1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace"

Transkript

1 1

2 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce a snadnou použitelnost. Chytrý telefon Vám neposkytuje pouze základní funkce volání, jako jsou Seznam volání, ale i několik praktických funkcí a služeb, díky kterým můžete svůj čas během práce a her využívat účinněji. Mobilní telefon s barevnou obrazovkou funguje podle technologie GSM/GPRS a získal povolení tak od domácích jako i mezinárodních certifikačních orgánů. Několik funkcí, popsaných v příručce závisí na síti a od předplaceného programu. Proto se může stát, že několik bodů z menu na vašem telefonu nebude dostupných. I rychlé tlačítka a funkce mohou být u jednotlivých telefonech odlišné. Naše společnost si vyhrazuje právo, aby prozkoumala obsah této příručky z času na čas, bez předchozího vyrozumění. 1.2 Bezpečnostní pokyny Pokud svůj mobilní telefon ztratíte nebo jej ukradnou, okamžitě vyhledejte telekomunikační orgán nebo prodejce, aby Váš telefon a SIM-kartu zablokovali. Tím můžete předejít finančním ztrátám způsobených neoprávněnými voláním iniciovaných z Vašeho mobilního telefonu. Při kontaktování telekomunikačního orgánu nebo prodejce od Vás budou žádat IMEI číslo Vašeho telefonu (odstraňte akumulátor a číslo naleznete na štítku na zadní straně telefonu). Zapište si toto číslo, prosím a uložte jej na bezpečné místo pro pozdější použití. V zájmu předcházení neoprávněného užívání Vašeho telefonu proveďte následující preventivní opatření: - Nastavte PIN-kód Vaší SIM-karty a když se o něm dozví cizí osoba, okamžitě jej změňte. - Telefon nenechávejte na viditelném místě, pokud jej ponecháváte ve vozidle. Nejlépe uděláte, když telefon vezmete s sebou nebo uzamknete v zavazadlovém prostoru. - Nastavte omezení hovorů. 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace Před používáním mobilního telefonu si pečlivě přečtěte následující informace, abyste svůj přístroj mohli používat bezpečně a vhodně. 2

3 1.3.1 Obecné informace S telefonem používejte pouze baterku a nabíječku určenou naší společností. Od nich odlišné produkty mohou vést k přetékání baterie, přehřátí, k požáru nebo k výbuchu. V zájmu chybného fungování, respektive vznícení telefonu svůj telefon nevystavujte silným úderům, otřesům, házení. Nevkládejte prosím svou baterii, mobilní telefon, respektive nabíječku do mikrovlnné trouby nebo přístroje s vysokým tlakem, neboť to může mít nečekané následky, jako např. poškození elektrických obvodů nebo nebezpečí požáru. Nepoužívejte prosím svůj telefon v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, může to způsobit poruchu funkcí, respektive může způsobit nebezpečí požáru. Prosíme, nevystavujte přístroj vysokým teplotám, prašnému prostředí, způsobí to poruchu funkcí telefonu. Držte svůj telefon dále od malých dětí. Váš telefon není hračka. Děti si mohou způsobit poranění. V zájmu předcházení pádu, chybného provozu nebo poškození telefonu jej nepokládejte na nerovný nebo labilní povrch Informace v souvislosti s telefonem Vypněte svůj mobilní telefon tam, kde není povoleno používání telefonu, například v letadlech nebo v nemocnicích. Pokud svůj mobilní telefon budete používat na takových místech, můžete tím rušit elektronické přístroje nebo lékařská zařízení. Při používání svého mobilního telefonu na takových místech dodržujte příslušná pravidla. Váš mobilní telefon disponuje funkcí automatického zapnutí. Zkontrolujte nastavení budíku, čímž se váš telefon v letadle automaticky nezapne. Nepoužívejte prosím svůj telefon v blízkosti slabého vysílání signálů, respektive precizních elektronických přístrojů. RF-frekvence může vést k poruchovému fungování takových elektronických zařízení a k jiným problémům. Mějte obzvláštní zřetel při následujících zařízeních: naslouchací přístroje, pacemaker a jiné lékařské přístroje, snímače ohně, automatické dveře a jiná zařízení s automatickým řízením. Pokud se chcete dozvědět, jak mohou působit mobilní telefony na pacemaker nebo jiné elektronické lékařské 3

