Vypočítej a proveď zkoušku: x + 5x = 5 3x ( 4y + 3 ) 3 = 2 5 ( 1 y ) x = 6x ,2 9,3z + 5,8z = -1,3 2z + 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypočítej a proveď zkoušku: 1. 15 6x + 5x = 5 3x + 3. 2. 2 ( 4y + 3 ) 3 = 2 5 ( 1 y ) 3. 25 30 + 9x = 6x 20. 4. 6,2 9,3z + 5,8z = -1,3 2z + 3"

Transkript

1 Vpočítej poveď košk:. + = +. ( + ) = ( ) = 0., 9, +, = -, +. + = 0.,, +, = -, = + +. ( + ) = ( ) 9. 0 = = = ( ) ( ) = ( ) ( ). ( + ) ( + ) = ( + 9 ) ( + ). k 9 (k ) ( k ) = ( k ) ( + k ). ( + ) ( ) + ( ) ( + ) =. ( t + ) (t + ) = ( t + ) ( t ). = + ( - ) - ( - ).. ( - ) - ( + 9 ) = 9.. ( - ) -. ( + ) = ( - ) = - ( - ). ( - ) - = +. ( v - ) - v = v +. ( + ) +, = ( +, ).

2 .Vpočítej ovnici poveď košk:. Vpočítej ovnici poveď košk: ) 0, ( ) = -+ ( + ) ). ( + ) -. ( - ) = 0-9. ( - ) c) 9 [ - ] ) [ 0 ] c) [ ] d) [ ].Vpočítej ovnici poveď košk: ) [ 0 ] ) n n [ - ] 0

3 Úloh řešené ovnicemi. Tité šli dn km. Dhý den šli dvkát více než pvní den. Třetí den šli o km méně než dhý den. Kolik kilometů šli kždý den?. Ve třech kldištích lo celkem 0 tn oilí. Ve dhém lo dvkát více neţ v pvním kldišti. Ve třetím kldišti lo o tn méně neţ ve dhém. Kolik tn oilí lo v kţdém e kldišť?. N třech homdách lo loženo 0 tn pík. N pvní lo o tn pík více než n dhé. N třetí homdě lo o 0 tn méně než n dhé homdě. Kolik pík lo n jednotlivých homdách?. Mteiál n tv l odveen třemi ůně velkým t. Hmotnot nákld n dhém tě l o 0 % větší neţ n pvním tě hmotnot nákld n třetím tě l o 0 % větší neţ n dhém tě. N všechn t e nloţilo celkem, tn. Kolik lo nloţeno n kţdém tě Úloh n měi. N letním táoře je chtek. Bdlí e v nich po třech neo po čtřech. Kolik e 0 táoníků dlí po třech?. Zhdnictví kopilo 0 květináčů v celkové hodnotě Kč. Menší květináče l po Kč, větší po 0 Kč k. Kolik lo kteých?. Do ochod přiveli 0 lení mál dvojího dh v celkové ceně Kč. Levnější dh l po Kč, dţší po Kč k. Kolik lo kteých?. Závod ojednl 0 kg mteiál 0 Kč. Cen levnějšího mteiál je Kč kg džšího Kč kg. Kolik kg kždého lo ojednáno?. V lotoři lili lit 0% kelin íové e, lit 0% kelin íové. Kolik pocentní mě vnikl?. Ve tánk e podává kg nánů Kč kg pomenčů Kč. Kolik kg nánů kolik kg pomenčů podvč podl, jetliže podl celkem 0 kg oo dhů ovoce tžil 0Kč?. Nádo n 0 litů e má nplnit vodo o teplotě 0 tpňů Celi. Kolik litů vod o teplotě 0 tpňů kolik o teplotě 0 tpňů míme mícht?. V fet podli 0 nápojů v hodnotě 0 Kč. Pomenčový l po Kč, jlkový po Kč. Kolik nápojů kždého dh podli? 9. V línách připvjí mě káv v ceně 0 Kč kg. N kldě mjí dv dh káv, kg pvního dh tojí 0 Kč kg dhého dh tojí 0 Kč. Kolik kilogmů kţdého dh je potře k přípvě kg poţdovné měi? Úloh n polečno páci. Závod A je chopen plnit kák dní, ávod B ttéţ kák plní dn. Z jk dloho de plněn kák, do-li o ávod pcovt polečně?. Vodní nádž e nplnil pvním přívodem mint, dhým mint. Z jk dloho e nplní, přitéká-li vod nejpve 9 mint pvním přívodem pk oěm přívod očně.. Pvní ávod je chopen plnit kák dní, dhý ávod ttéţ kák dní. Z kolik dní de plněn kák, jetliţe pvní dn n ní pcje jen pvní ávod ývjící dn pk o ávod?. Závod A je chopen plnit kák dní, ávod B ttéž kák plní dn. Z jk dloho de plněn kák, do-li o ávod pcovt polečně?

