PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová"

Transkript

1 PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis Autorka: Kamila Kratochvílová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem

2 VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA II. STUPNI ZEM PIS 1. Mobilní sv t 1.1. P edstavení kurzu, tutorky a ú astník Úvodní slovo pro studenty Milí ú astníci kurzu, práv jste se p ihlásili do kurzu "Využití mobilních technologií na II. stupni - zem pis". Co jsou vlastn mobilní technologie? Ve školním prost edí se nej ast ji setkáme s chytrými telefony a tablety, které naši žáci asto um jí ovládat lépe než my. Dále sem pat í r zné druhy te ek, hybridních za ízení, brýlí, mobilní sí (WiFi)... Mobilní aplikace jsou trendem dalších let. Uživatelé cht jí být mobilní, šet í jim to as, v podstat všechna tato za ízení jsou neustále online. Existují již nap. i chytré hodinky, jejich výrobci spolupracují s velkými automobilkami jako jsou Mercedes Benz i Nissan a informují uživatele nap, o tom, zda je v z uzam en, kolik má paliva nebo kde se nachází na parkovišti. U velkých nákupních center jist užite ná pomoc, pokud Vaše auto nejde na dálku rozsvítit dálkovým ovlada em.:) Cílem tohoto kurzu je seznámení se s technologiemi, p edevším tabletem, které je možné využít p i výuce zem pisu na základní škole. Ukážeme si dostupné aplikace a internetové zdroje, které mohou obohatit a zpest it výuku zem pisu. V rámci e-learningového kurzu budete mít možnost si po celou dobu kurzu zap j it tablet a vše si prakticky vyzkoušet. Strana 1

3 P edstavení tutorky Jmenuji se Kamila Kratochvílová a vystudovala jsem u itelství pro st ední školy, obor n mecký jazyk a zem pis. Již v záv ru svých studií jsem za ala u it na naší základní škole. A koli jsem nikdy necht la u it "puber áky" na druhém stupni, p irostli mi k srdci. Proto u ím práv zde a velmi m to baví :). Již dva roky p sobím na naší škole také jako výchovná poradkyn. Mezi mé koní ky pat í cestování, film, dobré jídlo a moje dv malé d ti. V ím, že tento e-learningový kurz nás vzájemn inspiruje a obohatí p i naší práci. T ším se na Vás Struktura kurzu Kurz je ur en u itel m základních škol, kte í cht jí zpest it svoje hodiny a inspirovat sebe i ostatní. Kurz je rozd len do ty týdn, v každém týdnu se Vám otev e jedna kapitola. Krom prvního týdne na Vás eká v každém týdnu jednoduchý úkol, který budete odevzdávat prost ednictvím diskuzního fóra. Budu ráda za Vaše názory, post ehy a p ipomínky a vzájemnou inspiraci. Podmínkou úsp šného zvládnutí tohoto e-learningového kurzu je odevzdání alespo dvou úkol a aktivní ú ast v diskuzích :) Mobilní za ízení jako nový fenomén dnešní doby (tablety, chytré telefony) éra post-pc Co jsou mobilní za ízení a pro za ínají být fenoménem dnešní doby? V úvodu této kapitoly bych ráda použila jedno zajímavé video od firmy Intel, které p ináší ur itý pohled do naší pedagogické budoucnosti (dle mého názoru již docela blízké). Strana 2

4 Video: Bridging Our Future, envisioned by Intel ( P emost ní naši budoucnosti, v p edstav Intelu). Co si máme p edstavit pod pojmem mobilní za ízení? Pokud se podíváte do Wikipedie na jejich definici, tak naleznete toto krátké vysv tlení: Mobilní za ízení nebo p enosné za ízení je malý p enosný elektronický bezdrátový p ístroj s vlastním napájením s r znými aplikacemi. asto je vybaven dotykovým displejem a/nebo miniaturní klávesnicí. Jsou oblíbené u t ch, kte í pot ebují využívat n které funkce b žného po íta e, avšak v prost edí, kde by to nebylo praktické. Tedy jednoduše: Je to za ízení, které si mohu nosit všude s sebou a umožní mi adu funkcí, které mi nabízí b žný po íta. Tady se nabízí hned n kolik otázek: Co je to dnes b žný po íta? Co mi nabízí? Pokusím se podívat nejd íve na první otázku: Co je to dnes b žný po íta? Tak jist mnohé z vás napadne klasické stolní PC. Je to jist pravda, ale dnes je to již mnohem ast ji spíše notebook (netbook (dnes již pomalu mizející), ultrabook), který umož uje již první mobilitu (možnost vzít si ho n kam jinam pohyb po škole, byt, chalup...). Ovšem dnes již za po íta e pokládáme i jiná za ízení. T mi jsou nap. tablety a chytré telefony - za ízení, která nám poskytují podobné i stejné funkce + ale i n co navíc. Tady je vhodné si zodpov d t druhou otázku. Co mi nabízí? Po íta je za ízení na práci s informacemi. Umož uje nám je vytvá et, upravovat, ukládat, vyhledávat, sdílet... To vše spl ují i mobilní za ízení, ale p idávají adu zajímavých aspekt a funkcí navíc. Jaké to jsou? komunikace - telefonování, SMS, MMS, chat (instant messaging), internetová telefonie (VoIP) a videohovory, sociální sít p ístup k internetu a jeho službám prakticky odkudkoliv rozší ená realita (augmented raelity) Strana 3

