move Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "move Uživatelská příručka"

Transkript

1 move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení.

2 Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce. BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ: Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy,...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali. Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno. Telefon po zapnutí vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například protiblokovací systém brzd ABS nebo systém airbagů. Předcházení potížím: Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů. U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů. PODMÍNKY POUŽITÍ: K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout. Telefon vypínejte před nástupem do letadla. Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence. Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí. Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla. Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti. Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru. Při snímání krytu nezapomeňte na to, že telefon může obsahovat látky, které mohou způsobit alergickou reakci. S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech. Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Výrobcem doporučený provozní rozsah teplot je od -10 C do +55 C. Při teplotách přesahujících 55 C může být zhoršena čitelnost displeje telefonu, jedná se však o dočasný a nezávažný problém. V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon. Neotevírejte, nedemontujte ani se nepokoušejte opravovat mobilní telefon sami. Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte. Na telefon nemalujte. Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami. Společnost TCT Mobile Limited a její pobočky se zříkají zodpovědnosti za škody vzniklé použitím jiných nabíječek a baterií. Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu. Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. Tyto záchvaty či ztráty vědomí mohou nastat i u osob, které je nikdy předtím neměly. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo zapnutím funkce blikání na svého lékaře. Doporučujeme, aby rodiče sledovali děti, které používají videohry či jiné funkce telefonu zahrnující blikající světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Za účelem snížení pravděpodobnosti výskytu takovýchto příznaků dodržujte následující bezpečnostní opatření: Nehrajte hry a nepoužívejte blikající světla, jste-li unavení či ospalí. Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku. Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly. Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky. Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin si odpočiňte. Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře. Při hraní her na telefonu můžete příležitostně pocítit nepříjemné stavy rukou, paží, ramen, krku či jiných částí těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy. Dlouhodobý poslech hudby z přehrávače při plné hlasitosti může poškodit sluch. Používejte přiměřenou hlasitost telefonu. Používejte pouze sluchátka doporučená společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami. 1 2

3 SOUKROMÍ: Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Tyto zákony a nařízení mohou přísně zakazovat pořizování fotografií a zvukových záznamů hlasu jiných osob či zaznamenávání jiných osobních záležitostí, a tyto záznamy duplikovat či šířit. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu. BATERIE: Před vyjmutím baterie z telefonu musí být telefon vypnutý. Při používání baterie dbejte na následující opatření: Nepokoušejte se baterii otevřít (kvůli riziku toxických výparů a popálení). Baterii nepropichujte, nedemontujte ani nezkratujte. Použitou baterii nevhazujte do ohně, neodkládejte do domovního odpadu a neskladujte při teplotách přesahujících 60 C. Baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí v daném místě. Baterii používejte pouze k účelu, k němuž je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nejsou doporučeny společností TCT Mobile Limited či jejími pobočkami. Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech: sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení, sběrných kontejnerech v místě prodeje. Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí. Země EU: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech. Oblasti soudní pravomoci mimo EU: Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace. POZOR: JE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ EXPLOZE. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY. NABÍJEČKY Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 C do 40 C. Nabíječky určené pro tento mobilní telefon splňují bezpečnostní normy pro použití zařízení informačních technologií a kancelářských zařízení. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze k nabíjení. RÁDIOVÉ VLNY: Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE) a směrnicí o požadavcích na ekodesign výrobků 2009/125/ES. Základním požadavkem těchto norem a této směrnice je ochrana zdraví a bezpečí uživatele a všech dalších osob. TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM. Mobilní zařízení je vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních pravidlech. Tato pravidla vyvinuly nezávislé vědecké organizace (ICNIRP) a vymezují závazné bezpečnostní limity, které jsou zárukou bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Pravidla pro vystavení radiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg. Testují se běžné provozní pozice, přičemž telefon vysílá signál o maximální možné síle ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle pravidel organizace ICNIRP jsou u tohoto modelu zařízení následující: Maximální hodnoty SAR u tohoto modelu a podmínky jejich naměření. Hodnota SAR při umístění telefonu u hlavy Hodnota SAR při umístění telefonu u těla UMTS Wi-Fi + Bluetooth GSM Wi-Fi + Bluetooth 1,3 W/kg 0,8 W/kg Během používání jsou hodnoty SAR u tohoto zařízení většinou nižší než hodnoty uvedené výše. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím nižší je výstupní výkon, tím nižší je hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 1,5 cm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla. Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, že použitý produkt neobsahuje kov a že zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla. Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky kterému se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování. Další informace naleznete na stránkách Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Abyste zajistili optimální činnost, nedotýkejte se antény ani ji nepoškozujte. Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Používáte-li jiné příslušenství, zajistěte, aby dané produkty neobsahovaly kov a aby byl telefon umístěn alespoň 1,5 cm od těla. 3 4

