březen 2015 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2015 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé se pak objevuje konkrétní závazek, kterým je zavedení tzv. country by country reportingu pro skupiny, jejichž obrat přesahuje 750 mil. eur, a to již za rok 2016 s termínem pro odevzdání do konce roku Mateřské společnosti budou povinny sdělit svému finančnímu úřadu vybrané informace (např. obrat, zisk, počet zaměstnanců apod.) v požadované struktuře a v členění dle zemí. Získané informace budou následně rozesílány finančním úřadům v zemích, kde skupina působí. Jelikož je reporting povinný pro všechny země OECD/G20, zabývá se touto otázkou i česká daňová správa, a to jak z hlediska sběru informací, tak jejich následného předávání/přijímání a v neposlední řadě i vyhodnocování. Václav Baňka Rok 2015 se tak jeví jako víc než vhodný pro revizi nastavení toků ve skupině a souvisejících převodních cen. Country by country reporting poprvé zpracovaný za rok 2016 totiž může leckterou daňovou správu inspirovat k detailnějšímu prověření této oblasti. Zároveň se dá říci, že česká daňová správa je s novou přílohou k daňovému přiznání mapující objemy transakcí ve skupině už za rok 2014 o krok napřed. Získané informace jí však nedávají ucelený pohled na skupinu, což může být celkem zásadní díl do skládanky v procesu vyhodnocování, kterou společnost podrobit detailnějšímu zkoumání z pohledu převodních cen. Zavedení country by country reportingu tak může posunout českou daňovou správu do další úrovně. Z pohledu poplatníka, pro kterého reporting spojený s výměnou informací bude znamenat určitou administrativní zátěž, může být potěšující snad jen fakt, že data za rok 2016 se z ostatních zemí dostanou k české státní správě nejdříve v roce 2018.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Příchod doby kontrolní Je otázkou, na jaké oblasti daňová správa zaměří svou pozornost, až pomine současná vlna kontrol převodních cen. Jisté je pouze to, že intenzivně pracuje na inovaci svých dosavadních kontrolních postupů a nástrojů. Podmínky promíjení příslušenství daně Nový pokyn Generálního finančního ředitelství naznačuje, na co je třeba si dát pozor při žádání o prominutí příslušenství daně, které od roku 2015 znovu zavedla novela daňového řádu. Nový pokyn GFŘ D-22 a související změny v oblasti daně z příjmů Nový pokyn D-22 reaguje na změny, které se do zákona o daních z příjmů promítly na základě novel účinných od roku 2014, resp DPH: mini one stop shop spuštěn Poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, který je zaregistrovaný k režimu jednoho správního místa, může (za splnění obecných podmínek pro vrácení daně v jiném členském státě) zažádat ve státě spotřeby o vratku DPH ze zboží a služeb nakoupených ve státě koncového spotřebitele. EU a OECD Vývoj v EU a OECD v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování Na březen 2015 plánuje Evropská komise představení daňového balíčku, který by měl mj. zahrnovat návrh opatření k automatické výměně informací ve věci závazných posouzení vydaných správci daně jednotlivých členských států EU. Zveřejnění komentářů k další vlně diskuzních materiálů v rámci iniciativy BEPS Diskusní materiál k bodům 8, 9 a 10 byl ze strany ministerstva financí USA podroben významné kritice. To deklarovalo, že současnou podobu návrhu nepodpoří, protože je v rozporu se základními pravidly převodních cen. JUDIKATURA Rozhodnutí SDEU ve věci emisních povolenek jaký bude další postup? Soudní dvůr EU zveřejnil dlouho očekávané rozhodnutí týkající se české darovací daně z emisních povolenek přidělených bezplatně výrobcům elektřiny. Po prvotních pozitivních pocitech z tohoto rozhodnutí je třeba se zamyslet, jaký bude jeho dopad na rozhodování českých soudů. Bude také k zamyšlení, jakým způsobem by měl stát případně odškodnit subjekty, s jejichž prostředky po dobu několika let disponoval. Kdo všechno může být z pohledu DPH pojišťovnou? Stanovisko generálního advokáta podporuje, aby služby spočívající v poskytování záruk na ojetá vozidla nezávislým subjektem za paušální odměnu byly osvobozeny od DPH, jelikož je lze v daném případě kvalifikovat z hlediska DPH jako pojišťovací činnost. Nejvyšší správní soud: Je třeba zvažovat ekonomickou situaci dodavatele Soud posuzoval otázku, zda odběratel věděl, případně vědět měl a mohl, o dodavatelově úmyslu daň nezaplatit. SLOVENSKO Zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí Možnost prodloužení lhůty na podání daňového přiznání není podmíněná zdanitelností příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí ve státě zdroje podle daňových právních předpisů tohoto státu a/nebo příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale je podmíněná zdanitelností podle slovenského zákona o dani z příjmů.

