Má duše prahne po Tobě, Bože, jak květy žíznivé, po vodě prahnou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Má duše prahne po Tobě, Bože, jak květy žíznivé, po vodě prahnou,"

Transkript

1 Květen-Červen Číslo 3/40/ - Ročník 5 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Má duše prahne po Tobě, Bože, jak květy žíznivé, po vodě prahnou, jak vinná réva z vymačkaných hroznů, když po kapkách stéká na prázdnou dlaň, jak vyprahlý džbán, který o skálu se tříští, z těch malých kousků střepin, pak na zemi lásku posbírám, má duše prahne po vodě živé, jenž ve Svátosti se ukrývá, jen malou kapkou osvěž srdce mé, a z hlubin milosti, co ukrývají se v Tvém srdci, napoj láskou vyprahlé srdce, touhou zmučené, kéž oheň, který v ní se ukrývá, přivede k pramenům lásky mé srdce znavené, a jemu ze studny své dá živou vodu pít, má duše prahne po vodě živé, Tvou láskou se chce naplnit, Tebe v srdci mít, kéž mé srdce stane se tím džbánem, slzami svými chci ho očistit, aby se naplnil Tvou vodou živou a Tvůj zrak v něm už navždy skrytý byl A.K.

2 Malé křesťanské kalendárium Květen 1. května památka sv. Josefa, dělníka - pouť dětí a mládeže děkanátu Konice a Prostějov k Panně Marii do Suchdola - Jednova 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 6. května památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 8. května památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 12. května adorační den farnosti Čechy pod Kosířem 13. května slavnost Nanebevstoupení Páně 14. května svátek sv. Matěje, apoštola 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 23. května slavnost Seslání Ducha Svatého 26. května památka sv. Filipa Netuho, kněze 30. května slavnost Nejsvětější Trojice Každá křesťanská modlitba začíná oslovením Otce, Syna a Ducha Svatého, přičemž děláme kříž. Tak vyznáváme víru v Nejsvětější Trojici. Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého. Pro celou Církev ji závažně nařídil papež Jan XXIII. roku Po vánočních a velikonočních oslavách, kdy naší pozornost upoutává především druhá božská osoba, Syn Boží, Ježíš Kristus, a po svatodušních svátcích zaměřených na třetí božskou osobu, Ducha Svatého, slaví Církev svátek Nejsvětější Trojice, trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Oslavuje tajemství vnitřního Božího života, které nám Bůh o sobě zjevil, hlásá jedinou věčnou slávu a klaní se společně svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Vyznává, že vše, co Bůh ve světě koná, je společným dílem tři božských osob, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou tři, od sebe skutečně odlišné osoby, které však mají jednu a tutéž božskou přirozenost a jedno a totéž působení. 31. května svátek Navštívení Panny Marie Červen: 1. června památka sv. Justina, mučedníka 3. června slavnost Těla a Krve Páně 2

3 4. června adorační den farnosti Přemyslovice 5. června památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 11. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Náznaky pobožnosti k Srdci Ježíšovu nacházíme u středověkých mystiků. V pravém slova smyslu však začíná až zjevením se sv. Markétě Maria Alacoque ( ), řeholníci v Paray-le-Morial ve Francii. V červnu roku 1675 se jí zjevil Ježíš, ukázal jí své srdce se slovy: Podívej se na to srdce, které lidi tolik milovalo, které nevynechalo nic, vyčerpalo se a zničilo, aby jim dosvědčilo svou lásku. Dostává se mi však místo uznání jenom nevděčnosti, neuctivosti, svatokrádeží, chladu, pohrdání, s kterými se chovají ke mně v této svátosti lásky. Co všechno zahrnuje v sobě pojem Božské Srdce Páně, Nejsvětější Srdce Ježíšovo? - Tělesné Srdce Páně oživené jeho nejsvětější duší a spojené s jeho Božstvím, to srdce, z něhož prýštila krev božského Beránka, cena našeho vykoupení. - Nevýslovnou lásku Pána Ježíše k nám, a to jeho lásku lidskou i božskou, jejímž znakem, znamením, obrazem, je tělesné Srdce Páně. - Veškerý vnitřní život a povahu Krista. Úcta, kterou vzdáváme Božskému Srdci, patří Spasiteli, jenž miloval nás a vydal sám sebe za nás. 12. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 19. června pouť děkanátu Konice za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání v katedrále v Olomouci 21. června památka sv. Aloise, řeholníka 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele 28. června památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 30. června svátek Výročí posvěcení katedrály 3

