Èíslo 10/XI øíjen 2004 Proti dobrovolnému daru. Kvìty pro Marii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èíslo 10/XI øíjen 2004 Proti dobrovolnému daru. Kvìty pro Marii"

Transkript

1 Èíslo 10/XI øíjen 2004 Proti dobrovolnému daru Kvìty pro Marii Terezie z Lisieux jednou øekla své sestøe Jenovéfì: Než zemøu musím ještì nìco vykonat. Vždycky jsem snila o tom, že v básni vyjádøím všechno, co si myslím o Pannì Marii. Kázání, která jsem o ní až dosud slyšela, mì èasto sklièovala. Pøisuzovaly se jí tak nebeské ctnosti, že se od nás nenávratnì vzdalovala. Jak ráda bych byla knìzem, abych kázala o Matce Boží. Pøedstavila bych ji jako,napodobitelný vzor. Víme, že je královna nebe i zemì, ale já bych øekla lidem: Je víc matkou než královnou! Maria je skuteèným vzorem pro všechny køes any, kteøí mají žít celý svùj obyèejný, každodenní život v lásce k Bohu a bližnímu: Tvùj život, Královno vyvolených, nezkrášlují žádná uchvácení, zázraky èi vytržení Kardinál Joachim Meisner v této souvislosti dodává: Uctívání Marie není pro nás køes any otázkou vkusu soukromé zbožnosti, ale existenèní otázkou pro naší církev. Nauka o Marii je mostem od uèení o Ježíši Kristu k uèení o církvi. Pokud nevím, kdo je Maria, pak ani nevím, kdo je Kristus a co je to církev. Zeptejte se, øíká dále kardinál, osob nejrùznìjšího pùvodu a vìku, o kom hovoøí s nejvyšší úctou a vdìèností. Je jím skoro vždycky jejich vlastní matka. Pokud ještì máme maminku, ani si to neuvìdomujeme. Když jsem svoji matku ztratil, byl jsem tak smutný, že jsem byl vlastnì sám sebou zdìšen, dodává dále Meisner. V této pro mne tìžké hodinì mi napsal jeden faráø: Pane kardinále, nestyïte se, že tak truchlíte pro svou matku. Matka je místem, na kterém nám Bùh daroval duši. Proto pro nás je a zùstane tak dùležitá po celý život. Mnohé ženy vùbec nevìdí, pokraèuje kardinál, co ztrácejí odmítnutím mateøství. Maria byla matka. Øíkají: byla to hodná, tichá, ale neaktivní žena. Ptám se: která žena musí být aktivnìjší a kreativnìjší než matka? Maria nás vede ruku v ruce k opravdové svobodì. Nikdo nikdy nebyl obdarován tak jako Maria. Žena z Nazaretu dary pokornì pøijímá. Ví, komu uvìøila, a proto v Magnificat nechválí sebe samu, ale velikost Boží. Svobodný není ten, kdo se osvobodil od svých vykoøis ovatelù, nýbrž ten, kdo se osvobodil od svého egoismu. To se mùžeme a máme uèit od Marie. Papež Jan Pavel II. nazývá Marii pamì církve, protože v evangeliu se vícekrát opakuje, že Maria všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom (srov. L 2, 19). Žijeme-li poctivý život víry, pøirozenì nám vyvstanou otázky. Pøijdou tìžkosti, nebudeme chápat. Nìkteré pravdy budou pro nás možná tìžce pøijatelné. V takové situaci neházejme flintu do žita. Nenechme se strhnout ukvapeností a nezavrhnìme to, co je nám zatím zahalené. Vyèkejme a uložme naše otazníky a nejasnosti víry ve svém srdci jako Maria, píše v jedné publikaci P. Halík. Neprozkoumané pravdy víry tam zrají, vedou svùj život a živí se našimi zkušenostmi. Rostou jak plod, který matka chová pod srdcem. Víra je podle Pascala vìcí srdce. Není to citová záležitost, ale záležitost lidské hloubky, pokraèuje Halík. Lidské srdce je podle bible hlubinou bez dna, protože sahá až k srdci Božímu. Je místem, završuje své rozjímání výše zmínìný knìz, kde rozum, pøestože je vzácným darem Božím zùstává stát. V tichosti, skrytosti a nejvšednìjších chvílích se rodí tajemný vztah mezi mnou a Bohem. K tomu mne s elegancí a taktem vede Maria. Jo Croissant dodává: Maria nás miluje, zná a chce, abychom se stali tím, èím jsme v Božím srdci. Proto nás pøivádí ke Kristovu Srdci. Maria nosila Ježíše pod srdcem, tam byl formován. I my se tam máme vracet a nechat se promìòovat, aby v nás rostl Kristus. Kde Maria vidí jen malost, tam Bùh vidí jen pokoru, pøedkládá P. Cantalamessa. Luther ji oslavil chválami: Aèkoli Maria pøijala do svého nitra velké Boží dílo, mìla a zachovala si o sobì takové mínìní, že se nevyvyšovala ani nad nejmenšího èlovìka na zemi Zde musí být oslavován divukrásnì èistý duch Mariin, nebo pøes velikou úctu, která je jí vzdávána, nenechává se uvést v pokušení a zùstává na dobré cestì. Maria se sklonila pøed Bohem do své nicotnosti a setrvala v ní po celý život, bez ohledu na bouøe, které se nad ní pøehnaly. Je to zøejmé i z jejího chování k Synovi. Vždy stojí tiše opodál, nežádá nic pro sebe. Ani o místo vpøedu, aby ho slyšela, když mluvil k zástupùm. Pøestože byla matkou Boží, uvádí dále Cantalamessa, nestøežila žárlivì svou blízkost Bohu a neprosazovala na ni svùj nárok. Vzdala se sebe samé, pøijala postavení služebnice, stala se podobnou všem ženám Maria je veliká nikoli sama sebou, ale tím, co v ní dokonal Bùh. Je prostou, jednoduchou dívkou. Ustupuje do pozadí, protože dává pøednost Kristu. Její nenápadnost a prostota, nejsou nebetyènými ctnostmi, pro nás nedostižnými. Svým skrytým životem je pro nás pøitažlivá a v tom ji mùžeme následovat. P. Jan Mazur