5 fotoaparát videokamera hlasový záznamník okamžitá možnost prezentace (fotek, videí, audia...) sdílení praktické nástroje a aplikace usnad ující život a naši práci (vodováha, svítilna, jízdní ád, tlumo ník...) Obrázek: Interaktivní prohlížení rentgenu pacienta (Zdroj: nákupy a platby tvorba a úprava dokument (texty, tabulky, prezentace...) ovládání v cí (internet v cí) a další... Obecn práv mobilita a neustálá možnost p ístupu k internetu za íná nabývat na Strana 4

6 d ležitosti v našich životech. Tomu se p izp sobují ( i spíše nám umož ují) i dnešní za ízení jako jsou práv "chytré telefony" tzv. smartphony, tablety a další... Díky nastupujícímu významu mobilních za ízení se hovo í o tom, že za ínáme vstupovat do tzv. éry "post-pc". Doby, kdy "klasické" po íta e za ínají ustupovat práv mobilním za ízením. Klesá jejich prodej a naopak výrazn nar stá prodej tablet a chytrých telefon... Programy se p esouvají do tzv. "Cloudu", kde jsou pak p ístupné z r zných za ízení (mobilních i "klasických") spole n s daty jejich uživatel. Cloud Computing - Autor: Sam Johnston, CC-BY-SA Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Nové opera ní systémy (OS) Pokud se podíváme do Wikipedie, m žeme si p e íst, že: Opera ní systém (OS) je v informatice základní programové vybavení po íta e (tj. software), které je zavedeno dopam ti po íta e p i jeho startu a z stává v innosti až do jeho vypnutí. Jednoduše e eno "software, který nám oživuje náš hardware a my ho tak Strana 5

7 m žeme používat". Ve sv t "b žných po íta " se jist setkáváte s OS: Microsoft Windows patrn v tšina z Vás Obr. 1: Windows 8 Apple OS X n kte í z Vás, po íta e s nakousnutým jablkem Obr. 2: OS X Lion Distribuce Linuxu n kte í z Vás, ti, co mají rádi tu áka nap. Ubuntu, Red Hat... Strana 6

8 Obr. 3: Linux - distribuce UBUNTU Zastoupení OS: Sv t (únor únor 2013) R ( ervenec únor 2013), Zdroj: StatCounter Sv t (únor únor 2013) Strana 7

9 R ( ervenec únor 2013) Když se ale podíváme na sv t mobilních za ízení (chytré telefony a tablety), situace se nám výrazn zm ní. Objeví se ada nových OS. Zastoupení Mobilních OS: Sv t únor 2012 Sv t únor 2013, Zdroj: StatCounter Sv t únor 2012 Strana 8

10 Sv t únor 2013 Zdroje: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY Obr. 1: Windows 8 Preview Menu, Autor: Ceo1O17, CC-BY, Obr. 2: OS X Lion, Autor: paz.ca, CC- BY, Obr. 3: Ubuntu 12.04, Autor: webercraigm, CC- BY, Mobilní OS Mezi mobilní OS dnes nej ast ji adíme: Android - pat í firm Google ios - vytvo ený firmou Apple Windows Phone - vytvo ený firmou Microsoft další: BlackBerry (RIM), Firefox OS (Mozilla), Ubuntu OS (Canonical), Bada (Samsung)... Pokud porovnáme po adí mobilních OS dle rozší ení na mobilních telefonech a tabletech je situace následující : Mobilní telefony: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Strana 9

