Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010"

Transkript

1 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník Hosté: Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV RNDr. Josef Postránecký Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR Ing. Rostislav Vondruška ministr MMR Ing. Pavel Sekáč vrchní ředitel sekce rozvoje venkova Ing. Jan Záhorka předseda AKČR Ing. Martin Šebestián, MBA Zdeněk Koudelka místostarosta Města Mělník Zahájení valné hromady: Zahájení Valné hromady a přivítání hostů provedl moderátor VH Tomáš Šulák. Úvodní slovo místostarosty města Mělník pana Zdeňka Koudelky Kulturní vystoupení Mělnické zvonky, základní škola Mělník Na úvod VH vystopil ministr MMR Rostislav Vondruška a vrchní ředitel Mze Pavel Sekáč Ing. Rostislav Vondruška, Ministr pro místní rozvoj poděkování za pozvání. Společná priorita podpora a rozvoj regionů, důraz na aktivity občanů v obcích a tradiční hodnoty. Podpora MMR v oblasti bydlení, cestovní ruch. Dotační program Program obnovy venkova: efektivní podpora regionů. Týká se obcí do obyvatel. Program se snaží posílit stabilizaci obcí podpora mládeže, posílení venkovských tradic a zachování tradičních hodnot. Na podzim 2009 byla uzavřena partnerská smlouva s NS MAS ČR komplexnější spolupráce. Účast MAS na soutěži EDEN, program Evropské komise oblasti ČR s potenciálem CR, v oblasti cestovního ruchu ještě nerozvinuté. Letošní rok téma voda. Czechtourism dává prostor venkovu prostřednictvím portálu Kudy z nudy. Dále podporuje vznik standardů kvality v ubytování, turistické značení cest. V ČR se klade důraz na certifikaci služeb venkovského cestovního ruchu. Pilotní projekt EK Stezka železné opony, oživení cestovního ruchu. Plány na rozvoj, ale i obnovu ekonomické síly venkova a regionů. Aktualizace seznamu regionů, které byly více postižené Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, žádosti do o dotaci do výše 5mil. Kč. Podpora investičních záměrů v oblasti cestovního ruchu sportovní areály včetně doprovodné infrastruktury. Celková alokace 50 mil.kč. Ocenění potenciálu NS MAS ČR. Podpora významu regionů, komplexní vnímání života ve venkovském prostoru. Ing. Pavel Sekáč Ministerstvo zemědělství - pozdravení i jménem ministra Šebesty. Shrnul současný stav navazuje se na , národní LEADER ČR, implementoval se duch metody. Nyní přetvořeno v osu IV. PRV. Oceňuje práci, úctihodný počet MAS, pokrytí území je významné. Důležitá je spolupráce do budoucna. Statut MAS ve vztahu k legislativě. Pozice příjemců podpor z kohezních fondů po roce Bude důležité, jak se bude Evropa zabývat LEADERem (kromě účetního dvoru, všichni podporují). U prvních výzev rivalita, emoce. Přesunutí finančních prostředků +32. Je to cesta, kterou bychom měli do budoucna jít.

