prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014"

Transkript

1 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

2 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

3 Zrušení daně dědické a darovací přechod do předmětu daní z příjmů masivní osvobození dědictví a odkazy vždy bezúplatná plnění (dříve dary) od příbuzného v přímé vedlejší linii sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela, manžel rodičů mezi osobami žijícími ve společně hospodařící domácnosti nad 1 rok příležitostné do Kč

4 Dílčí základy daně DPFO příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy z pronájmu příjmy ze závislé činnosti příjmy z kapitálového majetku ostatní příjmy příjmy ze samostatné činnosti příjmy z nájmu

5 Zdanitelný příjem pojistného sociálního pojištění zdanitelné příjmy nejsou zdanitelné příjmy příjmy ze zaměstnání příjmy ze samostatné výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z nájmu ostatní příjmy příjmy ze závislé činnosti příjmy ze samostatné činnosti

6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI příjmy ze zaměstnání

7 Příjmy ze závislé činnosti základní definice DzP = příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovně právního, služebního, členského nebo obdobného právního vztahu, ve kterém musí být splněna podmínka: příjemce příjmu vykonává práci podle pokynů osoby, která příjem vyplácí

8 Za příjmy ze závislé činnosti se dále považují: - daň z příjmů příjmy za práci členů družstva společníků s.r.o. a komanditistů t, odměny člena orgánu právnické osoby organu právnické osoba likvidátorů funkční požitky náhrady za příjmy ze závislé činnosti související s nynějším, dřívějším nebo budoucím pracovněprávním vztahem

9 Změny v osvobození 2014 ano příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy ne peněžního zvýhodnění plynoucího zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace

10 Příjmy ze zaměstnání sociální pojistné VZP příjmy ze závislé činnosti bez vyjmenovaných sociální zabezpečení taxativní výčet druhů + další, které jsou také příjmy ze závislé činnosti

11 Příjmy, které se nejsou u zaměstnanců zdanitelné - SP není příjmem ze zaměstnání všechny subsystémy jen VZP jen pojistné na sociální zabezpečení dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu měsíční příjem do Kč vč. měsíční příjem do Kč příjem do Kč za měsíc bez ohledu na právní vztah VZP SZ jednotlivá dohoda ze všech dohod dohromady

12 Minimální a maximální vyměřovací základ zaměstnance minimální vyměřovací základ maximální vyměřovací základ VZP SZ VZP SZ měsíční = minimální mzda (8 500 Kč) není není roční = 48násobek průměrné mzdy ( Kč)

13 PŘÍJMY ZE SAMOSTATNÉ ČINNOSTI

14 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti základní příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání, podíl na zisku společníka v.o.s a komplementáře. také příjmy z převodu a využití průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy z nájmu majetku v obchodním majetku

15 Paušální výdaje druh příjmu % absolutní limit příjmy ze zemědělské výroby 80 % - příjmy z řemeslných živností 80 % - příjmy z ostatních živností 60 % - příjmy z jiného podnikání a z nezávislého povolání, příjmy z převodu a využití práv 40 % Kč příjmy z nájmu majetku v obchodním majetku 30 % Kč příjmy z nájmu ( 9) 30 % Kč

16 Samostatný základ daně 2014 hranice hrubého příjmu posunuta ze Kč na Kč samostatný základ daně tvoří veškeré příjmy autorů do této hranice ne příjmy blízké právu autorskému ve stejném rozsahu nejsou vyměřovacím základem sociálního pojistného

17 Používané parametry pro rok 2013 a 2014 sociální pojistné všeobecný vyměřovací základ Kč Kč koeficient růstu průměrné mzdy 1,0315 1,0015 průměrná mzda Kč Kč sazba pro stanovení vyměřovacího základu 50 % 50 % minimální mzda Kč od Kč Kč

18 Hlavní a vedlejší činnost u důchodového pojištění OSVČ hlavní činnost = vždy účastny na důchodovém pojištění vedlejší činnost = povinná účast jen při překročení limitu, jinak dobrovolně pobírá invalidní nebo starobní důchod, nezaopatřené dítě (tj. například student do 26 let věku) atd. povinná účast na důchodovém pojištění u vedlejší činnosti: P RO V 2, 4 PM RO RO P 14 V 14 2, P 14 V ,8

