1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace"

Transkript

1 1

2 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce a snadnou použitelnost. Chytrý telefon Vám neposkytuje pouze základní funkce volání, jako jsou Seznam volání, ale i několik praktických funkcí a služeb, díky kterým můžete svůj čas během práce a her využívat účinněji. Mobilní telefon s barevnou obrazovkou funguje podle technologie GSM/GPRS a získal povolení tak od domácích jako i mezinárodních certifikačních orgánů. Několik funkcí, popsaných v příručce závisí na síti a od předplaceného programu. Proto se může stát, že několik bodů z menu na vašem telefonu nebude dostupných. I rychlé tlačítka a funkce mohou být u jednotlivých telefonech odlišné. Naše společnost si vyhrazuje právo, aby prozkoumala obsah této příručky z času na čas, bez předchozího vyrozumění. 1.2 Bezpečnostní pokyny Pokud svůj mobilní telefon ztratíte nebo jej ukradnou, okamžitě vyhledejte telekomunikační orgán nebo prodejce, aby Váš telefon a SIM-kartu zablokovali. Tím můžete předejít finančním ztrátám způsobených neoprávněnými voláním iniciovaných z Vašeho mobilního telefonu. Při kontaktování telekomunikačního orgánu nebo prodejce od Vás budou žádat IMEI číslo Vašeho telefonu (odstraňte akumulátor a číslo naleznete na štítku na zadní straně telefonu). Zapište si toto číslo, prosím a uložte jej na bezpečné místo pro pozdější použití. V zájmu předcházení neoprávněného užívání Vašeho telefonu proveďte následující preventivní opatření: - Nastavte PIN-kód Vaší SIM-karty a když se o něm dozví cizí osoba, okamžitě jej změňte. - Telefon nenechávejte na viditelném místě, pokud jej ponecháváte ve vozidle. Nejlépe uděláte, když telefon vezmete s sebou nebo uzamknete v zavazadlovém prostoru. - Nastavte omezení hovorů. 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace Před používáním mobilního telefonu si pečlivě přečtěte následující informace, abyste svůj přístroj mohli používat bezpečně a vhodně. 2

3 1.3.1 Obecné informace S telefonem používejte pouze baterku a nabíječku určenou naší společností. Od nich odlišné produkty mohou vést k přetékání baterie, přehřátí, k požáru nebo k výbuchu. V zájmu chybného fungování, respektive vznícení telefonu svůj telefon nevystavujte silným úderům, otřesům, házení. Nevkládejte prosím svou baterii, mobilní telefon, respektive nabíječku do mikrovlnné trouby nebo přístroje s vysokým tlakem, neboť to může mít nečekané následky, jako např. poškození elektrických obvodů nebo nebezpečí požáru. Nepoužívejte prosím svůj telefon v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, může to způsobit poruchu funkcí, respektive může způsobit nebezpečí požáru. Prosíme, nevystavujte přístroj vysokým teplotám, prašnému prostředí, způsobí to poruchu funkcí telefonu. Držte svůj telefon dále od malých dětí. Váš telefon není hračka. Děti si mohou způsobit poranění. V zájmu předcházení pádu, chybného provozu nebo poškození telefonu jej nepokládejte na nerovný nebo labilní povrch Informace v souvislosti s telefonem Vypněte svůj mobilní telefon tam, kde není povoleno používání telefonu, například v letadlech nebo v nemocnicích. Pokud svůj mobilní telefon budete používat na takových místech, můžete tím rušit elektronické přístroje nebo lékařská zařízení. Při používání svého mobilního telefonu na takových místech dodržujte příslušná pravidla. Váš mobilní telefon disponuje funkcí automatického zapnutí. Zkontrolujte nastavení budíku, čímž se váš telefon v letadle automaticky nezapne. Nepoužívejte prosím svůj telefon v blízkosti slabého vysílání signálů, respektive precizních elektronických přístrojů. RF-frekvence může vést k poruchovému fungování takových elektronických zařízení a k jiným problémům. Mějte obzvláštní zřetel při následujících zařízeních: naslouchací přístroje, pacemaker a jiné lékařské přístroje, snímače ohně, automatické dveře a jiná zařízení s automatickým řízením. Pokud se chcete dozvědět, jak mohou působit mobilní telefony na pacemaker nebo jiné elektronické lékařské 3

