prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014"

Transkript

1 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

2 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

3 Zrušení daně dědické a darovací přechod do předmětu daní z příjmů masivní osvobození dědictví a odkazy vždy bezúplatná plnění (dříve dary) od příbuzného v přímé vedlejší linii sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela, manžel rodičů mezi osobami žijícími ve společně hospodařící domácnosti nad 1 rok příležitostné do Kč

4 Dílčí základy daně DPFO příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy z pronájmu příjmy ze závislé činnosti příjmy z kapitálového majetku ostatní příjmy příjmy ze samostatné činnosti příjmy z nájmu

5 Zdanitelný příjem pojistného sociálního pojištění zdanitelné příjmy nejsou zdanitelné příjmy příjmy ze zaměstnání příjmy ze samostatné výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z nájmu ostatní příjmy příjmy ze závislé činnosti příjmy ze samostatné činnosti

6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI příjmy ze zaměstnání

7 Příjmy ze závislé činnosti základní definice DzP = příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovně právního, služebního, členského nebo obdobného právního vztahu, ve kterém musí být splněna podmínka: příjemce příjmu vykonává práci podle pokynů osoby, která příjem vyplácí

8 Za příjmy ze závislé činnosti se dále považují: - daň z příjmů příjmy za práci členů družstva společníků s.r.o. a komanditistů t, odměny člena orgánu právnické osoby organu právnické osoba likvidátorů funkční požitky náhrady za příjmy ze závislé činnosti související s nynějším, dřívějším nebo budoucím pracovněprávním vztahem

9 Změny v osvobození 2014 ano příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy ne peněžního zvýhodnění plynoucího zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace

10 Příjmy ze zaměstnání sociální pojistné VZP příjmy ze závislé činnosti bez vyjmenovaných sociální zabezpečení taxativní výčet druhů + další, které jsou také příjmy ze závislé činnosti

11 Příjmy, které se nejsou u zaměstnanců zdanitelné - SP není příjmem ze zaměstnání všechny subsystémy jen VZP jen pojistné na sociální zabezpečení dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu měsíční příjem do Kč vč. měsíční příjem do Kč příjem do Kč za měsíc bez ohledu na právní vztah VZP SZ jednotlivá dohoda ze všech dohod dohromady

12 Minimální a maximální vyměřovací základ zaměstnance minimální vyměřovací základ maximální vyměřovací základ VZP SZ VZP SZ měsíční = minimální mzda (8 500 Kč) není není roční = 48násobek průměrné mzdy ( Kč)

13 PŘÍJMY ZE SAMOSTATNÉ ČINNOSTI

14 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti základní příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání, podíl na zisku společníka v.o.s a komplementáře. také příjmy z převodu a využití průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy z nájmu majetku v obchodním majetku

15 Paušální výdaje druh příjmu % absolutní limit příjmy ze zemědělské výroby 80 % - příjmy z řemeslných živností 80 % - příjmy z ostatních živností 60 % - příjmy z jiného podnikání a z nezávislého povolání, příjmy z převodu a využití práv 40 % Kč příjmy z nájmu majetku v obchodním majetku 30 % Kč příjmy z nájmu ( 9) 30 % Kč

16 Samostatný základ daně 2014 hranice hrubého příjmu posunuta ze Kč na Kč samostatný základ daně tvoří veškeré příjmy autorů do této hranice ne příjmy blízké právu autorskému ve stejném rozsahu nejsou vyměřovacím základem sociálního pojistného

17 Používané parametry pro rok 2013 a 2014 sociální pojistné všeobecný vyměřovací základ Kč Kč koeficient růstu průměrné mzdy 1,0315 1,0015 průměrná mzda Kč Kč sazba pro stanovení vyměřovacího základu 50 % 50 % minimální mzda Kč od Kč Kč

18 Hlavní a vedlejší činnost u důchodového pojištění OSVČ hlavní činnost = vždy účastny na důchodovém pojištění vedlejší činnost = povinná účast jen při překročení limitu, jinak dobrovolně pobírá invalidní nebo starobní důchod, nezaopatřené dítě (tj. například student do 26 let věku) atd. povinná účast na důchodovém pojištění u vedlejší činnosti: P RO V 2, 4 PM RO RO P 14 V 14 2, P 14 V ,8

