Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010"

Transkript

1 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník Hosté: Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV RNDr. Josef Postránecký Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR Ing. Rostislav Vondruška ministr MMR Ing. Pavel Sekáč vrchní ředitel sekce rozvoje venkova Ing. Jan Záhorka předseda AKČR Ing. Martin Šebestián, MBA Zdeněk Koudelka místostarosta Města Mělník Zahájení valné hromady: Zahájení Valné hromady a přivítání hostů provedl moderátor VH Tomáš Šulák. Úvodní slovo místostarosty města Mělník pana Zdeňka Koudelky Kulturní vystoupení Mělnické zvonky, základní škola Mělník Na úvod VH vystopil ministr MMR Rostislav Vondruška a vrchní ředitel Mze Pavel Sekáč Ing. Rostislav Vondruška, Ministr pro místní rozvoj poděkování za pozvání. Společná priorita podpora a rozvoj regionů, důraz na aktivity občanů v obcích a tradiční hodnoty. Podpora MMR v oblasti bydlení, cestovní ruch. Dotační program Program obnovy venkova: efektivní podpora regionů. Týká se obcí do obyvatel. Program se snaží posílit stabilizaci obcí podpora mládeže, posílení venkovských tradic a zachování tradičních hodnot. Na podzim 2009 byla uzavřena partnerská smlouva s NS MAS ČR komplexnější spolupráce. Účast MAS na soutěži EDEN, program Evropské komise oblasti ČR s potenciálem CR, v oblasti cestovního ruchu ještě nerozvinuté. Letošní rok téma voda. Czechtourism dává prostor venkovu prostřednictvím portálu Kudy z nudy. Dále podporuje vznik standardů kvality v ubytování, turistické značení cest. V ČR se klade důraz na certifikaci služeb venkovského cestovního ruchu. Pilotní projekt EK Stezka železné opony, oživení cestovního ruchu. Plány na rozvoj, ale i obnovu ekonomické síly venkova a regionů. Aktualizace seznamu regionů, které byly více postižené Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, žádosti do o dotaci do výše 5mil. Kč. Podpora investičních záměrů v oblasti cestovního ruchu sportovní areály včetně doprovodné infrastruktury. Celková alokace 50 mil.kč. Ocenění potenciálu NS MAS ČR. Podpora významu regionů, komplexní vnímání života ve venkovském prostoru. Ing. Pavel Sekáč Ministerstvo zemědělství - pozdravení i jménem ministra Šebesty. Shrnul současný stav navazuje se na , národní LEADER ČR, implementoval se duch metody. Nyní přetvořeno v osu IV. PRV. Oceňuje práci, úctihodný počet MAS, pokrytí území je významné. Důležitá je spolupráce do budoucna. Statut MAS ve vztahu k legislativě. Pozice příjemců podpor z kohezních fondů po roce Bude důležité, jak se bude Evropa zabývat LEADERem (kromě účetního dvoru, všichni podporují). U prvních výzev rivalita, emoce. Přesunutí finančních prostředků +32. Je to cesta, kterou bychom měli do budoucna jít.

