PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová"

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis Autorka: Kamila Kratochvílová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA II. STUPNI ZEM PIS 1. Mobilní sv t 1.1. P edstavení kurzu, tutorky a ú astník Úvodní slovo pro studenty Milí ú astníci kurzu, práv jste se p ihlásili do kurzu "Využití mobilních technologií na II. stupni - zem pis". Co jsou vlastn mobilní technologie? Ve školním prost edí se nej ast ji setkáme s chytrými telefony a tablety, které naši žáci asto um jí ovládat lépe než my. Dále sem pat í r zné druhy te ek, hybridních za ízení, brýlí, mobilní sí (WiFi)... Mobilní aplikace jsou trendem dalších let. Uživatelé cht jí být mobilní, šet í jim to as, v podstat všechna tato za ízení jsou neustále online. Existují již nap. i chytré hodinky, jejich výrobci spolupracují s velkými automobilkami jako jsou Mercedes Benz i Nissan a informují uživatele nap, o tom, zda je v z uzam en, kolik má paliva nebo kde se nachází na parkovišti. U velkých nákupních center jist užite ná pomoc, pokud Vaše auto nejde na dálku rozsvítit dálkovým ovlada em.:) Cílem tohoto kurzu je seznámení se s technologiemi, p edevším tabletem, které je možné využít p i výuce zem pisu na základní škole. Ukážeme si dostupné aplikace a internetové zdroje, které mohou obohatit a zpest it výuku zem pisu. V rámci e-learningového kurzu budete mít možnost si po celou dobu kurzu zap j it tablet a vše si prakticky vyzkoušet. Strana 1

3 P edstavení tutorky Jmenuji se Kamila Kratochvílová a vystudovala jsem u itelství pro st ední školy, obor n mecký jazyk a zem pis. Již v záv ru svých studií jsem za ala u it na naší základní škole. A koli jsem nikdy necht la u it "puber áky" na druhém stupni, p irostli mi k srdci. Proto u ím práv zde a velmi m to baví :). Již dva roky p sobím na naší škole také jako výchovná poradkyn. Mezi mé koní ky pat í cestování, film, dobré jídlo a moje dv malé d ti. V ím, že tento e-learningový kurz nás vzájemn inspiruje a obohatí p i naší práci. T ším se na Vás Struktura kurzu Kurz je ur en u itel m základních škol, kte í cht jí zpest it svoje hodiny a inspirovat sebe i ostatní. Kurz je rozd len do ty týdn, v každém týdnu se Vám otev e jedna kapitola. Krom prvního týdne na Vás eká v každém týdnu jednoduchý úkol, který budete odevzdávat prost ednictvím diskuzního fóra. Budu ráda za Vaše názory, post ehy a p ipomínky a vzájemnou inspiraci. Podmínkou úsp šného zvládnutí tohoto e-learningového kurzu je odevzdání alespo dvou úkol a aktivní ú ast v diskuzích :) Mobilní za ízení jako nový fenomén dnešní doby (tablety, chytré telefony) éra post-pc Co jsou mobilní za ízení a pro za ínají být fenoménem dnešní doby? V úvodu této kapitoly bych ráda použila jedno zajímavé video od firmy Intel, které p ináší ur itý pohled do naší pedagogické budoucnosti (dle mého názoru již docela blízké). Strana 2

4 Video: Bridging Our Future, envisioned by Intel ( P emost ní naši budoucnosti, v p edstav Intelu). Co si máme p edstavit pod pojmem mobilní za ízení? Pokud se podíváte do Wikipedie na jejich definici, tak naleznete toto krátké vysv tlení: Mobilní za ízení nebo p enosné za ízení je malý p enosný elektronický bezdrátový p ístroj s vlastním napájením s r znými aplikacemi. asto je vybaven dotykovým displejem a/nebo miniaturní klávesnicí. Jsou oblíbené u t ch, kte í pot ebují využívat n které funkce b žného po íta e, avšak v prost edí, kde by to nebylo praktické. Tedy jednoduše: Je to za ízení, které si mohu nosit všude s sebou a umožní mi adu funkcí, které mi nabízí b žný po íta. Tady se nabízí hned n kolik otázek: Co je to dnes b žný po íta? Co mi nabízí? Pokusím se podívat nejd íve na první otázku: Co je to dnes b žný po íta? Tak jist mnohé z vás napadne klasické stolní PC. Je to jist pravda, ale dnes je to již mnohem ast ji spíše notebook (netbook (dnes již pomalu mizející), ultrabook), který umož uje již první mobilitu (možnost vzít si ho n kam jinam pohyb po škole, byt, chalup...). Ovšem dnes již za po íta e pokládáme i jiná za ízení. T mi jsou nap. tablety a chytré telefony - za ízení, která nám poskytují podobné i stejné funkce + ale i n co navíc. Tady je vhodné si zodpov d t druhou otázku. Co mi nabízí? Po íta je za ízení na práci s informacemi. Umož uje nám je vytvá et, upravovat, ukládat, vyhledávat, sdílet... To vše spl ují i mobilní za ízení, ale p idávají adu zajímavých aspekt a funkcí navíc. Jaké to jsou? komunikace - telefonování, SMS, MMS, chat (instant messaging), internetová telefonie (VoIP) a videohovory, sociální sít p ístup k internetu a jeho službám prakticky odkudkoliv rozší ená realita (augmented raelity) Strana 3

