ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012"

Transkript

1 Obec PASEKA Paseka č. 17 tel./fax: / r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, Paseka IČ: DIČ: CZ Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2012: 1289 Počet obyvatel k : 1263 Internetová adresa: Starosta obce: Jiří Blažek Místostarosta obce: Růžena Čejková Zastupite1stvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá- předsedkyně finančního výboru Michal Šing1ovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Mikšíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt - předseda kontrolního výboru

2 Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2012: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. výboru Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Skácelík Jiří, Ing. Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní, povodňová Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová komise Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce x THP - pracovní smlouva 3 x pracovní smlouva- údržba, vzhled obce 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce K.D dále zaměstnanci na veřejně prospěšné práce - řešení úklidu + údržba veřejné zeleně a úklid obce Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami obecně závazných vyhlášekj: /bez zrušovacích 1/2009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 2/2005 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2004 o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích

3 Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, Troubelice, IČ: Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: , se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26. Audit obce byl proveden dne: a Dílčí přezkoumání dne: Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona).

4 Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, které schválilo ZO na svém zasedání dne Rozpočet obce Paseky pro rok 2012 byl navržen v Radě obce a finančním výboru a sch va'i en v zastupite. Istvu obce dne ta kto: Příjmy Příjmy - schválený Výdaje Výdaje - schválený rozpočet rozpočet Daňové přtjmy ,00 Výdaje ,00 Nedaňové příjmy ,00 Splátka jistiny ,00 úvěrů Přijaté dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Stav na b. účtu ,00 přebytek roku 2011 Celkem ,00 Celkem ,00 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (úu d ale.. JSou VIS. c Schválný rozpočet Upravený Plnění k rozpočet třída 1- daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy O O O třída 4 - př'ijaté dotace příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmy - výdaje třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky O O O Splátky úvěrů Prostředky minulých let Financování celkem po konsolidaci

5 Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši ,00 Kč + financování (zapojení zůstatku minulého roku) ve výši ,15 Kč = celkem ,15. Během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: ,94 + financování ,15 Kč = celkem 2l l.09 Kč. Podrobný přehled příjmů a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části. Přijaté dotace - skutečnost rok 2012 Rádek Text Kč číslo přfimová část rozpočtu skutečnost Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy , Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze ,80 státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté od krajů , Investiční transfery přijaté ze státních fondů , Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu , Investiční transfery přijaté od krajů ,55 1. Dotace na zabezpečení "voleb do krajského zastupitelstva" - vratka v roce 2013 ve výši 4.686,00 Kč., provedena dne 16.0l Dotace prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na zabezpečení státní správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši ,00 Kč. 3. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce ,00 Kč, dotace na VPP je zúčtována měsíčně, po vyplacení mezd. Za listopad a prosinec 2012 bude dotace obdržena v roce 20l3. Dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ( pro Základní školu) ,80 Kč - ihned převedena na účet Základní školy Paseka, p. o. - za vyúčtování dotace zodpovídá ředitelka ZŠ. 4. Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci POV projekt "Výměna oken a otopného systému, včetně kotle v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18", ve výši max. Y2 nákladů, celkové výdaje projektu: Kč - Kč - vyúčtováno dne Investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR : Komunitní kompostáma v obci Paseka ve výši ,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l Investiční dotace na projekt Komunitní kompostárna v obci Paseka - prostřednictvím SFŽP ČR ,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l Příspěvek z rozpočtu 01. kraje na výstavbu cyklistické stezky - projekt: Cyklistická stezka Paseka - OLÚ Paseka, II. část, ve výši max. Ví nákladů, celkové výdaje projektu: l ,00, vyúčtováno dne