4 přístroje, kontaktujte výrobce nebo místní prodejce těchto přístrojů. Nevystavujte, prosím LCD displej úderům, respektive nepoužívejte přístroj na údery jiných předmětů, protože to poškozuje LCD panel a může vést k vytékání tekutého krystalu. Při kontaktu tekutého krystalu s očima vzniká riziko oslepnutí! Pokud se tak stane, okamžitě své oči opláchněte čistou vodou (v žádném případě své oči netřete) a okamžitě navštivte nemocnici s cílem ošetření. Nerozebírejte, respektive nepozměňujte svůj mobilní telefon, protože to může vést k poškození telefonu, například vytékání baterie nebo poškození elektrických obvodů. Mimořádně vzácně se může stát, že v některých typech vozidel může používání telefonu negativně působit na vnitřní elektronická zařízení. V takových případech, v zájmu ochrany vaší bezpečnosti, svůj mobilní telefon nepoužívejte. Nepoužívejte, prosím na klávesnici jehlu, hrot pera nebo jiný ostří předmět nakolik můžete mobilní telefon poškodit, nebo to může vést k chybným funkcím V případě poškození antény mobilní telefon nepoužívejte, protože to může být pro lidský organismus škodlivé. Nedopusťte, aby se mobilní telefon dostal do blízkého kontaktu s magnetickými předměty, například magnetickými kartami, protože záření emitované mobilním telefonem může vymazat informace uložené na floppy discích, bankomaty kartách a kreditních kartách. Udržujte, prosím, menší kovové předměty, jako například připínáčky dále od přístroje. Při provozu přijímače signálu se ten stává magnetickým a takové kovové předměty malých rozměrů přitáhne k sobě, čímž mohou způsobit škodu nebo poškození mobilního telefonu. Nedopusťte, aby se mobilní telefon dostal do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud se do telefonu dostane tekutina, může to způsobit zkrat, vytečení baterie nebo jiné vadné fungování Používání baterie Užitečná životnost baterie je omezena. Zbývající životnost se počtem nabíjení snižuje. Pokud je baterie slabá už i po nabití, 4

5 to naznačuje, že je ke konci své užitečné životnosti a musíte použít novou baterii. Neodhazujte baterii mezi domovní komunální odpad. Starou baterii vyhoďte na k tomu určeném místě, kde se pro její likvidaci používají speciální pravidla. Baterii nevhazujte do ohně, prosím, protože to může vést k zapálení nebo výbuchu baterie. Při vkládání baterie nepoužívejte sílu a tlak, protože to může vést k vytečení, přehřátí a vznícení baterie. Nepoužívejte, prosím, pro vybíjení baterie vedení, jehly a jiné kovové předměty. Kromě toho, nepokládejte baterii do blízkosti řetízků a jiných kovových předmětů, protože to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Prosíme, nesvařujte kontaktní body baterie, nakolik to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Při kontaktu kapaliny baterie s očima vzniká riziko oslepnutí. V tomto případě své oči netřete ale je okamžitě vypláchněte čistou vodou a navštivte nemocnici s cílem ošetření. Prosíme, nerozebírejte a neupravujte baterii, protože to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Prosíme, nepoužívejte, respektive nepokládejte baterii na místo s vysokou teplotou, například do blízkosti ohně nebo topného tělesa, protože to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Pokud se baterie během používání prohřeje, změní se její barva nebo se její tvar zdeformuje, zanechte její používání a pořiďte si místo ní novou baterii. Při kontaktu tekutiny baterie s kůží nebo ošacením může vzniknout poškození popálením. Okamžitě svou pokožku opláchněte čistou vodou a v případě potřeby vyžádejte lékařskou pomoc. Pokud baterie teče, nebo vydává neobvyklý zápach, prosíme, odstraňte ji z blízkosti otevřeného ohně v zájmu zabránění požáru a výbuchu. Nedopusťte, prosím, aby se baterie dostala do kontaktu s tekutinou, protože to může vést k přehřátí, kouřivost a korodování baterie. 5