5 fotoaparát videokamera hlasový záznamník okamžitá možnost prezentace (fotek, videí, audia...) sdílení praktické nástroje a aplikace usnad ující život a naši práci (vodováha, svítilna, jízdní ád, tlumo ník...) Obrázek: Interaktivní prohlížení rentgenu pacienta (Zdroj: nákupy a platby tvorba a úprava dokument (texty, tabulky, prezentace...) ovládání v cí (internet v cí) a další... Obecn práv mobilita a neustálá možnost p ístupu k internetu za íná nabývat na Strana 4

6 d ležitosti v našich životech. Tomu se p izp sobují ( i spíše nám umož ují) i dnešní za ízení jako jsou práv "chytré telefony" tzv. smartphony, tablety a další... Díky nastupujícímu významu mobilních za ízení se hovo í o tom, že za ínáme vstupovat do tzv. éry "post-pc". Doby, kdy "klasické" po íta e za ínají ustupovat práv mobilním za ízením. Klesá jejich prodej a naopak výrazn nar stá prodej tablet a chytrých telefon... Programy se p esouvají do tzv. "Cloudu", kde jsou pak p ístupné z r zných za ízení (mobilních i "klasických") spole n s daty jejich uživatel. Cloud Computing - Autor: Sam Johnston, CC-BY-SA Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Nové opera ní systémy (OS) Pokud se podíváme do Wikipedie, m žeme si p e íst, že: Opera ní systém (OS) je v informatice základní programové vybavení po íta e (tj. software), které je zavedeno dopam ti po íta e p i jeho startu a z stává v innosti až do jeho vypnutí. Jednoduše e eno "software, který nám oživuje náš hardware a my ho tak Strana 5

7 m žeme používat". Ve sv t "b žných po íta " se jist setkáváte s OS: Microsoft Windows patrn v tšina z Vás Obr. 1: Windows 8 Apple OS X n kte í z Vás, po íta e s nakousnutým jablkem Obr. 2: OS X Lion Distribuce Linuxu n kte í z Vás, ti, co mají rádi tu áka nap. Ubuntu, Red Hat... Strana 6

8 Obr. 3: Linux - distribuce UBUNTU Zastoupení OS: Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013), Zdroj: StatCounter Sv t (únor únor 2013) Strana 7

9 R ( ervenec únor 2013) Když se ale podíváme na sv t mobilních za ízení (chytré telefony a tablety), situace se nám výrazn zm ní. Objeví se ada nových OS. Zastoupení Mobilních OS: Sv t únor 2012 Sv t únor 2013, Zdroj: StatCounter Sv t únor 2012 Strana 8

10 Sv t únor 2013 Zdroje: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Obr. 1: Windows 8 Preview Menu, Autor: Ceo1O17, CC-BY, Obr. 2: OS X Lion, Autor: paz.ca, CC- BY, Obr. 3: Ubuntu 12.04, Autor: webercraigm, CC- BY, Mobilní OS Mezi mobilní OS dnes nej ast ji adíme: Android - pat í firm Google ios - vytvo ený firmou Apple Windows Phone - vytvo ený firmou Microsoft další: BlackBerry (RIM), Firefox OS (Mozilla), Ubuntu OS (Canonical), Bada (Samsung)... Pokud porovnáme po adí mobilních OS dle rozší ení na mobilních telefonech a tabletech je situace následující : Mobilní telefony: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Strana 9

