Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny."

Transkript

1 (zkouška č.1) Všechny otázky a případové studie jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti, které lze správným vypracováním dosáhnout. Dílčí bodové hodnocení je uvedeno v levé části rámečku u každé části zkušebního zadání, resp. každé otázky a případové studie. Za úplné a správné odpovědi či řešení je možné získat celkem 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny. Část A Testové otázky, otázky s volnou odpovědí (celkem 40 bodů) Testové otázky: Zakroužkujte tu variantu ze čtyř možných, kterou považujete za správnou odpověď na danou otázku. Za každou správnou odpověď můžete získat 1 bod. 1. Jak lze nejlépe charakterizovat management? a) Jako množinu příkazů k provádění činností, směřujících k dosažení plánovaných cílů. b) Jako soubor vzájemně provázaných procesů plánování, organizování, vedení, kontroly a řízení, které ovlivňují účelnost a efektivnost působení organizace na své okolí. c) Jako asymetrický vztah nadřízený-podřízený ve kterém je nadřízený oprávněn vymezit charakter a cíle působení podřízeného. d) Jako proces přeměny vize o plnění společenského poslání organizace do podoby reálných hospodářských výsledků naplňujících představy investorů o zhodnocení jimi do působení organizace vloženého kapitálu.. Které hlavní složky tvoří množinu manažerských kompetencí? a) Schopnost předvídat, rozhodnost a interní přesvědčení o správnosti svého rozhodnutí. b) Vysoká odbornost a znalost problematiky oboru, dlouholeté praktické zkušenosti a schopnost přesvědčit podřízené, aby přesně, důsledně a včas plnili zadané pracovní úkoly. c) Umění převést jakékoliv činnosti organizace na společného jmenovatele ukazatelů ilustrujících dosahované hospodářské výsledky. d) Složky technických způsobilostí (znalost technik moderního managementu), humanitních způsobilostí (umění jednat s lidmi) a koncepčních způsobilostí. 75

2 3. Jak je formulována strategie působení organizace na její okolí? a) Vytvoření scénářů realizace ve vnitřním prostředí organizace proveditelných opatření, která povedou k vytvoření podmínek, nutných k dosažení zvolených strategických cílů. b) Vypracování plánů provádění podnikatelských aktivit, kterými organizace dokáže maximalizovat výnosy ze svých operací. c) Jako konkrétní představa o naplnění vize budoucího podnikatelského úspěchu prostřednictvím získání konkurenčních výhod a tím i převahy nad svými rivaly. d) Jako reakce na vývoj v okolí, na změny v postojích zákazníků, regulační zásahy institucí státní správy a samosprávy i na vědecko-technický rozvoj v oboru. 4. Jakým rizikům je fungování organizace vystaveno? a) Nečekaným změnám ve stavu okolí vyvolané konkurenčními aktivitami rivalů, změnami legislativy, vědecko-technickým rozvojem i postojů lidí. b) Podnikatelským, bezpečnostním a právním rizikům, vyvolaným podceněním vývoje na trhu a v oboru, ve světě a ve společnosti. c) Hrozbám působícím na vnitřní prostředí, způsobených změnami stavu složek okolí, které organizace nemůže ovlivnit i poruchám ve fungování interních procesů, které organizace může odstranit. d) Souboru situačních rizik, které souvisejí s vývojem jednotlivých složek okolí, počínaje přírodními katastrofami až po teroristické útoky. 5. Do jaké míry rozhoduje vůdčí osobnost o výsledcích působení organizace? a) Změna na postu vrcholového manažera obvykle vyvolá pozitivní změnu v podnikatelském chování organizace. b) Chování organizace je determinováno vnějšími podmínkami a jejím genetickým kódem, vliv vůdčí osobnosti na změnu chování organizace je zhruba 0%. c) Nová vůdčí osobnost sebou přináší nové kontakty a díky jejich využití může výrazně, ale ne více než z 50%, změnit stávající podnikatelské chování organizace. d) Organizace představuje systém s jasně nastavenými (kauzálními) zákonitostmi chování; spíše než organizace osobnosti se musí nová vůdčí osobnost přizpůsobit organizaci.. V čem spočívá význam plánu pro působení organizace? a) Plán plní v organizaci tři hlavní úkoly: je představou proveditelného postupu k předem vymezenému cíli, sjednocuje pohled jednotlivých pracovníků na plnění uložených úkolů a je nástrojem kontroly. b) Plán je východiskem pro provádění jakékoliv organizované racionální aktivity, tedy je také východiskem pro účelné fungování organizace. c) Plán umožňuje vedení organizace racionálně přiřadit potřebné zdroje, nutné k provedení určitého pracovního úkolu, na pracoviště, kde je úkol prováděn a kterému jsou k tomu účelu přiděleny rozpočtované náklady. 7 Účetní expert prosinec 00