19 Minimální a maximální vyměřovací základ SP ( ) subsystém veřejné zdravotní pojištění sociální zabezpečení (hlavní činnost) sociální zabezpečení (vedlejší činnost) minimální vyměřovací základ maximální vyměřovací základ měsíční roční měsíční roční Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč -

20 Příjmy v dílčím základu daně z kapitálového majetku úroky z vkladů na podnikatelských běžných účtech, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček (úvěrových finančních instrumentů), úroky z hodnoty splaceného vkladu společníků v.o.s. a komplementářů, příjmy z převodu předkupního práva na cenné papíry. žádné výdaje

21 Dílčí základ daně ostatní příjmy výdaje jen na dosažení příjmů a do výše jednotlivého druhu příjmů

22 Příležitostné příjmy příležitostné příjmy Kč > Kč osvobozeny z činnosti z nájmu movitých věcí ze zemědělské výroby paušál 80 %

23 Osvobození u pravidelných důchodů (penzí) úplná ztráta osvobození příjmy ze závislé činnosti (bez sociálního pojistného zaměstnavatele) + dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti + dílčí základ daně příjmů z nájmu > Kč za zdaňovací období ostatní částečné osvobození prvních Kč (36násobek minimální mzdy)

24 Převod cenných papírů osvobození měsíců investiční cenný papír + podíl na ZK do 5 % časový test 5 let ostatní cenné papíry podíl na s.r.o. atd. akcie získaná přeměnou s.r.o. nebo družstva test: 5 let od nabytí podílu v s.r.o. nebo družstvu test se počítá: od nabytí od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti

25 Osvobození příjmů z převodu finančních instrumentů 2014 druh instrumentu cenný papír obchodní podíl 3 roky 5 let

26 Osvobození příjmů z převodu finančních instrumentů 2014 cenné papíry nový časový test až na cenné papíry pořízené po je jednotný osvobození hrubých příjmů do Kč na všechny příjmy z převodu cenných papírů v DDZ obchodní podíl po lze mít více obchodních podílů na jednom subjektu u každého se časový test počítá odděleně (při nabytí po )

27 Nestandardní odpočty úroky z úvěrů na bytové potřeby bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely příspěvky na penzijní připojištění + pojistné na penzijní pojištění pojistné na životní pojištění zaplacené členské příspěvky odborové organizaci úhrady za zkoušku ověřující další vzdělávání daňová ztráta výdaje na projekty výzkumu a vývoje

28 Limity nestandardních odpočtů: maximum: bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely 15 % základu daně úroky z úvěrů na bytové potřeby Kč na domácnost pojistné životního pojištění Kč příspěvky odborové organizaci 1,5 % zd. příjmů nebo Kč úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání Kč ( Kč, ZTP Kč) minimum: bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely Kč nebo 2 % základu daně

29 Solidární zvýšení daně sazba 7 % základ součet hrubých příjmů ze závislé činnosti (DDZ 6 sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem) + DDZ příjmů ze samostatné činnosti 48násobek průměrné mzdy 2014: x 48 =

30 Solidární zvýšení daně technické řešení vybírá se i jako součást zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti přičítá se k záloze, pokud hrubý příjem za měsíc překročí 4násobek průměrné mzdy ( Kč) povinnost podat daňové přiznání poplatník, kterého se týká solidární zvýšení daně nebo mu bylo sraženo solidární zvýšení daně v rámci zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti

31 Slevy na dani z příjmů fyzických osob jen standardní slevy na dani sociální na zaměstnance se zdravotním postižením na poplatníka na vyživovanou osobu

32 Daňové zvýhodnění sleva na jedno dítě Kč sleva v plné výši daňový bonus jen omezeně hrubé příjmy v základu daně kromě příjmů v dílčím základu daně ostatní příjmy alespoň šestinásobek minimální mzdy, tj. v roce 2014 částku Kč, nárok na bonus alespoň 100 Kč, může činit maximálně Kč za zdaňovací období.

