TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA"

Transkript

1 TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST Vít MIKYSKA Bakalářská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Současné podoby tiskového trhu v České republice, jeho typologie a specifika. Vznik časopisů a jejich současná podoba. Výzkumy mapující tiskový trh a čtenáře. Nejstarší český časopis Týdeník Květy a jeho proměny v historickém kontextu. Vývoj jeho obsahu, prodaného nákladu a inzerce. Týdeník Květy jako historický leader na časopisovém trhu v České republice. Klíčová slova: Tiskový trh, média, časopis, Týdeník Květy ABSTRACT Current forms of print market in the Czech Republic, its topology and specific features. Creation of magazines and their current forms. Developments describing print market and readers. The oldest Czech magazine Tydenik Kvety and his transformations in historical context. Content development, numbers of sold out copies and advertisement. Tydenik Kvety as a historical leader on the Czech print market. Keywords: Print market, media, magazine, Tydenik Kvety

5 Děkuji Mgr. Svatavě Navrátilové, Ph.D. za pedagogické vedení bakalářské práce a také všem pedagogům Fakulty multimediálních komunikací UTB, kteří mi pootevřeli dveře do úžasného světa marketingových komunikací. Děkuji také šéfredaktorovi Týdeníku Květy Pavlu Traubovi, který mi umožnil strávit odpoledne v archivu Sanoma Magazines Praha a dal mi tak možnost listovat v originálních výtiscích z roku 1832.

6 P r o h l á š e n í P r o h l a š u j i, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v Soupisu bibliografických citací a v Bibliografii. V Praze

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST... 9 FORMULACE CÍLŮ A HYPOTÉZ, METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMU ČASOPIS HISTORIE MASOVÝCH MÉDIÍ PRODUKT ČASOPIS ŽÁNROVÉ ROZPĚTÍ TISKOVÝ TRH SOUČASNÁ SITUACE NA TISKOVÉM TRHU V ČR VYDAVATELÉ ČASOPISŮ UNIE VYDAVATELŮ UVDT VÝZKUM ČTENOSTI MEDIAPROJEKT OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ PERIODICKÉHO TISKU ABC MONITORING INZERCE A-CONNECT II PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA VÝVOJE TÝDENÍKU KVĚTY HISTORIE TÝDENÍKU KVĚTY Rok Rok Rok Rok Rok SOUČASNOST TÝDENÍKU KVĚTY Obsahová analýza Pozice na trhu, PN, čtenost Inzerce ZHODNOCENÍ ANALÝZY A MOŽNÝ VÝVOJ SPOLEČENSKÁ FUNKCE TÝDENÍKU KVĚTY NOVÉ TRENDY NA ČASOPISOVÉM TRHU PŘEDPOKLAD VÝVOJE TISKOVÉHO TRHU V ČR ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 46

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 8 ÚVOD Téma své bakalářské práce Týdeník Květy jeho historie a současnost jsem si nezvolil náhodně. Důvodů bylo hned několik. Týdeník Květy je náš nejstarší časopis, na který bychom měli být náležitě pyšní, a který by měl být naším národním pokladem. Vždyť u jeho zrodu stál Josef Kajetán Tyl. Muž, kterého právem můžeme pokládat za zakladatele našeho novodobého divadla, za zakladatele naší společenské žurnalistiky a jednu z největších postav naší novodobé žurnalistiky vůbec. 1 Redakcí tohoto časopisu prošlo za ta léta nepřeberné množství významných osobností, další z nich pravidelně psaly příspěvky. Mezi nimi mj. Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha, Karel Sabina, Karolína Světlá nebo Eliška Krásnohorská. Časopis při svém vzniku poskytoval podporu národním buditelům, v dobách normalizace sloužil jako výkladní skříň pro nové trendy a vymoženosti tehdejšího socialistického světa, a dodnes se mezi čtenáři těší značné oblibě. Během mého působení v pozici Head of sales v Sanoma Magazines Praha jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku příprav tohoto časopisu. Sledoval jsem, jak vysoce konkurenční prostředí je mezi časopisy, jak dnešní vydavatelé bojují o přízeň čtenářů, a jak obtížně si časopisy drží pozici na trhu. Dnešní časopisy se potýkají s celou řadou problémů, některé si způsobují sami například vydáváním nízkonákladových titulů (tzv. levňáků), ale za některé může současný překotný vývoj digitálních médií. I přes to všechno je Týdeník Květy stále v popředí ve všech ukazatelích úspěšnosti. Překonal mnoho problémů, rušení redakcí a jejich změny vlastnictví nebo komunistický režim, aby se transformoval do moderního časopisu současné doby. Vědom si své historické vůdčí role přichází s novými přístupy a drží vyrovnaný krok s moderními časopiseckými trendy. 1 PILÁT, J. Redaktorská činnost Josefa Kajetána Tyla, 1. vydání, Praha: Orbis, rok neuveden. 84 s