11 Tablety: 1. Android 2. ios 3. Windows Phone Nové zp soby ovládání/komunikace Dosud asi nej ast ji používáte p i práci nap. s po íta em myš (touchpad) a klávesnici. Ale dnes již to není jediný zp sob. Pokud vlastníte n jaké dotykové za ízení, jako je práv telefon, tablet, ale t eba dnes i notebook/ultrabook i all-in-one po íta, využíváte místo nich dotek. A asto i další zp soby, které se pokusím p edstavit práv v této ásti. Volím zám rn ukázková videa, kde je vše názorn p edstaveno. Strana 10

12 Budou to: Dotek Gesta Pero (stylus) Hlas Dotek Jak už z názvu "dotyková" za ízení vyplývá, je to základní zp sob jejich ovládání. Kdo n kdy zkusil, zjistí, že je to velmi snadné a pohodlné (a ovládnutí je jist mnohem snazší než u takové po íta ové myši - d ti i sta í lidé jsou schopni okamžit používat). Dotek je opravdu velmi p íjemný a intuitivní. První ukázkou je ovládání dotykový telefonu Samsung Galaxy S III, které zárove p edstaví i následující ovládání v podob gest. Gesta Jak již bylo v první ukázce p edvedeno, lze používat k ovládání i r zná gesta, následující video p edstaví ovládání tabletu ipad2 pomocí gest. Strana 11

13 Pero (stylus) Telefon Tablet Hlas Hlasové vyhledávání Google Strana 12

14 Hlasová asistentka Siri Apple Google glass chytré brýle od Googlu jsou dalším mobilním za ízením, které náleží do tzv. nositelné elektroniky (brýle, hodinky, náramky...). Jsou to nová "chytrá" za ízení, která budeme nosit na svém t le. Co nám mohou nabídnout, nám m že p edstavit nap. následující video. Zdroj: Mgr. Martin Lána - Využití mobilních technologií ve výuce (E-learning), CC-BY V tomto týdnu vás žádný úkol, krom vypln ní dotazníku a reakce na návrh oslovování ve fóru, ne eká. Využijte ho k "ošahání" si vašeho tabletu a k obeznámení se s ním. V p íštích týdnech zjistíte, jakým užite ným pomocníkem se m že tablet ve výuce stát. 2. Mobilní aplikace Zem pisných aplikací, které jsou k dispozici k volnému i placenému stažení, je na trhu již velké množství. N které z nich jsou opravdu velmi zajímavé a mohou obohatit a zpest it výuku zem pisu ve škole. Díky široké nabídce aplikací je hledání a nalezení té správné asov velmi náro né. P ed samotným použitím aplikace v hodin je nutné si aplikaci vyzkoušet a v d t, co je možné od ní o ekávat, aby nedošlo k narušení p ipravené hodiny. Zajímavé je, že aplikace, která nám m že p ipadat jako velice jednoduchá, m že žáky velmi zaujmout a naopak. Strana 13

15 2.1. Aplikace Zem pis eské republiky Popis aplikace Aplikace Zem pis eské republiky je ur ena pro žáky základní školy a jejím cílem je zábavnou formou procvi it povrch, eky, m sta a kraje eské republiky. Je možné ji použít u jednotlivc, dvojic i skupin. Je vhodná k zakomponování do hodiny, je možné ji ale využít i k domácímu studiu. Protože se zatím jedná o betaverzi, n kdy se stane, že aplikace p estane pracovat, sta í potom jen zmá knout tla ítko OK a aplikace se znovu rozb hne Práce s aplikací Po spušt ní aplikace se zobrazí hlavní menu, které nabízí výb r tématu v ráme ku - m sta, eky, povrch a kraje eské republiky. Ráme ky jsou aktivní, po kliknutí na n se objeví vybrané téma. Pojmy daného tématu se vždy generují náhodn. Strana 14

16 M sta Téma M sta nabízí procvi ení v tších m st na map R. Aby se p edešlo pocitu neúsp chu p i neznalosti n jakého m sta, m že žák použít tla ítko p esko it a není stresován nar stajícím po tem chyb. Žáci ur ují následující m sta: Most, Praha, Pardubice, Kolín, Ostrava, Cheb, Ž ár nad Sázavou, Liberec, eský Krumlov, Litom ice, Znojmo, T ebo, B eclav, Žatec, Plze, Chomutov, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Aš, Mladá Boleslav, Opava, Karlovy Vary, eské Bud jovice, M lník, Ústí nad Labem, D ín, Zlín, Domažlice, Brno. Strana 15

