PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová"

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis Autorka: Kamila Kratochvílová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA II. STUPNI ZEM PIS 1. Mobilní sv t 1.1. P edstavení kurzu, tutorky a ú astník Úvodní slovo pro studenty Milí ú astníci kurzu, práv jste se p ihlásili do kurzu "Využití mobilních technologií na II. stupni - zem pis". Co jsou vlastn mobilní technologie? Ve školním prost edí se nej ast ji setkáme s chytrými telefony a tablety, které naši žáci asto um jí ovládat lépe než my. Dále sem pat í r zné druhy te ek, hybridních za ízení, brýlí, mobilní sí (WiFi)... Mobilní aplikace jsou trendem dalších let. Uživatelé cht jí být mobilní, šet í jim to as, v podstat všechna tato za ízení jsou neustále online. Existují již nap. i chytré hodinky, jejich výrobci spolupracují s velkými automobilkami jako jsou Mercedes Benz i Nissan a informují uživatele nap, o tom, zda je v z uzam en, kolik má paliva nebo kde se nachází na parkovišti. U velkých nákupních center jist užite ná pomoc, pokud Vaše auto nejde na dálku rozsvítit dálkovým ovlada em.:) Cílem tohoto kurzu je seznámení se s technologiemi, p edevším tabletem, které je možné využít p i výuce zem pisu na základní škole. Ukážeme si dostupné aplikace a internetové zdroje, které mohou obohatit a zpest it výuku zem pisu. V rámci e-learningového kurzu budete mít možnost si po celou dobu kurzu zap j it tablet a vše si prakticky vyzkoušet. Strana 1

3 P edstavení tutorky Jmenuji se Kamila Kratochvílová a vystudovala jsem u itelství pro st ední školy, obor n mecký jazyk a zem pis. Již v záv ru svých studií jsem za ala u it na naší základní škole. A koli jsem nikdy necht la u it "puber áky" na druhém stupni, p irostli mi k srdci. Proto u ím práv zde a velmi m to baví :). Již dva roky p sobím na naší škole také jako výchovná poradkyn. Mezi mé koní ky pat í cestování, film, dobré jídlo a moje dv malé d ti. V ím, že tento e-learningový kurz nás vzájemn inspiruje a obohatí p i naší práci. T ším se na Vás Struktura kurzu Kurz je ur en u itel m základních škol, kte í cht jí zpest it svoje hodiny a inspirovat sebe i ostatní. Kurz je rozd len do ty týdn, v každém týdnu se Vám otev e jedna kapitola. Krom prvního týdne na Vás eká v každém týdnu jednoduchý úkol, který budete odevzdávat prost ednictvím diskuzního fóra. Budu ráda za Vaše názory, post ehy a p ipomínky a vzájemnou inspiraci. Podmínkou úsp šného zvládnutí tohoto e-learningového kurzu je odevzdání alespo dvou úkol a aktivní ú ast v diskuzích :) Mobilní za ízení jako nový fenomén dnešní doby (tablety, chytré telefony) éra post-pc Co jsou mobilní za ízení a pro za ínají být fenoménem dnešní doby? V úvodu této kapitoly bych ráda použila jedno zajímavé video od firmy Intel, které p ináší ur itý pohled do naší pedagogické budoucnosti (dle mého názoru již docela blízké). Strana 2

4 Video: Bridging Our Future, envisioned by Intel ( P emost ní naši budoucnosti, v p edstav Intelu). Co si máme p edstavit pod pojmem mobilní za ízení? Pokud se podíváte do Wikipedie na jejich definici, tak naleznete toto krátké vysv tlení: Mobilní za ízení nebo p enosné za ízení je malý p enosný elektronický bezdrátový p ístroj s vlastním napájením s r znými aplikacemi. asto je vybaven dotykovým displejem a/nebo miniaturní klávesnicí. Jsou oblíbené u t ch, kte í pot ebují využívat n které funkce b žného po íta e, avšak v prost edí, kde by to nebylo praktické. Tedy jednoduše: Je to za ízení, které si mohu nosit všude s sebou a umožní mi adu funkcí, které mi nabízí b žný po íta. Tady se nabízí hned n kolik otázek: Co je to dnes b žný po íta? Co mi nabízí? Pokusím se podívat nejd íve na první otázku: Co je to dnes b žný po íta? Tak jist mnohé z vás napadne klasické stolní PC. Je to jist pravda, ale dnes je to již mnohem ast ji spíše notebook (netbook (dnes již pomalu mizející), ultrabook), který umož uje již první mobilitu (možnost vzít si ho n kam jinam pohyb po škole, byt, chalup...). Ovšem dnes již za po íta e pokládáme i jiná za ízení. T mi jsou nap. tablety a chytré telefony - za ízení, která nám poskytují podobné i stejné funkce + ale i n co navíc. Tady je vhodné si zodpov d t druhou otázku. Co mi nabízí? Po íta je za ízení na práci s informacemi. Umož uje nám je vytvá et, upravovat, ukládat, vyhledávat, sdílet... To vše spl ují i mobilní za ízení, ale p idávají adu zajímavých aspekt a funkcí navíc. Jaké to jsou? komunikace - telefonování, SMS, MMS, chat (instant messaging), internetová telefonie (VoIP) a videohovory, sociální sít p ístup k internetu a jeho službám prakticky odkudkoliv rozší ená realita (augmented raelity) Strana 3