2 MZe i Intervenční fond evoluce v administrativě. Zadministrovat tento přístup na zelené louce je problém i administrátor si zvyká na tento přístup. Věří, že spolupráce bude pokračovat i do budoucna bude plynulejší, pohodlnější, snad dojde ke zjednodušení. Snaha vyjít vstříc příjemcům. Finanční prostředky pomohou naplnit cíl programu. Snad bude odezva na školení, která právě v regionech probíhají. Je nutné vnímat, že Leader není jen hra o penězích, ale má se v regionech naučit spolupráce podnikatelů a veřejné správy a region rozvíjet. Rozvoj mikroregionů v globalizovaném světě vede k obnově obchodu a ekonomik jednotlivých zemí. Nutné vrátit se k primárním hodnotám na nejnižších územních celcích. Pokud se má region rozvíjet, musí se tam točit peníze začíná to usídlováním menších podnikatelů. Tato politika nebude ani v budoucnu přehlédnuta a bude implementována do rozvojových programů. Je další tlak na snižování rozpočtu v ose II. z Evropské komise, příliš velký rozpočet v rámci EU. Finance na LEADERu by měly ukázat podnikatelům, že by se měli angažovat a spolupracovat s veřejnou správou vznikají pozitivní veřejné statky. Nejde o to dělit peníze, ale je to o myšlence, motivu hlavním posláním je spolupráce. Co může být po roce 2013? Zásadní úkol: vytyčení hraniční čáry kohezní politika a společná zemědělská politika. Kohezní politika bude mít tematiku venkova v nějaké míře. Brusel rozdělí čerpání z kohezní politiky a zemědělské politiky. Řešením byla velikost obcí, ale dnes model není příliš úspěšný. Zemědělská politika velký počet žadatelů a procento úspěšnosti je pár procent. Společná zemědělská politika řeší i jiné problémy směrem k zemědělství. Pokud budou prostředky na venkov snížené kam potečou a z které politiky. Nutné jasně rozdělit nejtěžší debata na úrovni ČR a už se odehrává i na Evropském fóru. Konference v Haagu, DG Agri venkovská politika by se měla přehoupnout do koheze, někteří se tomu brání, kde bude LEADER. LEADER nebude určitě v dalším období přehlédnuta lobby Německých a Francouzských států. Do konce roku má komisař pro zemědělství vydat svou představu o zemědělství po roce V materiálech se objevuje diskuse. Dílčí pracovní úkony, které vyplynou z administrace odměňování nejúspěšnějších MAS tzv. bonusy, Ti nejlepší budou mít více prostředků. Ti horší budou mít motiv bojovat a rvát se na vyšší příčky. Vlastní jednání VH: 1) Volba pracovních orgánů návrhová, mandátní, volební Návrhová Jiří Krist, Jitka Doubnerová, Barbora Vítková Mandátová Galina Čermáková, Marcela Pánková, Petra Jáchymstálová Volební Vladimír Haš, Markéta Pošíková, Miroslav Oliva Hlasování všichni pro (68 MAS) jmenování zapisovatele Ing. Anna Bartošová Hlasování o programu všichni pro (68 MAS)

3 2) Výroční zpráva o činnosti NS MAS ČR Výroční správu přednesl František Winter příloha zápisu - Složení Výboru, náhradníci výboru, složení kontrolní komise - Změny ve složení výboru nutnost zvolit zástupce do kontrolní komise - přehled činnosti témata činnosti výboru - komise výboru - partneři NS MAS ČR - mezinárodní spolupráce - stav členské základny - krajská sdružení NS MAS ČR - akce v průběhu roku cíle NS MAS ČR v průběhu roku ) Zpráva o hospodaření NS MAS ČR Zprávu předložila Ing. Eva Hamplová, tajemnice NS příloha zápisu Plnění rozpočtu Rozpočet přijat VH v březnu 2009 Hospodářský výsledek roku 2009 zisk ve výši ,98 Kč Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský zisk ,98 Kč Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě Hlasování všichni pro (68 MAS) 4) Zpráva kontrolní komise NS MAS ČR Zprávu předložil předseda kontrolní komise Jindřich Tollinger Kontrolní komise doporučuje ukončit členství MAS, které neuhradili členské příspěvky v roce 2009 a 2008 Kontrolní komise odsouhlasila navýšení členských příspěvků pro rok ) Zpráva inventarizační komise Zprávu předložil předseda inventarizační komise Ing. Jan Bittner Složení: Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Jan Bittner, Jan Florian - Kontrola stavy účtů - Není rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem 6) Zprávy komisí - Tematická pracovní skupina LEADER Statut schválen v březnu 2009 Náplň metodická pomoc při přípravě a realizaci programů typu LEADER - představení členovů pracovní skupiny - činnost připomínkování pravidel IV.1.1., IV.2.1. Projekty spolupráce - činnost monitorovací indikátory (stanovování bonusů) Ministerstvo by mělo provést školení na začátku dubna k aktualizaci strategických plánů LEADER.