17 2.1.4 eky Téma eky obsahuje nejv tší eské eky, po kliknutí na eku se zobrazí celý její tok, eka je aktivní v celé své délce, je tedy možné kliknout kdekoli. Op t je v nabídce tla ítko p esko it. Aplikace nabídne následující eky: Sázava, Plou nice, Berounka, Oh e, Labe, Orlice, Svratka, Svitava, Dyje, Lužnice, Jihlava, Úhlava, Odra, Malše, Morava, Jizera, Radbuza, Vltava, Mže Povrch Téma Povrch je ur eno k procvi ení nejv tších horopisných celk eské republiky. Op t nabízí tla ítko p esko it. U tématu Povrch ur ujete tyto pojmy: eský kras, Smr iny, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Beskydy, Ž árské vrchy, eskomoravská vrchovina, Krkonoše, Bílé Karpaty, Nízký Jeseník, Jizerské hory, eský ráj, Lužické hory, eské st edoho í, Krušné hory, Šumava, Kralický Sn žník. Strana 16

18 Kraje Téma Kraje eské republiky obsahuje skupiny pojm vždy pro ur itý kraj. Po kliknutí na kraj se objeví tabulka s pojmy. P i kliknutí na správnou dvojici se dvojice zabarví stejnou barvou. P i správném ešení z stane tedy vypln ná tabulka s barevn odlišenými dvojicemi a je možné provést zp tnou vazbu nebo o pojmech dále hovo it. V této ásti aplikace vidím úskalí v tom, že pokud se nejedná o p írodní celky apod., mohou n které pojmy v pr b hu asu zastarat, zmizet z mapy nebo zaniknout (nap. podniky i firmy) P íklady dostupných aplikací Solar System 3D V této kapitole jsem pro Vás p ipravila jedenáct zajímavých aplikací, které jsem sama vyzkoušela a mohou zpest it výuku zem pisu. Zvlášt k vesmírným aplikacím existuje eda alternativ, je tedy na Vás, kterou si vyberete. U všech aplikací doporu uji si aplikaci p ed použitím v hodin pe liv projít, aby nedošlo k tomu, že až v hodin zjistíte, že aplikace, jejíž náhled vypadal zajímav, nefunguje podle Vašich p edstav nebo je pro použití v hodin nezajímavá apod. V aplikaci Solar System 3D si prohlédnete 3D modely planet Slune ní soustavy a jejich m síc a Slunce. V nabídce (GO TO) si vyberete, kterou planetu chcete zobrazit, posunutím prstem ji rozto íte a m žete si ji prohlédnout ze všech stran. Poslechnout si m žete i zvuky Slunce a všech planet. Strana 17

19 Je zde také možnost prolétnout se vesmírem jako ve vesmírné lodi :) GeoTrain: vlajky, hlavní m sta Prost ednictvím této aplikace si m žete formou zábavných test otestovat své znalosti ze zem pisu Hlavní m sta Quiz (CZ) Zem pisný kvíz je nau ná aplikace s r znými úrovn mi obtížnosti na procvi ení hlavních m st celého sv ta. V nabídce vyberete, zda se chcete u it i hrát. V sekci u it vyberete sv tadíl, který chcete procvi it. V p ípad špatné odpov di se objeví odpov správná. Strana 18

20 V sekci hrát je deset úrovní obtížnosti, které se postupn odemykají, v každé je 20 otázek. Po spušt ní pomocí tla ítka start nabíhají otázky a b ží asový limit. Špatnou odpov je možno si opravit. Každou úrove je možno opakovat a vylepšit si tak skóre. Další úrove obtížnosti se totiž otev e až po spln ní p edchozí úrovn v ur itém asovém limitu Amazing Space Journey Aplikací podobného rázu je spousta, tuto jsem vybrala jako p íklad. M žete si v ní prohlédnout Slune ní soustavu, Slunce, planety a jejich satelity v p kných detailech. Posouváním prstem se pohybujete ve Slune ní soustav, u planet s m sícem je možné zobrazit otá ení planety kolem své osy a ob h jejího satelitu. Ve spodní ásti je nabídka planet a m síc, u každé je ikonka info Geography Quiz 3D Zábavná a nau ná hra pro fanoušky zem pisných kvíz a závodních her. Prost ednictvím kvízu s otázkami a odpov mi získáváte nové zem pisné poznatky a sout žíte s hrá i po celém sv t. Strana 19