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 10 FORMULACE CÍLŮ A HYPOTÉZ, METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ Cíl práce Cílem mé práce je zjistit, zda měl Týdeník Květy zásadní vliv na vývoj časopisového trhu v České republice. Zda formoval nákupní chování čtenářů a jejich společenský a kulturní vývoj. V rámci své bakalářské práce budu ověřovat následující hypotézu: Týdeník Květy během svého historického vývoje nastavil standard časopisového trhu, stal se leaderem trhu, a vzorem pro vznik a úspěšné fungování ostatních časopisů. Za jeho současnými úspěchy je možno vidět dlouhodobou koncepční práci a schopnost přizpůsobení se současným moderním trendům tiskového trhu. Metodologie zpracování: - Sekundární sběr dat z vnitrofiremních informací, pracovních postupů a komunikace, jejich následný rozbor z hlediska struktury a uživatelských poznatků. - Zpracování literárních rešerší s využitím odborných knih, výzkumů, vědeckých článků a studií.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMU ČASOPIS V prvé části své práce jsem se rozhodl stručně popsat pojmy, které jsou pro tiskový trh charakteristické. Historii masové komunikace a masových médií, produkt časopis nebo pojem žánr. Prostřednictvím textových i obrazových příkladů se snažím charakterizovat teoretické vymezení těchto pojmů a jejich specifika. 1.1 Historie masových médií Za první masové médium je všeobecně považováno antické divadlo. Lidé přicházeli do divadel aby se jednak pobavili, ale také poučili a informovali. Dalším vývojovým stupněm masového média byla kniha. Knihy byly ručně psané, ve středověku byly značně ovlivňovány církví a zabývaly se náboženskými tématy. Významnou technickou revoluci způsobilo vynalezení knihtisku Johannem Gutenbergemv roce Knihtisk umožnil tisknout knihy a dokumenty rychleji, čitelněji, poskytl možnost vzdělání širšímu spektru obyvatelstva a stal se prvním prostředkem k efektivnímu šíření informací. I přes tento historicky významný a nedocenitelný objev mediální revoluci v této době způsobilo renesanční malířství, které postavilo do střetu zájmu věci materiálního a světského rázu. V malířství, a ne v tiskařství, bylo božství zbaveno moci (Dieter, Prokop: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2005, s. 69) Až 200 let po vynalezení knihtisku se objevily první noviny. Sloužily k informování, zaznamenávání, inzerování i k šíření klepů. Byly volně v prodeji a vycházely periodicky. V 19. století nastává tzv. komercializace, noviny se začaly vydávat především pro zisk, který byl čerpán z inzerce. Důsledkem komercializace bylo rozdělení médií na seriózní a bulvární. Na přelomu 19. a 20. století média značně ovlivnila elektřina. Vznikl film (1894), později rádiové vysílání (1896) a televizní vysílání. Média od začátku 20. století značně zmasověla. Mezi hromadné sdělovací prostředky se později přidala i nová elektronická média, která využívají počítačové techniky. S rozvojem Internetu nastává v masové komunikaci další historický zlom. Lidé mají k dispozici ohromné množství informací, jsou dostupné okamžitě a lze je podrobně analyzovat a porovnávat. Mnoho mediatypů a prostředků masové komunikace bylo překonáno, další jsou na ústupu. Např. gramofonová deska nebo fax..

