březen 2015 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2015 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé se pak objevuje konkrétní závazek, kterým je zavedení tzv. country by country reportingu pro skupiny, jejichž obrat přesahuje 750 mil. eur, a to již za rok 2016 s termínem pro odevzdání do konce roku Mateřské společnosti budou povinny sdělit svému finančnímu úřadu vybrané informace (např. obrat, zisk, počet zaměstnanců apod.) v požadované struktuře a v členění dle zemí. Získané informace budou následně rozesílány finančním úřadům v zemích, kde skupina působí. Jelikož je reporting povinný pro všechny země OECD/G20, zabývá se touto otázkou i česká daňová správa, a to jak z hlediska sběru informací, tak jejich následného předávání/přijímání a v neposlední řadě i vyhodnocování. Václav Baňka Rok 2015 se tak jeví jako víc než vhodný pro revizi nastavení toků ve skupině a souvisejících převodních cen. Country by country reporting poprvé zpracovaný za rok 2016 totiž může leckterou daňovou správu inspirovat k detailnějšímu prověření této oblasti. Zároveň se dá říci, že česká daňová správa je s novou přílohou k daňovému přiznání mapující objemy transakcí ve skupině už za rok 2014 o krok napřed. Získané informace jí však nedávají ucelený pohled na skupinu, což může být celkem zásadní díl do skládanky v procesu vyhodnocování, kterou společnost podrobit detailnějšímu zkoumání z pohledu převodních cen. Zavedení country by country reportingu tak může posunout českou daňovou správu do další úrovně. Z pohledu poplatníka, pro kterého reporting spojený s výměnou informací bude znamenat určitou administrativní zátěž, může být potěšující snad jen fakt, že data za rok 2016 se z ostatních zemí dostanou k české státní správě nejdříve v roce 2018.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Příchod doby kontrolní Je otázkou, na jaké oblasti daňová správa zaměří svou pozornost, až pomine současná vlna kontrol převodních cen. Jisté je pouze to, že intenzivně pracuje na inovaci svých dosavadních kontrolních postupů a nástrojů. Podmínky promíjení příslušenství daně Nový pokyn Generálního finančního ředitelství naznačuje, na co je třeba si dát pozor při žádání o prominutí příslušenství daně, které od roku 2015 znovu zavedla novela daňového řádu. Nový pokyn GFŘ D-22 a související změny v oblasti daně z příjmů Nový pokyn D-22 reaguje na změny, které se do zákona o daních z příjmů promítly na základě novel účinných od roku 2014, resp DPH: mini one stop shop spuštěn Poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, který je zaregistrovaný k režimu jednoho správního místa, může (za splnění obecných podmínek pro vrácení daně v jiném členském státě) zažádat ve státě spotřeby o vratku DPH ze zboží a služeb nakoupených ve státě koncového spotřebitele. EU a OECD Vývoj v EU a OECD v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování Na březen 2015 plánuje Evropská komise představení daňového balíčku, který by měl mj. zahrnovat návrh opatření k automatické výměně informací ve věci závazných posouzení vydaných správci daně jednotlivých členských států EU. Zveřejnění komentářů k další vlně diskuzních materiálů v rámci iniciativy BEPS Diskusní materiál k bodům 8, 9 a 10 byl ze strany ministerstva financí USA podroben významné kritice. To deklarovalo, že současnou podobu návrhu nepodpoří, protože je v rozporu se základními pravidly převodních cen. JUDIKATURA Rozhodnutí SDEU ve věci emisních povolenek jaký bude další postup? Soudní dvůr EU zveřejnil dlouho očekávané rozhodnutí týkající se české darovací daně z emisních povolenek přidělených bezplatně výrobcům elektřiny. Po prvotních pozitivních pocitech z tohoto rozhodnutí je třeba se zamyslet, jaký bude jeho dopad na rozhodování českých soudů. Bude také k zamyšlení, jakým způsobem by měl stát případně odškodnit subjekty, s jejichž prostředky po dobu několika let disponoval. Kdo všechno může být z pohledu DPH pojišťovnou? Stanovisko generálního advokáta podporuje, aby služby spočívající v poskytování záruk na ojetá vozidla nezávislým subjektem za paušální odměnu byly osvobozeny od DPH, jelikož je lze v daném případě kvalifikovat z hlediska DPH jako pojišťovací činnost. Nejvyšší správní soud: Je třeba zvažovat ekonomickou situaci dodavatele Soud posuzoval otázku, zda odběratel věděl, případně vědět měl a mohl, o dodavatelově úmyslu daň nezaplatit. SLOVENSKO Zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí Možnost prodloužení lhůty na podání daňového přiznání není podmíněná zdanitelností příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí ve státě zdroje podle daňových právních předpisů tohoto státu a/nebo příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale je podmíněná zdanitelností podle slovenského zákona o dani z příjmů.