21 Google Earth pro Android Google Earth pro Android Vám umožní procestovat celý sv t n kolika posunutími prstem. Prost ednictvím integrovaného zobrazení Street View Map Google se m žete procházet po ulicích, prohlédnout si r zná místa a objekty. V Galerii Earth naleznete zajímavé mapy zachycující nap. aktuální zem t esení, turistické trasy, prohlídky m st a další zajímavosti. Aplikace obsahuje také virtuální prohlídky r zných míst na celém sv t, 3D modely vybraných m st, nap. San Francisca nebo íma. Aplikaci podporují všechna za ízení Android vyrobená v roce 2010 nebo pozd ji ve verzi OS 2.1 nebo nov jší s displejem s normálním nebo vysokým rozlišením. Strana 20

22 Street View v mapách Google Díky aplikaci Street View v Mapách Google si m žete prohlížet sv t, jako byste se v n m procházeli.aplikace nabízí panoramatické pohledy v mnohem m stech a státech v r zných ástech sv ta. Služba byla uvedena v roce 2007 v USA a postupn se rozší ila i do dalších kontinent. Pohledy jsou snímány pomocí automobil, nep ístupná místa pomocí t íkolek, sn žných sk tr apod. V každém voze je 9 sm rových kamer (fotoaparát ), GPS jednotky, lasorová m idla apod Earth now Aplikace Earth Now od NASA zobrazuje data z v deckých satelit, zahrnuje nap. teplotu vzduchu na celé Zemi, stav ozónu nebo hladinu oceán. Vytýkáno jí je, že teplota je uvedena pouze ve stupních Fahrenheita a pro Evropana jsou tudíž nicne íkající Google mapy Strana 21

23 Aplikace Google mapy usnad uje a urychluje navigaci na cestách, najdete zde nejzajímav jší místa ve m st a všechny pot ebné informace o tom, jak se k nim dostat. Aplikace obsahuje komplexní a p esné mapy 200 zemí, GPS navigaci s hlasovým navád ním, plány m stské dopravy a mapy více než 800 m st, aktuální dopravní informace, funkci Street View a snímky interiér restaurací, muzeí apod Mapy.cz Aplikace Mapy.cz nabízí možnost stažení mapy celé eské republiky. M žete ji tak využívat na místech, kde je velmi slabý nebo žádný signál. Obsahuje turistické mapy v etn cyklotras, zajímavosti a tipy na výlety, restaurace, bankomaty, ubytování, ú ady v míst, kde se nacházíte apod. Nová verze obsahuje i zimní mapu v etn plánova e tras pro b žka e a kompas. Strana 22

24 2.4. Úkol: Projd te si nabídku mobilních aplikací na Google Play a najd te tu, která vás zaujala2.2 a kterou byste mohli využít, pop. již využíváte, ve svých hodinách. O nápady jejího využití se, prosím, pod lte. Zárove také napište, zda jste se setkali s n jakými zápory aplikace. Doporu it m žete samoz ejm také aplikace, které nebyly vytvo eny p ímo k výuce angli tiny (jako nap. mnou zmín né stopky), ale dají se do výuky zakomponovat a zpest it ji. 3. Multimediální využití tabletu 3.1. Co je tablet? Tablet je za ízení mezi notebookem a chytrým telefonem, hodí se na internet, , hraní her, sledování videa i poslech hudby, není ale p íliš vhodný pro dlouhodob jší práci nebo psaní bez p ídavné klávesnice. Jedná se o malý tenký po íta s dotykovým displejem s úhlop í kou b žn 7-10 palc (18-25 cm). Tablety se u nás t ší ím dál v tší oblib. Trh nabízí množství model od nejr zn jších výrobc, ceny nejlevn jších tablet se pohybují okolo dvou tisíc korun. Tablet nabízí nep eberné množství funkcí a aplikací. Dnešní tablety b ží na t ech platformách Android, Windows a ios. Systém ios najdete výhradn na tabletech Apple ipad; v tšinu ostatních tablet pohání Android. V tšina tablet vydrží na baterie déle, než jste zvyklí nap íklad u notebooku, tablety s dokovací klávesnicí dokážou díky p ídavné baterii b žet i p es 18 hodin Texty a prezentace Wordle Wordle je online aplikace, která umož uje tvorbu "slovních mrak ". M žete vkládat Strana 23

