move Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "move Uživatelská příručka"

Transkript

1 move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení.

2 Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce. BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ: Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy,...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali. Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno. Telefon po zapnutí vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například protiblokovací systém brzd ABS nebo systém airbagů. Předcházení potížím: Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů. U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů. PODMÍNKY POUŽITÍ: K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout. Telefon vypínejte před nástupem do letadla. Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence. Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí. Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla. Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti. Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru. Při snímání krytu nezapomeňte na to, že telefon může obsahovat látky, které mohou způsobit alergickou reakci. S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech. Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Výrobcem doporučený provozní rozsah teplot je od -10 C do +55 C. Při teplotách přesahujících 55 C může být zhoršena čitelnost displeje telefonu, jedná se však o dočasný a nezávažný problém. V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon. Neotevírejte, nedemontujte ani se nepokoušejte opravovat mobilní telefon sami. Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte. Na telefon nemalujte. Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami. Společnost TCT Mobile Limited a její pobočky se zříkají zodpovědnosti za škody vzniklé použitím jiných nabíječek a baterií. Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu. Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. Tyto záchvaty či ztráty vědomí mohou nastat i u osob, které je nikdy předtím neměly. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo zapnutím funkce blikání na svého lékaře. Doporučujeme, aby rodiče sledovali děti, které používají videohry či jiné funkce telefonu zahrnující blikající světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Za účelem snížení pravděpodobnosti výskytu takovýchto příznaků dodržujte následující bezpečnostní opatření: Nehrajte hry a nepoužívejte blikající světla, jste-li unavení či ospalí. Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku. Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly. Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky. Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin si odpočiňte. Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře. Při hraní her na telefonu můžete příležitostně pocítit nepříjemné stavy rukou, paží, ramen, krku či jiných částí těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy. Dlouhodobý poslech hudby z přehrávače při plné hlasitosti může poškodit sluch. Používejte přiměřenou hlasitost telefonu. Používejte pouze sluchátka doporučená společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami. 1 2

3 SOUKROMÍ: Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Tyto zákony a nařízení mohou přísně zakazovat pořizování fotografií a zvukových záznamů hlasu jiných osob či zaznamenávání jiných osobních záležitostí, a tyto záznamy duplikovat či šířit. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu. BATERIE: Před vyjmutím baterie z telefonu musí být telefon vypnutý. Při používání baterie dbejte na následující opatření: Nepokoušejte se baterii otevřít (kvůli riziku toxických výparů a popálení). Baterii nepropichujte, nedemontujte ani nezkratujte. Použitou baterii nevhazujte do ohně, neodkládejte do domovního odpadu a neskladujte při teplotách přesahujících 60 C. Baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí v daném místě. Baterii používejte pouze k účelu, k němuž je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nejsou doporučeny společností TCT Mobile Limited či jejími pobočkami. Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech: sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení, sběrných kontejnerech v místě prodeje. Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí. Země EU: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech. Oblasti soudní pravomoci mimo EU: Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace. POZOR: JE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ EXPLOZE. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY. NABÍJEČKY Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 C do 40 C. Nabíječky určené pro tento mobilní telefon splňují bezpečnostní normy pro použití zařízení informačních technologií a kancelářských zařízení. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze k nabíjení. RÁDIOVÉ VLNY: Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE) a směrnicí o požadavcích na ekodesign výrobků 2009/125/ES. Základním požadavkem těchto norem a této směrnice je ochrana zdraví a bezpečí uživatele a všech dalších osob. TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM. Mobilní zařízení je vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních pravidlech. Tato pravidla vyvinuly nezávislé vědecké organizace (ICNIRP) a vymezují závazné bezpečnostní limity, které jsou zárukou bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Pravidla pro vystavení radiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg. Testují se běžné provozní pozice, přičemž telefon vysílá signál o maximální možné síle ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle pravidel organizace ICNIRP jsou u tohoto modelu zařízení následující: Maximální hodnoty SAR u tohoto modelu a podmínky jejich naměření. Hodnota SAR při umístění telefonu u hlavy Hodnota SAR při umístění telefonu u těla UMTS Wi-Fi + Bluetooth GSM Wi-Fi + Bluetooth 1,3 W/kg 0,8 W/kg Během používání jsou hodnoty SAR u tohoto zařízení většinou nižší než hodnoty uvedené výše. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím nižší je výstupní výkon, tím nižší je hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 1,5 cm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla. Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, že použitý produkt neobsahuje kov a že zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla. Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky kterému se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování. Další informace naleznete na stránkách Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Abyste zajistili optimální činnost, nedotýkejte se antény ani ji nepoškozujte. Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Používáte-li jiné příslušenství, zajistěte, aby dané produkty neobsahovaly kov a aby byl telefon umístěn alespoň 1,5 cm od těla. 3 4

