Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 PØÍRUÈKA PRO MOTORISTY A NEJEN PRO NÌ Mario René Cedrych Praha 2001

2 Mario René Cedrych Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Mario René Cedrych, 2001 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Mario René Cedrych: PØÍRUÈKA PRO MOTORISTY A NEJEN PRO NÌ BEN technická literatura, Praha vydání ISBN X

3 OBSAH OBSAH 3 ÚVODEM 6 ROZJÍMÁNÍ O VZTAHU ÈLOVÌKA K AUTOMOBILU 7 Automobil jako droga 7 1 Všeobecnì platné informace související s motorismem Mìrové jednotky SI a jejich porovnání s jednotkami døíve používanými Nìkteré kategorie vozidel podle vyhlášky è 102/95 Sb Odborné termíny, významy cizích slov a zkratky používané v motoristických publikacích Pøevod minut na desetiny hodiny Pøepoèet hodnoty v m s 1 na km h Výpoèet otáèek motoru podle rychlosti vozu Šroubové spoje všeobecnì Utahovací momenty šroubových spojù Èasová pásma Mezinárodní poznávací znaèky motorových vozidel O ekonomických hlediscích pøed koupí automobilu 33 INTERMEZZO PRVNÍ O slepicích a lidech 34 2 Problematika jízdy, vybavení vozu a bezpeènosti provozu Znát svùj celkový i momentální zdravotní stav Znát technický stav svého automobilu, celkový i momentální Brždìní z hlediska bezpeènosti jízdy Jízda zvaná defenzivní Uvìdomujeme si stále odpovìdnost za posádku vozu i za okolní úèastníky provozu »Pozor! hoøí« Desatero pro pøípad nehody havárie Výbava osobního automobilu pøedepsanou a mimoøádnou výbavou výzbrojí Nebezpeèí èíhají za dveømi Koroze a bezpeènost automobilu 50 A Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì 3

4 2 11 Lékaøské prohlídky øidièù Pozor na únavu pøi delší jízdì; doporuèená cvièení Pejsek a koèièka v automobilu Poškrábané èelní sklo a jeho vliv na bezpeènost jízdy Dìtské zádržné systémy Bezpeènostní kód na sklech vozu 59 INTERMEZZO DRUHÉ Lenost matka pokroku 60 3 Technická tématika automobilù Typy ventilových rozvodù a jejich oznaèení Tempomat Elektronický stabilizaèní program (ESP) Funkce zkoušení a úpravy elektricky pohánìného vìtráku chladièe a tepelného spínaèe Paralelní èerpadlo pro pomocné èerpání paliva Jak funguje katalyzátor Jak funguje imobilizér Tažné zaøízení pro vleèení pøípojného vozidla Jak nalézt závadu podle neobvyklého nebo nadmìrného hluku èi jiného projevu Valivá ložiska a manipulace s nimi Pneumatiky a jejich znaèení Provozní hmoty Co bychom mìli vìdìt o automobilových mazacích olejích, jejich volbì a jejich používání Co bychom mìli vìdìt o brzdových kapalinách, jejich volbì a jejich používání Co bychom mìli vìdìt o chladicích kapalinách, jejich volbì a jejich používání Co bychom mìli vìdìt o akumulátoru 95 INTERMEZZO TØETÍ Nejdražší hraèka svìta Drobné užiteèné rady Samoøezné šrouby do plastù Stetoskop naslouchátko Zkoušeèka elektrických obvodù Nìkolik postøehù o montážních klíèích Mario René Cedrych A

5 4 5 Co bychom mìli vìdìt o nástroji zvaném šroubovák Tømen pro nasazování pneumatiky na hlavu kola 105 INTERMEZZO ÈTVRTÉ Kdo umí ten umí a kdo neumí, ten se nadøe Informace pro majitele automobilù ŠKODA Poèty osobních automobilù ŠKODA typù, jejichž výroba již byla ukonèena pøihlášených do provozu k 1 lednu Zapalovací svíèky BRISK pro automobily ŠKODA Oznaèení nejbìžnìjších vodièù a svorek elektrické instalace (PAL) Zajímavosti o sbíhavosti pøedních kol u vozù ŠKODA 1000/1100 MB 100/110; 105/120/130; 135/136 Favorit, Forman, Pick-up Dùležitost dobrého ukostøení Zmìna zdvihu kontaktu pøerušovaèe mìní pøedstih zážehu ŠKODA 1000/1100 MB; 100/110; 105/120/130; Výmìna skla svìtlometu vozù ŠKODA 135/136 Favorit, Forman, Pick-up Rozebrání rozdìlovaèe automobilu ŠKODA Favorit (karburátorová verze) Brzdy u automobilù ŠKODA Favorit opravy a výmìny komponentù Vyjímání kloubových høídelù z pøevodovky pøi její demontáži z vozu ŠKODA 135/136 Favorit, Forman, Pick-up Hlasité cvaknutí pøi otevírání a zavírání dveøí vozù ŠKODA 105/120/ Použití bezolovnatého benzínu nebo LPG u motorù automobilù ŠKODA typových øad 1000/1100 MB; 100/110; 105/120/ ZÁVÌR 122 POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY 123 A Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì 5