3 LEGISLATIVA Příchod doby kontrolní V polovině února se pro ty, kdo sledují trendy v přístupu finanční správy, ne zcela překvapivě objevila na webových stránkách finanční správy informace, že Specializovaný finanční úřad ( SFÚ ) zahájil v rámci celé ČR daňové kontroly zaměřené na převodní ceny. Ty přitom proběhly zejména u společností, které jsou součástí nadnárodních skupin. Společnosti ke kontrole vybíral SFÚ na základě své analýzy údajů z dotazníku k převodním cenám, který rozesílal v rámci letní akce v minulém roce a který firmy vyplnily dobrovolně. Jako další zdroj využil SFÚ pro účely analýzy také informace získané v rámci vyhledávací činnosti daňové správy. Oficiálně se tak jen potvrdily zkušenosti z posledních týdnů, kdy pracovníci SFÚ plošně zahajovali daňové kontroly převodních cen u řady společností s tím, že hned v úvodu těmto subjektům dali jako domácí úkol zodpovědět řadu otázek zaměřených na konkrétní situaci kontrolované společnosti. Tyto otázky pak v praxi v zásadě kopírovaly oblasti uváděné v dokumentaci převodních cen. Celkově tak popsaná praxe zapadá do nového trendu, kdy finanční správa projevuje snahu o co největší zefektivnění a zacílení svých kontrolních postupů, které by měly být primárně založeny na předchozím sběru a analýze individualizovaných dat. Za účelem efektivního zpracování takto získaných informací pak bude daňová správa zcela logicky čím dále více využívat prostředků výpočetní techniky a specializovaných softwarových produktů. Pro účely svých analýz však finanční správa bude potřebovat konkretizované informace a data od jednotlivých subjektů, nejlépe již předzpracované v elektronické podobě. Již dnes je však jasné, že se nespokojí pouze se zavedením povinného elektronického podávání daňových přiznání, jež začalo již v minulém roce daní z přidané hodnoty a letos se rozšířilo také na ostatní daně. Zavedení nové povinné přílohy k daňovému přiznání mapující transakce mezi spojenými osobami tak lze vnímat jen jako další vlaštovku ohlašující příchod přísné doby kontrolní. Už na rok 2016 si daňová správa chystá další pomocné nástroje ke sběru a analýze dat elektronické kontrolní hlášení k DPH a elektronickou evidenci tržeb. Oba tyto nástroje jsou sice dle daňové správy zaměřeny primárně na potírání nelegálních praktik (řetězové podvody v oblasti DPH či zatajování výnosů), jejich zavedení však bude v zásadě plošné, což správcům daně umožní získat značné množství daňové relevantních informací. Finanční správa tak bude disponovat řadou informací, které bude moci sledovat a na jejich základě analyzovat daňovou situaci konkrétních subjektů a strategicky plánovat své akce v terénu. Povinnost podávat elektronické kontrolní hlášení je v obecné rovině zakotvena v zákoně o DPH s účinností od 1. ledna Zjednodušeně řečeno bude mít tuto povinnost plátce, pokud uskuteční nebo přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. V tomto okamžiku není ještě známa konkrétní struktura a rozsah údajů, které bude třeba v kontrolních hlášeních uvádět. Je však zjevné, že celý mechanismus má za cíl umožnit správcům daně párovat údaje z kontrolních hlášení jednotlivých plátců a tím i křížově kontrolovat uskutečňování jednotlivých transakcí. Nelze proto v tuto chvíli zcela vyloučit, že se finanční správa bude snažit připravit formulář kontrolního hlášení na co nejširší bázi zahrnující všechna uskutečněná a přijatá plnění, bez ohledu na to, zda konkrétní daňový subjekt nárokuje odpočet daně či nikoli. Podle aktuálně dostupné verze důvodové zprávy k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb v ČR dosud chybí kontinuální tok informací potřebných pro správu jednotlivých druhů daní mezi daňovými subjekty a správcem daně. Uvedený návrh zákona by tento nedostatek měl odstranit. Zajímavý je v této souvislosti mechanismus inspirovaný tzv. chorvatským modelem, který ministerstvo financí pro provádění elektronické evidence tržeb prosazuje. Povinný subjekt tak bude při vystavování dokladu