4 Vzděláváme se NĚKOLIK MYŠLENEK O GREGORIÁNSKÉM CHORÁLU Gregoriánský chorál jednohlasý latinský liturgický zpěv byl nazván podle papeže sv. Řehoře Velikého (pontifikát v letech ), který měl velkou zásluhu na uspořádání liturgie a současně s tím i zpěvů při mši svaté. Svatý Řehoř Veliký také dbal na úroveň prováděných zpěvů při mši sv. a jejich nácvik - založil scholu cantorum (školu pěvců). Gregoriánský chorál vyrostl z starokřesťanského zpěvu na hluboké víře mučedníků a světců prvních století (např. sv. Augustina a sv. Ambrože). Utvářela ho posléze víra a rozjímavá modlitba řeholníků mnišských řádů v klášterech. V průběhu svého vývoje byl nejméně dotčen světským duchem, protože se rozvíjel v ryze duchovním prostředí. Dnes nám má připomínat nejen dva tisíce let starou křesťanskou kulturu, ale zejména má být stále živou součástí liturgie. Druhý Vatikánský koncil zřetelně podtrhl, že církev považuje latinský gregoriánský chorál za vlastní zpěv římské liturgie a proto má v liturgickém dění zaujmout první místo. Gregoriánský chorál není hudebně založen na přehnané zvukové síle nebo na výrazných rytmech. Je diametrálně odlišný např. od písní s náboženským textem majících podobu dnešní zábavné moderní hudby a svým hudebním charakterem odvracejících duši od zbožnosti, pokorné usebranosti a niterného rozjímání. Pro svůj zvláštní způsob utvářené melodie a klidně plynoucího rytmu gregoriánský chorál zesiluje výpověď obsahu liturgických textů. Vede tímto k duchovnímu povznesení a umožňuje prožít skutečnou hloubku eucharistického tajemství. Gregoriánský chorál má při mši sv. má přispívat k Boží oslavě, posvěcení a vzdělání shromážděných věřících. Nejde zde jen o hudbu samotnou, ale o oživení ducha opravdové zbožnosti a dobrého života vůbec. Má být přednášen jako modlitba, neboť má přiblížit lidskou duši k Bohu, povznést ji nad shon běžného denního života a vést ji dále k nadpřirozeným tajemstvím. Gregoriánský chorál byl komponován pro liturgii, pro hlásání křesťanské zvěsti. Zpěv je nedílnou součástí každé slavné mše sv. (tj. bez zpěvu liturgických textů se nemůže mluvit o slavné bohoslužbě). Najděme cestu k tomuto krásnému a jedinečnému 4

5 latinskému liturgickému zpěvu a vyjádřeme při mši svaté svou víru a zbožnost také chorálním zpěvem, např. latinského ordinária. Dovolíme-li kráse (umělecké - včetně hudební), aby se nás vnitřně dotkla, zranila nás a otevřela nám oči, objevíme znovu radost nazírání, schopnost chápat hluboký smysl naší existence, Tajemství, jehož jsme součástí a z něhož můžeme čerpat plnost, štěstí a nadšení ke každodennímu snažení. (Promluva o umění Benedikta XVI. ze dne 22. listopadu 2009). S použitím literatury zpracovala pro farnost Laškov Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. odborná asistentka katedry muzikologie FFUP v Olomouci Úvaha k zamyšlení Vatikánské rádio 14. březen 2010 Papežský ceremoniář o reformě liturgické reformy K způsobu jednání přítomného Papeže více patří proponování než diktování čehokoliv. Avšak jestliže Svatý Otec něco proponuje, není to jen projev osobních předností, ale ukázání směru celé Církvi řekl papežský ceremoniář. P. Guido Marini zaujal tím způsobem pozici vůči jistým inovacím v papežské liturgii, jak např. ustavení velkého kříže vprostřed oltáře, podávání svatého přijímání v kleče a do úst, a také sloužení mše svaté zády k lidem v památečních kostelích a kaplích. 5