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Produkt časopis Časopis je tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně půlroční a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností, větší podrobností probíraných témat a grafickou úpravou. Svou strukturou, stavbou textů, celkovým zaměřením je určen vyhraněnému okruhu čtenářů, který je již zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo specializovanější údaje, přičemž nejmasovější náklady mají týdeníky a čtrnáctideníky. Do odborné časopisecké produkce spadají i vědecké časopisy a buletiny s čtvrtletní až půlroční dobou vycházení. Časopisy lze rozlišovat dle nákladu (masové/malonákladové), podle zaměření na čtenáře (dětské/pro mládež/apod.) podle zájmů (auto-moto/hudba/zahrada, apod.) podle pohlaví (mužské/ženské) podle odbornosti (lékařské aj.) podle obsahu a zaměření na segment publika (rodinné/popularizační/odborné). S rozvojem CD ROMů a Internetu nemusí být už časopis pouze v papírové, ale také v elektronické podobě Žánrové rozpětí Pojem žánr pochází z francouzského slova genre = rod, druh. Označuje druh, sloh, styl, souhrn znaků vyvozených ze slovesného, výtvarného, hudebního díla v druhový typ, platný pro všechny materiály stejného zaměření. V užším smyslu (v oblasti žurnalistiky) jde o konkrétní vymezení novinářského útvaru. Podle tohoto určení pak přistupuje novinář k tématu a k jeho zpracování a volí nejvhodnější podobu textu, aby odpovídala jeho záměru i shromážděným faktům. Žánry představují souhrn označení pro takovou skupinu žurnalistických děl, která se vyznačuje určitými společnými prvky, především tematickými a kompozičními, které lze zároveň identifikovat podle určitých charakteristických rysů, historicky vzniklých, avšak zároveň v čase proměnlivých. V současnosti je žánrové rozdělení nestálé a značně vágní, není ani tak produktem teorie a vědy, jako spíše praktického používání v médiích; od striktního žánrového rozdělení se proto upustilo. 3 2 Osvaldová, B. a spol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, druhé, doplněné vydání, Praha: nakladatelství Libri, s., ISBN Osvaldová, B. a spol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, druhé, doplněné vydání, Praha: nakladatelství Libri, s., ISBN

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 Denis McQuail spojuje termín žánr v mediálním pojetí nejdříve s filmovou teorií. Upozorňuje na rozpor, který řazení do různých žánrů vyvolává. Na jedné straně totiž stojí individualita umělce a proti ní začlenění do žánru. Pokud však jde o méně umělecký mediální obsah, je pojem žánr užitečný. Poměrně shodně vnímají dílo a jeho obsah jak tvůrci, tak příjemci. Určitým způsobem vnímají jeho účel (informování, zábava apod.), formu (délka, tempo, jazyk, struktura apod.) a význam (vztah ke skutečnosti). V konkrétním žánru se určitým způsobem řadí děje a autor dodržuje typickou strukturu vyprávění. Při rozlišování žánrů je důležité, aby byl význam přijímán přibližně stejně, jak je vysílán. Používání žánrového rozdělení v mediálním světě má praktický význam. Pomáhá totiž médiím vycházet vstříc zákazníkům, kteří určitý žánr očekávají a dávají mu přednost.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 2 TISKOVÝ TRH V této části své práce bych rád detailněji charakterizoval tiskový trh v České republice. Budu se zabývat vydavateli časopisů a také kapitálem, který ovlivňuje jejich podnikatelské záměry. Vysvětlím činnost Unie vydavatelů, význam a funkci výzkumu Mediaprojekt včetně některých důležitých pojmů, důvody a systém ověřování nákladů periodického tisku ABC a nakonec i princip monitorování inzerce A-Connect. 2.1 Současná situace na tiskovém trhu v ČR Současná situace na tiskovém trhu je poměrně stabilní. Mezi časopisy dochází ke konsolidaci trhu, přibylo produktových extenzí a vydavatelé se soustředí na upevňování pozic vlastních titulů. Časopisy prožívají ve srovnání s deníky zdánlivě klidnější období, i ty nejexponovanější segmenty časopiseckého trhu se oproti minulým obdobím "uklidnily". Nejviditelnější změny se nyní odehrávají v segmentu programových magazínů, který byl po léta velmi stabilní. Vzájemnou válku rozpoutala dvě nejsilnější vydavatelství mezi těmito tituly - společnosti Ringier ČR a Astrosat - a to tehdy, když Ringier začal připravovat "odvetu" proti úspěšnému nástupu čtrnáctideníku TV Star od Astrosatu. Na trh tak téměř souběžně přišly další dva nové programové čtrnáctideníky v malém formátu a za velmi nízké prodejní ceny. Nové tituly se na trhu uchytily, zejména TV max, jehož prodeje přesahují 270 tis. výtisků 4, ovlivnily ale prodejní výsledky stávajících programových časopisů. V ostatních segmentech se vydavatelé soustředí zejména na udržování a případně vylepšování pozic svých titulů, a to ať už změnami v obsahu a grafice, cenovými úpravami nebo zaváděním extenzí zavedených značek (Blesk Zdraví, 21. Století junior, Stavební speciál Květů, apod.). Do plného segmentu společenských časopisů přibyly v poslední době další dva nové tituly. Oba se snaží prorazit za pomoci dosud nepoužité cesty mezi těmito magazíny: bulvární týdeník Paparazzi zakládá hlavně na fotografiích a obrazových příbězích českých a zahraničních celebrit, zatímco Glanc v sobě spojuje koncept lifestylových a společenských časopisů. Zejména časopisu Glanc se poměrně daří, díky masivní reklamní kampani se dostal do pově- 4 Zdroj: TNS A-Connect 2006