33 Zdanění měsíční mzdy s Prohlášením bez Prohlášení záloha na daň (uplatnění slev) běžná sazba daně 15 % příjem z dohody o provedení práce ostatní do Kč nad Kč záloha na daň běžná sazba 15 % srážka daně zvláštní sazba 15 % záloha na daň běžná sazba 15 %

34 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

35 Poplatníci daně z příjmů právnických osob právnická osoba sídlo nebo místo vedení účel založení nebo zřízení daňový rezident daňový nerezident podnikatelský subjekt (obchodní korporace) veřejně prospěšný poplatník

36 Předmět a základ daně z příjmů právnických osob podnikatelský subjekt předmět veškeré příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem ne: dary a dědictví osvobození nic moc některá bezúplatná plnění neziskový subjekt = veřejně prospěšný poplatník předmět zejména příjmy ze ziskových činnosti, z reklam a nájmu ne: dotace, příjmy z neziskové hlavní činnosti osvobození hodně druhů příjmů, ale ve vazbě na subjekt nebo právní formu základ daně odvozen od účetního výsledku hospodaření před zdaněním základ daně příjmy výdaje nebo odvozen od VH

37 Osvobození bezúplatných nabytí dědictví nebo odkaz bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti atd.

38 Neuhrazené pohledávky a dluhy v základu daně pohledávky v regulované výši a za stanovených podmínek je lze převádět do uznaných nákladů dluhy zvyšuje se o ně základ daně za stanovených podmínek: 36 měsíců po splatnosti nebo promlčený byl v základu daně

39 Opravné položky k neuhraz. pohledávkám 2014 pohledávka u prvonabyvatele nabytá postoupením doba od splatnosti po 18 měsících po 36 měsících stačí, že je nepromlčená formálně právně vymáhaná výše opravné položky 50 % hodnoty pohledávky 100 % hodnoty pohledávky

40 Dlouhodobý majetek v základu daně dlouhodobý majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý drobný majetek hmotný majetek další dlouhodobý hmotný majetek nehmotný majetek další dlouhodobý nehmotný majetek nový pojem odpisovatel nejen vlastník

41 Uznatelné náklady motivační příspěvek (stipendium nebo úhrada některých nákladů studentovi) je daňově uznatelným nákladem měsíční maximum Kč u studentů VŠ Kč

42 Finanční leasing zásadní je nejen změna názvu, ale i rozšíření definice předmětem není nehmotný majetek převod majetkového práva do skončení nájmu může být i bezúplatný nebo opce na koupi

43 Neuznatelné náklady členský příspěvek hrazený příjemci, u kterého je osvobozen od daně účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle účetnictví + hodnota neodpisovaného majetku, který byl nabyt bezúplatně, nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně

44 Odpočty od základu daně z příjmů právnických osob základ daně - daňová ztráta (vyměřená za předešlá zdaňovací období) - odpočet výdajů na výzkum a vývoj - odpočet na podporu odborného vzdělávání = mezisoučet - bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely (max. 10 % z mezisoučtu)

45 Odpočet výdajů na projekty výzkumu a vývoje ZDP přesně určuje, co lze do odpočtu zahrnují např. výdaje na služby jsou značně omezené. poplatník od základu daně neodečítá náklady, které jsou již obsaženy v základu daně, ale výdaje v daném zdaňovacím období vynaložené, a to jen takové, které lze do odpočtu započítat. Sazba odpočtu je diferencovaná: druh výměry sazba podmínky základní výměra zvýšená výměra 100 % do výše, ve které výdaje na výzkum a vývoj běžného zdaňovacího období dosáhnou stejných výdajů za minulé zdaňovací obdob 110 % výdajů na výzkum na vývoj, které převýšily tyto výdaje za předešlé zdaňovací období