4 LICENCE Logo microsd je ochranná známka. Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto ochranných známek společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům. TouchPal a CooTek jsou ochranné známky společnosti Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. nebo jejích poboček. Logo Wi-Fi je certifikační známkou společnosti Wi-Fi Alliance. Vaše zařízení je určeno k použití ve všech evropských zemích a používá frekvence, které nebyly harmonizovány. Rozhraní sítě WLAN může být používáno v zemích EU ve vnitřních prostorách bez omezení, ale nesmí se používat ve Francii ve venkovním prostředí. Google, logo Google Android, logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Android Market, Google Latitude TM a Google Talk TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Obsah Bezpečnost a používání... 1 Obecné informace Tento telefon Tlačítka a konektory Začínáme Úvodní obrazovka Seznam aplikací Zadávání textu Použití klávesnice na obrazovce Úprava textu Telefonní hovory, seznam hovorů, kontakty Telefon Hovory Kontakty Zprávy Google, Gmail / ová schránka, Google Talk Zprávy Google Gmail / ová schránka Google Talk Kalendář Google, budík, kalkulačka Kalendář Google Hodiny Kalkulačka Připojení Připojení k Internetu Prohlížeč Připojení zařízení Bluetooth Připojení k počítači pomocí kabelu USB Sdílení mobilního datového připojení telefonu Připojení k virtuálním soukromým sítím

5 7 Android Market Vyhledejte software, který si chcete stáhnout a nainstalovat Stažení a nainstalování Správa stažených aplikací Multimediální aplikace Fotoaparát a kamera Galerie YouTube Hudba Mapy Google Zjištění aktuální polohy Vyhledání místa Označení místa hvězdou Navádění při cestě automobilem, hromadnou dopravou nebo pěšky Uspořádání vrstev Sdílení aktuální polohy s přáteli pomocí služby Latitude Další Správce souborů Poznámky Správce úloh Přehrávač videa Záznam zvuku SyncMLClient Rádio Omezovač dat Další aplikace Nastavení Bezdrátová připojení a sítě Nastavení hovorů Zvuk Zobrazení Poloha a zabezpečení Aplikace Účty a synchronizace Ochrana osobních údajů Karta SD a paměť telefonu Vyhledávání Jazyk a klávesnice Hlasový vstup a výstup Usnadnění Datum a čas Info o telefonu Nastavení úvodní obrazovky Využití telefonu naplno Sada PC suite Nástroj One Touch Upgrade Záruka telefonu Příslušenství Řešení potíží Technické údaje Tento produkt splňuje platná omezení SAR 2,0 W/kg pro daný stát. Konkrétní maximální hodnoty SAR naleznete v tomto návodu k obsluze na straně 4. Při nošení produktu nebo jeho používání používejte schválené příslušenství (např. pouzdro), případně zajistěte jiným způsobem zachování telefonu ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Jedině tak dodržíte podmínky ochrany před radiofrekvenčním zářením. Nezapomeňte, že produkt může vyzařovat záření i v době, kdy právě netelefonujete. 7 8

6 Obecné informace Internetová adresa: Elektronická verze této příručky je k dispozici v angličtině a dalších jazycích v závislosti na dostupnosti na našem serveru: Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1 800/1 900 MHz) a v síti UMTS ve dvou pásmech (900/2 100 MHz). Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES a směrnice o požadavcích na ekodesign výrobků 2009/125/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na stránkách: www. alcatelonetouch.com. Ochrana před krádeží (1) Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali posloupnost znaků * # 0 6 # a zobrazené číslo si poznamenali a uložili na bezpečném místě. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM. Odmítnutí odpovědnosti Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závisející na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora. Společnost TCT Mobile odmítá právní zodpovědnost za případné rozdíly i za možné následky, za které ponese zodpovědnost výhradně operátor. (1) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb. 9 10

7 Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo knihoven, které pro tento telefon poskytly třetí strany ( Data třetích stran ). Veškerá data v tomto telefonu jsou poskytována tak, jak jsou, bez uplatnitelné záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, včetně odvozených záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel nebo využití / aplikací třetí strany, kompatibility s ostatními daty nebo aplikacemi nakupujícího a dodržování autorských práv. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení v souladu s právy k duševnímu vlastnictví. Společnost TCT Mobile není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu nebo za jejich selhání a při jejich interakci s jinými zařízeními nakupujícího. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků včetně a bez omezení v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání libovolným způsobem, nebo pokusem o používání takových dat třetích stran. K aktuálním datům třetích stran poskytovaných společností TCT Mobile bezplatně mohou v budoucnu vzniknout placené aktualizace nebo upgrady. Společnost TCT Mobile se zříká veškeré zodpovědnosti za tyto dodatečné náklady, kterou ponese výhradně nakupující. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi a operátorovi, u kterého je telefon používán. Seznam aplikací a softwaru poskytovaného společností TCT Mobile s telefonem nelze v žádném případě považovat za konečný. Je poskytován pouze jako informace nakupujícímu. Z tohoto důvodu není společnost TCT Mobile odpovědná za nedostatečnou dostupnost jedné či více nakupujícím požadovaných aplikací, jelikož se jejich dostupnost odvíjí od země a operátora nakupujícího. Společnost TCT mobile si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění v telefonech přidávat nebo odebírat data třetích stran. Společnost TCT Mobile ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které nakupující odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo pokus o použití takovýchto aplikací nebo dat třetích stran Tento telefon Tlačítka a konektory Tlačítko Napájení Tlačítko Nabídka Tlačítko Zpět Konektor Micro-USB Konektor sluchátek Tlačítko Zvýšit hlasitost Tlačítko Snížit hlasitosti Dotyková obrazovka Tlačítko Hledat Tlačítko Domů 11 12