2

3 2 Nìkteré z nás možná pøekvapila, nìkteøí naopak pøijali s povdìkem novou iniciativu O. Františka - do konce školního roku, každý poslední pátek v mìsíci vìnovat necelou hodinu modlitbì za dìti, mládež, studenty, uèitele, vychovatele, katechety pøed Svátostným Ježíšem. V tuto chvíli máme odložit svoje denní starosti, problémy a své myšlenky obrátit na ty, o kterých øíkáme, že jsou naší budoucností, budoucností národa a na ty, kteøí mají formovat jejich postoje, charaktery a morální vlastnosti. O tom, že toho je zapotøebí víc než dost nám ukazují události posledních mìsícù, kdy se setkáváme stále èastìji s èím dál vìtší brutalitou a bezcitností mládeže a nezletilých dìtí. A tak jsem v nadpisu toho zamyšlení parafrázoval èeského klasika: Co s tím? Nejsem kompetentní ani odbornì zpùsobilý pronášet fundované soudy ani pøedepisovat recepty k ozdravìní ducha našich dìtí a mládeže (mimochodem stále se do nich nalévá pravda, že vlastnì duch, duše to je nesmyslný výmysl církve a pánbièkáøù), je to spíše opravdu jenom osobní zamyšlení, porovnání faktù s tím, jak se k tomu staví ti, kterým jsme dali mandát vést naši spoleènost, dbát o její dobro, vytváøet smìrovky a mantinely (rozumìj zákony), o které bychom se mohli všichni opøít, které by nebyly v rozporu se svìdomím nikoho. Zatím marnì èekám, že nìkdo z nich ze zeptá, co dìlat, aby se tyto hrùzné èiny neopakovaly, jak tìmto skutkùm pøedejít, ale donekoneèna se diskutuje o snížení vìkové hranice pro trestní odpovìdnost mladistvých. A opìt stará písnièka: vždy i v Rakousku a tam a onde je vìková hranice nižší než u nás (dokonce to je 12 let). Jako bychom se museli donekoneèna opièit po jiných státech a nemìli svùj vlastní názor a vlastní hlavu. A radìji se volí jako léèebný prostøedek represe (nìjaké dìtské domovy, ovšem za vìzeòskou zdí a s pøísnou ostrahou - tady bych se ztotožnil s jedním politikem, který s takovýmto øešením nesouhlasí, protože dospìlí musí být nejdøíve odsouzení, aby pak sedìli ve vìzení, tady však by tyto dìti pravomocnì odsouzeny nebyly a byly by prakticky ve vìzení), tedy volí se represe, než aby se øeklo, že tento stav je dùsledek výchovných metod typu vše je dovoleno, zachovej si svou image, buï svùj Stále se mluví o týrání dìtí (což sice existuje a je to další problém), ale mnohdy toto týrání spoèívá v tom, že dítì dostane výchovný pohlavek èi rodiè pouze Co s tím? zvýší hlas a dítì už volá na linku bezpeèí a v podstatì udává svoje rodièe. Ona stará úsloví typu ohýbaj mòa mamko nebo škoda každé rány, která padne vedle apod. stejnì jako mnoho dalších lidových moudrostí vyjadøují zkušenosti staletí a praxi mnoha milujících rodièù, podtrhují - milujících - tj. tìch rodièù, kteøí si dokázali vždy najít na svoje dìti èas (a mnohdy jich mìli požehnanì), dokázali je pohladit, uèit se s nimi, promluvit si s nimi a každá rána byla kompenzována tím, že dìti vìdìly, proè dostaly nìjaký ten lepanec. Jako bych teï slyšel zastánce demokracie, cože si to dovoluji psát, kde se podìla práva dítìte. Ale trochu jsem odboèil. Zkrátka je tìžko mnohým lidem pøiznat, že jdeme smìrem, kam nechceme a že nám chybí tøeba výuka náboženství èi etiky ve školách (což mìly být povinnì volitelné pøedmìty). Ve své dobì se o tom hodnì mluvilo, nyní už ani o tom pes neštìkne. Naopak je snaha rušit i to dobré, co ještì zùstalo, o tom my, tøineètí, víme své. V poslední dobì v Americe mnoho mladých lidi slibuje a dodržuje pøedmanželskou èistotu. Je to velice sympatické (je zde vidìt, že ne všechno z Ameriky je zlé) a k tomuto trendu se pøidaly již tisíce mladých chlapcù a dìvèat. Ovšem je jasné, že v tak velkém množství ne každý toto dokáže vydržet a slib poruší. Ovšem pro naše média to je dùkaz, že celé toto hnutí je nesmysl a je to na úkor zdravého rozumu. Já naopak v tom vidím urèitou nadìji. Znova se zde stvrzuje pravda a zkušenost, že když už to nìkdy vypadá beznadìjnì (se spoleèností, s církví apod.), Bùh si najde cestu (tu nakonec nemusí hledat) a také si povolá lidi, kteøí si uši nezacpou a uposlechnou jeho hlasu. Jistì všichni na svoje dìti a mládež v každodenních modlitbách pamatujeme, ale je dobøe a jsem moc rád, že O. František, který je nakonec za nì také pøed Bohem odpovìdný, jakožto za své farníky, inicioval tyto svaté hodiny pøed Nejsvìtìjší Svátostí v poslední pátky každého mìsíce a doufám, že se k této výzvì modliteb za mladé a jejich vychovatele pøipojí co nejvíce farníkù, vždy situace je opravdu vážná. Moje maminka, když jsem jako dítì zlobil, øíkávala: skonèí Komenský a zaène Frištenský. Nìco na tom je a jsem pøesvìdèen, že takový pøístup by prospìl nám všem, farnosti, mìstu i celému národu. Stanislav Janczyk Ptali se významného vìdce židovského pùvodu, proè konvertoval k pravoslaví. Energicky odpovìdìl: - Z pøesvìdèení! - Z pøesvìdèení? - kroutili hlavou pochybovaèi. - Samozøejmì. Byl jsem naprosto jistì pøe-svìdèen, že je výhodnìjší být profesorem v SanktPetìrburgu než melamedem (uèite-lem) v naší vsi. Magistr Karpeta se rozhodl, že pøestoupí ke katolíkùm, a teï má trému ze køtu. Radí se s køes anským kolegou v úøadì: - Co si mám obléct? V èem chodíte ke køtu? - My? Nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky. MUDr. Salzmann, øeditel psychiatrické léèebny, sedí s pøítelem v zahradì a upozoròuje ho na nìkteré pacienty. - Ten, co tak apaticky hrabe listí, se zamiloval do Rózy Tannenbaumové. Odmítla ho a on propadl chronické letargii. V tu chvíli proletìl kolem rozzuøený blázen stíhaný dvìma dozorci. - A kdo je tohle? - To je ten, co se s ní oženil! Znana jest replika œw. Teresy z Avila, jak¹ da³a pewnemu cz³owiekowi, który zasta³ j¹ zajadaj¹c¹ smakowicie kuropatwê, przy-s³an¹ przez jakiegoœ dobroczyñcê. Goœæ by³ zgorszony. Œwiêta kobieta rozkoszuj¹ca siê jedzeniem! Co pomyœleliby o niej ludzie? - Niech sobie myœl¹, co chc¹ - odpowiedzia³a Teresa - Jest czas na kuro-patwê, jest czas na pokutê. I to uciszy³o gorliwego manichejczyka. - Jak zní 3. pøikázání? - Pohni, abys sváteèní den svìtil! Rozmawiaj¹ dwaj katecheci: - WyobraŸ sobie, zapyta³em m³odzie, jak siê nazywali czterej Ewangeliœci i w odpowiedzi us³ysza³em: Piotr, Pawe³, - Ciesz siê, e wymienili przynajmniej dwóch Matka wprowadza córkê do gabinetu orto-pedycznego. - Marysiu, wstañ prosto, eby pan doktor zobaczy³, jaka jesteœ krzywa! Pewien niedowiarek zaprzecza³ istnieniu Boga, nieba i piek³a i ci¹gle powtarza³: - Czego nie widzê, w to nie wierzê! - Szkoda, e pan nie ma rozumu powiedzia³ przys³uchuj¹cy mu siê ksi¹dz. - Jak to, nie mam? - Ja go nie widzê!

4 3 Farní festyn 2004: podaøil se! Druhá polovina záøí v na í farnosti je ji tradiènì obdobím, kdy slavíme dva významné dny v ivotì farnosti: farní pou a výroèí posvìcení kostela (letos ji 119.). V leto ním roce jsme farní pou slavili v nedìli 19. záøí 2004, po Slavnosti Panny Marie Bolestné, spolupatronky na eho farního kostela. Nedìlní slavnosti letos pøálo poèasí a témìø celý den bylo hezky sluneèno a dokonce i pøíjemnì teplo. Na tomto místì je potøeba se zmínit o krásné kvìtinové a vskutku netradièní výzdobì vnitøku na eho kostela, která nás pøíjemnì pøekvapila v den pouti. Slavnostní m e svaté v 7.50 a v slou il Mons. Mgr. Marcel Tesarèík, generální vikáø na í diecéze, nìco jako první zástupce Otce biskupa. Pøekvapil nás krásnou pol tinou, nebo jak se nám svìøil aè narozen v ji ních Èechách, vyrostl a vysvìcen byl ve farnosti Orlová. Mezi dal ími hosty na í farnosti v den pouti byli kromì Otce Tesarèíka i jiné nám známé tváøe: Mons. Rudolf Sikora, biskupský vikáø a ná dìkan, P. Miros³aw Kazimierz, který u nás kaplanoval v letech , P. Radek Drobisz, ná kaplan v letech èi P. Oswald Bugiel. Nìkteré z nich jsme mìli mo nost potkat i odpoledne na farní zahradì, kde se konal 5. roèník Farního festynu, který organizuje farní sdru ení Sanctus Albertus. A zde jsme se dostali k samotné zahradní slavnosti, její cílem je zdùraznit výjimeènost nedìle, kdy slavíme pou a umo nit v em farníkùm sejít se pod oblohou, na sluníèku, na lavièce, u stolu a vytvoøit neformální spoleèenství. Letos, jak ji bylo øeèeno, nám poèasí pøálo a dlouhodobì je stav utkání Farní festyn versus poèasí = 3:2, kdy se nám po lijácích v letech 2001 a 2002 podaøilo v posledních dvou letech provést festyn na suché zahradì, v paprscích podzimního slunce. Mo ná i proto jsme v leto ním roce dosáhli rekordní úèasti. Odhadem na zahradu pøi lo asi osob v eho vìku, za co Vám, drazí náv tìvníci Farního festynu 2004 patøí velký a srdeèný dík. Bez Va í náv tìvy a spokojenosti by akce nemìla ádný smysl. Pro dìti byla letos kromì bì ných atrakcí pøipravena i jedna nová: jízda na elektromotorce. Nìkteøí mìli tøeba tìstí i v tombole. Vìøíme, e vyhráli v ichni, kteøí pøi li. Podìkování patøí v em dobrovolným dárcùm zákuskù a koláèù, kteøí je vìnovali do prodeje a tento výtì ek pomohl pokrýt ne zcela malé náklady na organizaci akce. Podìkování dále patøí v em dobrovolníkùm, kteøí pomohli jak s pøípravou akce, se samotným prùbìhem a i následným úklidem a uvedením do pùvodního stavu. Nebudeme zde jmenovat, proto e bychom urèitì na nìkoho neprávem zapomnìli, ale pro pøedstavu: do akce bylo zapojeno asi 30 dobrovolníkù. Jejich ochota byla pøíkladná a je tì jednou jim dìkujeme! Vìøíme, e tato akce má svùj smysl a místo v ivotì na í farnosti, a dá-li Bùh, sejdeme se opìt za rok na farní zahradì pøi 6. Farním festynu Sanctus Albertus