3 d) Plán je nástrojem konkretizace volně koncipovaných scénářů realizace zvolené podnikatelské strategie organizace. 7. Na jakých principech je založen management pracovní výkonnosti zaměstnanců organizace? a) Využívá vhodné motivační signály, aby pracovníci sami byli vedení osobním zájmem o získání odměny ochotni dosahovat požadovaných pracovních výsledků. b) Manažer uplatňuje pravomoci, vyplývající z jeho mocenské autority, a využívá svého oprávnění odměňovat a trestat k přesvědčení pracovníků, aby plnili jeho pokyny. c) Pracovní výkonnost jednotlivce je předmětem pravidelného hodnocení ze strany nadřízeného; výsledkem je dohoda o pracovních úkolech na další období a o vzniku podmínek pro její úspěšné plnění (ze strany organizace i zaměstnance samotného). d) Pracovní výkonnost jednotlivce je ovlivňována tlakem ze strany členů jeho pracovního kolektivu tak, aby byla v souladu s očekáváním ostatních (vyšší nebo, bohužel, někdy nižší).. Kdy je nutné přistoupit ke změnám organizační struktury? a) Ve většině případů, kdy dojde k personální změně na postu generálního ředitele organizace. b) Pod tlakem požadavků vlastníků, zejména v případech fúze s jiným subjektem nebo akvizice jiného subjektu. c) Při změně dosavadní podnikatelské strategie organizace. d) Kdykoliv dojde ke změně některého ze tří základních principů organizování: dělby práce, pracovní specializace a koordinace. 9. Jak spolu souvisí kontrola a řízení? a) Jedná se o dvě nezávislé manažerské činnosti a mohou být proto zabezpečovány autonomně různými subjekty. b) Každému řídícímu rozhodnutí musí předcházet kontrola, řídící zásah pak musí směřovat k eliminaci kontrolou zjištěné odchylky mezi plánem (očekáváním) a skutečností. c) Kontrola je pasivní manažerské působení, vede ke zjištění odchylky mezi očekáváním a skutečností; dynamické řídící působení, zaměřené na její eliminaci je uplatněno pouze pokud se tak manažer rozhodne. d) Kontrola nemůže existovat bez řízení, řízení nelze provádět bez kontroly; jedná se o dvě složky jedné komplexní manažerské činnosti. 10. Jak se projevují podnikatelské problémy a jak jsou identifikovány? a) Vznikají kdykoliv nejsou dodržovány pracovní postupy nebo pokyny manažerů a projevují se snižováním podnikatelské výkonnosti organizace. 77

4 b) Problém vzniká vždy, když se něco nevyvíjí podle předpokladů či očekávání; jsou odhaleny procesy pravidelné kontroly vývoje sledovaných skutečností. c) Problém se projevuje nenaplněním požadavků na zdravé hospodaření organizace a je identifikován kontrolou účetních dokladů. d) Podnikatelské problémy se projevují negativními postoji zákazníků k organizaci nabízeným produktům či organizaci samotné; obvykle jsou identifikovány metodami marketingového výzkumu. 11. Jaký význam mají informace pro správné rozhodnutí? a) Předmětem rozhodování jsou informace, má-li být rozhodnutí správné, musí být založeno na správných, přesných, aktuálních a rozhodovací situaci adekvátních informacích. b) Informace mohou změnit záměr rozhodovacího subjektu tím, že ho mohou upozornit na další a dosud opomíjený aspekt rozhodovací situace. c) Informace usnadňují správné rozhodnutí, ale nijak ho neovlivňují. Rozhodovací subjekt se musí držet základní orientace podnikání. d) Při vlastním rozhodování jsou důležité znalosti a zkušenosti rozhodovacího subjektu; informace mají významnou roli až při verifikaci přijatého rozhodnutí. 1. Jaké typy neurčitosti rozhodování se nejčastěji vyskytují a proč? a) Rozhodovací subjekt se musí vyrovnat se dvěma typy neurčitosti: s absencí potřebných znalostí o charakteru rozhodovací situace a s neznámým očekáváním potenciálních zákazníků. b) Neurčitosti v rozhodování jsou vesměs důsledkem nedostačujících rozpočtů, které nutí chybějící informace nahrazovat individuálními předpoklady rozhodovacího subjektu. c) Podnikání je zaměřeno do budoucnosti, kterou lze spíše tušit než popsat; pak se projevují dva typy neurčitosti - stochastický (je známa alespoň pravděpodobnost budoucího vývoje) a fuzzy (úplná neurčitost). d) Projevují se dva typy rozhodovací neurčitosti: způsobené absencí potřebných znalostí nebo absencí ochoty rozhodovacího subjektu převzít na svá bedra rozhodovací rizika. 13. Co je podstatou strategického managementu organizace? a) Nalezení vhodné odpovědi na vývoj v okolí organizace prostřednictvím účelové změny podnikatelského chování organizace. b) Realizace scénářů tvorby podmínek dosažitelnosti zvolených strategických cílů koordinovanou implementací dílčích strategií v jednotlivých oblastech podnikatelských aktivit organizace. c) Dekompozice strategických cílů do souboru cílů dílčích a vytvoření vhodných programů a politik, které umožní jejich naplnění interními silami organizace. d) Zabezpečení globální obsluhy trhu připravenými dlouhodobými aktivitami na segmentu zboží. 7 Účetní expert prosinec 00