8 Na úvodní obrazovce umožňuje rychle přejít do nabídky Nastavení nebo panelu Oznámení, spustit rychlé vyhledávání nebo přizpůsobit úvodní obrazovku přidáním aplikací či změnou tapety a motivu. Na ostatních obrazovkách umožňuje zobrazit seznam možností. Krátké stisknutí: Rozsvícení obrazovky Návrat na úvodní obrazovku nebo v případě jejího rozšíření zpět na centrální úvodní obrazovku. 1.2 Začínáme Nastavení Sejmutí/vložení zadního krytu Pokud bude po zhasnutí obrazovky k dispozici zmeškaný hovor, příchozí zpráva nebo upozornění na událost, bude tlačítko Domů blikat. Dlouhé stisknutí: Zobrazení seznamu nedávno spuštěných aplikací. Přechod zpět do předchozí nabídky nebo na předchozí obrazovku. Krátké stisknutí: Ukončení hovoru Uzamčení obrazovky Rozsvícení obrazovky Vložení/vyjmutí karty SIM (1) Před uskutečněním hovoru je třeba vložit kartu SIM. Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vypněte telefon a vyjměte baterii. Dlouhé stisknutí: Zapnutí telefonu, pokud je vypnutý. Je-li telefon zapnutý, otevření možností telefonu: Tichý režim, Režim V letadle, Vypnout. Úprava hlasitosti (během hovoru nebo přehrávání médií) Zobrazení panelu vyhledávání v rámci aplikace, v telefonu nebo na Internetu. Kartu SIM vložte kontakty směrem dolů a zasuňte ji do určeného prostoru. Ujistěte se, že je karta správně vložena. Kartu vyjmete tak, že na ni zatlačíte a vysunete ji ven. (1) 13 U síťového operátora ověřte, zda je karta SIM kompatibilní s 3voltovým nebo 1,8voltovým napájením. Starší karty s 5voltovým již nelze používat. 14

9 Vložení/vyjmutí karty microsd Nabíjení baterie Standardní nabíječka Nabíječku připojte k telefonu a do elektrické zásuvky. Pokud je baterie zcela vybitá, může se nabíjení spustit až po 20 minutách. Držák karet microsd otevřete tak, že ho posunete ve směru šipky a nadzvednete. Kartu microsd pak vložte pozlaceným kontaktem směrem dolů. Držák karet microsd poté otočte zpět dolů a zajistěte jej zasunutím na opačnou stranu. Rada: Karta MicroSD může obsahovat uživatelskou příručku a vybrané aplikace třetích stran. Vložení/vyjmutí baterie Dbejte na to, abyste zástrčku do zásuvky příliš nezatlačili. Před připojením nabíječky ověřte, že je baterie řádně vložena. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti telefonu a být snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely). Při prvním použití telefonu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 4 hodiny). Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity ( ). Rada: Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby telefonu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, snížit délku podsvícení displeje atd. Baterii vložte na určené místo, zaklapněte ji a zavřete kryt telefonu. Sejměte kryt a odeberte baterii