4 přístroje, kontaktujte výrobce nebo místní prodejce těchto přístrojů. Nevystavujte, prosím LCD displej úderům, respektive nepoužívejte přístroj na údery jiných předmětů, protože to poškozuje LCD panel a může vést k vytékání tekutého krystalu. Při kontaktu tekutého krystalu s očima vzniká riziko oslepnutí! Pokud se tak stane, okamžitě své oči opláchněte čistou vodou (v žádném případě své oči netřete) a okamžitě navštivte nemocnici s cílem ošetření. Nerozebírejte, respektive nepozměňujte svůj mobilní telefon, protože to může vést k poškození telefonu, například vytékání baterie nebo poškození elektrických obvodů. Mimořádně vzácně se může stát, že v některých typech vozidel může používání telefonu negativně působit na vnitřní elektronická zařízení. V takových případech, v zájmu ochrany vaší bezpečnosti, svůj mobilní telefon nepoužívejte. Nepoužívejte, prosím na klávesnici jehlu, hrot pera nebo jiný ostří předmět nakolik můžete mobilní telefon poškodit, nebo to může vést k chybným funkcím V případě poškození antény mobilní telefon nepoužívejte, protože to může být pro lidský organismus škodlivé. Nedopusťte, aby se mobilní telefon dostal do blízkého kontaktu s magnetickými předměty, například magnetickými kartami, protože záření emitované mobilním telefonem může vymazat informace uložené na floppy discích, bankomaty kartách a kreditních kartách. Udržujte, prosím, menší kovové předměty, jako například připínáčky dále od přístroje. Při provozu přijímače signálu se ten stává magnetickým a takové kovové předměty malých rozměrů přitáhne k sobě, čímž mohou způsobit škodu nebo poškození mobilního telefonu. Nedopusťte, aby se mobilní telefon dostal do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud se do telefonu dostane tekutina, může to způsobit zkrat, vytečení baterie nebo jiné vadné fungování Používání baterie Užitečná životnost baterie je omezena. Zbývající životnost se počtem nabíjení snižuje. Pokud je baterie slabá už i po nabití, 4

5 to naznačuje, že je ke konci své užitečné životnosti a musíte použít novou baterii. Neodhazujte baterii mezi domovní komunální odpad. Starou baterii vyhoďte na k tomu určeném místě, kde se pro její likvidaci používají speciální pravidla. Baterii nevhazujte do ohně, prosím, protože to může vést k zapálení nebo výbuchu baterie. Při vkládání baterie nepoužívejte sílu a tlak, protože to může vést k vytečení, přehřátí a vznícení baterie. Nepoužívejte, prosím, pro vybíjení baterie vedení, jehly a jiné kovové předměty. Kromě toho, nepokládejte baterii do blízkosti řetízků a jiných kovových předmětů, protože to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Prosíme, nesvařujte kontaktní body baterie, nakolik to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Při kontaktu kapaliny baterie s očima vzniká riziko oslepnutí. V tomto případě své oči netřete ale je okamžitě vypláchněte čistou vodou a navštivte nemocnici s cílem ošetření. Prosíme, nerozebírejte a neupravujte baterii, protože to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Prosíme, nepoužívejte, respektive nepokládejte baterii na místo s vysokou teplotou, například do blízkosti ohně nebo topného tělesa, protože to může vést k vytečení, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie. Pokud se baterie během používání prohřeje, změní se její barva nebo se její tvar zdeformuje, zanechte její používání a pořiďte si místo ní novou baterii. Při kontaktu tekutiny baterie s kůží nebo ošacením může vzniknout poškození popálením. Okamžitě svou pokožku opláchněte čistou vodou a v případě potřeby vyžádejte lékařskou pomoc. Pokud baterie teče, nebo vydává neobvyklý zápach, prosíme, odstraňte ji z blízkosti otevřeného ohně v zájmu zabránění požáru a výbuchu. Nedopusťte, prosím, aby se baterie dostala do kontaktu s tekutinou, protože to může vést k přehřátí, kouřivost a korodování baterie. 5

