Vypočítej a proveď zkoušku: x + 5x = 5 3x ( 4y + 3 ) 3 = 2 5 ( 1 y ) x = 6x ,2 9,3z + 5,8z = -1,3 2z + 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypočítej a proveď zkoušku: 1. 15 6x + 5x = 5 3x + 3. 2. 2 ( 4y + 3 ) 3 = 2 5 ( 1 y ) 3. 25 30 + 9x = 6x 20. 4. 6,2 9,3z + 5,8z = -1,3 2z + 3"

Transkript

1 Vpočítej poveď košk:. + = +. ( + ) = ( ) = 0., 9, +, = -, +. + = 0.,, +, = -, = + +. ( + ) = ( ) 9. 0 = = = ( ) ( ) = ( ) ( ). ( + ) ( + ) = ( + 9 ) ( + ). k 9 (k ) ( k ) = ( k ) ( + k ). ( + ) ( ) + ( ) ( + ) =. ( t + ) (t + ) = ( t + ) ( t ). = + ( - ) - ( - ).. ( - ) - ( + 9 ) = 9.. ( - ) -. ( + ) = ( - ) = - ( - ). ( - ) - = +. ( v - ) - v = v +. ( + ) +, = ( +, ).

2 .Vpočítej ovnici poveď košk:. Vpočítej ovnici poveď košk: ) 0, ( ) = -+ ( + ) ). ( + ) -. ( - ) = 0-9. ( - ) c) 9 [ - ] ) [ 0 ] c) [ ] d) [ ].Vpočítej ovnici poveď košk: ) [ 0 ] ) n n [ - ] 0

3 Úloh řešené ovnicemi. Tité šli dn km. Dhý den šli dvkát více než pvní den. Třetí den šli o km méně než dhý den. Kolik kilometů šli kždý den?. Ve třech kldištích lo celkem 0 tn oilí. Ve dhém lo dvkát více neţ v pvním kldišti. Ve třetím kldišti lo o tn méně neţ ve dhém. Kolik tn oilí lo v kţdém e kldišť?. N třech homdách lo loženo 0 tn pík. N pvní lo o tn pík více než n dhé. N třetí homdě lo o 0 tn méně než n dhé homdě. Kolik pík lo n jednotlivých homdách?. Mteiál n tv l odveen třemi ůně velkým t. Hmotnot nákld n dhém tě l o 0 % větší neţ n pvním tě hmotnot nákld n třetím tě l o 0 % větší neţ n dhém tě. N všechn t e nloţilo celkem, tn. Kolik lo nloţeno n kţdém tě Úloh n měi. N letním táoře je chtek. Bdlí e v nich po třech neo po čtřech. Kolik e 0 táoníků dlí po třech?. Zhdnictví kopilo 0 květináčů v celkové hodnotě Kč. Menší květináče l po Kč, větší po 0 Kč k. Kolik lo kteých?. Do ochod přiveli 0 lení mál dvojího dh v celkové ceně Kč. Levnější dh l po Kč, dţší po Kč k. Kolik lo kteých?. Závod ojednl 0 kg mteiál 0 Kč. Cen levnějšího mteiál je Kč kg džšího Kč kg. Kolik kg kždého lo ojednáno?. V lotoři lili lit 0% kelin íové e, lit 0% kelin íové. Kolik pocentní mě vnikl?. Ve tánk e podává kg nánů Kč kg pomenčů Kč. Kolik kg nánů kolik kg pomenčů podvč podl, jetliže podl celkem 0 kg oo dhů ovoce tžil 0Kč?. Nádo n 0 litů e má nplnit vodo o teplotě 0 tpňů Celi. Kolik litů vod o teplotě 0 tpňů kolik o teplotě 0 tpňů míme mícht?. V fet podli 0 nápojů v hodnotě 0 Kč. Pomenčový l po Kč, jlkový po Kč. Kolik nápojů kždého dh podli? 9. V línách připvjí mě káv v ceně 0 Kč kg. N kldě mjí dv dh káv, kg pvního dh tojí 0 Kč kg dhého dh tojí 0 Kč. Kolik kilogmů kţdého dh je potře k přípvě kg poţdovné měi? Úloh n polečno páci. Závod A je chopen plnit kák dní, ávod B ttéţ kák plní dn. Z jk dloho de plněn kák, do-li o ávod pcovt polečně?. Vodní nádž e nplnil pvním přívodem mint, dhým mint. Z jk dloho e nplní, přitéká-li vod nejpve 9 mint pvním přívodem pk oěm přívod očně.. Pvní ávod je chopen plnit kák dní, dhý ávod ttéţ kák dní. Z kolik dní de plněn kák, jetliţe pvní dn n ní pcje jen pvní ávod ývjící dn pk o ávod?. Závod A je chopen plnit kák dní, ávod B ttéž kák plní dn. Z jk dloho de plněn kák, do-li o ávod pcovt polečně?

