Charles Pierre Baudelaire, Květy zla 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charles Pierre Baudelaire, Květy zla 1"

Transkript

1 Jan Kratochvíl, 5. A Charles Pierre Baudelaire, Květy zla 1 Úvod Květy Zla, ve francouzštině Les Fleurs du mal, je sbírka básní francouzského básníka Charlese Baudelaira. Jde o poměrně rozsáhlé dílo které vzbudilo v době vydání rozruch, mnoho básní se totiž týkalo v té době tabuizovaných témat. Nyní je ale považováno za jedno ze stěžejních děl světové moderní literatury. O autorovi Charles Pierre Baudelaire ( ) se narodil v Paříži. Jeho otec, Francois Baudelaire, byl přednostou úřadu vysokého shromáždění, byl amatérským umělcem a byl o 34 let starší než Baudelairova matka, Carolina Dufaysová. Zemřel, když bylo Charlesovi šest let. Carolna Dufaysová si velmi záhy vzala majora Jacquese Aupicka, se kterým Charles vycházel velmi špatně. Někteří odborníci usuzují, že právě tyto události zapříčinili vzpurnou povahu budoucího básníka. Mladý Baudelaire studuje nejprve lyonské gymnázium, poté přechází na studium práv na lyceu Louis le Blanc v Paříži, kam je převelen nyní již plukovník Jacques Aupick. Nejprve byl dobrým studentem, jeho chování bylo velmi vyspělé a vykazoval zájem o umění. Později ho učení přestává bavit, pro špatné chování je vyloučen a maturitu dodělá soukromě v roce V této době se zadlužuje, holduje alkoholu, utrácí mnoho peněz za oblečení a prostitutky. Pravděpodobně se nakazil syfilis nebo jinou pohlavně přenosnou nemocí. Ve snaze Charlese umravnit ho nevlastní otec posílá na plavbu do Indie, on se místo toho vylodí na Réunionu, avšak z plavby získá mnohé zážitky a zkušenosti. Po návratu do Paříže má již sepsáno několik básní později vydaných v Květech zla. Jeho literární tvorba je tehdy nesystematické, některé jeho básně a provokativní kritiky jsou mu vydavateli vraceny. Z vůle nevlastního otce je nad jeho majetkem je ustanoven opatrovník. Seznamuje se s významnými francouzskými umělci, jeho milenkou se stává divadelní statistka mulatka Jeanna Duvalová, s ní je ve styku s přestávkami většinu života, má však poměr i s jinými ženami. V roce 1845 vydává své první větší dílo Salon 1845, kritiku na stejnojmennou každoroční výstavu, o rok později podobnou Salon Tím se dostává do širšího povědomí, kritiky jsou trefné a mají vysokou úroveň. Z počátku aktivně se zapojuje do revolučních událostí 1848, vydává časopis Le Socialiste, který ale po dvou měsících zaniká. Politické dění ho záhy přestává zajímat. Poté hledá místo v různých redakcích ale nikde nevydrží dlouho. Publikuje studii O víně a hašiši, která se posléze objeví i jako část jeho díla Umělé ráje (1860). Začíná vytvářet jedny z prvních francouzských překladů děl Edgara Allana Poea, a této činnosti se věnuje prakticky po celý život. Střídavě se mu víceméně daří, střídavě žije ve velké bídě a vztah s Jeanne Duvalovou často doprovázejí rozpory. Umírá Jacques Aupick, po němž Baudelaire nezdědí žádný majetek, ale obnovuje své vztahy s matkou, ta je mu velkou oporou zvláště v pozdní fázi jeho života. 25. června 1857 vycházejí Květy zla a již 16. července je kniha zabavena. Úřady nakonec zakazují šest básní a Baudelairovi i nakladatelství je uložena pokuta. Brzy poté básník publikuje v literárních časopisech několik básní, které se později stanou součástí sbírky Malé básně v próze, další Poeovy překlady, různé eseje a kritiky. Od ministerstva školství dostává občasnou finanční podporu, ale jeho finanční situace je 1 Charles Baudelaire : svět prokletého básníka [online] [cit ]. Květy zla. Dostupné z WWW: <baudelaire.cz/>.

