Má duše prahne po Tobě, Bože, jak květy žíznivé, po vodě prahnou,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Má duše prahne po Tobě, Bože, jak květy žíznivé, po vodě prahnou,"

Transkript

1 Květen-Červen Číslo 3/40/ - Ročník 5 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Má duše prahne po Tobě, Bože, jak květy žíznivé, po vodě prahnou, jak vinná réva z vymačkaných hroznů, když po kapkách stéká na prázdnou dlaň, jak vyprahlý džbán, který o skálu se tříští, z těch malých kousků střepin, pak na zemi lásku posbírám, má duše prahne po vodě živé, jenž ve Svátosti se ukrývá, jen malou kapkou osvěž srdce mé, a z hlubin milosti, co ukrývají se v Tvém srdci, napoj láskou vyprahlé srdce, touhou zmučené, kéž oheň, který v ní se ukrývá, přivede k pramenům lásky mé srdce znavené, a jemu ze studny své dá živou vodu pít, má duše prahne po vodě živé, Tvou láskou se chce naplnit, Tebe v srdci mít, kéž mé srdce stane se tím džbánem, slzami svými chci ho očistit, aby se naplnil Tvou vodou živou a Tvůj zrak v něm už navždy skrytý byl A.K.

2 Malé křesťanské kalendárium Květen 1. května památka sv. Josefa, dělníka - pouť dětí a mládeže děkanátu Konice a Prostějov k Panně Marii do Suchdola - Jednova 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 6. května památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 8. května památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 12. května adorační den farnosti Čechy pod Kosířem 13. května slavnost Nanebevstoupení Páně 14. května svátek sv. Matěje, apoštola 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 23. května slavnost Seslání Ducha Svatého 26. května památka sv. Filipa Netuho, kněze 30. května slavnost Nejsvětější Trojice Každá křesťanská modlitba začíná oslovením Otce, Syna a Ducha Svatého, přičemž děláme kříž. Tak vyznáváme víru v Nejsvětější Trojici. Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého. Pro celou Církev ji závažně nařídil papež Jan XXIII. roku Po vánočních a velikonočních oslavách, kdy naší pozornost upoutává především druhá božská osoba, Syn Boží, Ježíš Kristus, a po svatodušních svátcích zaměřených na třetí božskou osobu, Ducha Svatého, slaví Církev svátek Nejsvětější Trojice, trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Oslavuje tajemství vnitřního Božího života, které nám Bůh o sobě zjevil, hlásá jedinou věčnou slávu a klaní se společně svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Vyznává, že vše, co Bůh ve světě koná, je společným dílem tři božských osob, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou tři, od sebe skutečně odlišné osoby, které však mají jednu a tutéž božskou přirozenost a jedno a totéž působení. 31. května svátek Navštívení Panny Marie Červen: 1. června památka sv. Justina, mučedníka 3. června slavnost Těla a Krve Páně 2

3 4. června adorační den farnosti Přemyslovice 5. června památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 11. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Náznaky pobožnosti k Srdci Ježíšovu nacházíme u středověkých mystiků. V pravém slova smyslu však začíná až zjevením se sv. Markétě Maria Alacoque ( ), řeholníci v Paray-le-Morial ve Francii. V červnu roku 1675 se jí zjevil Ježíš, ukázal jí své srdce se slovy: Podívej se na to srdce, které lidi tolik milovalo, které nevynechalo nic, vyčerpalo se a zničilo, aby jim dosvědčilo svou lásku. Dostává se mi však místo uznání jenom nevděčnosti, neuctivosti, svatokrádeží, chladu, pohrdání, s kterými se chovají ke mně v této svátosti lásky. Co všechno zahrnuje v sobě pojem Božské Srdce Páně, Nejsvětější Srdce Ježíšovo? - Tělesné Srdce Páně oživené jeho nejsvětější duší a spojené s jeho Božstvím, to srdce, z něhož prýštila krev božského Beránka, cena našeho vykoupení. - Nevýslovnou lásku Pána Ježíše k nám, a to jeho lásku lidskou i božskou, jejímž znakem, znamením, obrazem, je tělesné Srdce Páně. - Veškerý vnitřní život a povahu Krista. Úcta, kterou vzdáváme Božskému Srdci, patří Spasiteli, jenž miloval nás a vydal sám sebe za nás. 12. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 19. června pouť děkanátu Konice za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání v katedrále v Olomouci 21. června památka sv. Aloise, řeholníka 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele 28. června památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 30. června svátek Výročí posvěcení katedrály 3

