5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7"

Transkript

1 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité... habr obecný - lískovité... olše lepkavá - bøízovité... - bøízovité... topol èerný - vrbovité... Nápovìda: buk lesní, dub letní,, olše lepkavá, habr obecný, topol èerný 5.2 Utvoø správné dvojice. Spoj, co se k sobì hodí. líska obecná dub letní vrba jíva habr obecný nerozkvetlá kvìtenství - koèièky strom s bílou borkou plody - oøíšky s tøílaloènými zel. listeny strom z èeledi bukovitých keø s jedlými plody - oøíšky

2 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 2/7 5.3 Napiš k jednotlivým kresbám listù správný název stromu. topol osika dub zimní habr obecný, buk lesní líska obecná olše lepkavá.. vrba jíva Nápovìda:, líska obecná, habr obecný, olše lepkavá, vrba jíva, buk lesní, dub zimní, topol osika. 5.4 Napiš název listnatého stromu, který se vyznaèuje štíhlou, sloupovitou korunou a èasto se vysazuje do stromoøadí podél cest nebo vodních nádrží. topol èerný Bøíza bìlokorá je jednodomá rostlina. Víš, jaké typy rostlin u ní najdeme. Zakroužkuj správnou odpovìï: a) rostliny s oboupohlavnými kvìty b) rostliny s jen samèími kvìty, nebo s jen samièími kvìty c) rostliny se samèími i samièími kvìty na jedné rostlinì 5.6 Napiš název listnatého stromu, jehož kvìty jsou uspoøádány do kvìtenství - jehnìd. Tyto jehnìdy jsou pøed rozkvìtem plstnaté, hedvábnì støíbøité a známe je pod názvem "koèièky". vrba jíva...

3 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 3/7 5.7 Napiš k jednotlivým vìtvièkám stromù správné oznaèení jejich kvìtenství. samièí jehnìda samièí jehnìda samèí jehnìda samèí jehnìda samièí jehnìda samèí jehnìda Nápovìda: samièí jehnìda, samèí jehnìda 5.8 Prohlédni si kresby stromù a vzpomeò si, jak nazýváme lesy, kde rostou pouze zobrazené stromy. Doplò do políèek správnì všechna písmena a sestav názvy tìchto dvou typù lesù D O U B R A V Y H A B Ø I N Y 2.

4 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 4/7 5.9 Prohlédni si kresby stromù a doplò k nim správné údaje. líska obecná název:... èeleï:... lístkovité nahé kvìty:... jehnìda kvìtenství:... oøíšek plod:... název:... èeleï:... bøízovité redukované okvìtí kvìty:... jehnìda kvìtenství:... nažka plod:... Nápovìda: nahé, redukované okvìtí, oøíšek, tobolka, nažka, klas, hrozen, jehnìda Utvoø správné dvojice. Spoj, co se k sobì hodí. vrby mají jehnìdy vrby - kvìty jsou opylovány topoly mají jehnìdy topoly - kvìty jsou opylovány hmyzem pøevislé vìtrem vzpøímené 5.11 Z následujících kombinací písmen sestav názvy stromù. PLOTO T O P O L ZABÍØ B Ø Í Z A LEŠO O L Š E KASÍL L Í S K A ŠONAVTNÍKAK K A Š T A N O V N Í K

5 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 5/ Napiš k jednotlivým plodùm správné názvy stromù, na kterých vyrostly. Názvy stromù, které mají jedlé plody, podtrhni èervenì. kaštanovník jedlý topol èerný dub letní buk lesní... olše lepkavá habr obecný líska obecná Nápovìda: topol èerný,, buk lesní, dub letní, líska obecná, olše lepkavá, kaštanovník jedlý, habr obecný Pozornì si prohlédni fotografii zdøevnatìlých šištic olše lepkavé. Její plody zùstávají pøes zimu v šišticích a vypadávají až na jaøe pøíštího roku. Víš, jak nazýváme plod olše lepkavé? nažka Napiš názvy alespoò 2 stromù, které patøí do èeledi bukovitých. buk lesní, dub letní, dub zimní, kaštanovník jedlý