3 LEGISLATIVA Příchod doby kontrolní V polovině února se pro ty, kdo sledují trendy v přístupu finanční správy, ne zcela překvapivě objevila na webových stránkách finanční správy informace, že Specializovaný finanční úřad ( SFÚ ) zahájil v rámci celé ČR daňové kontroly zaměřené na převodní ceny. Ty přitom proběhly zejména u společností, které jsou součástí nadnárodních skupin. Společnosti ke kontrole vybíral SFÚ na základě své analýzy údajů z dotazníku k převodním cenám, který rozesílal v rámci letní akce v minulém roce a který firmy vyplnily dobrovolně. Jako další zdroj využil SFÚ pro účely analýzy také informace získané v rámci vyhledávací činnosti daňové správy. Oficiálně se tak jen potvrdily zkušenosti z posledních týdnů, kdy pracovníci SFÚ plošně zahajovali daňové kontroly převodních cen u řady společností s tím, že hned v úvodu těmto subjektům dali jako domácí úkol zodpovědět řadu otázek zaměřených na konkrétní situaci kontrolované společnosti. Tyto otázky pak v praxi v zásadě kopírovaly oblasti uváděné v dokumentaci převodních cen. Celkově tak popsaná praxe zapadá do nového trendu, kdy finanční správa projevuje snahu o co největší zefektivnění a zacílení svých kontrolních postupů, které by měly být primárně založeny na předchozím sběru a analýze individualizovaných dat. Za účelem efektivního zpracování takto získaných informací pak bude daňová správa zcela logicky čím dále více využívat prostředků výpočetní techniky a specializovaných softwarových produktů. Pro účely svých analýz však finanční správa bude potřebovat konkretizované informace a data od jednotlivých subjektů, nejlépe již předzpracované v elektronické podobě. Již dnes je však jasné, že se nespokojí pouze se zavedením povinného elektronického podávání daňových přiznání, jež začalo již v minulém roce daní z přidané hodnoty a letos se rozšířilo také na ostatní daně. Zavedení nové povinné přílohy k daňovému přiznání mapující transakce mezi spojenými osobami tak lze vnímat jen jako další vlaštovku ohlašující příchod přísné doby kontrolní. Už na rok 2016 si daňová správa chystá další pomocné nástroje ke sběru a analýze dat elektronické kontrolní hlášení k DPH a elektronickou evidenci tržeb. Oba tyto nástroje jsou sice dle daňové správy zaměřeny primárně na potírání nelegálních praktik (řetězové podvody v oblasti DPH či zatajování výnosů), jejich zavedení však bude v zásadě plošné, což správcům daně umožní získat značné množství daňové relevantních informací. Finanční správa tak bude disponovat řadou informací, které bude moci sledovat a na jejich základě analyzovat daňovou situaci konkrétních subjektů a strategicky plánovat své akce v terénu. Povinnost podávat elektronické kontrolní hlášení je v obecné rovině zakotvena v zákoně o DPH s účinností od 1. ledna Zjednodušeně řečeno bude mít tuto povinnost plátce, pokud uskuteční nebo přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. V tomto okamžiku není ještě známa konkrétní struktura a rozsah údajů, které bude třeba v kontrolních hlášeních uvádět. Je však zjevné, že celý mechanismus má za cíl umožnit správcům daně párovat údaje z kontrolních hlášení jednotlivých plátců a tím i křížově kontrolovat uskutečňování jednotlivých transakcí. Nelze proto v tuto chvíli zcela vyloučit, že se finanční správa bude snažit připravit formulář kontrolního hlášení na co nejširší bázi zahrnující všechna uskutečněná a přijatá plnění, bez ohledu na to, zda konkrétní daňový subjekt nárokuje odpočet daně či nikoli. Podle aktuálně dostupné verze důvodové zprávy k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb v ČR dosud chybí kontinuální tok informací potřebných pro správu jednotlivých druhů daní mezi daňovými subjekty a správcem daně. Uvedený návrh zákona by tento nedostatek měl odstranit. Zajímavý je v této souvislosti mechanismus inspirovaný tzv. chorvatským modelem, který ministerstvo financí pro provádění elektronické evidence tržeb prosazuje. Povinný subjekt tak bude při vystavování dokladu