4 Vzděláváme se NĚKOLIK MYŠLENEK O GREGORIÁNSKÉM CHORÁLU Gregoriánský chorál jednohlasý latinský liturgický zpěv byl nazván podle papeže sv. Řehoře Velikého (pontifikát v letech ), který měl velkou zásluhu na uspořádání liturgie a současně s tím i zpěvů při mši svaté. Svatý Řehoř Veliký také dbal na úroveň prováděných zpěvů při mši sv. a jejich nácvik - založil scholu cantorum (školu pěvců). Gregoriánský chorál vyrostl z starokřesťanského zpěvu na hluboké víře mučedníků a světců prvních století (např. sv. Augustina a sv. Ambrože). Utvářela ho posléze víra a rozjímavá modlitba řeholníků mnišských řádů v klášterech. V průběhu svého vývoje byl nejméně dotčen světským duchem, protože se rozvíjel v ryze duchovním prostředí. Dnes nám má připomínat nejen dva tisíce let starou křesťanskou kulturu, ale zejména má být stále živou součástí liturgie. Druhý Vatikánský koncil zřetelně podtrhl, že církev považuje latinský gregoriánský chorál za vlastní zpěv římské liturgie a proto má v liturgickém dění zaujmout první místo. Gregoriánský chorál není hudebně založen na přehnané zvukové síle nebo na výrazných rytmech. Je diametrálně odlišný např. od písní s náboženským textem majících podobu dnešní zábavné moderní hudby a svým hudebním charakterem odvracejících duši od zbožnosti, pokorné usebranosti a niterného rozjímání. Pro svůj zvláštní způsob utvářené melodie a klidně plynoucího rytmu gregoriánský chorál zesiluje výpověď obsahu liturgických textů. Vede tímto k duchovnímu povznesení a umožňuje prožít skutečnou hloubku eucharistického tajemství. Gregoriánský chorál má při mši sv. má přispívat k Boží oslavě, posvěcení a vzdělání shromážděných věřících. Nejde zde jen o hudbu samotnou, ale o oživení ducha opravdové zbožnosti a dobrého života vůbec. Má být přednášen jako modlitba, neboť má přiblížit lidskou duši k Bohu, povznést ji nad shon běžného denního života a vést ji dále k nadpřirozeným tajemstvím. Gregoriánský chorál byl komponován pro liturgii, pro hlásání křesťanské zvěsti. Zpěv je nedílnou součástí každé slavné mše sv. (tj. bez zpěvu liturgických textů se nemůže mluvit o slavné bohoslužbě). Najděme cestu k tomuto krásnému a jedinečnému 4

5 latinskému liturgickému zpěvu a vyjádřeme při mši svaté svou víru a zbožnost také chorálním zpěvem, např. latinského ordinária. Dovolíme-li kráse (umělecké - včetně hudební), aby se nás vnitřně dotkla, zranila nás a otevřela nám oči, objevíme znovu radost nazírání, schopnost chápat hluboký smysl naší existence, Tajemství, jehož jsme součástí a z něhož můžeme čerpat plnost, štěstí a nadšení ke každodennímu snažení. (Promluva o umění Benedikta XVI. ze dne 22. listopadu 2009). S použitím literatury zpracovala pro farnost Laškov Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. odborná asistentka katedry muzikologie FFUP v Olomouci Úvaha k zamyšlení Vatikánské rádio 14. březen 2010 Papežský ceremoniář o reformě liturgické reformy K způsobu jednání přítomného Papeže více patří proponování než diktování čehokoliv. Avšak jestliže Svatý Otec něco proponuje, není to jen projev osobních předností, ale ukázání směru celé Církvi řekl papežský ceremoniář. P. Guido Marini zaujal tím způsobem pozici vůči jistým inovacím v papežské liturgii, jak např. ustavení velkého kříže vprostřed oltáře, podávání svatého přijímání v kleče a do úst, a také sloužení mše svaté zády k lidem v památečních kostelích a kaplích. 5