4 potřebovat počítač, tablet nebo chytrý telefon připojený k internetu. Prostřednictvím speciální softwarové aplikace (která bude pro dotčené subjekty možná zpřístupněna zdarma) bude povinný subjekt vždy před vystavením účtenky odesílat svým autentizovaným přístupem údaje o transakci. Vzápětí pak obdrží kód, který bude muset na účtence uvést. Tímto způsobem získá finanční správa v reálném čase přehled o uskutečněných tržbách konkrétního subjektu. Byť se v souvislosti se zavedením elektronického sledování tržeb hovoří obvykle primárně o maloobchodě a pohostinství, okruh subjektů, kterých by se dle návrhu zákona mohla evidence tržeb týkat, může být výrazně širší. Tento je v podstatě vymezen jen způsobem platby, který daný subjekt přijímá. Kromě plateb v hotovosti a prostřednictvím platebních karet a podobných nástrojů anebo poukázek půjde i o platby uskutečněné šekem nebo směnkou či prostřednictvím jednotek, které reprezentují peněžní prostředky. Výjimky by mělo ministerstvo financí stanovit vyhláškou. Zatím jsou však k dispozici jen neurčité výchozí úvahy o jejím obsahu. Je tedy vidět, že státní správa v poslední době postupuje při reorganizaci svých stávajících postupů mílovými kroky. Jistě bude zajímavé, jaký nový hit přinesou cílené kontroly, až se finanční správa začne nudit kontrolami převodních cen. Daniel Szmaragowski, tel.: Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Podmínky promíjení příslušenství daně Jak jsme Vás informovali již v lednovém vydání Finančních aktualit, od roku 2015 je znovu zavedena možnost obecného promíjení příslušenství daně. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nyní vydalo k tomuto institutu pokyn, ve kterém zpřesňuje podmínky pro prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. V prvé řadě je nutno upozornit, že příslušenství daně lze prominout pouze tehdy, byla-li související daň uhrazena. Podat žádost pak subjekt může i v situaci, kdy předmětné příslušenství již zaplatil. Z daňového řádu vyplývá, že příslušenství nelze prominout, pokud daňový subjekt nebo jeho statutární orgán v posledních třech letech závažně porušil daňové nebo účetní předpisy. Nový pokyn specifikuje, co se rozumí závažným porušením. Typickým příkladem je nespolehlivý plátce pro účely DPH. Z penále, které vzniká zejména v případě doměření daně na základě daňové kontroly, lze prominout maximálně 75 % a o jeho prominutí je nutné zažádat do 3 měsíců od předepsání. Při posuzování žádosti o prominutí penále se hodnotí součinnost daňového subjektu v rámci konkrétní daňové kontroly a celková četnost porušování povinností při správě daní za poslední tři roky. GFŘ v pokynu stanoví výčet prohřešků snižujících částku promíjeného penále. Jestliže například daňový subjekt prokazatelně zatajil důkazní prostředky nebo je předložil padělané či pozměněné, nepůjde penále prominout vůbec. Pokud daňový subjekt minimálně dvakrát během daňové kontroly nereagoval na výzvu včas, sníží se promíjené penále o 30 %. Z dalších důvodů nelze nezmínit, že již i za dvě dvoutisícové pokuty za nedodržení povinné elektronické formy podání v posledních třech letech bude promíjené penále automaticky sníženo o 50 %. Při posuzování prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky bude správce daně zkoumat ospravedlnitelnost prodlení úhrady daně a, stejně jako u promíjení penále, celkovou četnost porušování povinností v posledních třech letech. Pokyn uvádí skutečnosti zakládající tyto

5 ospravedlnitelné důvody. Zároveň je procentuálně vyjádřeno, jak vysoká část úroku se v daném případě promíjí. Prominout 20 % úroku je tak například možné při dobrovolném podání dodatečného daňového tvrzení. Při doměření daně na základě daňové kontroly naopak úroky obecně promíjet nelze. Samo GFŘ v pokynu naznačuje, že na žádosti o prominutí budou kladeny vysoké nároky, bude třeba je precizně odůvodnit a uváděné skutečnosti doložit. Při posuzování žádosti totiž bude správce daně čerpat informace pouze ze spisu daňového subjektu, systému ADIS a podané žádosti. Správce daně tak bude rozhodovat takříkajíc od stolu. V případě nedostatečného odůvodnění či prokázání nebude vyzývat k doplnění. Doporučujeme proto věnovat přípravě žádosti dostatečnou pozornost a rozhodně ji nepodceňovat. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Jana Sedláčková, tel.: Nový pokyn GFŘ D-22 a související změny v oblasti daně z příjmů Finanční správa počátkem února zveřejnila nový pokyn GFŘ D-22, který nahrazuje předchozí pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Daňoví poplatníci mohou pokyn použít poprvé za zdaňovací období započaté v roce Nový pokyn D-22 reaguje na změny, které do zákona o daních z příjmů vnesly novely účinné od roku 2014, resp. 2015, o kterých jsme Vás již informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit. Přinášíme shrnutí nejvýznamnějších změn. Od roku 2014 není možné uplatnit osvobození příjmů z podílů na zisku vyplácených mezi mateřskou a dceřinou společností, pokud si jedna ze společností může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob. Je upřesněno, že za obdobnou úlevu není považováno uplatnění odčitatelných položek nebo slev na dani, tj. zejména investičních pobídek. Podmínky pro osvobození příjmů z podílu na zisku (držba alespoň 10% podílu na základním kapitálu nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě) se vztahují také na příjmy v podobě zálohy na podíl na zisku. Od základu daně lze odečíst mj. nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb. Pokud není známa jejich cena, ocení se podle zákona o oceňování majetku. Hodnota bezúplatně poskytnuté služby uplatněné jako odpočet od základu daně musí být zohledněna jako daňově neuznatelný náklad. Pokyn upřesňuje, že pojem jiné příjmy z držby kapitálového majetku zahrnuje např. vrácení emisního ážia či příplatek mimo základní kapitál. V této souvislosti odkazujeme na vydání Finančních aktualit z prosince 2014, kdy jsme Vás informovali, že výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku bude od roku 2015 podléhat srážkové dani. Za daňově uznatelný náklad jsou považovány náklady vynaložené na odstranění poškozeného nebo zničeného stavebního díla, pokud nejsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku podle platných účetních předpisů.

6 Zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí lze považovat za daňově uznatelný náklad v případě, že v souladu s platnými účetními předpisy není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku. Pro účely správného posouzení odpisu pohledávky jako daňově uznatelného nákladu se za výsledek insolvenčního řízení považuje zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku ( 144 insolvenčního zákona), zrušení konkurzu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení ( 308 insolvenčního zákona), splnění reorganizačního plánu ( 364 insolvenčního zákona) nebo splnění oddlužení ( 413 insolvenčního zákona). Pro účely daně vybírané srážkou je nově doplněno, že za závazky se kromě dohadných položek pasivních nepovažují ani účty časového rozlišení. Na rozdíl od roku 2014 je poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnanci ze strany zaměstnavatele považováno v roce 2015 za příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti pouze do částky nesplacené jistiny ve výši Kč ročně. Z jistiny přesahující tuto částku je zaměstnavatel povinen zahrnout zaměstnanci do jeho zdanitelných příjmů příjem ve výši obvyklého úroku. Pokyn vysvětluje rozdílný postup pro zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014 a 2015 v návaznosti na uplatnění osvobození z titulu splnění 3letého časového testu držby akcií nebo z titulu nepřekročení limitu příjmu z obchodování s cennými papíry ve výši Kč v daném zdaňovacím období. Pokyn upřesňuje i zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů nabytých do konce roku Michaela Thelenová, tel.: Iva Krákorová, tel.: Hana Čuříková, tel.: Mária Marhefková, tel.: DPH: mini one stop shop spuštěn Jak jsme Vás informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit, od 1. ledna 2015 se změnila pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Nově jsou tyto služby zdaňovány vždy v místě sídla koncového spotřebitele, tj. i v případě služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani (B2C). Změna pravidel se týká především mobilních operátorů, IT společností, poskytovatelů programového vybavení, aplikací, obrázků, filmů a her. Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul povinnosti registrovat se v jednotlivých členských státech, kde má sídlo koncový spotřebitel, má možnost se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu pro správu daně, tzv. mini one stop shop. Poskytovatel je pak povinen vykazovat tyto služby a provést souhrnnou platbu DPH pouze v členském státě registrace. Generální finanční ředitelství vydalo upozornění k vykazování výše uvedených služeb (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-upozorneni-gfr-k-vykazovaniplneni.pdf). Z pohledu českého zákona o DPH se jedná o poskytnutí služeb s místem plnění mimo