4 potřebovat počítač, tablet nebo chytrý telefon připojený k internetu. Prostřednictvím speciální softwarové aplikace (která bude pro dotčené subjekty možná zpřístupněna zdarma) bude povinný subjekt vždy před vystavením účtenky odesílat svým autentizovaným přístupem údaje o transakci. Vzápětí pak obdrží kód, který bude muset na účtence uvést. Tímto způsobem získá finanční správa v reálném čase přehled o uskutečněných tržbách konkrétního subjektu. Byť se v souvislosti se zavedením elektronického sledování tržeb hovoří obvykle primárně o maloobchodě a pohostinství, okruh subjektů, kterých by se dle návrhu zákona mohla evidence tržeb týkat, může být výrazně širší. Tento je v podstatě vymezen jen způsobem platby, který daný subjekt přijímá. Kromě plateb v hotovosti a prostřednictvím platebních karet a podobných nástrojů anebo poukázek půjde i o platby uskutečněné šekem nebo směnkou či prostřednictvím jednotek, které reprezentují peněžní prostředky. Výjimky by mělo ministerstvo financí stanovit vyhláškou. Zatím jsou však k dispozici jen neurčité výchozí úvahy o jejím obsahu. Je tedy vidět, že státní správa v poslední době postupuje při reorganizaci svých stávajících postupů mílovými kroky. Jistě bude zajímavé, jaký nový hit přinesou cílené kontroly, až se finanční správa začne nudit kontrolami převodních cen. Daniel Szmaragowski, tel.: Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Podmínky promíjení příslušenství daně Jak jsme Vás informovali již v lednovém vydání Finančních aktualit, od roku 2015 je znovu zavedena možnost obecného promíjení příslušenství daně. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nyní vydalo k tomuto institutu pokyn, ve kterém zpřesňuje podmínky pro prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. V prvé řadě je nutno upozornit, že příslušenství daně lze prominout pouze tehdy, byla-li související daň uhrazena. Podat žádost pak subjekt může i v situaci, kdy předmětné příslušenství již zaplatil. Z daňového řádu vyplývá, že příslušenství nelze prominout, pokud daňový subjekt nebo jeho statutární orgán v posledních třech letech závažně porušil daňové nebo účetní předpisy. Nový pokyn specifikuje, co se rozumí závažným porušením. Typickým příkladem je nespolehlivý plátce pro účely DPH. Z penále, které vzniká zejména v případě doměření daně na základě daňové kontroly, lze prominout maximálně 75 % a o jeho prominutí je nutné zažádat do 3 měsíců od předepsání. Při posuzování žádosti o prominutí penále se hodnotí součinnost daňového subjektu v rámci konkrétní daňové kontroly a celková četnost porušování povinností při správě daní za poslední tři roky. GFŘ v pokynu stanoví výčet prohřešků snižujících částku promíjeného penále. Jestliže například daňový subjekt prokazatelně zatajil důkazní prostředky nebo je předložil padělané či pozměněné, nepůjde penále prominout vůbec. Pokud daňový subjekt minimálně dvakrát během daňové kontroly nereagoval na výzvu včas, sníží se promíjené penále o 30 %. Z dalších důvodů nelze nezmínit, že již i za dvě dvoutisícové pokuty za nedodržení povinné elektronické formy podání v posledních třech letech bude promíjené penále automaticky sníženo o 50 %. Při posuzování prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky bude správce daně zkoumat ospravedlnitelnost prodlení úhrady daně a, stejně jako u promíjení penále, celkovou četnost porušování povinností v posledních třech letech. Pokyn uvádí skutečnosti zakládající tyto

5 ospravedlnitelné důvody. Zároveň je procentuálně vyjádřeno, jak vysoká část úroku se v daném případě promíjí. Prominout 20 % úroku je tak například možné při dobrovolném podání dodatečného daňového tvrzení. Při doměření daně na základě daňové kontroly naopak úroky obecně promíjet nelze. Samo GFŘ v pokynu naznačuje, že na žádosti o prominutí budou kladeny vysoké nároky, bude třeba je precizně odůvodnit a uváděné skutečnosti doložit. Při posuzování žádosti totiž bude správce daně čerpat informace pouze ze spisu daňového subjektu, systému ADIS a podané žádosti. Správce daně tak bude rozhodovat takříkajíc od stolu. V případě nedostatečného odůvodnění či prokázání nebude vyzývat k doplnění. Doporučujeme proto věnovat přípravě žádosti dostatečnou pozornost a rozhodně ji nepodceňovat. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Jana Sedláčková, tel.: Nový pokyn GFŘ D-22 a související změny v oblasti daně z příjmů Finanční správa počátkem února zveřejnila nový pokyn GFŘ D-22, který nahrazuje předchozí pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Daňoví poplatníci mohou pokyn použít poprvé za zdaňovací období započaté v roce Nový pokyn D-22 reaguje na změny, které do zákona o daních z příjmů vnesly novely účinné od roku 2014, resp. 2015, o kterých jsme Vás již informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit. Přinášíme shrnutí nejvýznamnějších změn. Od roku 2014 není možné uplatnit osvobození příjmů z podílů na zisku vyplácených mezi mateřskou a dceřinou společností, pokud si jedna ze společností může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob. Je upřesněno, že za obdobnou úlevu není považováno uplatnění odčitatelných položek nebo slev na dani, tj. zejména investičních pobídek. Podmínky pro osvobození příjmů z podílu na zisku (držba alespoň 10% podílu na základním kapitálu nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě) se vztahují také na příjmy v podobě zálohy na podíl na zisku. Od základu daně lze odečíst mj. nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb. Pokud není známa jejich cena, ocení se podle zákona o oceňování majetku. Hodnota bezúplatně poskytnuté služby uplatněné jako odpočet od základu daně musí být zohledněna jako daňově neuznatelný náklad. Pokyn upřesňuje, že pojem jiné příjmy z držby kapitálového majetku zahrnuje např. vrácení emisního ážia či příplatek mimo základní kapitál. V této souvislosti odkazujeme na vydání Finančních aktualit z prosince 2014, kdy jsme Vás informovali, že výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku bude od roku 2015 podléhat srážkové dani. Za daňově uznatelný náklad jsou považovány náklady vynaložené na odstranění poškozeného nebo zničeného stavebního díla, pokud nejsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku podle platných účetních předpisů.

6 Zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí lze považovat za daňově uznatelný náklad v případě, že v souladu s platnými účetními předpisy není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku. Pro účely správného posouzení odpisu pohledávky jako daňově uznatelného nákladu se za výsledek insolvenčního řízení považuje zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku ( 144 insolvenčního zákona), zrušení konkurzu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení ( 308 insolvenčního zákona), splnění reorganizačního plánu ( 364 insolvenčního zákona) nebo splnění oddlužení ( 413 insolvenčního zákona). Pro účely daně vybírané srážkou je nově doplněno, že za závazky se kromě dohadných položek pasivních nepovažují ani účty časového rozlišení. Na rozdíl od roku 2014 je poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnanci ze strany zaměstnavatele považováno v roce 2015 za příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti pouze do částky nesplacené jistiny ve výši Kč ročně. Z jistiny přesahující tuto částku je zaměstnavatel povinen zahrnout zaměstnanci do jeho zdanitelných příjmů příjem ve výši obvyklého úroku. Pokyn vysvětluje rozdílný postup pro zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014 a 2015 v návaznosti na uplatnění osvobození z titulu splnění 3letého časového testu držby akcií nebo z titulu nepřekročení limitu příjmu z obchodování s cennými papíry ve výši Kč v daném zdaňovacím období. Pokyn upřesňuje i zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů nabytých do konce roku Michaela Thelenová, tel.: Iva Krákorová, tel.: Hana Čuříková, tel.: Mária Marhefková, tel.: DPH: mini one stop shop spuštěn Jak jsme Vás informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit, od 1. ledna 2015 se změnila pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Nově jsou tyto služby zdaňovány vždy v místě sídla koncového spotřebitele, tj. i v případě služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani (B2C). Změna pravidel se týká především mobilních operátorů, IT společností, poskytovatelů programového vybavení, aplikací, obrázků, filmů a her. Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul povinnosti registrovat se v jednotlivých členských státech, kde má sídlo koncový spotřebitel, má možnost se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu pro správu daně, tzv. mini one stop shop. Poskytovatel je pak povinen vykazovat tyto služby a provést souhrnnou platbu DPH pouze v členském státě registrace. Generální finanční ředitelství vydalo upozornění k vykazování výše uvedených služeb ( Z pohledu českého zákona o DPH se jedná o poskytnutí služeb s místem plnění mimo