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 domí čtenářů. V pozadí úspěchu stojí Halina Pawlovská, která se už podílela např. na úspěchu časopisu Šťastný Jim. Časopisy také v poslední době zřetelněji procházely změnami vlastnictví a konsolidací, což platí zejména pro menší vydavatele. Strategického partnera hledal vydavatel časopisů Time In a Chef Gurmán - tyto tituly nakonec převzala společnost Media Laboratory, která je dceřinou společností vydavatelství Grand Princ. Televize Prima se rozhodla utlumit své aktivity v tištěných médiích a svůj časopis Recepty Prima nápadů prodala vydavatelství Media Invest. Investora pro týdeník Respekt našel také kníže Karel Schwarzenberg, jenž podíl ve vydavatelství R- Presse přenechal podnikateli Zdeňku Bakalovi. Vydavatelství Computer Press začátkem roku 2007 plně ovládla investiční společnost Riverside a americké vydavatelství IDG se nakonec po snaze prodat své pobočky ve střední Evropě rozhodlo, že na českém trhu bude dále zastoupena jeho dceřiná společnost IDG Czech. K akvizici roku se po dlouhých vyjednáváních začalo schylovat na sklonku roku 2006, kdy na trh stále častěji prosakovaly zprávy o pravděpodobném vstupu Burdy do vydavatelství Hachette Filipacchi Ve hře byl podíl generálního ředitele Martina Shenara, který se jej rozhodl prodat. Celá transakce byla definitivně uzavřena letos na jaře a přinesla s sebou také vlastnické změny v distribuční společnosti Mediaprint & Kapa a inzertní převzetí titulů Burdy mediálním zastupitelstvím Interdeco Global Advertising. 2.2 Vydavatelé časopisů V historickém významu je vydavatel osoba či instituce, jejímž jménem byl vydán dokument nejrůznějšího charakteru a významu, dnes osoba či instituce oprávněná k vydávání publikací periodického a neperiodického zaměření. V tomto smyslu je jako vydavatel u nás chápán ten, kdo vydává tiskoviny obojího druhu, kdežto za nakladatele je převážně považován producent neperiodických publikací, tj. knih. Jako vydavatelé jsou dnes nejvíce vnímány velké, multimediální koncerny, které přesahují nejen regionální rámec či státní hranice, ale působí již převážně v globálním měřítku. V mediálním smyslu a významu jsou zpravidla vlastníky nejen denní-