5 14. Jak se hodnotí úroveň konkurenceschopnosti organizace? a) Podle dosahovaných výnosů z podnikatelských aktivit ve srovnání s výnosy ostatních rivalů na cílových trzích a v oboru podnikání organizace. b) Podle postavení na trhu a míry zájmu zákazníků o přednostní pořízení organizací nabízených produktů a služeb. c) Podle ratingu organizace, který získává od finančních analytiků na prestižních kapitálových trzích, ale také na regionálních burzách. d) Podle umístění v konkurenční soutěži, podle toho v kolika ukazatelích ekonomických, komerčních, technických i sociálních je postavení organizace lepší než jejích soupeřů. 15. Jaká opatření zajišťují proveditelnost strategie? a) Opatření, která zajistí potřebné investice do realizace vhodných inovačních programů. b) Soubor opatření marketingových, technicko-provozních, ekonomických, organizačních a personálních, která povedou k vylepšení hodnot ukazatelů podle nichž je hodnocena konkurenceschopnost organizace. c) Cílená opatření, zaměřená na inovaci nabízených produktů či služeb a inovaci procesů, využívaných k jejich vzniku. d) Začlenění organizace do výhodné strategické aliance v jejímž rámci dokáže lépe uplatnit své silné stránky a účinněji ochránit své slabiny. 1. Jak nejlépe prosadit změnu ve vnitřním prostředí organizace? a) Komplexní implementací dobře připraveného projektu organizační změny vnitřního prostředí organizace. b) Získáním podpory vrcholového managementu a mocenské prosazení implementace restrukturalizačních programů ve vnitřním prostředí organizace. c) Vysvětlováním výhod provedení změn i toho, co se stane, pokud ke změně nedojde, všem pracovníkům organizace, zvyšováním odborné kvalifikace pracovníků i cílovými odměnami propagátorů i nositelů změn. d) Spojit realizaci změn ve vnitřním prostředí organizace s prováděním projektů, zaměřených na zvyšování podnikatelské výkonnosti organizace. 17. Jak jsou specifikovány podmínky úspěšnosti inovace? a) Zajistit převahu technologického konceptu inovace nad koncepty, aplikovanými hlavními konkurenty. b) Zaměřit se na lepší podmínky a včasnost dodávky inovovaných produktů za výhodnější ceny než jsou ceny konkurenty nabízených produktů a služeb. c) Respektovat potřeby zákazníků, dodržovat předepsanou metodiku tvorby inovačního projektu a zajistit synergii technického, výrobně-technologického a marketingového řešení inovace. d) Vyhnout se kombinaci technických a komerčních rizik; na nové trhy vstupovat s osvědčenými produkty, nové produktu nejdřív představit na stávajících trzích. 79

6 1. Jakými etapami prochází proces budování IS v organizaci a proč? a) Proces budování IS je procesem realizace projekčního řešení systému, proto prochází stelnými etapami jako jsou ty, které charakterizují životní cyklus projektu. b) Analýza výchozí situace (specifikace zadání), projekční řešení, implementace, provoz a údržba. c) Instalace technických prostředků, programování, konverze dat a zkušební provoz. d) Tvorba algoritmů, vznik a instalace programového vybavení (základního i aplikačního), vybudování báze dat, zajištění ochrany dat i programů. 19. Jakou úlohu má systém řízení báze dat? a) Oddělit data od programů, které je zpracovávají a umožnit tak nezávislou tvorbu aplikačních programů a jejich aktualizaci bez nutnosti změn datových struktur těmito programy využívaných. b) Zajistit, aby se údaje využívané různými organizačními útvary v systému vyskytovaly pouze jednou a jejich vlastník byl plně odpovědný za jejich správnost a aktuálnost. c) Umožnit využití shodných dat několika uživateli souběžně díky jejich nezávislému vyhledávání a zpřístupnění. d) Uložit všechna data organizace centrálně (na jednom místě) shodným způsobem, zajistit ochranu dat a zpřístupnit je různým oprávněným uživatelům. 0. Jak je organizována báze dat organizace? a) Organizace dat je primárně determinována logikou komunikace mezi vyhledávacími a řídícími programy systému řízení báze dat. b) Báze dat představuje množinu datových souborů, týkajících se různých entit a jejich vyhledání se opírá o znalost logické struktury dat; jejich zpřístupnění je možné pouze prostřednictvím identifikace fyzické struktury dat. c) Báze dat je organizována tak, že věty o určitých entitách jsou uloženy v určitých paměťových zónách nad kterými jsou budovány různé relace logických vazeb mezi atributy jednotlivých vět. d) Jednotlivá data jsou ukládána na paměťových mediích prostředků IT v útvarech, které jsou vlastníky těchto dat, jejich zpřístupnění pak umožňuje centrální působení systému řízení báze dat. Správné odpovědi: 1b, d, 3a, 4c, 5b, a, 7c, d, 9b, 10b, 11a, 1c, 13b, 14d, 15b, 1c, 17c, 1b, 19d, 0b 0 Účetní expert prosinec 00

7 Otázky s volnou odpovědí: Stručně a jasně odpovězte na položené otázky. Uveďte klíčová slova, týkající se tématu otázky, a vyjádřete logické vazby mezi nimi (v rozsahu cca 10 vět). Za každou úplnou a správnou odpověď můžete získat body. 1. Popište vztah mezi posláním, vizí a strategií organizace. Poslání je stručnou formulací společenské úlohy organizace (např. Baťa formuloval poslání své firmy slovy: Obouváme celý svět), má je dlouhodobou platnost a ve své podstatě prezentuje důvod vzniku a existence organizace. Vize je představa o plnění poslání organizace v dlouhodobém časovém horizontu 3-15 let, vymezuje charakter podnikatelských příležitostí, na získání kterých se organizace v tomto časovém horizontu primárně zaměří a na nichž chce budovat základy své podnikatelské úspěšnosti. Strategie je konkretizací vize, prostřednictvím vyhledání vhodných odpovědí na otázky typu co?, pro koho? a jak? (organizace bude dělat, aby uspěla) formuluje soubor opatření, kterými organizace svou vizi budoucích podnikatelských úspěchů uvede do života. Poslání je východiskem podnikatelského úsilí organizace, vize je zpřesněním poslání na společensko-ekonomické podmínky určitého období, strategie konkretizuje přístupy k naplnění vize v daném situačním rámci (podmínkám v okolí organizace).. Jak ovlivňuje vývoj v okolí chování organizace? Změny ve stavu okolí organizace představují pro plnění jejího společenského poslání buď nové podnikatelské příležitosti anebo hrozby; v závislosti na tom, jak je vliv těchto změn na stávající pojetí podnikání organizace interpretován představiteli jejího vedení. Vývoj v okolí většinou nutí vedení organizace k rozhodnutí o provedení změny v jejím aktuálním podnikatelském chování. Obvykle musí dojít ke korekci vize budoucího podnikání a následně také k úpravám stávající podnikatelské strategie tak, aby reakce na vývoj okolí byla adekvátní, zvyšovala konkurenceschopnost organizace. Vedení organizace přitom musí reflektovat skutečnost, že vývoj v okolí vždy vede ke změně pravidel konkurenční soutěže, protože vznik nových příležitostí či hrozeb vede k narušení rovnováhy na cílových trzích, kam organizace směřuje výstupy svých podnikatelských aktivit. 3. Jak vypadá triáda podnikatelského myšlení a jak se uplatňuje? Podnikatelské myšlení představuje základnu, nad kterou je budována pyramida profesních kompetencí manažerů dnešních organizací. Tuto základnu tvoří tři základní 1