4 . Jeden dělník ložil homd hlí hodin, dhý hodin třetí hodin. Z jk dloho loží homd hlí, do-li pcovt polečně?. Záo hlí n vtápění většího pokoje vtčil n týdnů, n vtápění menšího n týdnů. Z počátk e topilo jen týdn v oo pokojích, pk jen v menším. Jk dloho tčil áo hlí?. Sokomý pětitel elenin klidí úod hodin, jeho n 0 hodin. Jk dloho do klíet polečně?. Nádţ e nplní vodo jedním přítok půl hodin, dhým mint. Z kolik mint e nplní nádţ, do-li otevřen o přítok očně? 9. Rník e nplní pvním přítokem hodin, dhým hodin. Vpádní e odtokem hodin. Jk dloho potvá nplnění ník, jo-li otevřen o přítok i odtok? 0. Nádţ n úpv pitné vod o ojem hl e nplní přítokem 0, hodin plná e vpádní odtokem 0 mint. Z jk dloho e nádţ nplní, de-li přítok i odtok otevřen?. Pvní podnik plní úkol dní, dhý dní. Z kolik dní de úkol hotov při polečné páci oo podniků, jetliže pcje nejdříve pvní podnik dv dn ám? Úloh n poh. Set Hnk Vě jedí většino k ičce n kole. Hnce tvá cet 0 mint, Věře 0 mint. Z jk dloho dohoní Vě Hnk, kdţ vjede domov o pět mint poději neţ Hnk?. Po dálnici jede kmion půměno chlotí 0 km/h. Ze tejného mít vjel po 00 mintách ooní tomoil. Dohonil kmion po 00 km jíd. Jko chlotí e ooní tomoil pohovl?. Z Plně do Ph jedo dvě t. Pvní e pohje půměno chlotí 0 km/h, dhé 0 km/h. Pvní to vjelo o mint dříve neţ dhé. Jk dleko od Plně e do t předjíţdět?. V 0.00 hodin vjel poti oě mít vdálených 0 km dv tomoil. Jeden jel půměno chlotí 0 km/h. Jko chlotí jel dhý, kdž e etkl v.0 hodin?. Miek vil n t dálkového pochod v hodin áno. Čeklo ho 0 km chůe. Šel půměno chlotí km/h. V hodin ním vjel n kole t Kel půměno chlotí km/h. V kolik hodin Mik dohonil?. Z mět A letělo do mět B letdlo chlotí 00 km/h. O čtvt hodin poději odttovlo B do A letdlo, jehož půměná chlot l 0 km/h. Po mintách let e letdl etkl. Učete vdálenot mít A, B.. Vdálenot mít A B je 90 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí?. Vdálenot mít A B je 0 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí? 9. Dvě letdl ttjící očně letišť A B letí nvájem poti oě etkjí e 0 mint. Vdálenot letišť je 90 km. Půměná chlot letdl letícího letiště A je o 0 km/h větší neţ půměná chlot dhého letdl. Vpočítejte půměné chloti oo letdel. 0. Dvě letdl ttjící očně letišť A B letí nvájem poti oě etkjí e 0 mint. Vdálenot letišť je 0 km. Vpočítejte chloti oo letdel, jetliţe jejich odíl je 0 km/h.. Vdálenot mít A B je 90 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí?. Vdálenot mít A B je 0 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí?