19 Minimální a maximální vyměřovací základ SP ( ) subsystém veřejné zdravotní pojištění sociální zabezpečení (hlavní činnost) sociální zabezpečení (vedlejší činnost) minimální vyměřovací základ maximální vyměřovací základ měsíční roční měsíční roční Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč -

20 Příjmy v dílčím základu daně z kapitálového majetku úroky z vkladů na podnikatelských běžných účtech, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček (úvěrových finančních instrumentů), úroky z hodnoty splaceného vkladu společníků v.o.s. a komplementářů, příjmy z převodu předkupního práva na cenné papíry. žádné výdaje

21 Dílčí základ daně ostatní příjmy výdaje jen na dosažení příjmů a do výše jednotlivého druhu příjmů

22 Příležitostné příjmy příležitostné příjmy Kč > Kč osvobozeny z činnosti z nájmu movitých věcí ze zemědělské výroby paušál 80 %

23 Osvobození u pravidelných důchodů (penzí) úplná ztráta osvobození příjmy ze závislé činnosti (bez sociálního pojistného zaměstnavatele) + dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti + dílčí základ daně příjmů z nájmu > Kč za zdaňovací období ostatní částečné osvobození prvních Kč (36násobek minimální mzdy)

24 Převod cenných papírů osvobození měsíců investiční cenný papír + podíl na ZK do 5 % časový test 5 let ostatní cenné papíry podíl na s.r.o. atd. akcie získaná přeměnou s.r.o. nebo družstva test: 5 let od nabytí podílu v s.r.o. nebo družstvu test se počítá: od nabytí od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti

25 Osvobození příjmů z převodu finančních instrumentů 2014 druh instrumentu cenný papír obchodní podíl 3 roky 5 let

26 Osvobození příjmů z převodu finančních instrumentů 2014 cenné papíry nový časový test až na cenné papíry pořízené po je jednotný osvobození hrubých příjmů do Kč na všechny příjmy z převodu cenných papírů v DDZ obchodní podíl po lze mít více obchodních podílů na jednom subjektu u každého se časový test počítá odděleně (při nabytí po )

27 Nestandardní odpočty úroky z úvěrů na bytové potřeby bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely příspěvky na penzijní připojištění + pojistné na penzijní pojištění pojistné na životní pojištění zaplacené členské příspěvky odborové organizaci úhrady za zkoušku ověřující další vzdělávání daňová ztráta výdaje na projekty výzkumu a vývoje

28 Limity nestandardních odpočtů: maximum: bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely 15 % základu daně úroky z úvěrů na bytové potřeby Kč na domácnost pojistné životního pojištění Kč příspěvky odborové organizaci 1,5 % zd. příjmů nebo Kč úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání Kč ( Kč, ZTP Kč) minimum: bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely Kč nebo 2 % základu daně

29 Solidární zvýšení daně sazba 7 % základ součet hrubých příjmů ze závislé činnosti (DDZ 6 sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem) + DDZ příjmů ze samostatné činnosti 48násobek průměrné mzdy 2014: x 48 =

30 Solidární zvýšení daně technické řešení vybírá se i jako součást zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti přičítá se k záloze, pokud hrubý příjem za měsíc překročí 4násobek průměrné mzdy ( Kč) povinnost podat daňové přiznání poplatník, kterého se týká solidární zvýšení daně nebo mu bylo sraženo solidární zvýšení daně v rámci zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti

31 Slevy na dani z příjmů fyzických osob jen standardní slevy na dani sociální na zaměstnance se zdravotním postižením na poplatníka na vyživovanou osobu

32 Daňové zvýhodnění sleva na jedno dítě Kč sleva v plné výši daňový bonus jen omezeně hrubé příjmy v základu daně kromě příjmů v dílčím základu daně ostatní příjmy alespoň šestinásobek minimální mzdy, tj. v roce 2014 částku Kč, nárok na bonus alespoň 100 Kč, může činit maximálně Kč za zdaňovací období.