4 LICENCE Logo microsd je ochranná známka. Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto ochranných známek společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům. TouchPal a CooTek jsou ochranné známky společnosti Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. nebo jejích poboček. Logo Wi-Fi je certifikační známkou společnosti Wi-Fi Alliance. Vaše zařízení je určeno k použití ve všech evropských zemích a používá frekvence, které nebyly harmonizovány. Rozhraní sítě WLAN může být používáno v zemích EU ve vnitřních prostorách bez omezení, ale nesmí se používat ve Francii ve venkovním prostředí. Google, logo Google Android, logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Android Market, Google Latitude TM a Google Talk TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Obsah Bezpečnost a používání... 1 Obecné informace Tento telefon Tlačítka a konektory Začínáme Úvodní obrazovka Seznam aplikací Zadávání textu Použití klávesnice na obrazovce Úprava textu Telefonní hovory, seznam hovorů, kontakty Telefon Hovory Kontakty Zprávy Google, Gmail / ová schránka, Google Talk Zprávy Google Gmail / ová schránka Google Talk Kalendář Google, budík, kalkulačka Kalendář Google Hodiny Kalkulačka Připojení Připojení k Internetu Prohlížeč Připojení zařízení Bluetooth Připojení k počítači pomocí kabelu USB Sdílení mobilního datového připojení telefonu Připojení k virtuálním soukromým sítím

5 7 Android Market Vyhledejte software, který si chcete stáhnout a nainstalovat Stažení a nainstalování Správa stažených aplikací Multimediální aplikace Fotoaparát a kamera Galerie YouTube Hudba Mapy Google Zjištění aktuální polohy Vyhledání místa Označení místa hvězdou Navádění při cestě automobilem, hromadnou dopravou nebo pěšky Uspořádání vrstev Sdílení aktuální polohy s přáteli pomocí služby Latitude Další Správce souborů Poznámky Správce úloh Přehrávač videa Záznam zvuku SyncMLClient Rádio Omezovač dat Další aplikace Nastavení Bezdrátová připojení a sítě Nastavení hovorů Zvuk Zobrazení Poloha a zabezpečení Aplikace Účty a synchronizace Ochrana osobních údajů Karta SD a paměť telefonu Vyhledávání Jazyk a klávesnice Hlasový vstup a výstup Usnadnění Datum a čas Info o telefonu Nastavení úvodní obrazovky Využití telefonu naplno Sada PC suite Nástroj One Touch Upgrade Záruka telefonu Příslušenství Řešení potíží Technické údaje Tento produkt splňuje platná omezení SAR 2,0 W/kg pro daný stát. Konkrétní maximální hodnoty SAR naleznete v tomto návodu k obsluze na straně 4. Při nošení produktu nebo jeho používání používejte schválené příslušenství (např. pouzdro), případně zajistěte jiným způsobem zachování telefonu ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Jedině tak dodržíte podmínky ochrany před radiofrekvenčním zářením. Nezapomeňte, že produkt může vyzařovat záření i v době, kdy právě netelefonujete. 7 8

6 Obecné informace Internetová adresa: Elektronická verze této příručky je k dispozici v angličtině a dalších jazycích v závislosti na dostupnosti na našem serveru: Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1 800/1 900 MHz) a v síti UMTS ve dvou pásmech (900/2 100 MHz). Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES a směrnice o požadavcích na ekodesign výrobků 2009/125/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na stránkách: www. alcatelonetouch.com. Ochrana před krádeží (1) Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali posloupnost znaků * # 0 6 # a zobrazené číslo si poznamenali a uložili na bezpečném místě. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM. Odmítnutí odpovědnosti Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závisející na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora. Společnost TCT Mobile odmítá právní zodpovědnost za případné rozdíly i za možné následky, za které ponese zodpovědnost výhradně operátor. (1) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb. 9 10

7 Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo knihoven, které pro tento telefon poskytly třetí strany ( Data třetích stran ). Veškerá data v tomto telefonu jsou poskytována tak, jak jsou, bez uplatnitelné záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, včetně odvozených záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel nebo využití / aplikací třetí strany, kompatibility s ostatními daty nebo aplikacemi nakupujícího a dodržování autorských práv. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení v souladu s právy k duševnímu vlastnictví. Společnost TCT Mobile není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu nebo za jejich selhání a při jejich interakci s jinými zařízeními nakupujícího. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků včetně a bez omezení v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání libovolným způsobem, nebo pokusem o používání takových dat třetích stran. K aktuálním datům třetích stran poskytovaných společností TCT Mobile bezplatně mohou v budoucnu vzniknout placené aktualizace nebo upgrady. Společnost TCT Mobile se zříká veškeré zodpovědnosti za tyto dodatečné náklady, kterou ponese výhradně nakupující. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi a operátorovi, u kterého je telefon používán. Seznam aplikací a softwaru poskytovaného společností TCT Mobile s telefonem nelze v žádném případě považovat za konečný. Je poskytován pouze jako informace nakupujícímu. Z tohoto důvodu není společnost TCT Mobile odpovědná za nedostatečnou dostupnost jedné či více nakupujícím požadovaných aplikací, jelikož se jejich dostupnost odvíjí od země a operátora nakupujícího. Společnost TCT mobile si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění v telefonech přidávat nebo odebírat data třetích stran. Společnost TCT Mobile ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které nakupující odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo pokus o použití takovýchto aplikací nebo dat třetích stran Tento telefon Tlačítka a konektory Tlačítko Napájení Tlačítko Nabídka Tlačítko Zpět Konektor Micro-USB Konektor sluchátek Tlačítko Zvýšit hlasitost Tlačítko Snížit hlasitosti Dotyková obrazovka Tlačítko Hledat Tlačítko Domů 11 12