6 Tzv. reforma reformy, to je hlavní téma rozhovoru, jakého mistr papežských ceremonii udělil americkému týdeníku The National Catholic Reporter. Ve vstupu k rozhovoru jeho autor John Allen vysvětluje, že od Papeže o jasné a spíše tradicionalistické vize liturgii očekáváno radikálních reforem v této oblasti. Avšak ta očekávání se nesplnila. Podle papežského ceremoniáře prudké reformy nejsou dnes prostě možné, z ohledu na čas a reálie, v jakých žijeme. Proto papež volí cestu příkladu a počítá s tím, že to, co nabízí, bude zváženo a přijaté pronikne do mentality Církve, bude formovat její atmosféru. Není vyloučeno, že to, co je dnes návrhem, občas se stane disciplinární nornou přidává prelát Guido Marini. Avšak nejprve je třeba změnit klima a kulturu, a teprve později legislativu, i když také ona hraje svou úlohu ve formování kultury. Tázaný na význam pojmu: reforma reformy, papežský liturgista připomenul, že ten termín má už dlouhou tradici a byl už dávno používán kardinálem Ratzingerem. V případě liturgie nejde však o couvání z koncilních reforem, ale o jejich další, lepší realizaci. Jestliže zase jde o motu proprio Summorum Pontificum, kterým Benedikt XVI. vrátil možnost svobodného sloužení tzv. Tridentské mše, P. Marini připomenul, že pokoncilní a předkoncilní liturgie mohou se vzájemně obohacovat. A proto je tak důležité, aby jejich bezkonfliktní existence dostala se do denního života Církve zdůraznil mistr papežských liturgických ceremonií v rozhovoru pro americký týdeník. Vatikánské rádio Zednářství Měsíc květen to je pro nás měsíc, ve kterém více než jindy svou pozornost otáčíme k Portugalsku a přesněji k Fátimě; to měsíc, ve kterém začínáme vzpomínat na Fátimské události a ptát se na jejich odkaz. Stojí tedy za to zamyslet se nad naukou Fátimy, která nám často utíká. Problém je o tolik aktuální, že žijeme v době, kdy se hodně věci podceňuje, zejména těch spojených se zednářstvím, kdy se objevuje hodně falešných proroků, kteří by nám chtěli namluvit, že zednářství je klidná, dobrodinečka organizace, jejímž cílem je dobro lidí. Zatím 6

7 historie vzpomíná na něco úplně jiného; něco, co jasně říká, že je to organizace, která má pouze jeden cíl ničit dílo Krista, ničit Církev a to způsobem velice promyšleným. Není tedy divné, že dodnes žádný z papežů nezrušil zákaz, který vydal 28. dubna 1738 roku ve své encyklice In eminenti papež Klement XII. Zákaz ten nedovoluje katolíkům příslušnost k zednářským ložím pod trestem exkomuniky. O zednářství vydávali také své dokumenty papež: Benedikt XIV., Pius VII., Leo XII., Pius VIII., Řehoř XVI., Pius IX., Leo XIII. Dnes zvláštním způsobem platí deklarace připravená Kongregací Nauky a Víry 26. listopadu 1983 roku, kterou tehdy řídil kard. Josef Ratzinger a kterou podepsal papež Jan Pavel II. Ta deklarace jasně konstatuje, že všechny formy zednářského hnutí patří ke kategoriím spolků jednajících proti Církvi, kvůli tomu všichni věřící, kteří patří k zednářským spolkům, jsou ve stavu těžkého hříchu a nemohou se účastnit svatého přijímání. O působení tohoto hnutí v Portugalsku píše svůj článek Řehoř Kucharčik. Čteme v něm: Portugalsko - zednářství Fátima Mohlo by se zdát, že zjevení Panny Marie ve Fátimě udála se v nejméně vhodnou dobu, zatím díky politickému kontextu tím důrazněji zjevila, že Bůh působí skrze historické události a že Jemu patří poslední vítězství. Počátky antiklerikální republiky V 1910 roce republikánský převrat učinil konec existence monarchie v Portugalsku. Vláda se dostala do rukou republikánů, silně proniknutou zednáři a léta neskrývajících svých protikatolických fobii a předsudků. Ještě během trvání puče, který přinutil k emigraci krále, Manuela II. antimonarchistickým povstáním dělaly doprovod napadení /často inspirované zednářskými ložemí/ na osoby duchovní a vůbec na věřící lidí. Kvůli těmto aktům agrese zemřelo do konce roku přinejmenším 15 kněží a řeholníků; /kromě toho skupiny populares /složené především z republikánské ulice/ těžce pobily přes 100 duchovních. 7

