Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpise stvrzuji, že odevzdaná elektronická práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Pardubicích Veverková Jitka

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Šeflové za odborné vedení a konzultace při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace práce Cílem bakalářské práce je vyhodnotit parametry spotřebitelských úvěrů čtyř vybraných bankovních i nebankovních finančních institucí a nastínit perspektivy jejich poskytování v České republice. V této práci jsou charakterizovány teoretické poznatky o spotřebitelském úvěru a jeho legislativě. Na třech reprezentativních modelech jsou uvedeny simulace poskytnutých spotřebitelských úvěrů klientovi. Jsou jednotlivě rozepsány a následně přehledně porovnány v tabulkách a grafech, ze kterých je zřetelně vidět rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Klíčová slova spotřebitelský úvěr, parametry spotřebitelských úvěrů, RPSN, úrok, bonita klienta, zajištění spotřebitelského úvěru Annotation The aim of the work is to evaluate the parameters of consumer loans of four selected banking and non-banking financial institutions and to outline the perspectives for their provision in the Czech Republic. In this work are characterized by theoretical knowledge of consumer credit and its legislation. On the three representative models are shown simulations of consumer credit to the client. They are individually analyzed and then compared summarized in tables and graphs, from which it is clearly see differences between different the various providers of consumer credit. Key words consumer credit, consumer credit data, APR, interest, the creditworthiness of the client, ensure the consumer credit

5 Obsah Úvod Teoretické vymezení spotřebitelských úvěrů Parametry spotřebitelských úvěru Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů Způsob čerpání a měna spotřebitelského úvěru Splácení a doba splatnosti spotřebitelského úvěru Informační povinnost Povinné informace v reklamě Povinné informace před uzavřením smlouvy Smluvní sjednání spotřebitelského úvěru Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení spotřebitelského úvěru Posouzení bonity spotřebitele Bankovní registr klientských informací Nebankovní registr klientských informací SOLUS Úročení úvěrů Druhy spotřebitelských úvěrů Přímé a nepřímé spotřebitelské úvěry Jednorázové a revolvingové spotřebitelské úvěry Účelové a neúčelové úvěry Zajištěné a nezajištěné úvěry Úvěry v České republice Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů v České republice Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru Metodologie práce Analýza a komparace neúčelových a účelových spotřebitelských úvěrů Česká spořitelna, a.s Komerční banka, a.s Cetelem, a.s Profi Credit, a.s Srovnání obecné analýzy u bankovních a nebankovních subjektů Návrh optimální varianty financování... 40

6 4.1. Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů Česká spořitelna, a.s. - Neúčelový Spotřebitelský úvěr Komerční banka, a.s. - Osobní úvěr Cetelem, a.s. - Osobní půjčka na cokoli Profi Credit, a.s. - Zaměstnanecký úvěr Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů u bankovních a nebankovních subjektů Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů Česká spořitelna, a.s. - Účelový Spotřebitelský úvěr Cetelem, a.s. - Osobní půjčka na auto Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů u bankovního a nebankovního subjektu Výsledky a perspektivy poskytování spotřebitelských úvěrů v ČR Výsledky práce Zhodnocení trhu Perspektivy Závěr Seznam použitých zdrojů Literatura: Legislativní zdroje: Internetové zdroje: Seznam tabulek Seznam grafů... 56