33 Zdanění měsíční mzdy s Prohlášením bez Prohlášení záloha na daň (uplatnění slev) běžná sazba daně 15 % příjem z dohody o provedení práce ostatní do Kč nad Kč záloha na daň běžná sazba 15 % srážka daně zvláštní sazba 15 % záloha na daň běžná sazba 15 %

34 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

35 Poplatníci daně z příjmů právnických osob právnická osoba sídlo nebo místo vedení účel založení nebo zřízení daňový rezident daňový nerezident podnikatelský subjekt (obchodní korporace) veřejně prospěšný poplatník

36 Předmět a základ daně z příjmů právnických osob podnikatelský subjekt předmět veškeré příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem ne: dary a dědictví osvobození nic moc některá bezúplatná plnění neziskový subjekt = veřejně prospěšný poplatník předmět zejména příjmy ze ziskových činnosti, z reklam a nájmu ne: dotace, příjmy z neziskové hlavní činnosti osvobození hodně druhů příjmů, ale ve vazbě na subjekt nebo právní formu základ daně odvozen od účetního výsledku hospodaření před zdaněním základ daně příjmy výdaje nebo odvozen od VH

37 Osvobození bezúplatných nabytí dědictví nebo odkaz bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti atd.

38 Neuhrazené pohledávky a dluhy v základu daně pohledávky v regulované výši a za stanovených podmínek je lze převádět do uznaných nákladů dluhy zvyšuje se o ně základ daně za stanovených podmínek: 36 měsíců po splatnosti nebo promlčený byl v základu daně

39 Opravné položky k neuhraz. pohledávkám 2014 pohledávka u prvonabyvatele nabytá postoupením doba od splatnosti po 18 měsících po 36 měsících stačí, že je nepromlčená formálně právně vymáhaná výše opravné položky 50 % hodnoty pohledávky 100 % hodnoty pohledávky

40 Dlouhodobý majetek v základu daně dlouhodobý majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý drobný majetek hmotný majetek další dlouhodobý hmotný majetek nehmotný majetek další dlouhodobý nehmotný majetek nový pojem odpisovatel nejen vlastník

41 Uznatelné náklady motivační příspěvek (stipendium nebo úhrada některých nákladů studentovi) je daňově uznatelným nákladem měsíční maximum Kč u studentů VŠ Kč

42 Finanční leasing zásadní je nejen změna názvu, ale i rozšíření definice předmětem není nehmotný majetek převod majetkového práva do skončení nájmu může být i bezúplatný nebo opce na koupi

43 Neuznatelné náklady členský příspěvek hrazený příjemci, u kterého je osvobozen od daně účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle účetnictví + hodnota neodpisovaného majetku, který byl nabyt bezúplatně, nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně

44 Odpočty od základu daně z příjmů právnických osob základ daně - daňová ztráta (vyměřená za předešlá zdaňovací období) - odpočet výdajů na výzkum a vývoj - odpočet na podporu odborného vzdělávání = mezisoučet - bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely (max. 10 % z mezisoučtu)

45 Odpočet výdajů na projekty výzkumu a vývoje ZDP přesně určuje, co lze do odpočtu zahrnují např. výdaje na služby jsou značně omezené. poplatník od základu daně neodečítá náklady, které jsou již obsaženy v základu daně, ale výdaje v daném zdaňovacím období vynaložené, a to jen takové, které lze do odpočtu započítat. Sazba odpočtu je diferencovaná: druh výměry sazba podmínky základní výměra zvýšená výměra 100 % do výše, ve které výdaje na výzkum a vývoj běžného zdaňovacího období dosáhnou stejných výdajů za minulé zdaňovací obdob 110 % výdajů na výzkum na vývoj, které převýšily tyto výdaje za předešlé zdaňovací období

