ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012"

Transkript

1 Obec PASEKA Paseka č. 17 tel./fax: / r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, Paseka IČ: DIČ: CZ Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2012: 1289 Počet obyvatel k : 1263 Internetová adresa: Starosta obce: Jiří Blažek Místostarosta obce: Růžena Čejková Zastupite1stvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá- předsedkyně finančního výboru Michal Šing1ovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Mikšíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt - předseda kontrolního výboru

2 Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2012: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. výboru Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Skácelík Jiří, Ing. Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní, povodňová Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová komise Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce x THP - pracovní smlouva 3 x pracovní smlouva- údržba, vzhled obce 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce K.D dále zaměstnanci na veřejně prospěšné práce - řešení úklidu + údržba veřejné zeleně a úklid obce Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami obecně závazných vyhlášekj: /bez zrušovacích 1/2009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 2/2005 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2004 o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích

3 Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, Troubelice, IČ: Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: , se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26. Audit obce byl proveden dne: a Dílčí přezkoumání dne: Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona).

4 Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, které schválilo ZO na svém zasedání dne Rozpočet obce Paseky pro rok 2012 byl navržen v Radě obce a finančním výboru a sch va'i en v zastupite. Istvu obce dne ta kto: Příjmy Příjmy - schválený Výdaje Výdaje - schválený rozpočet rozpočet Daňové přtjmy ,00 Výdaje ,00 Nedaňové příjmy ,00 Splátka jistiny ,00 úvěrů Přijaté dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Stav na b. účtu ,00 přebytek roku 2011 Celkem ,00 Celkem ,00 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (úu d ale.. JSou VIS. c Schválný rozpočet Upravený Plnění k rozpočet třída 1- daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy O O O třída 4 - př'ijaté dotace příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmy - výdaje třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky O O O Splátky úvěrů Prostředky minulých let Financování celkem po konsolidaci

5 Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši ,00 Kč + financování (zapojení zůstatku minulého roku) ve výši ,15 Kč = celkem ,15. Během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: ,94 + financování ,15 Kč = celkem 2l l.09 Kč. Podrobný přehled příjmů a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části. Přijaté dotace - skutečnost rok 2012 Rádek Text Kč číslo přfimová část rozpočtu skutečnost Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy , Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze ,80 státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté od krajů , Investiční transfery přijaté ze státních fondů , Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu , Investiční transfery přijaté od krajů ,55 1. Dotace na zabezpečení "voleb do krajského zastupitelstva" - vratka v roce 2013 ve výši 4.686,00 Kč., provedena dne 16.0l Dotace prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na zabezpečení státní správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši ,00 Kč. 3. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce ,00 Kč, dotace na VPP je zúčtována měsíčně, po vyplacení mezd. Za listopad a prosinec 2012 bude dotace obdržena v roce 20l3. Dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ( pro Základní školu) ,80 Kč - ihned převedena na účet Základní školy Paseka, p. o. - za vyúčtování dotace zodpovídá ředitelka ZŠ. 4. Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci POV projekt "Výměna oken a otopného systému, včetně kotle v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18", ve výši max. Y2 nákladů, celkové výdaje projektu: Kč - Kč - vyúčtováno dne Investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR : Komunitní kompostáma v obci Paseka ve výši ,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l Investiční dotace na projekt Komunitní kompostárna v obci Paseka - prostřednictvím SFŽP ČR ,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l Příspěvek z rozpočtu 01. kraje na výstavbu cyklistické stezky - projekt: Cyklistická stezka Paseka - OLÚ Paseka, II. část, ve výši max. Ví nákladů, celkové výdaje projektu: l ,00, vyúčtováno dne

