Opravné prostředky při správě daní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravné prostředky při správě daní"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Opravné prostředky při správě daní Bakalářská práce Autor: Josef Šimeček Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Doleţal Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou, práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Křenovicích, dne 30. dubna 2014 Josef Šimeček podpis autora

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Tomášovi Doleţalovi za cenné rady a vřelý přístup při vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je nastínění moţností týkající se ochrany práv daňových subjektů v daňovém řízení. Pro snazší pochopení problematiky jsou nejdříve vysvětleny některé základní pojmy spjaté s daňovým řízením. Hlavní část práce je věnována soustavě opravných a dozorčích prostředků, které je moţné vyuţít v rámci daňového řízení. Klíčové pojmy: řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky, rozhodnutí, odvolání

5 Annotation The aim of this thesis is outlining possibilities of protecting the rights of taxpayers in tax proceedings. For a better understanding of the problems are explained some basic concepts related to tax management. The main part is devoted to the system of legal and supervisory resources that can be used in the context of fiscal management. Key words proper remedies, extraordinary remedies, supervisory resources, decisions, appeals,

6 OBSAH 1. Daně Charakteristika daně Základní pojmy Cíl kontroly daně Pravomoci správce daně včetně úředních osob Řízení a jiné postupy Všeobecné ustanovení o řízeních Postoupení Jednací jazyk Vyloučení úřední osoby Postupy při správě daní Vyhledávací činnost Vysvětlení Místní šetření Daňová kontrola Postup k odstranění pochybností Zahájení řízení Dokazování Důkazní prostředky Lhůty k provedení úkonu Opravné prostředky podle daňového řádu Základní charakteristika opravných prostředků Řádné opravné prostředky Odvolání Rozklad Mimořádné opravné prostředky Návrh na povolení obnovy řízení Dozorčí prostředky Charakteristika Nařízení obnovy řízení Nařízení přezkumného řízení Postup během přezkumného řízení: Další moţné prostředky k ochraně osob účastnících se správy daní Stíţnost Námitka Reklamace Opravy zřejmých nesprávností Prominutí daně Soudní přezkoumání Správa daní a daňový systém v zahraničí Jedním z cílů této bakalářské práce je také nastínění situace ohledně správy daní mimo Českou republiku Polsko Francie

7 9.3. Německo Belgie Závěr SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM INTERNETOVÝCH A JINÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

8 ÚVOD Daně, jejich vybírání, související také s jejich správou existují od té doby, kdy se člověk drobně vyvinul a uvědomil si, ţe získané prostředky můţe pouţít nejen na správu a prosperující fungování území, ale také jako zdroj bohatství. Ruku v ruce této skutečnosti se vyvíjel také fakt, ţe lidé se snaţili všelijak daňové povinnosti vyhýbat. V průběhu stolení, jako v jiných, běţných odvětvích, docházelo v daňové sekci k velkým posunům. Od starodávných pěších výběrů, které vše začaly, aţ po moderní zařízení v elektronické podobě, jaké máme moţnost vyuţívat dnes. Daňové kontroly ohledně úniku daní se staly do dnešní podoby jen těţko k obelstění. Je sice pravdou, ţe se o tento čin lidé stále pokoušejí, nyní jiţ však nejsou tolik úspěšní, jako daňové subjekty z let minulých. Je velká škoda, ţe nedostávají účastníci daňové povinnosti za odvedení daní také nějaké mimořádné odměny, jelikoţ v opačném případě, kdy by z nějakého důvodu nesplnily podmínky dle daňového řádu, jim mohou hrozit sankce. Tato bakalářská práce se zaobírá projednáváním opravných prostředků, ať jiţ řádných, či mimořádných, nově vzniklých také dozorčích prostředků a jinými metodami obrany proti rozhodnutím, jelikoţ během daňového řízení se můţe udát několik nepřesností, případně chyb, které jsou různě závaţné. Mimo to se bude zaobírat legislativní úpravou všech moţných prostředků. Jelikoţ uplatnění předchází také postupy a řízení, bude se i tato práce jimi zabývat, včetně lhůt k provedení ochranných prostředků. Bude téţ provedena nástinná komparace Daňového řádu s jiţ neplatným Zákonem o správě daní a poplatků v průběhu některých kapitol. Cílem této bakalářské práce je mimo vysvětlení běţných pojmů v daňové sekci, které souvisí se řízením a postupy při správě daní, především vysvětlení problematiky postupu moţné změny či zrušení jiţ vydaného rozhodnutí správce daně prostřednictvím uplatnění jiţ zmíněných opravných prostředků, ulehčující aktérům daňového řízení orientaci při uplatňování svých práv a bránění se před chybnými a nezákonnými verdikty, které bych určil jako sekundární cíl, včetně závěrečné ukázky správy daní mimo ČR. 8