5 .Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) + = = [ ; 9 ] ) - = + = [ ; ] c) = + + = - [ ; - ] d) = - + = 0 [ -; 0 ] e) m + n = m n = [ ; ] f) = + = [ ; 0, ] g) + = 0 + = 0 [ 0; ] h) t + = t = [ ; ] i) = v v 0, = 0;.Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) ( + ) = ( + ) = [ -; ] c), + 0, = 9,, 0,9 = [ ; ] ) ( + ) ( ) = ( + ) ( ) = [ -9; - ] d) ( + ) = ( + ) ( ) = ( ) [;].Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) ; ) ; c) 0 0; d) h k k h ;

6 . Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) ; ) ; 0 e) c) ;0 d) ; 0 ;. kg mteiál A kg mteiál B tálo Kč. kg mteiál B l o Kč džší než kg mteiál A. Zč l kg mteiál A č kg mteiál B? [ Kč, Kč]. litů ílého vín litů čeveného vín lo Kč. lit čeveného vín je o Kč dţší neţ lit ílého vín.kolik kon pltíme lit ílého lit čeveného vín? [ Kč] 9. V hodin 0 mint vpll přítv pník chlotí h km. Přeně v 0 hodin ním vpll motoový čln chlotí h km. V kolik hodin dohoní čln pník? [v hodin 0 mint] 0. Z podnik vjelo nákldní to půměno chlotí h km. Z mint vjelo ním ooní to půměno chlotí h km. Z jk dloho jk dleko od podnik dohoní nákldní to? Z, hodin ve vdálenoti km od podnik.

7 . Setoj gf přímé úměnoti = -. Setoj gf přímé úměnoti koeficientem k = -.. Setoj gf lineání fnkce = -.. Jká je ovnice lineání fnkce pocháející od A 0,, B, 0?. Vpočítej lé ořdnice odů ležících n gf fnkce = + A 0,, B,. Je dán fnkce = - + od T[ -, - ], V[, -], Z[, -]. Zjiti, kteý dných odů leţí n gf fnkce.. Jká je ovnice nepřímé úměnoti pocháející A[ ; ]?. Zpiš oě ovnice předpiem lineání fnkce, etoj gf piš ořdnicemi půečík oo gfů v jedné íti. = - + = 9. Čtřúhelník ABCD má vchol v odech A [ ; ], B [ -; ], C [, - ], D [ ; ]. Nýj ho. 0. Je dán fnkce =. ) pojmenj fnkci ) co tvoří její gf? c) etv tlk poň po čtři hodnot d) nýj gf této fnkce. Je dán fnkce. ) pojmenj fnkci ) etv tlk této fnkce poň po čtři hodnot c) jiti, kteý dných odů leží n gf fnkce A [ ; ], B [ ; ], C [ ; ], D [ ; ]. Setoj gf fnkce po D = R ( lepoň odů ) : = -. Doplň tlk přímé úměnoti: 0,,, 9. Uči koeficient ovnici nepřímé úměnoti, pocháí-li gf nepřímé úměnoti odem M [ ; ]? 0. Kteé od leží n gf fnkce = - + A [ ; 0 ], B [ ; ], C [ ; ], D [ ; 9 ].Setoj gf fnkce = - lepoň po odů -;. Uči lé ořdnice odů leţících n gf fnkce = - + ; A[ ; ], B[ ; - ]

8 . Zpiš množin hodnot fnkce =, je-li definiční oo dné fnkce D = { -, -, -,0,,, }.. Setv tlk fnkce ovnicí = v. t, kde v = 0 km/h t { h, h, h, h }.. Rohodni, d je dná lineání fnkce otocí, klející neo kontntní. = -0, + = - = - = -. Setoj gf fnkce = -. Zjiti výpočtem, d od o ořdnicích A[-; ], B[ ; ] leží n gf kvdtické fnkce =. Uči půečík gfů dných lineáních fnkcí oo : = - - 0,. Letdlo mělo při tt v nádžích 000 litů pliv. Po 00 km let e potřeovl třetin áo pohonných hmot. Záo pliv je fnkcí žené dáh. Udej ovnici této fnkce.. Pn Novák má n vkldní kníţce0 Kč. Kţdý měíc i loţí 0 Kč. Zjiti, jk ávií loţená čátk n če. Fnkci vjádři tlko, ovnicí, gfem. 9. Npiš přílšno ovnici áviloti Kldo-li e kolejnice při teplotě 0 0 C, jká mee e mí mei nimi necht, počítáme-li, že teplot mohl vtopit ž n 0 0 C. 0. Nákldní to voí píek. Jedí-li chlotí 0 km/h, tvá m jedn jíd půl hodin. Onč do jíd v mintách chlot jíd npiš ovnici dávjící vth mei. Z ovnice vpočítej, jko chlotí mí to jedit, kátilo kždo jíd o mint.. Řeš gfick pomocí otv dvo ovnic úloh: Z čeného mít vjede cklit chlotí km/h. O hodin poději vjede ním tomoil chlotí 0 km/h. Kd kde dohoní tomoil cklit?. N tv hl ávod je tře přivét nádží 00 t etonových dílců. Má-li tvení páv k dipoici pětitnových nákldních t, kolik jíd n nádží vkoná kždé to? Přílšno fnkci vjádři ovnicí, tlko, gfem.. Uči půečík lineání fnkce = - + omi ořdnic. Setoj gf.. Řešte gfick otv lineáních ovnic. Spávnot ověřte výpočtem. = + v = = - + = + v = =