6 TEXT SCHVALENY ROZPOCET VYSLEDEK OD POL/P PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU ROZPOČ[T PO Zi\IL'\c\CII POC\I ~L AR ROK\' Sh:l "("[('\0:-' r 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čirnosti , , Daň z příjmů fyzických osob ze svc , oxrno 1113 Dai'i z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , ,00 121\ Daň z přidané hodnoty , dnětí půdy Xn.l)l) 1-1X'2.IHI 1337 Poplatek za provoz systému (komunální odpad) , > Poplatek ze psů , ,00 167úO,()() 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5.000, , , Poplatek ze vstupného 800,00 800,00 717,UU 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , , Odvod výtěžku z provozování loterií 0, , Odvod z výherních hracích přístrojů 0, , I 1361 Správní poplatky 61000,00 61.UOO.00 3~.-l50.Ull 1511 Daň z nemovitostí , , , Splátky půjč. prostř. od podnik. Subjektu , , , Neinvestični transfery z všeob. pokladniční s správy 0, , , Neinvestiční transfery ze státnfho rozpočtu , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp , , , Neinvestiční transfery přijaté od krajů 0, , Investiční transfery přijaté ze státních fondů 0, , , Ostatní incest. přijaté transf ze státního rozpočtu O.UU <)L)U-l20.00 ()\lo Investiční transfery přijaté od krajů 0, , , Ostatní zemědělská a potravin. činnost (nájem pozemků) , , Pěstební činnost (lesy) , , , Pitná voda 0, , Cinnosti knihovnické 200,00 824,00 624, Ostatní záležitosti kultury (z plesu) , , Rozhlas a televize (za hlášení MR) 2.000, ,00 i.ezo.oo 3392 Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu) , Ostatní tělovýchovná činnost (za kurty) 2000, Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , ,00 2S901<),OO 3632 Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby)+ rájem hrobových míst a 0, , služby na 10 let dopředu 3639 Komunální služby a územní rozvoj (zřízení věcných břemen) 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé 51300, > Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (za separovaný odpad) 0, , , Cinnost místní správy (za telefony, turaj Generali) 30000, ,00 27.b23, Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci , , , Ostatní činnost jinde neuvedené 0,00 650,00 650,00 Celkem příjmy , , ,88 Schváleny Rozpočet Výsledek od Para Text rozpočet po změnách počátku roku graf Výdajová část rozpočtu skutečnost 1031 Pěstební činnost (lesy) , , , Silnice (oprava komunikací+ zrcadlo) , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezka, nájem) , , , Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek "na provoz autobusů") , , , Pitná voda 4.000, , , Odvádění a čištění odpadních vod 20000,00 0,00 0,00

7 3111 Předškolní zařízení (Mateřská škola) , , , První stupeň základních škol (základní škola, doplatek akce.,uprava I. I , , ,4U podkroví", oprava čp družina a neinvestiční dotace ,80) 3118 Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky druhého stupně ZS, , ,00 -il 1.712,00 příspěvky na obědy) 3314 Činnosti knihovnické - knihovna ( z toho opravy a udržování viz. projekt , , ,25 výměna oken a otopného systému ,02) 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní kornise a oslava obce , , , Rozhlas a televize - místní rozhlas , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký zpravodaj , , i-i'J,lJO 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům (včetně zateplení stropu sálu KD , ,09 ve výši Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církvi - sbor pro občanské záležitosti - zejména , ,00 36.'J-it),()() akce setkání seniorů 3419 Ostatní tělovýchovná činnost- TJ Sokol, Sport pro všechny + oprava šaten , , ,40 ve výši ,40, zateplení šaten Kč 3421 Využití volného času dětí a ml. - Junák , , ,(í() 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště , , , Všeobecná ambulantní péče - provoz objektu čp , , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , ,()O 3631 Veřejné osvětlení (elektřina ,20 Kč + oprava Kč) , , , Pohřebnictví - hřitov, zajišťování pohřbu bezdornov , , , Komunální služby a územní rozvoj- veřejně prospěšné práce , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - projekt komunitní , , ,60 kompostárrny + zajištění provozu kompostárny 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím - příspěvek Charita 5.000, , , Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče 5.000, , , Domovy - Dům s pečovatelskou službou , , , Požární ochrana - dobrovolná , , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , , Cinnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Pojištění funkčně nespecifikováno- pojištění majetku , , , Ostatní finanční operace , , , Finanční vypořádání minulých let 739,00 739,00 739, Ostatní činnosti , ,27 650,00 Celkem výdaje , , ,89 Schválen)' Rozpočet po Skutečnost rozpočet změnách VÝDAJOV Á ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost -lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a nákupu lesních sazenic ,00 Kč. činila v r částku Silnice: Oprava silnice + nákup zrcadla v r činila 6.384,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku, oprava a udržování ,00 Kč. Dále v roce 2012 byly budovány 2 etapy cyklostezky a její celkové dokončení - dopravní značky, zaměření, kolaudace..celkem ,64 Kč.

8 Provoz veřejné dopravy: Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky ,00 Kč. Pitná voda: Náklady na vodu činily ,22 (elektrická energie + elektrorevize). Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení ZŠ činily ,80 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily Kč (jedná se o úhradu faktury za rok rekonstrukce podkroví + dále byly zakoupeny rolety do střešních oken). Celkem Kč. Další položkou ve výdajích na ZŠ byly opravy a udržování - oprava objektu družiny ve výši ,60 Kč. Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka ,00 Kč a režijní náklady na obědy žáků (odebíráno z jídelny ZŠ Dlouhá Loučka) činily ,00 Kč. Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů celkem ,23 Kč. V této kapitole byly účtovány i celkové výdaje na projekt - výměna oken a otopného systému v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18, včetně všech souvisejících prací: Kč. Celkové výdaje na tomto paragrafu činí ,25 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Upravený rozpočet ve výši ,- Kč byl čerpán do výše ,00 Kč. Na tomto jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd. a výdaje spojené s každoroční oslavou obce, která se koná v září. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy místního rozhlasu činily ,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem ,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál, el.energii. čistící prostředky a dále za výdaje na zateplení sálu KD ( Kč), dále drobné opravy činily celkem ,09 Kč.