6 Tzv. reforma reformy, to je hlavní téma rozhovoru, jakého mistr papežských ceremonii udělil americkému týdeníku The National Catholic Reporter. Ve vstupu k rozhovoru jeho autor John Allen vysvětluje, že od Papeže o jasné a spíše tradicionalistické vize liturgii očekáváno radikálních reforem v této oblasti. Avšak ta očekávání se nesplnila. Podle papežského ceremoniáře prudké reformy nejsou dnes prostě možné, z ohledu na čas a reálie, v jakých žijeme. Proto papež volí cestu příkladu a počítá s tím, že to, co nabízí, bude zváženo a přijaté pronikne do mentality Církve, bude formovat její atmosféru. Není vyloučeno, že to, co je dnes návrhem, občas se stane disciplinární nornou přidává prelát Guido Marini. Avšak nejprve je třeba změnit klima a kulturu, a teprve později legislativu, i když také ona hraje svou úlohu ve formování kultury. Tázaný na význam pojmu: reforma reformy, papežský liturgista připomenul, že ten termín má už dlouhou tradici a byl už dávno používán kardinálem Ratzingerem. V případě liturgie nejde však o couvání z koncilních reforem, ale o jejich další, lepší realizaci. Jestliže zase jde o motu proprio Summorum Pontificum, kterým Benedikt XVI. vrátil možnost svobodného sloužení tzv. Tridentské mše, P. Marini připomenul, že pokoncilní a předkoncilní liturgie mohou se vzájemně obohacovat. A proto je tak důležité, aby jejich bezkonfliktní existence dostala se do denního života Církve zdůraznil mistr papežských liturgických ceremonií v rozhovoru pro americký týdeník. Vatikánské rádio Zednářství Měsíc květen to je pro nás měsíc, ve kterém více než jindy svou pozornost otáčíme k Portugalsku a přesněji k Fátimě; to měsíc, ve kterém začínáme vzpomínat na Fátimské události a ptát se na jejich odkaz. Stojí tedy za to zamyslet se nad naukou Fátimy, která nám často utíká. Problém je o tolik aktuální, že žijeme v době, kdy se hodně věci podceňuje, zejména těch spojených se zednářstvím, kdy se objevuje hodně falešných proroků, kteří by nám chtěli namluvit, že zednářství je klidná, dobrodinečka organizace, jejímž cílem je dobro lidí. Zatím 6

7 historie vzpomíná na něco úplně jiného; něco, co jasně říká, že je to organizace, která má pouze jeden cíl ničit dílo Krista, ničit Církev a to způsobem velice promyšleným. Není tedy divné, že dodnes žádný z papežů nezrušil zákaz, který vydal 28. dubna 1738 roku ve své encyklice In eminenti papež Klement XII. Zákaz ten nedovoluje katolíkům příslušnost k zednářským ložím pod trestem exkomuniky. O zednářství vydávali také své dokumenty papež: Benedikt XIV., Pius VII., Leo XII., Pius VIII., Řehoř XVI., Pius IX., Leo XIII. Dnes zvláštním způsobem platí deklarace připravená Kongregací Nauky a Víry 26. listopadu 1983 roku, kterou tehdy řídil kard. Josef Ratzinger a kterou podepsal papež Jan Pavel II. Ta deklarace jasně konstatuje, že všechny formy zednářského hnutí patří ke kategoriím spolků jednajících proti Církvi, kvůli tomu všichni věřící, kteří patří k zednářským spolkům, jsou ve stavu těžkého hříchu a nemohou se účastnit svatého přijímání. O působení tohoto hnutí v Portugalsku píše svůj článek Řehoř Kucharčik. Čteme v něm: Portugalsko - zednářství Fátima Mohlo by se zdát, že zjevení Panny Marie ve Fátimě udála se v nejméně vhodnou dobu, zatím díky politickému kontextu tím důrazněji zjevila, že Bůh působí skrze historické události a že Jemu patří poslední vítězství. Počátky antiklerikální republiky V 1910 roce republikánský převrat učinil konec existence monarchie v Portugalsku. Vláda se dostala do rukou republikánů, silně proniknutou zednáři a léta neskrývajících svých protikatolických fobii a předsudků. Ještě během trvání puče, který přinutil k emigraci krále, Manuela II. antimonarchistickým povstáním dělaly doprovod napadení /často inspirované zednářskými ložemí/ na osoby duchovní a vůbec na věřící lidí. Kvůli těmto aktům agrese zemřelo do konce roku přinejmenším 15 kněží a řeholníků; /kromě toho skupiny populares /složené především z republikánské ulice/ těžce pobily přes 100 duchovních. 7