9 1. Daně 1.1. Charakteristika daně Co 1 vše si lze pod pojmem daň představit, jak tento pojem nejlépe vysvětlit? Nejčastějším 2 způsobem definování daně bývá jako povinná, zákonem předem sazbou stanovená částka, která bývá pravidelně odčerpávána ve prospěch veřejného finančního fondu. Placení daní je nařízeno zákonem. Daň, která byla zaplacena, není moţné poţadovat zpět, je zcela nenávratná. Plátce nemá moţnost ovlivnit účelovost daně a její vyuţití. Hlavními výběrčími daně jsou, obce nebo jiné veřejnoprávní subjekty, z níţ jsou hrazeny veřejné potřeby a představuje tak jistý tok financí od soukromého k veřejnému sektoru, aby mohl stát bez problému fungovat a měl dostatek fianncí. Vybrané prostředky jsou vyuţity například k budování dálnic, financování parlamentu, školství, zdravotnictví, kultury, státní správy, výdaje na důchody, sociální a nemocenské dávky a další. Vynutit platbu daně mohou orgány, jako jsou: policie České republiky, soudnictví. Moţnosti placení daní jsou buď pravidelné, v určitých časových intervalech například měsíc nebo při určitých příleţitostech, jako je například dědění, na které se vztahuje daň dědická, či darování v podobě darovací daně. Nejčastějším určením výše daně bývá určitý podíl, většinou vyjádřený v procentech ze základní hodnoty, částky, označována jako daňový základ., která závisí na druhu daně: cena zboţí, příjmy v podobě mzdy či zisku, velikost majetku, či jiné. Další moţností určení výše daně můţe být pevnou částkou Základní pojmy V 3 České republice se daně člení nejčastěji do dvou kategorií, a to v podobě daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně bývají ty, u nichţ je moţné jistě určit osobu nebo téţ nazývanou jako daňový subjekt, který daň bude platit z jeho příjmu či majetku je daň odváděna. Mezi přímé daně lze zařadit: daně z příjmů, daň z nemovitostí, daň silniční 1 Druhy daní [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Daň [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Základní pojmy daně [online] [cit ]. Dostupné z: 9

10 nebo téţ daň dědická, darovací a nakonec bych zmínil také například daň z převodu nemovitostí. U nepřímých daní není moţné ve většině případů určit subjekt, který daň v konečné fázi zaplatí. Lze určit pouze osobu, která daň odvádí. Nepřímé daně jsou zpravidla stanoveny jako přiráţka k prodejní ceně zboţí či sluţeb a jsou součástí této ceny pro konečného konzumenta. Běţným případem nepřímých daní jsou spotřební daně a daň z přidané hodnoty, zkráceně DPH. Pro lepší orientaci v daňové terminologii je důleţité vysvětlil následující pojmy v podobě poplatník daně a plátce daně. Termín poplatník se vyskytuje prakticky výhradně u daní přímých. Jedná se o osobu, jejíţ příjem či hodnota majetku je přímo dani podvolen. Naproti tomu, se plátce daně vyskytuje především u daní nepřímých, mimo pár výjimek v podobě daní přímých, např. u zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 4 a funkčních poţitků. Příjmy ze závislé činnosti jsou takové příjmy, jeţ jsou poskytovány zaměstnavatelem svým zaměstnancům, vyjma těch, které nejsou zahrnuty do základu daně nebo jsou vyjmuty ze zdanění a příjmů osvobozených od daně. Za příjmy ze závislé činnosti jsou dále povaţovány příjmy příslušníků druţstva za práci pro druţstvo, příjmy společníků a jednatelů společností. Plátcem je tedy poté osoba, která daň vybírá a odvádí státu jako svou majetkovou odpovědnost. Dále bych rád nastínil co si přesně představit pod pojmem správce daně. Správce daně, je instituce, která je pověřena správou a výběrem daní. V České republice tuto funkci vykonávají hlavně finanční úřady. Správcem daně by mohl být taktéţ celní úřad v případech, jako jsou: výběr cla nebo moţné také DPH u dovozu, či dokonce úřad města nebo obce pokud se daná problematika týká místních poplatků. Daňový subjekt je naproti tomu 5 kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která má práva a povinnosti ohledně korektního zjištění a stanovení daně. Daňový řád, jímţ je řízen výběr a správa daní v České republice, vidí ze svého pohledu pojem daň jako zákonodárnou zkratku, která bývá chápana jako peněţité plnění, které je označováno zákonem jako daň, clo nebo poplatek, případně peněţité plnění, pokud je stanoveno zákonem, ţe se při jeho správě je postupováno podle daňového řádu. Výběr daní je svěřen správcům daně. Daňovým řádem je správce daně definován jako správní orgán nebo jiný státní orgán v mezích, v jakých mu je zákonem svěřena působnost ve sféře správy daní. Obvykle jako správce daně vystupují územní finanční orgány, kterými jsou 4 Daň z příjmu ze závislé činnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 5 HAVLÍČKOVÁ, Anna. Opravné prostředky v daňovém řízení a možnosti jejich využití v rámci nalézacího řízení. Brno, Bakalářská práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 10