46 Odpočet na podporu odborného vzdělávání zahrnuje: odpočet na pořízení majetku na odborné vzdělávání, odpočet výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. předpokládá spolupráci školy a další osoby, osoba má oprávnění v oboru, ve kterém se studenti nebo žáci připravují na jejím pracovišti se uskutečňuje část vzdělávání vzdělávání se uskutečňuje podle smlouvy se školou podle typu školy: u středních škol praktické vyučování, u vyšších odborných škol odborná praxe (jen P.O.) u vysokých škol část svého akreditovaného studijního programu

47 Odpočet na pořízení majetku pro odborné vzdělávání majetek pořízený koupí nebo pořizovaný prostřednictvím finančního leasingu obstaráván přímo pro odborné vzdělávání majetek nový první vlastník u finančního leasingu pronajímatel je prvním vlastníkem nájemné z finančního leasingu je u nájemce daňově uznatelné majetkem může být hmotný majetek odpisovaný v odpisové skupině a z nehmotného majetku jen software, odpovídající hranici nehmotného majetku na pořízení majetku nesmí být poskytnuta žádná podpora z veřejných zdrojů

48 Sazba odpočtu na pořízení majetku pro odborné vzdělávání základem pro výpočet =vstupní cena u majetku pořizovaného formou finančního leasingu = vstupní cena evidovaná pronajímatelem maximální výše odpočtu =5 000 Kč na jednu hodinu vyučování na pracovišti poplatníka v rámci odborného vzdělávání za dané zdaňovací období druh výměry sazba podmínky zvýšená snížená výměra 110 % více než 50 % doby provozu majetku 50 % 30 % - 50 % doby provozu majetku

49 Odpočet na žáka, studenta na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání 200 Kč na žáka, studenta a hodinu výuky uskutečněnou na pracovišti poplatníka

50 Ing. Jana Vítková, Ph.D. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZMĚNY OD ROKU 2014

51 DPH změny od Změny související s NOZ - zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva) viz též parlamentní tisk č Změny již dříve přijaté a teprve od ledna 2014 účinné

52 Jak funguje DPH aneb malé opakování Daň na výstupu produkovaná plnění Musíme odvést daň není-li plnění osvobozeno Daň na vstupu nakupovaná plnění (od plátců) Nárok na odpočet daně? Daňová povinnost pojem se už nepoužívá (Vlastní daňová povinnost 2013) Vlastní daň Nadměrný odpočet

53 Jak funguje DPH aneb KDO KDO? na koho se DPH vztahuje osoby povinné k dani - 5 plátci - 6 a násl. identifikované osoby - 6g až 6i osoby neusazené v tuzemsku - 4,1,n) zahraniční osoba - 4,1,h) os. povinná přiznat nebo zaplatit daň - 108

54 Jak funguje DPH aneb KDO Osoby povinné k dani - Vazba na ekonomickou činnost ( 5) - Pozor na autorské honoráře od r ZDPH navazuje na 7 odst. 6 ZDPř Srážková daň do /měsíc/1 plátce Rozšíření na všechny honoráře Možnost překvalifikace srážky na zálohu - Samostatná osoba povinná k dani hl.m. Praha + každá městská část (potvrzení stávající praxe)

55 Jak funguje DPH aneb KDO Plátci - 6 až 6f - Zůstává hranice 1 mil. Kč za 12 M po sobě jdoucích (od má být snížen limit obratu na 750 tis. již novela 502/2012 Sb.) - Nový 6a společník společnosti = bývalý účastník sdružení bez právní subjektivity - 6e nový postup v případě dědice pokračujícího v činnosti zůstavitele: je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele = daňové povinnosti zůstavitele přecházejí na dědice až dnem rozhodnutí soudu o pozůstalosti. Pokračující dědic se plátcem stává následující den po verdiktu soudu o pozůstalosti. (Do soudního rozhodnutí plní daňové povinnosti správce pozůstalosti).