10 1.2.2 Zapnutí telefonu Podržte tlačítko Napájení, dokud se telefon nezapne. V případě potřeby zadejte kód PIN a potvrďte jej. Zobrazí se úvodní obrazovka. Pokud kód PIN neznáte nebo jste jej zapomněli, obraťte se na operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u telefonu. Kód si uložte na bezpečné místo. První nastavení telefonu Po prvním zapnutí telefonu je třeba začít stisknutím loga Android a pomocí přihlášení k účtu Google synchronizovat ovou schránku, kontakty, kalendář a ostatní aplikace Google (1). Zadejte přihlašovací jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit se. Pokud jste heslo zapomněli, můžete ho zjistit na stránce Pokud nemáte založen účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření stisknutím tlačítka Vytvořit. Přečtěte si informace o nastavení zobrazené na obrazovce. Označením nebo zrušením označení políčka rozhodněte, zda chcete využívat službu Google k určování polohy, a stiskněte tlačítko Další. Nastavte datum a čas a stiskněte tlačítko Další. Stiskněte tlačítko Dokončit nastavení. Rada: Toto první nastavení je možné přeskočit a provést ho později pomocí nabídky Nastavení Účty a synchronizace. Pokud není vložena karta SIM, můžete se na spouštěcí obrazovce připojit k síti Wi-Fi (viz část Wi-Fi), přihlásit se k účtu Google a využívat některé funkce Vypnutí telefonu Na úvodní obrazovce podržte klávesu Napájení, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost Vypnout. 1.3 Úvodní obrazovka Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré položky (aplikace, zástupce, složky a pomůcky), které rádi nebo často používáte, a mít tak možnost rychlého přístupu k nim. Stisknutím klávesy Domů přejdete na úvodní obrazovku. Stavového řádku Stavová ikona a ikona oznámení Panel oznámení otevřete stisknutím a potažením směrem dolů. Search bar Stisknutím ikony můžete vybrat cíle vyhledávání: vše, Internet, aplikace, kontakty atd. Stisknutím ikony otevřete obrazovku textového vyhledávání. Stisknutím ikony otevřete obrazovku hlasového vyhledávání. Stisknutím ikony otevřete aplikaci, složku atd. Stisknutím otevřete obrazovku Zprávy Kartu Aplikace Stisknutím otevřete seznam aplikací. Pokud máte zmeškané hovory, stisknutím této ikony otevřete nabídku Hovory. V opačném případě zobrazíte naposledy otevřenou kartu. (1) Dostupnost aplikace závisí na konkrétní zemi a operátorovi

11 Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro aplikace, zástupce atd. Kompletní úvodní obrazovku můžete zobrazit posouváním obrazovky horizontálně směrem doleva a doprava. Tečky v levé a pravé spodní části obrazovky označují část obrazovky, která je právě zobrazená. Podržením teček nebo stisknutím karty Aplikace zobrazíte miniatury. Jejich stisknutím spustíte danou aplikaci Stisknutím klávesy Zpět nebo stisknutím prázdné oblasti se vrátíte na úvodní obrazovku. Počet úvodních obrazovek je možné upravit prostřednictvím nabídky Nastavení Nastavení úvodní obrazovky Používání dotykové obrazovky Stisknutí Aplikaci otevřete dotykem prstu. Stisknutí a podržení Dostupné možnosti zobrazíte podržením položky. V nabídce Kontakty například vyberte kontakt, podržte jej a na obrazovce se zobrazí seznam možností. Přesunutí K přesunutí objektu do jiného umístění položte prst na obrazovku a objekt přetažením prstu přesuňte. Rychlé posunutí Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší. Stažení a roztažení Prsty jedné ruky položte na obrazovku a roztáhnutím či stažením prstů objekt na obrazovce zvětšete či zmenšete. Otáčení Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku a lepšímu zobrazení obsahu obrazovky Stavový řádek Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana). Po naplnění stavového řádku se zobrazí ikona, jejímž stisknutím zobrazíte skryté ikony. Dvojitým stisknutím prázdné oblasti domovské obrazovky stavový řádek zobrazíte nebo skryjete. Posunutí Posouváním obrazovky můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky nebo internetovými stránkami směrem nahoru a dolů. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru

12 Stavové ikony Ikony oznámení Připojeno k síti GPRS Systém GPS je aktivní Nová zpráva Gmail Některá upozornění jsou skryta Síť GPRS je používána Příjem dat ze systému GPS Nová textová nebo multimediální zpráva Probíhá hovor (zelená) Síť GPRS není aktivní Připojeno k síti EDGE Síť EDGE je používána Síť EDGE není aktivní Připojeno k síti 3G Reproduktor telefonu je aktivní Roaming Bez signálu Nebyla vložena karta SIM Režim vibrací Potíže s doručením textové nebo multimediální zprávy Nová zpráva Google Talk Nová zpráva ve hlasové schránce Nadcházející událost Probíhá synchronizace dat Probíhá hovor s použitím sluchátka Bluetooth (modrá) Zmeškaný hovor Podržený hovor Přesměrování hovoru je aktivní Probíhá odesílání dat Síť 3G je používána Síť 3G je zakázána Připojeno k síti HSPA (3G+) Síť HSPA (3G+) je používána Síť HSPA(3G+) je zakázána Připojeno k síti Wi-Fi Vyzvánění je ztlumeno Mikrofon telefonu je ztlumen Baterie je téměř vybitá Nízký stav nabití baterie Baterie je částečně vybitá Baterie je zcela nabitá Potíže s přihlášením nebo synchronizací Karta microsd je plná Nebyla vložena žádná karta microsd Připojeno k síti VPN Odpojeno od sítě VPN Probíhá stahování dat Stahování dokončeno K dispozici je nezabezpečená síť Wi-Fi Telefon připojen pomocí kabelu USB Rádio je zapnuto Připojení Bluetooth je aktivní Připojeno k zařízení Bluetooth Režim V letadle Baterie se nabíjí Připojeno ke sluchátku Intenzita signálu Probíhá přehrávání skladby Zapnuto sdílení připojení přes USB K dispozici je aktualizace systému Přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován Je nastaven budík Sluchátko Bluetooth s indikátorem nabití baterie Aktivováno sdílení připojení přes USB i přenosný přístupový bod 21 22