2 MZe i Intervenční fond evoluce v administrativě. Zadministrovat tento přístup na zelené louce je problém i administrátor si zvyká na tento přístup. Věří, že spolupráce bude pokračovat i do budoucna bude plynulejší, pohodlnější, snad dojde ke zjednodušení. Snaha vyjít vstříc příjemcům. Finanční prostředky pomohou naplnit cíl programu. Snad bude odezva na školení, která právě v regionech probíhají. Je nutné vnímat, že Leader není jen hra o penězích, ale má se v regionech naučit spolupráce podnikatelů a veřejné správy a region rozvíjet. Rozvoj mikroregionů v globalizovaném světě vede k obnově obchodu a ekonomik jednotlivých zemí. Nutné vrátit se k primárním hodnotám na nejnižších územních celcích. Pokud se má region rozvíjet, musí se tam točit peníze začíná to usídlováním menších podnikatelů. Tato politika nebude ani v budoucnu přehlédnuta a bude implementována do rozvojových programů. Je další tlak na snižování rozpočtu v ose II. z Evropské komise, příliš velký rozpočet v rámci EU. Finance na LEADERu by měly ukázat podnikatelům, že by se měli angažovat a spolupracovat s veřejnou správou vznikají pozitivní veřejné statky. Nejde o to dělit peníze, ale je to o myšlence, motivu hlavním posláním je spolupráce. Co může být po roce 2013? Zásadní úkol: vytyčení hraniční čáry kohezní politika a společná zemědělská politika. Kohezní politika bude mít tematiku venkova v nějaké míře. Brusel rozdělí čerpání z kohezní politiky a zemědělské politiky. Řešením byla velikost obcí, ale dnes model není příliš úspěšný. Zemědělská politika velký počet žadatelů a procento úspěšnosti je pár procent. Společná zemědělská politika řeší i jiné problémy směrem k zemědělství. Pokud budou prostředky na venkov snížené kam potečou a z které politiky. Nutné jasně rozdělit nejtěžší debata na úrovni ČR a už se odehrává i na Evropském fóru. Konference v Haagu, DG Agri venkovská politika by se měla přehoupnout do koheze, někteří se tomu brání, kde bude LEADER. LEADER nebude určitě v dalším období přehlédnuta lobby Německých a Francouzských států. Do konce roku má komisař pro zemědělství vydat svou představu o zemědělství po roce V materiálech se objevuje diskuse. Dílčí pracovní úkony, které vyplynou z administrace odměňování nejúspěšnějších MAS tzv. bonusy, Ti nejlepší budou mít více prostředků. Ti horší budou mít motiv bojovat a rvát se na vyšší příčky. Vlastní jednání VH: 1) Volba pracovních orgánů návrhová, mandátní, volební Návrhová Jiří Krist, Jitka Doubnerová, Barbora Vítková Mandátová Galina Čermáková, Marcela Pánková, Petra Jáchymstálová Volební Vladimír Haš, Markéta Pošíková, Miroslav Oliva Hlasování všichni pro (68 MAS) jmenování zapisovatele Ing. Anna Bartošová Hlasování o programu všichni pro (68 MAS)

3 2) Výroční zpráva o činnosti NS MAS ČR Výroční správu přednesl František Winter příloha zápisu - Složení Výboru, náhradníci výboru, složení kontrolní komise - Změny ve složení výboru nutnost zvolit zástupce do kontrolní komise - přehled činnosti témata činnosti výboru - komise výboru - partneři NS MAS ČR - mezinárodní spolupráce - stav členské základny - krajská sdružení NS MAS ČR - akce v průběhu roku cíle NS MAS ČR v průběhu roku ) Zpráva o hospodaření NS MAS ČR Zprávu předložila Ing. Eva Hamplová, tajemnice NS příloha zápisu Plnění rozpočtu Rozpočet přijat VH v březnu 2009 Hospodářský výsledek roku 2009 zisk ve výši ,98 Kč Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský zisk ,98 Kč Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě Hlasování všichni pro (68 MAS) 4) Zpráva kontrolní komise NS MAS ČR Zprávu předložil předseda kontrolní komise Jindřich Tollinger Kontrolní komise doporučuje ukončit členství MAS, které neuhradili členské příspěvky v roce 2009 a 2008 Kontrolní komise odsouhlasila navýšení členských příspěvků pro rok ) Zpráva inventarizační komise Zprávu předložil předseda inventarizační komise Ing. Jan Bittner Složení: Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Jan Bittner, Jan Florian - Kontrola stavy účtů - Není rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem 6) Zprávy komisí - Tematická pracovní skupina LEADER Statut schválen v březnu 2009 Náplň metodická pomoc při přípravě a realizaci programů typu LEADER - představení členovů pracovní skupiny - činnost připomínkování pravidel IV.1.1., IV.2.1. Projekty spolupráce - činnost monitorovací indikátory (stanovování bonusů) Ministerstvo by mělo provést školení na začátku dubna k aktualizaci strategických plánů LEADER.