46 Odpočet na podporu odborného vzdělávání zahrnuje: odpočet na pořízení majetku na odborné vzdělávání, odpočet výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. předpokládá spolupráci školy a další osoby, osoba má oprávnění v oboru, ve kterém se studenti nebo žáci připravují na jejím pracovišti se uskutečňuje část vzdělávání vzdělávání se uskutečňuje podle smlouvy se školou podle typu školy: u středních škol praktické vyučování, u vyšších odborných škol odborná praxe (jen P.O.) u vysokých škol část svého akreditovaného studijního programu

47 Odpočet na pořízení majetku pro odborné vzdělávání majetek pořízený koupí nebo pořizovaný prostřednictvím finančního leasingu obstaráván přímo pro odborné vzdělávání majetek nový první vlastník u finančního leasingu pronajímatel je prvním vlastníkem nájemné z finančního leasingu je u nájemce daňově uznatelné majetkem může být hmotný majetek odpisovaný v odpisové skupině a z nehmotného majetku jen software, odpovídající hranici nehmotného majetku na pořízení majetku nesmí být poskytnuta žádná podpora z veřejných zdrojů

48 Sazba odpočtu na pořízení majetku pro odborné vzdělávání základem pro výpočet =vstupní cena u majetku pořizovaného formou finančního leasingu = vstupní cena evidovaná pronajímatelem maximální výše odpočtu =5 000 Kč na jednu hodinu vyučování na pracovišti poplatníka v rámci odborného vzdělávání za dané zdaňovací období druh výměry sazba podmínky zvýšená snížená výměra 110 % více než 50 % doby provozu majetku 50 % 30 % - 50 % doby provozu majetku

49 Odpočet na žáka, studenta na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání 200 Kč na žáka, studenta a hodinu výuky uskutečněnou na pracovišti poplatníka

50 Ing. Jana Vítková, Ph.D. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZMĚNY OD ROKU 2014

51 DPH změny od Změny související s NOZ - zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva) viz též parlamentní tisk č Změny již dříve přijaté a teprve od ledna 2014 účinné

52 Jak funguje DPH aneb malé opakování Daň na výstupu produkovaná plnění Musíme odvést daň není-li plnění osvobozeno Daň na vstupu nakupovaná plnění (od plátců) Nárok na odpočet daně? Daňová povinnost pojem se už nepoužívá (Vlastní daňová povinnost 2013) Vlastní daň Nadměrný odpočet

53 Jak funguje DPH aneb KDO KDO? na koho se DPH vztahuje osoby povinné k dani - 5 plátci - 6 a násl. identifikované osoby - 6g až 6i osoby neusazené v tuzemsku - 4,1,n) zahraniční osoba - 4,1,h) os. povinná přiznat nebo zaplatit daň - 108

54 Jak funguje DPH aneb KDO Osoby povinné k dani - Vazba na ekonomickou činnost ( 5) - Pozor na autorské honoráře od r ZDPH navazuje na 7 odst. 6 ZDPř Srážková daň do /měsíc/1 plátce Rozšíření na všechny honoráře Možnost překvalifikace srážky na zálohu - Samostatná osoba povinná k dani hl.m. Praha + každá městská část (potvrzení stávající praxe)

55 Jak funguje DPH aneb KDO Plátci - 6 až 6f - Zůstává hranice 1 mil. Kč za 12 M po sobě jdoucích (od má být snížen limit obratu na 750 tis. již novela 502/2012 Sb.) - Nový 6a společník společnosti = bývalý účastník sdružení bez právní subjektivity - 6e nový postup v případě dědice pokračujícího v činnosti zůstavitele: je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele = daňové povinnosti zůstavitele přecházejí na dědice až dnem rozhodnutí soudu o pozůstalosti. Pokračující dědic se plátcem stává následující den po verdiktu soudu o pozůstalosti. (Do soudního rozhodnutí plní daňové povinnosti správce pozůstalosti).