11 Tablety: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Nové zp soby ovládání/komunikace Dosud asi nej ast ji používáte p i práci nap. s po íta em myš (touchpad) a klávesnici. Ale dnes již to není jediný zp sob. Pokud vlastníte n jaké dotykové za ízení, jako je práv telefon, tablet, ale t eba dnes i notebook/ultrabook i all-in-one po íta, využíváte místo nich dotek. A asto i další zp soby, které se pokusím p edstavit práv v této ásti. Volím zám rn ukázková videa, kde je vše názorn p edstaveno. Strana 10

12 Budou to: Dotek Gesta Pero (stylus) Hlas Dotek Jak už z názvu "dotyková" za ízení vyplývá, je to základní zp sob jejich ovládání. Kdo n kdy zkusil, zjistí, že je to velmi snadné a pohodlné (a ovládnutí je jist mnohem snazší než u takové po íta ové myši - d ti i sta í lidé jsou schopni okamžit používat). Dotek je opravdu velmi p íjemný a intuitivní. První ukázkou je ovládání dotykový telefonu Samsung Galaxy S III, které zárove p edstaví i následující ovládání v podob gest. Gesta Jak již bylo v první ukázce p edvedeno, lze používat k ovládání i r zná gesta, následující video p edstaví ovládání tabletu ipad2 pomocí gest. Strana 11

13 Pero (stylus) Telefon Tablet Hlas Hlasové vyhledávání Google Strana 12

14 Hlasová asistentka Siri Apple Google glass chytré brýle od Googlu jsou dalším mobilním za ízením, které náleží do tzv. nositelné elektroniky (brýle, hodinky, náramky...). Jsou to nová "chytrá" za ízení, která budeme nosit na svém t le. Co nám mohou nabídnout, nám m že p edstavit nap. následující video. Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY V tomto týdnu vás žádný úkol, krom vypln ní dotazníku a reakce na návrh oslovování ve fóru, ne eká. Využijte ho k "ošahání" si vašeho tabletu a k obeznámení se s ním. V p íštích týdnech zjistíte, jakým užite ným pomocníkem se m že tablet ve výuce stát. 2. Mobilní aplikace Zem pisných aplikací, které jsou k dispozici k volnému i placenému stažení, je na trhu již velké množství. N které z nich jsou opravdu velmi zajímavé a mohou obohatit a zpest it výuku zem pisu ve škole. Díky široké nabídce aplikací je hledání a nalezení té správné asov velmi náro né. P ed samotným použitím aplikace v hodin je nutné si aplikaci vyzkoušet a v d t, co je možné od ní o ekávat, aby nedošlo k narušení p ipravené hodiny. Zajímavé je, že aplikace, která nám m že p ipadat jako velice jednoduchá, m že žáky velmi zaujmout a naopak. Strana 13

15 2.1. Aplikace Zem pis eské republiky Popis aplikace Aplikace Zem pis eské republiky je ur ena pro žáky základní školy a jejím cílem je zábavnou formou procvi it povrch, eky, m sta a kraje eské republiky. Je možné ji použít u jednotlivc, dvojic i skupin. Je vhodná k zakomponování do hodiny, je možné ji ale využít i k domácímu studiu. Protože se zatím jedná o betaverzi, n kdy se stane, že aplikace p estane pracovat, sta í potom jen zmá knout tla ítko OK a aplikace se znovu rozb hne Práce s aplikací Po spušt ní aplikace se zobrazí hlavní menu, které nabízí výb r tématu v ráme ku - m sta, eky, povrch a kraje eské republiky. Ráme ky jsou aktivní, po kliknutí na n se objeví vybrané téma. Pojmy daného tématu se vždy generují náhodn. Strana 14

16 M sta Téma M sta nabízí procvi ení v tších m st na map R. Aby se p edešlo pocitu neúsp chu p i neznalosti n jakého m sta, m že žák použít tla ítko p esko it a není stresován nar stajícím po tem chyb. Žáci ur ují následující m sta: Most, Praha, Pardubice, Kolín, Ostrava, Cheb, Ž ár nad Sázavou, Liberec, eský Krumlov, Litom ice, Znojmo, T ebo, B eclav, Žatec, Plze, Chomutov, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Aš, Mladá Boleslav, Opava, Karlovy Vary, eské Bud jovice, M lník, Ústí nad Labem, D ín, Zlín, Domažlice, Brno. Strana 15