4 - činnost CSV hodnocení rozjezdu fungování CSV - uznání jako tematická pracovní skupina LEADER - návrh činnosti na rok 2010: zpracování Etického kodexu MAS, teze o budoucnosti MAS po roce 2013 Zprávy komisí Komise medializační a propagační Zprávu přednesl PhDr. Petr Sušanka Brožura budoucnost venkova ČR, LEADER budoucnost venkova Jihočeského kraje - medializační komise má za úkol dosáhnout toho, že v Agrobázi budou vnitřní listy k prezentaci MAS - pokračování v akcí: Modlitba za domov 13 MAS uzavřeli partnerskou smlouvu se 13ti církvemi - prezentace hnutí v televizi a v rozhlase - brožury pro rok 2010 Středočeský, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj - úroveň činnosti by se měla zvyšovat Zprávy komisí Komise mezinárodní spolupráce Zprávu přednesla PhDr. Jitka Doubnerová - doposud se nesešla (z krajů pouze navržení zástupci) - cíle: zprostředkování informací a přímých kontaktů s MAS ze zahraničí, členství v ELARD, předávání zkušeností (i do zemí, kde doposud neuplatňují evropské programy) - zájemci o členství, výzva ke krajům, aby navrhly členy do pracovní skupiny (Olomoucký kraj nominace pí Slovákové) - plán činnosti 7) Plán práce NS MAS ČR na rok 2010 Na úvod byly prezentovány plány práce komisí a pracovních skupin: - Medializace a propagace - Mezinárodní komise - Tematická pracovní skupina LEADER Plán práce NS MAS ČR: 1: Program rozvoje venkova - připomínkování osy IV, zjednodušení čerpání evropských fondů, snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů - navýšení alokace osy IV, prosazovat metodu LEADER do ostatních os PRV 2: Podpora nepodpořených MAS - navýšení osy IV.2.1 podpora nevybraných MAS, pokrytí území v celém rozsahu (pomoc 39 nepodpořených MAS) 3: Podpora krajů vůči MAS - dotažení Memoranda s Asociací krajů důležitý zdroj po roce : Budoucnost MAS po roce podílení se na přípravě dalšího plánovacího období , budoucnost LEADER. Národní síť zpracuje v roce 2010 návrh vize, jak by měla vypadat podpora venkova po roce : Obnovitelné zdroje energie

5 Zelená úsporám realizace projektu LEADERUS, řešení programu LEADER a promítnutí do tématu OZE - Zemědělství - Podpora pěstování biomasy - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování obcí - Propojení sociální politiky a tématu obnovitelných zdrojů 6: Cestovní ruch Cestovní ruch řešení programu LEADER a promítnutí do oblasti cestovního ruchu - Značení místních výrobků - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování rozvoje regionů 7: Nezaměstnanost Zahájení jednání s MPSV v oblasti řešení nezaměstnanosti na venkově - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Vzdělávání na venkově 8: Posílení pozice NS MAS jako neopomenutelného připomínkového místa ke koncepcím, které se týkají rozvoje venkova Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti. Hlasování všichni pro (68 MAS) 8) Návrh rozpočtu 2010 Prezentace Ing. Evy Hamplové příloha k zápisu 2 varianty financování navýšení příspěvku x zachování příspěvku Diskuse k bodu návrh rozpočtu a členské příspěvky Moderátor Václav Pošmurný vysvětlil, proč jsou členské příspěvky důležité nutné stát se plnohodnotným členem ELARD, stát se lobbystickou skupinou vyjednání podmínek po roce Návrh na placení členského příspěvku v částce i 20 tis. Kč. p. Kopecký (MAS Hranicko) uznatelnost členského příspěvku. Možnost rozdělení příspěvku na 2 platby nechat projít procesem administrace, pokud projde, uhradit II.část. Příspěvky do NS MAS ČR budou způsobilé. p. Horník (Podještědí) souhlasí s příspěvkem, i kdyby měl být financován z vlastních zdrojů. p. Chmelař (Pomalší) souhlasí s ukončením členství MAS, které neplatí členské příspěvky. Zajímá se o členskou základnu Eva Hamplová (seznámila s MAS, které se rozpadají, vysvětluje pozici MAS v NS MAS ČR). p. Jarolímek (Sdružení růže) bude projektová rezerva použita na projekty? p. Bukavský (Sdružení splav) nemá mandát zvednout ruku na 10 tis.kč