6 Nepoužívejte, prosím, respektive nepokládejte baterii na místa s vysokou teplotou, například pod přímé sluneční záření, protože to může mít za následek vytečení a přehřátí baterie, nižší výkon a snížení její životnosti. Nenabíjejte, prosím, baterii déle, než 24 hodin Nabíjení telefonu Připojte nabíječku k mobilnímu telefonu. Ikonka zobrazující stav nabití baterie na obrazovce začne blikat. Ikonku zobrazující nabíjení je možné vidět i při vypnutém stavu telefonu, ikonka indikující nabíjení se může objevit až po delším čase po zahájení nabíjení. Pokud telefon v případě nízké dodávky proudu využíváte ve značné míře, ikonka indikující nabíjení se může objevit až po delším čase po zahájení nabíjení. Pokud ikonka indikující nabíjení baterie nebliká a oznamuje, že je baterie zcela nabitá, znamená to ukončení nabíjení. Pokud je telefon během nabíjení ve vypnutém stavu, na obrazovce se objeví i ikonka označující ukončení nabíjení. Proces nabíjení často vyžaduje 3-4 hodiny. Během nabíjení se baterie, telefon a nabíječka zahřívají; to je normální jev. Po ukončení nabíjení nabíječku vytáhněte ze zásuvky, respektive z mobilního telefonu. Upozornění: Během nabíjení telefon skladujte na dobře větraném místě, mezi teplotou +5 C ~ +40 C. Vždy používejte nabíječku určenou výrobcem telefonu. Používání nepovolené nabíječky může způsobit nebezpečí a může učinit neplatným práva související s telefonem a záruku. Pohotovostní doba a doba trvání volání uvedené výrobcem se vztahují na ideální provozní podmínky. V praxi je doba provozu baterie proměnlivá v závislosti na podmínkách sítě, prostředí provozu a způsobu používání. Postarejte se o to, aby před nabíjením baterie byla vložena. Nejlepší je, pokud během nabíjení baterii neodstraníte. Po ukončení nabíjení nabíječku vytáhněte ze zásuvky, respektive z mobilního telefonu. 6

7 Pokud jste nabíječku neodstranili z telefonu a ze sítě, nabíječka bude po 5-8 hodinách pokračovat v nabíjení, když se úroveň nabití baterie značně sníží. To nedoporučujeme, jelikož snižuje výkon Vašeho telefonu, jakož i jeho užitečnou životnost. O používání nabíječky Používejte prosím 220 voltový střídavý proud. Používání jiné napěťové úrovně může vést k vytečení baterie, požáru ak poškození mobilního telefonu, respektive nabíječky. Je zakázáno nabíječku zkratovat, nakolik to může mít za následek zásahu elektrickým proudem, kouř a poškození nabíječky. Nepoužívejte prosím nabíječku v případě, že je síťový kabel poškozen, protože to může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Okamžitě prosím očistěte elektrickou přípojku v případě, že se na něj usadil prach. Neumísťujte prosím nádoby plněné vodou do blízkosti nabíječky, aby voda necákala na nabíječku, což může mít za následek úraz elektrickým proudem, vytečení a jiné poruchy. Pokud se nabíječka dostane do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě vypněte proud pro zabránění zásahu elektrickým proudem, požáru, respektive poškození nabíječky. Nerozebírejte, respektive nemodifikujte, prosím nabíječku, protože to může mít následek poranění osob, zásah elektrickým proudem, požár nebo poškození nabíječky. Nepoužívejte prosím nabíječku v koupelně nebo na jiných, značně mokrých místech, protože to může mít následek úrazu elektrickým proudem, požár nebo poškození nabíječky. Nedotýkejte se, prosím, nabíječky mokrýma rukama, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Neupravujte síťový kabel a nepokládejte na něj těžké předměty, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem a protože požáru. Před čištěním a údržbou vytáhněte nabíječku ze zásuvky na stěně. Když vytáhnete zástrčku nabíječky, netahejte za vedení, ale 7

8 uchopte tělo nabíječky, protože tahání za kabel může vést k jeho poškození a tím k zásahu elektrickým proudem nebo požáru Čištění a údržba 2 První kroky Mobilní telefon, baterie a nabíječka nejsou vodotěsné. Nepoužívejte prosím přístroj v koupelně nebo v jiných, značně vlhkých místech a zabraňte tomu, aby se v dešti staly mokrými. Pro čištění mobilního telefonu, baterie a nabíječky používejte měkký, suchý hadřík. Pro čištění mobilního telefonu nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiné rozpouštědlo. Pokud je připojení špinavé, může způsobit slabí elektrický kontakt, proudové ztráty a může zamezit nabíjení. Doporučujeme pravidelné čištění. 2.1 Ikonky V pohotovostním režimu se na obrazovce zobrazí následující ikonky. Ikonka Popis Označuje sílu síťových signálů. Ukazuje nepřijaté hovory. Určení místa pomocí satelitu. Byl přijat nový odkaz. Probíhá stahování aplikace. Stahování bylo ukončeno. Budík je nastaven a aktivován. Probíhá volání. Telefon přehrává skladbu. Správce aplikací je zapnutý. 8