13 Panel oznámení Panel oznámení otevřete stisknutím a potažením stavového řádku směrem dolů nebo stisknutím tlačítka Nabídka a poté ikony Oznámení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Z panelu oznámení je možné stisknutím otevřít určité funkce (GPS, Bluetooth atd.) či jiná oznámení indikovaná ikonou nebo zobrazit informace o bezdrátových službách. Stisknutím ikony funkci aktivujete či deaktivujete. Stisknutím tlačítka smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou) Panel vyhledávání Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na Internetu. Stisknutím proveďte výběr cíle vyhledávání: vše, Internet, aplikace, kontakty atd. Stisknutím přejdete k textovému vyhledávání. Stisknutím přejdete k hlasovému vyhledávání. Po stisknutí můžete zadat výraz rychlého vyhledávání. Stisknutím prohledáte Internet. Textové vyhledávání Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání nebo na obrazovce jiné aplikace stiskněte tlačítko Hledat. Zadejte vyhledávaný text. Stiskněte tlačítko. Hlasové vyhledávání Stisknutím tlačítka na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno. Zadejte vyhledávaný text. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat Zamknutí/odemknutí obrazovky Ochranu telefonu a soukromí můžete zajistit uzamčením obrazovky telefonu pomocí vlastního gesta, kódu PIN, hesla atd. Podrobné informace o vytvoření gesta pro odemknutí naleznete v kapitole Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka, stiskněte ikonu Nastavení a poté ikony Poloha a zabezpečení Nastavit zámek obrazovky Gesto. Nakreslete si vlastní gesto. Nápovědu můžete vyvolat stisknutím tlačítka Nabídka

14 1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky Přidání položek Nakreslete své bezpečnostní gesto. Stisknutím této ikony přejdete k ověřovacímu nakreslení gesta. Vytvoření odemykacího kódu PIN nebo hesla Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka, stiskněte ikonu Nastavení a poté ikony Poloha a zabezpečení Nastavit zámek obrazovky Gesto. Nastavte kód PIN či heslo. Uzamknutí obrazovky Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka Napájení. Odemknutí obrazovky Obrazovku aktivujete nakreslením zadaného gesta nebo zadáním kódu PIN či hesla. Pokud jste zamykání obrazovky nenastavili, přetáhněte ikonu směrem k ikoně telefonu, zpráv nebo úvodní obrazovky podle toho, na kterou obrazovku chcete přejít. Pokud je k dispozici zmeškaný hovor, místo ikony se zobrazí ikona. Přetažením ikony můžete přímo zavolat na číslo, od něhož máte zmeškaný hovor. Podržte místo na prázdném prostoru nebo na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Přidat. Zobrazí se nabídka Přidat na úv. obrazovku s několika možnostmi. Zástupci Pomůcky Složky Umožňuje přidat na úvodní obrazovku zástupce (například aplikace, záložky, kontaktu atd.). Umožňuje přidat na úvodní obrazovku pomůcky (například hodiny, přehrávač hudby atd.). Umožňuje přidat na úvodní obrazovku složky (například novou složku, složku kontakty atd.). Jednotlivé položky na úvodní obrazovce (zástupci, pomůcky) si můžete přehledněji uspořádat do složek přetáhnutím položky na požadovanou složku. Pokud si přejete přejmenovat složku, otevřete ji a podržte panel s názvem složky. Zobrazí se dialog přejmenování složky. Zadejte do něj nový název složky a text potvrďte stisknutím tlačítka OK. Změna umístění Stisknutím a podržením položky, kterou chcete přesunout, aktivujte režim přesouvání, přesuňte položku na požadované místo a položku pusťte. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje displeje položku přesuňte na jinou stránku úvodní obrazovky. Odebrání Stisknutím a podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesouvání a přesuňte položku nad kartu Aplikace. Jakmile tato karta zčervená, položku pusťte