6 Nepoužívejte, prosím, respektive nepokládejte baterii na místa s vysokou teplotou, například pod přímé sluneční záření, protože to může mít za následek vytečení a přehřátí baterie, nižší výkon a snížení její životnosti. Nenabíjejte, prosím, baterii déle, než 24 hodin Nabíjení telefonu Připojte nabíječku k mobilnímu telefonu. Ikonka zobrazující stav nabití baterie na obrazovce začne blikat. Ikonku zobrazující nabíjení je možné vidět i při vypnutém stavu telefonu, ikonka indikující nabíjení se může objevit až po delším čase po zahájení nabíjení. Pokud telefon v případě nízké dodávky proudu využíváte ve značné míře, ikonka indikující nabíjení se může objevit až po delším čase po zahájení nabíjení. Pokud ikonka indikující nabíjení baterie nebliká a oznamuje, že je baterie zcela nabitá, znamená to ukončení nabíjení. Pokud je telefon během nabíjení ve vypnutém stavu, na obrazovce se objeví i ikonka označující ukončení nabíjení. Proces nabíjení často vyžaduje 3-4 hodiny. Během nabíjení se baterie, telefon a nabíječka zahřívají; to je normální jev. Po ukončení nabíjení nabíječku vytáhněte ze zásuvky, respektive z mobilního telefonu. Upozornění: Během nabíjení telefon skladujte na dobře větraném místě, mezi teplotou +5 C ~ +40 C. Vždy používejte nabíječku určenou výrobcem telefonu. Používání nepovolené nabíječky může způsobit nebezpečí a může učinit neplatným práva související s telefonem a záruku. Pohotovostní doba a doba trvání volání uvedené výrobcem se vztahují na ideální provozní podmínky. V praxi je doba provozu baterie proměnlivá v závislosti na podmínkách sítě, prostředí provozu a způsobu používání. Postarejte se o to, aby před nabíjením baterie byla vložena. Nejlepší je, pokud během nabíjení baterii neodstraníte. Po ukončení nabíjení nabíječku vytáhněte ze zásuvky, respektive z mobilního telefonu. 6

7 Pokud jste nabíječku neodstranili z telefonu a ze sítě, nabíječka bude po 5-8 hodinách pokračovat v nabíjení, když se úroveň nabití baterie značně sníží. To nedoporučujeme, jelikož snižuje výkon Vašeho telefonu, jakož i jeho užitečnou životnost. O používání nabíječky Používejte prosím 220 voltový střídavý proud. Používání jiné napěťové úrovně může vést k vytečení baterie, požáru ak poškození mobilního telefonu, respektive nabíječky. Je zakázáno nabíječku zkratovat, nakolik to může mít za následek zásahu elektrickým proudem, kouř a poškození nabíječky. Nepoužívejte prosím nabíječku v případě, že je síťový kabel poškozen, protože to může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Okamžitě prosím očistěte elektrickou přípojku v případě, že se na něj usadil prach. Neumísťujte prosím nádoby plněné vodou do blízkosti nabíječky, aby voda necákala na nabíječku, což může mít za následek úraz elektrickým proudem, vytečení a jiné poruchy. Pokud se nabíječka dostane do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě vypněte proud pro zabránění zásahu elektrickým proudem, požáru, respektive poškození nabíječky. Nerozebírejte, respektive nemodifikujte, prosím nabíječku, protože to může mít následek poranění osob, zásah elektrickým proudem, požár nebo poškození nabíječky. Nepoužívejte prosím nabíječku v koupelně nebo na jiných, značně mokrých místech, protože to může mít následek úrazu elektrickým proudem, požár nebo poškození nabíječky. Nedotýkejte se, prosím, nabíječky mokrýma rukama, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Neupravujte síťový kabel a nepokládejte na něj těžké předměty, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem a protože požáru. Před čištěním a údržbou vytáhněte nabíječku ze zásuvky na stěně. Když vytáhnete zástrčku nabíječky, netahejte za vedení, ale 7

8 uchopte tělo nabíječky, protože tahání za kabel může vést k jeho poškození a tím k zásahu elektrickým proudem nebo požáru Čištění a údržba 2 První kroky Mobilní telefon, baterie a nabíječka nejsou vodotěsné. Nepoužívejte prosím přístroj v koupelně nebo v jiných, značně vlhkých místech a zabraňte tomu, aby se v dešti staly mokrými. Pro čištění mobilního telefonu, baterie a nabíječky používejte měkký, suchý hadřík. Pro čištění mobilního telefonu nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiné rozpouštědlo. Pokud je připojení špinavé, může způsobit slabí elektrický kontakt, proudové ztráty a může zamezit nabíjení. Doporučujeme pravidelné čištění. 2.1 Ikonky V pohotovostním režimu se na obrazovce zobrazí následující ikonky. Ikonka Popis Označuje sílu síťových signálů. Ukazuje nepřijaté hovory. Určení místa pomocí satelitu. Byl přijat nový odkaz. Probíhá stahování aplikace. Stahování bylo ukončeno. Budík je nastaven a aktivován. Probíhá volání. Telefon přehrává skladbu. Správce aplikací je zapnutý. 8