5 4 1 listopada: Wszystkich Œwiêtych Uroczystość W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa nie oddawano czci publicznej nikomu ze stworzeñ: ani ludziom, ani nawet anio³om. W obawie ba³wochwalstwa kierowano kult jedynie do Pana Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego: do Boga Ojca, Jego Syna i do Ducha Œwiêtego. Uderza to we wszystkich ksiêgach Nowego Testamentu. A jednak nawet ju tam mo na dostrzec œlady czci œwiêtych Pañskich. Pochwa³a, jak¹ sam Pan Jezus daje œw. Janowi Chrzcicielowi (Mt 11,7 11), czeœæ, z jak¹ wyra a siê œw. Pawe³ o Abrahamie i Melchizedechu (Rz 4,18 22; Hbr 5,6: 7,1 4); Pochwa³a Maryi z ust œw. El biety ( k 1,39 54) i okrzyk pewnej niewiasty ( k 11,27); wreszcie prorocze s³owa, jakie Maryja wypowiedzia³a w Magnificat o chwale, jak¹ bêdzie odbieraæ ( k 1,48-49) to wszystko mo na uwa aæ za zapo-wiedÿ kultu œwiêtych Pañskich. Najpierw przedmiotem kultu sta³a siê Najœwiêtsza Maryja Panna jako Matka Wcielonego S³owa. Jej wizerunki spotykamy ju w katakumbach z wieku III, siedz¹c¹ na tronie i otoczon¹ aureol¹, co œwiadczy dowodowo o kulcie. Osobny sobór powszechny odby³ siê w obronie Boskiego Macierzyñstwa Maryi (431). Od tego to czasu ku Jej czci stawiano koœcio³y, urz¹dzano pielgrzymki do ³askami s³y-n¹cych obrazów; Koœció³ ustanawia³ œwiêta ku Jej czci i uk³ada³ liturgiczne modlitwy oraz pieœni. Wiek przedtem œwiêci Efrem ( 373), œw. Atanazy ( 373) i wielu innych wys³awia³o Matkê Bo ¹ wierszem i proz¹. W tym samym czasie daje siê zauwa yæ w Koœciele kult anio³ów. Œw. Micha³ Archanio³ mia³ swoje sanktuaria ju w pocz¹tkach chrzeœcijañstwa, do których licznie pod¹ ali wierni. Krwawe przeœladowania Koœcio³a, którym pocz¹tek dali ydzi palestyñscy, a w cesarstwie Neron (w. I), rozbudzi³y tak e kult do mêczenników. Rocznice ich mêczeñskiej œmierci obchodzono rokrocznie, a ich groby nawiedzali wierni. Dzieñ ich zgonu uwa ano za dzieñ ich narodzin w niebie. Dlatego jako przyjacio³om Boga oddawano kult liturgicny, który w wieku V z ruchu spontanicznego, prywatnego, przerodzi³ siê w kult aprobowany, urzêdowy. Od wieku IV datuje siê tak e kult wyznawców: Ojców Apostolskich,Ojców Koœcio³a, œwiêtych biskupów, pustelników, ascetów, œwiêtych dziewic i pokutnic. Poniewa œwiêtych mêczenników by³o bardzo wielu mo e wiêkszoœæ z nich stanowili bohaterowie bezimienni dlatego w Koœciele antiocheñskim ju w wieku IV pierwsz¹ niedzielê po Zielonych Œwiêtach poœwiêcono ich czci i pamiêci. Na zachodzie papie Bonifacy IV, 13 maja 608 roku, staro ytny panteon, rzymsk¹ œwi¹tyniê pogañsk¹ ku czci wszystkich, zw³aszcza nieznanych bóstw, poœwiêci³ czci Matce Bo ej i œwiêtym mêczennikom. W wieku VIII zmieniono tytu³, rozszerzaj¹c go: ku czci Matki Bo ej, mêczenników i wszystkich sprawiedliwych. Papie Jan XI w roku 935 ustanowi³ osobne œwiêto ku czci Wszystkich Œwiêtych, wyznaczaj¹c je na dzieñ 1 listopada. Œwi¹tynia ta istnieje do dnia dzisiejszego w Rzymie, chocia nie przypomina w niczym blaskiem œwi¹tyni pierwotnej. Tak wiêc tajemnica dnia dzisiejszego przypomina nam przede wszystkim tych Œwiêtych Pañskich, którzy nie maj¹ swoich osobnych dni w roku liturgicznym, rzeszê nieznanych o³nierzy Bo ych. A musz¹ byæ ich niezliczone zastêpy, skoro œw. Jan Aposto³ pisze, ze nie móg³ ich nikt zliczyæ z ka dego narodu i wszystkich pokoleñ, ludów i jêzyków (Ap 7,9). Z biegiem lat Koœció³ ubogaci³ kult œwiêtych: stawia³ im pos¹gi i malowa³ ich obrazy, fundowa³ ku ich czci œwi¹tynie i o³tarze, ich œmiertelne szcz¹tki, jak i wszelkie po nich pami¹tki otoczy³ szczególnym pietyzmem, u³o y³ szereg modlitw i pieœni ku ich czci, jak te liturgiczne teksty do Mszy œwiêtej i pacierzy kap³añskich. Kult Œwiêtych Pañskich nie tylko nie sprzeciwia siê czci Bo ej, ale j¹ pomna a. Œwiêci bowiem s¹ przyjació³mi Pana Boga i wspó³dziedzicami w chwale Jezusa Chrystusa. Kto mi³uje Pana Boga, mi³uje równie Jego przyjació³. Ta czeœæ nie jest wiêc najwy sza i bezpoœrednia, ale poœrednia i wzglêdna. Czcimy ich bowiem ze wzglêdu na Pana Boga, podobnie jak czci¹ otaczamy urzêdników królewskich w³aœnie ze wzglêdu na króla, którego oni reprezentuj¹. Tak wiêc poœrednio przez nich kult kierujemy ku Panu Bogu. Nadto i stopieñ czci im oddawanej jest zupe³nie inny od czci, jak¹ oddajemy Panu Bogu. Dlatego bracia od³¹czeni nie maj¹ racji, kiedy odrzucili kult œwiêtych, a nawet Najœw. Maryi Panny w obawie, by przez to nie umniejszyæ czci Bo ej. Pan Bóg w rz¹dach swoich nad œwiatem pos³uguje siê anio³ami i ludÿmi, podobnie jak panuj¹cy nie rz¹dzi sam pañstwem, ale przez swoich przedstawicieli. Dlatego to uciekamy siê do poœrednictwa œwiêtych i przez nich otrzymujemy ³aski. Sam fakt, e je otrzymujemy, œwiadczy, e taka jest ekonomia i wola Bo a. I jeszcze jeden powód, który nas sk³ania do oddawania czci Œwiêtym Pañskim. Ka dy naród swoich bohaterów otacza czci¹ szczególn¹, wystawia im pomniki, mauzolea, ich imionami zdobi place i ulice miast. Koœció³ ma równie swoich bohaterów. S¹ w³aœnie nimi Œwiêci. By³oby dziwnym, gdyby o nich nie pamiêta³, nie stawia³ ich za wzór potomnym. Dlatego wiêcej zas³u onym poœwiêcamy poszczególne dni w roku, a pamiêæ o wszystkich wyra amy w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Tajemnica Œwiêtych Obcowania nale y do najpiêkniejszych. Przypomina bowiem, e wszyscy jesteœmy jedn¹ rodzin¹ Bo ¹, której nawet œmieræ nie mo e roz³¹czyæ. Bracia nasi, którzy przeszli ju czas próby i ciesz¹ siê chwa³¹ wieczn¹, s¹ nam zachêt¹, byœmy mogli pokonaæ wielkie przeciwnoœci i znaleÿæ siê w ich gronie. Odrzucenie tej tajemnicy by³oby ogromnym zubo eniem religii, ch³odem i przepaœci¹ miêdzy niebem a ziemi¹, miêdzy dwoma œwiatami, które tak ma³a dzieli odleg³oœæ, po prostu jeden moment œmierci. Jeœli Chrystus Pan zapewni³ swoich Aposto³ów, e bêd¹ zasiadaæ na 12 stolicach (Mt 19,29-29), to znaczy, e bêd¹ mieli udzia³ w rz¹dach Bo ych nad œwiatem, e kontakt nasz z nimi bêdzie istnia³ nadal. Koœció³ oddaje czeœæ swoim œwiêtym w ró nym stopniu. I tak, wyraÿnie na pierwszym miejscu stawia Najœw. Maryjê, na drugim miejscu œw. Józefa i œw. Jana Chrzciciela, nastêpnie Aposto³ów, wœród których œw. Piotr i œw. Pawe³ maj¹ uprzywilejowane miejsce. Dlatego mamy klasy, czyli stopnie œwi¹t: uroczystoœci, œwiêta, wspomnienie obowi¹zkowe i wspomnienie dowolne. Nawiêcej jest œwiêtych lokalnych, którzy odbieraj¹ szczególn¹ czeœæ: w zakonie, w pañstwie, w narodzie czy te w diecezji, gdzie siê ws³awili mêczeñstwem za wiarê lub niezwyk³¹ cnot¹. Ostatnia reforma kalendarza liturgicznego Koœcio³a rzymskiego mia³a na celu podkreœliæ powszechny charakter Koœcio³a, dlatego przypomnia-no tak e œwiêtych z odleg³ych kontynentów œwiata, dot¹d ma³o znanych. 2 listopada: Dzieñ Zaduszny Święto W Martyrologium Rzymskim na ten dzieñ jest umieszczona taka oto notatka w uwadze: Dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych. Koœció³, wspólna i kochaj¹ca matka, oddawszy nale n¹ czeœæ wszystkim swoim dzieciom raduj¹cym siê ju w niebie, stara siê teraz gor¹cymi mod³ami do Chrystusa, swego Pana i Oblubieñca, przyjœæ z pomoc¹ wszystkim jeszcze w czyœæcu cierpi¹cym, aby jak najrychlej mogli dojœæ do spo³ecznoœci z b³ogos³awionymi w radoœci wiekuistej.