6 p. Vávra (Třeboňsko) nemá mandát to schválit, proč jsou 3 různé výše členského příspěvku. p. Hanačík (Karlštejnsko) kompetence hlasovat by měli být všichni, mají mandát hlasovat, proto jsou na Valné Hromadě. p. Švitelová (Prostějov Venkov) příspěvek je projednán, všechny MAS by měly platit stejně. Návrh hlasování: a) všechny MAS budou platit stejně 10 tis. nebo 7 tis. 7 tis. pro všechny podpořené a 2 tis. nepodpořené pro tis. pro všechny podpořené a 2 tis. nepodpořené - pro 7 b) Výbor 10 tis., 7 tis., 2 tis. pro 39 Hlasování: přítomno 69 MAS, 39 pro je nadpoloviční většina. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 10 tis., 7 tis., 2 tis p. Kopecký (Hranicko) kdo bude rozhodovat o tom, který projekt bude realizován, jak bude využita projektová rezerva? - odp.kandidáti byli delegováni z krajů, mají mandát. Informování členské základny na krajských sdruženích, maily a prostřednictvím webových stránek. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet 2010 v předloženém znění Hlasování pro 45 zástupců MAS, zdrželo se 12 9) Program Zelená úsporám prezentace Ing. Jiří Krist Příprava projektu LEADERUS LEADER Úsporám. Vysoutěžena částka Kč. Zdůvodnění proč se hlásila NS MAS ČR do programu. Pro některé MAS je úspora energií a OZE hlavním tématem. MAS moderují hospodářský vývoj svých území, koordinují spolupráci. Poradenství na venkově budou vést MAS lépe než poradenské firmy z velkých měst. Koordinace programu: NS MAS ČR garantuje výkaznictví Poradci: lidé na MAS, které se přihlásili pokrytí 112 MAS, pokrytí obcí do 10tis. obyvatel všechny, ve větších se budou domlouvat s poradenskými institucemi. V obcích nad 20tis. by obce poradenství realizovat vůbec neměli. Jak na to: - Zvláštní pracovník (případně podpořený úřadem práce na dobu určitou) MAS vytvoří prac.místo, vyškolí - Stávající zaměstnanci (úvazek mimo PRV, do 1,6 násobku pracovního úvazku nekříží se s podmínkami PRV) - Brigádníci z řad VŠ technických oborů Organizace proškolení:

7 - Vstupní školení, cyklus školení od do 6.5. Konkrétní data a info rozesílala Eva Hamplová (hrazeni budou prostory a lektoři) Závazek NS MAS ČR uskutečnit konzultací, nemusí končit předložením žádosti na Fond MAS dělají tzv. první poradenství najít zájemce a motivovat ho. Měli by to být lidé, kteří zamořují obce dýmem, je to ta druhá vlna zájemců Ti rozhodnutí vyčerpají první miliardu, poté už to nebude samospádem, zájemci se musí pracně vyhledávat. Technicky nezpracovává MAS, projektování budou dělat projektanti. Důležité je vysvětlení ekonomické výhodnosti či ekonomických rizik. Dále techničtí poradci na stránkách ČKAIT. Tištěné podklady jsou problém mění se. Lepší pracovat s internetovou příručkou Zelená úsporám. NS MAS ČR zajistí brožurku (na základě brožury MAS Moravský kras), distribuce brožurek na setkání krajských zástupců či zaslání poštou. Finanční otázky: Celková částka je tis.kč. MAS, které nejsou plátci DPH účtují s daní. Na režie 20% NS MAS ČR., tj tis. školení, brožura, výkaznictví, administrace projektu. 1 MAS za 15 měsíců realizace musí udělat 71 konzultací, tj. 5 konzultací měsíčně. Cena jedné konzultace cca 900 Kč (hod.sazba, délka konzultace 3-4 hod., hod.sazba 240,- Kč to může dělat dražší expert 150,- Kč, nebo i student za 80,- Kč). V tomto projektu nelze používat materiál z prostředků PRV, nutné oddělit. Dokumentace konzultace List o provedené konzultaci, zveřejněno na internetových stránkách NS MAS a bude rozdáno na školeních po 19tém dubnu. Obsah školení základní pojmy, nejčastěji kladené otázky, vysvětlení vykazování a administrování poradenství. Dotazy: - nahlášené jméno za MAS je pouze garant, nemusí to být poradce 9) Volba člena kontrolní komise Návrh_ Julie Zendulková: MAS Moravská cesta Hlasování pro 68 MAS 1 se zdržel hlasování 10) Ukončení členství neplatičům Hlasování pro 67 MAS 2 se zdrželi hlasování 11) Vystoupení hostů Mgr. Eduard Kavala - předseda SPOV ČR Dobrá komunikace SPOV ČR a NS MAS ČR. Role spolku boj za venkov. Venkov stále nemá místo, které by ho zastřešovalo, tuto funkci neplní MMR ani MZe. 80% území v ČR je venkov, kde nemají lidé pouze spát, ale najít tam smysluplné uplatnění.