15 Nastavení tapety Podržte místo na prázdném prostoru nebo na domovské stránce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Pozadí. Zobrazí se nové okno Vybrat pozadí z nabízející několik možností výběru. Fotografie obrázky pořízené fotoaparátem nebo stažené obrázky. Aktivní tapety seznam animovaných tapet. Galerie pozadí všechna pozadí přednastavená v telefonu. Posunutím doleva či doprava můžete vyhledávat mezi obrázky. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Vybrat pozadí. Nastavení motivu Podržte místo na prázdném prostoru nebo na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Přidat. Přejdete tak do galerie motivů, v níž si můžete vybrat ze všech přednastavených motivů. Posunutím doleva či doprava můžete vyhledávat mezi obrázky. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Zvolit motiv Karta Aplikace Seznam aplikací otevřete stisknutím tlačítka K návratu na úvodní obrazovku stiskněte tlačítko Domů. na úvodní obrazovce. Zobrazení naposledy spuštěných aplikací Seznam naposledy spuštěných aplikací otevřete podržením tlačítka Domů na úvodní obrazovce. Stisknutím ikony v okně otevřete aplikaci Úprava hlasitosti Klávesa úpravy hlasitosti Hlasitost upravíte stisknutím klávesy Zvýšit/snížit hlasitost. Pokud v době, kdy je nastavena nejnižší hlasitost (tichý režim (1) ) jednou stisknete tlačítko Zvýšit hlasitost, přepne se telefon do vibračního režimu. Stisknete-li ve vibračním režimu jednou tlačítko Snížit hlasitost, telefon se přepne do tichého režimu. Nabídka Nastavení Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, přehrávání médií a vyzváněcího tónu, stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko Nabídka a poté stiskněte ikony Nastavení Zvuk. 1.4 Seznam aplikací Seznam aplikací obsahuje všechny předinstalované nebo nově nainstalované aplikace. Seznam aplikací otevřete stiskem karty Aplikace na úvodní obrazovce. K návratu na úvodní obrazovku stiskněte tlačítko Domů Běžný režim a režim řazení Správa aplikací je možná ve dvou režimech. Mezi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka Nabídka na obrazovce se seznamem aplikací a následně stisknutím ikony Přepnout zobrazení. Běžný režim (výchozí) Režim řazení Všechny aplikace jsou seřazeny podle abecedy. Všechny aplikace jsou seřazeny podle kategorií. (1) Nastavení telefonu se bude lišit v závislosti na změnách provedených ve výchozím nastavení položky Nastavení Zvuk Vibrace telefonu

16 1.4.2 Správa kategorií Celkově je k dispozici 8 kategorií: 5 přednastavených a 3 vlastní. Výchozí kategorie jsou: Komunikace, Multimédia, Nástroje, Hry a Stahování. Režim úpravy spustíte stisknutím tlačítka Nabídka a ikony Upravit. V režimu úprav lze kategorie přizpůsobit. Přejmenování kategorie Vyhledejte kategorii, kterou chcete přejmenovat, stisknutím zobrazte nabídku možností a stiskněte ikonu Přejmenovat kategorii. Po dokončení úprav stiskněte ikonu OK. Odstranění kategorie Přidání kategorie Vyhledejte kategorii, kterou chcete přejmenovat, stisknutím zobrazte nabídku možností a stiskněte ikonu Přejmenovat kategorii. Novou kategorii vytvoříte stisknutím tlačítka Nabídka a ikon Upravit Přidat kategorii. Po dokončení úprav stiskněte ikonu OK. Můžete vybrat aplikace, které si přejete přesunout do nově vytvořené kategorie, a výběr potvrdit opětovným stisknutím ikony OK Zadávání textu Použití klávesnice na obrazovce Klávesnice se na obrazovce automaticky zobrazí vždy, když program vyžaduje zadání textu nebo čísla. Nastavení klávesnice na obrazovce Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikony Nastavení Jazyk a klávesnice Zadávání TouchPal (nebo Klávesnice Android). Zobrazí se několik možností. Styl klávesnice je možné změnit posunutím klávesnice. Úprava orientace klávesnice na obrazovce Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Úpravu lze provést také v rámci nastavení (na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikony Nastavení Zobrazení) Zadávání TouchPal Přesun aplikací mezi kategoriemi Přidání aplikace Odstranění aplikace Vyhledejte aplikaci, kterou si přejete přesunout, stisknutím jejího názvu zobrazte seznam kategorií a stiskněte požadovanou kategorii. Stiskněte tlačítko Nabídka a ikonu Přidat aplikaci. Aplikaci můžete přidat prostřednictvím služby Android market. Stiskněte tlačítko Nabídka a ikonu Odstranit aplikaci. Vyhledejte aplikaci, kterou si přejete odstranit, a stiskněte ikonu Odinstalovat. Stisknutím otevřete obrazovku nastavení zadávání TouchPal a dalších informací. Stisknutím přejdete do panelu úprav. Stisknutím zamknete resp. odemknete režim zadávání malých či velkých písmen. Stisknutím aktivujete funkci Předpovídání slov. Podržením přejdete na obrazovku změny jazyka vstupu. Stisknutím přejdete k zadání textu či čísla. Stisknutím předete k zadání režimu hlasového vstupu. Stisknutím skryjete klávesnici. Podržením přejdete do režimu vícenásobného výběru. Stisknutím přejdete na zadávání číslic, symbolů atd