9 Nízká úroveň nabití USB povoleny. Povolení zakázáno. Připojení na bezdrátovou síť. Zapnutí Bluetooth V telefonu není SIM-karta. V telefonu není datová karta. 2.2 Popis tlačítek Tlačítko Tlačítko zpět Tlačítko Nabídka Tlačítko vyhledávání Popis Návrat k předchozímu bodu v nabídce. Ukáže možnosti současné nabídky. Stisknutím tlačítka můžete otevřít stránku Google. Tlačítko uvítací stránky Při jakémkoli bodě nabídky se můžete stiskem tlačítka vrátit na pohotovostní obrazovku. Hlavní Spínač Podržením tlačítka můžete svůj telefon vypnout/zapnout. Toto tlačítko slouží obvykle k vypnutí 9

10 mobilního telefonu. Boční tlačítka hlasitosti. Během hovoru můžete stisknutím těchto dvou tlačítek nastavit úroveň hlasitosti. Při přehrávání zvukové nahrávky stiskněte tato dvě tlačítka pro regulaci úrovně hlasitosti. Poznámka: V této příručce rozumíme pod "stisknutím tlačítka" stisknutí a následné uvolnění tlačítka. "Přidržení tlačítka" znamená, že po stisknutí tlačítka je ho potřeba podržet 2 sekundy nebo více. Popis tlačítek a jejich funkce závisí na modelu telefonu. 2.3 Používání dotykového displeje Váš telefon na obrazovce Hlavního menu obsahuje velké množství dotykových tlačítek. V zájmu správného používání tlačítek předem zkalibrujte dotykový displej (viz popis "Kalibrace"). V každém případě následujte následující pokyny: Nedotýkejte se obrazovky vlhkýma rukama. Nedotýkejte se obrazovky velkou silou. Nedotýkejte se obrazovky kovovými předměty nebo předměty které jsou vodivé. 2.4 Připojení k síti Vložení a odstranění SIM-karty Vypněte telefon; vyjměte baterii a vytáhněte i externí nabíječku. Vložte SIM-kartu do držáku SIM-karty jako je to znázorněno uvnitř telefonu. Když chcete odstranit SIM-kartu, vypněte telefon, vyjměte baterii a vyjměte SIM-kartu z jejího místa. Pozor: Před odstraněním karty vypněte telefon. Nikdy nevkládejte a nevyjímejte SIM-kartu, pokud je k telefonu připojena externí nabíječka, nakolik to může mít za následek poškození SIM-karty. 10

11 2.4.2 Vypnutí a zapnutí telefonu Pro zapnutí telefonu podržte tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ na vrchu přístroje; pro vypnutí telefonu přidržte tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ. Pokud jste telefon zapnuli bez vložení SIM-karty, telefon bude požadovat vložení SIM-karty. Pokud je SIM-karta již v telefonu, telefon automaticky zkontroluje dostupnost SIM-karty. Poté se na obrazovce zobrazí následující: Zadejte kód PIN1 pokud jste nastavili heslo SIM-karty. Zadejte heslo pokud jste nastavili heslo telefonu. Vyhledávání sítě telefon vyhledá vhodnou síť. Poznámky : Pokud se při zapnutí telefonu na obrazovce objeví vykřičník a nezmizí, je to pravděpodobně způsobeno nesprávným provozem, totiž tlačítko Hlavního vypínače jste stiskli spolu s tlačítkem Zvyšování úrovně zvuku. Tím aktivujete režim obnovy, proto se objevuje vykřičník. Pokud telefon jen jednoduše vypnete, při příštím zapnutí se opět přihlásí režim obnovy. Řešení : Stiskněte tlačítko uvítací stránky ( ), Pokud jsou zobrazeny vykřičníky a robot a zobrazí se menu. Použijte Tlačítko nabídky ( ) pro volbu "restartovat systém nyní" čím telefon restartujete Uvolnění uzamčení SIM-karty Tomu, aby jiný použili Vaši SIM-kartu, zabraňuje PIN1 (osobní identifikační číslo). Pokud jste si zvolili tuto funkci, při zapnutí telefonu, abyste si otevřeli Vaši SIM-kartu a mohli přijímat a iniciovat volání, budete muset pokaždé zadat PIN1 kód. Ochranu SIM-karty lze vypnout (viz. "Bezpečnostní nastavení"). V tomto případě není možné zabránit nedovolenému použití SIM-karty. Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko, které slouží pro ukončení hovoru. Zadejte PIN1 kód. Vymažte nesprávně číslice pravým tlačítkem a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Například pokud je Váš PIN1 kód 1234, napište toto: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné čísla, uzamknete 11