2 neutěšená a když upadá nakladatelství jeho přítele Augusta Poulet-Malassise, odjíždí do Belgie. Žije v Bruselu, ale zde jeho pracovní morálka vlivem neúspěchů upadá a básník žije v bídě. Podepisují se na něm stres, účinky dlouhodobého užívání opia a postupující nemoc. Z Belgie se vrací domů k matce, nestíhá ani splatit své dluhy a nemoc ho zachvacuje vážněji. Dostaví se ochrnutí, mozkové poruchy a ztráta řeči. Umírá roku 1867, je pochován na Montparnaském hřbitově. Nakladatel Michel Lévy odkupuje práva na všechny Baudelairova díla a vydává je v letech 1868 až Historický a kulturně společenský kontext: Devatenácté století bylo, hlavně za života Charlese Baudelaira, dobou nejistoty a velkých změn. Evropa je zničená napoleonskými válkami, a následně přerozdělená po vídeňském kongresu. Následuje doba konzervativních snah, avšak rozmach národních, liberálních a posléze i dělnických hnutí dá vznik červencové revoluci 1830 ve Francii a poté událostem roku 1848 až 1849, které otřesou celou Evropou. Vzniká Belgie a objevují se předzvěsti vzniku Itálie pod vedením Savojské dynastie a Německa v čele s pruskými Hohenzollerny. Válečné konflikty se přesouvají hlavně na východ a doprovází je slábnoucí vliv Osmanské říše, jak se ukazuje v Krymské válce a řeckém boji za nezávislost. Společenské změny po průmyslové revoluci dají vzniknout novému třídnímu rozdělení, feudální systém padá a moc přebírá podnikavá šlechta a měšťanstvo, tvořící základ finanční oligarchie. Na druhé straně pak vzniká velmi početná a často utlačovaná dělnická třída která poměrně záhy vytváří odbory a hnutí za účelem zlepšení životních podmínek. V umění se vše promítá. V první polovině 19. století dominuje romantismus, který vychází ze zklamaní z výsledku Velké francouzské revoluce. Ideály rovnosti, volnosti a bratrství jsou nejprve utopeny v krvi a poté nástup jiných privilegovaných vrstev. Romantismus umělcům poskytuje únik z reality do historie či exotických krajů. Romantismus střídá realismus, který usiluje o skutečné zobrazení světa, ale záhy se objevují i směry sloužící jako přechod k modernímu umění. Vznikají často jako odraz rozpolcené společnosti. Baudelairovo dílo je jakýmsi přechodem k dekadenci, symbolismu a modernímu umění všeobecně, protože jeho tvorba je originální a často se vymyká dosavadnímu chápání umění Květy zla Květy zla je sbírka básní Charlese Pierre Baudelaira, poprvé vydaná roku 1857 jeho přáteli Augustem Poulet-Malassisem a de Broisem. Obsahuje více jak 150 básní a je členěna do devíti hlavních částí, spolu s předmluvou a dalšími nezařazenými básněmi, které se objevují v pozdějších vydáních. Je považována za stěžejní dílo moderní francouzské poezie, ale ve své době byla ostře kritizována a vydávání některých básní bylo dokonce zakázáno (Lethe, Té, která je příliš veselá, Klenoty, Lesbos, Proměny upíra, Prokleté ženy). V básních se totiž mimo jiné objevují tehdy tabuizovaná témata jako sex, homosexualita, satanismus, smrt, rozklad a různé opěvování zla. I v době vydání sbírka dostala pozitivní ohlas ( Miluji Vaši drsnost s delikátnostmi mluvy, které jí dodávají hodnoty, jako damašské vykládání na jemné čepeli 4 ), velkého uznání se však dočkává až po autorově smrti s příchodem nové generace moderních umělců jako Verlaine, Mallarmé a další. Květy zla byly vydány ještě v roce 1861 a 1868 v rámci posmrtného vydání kompletního 2 Charles Baudelaire. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/charles_baudelaire>. 3 Charles Baudelaire : svět prokletého básníka [online] [cit ]. Květy zla. Dostupné z WWW: <baudelaire.cz/>. 4 Gustav Flaubert v dopise Baudelairovi 1857, C35i - legend by gasbag [online] [cit ]. Květy zla a Charles Baudelaire. Dostupné z WWW: <http://www.gasbag.wz.cz/tema/rocnik5/cislo21/21-04.htm>

