Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpise stvrzuji, že odevzdaná elektronická práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Pardubicích Veverková Jitka

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Šeflové za odborné vedení a konzultace při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace práce Cílem bakalářské práce je vyhodnotit parametry spotřebitelských úvěrů čtyř vybraných bankovních i nebankovních finančních institucí a nastínit perspektivy jejich poskytování v České republice. V této práci jsou charakterizovány teoretické poznatky o spotřebitelském úvěru a jeho legislativě. Na třech reprezentativních modelech jsou uvedeny simulace poskytnutých spotřebitelských úvěrů klientovi. Jsou jednotlivě rozepsány a následně přehledně porovnány v tabulkách a grafech, ze kterých je zřetelně vidět rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Klíčová slova spotřebitelský úvěr, parametry spotřebitelských úvěrů, RPSN, úrok, bonita klienta, zajištění spotřebitelského úvěru Annotation The aim of the work is to evaluate the parameters of consumer loans of four selected banking and non-banking financial institutions and to outline the perspectives for their provision in the Czech Republic. In this work are characterized by theoretical knowledge of consumer credit and its legislation. On the three representative models are shown simulations of consumer credit to the client. They are individually analyzed and then compared summarized in tables and graphs, from which it is clearly see differences between different the various providers of consumer credit. Key words consumer credit, consumer credit data, APR, interest, the creditworthiness of the client, ensure the consumer credit

5 Obsah Úvod Teoretické vymezení spotřebitelských úvěrů Parametry spotřebitelských úvěru Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů Způsob čerpání a měna spotřebitelského úvěru Splácení a doba splatnosti spotřebitelského úvěru Informační povinnost Povinné informace v reklamě Povinné informace před uzavřením smlouvy Smluvní sjednání spotřebitelského úvěru Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení spotřebitelského úvěru Posouzení bonity spotřebitele Bankovní registr klientských informací Nebankovní registr klientských informací SOLUS Úročení úvěrů Druhy spotřebitelských úvěrů Přímé a nepřímé spotřebitelské úvěry Jednorázové a revolvingové spotřebitelské úvěry Účelové a neúčelové úvěry Zajištěné a nezajištěné úvěry Úvěry v České republice Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů v České republice Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru Metodologie práce Analýza a komparace neúčelových a účelových spotřebitelských úvěrů Česká spořitelna, a.s Komerční banka, a.s Cetelem, a.s Profi Credit, a.s Srovnání obecné analýzy u bankovních a nebankovních subjektů Návrh optimální varianty financování... 40

6 4.1. Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů Česká spořitelna, a.s. - Neúčelový Spotřebitelský úvěr Komerční banka, a.s. - Osobní úvěr Cetelem, a.s. - Osobní půjčka na cokoli Profi Credit, a.s. - Zaměstnanecký úvěr Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů u bankovních a nebankovních subjektů Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů Česká spořitelna, a.s. - Účelový Spotřebitelský úvěr Cetelem, a.s. - Osobní půjčka na auto Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů u bankovního a nebankovního subjektu Výsledky a perspektivy poskytování spotřebitelských úvěrů v ČR Výsledky práce Zhodnocení trhu Perspektivy Závěr Seznam použitých zdrojů Literatura: Legislativní zdroje: Internetové zdroje: Seznam tabulek Seznam grafů... 56

7 Úvod Spotřebitelské úvěry patří mezi nejmladší druhy úvěrů, které se zaměřují na cílovou skupinu soukromých spotřebitelů. Ve druhé polovině 19. století americké podniky povolily spotřebitelům nákup spotřebního zboží s dlouhou životností na úvěr, který byl splácen pravidelnými splátkami. Díky narůstajícímu významu spotřebního úvěru jako nástroje růstu odbytu výrobků se k této metodě připojily podniky, které chtěly být konkurence schopné. Ve 20. století byla masová výroba spotřebního zboží a nárůst mezd u obyvatelstva, které získalo své příjmy v pravidelných dílčích peněžitých obnosech, pro další vývoj těchto úvěrů rozhodující. Střetávala se masová výroba drahého spotřebního zboží a omezená koupěschopná poptávka na straně druhé. Proto bylo nezbytné aby si strany poptávky a nabídky vyšly vstříc pomocí moderního prodejního systému. Masová výroba si vynutila zajištění masového odbytu a spolu s tím i zavedení systému splácení úvěru dílčími splátkami jako nástroje financování odbytu. Dalším faktorem pro růst významu nákupu na půjčku bylo období krizí a poválečná léta, kdy široké vrstvy obyvatelstva v důsledku inflace přišly o svůj majetek a běžné příjmy nestačily na pokrytí zboží dlouhodobé spotřeby. 1 V České republice zaznamenal spotřebitelský úvěr růst na konci 20. století. Cílem práce je vyhodnotit parametry spotřebitelských úvěrů vybraných bankovních i nebankovních finančních institucí a perspektivy jejich poskytování v České republice. 1 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6.vyd. Praha:Bankovní institut, a.s. prosinec ISBN: , str