11 finanční úřad a finanční ředitelství a dále územní celní orgány, kterými jsou celní úřady a celní ředitelství. Správci daně vedou daňová řízení, tj. právními předpisy stanovený postup účastníků řízení k zajištění daní. Obrázek 1: Přiznání k dani z přidané hodnoty 6 Zdroj: Poznámka: Tento obrázek následně přibliţuje vzhled a formu daňového přiznání Cíl kontroly daně Daňová kontrola 7 je jedním z metod při správě daní a především zaujímá hlavní stanovisko správy daní, kterým je korektní vyměření a stanovení daně. Za primární cíl je moţné povaţovat prošetření veškerých skutečností, odkud vycházel daňový poplatník při stanovování základu daně a na bázi kterých bylo vypracováno daňové přiznání. Při naplňování cíle daňové kontroly se zaměstnanci správců daně domáhají zjištění, zda byl 6 Přiznání k dani z přidané hodnoty [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Cíl kontroly daně [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 stanovený základ daně a daň přisouzená daňovým subjektem vypočítaná ve správné částce, a to pomocí dokazování daňovým subjektem výrokových skutečností, dokládání účetních dokladů. Daňová kontrola 8 je všední, i kdyţ podnikajícími subjekty velice často neoblíbenou činností, která je prvkem daňového řízení. Je velice důleţitá zejména z důvodu, jelikoţ jsou v České republice daně vybírány na podkladě principu samo vyměření, to znamená, ţe daňový subjekt si sám určí, jaká je výše jeho daňové povinnosti. Daň vypočítá 9, přizná, následně uhradí a doloţí doklady ze kterých zjištěné údaje vyměřil. Daňová kontrola můţe být také chápana jako postup při správě daní. Tento postup je ucelený souhrn jednotlivých úkonů správce daně, který tvoří samostatný celistvost. Daňové řízení je vedení o konkrétní dani brána za jedno zdaňovací období, kdy bych jako příklad uvedl daň z příjmu fyzických osob za období roku Pravomoci správce daně včetně úředních osob Správce daně 10 provádí mimo vedení daňového řízení také následující řízení typu: provádění vyhledávací činnosti, kontrola plnění úkolů a povinností osob, které se účastní správy daní, dále vyzývá, aby dané povinnosti byly splněny, a v neposlední řadě zabezpečuje a dohlíţí na placení daní. Správce daně koná své kompetence pomocí úředních osob. Úřední osoba 11 je zaměstnanecký personál, který se podílí na provedení kompetencí správce daně nebo je kompetentní k výkonu pravomoci správce daně přímo ze zákona. Úřední osoba je rovněţ povinna prokázat své oprávnění vykonávat úkony při správě daní identifikací v podobě sluţebního průkazu. Jakákoli úřední osoba je povinna prokázat své osobní informace, jako jsou: své jméno, příjmení, případně sluţební označení a do jakého je zařazena organizačního orgánu správcem daně, pokud je o to poţádaná osobou zúčastněnou na správě daní. Správce daní má mimo uvedená práva téţ povinnosti týkající se zveřejnění ve spise danou úřední osobu, která se bude správou konkrétní daně a konkrétního úkonu zabývat. 8 DOBOŠOVÁ, Gabriela. PRÁVNÍ ÚPRAVA DAŇOVÉ KONTROLY A SOUVISEJÍCÍ ASPEKTY. Brno, Diplomová. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 9 Cíl kontroly daně [online] [cit ]. Dostupné z: 10 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, ISBN ISBN KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, ISBN ISBN