17 2.1.2 Klávesnice Android Po stisknutí lze zadat text nebo číslo. Podržením na dobu přibližně 2 sekund přejdete k výběru způsobu zadávání Telefonní hovory, seznam hovorů, kontakty Telefon 2.2 Úprava textu Můžete provádět úpravy zadaného textu. Zadaný text stiskněte a podržte. Zobrazí se seznam možností Podržením vyberete písmeno s požadovaným diakritickým znaménkem. Stisknutím předete k zadání režimu hlasového vstupu. Stisknutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Stisknutím aktivujete režim zadávání velkých písmen. Vyberte požadovanou činnost ( Vybrat vše, Označit text, Vyjmout vše, Kopírovat vše atd.) Zahájení hovoru Hovor lze snadno uskutečnit pomocí možnosti Telefon. Tuto nabídku je možné otevřít jedním ze dvou způsobů: Stisknutím ikony na úvodní obrazovce. Stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem možnosti Telefon. Podržením zavoláte hlasovou schránku. Podržením přidáte dvousekundovou prodlevu. Stisknutím přidáte údaje do nabídky Kontakty. Podržením přidáte znak čekání. Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu Kontakty, Hovory nebo Oblíbené a následným stisknutím ikony. Zadané číslo je možné uložit do nabídky Kontakty stisknutím tlačítka Nabídka a poté stisknutím ikony Přidat do kontaktů nebo ikony

18 Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete jednotlivé číslice smazat stisknutím ikony. K ukončení hovoru použijte tlačítko Napájení. Mezinárodní hovor Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte podržením ikony znak +, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony. Tísňová volání Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu. Tato funkce je k dispozici bez nutnosti vložení karty SIM nebo zadání kódu PIN Přijetí nebo odmítnutí hovoru Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce Službu hlasové schránky poskytuje operátor, aby vám mohl volající zanechat zprávu, i když nejste k zastižení. Schránka funguje jako záznamník, k němuž máte kdykoliv přístup. Číslo své hlasové schránky vytočíte podržením ikony na kartě Telefon. Toto číslo lze nastavit pomocí nabídky Nastavení Nastavení hovorů Nastavení hlasové schránky. Je-li k dispozici vzkaz v hlasové schránce, na stavovém panelu se zobrazí ikona hlasové schránky. Otevřete panel oznámení a stiskněte tlačítko Nová hlasová zpráva V průběhu hovoru Během hovoru můžete stisknutím tlačítka Nabídka otevřít seznam možností. Stisknutím ikony Bluetooth lze přepínat zvuk mezi sluchátkem a reproduktorem telefonu. Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka Zvýšení/snížení hlasitosti. Stisknutím zobrazíte zadávání Dialpad. Příchozí hovor můžete přijmout přesunutím zelené ikony telefonu směrem dolů. K ukončení hovoru použijte tlačítko Napájení. Nechcete-li příchozí hovor přijmout, můžete jej odmítnout přesunutím červené ikony telefonu směrem nahoru. Volající bude přesměrován přímo do hlasové schránky, kde vám může zanechat zprávu. Vyzvánění lze ztlumit otočením telefonu vzhůru nohama nebo stisknutím tlačítka Zvýšení/snížení hlasitosti. Stisknutím této ikony hovor podržíte. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím ikony. Stisknutím této ikony hovor podržíte. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím ikony. Stisknutím této ikony aktivujete během hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete. Stisknutím této ikony otevřete seznam Kontakty nebo vybraný kontakt zavoláte. Stisknutím této ikony hovor podržíte