9 . Po kteá mjí dné vý ml:. Vkť veď podmínk řešitelnoti: v v. Vkť veď podmínk řešitelnoti: p p p p = n m n m 9 m m v v c c. Vpočítej: 0 q p q p c c n m n m. Vpočítej: Vpočítej, veď podmínk řešitelnoti poveď košk po =, =. 9 =

10 . Vkť, veď podmínk řešitelnoti: d c d c Vpočítej tnov podmínk řešitelnoti: : ) : : ) 9 :. Upv, dej podmínk poveď košk doením = : 9. Zjednodš veď podmínk:.

11 ) ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) ),, -,,, 9,,, 0 k k k k k k - k,, -, ;, 0

12 ), ;, ) 0; c) ; d) 0; e) ; f) ; ; v v v v 9

13 . Uči, kteé dvojice tojúhelníků ABC A BĆ jo podoné: AB = cm, BC = cm; KL = 0, cm, LM = cm AB = m, BC =, cm KL = 0 m, LM = 0 m AB = dm, BC = dm KL =, m, LM =, m = mm, = mm, c = mm = cm, = 9 cm, c = cm á =, cm, =, cm, c =, cm á = 0 cm, = cm, c = cm. EFG RST. Vpočítej délk ývjících tn: g =, cm, f = cm, t =, cm, = cm e = mm, g = mm, = mm, = 0 mm. ABC A B C, k =,. V jkém pomě jo ovod těchto tojúhelníků?. Zpiš dvojice podoných tojúhelníků ( poo n pořdí vcholů ) či, podle kteých vět jo podoné. ABC; AB = mm, AC =0 mm, = 0 OPQ; PO =, cm, OPQ = 0, PQ =, cm RST; TR =, cm, TS =, cm, RTS = 0 CAB RTS (). ABC A B C ; =, cm, = 9 cm, c = cm, c = cm. á =?, =?. Rohodni, d jo tojúhelník podoné, je-li dáno: = 0 0, = 0 0, = 0 0 0, = 0 0. N kttální mpě měřítkem : 000 je kelen odélníkový poemek o oměech, cm, cm. Jký je oh poemk ve čtveečních metech?. Stom vhá tín m v okmţik, kd tín metové tče má délk cm. Vpočítej výšk tom předpokld, ţe větelné lneční ppk jo ovnoěţné emký povch, n nějţ dopdjí, je vodoovný. 9. V lichoěžník ABCD (AB CD) je E půečík úhlopříček. Uči délk úhlopříček, jetliže AB = mm, CD = 0 mm, AE = mm, BE = mm. 0. Tojúhelník ABC je podoný tojúhelník A BĆ : = cm, = cm, c = cm, = cm. Vpočítej délk tn, c.. Nýj liovolný tojúhelník ABC. K tomto tojúhelník pomocí edkčního úhl etoj podoný tojúhelník A B C, jehož tn c = cm.. Setoj tojúhelník KLM, kteý má velikoti tn k = cm, l = cm, m = cm. Setoj tojúhelník NOP, kteý je podoný tojúhelníkem KLM má ovod cm.. Setoj tojúhelník ABC; c = mm, = 0 o, = 0 o pomocí edkčního úhl ho menši v pomě :.. Úečk AB = 0 cm oděl n dv díl v pomě : v pomě : :.