8 faktory, ovlivňující rozhodování dnešních manažerů: strategické myšlení, systémové pojetí podnikání a finanční řízení všech interních procesů. Strategické myšlení umožňuje vhodně identifikovat podmínky dosažitelnosti cílů podnikatelské strategie organizace, jejichž naplnění umožní zvýšení její konkurenceschopnosti. Systémové pojetí vede při rozboru podmínek dosažitelnosti strategických cílů organizace k formulaci souboru účinných opatření,kterými jejich vznik ve svém interním prostředí organizace podpoří při zaručení jejich proveditelnosti pomocí zdrojů (včetně cizích), kterými organizace aktuálně disponuje. Účinné finanční řízení je podmínkou toho, aby investice do proveditelných opatření byly dostatečně výnosné a zajistily tak díky své vysoké rentabilitě dlouhodobě zdravé finanční hospodaření organizace. 4. Čím se řídí finanční úvahy představitelů organizace? Podmínkou dlouhodobého zdravého finančního hospodaření organizace je splněn tří základních podmínek: (a) zajistit potřebnou míru rentability investic do dalšího rozvoje jejího podnikání; (b) dosáhnout nejvyšší možné úrovně ziskovosti s tím spojeného nového podnikatelského modelu a (c) zabezpečit trvalou solventnost (likviditu) organizace, její schopnost trvale dostát svým závazkům z obchodního styku. Existence volného kapitálu (likvidita) je podmínkou úspěšného investování vlastního kapitálu, ziskovost podnikání přitahuje investory (cizí kapitál). Přitom organizace nemůže být likvidní, pokud její podnikání není dostatečně ziskové (úroveň EBIT - provozního zisku - nedosahuje plánované výše). 5. Charakterizujte tři základní role manažera v organizaci. Ve svém působení na chování jednotlivých členů pracovního kolektivu organizace musí manažer plnit tři základní role: informační, interpersonální a rozhodovací. Při plnění informační role, jejímž smyslem je zajistit úplnou informovanost, tj. odstranění neurčitosti znalostí jednotlivých pracovníků i externích partnerů o všech důležitých aspektech vzájemné spolupráce či obchodních kontaktů, vystupuje manažer jako vyhledavač i šiřitel informací (znalostí) a jako mluvčí jím vedeného kolektivu. Při plnění interpersonální role, zaměřené na upevnění soudržnosti pracovního kolektivu i jeho vlivu na okolí, je manažer koučem, mentorem, nadřízeným a vyjednavačem. Při plnění rozhodovací role, ve které se manažer musí projevit jako vůdce pracovního kolektivu, se většinou prezentuje jako představitel kolektivu, rozhodčí vnitřních i vnějších sporů, mediátor konfliktu a mnohdy i jako obětní beránek.. Co charakterizuje dobrého vůdce? Podstatou vůdcovského působení manažera je přesvědčit členy pracovního kolektivy, v jehož čelo byl postaven, o tom že jeho představa budoucích úspěchů je správná a hodna dobrovolného následování. Účetní expert prosinec 00

9 Toho nemůže dosáhnout, pokud nemá působivé osobní charisma, založené na jeho odborné autoritě a osobním příkladu, a neprojevuje hlubokou empatii při jednání se svými podřízenými. Vůdcovské působení manažera nemůže být týmem jeho podřízených akceptováno, pokud nedokáže prokázat pevnost charakteru (zejména v krizových situacích) a nedokáže zachovat a plně potvrzovat soulad mezi jeho slovy a činy. 7. Jakými kroky musí projít proces tvorby plánu? Plán vzniká v pěti základních krocích: Prvním je stanovení cílů, ke kterým budou plánované činnosti směřovat. Cíle jsou odvozeny od plánů vyšší úrovně a představují milníky na cestě ke strategickým cílům organizace; musí být náročné, ale zároveň splnitelné, mají-li mít výrazný mobilizační efekt. Druhý krok představuje analýza výchozí situace, jeho smyslem je stanovit jak daleko je aktuální stav organizace od stavu cílového. Tedy určit co vše bude nutné k překonání této vzdálenosti udělat v oblasti, ke které se plán vztahuje i v oblastech s ní provázaných. Třetí krok spočívá ve vytvoření seznamu činností, které musí být na cestě od výchozího k cílovému stavu vykonány. Potřebné plánované aktivity musí mít definovány podmínky zahájení i podmínky ukončení a jejich vzájemnou posloupnost předcházejícínásledující. Čtvrtý krok je spojen s provedením kapacitní bilance nároky-možnosti, kdy je prováděno vybalancovávání kapacitních možností disponibilních zdrojů organizace uspokojit kapacitní nároky na provedení všech činností ze seznamu zpracovaného v předcházejícím kroku. Přitom musí být brána v úvahu kapacita zdrojů za 4 hodin denně, zaměnitelnost některých zdrojů i možnost outsourcingu některých kategorií nedostatečných zdrojů. Posledním, pátým krokem, je zpracování souboru základních plánových dokumentů, který musí tvořit alespoň tyto tři: harmonogram postupu, matice přidělení zdrojů a rozpočet. Plán je vytvářen iteračně, řada kroků je, pokud nejsou jejich výsledky uspokojivé, opakována po předchozím návratu k předcházejícímu kroku a jeho úpravě tak, aby na něj navazující výsledky byly vyhovující.. Co je to organizační struktura a jaké typy jejího uspořádání jsou v organizacích využívány? Organizační struktura představuje množinu orientovaných vazeb mezi jednotlivými prvky systému organizace. Prvky systému jsou zdroji chování organizace a jsou koncentrovány v různých organizačních útvarech. Vazby mezi organizačními útvary jsou nositelem chování systému a tvoří je hmotové, informační, finanční a řídící toky. V současných organizacích je nejčastěji používaným modelem organizační struktury: (a) funkční (nebo liniově-štábní) struktura, respektující princip vstup-výstup dělby 3