3 autorova díla, doplněné o několik básní, ještě však bez šesti zakázaných. Ty vycházejí v roce 1866 v Belgii pod názvem Les Épaves (Trosky), ve Francii je možno je vydávat až po roce Velké množství básní je psáno formou italského sonetu, s typickými prvky jako výrazná změna nálady v posledních trojverších počínajíc voltou, obkročný rým, alexandrijský či výrazný daktylský verš a to ve francouzském originále i českém překladu. Tomu napomáhá i fakt, že v obou jazycích jsou vytvářeny sylabotonické verše. V ostatních básních je pak častý obkročný a střídavý rým, jambický verš, který, ač pro češtinu obtížnější, se podařilo v českých překladech také úspěšně vytvořit. Několik delších básní (Harmonie večera, Balkon) využívá refrénu či jiných periodických básnických figur. Básně jsou dosti obrazné. ( ) Pláč krášlí tvář, když žal ji zmáhá, tak jako zprahlou louku vláha ( ) Častá je personifikace, která je někdy ústředním motivem celé básně. Některé jsou alegorické, k rozluštění významu mnohých básní hlavně z části Spleen a ideál je potřeba znalost antických mýtů. Básně jsou lyrické, občas lyrickoepické. Příznačné je navození smyslového vjemu. Básník často připomíná vůni vlasů či pach potu, hojně užívá slov jako parfém nebo kadidelnice a vytváří představu pomocí světelných dojmů. Sbírka začíná věnováním příteli Théophilu Gautierovi a veršovanou předmluvou, ve které autor identifikuje nudu jako svého největšího nepřítele. První částí je Spleen a ideál, řadí se do ní celkem 97 básní. Tématicky se básně této části dají rozdělit do kategorií naznačených v názvu části. Básně o splínu jsou melancholické a vyjadřují jakousi rezignaci, lhostejnost k životu, nenaplněné cíle, nezvratnost osudu, strach z blížící se smrti, příchod zimy a odpor k ženám, náboženství či nudě. Básně o ideálu jsou jistým protipólem, obvykle vyjadřují obdiv kráse, svobodě a volnosti tvorby. Ideálem bývají i ženy, někdy konkrétní, někdy v podobě múzy. Mezi dekadentní ideály patří hledání krásy v na první pohled odpudivých věcech a úvahy nad pomíjivostí krásy. V některých dílech je možno nalézt syntézu splínu a ideálu. Hlavní úryvek z díla Spleen Rozzloben na život, zlý Leden s hůr se mračí a proudem vylévá svou urnu jako led, chlad chrle na hřbitov se zsinalými spáči a novou úmrtnost pak na předměstský svět. Můj kocour hledá kout a ke kamnům se tlačí, zvedaje prašivý, až na kost ztuhlý hřbet; básníkův starý duch okapem bloudí v pláči, jak zimomřivý stín se tiše plíží vpřed. V daleku skuhrá zvon, poleno plné sazí nastydlé pendlovky fistulkou doprovází, a v kartách, vyrudlých a špínou páchnoucích, po tetě s hydropsem, jež odkázala mi je, srdcový kluk jak květ s pikovou dámou nyje a vypráví si s ní o mrtvých láskách svých.