14 . Úečk délek m =, cm, n =, cm oděl n: čtři ) pět c) šet hodných úeček. Úečk AB délk cm měň v pomě :. : ) : c) :. N kttální mpě měřítkem : 000 je kelen odélníkový poemek o oměech, cm, cm. Jký je oh tohoto poemk ve čtveečních metech?. Dvě mít n mpě v měřítk : mjí vdálenot 9 cm. Jká je jejich vdálenot n mpě v měřítk : 000? Jká je jejich ktečná vdálenot? 9. Stom kolmý k vodoovném emkém povch vhá tín, m. Sočně metová tč tké kolmá k vodoovném emkém povch má délk tín cm. Jk je voký tom? 0. ABC; c = 00 mm, = mm, = Vpočítej v c.. V tojúhelník ABC o tnách AB= cm, BC = 9 cm, CA = cm je nýován příčk EF = cm ovnoěžně e tno AB. Vpočítej vdálenoti odů E,F od vchol C.. V tojúhelník ABC leží n tně AB od M tk, že AM = mm, MB = mm, n tně AC leží od N tk, že AN = 0 mm, NC = mm. Jo tojúhelník AMN ABC podoné?. Zjiti, d jo podoné dv pvoúhlé tojúhelník, jetliţe pvní má odvěn délek cm cm dhý má přepon délk 0 m odvěn délk m.. V ovnomenném tojúhelník o tnách AB = cm, BC = AC = cm je nýován příčk MN AB tk, že CN = CM = cm. Vpočítej výšk v c v tojúhelník MNC.. Oh ovnomenného pvoúhlého tojúhelník je dm. Vpočítej délk jeho ákldn.. V ovnomenném tojúhelník ABC o ákldně AB = 0 mm menech AC = BC = 0 mm je nýován příčk EF = 0 mm ovnoěţně e ákldno AB. Vpočítej vdálenot jejích kjních odů od hlvního vchol C.. Odélník ABCD má omě, m,, m. Nýj jej v pomě menšení k = 0,0. Vpočítej pomě ohů oo odélníků poovnej jej poměem přílšných tn.. Vpočítej výšk vljkového tožá, jetliže délk jeho tín je, m. Délk tín metové tče ve tejno do je 0 cm.

15 A. Uči pomocí tlek klklčk: in 0 0 = tg =, = in 0 0 = in = 0, = tg 0 0 = cotg =, = co 0 0 = co = 0,9 = B. Nčtni gf fnkce = tg, co, cotg in, ( 0 0 ; 90 0 ) C. Je dán tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C. Vpočítej ývjící údj: ) = mm, = 0, =? ) = 0 0, c = mm, =? c) = 0 0, c = mm, =? d) = mm, c = mm, =? e) = cm, c = 9 cm, =? f) = cm, = 0, c =? g) = 0 0, = cm, =? h) = cm, = 0 0, c =?. Je dán pvoúhlý tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C. ) = 0 0, = 0 mm, =? ) = 0 0, = mm, =? c) = 0, c = mm, =? d) = 0 0, = mm, c =?. V pvoúhlém tojúhelník přepono c je = 0 cm, = 9 cm. Vpočítej úhl,.. V pvoúhlém tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C je = 0, přepon c =, cm. Vpočítej přilehlo odvěn AC.. V pvoúhlém tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C je otý úhel = 0 k něm přilehlá odvěn =, cm. Vpočítej přilehlo odvěn.. V pvoúhlém tojúhelník jo odvěn mm mm. Vpočítej velikoti oo vnitřních úhlů pomocí tngen.. Nýj pvoúhlý tojúhelník ABC tk, v něm pltilo: tgα ) in ). Setoj tojúhelník ABC; = 90 0, = mm, in = 0,. Jk voký je komín tepelné elektán, je-li vidět jeho vchol e vdálenoti d = 0 m od pt komín pod úhlem = 0 0? 9. Rotční kžel má výšk v = cm tn = 0 cm. Vpočítej velikot úhl, kteý víá tn kžele ovino podtv. 0. Vchol věže 0, m voké je vidět e tnoviště S pod výškovým úhlem = 0. Jk dleko je tnoviště od pt věže?