8 Na denním pořádku byly útoky na kostely /pouze během dnu trvání republiky demolováno 20. chrámů/ a řeholní domy /nepřítelem republiky se zjevily např. laboratorní nástroje, které byly nalezené v jezuitském kolegium pod Lisabonem a nadobro zničené/. Protikatolické programy portugalská republika vzala do systémových rámců. Jak píše prof. T. Wituch: jednání nasměrované proti Církvi nebylo náhodné. Proticírkevní a protikatolická politika, iniciována první republikánskou vládou, byla až do 1918 roku nezměněná a prvořadým cílem jednání republikánů. Symbolickou postavou, přímo spojenou s protikatolickou politikou portugalské republiky byl Alfonso Costa profesor práv v Coimbře, bratr lóžový, a především ministr spravedlností /v budoucnu rovněž premiér/. Costa portugalský ekvivalent Emiléa Combes a, hlavního laicizatora III.republiky v letech měl ambicí během dvou pokolení úplně vymýtit katolicismus z Portugalska. Jak zednářství vymycovalo katolicismus z Portugalska Stejně, jako dříve ve Francii nebo během německého kulturkampfu, válka s katolicismem v Portugalsku začala úderem v řady. Už 8.řijna 1910 /tři dny po vítězství revoluce/ vláda vyhlásila dekret, zpracovaný ministrem Costou prohlašující likvidací všech řeholních shromáždění v Portugalsku. Jako vždycky /podle příkladu France a Německa/ na první oheň šli jezuité. Byli okamžitě zatčení a vyhnání z Portugalska všichni /388/ členové Tovaryšstva Ježíšova. Podobně, jak se to událo tehdy v četných státech Evropy, v rámci protikatolických bojí za kulturu, zrušeno v Portugalsku vyučování náboženství ve školách / / a duchovním osobám i institucím byl vydán zákaz vyučování nejen ve státních školách, ale rovněž v soukromých. Dekret z roku nařizující odstranění katolických symbolů ze staveb veřejného užitku znamenal celostátní akci dekrucifikace ve školách a úřadech. Z přísah a úředních prohlášení bylo odstraněno veškeré odvolávání se na Boha. Katolické svátky byly zbavený charakteru státních svátků; jako dny volné od práce zůstaly se pouze neděle v úřední nomenklatuře označené, jako dny odpočinku /dekret z roku/. Zvláštní dekret propouštěl kaplany z armády a vojákům byla zakázaná účast na náboženských pobožnostech v uniformě. Dohled nad katolickými společenstvími, a dokonce nad liturgickými činnostmi, byl předán do rukou civilních tajemníků, jmenovaných vládou (není třeba přidávat, že byli to většinou zednáři nebo jejich příznivci). To oni, a ne např. faráři, měli rozhodovat nejen o souhlasu na sloužení pobožnosti mimo zdmi chrámu např. 8

9 průvod Božího Těla, ale rovněž o počtu a termínu bohoslužeb vevnitř kostela. Kromě toho duchovním bylo zakázáno nošení klerik a hábitů na veřejnosti. Říjnová revoluce Alfonsa Costy neušetřila rovněž jeho mateřského učiliště university v Coimbře roku byla zrušena, přítomná tam šest století teologická fakulta. Měsíc později z fakulty práva byla odstraněna katedru církevního práva (církevní zákon byl vykládán v Coimbře od středověku). Integrální součásti protikatolického zákonodárství byly změny provedené republikánskou vládou v rodinném zákoně. 3. listopadu 1910 roku legalizovány a velice usnadněny rozvody. Publikovaný o Vánocích (datum nebylo zvoleno náhodně) v roce 1910 dekret srovnával v zákonném smyslu konkubinát s legálně uzavřeným manželstvím, což v praxi legalizovalo polygamii. Z republikánské perspektivy bylo něčím přirozeným přerušení diplomatických vztahů s Apoštolským Stolcem. 19.řijna 1910 roku nuncius apoštolský musel opustit Portugalsko; už dříve se vrátil do Lisabonu, pozvaný do státu republikánskou vládou portugalský ambasador pří Apoštolském Stolci. Korunováním proticírkevní politiky republiky byl vzorovaný na francouzském zákoně z roku 1905 dekret o rozdělení Církve od státu, publikovaný 20. dubna 1911 roku. Slovo rozdělení bylo pouze záclonou. V podstatě šlo o vyřazení ne tolik Církve, jen katolicismu z veřejných oblastí a také radikální omezení svobody Církve. Na základě onoho dekretu celý majetek Církve byl konfiskován státem. Stavby měly být odtud pronajímané, ale ne duchovním osobám nebo církevním institucím, ale kultovým společenstvím. Při čemž takový pronájem mohl být okamžitě zrušen státní vládou, bez uvedení důvodu. Portugalský zákon nedovoloval kněžím patřit do těchto společenství a tím spíše je řídit. Kromě toho dekret z 20. dubna 1911 roku předvídá, že v Portugalsku mohou pracovat pouze ti kněží, kteří ukončili studia v Portugalsku. Šlo o zavření dveří před duchovními, kteří získali vzdělání např. v Římě. V zákoně o rozdělení Církve od státu našel se rovněž zápis, zavazující duchovní osoby k oficiálnímu korespondování s pomocí pošty pouze s veřejnou vládou, a ne mezi sebou. Publikování a čtení v kostelích pastýřských dopisů biskupů /také papeže/ byly pokaždé závislé na souhlasu vlády. Autorů dekretu zajímala rovněž věc církevních zvonů, přesněji jejich zvuku. Rozhodnuto tedy, že zvonění zvonů bude večer zakázáno a rozhodnutí o jejich další existenci předáno vládě municipální. 9