5 fotoaparát videokamera hlasový záznamník okamžitá možnost prezentace (fotek, videí, audia...) sdílení praktické nástroje a aplikace usnad ující život a naši práci (vodováha, svítilna, jízdní ád, tlumo ník...) Obrázek: Interaktivní prohlížení rentgenu pacienta (Zdroj: nákupy a platby tvorba a úprava dokument (texty, tabulky, prezentace...) ovládání v cí (internet v cí) a další... Obecn práv mobilita a neustálá možnost p ístupu k internetu za íná nabývat na Strana 4

6 d ležitosti v našich životech. Tomu se p izp sobují ( i spíše nám umož ují) i dnešní za ízení jako jsou práv "chytré telefony" tzv. smartphony, tablety a další... Díky nastupujícímu významu mobilních za ízení se hovo í o tom, že za ínáme vstupovat do tzv. éry "post-pc". Doby, kdy "klasické" po íta e za ínají ustupovat práv mobilním za ízením. Klesá jejich prodej a naopak výrazn nar stá prodej tablet a chytrých telefon... Programy se p esouvají do tzv. "Cloudu", kde jsou pak p ístupné z r zných za ízení (mobilních i "klasických") spole n s daty jejich uživatel. Cloud Computing - Autor: Sam Johnston, CC-BY-SA Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Nové opera ní systémy (OS) Pokud se podíváme do Wikipedie, m žeme si p e íst, že: Opera ní systém (OS) je v informatice základní programové vybavení po íta e (tj. software), které je zavedeno dopam ti po íta e p i jeho startu a z stává v innosti až do jeho vypnutí. Jednoduše e eno "software, který nám oživuje náš hardware a my ho tak Strana 5

7 m žeme používat". Ve sv t "b žných po íta " se jist setkáváte s OS: Microsoft Windows patrn v tšina z Vás Obr. 1: Windows 8 Apple OS X n kte í z Vás, po íta e s nakousnutým jablkem Obr. 2: OS X Lion Distribuce Linuxu n kte í z Vás, ti, co mají rádi tu áka nap. Ubuntu, Red Hat... Strana 6

8 Obr. 3: Linux - distribuce UBUNTU Zastoupení OS: Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013), Zdroj: StatCounter Sv t (únor únor 2013) Strana 7

9 R ( ervenec únor 2013) Když se ale podíváme na sv t mobilních za ízení (chytré telefony a tablety), situace se nám výrazn zm ní. Objeví se ada nových OS. Zastoupení Mobilních OS: Sv t únor 2012 Sv t únor 2013, Zdroj: StatCounter Sv t únor 2012 Strana 8

10 Sv t únor 2013 Zdroje: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Obr. 1: Windows 8 Preview Menu, Autor: Ceo1O17, CC-BY, Obr. 2: OS X Lion, Autor: paz.ca, CC- BY, Obr. 3: Ubuntu 12.04, Autor: webercraigm, CC- BY, Mobilní OS Mezi mobilní OS dnes nej ast ji adíme: Android - pat í firm Google ios - vytvo ený firmou Apple Windows Phone - vytvo ený firmou Microsoft další: BlackBerry (RIM), Firefox OS (Mozilla), Ubuntu OS (Canonical), Bada (Samsung)... Pokud porovnáme po adí mobilních OS dle rozší ení na mobilních telefonech a tabletech je situace následující : Mobilní telefony: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Strana 9

11 Tablety: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Nové zp soby ovládání/komunikace Dosud asi nej ast ji používáte p i práci nap. s po íta em myš (touchpad) a klávesnici. Ale dnes již to není jediný zp sob. Pokud vlastníte n jaké dotykové za ízení, jako je práv telefon, tablet, ale t eba dnes i notebook/ultrabook i all-in-one po íta, využíváte místo nich dotek. A asto i další zp soby, které se pokusím p edstavit práv v této ásti. Volím zám rn ukázková videa, kde je vše názorn p edstaveno. Strana 10

12 Budou to: Dotek Gesta Pero (stylus) Hlas Dotek Jak už z názvu "dotyková" za ízení vyplývá, je to základní zp sob jejich ovládání. Kdo n kdy zkusil, zjistí, že je to velmi snadné a pohodlné (a ovládnutí je jist mnohem snazší než u takové po íta ové myši - d ti i sta í lidé jsou schopni okamžit používat). Dotek je opravdu velmi p íjemný a intuitivní. První ukázkou je ovládání dotykový telefonu Samsung Galaxy S III, které zárove p edstaví i následující ovládání v podob gest. Gesta Jak již bylo v první ukázce p edvedeno, lze používat k ovládání i r zná gesta, následující video p edstaví ovládání tabletu ipad2 pomocí gest. Strana 11