16 . Bývlá lnová dáh n Petřín topl půměně pod úhlem 0 pojovl hořejší dolejší tnici výškovým odílem 0 m. Jk dlohá l lnová dáh?. Vpočítej výšk ovnomenného tojúhelník ABC, jehož meno BC délk 9 mm víá e ákldno AB úhel = 0.. V pvoúhlém tojúhelník je délk odvěn = cm délk přepon c = cm. Vpočítej hodnot in pomocí tlek či, kteé velikoti otého úhl odpovídá.. Vpočítej potře špejlí n úhlopříčk dk klického tv (čtřúhelník kolmými úhlopříčkmi, podle delší nich oměný ), je-li délk jeho ktší tn 0 cm ktší úhlopříčk dělí úhel oedních tn n Počítej % eev.. Tit viděl vchol věţe kotel jiného mít pod úhlem o velikoti 0. Kdţ e ke kotel přilíţil o 0 m, viděl vchol jeho věţe pod dvojnáoným úhlem. Jk voká je věţ kotel jk dleko od kotel l tit původně?. Rovnomenný tojúhelník má ákldn cm úhel při ákldně Vpočítej délk jeho mene.. Kžnice opná pvoúhlém tojúhelník má polomě 0 cm. Jedn odvěn měří, cm. Vpočítej velikoti vnitřních úhlů tohoto tojúhelník.. Vpočítej úhel při ákldně ovnomenného tojúhelník ABC, AB = AC, jetliţe pltí: BC = = cm, v = 0 cm. 9. Koočtveec má tn =, cm úhel = 0. Vpočítej délk úhlopříček oh koočtvece. 0. Vpočítej oh ovnomenného lichoěžník ABCD; AB CD, = mm, c = mm, = 0. Lichoěžník etoj.. Uči nejmenší možné omě čtvecové dek, má-li ýt ní vřínt pvidelný omiúhelník, jehož tn má délk cm. Kolik pocent činí odpd?. Tětiv MN v kžnici, přílšná ke tředovém úhl MSN = = 0, má od třed S kžnice vdálenot v = mm. Vpočítej polomě kžnice.. Jk velký tředový úhel přílší v kţnici o polomě 0 cm tětivě dlohé mm?. Akváim má tv kvád odélníkovo podtvo o oměech 0 cm 0 cm. Těleová úhlopříčk víá ovino dn úhel o velikoti 0. Vpočítej hlok kvái.. Oový ře otčního kžele je ovnomenný tojúhelník e ákldno c = cm přilehlým úhlem = 0 0. Vpočítej plášť kžele

17 . Ojem pvidelného čtřokého jehln je cm, výšk jehln v = cm. Vpočítej velikot podtvné hn. =, cm. Vpočítej povch jehln, kteý má odélníkovo podtv o oměech = cm, = 0 cm jeho výšk je cm. S = cm. Vpočítej povch ojem pvidelného čtřokého jehln ABCDV: = cm,v = 0 cm. S =,9; V = cm. Pvidelný čtřoký jehln má ojem V = dm těleovo výšk v = cm.vpočítej délk podtvné hn. [ = ]. Vpočítej povch ojem pvidelného čtřokého jehln; hn podtv = cm, těleová výšk v = cm. S = cm ; V = 00 cm. Vpočítej ojem povch pvidelného čtřokého jehln; = cm, v = cm. V = cm ; S =,9 cm. Ve volném ovnoěžném pomítání etoj jehln ABCDV odélníkovo podtvo; = cm, = cm, v =, cm. Setoj jeho těleovo výšk v, těnové výšk w, w. Vpočítej jeho povch ojem. S =, cm. Ve volném ovnoěţném pomítání etoj jehln ABCDV odélníkovo podtvo; = cm, = cm., těleová výšk v = cm. Setoj jeho těnové výšk, vpočítej povch ojem. S =, cm ; V = 9 cm 9. Plátěná tříšk nd podejním tánkem má tv pvidelného šetiokého jehln délko podtvné hn m výško m. Uči, kolik plátn je potřeí n její výo, tvoří-li výoní tát %., m 0. Pvidelný čtřoký jehln má hn podtv 0 cm výšk cm. Vpočítej ojem povch jehln. V = 00 cm, S = 0 cm. Vpočítej ojem povch čtřokého jehln, jehož podtv je odélník omě cm, cm jehož výšk v = cm. V = cm ; S = 0 cm. Pvidelný čtřoký jehln má ojem dm podtvno hn = dm. Vpočítej jeho výšk. v =, dm. Vpočítej ojem tojokého jehln, jehoţ podtv je ovnotnný tojúhelník e tno délk = dm, jeho výšk je dm. V =, dm. Ojem jehln V = cm, podtv je odélník omě, mm, cm. Vpočítej výšk jehln. v =,9 cm. Ojem pvidelného čtřokého jehln je, m, výšk je m. Vpočítej oh délk tn čtvecové podtv. S p =, m ; =, m. Vpočítej ojem povch pvidelného šetiokého jehln podtvno hno délk cm výško cm. V =,9 cm ; S =, cm

