemků, doložil stavebník výpis z účtu a čestné prohlášení o tom, že má dostatek finančních prostředků k realizaci předmětné stavby. Z doplněné technické zprávy doručené odvolacímu orgánu vyplývá, že účelem stavby je budoucí záměr plynofikace bytových domů: změna energie pro vaření, možnost vytápění nebytových prostor z důvodu vyčerpání kapacity stávající vnitřní topné soustavy v bytových domech a možnost vytápění připravovaných střešních nástaveb. Účel užívání se vymezuje v dokumentaci k umístění stavby (DUR) a účel stavby uvádí žadatel v žádosti o územní rozhodnutí. Stavební úřad posuzuje v územním řízení dle 90 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů. Ve stavebním řízení stavební úřad zkoumá podanou žádost a připojené podklady dle 111 stavebního zákona z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést. Řízení je návrhové, tzn. že stavební úřad posuzuje, zda je předložený návrh v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a nelze předjímat jiný účel užívání, než jaký je uvedený v žádosti a DUR. Z tohoto vyplývá, že stavebnímu úřadu nepřísluší posuzovat, zda je záměr stavebníka lživý či nikoli. Stavební úřad po provedení zejména výše uvedených zákonných úkonů rozhodne ve věci, v kladném případě územním rozhodnutím o umístění stavby, v jehož obsahu uvede účel umísťované stavby vycházejíc z předložené žádosti, vč. DUR. 2. Vydané rozhodnutí neodpovídá okolnostem daného případu Společnost SoLo upozorňovala během celého řízení před správním orgánem na problematiku nedodržování ochranných pásem ze strany stavebníka s teplovodnými kanály společnosti SoLo. Je zcela nepřípustné rozhodnutí stavebního úřadu, aby vydal stavební povolení pro stavbu s tím, že stavebník je až posléze povinen dodržet rozpětí ochranných pásem s topnými kanály. Jestliže by chtěl stavebník dodržet ochranná strana 5 / 12

6 pásma teplovodů, tak v mnoha místech by musela stavba plynovodu zasahovat do jiných pozemků než je uvedeno v rozhodnutí stavebního úřadu a předložené projektové dokumentaci, takže toto rozhodnutí a stavebníkem předložená projektová dokumentace je naprosto v nesouladu se skutečností na místě zamýšlené stavby a nedá se takto realizovat. Je třeba jasně okótovat projektovou dokumentaci a zakreslit zde stávající podzemní vedení teplovodů dle jejich vytyčení. Vydané rozhodnutí neodpovídá okolnostem daného případu ani proto, že v době jeho vydání, neměl stavební úřad k dispozici od stavebníka platná vyjádření nutná k vydání stavebního povolení. Jedná se o vyjádření ČEZ Distribuce a.s., vyjádření SčVK a.s. a vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. Jak je již uvedeno výše, ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v etapě územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných a nezastavěných územích v hranicích měst a obcí řeší norma ČN K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při souběhu a křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti stanovené v příloze A této normy. Jak vyplývá z ust. 87 odst. 4 energetického zákona, je zásah do ochranného pásma možný, musí však být doložen písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení. Jak vyplývá z projektové dokumentace, jsou dodrženy nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti potrubí, tzn. že předpoklady pro vydání souhlasu se stavbou v ochranném pásmu jsou splněny. Nesouhlasit se stavbou jen proto, že je v ochranném pásmu, by bylo proti smyslu uvedeného ustanovení energetického zákona a z tohoto hlediska se jedná o námitku neopodstatněnou. Jak je již výše uvedeno, souhlas provozovatele technické infrastruktury se stavbou v ochranném pásmu je vyžadován k ochraně sítí, nesouhlasit lze např. z důvodu navrhovaného technického řešení. Souhlas nelze použít jako nástroj pro rozhodování, zda nové potrubí bude povoleno či nikoli. Ve vyjádření o existenci vedení komunikační sítě a zařízení ze dne , společnost SoLo sport a TUV spol. s r.o. uvádí, že jsou schopni na základě objednávky provést přesné zaměření podzemních staveb (okótovaný polohopis a výškopis) tak, aby nově navržená trasa plynovodů respektovala ochranná pásma v nově zpracované projektové dokumentaci. Povinností vlastníka technické infrastruktury ( 161 odst. 1 stavebního zákona) je, že na žádost stavebníka (nikoli objednávky) sdělí ve lhůtě 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Jak odvolací orgán shledal, součástí projektové dokumentace je situace, v které je v místě stavby zakreslena technická infrastruktura. Z dokumentace je patrné, kde dojde ke křížení se stávajícím rozvodem tepelné energie, stavebník doložil detailní výkresy křížení, dle kterých budou dodrženy nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti dle ČSN Dodatečně byla předložena také okótovaná situace inženýrských sítí. K druhé části námitky odvolací orgán dodává, že součástí spisu jsou mj. vyjádření správců sítí k existenci podzemního zařízení. Všechna vyjádření jsou platná a stavební úřad mohl vycházet již z těchto platných vyjádření. Odvolací orgán upozorňuje stavební úřad, že ze spisu musí být patrné, jak a kdy do něj byly vkládány podklady pro rozhodnutí. 3. Vydané rozhodnutí činí při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nedůvodné rozdíly. strana 6 / 12