13 Pero (stylus) Telefon Tablet Hlas Hlasové vyhledávání Google Strana 12

14 Hlasová asistentka Siri Apple Google glass chytré brýle od Googlu jsou dalším mobilním za ízením, které náleží do tzv. nositelné elektroniky (brýle, hodinky, náramky...). Jsou to nová "chytrá" za ízení, která budeme nosit na svém t le. Co nám mohou nabídnout, nám m že p edstavit nap. následující video. Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY V tomto týdnu vás žádný úkol, krom vypln ní dotazníku a reakce na návrh oslovování ve fóru, ne eká. Využijte ho k "ošahání" si vašeho tabletu a k obeznámení se s ním. V p íštích týdnech zjistíte, jakým užite ným pomocníkem se m že tablet ve výuce stát. 2. Mobilní aplikace Zem pisných aplikací, které jsou k dispozici k volnému i placenému stažení, je na trhu již velké množství. N které z nich jsou opravdu velmi zajímavé a mohou obohatit a zpest it výuku zem pisu ve škole. Díky široké nabídce aplikací je hledání a nalezení té správné asov velmi náro né. P ed samotným použitím aplikace v hodin je nutné si aplikaci vyzkoušet a v d t, co je možné od ní o ekávat, aby nedošlo k narušení p ipravené hodiny. Zajímavé je, že aplikace, která nám m že p ipadat jako velice jednoduchá, m že žáky velmi zaujmout a naopak. Strana 13

15 2.1. Aplikace Zem pis eské republiky Popis aplikace Aplikace Zem pis eské republiky je ur ena pro žáky základní školy a jejím cílem je zábavnou formou procvi it povrch, eky, m sta a kraje eské republiky. Je možné ji použít u jednotlivc, dvojic i skupin. Je vhodná k zakomponování do hodiny, je možné ji ale využít i k domácímu studiu. Protože se zatím jedná o betaverzi, n kdy se stane, že aplikace p estane pracovat, sta í potom jen zmá knout tla ítko OK a aplikace se znovu rozb hne Práce s aplikací Po spušt ní aplikace se zobrazí hlavní menu, které nabízí výb r tématu v ráme ku - m sta, eky, povrch a kraje eské republiky. Ráme ky jsou aktivní, po kliknutí na n se objeví vybrané téma. Pojmy daného tématu se vždy generují náhodn. Strana 14

16 M sta Téma M sta nabízí procvi ení v tších m st na map R. Aby se p edešlo pocitu neúsp chu p i neznalosti n jakého m sta, m že žák použít tla ítko p esko it a není stresován nar stajícím po tem chyb. Žáci ur ují následující m sta: Most, Praha, Pardubice, Kolín, Ostrava, Cheb, Ž ár nad Sázavou, Liberec, eský Krumlov, Litom ice, Znojmo, T ebo, B eclav, Žatec, Plze, Chomutov, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Aš, Mladá Boleslav, Opava, Karlovy Vary, eské Bud jovice, M lník, Ústí nad Labem, D ín, Zlín, Domažlice, Brno. Strana 15

17 2.1.4 eky Téma eky obsahuje nejv tší eské eky, po kliknutí na eku se zobrazí celý její tok, eka je aktivní v celé své délce, je tedy možné kliknout kdekoli. Op t je v nabídce tla ítko p esko it. Aplikace nabídne následující eky: Sázava, Plou nice, Berounka, Oh e, Labe, Orlice, Svratka, Svitava, Dyje, Lužnice, Jihlava, Úhlava, Odra, Malše, Morava, Jizera, Radbuza, Vltava, Mže Povrch Téma Povrch je ur eno k procvi ení nejv tších horopisných celk eské republiky. Op t nabízí tla ítko p esko it. U tématu Povrch ur ujete tyto pojmy: eský kras, Smr iny, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Beskydy, Ž árské vrchy, eskomoravská vrchovina, Krkonoše, Bílé Karpaty, Nízký Jeseník, Jizerské hory, eský ráj, Lužické hory, eské st edoho í, Krušné hory, Šumava, Kralický Sn žník. Strana 16

18 Kraje Téma Kraje eské republiky obsahuje skupiny pojm vždy pro ur itý kraj. Po kliknutí na kraj se objeví tabulka s pojmy. P i kliknutí na správnou dvojici se dvojice zabarví stejnou barvou. P i správném ešení z stane tedy vypln ná tabulka s barevn odlišenými dvojicemi a je možné provést zp tnou vazbu nebo o pojmech dále hovo it. V této ásti aplikace vidím úskalí v tom, že pokud se nejedná o p írodní celky apod., mohou n které pojmy v pr b hu asu zastarat, zmizet z mapy nebo zaniknout (nap. podniky i firmy) P íklady dostupných aplikací Solar System 3D V této kapitole jsem pro Vás p ipravila jedenáct zajímavých aplikací, které jsem sama vyzkoušela a mohou zpest it výuku zem pisu. Zvlášt k vesmírným aplikacím existuje eda alternativ, je tedy na Vás, kterou si vyberete. U všech aplikací doporu uji si aplikaci p ed použitím v hodin pe liv projít, aby nedošlo k tomu, že až v hodin zjistíte, že aplikace, jejíž náhled vypadal zajímav, nefunguje podle Vašich p edstav nebo je pro použití v hodin nezajímavá apod. V aplikaci Solar System 3D si prohlédnete 3D modely planet Slune ní soustavy a jejich m síc a Slunce. V nabídce (GO TO) si vyberete, kterou planetu chcete zobrazit, posunutím prstem ji rozto íte a m žete si ji prohlédnout ze všech stran. Poslechnout si m žete i zvuky Slunce a všech planet. Strana 17