6 TEXT SCHVALENY ROZPOCET VYSLEDEK OD POL/P PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU ROZPOČ[T PO Zi\IL'\c\CII POC\I ~L AR ROK\' Sh:l "("[('\0:-' r 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čirnosti , , Daň z příjmů fyzických osob ze svc , oxrno 1113 Dai'i z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , ,00 121\ Daň z přidané hodnoty , dnětí půdy Xn.l)l) 1-1X'2.IHI 1337 Poplatek za provoz systému (komunální odpad) , > Poplatek ze psů , ,00 167úO,()() 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5.000, , , Poplatek ze vstupného 800,00 800,00 717,UU 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , , Odvod výtěžku z provozování loterií 0, , Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , I 1361 Správní poplatky 61000,00 61.UOO.00 3~.-l50.Ull 1511 Daň z nemovitostí , , , Splátky půjč. prostř. od podnik. Subjektu , , , Neinvestični transfery z všeob. pokladniční s správy 0, , , Neinvestiční transfery ze státnfho rozpočtu , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp , , , Neinvestiční transfery přijaté od krajů 0, , Investiční transfery přijaté ze státních fondů 0, , , Ostatní incest. přijaté transf ze státního rozpočtu O.UU <)L)U-l20.00 ()\lo Investiční transfery přijaté od krajů 0, , , Ostatní zemědělská a potravin. činnost (nájem pozemků) , , Pěstební činnost (lesy) , , , Pitná voda 0, , Cinnosti knihovnické 200,00 824,00 624, Ostatní záležitosti kultury (z plesu) , , Rozhlas a televize (za hlášení MR) 2.000, ,00 i.ezo.oo 3392 Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu) , Ostatní tělovýchovná činnost (za kurty) 2000, Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , ,00 2S901<),OO 3632 Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby)+ rájem hrobových míst a 0, , služby na 10 let dopředu 3639 Komunální služby a územní rozvoj (zřízení věcných břemen) 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé 51300, > Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (za separovaný odpad) 0, , , Cinnost místní správy (za telefony, turaj Generali) 30000, ,00 27.b23, Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci , , , Ostatní činnost jinde neuvedené 0,00 650,00 650,00 Celkem příjmy , , ,88 Schváleny Rozpočet Výsledek od Para Text rozpočet po změnách počátku roku graf Výdajová část rozpočtu skutečnost 1031 Pěstební činnost (lesy) , , , Silnice (oprava komunikací+ zrcadlo) , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezka, nájem) , , , Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek "na provoz autobusů") , , , Pitná voda 4.000, , , Odvádění a čištění odpadních vod 20000,00 0,00 0,00

7 3111 Předškolní zařízení (Mateřská škola) , , , První stupeň základních škol (základní škola, doplatek akce.,uprava I. I , , ,4U podkroví", oprava čp družina a neinvestiční dotace ,80) 3118 Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky druhého stupně ZS, , ,00 -il 1.712,00 příspěvky na obědy) 3314 Činnosti knihovnické - knihovna ( z toho opravy a udržování viz. projekt , , ,25 výměna oken a otopného systému ,02) 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní kornise a oslava obce , , , Rozhlas a televize - místní rozhlas , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký zpravodaj , , i-i'J,lJO 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům (včetně zateplení stropu sálu KD , ,09 ve výši Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církvi - sbor pro občanské záležitosti - zejména , ,00 36.'J-it),()() akce setkání seniorů 3419 Ostatní tělovýchovná činnost- TJ Sokol, Sport pro všechny + oprava šaten , , ,40 ve výši ,40, zateplení šaten Kč 3421 Využití volného času dětí a ml. - Junák , , ,(í() 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště , , , Všeobecná ambulantní péče - provoz objektu čp , , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , ,()O 3631 Veřejné osvětlení (elektřina ,20 Kč + oprava Kč) , , , Pohřebnictví - hřitov, zajišťování pohřbu bezdornov , , , Komunální služby a územní rozvoj- veřejně prospěšné práce , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - projekt komunitní , , ,60 kompostárrny + zajištění provozu kompostárny 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím - příspěvek Charita 5.000, , , Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče 5.000, , , Domovy - Dům s pečovatelskou službou , , , Požární ochrana - dobrovolná , , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , , Cinnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Pojištění funkčně nespecifikováno- pojištění majetku , , , Ostatní finanční operace , , , Finanční vypořádání minulých let 739,00 739,00 739, Ostatní činnosti , ,27 650,00 Celkem výdaje , , ,89 Schválen)' Rozpočet po Skutečnost rozpočet změnách VÝDAJOV Á ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost -lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a nákupu lesních sazenic ,00 Kč. činila v r částku Silnice: Oprava silnice + nákup zrcadla v r činila 6.384,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku, oprava a udržování ,00 Kč. Dále v roce 2012 byly budovány 2 etapy cyklostezky a její celkové dokončení - dopravní značky, zaměření, kolaudace..celkem ,64 Kč.

8 Provoz veřejné dopravy: Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky ,00 Kč. Pitná voda: Náklady na vodu činily ,22 (elektrická energie + elektrorevize). Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení ZŠ činily ,80 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily Kč (jedná se o úhradu faktury za rok rekonstrukce podkroví + dále byly zakoupeny rolety do střešních oken). Celkem Kč. Další položkou ve výdajích na ZŠ byly opravy a udržování - oprava objektu družiny ve výši ,60 Kč. Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka ,00 Kč a režijní náklady na obědy žáků (odebíráno z jídelny ZŠ Dlouhá Loučka) činily ,00 Kč. Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů celkem ,23 Kč. V této kapitole byly účtovány i celkové výdaje na projekt - výměna oken a otopného systému v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18, včetně všech souvisejících prací: Kč. Celkové výdaje na tomto paragrafu činí ,25 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Upravený rozpočet ve výši ,- Kč byl čerpán do výše ,00 Kč. Na tomto jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd. a výdaje spojené s každoroční oslavou obce, která se koná v září. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy místního rozhlasu činily ,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem ,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál, el.energii. čistící prostředky a dále za výdaje na zateplení sálu KD ( Kč), dále drobné opravy činily celkem ,09 Kč.