7 Stavebním úřadem byla dne vydána výzva a usnesení ve fakticky identické věci jako napadené rozhodnutí. V tomto řízení se jedná o rozšíření žádané stavby stavebníka Šluknov Appartements s.r.o. Stavební úřad uložil stavebníkovi: doložit okótovanou dokumentaci souběhu a křížení budoucích plynovodních přípojek se stávajícími sítěmi technické infrastruktury, doložit nová vyjádření, příp. prodloužené platnosti stávajících vyjádření správců sítí technické infrastruktury. Z citace uvedeného rozhodnutí je patrné, že napadeným rozhodnutím činí stavební úřad nedůvodné rozdíly. Dle ust. 90 písm. c) stavebního zákona posuzuje v územním řízení stavební úřad mj. to, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. DUR musí mít náležitosti dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a povinností stavebního úřadu je ověřit, že tomu tak skutečně je. Jak z výše uvedené přílohy č. 4 vyplývá, v průvodní zprávě musí být uveden mj. účel užívání stavby a součástí výkresové dokumentace musí být také celková situace stavby se zákresem stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky. Jak odvolací orgán zjistil, stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby přesto, že DUR neměla potřebné náležitosti. Se skutečností, že projektová dokumentace neobsahuje situaci se zakreslením přesného umístění stavby, byl stavebník odvolacím orgánem seznámen, když se byl informovat na průběh odvolacího řízení. Ještě před vydáním rozhodnutí předložil stavebník okótovanou situaci inženýrských sítí a doplněnou technickou zprávu. Vyjádření správců sítí technické infrastruktury, která jsou součástí spisu, jsou platná. S podklady budou mít účastníci řízení možnost seznámit se při novém projednání věci. V průběhu odvolacího řízení bylo odvolacímu orgánu dne doručeno doplnění podaného odvolání. Toto podání není opět řádně podepsáno. Dle ust. 37 odst. 2 správního řádu musí podání obsahovat podpis osoby, která jej činí. Tento podpis musí být vlastnoruční. Obsahem podání jsou námitky, které odvolatel vznesl již v průběhu územního a stavebního řízení a stavební úřad se s těmito námitkami vypořádal v napadeném rozhodnutí. K námitkám v podání uvedeným odvolací orgán uvádí: Odvolatel uvádí, že vydané rozhodnutí není v souladu s veřejným zájmem. Informuje o dokončení svého investičního záměru vybudování kogenerační jednotky. Dále uvádí, že v případě, pokud by došlo k odpojení dodávek tepla a TUV pro společnost Šluknov Appartements s.r.o., muselo by dojít i k odpojení ostatních odběratelů, neboť by nebylo technicky možné tyto odběratele zásobovat teplem a TUV z CZT a kogenerační jednotky. Napadené rozhodnutí je rozhodnutím o umístění a povolení stavby STL plynovodu vč. 11 STL přípojek pro objekty bytových domů na Sídlišti Šluknov. Účelem stavby je příprava pro budoucí záměr plynofikace bytových domů, dle technické zprávy: změna energie pro vaření, možnost vytápění nebytových prostor z důvodu vyčerpání kapacity stávající vnitřní topné soustavy v bytových domech a možnost vytápění připravovaných střešních nástaveb. Stavební úřad musí posoudit řádně žádost stavebníka, nikoli předjímat, zda je jeho úmyslem odpojení od centrálního zdroje tepla (CZT). Případnou změnu vytápění spojenou s odpojením od systému CZT projedná stavební úřad v samostatném správním řízení, pokud bude podána žádost o její povolení. V podání odvolatel dále uvádí, že vydané rozhodnutí neodpovídá okolnostem daného případu, vydané rozhodnutí uvádí mylně a stavebníkem úmyslně nepravdivě prezentovaný účel stavby, jelikož v současné době stavebník zamezil přístupu do bytových domů na strana 7 / 12