9 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - SPOZ: SPOZ :pravidelně provádí setkání se seniory a vítání narozených občánků. Každý jubilant (od 70 let věku po pěti letech) obdrží dárkový balíček a narozen) občanek obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím ale také věnce a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Celkově čerpán rozpočet ve výši ,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: Tělovýchova- Upravená rozpočtovaná částka ve výši ,40- Kč byla čerpána do výše 36.t.8.t4,-+0 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily ,-Kč, Sport pro všechny ,- Kč. Dále byl čerpány výdaje na opravu šaten ve výši ,00 a zateplení šaten ,00 Kč a další drobné výdaje na revize atd. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo po čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku a příspěvek na činnost Junáku 5000,- Kč. Celkově čerpáno ,60 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - zejména Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr za elektřinu (platí se za elektroměr), opravu el. vedení, účtován je zde neinvestiční příspěvek občanskému sdružení Zvoneček ve výši 5.000,-. Celkové skutečné výdaje na tomto paragrafu činily ,40 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Objekt zdravotního střediska:upravená rozpočtovaná částka ve výši ,00Kč byla vyčerpána ve výši ,84 Kč na vodu, plyn. elektrickou energii v tomto objektu. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši ,22 Kč byl vyčerpán ve výši Kč. Čerpání na tomto byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, materiál, běžné revize a opravy.promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši Kč (tyto jsou každoroční). Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu celkový výši za opravu a udržování ,92 Kč. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno 2.245,00 Kč. Veřejné osvětlení: Upravený rozpočet ve výši ,80 Kč, byl čerpán ve výši ,20 Kč za zaplacenou el. energii a za opravy veřejného osvětlení.

10 Pohřebnictví: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán ve výši ,00 Kč. Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí, na které byla vynaložena částka ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n. : Zde jsou účtovány výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné pojištění celkem výdaje na tomto činily ,25 Kč Je zde také účtován příspěvek MAS Uničovsko, ve výši ,00 Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši byl vyčerpán ve výši ,00 Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet ,00 Kč byl čerpán ve výši ,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostárny (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily l.66l.970,60 Kč. Z toho stavby (zpevněná plocha): 15l.057,60 Kč Stroje a zařízení : l ,00 Kč. Ostatní výdaje byly výdaje na provoz kornpostárny, strojů, zaměstnance. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši l ,00kč byl čerpán do výše l.25l.113,35 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, soc. a zdr. pojištění. materiál. pohonné hmoty,telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována zimní údržba obce, včetně samostatně zaj išťované zimní údržby části Karlov. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu. Ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 8.250,00 Kč byl čerpán ve výši 8.246,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč, čerpáno celkem ,05 Kč. Výdaje byly za vodu,plyn, el.energii, revize, servis výtahu,a běžné opravy.

11 Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši Kč za el. energii v hasičské zbrojnici a dle smlouvy ,00 Kč pro dobrovolné hasiče do Dlouhé Loučky. Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán ve výši ,66 Kč na refundace,mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a věcné dary ( kytky pro učitele, dary na soutěže, turnaje. plesy). Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Dotace z kraje na "volby do zastupitelstva " ve výši ,00 Kč byla čerpána částkou ,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 4.686,00 Kč byla zaslána zpět na účet kraje v roce 2013 při finančním vypořádání dotací. Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán částkou ,49 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody soc. a zdrav.pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK ( ,00 Kč - zejména telefonní ústřednu a stan),čistící prostředky a kancelářské potřeby,voda,plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení.fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za softwarové služby - Technologické centrum cca ,00 Kč..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. platba za přestupkovou agendu MěÚ Uničov. Obecné příjmy a výdaje z finačních operací: Rozpočet ve výši 27l.300,00 Kč byl čerpán ve výši ,70. Jedná se o úroky z úvěru, poplatky za úvěrové účty a poplatky za běžný účet. Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku obce, včetně zákonného pojištění automobilu a dalších mechanismů ,00 Kč. Ostatní finanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2011 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtu ve výdajích i v příjmech). Celkově ,29 Kč. Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých letech - jednalo se o vratky nevyčerpané dotace v roce celkem 739,00 Kč. Ostatní činnosti jinde neuvedené: Rezervy - čerpání 0,--. Ostatní neinvestiční výdaje: 650,00 Kč - jedná se o vratku mylné platby, kterou provedl občan.