7 tuzemsko. Kromě speciálního daňového přiznání pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa dle 110r zákona o DPH je tak poskytovatel povinen deklarovat tyto služby i v rámci běžného přiznání k DPH na řádku 26. Pro osoby identifikované k dani i nadále platí, že v případech, kdy jim nevzniká daňová povinnost v tuzemsku, nepodávají běžné přiznání k DPH (tj. poskytnutí výše uvedených služeb nebudou osoby povinné k dani vykazovat v přiznání na řádku 26, pokud v daném zdaňovacím období nedodají zboží nebo neposkytnou službu podléhající české dani). Povinnost podat daňové přiznání pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa nicméně trvá i v situaci, kdy osoba identifikovaná k dani nepodává běžné přiznání k DPH. Pro úplnost uvádíme, že poskytovatel výše uvedených služeb, který je zaregistrovaný k režimu jednoho správního místa, může (za splnění obecných podmínek pro vrácení daně v jiném členském státě) zažádat ve státě spotřeby o vratku DPH ze zboží a služeb nakoupených ve státě koncového spotřebitele. Tuto skutečnost v nedávné době potvrdil rovněž výbor pro DPH při Evropské komisi. Veronika Jašová, tel.: Klára Sauerová, tel.: EU a OECD Vývoj v EU a OECD v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování Počátkem února 2015 OECD oznámila, že se země OECD a G20 ve snaze o koordinovaný boj proti daňovým únikům na nadnárodní úrovni shodly na třech klíčových bodech, které umožní implementaci Akčního plánu BEPS. Jde o důležitý krok reprezentující postup směrem ke spravedlivějšímu systému mezinárodního zdanění. Výše zmíněné tři body zahrnují: Mandát k zahájení vyjednávání o multilaterálním nástroji, jehož cílem bude přímočará implementace opatření doporučovaných BEPS v oblasti úprav smluv o zamezení dvojímu zdanění. Pracovní skupina, která se bude zabývat přípravou mnohostranného nástroje (odhaduje se, že bude nutné změnit až tři tisíce takových dvoustranných smluv), se poprvé sejde v červenci tohoto roku. Výsledky by měla předložit v prosinci Implementační balíček pro country by country reporting, v rámci něhož by nadnárodní společnosti přesahující obrat 750 milionů eur v zemích své rezidence měly reportovat vybrané informace; a dále s tím spojený mechanismus výměny informací mezi daňovými správami od roku Kritéria pro posouzení přijatelnosti zvýhodněných daňových režimů v oblasti nehmotných aktiv poskytovaných některými státy (tzv. patent boxes ). Jedná se o zvýhodněné zdanění, resp. osvobození od zdanění příjmů z intelektuálního majetku, jehož cílem je přitáhnout podnikání do země rezidence. Tyto stále více zaváděné zvýhodněné režimy však podrývají obecnou snahu OECD a plánu BEPS a jsou z jeho pohledu kvalifikovány jako škodlivá daňová konkurence mezi státy. OECD navrhuje, aby současné nastavení režimů v dotčených státech zůstalo zachováno do roku 2021, avšak pouze pro společnosti, kterým by byl režim povolen

8 do poloviny roku Do budoucna chce OECD přijmout přísnější podmínky pro povolení těchto zvýhodněných daňových režimů. OECD již prezentovala sedm z patnácti článků Akčního plánu BEPS vedoucím představitelům zemí G20. Zbylých osm plánuje představit v listopadu 2015 na summitu G20 v Turecku. Také Evropská komise vyvíjí další kroky v oblasti spravedlivějšího přístupu ke zdanění v rámci EU. Komise dlouhodobě usiluje, aby zisky společností byly zdaňovány v zemích, kde jsou generovány, a společnosti se nevyhýbaly úhradě spravedlivého podílu na daních prostřednictvím agresivního daňového plánování. Na březen 2015 je plánováno představení daňového balíčku, který by měl mj. zahrnovat návrh opatření k automatické výměně informací ve věci závazných posouzení vydaných správci daně jednotlivých členských států EU. Podle současných pravidel EU totiž členské státy sdílejí v této oblasti velmi málo informací. Další návrhy zaměřené na spravedlivé a efektivní zdanění právnických osob chce EK prezentovat v létě 2015, přičemž deklarovala záměr zohlednit aktivity G20 a OECD v této oblasti. Jak jsme již informovali v dřívějším vydání Finančních aktualit, Evropská komise zároveň vloni zahájila