9 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - SPOZ: SPOZ :pravidelně provádí setkání se seniory a vítání narozených občánků. Každý jubilant (od 70 let věku po pěti letech) obdrží dárkový balíček a narozen) občanek obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím ale také věnce a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Celkově čerpán rozpočet ve výši ,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: Tělovýchova- Upravená rozpočtovaná částka ve výši ,40- Kč byla čerpána do výše 36.t.8.t4,-+0 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily ,-Kč, Sport pro všechny ,- Kč. Dále byl čerpány výdaje na opravu šaten ve výši ,00 a zateplení šaten ,00 Kč a další drobné výdaje na revize atd. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo po čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku a příspěvek na činnost Junáku 5000,- Kč. Celkově čerpáno ,60 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - zejména Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr za elektřinu (platí se za elektroměr), opravu el. vedení, účtován je zde neinvestiční příspěvek občanskému sdružení Zvoneček ve výši 5.000,-. Celkové skutečné výdaje na tomto paragrafu činily ,40 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Objekt zdravotního střediska:upravená rozpočtovaná částka ve výši ,00Kč byla vyčerpána ve výši ,84 Kč na vodu, plyn. elektrickou energii v tomto objektu. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši ,22 Kč byl vyčerpán ve výši Kč. Čerpání na tomto byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, materiál, běžné revize a opravy.promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši Kč (tyto jsou každoroční). Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu celkový výši za opravu a udržování ,92 Kč. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno 2.245,00 Kč. Veřejné osvětlení: Upravený rozpočet ve výši ,80 Kč, byl čerpán ve výši ,20 Kč za zaplacenou el. energii a za opravy veřejného osvětlení.

10 Pohřebnictví: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán ve výši ,00 Kč. Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí, na které byla vynaložena částka ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n. : Zde jsou účtovány výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné pojištění celkem výdaje na tomto činily ,25 Kč Je zde také účtován příspěvek MAS Uničovsko, ve výši ,00 Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši byl vyčerpán ve výši ,00 Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet ,00 Kč byl čerpán ve výši ,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostárny (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily l.66l.970,60 Kč. Z toho stavby (zpevněná plocha): 15l.057,60 Kč Stroje a zařízení : l ,00 Kč. Ostatní výdaje byly výdaje na provoz kornpostárny, strojů, zaměstnance. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši l ,00kč byl čerpán do výše l.25l.113,35 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, soc. a zdr. pojištění. materiál. pohonné hmoty,telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována zimní údržba obce, včetně samostatně zaj išťované zimní údržby části Karlov. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu. Ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 8.250,00 Kč byl čerpán ve výši 8.246,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč, čerpáno celkem ,05 Kč. Výdaje byly za vodu,plyn, el.energii, revize, servis výtahu,a běžné opravy.

11 Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši Kč za el. energii v hasičské zbrojnici a dle smlouvy ,00 Kč pro dobrovolné hasiče do Dlouhé Loučky. Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán ve výši ,66 Kč na refundace,mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a věcné dary ( kytky pro učitele, dary na soutěže, turnaje. plesy). Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Dotace z kraje na "volby do zastupitelstva " ve výši ,00 Kč byla čerpána částkou ,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 4.686,00 Kč byla zaslána zpět na účet kraje v roce 2013 při finančním vypořádání dotací. Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán částkou ,49 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody soc. a zdrav.pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK ( ,00 Kč - zejména telefonní ústřednu a stan),čistící prostředky a kancelářské potřeby,voda,plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení.fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za softwarové služby - Technologické centrum cca ,00 Kč..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. platba za přestupkovou agendu MěÚ Uničov. Obecné příjmy a výdaje z finačních operací: Rozpočet ve výši 27l.300,00 Kč byl čerpán ve výši ,70. Jedná se o úroky z úvěru, poplatky za úvěrové účty a poplatky za běžný účet. Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku obce, včetně zákonného pojištění automobilu a dalších mechanismů ,00 Kč. Ostatní finanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2011 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtu ve výdajích i v příjmech). Celkově ,29 Kč. Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých letech - jednalo se o vratky nevyčerpané dotace v roce celkem 739,00 Kč. Ostatní činnosti jinde neuvedené: Rezervy - čerpání 0,--. Ostatní neinvestiční výdaje: 650,00 Kč - jedná se o vratku mylné platby, kterou provedl občan.