6 W tym jednym zdaniu mamy wyt³umaczony ca³y sens dzisiejszego œwiêta. Koœció³ przypomina nam tajemnicê czyœæca i mobilizuje swoje dzieci na ziemi do niesienia pomocy braciom, którzy jej od nas potrzebuj¹. Tak wiêc liturgia dzisiejsza jest uzupe³nieniem tajemnicy dnia wczorajszego, jest rozszerzeniem prawdy wiary o tajemnicy Œwiêtych Obcowania. Dzisiejsze œwiêto zapocz¹tkowa³ œw. Odilon, pi¹ty z kolei opat s³ynnego klasztoru benedyktyñskiego w Cluny, we Francji. Ustanowi³ on to œwiêto w roku 998 dla swojego klasztoru. Rych³o jednak tê szczêœliw¹ inicjatywê przejê³y inne klasztory benedyktyñskie. Od wieku XIII sta³o siê ono w Koœciele rzymskim zwyczajem powszechnym. Na dzieñ mod³ów za dusze zmar³ych st¹d nazwa œwiêta Zaduszki wyznaczy³ œw. Odilon pierwszy dzieñ po Wszystkich Œwiêtych. Koœció³ ten zwyczaj usankcjonowa³ przez wprowadzenie œwiêta Zaduszek do kalendarza powszechnego. Papie Benedykt XV w roku 1915 zezwoli³, by ka dy kap³an tego dnia móg³ odprawiæ za zmar³ych trzy Msze œwiête. Przez czyœciec rozumiemy miejsce i stan, w którym dusze sprawiedliwych, które zesz³y z tego œwiata w grzechach powszednich lub nieodpokutowanych jeszcze kar¹ doczesn¹, cierpi¹ mêki, dopóki nie zostan¹ zupe³nie oczyszczone. Chodzi wiêc o dusze œwiête, które zesz³y z tego œwiata w ³asce uœwiêcaj¹cej i s¹ w przyjaÿni z Panem Bogiem. Nie mog¹ wszak e wejœæ do nieba, gdy maj¹ jeszcze pewne d³ugi do sp³acenia Bo ej sprawiedliwoœci. Prawdê o istnieniu czyœæca Koœció³ og³osi³ jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 roku i na soborze w Trydencie ( ), na sesji XXV w osobnym dekrecie o czyœæcu. Sobór trydencki orzek³ nie tylko istnienie czyœæca, ale tak e prawdê, e mo emy duszom w czyœæcu pomagaæ. Ju w Starym Testamencie czytamy, e po bitwie pod miastem Odulla (dzisiaj Chirbet Id-el-Ma) znaleziono u wielu o³nierzy izraelskich pod ich p³aszczami bo ki zabrane z Jamnii. Przekonanie by³o powszechne, e w³aœnie za to ba³wochwalstwo spotka³a ich kara, i polegli. Ale przecie ponieœli oni œmieræ za religiê i ojczyznê. Co wiêc czyni Juda Machabeusz jako naczelny dowódca? Mê ny Juda upomnia³ lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, maj¹c przed oczyma to, co siê sta³o na skutek grzechu tych, którzy zginêli. Uczyniwszy zaœ sk³adkê miêdzy ludÿmi, pos³a³ do Jerozolimy oko³o 2000 srebrnych drachm, aby z³o ono ofiarê za grzech. Autor ksiêgi chwali to postêpowanie i pisze: Bardzo piêknie i szlachetnie uczyni³, myœla³ bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie by³ przekonany, e ci zabici zmartwychwstan¹, to modlitwa za zmar³ych by³aby czymœ zbêdnym i niedorzecznym; lecz jeœli uwa a³, e dla tych, którzy pobo nie zasnêli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, by³aby to myœl œwiêta i zbo na. Dlatego w³aœnie sprawi³, e z³o ono ofiarê przeb³agaln¹ za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu (2 Mch 12,42-45). Mamy wiêc dowód, e przynajmniej w wieku II przed Chrystusem, kiedy rozgrywa³y siê te wypadki, w Izraelu panowa³o przekonanie, e mo na, a nawet trzeba modliæ siê za zmar³ych i sk³adaæ za nich ofiary. Œwiêty Pawe³ w Liœcie do Koryntian umieœci³ tajemnicze zdanie, e przyjœcie Chrystusa oka e siê w ogniu, przez który przejœæ bêd¹ musieli wierni (1 Kor 12,32). Przekonanie o yciu pozagrobowym jest ywe niemal we wszystkich religiach œwiata. Ju pierwsi pisarze Koœcio³a pouczaj¹, e nale y modliæ siê za zmar³ych. Tertulian ( ) pisze: W dzieñ rocznicy sk³adamy za naszych zmar³ych ofiary. Na innym miejscu pisze o pewnej kobiecie, która modli³a siê za swojego zmar³ego mê a, by mu uprosiæ och³odê. Œw. Cyprian (ok ), biskup Kar-taginy, pisze tak e o duszach zatrzymanych przez sprawiedliwoœæ Bo ¹: Co innego jest byæ zatrzymanym, a co innego wejœæ do chwa³y; co innego jest byæ zes³anym do wiêzienia i nie wyjœæ z niego, a nie bêdzie wyp³acony ostatni szel¹ ek; co innego natychmiast otrzymaæ nagrodê wiary i cnoty, a co innego przez d³ugi czas oczyszczaæ siê w ogniu ze swoich grzechów. Œw. Efrem poleci³ w testamencie swoim, eby dnia 30 od jego œmierci odby³o siê za niego nabo eñstwo, bowiem z³o one ofiary przez ywych pomagaj¹ umar³ym. O istnieniu czyœæca pisali tak e œw. Augustyn ( 430), œw. Cezariusz z Arles ( 543), œw. Grzegorz I Wielki ( 604) i wielu innych. By³a to prawda powszechnie w Koœciele Rzymskim przyjêta. Ogó³, jednak prostych chrzeœcijan, Ÿle sobie wyobra a czyœciec: jako miejsce ogromnych m¹k fizycznych, które dusze czyœæcowe musz¹ znieœæ za najmniejsze przewinienie. Czyœciec to nie obóz koncentracyjny, ale to dar dobrego Ojca, który w ten sposób daje nam szansê do wyrównania wobec sprawiedliwoœci Bo ej nale nych d³ugów. Chrystus Pan napomina, e nic nieczystego nie wnijdzie do królestwa niebieskiego (Mt 12,36). Na innym miejscu Pan Jezus ostrzega, e z ka dego nawet s³owa, wypowiedzianego daremnie, trzeba bêdzie zdaæ rachunek przed Bogiem. W takiej sytuacji, kiedy tak bardzo wiele wypowiadamy s³ów nie tylko daremnych, ale nawet z³ych; kiedy tak wiele mamy myœli z³ych i po ¹dañ; uczynków z³ych i zaniedbañ, jak e problematyczne by³oby nasze zba-wienie, gdyby nie by³o czyœæca. Nie mo na jednak wyobra aæ sobie m¹k czyœæcowych jako jedno pasmo zadawanych duszom tortur i m¹k. Naturê cierpieñ dusz czyœæcowych najlepiej wyjaœni³a œw. Katarzyna Genueñska, o czym napisaliœmy w jej ywocie. Mêk¹ najwiêksz¹ czyœæca to roz³¹ka. 5 Dusza na widok œwiêtoœci Pana Boga i tak wielu okazywanych jej dowodów mi- ³oœci, ujrzy nagle, jak bardzo by³a ich niegodna, jak by³a niewdziêczna. Bêdzie za wszelk¹ cenê szuka³a sama miejsca i sposobu, by siê oczyœciæ, eby z³o naprawiæ. Nie œmia³aby splamiona chocia jednym grzechem powszednim zjawiæ siê w gronie œwiêtych, nieskalanych. Dlatego odczuwa niezmiern¹ wdziêcznoœæ, e mo e wyp³aciæ siê z d³ugów. Ogieñ ten pali boleœnie, niezmiernie, gdy mi³oœæ d¹ y nieprzeparcie ku zjednoczeniu, a roz³¹ka jest jedn¹ mêk¹. Jeœli mi³oœæ ziemska matki do dziecka, narzeczonej do narzeczonego, oblubieñca do oblubienicy potrafi dojœæ do gor¹czki i do sza³u, a zawiedziona doprowadziæ do rozpaczy, to có dopiero mi³oœæ o wiele wiêksza, bo nadprzyrodzona! Dowodem niezmierzonej mi³oœci Pana Boga ku nam jest i to, e w nasze rêce z³o y³ losy naszych zmar³ych sióstr i braci. Oni sobie pomóc nie mog¹, ale wed³ug powszechnie przyjêtego mniemania, mog¹ modliæ siê za swoich orêdowników aby wypraszaæ im u Boga ³aski. Jak e potê ne œrodki mamy do dyspozycji i jak rozliczne, by duszom czyœæcowym nieœæ pomoc skuteczn¹: Msze œwiête i Komunie œwiête, odpusty, umartwienia, pokuty i modlitwy. To wszystko mo e siê przyczyniæ do z³a-godzenia cierpieñ dusz czyœæcowych i ich skrócenia. Trzeba przyznaæ, e wœród ludu katolickiego nabo eñstwo do dusz czyœæcowych by³o zawsze bardzo ywe. Œwiadcz¹ o tym uroczyœcie urz¹dzane pogrzeby, czêsto zamawiane Msze œwiête w intencji zmar³ych, wypominki doraÿne i okresowe itp. W Polsce istnieje nawet zgromadzenie sióstr Wspomo- ycielek Dusz Czyœæcowych, za³o one przez s³ugê Bo ego o. Honorata, kapucyna. Liczy ono obecnie (1981) 85 cz³onkiñ i 7 domów. W niektórych krajach, zw³aszcza we W³oszech, spotyka siê czêsto kaplice lub nawet koœcio³y wotywne, poœwiêcone specjalnie zmar³ym, przede wszystkim poleg³ym na wojnie. Czêsto ca³e œciany s¹ wy³o one imionami tych e ku pamiêci i modlitwie za nich. Codziennie odpra-wiaj¹ siê tam Msze œwiête, a w rocznice solenne nabo- eñstwa, z udzia³em w³adz pañstwowych i koœcielnych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej jest piêkny zwyczaj, e zamiast kosztownych kwiatów sk³ada siê z okazji pogrzebu intencje odprawienia Mszy œwiêtych za zmar³ego. Bywa, e liczba ich dochodzi do kilkudziesiêciu i wiêcej. Powszechne s¹ tak e w Koœciele Rzymskim Msze œwiête gregoriañskie. Istnieje bowiem przekonanie, e po ich odprawieniu (30 Mszy œwiêtych po kolei przez 30 dni) Pan Bóg uwalnia duszê z czyœæca i wprowadza j¹ do chwa³y wiecznej. Ks. Wincenty Zaleski SDB