17 2.1.4 eky Téma eky obsahuje nejv tší eské eky, po kliknutí na eku se zobrazí celý její tok, eka je aktivní v celé své délce, je tedy možné kliknout kdekoli. Op t je v nabídce tla ítko p esko it. Aplikace nabídne následující eky: Sázava, Plou nice, Berounka, Oh e, Labe, Orlice, Svratka, Svitava, Dyje, Lužnice, Jihlava, Úhlava, Odra, Malše, Morava, Jizera, Radbuza, Vltava, Mže Povrch Téma Povrch je ur eno k procvi ení nejv tších horopisných celk eské republiky. Op t nabízí tla ítko p esko it. U tématu Povrch ur ujete tyto pojmy: eský kras, Smr iny, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Beskydy, Ž árské vrchy, eskomoravská vrchovina, Krkonoše, Bílé Karpaty, Nízký Jeseník, Jizerské hory, eský ráj, Lužické hory, eské st edoho í, Krušné hory, Šumava, Kralický Sn žník. Strana 16

18 Kraje Téma Kraje eské republiky obsahuje skupiny pojm vždy pro ur itý kraj. Po kliknutí na kraj se objeví tabulka s pojmy. P i kliknutí na správnou dvojici se dvojice zabarví stejnou barvou. P i správném ešení z stane tedy vypln ná tabulka s barevn odlišenými dvojicemi a je možné provést zp tnou vazbu nebo o pojmech dále hovo it. V této ásti aplikace vidím úskalí v tom, že pokud se nejedná o p írodní celky apod., mohou n které pojmy v pr b hu asu zastarat, zmizet z mapy nebo zaniknout (nap. podniky i firmy) P íklady dostupných aplikací Solar System 3D V této kapitole jsem pro Vás p ipravila jedenáct zajímavých aplikací, které jsem sama vyzkoušela a mohou zpest it výuku zem pisu. Zvlášt k vesmírným aplikacím existuje eda alternativ, je tedy na Vás, kterou si vyberete. U všech aplikací doporu uji si aplikaci p ed použitím v hodin pe liv projít, aby nedošlo k tomu, že až v hodin zjistíte, že aplikace, jejíž náhled vypadal zajímav, nefunguje podle Vašich p edstav nebo je pro použití v hodin nezajímavá apod. V aplikaci Solar System 3D si prohlédnete 3D modely planet Slune ní soustavy a jejich m síc a Slunce. V nabídce (GO TO) si vyberete, kterou planetu chcete zobrazit, posunutím prstem ji rozto íte a m žete si ji prohlédnout ze všech stran. Poslechnout si m žete i zvuky Slunce a všech planet. Strana 17

19 Je zde také možnost prolétnout se vesmírem jako ve vesmírné lodi :) GeoTrain: vlajky, hlavní m sta Prost ednictvím této aplikace si m žete formou zábavných test otestovat své znalosti ze zem pisu Hlavní m sta Quiz (CZ) Zem pisný kvíz je nau ná aplikace s r znými úrovn mi obtížnosti na procvi ení hlavních m st celého sv ta. V nabídce vyberete, zda se chcete u it i hrát. V sekci u it vyberete sv tadíl, který chcete procvi it. V p ípad špatné odpov di se objeví odpov správná. Strana 18

20 V sekci hrát je deset úrovní obtížnosti, které se postupn odemykají, v každé je 20 otázek. Po spušt ní pomocí tla ítka start nabíhají otázky a b ží asový limit. Špatnou odpov je možno si opravit. Každou úrove je možno opakovat a vylepšit si tak skóre. Další úrove obtížnosti se totiž otev e až po spln ní p edchozí úrovn v ur itém asovém limitu Amazing Space Journey Aplikací podobného rázu je spousta, tuto jsem vybrala jako p íklad. M žete si v ní prohlédnout Slune ní soustavu, Slunce, planety a jejich satelity v p kných detailech. Posouváním prstem se pohybujete ve Slune ní soustav, u planet s m sícem je možné zobrazit otá ení planety kolem své osy a ob h jejího satelitu. Ve spodní ásti je nabídka planet a m síc, u každé je ikonka info Geography Quiz 3D Zábavná a nau ná hra pro fanoušky zem pisných kvíz a závodních her. Prost ednictvím kvízu s otázkami a odpov mi získáváte nové zem pisné poznatky a sout žíte s hrá i po celém sv t. Strana 19