4 . Jeden dělník ložil homd hlí hodin, dhý hodin třetí hodin. Z jk dloho loží homd hlí, do-li pcovt polečně?. Záo hlí n vtápění většího pokoje vtčil n týdnů, n vtápění menšího n týdnů. Z počátk e topilo jen týdn v oo pokojích, pk jen v menším. Jk dloho tčil áo hlí?. Sokomý pětitel elenin klidí úod hodin, jeho n 0 hodin. Jk dloho do klíet polečně?. Nádţ e nplní vodo jedním přítok půl hodin, dhým mint. Z kolik mint e nplní nádţ, do-li otevřen o přítok očně? 9. Rník e nplní pvním přítokem hodin, dhým hodin. Vpádní e odtokem hodin. Jk dloho potvá nplnění ník, jo-li otevřen o přítok i odtok? 0. Nádţ n úpv pitné vod o ojem hl e nplní přítokem 0, hodin plná e vpádní odtokem 0 mint. Z jk dloho e nádţ nplní, de-li přítok i odtok otevřen?. Pvní podnik plní úkol dní, dhý dní. Z kolik dní de úkol hotov při polečné páci oo podniků, jetliže pcje nejdříve pvní podnik dv dn ám? Úloh n poh. Set Hnk Vě jedí většino k ičce n kole. Hnce tvá cet 0 mint, Věře 0 mint. Z jk dloho dohoní Vě Hnk, kdţ vjede domov o pět mint poději neţ Hnk?. Po dálnici jede kmion půměno chlotí 0 km/h. Ze tejného mít vjel po 00 mintách ooní tomoil. Dohonil kmion po 00 km jíd. Jko chlotí e ooní tomoil pohovl?. Z Plně do Ph jedo dvě t. Pvní e pohje půměno chlotí 0 km/h, dhé 0 km/h. Pvní to vjelo o mint dříve neţ dhé. Jk dleko od Plně e do t předjíţdět?. V 0.00 hodin vjel poti oě mít vdálených 0 km dv tomoil. Jeden jel půměno chlotí 0 km/h. Jko chlotí jel dhý, kdž e etkl v.0 hodin?. Miek vil n t dálkového pochod v hodin áno. Čeklo ho 0 km chůe. Šel půměno chlotí km/h. V hodin ním vjel n kole t Kel půměno chlotí km/h. V kolik hodin Mik dohonil?. Z mět A letělo do mět B letdlo chlotí 00 km/h. O čtvt hodin poději odttovlo B do A letdlo, jehož půměná chlot l 0 km/h. Po mintách let e letdl etkl. Učete vdálenot mít A, B.. Vdálenot mít A B je 90 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí?. Vdálenot mít A B je 0 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí? 9. Dvě letdl ttjící očně letišť A B letí nvájem poti oě etkjí e 0 mint. Vdálenot letišť je 90 km. Půměná chlot letdl letícího letiště A je o 0 km/h větší neţ půměná chlot dhého letdl. Vpočítejte půměné chloti oo letdel. 0. Dvě letdl ttjící očně letišť A B letí nvájem poti oě etkjí e 0 mint. Vdálenot letišť je 0 km. Vpočítejte chloti oo letdel, jetliţe jejich odíl je 0 km/h.. Vdálenot mít A B je 90 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí?. Vdálenot mít A B je 0 km. Z mít A vjel ooní vlk jedocí půměno chlotí 0 km/h. Ve tejno do vjel poti něm mět B chlík půměno chlotí 0 km/h. Kd e potkjí?