8 sídlišti, je zde důvodné podezření, že byla započata výstavba domovních kotelen bez příslušných povolení úprava topného systému bez povolení již probíhá. K účelu stavby se odvolací orgán již vyjádřil výše. Případná výstavba kotelen není předmětem tohoto odvolání a odvolací orgán se jí nezabýval. Příslušným orgánem k prošetření situace na místě je stavební úřad. Dále v podání odvolatel uvádí, že vydané rozhodnutí činí při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nedůvodné rozdíly. Tuto námitku odvolatel již vznesl v odvolání ze dne (námitka č. 3), odvolací orgán se jí zabýval, viz výše. K rozhodnutí stavebního úřadu KÚ ÚK, UPS uvádí, že dle ust. 87 odst. 4 energetického zákona lze v ochranném pásmu umístit stavby pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele, nevylučuje se souhlas podmíněný podmínkami obsahově směřujícími k ochraně zařízení, nikoliv k ochraně jiných zájmů vlastníka sítě. Stavebník v daném případě souhlas dle ust. 87 odst. 4 energetického zákona nepředložil. Vzhledem k absenci tohoto zákonného podkladu pro rozhodnutí vrací odvolací orgán věc k novému projednání stavebnímu úřadu. Na základě shora uvedených skutečností rozhodl odvolací orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se dle 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat. Ing. Hana Bergmannová vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu Toto rozhodnutí se účastníkům podle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona a účastníkům dle 109 odst. 1 téhož zákona s výjimkou stavebníka a vlastníka stavby doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení se provede vyvěšením rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce KÚ ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov. Poslední den vyvěšení je dnem doručení rozhodnutí. Uvedené úřady současně rozhodnutí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. strana 8 / 12

9 Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : otisk úředního razítka Razítko a podpis : Rozdělovník: Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 stavebního zákona: doporučeně do vlastních rukou Šluknov Appartements s.r.o., Radlická 2485/103, Praha 5 Smíchov Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov Účastníci územního řízení dle 85 odst.2 stavebního zákona (vč. odvolatele): veřejnou vyhláškou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem SčVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno Libor Bureš, Sídliště 993, Šluknov Vlasta Naňáková, Sídliště 994, Šluknov Tomáš Platil, Rožany 71, Šluknov Vladimíra Šulcová, Sídliště 994, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Solo sport a TUV, spol. s r.o., Rumburská 999, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Technické služby Šluknov, spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov RIO Media a.s., Kovalecká 2124/30, Praha 9, Libeň Credit Funding a.s., Sokolovská 394/17, Praha 8, Karlín Dung Dinh Viet, Žitná 599/95, Moravany Zdeněk Karala, Sídliště 1022, Šluknov Petra Kurincová, Karlova 881, Šluknov, zast. Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Zdeněk Meisner, Kouřimská 2352/14, Praha, Vinohrady Margita Meisnerová, Kouřimská 2352/14, Praha, Vinohrady Miroslava Stejskalová, Nová 1224/25, Rumburk Zdeněk Zvalo, Sídliště 998, Šluknov Vojtěch Patkolo, Rumburská 842, Šluknov Věra Patkolová, Rumburská 842, Šluknov David Žemla, Rumburská 842, Šluknov Lenka Žemlová, Polní 735/22, Rumburk Eva Bubníková, Sídliště 992, Šluknov Renáta Kadlecová, Sídliště 991, Šluknov Břetislav Král, Sídliště 991, Šluknov Jitka Králová, Sídliště 991, Šluknov Miroslav Hemerka, Rumburská 717, Šluknov Pavla Hemerková, Rumburská 717, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, Česká Kamenice strana 9 / 12

10 Radek Kašpar, Sídliště 995, Šluknov Lýdie Kašparová, Sídliště 995, Šluknov Antonín Viktora, Sídliště 995, Šluknov Vladislav Skopal, 17. listopadu 970, Šluknov Kateřina Skopalová, 17. listopadu 970, Šluknov Pavel Slavík, Císařský 373, Šluknov Silvie Slavíková, 17. listopadu 971, Šluknov František Vilhelm, 17. listopadu 870, Šluknov Miroslava Vilhelmová, 17. listopadu 870, Šluknov Stanislav Trmal. 17. listopadu 847, Šluknov Dana Trmalová, 17. listopadu 847, Šluknov Vladislav Knobloch, 17. listopadu 857, Šluknov Věra Knoblochová, 17. listopadu 857, Šluknov Ladislav Baborak, 17. listopadu 854, Šluknov Jiřina Baboraková, 17. listopadu 854, Šluknov Vlasta Chvojková, 17. listopadu 771, Šluknov Jaroslava Háková, 17. listopadu 770, Šluknov Jiří Matěják, 17. listopadu 820, Šluknov Miroslav Melichar, 17. listopadu 820, Šluknov Stanislava Melicharová, 17. listopadu 820, Šluknov Jaroslava Pojtingerová, 17. listopadu 820, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Pavel Ganišin, Sv. Čecha 102, Šluknov Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Pavel Štěpka, Sv. Čecha 101, Šluknov Roman Müller, Sv. Čecha 100, Šluknov Jindřich Müller, Sv. Čecha 99, Šluknov Marta Müllerová, Sv. Čecha 99, Šluknov Blanka Zelená, 17. listopadu 810, Šluknov Marie Kohoutová, Černá cesta 878/7, Ústí nad Labem, Klíše Jan Mužíček, V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, Severní Terasa Účastníci stavebního řízení dle 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona: doporučeně do vlastních rukou (dle 115 odst. 5 stavebního zákona) Šluknov Appartements s.r.o., Radlická 2485/103, Praha 5 Smíchov Ostatní účastníci stavebního řízení dle 109 odst.1 písm. c) až g) stavebního zákona (vč. odvolatele): veřejnou vyhláškou (dle 144 správního řádu) Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem SčVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno Libor Bureš, Sídliště 993, Šluknov Vlasta Naňáková, Sídliště 994, Šluknov Tomáš Platil, Rožany 71, Šluknov Vladimíra Šulcová, Sídliště 994, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Solo sport a TUV, spol. s r.o., Rumburská 999, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Technické služby Šluknov, spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov strana 10 / 12