8 Na denním pořádku byly útoky na kostely /pouze během dnu trvání republiky demolováno 20. chrámů/ a řeholní domy /nepřítelem republiky se zjevily např. laboratorní nástroje, které byly nalezené v jezuitském kolegium pod Lisabonem a nadobro zničené/. Protikatolické programy portugalská republika vzala do systémových rámců. Jak píše prof. T. Wituch: jednání nasměrované proti Církvi nebylo náhodné. Proticírkevní a protikatolická politika, iniciována první republikánskou vládou, byla až do 1918 roku nezměněná a prvořadým cílem jednání republikánů. Symbolickou postavou, přímo spojenou s protikatolickou politikou portugalské republiky byl Alfonso Costa profesor práv v Coimbře, bratr lóžový, a především ministr spravedlností /v budoucnu rovněž premiér/. Costa portugalský ekvivalent Emiléa Combes a, hlavního laicizatora III.republiky v letech měl ambicí během dvou pokolení úplně vymýtit katolicismus z Portugalska. Jak zednářství vymycovalo katolicismus z Portugalska Stejně, jako dříve ve Francii nebo během německého kulturkampfu, válka s katolicismem v Portugalsku začala úderem v řady. Už 8.řijna 1910 /tři dny po vítězství revoluce/ vláda vyhlásila dekret, zpracovaný ministrem Costou prohlašující likvidací všech řeholních shromáždění v Portugalsku. Jako vždycky /podle příkladu France a Německa/ na první oheň šli jezuité. Byli okamžitě zatčení a vyhnání z Portugalska všichni /388/ členové Tovaryšstva Ježíšova. Podobně, jak se to událo tehdy v četných státech Evropy, v rámci protikatolických bojí za kulturu, zrušeno v Portugalsku vyučování náboženství ve školách / / a duchovním osobám i institucím byl vydán zákaz vyučování nejen ve státních školách, ale rovněž v soukromých. Dekret z roku nařizující odstranění katolických symbolů ze staveb veřejného užitku znamenal celostátní akci dekrucifikace ve školách a úřadech. Z přísah a úředních prohlášení bylo odstraněno veškeré odvolávání se na Boha. Katolické svátky byly zbavený charakteru státních svátků; jako dny volné od práce zůstaly se pouze neděle v úřední nomenklatuře označené, jako dny odpočinku /dekret z roku/. Zvláštní dekret propouštěl kaplany z armády a vojákům byla zakázaná účast na náboženských pobožnostech v uniformě. Dohled nad katolickými společenstvími, a dokonce nad liturgickými činnostmi, byl předán do rukou civilních tajemníků, jmenovaných vládou (není třeba přidávat, že byli to většinou zednáři nebo jejich příznivci). To oni, a ne např. faráři, měli rozhodovat nejen o souhlasu na sloužení pobožnosti mimo zdmi chrámu např. 8

9 průvod Božího Těla, ale rovněž o počtu a termínu bohoslužeb vevnitř kostela. Kromě toho duchovním bylo zakázáno nošení klerik a hábitů na veřejnosti. Říjnová revoluce Alfonsa Costy neušetřila rovněž jeho mateřského učiliště university v Coimbře roku byla zrušena, přítomná tam šest století teologická fakulta. Měsíc později z fakulty práva byla odstraněna katedru církevního práva (církevní zákon byl vykládán v Coimbře od středověku). Integrální součásti protikatolického zákonodárství byly změny provedené republikánskou vládou v rodinném zákoně. 3. listopadu 1910 roku legalizovány a velice usnadněny rozvody. Publikovaný o Vánocích (datum nebylo zvoleno náhodně) v roce 1910 dekret srovnával v zákonném smyslu konkubinát s legálně uzavřeným manželstvím, což v praxi legalizovalo polygamii. Z republikánské perspektivy bylo něčím přirozeným přerušení diplomatických vztahů s Apoštolským Stolcem. 19.řijna 1910 roku nuncius apoštolský musel opustit Portugalsko; už dříve se vrátil do Lisabonu, pozvaný do státu republikánskou vládou portugalský ambasador pří Apoštolském Stolci. Korunováním proticírkevní politiky republiky byl vzorovaný na francouzském zákoně z roku 1905 dekret o rozdělení Církve od státu, publikovaný 20. dubna 1911 roku. Slovo rozdělení bylo pouze záclonou. V podstatě šlo o vyřazení ne tolik Církve, jen katolicismu z veřejných oblastí a také radikální omezení svobody Církve. Na základě onoho dekretu celý majetek Církve byl konfiskován státem. Stavby měly být odtud pronajímané, ale ne duchovním osobám nebo církevním institucím, ale kultovým společenstvím. Při čemž takový pronájem mohl být okamžitě zrušen státní vládou, bez uvedení důvodu. Portugalský zákon nedovoloval kněžím patřit do těchto společenství a tím spíše je řídit. Kromě toho dekret z 20. dubna 1911 roku předvídá, že v Portugalsku mohou pracovat pouze ti kněží, kteří ukončili studia v Portugalsku. Šlo o zavření dveří před duchovními, kteří získali vzdělání např. v Římě. V zákoně o rozdělení Církve od státu našel se rovněž zápis, zavazující duchovní osoby k oficiálnímu korespondování s pomocí pošty pouze s veřejnou vládou, a ne mezi sebou. Publikování a čtení v kostelích pastýřských dopisů biskupů /také papeže/ byly pokaždé závislé na souhlasu vlády. Autorů dekretu zajímala rovněž věc církevních zvonů, přesněji jejich zvuku. Rozhodnuto tedy, že zvonění zvonů bude večer zakázáno a rozhodnutí o jejich další existenci předáno vládě municipální. 9