5 .Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) + = = [ ; 9 ] ) - = + = [ ; ] c) = + + = - [ ; - ] d) = - + = 0 [ -; 0 ] e) m + n = m n = [ ; ] f) = + = [ ; 0, ] g) + = 0 + = 0 [ 0; ] h) t + = t = [ ; ] i) = v v 0, = 0;.Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) ( + ) = ( + ) = [ -; ] c), + 0, = 9,, 0,9 = [ ; ] ) ( + ) ( ) = ( + ) ( ) = [ -9; - ] d) ( + ) = ( + ) ( ) = ( ) [;].Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) ; ) ; c) 0 0; d) h k k h ;

6 . Vpočítej otv lineáních ovnic poveď košk: ) ; ) ; 0 e) c) ;0 d) ; 0 ;. kg mteiál A kg mteiál B tálo Kč. kg mteiál B l o Kč džší než kg mteiál A. Zč l kg mteiál A č kg mteiál B? [ Kč, Kč]. litů ílého vín litů čeveného vín lo Kč. lit čeveného vín je o Kč dţší neţ lit ílého vín.kolik kon pltíme lit ílého lit čeveného vín? [ Kč] 9. V hodin 0 mint vpll přítv pník chlotí h km. Přeně v 0 hodin ním vpll motoový čln chlotí h km. V kolik hodin dohoní čln pník? [v hodin 0 mint] 0. Z podnik vjelo nákldní to půměno chlotí h km. Z mint vjelo ním ooní to půměno chlotí h km. Z jk dloho jk dleko od podnik dohoní nákldní to? Z, hodin ve vdálenoti km od podnik.

7 . Setoj gf přímé úměnoti = -. Setoj gf přímé úměnoti koeficientem k = -.. Setoj gf lineání fnkce = -.. Jká je ovnice lineání fnkce pocháející od A 0,, B, 0?. Vpočítej lé ořdnice odů ležících n gf fnkce = + A 0,, B,. Je dán fnkce = - + od T[ -, - ], V[, -], Z[, -]. Zjiti, kteý dných odů leţí n gf fnkce.. Jká je ovnice nepřímé úměnoti pocháející A[ ; ]?. Zpiš oě ovnice předpiem lineání fnkce, etoj gf piš ořdnicemi půečík oo gfů v jedné íti. = - + = 9. Čtřúhelník ABCD má vchol v odech A [ ; ], B [ -; ], C [, - ], D [ ; ]. Nýj ho. 0. Je dán fnkce =. ) pojmenj fnkci ) co tvoří její gf? c) etv tlk poň po čtři hodnot d) nýj gf této fnkce. Je dán fnkce. ) pojmenj fnkci ) etv tlk této fnkce poň po čtři hodnot c) jiti, kteý dných odů leží n gf fnkce A [ ; ], B [ ; ], C [ ; ], D [ ; ]. Setoj gf fnkce po D = R ( lepoň odů ) : = -. Doplň tlk přímé úměnoti: 0,,, 9. Uči koeficient ovnici nepřímé úměnoti, pocháí-li gf nepřímé úměnoti odem M [ ; ]? 0. Kteé od leží n gf fnkce = - + A [ ; 0 ], B [ ; ], C [ ; ], D [ ; 9 ].Setoj gf fnkce = - lepoň po odů -;. Uči lé ořdnice odů leţících n gf fnkce = - + ; A[ ; ], B[ ; - ]