25 v ty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvo íte fantastický obrázek nebo odkaz z adresního ádku webového prohlíže e. A vytvo íte tak "mrak" nejfrekventovan jších slov z této stránky. Sta í jen kliknout na CREATE, vložit do n kolika ádk slova i ást textu a potvrdit. Pomocí tla ítka RANDOMIZE m níte vzhled obrázku. Wordle lze v hodin využít nap. tak, že necháme žáky nadiktovat slova k danému tématu a zapisujeme je p ímo do wordle. Poté vytvo íme "oblak" a žáci mohou dále slova komentovat a diskutovat k danému tématu. Další podobné aplikace: aplikace nejen zobrazí slova podle frekvence v textu, ale také vyhledá k zvolenému slovu ilustra ní obrázky a vytvo í myšlenkovou mapu slov p íbuzných (v angli tin ) Google dokumenty P i vyslovení pojmu kancelá ské aplikace se každému jist vybaví sada aplikací Microsoft Office. K dispozici je dnes ale i n kolik dalších alternativ, nap. OpenOffice.org, který m žete používat zdarma. Velmi zajímavou sadou aplikací pro tvorbu dokument, tabulek a prezentací je Google Docs od spole nosti Google. Je poskytovaná on-line, tedy p ímo v prost edí webu. Kdekoli je internet, máte tedy k dispozici sadu kancelá ských aplikací. K tomu, abyste mohli tuto sadu aplikací používat, sta í, když se na stránce docs.google.com zaregistrujete. Google Dokumenty nabízejí t i základní aplikace - dokumenty, tabulky a prezentace. Strana 24

26 Prost edí pro psaní a úpravu text je jednoduché a p ehledné. V horní lišt obrazovky najdete známé volby Soubor, Upravit, Vložit apod. Dále jsou zde umíst né odkazy Náhled, Tisk, Sdílet apod. I prost edí pro vytvá ení tabulek a prezentací je velmi jednoduché. Do tabulek lze p idávat r zné typy graf a stejn jako u textových dokument lze vytvo enou tabulku exportovat nap. do MS Office, OpenDokumentu, prostého textu nebo pdf In Note Další aplikací pro Android ve služb Google Play je aplikace InNote, která slouží k psaní poznámek, ke kterým m žete p idat obrázek i zvukový záznam. Poznámky m žete vytvo it snadno a p ímo Vaším prstem nebo pomocí klávesnice. Na jednom listu m žete p idat vyfocené práce žák, mapy, obrázky z galerie i hlasový záznam. Tuto aplikaci lze hned sdílet. Z postranní lišty zvolíte typ "tužky" a tlouš ku áry, na list m žete vložit fotku, obrázek i mapu nebo nahrát zvukový záznam. Po stisknutí erveného kole ka se spustí nahrávání Prezentace Vedle již zmín né prezentace v google dokumentech stojí za zmínku jist také prezentace Powerpoint a Prezi. Strana 25

27 V našem kurzu bych se ráda zastavila u prezentace Prezi. Prezi nezná klasický systém slide, je to plátno, kam seskupíte všechny své myšlenky. Po ploše voln rozmístíte texty, obrázky, videa i audio, dokonce i nak ivo nebo svisle, co není d ležité, zmenšíte apod. Vznikne tak ím dál více používaná myšlenková mapa. Zpo átku se Vám to m že zdát chaotické, ale celkové schéma je p ehledné a Prezi si jist oblíbíte, pokud nechcete vytvá et pouze klasické prezentace nebo pokud máte nápady, které pot ebujete voln rozmístit a teprve pozd ji uspo ádat. Pokud se zaregistrujete jako u itel, máte v Prezi (EDU Enjoy) více možností, nap. tvorbu neve ejných prezentací, 500 MB prostoru. Musíte mít s Vaší doménou školy (nap. Po zaregistrování již m žete za ít prezentace vytvá et. Nejprve zvolíte téma, ve kterém chcete prezentaci vytvá et Foto Fast Burst Camera Chytré telefony i tablety jsou ím dál oblíben jší i jako fotoaparát. Focení tabletem je velmi jednoduché. Fotit m žete d ní p ed sebou, sami sebe i plochu tabletu. Snímky se ukládají v Galerii, odkud lze foto odeslat komukoliv e- mailem nebo jen sdílet na Facebooku, G+ i jiných sociálních sítích. Fast Burst Camera je aplikace na každé Android za ízení, která za jedinou sekundu po ídí dokonce až t icet fotografií. Sta í jen podržet prst na spoušti a telefon zaznamená snímky v rychlém sledu za sebou. Vy si pak vyberete ten nejlepší, ostatní smažete Rozší ená realita Rozší ená realita (RR) (n kdy také augmentovaná nebo argumentovaná realita) je ozna ení používané pro reálný obraz sv ta dopln ný po íta em vytvo enými objekty. Jinak e eno jde o zobrazení reality (nap. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné p idání digitálních prvk (t eba informací o daném objektu). Augmented Reality Solar System Aplikaci naleznete v obchod Google Play zde. Obrázky pro vytišt ní pak zde. Strana 26