56 Jak funguje DPH aneb KDO Identifikované osoby - Pro rok 2014 beze změny - Pozor na systémovou změnu mezi lety 2012 a z osob identifikovaných k dani se staly identifikované osoby, rozšíření dotčených osob = změkčení podmínek povinné registrací za plátce

57 Jak funguje DPH aneb CO CO? tedy PŘEDMĚT daně - 2 zboží + služby + nemovitosti zahrnuty do zboží - za úplatu, osobou povinnou k dani - s místem plnění v tuzemsku pořízení zboží z JČS za úplatu, v rámci podnikání (od Plátce EU) - s místem plnění v tuzemsku ( 11) nové dopravní prostředky jen nepodnikatelé dovoz zboží i nepodnikatelé

58 Jak funguje DPH aneb KDE KDE? tedy MÍSTO PLNĚNÍ zboží a nemovitosti - 7 plyn, EE, teplo, chlad - 7a zasílání zboží - 8 služby - 9 až 10k pořízení zboží z JČS - 11 dovoz zboží - 12

59 Jak funguje DPH aneb KDE od 2014 Dodání nemovité věci místo, kde se nemovitá věc nachází - 7,6 Dodání práva stavby místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby - 7,6 Služba vztahující se k právu stavby (stavební práce) místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby - 10,2 Terminologická, nikoliv systémová změna.

60 Jak funguje DPH aneb KDY KDY? tedy DATUM USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ Souvislost s: - povinností přiznat daň na výstupu ( 21) nemovité věci - viz 21 odst. 3 - přeformulace stávající úpravy - i s nárokem na odpočet ( 72 odst. 3) - beze změny - zahrnutí do správného zdaňovacího období 21 až 25 zboží: dodání dle kup. smlouvy, převzetí služby: poskytnutí nebo vystavení DD

61 Jak funguje DPH ZÁKLAD a SAZBY ZÁKLAD DANĚ ( 36 a násl.) vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění beze změny obsahuje také: o spotřební daň o jiné daně, cla, dávky nebo poplatky o vedlejší výdaje (balné, přepravné, pojistné atp.) SAZBY ( 47 a násl.) - základní nadále 21 % - snížená nadále 15 % + výjimky v přílohách

62 Změny DPH 344/2013 Sb. Pojmy lhůta a doba - Lhůtou se rozumí čas vymezený určité osobě, aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost (lhůta pro podání daňového přiznání, pro odvolání ). Pokud lhůta není dodržena, právo zaniká nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. - V ostatních případech pak jde o dobu, tj. dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím právo nebo povinnost zaniká. ( 34,1 ZDPH) Vymezení věci v NOZ nově vymezení předmětu daně: zboží NOZ věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

63 Změny DPH 344/2013 Sb. Zboží od v ZDPH - 4,2 hmotná věc, a to s výjimkou peněz a CP právo stavby živé zvíře (zvířata se v novém občanském zákoníku nepovažují za věci, proto se v definici zboží uvádějí samostatně) lidské tělo a část lidského těla (podle negativního vymezení v NOZ také nejsou věcmi) plyn, elektřina, teplo a chlad.

64 Změny DPH 344/2013 Sb. Zboží od na rozdíl od stávající definice pojmu zboží (zbožím se podle zákona o DPH ve znění účinném do rozumí s určitými výjimkami věci movité, elektřina, teplo, chlad a voda) se pro účely DPH budou za zboží nově považovat i věci nemovité.

65 Změny DPH 344/2013 Sb. K pojmu právo stavby souvislost se skutečností, že NOZ považuje pozemek a stavbu, která na tomto pozemku stojí, za jednu věc, ALE: situace, kdy vlastník pozemku chce umožnit jiné osobě pořídit na povrchu/pod jeho povrchem stavbu, resp. převzít stavbu stávající právo stavby je samostatně převoditelné 1244 odst. 1 NOZ - zřízeno na max. 99 let Dodání práva stavby je dodáním zboží a tedy předmětem DPH.