8 1.Teoretické vymezení spotřebitelských úvěrů Při vymezování spotřebitelských úvěrů se vychází ze dvou následujících hledisek: z vymezení podle subjektu, kterou je poskytován, z účelu (objektu), na který je poskytován. Obě hlediska lze i vzájemně spojit a považovat spotřebitelský úvěr za takový úvěr, u kterého jsou splněna obě kriteria. 2 Zákon o spotřebitelském úvěru definuje spotřebitelský úvěr jako:,, poskytnutí peněžitých prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit." Jedná se tedy o finanční službu, která je poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, zastoupeným bankovní nebo nebankovní institucí, nebo zprostředkovatelem. Dále je důležité si uvědomit, že spotřebitelem je myšlena fyzická osoba, která při uzavíraní a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. Pro spotřebitelské úvěry je typické, že slouží ke krytí spotřebních výdajů spotřebitele. To znamená, že spotřebitel z úvěrovaného objektu přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru. Spotřebitel splácí úvěrovaný objekt ze svého příjmu. Spotřebitelské úvěry poskytuje věřitel v podobě bankovní instituce, nebankovní instituce a soukromého zprostředkovatele. Vymezení spotřebitelského úvěru vychází primárně ze základní orientace zákona na ochranu klienta. Z tohoto důvodu se vztahuje na všechny instituce poskytující spotřebitelské úvěry a zahrnuje všechny formy poskytnutí prostředků s následujícími výjimkami, na které se úprava nevztahuje: úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, 2 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X, str

9 nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického nebo obsahově odborného práva, půjčky poskytnuté bez úroku, bez jakékoli úplaty nebo s nižšími úrokovými sazbami než jsou na finančním trhu běžné, smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na celkovou částku nižší než Kč nebo vyšší než Kč. Částka Kč je přijatelná pouze jedná-li se o opakovatelné uzavírání stejných nebo podobných smluv mezi spotřebitelem a věřitelem v rámci 12 měsíců, přičemž načítání částek z takto uzavřených půjček dosáhne nebo přesáhne částku Kč. spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců. půjčka poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci jako vedlejší činnost. 3 Spotřebitelský úvěr vykazuje na rozdíl od ostatních úvěrů poskytovaných bankami určité rozdíly, které se při jejího poskytování spotřebiteli musí brát v úvahu: 4 1. Primárním zdrojem splácení úvěru je běžný příjem spotřebitele, který zpravidla přímo nesouvisí s objektem, na který je úvěr poskytován. Proto objekt úvěru nehraje u spotřebitelských úvěrů zásadní roli z hlediska posuzování úvěru. 2. Podkladové informace předkládané klientem bance nebo zprostředkovateli jsou méně kvalitní, než by tomu bylo v případě klienta-firem. Menší kvalita spočívá jak v jejich nižší vypovídací schopnosti a celkovém rozsahu, tak i obtížnějších možnostech banky ověřit správnost předpokládaných informací. 3. Schopnost průměrného klienta spotřebitelského úvěru posoudit veškeré podmínky úvěrové smlouvy je objektivně nižší nežli u podnikatelských subjektů. Pro zachování rovnocenných podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem úvěru je proto zapotřebí určité regulace těchto vztahů, která je zakotvena v zákoně o spotřebitelském úvěru a ze které vyplívají bance některé další povinnosti. Spotřebitelský sektor má sklon k předluženosti. Proto se vyžaduje adekvátní přístup při rozhodování o poskytnutí úvěru ze strany poskytovatele úvěru. Zároveň je zapotřebí využít odpovídající informační systém umožňující zjistit zadluženost konkrétního klienta u různých poskytovatelů úvěru. 3 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X, str DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X, str.535 9