vyšetřování několika vybraných zemí (Irsko, Lucembursko, Nizozemí) ohledně dříve vydaných závazných posouzení převodních cen. Nově bylo v tomto roce zahájeno vyšetřování Belgie, a to v souvislosti s preferenčním daňovým režimem pro nadnárodní společnosti. Komise také vyzvala všechny členské státy k poskytnutí informací týkajících se praxe vydávání závazných posouzení v oblasti daně z příjmu právnických osob, aby mohla rozhodnout, zda nedochází k porušování konkurence na jednotném trhu prostřednictvím přiznání selektivních daňových výhod. Daniel Szmaragowski, tel.: Helena Pajskrová, tel.: Zveřejnění komentářů k další vlně diskuzních materiálů v rámci iniciativy BEPS Na přelomu ledna a února 2015 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) komentáře, které obdržela k několika diskuzním materiálům publikovaným v rámci iniciativy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): Autoři komentářů k bodu 14 (Make dispute resolution mechanism more effective) navrhují, aby OECD doplnila výčet překážek, které brání účinnému řešení daňových sporů dohodou zúčastněných daňových správ, o návrhy, jak mají úřady v praxi postupovat. Komentáře vztahující se k bodu 4 diskusního materiálu (Interest Deductions and Other Financial Payments) se nejčastěji týkaly námitek proti skutečnosti, že se návrh zaměřuje především na určení nejlepšího přístupu a pojímá problém daňové uznatelnosti úrokových nákladů příliš zeširoka, místo aby se zaměřil pouze na nežádoucí chování daňových poplatníků. Významné kritice byl podroben diskusní materiál k bodům 8, 9 a 10 (Revisions of the Transfer Pricing Guidelines), konkrétně oblast rizik. Mezi příspěvky je významný především komentář ministerstva financí USA, které deklarovalo, že současnou podobu návrhu nepodpoří, neboť určité oblasti návrhu (konkrétně nezohlednění možnosti alokace rizik a otázky morálního hazardu) nejsou zcela v souladu s pravidlem tržního odstupu, které je základním stavebním kamenem převodních cen.

9 K bodu 10 byly publikovány tři diskusní materiály: o U prvního z nich (Transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions) kritika nepovažuje za možné použít pro všechny komoditní transakce metodu CUP založenou na cenách kótovaných burzou. Návrh rovněž opomíjí skutečnost, že v některých jurisdikcích jsou vybrané komodity oceňovány na základě lokálních pravidel. o Druhému diskusnímu materiálu (The use of profit splits in the context of global value chain) je vytýkáno zejména to, že materiálem upřednostňovaná metoda (TNMM) nemusí být vždy nejvhodnějším postupem. V dalších komentářích se doporučuje věnovat více pozornosti otázce spolehlivosti dat, která je významným faktorem pro preferovanou metodu TNMM. o Poslední komentovaný materiál (Low value-adding intra-group services) se setkal převážně s pozitivními ohlasy. Přestože návrh je třeba doplnit o další praktické příklady, obecně je považován za hodný doporučení; může přispět k úspoře nákladů a omezit administrativní zátěž nadnárodních společností. Daniel Szmaragowski, tel.: Helena Pajskrová, tel.: JUDIKATURA Rozhodnutí SDEU ve věci emisních povolenek jaký bude další postup? Koncem února vydal Soudní dvůr EU dlouho očekávané rozhodnutí, v němž konstatoval, že darovací daň uvalená na emisní povolenky přidělené v letech 2011 a 2012 může představovat poplatek za přidělení emisních povolenek. Její uvalení pak může být v rozporu se směrnicí, kterou EU zavedla systém obchodování s emisními povolenkami a v souladu s níž byly členské státy povinny přidělit alespoň 90 procent povolenek zdarma. Hranici klíčových 10 % je pak podle Soudního dvora EU třeba posuzovat odděleně podle subjektů za každé dotčené odvětví, nikoliv plošně ve vztahu ke všem vydaným povolenkám, jak ve sporu argumentovala česká vláda. Ověření, zda stanovená podmínka byla splněna, je teď v rukou Nejvyššího správního soudu (NSS). V tuto chvíli proto nelze předjímat, kterou z několika možných interpretací tohoto rozhodnutí si NSS zvolí. NSS si pro tyto účely zřejmě bude muset v prvé řadě opatřit detailnější informace k počtu přidělovaných povolenek. Až v návaznosti na rozhodnutí NSS v konkrétní kauze, v rámci níž byla Soudnímu dvoru EU položena předběžná otázka, pak teprve bude možné činit jasnější závěry o tom, zda se bude darovací daň v obdobných případech vracet a případně z jaké části. Současně však v této situaci každému vytane na mysl i otázka, zda by mohly mít subjekty, které za roky 2011 a 2012 darovací daň z emisních povolenek zaplatily, nějaký nárok na odškodnění ze strany státu a případně v jaké výši, pokud by se ukázalo, že tato daň byla uvalena v rozporu s předpisy EU. Většina subjektů na trhu již o vrácení daně požádala dříve prostřednictvím dodatečného daňového tvrzení. V tom případě by však úprava daňového řádu nemusela svědčit ve prospěch přímého