19 Je zde také možnost prolétnout se vesmírem jako ve vesmírné lodi :) GeoTrain: vlajky, hlavní m sta Prost ednictvím této aplikace si m žete formou zábavných test otestovat své znalosti ze zem pisu Hlavní m sta Quiz (CZ) Zem pisný kvíz je nau ná aplikace s r znými úrovn mi obtížnosti na procvi ení hlavních m st celého sv ta. V nabídce vyberete, zda se chcete u it i hrát. V sekci u it vyberete sv tadíl, který chcete procvi it. V p ípad špatné odpov di se objeví odpov správná. Strana 18

20 V sekci hrát je deset úrovní obtížnosti, které se postupn odemykají, v každé je 20 otázek. Po spušt ní pomocí tla ítka start nabíhají otázky a b ží asový limit. Špatnou odpov je možno si opravit. Každou úrove je možno opakovat a vylepšit si tak skóre. Další úrove obtížnosti se totiž otev e až po spln ní p edchozí úrovn v ur itém asovém limitu Amazing Space Journey Aplikací podobného rázu je spousta, tuto jsem vybrala jako p íklad. M žete si v ní prohlédnout Slune ní soustavu, Slunce, planety a jejich satelity v p kných detailech. Posouváním prstem se pohybujete ve Slune ní soustav, u planet s m sícem je možné zobrazit otá ení planety kolem své osy a ob h jejího satelitu. Ve spodní ásti je nabídka planet a m síc, u každé je ikonka info Geography Quiz 3D Zábavná a nau ná hra pro fanoušky zem pisných kvíz a závodních her. Prost ednictvím kvízu s otázkami a odpov mi získáváte nové zem pisné poznatky a sout žíte s hrá i po celém sv t. Strana 19

21 Google Earth pro Android Google Earth pro Android Vám umožní procestovat celý sv t n kolika posunutími prstem. Prost ednictvím integrovaného zobrazení Street View Map Google se m žete procházet po ulicích, prohlédnout si r zná místa a objekty. V Galerii Earth naleznete zajímavé mapy zachycující nap. aktuální zem t esení, turistické trasy, prohlídky m st a další zajímavosti. Aplikace obsahuje také virtuální prohlídky r zných míst na celém sv t, 3D modely vybraných m st, nap. San Francisca nebo íma. Aplikaci podporují všechna za ízení Android vyrobená v roce 2010 nebo pozd ji ve verzi OS 2.1 nebo nov jší s displejem s normálním nebo vysokým rozlišením. Strana 20

22 Street View v mapách Google Díky aplikaci Street View v Mapách Google si m žete prohlížet sv t, jako byste se v n m procházeli.aplikace nabízí panoramatické pohledy v mnohem m stech a státech v r zných ástech sv ta. Služba byla uvedena v roce 2007 v USA a postupn se rozší ila i do dalších kontinent. Pohledy jsou snímány pomocí automobil, nep ístupná místa pomocí t íkolek, sn žných sk tr apod. V každém voze je 9 sm rových kamer (fotoaparát ), GPS jednotky, lasorová m idla apod Earth now Aplikace Earth Now od NASA zobrazuje data z v deckých satelit, zahrnuje nap. teplotu vzduchu na celé Zemi, stav ozónu nebo hladinu oceán. Vytýkáno jí je, že teplota je uvedena pouze ve stupních Fahrenheita a pro Evropana jsou tudíž nicne íkající Google mapy Strana 21

23 Aplikace Google mapy usnad uje a urychluje navigaci na cestách, najdete zde nejzajímav jší místa ve m st a všechny pot ebné informace o tom, jak se k nim dostat. Aplikace obsahuje komplexní a p esné mapy 200 zemí, GPS navigaci s hlasovým navád ním, plány m stské dopravy a mapy více než 800 m st, aktuální dopravní informace, funkci Street View a snímky interiér restaurací, muzeí apod Mapy.cz Aplikace Mapy.cz nabízí možnost stažení mapy celé eské republiky. M žete ji tak využívat na místech, kde je velmi slabý nebo žádný signál. Obsahuje turistické mapy v etn cyklotras, zajímavosti a tipy na výlety, restaurace, bankomaty, ubytování, ú ady v míst, kde se nacházíte apod. Nová verze obsahuje i zimní mapu v etn plánova e tras pro b žka e a kompas. Strana 22