18 . Kolik plátn e potřeje n hotovení tn tv pvidelného čtřokého jehln, jehož podtvná hn má délk,0 m výšk je,0 m. K výledk připočítej % n šv odpd. Kolik kchlových metů vdch je v tomto tn? S =,9 m ; V =, m vdch. Podtv pvidelného jehln je šetiúhelník, kteém je možno opt kžnici poloměem m. Boční hn jehln má délk m. Vpočítej jeho ojem povch. V =, m ; S =, m 9. Vpočítej povch ojem čtřokého jehln, jehož podtv je odélník omě cm, cm jehož výšk v = 0 cm. S = 9, cm ; V = 0 cm 0. Vpočítej povch ojem pvidelného čtřokého jehln; těnová výšk má délk cm, hn podtv = cm. S = 0 cm ; V = 99 cm. Střech věže má podo otčního kžele, půmě podtv je, m výšk kžele je, m. Kolik čtveečních metů plech je tře n poktí této třech?. Ojem otčního kžele je 0, cm, půmě podtv je cm. Vpočítej výšk kžele.. Vpočítej povch ojem kžele: = cm, v = 0 cm.. Plášť otčního kžele má oh dm. Vpočítej půmě podtv kžele, je-li tn kžele = cm. [ d = cm ]. Stn otčního kžele má délk = 0 cm polomě jeho podtv je = cm. Vpočítej povch ojem kžele.. Ojem kţele je cm, polomě podtv = cm. Vpočítej výšk v. v = 9 cm. Pvoúhlý tojúhelník, jehož odvěn mjí délk = cm, = cm, e otáčí kolem ktší odvěn. Vpočítej povch ojem tkto vniklého těle. S =, cm ; V = 0 cm. Vpočítej ojem povch kžele, je-li d = 0 cm, v =, dm. Setoj íť kžele. V = cm ; S =, cm 9. Ojem kžele je 0, cm, polomě podtv je cm. Vpočítej výšk kžele. v = cm 0. Ojem kžele je dm, jeho výšk je m. Vpočítej půmě podtv. d =, dm. Z válce o půmě d = 0 mm výšce v = 0 mm máme votžit kžel, jehož půmě podtv je 0 mm výšk v = mm. Kolik pocent mteiál při tom odpdne? % mteiál. Jký povch S má tínidlo lmp tv pláště kţele půměem podtv d = 0 mm výško v = 0 mm? S = 0 cm kg. Uči hmotnot kole o polomě 0 mm. Kole je voen oceli htot,. dm

19 . Pn Novák pvidelně připívá do mítních novin. Z kždý přípěvek dotne 0 Kč. Při výpltě odměn í v účtáně dň ve výši %. Kolik Kč dotne pn Novák kždý článek?. N štítk oží i pní Hoáková přečetl, že cen oží,0 Kč je veden včetně 9 % DPH. Kolik Kč tojí výoek e DPH?. U výoce jo vedené cen e 9% DPH. Kolik Kč de tát výoek v ochodě, jetliže cen výoce l 0 Kč?. Jn i loţil Kč do nk n,% úok. Kolik Kč de mít Jn ok n účt?. Jn i ložil Kč do nk n,% úok. Peníe potřeje již 9 měíců. Kolik Kč de mít Jn n účt?. Jn i ložil Kč do nk n,% úok. Kolik Kč de mít Jn ok n účt, jetliže dň úok je 0 %?. Jn i ložil Kč do nk n,% úok. Kolik Kč de mít Jn dv ok n účt? Nevžj dň úok.. Pn Novák i nk vl půjčk ( = úvě ) Kč oční úokovo mío, %. Půjčk pltí ok. Kolik Kč pn Novák nce pltí?

20 . Žáci 9. tříd dotli pololetní páce tto námk:,,,,,,,,,,,,,,,,,. U dného oo čete itmetický půmě, mod medián. Setojte lopcový gf po četnot jednotlivých námek v pocentech.. Ţáci 9. tříd dotli pololetní páce tto námk: Známk četnot U dného oo čete itmetický půmě, mod medián. Setojte lopcový gf po četnot jednotlivých námek v pocentech.