8 Na úvodní obrazovce umožňuje rychle přejít do nabídky Nastavení nebo panelu Oznámení, spustit rychlé vyhledávání nebo přizpůsobit úvodní obrazovku přidáním aplikací či změnou tapety a motivu. Na ostatních obrazovkách umožňuje zobrazit seznam možností. Krátké stisknutí: Rozsvícení obrazovky Návrat na úvodní obrazovku nebo v případě jejího rozšíření zpět na centrální úvodní obrazovku. 1.2 Začínáme Nastavení Sejmutí/vložení zadního krytu Pokud bude po zhasnutí obrazovky k dispozici zmeškaný hovor, příchozí zpráva nebo upozornění na událost, bude tlačítko Domů blikat. Dlouhé stisknutí: Zobrazení seznamu nedávno spuštěných aplikací. Přechod zpět do předchozí nabídky nebo na předchozí obrazovku. Krátké stisknutí: Ukončení hovoru Uzamčení obrazovky Rozsvícení obrazovky Vložení/vyjmutí karty SIM (1) Před uskutečněním hovoru je třeba vložit kartu SIM. Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vypněte telefon a vyjměte baterii. Dlouhé stisknutí: Zapnutí telefonu, pokud je vypnutý. Je-li telefon zapnutý, otevření možností telefonu: Tichý režim, Režim V letadle, Vypnout. Úprava hlasitosti (během hovoru nebo přehrávání médií) Zobrazení panelu vyhledávání v rámci aplikace, v telefonu nebo na Internetu. Kartu SIM vložte kontakty směrem dolů a zasuňte ji do určeného prostoru. Ujistěte se, že je karta správně vložena. Kartu vyjmete tak, že na ni zatlačíte a vysunete ji ven. (1) 13 U síťového operátora ověřte, zda je karta SIM kompatibilní s 3voltovým nebo 1,8voltovým napájením. Starší karty s 5voltovým již nelze používat. 14

9 Vložení/vyjmutí karty microsd Nabíjení baterie Standardní nabíječka Nabíječku připojte k telefonu a do elektrické zásuvky. Pokud je baterie zcela vybitá, může se nabíjení spustit až po 20 minutách. Držák karet microsd otevřete tak, že ho posunete ve směru šipky a nadzvednete. Kartu microsd pak vložte pozlaceným kontaktem směrem dolů. Držák karet microsd poté otočte zpět dolů a zajistěte jej zasunutím na opačnou stranu. Rada: Karta MicroSD může obsahovat uživatelskou příručku a vybrané aplikace třetích stran. Vložení/vyjmutí baterie Dbejte na to, abyste zástrčku do zásuvky příliš nezatlačili. Před připojením nabíječky ověřte, že je baterie řádně vložena. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti telefonu a být snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely). Při prvním použití telefonu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 4 hodiny). Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity ( ). Rada: Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby telefonu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, snížit délku podsvícení displeje atd. Baterii vložte na určené místo, zaklapněte ji a zavřete kryt telefonu. Sejměte kryt a odeberte baterii

10 1.2.2 Zapnutí telefonu Podržte tlačítko Napájení, dokud se telefon nezapne. V případě potřeby zadejte kód PIN a potvrďte jej. Zobrazí se úvodní obrazovka. Pokud kód PIN neznáte nebo jste jej zapomněli, obraťte se na operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u telefonu. Kód si uložte na bezpečné místo. První nastavení telefonu Po prvním zapnutí telefonu je třeba začít stisknutím loga Android a pomocí přihlášení k účtu Google synchronizovat ovou schránku, kontakty, kalendář a ostatní aplikace Google (1). Zadejte přihlašovací jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit se. Pokud jste heslo zapomněli, můžete ho zjistit na stránce Pokud nemáte založen účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření stisknutím tlačítka Vytvořit. Přečtěte si informace o nastavení zobrazené na obrazovce. Označením nebo zrušením označení políčka rozhodněte, zda chcete využívat službu Google k určování polohy, a stiskněte tlačítko Další. Nastavte datum a čas a stiskněte tlačítko Další. Stiskněte tlačítko Dokončit nastavení. Rada: Toto první nastavení je možné přeskočit a provést ho později pomocí nabídky Nastavení Účty a synchronizace. Pokud není vložena karta SIM, můžete se na spouštěcí obrazovce připojit k síti Wi-Fi (viz část Wi-Fi), přihlásit se k účtu Google a využívat některé funkce Vypnutí telefonu Na úvodní obrazovce podržte klávesu Napájení, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost Vypnout. 1.3 Úvodní obrazovka Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré položky (aplikace, zástupce, složky a pomůcky), které rádi nebo často používáte, a mít tak možnost rychlého přístupu k nim. Stisknutím klávesy Domů přejdete na úvodní obrazovku. Stavového řádku Stavová ikona a ikona oznámení Panel oznámení otevřete stisknutím a potažením směrem dolů. Search bar Stisknutím ikony můžete vybrat cíle vyhledávání: vše, Internet, aplikace, kontakty atd. Stisknutím ikony otevřete obrazovku textového vyhledávání. Stisknutím ikony otevřete obrazovku hlasového vyhledávání. Stisknutím ikony otevřete aplikaci, složku atd. Stisknutím otevřete obrazovku Zprávy Kartu Aplikace Stisknutím otevřete seznam aplikací. Pokud máte zmeškané hovory, stisknutím této ikony otevřete nabídku Hovory. V opačném případě zobrazíte naposledy otevřenou kartu. (1) Dostupnost aplikace závisí na konkrétní zemi a operátorovi