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 ho tisku, ale i časopisů a magazínů, rozhlasových a televizních studií či dalších audiovizuálních nosičů a mnohdy jejich aktivity přesahují i samotný multimediální prostor. 5 Na našem trhu mezi takové vydavatele můžeme zařadit např. mediální skupinu Mafra. Ta vydává deníky Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny spolu s jejich suplementy Pátek Lidových novin a Magazín Dnes +, působí i na časopisovém trhu s hudebním magazínem Filter, provozuje dvě rozhlasové stanice Expres rádio a Classic FM, hudební TV stanici Óčko, a internetové servery idnes a Lidovky.cz. V plánu je také vstup do digitálních multiplexů či nákup dalších televizních i rozhlasových stanic. Mafra se rozhodla vybudovat multimediální dům a působit na cílové skupiny prostřednictvím jak tištěných, tak i elektronických mediatypů. Nastavuje tak trend, který ze světa začíná pronikat i k nám. Časopisy mají své webové podoby, některé informace či soutěže probíhají dnes už výhradně na nich a v časopise se pouze objeví odkaz. 2.3 Unie vydavatelů UVDT Unie vydavatelů vznikla v roce 1990 jako sdružení vydavatelů pěti deníků s názvem Unie vydavatelů denního tisku. O dva roky později bylo zavedeno řádné členství také pro vydavatele časopisů. Unie vydavatelů je dobrovolným sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu, které Unie vydavatelů chápe jako formu vydavatelské činnosti, založeným v souladu se zák. č. 83/1990 Sb. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky, a současně členem Světové asociace novin (WAN), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP) a Evropské federace vydavatelů časopisů (FAEP), členem - pozorovatelem Evropské asociace vydavatelů novin (ENPA), a přidruženým členem Mezinárodní asociace tiskových rad (AIPCE). Členem Unie vydavatelů se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk. 6 5 Osvaldová, B. a spol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, druhé, doplněné vydání, Praha: nakladatelství Libri, s., ISBN internetová prezentace Unie Vydavatelů

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Výzkum čtenosti Mediaprojekt Mediaprojekt vznikl v roce 1994 na objednávku SKMO a první tříletý cyklus realizovaly agentury GfK Praha a AISA (MEDIAN). Měřila se sledovanost (čtenost) tisku, rozhlasů i televizí, a bylo uskutečněno rozhovorů ročně. Po zavedení televizních peoplemetrů od roku 1997 je Mediaprojekt především o tisku a rozhlasech, a televizi sleduje jen v základním rozsahu. Mediapojekt se postupem času vyvíjel podle potřeb trhu. Od ledna 2003 probíhá mediální dotazování na osvědčených metodických parametrech Mediaprojektu, tzn. ročně u respondentů ve věku let s náhodným výběrem dotazované osoby na základě adres z dosud používané opory výběru, s dotazováním face to face a s převažováním vyšetřeného souboru tak, aby odpovídal sociodemografickým charakteristikám cílové populace. Polovinu celkového počtu respondentů dotazuje GfK Praha a druhou společně s výzkumem MML, který následuje po skončení mediální části dotazování, společnost MEDIAN. 7 S výzkumem Mediaprojekt přichází řada pojmů, které je třeba vysvětlit. Jsou to například: Afinita (TAI Target Affinity Index) Cílová skupina (Target Group) CPRP (Cost Per Rating Point) CPT (Cost Per Thousand) Četnost Četnost na vydání hodnota indexu afinity informuje o nadprůměrném nebo podprůměrném zastoupení lidí s danou vlastností v naší cílové skupině vzhledem k lidem s danou vlastností v celé populaci. sociodemograficky určená skupina lidí, která je spotřebitelsky cílová (zajímavá) pro určitý brand cena za jeden bod GRP, měření efektivnosti kampaně cena za oslovení 1000 osob z cílové skupiny počet osob z cílové skupiny, které četly daný titul četl týdeník, suplement v posledních sedmi dnech, čtrnáctideník v posledních čtrnácti dnech, měsíčník v posledních třiceti dnech, deník včera nebo v poslední den, kdy deník vyšel. 7 internetová prezentace společnosti Median, s.r.o.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18 Četnost v delším období Frekvence zásahu (Frrequency) GRP (Gross Rating Poin) Náklad Net Reach OTS (Opportunity to see) Periodicita Pravidelní čtenáři Příjem domácnosti Příjem respondenta Reach Remitenda četl titul v období dvanácti násobku periody jeho vydání, deník ve 14 dnech, týdeník a suplement ve 3, čtrnáctideník v posledních 6 a měsíčník ve 12 měsících. vyjadřuje, kolikrát bude zasažená osoba, která inzerát/spot měla příležitost vidět/slyšet (získáme jako podíl GRP kampaně a Net Reach) počet nebo procento zásahů cílové skupiny v průběhu reklamní kampaně (media plán) souhrnný počet všech vytištěných či vydaných výtisků jednoho vydání v periodickém a neperiodickém tisku, tj. novin, časopisů, knih a dalších tiskovin; dříve se pro počet výtisků užíval i název tiráž. U periodik je dnes náklad spolu s remitendou uváděn po určité době ve statistickém přehledu. Do nákladu jsou také zahrnuti předplatitelé a příslušný počet volných výtisků pro vydavatele (povinných, autorských, recenzních, ale také reklamních pro zadavatele reklamy či obchodní partnery včetně tiskáren, DTP aj.). celkový počet lidí v cílové skupině, kteří měli příležitost vidět/slyšet reklamní spot/inzerát alespoň jednou průměrný počet kontaktů na jendu osobu, kterou se nám podařilo oslovit (který si koupil alespoň jeden výtisk, ve kterém byl umístěn inzerát). Říká, kolikrát průměrně mohla oslovená osoba inzerát vidět. frekvence vydávání titulu Četl 6-9 výtisků z posledních dvanácti výtisků titulu průměrný čistý úhrnný měsíční příjem domácnosti včetně sociálních dávek průměrný čistý měsíční příjem respondenta celkový zásah dané cílové skupiny v populaci (lat. remitto= poslat zpět, vrátit) označení neprodané části nákladu periodického i neperiodického tisku, tj. novin, časopisů