12 SIM-kartu a přístroj bude žádat zadání PUK kódu. Pokud neznáte PUK1 kód, nepokoušejte se. Místo toho vyhledejte poskytovatele mobilního telefonu. Viz. "Bezpečnostní nastavení". Poznámka: poskytovatel mobilního telefonu nastavil pro Vaši SIM-kartu jednotný PIN1 kód (mezi 4-8 číslicemi). Toto číslo se vyplatí okamžitě změnit. Viz. "Bezpečnostní nastavení" Uvolnění uzamčení telefonu V zájmu zabránění neoprávněného použití můžete nastavit ochranu Vašeho telefonu heslem. Pokud jste si zvolili tuto funkci, při zapnutí telefonu, abyste si otevřeli telefon a mohli přijímat a iniciovat volání, budete muset pokaždé nakreslit na telefon otvírací vzorec. Ochranný vzorec můžete vypnout (viz. "Bezpečnostní nastavení"). V tomto případě není možné zabránit nedovolenému použití telefonu. Pokud jste zapomněli heslo telefonu, vyhledejte prodejce nebo místní oficiální servisní středisko, kde Vám telefon odemknou Připojení k mobilní síti Pokud jste uvolnili zamknutí SIM-karty, telefon začne automaticky vyhledávat dostupné sítě (na obrazovce můžete vidět, že probíhá vyhledávání sítě). Pokud telefon našel dostupnou síť, ve středu obrazovky se zobrazí název poskytovatele mobilní sítě. Poznámka: iniciování nouzového volání. Poznámka: Na obrazovce se objeví odkaz "Jen tísňová volání", to znamená, že jste mimo území pokryté sítí (území se službou) ale v závislosti na síle signálu můžete iniciovat nouzové volání Zahájení volání Když se na obrazovce objeví logo poskytovatele mobilní sítě, můžete přijímat a iniciovat volání. Paličky zobrazené v levém horním rohu obrazovky zobrazují sílu síťového signálu. Na kvalitu hovoru mají značný vliv překážky, proto je během volání možné zlepšovat kvalitu hovoru pohybováním se na malém místě v různých směrech Zahájení vnitrostátního hovoru Na straně Klávesnice zadejte číslo a pro volání stiskněte tlačítko Volání. Pro změnu čísla vymažte dosud zadaná čísla. Během volání čísla je na obrazovce zobrazena animace. Po tom, jak byl hovor přijat, jsou na obrazovce znázorněny informace vztahující se k volání. Pokud jste nastavili zvuk signalizující vypnutí, telefon vyšle varovný zvuk (v závislosti na síti). 12

13 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru. Předvolba - Telefonní číslo - Tlačítko volání Zahájení mezinárodního hovoru Pro iniciování mezinárodního hovoru podržte tlačítko 0 na straně vytáčení, dokud se nezobrazí mezinárodní předpona "+". Takto můžete volat mezinárodní číslo bez toho, abyste znali jeho mezinárodní předvolbu (např. 00 v případě Číny). Po zapsání mezinárodní předpony zadejte kód země a následně telefonní číslo. Při kódech zemí používejte zažitá čísla, například pro Německo 49, pro Anglii 44, pro Švédsko 46. Podobně, jako u pevné lince, před předvolbou města není třeba zapsat "0". Například, pokud chcete zavolat naši horkou linku z jiné země, zadejte: Kód země Telefonní číslo Tlačítko volání Volání čísla ze seznamu Iniciované a přijaté hovory uloží telefon všechny v jednom seznamu. Naposledy volané a přijaté čísla se nacházejí na vrchu seznamu (viz. "Seznam volání"). Všechna čísla se nacházejí v kategorii Volaná čísla, Přijaté volání a Nepřijaté volání. Telefon nabízí pro zobrazení volání i další možnosti. Pokud se Seznam naplní, staré čísla se automaticky smažou. Pro zobrazení seznamu udělejte následující: Pro zobrazení volaných čísel stiskněte tlačítko Volání. Ze seznamu můžete zavolat na kterékoliv číslo stisknutím tlačítka Volání. Při zobrazení seznamu volání se stiskem tlačítka OK zobrazí podrobnosti, nebo pomocí Možnosti -> Uložit můžete číslo uložit do telefonního seznamu Zahájení nouzového volání Pokud signál sítě již není dostatečně silný (viz paličky označující sílu signálu v levém horním rohu obrazovky), ještě víte inicializovat nouzové volání. Pokud Váš poskytovatel mobilní sítě na daném území neposkytuje roamingové služby, na obrazovce Vás upozorňuje odkaz "Jen nouzové volání", že můžete iniciovat jen tato volání. Pokud je na 13