24 2.4. Úkol: Projd te si nabídku mobilních aplikací na Google Play a najd te tu, která vás zaujala2.2 a kterou byste mohli využít, pop. již využíváte, ve svých hodinách. O nápady jejího využití se, prosím, pod lte. Zárove také napište, zda jste se setkali s n jakými zápory aplikace. Doporu it m žete samoz ejm také aplikace, které nebyly vytvo eny p ímo k výuce angli tiny (jako nap. mnou zmín né stopky), ale dají se do výuky zakomponovat a zpest it ji. 3. Multimediální využití tabletu 3.1. Co je tablet? Tablet je za ízení mezi notebookem a chytrým telefonem, hodí se na internet, , hraní her, sledování videa i poslech hudby, není ale p íliš vhodný pro dlouhodob jší práci nebo psaní bez p ídavné klávesnice. Jedná se o malý tenký po íta s dotykovým displejem s úhlop í kou b žn 7-10 palc (18-25 cm). Tablety se u nás t ší ím dál v tší oblib. Trh nabízí množství model od nejr zn jších výrobc, ceny nejlevn jších tablet se pohybují okolo dvou tisíc korun. Tablet nabízí nep eberné množství funkcí a aplikací. Dnešní tablety b ží na t ech platformách Android, Windows a ios. Systém ios najdete výhradn na tabletech Apple ipad; v tšinu ostatních tablet pohání Android. V tšina tablet vydrží na baterie déle, než jste zvyklí nap íklad u notebooku, tablety s dokovací klávesnicí dokážou díky p ídavné baterii b žet i p es 18 hodin Texty a prezentace Wordle Wordle je online aplikace, která umož uje tvorbu "slovních mrak ". M žete vkládat Strana 23

25 v ty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvo íte fantastický obrázek nebo odkaz z adresního ádku webového prohlíže e. A vytvo íte tak "mrak" nejfrekventovan jších slov z této stránky. Sta í jen kliknout na CREATE, vložit do n kolika ádk slova i ást textu a potvrdit. Pomocí tla ítka RANDOMIZE m níte vzhled obrázku. Wordle lze v hodin využít nap. tak, že necháme žáky nadiktovat slova k danému tématu a zapisujeme je p ímo do wordle. Poté vytvo íme "oblak" a žáci mohou dále slova komentovat a diskutovat k danému tématu. Další podobné aplikace: aplikace nejen zobrazí slova podle frekvence v textu, ale také vyhledá k zvolenému slovu ilustra ní obrázky a vytvo í myšlenkovou mapu slov p íbuzných (v angli tin ) Google dokumenty P i vyslovení pojmu kancelá ské aplikace se každému jist vybaví sada aplikací Microsoft Office. K dispozici je dnes ale i n kolik dalších alternativ, nap. OpenOffice.org, který m žete používat zdarma. Velmi zajímavou sadou aplikací pro tvorbu dokument, tabulek a prezentací je Google Docs od spole nosti Google. Je poskytovaná on-line, tedy p ímo v prost edí webu. Kdekoli je internet, máte tedy k dispozici sadu kancelá ských aplikací. K tomu, abyste mohli tuto sadu aplikací používat, sta í, když se na stránce docs.google.com zaregistrujete. Google Dokumenty nabízejí t i základní aplikace - dokumenty, tabulky a prezentace. Strana 24

26 Prost edí pro psaní a úpravu text je jednoduché a p ehledné. V horní lišt obrazovky najdete známé volby Soubor, Upravit, Vložit apod. Dále jsou zde umíst né odkazy Náhled, Tisk, Sdílet apod. I prost edí pro vytvá ení tabulek a prezentací je velmi jednoduché. Do tabulek lze p idávat r zné typy graf a stejn jako u textových dokument lze vytvo enou tabulku exportovat nap. do MS Office, OpenDokumentu, prostého textu nebo pdf In Note Další aplikací pro Android ve služb Google Play je aplikace InNote, která slouží k psaní poznámek, ke kterým m žete p idat obrázek i zvukový záznam. Poznámky m žete vytvo it snadno a p ímo Vaším prstem nebo pomocí klávesnice. Na jednom listu m žete p idat vyfocené práce žák, mapy, obrázky z galerie i hlasový záznam. Tuto aplikaci lze hned sdílet. Z postranní lišty zvolíte typ "tužky" a tlouš ku áry, na list m žete vložit fotku, obrázek i mapu nebo nahrát zvukový záznam. Po stisknutí erveného kole ka se spustí nahrávání Prezentace Vedle již zmín né prezentace v google dokumentech stojí za zmínku jist také prezentace Powerpoint a Prezi. Strana 25

27 V našem kurzu bych se ráda zastavila u prezentace Prezi. Prezi nezná klasický systém slide, je to plátno, kam seskupíte všechny své myšlenky. Po ploše voln rozmístíte texty, obrázky, videa i audio, dokonce i nak ivo nebo svisle, co není d ležité, zmenšíte apod. Vznikne tak ím dál více používaná myšlenková mapa. Zpo átku se Vám to m že zdát chaotické, ale celkové schéma je p ehledné a Prezi si jist oblíbíte, pokud nechcete vytvá et pouze klasické prezentace nebo pokud máte nápady, které pot ebujete voln rozmístit a teprve pozd ji uspo ádat. Pokud se zaregistrujete jako u itel, máte v Prezi (EDU Enjoy) více možností, nap. tvorbu neve ejných prezentací, 500 MB prostoru. Musíte mít s Vaší doménou školy (nap. Po zaregistrování již m žete za ít prezentace vytvá et. Nejprve zvolíte téma, ve kterém chcete prezentaci vytvá et Foto Fast Burst Camera Chytré telefony i tablety jsou ím dál oblíben jší i jako fotoaparát. Focení tabletem je velmi jednoduché. Fotit m žete d ní p ed sebou, sami sebe i plochu tabletu. Snímky se ukládají v Galerii, odkud lze foto odeslat komukoliv e- mailem nebo jen sdílet na Facebooku, G+ i jiných sociálních sítích. Fast Burst Camera je aplikace na každé Android za ízení, která za jedinou sekundu po ídí dokonce až t icet fotografií. Sta í jen podržet prst na spoušti a telefon zaznamená snímky v rychlém sledu za sebou. Vy si pak vyberete ten nejlepší, ostatní smažete Rozší ená realita Rozší ená realita (RR) (n kdy také augmentovaná nebo argumentovaná realita) je ozna ení používané pro reálný obraz sv ta dopln ný po íta em vytvo enými objekty. Jinak e eno jde o zobrazení reality (nap. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné p idání digitálních prvk (t eba informací o daném objektu). Augmented Reality Solar System Aplikaci naleznete v obchod Google Play zde. Obrázky pro vytišt ní pak zde. Strana 26