7 Úvod Spotřebitelské úvěry patří mezi nejmladší druhy úvěrů, které se zaměřují na cílovou skupinu soukromých spotřebitelů. Ve druhé polovině 19. století americké podniky povolily spotřebitelům nákup spotřebního zboží s dlouhou životností na úvěr, který byl splácen pravidelnými splátkami. Díky narůstajícímu významu spotřebního úvěru jako nástroje růstu odbytu výrobků se k této metodě připojily podniky, které chtěly být konkurence schopné. Ve 20. století byla masová výroba spotřebního zboží a nárůst mezd u obyvatelstva, které získalo své příjmy v pravidelných dílčích peněžitých obnosech, pro další vývoj těchto úvěrů rozhodující. Střetávala se masová výroba drahého spotřebního zboží a omezená koupěschopná poptávka na straně druhé. Proto bylo nezbytné aby si strany poptávky a nabídky vyšly vstříc pomocí moderního prodejního systému. Masová výroba si vynutila zajištění masového odbytu a spolu s tím i zavedení systému splácení úvěru dílčími splátkami jako nástroje financování odbytu. Dalším faktorem pro růst významu nákupu na půjčku bylo období krizí a poválečná léta, kdy široké vrstvy obyvatelstva v důsledku inflace přišly o svůj majetek a běžné příjmy nestačily na pokrytí zboží dlouhodobé spotřeby. 1 V České republice zaznamenal spotřebitelský úvěr růst na konci 20. století. Cílem práce je vyhodnotit parametry spotřebitelských úvěrů vybraných bankovních i nebankovních finančních institucí a perspektivy jejich poskytování v České republice. 1 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6.vyd. Praha:Bankovní institut, a.s. prosinec ISBN: , str

8 1.Teoretické vymezení spotřebitelských úvěrů Při vymezování spotřebitelských úvěrů se vychází ze dvou následujících hledisek: z vymezení podle subjektu, kterou je poskytován, z účelu (objektu), na který je poskytován. Obě hlediska lze i vzájemně spojit a považovat spotřebitelský úvěr za takový úvěr, u kterého jsou splněna obě kriteria. 2 Zákon o spotřebitelském úvěru definuje spotřebitelský úvěr jako:,, poskytnutí peněžitých prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit." Jedná se tedy o finanční službu, která je poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, zastoupeným bankovní nebo nebankovní institucí, nebo zprostředkovatelem. Dále je důležité si uvědomit, že spotřebitelem je myšlena fyzická osoba, která při uzavíraní a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. Pro spotřebitelské úvěry je typické, že slouží ke krytí spotřebních výdajů spotřebitele. To znamená, že spotřebitel z úvěrovaného objektu přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru. Spotřebitel splácí úvěrovaný objekt ze svého příjmu. Spotřebitelské úvěry poskytuje věřitel v podobě bankovní instituce, nebankovní instituce a soukromého zprostředkovatele. Vymezení spotřebitelského úvěru vychází primárně ze základní orientace zákona na ochranu klienta. Z tohoto důvodu se vztahuje na všechny instituce poskytující spotřebitelské úvěry a zahrnuje všechny formy poskytnutí prostředků s následujícími výjimkami, na které se úprava nevztahuje: úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, 2 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X, str

9 nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického nebo obsahově odborného práva, půjčky poskytnuté bez úroku, bez jakékoli úplaty nebo s nižšími úrokovými sazbami než jsou na finančním trhu běžné, smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na celkovou částku nižší než Kč nebo vyšší než Kč. Částka Kč je přijatelná pouze jedná-li se o opakovatelné uzavírání stejných nebo podobných smluv mezi spotřebitelem a věřitelem v rámci 12 měsíců, přičemž načítání částek z takto uzavřených půjček dosáhne nebo přesáhne částku Kč. spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců. půjčka poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci jako vedlejší činnost. 3 Spotřebitelský úvěr vykazuje na rozdíl od ostatních úvěrů poskytovaných bankami určité rozdíly, které se při jejího poskytování spotřebiteli musí brát v úvahu: 4 1. Primárním zdrojem splácení úvěru je běžný příjem spotřebitele, který zpravidla přímo nesouvisí s objektem, na který je úvěr poskytován. Proto objekt úvěru nehraje u spotřebitelských úvěrů zásadní roli z hlediska posuzování úvěru. 2. Podkladové informace předkládané klientem bance nebo zprostředkovateli jsou méně kvalitní, než by tomu bylo v případě klienta-firem. Menší kvalita spočívá jak v jejich nižší vypovídací schopnosti a celkovém rozsahu, tak i obtížnějších možnostech banky ověřit správnost předpokládaných informací. 3. Schopnost průměrného klienta spotřebitelského úvěru posoudit veškeré podmínky úvěrové smlouvy je objektivně nižší nežli u podnikatelských subjektů. Pro zachování rovnocenných podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem úvěru je proto zapotřebí určité regulace těchto vztahů, která je zakotvena v zákoně o spotřebitelském úvěru a ze které vyplívají bance některé další povinnosti. Spotřebitelský sektor má sklon k předluženosti. Proto se vyžaduje adekvátní přístup při rozhodování o poskytnutí úvěru ze strany poskytovatele úvěru. Zároveň je zapotřebí využít odpovídající informační systém umožňující zjistit zadluženost konkrétního klienta u různých poskytovatelů úvěru. 3 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X, str DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X, str.535 9