14 místě dostatečný signál, nouzové volání můžete spustit i bez SIM-karty Nabídka volání Nabídka volání je zobrazena pouze při aktivním volání a dostupnost různých funkcí, jako např.. Přidržení hovoru, Přesměrování hovoru a Konferenční hovor závisí na síti. Informujte se u svého poskytovatele sítě. Možnosti volání jsou následující: Ztlumení mikrofonu Neodesílá zvuk přes mikrofon. Hlasitý odposlech Zapne reproduktor pro zesílení zvuku. Přidržení hovoru Podrží aktuální hovor, nebo přijme přidržený hovor. Ukončení hovoru Ukončení aktuálního hovoru. Jiné *Spustit nahrávání hovoru Začne nahrávat hovor. 14

15 *Zapnutí Bluetooth Můžete používat Bluetooth přístroj, pokud takový máte. *Nové volání Iniciování druhého hovoru. 3.1 Android Market Android Market nabízí přímý přístup k užitečným aplikacím, které si můžete stáhnout a nainstalovat na svůj telefon. Instalování aplikací pro Android Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikace ze stránky Android Market, následujte následující kroky: 1. Otevřete seznam aplikací na Vašem telefonu, vyhledejte a otevřete aplikaci Android Market (ikonka papírový pytel, na něm zelený Android robot). Obvykle můžete najít ikonku na svém telefonu na ploše. 2. Zobrazí se dvě možnosti: "Aplikace" a "Hry". V pravém horním rohu se objeví tlačítko "Vyhledávat". Pro otevření všech kategorií klikněte na tlačítko "Aplikace". Pro zobrazení aplikací následně klikněte na jednu z kategorií, nebo na možnost "Všechny aplikace". Tyto aplikace můžete zobrazit zařazeny podle data nebo oblíbenosti. Samozřejmě, požadovanou aplikaci můžete i vyhledat pomocí tlačítka "Vyhledat". 3. Pokud jste požadovanou aplikaci našli, po kliknutí na něj si můžete přečíst její krátký popis (v případě některých aplikací i jejich verzi pro tisk), respektive i komenty uživatelů, abyste věděli snadněji rozhodnout. 4. Navigujte na aplikaci, kterou si chcete stáhnout. Klikněte na tlačítko "Instalace" na spodku obrazovky. Android Market nejprve aplikaci stáhne. Rychlost stahování závisí na síti telefonu. Pro snížení poplatku za datový přenos Vám doporučujeme, pokud je to možné, aplikaci stahujte pomocí WiFi sítě, pokud je to možné. Po ukončení stahování se automaticky spustí instalace. Následně se objeví okénko, 15

16 které informuje, že ke kterým funkcím na Vašem telefonu si aplikace vyžaduje přístup. Klikněte na tlačítko "OK", čímž budete pokračovat v instalaci Pomocí aplikace můžete posílat y komukoliv, kdo disponuje ovou adresou. Povolte aplikaci, vytvořte novou ovou schránku, můžete následně upravovat, odstraňovat, přijímat a odesílat y stejně, jako z počítače. Můžete přidat nebo otevřít i další ové schránky. Pro tuto aplikaci je zapotřebí podpora sítě Kalkulačka Váš telefon je vybaven i s kalkulačkou se 4 základními funkcemi, abyste mohli provést několik jednoduchých výpočtů. Pro vymazání posledního čísla nebo výsledku stiskněte tlačítko "Vymazat". Poznámka: Přesnost kalkulačky je omezená a mohou se vyskytnout i chyby při zaokrouhlování Internetový prohlížeč Pomocí Internetového prohlížeče můžete svůj internetový telefon používat stejně, jako byste používali počítač. Na svém telefonu si 16