28 Paper Camera Aplikace Paper camera si m žete stáhnout z Google play. Takto upravit m žeme nap. fotky sv tových metropolí a žáci zábavnou formou hádají, o co se jedná Fotoaparát Zoom FX Bez p íslušné aplikace fotoaparát na tabletu ani na smartphonu nic nevyfotí. Velmi dob e hodnocená aplikace je nap. Fotoaparát Zoom FX, která je voln ke stažení také na Google play. Pomocí této aplikace lze nejen fotit, ale také nahrávat videa, vyfocené snímky upravovat, o ezávat, vložit do ráme ku a pod. Velkou výhodou je také zoom. Strana 27

29 QR Droid (CZ) V dnešní dob nemusí fotoaparát ve smartphonu i tabletu sloužit pouze k vytvá ení fotografií, ale také ke tení tzv. QR kód, se kterými se setkáme dnes tém všude. Jsou v nich schované vizitky, webové stránky, vzkazy nebo si díky nim m žeme zaplatit nap. fakturu. Jedna z t chto aplikací je nap. QR Droid - zde si m žeme QR kód i vytvo it - nap íklad vizitku, kontakt - a komukoliv odeslat i nasdílet. Možností jak využít QR kódy ve výuce je mnoho. Do QR kódu lze vložit ísla, text, URL odkaz, nebo GPS sou adnice. Pro školní využití je asi nejd ležit jší text, GPS sou adnice a odkaz, p ípadn video. QR kódy se dnes b žn využívají v médiích, nalezneme je v ad asopis, firem, MF Dnes je nap. používá u po así a uživatel je p esm rován na stránku s aktuální p edpov dí po así. Pro tvorbu kódu je pak možné užít jednoduchý software - nap. Kaywa (http://qrcode.kaywa.com/) nebo výše uvedené. Výsledkem je obrázek, který je možné vložit do textového dokumentu nebo na webové stránky. P íklady využití v zem pise: Žáci dostanou pracovní list, na kterém bude QR kód, který je zavede k ur itému místo pomocí GPS sou adnic. M že jít o hledání dalších QR kód a pln ní úkol nebo o hledání ur itých bod v krajin. Strana 28

30 Pomocí QR kód m žeme žák m také zpest it návšt vu muzea, zámku, hradu apod., kdy žáci mohou hledat pomocí QR kódu díla, nebo dopl ující informace k prohlídce. Dalším p íkladem je pracovní list, na kterém další informace zprost edkujeme práv QR kódy, jednak ušet íme místo, jednak m žeme velmi rychle aktualizovat informace nap. o po tu obyvatel apod Panoramatické fotografie Do fotografie mohou žáci zapisovat názvy kopc, v p ípad m stské krajiny názvy významných budov. Pro zakreslování do fotografie nebo zapsání úkol pro žáky je výborná aplikace Skitch. B hem chvilky vytvo íte n kolik jednoduchých úkol. Nap. pojmenuj ozna ené vrcholy, ozna vrcholy, jejichž název je správný apod Audio Pokud nevyžadujeme video, sta í po ídit audio nahrávku.vytvo ení audio záznamu na tabletu je velice jednoduchou záležitostí a nevyžaduje zvláštní technickou zru nost i nadání. Záznam hlasu lze využít p i zadávání prací i úkol, které m žeme žák m pomocí zvukového záznamu poslat nap. na . Zárove m žeme jejich práce tímto zp sobem hodnotit nebo komentovat. Tablet nám umož uje velmi jednoduše verbální projev nahrát a posléze ho pustit tak, aby žák získal p edstavu, jak ho slyší ostatní, a mohl zaznamenat své silné a slabé stránky. K nahrávání audia b hem hodiny lze použít aplikaci Smart Voice Recorder, který umož uje vytvo it dlouhé a vysoce kvalitní audio nahrávky Video Video je ideálním prost edkem k za len ní do výuky. V dnešní dob je audiovizuální technika b žn dostupná a cenov p ijatelná. Video m žeme vytvo it pomocí videokamery, mobilním telefonem, tabletem i fotoaparátem. Strana 29