10 Kritizování předpisů zákona o rozdělení Církve od státu a také jiných zákonů tykajících se Církvi, jak rovněž negativní hodnocení veřejné vlády nebo jakékoliv jiné činnosti nebo formy vládnutí, nebo zákonů Republiky, byly ohrožené trestem vězení anebo ztrátou platu. Neboť dekret o rozdělení předvídal, že duchovní budou udržování ze státních platů. Ve skutečnosti ony platy pocházely v celku ze sbírek věřících, ze kterých 1/3 stejně bral stát. Aby ještě bolestivěji pokořit portugalské katolíky Alfonso Costa a jeho lóžoví bratři umístili v dekretu zápis, že vzpomenuté platy měly rovněž patřit kněžím, kteří byli dříve zbavení svých úřadů církevní vládou (např. kvůli mravním důvodům). Tím také peníze ze sbírek věřících měli dostávat také ti kněží, kteří porušili celibát, a po jejich smrti plat měl přecházet na vdovy po nich anebo na jejich děti. Rozhodná pozice papeže a biskupů V této situaci otevřené války vypovězené Církvi republikou, řízenou zednářstvím, portugalští biskupové zaslali věřícím 24. prosince 1910 roku pastýřský dopis. Zdůraznili v něm svou loajalitu vůči republice a následně hierarchové zakázali katolíkům účastnění se jakýchkoliv akci nasměrovaných proti Církvi. Vláda vydala zákaz publikace a čtení tohoto dopisu. Zákaz neposlechl biskup Porto, což ho stálo uvěznění v Lisabonu. V odpovědi na dekret o rozdělení Církve od státu biskupové Portugalska ještě jednou zaslali věřícím společný pastýřský dopis věřícím dne 5. května 1911 roku. Protestovali v něm proti tomu novému, proticírkevnímu zákonu. V následku vláda vydala rozhodnutí vyhnanství na patriarchu Lisabonu Antonia Mendesa Belo a biskupů Braganzy, Faro, Lamego, Portalegre a také Viseu /ve vězení už byl biskup Porto/. Tím způsobem celý episkopát Portugalska našel se ve vyhnanství. Byla to věc bez precedentu v historii tohoto státu a nezaznamenaná v dějinách žádného jiného státu. Rozpoutání republikou a přesněji zednáři pronásledování Církve v Portugalsku setkalo se s rozhodnou reakcí Říma. Papež Pius X. prohlásil 24. května 1911 roku, encykliku Iamdudum Lusitaniae. Odsoudil v ní zločinný a škodlivý dekret o rozdělení Církve od státu a nazval ho zákonem, který pohrdá Bohem a odmítá katolickou víru. Svatý Otec neměl také pochybností, jestli jde o cíl toho a jiných proticírkevních zákonů: přivedení Církve k podřízenosti vůči státu, skrze pronásledování Jí ve všem, co se týká Její svaté vlády a ducha. Mírou zaujetí portugalských laicizátorů, kteří vlastní ideologii předkládali nad portugalské dobro státu, bylo míření republikánské vlády k rozšíření protikatolické legislace na patřící Portugalsku koloniální oblastí. 10