56 Jak funguje DPH aneb KDO Identifikované osoby - Pro rok 2014 beze změny - Pozor na systémovou změnu mezi lety 2012 a z osob identifikovaných k dani se staly identifikované osoby, rozšíření dotčených osob = změkčení podmínek povinné registrací za plátce

57 Jak funguje DPH aneb CO CO? tedy PŘEDMĚT daně - 2 zboží + služby + nemovitosti zahrnuty do zboží - za úplatu, osobou povinnou k dani - s místem plnění v tuzemsku pořízení zboží z JČS za úplatu, v rámci podnikání (od Plátce EU) - s místem plnění v tuzemsku ( 11) nové dopravní prostředky jen nepodnikatelé dovoz zboží i nepodnikatelé

58 Jak funguje DPH aneb KDE KDE? tedy MÍSTO PLNĚNÍ zboží a nemovitosti - 7 plyn, EE, teplo, chlad - 7a zasílání zboží - 8 služby - 9 až 10k pořízení zboží z JČS - 11 dovoz zboží - 12

59 Jak funguje DPH aneb KDE od 2014 Dodání nemovité věci místo, kde se nemovitá věc nachází - 7,6 Dodání práva stavby místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby - 7,6 Služba vztahující se k právu stavby (stavební práce) místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby - 10,2 Terminologická, nikoliv systémová změna.

60 Jak funguje DPH aneb KDY KDY? tedy DATUM USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ Souvislost s: - povinností přiznat daň na výstupu ( 21) nemovité věci - viz 21 odst. 3 - přeformulace stávající úpravy - i s nárokem na odpočet ( 72 odst. 3) - beze změny - zahrnutí do správného zdaňovacího období 21 až 25 zboží: dodání dle kup. smlouvy, převzetí služby: poskytnutí nebo vystavení DD

61 Jak funguje DPH ZÁKLAD a SAZBY ZÁKLAD DANĚ ( 36 a násl.) vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění beze změny obsahuje také: o spotřební daň o jiné daně, cla, dávky nebo poplatky o vedlejší výdaje (balné, přepravné, pojistné atp.) SAZBY ( 47 a násl.) - základní nadále 21 % - snížená nadále 15 % + výjimky v přílohách

62 Změny DPH 344/2013 Sb. Pojmy lhůta a doba - Lhůtou se rozumí čas vymezený určité osobě, aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost (lhůta pro podání daňového přiznání, pro odvolání ). Pokud lhůta není dodržena, právo zaniká nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. - V ostatních případech pak jde o dobu, tj. dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím právo nebo povinnost zaniká. ( 34,1 ZDPH) Vymezení věci v NOZ nově vymezení předmětu daně: zboží NOZ věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

63 Změny DPH 344/2013 Sb. Zboží od v ZDPH - 4,2 hmotná věc, a to s výjimkou peněz a CP právo stavby živé zvíře (zvířata se v novém občanském zákoníku nepovažují za věci, proto se v definici zboží uvádějí samostatně) lidské tělo a část lidského těla (podle negativního vymezení v NOZ také nejsou věcmi) plyn, elektřina, teplo a chlad.

64 Změny DPH 344/2013 Sb. Zboží od na rozdíl od stávající definice pojmu zboží (zbožím se podle zákona o DPH ve znění účinném do rozumí s určitými výjimkami věci movité, elektřina, teplo, chlad a voda) se pro účely DPH budou za zboží nově považovat i věci nemovité.

65 Změny DPH 344/2013 Sb. K pojmu právo stavby souvislost se skutečností, že NOZ považuje pozemek a stavbu, která na tomto pozemku stojí, za jednu věc, ALE: situace, kdy vlastník pozemku chce umožnit jiné osobě pořídit na povrchu/pod jeho povrchem stavbu, resp. převzít stavbu stávající právo stavby je samostatně převoditelné 1244 odst. 1 NOZ - zřízeno na max. 99 let Dodání práva stavby je dodáním zboží a tedy předmětem DPH.