13 2. Řízení a jiné postupy 2.1. Všeobecné ustanovení o řízeních Celkově je moţné říci, ţe daňové řízení je nutné zahájit daným úkonem. V oddílu daňového řádu, který se věnuje opravným prostředkům se jedná o výkon učiněný daňovým subjektem, který podá u správce daně. V této spojitosti se setkáváme s pojmy, jako podání, vady podání, postoupení, či jednací jazyk. 12 Pojem podání 13 lze vysvětlit jako provedení osoby zúčastněné na správě daní, které směřuje vůči správci daně. U podání je důleţité skutečný obsah, nikoli na jeho označení. Při pohledu na podání musí být patrné, na co se vztahuje, co navrhuje a kdo jej podává. Můţeme členit typy podání ve smyslu, která zahajují daňové řízení, popřípadě dílčí řízení v podobě daňového přiznání nebo se můţe jednat o podněty typu podnětu, které nařizuje přezkum rozhodnutí. Pro daňovou správu je příznačné, ţe převáţná část podání je ve formátu na tiskopisech vydávaných především Ministerstvem financí. Alternativou tohoto tiskopisu je tiskový výstup z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Pokud nelze zjistit, kdo podání učinil a ani se to z podání nedá zjistit, jedná se o absolutně neplatný právní úkon. Podáním, jímţ bylo zahájeno řízeni, můţe osoba, která tak učinila, změnit nebo vzít zpět do termínu, neţ správce daně vydá rozhodnutí v dané věci. Vzít podání zpět je však nepřípustné u případů podání, u kterých je osoba, jenţ se účastní na správě daní povinna jednak bezprostředně ze zákona, nebo čeká na výzvu správce daně. V daňovém řízení se uplatňuje určitý postup, který se nazývá zásada materiální pravdy a pokaţdé se začíná z reálného obsahu právního úkonu nebo odlišné skutečnosti rozhodné pro vhodné nalézání a stanovení daně, čímţ souvisí rovněţ zabezpečení její zaplacení. Zásada materiální pravdy je součástí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který říká, ţe jedna z nejdůleţitějších zásad daňového řízení nařizuje správci daně povinnost a úkol posuzovat právní úkony daňových subjektů podle toho jaký je jejich materiální obsah, v ţádném případě jen podle toho jaké mají formální znaky. Je moţné podat podání více druhy podáními, mezi které náleţí například forma písemná, ústní zachycená do protokolu, včetně formy elektronické. V případech formy písemné, či formy ústní jenut 12 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Opravné prostředky podle Daňového řádu. Praha, Bakalářská. Bankovní institut vysoká škola Praha. Vedoucí práce JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 13

14 ností, aby obsahovaly vlastnoruční podpis, rovněţ v případě datové je povinností, aby obsahovala elektronický podpis. Efekt podání má taktéţ úkon, který byl učiněný proti správci daně, při němţ došlo k pouţití datové zprávy, která neobsahovala uznávaný elektronický podpis ani za pouţití dalších přenosových technik, které je správce daně kvalifikovaný akceptovat, pokud je dané podání učiněno do pěti dnů od data, kdy došlo správci daně, bylo potvrzeno nebo naopak opakováno následujícími nutnými formami podání, které mohou mít podobu: písemnou, ústní do protokolu, taktéţ je moţné uplatnit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým stvrzením v podobě podpisu. Ruku v ruce s podáním souvisí téţ vady a nedostatky podání. 14 Pokud má podání vady, pro které není kvalifikované k projednání, nebo obsahuje vady, kvůli kterým nebude moci mít očekávané účinky pro správu daní, správce daně vybídne toho, osobu, která podání učinila, aby vyznačené vady odstranila podle pokynů, které jí zadal a učinil vše ve stanovené lhůtě. Jako základní vadou podání lze jistě určit chybění podpisu poplatníka nebo jeho zástupce. Tato vada zabraňuje posouzení ţádosti a je povinností daňového správce se pokusit podle 21 odstavce 8 zákona os správě daní a poplatků tuto závaţnou vadu odstranit. 15 Správce daně sdělí v čem je dle jeho názoru vada podání, jako například v případě neúplnosti podání nebo můţe být podání nesrozumitelné nebo je nesrozumitelné. Vůči této výzvě není moţné podat a uplatnit samostatné odvolání. Obsahem výzvy je rovněţ poučení o případných dopadech, které jsou spojeny s tím, pok ud vady nebudou odstraněny. 16 V případě, ţe účastník odstraní vady podání ve předem stanoveném termínu, zří se na podání, jako by bylo provedeno řádně a včas. Neopraví-li účastník vady podání, nastává podání po uplynutí stanovené lhůty neúčinným, načeţ vyhotoví správce daně úřední záznam a sdělí toto podateli; vyrozumění se nevyţaduje v případě, kdy podatel nikterakna výzvu k odstranění vad nereagoval a nepodnikl proti správci daně nijaký úkon. 14 Vady podání [online] [cit ]. Dostupné z: Vady podání [online] [cit ]. Dostupné z: 16 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, ISBN ISBN