10 4. Průměrná výše jednoho spotřebitelského úvěru je obvykle ve srovnání s podnikatelskými úvěry relativně menší. Z toho vyplývá, že i fixní náklady banky spojené s poskytnutím úvěru a jeho správou musejí byt úměrné velikosti úvěru, tedy relativně nízké. Celý proces spojený s úvěrem musí být proto natolik racionalizován, aby se minimalizovaly náklady, avšak při zabezpečení toho, že banka bude schopna správně rozhodovat o poskytnutí či zamítnutí úvěru. Neboli používané metody pro posuzování bonity klienta musí s dostatečnou přesností vyloučit potenciálně špatné klienty, ale na druhé straně nevyloučit ty dobré. Z výše uvedených důvodů banky využívají u spotřebitelských úvěrů v maximální míře jejich standardizaci a při posuzování bonity klientu scoringové metody Parametry spotřebitelských úvěru Spotřebitel se ve většině případů zaměřuje při výběru spotřebitelského úvěru na výši úrokové sazby, jehož důležitost se zvyšuje s rostoucí délkou jeho splatnosti. Další význam pro spotřebitele mají jednorázové poplatky, které souvisejí s vyřízením úvěru a pravidelnými poplatky za obsluhu úvěru. Parametry, kterými se řídí finanční instituce při poskytování spotřebitelského úvěru, jsou: výše poskytnuté částky, způsob čerpání, úročení, splácení, splatnost Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů Finanční výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů se pohybuje od celkové částky Kč po částku Kč. Spodní hranice se může dosáhnout opakovatelnou půjčkou spotřebitele od téže finanční instituce, která po celkovém součtu dosáhne nebo přesáhne spodní hranici Kč. 5 Do určité výše poskytnutého úvěru nepožadují finanční instituce 5 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 při poskytování úvěru ručitele nebo zástavu. Částka nepožadující ručení se pohybuje přibližně mezi tis. Kč Způsob čerpání a měna spotřebitelského úvěru Spotřebitelské úvěry lze čerpat hotovostně nebo bezhotovostně, a to jak jednorázovou částkou tak i postupným čerpáním. Dále je možné v případě účelového úvěru proplacení faktury za produkt čí službu přímo bankou. Všechny spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v českých korunách Splácení a doba splatnosti spotřebitelského úvěru Způsob splácení je například : inkasem, poštovní poukázkou, trvalým příkazem k úhradě, atd... Od není možné splácet ani zajistit spotřebitelský úvěr použitím směnky nebo šeku. Spotřebitelský úvěr se splácí anuitivně. To znamená formou pravidelných měsíčních splátek, které jsou standardně ve stejné výši, jelikož zdrojem splácení je měsíční plat spotřebitele. Splátka v sobě zahrnuje dvě proměnlivé složky: 6 dílčí splátku půjčky, úhradu úroků, která závisí na aktuálním zůstatku. Při anuitivním splácení je třeba sestavit umořovací plán, který obsahuje: 7 výši splátky, výši úroku z dluhu, stav dluhu po odečtení úmoru. 6 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6.vyd. Praha:Bankovní institut, a.s. prosinec ISBN: , str PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1.vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN str