31 Za azení tabletu do výuky nám umož uje mít kameru neustále k dispozici, tablet je lehký, neustále p ipojen k internetu, m žeme tady s videem ihned pracovat a, jak jsem již zmínila v úvodu kurzu, baterie vydrží relativn dlouho, m žeme tedy natá et celou hodinu. Výzkumy v osmdesátých a devadesátých letech minulého století ukázaly, že využití videa p i výuce probouzí v žácích pozitivní p ístup k u ení. Hodina by samoz ejm nem la být sestavena pouze z použití videa, na 1. stupni se žáci dokáží soust edit asi 8 minut, na 2. stupni p ibližn 15 minut. Pro zem pis je výborné využití youtube.com, kde jsou tisíce zem pisných videí - slune ní soustava, výbuch sopky, p elidn ní... Doporu uji nap. videogalerii pana Jind icha Poláka, kterého na Youtube najdete pod nickem zsjindra. Užite ným odkazem je také portál kde m žete zhlédnout, jak se u í nap. zem pis na jiných školách a inspirovat se ve virtuálních hospitacích Teaching ideas Na webových stránkách Teaching ideas m žeme nalézt adu zajímavých videí, pro zem pis je nap íklad velmi p kné video Made in Australia - k videu jsou zde p ipsané i informace, jak jej lze využít i v jiných p edm tech Virtuální prohlídka Pomocí virtuální prohlídky si dnes m žeme prohlédnout muzea, m sta, p írodní památky, chrán né oblasti i muzea. Virtuální prohlídka Moravský Kras. Virtuální prohlídka Vltava. Strana 30

32 Video jako motivace Video m žeme použít v úvodní ásti hodiny jako motivaci i k prezentaci u iva. D ležité je vybrat vhodné video, aby záb ry nebyly u témat jako nemoce, hladomor, války apod. pro žáky šokující. Krátké video m žeme sami nato it velmi snadno pomocí tabletu a ukázat tak žák m nap. zajímavý jev v okolí školy apod. a doplnit ho vhodným komentá em, otázkami k výuce apod. Sami žáci mohou také nato it video jako zajímavý domácí úkol Interaktivní materiály V této kapitole bych Vám ráda p edstavila interaktivní materiály, které mohou do výuky p inést motivaci k u ení, aktivní zapojení do výuky, názornost a zábavu. Na eském trhu bohužel neexistuje kompletní voln dostupná interaktivní výuková ada, škola tedy m že interaktivní materiály zakoupit, což není levná záležitost a je nutné zakoupit v tšinou multilicenci a ješt pak ne všechny materiály využijeme. Nakladatelství, která p ipravují interaktivní u ebnice jsou v eské republice nap. Fraus nebo Nová škola, ale finan ní náro nost je zna ná. Možností je tedy vytvo it materiály své nebo využít online p ístupné materiály na webu. Dostupné již vytvo ené materiály naleznete nap na: DUM RVP Edubazar Eduribbon Zajímavé online materiály jsou následující: Sv t v pohybu Zdroj: Vítej na Zemi Strana 31

33 Zdroj: Hra o Zemi Zdroj: 4. Vzájemná inspirace a nápady V této kapitole by byl jist povolan jším odborníkem m j milý kolega Mgr. Martin Lána, který je velkým fanouškem internetu a od kterého mám v tšinu odkaz. D kuji mu tímto za inspiraci a doufám, že se inspirujete i Vy :) 1. Solar Explorer 2. Google Sky Map 3. Stellarium Mobile 4. Aladin 5. Moon 3D 6. mapy.cz (p edevším pro historické mapy) 7. Google Earth Napsat vzkaz a odeslat ho pomocí objekt na map :o) online ze testy Vítejte na Zemi (environmentalistika) Ekologie, Google historický vývoj (pralesy, zaledn ní...) (http://www.google.com/earth/outreach/tools/earthengine.html - mapování) animaci všech bezmála meteorit, které lidé kdy zaznamenali. 19. https://plus.google.com/u/0/communities/ Komunita na sociální síti G+ v novaná Z JPB - jind ich polák blog: Jak na regionální geografii IV. vzd lávání prost ednictvím blízkého regionu (náš mikroregion) JPB - jind ich polák blog: Geografie v mezip edm tových souvislostech IV. - geografie a matematika Google Maps Mania MapMaker Page Map Strana 32

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška Tablety a chytré telefony Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Tablety a chytré telefony o o o Nové operační systémy Historie Vývoj současnost

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem, instalací do st ny, na st nu a na st l

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03 jak mě používat AHOJ, JSEM KUKI. OBSAH 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 A BUDU TĚ BAVIT. Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Chemie. Autorka: Helena Dušičková

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Chemie. Autorka: Helena Dušičková PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na II. stupni Chemie Autorka: Helena Dušičková Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA II. STUPNI - CHEMIE

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Kódy Otázka a odpovědi

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Kódy Otázka a odpovědi SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií? všichni + A000 MODUL A: PŘÍSTUP K VYBRANÝM

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Nové využití digitální fotografie ve škole (příklady vzdělávacích projektů)

Nové využití digitální fotografie ve škole (příklady vzdělávacích projektů) Prezentace projektového záměru 9. 10. 4. 2008 Nové využití digitální fotografie ve škole (příklady vzdělávacích projektů) Stručně o autorovi Jiří Sumbal 18 let praxe na SŠ a ZŠ autor metodických příruček

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Využití tabletů při výuce jazyků a humanitních předmětů na základní škole. Jana Fišerová

Využití tabletů při výuce jazyků a humanitních předmětů na základní škole. Jana Fišerová Využití tabletů při výuce jazyků a humanitních předmětů na základní škole Jana Fišerová Obsah: 1. cizí jazyky 2. český jazyk 3. humanitní předměty 4. hry 1. EFlashapps (Spanish, German, English, Russian)

Více

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze.