6 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 6/ Napiš název stromu, jehož plody nazýváme bukvice: buk lesní Pozornì si pøeèti charakteristiky následujících rostlin a napiš jejich správné názvy. Tento strom z èeledi bukovitých pochází ze Støedomoøí. U nás bývá èasto vysazován v parcích. Je to opadavý až 30 m vysoký strom. Kmen mùže mít v prùmìru až dva metry. Jedlé plody nazýváme kaštany.... kaštanovník jedlý Tento strom z èeledi bukovitých u nás roste v souvislých porostech. Je to mohutný, opadavý strom s rozložitou korunou nepravidelného tvaru. Laloènaté listy mají pouze krátké øapíky. Samèí kvìty mají tvar pøevislé jehnìdy. Samièí kvìty vyrùstají v miskovité èíšce. Plody nazýváme žaludy.... dub letní Tento strom z èeledi bøízovitých roste hojnì ve vlhkých lesích a podél vodních tokù. Je to až 25 m vysoký, opadavý strom s pøímým, daleko do koruny pronikajícím kmenem a tenkými vìtvemi. Èasto mívá více kmenù. Samièí kvìtenství má podobu malé èervenohnìdé stopkaté jehnìdy, která dozráváním døevnatí a vytváøí typickou šištici.... olše lepkavá Tento strom z èeledi vrbovitých roste ve svìtlých vlhèích lesích. Je to až 30 m vysoký strom se širokou, øídkou korunou. Opadavé, støídavé listy s dlouhými øapíky mají okrouhlý tvar. Jeho listy se i ve slabém vánku tøepotají, z èehož vzniklo rèení "tøese se jako...". Samièí i samèí jehnìdy jsou stejnì dlouhé a pøevislé.... topol osika Tento strom z èeledi lískovitých u nás roste ve smíšených lesích a hájích, zvláštì v nižších polohách. Èasto bývá vysazován do støíhaných živých plotù. Je to až 25 m vysoký strom s kulovitou korunou. Kvete v dubnu až kvìtnu souèasnì s rašícími listy. Plodem jsou oøíšky s tøílaloènými zelenými listeny, vytváøejí nápadná plodenství.... habr obecný Nápovìda:, topol osika, líska obecná, buk lesní, habr obecný, kaštanovník jedlý, dub letní, olše lepkavá, vrba jíva, topol èerný

7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 7/ Doplò do políèek správnì všechna písmena a dozvíš se název jednoho druhu listnatého lesa. rozšíøené kvìtní lùžko u bukovitých... plod bøízy Tajenka:... buèina

6. Ostatní dvoudìložné stromy 1/5

6. Ostatní dvoudìložné stromy 1/5 6. Ostatní dvoudìložné stromy 1/5 6.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. (olivovníkovité) (jilmovité) (oøešákovité) javor mléè (javorovité)

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice 5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice Celková délka trasy: 8,2 Poèet stromù: 8 Cholupice Vycházku zaèínáme v Cholupicích na jižním okraji Prahy. Na zastávku MHD Cholupice nás

Více

Jak na ekologickou školní zahradu

Jak na ekologickou školní zahradu Nadaèní fond Zelený poklad Jak na ekologickou školní zahradu - praktický manuál pro školy - 1. Atrium 2. Stromový hrad 3. Stromy a keøe 4. Bentonitové jezírko 5. Kvìtinové terasy 6. Kvìtinová louka 7.

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2012

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2012 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2012 Milé děti, po dvou letech jsme pro vás a rodiče opět připravili podzimní přednášku světoznámého rybáře Jakuba Vágnera o rybách a jeho dobrodružstvích. Tentokrát

Více

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady 154 Neznámá tvář Prahy 9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky V předchozích odstavcích jsme se zabývali přirozenou vegetací města, která se na jeho malé části zachovala téměř zázrakem po staletích

Více

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) zahrnuje přibližně 350 000 druhů rostlin řazených do 450 čeledí. Této druhové rozmanitosti dosáhly krytosemenné rostliny, jak je zřejmo

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy Nepùvodní druhy Èeského Švýcarska Úvod V Èeském Švýcarsku lze spatøit kamzíky pùvodem z Alp Kde se vzaly v Èeském Švýcarsku nepùvodní druhy? Národní park

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

Zámecký park Neplachovice

Zámecký park Neplachovice Zámecký park Neplachovice popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý. Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná,

Více

Připravte se, začínáme. Na další stránce už na Vás čekám.