15 2.2. Postoupení Postoupení podání nastává v situaci, pokud není správce daně, vůči kterému bylo podání vyhotoveno, oprávněný vést v dané věci řízení. Takovýto správce daně postoupí podání příslušnému správci daně a uvědomí o tom podatele. Daňový řád řeší postup, který můţe nastat v případě podání týkajících se daňového řízení, tedy i v případě opravných prostředků. V této souvislosti se lze zmínit o skutečnosti, ţe zákon o správě daní a poplatků řešil i postup v případě, ţe bylo správci daně doručeno podání, jehoţ vyřízení nespadalo do jeho působnosti, ani do působnosti jiného správce daně. Rovněţ v postoupení podání je kladen důraz na to, aby vše bylo doručeno náleţejícímu daně. Běţná lhůta na provedení tohoto úkonu bývá 30 dnů, která je brána za přiměřenou. Za markantní chybu lze povaţovat vadné provedení platby Jednací jazyk Jednacím jazykem při správě daní je český jazyk, ţádný jiný se nepřipouští. Písemné dokumenty, které byly vyhotoveny v cizím jazyce a nikoli v českém, je nutností, aby byly podány v originálním znění, a vzájemně se vyţaduje jejich přeloţení do českého jazyka, pokud správce daně neustanoví jiným způsobem. Subjekty, které neumí a nerozumí českému jazyku, rovněţ také osoby neslyšící a hluchoslepé, disponují stejným právem na tlumočníka. Správce daně má povinnost dovolit tlumočníka při libovolném úkonu, jenţ je za přítomnosti ţádajícího o tlumočníka provázen, pokud ovšem není z předmětu dané problematiky patrné, ţe je daný úkon provázen účelově k ztěţování a maření postupu řízení. Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě ţije na území České republiky, má před správcem daně právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Nemá-li správce daně úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady na tlumočení a náklady na pořízení překladů v tomto případě nese správce daně. 15

16 2.4. Vyloučení úřední osoby Vyloučení úřední osoby 17 z řízení nebo odlišného postupu, který se týká správy daní, je moţné, v některých z následujících příkladů: úřední osoba, která se zabývá rozhodováním nebo aplikuje postup při správě daní jak v případě, který se týká jeho samého, tak rovněţ osob jemu blízkých, úřední osoba se nesmí podílet na řízení ve stejné věci, však v jiném stupni, úřední osoba není příliš důvěryhodná ve směru nepodjatosti. První dva příklady nezaujatosti se označuje jako absolutní vyloučení, coţ je moţno chápat tak, ţe úřední osoba je v kaţdém případě vyškrtnuta z daňového řízení. V tomto případě se podjatost ověřovat nemusí. Třetí případ moţnosti týkající se podjatosti úřední osoby zkoumá. Podjatost 18 lze chápat jako nezpůsobilost k neutrálnímu a nezaujatému posuzování případů jiných a následné rozhodování, která se jich týká, jenţ je příčinou objektivním pohledem na danou věc, například nesympatie k jednomu z účastníků řízení nebo téţ v případě příbuzenského poměru mezi úřední osobou a daným subjektem. Příkladem bych uvedl například zaujatost soudců, ale můţe se to týkat téţ jiných povolání. Cílem daného kroku je vyloučit úřední osobu působící v řízení, jelikoţ je hlavním účelem obstarat objektivitu řízení a nestrannost v rozhodování. Pokud je úřední osoba vyloučena, je toto rozhodnutí doručeno jednak osobě, které se daný krok týká a rovněţ také vyloučené úřední osobě. Proti tomuto rozhodnutí není moţné uplatňovat opravné prostředky. O skutečnosti, zda bude osoba podezřelá ze zaujatosti vyloučena, rozhoduje úřední osoba, která stojí v popředí správce daně a pokud je zmíněná osoba vyloučena, je místo ní určená jiná, která nesplňuje podmínky, které byly jiţ zmíněny. Alternativou je téţ, ţe nadřízený správce daně provede vlastní osobou. 3. Postupy při správě daní Správa daně je chápána jako právo konat nutná ustanovení k náleţitému a celistvému zabezpečení, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo spjato s vyhledáváním daňových subjektů, vyměřování daní, vymáhat nebo případně vykonávat kontrolu podle platného zákona jejich splnění v určené částce a času. Jedná 17 Vyloučení úřední osoby [online] [cit ]. Dostupné z: 18 Podjatost [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 se o vymezení pravidel, které umoţní daň účinně vybírat, včetně moţnosti donucení. Správa, která je vykonávána správcem daně, je povinné, aby byla vymezena zákonem. Dle základního zákona ČR, Ústavy, je správce daně oprávněný konat pouze to, co je mu zákonem umoţněno, v mezích a způsobech, které jsou uvedeny v zákoně. Správa daní je vykonávána účastníky daňového řízení. Mezi základní řízení patří daňové subjekty, osoby, kterých se problematika týká, a na straně druhé jsou zde osoby, které zastávají dohled státu, přímo určené správní orgány, téţ známé jako správci daně. 19 Na bázi náleţejících postupů při správě daní, můţe správce daně vydávat rozhodnutí, proti nimţ je daňový subjekt oprávněný uplatnit opravné prostředky. Z pohledu vyuţití opravných prostředků je zřetel k jednotlivým postupům odlišný. Mezi metody při daňové správě dle daňového řádu začleňujeme vyhledávací činnost, daňovou kontrolu a postup k odstranění pochybností. Nejvýznamnějším provedením v daňovém řízení jsou rozhodnutí, protoţe pouze ony mohou v daňovém řízení ukládat povinnosti, případně uznávat práva. Tyto rozhodnutí jsou pro adresáta účinná pouze, pokud jsou náleţitým způsobem správně doručeny nebo oznámeny, pokud zákon neurčí jinak. Rozhodnutí jsou vykonatelná doručením, inklusive doručení fiktivního. 20 Od data, kdy bylo rozhodnutí doručeno, běţí lhůty pro nabytí právní moci rozhodnutí a případná vykonatelnost. Vykonatelnost je atribut rozhodnutí, který znamená, ţe jsou povinnosti vymahatelné i proti vůli příjemce. Vykonatelnost nastává před právní moci rozhodnutí, jelikoţ podání řádného opravného prostředku, nejčastěji odvolání, nedisponuje odkladným účinkem proti rozhodnutí. V případě, ţe uplynul vymezený termín pro plnění, je moţno dané rozhodnutí vykonat i v případě, ţe proti němu bylo včasně podáno odvolání o kterém není dosud rozhodnuto Vyhledávací činnost V rozsahu vyhledávací činnosti má správce daně za úkol vyhledávat důkazní prostředky včetně daňových subjektů a zajistit následné plnění jejich povinností, které se týkají správy daní jak před zahájením řízení, rovněţ však v průběhu Mimo těchto záleţitostí opatřuje správce nezbytná vysvětlení včetně provedení místního šetření. V rámci sběru 19 KOBÍK, Jaroslav. Správa daní a poplatků. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, ISBN KOPŘIVA, Miloslav a Jaroslav NOVOTNÝ. Manuál k daňovému řádu. 2. vydání. Ostrava: Sagit, ISBN Systém a správa daní v ČR. Praha, Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Vedoucí práce Mgr. Josef Dočkal. 17