11 Přitom se nevšimnuto, že přítomnost Církve na těch územích od XV. století byla nejsilnějším činitelem, spojujícím kolonie s metropoli. V roce 1913 vláda rozhodla o vyslání do kolonií laických misii, které měly tam nahradit práci, jakou vykonávalo katolické duchovenství. Více rozvahy od vlády v metropoli měla koloniální administrace, která např. v Angole a Mozambiku, přímo odřekla realizování na svém území laické politiky. Laické mise byly jednou z myšlenek Alfonsa Costy, který v lednu 1913 roku stál se premiérem. Jeho vláda, to opravdově bojující antiklerikalismus. Doslovně. Zde rovněž Costa napodoboval své francouzské předchůdce, kteří v době Emile'a Combes'a ( ) vyslali do státu bojůvky, které bojovaly s takovými projevy klerikalismu, jako slavnosti I. svatého přijímání nebo průvody na slavnost Božího Těla. Costa se odvolal k pomocí karbonářů (carbonaria radikálné oddělení zednářství). Bojůvky karbonářů figurující v policejních záznamech, jako neznámí správci využívaly úplnou beztrestnost při vtělení do života programu premiéra Costy, který chtěl udělat z Portugalská stát úplně laický. K jednání toho druhu patřilo např. zasypání bombami v roce 1913 průvodu ke cti sv. Antonína, který tradičně procházel 10. června cestami Lisabonu. V důsledku tohoto atentátu zemřelo několik věřících. Tohoto typu jednání neakceptovali dokonce nejvíce umírnění republikáni, proto 25. ledna 1914 premiér Costa byl přinucen podat demisi. Nová vláda řízená Bernardinem Machado, zmírnila politiků svých předchůdců. V únoru 1914 roku dovolen návrat biskupů z vyhnanství a také příslušnost kněží v kultovních společenstvích, které administrovaly církevní stavby. Mírou liberalizace bylo dovoleno kněžím nošení klerik. Grzegorz Kucharczyk Z našeho putování 11 Svatá Země - Izrael Uţ to bude skoro dva měsíce, co jsme navštívili Svatou Zemi - přesto bych ráda chtěla vzpomenout na ta místa, která jsme tam navštívili. Myslím, ţe někteří si jisté věci rádi připomenou, zavzpomínají a ti, co tam nebyli, najdou třeba také něco, co je zaujme a budou se tam chtít také jednou vydat.

12 Naše pouť do Svaté Země začala 15. března odjezdem z Laškova v 20:00 na letiště do Ostravy. Kdyţ jsme tam dorazili, proběhlo odbavování zavazadel a pak uţ jen čekat, kdy budeme moci odletět. V pravdě čekali jsme docela dlouho, ale myslím si, ţe jsme se všichni tak těšili, ţe jsme tu dobu, co jsme tam čekali, ani moc nevnímali. Někteří letěli třeba poprvé, a tak se báli toho letu, ale musím říci, nebylo to zase tak hrozné, jak se na první pohled můţe někomu zdát. Jsem ráda, ţe mám zase spoustu nových záţitků a ţe jsem se na ten svět mohla podívat shora - byl to opravdu krásný pohled. Ráno, kdyţ jsme dorazili na letiště do Tel Avivu, hned tam jsme mohli pocítit, ţe je tam úplně jiné prostředí, a člověk se tam cítí úplně jinak, uţ tam kvetly stromy, květiny a bylo to takové zajímavé, protoţe kdyţ jsme odlétali od nás, tak v Ostravě sněţilo. Mezi první místa, která jsme mohli navštívit, patří Jeruzalém přesněji Zeď nářků. Je to místo myslím jiţ dobře známé, ale pár slov o něm snad nikomu vadit nebude. Po zničení druhého jeruzalémského chrámu před 19. stoletími se stala Západní zeď nejsvětějším místem Ţidů na světě. Ţidé tuto zeď uctívají a při ní vykonávají své poboţnosti. Přicházejí sem statisíce Ţidů vykonat pouť, aby oplakali zničení slavného jeruzalémského chrámu, nejvíce sem přicházejí ve dnech Šabatu. Ke Zdi nářků přichází mnoho poutníků, aby zde vyslovili své modlitby. Své modlitby, prosby mohou vkládat mezi kameny, z nichţ je Zeď vybudována. U této zdi se také konají obřady Bar micva. Je to obřad, kdy se z ţidovského chlapce stává dospělý muţ, který na sebe bere zodpovědnost za dodrţování přikázání. Tato zeď není však pozůstatkem chrámu ani Šalomouna, ani druhého. Jsou to zbytky obranných zdí, kterými Herodes obklopil chrámovou horu. Spodní část zdí je sloţená ze sedmi řád kamenů z období Heroda, které mají průměrně 10 tun, je moţné však najít rovněţ takové, které mají kolem 100 tun. Kameny jsou poloţené jeden na druhém bez ţádné malty. Hlavní část zdi je postavená z menších kamenů z VIII. století, z období Mameluků a osmanských Turků. Uctívaná část západní 12