9 Nízká úroveň nabití USB povoleny. Povolení zakázáno. Připojení na bezdrátovou síť. Zapnutí Bluetooth V telefonu není SIM-karta. V telefonu není datová karta. 2.2 Popis tlačítek Tlačítko Tlačítko zpět Tlačítko Nabídka Tlačítko vyhledávání Popis Návrat k předchozímu bodu v nabídce. Ukáže možnosti současné nabídky. Stisknutím tlačítka můžete otevřít stránku Google. Tlačítko uvítací stránky Při jakémkoli bodě nabídky se můžete stiskem tlačítka vrátit na pohotovostní obrazovku. Hlavní Spínač Podržením tlačítka můžete svůj telefon vypnout/zapnout. Toto tlačítko slouží obvykle k vypnutí 9

10 mobilního telefonu. Boční tlačítka hlasitosti. Během hovoru můžete stisknutím těchto dvou tlačítek nastavit úroveň hlasitosti. Při přehrávání zvukové nahrávky stiskněte tato dvě tlačítka pro regulaci úrovně hlasitosti. Poznámka: V této příručce rozumíme pod "stisknutím tlačítka" stisknutí a následné uvolnění tlačítka. "Přidržení tlačítka" znamená, že po stisknutí tlačítka je ho potřeba podržet 2 sekundy nebo více. Popis tlačítek a jejich funkce závisí na modelu telefonu. 2.3 Používání dotykového displeje Váš telefon na obrazovce Hlavního menu obsahuje velké množství dotykových tlačítek. V zájmu správného používání tlačítek předem zkalibrujte dotykový displej (viz popis "Kalibrace"). V každém případě následujte následující pokyny: Nedotýkejte se obrazovky vlhkýma rukama. Nedotýkejte se obrazovky velkou silou. Nedotýkejte se obrazovky kovovými předměty nebo předměty které jsou vodivé. 2.4 Připojení k síti Vložení a odstranění SIM-karty Vypněte telefon; vyjměte baterii a vytáhněte i externí nabíječku. Vložte SIM-kartu do držáku SIM-karty jako je to znázorněno uvnitř telefonu. Když chcete odstranit SIM-kartu, vypněte telefon, vyjměte baterii a vyjměte SIM-kartu z jejího místa. Pozor: Před odstraněním karty vypněte telefon. Nikdy nevkládejte a nevyjímejte SIM-kartu, pokud je k telefonu připojena externí nabíječka, nakolik to může mít za následek poškození SIM-karty. 10

11 2.4.2 Vypnutí a zapnutí telefonu Pro zapnutí telefonu podržte tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ na vrchu přístroje; pro vypnutí telefonu přidržte tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ. Pokud jste telefon zapnuli bez vložení SIM-karty, telefon bude požadovat vložení SIM-karty. Pokud je SIM-karta již v telefonu, telefon automaticky zkontroluje dostupnost SIM-karty. Poté se na obrazovce zobrazí následující: Zadejte kód PIN1 pokud jste nastavili heslo SIM-karty. Zadejte heslo pokud jste nastavili heslo telefonu. Vyhledávání sítě telefon vyhledá vhodnou síť. Poznámky : Pokud se při zapnutí telefonu na obrazovce objeví vykřičník a nezmizí, je to pravděpodobně způsobeno nesprávným provozem, totiž tlačítko Hlavního vypínače jste stiskli spolu s tlačítkem Zvyšování úrovně zvuku. Tím aktivujete režim obnovy, proto se objevuje vykřičník. Pokud telefon jen jednoduše vypnete, při příštím zapnutí se opět přihlásí režim obnovy. Řešení : Stiskněte tlačítko uvítací stránky ( ), Pokud jsou zobrazeny vykřičníky a robot a zobrazí se menu. Použijte Tlačítko nabídky ( ) pro volbu "restartovat systém nyní" čím telefon restartujete Uvolnění uzamčení SIM-karty Tomu, aby jiný použili Vaši SIM-kartu, zabraňuje PIN1 (osobní identifikační číslo). Pokud jste si zvolili tuto funkci, při zapnutí telefonu, abyste si otevřeli Vaši SIM-kartu a mohli přijímat a iniciovat volání, budete muset pokaždé zadat PIN1 kód. Ochranu SIM-karty lze vypnout (viz. "Bezpečnostní nastavení"). V tomto případě není možné zabránit nedovolenému použití SIM-karty. Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko, které slouží pro ukončení hovoru. Zadejte PIN1 kód. Vymažte nesprávně číslice pravým tlačítkem a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Například pokud je Váš PIN1 kód 1234, napište toto: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné čísla, uzamknete 11