10 Kritizování předpisů zákona o rozdělení Církve od státu a také jiných zákonů tykajících se Církvi, jak rovněž negativní hodnocení veřejné vlády nebo jakékoliv jiné činnosti nebo formy vládnutí, nebo zákonů Republiky, byly ohrožené trestem vězení anebo ztrátou platu. Neboť dekret o rozdělení předvídal, že duchovní budou udržování ze státních platů. Ve skutečnosti ony platy pocházely v celku ze sbírek věřících, ze kterých 1/3 stejně bral stát. Aby ještě bolestivěji pokořit portugalské katolíky Alfonso Costa a jeho lóžoví bratři umístili v dekretu zápis, že vzpomenuté platy měly rovněž patřit kněžím, kteří byli dříve zbavení svých úřadů církevní vládou (např. kvůli mravním důvodům). Tím také peníze ze sbírek věřících měli dostávat také ti kněží, kteří porušili celibát, a po jejich smrti plat měl přecházet na vdovy po nich anebo na jejich děti. Rozhodná pozice papeže a biskupů V této situaci otevřené války vypovězené Církvi republikou, řízenou zednářstvím, portugalští biskupové zaslali věřícím 24. prosince 1910 roku pastýřský dopis. Zdůraznili v něm svou loajalitu vůči republice a následně hierarchové zakázali katolíkům účastnění se jakýchkoliv akci nasměrovaných proti Církvi. Vláda vydala zákaz publikace a čtení tohoto dopisu. Zákaz neposlechl biskup Porto, což ho stálo uvěznění v Lisabonu. V odpovědi na dekret o rozdělení Církve od státu biskupové Portugalska ještě jednou zaslali věřícím společný pastýřský dopis věřícím dne 5. května 1911 roku. Protestovali v něm proti tomu novému, proticírkevnímu zákonu. V následku vláda vydala rozhodnutí vyhnanství na patriarchu Lisabonu Antonia Mendesa Belo a biskupů Braganzy, Faro, Lamego, Portalegre a také Viseu /ve vězení už byl biskup Porto/. Tím způsobem celý episkopát Portugalska našel se ve vyhnanství. Byla to věc bez precedentu v historii tohoto státu a nezaznamenaná v dějinách žádného jiného státu. Rozpoutání republikou a přesněji zednáři pronásledování Církve v Portugalsku setkalo se s rozhodnou reakcí Říma. Papež Pius X. prohlásil 24. května 1911 roku, encykliku Iamdudum Lusitaniae. Odsoudil v ní zločinný a škodlivý dekret o rozdělení Církve od státu a nazval ho zákonem, který pohrdá Bohem a odmítá katolickou víru. Svatý Otec neměl také pochybností, jestli jde o cíl toho a jiných proticírkevních zákonů: přivedení Církve k podřízenosti vůči státu, skrze pronásledování Jí ve všem, co se týká Její svaté vlády a ducha. Mírou zaujetí portugalských laicizátorů, kteří vlastní ideologii předkládali nad portugalské dobro státu, bylo míření republikánské vlády k rozšíření protikatolické legislace na patřící Portugalsku koloniální oblastí. 10