7 tuzemsko. Kromě speciálního daňového přiznání pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa dle 110r zákona o DPH je tak poskytovatel povinen deklarovat tyto služby i v rámci běžného přiznání k DPH na řádku 26. Pro osoby identifikované k dani i nadále platí, že v případech, kdy jim nevzniká daňová povinnost v tuzemsku, nepodávají běžné přiznání k DPH (tj. poskytnutí výše uvedených služeb nebudou osoby povinné k dani vykazovat v přiznání na řádku 26, pokud v daném zdaňovacím období nedodají zboží nebo neposkytnou službu podléhající české dani). Povinnost podat daňové přiznání pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa nicméně trvá i v situaci, kdy osoba identifikovaná k dani nepodává běžné přiznání k DPH. Pro úplnost uvádíme, že poskytovatel výše uvedených služeb, který je zaregistrovaný k režimu jednoho správního místa, může (za splnění obecných podmínek pro vrácení daně v jiném členském státě) zažádat ve státě spotřeby o vratku DPH ze zboží a služeb nakoupených ve státě koncového spotřebitele. Tuto skutečnost v nedávné době potvrdil rovněž výbor pro DPH při Evropské komisi. Veronika Jašová, tel.: Klára Sauerová, tel.: EU a OECD Vývoj v EU a OECD v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování Počátkem února 2015 OECD oznámila, že se země OECD a G20 ve snaze o koordinovaný boj proti daňovým únikům na nadnárodní úrovni shodly na třech klíčových bodech, které umožní implementaci Akčního plánu BEPS. Jde o důležitý krok reprezentující postup směrem ke spravedlivějšímu systému mezinárodního zdanění. Výše zmíněné tři body zahrnují: Mandát k zahájení vyjednávání o multilaterálním nástroji, jehož cílem bude přímočará implementace opatření doporučovaných BEPS v oblasti úprav smluv o zamezení dvojímu zdanění. Pracovní skupina, která se bude zabývat přípravou mnohostranného nástroje (odhaduje se, že bude nutné změnit až tři tisíce takových dvoustranných smluv), se poprvé sejde v červenci tohoto roku. Výsledky by měla předložit v prosinci Implementační balíček pro country by country reporting, v rámci něhož by nadnárodní společnosti přesahující obrat 750 milionů eur v zemích své rezidence měly reportovat vybrané informace; a dále s tím spojený mechanismus výměny informací mezi daňovými správami od roku Kritéria pro posouzení přijatelnosti zvýhodněných daňových režimů v oblasti nehmotných aktiv poskytovaných některými státy (tzv. patent boxes ). Jedná se o zvýhodněné zdanění, resp. osvobození od zdanění příjmů z intelektuálního majetku, jehož cílem je přitáhnout podnikání do země rezidence. Tyto stále více zaváděné zvýhodněné režimy však podrývají obecnou snahu OECD a plánu BEPS a jsou z jeho pohledu kvalifikovány jako škodlivá daňová konkurence mezi státy. OECD navrhuje, aby současné nastavení režimů v dotčených státech zůstalo zachováno do roku 2021, avšak pouze pro společnosti, kterým by byl režim povolen

8 do poloviny roku Do budoucna chce OECD přijmout přísnější podmínky pro povolení těchto zvýhodněných daňových režimů. OECD již prezentovala sedm z patnácti článků Akčního plánu BEPS vedoucím představitelům zemí G20. Zbylých osm plánuje představit v listopadu 2015 na summitu G20 v Turecku. Také Evropská komise vyvíjí další kroky v oblasti spravedlivějšího přístupu ke zdanění v rámci EU. Komise dlouhodobě usiluje, aby zisky společností byly zdaňovány v zemích, kde jsou generovány, a společnosti se nevyhýbaly úhradě spravedlivého podílu na daních prostřednictvím agresivního daňového plánování. Na březen 2015 je plánováno představení daňového balíčku, který by měl mj. zahrnovat návrh opatření k automatické výměně informací ve věci závazných posouzení vydaných správci daně jednotlivých členských států EU. Podle současných pravidel EU totiž členské státy sdílejí v této oblasti velmi málo informací. Další návrhy zaměřené na spravedlivé a efektivní zdanění právnických osob chce EK prezentovat v létě 2015, přičemž deklarovala záměr zohlednit aktivity G20 a OECD v této oblasti. Jak jsme již informovali v dřívějším vydání Finančních aktualit, Evropská komise