12 SIM-kartu a přístroj bude žádat zadání PUK kódu. Pokud neznáte PUK1 kód, nepokoušejte se. Místo toho vyhledejte poskytovatele mobilního telefonu. Viz. "Bezpečnostní nastavení". Poznámka: poskytovatel mobilního telefonu nastavil pro Vaši SIM-kartu jednotný PIN1 kód (mezi 4-8 číslicemi). Toto číslo se vyplatí okamžitě změnit. Viz. "Bezpečnostní nastavení" Uvolnění uzamčení telefonu V zájmu zabránění neoprávněného použití můžete nastavit ochranu Vašeho telefonu heslem. Pokud jste si zvolili tuto funkci, při zapnutí telefonu, abyste si otevřeli telefon a mohli přijímat a iniciovat volání, budete muset pokaždé nakreslit na telefon otvírací vzorec. Ochranný vzorec můžete vypnout (viz. "Bezpečnostní nastavení"). V tomto případě není možné zabránit nedovolenému použití telefonu. Pokud jste zapomněli heslo telefonu, vyhledejte prodejce nebo místní oficiální servisní středisko, kde Vám telefon odemknou Připojení k mobilní síti Pokud jste uvolnili zamknutí SIM-karty, telefon začne automaticky vyhledávat dostupné sítě (na obrazovce můžete vidět, že probíhá vyhledávání sítě). Pokud telefon našel dostupnou síť, ve středu obrazovky se zobrazí název poskytovatele mobilní sítě. Poznámka: iniciování nouzového volání. Poznámka: Na obrazovce se objeví odkaz "Jen tísňová volání", to znamená, že jste mimo území pokryté sítí (území se službou) ale v závislosti na síle signálu můžete iniciovat nouzové volání Zahájení volání Když se na obrazovce objeví logo poskytovatele mobilní sítě, můžete přijímat a iniciovat volání. Paličky zobrazené v levém horním rohu obrazovky zobrazují sílu síťového signálu. Na kvalitu hovoru mají značný vliv překážky, proto je během volání možné zlepšovat kvalitu hovoru pohybováním se na malém místě v různých směrech Zahájení vnitrostátního hovoru Na straně Klávesnice zadejte číslo a pro volání stiskněte tlačítko Volání. Pro změnu čísla vymažte dosud zadaná čísla. Během volání čísla je na obrazovce zobrazena animace. Po tom, jak byl hovor přijat, jsou na obrazovce znázorněny informace vztahující se k volání. Pokud jste nastavili zvuk signalizující vypnutí, telefon vyšle varovný zvuk (v závislosti na síti). 12

13 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru. Předvolba - Telefonní číslo - Tlačítko volání Zahájení mezinárodního hovoru Pro iniciování mezinárodního hovoru podržte tlačítko 0 na straně vytáčení, dokud se nezobrazí mezinárodní předpona "+". Takto můžete volat mezinárodní číslo bez toho, abyste znali jeho mezinárodní předvolbu (např. 00 v případě Číny). Po zapsání mezinárodní předpony zadejte kód země a následně telefonní číslo. Při kódech zemí používejte zažitá čísla, například pro Německo 49, pro Anglii 44, pro Švédsko 46. Podobně, jako u pevné lince, před předvolbou města není třeba zapsat "0". Například, pokud chcete zavolat naši horkou linku z jiné země, zadejte: Kód země Telefonní číslo Tlačítko volání Volání čísla ze seznamu Iniciované a přijaté hovory uloží telefon všechny v jednom seznamu. Naposledy volané a přijaté čísla se nacházejí na vrchu seznamu (viz. "Seznam volání"). Všechna čísla se nacházejí v kategorii Volaná čísla, Přijaté volání a Nepřijaté volání. Telefon nabízí pro zobrazení volání i další možnosti. Pokud se Seznam naplní, staré čísla se automaticky smažou. Pro zobrazení seznamu udělejte následující: Pro zobrazení volaných čísel stiskněte tlačítko Volání. Ze seznamu můžete zavolat na kterékoliv číslo stisknutím tlačítka Volání. Při zobrazení seznamu volání se stiskem tlačítka OK zobrazí podrobnosti, nebo pomocí Možnosti -> Uložit můžete číslo uložit do telefonního seznamu Zahájení nouzového volání Pokud signál sítě již není dostatečně silný (viz paličky označující sílu signálu v levém horním rohu obrazovky), ještě víte inicializovat nouzové volání. Pokud Váš poskytovatel mobilní sítě na daném území neposkytuje roamingové služby, na obrazovce Vás upozorňuje odkaz "Jen nouzové volání", že můžete iniciovat jen tato volání. Pokud je na 13