18 informací a jejich následné zpracování není moţné pouţít opravné prostředky. 22 Vyhledávací činnost je moţné, aby byla prováděna správcem daně taktéţ bez koordinace s daňovým subjektem. Mezi další povinnosti správce daně patří ověřování kompletnosti evidencí nebo registrací daňových subjektů. Prvotně je uvaţováno nad tím, ţe funkce vyhledávací činnosti připadne správci prvního stupně, tím však není bráněno vykonávat tuto činnost rovněţ dalším stupněm správců Vysvětlení Vysvětlení je určeno především k přezkoumání oznámení, jiných podnětů a vlastní nalezení správního orgánu, jenţ by bylo moţné chápat jako důvod k zahájení procedury úřední mocí. Správce daně vysvětlení pouţije v oblasti vyhledávací činnosti. Správce daně zapíše o vysvětlení protokol nebo úřední záznam a poté je tato listina uloţena do části, která se zabývá vyhledáváním v daňovém spisu. Také ve zmiňovaném případě nelze pouţít opravné prostředky typu odvolání, obnovy řízení ani jiných. Tedy opravných prostředků vymezených daňovým řádem. Cílem vysvětlení je prověřit skutečnosti k uskutečnění jednoho z hlavních cílů správy daní pro určení daní a jejich úhrad. 24 Moţnost odmítnutí vysvětlení jsou uplatňována rovná pravidla jako je tomu u výpovědi svědků, coţ znamená, ţe odepření výpovědi můţe osoba, které by hrozilo trestní stíhání, či blízkým subjektům. Stejně tak nesmí být osobou podávající vysvětlení jednotlivec, který by tímto porušil povinnost utajení informací. Mimo zmíněné výjimky musí však podat vysvětlení kaţdý. Podání vysvětlení není chápáno jako důkazní prostředek Místní šetření Prostřednictvím místního šetření získává správce daní nutné údaje pro správu. Toto šetření je moţné vyuţít k vyhledávání důkazních prostředků včetně ohledání u daňových subjektů při správě dani. Správce daně poté sepisuje o daném postupu místního šetření protokol či je moţné pouţít téţ úřední záznam, podle povahy šetření. 22 Vyhledávací činnost [online] [cit ]. Dostupné z: 23 KOPŘIVA, Miloslav a Jaroslav NOVOTNÝ. Manuál k daňovému řádu. 2. vydání. Ostrava: Sagit, ISBN KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, ISBN ISBN STEJSKALOVÁ, Karolína. Opravné prostředky podle Daňového řádu. Praha, Bakalářská. Bankovní institut vysoká škola. 18