12 Zůst.r příjmy - výdaje- splátky úvěru = zůstatek na účtu ZBÚ k : ,25 Zůstatek roku ,15 +Přfjmy roku ,88 -Výdaje roku ,89 - Splátky úvěrů v roce ,00 (tzv. financování) - Operace z peněžních účtu org ,11 Nemající charakter příjmů a výdajů (DPH - PDP) = zůstatek finančních prostředků ke dni ,25 Rozvaha ke dni brutto korekce Netto A.Stálá aktiva , , ,39 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,70 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,69 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , ,00 B. Oběžná aktiva , , ,79 I. Zásoby , ,64 II. Krátkodobé pohledávky , , ,33 III. Krátkodobý finanční majetek , ,82 AKTIV A CELKEM , , ,18 C. Vlastní kapitál ,28 D. Cizí zdroje ,90 PASIV A CELKEM ,18

13 Hospodaření příspěvkových organizací Obec Paseka má zřízeny 2 příspěvkové organizace: Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: Výsledek hospodaření výsledek hospodaření: ,44 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je rozvaha organizace ke dni a výsledovka ke dni Roční účetní závěrku Mateřské školy Paseka, p. o. ke dni 3l.l schválila Rada obce dne Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši ,44 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Základní škola Paseka, okres Olomouc, p. o., IČ: : Výsledek hospodaření za rok 2012: ,00 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je rozvaha organizace ke dni a výsledovka ke dni Roční účetní závěrku Základní školy Paseka, okr. Olomouc, p. o. ke dni schválila Rada obce dne Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši ,00 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Částka ,00 Kč z rezervního fondu bude v roce v roce 2013 použita k dočerpání účelové neinvestiční dotace na realizaci Programu v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

14 Mateřská škola Paseka,okr. Olomouc příspěvková organizace, Paseka Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu , ,93 0,00 0,00 Příjmy celkem , , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bamkovní poplatky Pojištění majetku,žáků, urazu atd. Odpisy 23888, , , , , , , , , , , , , ,50 991, , , , , , ,00 0,00 Výdaje celkem ,49

15 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV Dotace Hustota neped. Pracovníci Dotace asistnt Dotace VŠ ,00 Příjmy celkem 0, Výdaje Hlavní činnost Preventivní prohlídky Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Hrubá mzda OON Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištěni Tvorba FKSP Mzdová režie Kooperativa Náhrada nemoc 400, , , , , , , , ,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz , ,49 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 18826,44 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV , ,00 OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV Celkový hopodářský výsledek organizace za hlavní činnost 0, ,44 Pozn.: Hospodářský výsledek ,44 za účetní období Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení rezervního fondu v částce: ,44

16 Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková org. Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz 622 Úroky Aktivace fondů Jiné výnosy Příjmy celkem , , , , , , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky hrazené obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržováni Cestovné Ostatní služby Služby - poplatky za telefon Ceniny Služby - zpracování mezd Služby - zprcování účta Bazen Provozní režie Bankovní poplatky Pojištění žáků Odpisy Mzdy obec Náklady na pořízen í majetku Učitelská knihovna 20896, , , , , ,00 477, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 119,00 795,00 Výdaje celkem ,51 I 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV ,00 Příjmy celkem ,00

17 Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped prac. Učitelská knihovna Potřeby pro žáky Potřeby pro žáky dotace Učební pomůcky Osobní ochranné Učebnice Cestovné FKSP z náhrad NP Náhrady nemoc Plavecký výcvik pracovní pomůcky Preventivní prohlídky Hrubá mzda Ostatní osobní náklady Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištění Tvorba FKSP Kooperativa Režie obědy 0, , ,00 164, , ,00 300, , , , , , , ,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz , ,51 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV , ,00 KÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV 0,00 pozn. EU dotace celkem: náklady celkem: , ,00 0,00 zůstatek celkem: 42436,00 EU Celkový hopodářský výsledek 42436,00 Kč z EU byl převeden do RF. EU zůstatek ,00 a bude použit k dočerpání dotace v roce 2013 Kč

18 Přílohy: 1.Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012, IČ: Rozvaha Obec Paseka, IČ: územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni Výkaz zisku a ztráty Obec Paseka, IČ: územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů obcí regionálních rad Fin 2-12M, sestavený k Rozvaha - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: sestaveno ke dni Výsledovka - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: sestaveno ke dni Rozvaha - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.., IČ: sestaveno ke dni 3l Výsledovka - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.., IČ: sestaveno ke dni 3l Vypracovala dne Jitka Kovářová Jiří Blažek starosta obce

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011 Obec PASEKA 783 87 Paseka Č. 17 tel./fax:+420 585 039 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz, v V" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Obecní zastupitelstvo dne 14.12.2005 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.1.2006 v celkové výši

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 3.9.2015

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 3.9.2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 9 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více