11 Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro aplikace, zástupce atd. Kompletní úvodní obrazovku můžete zobrazit posouváním obrazovky horizontálně směrem doleva a doprava. Tečky v levé a pravé spodní části obrazovky označují část obrazovky, která je právě zobrazená. Podržením teček nebo stisknutím karty Aplikace zobrazíte miniatury. Jejich stisknutím spustíte danou aplikaci Stisknutím klávesy Zpět nebo stisknutím prázdné oblasti se vrátíte na úvodní obrazovku. Počet úvodních obrazovek je možné upravit prostřednictvím nabídky Nastavení Nastavení úvodní obrazovky Používání dotykové obrazovky Stisknutí Aplikaci otevřete dotykem prstu. Stisknutí a podržení Dostupné možnosti zobrazíte podržením položky. V nabídce Kontakty například vyberte kontakt, podržte jej a na obrazovce se zobrazí seznam možností. Přesunutí K přesunutí objektu do jiného umístění položte prst na obrazovku a objekt přetažením prstu přesuňte. Rychlé posunutí Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší. Stažení a roztažení Prsty jedné ruky položte na obrazovku a roztáhnutím či stažením prstů objekt na obrazovce zvětšete či zmenšete. Otáčení Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku a lepšímu zobrazení obsahu obrazovky Stavový řádek Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana). Po naplnění stavového řádku se zobrazí ikona, jejímž stisknutím zobrazíte skryté ikony. Dvojitým stisknutím prázdné oblasti domovské obrazovky stavový řádek zobrazíte nebo skryjete. Posunutí Posouváním obrazovky můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky nebo internetovými stránkami směrem nahoru a dolů. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru

12 Stavové ikony Ikony oznámení Připojeno k síti GPRS Systém GPS je aktivní Nová zpráva Gmail Některá upozornění jsou skryta Síť GPRS je používána Příjem dat ze systému GPS Nová textová nebo multimediální zpráva Probíhá hovor (zelená) Síť GPRS není aktivní Připojeno k síti EDGE Síť EDGE je používána Síť EDGE není aktivní Připojeno k síti 3G Reproduktor telefonu je aktivní Roaming Bez signálu Nebyla vložena karta SIM Režim vibrací Potíže s doručením textové nebo multimediální zprávy Nová zpráva Google Talk Nová zpráva ve hlasové schránce Nadcházející událost Probíhá synchronizace dat Probíhá hovor s použitím sluchátka Bluetooth (modrá) Zmeškaný hovor Podržený hovor Přesměrování hovoru je aktivní Probíhá odesílání dat Síť 3G je používána Síť 3G je zakázána Připojeno k síti HSPA (3G+) Síť HSPA (3G+) je používána Síť HSPA(3G+) je zakázána Připojeno k síti Wi-Fi Vyzvánění je ztlumeno Mikrofon telefonu je ztlumen Baterie je téměř vybitá Nízký stav nabití baterie Baterie je částečně vybitá Baterie je zcela nabitá Potíže s přihlášením nebo synchronizací Karta microsd je plná Nebyla vložena žádná karta microsd Připojeno k síti VPN Odpojeno od sítě VPN Probíhá stahování dat Stahování dokončeno K dispozici je nezabezpečená síť Wi-Fi Telefon připojen pomocí kabelu USB Rádio je zapnuto Připojení Bluetooth je aktivní Připojeno k zařízení Bluetooth Režim V letadle Baterie se nabíjí Připojeno ke sluchátku Intenzita signálu Probíhá přehrávání skladby Zapnuto sdílení připojení přes USB K dispozici je aktualizace systému Přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován Je nastaven budík Sluchátko Bluetooth s indikátorem nabití baterie Aktivováno sdílení připojení přes USB i přenosný přístupový bod 21 22

13 Panel oznámení Panel oznámení otevřete stisknutím a potažením stavového řádku směrem dolů nebo stisknutím tlačítka Nabídka a poté ikony Oznámení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Z panelu oznámení je možné stisknutím otevřít určité funkce (GPS, Bluetooth atd.) či jiná oznámení indikovaná ikonou nebo zobrazit informace o bezdrátových službách. Stisknutím ikony funkci aktivujete či deaktivujete. Stisknutím tlačítka smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou) Panel vyhledávání Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na Internetu. Stisknutím proveďte výběr cíle vyhledávání: vše, Internet, aplikace, kontakty atd. Stisknutím přejdete k textovému vyhledávání. Stisknutím přejdete k hlasovému vyhledávání. Po stisknutí můžete zadat výraz rychlého vyhledávání. Stisknutím prohledáte Internet. Textové vyhledávání Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání nebo na obrazovce jiné aplikace stiskněte tlačítko Hledat. Zadejte vyhledávaný text. Stiskněte tlačítko. Hlasové vyhledávání Stisknutím tlačítka na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno. Zadejte vyhledávaný text. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat Zamknutí/odemknutí obrazovky Ochranu telefonu a soukromí můžete zajistit uzamčením obrazovky telefonu pomocí vlastního gesta, kódu PIN, hesla atd. Podrobné informace o vytvoření gesta pro odemknutí naleznete v kapitole Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka, stiskněte ikonu Nastavení a poté ikony Poloha a zabezpečení Nastavit zámek obrazovky Gesto. Nakreslete si vlastní gesto. Nápovědu můžete vyvolat stisknutím tlačítka Nabídka