10 4. Průměrná výše jednoho spotřebitelského úvěru je obvykle ve srovnání s podnikatelskými úvěry relativně menší. Z toho vyplývá, že i fixní náklady banky spojené s poskytnutím úvěru a jeho správou musejí byt úměrné velikosti úvěru, tedy relativně nízké. Celý proces spojený s úvěrem musí být proto natolik racionalizován, aby se minimalizovaly náklady, avšak při zabezpečení toho, že banka bude schopna správně rozhodovat o poskytnutí či zamítnutí úvěru. Neboli používané metody pro posuzování bonity klienta musí s dostatečnou přesností vyloučit potenciálně špatné klienty, ale na druhé straně nevyloučit ty dobré. Z výše uvedených důvodů banky využívají u spotřebitelských úvěrů v maximální míře jejich standardizaci a při posuzování bonity klientu scoringové metody Parametry spotřebitelských úvěru Spotřebitel se ve většině případů zaměřuje při výběru spotřebitelského úvěru na výši úrokové sazby, jehož důležitost se zvyšuje s rostoucí délkou jeho splatnosti. Další význam pro spotřebitele mají jednorázové poplatky, které souvisejí s vyřízením úvěru a pravidelnými poplatky za obsluhu úvěru. Parametry, kterými se řídí finanční instituce při poskytování spotřebitelského úvěru, jsou: výše poskytnuté částky, způsob čerpání, úročení, splácení, splatnost Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů Finanční výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů se pohybuje od celkové částky Kč po částku Kč. Spodní hranice se může dosáhnout opakovatelnou půjčkou spotřebitele od téže finanční instituce, která po celkovém součtu dosáhne nebo přesáhne spodní hranici Kč. 5 Do určité výše poskytnutého úvěru nepožadují finanční instituce 5 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 při poskytování úvěru ručitele nebo zástavu. Částka nepožadující ručení se pohybuje přibližně mezi tis. Kč Způsob čerpání a měna spotřebitelského úvěru Spotřebitelské úvěry lze čerpat hotovostně nebo bezhotovostně, a to jak jednorázovou částkou tak i postupným čerpáním. Dále je možné v případě účelového úvěru proplacení faktury za produkt čí službu přímo bankou. Všechny spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v českých korunách Splácení a doba splatnosti spotřebitelského úvěru Způsob splácení je například : inkasem, poštovní poukázkou, trvalým příkazem k úhradě, atd... Od není možné splácet ani zajistit spotřebitelský úvěr použitím směnky nebo šeku. Spotřebitelský úvěr se splácí anuitivně. To znamená formou pravidelných měsíčních splátek, které jsou standardně ve stejné výši, jelikož zdrojem splácení je měsíční plat spotřebitele. Splátka v sobě zahrnuje dvě proměnlivé složky: 6 dílčí splátku půjčky, úhradu úroků, která závisí na aktuálním zůstatku. Při anuitivním splácení je třeba sestavit umořovací plán, který obsahuje: 7 výši splátky, výši úroku z dluhu, stav dluhu po odečtení úmoru. 6 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6.vyd. Praha:Bankovní institut, a.s. prosinec ISBN: , str PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1.vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN str