11 Přitom se nevšimnuto, že přítomnost Církve na těch územích od XV. století byla nejsilnějším činitelem, spojujícím kolonie s metropoli. V roce 1913 vláda rozhodla o vyslání do kolonií laických misii, které měly tam nahradit práci, jakou vykonávalo katolické duchovenství. Více rozvahy od vlády v metropoli měla koloniální administrace, která např. v Angole a Mozambiku, přímo odřekla realizování na svém území laické politiky. Laické mise byly jednou z myšlenek Alfonsa Costy, který v lednu 1913 roku stál se premiérem. Jeho vláda, to opravdově bojující antiklerikalismus. Doslovně. Zde rovněž Costa napodoboval své francouzské předchůdce, kteří v době Emile'a Combes'a ( ) vyslali do státu bojůvky, které bojovaly s takovými projevy klerikalismu, jako slavnosti I. svatého přijímání nebo průvody na slavnost Božího Těla. Costa se odvolal k pomocí karbonářů (carbonaria radikálné oddělení zednářství). Bojůvky karbonářů figurující v policejních záznamech, jako neznámí správci využívaly úplnou beztrestnost při vtělení do života programu premiéra Costy, který chtěl udělat z Portugalská stát úplně laický. K jednání toho druhu patřilo např. zasypání bombami v roce 1913 průvodu ke cti sv. Antonína, který tradičně procházel 10. června cestami Lisabonu. V důsledku tohoto atentátu zemřelo několik věřících. Tohoto typu jednání neakceptovali dokonce nejvíce umírnění republikáni, proto 25. ledna 1914 premiér Costa byl přinucen podat demisi. Nová vláda řízená Bernardinem Machado, zmírnila politiků svých předchůdců. V únoru 1914 roku dovolen návrat biskupů z vyhnanství a také příslušnost kněží v kultovních společenstvích, které administrovaly církevní stavby. Mírou liberalizace bylo dovoleno kněžím nošení klerik. Grzegorz Kucharczyk Z našeho putování 11 Svatá Země - Izrael Uţ to bude skoro dva měsíce, co jsme navštívili Svatou Zemi - přesto bych ráda chtěla vzpomenout na ta místa, která jsme tam navštívili. Myslím, ţe někteří si jisté věci rádi připomenou, zavzpomínají a ti, co tam nebyli, najdou třeba také něco, co je zaujme a budou se tam chtít také jednou vydat.

12 Naše pouť do Svaté Země začala 15. března odjezdem z Laškova v 20:00 na letiště do Ostravy. Kdyţ jsme tam dorazili, proběhlo odbavování zavazadel a pak uţ jen čekat, kdy budeme moci odletět. V pravdě čekali jsme docela dlouho, ale myslím si, ţe jsme se všichni tak těšili, ţe jsme tu dobu, co jsme tam čekali, ani moc nevnímali. Někteří letěli třeba poprvé, a tak se báli toho letu, ale musím říci, nebylo to zase tak hrozné, jak se na první pohled můţe někomu zdát. Jsem ráda, ţe mám zase spoustu nových záţitků a ţe jsem se na ten svět mohla podívat shora - byl to opravdu krásný pohled. Ráno, kdyţ jsme dorazili na letiště do Tel Avivu, hned tam jsme mohli pocítit, ţe je tam úplně jiné prostředí, a člověk se tam cítí úplně jinak, uţ tam kvetly stromy, květiny a bylo to takové zajímavé, protoţe kdyţ jsme odlétali od nás, tak v Ostravě sněţilo. Mezi první místa, která jsme mohli navštívit, patří Jeruzalém přesněji Zeď nářků. Je to místo myslím jiţ dobře známé, ale pár slov o něm snad nikomu vadit nebude. Po zničení druhého jeruzalémského chrámu před 19. stoletími se stala Západní zeď nejsvětějším místem Ţidů na světě. Ţidé tuto zeď uctívají a při ní vykonávají své poboţnosti. Přicházejí sem statisíce Ţidů vykonat pouť, aby oplakali zničení slavného jeruzalémského chrámu, nejvíce sem přicházejí ve dnech Šabatu. Ke Zdi nářků přichází mnoho poutníků, aby zde vyslovili své modlitby. Své modlitby, prosby mohou vkládat mezi kameny, z nichţ je Zeď vybudována. U této zdi se také konají obřady Bar micva. Je to obřad, kdy se z ţidovského chlapce stává dospělý muţ, který na sebe bere zodpovědnost za dodrţování přikázání. Tato zeď není však pozůstatkem chrámu ani Šalomouna, ani druhého. Jsou to zbytky obranných zdí, kterými Herodes obklopil chrámovou horu. Spodní část zdí je sloţená ze sedmi řád kamenů z období Heroda, které mají průměrně 10 tun, je moţné však najít rovněţ takové, které mají kolem 100 tun. Kameny jsou poloţené jeden na druhém bez ţádné malty. Hlavní část zdi je postavená z menších kamenů z VIII. století, z období Mameluků a osmanských Turků. Uctívaná část západní 12