10 uplatnění úroku z neoprávněného jednání správce daně (v zajímavé sazbě vycházející z repo sazeb ČNB navýšených o 14 procentních bodů). Je však nesporné, že v případě zadržování prostředků poplatníků v důsledku nedodržení unijních předpisů by poplatník měl mít nárok na určité odškodnění za to, že stát s jeho prostředky po dobu několika let disponoval. Alena Švecová, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Kdo všechno může být z pohledu DPH pojišťovnou? Na začátku února 2015 bylo vydáno stanovisko generálního advokáta ohledně případu společnosti Mapfre Warranty (C 584/13). Společnost se zabývala poskytováním záruk na ojetá vozidla. Záruku od společnosti Mapfre Warranty nabízeli prodejci jako doplňkovou službu při prodeji vozů zákazníkům. Přičemž společnost nevstupovala do smluvního vztahu s konečným zákazníkem, ale pouze s prodejci vozů. V případech, kdy byly v rámci dohodnuté záruční doby zjištěny vybrané závady, byly jejich opravy zajištěny na náklady společnosti. Za tuto službu si společnost účtovala paušální částku. Meritem sporu mezi státní správou a společností Mapfre Warranty je, zda činnost společnosti spočívající v poskytování záruky na ojeté vozy za paušální úplatu spadá do kategorie pojišťovacích operací osvobozených od DPH či zda jde o běžné poskytování služeb, které by naopak DPH podléhat mělo. Generální advokát se přiklání k osvobození těchto služeb od DPH, a to na základě následujících argumentů: Poskytování záruk v daném případě naplňuje charakteristiky pojišťovacích služeb, tak jak byly nastíněny již v předchozí judikatuře Soudního dvora Evropské unie, tj. společnost Mapfre Warranty za určitý paušální poplatek, který přijala předem, přebírá riziko, že při vzniku budoucí nejisté události (poruchy automobilu) ponese příslušné náklady. Služby poskytované společností nelze srovnávat se záručním servisem, který poskytují přímo výrobci automobilů, jelikož v takovém případě je záruka úzce spjata s prodaným zbožím a je tudíž zdaněna stejně jako prodávané zboží. Poskytování záruky nepředstavuje v daném případě vedlejší plnění k hlavnímu plnění (prodeji vozu), jelikož je toto plnění poskytováno pouze jako doplňková služba a není tak neoddělitelně spjato s prodejem vozu. Nadto je v daném případě tato služba poskytována nezávislým subjektem. Z těchto důvodů generální advokát pak uzavírá, že služba může mít odlišný daňový režim než samotný prodej vozu. Závěr generálního advokáta je konzistentní se současnou praxí české daňové správy. Ta obdobným způsobem nahlíží např. na asistenční služby poskytované nezávislými subjekty. V souladu se závěry Generálního finančního ředitelství zveřejněnými v informaci k daňovému přístupu k asistenčním službám, je možné posuzovat jako pojišťovací činnost osvobozenou od DPH asistenční služby, u nichž jejich poskytovatel nese za paušální odměnu (neodvíjí od počtu vyřízených případů) riziko, že jeho asistenční činnost může skončit i ztrátou. Samozřejmě je otázkou, zda se Soudní dvůr Evropské unie s přístupem nastíněným generálním advokátem ztotožní. Alena Švecová, tel.: Klára Veselá, tel.:

11 Nejvyšší správní soud: Je třeba zvažovat ekonomickou situaci dodavatele V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud své vůbec první rozhodnutí k problematice ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Tento rozsudek (č.j. 4 Afs 223/ ze dne 19. prosince 2014) obsahuje poměrně zásadní posouzení toho, za jakých okolností může být odběratel zdanitelného plnění finančním úřadem vyzván, aby jako ručitel uhradil daň na výstupu neodvedenou dodavatelem. Institut ručení se uplatní mimo jiné v situaci, kdy odběratel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že daň z plnění poskytnutého odběrateli dodavatel úmyslně nezaplatí. V souzeném případě dodavatel, který se nacházel ve špatné ekonomické situaci, z důvodu omezování svých podnikatelských aktivit odběrateli prodal zboží a poskytl dlouhodobý pronájem nemovitosti. Odběratel tato plnění uhradil započtením svého závazku s pohledávkou za dodavatelem, kterou odběratel nabyl postoupením. Dodavatel neodvedl související DPH na výstupu a následně byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Finanční úřad vyzval odběratele k úhradě této DPH z titulu ručení. Předmětem sporu byla otázka, zda odběratel věděl nebo vědět měl a mohl, že dodavatel DPH úmyslně nezaplatí, a tedy zda se odběratel mohl dostat do pozice ručitele za nezaplacenou daň. NSS nejprve posuzoval, zda byla na straně dodavatele splněna podmínka úmyslného nezaplacení daně. Z dostupných informací dovodil, že dodavatel neměl prostředky na zaplacení DPH z transakcí uskutečněných s odběratelem a tyto prostředky nezískal ani z úhrady transakcí s odběratelem (úhrada byla provedena zápočtem). Dodavatel měl tedy podle soudu (nepřímý) úmysl daň nezaplatit. V druhém kroku soud posuzoval otázku, zda odběratel věděl o dodavatelově úmyslu daň nezaplatit, případně o něm vědět měl a mohl. Vzhledem k tomu, že se odběratel aktivně účastnil výše uvedených transakcí (nákup zboží a pronájem nemovitých věcí, postoupení pohledávky) a provedl započtení pohledávek, neměl soud pochyb o tom, že odběratel mohl a měl vědět, že dodavatel nemá prostředky na zaplacení daně z prodeje zboží a pronájmu nemovitých věcí, a proto daň úmyslně nezaplatí. NSS tedy dospěl k závěru, že podmínky pro vznik ručení uvedené v zákoně o DPH byly v daném případě naplněny. Výklad, který NSS zvolil ve vztahu k nepřímému úmyslu dodavatele nezaplatit daň, je značně široký. Za určitých okolností by takový výklad mohl vést až k plošné snaze finančních úřadů požadovat neuhrazenou DPH od subjektů, jejichž dodavatelé se následně ocitli v úpadku. V případě obchodování se subjektem, jehož ekonomická nestabilita je známa, lze z hlediska odběratele zvážit využití institutu speciálního zajištění daně, tedy úhradu DPH přímo finančnímu úřadu. Jana Pytelková Svobodová, tel.: Klára Kameníková, tel.:

12 SLOVENSKO Zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí Finančné riaditeľstvo SR vydalo dokument Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2014 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Okrem iného sa v tomto dokumente pojednáva o tom, ako sa v súvislosti s predĺžením lehoty na podanie daňového priznania o šesť celých kalendárnych mesiacov vykladá pojem zdaniteľný príjem. Podľa Finančného riaditeľstva SR možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania nie je podmienená zdaniteľnosťou príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí v štáte ich zdroja podľa daňových právnych predpisov štátu zdroja týchto príjmov a/alebo príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ale je podmienená ich zdaniteľnosťou podľa slovenského zákona o dani z príjmov. Tento dokument je dostupný na nasledujúcom linku: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/dokumenty_pfs/infoservis/aktualne_informacie/dp/2015/ 2015_01_27_Otazky_a_odpovede_k_DzP_medzin_zdanovanie.pdf Michal Mularčík, tel.: KRÁTCE Daňová správa na webu informovala, že bude v roce 2015 akceptovat povinná elektronická podání učiněná datovou zprávou nebo přes aplikaci EPO bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené totožnosti podatele. Ovšem za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno např. písemně, formou tzv. e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu. Jedná se o přechodnou výjimku z obecných pravidel elektronického podávání pouze pro rok Více informací zde Ve sbírce mezinárodních smluv vyšlo pod č. 17/2005 sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o dani z nemovitých věcí pod č. 23/2015 Sb. Ministerstvo financí aktualizovalo přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Zásadní změnou, kterou zákon přinese, je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně odpovídá dle ministerstva financí nejen koncepci většiny evropských zemí, ale také odstraní nemalé problémy, které při stávajícím znění zákona vznikají.

13 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více