66 Změny DPH 344/2013 Sb. Právo stavby příklad 1: Pan Králíček je vlastníkem rodinného domu s rozsáhlou zahradou. Svému synovci panu Hovorkovi prodal právo stavby na části zahrady si může postavit truhlářskou dílnu a garáž pro své podnikání. Za právo stavby pan Hovorka zaplatil 800 tis. Kč (ale je ho možné zřídit i bezúplatně), právo stavby bylo zapsáno na 30 let do katastru nemovitostí. V následujícím roce pan Hovorka postavil (na pozemku, který stále patří panu Králíčkovi) dílnu a garáž. Tak se právo stavby zhmotnilo. Toto zhmotnělé právo stavby, tedy fakticky dílna a garáž jsou vlastnictvím pana Hovorky. Po čtyřech letech se pan Hovorka rozhodl změnit předmět podnikání a právo stavby (tedy fakticky dílnu a garáž) prodal svému společníkovi. Nejdříve ovšem musel nabídnout právo stavby (= dílnu a garáž) k odkupu panu Králíčkovi, protože toto předkupní právo stanoví NOZ. Pan Králíček odkup odmítnul a tím prodej práva stavby dalšímu vlastníkovi umožnil. Pan Hovorka je plátce DPH, převod práva stavby společníkovi bude z hlediska ZDPH dodáním zboží a bude podléhat DPH na výstupu.

67 Změny DPH 344/2013 Sb. K pojmu obchodní závod, resp. závod pojem závod nahrazuje dosavadní pojem podnik Věcná změna: o tom, co je součástí závodu, rozhoduje tzv. volní aspekt (tj. z vůle podnikatele slouží k provozování činnosti ), nikoliv aspekt faktický, jak tomu bylo doposud. Viz 502 nového občanského zákoníku. prodej podniku pozbytí obchodního závodu Viz též 13,8,a), 14,5,a), 6b,1,b)

68 Změny DPH 344/2013 Sb. Nový institut svěřenský fond Typ správy cizího majetku Nemá právní subjektivitu právní osobnost Vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele, a to ve prospěch tzv. obmyšleného, tj. osoby, které má být ze SF plněno Svěřenský správce je povinen majetek držet a spravovat, vykonává vlastnická práva k majetku vlastním jménem na účet SF Vlastnické právo zakladatel pozbyde při vyčlenění majetku do SF, aniž by ho v tomto okamžiku někdo nabyl

69 Změny DPH 344/2013 Sb. Nový institut svěřenský fond Pro účely DPH se na svěřenský fond bude hledět jako na právnickou osobu, přestože právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou nově právní osobností není. Pro účely daně z příjmů je poplatníkem d. z příjmů PO viz 17 odst. 1, písm. f) ZDPř

70 Změny DPH 344/2013 Sb. Co se stane se stávajícím sdružením bez právní subjektivity ( 829 starého ObčZ) Společnost podle 2716 NOZ Viz např. 4a odst. 3 ZDPH po novele Namísto pojmu účastník sdružení: společník společnosti

71 Změny DPH vliv zákona o obchodních korporacích NOZ člení právnické osoby na - korporace (zahrnuje obchodní korporace a spolky) - fundace - ústavy Obchodními korporacemi jsou obch. společnosti a družstva Spolky bývalá občanská sdružení

72 Změny DPH vliv zákona o obchodních korporacích Co se stane se stávajícími obchodními společnostmi a družstvy? (aneb zrušený obchodní zákoník) Nový pojem obchodní korporace (nový zákon o obchodních korporacích nahrazující ObchZ) Obchodními korporacemi jsou - obchodní společnosti (s.r.o., v.o.s., k.s., a.s.) - družstva

73 Změny DPH NEMOVITOSTI I. Převod/přechod nemovitosti zmizel z 2,1 ZDPH Převod nemovitostí/nemovitých věcí zůstává předmětem daně! Jak výše uvedeno: nemovité věci jsou od (hmotnými) věcmi, které budeme zahrnovat do definice zboží, dodání nemovité věci = dodání zboží Předmětem daně bude i nový majetek právo stavby, což je v dikci ZDPH rovněž nemovitá věc viz 56,1,b)

74 Změny DPH NEMOVITOSTI II. 56 osvobozeno dodání vybraných nemovitých věcí Vybrané nemovití věci: Pozemek Právo stavby Podzemní stavba se samostatným účelovým určením Inženýrská síť Jednotka