7 6 Co víme o modlitbì rùžence? Mnohým dnešním katolickým køes- anùm se zdá být modlitba rùžence málo intelektuální, vyšlá z primitivního prostøedí, kdy lidé neumìli èíst žalmy. Unavuje je svou jednotvárností a popuzuje systémem poèítání Zdrávasù a Otèenášù. Také øada konvertitù má nemalé potíže s pochopením rùžence. Na druhé stranì jsou ti, kteøí se dennì modlí rùženec a to soukromì i veøejnì ve spoleèenství a mluví o jeho blahodárném pùsobení na jejich duchovní život. Joachim kardinál Meisner popisuje ve své knize úvah o Pannì Marii pøípad jednoho dìlníka, který se na poèátku nacistického režimu v Nìmecku dostal bez jakéhokoli výslechu do koncentraèního tábora v Dachau. Po jeho smrti poslali manželce zbylý oblek, což bylo na zaèátku nacistické hrùzovlády ještì obvyklé. Když s chvìjícíma se rukama prohlížela kapsy obleku, našla v jedné z nich ze zbytkù látky udìlanou šòùrku, na níž byly uzlíky. Po deseti malých uzlících následoval vždy dvojitý uzel a tak tomu bylo pìtkrát po sobì. Žena tak držela v rukou rùženec jednoho z muèedníkù našeho století, rùženec, který si vyrobil jeho majitel v dachauském pekle a který jej chránil pøed zoufalstvím. Ve vatikánském muzeu je možno vidìt rùženec zhotovený ve vojenském zajateckém táboøe z nejdrahocennìjšího materiálu, který tam mìli, totiž z kousíèkù chleba. Naskýtá se tak otázka: Co je v pozadí hodnoty rùžence, že zajatec obìtuje svùj pøídìl chleba, aby si jej zhotovil a mohl se modlit? Proè souèasní moderní køes ané sahají k pohanským modlitebním metodám, když na dosah ruky jim leží tradièní modlitba rùžence? Pokusme se ohlédnout do minulosti této úchvatné modlitby a podívat se podrobnìji na její vznik a vývoj, snad to pøispìje i k jejímu hlubšímu pochopení a k odstranìní našich pøípadných rozpakù. Zvyk poèítat modlitby ve všech náboženstvích je velmi starý. Cestovatel Marco Polo píše o malaborském králi, který mìl na krku provaz se 104 drahokamy, aby mohl poèítat modlitby ráno a veèer. Nìco podobného se vyskytuje u budhistù a také muslimové nosí rùženec se 160 zrnky. Z køes anských dob se traduje o sv. Pavlu poustevníkovi, že nabral dennì do kapsy 300 kamínkù a jeden po druhém vyhazoval, když øekl stanovenou modlitbu. Poèátky opakující se modlitby najdeme jak v orientálním mnišství, tak i v latinské církvi raného støedovìku, kdy v ustavièné modlitbì se vytváøí podpora pro spojení s Bohem. Poèet modliteb 50 nebo 150 odpovídá 150 žalmùm žaltáøe. Mniši raného køes anství totiž recitovali dennì 150 žalmù, ti kteøí mìli mnoho práce, se modlívali jenom tøetinu tj. 50 žalmù. Irští mniši, kteøí se zasloužili na poèátku støedovìku nemalou mìrou o rozšíøení mnišského duchovního života mezi prostý lid prosazováním pravidelné ušní svaté zpovìdi, spojovali Otèenáš s Ave Maria v øady po3x50zasebou, aby tìm, kdo nedovedou èíst, mohli uložit jako pokání rovnocennou hodnotu za žaltáø. Tímto zpùsobem se Ave Maria stalo vedle Otèe náš modlitbou rozšíøenou i mezi prostým lidem. Tito mniši také používají k poèítání modliteb provaz se suky. Když se jeho oba konce spojily, vznikla corona, otèenášový provaz. Jeho otevøená, nespojená forma se nosila zavìšená u pasu a dlouho se udržela v Anglii. Suky byly brzy nahrazeny zrníèky, jádry, ale také perlami a drahokamy. Když se r vdávala nevìsta z Milána za francouzského krále, vypoèítávají se drahokamy, které si vzala a je mezi nimi i otèenášový provaz. Výroba takových rùžencù patøila k umì-leckému øemeslu a mezi cechy velkých mìst se èasto jmenují i paternostøíci - výrobci tehdejších rùžencù. Již jméno tìchto cechù umìleckých øemesel naznaèuje, že se zpoèátku poèítaly modlitby Pater noster tj. Otèe-náše. Od 12. století se ale objevuje také i forma poèítání zdrávasù. Tak se modlívá dominikán Domenico di Levia dennì tisíc Ave a mùžeme se doèíst, že se svým rùžencem i zemøel. Jako pøed-bìžnou formu dnešního rùžence je možno uvést dále rozjímání života Ježíše Krista složené kolem r cisterciáckou mniškou od sv. Tomáše v Trevíru. V nìm se projevuje již podstatný rys rùžence a tím je spojení øady Ave s meditací o Kristu. Sestry spojují stokrát opakovaný andìlský pozdrav se sto krátce vyjádøenými tajemstvími víry. Jde tedy o meditaci o Kristu s mariánskými prvky. Další vývojový krok nás pøivádí ke kartuziánùm do kláštera sv. Albána v Trevíru, kde se mniši modlí kolem r rùženec s desátky ze života Ježíše Krista a šíøí jej. To je pøedevším zásluha dvou kartuziánù, Adolfa z Essenu a Dominika z Pruska. Za další šiøitele modlitby rùžence je tøeba jmenovat vedle kartuziánù pøedevším dominikány a také benediktiny. Sv. Dominik, zakladatel kazatelského øádu, který je považován podle legendy za autora rùžence, výraznì pøispìl k jeho systematizaci a k rozšíøení této modlitby. Definitivní forma rùžence, jak ji známe dnes, je známa z 15. století a to pøedevším zásluhou dominikána Alana de la Roche OP (+1475). Jeho Mariánský žaltáø, který se podobá dnešnímu dominikánskému rùženci, obsahuje 15 Otèenášù, 150 Ave Maria a 150 tajemství, která sahají od zvìstování až k druhému Kristovu pøíchodu. Zakládáním rùžencových bratrstev a kázáním tento dominikán výraznì pøispìl k rozšíøení Mariánského žaltáøe. Samotné jméno rosarium - rùženec, je dosti podivného pùvodu. Ve støedovìku se jím oznaèují traktáty morálky, sbírky kázání atd. Obraznì je tak rùženec pøíruèkou zbožného èlovìka. Modlitba rùžence v té podobì, jak ji známe dnes, byla schválena r papežem-dominikánem sv. Piem V. Velkou dobu rozkvìtu zaznamenala tato modlitba pøedevším v minulém století. Papež Lev XIII. vydal øadu listù, ve kterých rùženec doporuèuje. Rùženec se doporuèuje i ve zjeveních Panny Marie v Lurdech, v La Salettì a ve Fatimì. Vznikají rùžencová bratrstva a církev obdaøuje tuto modlitbu odpustky. Také dnes nám øíká církevní odpustkový øád, že plnomocné odpustky získáme, pokud se kromì obvyklých podmínek pomodlíme rùženec v kostele, ve veøejné oratoøi, v øeholním spoleèenství, v rodinì nebo v jiném spoleèenství. Pøi tom je tøeba se jej modlit nepøetržitì, bez pøerušení. Rùženec tak vystupuje pøed námi jako modlitba mnoha podob. Papež Pavel VI. jmenuje ve svém Apoštolském listu Marialis Cultus následující pohledy, které jsou typické pro tuto formu modlitby. Pøedevším je to její biblický charakter, protože tajemství a nosné modlitby jsou pøevzaty z Písma. Druhým znakem rùžence je jeho zachycení dìjin spásy, protože uvažuje o nejdùležitìjších spásonosných událostech ze života Ježíše Krista a jeho Matky Marie. V rùženci se nám zviditelòují stopy Ježíše ve svìtì. Vyšel jsem od Otce a pøišel jsem na svìt a opouštím zase svìt a jdu opìt k Otci. Pokud se zamyslíme nad formou modlitby rùžence, tak mùžeme øíci, že je to modlitba chvály a prosby, ale pøedevším je to meditace. Právì o tomto rozjímavém prvku øíká papež Pavel VI.: Chybí-li prvek rozjímání, stane se rùženec tìlem bez duše a jeho modlení hrozí vyústit do mechanického opakování formulí. Rùženec je rozjímáním s jasnou obsahovou formou jednotlivých tajemství a to jej øadí jednoznaènì mezi køes anskou formu modlitby. Tím se také odlišuje od nejrùznìjších asijských meditativních metod. Rùženec není jen meditativní technikou, která má vést ke klidu, harmonii a uvolnìní, ale jako køes anská modlitba je rozhovorem s osobním Bohem. Náš svìt je plný bloudìní, plný køižovatek našich životních cest, na kterých nevíme, jak se máme rozhodnout a kterým smìrem se vydat. Potøebujeme orientaci, sáhnìme po rùženci, s nímž stojíme na cestì, která má perspektivu. Na závìr snad ještì jeden pøíbìh, který uvádí kardinál Meisner. Vojenský král pruský, Bedøich Vilém I. si potrpìl na vysoké vojáky ve své armádì. Dal je vyhledávat snad po celé Evropì a nezùstala toho ušetøena ani katolická území. Mimo jiné také naøídil, aby dominikánský knìz otec Raymund Bruns, jako katolický polní duchovní, opatøil pro každého katolického husara rùženec, aby jeho husaøi nezemøeli touhou po domovì. Matèina ruka musí být vždy na blízku, aby bylo možno se jí chopit. To již vìdìl i tento jinak drsný váleèník. Pavel Rafael Konzul