10 práce; (b) předmětová (divizní) struktura, opírající se o princip dělby práce ve směru výstup-vstup ; a (c) maticová struktura uspořádání interních vazeb. 9. Na jaké vnější faktory musí organizace reagovat inovací svých interních procesů? Primárně se organizace musí zaměřit na vývoj technologie v oboru jejího podnikání a na vznik nových vědecko-technických poznatků, které posouvají technická řešení nových produktů ke kvalitativně odlišným provozním a uživatelským vlastnostem. Dále musí vedení organizace věnovat pozornost změnám sociálních podmínek společnosti a vzniku nových spotřebitelských zvyklosti cílové skupiny zákazníků, což se odráží ve vzniku nových zákaznických potřeb a jejich odlišných přání a požadavků. Nakonec musí vedení svou pozornost zaměřit také na vývoj situace na cílovém trhu či trzích, na aktivity konkurence a na změny v hospodářské situaci regiónu. 10. Co je to intelektuální kapitál a jak podporuje inovační aktivity organizace? Intelektuální kapitál je tvořen množinou nehmotných aktiv, které jsou využívány jednotlivými interními procesy organizace k navyšování hodnoty na výstupu nabízených produktů či služeb. Někdy se intelektuální kapitál ne zcela přesně označuje jako knowhow organizace. Intelektuální kapitál tvoří tři skladební složky: Lidský kapitál je množinou znalostí a dovedností pracovníků organizace a je tou složkou intelektuálního kapitálu, která po skončení pracovní doby z organizace odchází spolu se svými nositeli. Organizační kapitál tvoří kodifikované znalosti jednotlivých pracovníků, archivovanými v prostorách organizace a je tou složkou, která v organizaci i při odchodu nositele znalosti, která zůstává v organizaci v kodifikované podobě a je k dispozici všem k tomu oprávněni; např. pro účely tvorby inovací. Relační kapitál je vytvářen jako soubor interních a externích vazeb pracovníků organizace s jejich partnery v jiných organizačních útvarech či dokonce v jiných organizacích; relační kapitál v organizaci částečně zůstává (je-li vhodně kodifikován) a umožňuje šíření znalostí uvnitř organizace, částečně odchází s osobou svého nositele. 4 Účetní expert prosinec 00

11 Část B Případové studie (celkem 0 bodů) Vyberte si k řešení tři ze čtyř případových studií. Za úplné a správné řešení každé ze zvolených případových studií můžete získat 0 bodů. Případová studie č. 1 Prodejce domácích spotřebičů chce vyhovět svým zákazníkům a v ceně produktu proto nabízí odvoz zakoupeného spotřebiče a jeho instalaci u zákazníka. Musí proto zajistit dopravu zakoupeného zboží a servisního pracovníka na adresu zákazníka. Majitel obchodu má na výběr tři možnosti: a) zakoupit nový dodávkový vůz v ceně 3,5 mil. Kč s relativně nízkými provozními náklady za výhodných leasingových podmínek; b) koupit si ojetý dodávkový vůz za cenu 1,5 mil.kč s vyšší spotřebou než má nový vůz a vzhledem ke stupni opotřebení poruchovější; c) využít nabídky svého švagra, soukromého autodopravce, a platit rozumnou cenu za smluvní dopravu. Leasingové splátky za nový vůz jsou rozloženy na dobu tří let při akontaci ve výši 00 tis. Kč, provozní náklady nového vozu jsou o 40% nižší než provozní náklady ojetého vozidla. To lze pořídit v rozsahu povoleného kontokorentního úvěru a odepsat při progresivní odpisové sazbě do dvou let. Pronájem autodopravy může majitel hradit čtvrtletně podle najetých kilometrů při předpokládaném rozsahu nákladů ve výši 50% výše leasingových (měsíčních) splátek za nový vůz. Prodejce předpokládá normální rozložení pravděpodobnosti nákupu a následných instalací s tím, že špička bude v období víkendu v zimních měsících, v letní sezóně bude poptávka o cca 35% nižší, přičemž nákupní špička bude v prostředku týdne. Podmínky prodejního servisu jsou poměrně přísné a za nedodržení termínu dodávky a instalace spotřebiče může zákazník uplatnit nárok na slevu ve výši 5% prodejní ceny. Úkol: Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých alternativ dopravu a doporučte výběr té, která se pro specifikované podmínky jeví jako nejlépe proveditelná. Nalezněte vhodnou odpověď na otázku: Pro kterou z nabídek by se měl majitel rozhodnout jako pro nejvýhodnější? Nápověda: Při řešení vycházejte z expertního hodnocení (bodování) výchozích podmínek rozhodovací situace v uspořádání tabulky: 5