13 zdi má délku 60 m, ale ve skutečnosti je dlouhá 85 m. Její prvotní výška dosahovala 30 m. Další místa, která jsme ten den navštívili je: Večeřadlo, kostel Usnutí Panny Marie a podívali jsme se na Šalamounovy rybníky. Večeřadlo je pro nás, pro křesťany jedním z nejdůleţitějších míst celé Svaté země, protoţe se v něm odehrály nejpodstatnější události duchovního ţivota. V něm Pán Jeţíš ustanovil svátost Eucharistie, svátost kněţství, svátost smířeni. Zde se modlil velekněţskou modlitbu, omyl Apoštolům nohy; zde se jim zjevil po svém zmrtvýchvstání a seslal na Apoštoly Ducha Svatého. Zde také Apoštolové povolali Matěje na místo Jidáše. Při večeřadle usnula Panna Maria, protoţe chtěla zemřít v blízkosti významného místa, kde se zrodila církev. Proto se nedaleko večeřadla postavil moderní kostel Dormition zasvěcený Usnutí Panny Marie. První křesťané na hoře Sinaj měli své místo shromáţdění, a proto uţ v I. století postavili zde první křesťanský chrám. Ten po různých přestavbách je zde dodnes. V roce 1524 sultán Selim I. přeměnil Večeřadlo na islámský mečet. Dnes Večeřadlo je v rukou izraelského státu, ale je zpřístupněné pouze návštěvám. Jak uţ jsem vzpomínala viděli jsme také Šalamounovy rybníky nebo také můţeme říci Šalamounovy nádrţe. To o nich vzpomíná verš: Vystavil jsem nádrţe s vodou, aby zavlaţovaly háj vzrůstajících stromů. Nádrţe byly vybudovány za časů Heroda, aby zachytávaly dešťovou vodu stékající z okolních kopců k zásobování Jeruzaléma vodou po celý rok. Tolik k našemu prvnímu strávenému dni ve Svaté Zemi. Věřím, ţe i vy, kteří jste na této pouti nemohli být s námi přímo, stejně jste na nás pamatovali v modlitbách. I my jsme na vás pamatovali v modlitbách při mši svaté. Mám naději, ţe tohle společné připomenutí si naší poutí vám pomůţe zjistit, kolik krásných míst se nachází ve Svaté Zemi. pokračování příště anim. Jana Ošťádalová 13

14 Co se chystá? 2. květen - májová poboţnost u kapličky na Laškovském Dvorku 2. květen - náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 12. květen adorační den farnosti Čechy pod Kosířem - adorace začne v hod. a bude končit mši svatou v hod. 12. květen fátimská poboţnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 16. květen náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 23. květen - májová poboţnost u kapličky na Kosíři 30. květen náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 2. června průvod Boţího Těla v Přemyslovicích po mši svaté v hod. 3. června průvod Boţího Těla v Laškově po mši svaté v hod. 4. června - adorační den v Přemyslovicích. Adorace začne v hod. a skončí mší svatou, která začne v hod. 6. června - Průvod Boţího Těla v Čechách pod Kosířem po mši svaté v 9.00 hod. 6. června - náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 12. června fátimská poboţnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a růţenec v kapli. Nebude se konat průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem dole ke spodní kapličce sv. Františka kvůli přípravám na pouť sv. Antonína 13. června se bude konat na Krakovci pouť ke cti sv. Antonína z Padovy. V hod. začne průvod z Krakovce ke kapli sv. Antonína. Kdyţ průvod dojde ke kapličce, začne poutní mše svatá. Odpoledne ve hod. bude tam poboţnost se svátostným poţehnáním. 14