12 Dává tak přesnou informaci oběma zúčastněným stranám o průběhu splácení. Tyto informace jsou důležité, má-li během úvěrového vztahu dojít k určitým změnám (např. k předčasnému splacení úvěru spotřebitelem). Spotřebitelský úvěr musí mít splatnost delší než 3 měsíce. Minimálně jsou povoleny 4 splátky za období 12 měsíců. Maximální doba splácení je u některých bank stanovena na 120 měsíců. Spotřebitelský úvěr je splácen v měsíčních splátkách v předem dohodnutém datu v měsíci Informační povinnost Zákon o spotřebitelském úvěru přesně vymezuje minimální požadavky na informace, které musí poskytnout potencionální věřitel spotřebiteli ještě před uzavřením smluvního vztahu nebo při propagaci v reklamě Povinné informace v reklamě Nabídka spotřebitelských úvěrů musí jasně, výstižně a zřetelnou formou obsahovat: 9 roční procentní sazbu nákladů, výpůjční úrokovou sazbu spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu, jejich cenu a výši případné zálohy, informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem. 8 7 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 9 Příloha 1: Povinné informace v reklamě, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 Povinné informace před uzavřením smlouvy Mezi informace, které musí potencionální věřitel poskytnout spotřebiteli ještě před uzavřením smlouvy, patří hlavně informace o: 10 druhu spotřebitelského úvěru, věřiteli a případně o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru, celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání, době trvání spotřebitelského úvěru, zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném úvěru, výpůjční úrokové sazbě, celkové částce splatné spotřebitelem a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, poplatcích za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Smluvní sjednání spotřebitelského úvěru Smlouva o spotřebitelském úvěru musí mít písemnou podobu a spotřebitel musí obdržet její vyhotovení které obsahuje podobné informace jako u informací před uzavřením smlouvy. Kromě těchto údajů obsahuje navíc následující údaje: 11 druh spotřebitelského úvěru, dobu trvání spotřebitelského úvěru, jeho celkovou výši a podmínky jeho čerpání kontaktní údaje obou smluvních stran, úrokovou sazbu, RPSN a veškeré podklady pro její výpočet, výše, počet a četnost plateb, případně i způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami, informace o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření v případě umoření jistiny s pevně stanovenou dobou trvání, 10 Příloha 2: Povinné informace před uzavřením smlouvy, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 11 Příloha 3:Povinné informace ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 soupis uvádějících lhůt a podmínek pro splácení úroku a veškeré jednorázové a opakující se poplatky, poplatky za vedení jednoho nebo více účtů, požadavek na případné zajištění nebo pojištění, informace o právu odstoupit od smlouvy, informace o právu předčasného splácení, informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení spotřebitelského úvěru Bez uvedení důvodů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze písemně a to, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. 12 Po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu. Dále je povinen zaplatit věřiteli úrok, na který by měl věřitel nárok pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo a to za období ode dne začátku čerpání úvěru až po den splacení jistiny spotřebitelem. Spotřebitel může také kdykoliv v období trvání spotřebitelského úvěru splatit z části nebo zcela spotřebitelský úvěr. V takovémto případu má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů. Věřitel má právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením.výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, je-li doba mezi předčasným splacením úvěru a jeho sjednaným koncem jeden rok. Pokud je doba menší než rok, nesmí přesáhnout 0,5% z předčasně splacené částky celkové výše spotřebitelského úvěru Posouzení bonity spotřebitele Finanční instituce poskytne spotřebiteli úvěr pouze tehdy, je-li po posouzení jeho úvěroschopnosti zřejmé, že bude schopen úvěr splácet. Finanční instituce se snaží minimalizovat počet poskytnutých úvěrů, které by spotřebitel nebyl schopen splácet. Dosahují zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 toho analýzou historických dat, která jim umožňují sledovat vazby mezi poskytnutými údaji klienta a jeho chováním. 13 Spotřebitel poskytne na žádost finanční instituce úplné, přesné a pravdivé údaje pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Finanční instituce kromě údajů od spotřebitele může využít některý z úvěrových registrů. Údaje poskytnuté klientem využívají banky scoringových modelech. U scoringových modelů je samotný scoring založen na bodovém hodnocení žadatele o úvěr. Banky přiřazují body jednotlivým údajům, které žadatel uvádí. Následně jsou schváleny takové úvěry, u kterých je po sečtení všech bodů dosaženo alespoň minimálního bodového hodnocení požadovaného finanční institucí. V České republice se vyskytují tyto úvěrové registry, které se týkají informací o fyzických osobách - občanech: Bankovní registr klientských informací Nebankovní registr klientských informací SOLUS Bankovní registr klientských informací CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s. je provozovatelem Bankovního registru klientských informací (BRKI). Jeho vlastníkem je pět zakládajících bank. Založen byl roku Jedná se o zabezpečenou databázi údajů o úvěrových vztazích mezi bankami a jejich klienty. Tento registr přechovává údaje klientů, především informace o jejich bonitě a důvěryhodnosti. Svým uživatelům poskytuje kompletní přehled úvěrové historie jejich klientů. V tomto registru jsou vedeny fyzické osoby, které u bank účastnících se BRKI, čerpají nebo čerpali úvěrový produkt. Jsou zde vedeny i osoby žádající o úvěrový produkt. 13 PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1.vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN str CBCB, CBCB: Czech Banking Credit Bureau [online]. 2014,[cit ]. Dostupné z: 15