4 - činnost CSV hodnocení rozjezdu fungování CSV - uznání jako tematická pracovní skupina LEADER - návrh činnosti na rok 2010: zpracování Etického kodexu MAS, teze o budoucnosti MAS po roce 2013 Zprávy komisí Komise medializační a propagační Zprávu přednesl PhDr. Petr Sušanka Brožura budoucnost venkova ČR, LEADER budoucnost venkova Jihočeského kraje - medializační komise má za úkol dosáhnout toho, že v Agrobázi budou vnitřní listy k prezentaci MAS - pokračování v akcí: Modlitba za domov 13 MAS uzavřeli partnerskou smlouvu se 13ti církvemi - prezentace hnutí v televizi a v rozhlase - brožury pro rok 2010 Středočeský, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj - úroveň činnosti by se měla zvyšovat Zprávy komisí Komise mezinárodní spolupráce Zprávu přednesla PhDr. Jitka Doubnerová - doposud se nesešla (z krajů pouze navržení zástupci) - cíle: zprostředkování informací a přímých kontaktů s MAS ze zahraničí, členství v ELARD, předávání zkušeností (i do zemí, kde doposud neuplatňují evropské programy) - zájemci o členství, výzva ke krajům, aby navrhly členy do pracovní skupiny (Olomoucký kraj nominace pí Slovákové) - plán činnosti 7) Plán práce NS MAS ČR na rok 2010 Na úvod byly prezentovány plány práce komisí a pracovních skupin: - Medializace a propagace - Mezinárodní komise - Tematická pracovní skupina LEADER Plán práce NS MAS ČR: 1: Program rozvoje venkova - připomínkování osy IV, zjednodušení čerpání evropských fondů, snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů - navýšení alokace osy IV, prosazovat metodu LEADER do ostatních os PRV 2: Podpora nepodpořených MAS - navýšení osy IV.2.1 podpora nevybraných MAS, pokrytí území v celém rozsahu (pomoc 39 nepodpořených MAS) 3: Podpora krajů vůči MAS - dotažení Memoranda s Asociací krajů důležitý zdroj po roce : Budoucnost MAS po roce podílení se na přípravě dalšího plánovacího období , budoucnost LEADER. Národní síť zpracuje v roce 2010 návrh vize, jak by měla vypadat podpora venkova po roce : Obnovitelné zdroje energie

5 Zelená úsporám realizace projektu LEADERUS, řešení programu LEADER a promítnutí do tématu OZE - Zemědělství - Podpora pěstování biomasy - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování obcí - Propojení sociální politiky a tématu obnovitelných zdrojů 6: Cestovní ruch Cestovní ruch řešení programu LEADER a promítnutí do oblasti cestovního ruchu - Značení místních výrobků - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování rozvoje regionů 7: Nezaměstnanost Zahájení jednání s MPSV v oblasti řešení nezaměstnanosti na venkově - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Vzdělávání na venkově 8: Posílení pozice NS MAS jako neopomenutelného připomínkového místa ke koncepcím, které se týkají rozvoje venkova Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti. Hlasování všichni pro (68 MAS) 8) Návrh rozpočtu 2010 Prezentace Ing. Evy Hamplové příloha k zápisu 2 varianty financování navýšení příspěvku x zachování příspěvku Diskuse k bodu návrh rozpočtu a členské příspěvky Moderátor Václav Pošmurný vysvětlil, proč jsou členské příspěvky důležité nutné stát se plnohodnotným členem ELARD, stát se lobbystickou skupinou vyjednání podmínek po roce Návrh na placení členského příspěvku v částce i 20 tis. Kč. p. Kopecký (MAS Hranicko) uznatelnost členského příspěvku. Možnost rozdělení příspěvku na 2 platby nechat projít procesem administrace, pokud projde, uhradit II.část. Příspěvky do NS MAS ČR budou způsobilé. p. Horník (Podještědí) souhlasí s příspěvkem, i kdyby měl být financován z vlastních zdrojů. p. Chmelař (Pomalší) souhlasí s ukončením členství MAS, které neplatí členské příspěvky. Zajímá se o členskou základnu Eva Hamplová (seznámila s MAS, které se rozpadají, vysvětluje pozici MAS v NS MAS ČR). p. Jarolímek (Sdružení růže) bude projektová rezerva použita na projekty? p. Bukavský (Sdružení splav) nemá mandát zvednout ruku na 10 tis.kč

