TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA"

Transkript

1 TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST Vít MIKYSKA Bakalářská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Současné podoby tiskového trhu v České republice, jeho typologie a specifika. Vznik časopisů a jejich současná podoba. Výzkumy mapující tiskový trh a čtenáře. Nejstarší český časopis Týdeník Květy a jeho proměny v historickém kontextu. Vývoj jeho obsahu, prodaného nákladu a inzerce. Týdeník Květy jako historický leader na časopisovém trhu v České republice. Klíčová slova: Tiskový trh, média, časopis, Týdeník Květy ABSTRACT Current forms of print market in the Czech Republic, its topology and specific features. Creation of magazines and their current forms. Developments describing print market and readers. The oldest Czech magazine Tydenik Kvety and his transformations in historical context. Content development, numbers of sold out copies and advertisement. Tydenik Kvety as a historical leader on the Czech print market. Keywords: Print market, media, magazine, Tydenik Kvety

5 Děkuji Mgr. Svatavě Navrátilové, Ph.D. za pedagogické vedení bakalářské práce a také všem pedagogům Fakulty multimediálních komunikací UTB, kteří mi pootevřeli dveře do úžasného světa marketingových komunikací. Děkuji také šéfredaktorovi Týdeníku Květy Pavlu Traubovi, který mi umožnil strávit odpoledne v archivu Sanoma Magazines Praha a dal mi tak možnost listovat v originálních výtiscích z roku 1832.

6 P r o h l á š e n í P r o h l a š u j i, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v Soupisu bibliografických citací a v Bibliografii. V Praze

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST... 9 FORMULACE CÍLŮ A HYPOTÉZ, METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMU ČASOPIS HISTORIE MASOVÝCH MÉDIÍ PRODUKT ČASOPIS ŽÁNROVÉ ROZPĚTÍ TISKOVÝ TRH SOUČASNÁ SITUACE NA TISKOVÉM TRHU V ČR VYDAVATELÉ ČASOPISŮ UNIE VYDAVATELŮ UVDT VÝZKUM ČTENOSTI MEDIAPROJEKT OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ PERIODICKÉHO TISKU ABC MONITORING INZERCE A-CONNECT II PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA VÝVOJE TÝDENÍKU KVĚTY HISTORIE TÝDENÍKU KVĚTY Rok Rok Rok Rok Rok SOUČASNOST TÝDENÍKU KVĚTY Obsahová analýza Pozice na trhu, PN, čtenost Inzerce ZHODNOCENÍ ANALÝZY A MOŽNÝ VÝVOJ SPOLEČENSKÁ FUNKCE TÝDENÍKU KVĚTY NOVÉ TRENDY NA ČASOPISOVÉM TRHU PŘEDPOKLAD VÝVOJE TISKOVÉHO TRHU V ČR ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 46

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 8 ÚVOD Téma své bakalářské práce Týdeník Květy jeho historie a současnost jsem si nezvolil náhodně. Důvodů bylo hned několik. Týdeník Květy je náš nejstarší časopis, na který bychom měli být náležitě pyšní, a který by měl být naším národním pokladem. Vždyť u jeho zrodu stál Josef Kajetán Tyl. Muž, kterého právem můžeme pokládat za zakladatele našeho novodobého divadla, za zakladatele naší společenské žurnalistiky a jednu z největších postav naší novodobé žurnalistiky vůbec. 1 Redakcí tohoto časopisu prošlo za ta léta nepřeberné množství významných osobností, další z nich pravidelně psaly příspěvky. Mezi nimi mj. Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha, Karel Sabina, Karolína Světlá nebo Eliška Krásnohorská. Časopis při svém vzniku poskytoval podporu národním buditelům, v dobách normalizace sloužil jako výkladní skříň pro nové trendy a vymoženosti tehdejšího socialistického světa, a dodnes se mezi čtenáři těší značné oblibě. Během mého působení v pozici Head of sales v Sanoma Magazines Praha jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku příprav tohoto časopisu. Sledoval jsem, jak vysoce konkurenční prostředí je mezi časopisy, jak dnešní vydavatelé bojují o přízeň čtenářů, a jak obtížně si časopisy drží pozici na trhu. Dnešní časopisy se potýkají s celou řadou problémů, některé si způsobují sami například vydáváním nízkonákladových titulů (tzv. levňáků), ale za některé může současný překotný vývoj digitálních médií. I přes to všechno je Týdeník Květy stále v popředí ve všech ukazatelích úspěšnosti. Překonal mnoho problémů, rušení redakcí a jejich změny vlastnictví nebo komunistický režim, aby se transformoval do moderního časopisu současné doby. Vědom si své historické vůdčí role přichází s novými přístupy a drží vyrovnaný krok s moderními časopiseckými trendy. 1 PILÁT, J. Redaktorská činnost Josefa Kajetána Tyla, 1. vydání, Praha: Orbis, rok neuveden. 84 s