66 Změny DPH 344/2013 Sb. Právo stavby příklad 1: Pan Králíček je vlastníkem rodinného domu s rozsáhlou zahradou. Svému synovci panu Hovorkovi prodal právo stavby na části zahrady si může postavit truhlářskou dílnu a garáž pro své podnikání. Za právo stavby pan Hovorka zaplatil 800 tis. Kč (ale je ho možné zřídit i bezúplatně), právo stavby bylo zapsáno na 30 let do katastru nemovitostí. V následujícím roce pan Hovorka postavil (na pozemku, který stále patří panu Králíčkovi) dílnu a garáž. Tak se právo stavby zhmotnilo. Toto zhmotnělé právo stavby, tedy fakticky dílna a garáž jsou vlastnictvím pana Hovorky. Po čtyřech letech se pan Hovorka rozhodl změnit předmět podnikání a právo stavby (tedy fakticky dílnu a garáž) prodal svému společníkovi. Nejdříve ovšem musel nabídnout právo stavby (= dílnu a garáž) k odkupu panu Králíčkovi, protože toto předkupní právo stanoví NOZ. Pan Králíček odkup odmítnul a tím prodej práva stavby dalšímu vlastníkovi umožnil. Pan Hovorka je plátce DPH, převod práva stavby společníkovi bude z hlediska ZDPH dodáním zboží a bude podléhat DPH na výstupu.

67 Změny DPH 344/2013 Sb. K pojmu obchodní závod, resp. závod pojem závod nahrazuje dosavadní pojem podnik Věcná změna: o tom, co je součástí závodu, rozhoduje tzv. volní aspekt (tj. z vůle podnikatele slouží k provozování činnosti ), nikoliv aspekt faktický, jak tomu bylo doposud. Viz 502 nového občanského zákoníku. prodej podniku pozbytí obchodního závodu Viz též 13,8,a), 14,5,a), 6b,1,b)

68 Změny DPH 344/2013 Sb. Nový institut svěřenský fond Typ správy cizího majetku Nemá právní subjektivitu právní osobnost Vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele, a to ve prospěch tzv. obmyšleného, tj. osoby, které má být ze SF plněno Svěřenský správce je povinen majetek držet a spravovat, vykonává vlastnická práva k majetku vlastním jménem na účet SF Vlastnické právo zakladatel pozbyde při vyčlenění majetku do SF, aniž by ho v tomto okamžiku někdo nabyl

69 Změny DPH 344/2013 Sb. Nový institut svěřenský fond Pro účely DPH se na svěřenský fond bude hledět jako na právnickou osobu, přestože právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou nově právní osobností není. Pro účely daně z příjmů je poplatníkem d. z příjmů PO viz 17 odst. 1, písm. f) ZDPř

70 Změny DPH 344/2013 Sb. Co se stane se stávajícím sdružením bez právní subjektivity ( 829 starého ObčZ) Společnost podle 2716 NOZ Viz např. 4a odst. 3 ZDPH po novele Namísto pojmu účastník sdružení: společník společnosti

71 Změny DPH vliv zákona o obchodních korporacích NOZ člení právnické osoby na - korporace (zahrnuje obchodní korporace a spolky) - fundace - ústavy Obchodními korporacemi jsou obch. společnosti a družstva Spolky bývalá občanská sdružení

72 Změny DPH vliv zákona o obchodních korporacích Co se stane se stávajícími obchodními společnostmi a družstvy? (aneb zrušený obchodní zákoník) Nový pojem obchodní korporace (nový zákon o obchodních korporacích nahrazující ObchZ) Obchodními korporacemi jsou - obchodní společnosti (s.r.o., v.o.s., k.s., a.s.) - družstva

73 Změny DPH NEMOVITOSTI I. Převod/přechod nemovitosti zmizel z 2,1 ZDPH Převod nemovitostí/nemovitých věcí zůstává předmětem daně! Jak výše uvedeno: nemovité věci jsou od (hmotnými) věcmi, které budeme zahrnovat do definice zboží, dodání nemovité věci = dodání zboží Předmětem daně bude i nový majetek právo stavby, což je v dikci ZDPH rovněž nemovitá věc viz 56,1,b)

74 Změny DPH NEMOVITOSTI II. 56 osvobozeno dodání vybraných nemovitých věcí Vybrané nemovití věci: Pozemek Právo stavby Podzemní stavba se samostatným účelovým určením Inženýrská síť Jednotka