12 Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy a) b) c) Dodržení termínu Kvalita dodávky Rychlost vyřízení Spokojenost zákazníka Spotřeba PHM Opravy a údržba Garážování a ochrana Provozní náklady Výše investice Finanční náklady Flexibilita úhrad Cena a její úhrada Celkové hodnocení Zvolte váhu stavové veličiny Spokojenost zákazníka ve výši 45% a stavové veličiny Cena a její úhrada ve výši 5%. Kritéria první skupiny jsou seřazena podle významnosti, první dvě kritéria jsou stejně významná, váha posledního je 30%. Kritéria, určující hodnocení druhé stavové veličiny jsou seřazena v pořadí významnosti a poměr vah prvních dvou je 10:7 Významnost kritérií třetí skupiny je opět určena jejich pořadím, když váha prvního ze seznamu je o 10% vyšší než váha druhého a váha třetího je 0%. Řešení případové studie 1. a) Interpretace zadání. Jedná se o případ multikriteriálního deterministického rozhodnutí mezi třemi alternativami řešení. Při posuzování výhodnosti každé z nabízejících se možností zajištění dopravy zboží a instalačního servisu je nutné uvážit finanční náročnost investice do dopravního prostředku a jeho provozní náklady, dále výši finančních nákladů na pořízení dopravy, spolehlivost dodávky, kvalitu přepravy, operativnost (možnost úprav) dopravních rozvrhů. Dále pak stanovit významnost jednotlivých aspektů rozhodování, s nimi spojená rozhodovací rizika a možnosti hodnocení výhod a nevýhod zkoumaných alternativ. Účetní expert prosinec 00

13 b) Volba metody: Vyplnění hodnotitelské tabulky, identifikace silných stránek a slabin každé z možných variant rozhodnutí. Doporučené nejlepší rozhodnutí pak prověřit na jeho citlivost vůči změnám vnějších podmínek. c) Postup řešení Nejprve stanovíme jednotlivé stavové veličiny a jejich váhu v celkovém kritériu hodnocení. Jedná se o tyto tři stavové veličiny: Spokojenost zákazníka s dodávkou a instalací (váha 45% - pokud zákazník nebude spokojen, dojde k výraznému poklesu tržeb), determinovanou dodržením termínu, kvalitou dodávky a rychlostí vyřízení. Provozní náklady (váha je spočtena jako rozdíl 100 (45+5) = 30% - vysoké náklady a jejich nevyrovnanost mohou snížit ziskovost a způsobit poruchy v peněžních tocích) posuzované podle spotřeby PHM, nákladů na opravy a údržbu i nákladů na garážování a ochranu. Cena a proces její úhrady (váha 5% - výše ceny a forma úhrady, tedy výše finančních nákladů, ovlivňuje návratnost investice do zajištění dopravy) hodnocené podle výše investice, velikosti finančních nákladů a flexibility úhrad. Následně stanovíme váhu jednotlivých hodnotitelských kritérií, která jsou uspořádána sestupně podle jejich významnosti při určení celkového hodnocení příslušné stavové veličiny: První skupina: Dodržení termínu.x + 0,30 = 1 x = 0,35 Kvalita dodávky 0,35 - stejné jako v případě prvního Rychlost vyřízení 0,30 - zadáno 30% Druhá skupina: Spotřeba PHM 10:7 = 50:35 významnost prvního je 50%, váha 0,50 Opravy a údržba 0,35 v zadaném poměru k prvnímu Garážování a ochrana x + 0,5 + 0,35 = 1 x = 0,15 Třetí skupina: Výše investice (x + 10) + x + 0 = 100 x = 35, váha o 10% vyšší je 0,45 Finanční náklady 0,35 - vychází výpočtem z předcházejícího řádku Flexibilita úhrad 0,0 - zadáno 0% 7

14 Hodnotitelská tabulka má tuto základní podobu: Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy a) b) c) Dodržení termínu Kvalita dodávky Rychlost vyřízení 0,35 0,35 0,30 Spokojenost zákazníka 0,45 Spotřeba PHM Opravy a údržba Garážování a ochrana 0,50 0,35 0,15 Provozní náklady Výše investice Finanční náklady Flexibilita úhrad Cena a její úhrada Celkové hodnocení 0,30 0,45 0,35 0,0 0,5 Přínos jednotlivých kritérií k celkovému výsledku je určen přidělenou vahou jejich vlivu na příslušnou stavovou veličinu. Hodnocení výhodnosti každé z nabídek ve vztahu ke zvolenému kritériu je v rozsahu 0 (nejnižší) až 9 (nevyšší) bodů. Např. dodržení termínu může nejlépe zajistit nový automobil téměř úplně s výjimkou nečekaných překážek na cestě ( bodů), smluvní autodopravce nemusí být vždy k dispozici a může být motivován optimalizací cesty (5 bodů), starý automobil může být častěji nepojízdný nebo mít poruchu na cestě (3 body). Možná alternativa výsledného vyplnění hodnotitelské tabulky má s využitím nápovědy výslednou podobu: Účetní expert prosinec 00