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 10 FORMULACE CÍLŮ A HYPOTÉZ, METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ Cíl práce Cílem mé práce je zjistit, zda měl Týdeník Květy zásadní vliv na vývoj časopisového trhu v České republice. Zda formoval nákupní chování čtenářů a jejich společenský a kulturní vývoj. V rámci své bakalářské práce budu ověřovat následující hypotézu: Týdeník Květy během svého historického vývoje nastavil standard časopisového trhu, stal se leaderem trhu, a vzorem pro vznik a úspěšné fungování ostatních časopisů. Za jeho současnými úspěchy je možno vidět dlouhodobou koncepční práci a schopnost přizpůsobení se současným moderním trendům tiskového trhu. Metodologie zpracování: - Sekundární sběr dat z vnitrofiremních informací, pracovních postupů a komunikace, jejich následný rozbor z hlediska struktury a uživatelských poznatků. - Zpracování literárních rešerší s využitím odborných knih, výzkumů, vědeckých článků a studií.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMU ČASOPIS V prvé části své práce jsem se rozhodl stručně popsat pojmy, které jsou pro tiskový trh charakteristické. Historii masové komunikace a masových médií, produkt časopis nebo pojem žánr. Prostřednictvím textových i obrazových příkladů se snažím charakterizovat teoretické vymezení těchto pojmů a jejich specifika. 1.1 Historie masových médií Za první masové médium je všeobecně považováno antické divadlo. Lidé přicházeli do divadel aby se jednak pobavili, ale také poučili a informovali. Dalším vývojovým stupněm masového média byla kniha. Knihy byly ručně psané, ve středověku byly značně ovlivňovány církví a zabývaly se náboženskými tématy. Významnou technickou revoluci způsobilo vynalezení knihtisku Johannem Gutenbergemv roce Knihtisk umožnil tisknout knihy a dokumenty rychleji, čitelněji, poskytl možnost vzdělání širšímu spektru obyvatelstva a stal se prvním prostředkem k efektivnímu šíření informací. I přes tento historicky významný a nedocenitelný objev mediální revoluci v této době způsobilo renesanční malířství, které postavilo do střetu zájmu věci materiálního a světského rázu. V malířství, a ne v tiskařství, bylo božství zbaveno moci (Dieter, Prokop: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2005, s. 69) Až 200 let po vynalezení knihtisku se objevily první noviny. Sloužily k informování, zaznamenávání, inzerování i k šíření klepů. Byly volně v prodeji a vycházely periodicky. V 19. století nastává tzv. komercializace, noviny se začaly vydávat především pro zisk, který byl čerpán z inzerce. Důsledkem komercializace bylo rozdělení médií na seriózní a bulvární. Na přelomu 19. a 20. století média značně ovlivnila elektřina. Vznikl film (1894), později rádiové vysílání (1896) a televizní vysílání. Média od začátku 20. století značně zmasověla. Mezi hromadné sdělovací prostředky se později přidala i nová elektronická média, která využívají počítačové techniky. S rozvojem Internetu nastává v masové komunikaci další historický zlom. Lidé mají k dispozici ohromné množství informací, jsou dostupné okamžitě a lze je podrobně analyzovat a porovnávat. Mnoho mediatypů a prostředků masové komunikace bylo překonáno, další jsou na ústupu. Např. gramofonová deska nebo fax..