75 Změny DPH NEMOVITOSTI Dodání pozemků příklad 2 Stavební společnost investovala v roce 2012 do pozemku na výstavbu rodinných domů. Nakonec od vlastní výstavby upustila, ale pozemek rozdělila na několik parcel, které zasíťovala a na každé postavila skříňku pro rozvod elektřiny. Tyto parcely společnost chce v roce 2014 prodat. Do konce roku 2013 by byl převod pozemku osvobozen (šlo by o pozemky, ke kterým se dosud nevázalo stavební povolení, výstavbu provedou až noví vlastníci). V roce 2014 se ovšem ukazuje, že převod pozemků podléhá DPH, což znamená, že buď bude cena o 21 % (!) vyšší než společnost původně předpokládala, nebo bude muset společnost snížit svou marži. Projekt se tedy jeví jako ztrátový, resp. prodej obtížně uskutečnitelný. Proč bude prodej parcel v roce 2014 podléhat DPH?

76 Změny DPH NEMOVITOSTI II. 56 osvobozeno dodání vybraných nemovitých věcí - pokračování Přes dikci důvodové zprávy jde o věcnou změnu Připomeňme, že dle NOZ bude stavba součástí pozemku A. Dodání pozemku je osvobozeno jen tehdy: a) nebude-li na něm stavba/inženýrská síť a zároveň b)nejde o stavební pozemek c) pozemek s osvobozenou stavbou Nejasnost panuje v otázce osvobození pozemků, na kterých sice je umístěna stavba, ale uběhlo již 5 let (3 roky) od její kolaudace, resp. jejího prvního užívání. Problematika 56 a 56a Informace GFŘ z

77 Změny DPH NEMOVITOSTI II. 56 osvobozeno dodání vybraných nemovitých věcí pokračování B. Dodání ostatních vybraných nemovitých věcí (kromě pozemku) je osvobozeno: Po uplynutí 5 (3) let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby (co nastane dříve) pozemky kontaminované osvobozenou stavbou jsou osvobozeny Co je to pozemek?

78 Informace GFŘ k 56 a 56a Pojmy v oblasti DPH jsou autonomní, bez ohledu na to, jaký význam jim přikládá vnitrostátní soukromé právo Bez ohledu na NOZ STAVBA jakákoliv stavba pevně spojená se zemí ( pevným základem nebo jinak ) Od ledna už není v ZDPH definice stavebního pozemku Osvobození pozemku je dvojí: Buď splnění podmínek 56,2 - nezastavěný pozemek bez stavebního povolení a bez inženýrských sítí Nebo 56,3, kdy osvobození stavby způsobí osvobození pozemku, režim pozemku určen režimem stavby Pozemek dle GFŘ sloučen s parcelním číslem Stavby/byty/n.prostory nabyté do konce r nadále platí 3 letá lhůta

79 Změny DPH NEMOVITOSTI Dodání pozemku příklad 3: Zemědělský podnik a.s. na parcele o rozloze m 2 těsně za hranicí obce Krásná vybudoval v roce 2013 bazén. Tuto stavbu obci Krásná pronajímá. V roce 2014 se společnost a obec dohodnou, že obec bazén odkoupí. Pokud nedojde k rozdělení parcely na více parcelních čísel, bude existence bazénu (od jehož kolaudace uplynul 1 rok) znamenat, že převod celého pozemku o rozloze m 2 bude v roce 2014 zdaněn základní sazbou DPH. Dodává se zastavěný pozemek, není dodržena podmínka 56,2,a) ani splněna podmínka 56,3. Do konce roku 2013 by převod stavby podléhal DPH a převod pozemku by byl osvobozen.

80 Změny DPH NEMOVITOSTI Dodání pozemku příklad 4: Společnost převádí pozemek, který 2 roky vlastní. Na pozemku je stavba zkolaudovaná před 7 lety. Zároveň se k pozemku váže právo stavby, ale stavba dosud nebyla zrealizována a ani nebylo vydáno stavební povolení. Na pozemku není inženýrská síť. Převod pozemku je osvobozen, neboť jeho součástí je stavba, od jejíž kolaudace uplynulo více než 5 let. Nezhmotněné právo stavby není stavbou spojenou se zemí pevným základem, v důsledku jeho existence tedy nevzniká povinnost převod pozemku zdanit.