6 p. Vávra (Třeboňsko) nemá mandát to schválit, proč jsou 3 různé výše členského příspěvku. p. Hanačík (Karlštejnsko) kompetence hlasovat by měli být všichni, mají mandát hlasovat, proto jsou na Valné Hromadě. p. Švitelová (Prostějov Venkov) příspěvek je projednán, všechny MAS by měly platit stejně. Návrh hlasování: a) všechny MAS budou platit stejně 10 tis. nebo 7 tis. 7 tis. pro všechny podpořené a 2 tis. nepodpořené pro tis. pro všechny podpořené a 2 tis. nepodpořené - pro 7 b) Výbor 10 tis., 7 tis., 2 tis. pro 39 Hlasování: přítomno 69 MAS, 39 pro je nadpoloviční většina. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 10 tis., 7 tis., 2 tis p. Kopecký (Hranicko) kdo bude rozhodovat o tom, který projekt bude realizován, jak bude využita projektová rezerva? - odp.kandidáti byli delegováni z krajů, mají mandát. Informování členské základny na krajských sdruženích, maily a prostřednictvím webových stránek. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet 2010 v předloženém znění Hlasování pro 45 zástupců MAS, zdrželo se 12 9) Program Zelená úsporám prezentace Ing. Jiří Krist Příprava projektu LEADERUS LEADER Úsporám. Vysoutěžena částka Kč. Zdůvodnění proč se hlásila NS MAS ČR do programu. Pro některé MAS je úspora energií a OZE hlavním tématem. MAS moderují hospodářský vývoj svých území, koordinují spolupráci. Poradenství na venkově budou vést MAS lépe než poradenské firmy z velkých měst. Koordinace programu: NS MAS ČR garantuje výkaznictví Poradci: lidé na MAS, které se přihlásili pokrytí 112 MAS, pokrytí obcí do 10tis. obyvatel všechny, ve větších se budou domlouvat s poradenskými institucemi. V obcích nad 20tis. by obce poradenství realizovat vůbec neměli. Jak na to: - Zvláštní pracovník (případně podpořený úřadem práce na dobu určitou) MAS vytvoří prac.místo, vyškolí - Stávající zaměstnanci (úvazek mimo PRV, do 1,6 násobku pracovního úvazku nekříží se s podmínkami PRV) - Brigádníci z řad VŠ technických oborů Organizace proškolení:

7 - Vstupní školení, cyklus školení od do 6.5. Konkrétní data a info rozesílala Eva Hamplová (hrazeni budou prostory a lektoři) Závazek NS MAS ČR uskutečnit konzultací, nemusí končit předložením žádosti na Fond MAS dělají tzv. první poradenství najít zájemce a motivovat ho. Měli by to být lidé, kteří zamořují obce dýmem, je to ta druhá vlna zájemců Ti rozhodnutí vyčerpají první miliardu, poté už to nebude samospádem, zájemci se musí pracně vyhledávat. Technicky nezpracovává MAS, projektování budou dělat projektanti. Důležité je vysvětlení ekonomické výhodnosti či ekonomických rizik. Dále techničtí poradci na stránkách ČKAIT. Tištěné podklady jsou problém mění se. Lepší pracovat s internetovou příručkou Zelená úsporám. NS MAS ČR zajistí brožurku (na základě brožury MAS Moravský kras), distribuce brožurek na setkání krajských zástupců či zaslání poštou. Finanční otázky: Celková částka je tis.kč. MAS, které nejsou plátci DPH účtují s daní. Na režie 20% NS MAS ČR., tj tis. školení, brožura, výkaznictví, administrace projektu. 1 MAS za 15 měsíců realizace musí udělat 71 konzultací, tj. 5 konzultací měsíčně. Cena jedné konzultace cca 900 Kč (hod.sazba, délka konzultace 3-4 hod., hod.sazba 240,- Kč to může dělat dražší expert 150,- Kč, nebo i student za 80,- Kč). V tomto projektu nelze používat materiál z prostředků PRV, nutné oddělit. Dokumentace konzultace List o provedené konzultaci, zveřejněno na internetových stránkách NS MAS a bude rozdáno na školeních po 19tém dubnu. Obsah školení základní pojmy, nejčastěji kladené otázky, vysvětlení vykazování a administrování poradenství. Dotazy: - nahlášené jméno za MAS je pouze garant, nemusí to být poradce 9) Volba člena kontrolní komise Návrh_ Julie Zendulková: MAS Moravská cesta Hlasování pro 68 MAS 1 se zdržel hlasování 10) Ukončení členství neplatičům Hlasování pro 67 MAS 2 se zdrželi hlasování 11) Vystoupení hostů Mgr. Eduard Kavala - předseda SPOV ČR Dobrá komunikace SPOV ČR a NS MAS ČR. Role spolku boj za venkov. Venkov stále nemá místo, které by ho zastřešovalo, tuto funkci neplní MMR ani MZe. 80% území v ČR je venkov, kde nemají lidé pouze spát, ale najít tam smysluplné uplatnění.