14 1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky Přidání položek Nakreslete své bezpečnostní gesto. Stisknutím této ikony přejdete k ověřovacímu nakreslení gesta. Vytvoření odemykacího kódu PIN nebo hesla Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka, stiskněte ikonu Nastavení a poté ikony Poloha a zabezpečení Nastavit zámek obrazovky Gesto. Nastavte kód PIN či heslo. Uzamknutí obrazovky Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka Napájení. Odemknutí obrazovky Obrazovku aktivujete nakreslením zadaného gesta nebo zadáním kódu PIN či hesla. Pokud jste zamykání obrazovky nenastavili, přetáhněte ikonu směrem k ikoně telefonu, zpráv nebo úvodní obrazovky podle toho, na kterou obrazovku chcete přejít. Pokud je k dispozici zmeškaný hovor, místo ikony se zobrazí ikona. Přetažením ikony můžete přímo zavolat na číslo, od něhož máte zmeškaný hovor. Podržte místo na prázdném prostoru nebo na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Přidat. Zobrazí se nabídka Přidat na úv. obrazovku s několika možnostmi. Zástupci Pomůcky Složky Umožňuje přidat na úvodní obrazovku zástupce (například aplikace, záložky, kontaktu atd.). Umožňuje přidat na úvodní obrazovku pomůcky (například hodiny, přehrávač hudby atd.). Umožňuje přidat na úvodní obrazovku složky (například novou složku, složku kontakty atd.). Jednotlivé položky na úvodní obrazovce (zástupci, pomůcky) si můžete přehledněji uspořádat do složek přetáhnutím položky na požadovanou složku. Pokud si přejete přejmenovat složku, otevřete ji a podržte panel s názvem složky. Zobrazí se dialog přejmenování složky. Zadejte do něj nový název složky a text potvrďte stisknutím tlačítka OK. Změna umístění Stisknutím a podržením položky, kterou chcete přesunout, aktivujte režim přesouvání, přesuňte položku na požadované místo a položku pusťte. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje displeje položku přesuňte na jinou stránku úvodní obrazovky. Odebrání Stisknutím a podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesouvání a přesuňte položku nad kartu Aplikace. Jakmile tato karta zčervená, položku pusťte

15 Nastavení tapety Podržte místo na prázdném prostoru nebo na domovské stránce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Pozadí. Zobrazí se nové okno Vybrat pozadí z nabízející několik možností výběru. Fotografie obrázky pořízené fotoaparátem nebo stažené obrázky. Aktivní tapety seznam animovaných tapet. Galerie pozadí všechna pozadí přednastavená v telefonu. Posunutím doleva či doprava můžete vyhledávat mezi obrázky. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Vybrat pozadí. Nastavení motivu Podržte místo na prázdném prostoru nebo na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Přidat. Přejdete tak do galerie motivů, v níž si můžete vybrat ze všech přednastavených motivů. Posunutím doleva či doprava můžete vyhledávat mezi obrázky. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Zvolit motiv Karta Aplikace Seznam aplikací otevřete stisknutím tlačítka K návratu na úvodní obrazovku stiskněte tlačítko Domů. na úvodní obrazovce. Zobrazení naposledy spuštěných aplikací Seznam naposledy spuštěných aplikací otevřete podržením tlačítka Domů na úvodní obrazovce. Stisknutím ikony v okně otevřete aplikaci Úprava hlasitosti Klávesa úpravy hlasitosti Hlasitost upravíte stisknutím klávesy Zvýšit/snížit hlasitost. Pokud v době, kdy je nastavena nejnižší hlasitost (tichý režim (1) ) jednou stisknete tlačítko Zvýšit hlasitost, přepne se telefon do vibračního režimu. Stisknete-li ve vibračním režimu jednou tlačítko Snížit hlasitost, telefon se přepne do tichého režimu. Nabídka Nastavení Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, přehrávání médií a vyzváněcího tónu, stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko Nabídka a poté stiskněte ikony Nastavení Zvuk. 1.4 Seznam aplikací Seznam aplikací obsahuje všechny předinstalované nebo nově nainstalované aplikace. Seznam aplikací otevřete stiskem karty Aplikace na úvodní obrazovce. K návratu na úvodní obrazovku stiskněte tlačítko Domů Běžný režim a režim řazení Správa aplikací je možná ve dvou režimech. Mezi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka Nabídka na obrazovce se seznamem aplikací a následně stisknutím ikony Přepnout zobrazení. Běžný režim (výchozí) Režim řazení Všechny aplikace jsou seřazeny podle abecedy. Všechny aplikace jsou seřazeny podle kategorií. (1) Nastavení telefonu se bude lišit v závislosti na změnách provedených ve výchozím nastavení položky Nastavení Zvuk Vibrace telefonu