13 zdi má délku 60 m, ale ve skutečnosti je dlouhá 85 m. Její prvotní výška dosahovala 30 m. Další místa, která jsme ten den navštívili je: Večeřadlo, kostel Usnutí Panny Marie a podívali jsme se na Šalamounovy rybníky. Večeřadlo je pro nás, pro křesťany jedním z nejdůleţitějších míst celé Svaté země, protoţe se v něm odehrály nejpodstatnější události duchovního ţivota. V něm Pán Jeţíš ustanovil svátost Eucharistie, svátost kněţství, svátost smířeni. Zde se modlil velekněţskou modlitbu, omyl Apoštolům nohy; zde se jim zjevil po svém zmrtvýchvstání a seslal na Apoštoly Ducha Svatého. Zde také Apoštolové povolali Matěje na místo Jidáše. Při večeřadle usnula Panna Maria, protoţe chtěla zemřít v blízkosti významného místa, kde se zrodila církev. Proto se nedaleko večeřadla postavil moderní kostel Dormition zasvěcený Usnutí Panny Marie. První křesťané na hoře Sinaj měli své místo shromáţdění, a proto uţ v I. století postavili zde první křesťanský chrám. Ten po různých přestavbách je zde dodnes. V roce 1524 sultán Selim I. přeměnil Večeřadlo na islámský mečet. Dnes Večeřadlo je v rukou izraelského státu, ale je zpřístupněné pouze návštěvám. Jak uţ jsem vzpomínala viděli jsme také Šalamounovy rybníky nebo také můţeme říci Šalamounovy nádrţe. To o nich vzpomíná verš: Vystavil jsem nádrţe s vodou, aby zavlaţovaly háj vzrůstajících stromů. Nádrţe byly vybudovány za časů Heroda, aby zachytávaly dešťovou vodu stékající z okolních kopců k zásobování Jeruzaléma vodou po celý rok. Tolik k našemu prvnímu strávenému dni ve Svaté Zemi. Věřím, ţe i vy, kteří jste na této pouti nemohli být s námi přímo, stejně jste na nás pamatovali v modlitbách. I my jsme na vás pamatovali v modlitbách při mši svaté. Mám naději, ţe tohle společné připomenutí si naší poutí vám pomůţe zjistit, kolik krásných míst se nachází ve Svaté Zemi. pokračování příště anim. Jana Ošťádalová 13

14 Co se chystá? 2. květen - májová poboţnost u kapličky na Laškovském Dvorku 2. květen - náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 12. květen adorační den farnosti Čechy pod Kosířem - adorace začne v hod. a bude končit mši svatou v hod. 12. květen fátimská poboţnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 16. květen náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 23. květen - májová poboţnost u kapličky na Kosíři 30. květen náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 2. června průvod Boţího Těla v Přemyslovicích po mši svaté v hod. 3. června průvod Boţího Těla v Laškově po mši svaté v hod. 4. června - adorační den v Přemyslovicích. Adorace začne v hod. a skončí mší svatou, která začne v hod. 6. června - Průvod Boţího Těla v Čechách pod Kosířem po mši svaté v 9.00 hod. 6. června - náboţenství pro mládeţ a dospělé klubovna v Laškově hod. 12. června fátimská poboţnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a růţenec v kapli. Nebude se konat průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem dole ke spodní kapličce sv. Františka kvůli přípravám na pouť sv. Antonína 13. června se bude konat na Krakovci pouť ke cti sv. Antonína z Padovy. V hod. začne průvod z Krakovce ke kapli sv. Antonína. Kdyţ průvod dojde ke kapličce, začne poutní mše svatá. Odpoledne ve hod. bude tam poboţnost se svátostným poţehnáním. 14