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Produkt časopis Časopis je tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně půlroční a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností, větší podrobností probíraných témat a grafickou úpravou. Svou strukturou, stavbou textů, celkovým zaměřením je určen vyhraněnému okruhu čtenářů, který je již zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo specializovanější údaje, přičemž nejmasovější náklady mají týdeníky a čtrnáctideníky. Do odborné časopisecké produkce spadají i vědecké časopisy a buletiny s čtvrtletní až půlroční dobou vycházení. Časopisy lze rozlišovat dle nákladu (masové/malonákladové), podle zaměření na čtenáře (dětské/pro mládež/apod.) podle zájmů (auto-moto/hudba/zahrada, apod.) podle pohlaví (mužské/ženské) podle odbornosti (lékařské aj.) podle obsahu a zaměření na segment publika (rodinné/popularizační/odborné). S rozvojem CD ROMů a Internetu nemusí být už časopis pouze v papírové, ale také v elektronické podobě Žánrové rozpětí Pojem žánr pochází z francouzského slova genre = rod, druh. Označuje druh, sloh, styl, souhrn znaků vyvozených ze slovesného, výtvarného, hudebního díla v druhový typ, platný pro všechny materiály stejného zaměření. V užším smyslu (v oblasti žurnalistiky) jde o konkrétní vymezení novinářského útvaru. Podle tohoto určení pak přistupuje novinář k tématu a k jeho zpracování a volí nejvhodnější podobu textu, aby odpovídala jeho záměru i shromážděným faktům. Žánry představují souhrn označení pro takovou skupinu žurnalistických děl, která se vyznačuje určitými společnými prvky, především tematickými a kompozičními, které lze zároveň identifikovat podle určitých charakteristických rysů, historicky vzniklých, avšak zároveň v čase proměnlivých. V současnosti je žánrové rozdělení nestálé a značně vágní, není ani tak produktem teorie a vědy, jako spíše praktického používání v médiích; od striktního žánrového rozdělení se proto upustilo. 3 2 Osvaldová, B. a spol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, druhé, doplněné vydání, Praha: nakladatelství Libri, s., ISBN Osvaldová, B. a spol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, druhé, doplněné vydání, Praha: nakladatelství Libri, s., ISBN