8 7 Ladislav Simajchl: Naše role pøi nedìlní bohoslužbì (6) LITURGIE JAKO POSVÁTNÁ HRA Ruce mluví. Ne tak, že by linkami v dlani vypovídaly o budoucnosti. Ale pøesto mluví. Jak výmluvný je každý pohyb ruky! Jen pozoruj, kolik rùzných gest dìlá rukama knìz. Pøi Pán s vámi rozpíná ruce, jak když hospodáø na zápraží domu vítá z dáli milé hosty. Jindy spíná ruce dlanìmi k sobì. Pøi svìcení je tak vkládal biskupovi do rukou na znamení, že se odevzdává jeho vedení, že ho bude poslouchat. I teï je spíná, aby tak vyjádøil svou odevzdanost do vùle Otce. Jindy natáhne ruce dopøedu k lidem dlanìmi dolù. To je prastaré gesto žehnání. Otec tak klade ruku na hlavu nemocného dítìte, jako výraz toho, že je chce chránit. Liturgie bez znamení, bez gest, by byla bezruká, nelidská, nìmá. O herci Rudolfu Hrušínském je známo, že mnoho gest nedìlá, ale když nìjaké udìlá, že mluví za mnoho slov. Èlovìk nemluví jen slovem. Pøi mešní liturgii je tomu také tak. Úvod do nového misálu øíká, že tyto liturgické postoje mají zachovávat všichni, protože jsou znamením vzájemného spoleèenství a jednoty celého shromáždìní. Že vyjadøují city úèastníkù a podporují je (èl. 20). Nìkdo si možná øekne, že na tom pøece nemùže záležet, jestli vstávám pøi mši zároveò s ostatními, nebo zùstanu sedìt. Hlavnì, že jsem srdcem u oltáøe, jinak a si každý dìlá co chce. Jenže ono na tom záleží - a hned z více dùvodù: - Dìlat si co chceš, to mùžeš, když jsi sám. Ale kde je víc lidí pohromadì a každý si dìlá co chce, tam vzniká chaos, zmatek. Tam se musí vytvoøit a respektovat provozní pravidla. Tak to platí venku v silnièní dopravì i v kostele pøi spoleèné boho-službì. - V úvodu do misálu se zdùrazòuje jiný, hlubší dùvod: spoleèné jednání je výrazem jednoty a pomáhá vytvoøit z masy lidí spoleèenství, komunitu. - Postoje - to je naše modlitba tìlem. Nejen duchem, i tìlem se zapojujeme do služby Bohu. Podílíme se tak na posvátné høe pøed Boží tváøí. Tou hrou je naše liturgie. - Když se úèastníme bohoslužebných úkonù, dáváme dobrý pøíklad, aby i ostatní se probudili z pasivity a hráli spolu. Když pøi pozdravení pokoje s pøátelským úsmìvem napøáhneš ruku k sousedovi, on ti jistì také podá ruku, udìlá krok ke sblížení. Všechna tato gesta jsou bohoslužbou samozøejmì jen tenkrát, když je konáme s vì-domím, co znamenají. - Když povstáváš, pøipojuješ se tím k modlitbì knìze. Pøi evangeliu tak vzdáváš úctu pøicházejícímu Pánu. Projevuješ ochotu k plnìní Kréda ve svém životì. Dáváš najevo, že chceš stát pevnì ve víøe, jak øíká svatý Pavel. - Když usedáš, pøipojuješ se k Marii sedící u nohou Ježíšových a soustøeïuješ se k pozornému naslouchání. - Když poklekáš, uznáváš svou høíšnost a vyznáváš Stvoøitele za svého Pána. Malomocný padl pøed Pánem pokornì na kolena. - Úklonou vzdáváš Bohu úctu. - Sepnutím rukou projevuješ Bohu dùvìru, svìøuješ se do jeho ochrany. - Bitím v prsa se pøipojuješ k pokornému celníkovi. - Podáním ruky nabízíš bratrství v Kristu všem kolem sebe. - Úèast na prùvodu pøi pøinášení obìtních darù a pøi svatém pøijímání je úkon slavnostní. To vycházíme ze svého pevnì ní a vydáváme se na cestu s putujícím Božím lidem do zaslíbeného Kristova království. Dáváme najevo, že známe svùj cíl a víme kam jdeme. Krásná je naše liturgie. Je to hra Božích dìtí pøed Boží tváøí, když se na ni chutì podílíme, když hrajeme spolu. Pasivní diváci odcházejí znudìnì. Ti, kdo se nauèí dobøe hrát a zpívat svou roli, odcházejí domù oživenì, naplnìni svìtlem Boží milosti a teplem Boží lásky. Liturgická poznámka Jak už to tak je, že doba pøináší stále nìjaké nové módy, i v liturgii se obèas obnovují jakési obrazoborecké tendence, snaha odstranit všechnu pompu, parádu, zbyteènosti. A zùstat jen pøi slovu a modlitbì: Pryè s parádními rouchy - staèí štola. Pryè s kadidlem - je to zbyteèné: Pryè se vstáváním a klekáním, je to tìlocvik v kostele.tyhle vnìjší vìci jsou druhoøadé, leda ruší. A ostatnì - dnešní èlovìk už ani nemá v složitých obøadech, prùvodech a rituálech zálibu. Je mu to cizí. Ale pak nám televizor pøiblížil až do našich domù zahájení olympijských her, spartakiády, veøejné slavnosti. A popíraèi rituálù žasli, jak pøièinlivì Milí farníci, jelikož v pøíštím roce bude náš kostel slavit kulatiny a sice 120 let své existence, rozhodli jsme se ve spolupráci s farním úøadem v Tøinci pøipravit publikaci, která by zmapovala historii kostela až do dnešních èasù. Za celou dobu existence byla vydaná jenom malá brožovaná knížeèka v roce 1935 u pøíležitosti 50 let kostela. V roce 1985, kdy mìl kostel 100 let nebyla z politických dùvodù možnost na nìco takového ani pomyslet, zdá se tedy že nastala vhodná doba. Z technického a hlavnì finanèního hlediska pøicházely v úvahu vlastnì tøi možnosti. Varianta první, pøejít celou událost a poèkat na lepší èasy, varianta druhá, jednoduchá èernobílá èi snad i barevná nìkolika stránková brožura, tedy varianta laciná jak finanènì tak i obsahovì. Možnost tøetí, tedy ta zvolená vypadá asi takto: celobarevná publikace formátu B5 (240x165), cca 96 stran, køídový papír, pevná vazba, veškeré texty dvojjazyènì, tedy èesky a polsky. Obsah scénáøe v hrubém nástinu jde rozdìlit cca na dvì èásti: a) historie od zaèátku stavby do dnešní doby s maximálním využitím fotodokumentace a jiných dobových materiálu atd. b) život farnosti, spolkový život, zmapování knìží, rùzné zajímavosti, trochu statistiky atd. A to je hlavní dùvod proè se na ti lidé svìta odkoukávali z našich kostelù všechny liturgické prvky: procesí, korouhve, obrazy, svíce, kadidlo, vìèné svìtlo, obleky, litanie, kázání... a s jakým okouzleným nadšením jim celý svìt pøihlížel. Teï už nikdo nepopírá, že i dnešní èlovìk je schopen prožívat liturgii, rituální úkony, jen když je to živé, jen když v tom vidí, jaký to má smysl, co to symbolizuje. Tento extrém tedy naší generaci už snad nehrozí: víme, že živá bohoslužba není v odmítání liturgických úkonù a gest, ale v jejich oživování, živém a srozumitelném konání. Hrozí nám však ještì druhý extrém: pøehnaná horlivost pøi sjednocování liturgických postojù. Kde se spoleèné vstávání a klekání zdùrazòuje pøespøíliš, kde se jednota netrpìlivì a hartusivì vymáhá, tam to vypadá, že liturgický život spoèívá jen ve vnìjších úkonech a v kostele to zavání execírákem místo kadidlem. Mají pravdu Všeobecné pokyny k Øímskému misálu, v art.20: Spoleèné postoje, které všichni úèastníci zachovávají, jsou znamením vzájemného spoleèenství a jednoty shromáždìných. Ale pøesto platí, že v praxi není možné dosáhnout úplné jednoty jako na vojnì. Jsou tu mladí vedle starých s neohebnými koleny, jsou tu èiperní vedle pomalých. Jsou tu dìti, které potøebují stále nìco dìlat, hýbat se, ale jsou tu i lidé, kteøí potøebují klid a vstávání poci ují jako rušení ze soustøedìní. (Pokraèování pøíštì) Kniha o našem kostele Vás všechny obracím, a žádám Vás o spolupráci. Vyzývám všechny pamìtníky rùzných událostí za všech èasù a všechny majitelé jakýchkoliv fotografií, písemností èi jiných tiskovin, prostì všeho co má nìjaký vztah ke kostelu èi osob a události s ním spojených o kontakt a zapùjèení tìchto materiálu za úèelem vydání publikace našeho kostela. Zaruèuji Všem že zapùjèené materiály budou v poøádku vráceny. Co se týèe financování celého projektu, musím za svou osobu prohlásit, že se vzdávám svého honoráøe a kniha se bude prodávat za výrobní cenu (tiskárna, grafické studio, další režie) a cena pøi nákladu 1000 ks (menší náklad by podstatnì prodražil výrobu) bude maximálnì do 200 Kè. Závìrem chci podotknout, že náš kostel neplní jenom funkci církevního významu, ale v našem pomìrnì mladém a prùmyslovém mìstì má i významnou roli z kulturního a historického hlediska. Jde tedy i o to, aby i pøipravovaná publikace byla jeho dùstojným svìdkem a památkou pro generace, které pøijdou po nás. Henryk Wawreczka nakladatelství Wart Kontaktní adresa: tel. a fax.: , mobil: ,