21 A to je konec

Planimetrie. Přímka a její části

Planimetrie. Přímka a její části Planimetie Přímka a její části Bod - značí se velkými tiskacími písmeny - bod ozděluje přímku na dvě opačné polooviny Přímka - značí se malými písmeny latinské abecedy nebo AB, AB - přímka je dána dvěma

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

M - Goniometrie a trigonometrie

M - Goniometrie a trigonometrie M - Goniometrie a trigonometrie Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující učební text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Maturitní příklady 2011/2012

Maturitní příklady 2011/2012 Mturitní příkldy 0/0 Výroková logik, množiny, důkzy Ve třídě je 0 dívek 5 hohů Jedn čtvrtin dívek nosí rýle elkem 0% žáků ve třídě má rýle Kolik hohů nenosí rýle? Ze 00 studentů se 0 učí němeky, 8 špnělsky

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Přímková a rovinná soustava sil

Přímková a rovinná soustava sil STAVEBNÍ STATIKA Ing. Lenka Lausová LH 47/1 tel. 59 73 136 římková a ovinná soustava sil lenka.lausova@vsb.c http://fast1.vsb.c/lausova Základní pojmy: Jednotková kužnice 1) Souřadný systém 1 sin potilehlá

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

(dále jen "Objednatel" nebo též "NKÚ)

(dále jen Objednatel nebo též NKÚ) Centrum sd,len~ch služeb 3 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁRODNÍHO DATOVÉHO CENTRA evidované u Objednatele pod č. 36/160/2013 evidované u Poskytovatele pod č. 109/2013/HM uzavřené pod le 269 odst. 2

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

53. ročník matematické olympiády. q = 65

53. ročník matematické olympiády. q = 65 53. ročník matematické olympiády! 1. V rovině je dán obdélník ABCD, kde AB = a < b = BC. Na jeho straně BC eistuje bod K a na straně CD bod L tak, že daný obdélník je úsečkami AK, KL a LA rozdělen na čtyři

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 0 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ž ú Ď ň ň ú Á É ž Ý Ě É ň Ě É É ž Ť Ť Ť ú Ň ŤŤ Ť ó Á ú ú Ť ň ú ň ž É Š Š ž ó ó Ť É Ť Ě Ť ň Ťň Ť ž ňž Ť Ó Ť ú ž Ť ú ž Ť ó ž ž Ť Ť ž Ě Š ú ž ž ň Č ž ž ž ž Ť Ť Ť Č Ň Á Ť Ý ú Ť ž ň ž Ť Ý Ť Ť ž ň Ťň Š ž ú ž

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006 Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 006 MAACZMZ06DT MATEMATIKA didaktický test Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 10 minut. Úlohy řešte v testovém sešitu. Odpovědi pište do

Více

Teorie sférické trigonometrie

Teorie sférické trigonometrie Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Více

Sbírka. úloh z matematiky. pro 2. ročník. tříletých učebních oborů

Sbírka. úloh z matematiky. pro 2. ročník. tříletých učebních oborů Sbírka úloh z matematik pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah Výraz Člen výrazu Absolutní hodnota Sčítání a odčítání výrazů 6 Násobení výrazů 6 Dělení výrazů jednočlenem 8 Vtýkání před

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

M - Planimetrie pro studijní obory

M - Planimetrie pro studijní obory M - Planimetrie pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Zákldní informce Síl vyvinutá pneumtickým válcem není v některých přípdech dottečná pro plnění poždovné funkce. Pro plnění tohoto problému je pk nutné, pokud je to možné, buď

Více

dvojice těchto prvků. Takto si můžeme například i znázorňovat možnosti jak cestovat z

dvojice těchto prvků. Takto si můžeme například i znázorňovat možnosti jak cestovat z Grfy V této kpitole e enámíme e ákldními pojmy teorie grfů, ukážeme i možnoti jejih použití tké e enámíme některými lgoritmy, které řeší úlohy teorie grfů. Grfy louží čto jko protředek k lepšímu poroumění

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Status před uzavřením rezervace

Status před uzavřením rezervace Kapitola 4: PRODEJ (SELL) 4.1. Základní vstupy pro prodej a typy prodeje Prodej míst by měl být uskutečňován z NUMERICKÉ availability, tzn. Carrier specific (např. A*KL) nebo AL1. Vstup pro prodej ze zobrazené

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie Sttitické vyhodoceí výedků Picip: Výedky opkových zkoušek, kteé jou ztížey áhodými chybmi, mjí učité ozděeí (ditibuci). Rozděeím e zde ozumí záviot pvděpodoboti

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více