28 Paper Camera Aplikace Paper camera si m žete stáhnout z Google play. Takto upravit m žeme nap. fotky sv tových metropolí a žáci zábavnou formou hádají, o co se jedná Fotoaparát Zoom FX Bez p íslušné aplikace fotoaparát na tabletu ani na smartphonu nic nevyfotí. Velmi dob e hodnocená aplikace je nap. Fotoaparát Zoom FX, která je voln ke stažení také na Google play. Pomocí této aplikace lze nejen fotit, ale také nahrávat videa, vyfocené snímky upravovat, o ezávat, vložit do ráme ku a pod. Velkou výhodou je také zoom. Strana 27

29 QR Droid (CZ) V dnešní dob nemusí fotoaparát ve smartphonu i tabletu sloužit pouze k vytvá ení fotografií, ale také ke tení tzv. QR kód, se kterými se setkáme dnes tém všude. Jsou v nich schované vizitky, webové stránky, vzkazy nebo si díky nim m žeme zaplatit nap. fakturu. Jedna z t chto aplikací je nap. QR Droid - zde si m žeme QR kód i vytvo it - nap íklad vizitku, kontakt - a komukoliv odeslat i nasdílet. Možností jak využít QR kódy ve výuce je mnoho. Do QR kódu lze vložit ísla, text, URL odkaz, nebo GPS sou adnice. Pro školní využití je asi nejd ležit jší text, GPS sou adnice a odkaz, p ípadn video. QR kódy se dnes b žn využívají v médiích, nalezneme je v ad asopis, firem, MF Dnes je nap. používá u po así a uživatel je p esm rován na stránku s aktuální p edpov dí po así. Pro tvorbu kódu je pak možné užít jednoduchý software - nap. Kaywa (http://qrcode.kaywa.com/) nebo výše uvedené. Výsledkem je obrázek, který je možné vložit do textového dokumentu nebo na webové stránky. P íklady využití v zem pise: Žáci dostanou pracovní list, na kterém bude QR kód, který je zavede k ur itému místo pomocí GPS sou adnic. M že jít o hledání dalších QR kód a pln ní úkol nebo o hledání ur itých bod v krajin. Strana 28

30 Pomocí QR kód m žeme žák m také zpest it návšt vu muzea, zámku, hradu apod., kdy žáci mohou hledat pomocí QR kódu díla, nebo dopl ující informace k prohlídce. Dalším p íkladem je pracovní list, na kterém další informace zprost edkujeme práv QR kódy, jednak ušet íme místo, jednak m žeme velmi rychle aktualizovat informace nap. o po tu obyvatel apod Panoramatické fotografie Do fotografie mohou žáci zapisovat názvy kopc, v p ípad m stské krajiny názvy významných budov. Pro zakreslování do fotografie nebo zapsání úkol pro žáky je výborná aplikace Skitch. B hem chvilky vytvo íte n kolik jednoduchých úkol. Nap. pojmenuj ozna ené vrcholy, ozna vrcholy, jejichž název je správný apod Audio Pokud nevyžadujeme video, sta í po ídit audio nahrávku.vytvo ení audio záznamu na tabletu je velice jednoduchou záležitostí a nevyžaduje zvláštní technickou zru nost i nadání. Záznam hlasu lze využít p i zadávání prací i úkol, které m žeme žák m pomocí zvukového záznamu poslat nap. na . Zárove m žeme jejich práce tímto zp sobem hodnotit nebo komentovat. Tablet nám umož uje velmi jednoduše verbální projev nahrát a posléze ho pustit tak, aby žák získal p edstavu, jak ho slyší ostatní, a mohl zaznamenat své silné a slabé stránky. K nahrávání audia b hem hodiny lze použít aplikaci Smart Voice Recorder, který umož uje vytvo it dlouhé a vysoce kvalitní audio nahrávky Video Video je ideálním prost edkem k za len ní do výuky. V dnešní dob je audiovizuální technika b žn dostupná a cenov p ijatelná. Video m žeme vytvo it pomocí videokamery, mobilním telefonem, tabletem i fotoaparátem. Strana 29