9 8 Nedìlní liturgie v øíjnu 27. nedìle v mezidobí (3.10.) 1. ètení: Hab 1,2-3;2,2-4; 2. ètení: 2 Tim 1, ; Evangelium: Lk 17,5-10 Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! ref. S³ysz¹c g³os Pana, serc nie zatwardzajcie. 28. nedìle v mezidobí (10.10.) 1. ètení: 2 Král 5,14-17; 2. ètení: 2 Tim 2,8-13; Evangelium: Lk 17,11-19 Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu pøed zraky pohanù. ref. Pan Bóg okaza³ ludom swe zbawienie. 29. nedìle v mezidobí (17.10.) 1. ètení: Ex 17,8-13; 2. ètení: 2 Tim 3,14-4,2; Evangelium: Lk 18,1-8 Žalm: odp. Pomoc nám pøijde od Hospodina, který uèinil nebe i zemi. ref. Nasz¹ pomoc¹ jest nasz Pan i Stwórca. 30. nedìle v mezidobí (24.10.) 1. ètení: Sir 35,15b a; 2. ètení: 2 Tim 4, ; Evangelium: Lk 18,9-14 Žalm: odp. Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. ref. Biedak zawo³a³ i Pan go wys³ucha³. 31. nedìle v mezidobí (31.10.) 1. ètení: Mdr 11,22-12,2; 2. ètení: 2 Sol 1,11-2,2; Evangelium: Lk 19,1-10 Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno, mùj Bože, Králi. ref. Bêdê Ciê wielbi³, Bo e mój i Królu. 32. nedìle v mezidobí (7.11.) 1. ètení: 2 Mak 7, ; 2. ètení: 2 Sol 2,16-3,5; Evangelium: Lk 20,27-38 Žalm: odp. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. ref. Gdy zmartwychwstanê, bêdê widzia³ Boga. Rok Eucharystii Od paÿdziernika 2004 r. do paÿdziernika 2005 r. trwaæ bêdzie w Koœciele katolickim Rok Eucha-rystii. Zapowiedzia³ go Jan Pawe³ II w homilii podczas Mszy œw. odprawionej w uroczystoœæ Bo ego Cia³a na placu przed bazylik¹ œw. Jana na Lateranie. Rok Eucharystii rozpocznie siê podczas Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbêdzie siê w meksykañskiej Guadalajarze w dniach paÿdziernika 2004 r. Zakoñczy go Synod Biskupów, które zbierze siê w Watykanie w dniach 2-29 paÿdziernika 2005 r. na temat Eucharystia Ÿród³em i szczytem ycia i misji Koœcio³a. Pøíští èíslo MOSTu vyjde 7. listopadu Pøíspìvky mùžete zasílat do most Pořad bohoslužeb v říjnu 1. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a polsky, 7.50 a èesky. 2. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a èesky, 7.50 a polsky; zahájení Roku Eucharistie, vyhlášeného papežem Janem Pavlem II. 3. Sobota svátek s. Hedviky, øeholnice, hlavní patronky Slezska; výroèní den zvolení papeže Jana Pavla II. 4. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a polsky, 7.50 a èesky. 5. Pondìlí svátek sv. Lukáše, evangelisty. 6. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a èesky, 7.50 a polsky; den modliteb za misie. 7. Ètvrtek svátek sv. Šimona a Judy, apoštolù. 8. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a polsky, 7.50 a èesky; zaèínají farní rekolekce. 9. Pondìlí Slavnost Všech svatých. Odpustky pro duše v oèistci: Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno pøi návštìvì kterého-koli kostela získat plnomocné odpustky, pøivlastnitelné pouze duším v oèistci. Kromì tøí obvyklých podmínek (sv. zpovìï, sv. pøijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se pøi návštìvì kostela Modlitbu Pánì a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnìní tøí obvyklých podmínek dennì plnomocné odpustky, pøivlastnitelné pouze duším v oèistci, navštíví-li nìkdo høbitov a pomodlí se tam tøeba jen v duchu za zemøelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky èásteèné. 10. Úterý vzpomínka na všechny vìrné zemøelé. 11. Pátek první pátek v mìsíci. 12. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a èesky, 7.50 a polsky; den Farní rekolekce 2004 Ve dnech probìhnou v naší farnosti rekolekce pod vedením O. Czes³awa Blocha. Využijme toho, že Bùh se k nám ve své dobrotì sklání skrze své služebníky a nabízí nám možnost prohloubit svùj osobní duchovní život. Upozornìní pro žáky II. stupnì Bezruèovy 2. ZŠ: Výuka náboženství bude místo ve støedu probíhat v pondìlí v pøe-dem dohodnutém èase a místì, tedy v 13,45-14,30 v 9. tøídì! Katechetka Katka Cubrová 13. Mìsíc øíjen je zasvìcen modlitbì svatého rùžence, který však není dovoleno modlit se bìhem mše svaté. 14. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. Poslední nedìli v mìsíci - Mariánské veèeøadlo. 15. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. 16. Každý ètvrtek od a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní. 17. Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu celého školního roku se budeme modlit za dìti, mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele a vychovatele pøi veèerní adorací Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do hodin. 18. Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì je každý pátek v Pùl hodiny pøed zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke svátosti smíøení. Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku v kostele! Úmysly Apoštolátu modlitby - øíjen 2004 Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otèe, kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpøítomòuje obì sebe samého za záchranu svìta. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro svìdectví o tvé lásce. To vše pøináším jako svou nepatrnou obì spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které nám pøedkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento mìsíc: 1. Úmysl všeobecný: Aby køes ané, sami pevní ve víøe, toužili po výmìnì názorù se zastánci jiných náboženských tradic. 2. Úmysl misijní: Aby se zviditelnila pøítomnost katolíkù ve veøejném životì a sdìlovacích prostøedcích národù Latinské Ameriky. 3. Úmysl národní: Abychom se s pochopením pøibližovali k tìm, kdo se Bohu vzdálili. Vydává Øímskokatolický farní úøad v Tøinci pro svou vlastní potøebu. Redakci tvoøí: Stanislav Janczyk, Hana a Evžen Workovi, Iveta a Marian Kozokovi Internetová adresa: Vychází na poèátku mìsíce. Registraèní znaèka MK ÈR E K dostání v prostorách farního kostela. Grafická úprava a tisk: T-PRINT, s.r.o., Tøinec