8 . Zpiš množin hodnot fnkce =, je-li definiční oo dné fnkce D = { -, -, -,0,,, }.. Setv tlk fnkce ovnicí = v. t, kde v = 0 km/h t { h, h, h, h }.. Rohodni, d je dná lineání fnkce otocí, klející neo kontntní. = -0, + = - = - = -. Setoj gf fnkce = -. Zjiti výpočtem, d od o ořdnicích A[-; ], B[ ; ] leží n gf kvdtické fnkce =. Uči půečík gfů dných lineáních fnkcí oo : = - - 0,. Letdlo mělo při tt v nádžích 000 litů pliv. Po 00 km let e potřeovl třetin áo pohonných hmot. Záo pliv je fnkcí žené dáh. Udej ovnici této fnkce.. Pn Novák má n vkldní kníţce0 Kč. Kţdý měíc i loţí 0 Kč. Zjiti, jk ávií loţená čátk n če. Fnkci vjádři tlko, ovnicí, gfem. 9. Npiš přílšno ovnici áviloti Kldo-li e kolejnice při teplotě 0 0 C, jká mee e mí mei nimi necht, počítáme-li, že teplot mohl vtopit ž n 0 0 C. 0. Nákldní to voí píek. Jedí-li chlotí 0 km/h, tvá m jedn jíd půl hodin. Onč do jíd v mintách chlot jíd npiš ovnici dávjící vth mei. Z ovnice vpočítej, jko chlotí mí to jedit, kátilo kždo jíd o mint.. Řeš gfick pomocí otv dvo ovnic úloh: Z čeného mít vjede cklit chlotí km/h. O hodin poději vjede ním tomoil chlotí 0 km/h. Kd kde dohoní tomoil cklit?. N tv hl ávod je tře přivét nádží 00 t etonových dílců. Má-li tvení páv k dipoici pětitnových nákldních t, kolik jíd n nádží vkoná kždé to? Přílšno fnkci vjádři ovnicí, tlko, gfem.. Uči půečík lineání fnkce = - + omi ořdnic. Setoj gf.. Řešte gfick otv lineáních ovnic. Spávnot ověřte výpočtem. = + v = = - + = + v = =

9 . Po kteá mjí dné vý ml:. Vkť veď podmínk řešitelnoti: v v. Vkť veď podmínk řešitelnoti: p p p p = n m n m 9 m m v v c c. Vpočítej: 0 q p q p c c n m n m. Vpočítej: Vpočítej, veď podmínk řešitelnoti poveď košk po =, =. 9 =

10 . Vkť, veď podmínk řešitelnoti: d c d c Vpočítej tnov podmínk řešitelnoti: : ) : : ) 9 :. Upv, dej podmínk poveď košk doením = : 9. Zjednodš veď podmínk:.

11 ) ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) ),, -,,, 9,,, 0 k k k k k k - k,, -, ;, 0