14 místě dostatečný signál, nouzové volání můžete spustit i bez SIM-karty Nabídka volání Nabídka volání je zobrazena pouze při aktivním volání a dostupnost různých funkcí, jako např.. Přidržení hovoru, Přesměrování hovoru a Konferenční hovor závisí na síti. Informujte se u svého poskytovatele sítě. Možnosti volání jsou následující: Ztlumení mikrofonu Neodesílá zvuk přes mikrofon. Hlasitý odposlech Zapne reproduktor pro zesílení zvuku. Přidržení hovoru Podrží aktuální hovor, nebo přijme přidržený hovor. Ukončení hovoru Ukončení aktuálního hovoru. Jiné *Spustit nahrávání hovoru Začne nahrávat hovor. 14

15 *Zapnutí Bluetooth Můžete používat Bluetooth přístroj, pokud takový máte. *Nové volání Iniciování druhého hovoru. 3.1 Android Market Android Market nabízí přímý přístup k užitečným aplikacím, které si můžete stáhnout a nainstalovat na svůj telefon. Instalování aplikací pro Android Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikace ze stránky Android Market, následujte následující kroky: 1. Otevřete seznam aplikací na Vašem telefonu, vyhledejte a otevřete aplikaci Android Market (ikonka papírový pytel, na něm zelený Android robot). Obvykle můžete najít ikonku na svém telefonu na ploše. 2. Zobrazí se dvě možnosti: "Aplikace" a "Hry". V pravém horním rohu se objeví tlačítko "Vyhledávat". Pro otevření všech kategorií klikněte na tlačítko "Aplikace". Pro zobrazení aplikací následně klikněte na jednu z kategorií, nebo na možnost "Všechny aplikace". Tyto aplikace můžete zobrazit zařazeny podle data nebo oblíbenosti. Samozřejmě, požadovanou aplikaci můžete i vyhledat pomocí tlačítka "Vyhledat". 3. Pokud jste požadovanou aplikaci našli, po kliknutí na něj si můžete přečíst její krátký popis (v případě některých aplikací i jejich verzi pro tisk), respektive i komenty uživatelů, abyste věděli snadněji rozhodnout. 4. Navigujte na aplikaci, kterou si chcete stáhnout. Klikněte na tlačítko "Instalace" na spodku obrazovky. Android Market nejprve aplikaci stáhne. Rychlost stahování závisí na síti telefonu. Pro snížení poplatku za datový přenos Vám doporučujeme, pokud je to možné, aplikaci stahujte pomocí WiFi sítě, pokud je to možné. Po ukončení stahování se automaticky spustí instalace. Následně se objeví okénko, 15

16 které informuje, že ke kterým funkcím na Vašem telefonu si aplikace vyžaduje přístup. Klikněte na tlačítko "OK", čímž budete pokračovat v instalaci Pomocí aplikace můžete posílat y komukoliv, kdo disponuje ovou adresou. Povolte aplikaci, vytvořte novou ovou schránku, můžete následně upravovat, odstraňovat, přijímat a odesílat y stejně, jako z počítače. Můžete přidat nebo otevřít i další ové schránky. Pro tuto aplikaci je zapotřebí podpora sítě Kalkulačka Váš telefon je vybaven i s kalkulačkou se 4 základními funkcemi, abyste mohli provést několik jednoduchých výpočtů. Pro vymazání posledního čísla nebo výsledku stiskněte tlačítko "Vymazat". Poznámka: Přesnost kalkulačky je omezená a mohou se vyskytnout i chyby při zaokrouhlování Internetový prohlížeč Pomocí Internetového prohlížeče můžete svůj internetový telefon používat stejně, jako byste používali počítač. Na svém telefonu si 16