31 Za azení tabletu do výuky nám umož uje mít kameru neustále k dispozici, tablet je lehký, neustále p ipojen k internetu, m žeme tady s videem ihned pracovat a, jak jsem již zmínila v úvodu kurzu, baterie vydrží relativn dlouho, m žeme tedy natá et celou hodinu. Výzkumy v osmdesátých a devadesátých letech minulého století ukázaly, že využití videa p i výuce probouzí v žácích pozitivní p ístup k u ení. Hodina by samoz ejm nem la být sestavena pouze z použití videa, na 1. stupni se žáci dokáží soust edit asi 8 minut, na 2. stupni p ibližn 15 minut. Pro zem pis je výborné využití youtube.com, kde jsou tisíce zem pisných videí - slune ní soustava, výbuch sopky, p elidn ní... Doporu uji nap. videogalerii pana Jind icha Poláka, kterého na Youtube najdete pod nickem zsjindra. Užite ným odkazem je také portál kde m žete zhlédnout, jak se u í nap. zem pis na jiných školách a inspirovat se ve virtuálních hospitacích Teaching ideas Na webových stránkách Teaching ideas m žeme nalézt adu zajímavých videí, pro zem pis je nap íklad velmi p kné video Made in Australia - k videu jsou zde p ipsané i informace, jak jej lze využít i v jiných p edm tech Virtuální prohlídka Pomocí virtuální prohlídky si dnes m žeme prohlédnout muzea, m sta, p írodní památky, chrán né oblasti i muzea. Virtuální prohlídka Moravský Kras. Virtuální prohlídka Vltava. Strana 30

32 Video jako motivace Video m žeme použít v úvodní ásti hodiny jako motivaci i k prezentaci u iva. D ležité je vybrat vhodné video, aby záb ry nebyly u témat jako nemoce, hladomor, války apod. pro žáky šokující. Krátké video m žeme sami nato it velmi snadno pomocí tabletu a ukázat tak žák m nap. zajímavý jev v okolí školy apod. a doplnit ho vhodným komentá em, otázkami k výuce apod. Sami žáci mohou také nato it video jako zajímavý domácí úkol Interaktivní materiály V této kapitole bych Vám ráda p edstavila interaktivní materiály, které mohou do výuky p inést motivaci k u ení, aktivní zapojení do výuky, názornost a zábavu. Na eském trhu bohužel neexistuje kompletní voln dostupná interaktivní výuková ada, škola tedy m že interaktivní materiály zakoupit, což není levná záležitost a je nutné zakoupit v tšinou multilicenci a ješt pak ne všechny materiály využijeme. Nakladatelství, která p ipravují interaktivní u ebnice jsou v eské republice nap. Fraus nebo Nová škola, ale finan ní náro nost je zna ná. Možností je tedy vytvo it materiály své nebo využít online p ístupné materiály na webu. Dostupné již vytvo ené materiály naleznete nap na: DUM RVP Edubazar Eduribbon Zajímavé online materiály jsou následující: Sv t v pohybu Zdroj: Vítej na Zemi Strana 31

33 Zdroj: Hra o Zemi Zdroj: 4. Vzájemná inspirace a nápady V této kapitole by byl jist povolan jším odborníkem m j milý kolega Mgr. Martin Lána, který je velkým fanouškem internetu a od kterého mám v tšinu odkaz. D kuji mu tímto za inspiraci a doufám, že se inspirujete i Vy :) 1. Solar Explorer 2. Google Sky Map 3. Stellarium Mobile 4. Aladin 5. Moon 3D 6. mapy.cz (p edevším pro historické mapy) 7. Google Earth Napsat vzkaz a odeslat ho pomocí objekt na map :o) online ze testy Vítejte na Zemi (environmentalistika) Ekologie, Google historický vývoj (pralesy, zaledn ní...) (http://www.google.com/earth/outreach/tools/earthengine.html - mapování) animaci všech bezmála meteorit, které lidé kdy zaznamenali. 19. https://plus.google.com/u/0/communities/ Komunita na sociální síti G+ v novaná Z JPB - jind ich polák blog: Jak na regionální geografii IV. vzd lávání prost ednictvím blízkého regionu (náš mikroregion) JPB - jind ich polák blog: Geografie v mezip edm tových souvislostech IV. - geografie a matematika Google Maps Mania MapMaker Page Map Strana 32

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Hotelová škola Teplice

Hotelová škola Teplice Zpravodaj Asociace hotel a restaurací R l ro ník 6 Hotelová škola Teplice Držitelka ocenění Škola roku 2011 Generální partner AHR R Exkluzivní partner AHR R Exkluzivní partner AHR R AHR R je lenem NEFILTROVANÉ

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více