zároveň vloni zahájila vyšetřování několika vybraných zemí (Irsko, Lucembursko, Nizozemí) ohledně dříve vydaných závazných posouzení převodních cen. Nově bylo v tomto roce zahájeno vyšetřování Belgie, a to v souvislosti s preferenčním daňovým režimem pro nadnárodní společnosti. Komise také vyzvala všechny členské státy k poskytnutí informací týkajících se praxe vydávání závazných posouzení v oblasti daně z příjmu právnických osob, aby mohla rozhodnout, zda nedochází k porušování konkurence na jednotném trhu prostřednictvím přiznání selektivních daňových výhod. Daniel Szmaragowski, tel.: Helena Pajskrová, tel.: Zveřejnění komentářů k další vlně diskuzních materiálů v rámci iniciativy BEPS Na přelomu ledna a února 2015 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) komentáře, které obdržela k několika diskuzním materiálům publikovaným v rámci iniciativy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): Autoři komentářů k bodu 14 (Make dispute resolution mechanism more effective) navrhují, aby OECD doplnila výčet překážek, které brání účinnému řešení daňových sporů dohodou zúčastněných daňových správ, o návrhy, jak mají úřady v praxi postupovat. Komentáře vztahující se k bodu 4 diskusního materiálu (Interest Deductions and Other Financial Payments) se nejčastěji týkaly námitek proti skutečnosti, že se návrh zaměřuje především na určení nejlepšího přístupu a pojímá problém daňové uznatelnosti úrokových nákladů příliš zeširoka, místo aby se zaměřil pouze na nežádoucí chování daňových poplatníků. Významné kritice byl podroben diskusní materiál k bodům 8, 9 a 10 (Revisions of the Transfer Pricing Guidelines), konkrétně oblast rizik. Mezi příspěvky je významný především komentář ministerstva financí USA, které deklarovalo, že současnou podobu návrhu nepodpoří, neboť určité oblasti návrhu (konkrétně nezohlednění možnosti alokace rizik a otázky morálního hazardu) nejsou zcela v souladu s pravidlem tržního odstupu, které je základním stavebním kamenem převodních cen.

9 K bodu 10 byly publikovány tři diskusní materiály: o U prvního z nich (Transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions) kritika nepovažuje za možné použít pro všechny komoditní transakce metodu CUP založenou na cenách kótovaných burzou. Návrh rovněž opomíjí skutečnost, že v některých jurisdikcích jsou vybrané komodity oceňovány na základě lokálních pravidel. o Druhému diskusnímu materiálu (The use of profit splits in the context of global value chain) je vytýkáno zejména to, že materiálem upřednostňovaná metoda (TNMM) nemusí být vždy nejvhodnějším postupem. V dalších komentářích se doporučuje věnovat více pozornosti otázce spolehlivosti dat, která je významným faktorem pro preferovanou metodu TNMM. o Poslední komentovaný materiál (Low value-adding intra-group services) se setkal převážně s pozitivními ohlasy. Přestože návrh je třeba doplnit o další praktické příklady, obecně je považován za hodný doporučení; může přispět k úspoře nákladů a omezit administrativní zátěž nadnárodních společností. Daniel Szmaragowski, tel.: Helena Pajskrová, tel.: JUDIKATURA Rozhodnutí SDEU ve věci emisních povolenek jaký bude další postup? Koncem února vydal Soudní dvůr EU dlouho očekávané rozhodnutí, v němž konstatoval, že darovací daň uvalená na emisní povolenky přidělené v letech 2011 a 2012 může představovat poplatek za přidělení emisních povolenek. Její uvalení pak může být v rozporu se směrnicí, kterou EU zavedla systém obchodování s emisními povolenkami a v souladu s níž byly členské státy povinny přidělit alespoň 90 procent povolenek zdarma. Hranici klíčových 10 % je pak podle Soudního dvora EU třeba posuzovat odděleně podle subjektů za každé dotčené odvětví, nikoliv plošně ve vztahu ke všem vydaným povolenkám, jak ve sporu argumentovala česká vláda. Ověření, zda stanovená podmínka byla splněna, je teď v rukou Nejvyššího správního soudu (NSS). V tuto chvíli proto nelze předjímat, kterou z několika možných interpretací tohoto rozhodnutí si NSS zvolí. NSS si pro tyto účely zřejmě bude muset v prvé řadě opatřit detailnější informace k počtu přidělovaných povolenek. Až v návaznosti na rozhodnutí NSS v konkrétní kauze, v rámci níž byla Soudnímu dvoru EU položena předběžná otázka, pak teprve bude možné činit jasnější závěry o tom, zda se bude darovací daň v obdobných případech vracet a případně z jaké části. Současně však v této situaci každému vytane na mysl i otázka, zda by mohly mít subjekty, které za roky 2011 a 2012 darovací daň z emisních povolenek zaplatily, nějaký nárok na odškodnění ze strany státu a případně v jaké výši, pokud by se ukázalo, že tato daň byla uvalena v rozporu s předpisy EU. Většina subjektů na trhu již o vrácení daně požádala dříve prostřednictvím dodatečného daňového tvrzení. V tom případě by však úprava daňového řádu nemusela svědčit ve prospěch přímého