17 můžete vytvořit oblíbené stránky a můžete své oblíbené synchronizovat se svým počítačem. Z Hlavní stránky můžete rychle otevřít své oblíbené. Pro zobrazení internetových stránek si můžete vybírat mezi horizontálními a vertikálními zobrazeními. Telefon automaticky mění orientaci obrazovky a přizpůsobí se k internetové stránce v závislosti na tom, jak telefon držíte Nahrávání hlasu Pomocí nahrávání hlasu můžete připravit hlasové nahrávky. Spuštění nahrávání hlasu: tlačítko. Ukončení nahrávání hlasu: tlačítko. Přehrání nahrávky: tlačítko. Telefon uloží audio soubory automaticky. Můžete je zobrazit prohlížečem ES. Pro vyslyšení nahrávek si můžete zvolit různé přehrávače Kalendář Pomocí kalendáře si kdykoliv můžete prohlédnout své povinnosti a programy. Svůj časový harmonogram si můžete zobrazit po jednom nebo i celý. Zvolte si, zda chcete kalendář zobrazit v denním, týdenním nebo měsíčním členění. Tato aplikace je praktickou možností pro přidávání a zobrazení programů. 17

18 3.33 Nastavení Otevřete nabídku a můžete si upravit nastavení svého telefonu. Nastavení dvojité SIM: Zvolte si 1. SIM-kartu nebo 2. SIM-karty. Bezdrátové a sítě: Nastavení a aplikace Režim letadlo, Bluetooth, Virtuální privátní sítě a mobilní sítě. Nastavení hovorů: Nastavení některých funkcí, například seznam povolených čísel, služba hlasová schránka, přesměrování hovoru, zakázání hovoru, náklady hovorů, atd.. Tyto funkce závisí na poskytovateli sítě. Zvuk: Osobní nastavení zvukových efektů. Audio profily: možnosti výběru jsou Obecný, Tichý, Konference a Volný prostor. Současně lze personalizované nastavení některých provozních režimů. Zvolte audio profil, abyste mohli zadat personalizované nastavení, například vibrace, úroveň hlasitosti, vyzváněcí tóny, upozornění, zvuky vytáčení, atd.. Displej: Je možné nastavit orientaci, jas a časový limit obrazovky. Místo a bezpečnost: Můžete aktivovat nebo vypnout bezdrátové sítě, spojení s GPS-družicemi; můžete zadat vzorec pro uvolnění zámku; můžete uzavřít SIM-kartu, můžete nastavit SD karu. Aplikace: Zobrazení, správa a vymazání aplikací na telefonu. Účty a synchronizace: Můžete nastavit, aby aplikace Vašeho telefonu synchronizovali údaje automaticky. Moje chráněné údaje: Nastavení služeb Google na telefonu. 18

19 Uložení dat nastavení. Tovární nastavení vymazání individualizovaných nastavení telefonu. SD-karta a prostor paměti telefonu: Zobrazení paměťové karty a interní paměti telefonu. Jazyk a zadávání: Zvolte jazyk a způsob zadávání. Vstup a výstup zvuku: Je možné aplikovat, pokud si z internetového Marketu stáhnete aplikaci "Speech Synthesis Data Installer". Přístup: Zapnutí a vypnutí Přístupu. Datum a čas: Nastavení aktuálního data a času. Časování vypnutí a zapnutí telefonu: Nastavení vypnutí a zapnutí telefonu. Vizitka telefonu: Zobrazení informací o Intenzity signálu, Poskytovatelé statutu, software a hardware mobilu, atd.. Nastavení pozadí: Stiskněte tlačítko Nabídka na pohotovostní obrazovce a zvolte možnost "Pozadí". Můžete si vybírat z velkého množství pozadí. Tyto pozadí pocházejí z pěti zdrojů Rádio Před vyhledáváním kanálů k telefonu připojte sluchátka. Slovník: Seznam kanálů: Zobrazení seznamu FM rádiových stanic. Můžete si zvolit, které z nich si zapnete. (Seznam je schopen uložit nejvíce 20 stanic). Vyhledávání: Pomocí této možnosti můžete automaticky vyhledávat stanice a vytvářet seznámí stanic. Reproduktor: Stiskněte tlačítko pro používání reproduktoru rádia. a : Kliknutím na tlačítka můžete přepnout na jinou stanici. a!: Kliknutím na tlačítka můžete spustit a vypnout rádio Vyhledávání Požadované informace můžete vyhledat pomocí Google Telefonní seznam Pomocí "Telefonního seznamu" můžete snadno zavolat svým kolegům, přátelům nebo jim můžete poslat y a SMS-zprávy. Vizitky můžete přidávat i přímo z telefonu, nebo můžete "Telefonní seznam" synchronizovat s jakoukoli jinou aplikací na počítači. "Telefonní seznam" víte otevřít z Hlavního stránky i přímo, nebo 19