19 Zjištěné skutečnosti v průběhu místního šetření mohou vést k vydání rozhodnutí správce daně. Pravomoc správce daně zahrnuje moţnost pořizování obrazových, či zvukových záznamů, které dokumentují průběh řízení, pokud předem uvědomí zúčastněné osoby. 26 Vůči místnímu šetření není moţno uplatňovat opravný prostředek, avšak v následně vydaném rozhodnutí jiţ pouţití opravných prostředků lze. Subjekty u kterých je šetření prováděno, jsou povinny poskytnout úřední osobě provádějící tento úkon veškeré doklady, jeţ jsou vyţádány. Vypůjčené doklady je však nutno vrátit nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí, či odebrání Daňová kontrola Daňová kontrola je postup, kterým správce daně přezkoumává tvrzení daňových subjektů a jiné skutečnosti pro nalezení a určení daně. Daňovou kontrolu je potřeba konat na místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvíce vyhovující. Předmět daňové kontroly je přezkoumáván v určeném rozsahu, který je moţné v průběhu kontroly více upřesnit. Správce daně je téţ oprávněn provádět kontrolu spjatou s daňovou povinností, která se vztahuje k témuţ daňovému řízení celistvě. Daňovou kontrolu, která jiţ byla provedena, je moţné znovu vykonat pouze v případech, pokud: správce daně zjistí nové okolnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny a správce daně jejich uplatnění nezavinil v případě, pokud jsou pochybnosti původní kontroly či za předpokladu, ţe subjekt, jenţ se kontrola týká vykoná činnost, která změní jeho někdejší tvrzení, na coţ daňový správce obeznámí daňový subjekt s příčinami pro opětování daňové kontroly při dalším zahájení.. Taktéţ na tento případ se vztahuje, co jiţ bylo napsáno v předmětu místního šetření a to, ţe se vůči své daňové kontrole neuplatňují opravné prostředky. Podle stanovisek daňové kontroly je moţné, aby byla posléze vyměřena daňovému subjektu daňová povinnost, vydání rozhodnutí správcem daně, které je moţné napadnout opravným prostředkem. 28 Daňový subjekt má povinnost umoţnění správci daně jednak zahájení a posléze také uskutečnění daňové kontroly. Daňový subjekt má oprávnění vyvracet pochybnosti, které uvedl správce daně, předkládá důkazní prostředky, včetně prokazování svého tvrzení. Kromě nároku má taktéţ povinnosti týkající se zajištění 26 KOHLÍČKOVÁ, Marcela. Daňové zákony. Olomouc: ANAG, ISBN KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komntářem. 1. vydání. Olomou: ANAG, ISBN STEJSKALOVÁ, Karolína. Opravné prostředky podle Daňového řádu. Praha, Bakalářská. Bankovní institut vysoká škola. 19