15 19. června - pouť děkanátu Konice za obnovu rodin a nová kněţská a řeholní povolání v Olomouci - katedrále 27. června pouť ke cti sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem a I. svaté přijímání. Poutní mše svatá začne v hod. Odpoledne bude ve poboţnost se svátostným poţehnáním Vzdejme Bohu díky Biřmování Už ve Starém zákoně hlásali proroci, že Duch Páně spočine na Mesiáši. Ve chvíli křtu Ježíše v Jordánu se Duch Svatý stál viditelným znamením, že ten, na koho sestupuje, je Boží Syn a Mesiáš. Tato plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být vylitá na celý Boží lid. Ježíš mnohokrát slíbil toto vylití Ducha. Po Jeho seslání začali Apoštolové hlásat velké Boží skutky. Ti, kdo uvěřili a dali se pokřtít, dostali pak dar Ducha Svatého. Od té doby udělují nástupci Apoštolů dar Ducha Svatého skrze vkládání rukou. Tím je křestní milost dovedená k plnosti a ke křesťanské dospělosti. Aby se lépe vyjádřil dar Ducha Svatého, přidávalo se mazání vonným olejem /křižmem/, kdy se křesťan stává pomazaným v Duchu Svatém. Toto pomazání vtiskuje na duší člověka duchovní pečeť. Apoštol Pavel píše: Bůh nám vtiskl svou pečeť a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku /2 Kor 1,22/. Tato svátost vtiskuje do duše nezrušitelné znamení. Tím je křesťan přímo pověřen a označen za toho, kdo má statečně a věrohodně vydávat svědectví Kristu. Plné vylití Ducha Svatého a pečeť Jeho darů nás pevněji spojuje s Kristem, rozmnožuje v nás dary Ducha Svatého, více nás připoutává k Církvi a dává nám zvláštní dispozice Ducha Svatého. Svatý Ambrož píše: Uvědom si, že jsi dostal duchovní pečeť a uchovej si to, co jsi dostal. Bůh tě pomazal svým znamením, Kristus Pán tě utvrdil a vložil do tvého srdce Ducha jako záruku. 15

16 Ve farnosti Laškov připravovalo se na tuto svátost 1,5 roku 20 věřících lidí. Setkání mívali každou neděli. Bylo to náročné nejen na přípravu, ale i na čas. Museli se naučit pracovat s Písmem svatým dostávali různé úkoly. K přípravě patřily také různé pobožnosti a pouť do Svaté země. Zúčastnila jsem se pouze několika pobožností a mohu říci, že každá mě obohatila něčím navíc. Setkávala jsem se s těmi, kteří se připravovali na tuto svátost a sdílela jsem s nimi nejen jejich nadšení a obavy ze zkoušek, které je čekaly, ale i obrovskou radost z jejich úspěchu. V neděli Božího milosrdenství byla v kostele v Přemyslovicích poslední pobožnost pro biřmovance, během které mezi jinými obdrželi kříže, které jim mají připomínat na Krista, kterému slíbili věrnost. Slavnostní tečku za touto pobožností udělal varhanní koncert Ondřeje Muchy a zpěv Vieroslavy Otrubové. Teď už se mohli všichni jenom těšit na svůj slavný den 17.dubna. Mohu říci, že i já jsem se na něj těšila a to nejenom proto, že měli být biřmování i tři členové růžencové růži, ke které patřím. V duchu jsem se vracela o deset roků zpět, kdy i já jsem obdržela tuto svátost. Byl to nádherný pocit, tehdy i nyní. Být v kostele s biřmovanci, kteří byli napjatí očekáváním, účastnit se slavnostní mše svaté s otcem arcibiskupem, být přítomna vyliti Ducha Svatého, který nás naplňoval všechny, to se dá jen těžko popsat. Prožívala jsem znovu všechno tak, jak před těmi deseti lety. Díky tomu jsem si uvědomila, co všechno mi tato svátost dala, kolik milostí a pomoci se mi od Ducha Svatého dostalo, když jsem ztrácela sílu nést svůj kříž. Člověk většinou až zpětně si vše uvědomí. Teď už je jenom na nynějších biřmovaných, zda opravdu budou odvážně šířit víru i za cenu obětí a kříže. D. S. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Adolf Adam LITURGICKÝ HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÁ PRAXE VYŠEHRAD

Adolf Adam LITURGICKÝ HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÁ PRAXE VYŠEHRAD Adolf Adam LITURGICKÝ HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÁ PRAXE VYŠEHRAD Kniha vychází s laskavým přispěním Ackermann-Gemeinde OBSAH Na přebalu: Zmrtvýchvstání Krista Verdunský oltář, 1181, detail pozlacený bronz,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve květen 2009 3. ročník / 5. číslo Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, velikonoční doba, kterou prožíváme po celý měsíc květen, je jedním velikým svátkem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více