12 Zůst.r příjmy - výdaje- splátky úvěru = zůstatek na účtu ZBÚ k : ,25 Zůstatek roku ,15 +Přfjmy roku ,88 -Výdaje roku ,89 - Splátky úvěrů v roce ,00 (tzv. financování) - Operace z peněžních účtu org ,11 Nemající charakter příjmů a výdajů (DPH - PDP) = zůstatek finančních prostředků ke dni ,25 Rozvaha ke dni brutto korekce Netto A.Stálá aktiva , , ,39 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,70 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,69 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , ,00 B. Oběžná aktiva , , ,79 I. Zásoby , ,64 II. Krátkodobé pohledávky , , ,33 III. Krátkodobý finanční majetek , ,82 AKTIV A CELKEM , , ,18 C. Vlastní kapitál ,28 D. Cizí zdroje ,90 PASIV A CELKEM ,18

13 Hospodaření příspěvkových organizací Obec Paseka má zřízeny 2 příspěvkové organizace: Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: Výsledek hospodaření výsledek hospodaření: ,44 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je rozvaha organizace ke dni a výsledovka ke dni Roční účetní závěrku Mateřské školy Paseka, p. o. ke dni 3l.l schválila Rada obce dne Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši ,44 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Základní škola Paseka, okres Olomouc, p. o., IČ: : Výsledek hospodaření za rok 2012: ,00 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je rozvaha organizace ke dni a výsledovka ke dni Roční účetní závěrku Základní školy Paseka, okr. Olomouc, p. o. ke dni schválila Rada obce dne Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši ,00 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Částka ,00 Kč z rezervního fondu bude v roce v roce 2013 použita k dočerpání účelové neinvestiční dotace na realizaci Programu v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

14 Mateřská škola Paseka,okr. Olomouc příspěvková organizace, Paseka Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu , ,93 0,00 0,00 Příjmy celkem , , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bamkovní poplatky Pojištění majetku,žáků, urazu atd. Odpisy 23888, , , , , , , , , , , , , ,50 991, , , , , , ,00 0,00 Výdaje celkem ,49

15 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV Dotace Hustota neped. Pracovníci Dotace asistnt Dotace VŠ ,00 Příjmy celkem 0, Výdaje Hlavní činnost Preventivní prohlídky Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Hrubá mzda OON Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištěni Tvorba FKSP Mzdová režie Kooperativa Náhrada nemoc 400, , , , , , , , ,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz , ,49 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 18826,44 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV , ,00 OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV Celkový hopodářský výsledek organizace za hlavní činnost 0, ,44 Pozn.: Hospodářský výsledek ,44 za účetní období Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení rezervního fondu v částce: ,44

16 Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková org. Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz 622 Úroky Aktivace fondů Jiné výnosy Příjmy celkem , , , , , , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky hrazené obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržováni Cestovné Ostatní služby Služby - poplatky za telefon Ceniny Služby - zpracování mezd Služby - zprcování účta Bazen Provozní režie Bankovní poplatky Pojištění žáků Odpisy Mzdy obec Náklady na pořízen í majetku Učitelská knihovna 20896, , , , , ,00 477, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 119,00 795,00 Výdaje celkem ,51 I 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV ,00 Příjmy celkem ,00

17 Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped prac. Učitelská knihovna Potřeby pro žáky Potřeby pro žáky dotace Učební pomůcky Osobní ochranné Učebnice Cestovné FKSP z náhrad NP Náhrady nemoc Plavecký výcvik pracovní pomůcky Preventivní prohlídky Hrubá mzda Ostatní osobní náklady Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištění Tvorba FKSP Kooperativa Režie obědy 0, , ,00 164, , ,00 300, , , , , , , ,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz , ,51 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV , ,00 KÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV 0,00 pozn. EU dotace celkem: náklady celkem: , ,00 0,00 zůstatek celkem: 42436,00 EU Celkový hopodářský výsledek 42436,00 Kč z EU byl převeden do RF. EU zůstatek ,00 a bude použit k dočerpání dotace v roce 2013 Kč

18 Přílohy: 1.Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012, IČ: Rozvaha Obec Paseka, IČ: územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni Výkaz zisku a ztráty Obec Paseka, IČ: územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů obcí regionálních rad Fin 2-12M, sestavený k Rozvaha - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: sestaveno ke dni Výsledovka - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: sestaveno ke dni Rozvaha - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.., IČ: sestaveno ke dni 3l Výsledovka - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.., IČ: sestaveno ke dni 3l Vypracovala dne Jitka Kovářová Jiří Blažek starosta obce

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více