12 Dává tak přesnou informaci oběma zúčastněným stranám o průběhu splácení. Tyto informace jsou důležité, má-li během úvěrového vztahu dojít k určitým změnám (např. k předčasnému splacení úvěru spotřebitelem). Spotřebitelský úvěr musí mít splatnost delší než 3 měsíce. Minimálně jsou povoleny 4 splátky za období 12 měsíců. Maximální doba splácení je u některých bank stanovena na 120 měsíců. Spotřebitelský úvěr je splácen v měsíčních splátkách v předem dohodnutém datu v měsíci Informační povinnost Zákon o spotřebitelském úvěru přesně vymezuje minimální požadavky na informace, které musí poskytnout potencionální věřitel spotřebiteli ještě před uzavřením smluvního vztahu nebo při propagaci v reklamě Povinné informace v reklamě Nabídka spotřebitelských úvěrů musí jasně, výstižně a zřetelnou formou obsahovat: 9 roční procentní sazbu nákladů, výpůjční úrokovou sazbu spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu, jejich cenu a výši případné zálohy, informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem. 8 7 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 9 Příloha 1: Povinné informace v reklamě, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 Povinné informace před uzavřením smlouvy Mezi informace, které musí potencionální věřitel poskytnout spotřebiteli ještě před uzavřením smlouvy, patří hlavně informace o: 10 druhu spotřebitelského úvěru, věřiteli a případně o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru, celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání, době trvání spotřebitelského úvěru, zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném úvěru, výpůjční úrokové sazbě, celkové částce splatné spotřebitelem a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, poplatcích za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Smluvní sjednání spotřebitelského úvěru Smlouva o spotřebitelském úvěru musí mít písemnou podobu a spotřebitel musí obdržet její vyhotovení které obsahuje podobné informace jako u informací před uzavřením smlouvy. Kromě těchto údajů obsahuje navíc následující údaje: 11 druh spotřebitelského úvěru, dobu trvání spotřebitelského úvěru, jeho celkovou výši a podmínky jeho čerpání kontaktní údaje obou smluvních stran, úrokovou sazbu, RPSN a veškeré podklady pro její výpočet, výše, počet a četnost plateb, případně i způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami, informace o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření v případě umoření jistiny s pevně stanovenou dobou trvání, 10 Příloha 2: Povinné informace před uzavřením smlouvy, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 11 Příloha 3:Povinné informace ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 soupis uvádějících lhůt a podmínek pro splácení úroku a veškeré jednorázové a opakující se poplatky, poplatky za vedení jednoho nebo více účtů, požadavek na případné zajištění nebo pojištění, informace o právu odstoupit od smlouvy, informace o právu předčasného splácení, informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení spotřebitelského úvěru Bez uvedení důvodů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze písemně a to, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. 12 Po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu. Dále je povinen zaplatit věřiteli úrok, na který by měl věřitel nárok pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo a to za období ode dne začátku čerpání úvěru až po den splacení jistiny spotřebitelem. Spotřebitel může také kdykoliv v období trvání spotřebitelského úvěru splatit z části nebo zcela spotřebitelský úvěr. V takovémto případu má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů. Věřitel má právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením.výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, je-li doba mezi předčasným splacením úvěru a jeho sjednaným koncem jeden rok. Pokud je doba menší než rok, nesmí přesáhnout 0,5% z předčasně splacené částky celkové výše spotřebitelského úvěru Posouzení bonity spotřebitele Finanční instituce poskytne spotřebiteli úvěr pouze tehdy, je-li po posouzení jeho úvěroschopnosti zřejmé, že bude schopen úvěr splácet. Finanční instituce se snaží minimalizovat počet poskytnutých úvěrů, které by spotřebitel nebyl schopen splácet. Dosahují zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 toho analýzou historických dat, která jim umožňují sledovat vazby mezi poskytnutými údaji klienta a jeho chováním. 13 Spotřebitel poskytne na žádost finanční instituce úplné, přesné a pravdivé údaje pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Finanční instituce kromě údajů od spotřebitele může využít některý z úvěrových registrů. Údaje poskytnuté klientem využívají banky scoringových modelech. U scoringových modelů je samotný scoring založen na bodovém hodnocení žadatele o úvěr. Banky přiřazují body jednotlivým údajům, které žadatel uvádí. Následně jsou schváleny takové úvěry, u kterých je po sečtení všech bodů dosaženo alespoň minimálního bodového hodnocení požadovaného finanční institucí. V České republice se vyskytují tyto úvěrové registry, které se týkají informací o fyzických osobách - občanech: Bankovní registr klientských informací Nebankovní registr klientských informací SOLUS Bankovní registr klientských informací CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s. je provozovatelem Bankovního registru klientských informací (BRKI). Jeho vlastníkem je pět zakládajících bank. Založen byl roku Jedná se o zabezpečenou databázi údajů o úvěrových vztazích mezi bankami a jejich klienty. Tento registr přechovává údaje klientů, především informace o jejich bonitě a důvěryhodnosti. Svým uživatelům poskytuje kompletní přehled úvěrové historie jejich klientů. V tomto registru jsou vedeny fyzické osoby, které u bank účastnících se BRKI, čerpají nebo čerpali úvěrový produkt. Jsou zde vedeny i osoby žádající o úvěrový produkt. 13 PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1.vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN str CBCB, CBCB: Czech Banking Credit Bureau [online]. 2014,[cit ]. Dostupné z: 15