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 Denis McQuail spojuje termín žánr v mediálním pojetí nejdříve s filmovou teorií. Upozorňuje na rozpor, který řazení do různých žánrů vyvolává. Na jedné straně totiž stojí individualita umělce a proti ní začlenění do žánru. Pokud však jde o méně umělecký mediální obsah, je pojem žánr užitečný. Poměrně shodně vnímají dílo a jeho obsah jak tvůrci, tak příjemci. Určitým způsobem vnímají jeho účel (informování, zábava apod.), formu (délka, tempo, jazyk, struktura apod.) a význam (vztah ke skutečnosti). V konkrétním žánru se určitým způsobem řadí děje a autor dodržuje typickou strukturu vyprávění. Při rozlišování žánrů je důležité, aby byl význam přijímán přibližně stejně, jak je vysílán. Používání žánrového rozdělení v mediálním světě má praktický význam. Pomáhá totiž médiím vycházet vstříc zákazníkům, kteří určitý žánr očekávají a dávají mu přednost.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 2 TISKOVÝ TRH V této části své práce bych rád detailněji charakterizoval tiskový trh v České republice. Budu se zabývat vydavateli časopisů a také kapitálem, který ovlivňuje jejich podnikatelské záměry. Vysvětlím činnost Unie vydavatelů, význam a funkci výzkumu Mediaprojekt včetně některých důležitých pojmů, důvody a systém ověřování nákladů periodického tisku ABC a nakonec i princip monitorování inzerce A-Connect. 2.1 Současná situace na tiskovém trhu v ČR Současná situace na tiskovém trhu je poměrně stabilní. Mezi časopisy dochází ke konsolidaci trhu, přibylo produktových extenzí a vydavatelé se soustředí na upevňování pozic vlastních titulů. Časopisy prožívají ve srovnání s deníky zdánlivě klidnější období, i ty nejexponovanější segmenty časopiseckého trhu se oproti minulým obdobím "uklidnily". Nejviditelnější změny se nyní odehrávají v segmentu programových magazínů, který byl po léta velmi stabilní. Vzájemnou válku rozpoutala dvě nejsilnější vydavatelství mezi těmito tituly - společnosti Ringier ČR a Astrosat - a to tehdy, když Ringier začal připravovat "odvetu" proti úspěšnému nástupu čtrnáctideníku TV Star od Astrosatu. Na trh tak téměř souběžně přišly další dva nové programové čtrnáctideníky v malém formátu a za velmi nízké prodejní ceny. Nové tituly se na trhu uchytily, zejména TV max, jehož prodeje přesahují 270 tis. výtisků 4, ovlivnily ale prodejní výsledky stávajících programových časopisů. V ostatních segmentech se vydavatelé soustředí zejména na udržování a případně vylepšování pozic svých titulů, a to ať už změnami v obsahu a grafice, cenovými úpravami nebo zaváděním extenzí zavedených značek (Blesk Zdraví, 21. Století junior, Stavební speciál Květů, apod.). Do plného segmentu společenských časopisů přibyly v poslední době další dva nové tituly. Oba se snaží prorazit za pomoci dosud nepoužité cesty mezi těmito magazíny: bulvární týdeník Paparazzi zakládá hlavně na fotografiích a obrazových příbězích českých a zahraničních celebrit, zatímco Glanc v sobě spojuje koncept lifestylových a společenských časopisů. Zejména časopisu Glanc se poměrně daří, díky masivní reklamní kampani se dostal do pově- 4 Zdroj: TNS A-Connect 2006

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 domí čtenářů. V pozadí úspěchu stojí Halina Pawlovská, která se už podílela např. na úspěchu časopisu Šťastný Jim. Časopisy také v poslední době zřetelněji procházely změnami vlastnictví a konsolidací, což platí zejména pro menší vydavatele. Strategického partnera hledal vydavatel časopisů Time In a Chef Gurmán - tyto tituly nakonec převzala společnost Media Laboratory, která je dceřinou společností vydavatelství Grand Princ. Televize Prima se rozhodla utlumit své aktivity v tištěných médiích a svůj časopis Recepty Prima nápadů prodala vydavatelství Media Invest. Investora pro týdeník Respekt našel také kníže Karel Schwarzenberg, jenž podíl ve vydavatelství R- Presse přenechal podnikateli Zdeňku Bakalovi. Vydavatelství Computer Press začátkem roku 2007 plně ovládla investiční společnost Riverside a americké vydavatelství IDG se nakonec po snaze prodat své pobočky ve střední Evropě rozhodlo, že na českém trhu bude dále zastoupena jeho dceřiná společnost IDG Czech. K akvizici roku se po dlouhých vyjednáváních začalo schylovat na sklonku roku 2006, kdy na trh stále častěji prosakovaly zprávy o pravděpodobném vstupu Burdy do vydavatelství Hachette Filipacchi Ve hře byl podíl generálního ředitele Martina Shenara, který se jej rozhodl prodat. Celá transakce byla definitivně uzavřena letos na jaře a přinesla s sebou také vlastnické změny v distribuční společnosti Mediaprint & Kapa a inzertní převzetí titulů Burdy mediálním zastupitelstvím Interdeco Global Advertising. 2.2 Vydavatelé časopisů V historickém významu je vydavatel osoba či instituce, jejímž jménem byl vydán dokument nejrůznějšího charakteru a významu, dnes osoba či instituce oprávněná k vydávání publikací periodického a neperiodického zaměření. V tomto smyslu je jako vydavatel u nás chápán ten, kdo vydává tiskoviny obojího druhu, kdežto za nakladatele je převážně považován producent neperiodických publikací, tj. knih. Jako vydavatelé jsou dnes nejvíce vnímány velké, multimediální koncerny, které přesahují nejen regionální rámec či státní hranice, ale působí již převážně v globálním měřítku. V mediálním smyslu a významu jsou zpravidla vlastníky nejen denní-