4 Klenoty (úryvek) Má drahá, chtějíc mi v mých chutích vyhovět, jen v zvučných klenotech si lehla, nahá, líně, a tato skvělá zbroj jí dala pyšný vzhled, jejž za svých šťastných dnů má maurská otrokyně. Když se ten kamenný a zlatý třpytný svět svůj cinkot posměšný jme vrhat v tanci zticha, jsem nad tím zvučením u vytržení hned, a já mám k smrti rád, v čem zvuk se v světlo míchá. I dávala se tak mnou ležíc milovat a shůry divanu se usmívala stále k mé lásce hluboké, jak jest jen moře snad, jež se k ní vzpínala tak jako ke své skále. Své oči hroužíc v mé jak tygr krocený, střídala polohy s mdlou tváří každou chvíli, a cudnost s chlípností ty její proměny vždy novým půvabem a kouzlem obdařily. Další část, Pařížské obrazy, obsahuje 19 básní které nějakým způsobem vykreslují život v Paříži. Navozují dojem myšlenek, které se Baudelairovi honí hlavou, když prochází město a předměstí a uvažuje nad tím, co vidí, a nad svým životem zde. Je možno vycítit i známou původně středověkou alegorii tance se smrtí danse macabre. Ať je postavení a život různých obyvatel Paříže jakýkoliv, v tanci se smrtí jsou si všichni rovni. Část Víno obsahuje pět básní, oslavující víno a opilecký stav jakožto inspiraci, posílení a jistou volnost, ale i zhoubný účinek alkoholu v kombinaci s pokřivenou lidskou duší v básni Víno vrahovo: Má žena leží mrtva, díky! Jsem volný, mohu popíjet. Když jsem se vracel bez sou zpět, mučila mě vždy svými křiky. Jsem znova šťasten jako král; vzduch hůr je čistý, nebe jasné... - To rovněž bylo léto krásné, když jsem k ní první láskou vzplál! Oddíl Květy zla obsahuje 13 provokativních básní, které prohlubují myšlenku hledání krásy ve zlu a v ohavnosti. Působivý je například popis obrazu ženy s useknutou hlavou či představa milování se s upírkou. Objevuje se ale i téma obhajoby ženské homosexuality a v zásadě negativní postoj k násilí na ženách. Součástí oddílu je i báseň Epigraf k odsouzené knize, která negativně reaguje na úřední zákazy vztahující se ke sbírce. Blok vzpoura obsahuje tři rouhačské básně oslavující Satana, v souladu s básníkovými úvahami o zlu jako zdroji pokušení. Jeden z hlavních důvodů pochyb ve správnost uctívání boha a víry v jeho laskavost a dobrotu je pak právě údiv nad existencí velkého množství zla na světě. Část smrt se skládá ze šesti básní. Ty v protikladu ke vzpouře smrt vidí i jako konec života pozemského a vstup do života dalšího, či se nejedná vůbec o smrt lidskou, ale o metaforu, jako v

5 meditativním sonetu Konec dne, nebo jde o probuzení ze sna. Část Galanterie se skládá z šesti básní opěvující lásku k ženě a krásu ženského těla, v básni Šereda pak příznačně pro květy zla básník nachází kouzlo a žár ženy starší. Tyto se objevují právě až s vydáním Les Épaves, V Epigrafech obdivuje tři obrazy od Delacroixe, Maneta a Daumiera. Rozmanité básně jsou ctyři básně ve kterých se zdá mimo jiné být naznačeno téma různých životních údělů. Druhá část básně Hlas se nápadně podobá Villonově Baladě ze soutěže v Blois A od té chvíle též, jak prorokové staří, to poušť a moře mám tak nevýslovně rád, v zármutku mívám smích a v radosti pláč v tváři a v nejtrpčejším z vín jsem s to chuť nalézat, skutečnost pokládám přečasto za šálení, a k nebi vzhlížeje, slep padám do děr lstných! Hlas však mě těší řka: "Ó, chraň si svoje snění, sny bláznů hezčí jsou snů lidí rozumných!" Buffonerie je část obsahující 4 básně, tři jsou žertovné až výsměšné a čtvrtá, epilog, je jakýmsi nedodělaným náčrtkem poděkování či obdivu k městu, nejspíše k Paříži, ve které básník žil a která ho inspirovala. Vždyť já jsem čistou tresť přec dobyl z každé věci, tys bláto dala mi, já v zlato změnil je. Mezi české překladatele Květů zla se řadí Svatopluk Kadlec, Vítězslav Nezval, Jaroslav Vrchlický, Vladimír Mikeš, Gustav Francl, Karel Čapek a další. Charakteristika hlavního úryvku Báseň Spleen je psaná formou sonetu, objevuje se zde typická melancholie ve formě deprese ze zima zimu doprovázející smrti. Klenoty je jedna ze zakázaných básní. Je neskrývaně eroticky laděná. Je zřejmé, že jde o obdiv ke konkrétní ženě, míšence Jeanne Duvalové. Patrný je pokus navození světelných, barevných a zvukových vjemů. Obě básně jsou psány daktylojambickým dvanácti a třinácti slabičným veršem, jamb je vytvořen užitím jednoslabičného slova na počátku verše. Rým je střídavý. Neumělecký text splín [angl<řec], spleen hovorové ozn. patické, depresivně zabarvené nálady, projevující se pocity nostalgie, lítostivosti, sklíčenosti a omrzelosti. 5 Charakteristika neuměleckého textu Funkční styl je odborný, styl naučný, útvarem je slovníkové heslo. Účelem textu je čtenáře seznámit s definicí slova, případně nabídnout slova s podobným významem. Vyskytují se v něm typické slovníkové zkratky a značky, jejichž význam lze nalézt v legendě slovníku. Porovnání úryvku a neuměleckého textu Čtenář nemusí nutně znát přesnou definici slova splín, intuitivně však jeho podstatu vycítí z nálady básně. Ve slovníku definici nalezne, ale, protože splín jako takový je záležitostí emocionální, 5 ŘÍMAN, Josef, et al. Malá československá encyklopedie : V. svazek Pom-S. Vydání 1. Praha : ACADEMIA, s.