16 1.4.2 Správa kategorií Celkově je k dispozici 8 kategorií: 5 přednastavených a 3 vlastní. Výchozí kategorie jsou: Komunikace, Multimédia, Nástroje, Hry a Stahování. Režim úpravy spustíte stisknutím tlačítka Nabídka a ikony Upravit. V režimu úprav lze kategorie přizpůsobit. Přejmenování kategorie Vyhledejte kategorii, kterou chcete přejmenovat, stisknutím zobrazte nabídku možností a stiskněte ikonu Přejmenovat kategorii. Po dokončení úprav stiskněte ikonu OK. Odstranění kategorie Přidání kategorie Vyhledejte kategorii, kterou chcete přejmenovat, stisknutím zobrazte nabídku možností a stiskněte ikonu Přejmenovat kategorii. Novou kategorii vytvoříte stisknutím tlačítka Nabídka a ikon Upravit Přidat kategorii. Po dokončení úprav stiskněte ikonu OK. Můžete vybrat aplikace, které si přejete přesunout do nově vytvořené kategorie, a výběr potvrdit opětovným stisknutím ikony OK Zadávání textu Použití klávesnice na obrazovce Klávesnice se na obrazovce automaticky zobrazí vždy, když program vyžaduje zadání textu nebo čísla. Nastavení klávesnice na obrazovce Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikony Nastavení Jazyk a klávesnice Zadávání TouchPal (nebo Klávesnice Android). Zobrazí se několik možností. Styl klávesnice je možné změnit posunutím klávesnice. Úprava orientace klávesnice na obrazovce Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Úpravu lze provést také v rámci nastavení (na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikony Nastavení Zobrazení) Zadávání TouchPal Přesun aplikací mezi kategoriemi Přidání aplikace Odstranění aplikace Vyhledejte aplikaci, kterou si přejete přesunout, stisknutím jejího názvu zobrazte seznam kategorií a stiskněte požadovanou kategorii. Stiskněte tlačítko Nabídka a ikonu Přidat aplikaci. Aplikaci můžete přidat prostřednictvím služby Android market. Stiskněte tlačítko Nabídka a ikonu Odstranit aplikaci. Vyhledejte aplikaci, kterou si přejete odstranit, a stiskněte ikonu Odinstalovat. Stisknutím otevřete obrazovku nastavení zadávání TouchPal a dalších informací. Stisknutím přejdete do panelu úprav. Stisknutím zamknete resp. odemknete režim zadávání malých či velkých písmen. Stisknutím aktivujete funkci Předpovídání slov. Podržením přejdete na obrazovku změny jazyka vstupu. Stisknutím přejdete k zadání textu či čísla. Stisknutím předete k zadání režimu hlasového vstupu. Stisknutím skryjete klávesnici. Podržením přejdete do režimu vícenásobného výběru. Stisknutím přejdete na zadávání číslic, symbolů atd

17 2.1.2 Klávesnice Android Po stisknutí lze zadat text nebo číslo. Podržením na dobu přibližně 2 sekund přejdete k výběru způsobu zadávání Telefonní hovory, seznam hovorů, kontakty Telefon 2.2 Úprava textu Můžete provádět úpravy zadaného textu. Zadaný text stiskněte a podržte. Zobrazí se seznam možností Podržením vyberete písmeno s požadovaným diakritickým znaménkem. Stisknutím předete k zadání režimu hlasového vstupu. Stisknutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Stisknutím aktivujete režim zadávání velkých písmen. Vyberte požadovanou činnost ( Vybrat vše, Označit text, Vyjmout vše, Kopírovat vše atd.) Zahájení hovoru Hovor lze snadno uskutečnit pomocí možnosti Telefon. Tuto nabídku je možné otevřít jedním ze dvou způsobů: Stisknutím ikony na úvodní obrazovce. Stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem možnosti Telefon. Podržením zavoláte hlasovou schránku. Podržením přidáte dvousekundovou prodlevu. Stisknutím přidáte údaje do nabídky Kontakty. Podržením přidáte znak čekání. Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu Kontakty, Hovory nebo Oblíbené a následným stisknutím ikony. Zadané číslo je možné uložit do nabídky Kontakty stisknutím tlačítka Nabídka a poté stisknutím ikony Přidat do kontaktů nebo ikony