12 ), ;, ) 0; c) ; d) 0; e) ; f) ; ; v v v v 9

13 . Uči, kteé dvojice tojúhelníků ABC A BĆ jo podoné: AB = cm, BC = cm; KL = 0, cm, LM = cm AB = m, BC =, cm KL = 0 m, LM = 0 m AB = dm, BC = dm KL =, m, LM =, m = mm, = mm, c = mm = cm, = 9 cm, c = cm á =, cm, =, cm, c =, cm á = 0 cm, = cm, c = cm. EFG RST. Vpočítej délk ývjících tn: g =, cm, f = cm, t =, cm, = cm e = mm, g = mm, = mm, = 0 mm. ABC A B C, k =,. V jkém pomě jo ovod těchto tojúhelníků?. Zpiš dvojice podoných tojúhelníků ( poo n pořdí vcholů ) či, podle kteých vět jo podoné. ABC; AB = mm, AC =0 mm, = 0 OPQ; PO =, cm, OPQ = 0, PQ =, cm RST; TR =, cm, TS =, cm, RTS = 0 CAB RTS (). ABC A B C ; =, cm, = 9 cm, c = cm, c = cm. á =?, =?. Rohodni, d jo tojúhelník podoné, je-li dáno: = 0 0, = 0 0, = 0 0 0, = 0 0. N kttální mpě měřítkem : 000 je kelen odélníkový poemek o oměech, cm, cm. Jký je oh poemk ve čtveečních metech?. Stom vhá tín m v okmţik, kd tín metové tče má délk cm. Vpočítej výšk tom předpokld, ţe větelné lneční ppk jo ovnoěţné emký povch, n nějţ dopdjí, je vodoovný. 9. V lichoěžník ABCD (AB CD) je E půečík úhlopříček. Uči délk úhlopříček, jetliže AB = mm, CD = 0 mm, AE = mm, BE = mm. 0. Tojúhelník ABC je podoný tojúhelník A BĆ : = cm, = cm, c = cm, = cm. Vpočítej délk tn, c.. Nýj liovolný tojúhelník ABC. K tomto tojúhelník pomocí edkčního úhl etoj podoný tojúhelník A B C, jehož tn c = cm.. Setoj tojúhelník KLM, kteý má velikoti tn k = cm, l = cm, m = cm. Setoj tojúhelník NOP, kteý je podoný tojúhelníkem KLM má ovod cm.. Setoj tojúhelník ABC; c = mm, = 0 o, = 0 o pomocí edkčního úhl ho menši v pomě :.. Úečk AB = 0 cm oděl n dv díl v pomě : v pomě : :.

14 . Úečk délek m =, cm, n =, cm oděl n: čtři ) pět c) šet hodných úeček. Úečk AB délk cm měň v pomě :. : ) : c) :. N kttální mpě měřítkem : 000 je kelen odélníkový poemek o oměech, cm, cm. Jký je oh tohoto poemk ve čtveečních metech?. Dvě mít n mpě v měřítk : mjí vdálenot 9 cm. Jká je jejich vdálenot n mpě v měřítk : 000? Jká je jejich ktečná vdálenot? 9. Stom kolmý k vodoovném emkém povch vhá tín, m. Sočně metová tč tké kolmá k vodoovném emkém povch má délk tín cm. Jk je voký tom? 0. ABC; c = 00 mm, = mm, = Vpočítej v c.. V tojúhelník ABC o tnách AB= cm, BC = 9 cm, CA = cm je nýován příčk EF = cm ovnoěžně e tno AB. Vpočítej vdálenoti odů E,F od vchol C.. V tojúhelník ABC leží n tně AB od M tk, že AM = mm, MB = mm, n tně AC leží od N tk, že AN = 0 mm, NC = mm. Jo tojúhelník AMN ABC podoné?. Zjiti, d jo podoné dv pvoúhlé tojúhelník, jetliţe pvní má odvěn délek cm cm dhý má přepon délk 0 m odvěn délk m.. V ovnomenném tojúhelník o tnách AB = cm, BC = AC = cm je nýován příčk MN AB tk, že CN = CM = cm. Vpočítej výšk v c v tojúhelník MNC.. Oh ovnomenného pvoúhlého tojúhelník je dm. Vpočítej délk jeho ákldn.. V ovnomenném tojúhelník ABC o ákldně AB = 0 mm menech AC = BC = 0 mm je nýován příčk EF = 0 mm ovnoěţně e ákldno AB. Vpočítej vdálenot jejích kjních odů od hlvního vchol C.. Odélník ABCD má omě, m,, m. Nýj jej v pomě menšení k = 0,0. Vpočítej pomě ohů oo odélníků poovnej jej poměem přílšných tn.. Vpočítej výšk vljkového tožá, jetliže délk jeho tín je, m. Délk tín metové tče ve tejno do je 0 cm.