15 Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy a) b) c) Dodržení termínu Kvalita dodávky Rychlost vyřízení 0,35 0,35 0,30,0,0, ,05,10, ,75,0 1,0 Spokojenost zákazníka 0,45,00 5,5 5,75 Spotřeba PHM Opravy a údržba Garážování a ochrana Provozní náklady Výše investice Finanční náklady Flexibilita úhrad Cena a její úhrada 0,50 0,35 0,15 3,0 3,00,0 0,30 0,30,10 1,3 0,45 4 1,0 0,35 0,70 0,0 0, ,3 1,50 0,70 0,75,95 0,,70 1,40 0, ,59 4,50 3,15 1,35 9,00,70 3,0 0,70 1,0 0,5,90 0,73 4,70 1,1 5,50 1,7 Celkové hodnocení,1 4,4 7,07 d) Vyhodnocení dosažených výsledků Nejlepší se jeví alternativa c), tedy využití služeb soukromého autodopravce, nejméně výhodnou je alternativa b), tj. nákup ojetého automobilu. Předností soukromého dopravce jsou spíše v cenové rovině, spokojenost zákazníka zajišťuje hůře než vlastní doprava. Při zvýšení ceny autodopravce a při změně nároků zákazníka na vyšší rychlost dodávky může být vlastní autodoprava výhodnějším řešením. Nákup nového automobilu může být proto považován za cílové řešení v delším časovém horizontu, využití služeb autodopravce pak za krátkodobé dočasné řešení obsluhy stávajících zákazníků. Případová studie č. Firma se rozhodla založit navýšení svých stávajících výnosů o 10% vhodnou inovační aktivitou, založenou na výběru ze tří základních možností: 1. Podstatné zvýšení kvality stávajícího produktu s tím, že nový produkt bude prodáván za vyšší cenu a předpokládanými zákazníky jsou stávající klienti, kteří tímto produktem nahradí svůj produkt původní. 9

16 . Rozšíření prodeje stávajícího produktu na další trhy (Slovensko, Polsko) za stejnou cenu, což povede ke zvýšení výnosů díky vyšším objemům prodeje. 3. Zjednodušení obsluhy stávajícího produktu a mírné snížení jeho aplikačních možností, spojené se snížením ceny o 15%, když se předpokládá získání zájmu dosud váhajících zákazníků na stávajícím cílovém trhu o 50%. Firma může investovat do realizace pouze jedné z nabízejících se alternativ, přičemž předpokládané náklady na první alternativu ve výši 5 mil.kč jsou spojené s vývojem nového produktu a přípravou jeho vstupu na stávající trh. Vstup na zahraniční trhy si vyžádá investice ve výši cca 5 mil.kč, nutné k vytvoření nových distribučních cest. Třetí alternativa je nákladově méně náročná, vyžádá si pouze 3 mil.kč na úpravy stávajícího produktu a rozšíření existujících distribučních cest. Výnosnost všech tří alternativ je srovnatelná. Vedení firmy musí při svém rozhodnutí o výběru nejvíce výhodné alternativy kromě jejich nákladové náročnosti zhodnotit také strategický přínos inovace a výši rizik, spojených s každou možností. Při výchozím řešení byla uplatněna následující hodnotitelská tabulka. Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy Podpora vývoje - 0,35 9 3,15 3 1,05 4 1,40 kvalita 0,35 3 1,05,0,10 Podpora distribuce 0,30 4 1,0 0,0,40 Cenová politika Investiční náklady 0,45 5,40 4,45 5,90 Podíl na trhu Technický náskok Image firmy Strategický přínos Technická rizika Komerční rizika Bezpečnostní rizika 0,50 0,35 0,15 5,43 0,30,50 1,95 0,45 0,35 0,0 Akceptovatelnost rizika 0,5 5,30 1,33,50,0 1,0 0,90,0 1,0 4 7,00 4,00 0,70 0,0 5,30 1,59 3,15 0,70 0, , 3,50 1,40 0,90 5,0 1,74 4,05,45 1,0 4,5 7,70 1,0 1,93 Celkové hodnocení 5,71 4,5,33 90 Účetní expert prosinec 00

17 Úkol: Popište, jak se změní původní rozhodnutí vedení firmy, dojde-li ke změně výchozích podmínek, kterou charakterizují tyto rysy: Díky několika fúzím v oboru se zvýšil význam technického náskoku pro udržení konkurenceschopnosti menších firem v mnohem náročnější konkurenční soutěži. Vzrostl tlak na uživatelské pohodlí a výkonové parametry produktu při menší citlivosti vůči cenovým nárůstům. Vzhledem k charakteru firmou nabízeného produktu došlo k výraznému legislativnímu tlaku na snižování s jeho prodejem a užitím spojených bezpečnostních rizik. Akceptovatelnost rizika se nemění, změny na cílových trzích neovlivňují rizikovost operací a firma musí počítat se stejnými podnikatelskými riziky jako dříve. Změna situace na trhu však vyvolá zvýšení významnosti stavové veličiny Strategický přínos a změny vah kritérií, využívaných ke stanovení hodnocení přínosy jednotlivých stavových veličin. Dále uvedená nápověda vychází z předpokladu, že význam strategického přínosu k navýšení výnosů se v nové rozhodovací situaci zvyšuje o 10% Nápověda: Použijte tuto podobu změny vah jednotlivých stavových veličin a jejich hodnotících kritérií: 0,35 - Investiční náklady (45:35:0) 0,40 - Strategický přínos (35:45:0) 0,5 - Akceptovatelnost rizika (30:30:40) Řešení případové studie. a) Interpretace zadání. Původní rozhodnutí vedení firmy vedlo k volbě třetí z nabízejících se variant, tedy k založení nárůstu výnosů na oslovení dosud opomíjených skupin zákazníků na stávajícím trhu. V daných podmínkách je toto řešení investičně nejméně náročné, jeho strategický přínos je průměrný a je nejméně riskantní. Je nutné promítnout změny výchozích podmínek pro rozhodnutí do obsahu a skladby stávající hodnotitelské tabulky; zvýšit významnost některých kritérií pro výsledné rozhodnutí. 91