17 můžete vytvořit oblíbené stránky a můžete své oblíbené synchronizovat se svým počítačem. Z Hlavní stránky můžete rychle otevřít své oblíbené. Pro zobrazení internetových stránek si můžete vybírat mezi horizontálními a vertikálními zobrazeními. Telefon automaticky mění orientaci obrazovky a přizpůsobí se k internetové stránce v závislosti na tom, jak telefon držíte Nahrávání hlasu Pomocí nahrávání hlasu můžete připravit hlasové nahrávky. Spuštění nahrávání hlasu: tlačítko. Ukončení nahrávání hlasu: tlačítko. Přehrání nahrávky: tlačítko. Telefon uloží audio soubory automaticky. Můžete je zobrazit prohlížečem ES. Pro vyslyšení nahrávek si můžete zvolit různé přehrávače Kalendář Pomocí kalendáře si kdykoliv můžete prohlédnout své povinnosti a programy. Svůj časový harmonogram si můžete zobrazit po jednom nebo i celý. Zvolte si, zda chcete kalendář zobrazit v denním, týdenním nebo měsíčním členění. Tato aplikace je praktickou možností pro přidávání a zobrazení programů. 17

18 3.33 Nastavení Otevřete nabídku a můžete si upravit nastavení svého telefonu. Nastavení dvojité SIM: Zvolte si 1. SIM-kartu nebo 2. SIM-karty. Bezdrátové a sítě: Nastavení a aplikace Režim letadlo, Bluetooth, Virtuální privátní sítě a mobilní sítě. Nastavení hovorů: Nastavení některých funkcí, například seznam povolených čísel, služba hlasová schránka, přesměrování hovoru, zakázání hovoru, náklady hovorů, atd.. Tyto funkce závisí na poskytovateli sítě. Zvuk: Osobní nastavení zvukových efektů. Audio profily: možnosti výběru jsou Obecný, Tichý, Konference a Volný prostor. Současně lze personalizované nastavení některých provozních režimů. Zvolte audio profil, abyste mohli zadat personalizované nastavení, například vibrace, úroveň hlasitosti, vyzváněcí tóny, upozornění, zvuky vytáčení, atd.. Displej: Je možné nastavit orientaci, jas a časový limit obrazovky. Místo a bezpečnost: Můžete aktivovat nebo vypnout bezdrátové sítě, spojení s GPS-družicemi; můžete zadat vzorec pro uvolnění zámku; můžete uzavřít SIM-kartu, můžete nastavit SD karu. Aplikace: Zobrazení, správa a vymazání aplikací na telefonu. Účty a synchronizace: Můžete nastavit, aby aplikace Vašeho telefonu synchronizovali údaje automaticky. Moje chráněné údaje: Nastavení služeb Google na telefonu. 18

19 Uložení dat nastavení. Tovární nastavení vymazání individualizovaných nastavení telefonu. SD-karta a prostor paměti telefonu: Zobrazení paměťové karty a interní paměti telefonu. Jazyk a zadávání: Zvolte jazyk a způsob zadávání. Vstup a výstup zvuku: Je možné aplikovat, pokud si z internetového Marketu stáhnete aplikaci "Speech Synthesis Data Installer". Přístup: Zapnutí a vypnutí Přístupu. Datum a čas: Nastavení aktuálního data a času. Časování vypnutí a zapnutí telefonu: Nastavení vypnutí a zapnutí telefonu. Vizitka telefonu: Zobrazení informací o Intenzity signálu, Poskytovatelé statutu, software a hardware mobilu, atd.. Nastavení pozadí: Stiskněte tlačítko Nabídka na pohotovostní obrazovce a zvolte možnost "Pozadí". Můžete si vybírat z velkého množství pozadí. Tyto pozadí pocházejí z pěti zdrojů Rádio Před vyhledáváním kanálů k telefonu připojte sluchátka. Slovník: Seznam kanálů: Zobrazení seznamu FM rádiových stanic. Můžete si zvolit, které z nich si zapnete. (Seznam je schopen uložit nejvíce 20 stanic). Vyhledávání: Pomocí této možnosti můžete automaticky vyhledávat stanice a vytvářet seznámí stanic. Reproduktor: Stiskněte tlačítko pro používání reproduktoru rádia. a : Kliknutím na tlačítka můžete přepnout na jinou stanici. a!: Kliknutím na tlačítka můžete spustit a vypnout rádio Vyhledávání Požadované informace můžete vyhledat pomocí Google Telefonní seznam Pomocí "Telefonního seznamu" můžete snadno zavolat svým kolegům, přátelům nebo jim můžete poslat y a SMS-zprávy. Vizitky můžete přidávat i přímo z telefonu, nebo můžete "Telefonní seznam" synchronizovat s jakoukoli jinou aplikací na počítači. "Telefonní seznam" víte otevřít z Hlavního stránky i přímo, nebo 19