10 uplatnění úroku z neoprávněného jednání správce daně (v zajímavé sazbě vycházející z repo sazeb ČNB navýšených o 14 procentních bodů). Je však nesporné, že v případě zadržování prostředků poplatníků v důsledku nedodržení unijních předpisů by poplatník měl mít nárok na určité odškodnění za to, že stát s jeho prostředky po dobu několika let disponoval. Alena Švecová, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Kdo všechno může být z pohledu DPH pojišťovnou? Na začátku února 2015 bylo vydáno stanovisko generálního advokáta ohledně případu společnosti Mapfre Warranty (C 584/13). Společnost se zabývala poskytováním záruk na ojetá vozidla. Záruku od společnosti Mapfre Warranty nabízeli prodejci jako doplňkovou službu při prodeji vozů zákazníkům. Přičemž společnost nevstupovala do smluvního vztahu s konečným zákazníkem, ale pouze s prodejci vozů. V případech, kdy byly v rámci dohodnuté záruční doby zjištěny vybrané závady, byly jejich opravy zajištěny na náklady společnosti. Za tuto službu si společnost účtovala paušální částku. Meritem sporu mezi státní správou a společností Mapfre Warranty je, zda činnost společnosti spočívající v poskytování záruky na ojeté vozy za paušální úplatu spadá do kategorie pojišťovacích operací osvobozených od DPH či zda jde o běžné poskytování služeb, které by naopak DPH podléhat mělo. Generální advokát se přiklání k osvobození těchto služeb od DPH, a to na základě následujících argumentů: Poskytování záruk v daném případě naplňuje charakteristiky pojišťovacích služeb, tak jak byly nastíněny již v předchozí judikatuře Soudního dvora Evropské unie, tj. společnost Mapfre Warranty za určitý paušální poplatek, který přijala předem, přebírá riziko, že při vzniku budoucí nejisté události (poruchy automobilu) ponese příslušné náklady. Služby poskytované společností nelze srovnávat se záručním servisem, který poskytují přímo výrobci automobilů, jelikož v takovém případě je záruka úzce spjata s prodaným zbožím a je tudíž zdaněna stejně jako prodávané zboží. Poskytování záruky nepředstavuje v daném případě vedlejší plnění k hlavnímu plnění (prodeji vozu), jelikož je toto plnění poskytováno pouze jako doplňková služba a není tak neoddělitelně spjato s prodejem vozu. Nadto je v daném případě tato služba poskytována nezávislým subjektem. Z těchto důvodů generální advokát pak uzavírá, že služba může mít odlišný daňový režim než samotný prodej vozu. Závěr generálního advokáta je konzistentní se současnou praxí české daňové správy. Ta obdobným způsobem nahlíží např. na asistenční služby poskytované nezávislými subjekty. V souladu se závěry Generálního finančního ředitelství zveřejněnými v informaci k daňovému přístupu k asistenčním službám, je možné posuzovat jako pojišťovací činnost osvobozenou od DPH asistenční služby, u nichž jejich poskytovatel nese za paušální odměnu (neodvíjí od počtu vyřízených případů) riziko, že jeho asistenční činnost může skončit i ztrátou. Samozřejmě je otázkou, zda se Soudní dvůr Evropské unie s přístupem nastíněným generálním advokátem ztotožní. Alena Švecová, tel.: Klára Veselá, tel.:

11 Nejvyšší správní soud: Je třeba zvažovat ekonomickou situaci dodavatele V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud své vůbec první rozhodnutí k problematice ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Tento rozsudek (č.j. 4 Afs 223/ ze dne 19. prosince 2014) obsahuje poměrně zásadní posouzení toho, za jakých okolností může být odběratel zdanitelného plnění finančním úřadem vyzván, aby jako ručitel uhradil daň na výstupu neodvedenou dodavatelem. Institut ručení se uplatní mimo jiné v situaci, kdy odběratel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že daň z plnění poskytnutého odběrateli dodavatel úmyslně nezaplatí. V souzeném případě dodavatel, který se nacházel ve špatné ekonomické situaci, z důvodu omezování svých podnikatelských aktivit odběrateli prodal zboží a poskytl dlouhodobý pronájem nemovitosti. Odběratel tato plnění uhradil započtením svého závazku s pohledávkou za dodavatelem, kterou odběratel nabyl postoupením. Dodavatel neodvedl související DPH na výstupu a následně byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Finanční úřad vyzval odběratele k úhradě této DPH z titulu ručení. Předmětem sporu byla otázka, zda odběratel věděl nebo vědět měl a mohl, že dodavatel DPH úmyslně nezaplatí, a tedy zda se odběratel mohl dostat do pozice ručitele za nezaplacenou daň. NSS nejprve posuzoval, zda byla na straně dodavatele splněna podmínka úmyslného nezaplacení daně. Z dostupných informací dovodil, že dodavatel neměl prostředky na zaplacení DPH z transakcí uskutečněných s odběratelem a tyto prostředky nezískal ani z úhrady transakcí s odběratelem (úhrada byla provedena zápočtem). Dodavatel měl tedy podle soudu (nepřímý) úmysl daň nezaplatit. V druhém kroku soud posuzoval otázku, zda odběratel věděl o dodavatelově úmyslu daň nezaplatit, případně o něm vědět měl a mohl. Vzhledem k tomu, že se odběratel aktivně účastnil výše uvedených transakcí (nákup zboží a pronájem nemovitých věcí, postoupení pohledávky) a provedl započtení pohledávek, neměl soud pochyb o tom, že odběratel mohl a měl vědět, že dodavatel nemá prostředky na zaplacení daně z prodeje zboží a pronájmu nemovitých věcí, a proto daň úmyslně nezaplatí. NSS tedy dospěl k závěru, že podmínky pro vznik ručení uvedené v zákoně o DPH byly v daném případě naplněny. Výklad, který NSS zvolil ve vztahu k nepřímému úmyslu dodavatele nezaplatit daň, je značně široký. Za určitých okolností by takový výklad mohl vést až k plošné snaze finančních úřadů požadovat neuhrazenou DPH od subjektů, jejichž dodavatelé se následně ocitli v úpadku. V případě obchodování se subjektem, jehož ekonomická nestabilita je známa, lze z hlediska odběratele zvážit využití institutu speciálního zajištění daně, tedy úhradu DPH přímo finančnímu úřadu. Jana Pytelková Svobodová, tel.: Klára Kameníková, tel.:

12 SLOVENSKO Zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí Finančné riaditeľstvo SR vydalo dokument Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2014 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Okrem iného sa v tomto dokumente pojednáva o tom, ako sa v súvislosti s predĺžením lehoty na podanie daňového priznania o šesť celých kalendárnych mesiacov vykladá pojem zdaniteľný príjem. Podľa Finančného riaditeľstva SR možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania nie je podmienená zdaniteľnosťou príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí v štáte ich zdroja podľa daňových právnych predpisov štátu zdroja týchto príjmov a/alebo príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ale je podmienená ich zdaniteľnosťou podľa slovenského zákona o dani z príjmov. Tento dokument je dostupný na nasledujúcom linku: _01_27_Otazky_a_odpovede_k_DzP_medzin_zdanovanie.pdf Michal Mularčík, tel.: KRÁTCE Daňová správa na webu informovala, že bude v roce 2015 akceptovat povinná elektronická podání učiněná datovou zprávou nebo přes aplikaci EPO bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené totožnosti podatele. Ovšem za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno např. písemně, formou tzv. e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu. Jedná se o přechodnou výjimku z obecných pravidel elektronického podávání pouze pro rok Více informací zde Ve sbírce mezinárodních smluv vyšlo pod č. 17/2005 sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o dani z nemovitých věcí pod č. 23/2015 Sb. Ministerstvo financí aktualizovalo přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Zásadní změnou, kterou zákon přinese, je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně odpovídá dle ministerstva financí nejen koncepci většiny evropských zemí, ale také odstraní nemalé problémy, které při stávajícím znění zákona vznikají.

13 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více