6 ÚVODEM Je mnoho informací, které by mohly øidièùm a mnohdy i neøidièùm»ulehèit život«, kdyby byly po ruce vždy, když je toho zapotøebí Bývají to drobnosti, zkušenosti, poznatky, novinky nebo výòatky z platných norem, Vyhlášek i Zákonù, významy slov a technických termínù, zkratek, mìrových jednotek apod Neøíkám, že brožura, kterou právì otevíráte je vyèerpávající rukovìtí nahrazující lidskou pamì, ale domnívám se, že každý z motoristù a nejen motoristù v ní urèitì nalezne nìco, co se mu bude obèas hodit Když jsem kdysi studoval, øíkal náš profesor pøednášející nám nauku o èástech strojových:»je mi jasné, že se tohle všechno nemùžete nauèit, a i kdybyste se to nauèili, že si to nebude pamatovat moc dlouho, ale když to pustíte z hlavy, NESMÍTE zapomenout, že to existuje a hlavnì v které knize to mùžete nalézt«zlatá slova Provázela mì a jak jsem zjistil nejen mì, ale i mých kolegù celou praxí v konstrukèních i jiných pracovištích A obsah této útlé knížky je takovým»pamatovákem«, za jehož použití se nikdo nemusí stydìt Dnes se totiž na každého z nás hrne dennì taková spousta nových informací, že dá moc práce si jen utøídit nové informace z našeho oboru na velmi potøebné, obèas potøebné, vìtšinou zbyteèné a úplnì zbyteèné (pro nás, pro naší profesi) Pamatovák má jen pøipomenout, uknout do našeho mozeèku, osvìžit zapomenuté a nìkdy i pøilít nìco, co je nám skuteènì neznámé Pokud tedy informace uvedené na dalších stránkách vám dopomohou ke»zjednodušení života«, bude Vaše spokojenost mým úspìchem Autor 6 Mario René Cedrych A

7 ROZJÍMÁNÍ O VZTAHU ÈLOVÌKA K AUTOMOBILU Když jsem uvažoval o užiteènosti knihy, kterou právì zaèínáte èíst, dospìl jsem k názoru, že její vážnou náplò musím jaksi odlehèit zábavným povídáním vložit vždy mezi tématické celky rozmarné intermezzo Protože slovo intermezzo znamená vložka, pøestávka, nemohu tak první zahajovací rozjímání nazvat Pøes toto dilema se domnívám, že vztah èlovìka k automobilu za nìkolik øádkù stojí Vztah vìtšiny øidièù ke svému automobilu se totiž jaksi vymyká vztahu èlovìka k jakékoli jiné vìci Toto zvláštní pouto mezi èlovìkem a automobilem vycítilo mnoho lidí a nìkteøí jej i rùznou formou popsali Jen namátkou uvedu F A Elstnera Benzínové opojení, Richarda Jágra Náš pán a Živnost na ètyøech kolech, Jaroslava Žáka Svìt se mìní nenápadnì a další Automobil je totiž nejen dopravní prostøedek, automobil je pro nìkoho hraèka, pro dalšího èlen rodiny, pro jiného vášeò Sbìratelé všeho možného, hráèi karet, návštìvníci heren, kuøáci, pivaøi a mnozí další až po motoristy mohou dosvìdèit, že každá vášeò stojí peníze Ano motorizmus je vášeò, ba pøímo droga Nevìøíte? S trochou nadsázky se vás o tom pokusím pøesvìdèit Automobil jako droga Již ve tøicátých létech dvacátého století, kdy se národní hospodáøství vzpamatovávalo z krize, to byli hlavnì motoristé, kteøí byli podrobováni rùznému útlaku, aby z nich stát vyrazil co nejvíce penìz Tu jim bylo platiti silnièní daò, tu mýtné, jindy se museli smíøit s mícháním lihu do benzínu, protože vládnoucí agrárníci mìli nadprodukci brambor a byli majiteli lihovarù Stále byli šikanováni nejrùznìjšími pøedpisy, zhusta nesmyslnými a èasto jim bylo platit vysoké pokuty Nic moc se tedy od tìch dob nezmìnilo Chytøí kormidelníci finanèního svìta a vládní èinitelé mající na starost rozpoèet státu už dávno prokoukli, že lidé mají svá auta moc rádi a také, že se moc rádi vozí a proto jsou ochotni i k velkým finanèním obìtem Nesmíme se dát zmýlit øeèmi a dùvody, jako»že spìchají za obchodem nebo do práce«, že»hromadná doprava má nevyhovující jízdní øád«a dalšími rádoby argumenty Omyl Øízení automobilu je droga Jako alkoholik propije poslední korunu z výplaty, místo aby koupil dìtem veèeøi a kuøák zaplatí bez mrknutí oka padesát korun za balíèek cigaret, tak motorista skloní hlavu a místo pùvodních dvou korun ètyøiceti haléøù za litr benzínu zaplatí souèasných Kè 32 Zaplatí i nesmyslné èástky za havarijní pojištìní a pojištìní odpovìdnosti, pøemrštìnou èástku za možnost jet desítky kilometrù omezenou rychlostí po rozbitých vozovkách našich dálnic Však oni to ekonomiètí bosové dobøe vìdí, kdo se nevzbouøí a neodstaví tøeba jen na jeden mìsíc svá vozidla na protest proti nadmìrnému»ždímání«a Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì 7

8 Takže pøiznejme si vážení kolegové motoristi, že jsme stejnì drogovì závislí jako fe áci, gambleøi, kuøáci a pivaøi Mùže nás ale høát u srdce, že bez nás by se státní rozpoèet zhroutil a politici by nemohli pobírat své tuèné prebendy za to, že parlament vìtšinou zeje (až na pìt maximálnì deset poslancù, kteøí si tam ètou noviny viz televizní zábìry z interpelací), prázdnotou Ano, kdyby automobil nebyl drogou, postavili by motoristé svá vozidla už dávno do garáží èi na parkovištì a chodili by pìšky 8 Mario René Cedrych A

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více