20 adekvátního místa k provedení daňové kontroly, je povinný prezentovat důkazní prostředky, které prokazují jeho výrok, a je zakázáno, aby zatajoval důkazní prostředky, ať jiţ v osobním vlastnictví nebo o těch, o kterých je mu známo Postup k odstranění pochybností Postup k odstranění pochybností je vyuţíván k nalezení, zda má daňový subjekt své tvrzení opřené o důkazy, pokud se objeví pochybnosti o korektnosti, prokazatelnosti, kompletnosti nebo pokud je zpochybněna reálnost daňového tvrzení. Správce daně vypracuje vyzvání, kde je vyzván daňový subjekt, aby podal k pochybnostem vyjádření, nepřehlednosti vysvětlil, necelistvé a lţivé informace opravil. Správcem daně je stanovena lhůta k nápravě pochybností, která musí činit alespoň patnáct dní, nikoli kratší. Vyhotovena výzva zahrnuje poučení o případných následcích, které jsou spojeny s tím, pokud nejsou odstraněny nejasnosti a pochybnosti nebo pokud není dodrţena stanovená lhůta k provedení úkonu. 29 Rovněţ po odstranění veškerých pochybnosti můţe nastat vydání rozhodnutí správce daně, ohledně kterého nebude daňový objekt spokojen a nebude s takovým rozhodnutím souhlasit za předpokladu, ţe změněna předešlá uznaná daňová povinnost. 30 Na základě případné nespokojenosti je daňový subjekt oprávněn pouţít konkrétní opravný prostředek, který bude směřován vyměřené daňové povinnosti. Co se patřičného vyvíjení průběhu spjatého s odstraněním pochybností týče, je správcem daně vypracován protokol nebo je téţ moţné pouţít úřední záznam, ve kterém je uvedeno prohlášení, taktéţ jsou akceptovatelné důkazní prostředky, díky nim jsou pochybnosti povaţovány úplně nebo ne docela odstraněné a pokud jsou i nadále pochybnosti, jsou uvedeny důvody Zahájení řízení Zaobírá se upravováním času spjato se zahájením kteréhokoli řízení, moţno taktéţ zahájit řízení o opravných prostředcích. Upravuje okamţik zahájení jakéhokoli řízení, tedy i řízení, týkající se opravných prostředků. 32 Všeobecně se dodrţuje okamţik 29 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komntářem. 1. vydání. Olomou: ANAG, ISBN Postup k odstranění pochybností [online]. 2009, 2014 [cit ]. Dostupné z: 31 STEJSKALOVÁ, Karolína. Postup k odstranění pochybností. Praha, Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. 32 KOHLÍČKOVÁ, Marcela. Daňové zákony. Olomouc: ANAG, ISBN

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

POKYN č. DS 157 k některým výzvám v daňovém řízení č.j. 43/ /

POKYN č. DS 157 k některým výzvám v daňovém řízení č.j. 43/ / 157/2006 DS. POKYN č. DS 157 k některým výzvám v daňovém řízení č.j. 43/100 943/2006-431 ve znění Opravy č.j. 43/113 134/2006-431 z 8. 12. 2006 Výzvy vydávané při správě daní jsou rozhodnutími procesní

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013)

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Téma: Řízení a daňové řízení. Obsah: Zahájení řízení rozbor praktických dopadů, podání - vymezení pojmu, vady podání a způsoby řešení zpracování

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Novely: 101/2000 Sb. mění... 1. 6.2000 159/2000 Sb. mění, doplňuje... 1. 8.2000 39/2001 Sb. mění... 25. 1.2001 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Metodický list č. 7. Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Způsoby doručování...

Metodický list č. 7. Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Způsoby doručování... Metodický list č. 7 Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Způsoby doručování... 2 3. Doručování prostřednictvím zásilky... 4 4. Zvláštní způsoby doručení...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009 MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 skupina 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7, Praha 1 Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO*

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO* Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 12. 2009. *UOHSX001HGOO* UOHSX001HGOO Č.j. UOHS-R 78/2009/HS-15406/2009/310/JMa 30. listopadu 2009 V řízení o rozkladu, který proti usnesení Úřadu pro ochranu

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele Jana Jurníková. Konference Novela zákona o vysokých školách, Brno, září

Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele Jana Jurníková. Konference Novela zákona o vysokých školách, Brno, září Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele Jana Jurníková 1 Základní východiska aplikace správního řádu (zák. č. 500/2004) princip subsidiarity - nejdříve pravidla stanovená ZVŠ, následně

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Metodický list č. 4. Dokumentace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 4. Dokumentace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 4 Dokumentace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Dokumentace dle daňového řádu... 2 3. Spis způsob vedení a obsah... 3 4. Protokol... 5

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 1 Účel zákona. 2 Povinnost poskytovat informace.

ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 1 Účel zákona. 2 Povinnost poskytovat informace. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX000UTXU* Frýdek-Místek, dne 14. srpna 2009 Sp. zn.:

Více

MMP Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče

MMP Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče ŽÁDOST K ZAMÝŠLENÉ ÚDRŽBĚ, OPRAVĚ, REKONSTRUKCI, RESTAUROVÁNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVĚ KULTURNÍ PAMÁTKY NEBO JEJÍHO PROSTŘEDÍ A K ZAMÝŠLENÉ STAVBĚ, ZMĚNĚ STAVBY, TERÉNNÍM ÚPRAVÁM, UMÍSTĚNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ,

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I N F O R M A C E podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1. Název Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická

Více

Jmenování ředitele. Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim,

Jmenování ředitele. Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim, Název školy, adresa, kontakt na školu Jmenování ředitele Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim, telefon: 469 688 623-4, fax: 469 688 141, e-mail: sps@sps-chrudim.cz Střední průmyslová

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Vnitřní směrnice školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vnitřní směrnice školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Oblast správy a písemností

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Č.j. 26/ 17 986/2011-262 Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy I. A. Vyměřování místních poplatků právní úprava Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny:

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Poskytování informací

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 12. listopadu 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více