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 ho tisku, ale i časopisů a magazínů, rozhlasových a televizních studií či dalších audiovizuálních nosičů a mnohdy jejich aktivity přesahují i samotný multimediální prostor. 5 Na našem trhu mezi takové vydavatele můžeme zařadit např. mediální skupinu Mafra. Ta vydává deníky Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny spolu s jejich suplementy Pátek Lidových novin a Magazín Dnes +, působí i na časopisovém trhu s hudebním magazínem Filter, provozuje dvě rozhlasové stanice Expres rádio a Classic FM, hudební TV stanici Óčko, a internetové servery idnes a Lidovky.cz. V plánu je také vstup do digitálních multiplexů či nákup dalších televizních i rozhlasových stanic. Mafra se rozhodla vybudovat multimediální dům a působit na cílové skupiny prostřednictvím jak tištěných, tak i elektronických mediatypů. Nastavuje tak trend, který ze světa začíná pronikat i k nám. Časopisy mají své webové podoby, některé informace či soutěže probíhají dnes už výhradně na nich a v časopise se pouze objeví odkaz. 2.3 Unie vydavatelů UVDT Unie vydavatelů vznikla v roce 1990 jako sdružení vydavatelů pěti deníků s názvem Unie vydavatelů denního tisku. O dva roky později bylo zavedeno řádné členství také pro vydavatele časopisů. Unie vydavatelů je dobrovolným sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu, které Unie vydavatelů chápe jako formu vydavatelské činnosti, založeným v souladu se zák. č. 83/1990 Sb. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky, a současně členem Světové asociace novin (WAN), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP) a Evropské federace vydavatelů časopisů (FAEP), členem - pozorovatelem Evropské asociace vydavatelů novin (ENPA), a přidruženým členem Mezinárodní asociace tiskových rad (AIPCE). Členem Unie vydavatelů se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk. 6 5 Osvaldová, B. a spol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, druhé, doplněné vydání, Praha: nakladatelství Libri, s., ISBN internetová prezentace Unie Vydavatelů