21 Google Earth pro Android Google Earth pro Android Vám umožní procestovat celý sv t n kolika posunutími prstem. Prost ednictvím integrovaného zobrazení Street View Map Google se m žete procházet po ulicích, prohlédnout si r zná místa a objekty. V Galerii Earth naleznete zajímavé mapy zachycující nap. aktuální zem t esení, turistické trasy, prohlídky m st a další zajímavosti. Aplikace obsahuje také virtuální prohlídky r zných míst na celém sv t, 3D modely vybraných m st, nap. San Francisca nebo íma. Aplikaci podporují všechna za ízení Android vyrobená v roce 2010 nebo pozd ji ve verzi OS 2.1 nebo nov jší s displejem s normálním nebo vysokým rozlišením. Strana 20

22 Street View v mapách Google Díky aplikaci Street View v Mapách Google si m žete prohlížet sv t, jako byste se v n m procházeli.aplikace nabízí panoramatické pohledy v mnohem m stech a státech v r zných ástech sv ta. Služba byla uvedena v roce 2007 v USA a postupn se rozší ila i do dalších kontinent. Pohledy jsou snímány pomocí automobil, nep ístupná místa pomocí t íkolek, sn žných sk tr apod. V každém voze je 9 sm rových kamer (fotoaparát ), GPS jednotky, lasorová m idla apod Earth now Aplikace Earth Now od NASA zobrazuje data z v deckých satelit, zahrnuje nap. teplotu vzduchu na celé Zemi, stav ozónu nebo hladinu oceán. Vytýkáno jí je, že teplota je uvedena pouze ve stupních Fahrenheita a pro Evropana jsou tudíž nicne íkající Google mapy Strana 21

23 Aplikace Google mapy usnad uje a urychluje navigaci na cestách, najdete zde nejzajímav jší místa ve m st a všechny pot ebné informace o tom, jak se k nim dostat. Aplikace obsahuje komplexní a p esné mapy 200 zemí, GPS navigaci s hlasovým navád ním, plány m stské dopravy a mapy více než 800 m st, aktuální dopravní informace, funkci Street View a snímky interiér restaurací, muzeí apod Mapy.cz Aplikace Mapy.cz nabízí možnost stažení mapy celé eské republiky. M žete ji tak využívat na místech, kde je velmi slabý nebo žádný signál. Obsahuje turistické mapy v etn cyklotras, zajímavosti a tipy na výlety, restaurace, bankomaty, ubytování, ú ady v míst, kde se nacházíte apod. Nová verze obsahuje i zimní mapu v etn plánova e tras pro b žka e a kompas. Strana 22

24 2.4. Úkol: Projd te si nabídku mobilních aplikací na Google Play a najd te tu, která vás zaujala2.2 a kterou byste mohli využít, pop. již využíváte, ve svých hodinách. O nápady jejího využití se, prosím, pod lte. Zárove také napište, zda jste se setkali s n jakými zápory aplikace. Doporu it m žete samoz ejm také aplikace, které nebyly vytvo eny p ímo k výuce angli tiny (jako nap. mnou zmín né stopky), ale dají se do výuky zakomponovat a zpest it ji. 3. Multimediální využití tabletu 3.1. Co je tablet? Tablet je za ízení mezi notebookem a chytrým telefonem, hodí se na internet, , hraní her, sledování videa i poslech hudby, není ale p íliš vhodný pro dlouhodob jší práci nebo psaní bez p ídavné klávesnice. Jedná se o malý tenký po íta s dotykovým displejem s úhlop í kou b žn 7-10 palc (18-25 cm). Tablety se u nás t ší ím dál v tší oblib. Trh nabízí množství model od nejr zn jších výrobc, ceny nejlevn jších tablet se pohybují okolo dvou tisíc korun. Tablet nabízí nep eberné množství funkcí a aplikací. Dnešní tablety b ží na t ech platformách Android, Windows a ios. Systém ios najdete výhradn na tabletech Apple ipad; v tšinu ostatních tablet pohání Android. V tšina tablet vydrží na baterie déle, než jste zvyklí nap íklad u notebooku, tablety s dokovací klávesnicí dokážou díky p ídavné baterii b žet i p es 18 hodin Texty a prezentace Wordle Wordle je online aplikace, která umož uje tvorbu "slovních mrak ". M žete vkládat Strana 23