18 Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete jednotlivé číslice smazat stisknutím ikony. K ukončení hovoru použijte tlačítko Napájení. Mezinárodní hovor Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte podržením ikony znak +, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony. Tísňová volání Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu. Tato funkce je k dispozici bez nutnosti vložení karty SIM nebo zadání kódu PIN Přijetí nebo odmítnutí hovoru Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce Službu hlasové schránky poskytuje operátor, aby vám mohl volající zanechat zprávu, i když nejste k zastižení. Schránka funguje jako záznamník, k němuž máte kdykoliv přístup. Číslo své hlasové schránky vytočíte podržením ikony na kartě Telefon. Toto číslo lze nastavit pomocí nabídky Nastavení Nastavení hovorů Nastavení hlasové schránky. Je-li k dispozici vzkaz v hlasové schránce, na stavovém panelu se zobrazí ikona hlasové schránky. Otevřete panel oznámení a stiskněte tlačítko Nová hlasová zpráva V průběhu hovoru Během hovoru můžete stisknutím tlačítka Nabídka otevřít seznam možností. Stisknutím ikony Bluetooth lze přepínat zvuk mezi sluchátkem a reproduktorem telefonu. Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka Zvýšení/snížení hlasitosti. Stisknutím zobrazíte zadávání Dialpad. Příchozí hovor můžete přijmout přesunutím zelené ikony telefonu směrem dolů. K ukončení hovoru použijte tlačítko Napájení. Nechcete-li příchozí hovor přijmout, můžete jej odmítnout přesunutím červené ikony telefonu směrem nahoru. Volající bude přesměrován přímo do hlasové schránky, kde vám může zanechat zprávu. Vyzvánění lze ztlumit otočením telefonu vzhůru nohama nebo stisknutím tlačítka Zvýšení/snížení hlasitosti. Stisknutím této ikony hovor podržíte. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím ikony. Stisknutím této ikony hovor podržíte. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím ikony. Stisknutím této ikony aktivujete během hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete. Stisknutím této ikony otevřete seznam Kontakty nebo vybraný kontakt zavoláte. Stisknutím této ikony hovor podržíte

19 Rada: Aby bylo zabráněno nechtěné manipulaci s dotykovou obrazovkou během hovoru, je obrazovka automaticky uzamknuta po přiblížení telefonu k uchu. Po oddálení telefonu od ucha se obrazovka opět odemkne Souběžné hovory S tímto telefonem lze spravovat více hovorů najednou. Přepínání mezi hovory Po přijetí dvou hovorů stiskněte tlačítko Nabídka. V zobrazené nabídce vyberte možnost. Nyní můžete přepínat mezi dvěma linkami. Aktuální hovor je podržen a spojen je druhý hovor. Stisknutím ikony ukončíte podržený hovor. Konferenční hovor (1) Telefon disponuje funkcí konferenčního hovoru. Uskutečněte hovor s prvním účastníkem konference. Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazte seznam možností a v něm stiskněte ikonu. Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete pozvat ke konferenčnímu hovoru, a stiskněte ikonu. Účastníky můžete přidávat také ze seznamů Kontakty, Hovory a Oblíbené. Konferenční hovor zahájíte opětovným stisknutím tlačítka Nabídka a stisknutím ikony. Pokud chcete během konference vyřadit některého účastníka nebo s ním naopak mluvit soukromě, stiskněte ikonu Spravovat. Stisknutím ikony účastníka vyřadíte z konference. Stisknutím ikony přepnete na soukromý hovor s daným účastníkem a všechny ostatní hovory podržíte. Konferenční hovor se všemi účastníky ukončíte stisknutím ikony nebo tlačítka Napájení. 3.2 Hovory Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony na úvodní obrazovce a ikony Hovory. Stisknutím ikony nacházející se vpravo od kontaktu či telefonního čísla můžete rovnou uskutečnit hovor. V seznamu hovorů se vyskytují tři typy hovorů: Zmeškané hovory Odchozí hovory Příchozí hovory Stisknutím kontaktu či čísla zobrazíte informace o hovoru, podržením kontaktu či čísla zobrazíte další možnosti. Máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu Kontakty (platí pouze pro telefonní čísla) atd. Všechen obsah seznamu hovorů lze vymazat stisknutím tlačítka Nabídka a ikony Vymazat historii volání. 3.3 Kontakty Díky seznamu Kontakty máte možnost ukládání kontaktních údajů. Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na Internetu či v telefonu. Rada: Při prvním otevření seznamu Kontakty budete vyzváni k vytvoření nového kontaktu, importování kontaktů z karty SIM (podrobnostmi naleznete v části 3.3.5) nebo k synchronizaci kontaktů s jinou aplikací. (1) V závislosti na síťovém operátorovi