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Výzkum čtenosti Mediaprojekt Mediaprojekt vznikl v roce 1994 na objednávku SKMO a první tříletý cyklus realizovaly agentury GfK Praha a AISA (MEDIAN). Měřila se sledovanost (čtenost) tisku, rozhlasů i televizí, a bylo uskutečněno rozhovorů ročně. Po zavedení televizních peoplemetrů od roku 1997 je Mediaprojekt především o tisku a rozhlasech, a televizi sleduje jen v základním rozsahu. Mediapojekt se postupem času vyvíjel podle potřeb trhu. Od ledna 2003 probíhá mediální dotazování na osvědčených metodických parametrech Mediaprojektu, tzn. ročně u respondentů ve věku let s náhodným výběrem dotazované osoby na základě adres z dosud používané opory výběru, s dotazováním face to face a s převažováním vyšetřeného souboru tak, aby odpovídal sociodemografickým charakteristikám cílové populace. Polovinu celkového počtu respondentů dotazuje GfK Praha a druhou společně s výzkumem MML, který následuje po skončení mediální části dotazování, společnost MEDIAN. 7 S výzkumem Mediaprojekt přichází řada pojmů, které je třeba vysvětlit. Jsou to například: Afinita (TAI Target Affinity Index) Cílová skupina (Target Group) CPRP (Cost Per Rating Point) CPT (Cost Per Thousand) Četnost Četnost na vydání hodnota indexu afinity informuje o nadprůměrném nebo podprůměrném zastoupení lidí s danou vlastností v naší cílové skupině vzhledem k lidem s danou vlastností v celé populaci. sociodemograficky určená skupina lidí, která je spotřebitelsky cílová (zajímavá) pro určitý brand cena za jeden bod GRP, měření efektivnosti kampaně cena za oslovení 1000 osob z cílové skupiny počet osob z cílové skupiny, které četly daný titul četl týdeník, suplement v posledních sedmi dnech, čtrnáctideník v posledních čtrnácti dnech, měsíčník v posledních třiceti dnech, deník včera nebo v poslední den, kdy deník vyšel. 7 internetová prezentace společnosti Median, s.r.o.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18 Četnost v delším období Frekvence zásahu (Frrequency) GRP (Gross Rating Poin) Náklad Net Reach OTS (Opportunity to see) Periodicita Pravidelní čtenáři Příjem domácnosti Příjem respondenta Reach Remitenda četl titul v období dvanácti násobku periody jeho vydání, deník ve 14 dnech, týdeník a suplement ve 3, čtrnáctideník v posledních 6 a měsíčník ve 12 měsících. vyjadřuje, kolikrát bude zasažená osoba, která inzerát/spot měla příležitost vidět/slyšet (získáme jako podíl GRP kampaně a Net Reach) počet nebo procento zásahů cílové skupiny v průběhu reklamní kampaně (media plán) souhrnný počet všech vytištěných či vydaných výtisků jednoho vydání v periodickém a neperiodickém tisku, tj. novin, časopisů, knih a dalších tiskovin; dříve se pro počet výtisků užíval i název tiráž. U periodik je dnes náklad spolu s remitendou uváděn po určité době ve statistickém přehledu. Do nákladu jsou také zahrnuti předplatitelé a příslušný počet volných výtisků pro vydavatele (povinných, autorských, recenzních, ale také reklamních pro zadavatele reklamy či obchodní partnery včetně tiskáren, DTP aj.). celkový počet lidí v cílové skupině, kteří měli příležitost vidět/slyšet reklamní spot/inzerát alespoň jednou průměrný počet kontaktů na jendu osobu, kterou se nám podařilo oslovit (který si koupil alespoň jeden výtisk, ve kterém byl umístěn inzerát). Říká, kolikrát průměrně mohla oslovená osoba inzerát vidět. frekvence vydávání titulu Četl 6-9 výtisků z posledních dvanácti výtisků titulu průměrný čistý úhrnný měsíční příjem domácnosti včetně sociálních dávek průměrný čistý měsíční příjem respondenta celkový zásah dané cílové skupiny v populaci (lat. remitto= poslat zpět, vrátit) označení neprodané části nákladu periodického i neperiodického tisku, tj. novin, časopisů