25 v ty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvo íte fantastický obrázek nebo odkaz z adresního ádku webového prohlíže e. A vytvo íte tak "mrak" nejfrekventovan jších slov z této stránky. Sta í jen kliknout na CREATE, vložit do n kolika ádk slova i ást textu a potvrdit. Pomocí tla ítka RANDOMIZE m níte vzhled obrázku. Wordle lze v hodin využít nap. tak, že necháme žáky nadiktovat slova k danému tématu a zapisujeme je p ímo do wordle. Poté vytvo íme "oblak" a žáci mohou dále slova komentovat a diskutovat k danému tématu. Další podobné aplikace: aplikace nejen zobrazí slova podle frekvence v textu, ale také vyhledá k zvolenému slovu ilustra ní obrázky a vytvo í myšlenkovou mapu slov p íbuzných (v angli tin ) Google dokumenty P i vyslovení pojmu kancelá ské aplikace se každému jist vybaví sada aplikací Microsoft Office. K dispozici je dnes ale i n kolik dalších alternativ, nap. OpenOffice.org, který m žete používat zdarma. Velmi zajímavou sadou aplikací pro tvorbu dokument, tabulek a prezentací je Google Docs od spole nosti Google. Je poskytovaná on-line, tedy p ímo v prost edí webu. Kdekoli je internet, máte tedy k dispozici sadu kancelá ských aplikací. K tomu, abyste mohli tuto sadu aplikací používat, sta í, když se na stránce docs.google.com zaregistrujete. Google Dokumenty nabízejí t i základní aplikace - dokumenty, tabulky a prezentace. Strana 24

26 Prost edí pro psaní a úpravu text je jednoduché a p ehledné. V horní lišt obrazovky najdete známé volby Soubor, Upravit, Vložit apod. Dále jsou zde umíst né odkazy Náhled, Tisk, Sdílet apod. I prost edí pro vytvá ení tabulek a prezentací je velmi jednoduché. Do tabulek lze p idávat r zné typy graf a stejn jako u textových dokument lze vytvo enou tabulku exportovat nap. do MS Office, OpenDokumentu, prostého textu nebo pdf In Note Další aplikací pro Android ve služb Google Play je aplikace InNote, která slouží k psaní poznámek, ke kterým m žete p idat obrázek i zvukový záznam. Poznámky m žete vytvo it snadno a p ímo Vaším prstem nebo pomocí klávesnice. Na jednom listu m žete p idat vyfocené práce žák, mapy, obrázky z galerie i hlasový záznam. Tuto aplikaci lze hned sdílet. Z postranní lišty zvolíte typ "tužky" a tlouš ku áry, na list m žete vložit fotku, obrázek i mapu nebo nahrát zvukový záznam. Po stisknutí erveného kole ka se spustí nahrávání Prezentace Vedle již zmín né prezentace v google dokumentech stojí za zmínku jist také prezentace Powerpoint a Prezi. Strana 25

27 V našem kurzu bych se ráda zastavila u prezentace Prezi. Prezi nezná klasický systém slide, je to plátno, kam seskupíte všechny své myšlenky. Po ploše voln rozmístíte texty, obrázky, videa i audio, dokonce i nak ivo nebo svisle, co není d ležité, zmenšíte apod. Vznikne tak ím dál více používaná myšlenková mapa. Zpo átku se Vám to m že zdát chaotické, ale celkové schéma je p ehledné a Prezi si jist oblíbíte, pokud nechcete vytvá et pouze klasické prezentace nebo pokud máte nápady, které pot ebujete voln rozmístit a teprve pozd ji uspo ádat. Pokud se zaregistrujete jako u itel, máte v Prezi (EDU Enjoy) více možností, nap. tvorbu neve ejných prezentací, 500 MB prostoru. Musíte mít s Vaší doménou školy (nap. Po zaregistrování již m žete za ít prezentace vytvá et. Nejprve zvolíte téma, ve kterém chcete prezentaci vytvá et Foto Fast Burst Camera Chytré telefony i tablety jsou ím dál oblíben jší i jako fotoaparát. Focení tabletem je velmi jednoduché. Fotit m žete d ní p ed sebou, sami sebe i plochu tabletu. Snímky se ukládají v Galerii, odkud lze foto odeslat komukoliv e- mailem nebo jen sdílet na Facebooku, G+ i jiných sociálních sítích. Fast Burst Camera je aplikace na každé Android za ízení, která za jedinou sekundu po ídí dokonce až t icet fotografií. Sta í jen podržet prst na spoušti a telefon zaznamená snímky v rychlém sledu za sebou. Vy si pak vyberete ten nejlepší, ostatní smažete Rozší ená realita Rozší ená realita (RR) (n kdy také augmentovaná nebo argumentovaná realita) je ozna ení používané pro reálný obraz sv ta dopln ný po íta em vytvo enými objekty. Jinak e eno jde o zobrazení reality (nap. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné p idání digitálních prvk (t eba informací o daném objektu). Augmented Reality Solar System Aplikaci naleznete v obchod Google Play zde. Obrázky pro vytišt ní pak zde. Strana 26