8 Základní činnost/úkoly SPOV - petice proti diskriminaci venkova: RUD. Společná žádost MF nová diskuse RUD. Podpora malých měst a vesnic - debyrokratizace nutné i pokud by to mělo stát část příjmů. Nutné zmenšit byrokratickou náročnost - podpora boj dřevařů proti tendru Lesů ČR, ohrožuje až 6tis.pracovních míst - ochrana zemědělského půdního fondu (12.4. v Senátu, diskuse), půdně již zmizel celý kraj - podpora zachování existence škol na venkově Přání dobrého pocitu z vlastní práce, administrace projektů. Ing. Jan Záhorka předseda AKČR Hodnotí spolupráci AKČR a NS MAS. Zemědělci jsou členové MAS, zemědělci jsou největšími zaměstnavateli na venkově. Rok 2009 kritický pro české zemědělství snižování HDP, propad cen agrárních produktů (nejvíce živočišná produkce). Ceny potravin se také snižují až dvojnásobně pro zemědělce oproti zpracovatelům a spotřebitelům. Produkce se propadla o 17%. Živočišná produkce je o 17% nižší než rostlinné produkce. Doposud to bylo naopak. Prohlubuje se strukturální nerovnováha - zemědělská prvovýroba nemá koncovku ve zhodnocování. Do roku 1998 jsme byli samostatní, od té doby klesá vývoz., již nejsme. Zemědělství je krizí nejpostiženější oblastí. Ceny mléka klesly o 1/3. Zavírají se kravíny a zvětšují se brownfieldy na venkově. Nerovnost podpor, které jsou z EU. Hledá se jiné rozdělení podpor. Zemědělství a venkov Ústup zemědělství na venkově čím míň toho vyrábíme, tím máme větší podnikatelský úspěch. Snaha o přijetí prorůstové stabilizační koncepce českého zemědělství. Propagace místních výrobků V 10ti krajích probíhají soutěže o výrobky z regionu. Další podpora z MZe, krajské výrobky mají svoje loga, bude jim přidělena značka regionální potravina, příspěvky na propagaci. Uznání zemědělství zemědělci jsou zapojeni v MAS. Francie a Německo se snaží o prodloužení přechodného období do roku Cílem AKČR je vyrovnání podmínek v zemědělství ve všech zemích. 12) Prezentace projektu UNIVES Olomoucké VŠ partnerem moravského venkova. Projekt podpořený ESF. Spolupráce MAS a VŠ, toho kdo dělá praxi a toho kdo dělá vzdělávání. Řešitel Katedra politologie a evropských studií. Mezi partnery jsou i MAS. Cíl: - vytvořit partnerskou síť mezi VŠ a MAS Mapování problémů MAS, do řešení problémů zapojit studenty témata bakalářských prací apod., obohacení výuky příklady dobré praxe. Popularizace venkova. Projekt se skládá z workshopů, vydávání bulletinu, poradenské pracoviště, webová platforma. Výstup Kondrefence Venkov po roce 2013:

9 3 části: - 1. Vystoupení zástupců ministerstev, Představení podobných projektů na Evropské úrovni 2. Vystoupení odborníků teoretiků na venkově 3. Srovnání vývoje na venkově v posledních 20ti letech Účastníci konference kromě MAS i studenti VŠ. Výzva pro podněty z MAS do realizace projektu konference Českých a Slovenských MAS 13) Diskuse Petr Galatík MAS Hříběcí Hory Nepodpořená MAS čeká na pomoc PhDr. Petr Sušanka Rozšíření metody LEADER v ČR. Upozornil na nový poster. Pomoci nevybraným MAS prostřednictvím projektu Spolupráce. 14) Usnesení Valné hromady Návrh usnesení Valné hromady předložil předseda návrhové komise Jiří Krist. Valná hromada bere na vědomí: Zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský zisk ,98 Kč Valná hromada schvaluje plán činnosti Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 10 tis. pro MAS financované v plné výši, 7 tis. pro MAS financované v omezené výši, 2 tis. pro MAS nepodpořené Valná hromada schválila rozpočet na rok 2010 Valná hromada schvaluje změnu organizačního řádu - Předseda zejména nesmí bez souhlasu obou místopředsedů, nebo alespoň jednoho místopředsedy a jednoho člena výboru sdružení, přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než ,- kč, ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku, nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem, v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu. 68 pro, 1 se zdržel hlasování Valná hromada schvaluje nového člena kontrolní komise : Julie Zendulková Valná hromada ukládá: Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě Valná hromada rozhodla: Valná hromada ukončuje členství MAS, které neuhradili členské příspěvky za rok 2008 a ) Ukončení Valné hromady Závěrečné slovo přednesl a přítomným poděkoval za účast předseda NS František Winter.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Mělník, 15.3.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Doubnerová, Karasová Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení jednání