16 O klientovy jsou zde vedeny identifikační osobní údaje, informace zda došlo k uzavření nebo neuzavření úvěrového vztahu mezi klientem a bankou. Dále poskytuje informace o finančních závazcích klienta. Informace jsou uchovávány v BRKI po celou dobu trvání úvěru a dále po dobu 4 let od jeho ukončení. Pokud smlouva nebyla mezi bankou a klientem uzavřena, je tato informace uchovávána 1 rok ode dne podání žádosti klientem Nebankovní registr klientských informací CNCB-Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. je zájmové sdružení právníckých osob. Založena byla roku Zakladateli sdružení je sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Ke konci roku 2013 měla CNCB 29 uživatelů. 15 NRKI je databáze údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. Informace vyskytující se v NRKI vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Průběžné zařazování nebo aktualizaci údajů v NRKI je podmíněno poskytnutím souhlasu klienta se zpracováním údajů. Tyto údaje nejsou volně přístupné dalším uživatelům NRKI bez písemného souhlasu příslušného klienta. O každé fyzické a právnické osobě, registrované v NRKI, jsou zde vedeny základní identifikační údaje, informace o typu využívaného produktu, údaje o počtu úvěrových smluv a výši pravidelných splátek. Informace v registru jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovány po dobu smluvního vztahu a po dobu 4 let ode dne jeho ukončení. Při neuzavření smlouvy s klientem jsou uchovány informace po dobu 6 měsíců SOLUS SOLUS- Sdružení na Ochranu Leasingu a Uvěrů Spotřebitelům, je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je přispívat k prevenci předlužování klientů, růstu dlužníků v 15 CNCB, CNCB: Czech Non-Banking Credit Bureau [online]. 2014,[cit ]. Dostupné z: 16

17 prodlení, ke zvýšení vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snížení možné finanční ztráty věřitelů. Založena byla roku SOLUS sdružuje společnosti z různých ekonomických sektorů. Mezi členy jsou nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti Úročení úvěrů Úroková sazba v obecné je měřítkem ceny peněz. Úroková sazba znamená procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit. Jedná se o procento fixní (stálé), na celou dobu splácení. 17 Výše úrokové sazby je závislá na typu poskytnutého úvěru a na době splatnosti tohoto úvěru.většinou se pohybuje mezi 8,5% a 15,9% p.a.. Úroková sazba je pevná. V celkové částce, kterou spotřebitel zaplatí je zahrnuta jistina, celková výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru. 18 Z ekonomického hlediska se rozlišují úrokové sazby na: Nominální úrokové sazby, které jsou uváděné ve smlouvách o úvěrech v sazebnících bank nebo v reklamách na spoření či půjčky. Reálné úrokové sazby jsou sazby, které ukazují, jak se změní kupní síla vložených nebo půjčených peněz. Reálné úrokové sazby se počítají tak, že se od nominálních úrokových sazeb odečte míra inflace. Když jsou nominální úrokové sazby nízké a inflace vyšší, mohou být reálné úrokové sazby záporné. To znamená, že hodnota peněz díky úročení roste, ale neroste tak rychle, aby tento růst byl roven tempu, jakým peníze ztrácejí hodnotu kvůli inflaci. Ve výsledku vložená nebo půjčená suma ztrácí kupní sílu. Tento výsledek je výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota 16 SOLUS, SOLUS: Zájmové sdružení právnických osob[online]. 2011,[cit ]. Dostupné z: https://www.solus.cz/ 17 Redakce Peníze.cz. Co jsou úrokové sazby.peníze.cz [online] ,[cit ] ISSN Dostupné z: 18 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Spotřebitelský úvěr [online]. 2009,[cit ]. Dostupné z: 17