20 prostřednictvím aplikace "Volání". Přidat vizitku: Pro přidání vizitky přímo zadejte jméno a telefonní číslo nebo importujte jméno ze SIM-karty. (Hranicí pro počet měn, které je možné přidat je paměť telefonu). Vyhledat vizitku: Pro vyhledávání vizitek stiskněte tlačítko Vyhledat na stránce vyhledávání a zobrazí se vyhledávací okénko. Do vyhledávacího okénka napište hesla, které chcete vyhledat, například jména a příjmení, nebo název společnosti. Po zadání hesla se automaticky zobrazí příslušející jména. Upravit vizitku: Pro změnu údajů vizitky zvolte možnost "Úprava vizitky". Vymazat vizitku: Pro vymazání vizitky stiskněte možnost "Vymazat vizitku". V menu kromě toho můžete nastavit typ vyzvánění příchozích hovorů, můžete synchronizovat nebo sdílet uživatelský účet, můžete importovat nebo exportovat vizitky Galerie Galerie je aplikace pro správu obrázků, která obvykle zobrazuje miniatury obrázků. Díky nástroji nemusíte hodně listovat, abyste našli svůj oblíbený obrázek. Jen přetáhněte prst po obrazovce a objeví se velké množství obrázků. Kromě toho aplikace zobrazuje obrázky s 3D efektem a podporuje funkce "uložit obrázek", "nastavit obrázek jako pozadí" a "sdílet obrázek" Bezdrátová klávesnice Může se používat zapnutím Bluetooth. Je možné přidat nový nástroj nebo připojit bezdrátovou klávesnici Fotoaparát Váš telefon nabízí i funkce fotoaparátu a videokamery. Ať jdete kamkoli, můžete pořizovat fotografie a videa ve vysokém rozlišení. Nastavení můžete modifikovat stisknutím tlačítka Možnosti Posílání zpráv Pomocí funkce Posílání zpráv můžete svým známým, kteří 20

21 disponují s přístroji vhodnými pro přijímání SMS zpráv, odesílat textové a multimediální zprávy. Mezi multimediální zprávy patří fotografie, videoklipy (v případě 3GS nebo jiných typů telefonů), vizitky a zvukové nahrávky. Kromě toho můžete zprávu poslat najednou i více svým známým. Poznámka: Je možné, že Posílání zpráv není dostupné v každé zemi a regionu. Pro používání Posílání zpráv možná budete muset platit. Pro více informací se obraťte na svého provozovatele sítě. Pokud máte mobilní síť, můžete používat "Posílání zpráv". Pokud víte telefonovat, tak víte odesílat i zprávy. Za odesílání a přijímání zpráv budete muset pravděpodobně platit, v závislosti na poskytovateli mobilních služeb. Odeslání zprávy: Klikněte na něj, zadejte číslo a jméno nebo si zvolte ze seznamu jmen v Telefonem seznamu. Klikněte na textové políčko nad klávesnicí, napište zprávu a následně klikněte na tlačítko "Odeslat". Po zvolení čísla si budete moci vybrat z takových možností, jak Volání, Přidat předmět, Přidat smajlíka. Kliknutím na nastavení můžete změnit typ vyzvánění, Informace o doručení a maximální počet zpráv Vytáčení hlasem Tento telefon nabízí i funkci vytáčení hlasem, při voláních směrem ven nebo otevřením nabídky. (V současnosti je k dispozici pouze v angličtině). 21

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte tuto příručku; uschovejte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Upozornění Nedodržení níže uvedených pravidel a doporučení, může být nebezpečné. Přečtěte si kompletní uživatelskou příručku, před prvním použitím přístroje.

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více