15 A. Uči pomocí tlek klklčk: in 0 0 = tg =, = in 0 0 = in = 0, = tg 0 0 = cotg =, = co 0 0 = co = 0,9 = B. Nčtni gf fnkce = tg, co, cotg in, ( 0 0 ; 90 0 ) C. Je dán tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C. Vpočítej ývjící údj: ) = mm, = 0, =? ) = 0 0, c = mm, =? c) = 0 0, c = mm, =? d) = mm, c = mm, =? e) = cm, c = 9 cm, =? f) = cm, = 0, c =? g) = 0 0, = cm, =? h) = cm, = 0 0, c =?. Je dán pvoúhlý tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C. ) = 0 0, = 0 mm, =? ) = 0 0, = mm, =? c) = 0, c = mm, =? d) = 0 0, = mm, c =?. V pvoúhlém tojúhelník přepono c je = 0 cm, = 9 cm. Vpočítej úhl,.. V pvoúhlém tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C je = 0, přepon c =, cm. Vpočítej přilehlo odvěn AC.. V pvoúhlém tojúhelník ABC pvým úhlem při vchol C je otý úhel = 0 k něm přilehlá odvěn =, cm. Vpočítej přilehlo odvěn.. V pvoúhlém tojúhelník jo odvěn mm mm. Vpočítej velikoti oo vnitřních úhlů pomocí tngen.. Nýj pvoúhlý tojúhelník ABC tk, v něm pltilo: tgα ) in ). Setoj tojúhelník ABC; = 90 0, = mm, in = 0,. Jk voký je komín tepelné elektán, je-li vidět jeho vchol e vdálenoti d = 0 m od pt komín pod úhlem = 0 0? 9. Rotční kžel má výšk v = cm tn = 0 cm. Vpočítej velikot úhl, kteý víá tn kžele ovino podtv. 0. Vchol věže 0, m voké je vidět e tnoviště S pod výškovým úhlem = 0. Jk dleko je tnoviště od pt věže?

16 . Bývlá lnová dáh n Petřín topl půměně pod úhlem 0 pojovl hořejší dolejší tnici výškovým odílem 0 m. Jk dlohá l lnová dáh?. Vpočítej výšk ovnomenného tojúhelník ABC, jehož meno BC délk 9 mm víá e ákldno AB úhel = 0.. V pvoúhlém tojúhelník je délk odvěn = cm délk přepon c = cm. Vpočítej hodnot in pomocí tlek či, kteé velikoti otého úhl odpovídá.. Vpočítej potře špejlí n úhlopříčk dk klického tv (čtřúhelník kolmými úhlopříčkmi, podle delší nich oměný ), je-li délk jeho ktší tn 0 cm ktší úhlopříčk dělí úhel oedních tn n Počítej % eev.. Tit viděl vchol věţe kotel jiného mít pod úhlem o velikoti 0. Kdţ e ke kotel přilíţil o 0 m, viděl vchol jeho věţe pod dvojnáoným úhlem. Jk voká je věţ kotel jk dleko od kotel l tit původně?. Rovnomenný tojúhelník má ákldn cm úhel při ákldně Vpočítej délk jeho mene.. Kžnice opná pvoúhlém tojúhelník má polomě 0 cm. Jedn odvěn měří, cm. Vpočítej velikoti vnitřních úhlů tohoto tojúhelník.. Vpočítej úhel při ákldně ovnomenného tojúhelník ABC, AB = AC, jetliţe pltí: BC = = cm, v = 0 cm. 9. Koočtveec má tn =, cm úhel = 0. Vpočítej délk úhlopříček oh koočtvece. 0. Vpočítej oh ovnomenného lichoěžník ABCD; AB CD, = mm, c = mm, = 0. Lichoěžník etoj.. Uči nejmenší možné omě čtvecové dek, má-li ýt ní vřínt pvidelný omiúhelník, jehož tn má délk cm. Kolik pocent činí odpd?. Tětiv MN v kžnici, přílšná ke tředovém úhl MSN = = 0, má od třed S kžnice vdálenot v = mm. Vpočítej polomě kžnice.. Jk velký tředový úhel přílší v kţnici o polomě 0 cm tětivě dlohé mm?. Akváim má tv kvád odélníkovo podtvo o oměech 0 cm 0 cm. Těleová úhlopříčk víá ovino dn úhel o velikoti 0. Vpočítej hlok kvái.. Oový ře otčního kžele je ovnomenný tojúhelník e ákldno c = cm přilehlým úhlem = 0 0. Vpočítej plášť kžele