8 Základní činnost/úkoly SPOV - petice proti diskriminaci venkova: RUD. Společná žádost MF nová diskuse RUD. Podpora malých měst a vesnic - debyrokratizace nutné i pokud by to mělo stát část příjmů. Nutné zmenšit byrokratickou náročnost - podpora boj dřevařů proti tendru Lesů ČR, ohrožuje až 6tis.pracovních míst - ochrana zemědělského půdního fondu (12.4. v Senátu, diskuse), půdně již zmizel celý kraj - podpora zachování existence škol na venkově Přání dobrého pocitu z vlastní práce, administrace projektů. Ing. Jan Záhorka předseda AKČR Hodnotí spolupráci AKČR a NS MAS. Zemědělci jsou členové MAS, zemědělci jsou největšími zaměstnavateli na venkově. Rok 2009 kritický pro české zemědělství snižování HDP, propad cen agrárních produktů (nejvíce živočišná produkce). Ceny potravin se také snižují až dvojnásobně pro zemědělce oproti zpracovatelům a spotřebitelům. Produkce se propadla o 17%. Živočišná produkce je o 17% nižší než rostlinné produkce. Doposud to bylo naopak. Prohlubuje se strukturální nerovnováha - zemědělská prvovýroba nemá koncovku ve zhodnocování. Do roku 1998 jsme byli samostatní, od té doby klesá vývoz., již nejsme. Zemědělství je krizí nejpostiženější oblastí. Ceny mléka klesly o 1/3. Zavírají se kravíny a zvětšují se brownfieldy na venkově. Nerovnost podpor, které jsou z EU. Hledá se jiné rozdělení podpor. Zemědělství a venkov Ústup zemědělství na venkově čím míň toho vyrábíme, tím máme větší podnikatelský úspěch. Snaha o přijetí prorůstové stabilizační koncepce českého zemědělství. Propagace místních výrobků V 10ti krajích probíhají soutěže o výrobky z regionu. Další podpora z MZe, krajské výrobky mají svoje loga, bude jim přidělena značka regionální potravina, příspěvky na propagaci. Uznání zemědělství zemědělci jsou zapojeni v MAS. Francie a Německo se snaží o prodloužení přechodného období do roku Cílem AKČR je vyrovnání podmínek v zemědělství ve všech zemích. 12) Prezentace projektu UNIVES Olomoucké VŠ partnerem moravského venkova. Projekt podpořený ESF. Spolupráce MAS a VŠ, toho kdo dělá praxi a toho kdo dělá vzdělávání. Řešitel Katedra politologie a evropských studií. Mezi partnery jsou i MAS. Cíl: - vytvořit partnerskou síť mezi VŠ a MAS Mapování problémů MAS, do řešení problémů zapojit studenty témata bakalářských prací apod., obohacení výuky příklady dobré praxe. Popularizace venkova. Projekt se skládá z workshopů, vydávání bulletinu, poradenské pracoviště, webová platforma. Výstup Kondrefence Venkov po roce 2013:

9 3 části: - 1. Vystoupení zástupců ministerstev, Představení podobných projektů na Evropské úrovni 2. Vystoupení odborníků teoretiků na venkově 3. Srovnání vývoje na venkově v posledních 20ti letech Účastníci konference kromě MAS i studenti VŠ. Výzva pro podněty z MAS do realizace projektu konference Českých a Slovenských MAS 13) Diskuse Petr Galatík MAS Hříběcí Hory Nepodpořená MAS čeká na pomoc PhDr. Petr Sušanka Rozšíření metody LEADER v ČR. Upozornil na nový poster. Pomoci nevybraným MAS prostřednictvím projektu Spolupráce. 14) Usnesení Valné hromady Návrh usnesení Valné hromady předložil předseda návrhové komise Jiří Krist. Valná hromada bere na vědomí: Zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský zisk ,98 Kč Valná hromada schvaluje plán činnosti Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 10 tis. pro MAS financované v plné výši, 7 tis. pro MAS financované v omezené výši, 2 tis. pro MAS nepodpořené Valná hromada schválila rozpočet na rok 2010 Valná hromada schvaluje změnu organizačního řádu - Předseda zejména nesmí bez souhlasu obou místopředsedů, nebo alespoň jednoho místopředsedy a jednoho člena výboru sdružení, přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než ,- kč, ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku, nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem, v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu. 68 pro, 1 se zdržel hlasování Valná hromada schvaluje nového člena kontrolní komise : Julie Zendulková Valná hromada ukládá: Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě Valná hromada rozhodla: Valná hromada ukončuje členství MAS, které neuhradili členské příspěvky za rok 2008 a ) Ukončení Valné hromady Závěrečné slovo přednesl a přítomným poděkoval za účast předseda NS František Winter.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg. č. 15/022/42104/231/000005 květen 2015 Zpracovatelé: - Místní akční skupina Střední

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více