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn.

Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn. Zápis z 10. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Karlovy Vary, 9.2.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: J. Jančo, J. Bittner Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Z Á P I S z jednání VH MAS LAG Centrální Šumava, o. s.

Z Á P I S z jednání VH MAS LAG Centrální Šumava, o. s. Z Á P I S z jednání VH MAS LAG Centrální Šumava, o. s. Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 7. 12. 2007, 9:00 11:30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise pro

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. 2012 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Žlutice, 14.3.2013 kraj počet MAS kraj počet MAS Středočeský

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Řepín

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Řepín Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Špytko, Ing. Pánek ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Řepín 22. 4. 2008 Ověřovatelé zápisu: Vl. Šesták, J. Urbánek Návrhová komise: Ing. Procházka, Ing. Kučera Zápis :

Více

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek,

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, 13.12.2012 Datum: 20.03.2012 17.00 hodin Místo: Zasedací síň Hamr na Jezeře Přítomni: Dle prezenční listiny ( 21 členů) Program jednání: 1. Volba orgánů

Více

Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí. Martin Radvan březen 2012

Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí. Martin Radvan březen 2012 Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí Martin Radvan březen 2012 Obsah: program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje Program na podporu přípravy projektové dokumentace Program na zvýšení

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Přítomni: Radovan Mikuš, obec Všechovice Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou Alena Veličková, obec Horní Újezd Petra Kočnarová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení záměru předložení žádosti o finanční podporu prostřednictvím Operačního

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 3.. 2014 v 9 00 hodin Kancelář (p. Pavel Hroch) - Kovářov Přítomni: Hroch Pavel, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Pavel Souhrada Omluveni:

Více

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD

Jan Florian expert pro operační program IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD Příloha s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU, slouží jako detailní popis aktivit a stavu realizace projektu OPTP s názvem Řešení problémových oblastí komunitně vedeného

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 24. březen 2015 Místo konání: obec Kozmice (sál Obecního hostince U krokodýla) Členská schůze byla svolána předsedou organizace

Více

Zápis ze zasedání Výboru MAS konané dne 9. února 2016 ve společenském sále LD Moravan

Zápis ze zasedání Výboru MAS konané dne 9. února 2016 ve společenském sále LD Moravan Zápis ze zasedání Výboru MAS konané dne 9. února 2016 ve společenském sále LD Moravan Přítomni: Vojtěch Skácel, FO Rakov Pavla Krbálková, MR Záhoran Alena Veličková, SDH Horní Újezd Ludmila Juráňová, JUKO

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Penzion Na Červeném Potoce, Červený Potok 25.11.2011, od 12. hodin Ing. Oldřich Žďárský,

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Zápis z jednání rady ANNA KK

Zápis z jednání rady ANNA KK Zápis z jednání rady ANNA KK Datum: 2. 3. 2016 od 15:00 do 18 hodin Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 118 A. Přítomni: viz prezenční listina Rada ANNA KK se sešla v počtu 3

Více

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 11. prosince 2014 ve 14 30 hodin Penzion MAVL Přeštěnice Přítomni: Pavel Souhrada, Ing. Miroslav Maksa, Pavel Hroch, Miroslav Zíka,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 01.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyrozumění o doporučení projektu Rozvoj Smart City Písek k podpoře,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 24. 9. 2012 v 16 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Ing. Málek Bohumil

Více

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje 29. 4. 2010, Tučín Projekty technické pomoci ROP Střední Morava ROP SM - prioritní osy 4: Technická

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 15.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zřízení organizační složky města Písek Smart Písek, podpořený projekt

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve

Více