75 Změny DPH NEMOVITOSTI Dodání pozemků příklad 2 Stavební společnost investovala v roce 2012 do pozemku na výstavbu rodinných domů. Nakonec od vlastní výstavby upustila, ale pozemek rozdělila na několik parcel, které zasíťovala a na každé postavila skříňku pro rozvod elektřiny. Tyto parcely společnost chce v roce 2014 prodat. Do konce roku 2013 by byl převod pozemku osvobozen (šlo by o pozemky, ke kterým se dosud nevázalo stavební povolení, výstavbu provedou až noví vlastníci). V roce 2014 se ovšem ukazuje, že převod pozemků podléhá DPH, což znamená, že buď bude cena o 21 % (!) vyšší než společnost původně předpokládala, nebo bude muset společnost snížit svou marži. Projekt se tedy jeví jako ztrátový, resp. prodej obtížně uskutečnitelný. Proč bude prodej parcel v roce 2014 podléhat DPH?

76 Změny DPH NEMOVITOSTI II. 56 osvobozeno dodání vybraných nemovitých věcí - pokračování Přes dikci důvodové zprávy jde o věcnou změnu Připomeňme, že dle NOZ bude stavba součástí pozemku A. Dodání pozemku je osvobozeno jen tehdy: a) nebude-li na něm stavba/inženýrská síť a zároveň b)nejde o stavební pozemek c) pozemek s osvobozenou stavbou Nejasnost panuje v otázce osvobození pozemků, na kterých sice je umístěna stavba, ale uběhlo již 5 let (3 roky) od její kolaudace, resp. jejího prvního užívání. Problematika 56 a 56a Informace GFŘ z

77 Změny DPH NEMOVITOSTI II. 56 osvobozeno dodání vybraných nemovitých věcí pokračování B. Dodání ostatních vybraných nemovitých věcí (kromě pozemku) je osvobozeno: Po uplynutí 5 (3) let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby (co nastane dříve) pozemky kontaminované osvobozenou stavbou jsou osvobozeny Co je to pozemek?

78 Informace GFŘ k 56 a 56a Pojmy v oblasti DPH jsou autonomní, bez ohledu na to, jaký význam jim přikládá vnitrostátní soukromé právo Bez ohledu na NOZ STAVBA jakákoliv stavba pevně spojená se zemí ( pevným základem nebo jinak ) Od ledna už není v ZDPH definice stavebního pozemku Osvobození pozemku je dvojí: Buď splnění podmínek 56,2 - nezastavěný pozemek bez stavebního povolení a bez inženýrských sítí Nebo 56,3, kdy osvobození stavby způsobí osvobození pozemku, režim pozemku určen režimem stavby Pozemek dle GFŘ sloučen s parcelním číslem Stavby/byty/n.prostory nabyté do konce r nadále platí 3 letá lhůta

79 Změny DPH NEMOVITOSTI Dodání pozemku příklad 3: Zemědělský podnik a.s. na parcele o rozloze m 2 těsně za hranicí obce Krásná vybudoval v roce 2013 bazén. Tuto stavbu obci Krásná pronajímá. V roce 2014 se společnost a obec dohodnou, že obec bazén odkoupí. Pokud nedojde k rozdělení parcely na více parcelních čísel, bude existence bazénu (od jehož kolaudace uplynul 1 rok) znamenat, že převod celého pozemku o rozloze m 2 bude v roce 2014 zdaněn základní sazbou DPH. Dodává se zastavěný pozemek, není dodržena podmínka 56,2,a) ani splněna podmínka 56,3. Do konce roku 2013 by převod stavby podléhal DPH a převod pozemku by byl osvobozen.

80 Změny DPH NEMOVITOSTI Dodání pozemku příklad 4: Společnost převádí pozemek, který 2 roky vlastní. Na pozemku je stavba zkolaudovaná před 7 lety. Zároveň se k pozemku váže právo stavby, ale stavba dosud nebyla zrealizována a ani nebylo vydáno stavební povolení. Na pozemku není inženýrská síť. Převod pozemku je osvobozen, neboť jeho součástí je stavba, od jejíž kolaudace uplynulo více než 5 let. Nezhmotněné právo stavby není stavbou spojenou se zemí pevným základem, v důsledku jeho existence tedy nevzniká povinnost převod pozemku zdanit.