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 či knih apod., které vráceny zpět distributorovy či vydavateli. Respondent Share (Market Share) dotazovaná osoba podíl na trhu v rámci svého typu média Sociodemografické ukazatele Socioekonomická klasifikace domácností ABCDE Socioekonomická třída A (nejvyšší třída) Socioekonomická třída B (vyšší střední třída) Socioekonomická třída C (střední třída) Socioekonomická třída D (nižší střední třída) ukazatele, charakterizující respondenta a jeho domácnost z hlediska jeho soc. postavení (zaměstnanost apod.) a demograf. Parametrů (věk, pohlaví,..) domácnosti jsou rozděleny podle zařazení hlavy domácnosti, přičemž za základ jsou brány povolání, postavení v zaměstnání a nejvyšší dokončené vzdělání nejvýše postavená skupina ve společnosti, rodiny s nejvyššími příjmy a zároveň s nejvyšším životním standardem, jde o rodiny generálních ředitelů velkých podniků, jejich náměstků, velkých podnikatelů, top management, vedoucí pracovníci státní správy, státní funkcionáři (ministři, poslanci) a další vysoce postavené profese. rodiny s nadprůměrnými příjmy a nadprůměrným životním standardem, jde o rodiny vyššího managementu, náměstků generálních ředitelů, vedoucích odborů a úseků s více jak 6 zaměstnanci, středních podnikatelů, vedoucích odborů ve státní správě, vedoucích pracovníků na okresní úrovni, vyššího managementu a odborníků. rodiny s průměrnými příjmy a průměrným životním standardem, jde o rodiny středního managementu, vedoucích pracovníků s méně jak 6 pracovníky, úředníků státní správy, státních zaměstnanců, malých podnikatelů a živnostníků, nižších odborníků (techniků), administrativních pracovníků a dalších THP pracovníků na vyšších postech. rodiny s průměrnými až mírně podprůměrnými příjmy, jde o rodiny zaměstnanců, úředníků, nižšího technického personálu, kvalifikovaných dělníků (mistrů) apod.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 Socioekonomická třída E (nejnižší třída) Stálí čtenáři Základní soubor MP rodiny s podprůměrnými příjmy, jde o rodiny nekvalifikovaných dělníků, nižších techniků, pomocných pracovních sil, čerstvých důchodců apod., o rodiny ekonomicky neaktivních nezaměstnaných, starodůchodců apod. četl alespoň 10 výtisků z posledních dvanácti výtisků titulu populace lidí ve věku let trvale bydlících na území ČR 2.5 Ověřování nákladů periodického tisku ABC Služby spojené s ověřováním nákladu tisku v České republice zajišťuje Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR již od roku Ve stejném roce byla přijata za řádného člena Mezinárodní federace ABC (IF ABC), která sdružuje v současné době 35 národních organizací. Posláním všech členů IF ABC je objektivizace údajů o mediálním trhu. V České republice se ABC ČR zaměřuje zejména na ověřování nákladu tisku a provozu na internetu. Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech (periodický tisk a inzertní a účelové publikace), z nichž se každý řídí vlastní metodikou. Data o nákladech tisku jsou publikována ihned po předání, ještě před samotným ověřením nákladu tisku. Od vstoupila v platnost nová metodika pro periodický tisk, která důsledně odděluje evidenci výtisků prodávaných konečným spotřebitelům od výtisků nakupovaných velkoodběrateli za jiným účelem. ABC ČR poskytuje podle této metodiky standardní a nadstandardní služby spojené s ověřováním nákladu tisku. Každé vydavatelství, které chce publikovat ověřené náklady svých titulů, musí uzavřít s ABC ČR smlouvu na poskytování standardních služeb. Tuto smlouvu je možné uzavřít po úspěšném absolvování vstupního ověřování, jehož účelem je prokázat, že účetní evidence vydavatele splňuje všechny požadavky metodiky na řádné prokazování jednotlivých druhů nákladů. Povinností pracovníků ABC ČR při vstupním ověřování je rovněž podrobné seznámení pracovníků vydavatelství s postupy při zpracování hlášení a přípravou dokumentace pro řádné ověřování. Na základě této smlouvy pak ABC ČR ověřuje a publikuje následující údaje: 1. Tištěný náklad, kterým je počet výtisků vyfakturovaných tiskárnou po odečtení makulatur. 2. Prodaný náklad, který je součtem výtisků prodaných v rámci pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 Pro všechny výtisky započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatelství musí inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži Monitoring inzerce A-Connect Monitoring inzerce společně s ověřováním nákladů a výzkumem čtenosti tvoří soubor základních informačních zdrojů o situaci v periodickém tisku a jeho podílu na mediálním trhu České republiky. Unie vydavatelů v této oblasti začala cíleně působit v roce 1994, kdy formulovala základní požadavky a na základě výběrového řízení vybrala prvního dodavatele této služby. Pro rok 1995 to bylo GfK Praha, v dalších dvou letech AGB MediaFacts (také Ultex AD-EX), v letech 1998 a 1999 ACNielsen (také ANR Amer Nielsen Research). Od roku 2000 spolupracuje smluvně Unie vydavatelů se společností TNS A-Connect, jež je od roku 2003 jediným dodavatelem kompletního monitoringu medií na českém trhu. Rozšiřuje se postupně počet sledovaných titulů, zdokonaluje se metodika a zlepšuje se kontrolní systém správnosti údajů, který organizuje sekretariát Unie vydavatelů ve spolupráci s dodavatelem dat a členy Unie vydatelů, kteří projevili zájem se do kontroly zapojit. V roce 1995 bylo sledováno cca 160 titulů. Dnes je sledováno již téměř 400 položek včetně všech mutací celostátních a regionálních deníků. Lze říci, že současný monitoring inzerce sleduje všechny inzertně důležité tituly na tiskovém trhu v České republice. Monitoring sleduje hrubé inzertní objemy (plocha oceněná základními ceníkovými údaji), bez započtení množstevních a dalších slev internetová prezentace kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR 9 na reklamu v tisku, internetová prezentace Unie Vydavatelů