15 19. června - pouť děkanátu Konice za obnovu rodin a nová kněţská a řeholní povolání v Olomouci - katedrále 27. června pouť ke cti sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem a I. svaté přijímání. Poutní mše svatá začne v hod. Odpoledne bude ve poboţnost se svátostným poţehnáním Vzdejme Bohu díky Biřmování Už ve Starém zákoně hlásali proroci, že Duch Páně spočine na Mesiáši. Ve chvíli křtu Ježíše v Jordánu se Duch Svatý stál viditelným znamením, že ten, na koho sestupuje, je Boží Syn a Mesiáš. Tato plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být vylitá na celý Boží lid. Ježíš mnohokrát slíbil toto vylití Ducha. Po Jeho seslání začali Apoštolové hlásat velké Boží skutky. Ti, kdo uvěřili a dali se pokřtít, dostali pak dar Ducha Svatého. Od té doby udělují nástupci Apoštolů dar Ducha Svatého skrze vkládání rukou. Tím je křestní milost dovedená k plnosti a ke křesťanské dospělosti. Aby se lépe vyjádřil dar Ducha Svatého, přidávalo se mazání vonným olejem /křižmem/, kdy se křesťan stává pomazaným v Duchu Svatém. Toto pomazání vtiskuje na duší člověka duchovní pečeť. Apoštol Pavel píše: Bůh nám vtiskl svou pečeť a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku /2 Kor 1,22/. Tato svátost vtiskuje do duše nezrušitelné znamení. Tím je křesťan přímo pověřen a označen za toho, kdo má statečně a věrohodně vydávat svědectví Kristu. Plné vylití Ducha Svatého a pečeť Jeho darů nás pevněji spojuje s Kristem, rozmnožuje v nás dary Ducha Svatého, více nás připoutává k Církvi a dává nám zvláštní dispozice Ducha Svatého. Svatý Ambrož píše: Uvědom si, že jsi dostal duchovní pečeť a uchovej si to, co jsi dostal. Bůh tě pomazal svým znamením, Kristus Pán tě utvrdil a vložil do tvého srdce Ducha jako záruku. 15

16 Ve farnosti Laškov připravovalo se na tuto svátost 1,5 roku 20 věřících lidí. Setkání mívali každou neděli. Bylo to náročné nejen na přípravu, ale i na čas. Museli se naučit pracovat s Písmem svatým dostávali různé úkoly. K přípravě patřily také různé pobožnosti a pouť do Svaté země. Zúčastnila jsem se pouze několika pobožností a mohu říci, že každá mě obohatila něčím navíc. Setkávala jsem se s těmi, kteří se připravovali na tuto svátost a sdílela jsem s nimi nejen jejich nadšení a obavy ze zkoušek, které je čekaly, ale i obrovskou radost z jejich úspěchu. V neděli Božího milosrdenství byla v kostele v Přemyslovicích poslední pobožnost pro biřmovance, během které mezi jinými obdrželi kříže, které jim mají připomínat na Krista, kterému slíbili věrnost. Slavnostní tečku za touto pobožností udělal varhanní koncert Ondřeje Muchy a zpěv Vieroslavy Otrubové. Teď už se mohli všichni jenom těšit na svůj slavný den 17.dubna. Mohu říci, že i já jsem se na něj těšila a to nejenom proto, že měli být biřmování i tři členové růžencové růži, ke které patřím. V duchu jsem se vracela o deset roků zpět, kdy i já jsem obdržela tuto svátost. Byl to nádherný pocit, tehdy i nyní. Být v kostele s biřmovanci, kteří byli napjatí očekáváním, účastnit se slavnostní mše svaté s otcem arcibiskupem, být přítomna vyliti Ducha Svatého, který nás naplňoval všechny, to se dá jen těžko popsat. Prožívala jsem znovu všechno tak, jak před těmi deseti lety. Díky tomu jsem si uvědomila, co všechno mi tato svátost dala, kolik milostí a pomoci se mi od Ducha Svatého dostalo, když jsem ztrácela sílu nést svůj kříž. Člověk většinou až zpětně si vše uvědomí. Teď už je jenom na nynějších biřmovaných, zda opravdu budou odvážně šířit víru i za cenu obětí a kříže. D. S. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město Michael občasník farnosti Staré Město č.3 / červen 2000 Během této doby milosti prosme Pannu Marii zcela zvláštním způsobem, aby nás naučila být tak lidskými, laskavými a pokornými, jako je ona. Maria,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Květen-Červen 2013 - Číslo 3/58/ - Ročník 8 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Kolik slov by musela mít láska, když je nekonečná, a kdyby láska zpívala, jaký by byl její zpěv,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny! Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny! V červnu si připomínáme zvláštním způsobem svatého Josemaríu, protože právě v tomto měsíci, 26. června, je jeho liturgická vzpomínka, v Prelatuře slavnost.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více