28 Paper Camera Aplikace Paper camera si m žete stáhnout z Google play. Takto upravit m žeme nap. fotky sv tových metropolí a žáci zábavnou formou hádají, o co se jedná Fotoaparát Zoom FX Bez p íslušné aplikace fotoaparát na tabletu ani na smartphonu nic nevyfotí. Velmi dob e hodnocená aplikace je nap. Fotoaparát Zoom FX, která je voln ke stažení také na Google play. Pomocí této aplikace lze nejen fotit, ale také nahrávat videa, vyfocené snímky upravovat, o ezávat, vložit do ráme ku a pod. Velkou výhodou je také zoom. Strana 27

29 QR Droid (CZ) V dnešní dob nemusí fotoaparát ve smartphonu i tabletu sloužit pouze k vytvá ení fotografií, ale také ke tení tzv. QR kód, se kterými se setkáme dnes tém všude. Jsou v nich schované vizitky, webové stránky, vzkazy nebo si díky nim m žeme zaplatit nap. fakturu. Jedna z t chto aplikací je nap. QR Droid - zde si m žeme QR kód i vytvo it - nap íklad vizitku, kontakt - a komukoliv odeslat i nasdílet. Možností jak využít QR kódy ve výuce je mnoho. Do QR kódu lze vložit ísla, text, URL odkaz, nebo GPS sou adnice. Pro školní využití je asi nejd ležit jší text, GPS sou adnice a odkaz, p ípadn video. QR kódy se dnes b žn využívají v médiích, nalezneme je v ad asopis, firem, MF Dnes je nap. používá u po así a uživatel je p esm rován na stránku s aktuální p edpov dí po así. Pro tvorbu kódu je pak možné užít jednoduchý software - nap. Kaywa (http://qrcode.kaywa.com/) nebo výše uvedené. Výsledkem je obrázek, který je možné vložit do textového dokumentu nebo na webové stránky. P íklady využití v zem pise: Žáci dostanou pracovní list, na kterém bude QR kód, který je zavede k ur itému místo pomocí GPS sou adnic. M že jít o hledání dalších QR kód a pln ní úkol nebo o hledání ur itých bod v krajin. Strana 28

30 Pomocí QR kód m žeme žák m také zpest it návšt vu muzea, zámku, hradu apod., kdy žáci mohou hledat pomocí QR kódu díla, nebo dopl ující informace k prohlídce. Dalším p íkladem je pracovní list, na kterém další informace zprost edkujeme práv QR kódy, jednak ušet íme místo, jednak m žeme velmi rychle aktualizovat informace nap. o po tu obyvatel apod Panoramatické fotografie Do fotografie mohou žáci zapisovat názvy kopc, v p ípad m stské krajiny názvy významných budov. Pro zakreslování do fotografie nebo zapsání úkol pro žáky je výborná aplikace Skitch. B hem chvilky vytvo íte n kolik jednoduchých úkol. Nap. pojmenuj ozna ené vrcholy, ozna vrcholy, jejichž název je správný apod Audio Pokud nevyžadujeme video, sta í po ídit audio nahrávku.vytvo ení audio záznamu na tabletu je velice jednoduchou záležitostí a nevyžaduje zvláštní technickou zru nost i nadání. Záznam hlasu lze využít p i zadávání prací i úkol, které m žeme žák m pomocí zvukového záznamu poslat nap. na . Zárove m žeme jejich práce tímto zp sobem hodnotit nebo komentovat. Tablet nám umož uje velmi jednoduše verbální projev nahrát a posléze ho pustit tak, aby žák získal p edstavu, jak ho slyší ostatní, a mohl zaznamenat své silné a slabé stránky. K nahrávání audia b hem hodiny lze použít aplikaci Smart Voice Recorder, který umož uje vytvo it dlouhé a vysoce kvalitní audio nahrávky Video Video je ideálním prost edkem k za len ní do výuky. V dnešní dob je audiovizuální technika b žn dostupná a cenov p ijatelná. Video m žeme vytvo it pomocí videokamery, mobilním telefonem, tabletem i fotoaparátem. Strana 29