18 dluhu. Na druhou stranu je nevýhodný pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota půjčených peněz. 19 RPSN Roční úroková sazba a roční procentuální sazba jsou dva naprosto odlišné ukazatele. 20 Liší se od sebe vzorcem pro jejich výpočet. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tak příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Finanční instituce poskytující spotřebitelský úvěr je v České republice od 1. ledna 2002 ze zákona povinna RPSN uvádět u nabídky spotřebitelského úvěru. Pokud tuto povinnost finanční instituce nesplní, je její úvěr úročen diskontní sazbou ČNB. 21 Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb. 22 RPSN se počítá podle vzorce https://cs.wikipedia.org/wiki/úroková_sazba 20 ČOI: české obchodní inspekce, ČOI: české obchodní inspekce [online]. 2013,[cit ]. Dostupné z: 21 RPSN, WIKIPEDIE: Otevřená enciklopedie [online]. 2013,[cit ]. Dostupné z: 22 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, ISBN X, str

19 Význam proměnných ve vzorci pro RPSN: X je RPSN, m je číslo posledního čerpání k je číslo čerpání, proto 1= k = m, je částka čerpání k, je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto 0, m je číslo poslední splátky nebo platby poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, je výše splátky nebo platby poplatků, je interval vyjádřený v letech a ve zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. Příklady poplatků a plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN: - poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), - poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, - poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, - poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení, - platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti Druhy spotřebitelských úvěrů Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v celé řadě různých variant. Lze je členit podle několik hledisek. Všechny uvedené varianty se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. 23 Z hlediska subjektu, který úvěr poskytuje, se dělí na: přímé spotřebitelské úvěry, nepřímé spotřebitelské úvěry. Z hlediska způsobu poskytováni se mohou vyskytovat jako: jednorázové spotřebitelské úvěry, revolvingové spotřebitelské úvěry 23 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, ISBN X, str

20 Z hlediska účelu, na který je spotřebitelský úvěr poskytován, se rozlišují na: účelové spotřebitelské úvěry, neúčelové spotřebitelské úvěry. Z hlediska zajištěni se vyskytuji jako: zajištěné spotřebitelské úvěry, nezajištěné spotřebitelské úvěry. Z hlediska doby splatnosti se dělí spotřebitelské úvěry na: krátkodobé úvěry, střednědobé úvěry, dlouhodobé úvěry. Dále lze spotřebitelské úvěry členit podle dalších hledisek například: podle frekvence splácení (měsíční), podle typu výplaty: hotovostní, bezhotovostní. Podle těchto kriterií jsou potom jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a také různé požadavky na jejího zajištění. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je zajištění úvěru povinné Přímé a nepřímé spotřebitelské úvěry Přímé spotřebitelské úvěry jsou poskytovány přímo bankou (popř. jinou finanční společností) klientovi, neboli smluvní vztah je sjednán mezi bankou a klientem. 24 Nepřímé spotřebitelské úvěry jsou naopak poskytovány prostřednictvím společnosti prodávající zboží či služby na spotřebitelský úvěr. Do této varianty je možné zařazovat jak případy, kdy úvěr poskytuje obchodník ( který se refinancuje u banky), tak i případy, kdy obchodník vystupuje jako pouhý zprostředkovatel úvěru poskytovaného bankou Jednorázové a revolvingové spotřebitelské úvěry Jednorázové spotřebitelské úvěry jsou poskytnuty najednou ve sjednané výši. Po splacení úvěru ve sjednané výši a ve sjednané době splatnosti uvěrový vztah skončí. 24 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, ISBN X, str

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank Veronika Lišková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním spotřebitelských

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Consumer credit in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor PÁNEK

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bakalářská práce Autor: Petr Růžička Bankovní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby

Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby Diplomová práce Autor: Lenka Englová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner MBA, MSc. Praha

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Trendy hypotečního úvěrování v ČR

Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Černý Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2015

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více