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze. oolczechguide Mobilní aplikace! O dokumentu Tento dokument popisuje uživatelské rozhraní nativní mobilní aplikace CoolCzechGuide pro operační systémy Android (verze 4 a výše) a ios (verze 7 a výše). Popisuje

Více

možnost oblasti, gooogle pro vyhledávání

možnost oblasti, gooogle pro vyhledávání Tipy a triky pro vyhledávání Historie vyhledávání Webová historie poskytuje protokol navštívených webových stránek,, záznam vašich akcí v čase a možnost vyhledávat ve vlastní online historii. Tuto funkci

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Český jazyk. Autorka: Markéta Kopecká

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Český jazyk. Autorka: Markéta Kopecká PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Český jazyk Autorka: Markéta Kopecká Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI ESKÝ

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 1 Úvod Cílem této práce, tvo ené v rámci p edm tu Návrh uºivatelského rozhraní, je navrhnout uºivatelské rozhraní set-top boxu (zobrazené

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-023,

Více

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S)

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S) ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S) 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Obsah balení... 3 2. Pr vodce montá í dr áku... 4 3. Instalace senzor na kolo (obrázkov pr vodce)... 5 4. Zasunutí

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2008 (Dotazník s filtry)

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2008 (Dotazník s filtry) Filtr SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 00 (Dotazník s filtry) Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií? všichni + A000 - ot. A00, - konec

Více

Soukromí to nejcennější, co mám. Nemůžete říkat všechno všem. Evangelia Kontopidi, Řecko. Soukromí to nejcennější, co mám

Soukromí to nejcennější, co mám. Nemůžete říkat všechno všem. Evangelia Kontopidi, Řecko. Soukromí to nejcennější, co mám Plán lekce Soukromí to nejcennější, co mám 5.1. Nemůžete říkat všechno všem Created by European Schoolnet in collaboration with Insafe Network and within the support of Google, Liberty Global and the European

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Studijní materiál ke vzdělávacímu programu B3,,Oborové didaktiky''

Studijní materiál ke vzdělávacímu programu B3,,Oborové didaktiky'' Studijní materiál ke vzdělávacímu programu B3,,Oborové didaktiky'' Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51/0029 Vypracovala:

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MOBILNÍ PRŮVODCE - DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ MORAVY A SLEZSKA"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MOBILNÍ PRŮVODCE - DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ MORAVY A SLEZSKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MOBILNÍ PRŮVODCE - DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ MORAVY A SLEZSKA" 1. Předmět zakázky 1.1. Úvod V roce 2012 spolupracují 4 moravské kraje (Olomoucký kraj, Jihomoravský

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘEDMĚT TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ROZHRANÍ (A7B32TUR) 2011/2012 ÚLOHA A TESTOVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU HTC WILDFIRE S Tomáš Kocfelda kocfetom@fel.cvut.cz

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Využití mobilních dotykových zařízení (tabletů)

Využití mobilních dotykových zařízení (tabletů) Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Využití mobilních dotykových zařízení (tabletů) ve výuce na SŠ, včetně praktického výcviku Autor: Mgr. Libor Klubal

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Mini

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Mini HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Mini recenze přijímače strana 1/28 Obsah: Představení přijímače... 4 Balení... 4 Přijímač... 5 Přední strana přijímače... 5 Zadní strana přijímače... 6 Pravá strana

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj Prameny odbornéliteratury - strategie, získz skání a zpracování 1) literatury kde za ít a jak dál 2) Jak získat vyhledanou literaturu 3) Práce s literaturou - zpracování literárních zdroj Primární zdroje

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Angela Lucia Capezzuto, Itálie

Angela Lucia Capezzuto, Itálie SCÉNÁŘ HODINY Umělec v nás 6.2. ZARAPUJTE Název krátké aktivity Autor ZARAPUJTE Angela Lucia Capezzuto, Itálie Created by European Schoolnet in collaboration with Insafe Network and within the support

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

Příručka k používání vizualizace

Příručka k používání vizualizace Příručka k používání vizualizace Obsah 1 Spuštění vizualizace a přihlášení uživatele...2 2 Hlavní menu a sledování vizualizace...3 2.1 Archivovaná data zobrazená v grafech...3 2.2 Alarmy a jejich historie...4

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Jindrová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: jindrova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115066 V Hradci Králové

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

I. Registrace a objednání kurzu

I. Registrace a objednání kurzu Pokyny pro studenty E-Univerzity, kteří studují na základě voucheru I. Registrace a objednání kurzu Dobrý den, těší nás, že chcete využít naší E-Univerzity a studovat kurzy, které jsme pro Vás připravili.

Více