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 či knih apod., které vráceny zpět distributorovy či vydavateli. Respondent Share (Market Share) dotazovaná osoba podíl na trhu v rámci svého typu média Sociodemografické ukazatele Socioekonomická klasifikace domácností ABCDE Socioekonomická třída A (nejvyšší třída) Socioekonomická třída B (vyšší střední třída) Socioekonomická třída C (střední třída) Socioekonomická třída D (nižší střední třída) ukazatele, charakterizující respondenta a jeho domácnost z hlediska jeho soc. postavení (zaměstnanost apod.) a demograf. Parametrů (věk, pohlaví,..) domácnosti jsou rozděleny podle zařazení hlavy domácnosti, přičemž za základ jsou brány povolání, postavení v zaměstnání a nejvyšší dokončené vzdělání nejvýše postavená skupina ve společnosti, rodiny s nejvyššími příjmy a zároveň s nejvyšším životním standardem, jde o rodiny generálních ředitelů velkých podniků, jejich náměstků, velkých podnikatelů, top management, vedoucí pracovníci státní správy, státní funkcionáři (ministři, poslanci) a další vysoce postavené profese. rodiny s nadprůměrnými příjmy a nadprůměrným životním standardem, jde o rodiny vyššího managementu, náměstků generálních ředitelů, vedoucích odborů a úseků s více jak 6 zaměstnanci, středních podnikatelů, vedoucích odborů ve státní správě, vedoucích pracovníků na okresní úrovni, vyššího managementu a odborníků. rodiny s průměrnými příjmy a průměrným životním standardem, jde o rodiny středního managementu, vedoucích pracovníků s méně jak 6 pracovníky, úředníků státní správy, státních zaměstnanců, malých podnikatelů a živnostníků, nižších odborníků (techniků), administrativních pracovníků a dalších THP pracovníků na vyšších postech. rodiny s průměrnými až mírně podprůměrnými příjmy, jde o rodiny zaměstnanců, úředníků, nižšího technického personálu, kvalifikovaných dělníků (mistrů) apod.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 Socioekonomická třída E (nejnižší třída) Stálí čtenáři Základní soubor MP rodiny s podprůměrnými příjmy, jde o rodiny nekvalifikovaných dělníků, nižších techniků, pomocných pracovních sil, čerstvých důchodců apod., o rodiny ekonomicky neaktivních nezaměstnaných, starodůchodců apod. četl alespoň 10 výtisků z posledních dvanácti výtisků titulu populace lidí ve věku let trvale bydlících na území ČR 2.5 Ověřování nákladů periodického tisku ABC Služby spojené s ověřováním nákladu tisku v České republice zajišťuje Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR již od roku Ve stejném roce byla přijata za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC), která sdružuje v současné době 35 národních organizací. Posláním všech členů IF ABC je objektivizace údajů o mediálním trhu. V České republice se ABC ČR zaměřuje zejména na ověřování nákladu tisku a provozu na internetu. Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech (periodický tisk a inzertní a účelové publikace), z nichž se každý řídí vlastní metodikou. Data o nákladech tisku jsou publikována ihned po předání, ještě před samotným ověřením nákladu tisku. Od vstoupila v platnost nová metodika pro periodický tisk, která důsledně odděluje evidenci výtisků prodávaných konečným spotřebitelům od výtisků nakupovaných velkoodběrateli za jiným účelem. ABC ČR poskytuje podle této metodiky standardní a nadstandardní služby spojené s ověřováním nákladu tisku. Každé vydavatelství, které chce publikovat ověřené náklady svých titulů, musí uzavřít s ABC ČR smlouvu na poskytování standardních služeb. Tuto smlouvu je možné uzavřít po úspěšném absolvování vstupního ověřování, jehož účelem je prokázat, že účetní evidence vydavatele splňuje všechny požadavky metodiky na řádné prokazování jednotlivých druhů nákladů. Povinností pracovníků ABC ČR při vstupním ověřování je rovněž podrobné seznámení pracovníků vydavatelství s postupy při zpracování hlášení a přípravou dokumentace pro řádné ověřování. Na základě této smlouvy pak ABC ČR ověřuje a publikuje následující údaje: 1. Tištěný náklad, kterým je počet výtisků vyfakturovaných tiskárnou po odečtení makulatur. 2. Prodaný náklad, který je součtem výtisků prodaných v rámci pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 Pro všechny výtisky započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatelství musí inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži Monitoring inzerce A-Connect Monitoring inzerce společně s ověřováním nákladů a výzkumem čtenosti tvoří soubor základních informačních zdrojů o situaci v periodickém tisku a jeho podílu na mediálním trhu České republiky. Unie vydavatelů v této oblasti začala cíleně působit v roce 1994, kdy formulovala základní požadavky a na základě výběrového řízení vybrala prvního dodavatele této služby. Pro rok 1995 to bylo GfK Praha, v dalších dvou letech AGB MediaFacts (také Ultex AD-EX), v letech 1998 a 1999 ACNielsen (také ANR Amer Nielsen Research). Od roku 2000 spolupracuje smluvně Unie vydavatelů se společností TNS A-Connect, jež je od roku 2003 jediným dodavatelem kompletního monitoringu medií na českém trhu. Rozšiřuje se postupně počet sledovaných titulů, zdokonaluje se metodika a zlepšuje se kontrolní systém správnosti údajů, který organizuje sekretariát Unie vydavatelů ve spolupráci s dodavatelem dat a členy Unie vydatelů, kteří projevili zájem se do kontroly zapojit. V roce 1995 bylo sledováno cca 160 titulů. Dnes je sledováno již téměř 400 položek včetně všech mutací celostátních a regionálních deníků. Lze říci, že současný monitoring inzerce sleduje všechny inzertně důležité tituly na tiskovém trhu v České republice. Monitoring sleduje hrubé inzertní objemy (plocha oceněná základními ceníkovými údaji), bez započtení množstevních a dalších slev internetová prezentace kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR 9 na reklamu v tisku, internetová prezentace Unie Vydavatelů