16 O klientovy jsou zde vedeny identifikační osobní údaje, informace zda došlo k uzavření nebo neuzavření úvěrového vztahu mezi klientem a bankou. Dále poskytuje informace o finančních závazcích klienta. Informace jsou uchovávány v BRKI po celou dobu trvání úvěru a dále po dobu 4 let od jeho ukončení. Pokud smlouva nebyla mezi bankou a klientem uzavřena, je tato informace uchovávána 1 rok ode dne podání žádosti klientem Nebankovní registr klientských informací CNCB-Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. je zájmové sdružení právníckých osob. Založena byla roku Zakladateli sdružení je sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Ke konci roku 2013 měla CNCB 29 uživatelů. 15 NRKI je databáze údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. Informace vyskytující se v NRKI vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Průběžné zařazování nebo aktualizaci údajů v NRKI je podmíněno poskytnutím souhlasu klienta se zpracováním údajů. Tyto údaje nejsou volně přístupné dalším uživatelům NRKI bez písemného souhlasu příslušného klienta. O každé fyzické a právnické osobě, registrované v NRKI, jsou zde vedeny základní identifikační údaje, informace o typu využívaného produktu, údaje o počtu úvěrových smluv a výši pravidelných splátek. Informace v registru jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovány po dobu smluvního vztahu a po dobu 4 let ode dne jeho ukončení. Při neuzavření smlouvy s klientem jsou uchovány informace po dobu 6 měsíců SOLUS SOLUS- Sdružení na Ochranu Leasingu a Uvěrů Spotřebitelům, je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je přispívat k prevenci předlužování klientů, růstu dlužníků v 15 CNCB, CNCB: Czech Non-Banking Credit Bureau [online]. 2014,[cit ]. Dostupné z: 16

17 prodlení, ke zvýšení vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snížení možné finanční ztráty věřitelů. Založena byla roku SOLUS sdružuje společnosti z různých ekonomických sektorů. Mezi členy jsou nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti Úročení úvěrů Úroková sazba v obecné je měřítkem ceny peněz. Úroková sazba znamená procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit. Jedná se o procento fixní (stálé), na celou dobu splácení. 17 Výše úrokové sazby je závislá na typu poskytnutého úvěru a na době splatnosti tohoto úvěru.většinou se pohybuje mezi 8,5% a 15,9% p.a.. Úroková sazba je pevná. V celkové částce, kterou spotřebitel zaplatí je zahrnuta jistina, celková výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru. 18 Z ekonomického hlediska se rozlišují úrokové sazby na: Nominální úrokové sazby, které jsou uváděné ve smlouvách o úvěrech v sazebnících bank nebo v reklamách na spoření či půjčky. Reálné úrokové sazby jsou sazby, které ukazují, jak se změní kupní síla vložených nebo půjčených peněz. Reálné úrokové sazby se počítají tak, že se od nominálních úrokových sazeb odečte míra inflace. Když jsou nominální úrokové sazby nízké a inflace vyšší, mohou být reálné úrokové sazby záporné. To znamená, že hodnota peněz díky úročení roste, ale neroste tak rychle, aby tento růst byl roven tempu, jakým peníze ztrácejí hodnotu kvůli inflaci. Ve výsledku vložená nebo půjčená suma ztrácí kupní sílu. Tento výsledek je výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota 16 SOLUS, SOLUS: Zájmové sdružení právnických osob[online]. 2011,[cit ]. Dostupné z: https://www.solus.cz/ 17 Redakce Peníze.cz. Co jsou úrokové sazby.peníze.cz [online] ,[cit ] ISSN Dostupné z: 18 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Spotřebitelský úvěr [online]. 2009,[cit ]. Dostupné z: 17