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 II. PRAKTICKÁ ČÁST

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 3 ANALÝZA VÝVOJE TÝDENÍKU KVĚTY V následující části budu analyzovat vývoj Týdeníku Květy od jeho založení Josefem Kajetánem Tylem, až po jeho současnost. Pokusím se potvrdit hypotézu, že Týdeník Květy se stal nejvýznamnějším časopisem v České republice a vryl se do podvědomí čtenářů několika generací. Utvářel jejich názory, informoval o společenském dění a v každé epoše svého vývoje si udržel vysokou kvalitu jak obsahovou, tak formátovou. 3.1 Historie Týdeníku Květy Časopis Květy se může pyšnit více jak 170 letou historií. O udržení jména časopisu se v různých dobách pokoušelo několik vydavatelů, desítky šéfredaktorů a stovky redaktorů či dopisovatelů. Do Květů přispívali jak naši největší spisovatelé a básníci, tak i prostí lidé prostřednictvím svých rad, postřehů, či dopisů redakci. V této části práce se pokusím zmapovat historii časopisu a dokázat, že časopis Květy stál vždy v čele pomyslného pelotonu časopisů. Ať už z důvodů obsahové kvality, ideologické propagandy, nebo novátorskými řešeními Rok ledna 1834 začal královéhradecký podnikatel Jan Hostivít Pospíšil vydávat časopis Květy, s podtitulem Národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky. Navázal na časopis Jindy a nyní, který vycházel již od roku Šéfredaktorem se stal Josef Kajetán Tyl, kterému v té době bylo pouhých 25 let. Název Květy vznikl náhodou. Vymyslel ho přítel Pospíšila, František Palacký, při návštěvě redakce. Sledoval snažení mladých básníků a s úsměvem řekl: Aj, toť samé nové květy na štěpu naší literatury! 10 Obsahem tehdejších Květů byly vedle povídek, které si psal Tyl většinou sám, zprávy o veřejném životě, populární pojednání, oznámení nových českých knih a divadelních představeních, úvahy o českém jazyce, výňatky z cestopisů a mnoho básní. V roce 1836 obohatil Tyl Květy o další dvě rubriky. Denní kronika obsahovala krátké zprávy z denního života, a rubrika Připomínky na doby minulé byla jakousi malou encyklopedií. S rozvojem společenského života 10 PILÁT, J. Redaktorská činnost Josefa Kajetána Tyla, 1. vydání, Praha: Orbis, rok neuveden. 84 s

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání Bc. Veronika Pitnerová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Jan Páv Mediální plánování na trhu spotřebitelských půjček.

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá

Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá významem podnikového tisku jako jednoho z nástrojů vnitropodnikové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt. Bc. Zuzana Martínková

Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt. Bc. Zuzana Martínková Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt Bc. Zuzana Martínková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Diplomová práce na téma Prognóza vývoje českého

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Marketingová koncepce firmy ADAX-TOUR s.r.o. Alice Solfronková Bakalářská práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linda Ondrušková

Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linda Ondrušková Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Linda Ondrušková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se věnuje popisu a hodnocení marketingových komunikací Mezinárodního filmového

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

Monetizace obsahu na internetu studie

Monetizace obsahu na internetu studie Monetizace obsahu na internetu studie Zadavatel: SPIR Řešitel: Internet Info červen říjen 2014 1 Obsah Úvod... 3 Abstrakt... 4 Reklamní trh v ČR... 5 Vývoj mediálního trhu, postavení mediatypů... 5 Současný

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Reklamní kampaň pro vybranou

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu - 1 - Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu 1. Úvodem PhDr. Milan Šmíd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Na jaře roku 2004 byla

Více