81 Změny DPH NEMOVITOSTI III. Inženýrské sítě Zdanění převodu pozemku způsobí i existence inženýrské sítě viz 56,2,a) 506 odst. 1 NOZ: Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 509 NOZ: Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku.

82 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka Předmětem vlastnického práva je dle NOZ jednotka, nikoliv byt Od ledna 2014 staré a nové jednotky 1. Jednotky staré dle zákona o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) 2. Jednotky nové dle NOZ jejich součástí je i podíl na pozemku, na kterém dům stojí (a podíl na společných částech domu).

83 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka pokračování Od ledna 2014 dle NOZ je byt a podíl na společných částech domu + podíl na pozemku jediným majetkem, kterým je jednotka jako celek je předmětem vlastnického práva jedinou majetkovou entitou. ALE: Z přechodných ustanovení NOZ ( 3063) vyplývá, že staré jednotky nadále budou existovat, + v domech, kde již staré jednotky jsou, budou nově vzniklé jednotky nadále podléhat úpravě dané (zrušeným) zákonem o vlastnictví bytů.

84 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka pokračování Definice jednotky pro účely ZDPH: 4b odst. 3 ZDPH reaguje na existenci starých a nových jednotek takto: Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.

85 Změny DPH NEMOVITOSTI IV. Jednotka pokračování Převod jednotek pro sociální bydlení nadále snížená sazba dle 48a Snížená sazba se uplatní i u souvisejícího pozemku, ať bude převáděn coby součást jednotky ( nové jednotky) nebo jako právně samostatný majetek (pozemek vázaný ke staré jednotce).

86 Změny DPH NEMOVITOSTI Jednotka příklad 5: Společnost Stavby bytů a.s. v březnu 2013 dokončila bytový dům. Byty prodané do konce roku 2013 byly zdaňovány takto: převod bytu byl zdaněn základní nebo sníženou sazbou DPH (podle toho, zda byt splňoval kritérium sociálního bydlení ), související podíl na pozemku byl osvobozen podle 56 odst. 2 ZDPH ve znění účinném do konce roku Jednotky převáděné od ledna 2014 jsou vždy zatíženy DPH, a to včetně podílu na pozemku. Sazba daně je opět uplatňována podle toho, zda jde o jednotku, která je bytem pro sociální bydlení nebo která zahrnuje byt pro sociální bydlení (snížená sazba daně), či jednotka těmto kriteriím nevyhovuje a potom je uplatněna základní sazba daně.

87 Změny DPH NEMOVITOSTI V. Stavby pro sociální bydlení - 48a Základním kriteriem pro byt pro sociální bydlení nadále zůstává maximální podlahová plocha 120 m 2, v případě rodinných domů zůstává 350 m 2. Na co všechno sníženou sazbu uplatnit? Výstavba stavby včetně jejího příslušenství Příslušenství není pro účely ZDPH definováno NOZ 510 a násl.

88 Změny DPH NEMOVITOSTI Příslušenství dle 510 a násl. NOZ 510 (1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. (2) Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství. 511 Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. 512 Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo. Co je to pozemek?

89 Změny DPH NEMOVITOSTI VI. Nájem vybraných nemovitých věcí - 56a Nadále platí osvobození vztahuje se na vybrané nemovité věci Nadále nelze osvobodit: krátkodobý nájem do 48 hod./parkování/bezpečnostní schránky/nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení Nadále se lze v případě nájmu pro jiného plátce (v rámci jeho ekonomické činnosti) rozhodnout pro uplatňování daně na výstupu ( 56a,3)

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. DPH od roku 2014 Ing. Jana Kolářová 2. Legislativní stav 1. Novela zákonem č. 502/2012 Sb. 2. Novela č. 344/2013 Sb., zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 Princip absence čínské zdi Ústavní soud vycházel též z toho, že veřejné a soukromé právo není vzájemně

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci daně kritérium dělení: Místo bydliště nebo místo obvyklého zdržování Daňový rezident neomezená daňová povinnost (přiznává daň z celosvětových příjmů) Daňový nerezident

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více