11 RIO Media a.s., Kovalecká 2124/30, Praha 9, Libeň Credit Funding a.s., Sokolovská 394/17, Praha 8, Karlín Dung Dinh Viet, Žitná 599/95, Moravany Zdeněk Karala, Sídliště 1022, Šluknov Petra Kurincová, Karlova 881, Šluknov, zast. Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Zdeněk Meisner, Kouřimská 2352/14, Praha, Vinohrady Margita Meisnerová, Kouřimská 2352/14, Praha, Vinohrady Miroslava Stejskalová, Nová 1224/25, Rumburk Zdeněk Zvalo, Sídliště 998, Šluknov Vojtěch Patkolo, Rumburská 842, Šluknov Věra Patkolová, Rumburská 842, Šluknov David Žemla, Rumburská 842, Šluknov Lenka Žemlová, Polní 735/22, Rumburk Eva Bubníková, Sídliště 992, Šluknov Renáta Kadlecová, Sídliště 991, Šluknov Břetislav Král, Sídliště 991, Šluknov Jitka Králová, Sídliště 991, Šluknov Miroslav Hemerka, Rumburská 717, Šluknov Pavla Hemerková, Rumburská 717, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, Česká Kamenice Radek Kašpar, Sídliště 995, Šluknov Lýdie Kašparová, Sídliště 995, Šluknov Antonín Viktora, Sídliště 995, Šluknov Vladislav Skopal, 17. listopadu 970, Šluknov Kateřina Skopalová, 17. listopadu 970, Šluknov Pavel Slavík, Císařský 373, Šluknov Silvie Slavíková, 17. listopadu 971, Šluknov František Vilhelm, 17. listopadu 870, Šluknov Miroslava Vilhelmová, 17. listopadu 870, Šluknov Stanislav Trmal. 17. listopadu 847, Šluknov Dana Trmalová, 17. listopadu 847, Šluknov Vladislav Knobloch, 17. listopadu 857, Šluknov Věra Knoblochová, 17. listopadu 857, Šluknov Ladislav Baborak, 17. listopadu 854, Šluknov Jiřina Baboraková, 17. listopadu 854, Šluknov Vlasta Chvojková, 17. listopadu 771, Šluknov Jaroslava Háková, 17. listopadu 770, Šluknov Jiří Matěják, 17. listopadu 820, Šluknov Miroslav Melichar, 17. listopadu 820, Šluknov Stanislava Melicharová, 17. listopadu 820, Šluknov Jaroslava Pojtingerová, 17. listopadu 820, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 Pavel Ganišin, Sv. Čecha 102, Šluknov Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Pavel Štěpka, Sv. Čecha 101, Šluknov Roman Müller, Sv. Čecha 100, Šluknov Jindřich Müller, Sv. Čecha 99, Šluknov Marta Müllerová, Sv. Čecha 99, Šluknov Blanka Zelená, 17. listopadu 810, Šluknov Marie Kohoutová, Černá cesta 878/7, Ústí nad Labem, Klíše Jan Mužíček, V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, Severní Terasa strana 11 / 12

12 Doručí se k vyvěšení na úřední desce a ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: KÚ ÚK Městský úřad Šluknov Na vědomí: doporučeně Městský úřad Šluknov, stavební odbor, nám. Míru 1, Šluknov Solo sport a TUV, spol. s r.o., Rumburská 999, Šluknov, zastoupená Mgr. Kateřinou Švajcrovou, advokátkou, se sídlem Korunní 35, Praha 2 vlastní strana 12 / 12

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 73/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/2400/2009/OST/KOTAS V Praze dne 16.12.2011 Č.J.: P4/128262/11/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/14314/2012/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více