31 Za azení tabletu do výuky nám umož uje mít kameru neustále k dispozici, tablet je lehký, neustále p ipojen k internetu, m žeme tady s videem ihned pracovat a, jak jsem již zmínila v úvodu kurzu, baterie vydrží relativn dlouho, m žeme tedy natá et celou hodinu. Výzkumy v osmdesátých a devadesátých letech minulého století ukázaly, že využití videa p i výuce probouzí v žácích pozitivní p ístup k u ení. Hodina by samoz ejm nem la být sestavena pouze z použití videa, na 1. stupni se žáci dokáží soust edit asi 8 minut, na 2. stupni p ibližn 15 minut. Pro zem pis je výborné využití youtube.com, kde jsou tisíce zem pisných videí - slune ní soustava, výbuch sopky, p elidn ní... Doporu uji nap. videogalerii pana Jind icha Poláka, kterého na Youtube najdete pod nickem zsjindra. Užite ným odkazem je také portál kde m žete zhlédnout, jak se u í nap. zem pis na jiných školách a inspirovat se ve virtuálních hospitacích Teaching ideas Na webových stránkách Teaching ideas m žeme nalézt adu zajímavých videí, pro zem pis je nap íklad velmi p kné video Made in Australia - k videu jsou zde p ipsané i informace, jak jej lze využít i v jiných p edm tech Virtuální prohlídka Pomocí virtuální prohlídky si dnes m žeme prohlédnout muzea, m sta, p írodní památky, chrán né oblasti i muzea. Virtuální prohlídka Moravský Kras. Virtuální prohlídka Vltava. Strana 30

32 Video jako motivace Video m žeme použít v úvodní ásti hodiny jako motivaci i k prezentaci u iva. D ležité je vybrat vhodné video, aby záb ry nebyly u témat jako nemoce, hladomor, války apod. pro žáky šokující. Krátké video m žeme sami nato it velmi snadno pomocí tabletu a ukázat tak žák m nap. zajímavý jev v okolí školy apod. a doplnit ho vhodným komentá em, otázkami k výuce apod. Sami žáci mohou také nato it video jako zajímavý domácí úkol Interaktivní materiály V této kapitole bych Vám ráda p edstavila interaktivní materiály, které mohou do výuky p inést motivaci k u ení, aktivní zapojení do výuky, názornost a zábavu. Na eském trhu bohužel neexistuje kompletní voln dostupná interaktivní výuková ada, škola tedy m že interaktivní materiály zakoupit, což není levná záležitost a je nutné zakoupit v tšinou multilicenci a ješt pak ne všechny materiály využijeme. Nakladatelství, která p ipravují interaktivní u ebnice jsou v eské republice nap. Fraus nebo Nová škola, ale finan ní náro nost je zna ná. Možností je tedy vytvo it materiály své nebo využít online p ístupné materiály na webu. Dostupné již vytvo ené materiály naleznete nap na: DUM RVP Edubazar Eduribbon Zajímavé online materiály jsou následující: Sv t v pohybu Zdroj: Vítej na Zemi Strana 31

33 Zdroj: Hra o Zemi Zdroj: 4. Vzájemná inspirace a nápady V této kapitole by byl jist povolan jším odborníkem m j milý kolega Mgr. Martin Lána, který je velkým fanouškem internetu a od kterého mám v tšinu odkaz. D kuji mu tímto za inspiraci a doufám, že se inspirujete i Vy :) 1. Solar Explorer 2. Google Sky Map 3. Stellarium Mobile 4. Aladin 5. Moon 3D 6. mapy.cz (p edevším pro historické mapy) 7. Google Earth Napsat vzkaz a odeslat ho pomocí objekt na map :o) online ze testy Vítejte na Zemi (environmentalistika) Ekologie, Google historický vývoj (pralesy, zaledn ní...) (http://www.google.com/earth/outreach/tools/earthengine.html - mapování) animaci všech bezmála meteorit, které lidé kdy zaznamenali. 19. https://plus.google.com/u/0/communities/ Komunita na sociální síti G+ v novaná Z JPB - jind ich polák blog: Jak na regionální geografii IV. vzd lávání prost ednictvím blízkého regionu (náš mikroregion) JPB - jind ich polák blog: Geografie v mezip edm tových souvislostech IV. - geografie a matematika Google Maps Mania MapMaker Page Map Strana 32

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více