6 nemusí pochopit plný význam. Slovník je na rozdíl od básně, pro kterou je navození citového vjemu typické, dílo racionální povahy. Zdroje: Supervert 32C Inc. FleursduMal [online] [cit ]. Charles Baudelaire's Fleurs du Mal. Dostupné z WWW: <fleursdumal.org>. Charles Baudelaire : svět prokletého básníka [online] [cit ]. Květy zla. Dostupné z WWW: <baudelaire.cz/>. Charles Baudelaire. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/charles_baudelaire>. C35i - legend by gasbag [online] [cit ]. Květy zla a Charles Baudelaire. Dostupné z WWW: <http://www.gasbag.wz.cz/tema/rocnik5/cislo21/21-04.htm>. ŘÍMAN, Josef, et al. Malá československá encyklopedie : V. svazek Pom-S. Vydání 1. Praha : ACADEMIA, s.

Charles Pierre Baudelaire, prokletí básníci

Charles Pierre Baudelaire, prokletí básníci Charles Pierre Baudelaire, prokletí básníci Sen je dobrodružná výprava, na kterou se vydáváme každého večera Charles Pierre Baudelaire [šárlbodlér] (9. dubna 1821 Paříž 31. srpna 1867 Paříž) byl francouzský

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Máchovský rodokmen české poezie

Máchovský rodokmen české poezie Máchovský rodokmen české poezie (studijní materiály k předmětu) Božena Plánská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Obsah Sylabus

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Tereza Strupková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Tereza Strupková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Tereza Strupková Texty českých rockových skupin a možnosti jejich využití v hodinách českého jazyka

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ.

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. Vedoucí práce: Mgr. Veronika Véberová, Ph. D. Autor

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Andrea ŽÁČKOVÁ Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Konstrukt feminity v ženských časopisech v období mezi lety 1860-1940 Andrea Žáčková

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ITÁLIE OČIMA ČESKÝCH AUTORŮ: ČAPKOVY ITALSKÉ LISTY (1923), KALISTŮV ITASLKÝ SKICÁŘ (1928) A WERICHOVY

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Únor 2005. Literární internetový časopis Promlky http://promlky.unas.cz/

Únor 2005. Literární internetový časopis Promlky http://promlky.unas.cz/ Literární internetový časopis Promlky http://promlky.unas.cz/ Únor 2005 Pomalu se stmívá, a to ještě není ani půl šesté večer. Po jarním počasí, které mou teplomilnou dušičku na začátku zimy nesmírně těšilo,

Více

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014 24 25 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

zkusit něco udělat Josef Hanzlík

zkusit něco udělat Josef Hanzlík osud ironie jonáše hájka str. 6 kubíčkova re-akce str. 7 130 let od narození a. a. milna str. 10 ctiborův raketovej úder str. 10 o neoliberálním monstru str. 11 petr motýl o polské poezii u nás str. 13

Více

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Anna Zádrapová Mathesiovy parafráze čínské klasické poezie jsou nedílnou součástí české literatury a kultury: vytvořily u nás tradici přístupu k čínské

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH!

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 26. 11. 9. 12. 2012 23 Vaše knihkupectví KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Vaše internetové knihkupectví Listopadové interaktivní

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

Česká literatura po roce 1945

Česká literatura po roce 1945 Česká literatura po roce 1945 A) LITERATURA V LETECH 1945-1968 Charakteristika období aneb Co následovalo po únoru roku 1948 Již v úvodu je třeba připomenout, že z hlediska literárního není pro naše písemnictví

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více