81 Změny DPH NEMOVITOSTI III. Inženýrské sítě Zdanění převodu pozemku způsobí i existence inženýrské sítě viz 56,2,a) 506 odst. 1 NOZ: Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 509 NOZ: Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku.

82 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka Předmětem vlastnického práva je dle NOZ jednotka, nikoliv byt Od ledna 2014 staré a nové jednotky 1. Jednotky staré dle zákona o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) 2. Jednotky nové dle NOZ jejich součástí je i podíl na pozemku, na kterém dům stojí (a podíl na společných částech domu).

83 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka pokračování Od ledna 2014 dle NOZ je byt a podíl na společných částech domu + podíl na pozemku jediným majetkem, kterým je jednotka jako celek je předmětem vlastnického práva jedinou majetkovou entitou. ALE: Z přechodných ustanovení NOZ ( 3063) vyplývá, že staré jednotky nadále budou existovat, + v domech, kde již staré jednotky jsou, budou nově vzniklé jednotky nadále podléhat úpravě dané (zrušeným) zákonem o vlastnictví bytů.

84 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka pokračování Definice jednotky pro účely ZDPH: 4b odst. 3 ZDPH reaguje na existenci starých a nových jednotek takto: Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.

85 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka pokračování Převod jednotek pro sociální bydlení nadále snížená sazba dle 48a Snížená sazba se uplatní i u souvisejícího pozemku, ať bude převáděn coby součást jednotky ( nové jednotky) nebo jako právně samostatný majetek (pozemek vázaný ke staré jednotce).

86 Změny DPH NEMOVITOSTI Jednotka příklad 5: Společnost Stavby bytů a.s. v březnu 2013 dokončila bytový dům. Byty prodané do konce roku 2013 byly zdaňovány takto: převod bytu byl zdaněn základní nebo sníženou sazbou DPH (podle toho, zda byt splňoval kritérium sociálního bydlení ), související podíl na pozemku byl osvobozen podle 56 odst. 2 ZDPH ve znění účinném do konce roku Jednotky převáděné od ledna 2014 jsou vždy zatíženy DPH, a to včetně podílu na pozemku. Sazba daně je opět uplatňována podle toho, zda jde o jednotku, která je bytem pro sociální bydlení nebo která zahrnuje byt pro sociální bydlení (snížená sazba daně), či jednotka těmto kriteriím nevyhovuje a potom je uplatněna základní sazba daně.

87 Změny DPH NEMOVITOSTI V. Stavby pro sociální bydlení - 48a Základním kriteriem pro byt pro sociální bydlení nadále zůstává maximální podlahová plocha 120 m 2, v případě rodinných domů zůstává 350 m 2. Na co všechno sníženou sazbu uplatnit? Výstavba stavby včetně jejího příslušenství Příslušenství není pro účely ZDPH definováno NOZ 510 a násl.

88 Změny DPH NEMOVITOSTI Příslušenství dle 510 a násl. NOZ 510 (1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. (2) Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství. 511 Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. 512 Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo. Co je to pozemek?

89 Změny DPH NEMOVITOSTI VI. Nájem vybraných nemovitých věcí - 56a Nadále platí osvobození vztahuje se na vybrané nemovité věci Nadále nelze osvobodit: krátkodobý nájem do 48 hod./parkování/bezpečnostní schránky/nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení Nadále se lze v případě nájmu pro jiného plátce (v rámci jeho ekonomické činnosti) rozhodnout pro uplatňování daně na výstupu ( 56a,3)

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka 16 / 2014 Daňový a účetní 1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi ový speciál obsah 1... Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014 y: 2... Odpisy cena bytu Přerušení prohlášení poplatníka

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2014 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2014 y měn ý z zákon o daních z příjmů + komentář é v ov daň jící na

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2014 y ěn m z zákon o daních z příjmů + komentář é ý v v o o ň n a a d cí n í j u zákon o rezervách pro zjištění g ský rea n a

Více