20 prostřednictvím aplikace "Volání". Přidat vizitku: Pro přidání vizitky přímo zadejte jméno a telefonní číslo nebo importujte jméno ze SIM-karty. (Hranicí pro počet měn, které je možné přidat je paměť telefonu). Vyhledat vizitku: Pro vyhledávání vizitek stiskněte tlačítko Vyhledat na stránce vyhledávání a zobrazí se vyhledávací okénko. Do vyhledávacího okénka napište hesla, které chcete vyhledat, například jména a příjmení, nebo název společnosti. Po zadání hesla se automaticky zobrazí příslušející jména. Upravit vizitku: Pro změnu údajů vizitky zvolte možnost "Úprava vizitky". Vymazat vizitku: Pro vymazání vizitky stiskněte možnost "Vymazat vizitku". V menu kromě toho můžete nastavit typ vyzvánění příchozích hovorů, můžete synchronizovat nebo sdílet uživatelský účet, můžete importovat nebo exportovat vizitky Galerie Galerie je aplikace pro správu obrázků, která obvykle zobrazuje miniatury obrázků. Díky nástroji nemusíte hodně listovat, abyste našli svůj oblíbený obrázek. Jen přetáhněte prst po obrazovce a objeví se velké množství obrázků. Kromě toho aplikace zobrazuje obrázky s 3D efektem a podporuje funkce "uložit obrázek", "nastavit obrázek jako pozadí" a "sdílet obrázek" Bezdrátová klávesnice Může se používat zapnutím Bluetooth. Je možné přidat nový nástroj nebo připojit bezdrátovou klávesnici Fotoaparát Váš telefon nabízí i funkce fotoaparátu a videokamery. Ať jdete kamkoli, můžete pořizovat fotografie a videa ve vysokém rozlišení. Nastavení můžete modifikovat stisknutím tlačítka Možnosti Posílání zpráv Pomocí funkce Posílání zpráv můžete svým známým, kteří 20

21 disponují s přístroji vhodnými pro přijímání SMS zpráv, odesílat textové a multimediální zprávy. Mezi multimediální zprávy patří fotografie, videoklipy (v případě 3GS nebo jiných typů telefonů), vizitky a zvukové nahrávky. Kromě toho můžete zprávu poslat najednou i více svým známým. Poznámka: Je možné, že Posílání zpráv není dostupné v každé zemi a regionu. Pro používání Posílání zpráv možná budete muset platit. Pro více informací se obraťte na svého provozovatele sítě. Pokud máte mobilní síť, můžete používat "Posílání zpráv". Pokud víte telefonovat, tak víte odesílat i zprávy. Za odesílání a přijímání zpráv budete muset pravděpodobně platit, v závislosti na poskytovateli mobilních služeb. Odeslání zprávy: Klikněte na něj, zadejte číslo a jméno nebo si zvolte ze seznamu jmen v Telefonem seznamu. Klikněte na textové políčko nad klávesnicí, napište zprávu a následně klikněte na tlačítko "Odeslat". Po zvolení čísla si budete moci vybrat z takových možností, jak Volání, Přidat předmět, Přidat smajlíka. Kliknutím na nastavení můžete změnit typ vyzvánění, Informace o doručení a maximální počet zpráv Vytáčení hlasem Tento telefon nabízí i funkci vytáčení hlasem, při voláních směrem ven nebo otevřením nabídky. (V současnosti je k dispozici pouze v angličtině). 21

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM 1.2. vydání CS Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení karty SIM, baterie a paměťové karty 4 Nastavení používané

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Samsung I8510 Uživatelská příručka

Samsung I8510 Uživatelská příručka Samsung I8510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Rychlý start naleznete ve Stručné příručce.

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

X3 02 - Uživatelská příručka

X3 02 - Uživatelská příručka X3 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 7 Nabíjení baterie 8 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více