18 dluhu. Na druhou stranu je nevýhodný pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota půjčených peněz. 19 RPSN Roční úroková sazba a roční procentuální sazba jsou dva naprosto odlišné ukazatele. 20 Liší se od sebe vzorcem pro jejich výpočet. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tak příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Finanční instituce poskytující spotřebitelský úvěr je v České republice od 1. ledna 2002 ze zákona povinna RPSN uvádět u nabídky spotřebitelského úvěru. Pokud tuto povinnost finanční instituce nesplní, je její úvěr úročen diskontní sazbou ČNB. 21 Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb. 22 RPSN se počítá podle vzorce https://cs.wikipedia.org/wiki/úroková_sazba 20 ČOI: české obchodní inspekce, ČOI: české obchodní inspekce [online]. 2013,[cit ]. Dostupné z: 21 RPSN, WIKIPEDIE: Otevřená enciklopedie [online]. 2013,[cit ]. Dostupné z: 22 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, ISBN X, str

19 Význam proměnných ve vzorci pro RPSN: X je RPSN, m je číslo posledního čerpání k je číslo čerpání, proto 1= k = m, je částka čerpání k, je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto 0, m je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, je výše splátky nebo platby poplatků, je interval vyjádřený v letech a ve zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. Příklady poplatků a plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN: - poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), - poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, - poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, - poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení, - platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti Druhy spotřebitelských úvěrů Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v celé řadě různých variant. Lze je členit podle několik hledisek. Všechny uvedené varianty se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. 23 Z hlediska subjektu, který úvěr poskytuje, se dělí na: přímé spotřebitelské úvěry, nepřímé spotřebitelské úvěry. Z hlediska způsobu poskytováni se mohou vyskytovat jako: jednorázové spotřebitelské úvěry, revolvingové spotřebitelské úvěry 23 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, ISBN X, str

20 Z hlediska účelu, na který je spotřebitelský úvěr poskytován, se rozlišují na: účelové spotřebitelské úvěry, neúčelové spotřebitelské úvěry. Z hlediska zajištěni se vyskytuji jako: zajištěné spotřebitelské úvěry, nezajištěné spotřebitelské úvěry. Z hlediska doby splatnosti se dělí spotřebitelské úvěry na: krátkodobé úvěry, střednědobé úvěry, dlouhodobé úvěry. Dále lze spotřebitelské úvěry členit podle dalších hledisek například: podle frekvence splácení (měsíční), podle typu výplaty: hotovostní, bezhotovostní. Podle těchto kriterií jsou potom jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a také různé požadavky na jejího zajištění. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je zajištění úvěru povinné Přímé a nepřímé spotřebitelské úvěry Přímé spotřebitelské úvěry jsou poskytovány přímo bankou (popř. jinou finanční společností) klientovi, neboli smluvní vztah je sjednán mezi bankou a klientem. 24 Nepřímé spotřebitelské úvěry jsou naopak poskytovány prostřednictvím společnosti prodávající zboží či služby na spotřebitelský úvěr. Do této varianty je možné zařazovat jak případy, kdy úvěr poskytuje obchodník ( který se refinancuje u banky), tak i případy, kdy obchodník vystupuje jako pouhý zprostředkovatel úvěru poskytovaného bankou Jednorázové a revolvingové spotřebitelské úvěry Jednorázové spotřebitelské úvěry jsou poskytnuty najednou ve sjednané výši. Po splacení úvěru ve sjednané výši a ve sjednané době splatnosti uvěrový vztah skončí. 24 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, ISBN X, str

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Kateřina Suchánková Bankovní

Více

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Půjčky a úvěry půjčky, úvěry úroková míra, úroková sazba, úrok, RPSN klasifikace úvěrů spotřebitelský úvěr G.Oškrdalová: Osobní finance 2 Půjčka vs. úvěr Vymezení

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více