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o

niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o Èíslo 7/XVII èervenec 2010 Proti dobrovolnému daru niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o Nastêpnie wyznaczy³ Pan jeszcze innych siedemdziesiêciu dwóch (uczniów) i wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ do

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Číslo 9/XIII září 2006 Proti dobrovolnému daru

Číslo 9/XIII září 2006 Proti dobrovolnému daru Číslo 9/XIII září 2006 Proti dobrovolnému daru považuješ minulou dobu za lepší než tu, ve které žiješ? Od prvního dama až k damovi dneška jen práce a pot, trní a bodláčí. Nebo jsme zapomněli na potopu?

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Wniebowst¹pienie Pañskie

Wniebowst¹pienie Pañskie Èíslo 210/roèník XVIII. èerven 2011 Proti dobrovolnému daru Wniebowst¹pienie Pañskie Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Èíslo 215/roèník XVIII. listopad 2011 Proti dobrovolnému daru

Èíslo 215/roèník XVIII. listopad 2011 Proti dobrovolnému daru Èíslo 215/roèník XVIII. listopad 2011 Proti dobrovolnému daru Potopa Potopa na zemi trvala ètyøicet dní, vod pøibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od zemì. Vody zmohutnìly a stále jich na zemi

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí.

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Životice u Nového Jičína 17/2010 Ročník VIII 31. října 2010 Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. O modlitbě za zemřelé

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

VÌØÍM V JEDNU SVATOU

VÌØÍM V JEDNU SVATOU Číslo 7/XIII červenec 2006 Proti dobrovolnému daru VÌØÍM V JEDNU SVATOU všeobecnou, apoštolskou Církev. Tak zní další èást vyznání naší víry, která následuje ihned po vyznání víry v Otce, Syna i Ducha

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Trochu podzimní všehochuti

Trochu podzimní všehochuti Číslo 10/XIII říjen 2006 Proti dobrovolnému daru Trochu podzimní všehochuti Potkali se jednou dva lidé. Ten vzhùru pouze na jednom køídle? ká. Mnì tady vùbec nejde o pokraprvní se rozèiloval: Jak dlouho

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více