Připravte se, začínáme. Na další stránce už na Vás čekám. Ahoj milé děti, Bylo jednou jedno království plné knih. Žily v něm hodné paní knihovnice. Často za nimi přicházeli kluci a holky z celého okolí. Spolu si hráli, četli a povídali si. Když tu jednoho dne

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zakázané èinnosti v lese. Lesnická typologie v ochrane prírody. EVL Ostravice

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zakázané èinnosti v lese. Lesnická typologie v ochrane prírody. EVL Ostravice ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Ostravice Zakázané èinnosti v lese Lesnická typologie v ochrane prírody Paleontologick é poklady z Bystrice 2/2013 Vážení a milí ètenáøi, budou to

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Palkovick é hurky Prírodní základy lesnické typologie Piskor pruhovaný Pevninský ledovec v Moravskoslezsk ém kraji 2/2012 Vážení a milí ètenáøi, protože

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014 2015 ZADÁNÍ VSTUPNÍCH ÚKOLŮ kategorie C a D Marcela Zajíčková, Stanislav Urban,

Více

PŘÍRODOPIS. Pracovní listy

PŘÍRODOPIS. Pracovní listy PŘÍRODOPIS 6 ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah: učivo str Neživá příroda Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé 1-2 Vznik Země a její

Více

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá V tomto sylabu je skupina semenné použita skutečně jako skupina, nikoliv jako taxon. V

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov

Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov Obsah: Obsah:...1 1.Obecné zdůvodnění...2 2.Námět a popis projektu...2 3.Motivace...2 4.Termín projektu...2 5.Scénář projektu, materiální

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech

Více

Systematická botanika

Systematická botanika Systematická botanika Vývoj systematické botaniky Systematická nebo též soustavná botanika se zabývá popisem rostli, které na základě určitých představ řadí do umělých nebo přirozených skupin. Nutnost

Více

Rohozenský. zpravodaj 3/2010

Rohozenský. zpravodaj 3/2010 Rohozenský zpravodaj 3/2010 Vydává OÚ Rohozná u Polièky Povoleno MK pod è. E18033 http: www.rohozna.cz Vyšlo v øíjnu 2010 Obecní slavnost V sobotu 25. záøí 2010 jsme slavnostnì otevøeli Obecní dùm, který

Více

Praha...19.-20.5.2007, Praha 5 - Prokopské údolí, 01/87 ZO ČSOP Strom, Pavel Národa

Praha...19.-20.5.2007, Praha 5 - Prokopské údolí, 01/87 ZO ČSOP Strom, Pavel Národa Zelená stezka Zlatý list Zelená stezka - Zlatý list je největší tuzemská soutěž dětských kolektivů (oddílů, tříd, skupin,...) nejen ve znalostech živé a neživé přírody, ale i o vztazích v ní panujících.

Více

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 48 89 107 2008

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

PLATAN (PLATANUS L.) Počet druhů a původ: asi 10, převáţně

PLATAN (PLATANUS L.) Počet druhů a původ: asi 10, převáţně PLATAN (PLATANUS L.) Platany jsou krásné, mohutné, rozloţité a hluboko kořenící stromy s opadavými, střídavě postaveným, dlanitě laločnatými listy, které připomínají listy některých javorů. Jsou nápadné

Více

Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč

Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč Základní škola Blovice Mgr. Petra Bardounová Mgr. Miroslava Březinová Mgr. Hana Menclová Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč z rozpočtu Základní

Více

V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva V dy pøipraven! Programy schùzek úèastníkù rádcovkých zkoušek 3. brnìnského okrsku Rozrazil 2003 Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka

Více