17 . Ojem pvidelného čtřokého jehln je cm, výšk jehln v = cm. Vpočítej velikot podtvné hn. =, cm. Vpočítej povch jehln, kteý má odélníkovo podtv o oměech = cm, = 0 cm jeho výšk je cm. S = cm. Vpočítej povch ojem pvidelného čtřokého jehln ABCDV: = cm,v = 0 cm. S =,9; V = cm. Pvidelný čtřoký jehln má ojem V = dm těleovo výšk v = cm.vpočítej délk podtvné hn. [ = ]. Vpočítej povch ojem pvidelného čtřokého jehln; hn podtv = cm, těleová výšk v = cm. S = cm ; V = 00 cm. Vpočítej ojem povch pvidelného čtřokého jehln; = cm, v = cm. V = cm ; S =,9 cm. Ve volném ovnoěžném pomítání etoj jehln ABCDV odélníkovo podtvo; = cm, = cm, v =, cm. Setoj jeho těleovo výšk v, těnové výšk w, w. Vpočítej jeho povch ojem. S =, cm. Ve volném ovnoěţném pomítání etoj jehln ABCDV odélníkovo podtvo; = cm, = cm., těleová výšk v = cm. Setoj jeho těnové výšk, vpočítej povch ojem. S =, cm ; V = 9 cm 9. Plátěná tříšk nd podejním tánkem má tv pvidelného šetiokého jehln délko podtvné hn m výško m. Uči, kolik plátn je potřeí n její výo, tvoří-li výoní tát %., m 0. Pvidelný čtřoký jehln má hn podtv 0 cm výšk cm. Vpočítej ojem povch jehln. V = 00 cm, S = 0 cm. Vpočítej ojem povch čtřokého jehln, jehož podtv je odélník omě cm, cm jehož výšk v = cm. V = cm ; S = 0 cm. Pvidelný čtřoký jehln má ojem dm podtvno hn = dm. Vpočítej jeho výšk. v =, dm. Vpočítej ojem tojokého jehln, jehoţ podtv je ovnotnný tojúhelník e tno délk = dm, jeho výšk je dm. V =, dm. Ojem jehln V = cm, podtv je odélník omě, mm, cm. Vpočítej výšk jehln. v =,9 cm. Ojem pvidelného čtřokého jehln je, m, výšk je m. Vpočítej oh délk tn čtvecové podtv. S p =, m ; =, m. Vpočítej ojem povch pvidelného šetiokého jehln podtvno hno délk cm výško cm. V =,9 cm ; S =, cm