20 3.3.1 Správa kontaktů Seznam Kontakty otevřete stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem možnosti Kontakty. Stisknutím zobrazíte podrobné informace o kontaktu. Stisknutím otevřete panel aplikace Quick Contact. Stisknutím zobrazíte oblíbené kontakty. Podržením kontaktu zobrazíte nabídku možností. Nabídku seznamu kontaktů můžete zobrazit také stisknutím tlačítka Nabídka. K dispozici jsou tyto možnosti: Nový kontakt Možnosti zobrazení Účty Import/export Další Synchronizovat kontakty Další Odstranit kontakty Kontakty na kartě SIM Uložení nového kontaktu do telefonu. Nastavení zobrazení kontaktů například pouze kontakty s uloženým číslem, pouze kontakty určité aplikace atd. Správa nastavení synchronizace s různými účty. Import a export kontaktů na jiný telefon, kartu SIM nebo kartu microsd. Spuštění synchronizace s nastavenými účty. Výběr a odstranění kontaktů. Správa kontaktů uložených na kartě SIM Přidání kontaktu Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte tlačítko Nabídka a poté ikonu Nový kontakt. Budete vyzváni k zadání jména kontaktu a dalších údajů. Posouváním obrazovky nahoru či dolů můžete snadno přecházet mezi jednotlivými poli. Stisknutím přejdete k možnosti výběru obrázku ke kontaktu. Stisknutím odeberete přednastavené štítky této kategorie. Stisknutím přejdete k možnosti přidání nového štítku do této kategorie. Stisknutím odstraníte vybraný štítek. Stisknutím otevřete nabídku s přednastavenými štítky. Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím ikony Hotovo. Přidání a odebrání ze seznamu oblíbených Kontakt přidáte na seznam oblíbených tak, že jeho podržením zobrazíte nabídku možností a zvolíte ikonu Přidat do oblíbených. Nebo můžete stisknutím kontaktu zobrazit podrobnosti a poté stisknutím ikony přidat kontakt na seznam oblíbených (hvězdička změní svou barvu na zlatou). Chcete-li kontakt odebrat ze seznamu oblíbených, z nabídky možností vyberte položku Odebrat z oblíbených položek. Nebo můžete stisknout ikonu zlaté hvězdy na obrazovce podrobností o kontaktu

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

User manual. Uživatelská příručka

User manual. Uživatelská příručka User manual Uživatelská příručka Vodafone Group 2015. Vodafone and the Vodafone Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou logos are trade marks of Vodafone Group. Any product ochranné známky skupiny

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Smart 4 mini Uživatelská příručka

Smart 4 mini Uživatelská příručka Smart 4 mini Uživatelská příručka Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Android je ochranná známky společnosti Google Inc. Robot Android

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Upozornění Nedodržení níže uvedených pravidel a doporučení, může být nebezpečné. Přečtěte si kompletní uživatelskou příručku, před prvním použitím přístroje.

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4 Power to you Obsah 1 Vaše zařízení... 5 1.1 Tlačítka a konektory...5 1.2 Začínáme...7 1.3 Úvodní obrazovka...9 2 Zadávání textu...18 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...18

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka VF-1497 Obsah 1 Vaše zařízení... 1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...3 1.3 Úvodní obrazovka...5 2 Zadávání textu...14 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...14

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

4 Zprávy, Gmail/e-mail, Google Talk... 53 4.1 Zprávy...53 4.2 Gmail/E-mail...60 4.3 Google Talk...67

4 Zprávy, Gmail/e-mail, Google Talk... 53 4.1 Zprávy...53 4.2 Gmail/E-mail...60 4.3 Google Talk...67 EASY 8000D Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto webových stránkách si také můžete

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách www.alcatelonetouch.com. Na těchto webových stránkách si můžete rovněž přečíst

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce.

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Lenovo A8-50 Uživatelská příručka V1.0 Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Kapitola 01 Přehled zařízení Lenovo A8-50 1-1 Vzhled 1-2 Tlačítka 1-3

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Rozšířená uživatelská příručka

Rozšířená uživatelská příručka X8 Rozšířená uživatelská příručka Obsah Uživatelská podpora...5 Uživatelská příručka v telefonu...5 Aplikace uživatelské podpory...5 Zažijte více. Zjistěte jak...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Zapnutí

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4G Vodafone Power to you 1 Obsah 1 Vaše zařízení... 4 1.1 Tlačítka a konektory...4 1.2 Začínáme...6 1.3 Úvodní obrazovka...8 2 Zadávání textu...17 2.1 Používání klávesnice

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Stručná příručka. Česky - CJB32Q2ALASA

Stručná příručka. Česky - CJB32Q2ALASA Stručná příručka Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon Alcatel ONE TOUCH 6030D. Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu maximálně spokojeni. Důležité: Telefon

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Stručná příručka 4010X 4010D. Váš mobilní telefon. 1.1 Tlačítka a konektory. Čeština - CJB26NAALASA. Snímač vzdálenosti.

Stručná příručka 4010X 4010D. Váš mobilní telefon. 1.1 Tlačítka a konektory. Čeština - CJB26NAALASA. Snímač vzdálenosti. 4010X 4010D Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com. Na těchto webových stránkách

Více

Tento dokument je sdílenou uživatelskou příručkou pro model one touch 997/one touch 997D obsahující na příslušných místech informace o duální SIM.

Tento dokument je sdílenou uživatelskou příručkou pro model one touch 997/one touch 997D obsahující na příslušných místech informace o duální SIM. 997 997D Poznámka: Tento dokument je sdílenou uživatelskou příručkou pro model one touch 997/one touch 997D obsahující na příslušných místech informace o duální SIM. Obsah Bezpečnost a používání...5 Obecné

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Tento návod doplňuje příručku Rychlý návod k použití, kterou jste obdrželi společně

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Váš HTC Explorer Uživatelská příručka

Váš HTC Explorer Uživatelská příručka Váš HTC Explorer Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme HTC Explorer 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 14 Zadání kódu PIN 15 Pohybu prstů 15 První nastavení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka PLAY Rozšířená uživatelská příručka Obsah Důležité informace...6 Android popis systému...7 Aplikace...7 Začínáme...8 Uvedení do provozu...8 Zapnutí telefonu...9 Zámek obrazovky...9 Průvodce nastavením...9

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více