19 Rada: Aby bylo zabráněno nechtěné manipulaci s dotykovou obrazovkou během hovoru, je obrazovka automaticky uzamknuta po přiblížení telefonu k uchu. Po oddálení telefonu od ucha se obrazovka opět odemkne Souběžné hovory S tímto telefonem lze spravovat více hovorů najednou. Přepínání mezi hovory Po přijetí dvou hovorů stiskněte tlačítko Nabídka. V zobrazené nabídce vyberte možnost. Nyní můžete přepínat mezi dvěma linkami. Aktuální hovor je podržen a spojen je druhý hovor. Stisknutím ikony ukončíte podržený hovor. Konferenční hovor (1) Telefon disponuje funkcí konferenčního hovoru. Uskutečněte hovor s prvním účastníkem konference. Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte seznam možností a v něm stiskněte ikonu. Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete pozvat ke konferenčnímu hovoru, a stiskněte ikonu. Účastníky můžete přidávat také ze seznamů Kontakty, Hovory a Oblíbené. Konferenční hovor zahájíte opětovným stisknutím tlačítka Nabídka a stisknutím ikony. Pokud chcete během konference vyřadit některého účastníka nebo s ním naopak mluvit soukromě, stiskněte ikonu Spravovat. Stisknutím ikony účastníka vyřadíte z konference. Stisknutím ikony přepnete na soukromý hovor s daným účastníkem a všechny ostatní hovory podržíte. Konferenční hovor se všemi účastníky ukončíte stisknutím ikony nebo tlačítka Napájení. 3.2 Hovory Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony na úvodní obrazovce a ikony Hovory. Stisknutím ikony nacházející se vpravo od kontaktu či telefonního čísla můžete rovnou uskutečnit hovor. V seznamu hovorů se vyskytují tři typy hovorů: Zmeškané hovory Odchozí hovory Příchozí hovory Stisknutím kontaktu či čísla zobrazíte informace o hovoru, podržením kontaktu či čísla zobrazíte další možnosti. Máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu Kontakty (platí pouze pro telefonní čísla) atd. Všechen obsah seznamu hovorů lze vymazat stisknutím tlačítka Nabídka a ikony Vymazat historii volání. 3.3 Kontakty Díky seznamu Kontakty máte možnost ukládání kontaktních údajů. Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na Internetu či v telefonu. Rada: Při prvním otevření seznamu Kontakty budete vyzváni k vytvoření nového kontaktu, importování kontaktů z karty SIM (podrobnostmi naleznete v části 3.3.5) nebo k synchronizaci kontaktů s jinou aplikací. (1) V závislosti na síťovém operátorovi

20 3.3.1 Správa kontaktů Seznam Kontakty otevřete stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem možnosti Kontakty. Stisknutím zobrazíte podrobné informace o kontaktu. Stisknutím otevřete panel aplikace Quick Contact. Stisknutím zobrazíte oblíbené kontakty. Podržením kontaktu zobrazíte nabídku možností. Nabídku seznamu kontaktů můžete zobrazit také stisknutím tlačítka Nabídka. K dispozici jsou tyto možnosti: Nový kontakt Možnosti zobrazení Účty Import/export Další Synchronizovat kontakty Další Odstranit kontakty Kontakty na kartě SIM Uložení nového kontaktu do telefonu. Nastavení zobrazení kontaktů například pouze kontakty s uloženým číslem, pouze kontakty určité aplikace atd. Správa nastavení synchronizace s různými účty. Import a export kontaktů na jiný telefon, kartu SIM nebo kartu microsd. Spuštění synchronizace s nastavenými účty. Výběr a odstranění kontaktů. Správa kontaktů uložených na kartě SIM Přidání kontaktu Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Nový kontakt. Budete vyzváni k zadání jména kontaktu a dalších údajů. Posouváním obrazovky nahoru či dolů můžete snadno přecházet mezi jednotlivými poli. Stisknutím přejdete k možnosti výběru obrázku ke kontaktu. Stisknutím odeberete přednastavené štítky této kategorie. Stisknutím přejdete k možnosti přidání nového štítku do této kategorie. Stisknutím odstraníte vybraný štítek. Stisknutím otevřete nabídku s přednastavenými štítky. Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím ikony Hotovo. Přidání a odebrání ze seznamu oblíbených Kontakt přidáte na seznam oblíbených tak, že jeho podržením zobrazíte nabídku možností a zvolíte ikonu Přidat do oblíbených. Nebo můžete stisknutím kontaktu zobrazit podrobnosti a poté stisknutím ikony přidat kontakt na seznam oblíbených (hvězdička změní svou barvu na zlatou). Chcete-li kontakt odebrat ze seznamu oblíbených, z nabídky možností vyberte položku Odebrat z oblíbených položek. Nebo můžete stisknout ikonu zlaté hvězdy na obrazovce podrobností o kontaktu

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4G Vodafone Power to you 1 Obsah 1 Vaše zařízení... 4 1.1 Tlačítka a konektory...4 1.2 Začínáme...6 1.3 Úvodní obrazovka...8 2 Zadávání textu...17 2.1 Používání klávesnice

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i Uživatelská příručka Xperia V LT25i Obsah Xperia V Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...11

Více

Váš telefon HTC Desire C Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire C Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire C Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire C 8 Zadní kryt 9 Vyjmutí baterie 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Nabíjení baterie 13 Zapínání a vypínání 13 První nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Wildfire S 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 10 Paměťová karta 13 Baterie 14 Zapínání a vypínání 16 Zadání kódu PIN 17

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602 Uživatelská příručka Xperia Z C6603/C6602 Obsah Xperia Z Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled zařízení...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T555 Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 12 Používání

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz SM-N9005 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F Uživatelská příručka Czech. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte 39 Používání funkce úsporného režimu 41 Přístup k informacím nápovědy Úvodní informace 8 Rozvržení zařízení

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka

Nokia X7 00 - Uživatelská příručka Nokia X7 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Umístění antén 8 Headset 8 Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více