18 . Kolik plátn e potřeje n hotovení tn tv pvidelného čtřokého jehln, jehož podtvná hn má délk,0 m výšk je,0 m. K výledk připočítej % n šv odpd. Kolik kchlových metů vdch je v tomto tn? S =,9 m ; V =, m vdch. Podtv pvidelného jehln je šetiúhelník, kteém je možno opt kžnici poloměem m. Boční hn jehln má délk m. Vpočítej jeho ojem povch. V =, m ; S =, m 9. Vpočítej povch ojem čtřokého jehln, jehož podtv je odélník omě cm, cm jehož výšk v = 0 cm. S = 9, cm ; V = 0 cm 0. Vpočítej povch ojem pvidelného čtřokého jehln; těnová výšk má délk cm, hn podtv = cm. S = 0 cm ; V = 99 cm. Střech věže má podo otčního kžele, půmě podtv je, m výšk kžele je, m. Kolik čtveečních metů plech je tře n poktí této třech?. Ojem otčního kžele je 0, cm, půmě podtv je cm. Vpočítej výšk kžele.. Vpočítej povch ojem kžele: = cm, v = 0 cm.. Plášť otčního kžele má oh dm. Vpočítej půmě podtv kžele, je-li tn kžele = cm. [ d = cm ]. Stn otčního kžele má délk = 0 cm polomě jeho podtv je = cm. Vpočítej povch ojem kžele.. Ojem kţele je cm, polomě podtv = cm. Vpočítej výšk v. v = 9 cm. Pvoúhlý tojúhelník, jehož odvěn mjí délk = cm, = cm, e otáčí kolem ktší odvěn. Vpočítej povch ojem tkto vniklého těle. S =, cm ; V = 0 cm. Vpočítej ojem povch kžele, je-li d = 0 cm, v =, dm. Setoj íť kžele. V = cm ; S =, cm 9. Ojem kžele je 0, cm, polomě podtv je cm. Vpočítej výšk kžele. v = cm 0. Ojem kžele je dm, jeho výšk je m. Vpočítej půmě podtv. d =, dm. Z válce o půmě d = 0 mm výšce v = 0 mm máme votžit kžel, jehož půmě podtv je 0 mm výšk v = mm. Kolik pocent mteiál při tom odpdne? % mteiál. Jký povch S má tínidlo lmp tv pláště kţele půměem podtv d = 0 mm výško v = 0 mm? S = 0 cm kg. Uči hmotnot kole o polomě 0 mm. Kole je voen oceli htot,. dm

19 . Pn Novák pvidelně připívá do mítních novin. Z kždý přípěvek dotne 0 Kč. Při výpltě odměn í v účtáně dň ve výši %. Kolik Kč dotne pn Novák kždý článek?. N štítk oží i pní Hoáková přečetl, že cen oží,0 Kč je veden včetně 9 % DPH. Kolik Kč tojí výoek e DPH?. U výoce jo vedené cen e 9% DPH. Kolik Kč de tát výoek v ochodě, jetliže cen výoce l 0 Kč?. Jn i loţil Kč do nk n,% úok. Kolik Kč de mít Jn ok n účt?. Jn i ložil Kč do nk n,% úok. Peníe potřeje již 9 měíců. Kolik Kč de mít Jn n účt?. Jn i ložil Kč do nk n,% úok. Kolik Kč de mít Jn ok n účt, jetliže dň úok je 0 %?. Jn i ložil Kč do nk n,% úok. Kolik Kč de mít Jn dv ok n účt? Nevžj dň úok.. Pn Novák i nk vl půjčk ( = úvě ) Kč oční úokovo mío, %. Půjčk pltí ok. Kolik Kč pn Novák nce pltí?

20 . Žáci 9. tříd dotli pololetní páce tto námk:,,,,,,,,,,,,,,,,,. U dného oo čete itmetický půmě, mod medián. Setojte lopcový gf po četnot jednotlivých námek v pocentech.. Ţáci 9. tříd dotli pololetní páce tto námk: Známk četnot U dného oo čete itmetický půmě, mod medián. Setojte lopcový gf po četnot jednotlivých námek v pocentech.

21 A to je konec

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Základní poznatky z matematiky

Základní poznatky z matematiky Zákldní pozntky z mtemtiky Obsh. Zákldní pozntky z mtemtiky.... Číselné obory..... Celá čísl..... Reálná čísl.... Odmocniny.... Mocniny... 5.. Mocniny se zákldem 0... 5.. Mocniny s přirozeným mocnitelem...

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 8.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 8.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 8.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Jana Kotvová 2014 Číslo hodiny: 1 Téma: Celá čísla, přednost matematických operací Očekávané výstupy: žáci počítají jednoduché

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

Základní pravidla pro psaní

Základní pravidla pro psaní Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz covní nclř www.cl.cz vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více