18 b) Volba metody: Při hledání odpovědi na zadání je nutné upravit hodnotitelskou tabulku ve smyslu přehodnocení významnosti jednotlivých kritérií výběru. Přitom vlastní bodové ohodnocení i obsahová skladba (výběr kritérií hodnocení) se nemusí měnit. Nejprve je nutno změnit poměr vah mezi jednotlivými stavovými proměnnými, narůstá význam stavové proměnné strategický přínos (nová váha je 0,40), význam stavové proměnné akceptovatelnost rizika se nemění (nová váha je i nadále 0,5) a nutně se musí snížit váha stavové proměnné investiční náklady (nová váha je 0,35). Následně musí dojít k posuvu významnosti jednotlivých kritérií při hodnocení přínosu každé ze stavových veličin: Při určování přínosu stavové veličiny investiční náklady se změní význam kritéria podpora vývoje kvalita z hodnoty 0,35 na hodnotu 0,45 na úkor významu kritéria cenová politika, jehož váha z hodnoty 0,30 poklesne na 0,0. Při určování přínosu stavové veličiny strategický přínos se zvýší význam kritéria technický náskok (z hodnoty 0,35 na hodnotu 0,45) a význam kritéria image firmy (z váhy 0,15 na 0,0) při současném snížení významu kritéria podíl na trhu (jeho nová váha je 0,35). Při stanovování přínosu stavové veličiny akceptovatelnost rizika dojde k výraznému zvýšení váhy kritéria bezpečnostní riziko (z hodnoty 0,0 na hodnotu 0,40) když zároveň dojde k poklesu významu kritérií technické riziko (nová váha 0,30) a komerční riziko (nová váha 0,30). c) Postup řešení Nová podoba hodnotitelské tabulky má po provedených úpravách vah a nového výpočtu při stávajícím bodovém ohodnocení jednotlivých kritérií tuto novou podobu: 9 Účetní expert prosinec 00

19 Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy Podpora vývoje - 0,45 9 4,05 3 1,35 4 1,0 kvalita 0,35 3 1,05,0,10 Podpora distribuce 0,0 4 0,0 0,40 1,0 Cenová politika Investiční náklady 0,35 5,90 4,55 5,50 Podíl na trhu Technický náskok Image firmy Strategický přínos Technická rizika Komerční rizika Bezpečnostní rizika 0,35 0,45 0,0 5,07 0,40,95,7 0,30 0,30 0,40 Akceptovatelnost rizika 0,5,0 1,55 1,75 3,0 1,0 0,0,40 3, ,59,0 0,90 0,0 4,50 1,0,10 0,0 0, ,93,45 1,0 1,0 5,45,1,70,10,40 3,50 7,0 0, 1,0 Celkové hodnocení,40 4,7 5,91 d) Vyhodnocení dosažených výsledků Změna výchozích podmínek rozhodovací situace vyvolá to, že pro firmu je výhodnější zvolit první z možných alternativ inovační strategie a musí proto své inovační aktivity orientovat na vývoj nových produktů, kvalitativně vyšší úrovně. Případová studie č. 3 Výrobce kosmetických přípravků stojí před rozhodnutím zajistit zvýšení stávajících tržeb ve výši 400 mil.kč ročně a posuzuje tři možné postupy. A1: Zvýšit využití kapacity stávajících výrobních zařízení zavedením tří nočních směn a tím dosáhnout navýšení prodeje o 0 mil.kč za rok. Musí ovšem zajistit dodatečnou dodávku surovin od stávajících dodavatelů, jejichž kapacity jsou již na hranici možností. A: Zúžit sortiment stávající nabídky a zaměřit se na výrobu dražších produktů, zaměřených na zákazníky z vyšších středních tříd a díky vyšším cenám dosáhnout navýšení tržeb o 50 mil.kč. Podmínkou je získat vyšší podíl na cílovém segmentu trhu. 93

20 A3: Zajistit akvizici výrobce produktů, které umožní rozšířit nabízené kosmetické řady o doplňkové produkty a zvýšit tak dodávky do kosmetických salónů. To by se mělo projevit ročním navýšením tržeb o 30 mil.kč. Vývoj v okolí organizace naznačuje, že v nejbližších dvou letech může dojít k možným scénářům společensko-politického vývoje, z nich každý ovlivní podmínky proveditelnosti naznačených záměrů. P1: Dojde k ekonomickému rozvoji regiónu, kde výrobce působí a dodavatelé budou moci získat investiční úvěr na rozšíření svých kapacit a zajistit tak navýšení dodávek surovin. V regiónu se zvýší zaměstnanost a tím i poptávka po luxusním zboží a službám. P: Ekonomická výkonnost regiónu zůstane na stejné úrovni a dodavatelé budou moci zajistit jenom 30% z požadovaných dodatečných dodávek surovin, příjmy obyvatel regiónu budou stagnovat a zájem o luxusní kosmetiku se zvýší jenom o polovinu proti předpokladu a nárůst poptávky po kosmetických službách nepřevýší úroveň o 75% nižší oproti původním předpokladům. P3: Región upadne do ekonomické recese, dodavatelé budou muset omezovat náklady a zajistí navýšení dodávek surovin pouze o 15%; poptávka po luxusní kosmetice poklesne asi o 40% a polovina kosmetických salónů se ocitne v úpadku. Úkol: Navrhněte optimistickou, modální a pesimistickou variantu strategické orientace výrobce a specifikujte podmínky jejich úspěšné implementace. Řešení případové studie 3. a) Interpretace zadání. Jedná se o typický rozhodovací případ v podmínkách úplné. Víme, že jedna ze situací P1, P, nebo P3 určitě nastane, nevíme však ani kdy, ani s jakou pravděpodobností. Pro další řešení je nejprve nutno připravit matici výnosů, která má následující podobu: P1 P P3 A A A3 30 7, Účetní expert prosinec 00

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KRIZOVÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více