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 II. PRAKTICKÁ ČÁST

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 3 ANALÝZA VÝVOJE TÝDENÍKU KVĚTY V následující části budu analyzovat vývoj Týdeníku Květy od jeho založení Josefem Kajetánem Tylem, až po jeho současnost. Pokusím se potvrdit hypotézu, že Týdeník Květy se stal nejvýznamnějším časopisem v České republice a vryl se do podvědomí čtenářů několika generací. Utvářel jejich názory, informoval o společenském dění a v každé epoše svého vývoje si udržel vysokou kvalitu jak obsahovou, tak formátovou. 3.1 Historie Týdeníku Květy Časopis Květy se může pyšnit více jak 170 letou historií. O udržení jména časopisu se v různých dobách pokoušelo několik vydavatelů, desítky šéfredaktorů a stovky redaktorů či dopisovatelů. Do Květů přispívali jak naši největší spisovatelé a básníci, tak i prostí lidé prostřednictvím svých rad, postřehů, či dopisů redakci. V této části práce se pokusím zmapovat historii časopisu a dokázat, že časopis Květy stál vždy v čele pomyslného pelotonu časopisů. Ať už z důvodů obsahové kvality, ideologické propagandy, nebo novátorskými řešeními Rok ledna 1834 začal královéhradecký podnikatel Jan Hostivít Pospíšil vydávat časopis Květy, s podtitulem Národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky. Navázal na časopis Jindy a nyní, který vycházel již od roku Šéfredaktorem se stal Josef Kajetán Tyl, kterému v té době bylo pouhých 25 let. Název Květy vznikl náhodou. Vymyslel ho přítel Pospíšila, František Palacký, při návštěvě redakce. Sledoval snažení mladých básníků a s úsměvem řekl: Aj, toť samé nové květy na štěpu naší literatury! 10 Obsahem tehdejších Květů byly vedle povídek, které si psal Tyl většinou sám, zprávy o veřejném životě, populární pojednání, oznámení nových českých knih a divadelních představeních, úvahy o českém jazyce, výňatky z cestopisů a mnoho básní. V roce 1836 obohatil Tyl Květy o další dvě rubriky. Denní kronika obsahovala krátké zprávy z denního života, a rubrika Připomínky na doby minulé byla jakousi malou encyklopedií. S rozvojem společenského života 10 PILÁT, J. Redaktorská činnost Josefa Kajetána Tyla, 1. vydání, Praha: Orbis, rok neuveden. 84 s

TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA

TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST Vít MIKYSKA Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Současné podoby tiskového trhu v České republice, jeho typologie a specifika. Vznik časopisů a jejich současná podoba.

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2016-30.9.2016 bylo dotazováno celkem 12 622 náhodně vybraných respondentů

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2015 30.9.2015 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-30.6.2016 bylo dotazováno celkem 12 665 náhodně vybraných respondentů

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2014

Více

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014/2015 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2014 31.3.2015 bylo dotazováno

Více

SERVER LIDOVKY.CZ. Oddělení výzkumu trhu, Mafra, a. s.

SERVER LIDOVKY.CZ. Oddělení výzkumu trhu, Mafra, a. s. ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

SERVER LIDOVKY.CZ. Oddělení výzkumu trhu, Mafra, a. s.

SERVER LIDOVKY.CZ. Oddělení výzkumu trhu, Mafra, a. s. ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního zpravodajství

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 30.6.2015 bylo dotazováno celkem

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 12 567 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 25 232 náhodně vybraných

Více

Představení tiskových titulů

Představení tiskových titulů Představení tiskových titulů deník MF DNES Deník Mladá fronta DNES jsou nejprodávanější a nejčtenější celostátní seriózní noviny v ČR. Přinášejí nejširší nabídku rubrik a příloh. Cílem listu je podávat

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2013

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 229 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 777 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 589 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 336 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 861 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 678 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách už více než 15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobností a

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU. Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek

JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU. Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek JAK DOSTAT VÍCE Z MEDIA PROJEKTU Zbyněk Gabriel Vladimír Kožíšek Stručný popis MEDIA PROJEKTU Možné výstupy Vztah odhadu čtenosti a prodaného nákladu Jak do větší hloubky Nadstavbové výzkumy Jak dál s

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 Platnost od 1. 2. 2010 Deník Blesk byl založen v roce 1992 a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem v České republice.

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Čtenáři Hospodářských novin a týdeníku Ekonom. Výsledky výzkumu Media projekt a LAE ČR 2012

Čtenáři Hospodářských novin a týdeníku Ekonom. Výsledky výzkumu Media projekt a LAE ČR 2012 Čtenáři Hospodářských novin a týdeníku Ekonom Výsledky výzkumu Media projekt a LAE ČR 2012 V mezinárodním srovnání patří Hospodářské noviny mezi nejúspěšnější evropské ekonomické deníky Název periodika

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

Metodický list pro kombinované Bc. studium předmětu VYDAVATELSKÝ MANAGEMENT (B_VyM) 1. soustředění

Metodický list pro kombinované Bc. studium předmětu VYDAVATELSKÝ MANAGEMENT (B_VyM) 1. soustředění 1. soustředění Název tematického celku: Vývoj mediatypů po roce 1989, jejich typologie a vliv na mediální prostředí Cíl tematického celku: Seznámení frekventantů s typologií médií v České republice po

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách od roku 1996. Prostřednictvím významných novinářských osobností a pozoruhodných

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vycházíkaždý pátek v Lidových novinách užvíce než15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobnostía pozoruhodných

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 1 404 347,0 25-5,3 1 426 385,3-22 -38,3 Mladá fronta DNES 819 237,4 816 231 834 224,1 791 221,2-43

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19 Deník Blesk je plnobarevný celostátní deník nové doby nevyhýbající se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace

Více

Deníky zdarma. Celostátní suplementy

Deníky zdarma. Celostátní suplementy 8. listopadu 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4. 2007-30.9.2007

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více