Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny."

Transkript

1 (zkouška č.1) Všechny otázky a případové studie jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti, které lze správným vypracováním dosáhnout. Dílčí bodové hodnocení je uvedeno v levé části rámečku u každé části zkušebního zadání, resp. každé otázky a případové studie. Za úplné a správné odpovědi či řešení je možné získat celkem 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny. Část A Testové otázky, otázky s volnou odpovědí (celkem 40 bodů) Testové otázky: Zakroužkujte tu variantu ze čtyř možných, kterou považujete za správnou odpověď na danou otázku. Za každou správnou odpověď můžete získat 1 bod. 1. Jak lze nejlépe charakterizovat management? a) Jako množinu příkazů k provádění činností, směřujících k dosažení plánovaných cílů. b) Jako soubor vzájemně provázaných procesů plánování, organizování, vedení, kontroly a řízení, které ovlivňují účelnost a efektivnost působení organizace na své okolí. c) Jako asymetrický vztah nadřízený-podřízený ve kterém je nadřízený oprávněn vymezit charakter a cíle působení podřízeného. d) Jako proces přeměny vize o plnění společenského poslání organizace do podoby reálných hospodářských výsledků naplňujících představy investorů o zhodnocení jimi do působení organizace vloženého kapitálu.. Které hlavní složky tvoří množinu manažerských kompetencí? a) Schopnost předvídat, rozhodnost a interní přesvědčení o správnosti svého rozhodnutí. b) Vysoká odbornost a znalost problematiky oboru, dlouholeté praktické zkušenosti a schopnost přesvědčit podřízené, aby přesně, důsledně a včas plnili zadané pracovní úkoly. c) Umění převést jakékoliv činnosti organizace na společného jmenovatele ukazatelů ilustrujících dosahované hospodářské výsledky. d) Složky technických způsobilostí (znalost technik moderního managementu), humanitních způsobilostí (umění jednat s lidmi) a koncepčních způsobilostí. 75

2 3. Jak je formulována strategie působení organizace na její okolí? a) Vytvoření scénářů realizace ve vnitřním prostředí organizace proveditelných opatření, která povedou k vytvoření podmínek, nutných k dosažení zvolených strategických cílů. b) Vypracování plánů provádění podnikatelských aktivit, kterými organizace dokáže maximalizovat výnosy ze svých operací. c) Jako konkrétní představa o naplnění vize budoucího podnikatelského úspěchu prostřednictvím získání konkurenčních výhod a tím i převahy nad svými rivaly. d) Jako reakce na vývoj v okolí, na změny v postojích zákazníků, regulační zásahy institucí státní správy a samosprávy i na vědecko-technický rozvoj v oboru. 4. Jakým rizikům je fungování organizace vystaveno? a) Nečekaným změnám ve stavu okolí vyvolané konkurenčními aktivitami rivalů, změnami legislativy, vědecko-technickým rozvojem i postojů lidí. b) Podnikatelským, bezpečnostním a právním rizikům, vyvolaným podceněním vývoje na trhu a v oboru, ve světě a ve společnosti. c) Hrozbám působícím na vnitřní prostředí, způsobených změnami stavu složek okolí, které organizace nemůže ovlivnit i poruchám ve fungování interních procesů, které organizace může odstranit. d) Souboru situačních rizik, které souvisejí s vývojem jednotlivých složek okolí, počínaje přírodními katastrofami až po teroristické útoky. 5. Do jaké míry rozhoduje vůdčí osobnost o výsledcích působení organizace? a) Změna na postu vrcholového manažera obvykle vyvolá pozitivní změnu v podnikatelském chování organizace. b) Chování organizace je determinováno vnějšími podmínkami a jejím genetickým kódem, vliv vůdčí osobnosti na změnu chování organizace je zhruba 0%. c) Nová vůdčí osobnost sebou přináší nové kontakty a díky jejich využití může výrazně, ale ne více než z 50%, změnit stávající podnikatelské chování organizace. d) Organizace představuje systém s jasně nastavenými (kauzálními) zákonitostmi chování; spíše než organizace osobnosti se musí nová vůdčí osobnost přizpůsobit organizaci.. V čem spočívá význam plánu pro působení organizace? a) Plán plní v organizaci tři hlavní úkoly: je představou proveditelného postupu k předem vymezenému cíli, sjednocuje pohled jednotlivých pracovníků na plnění uložených úkolů a je nástrojem kontroly. b) Plán je východiskem pro provádění jakékoliv organizované racionální aktivity, tedy je také východiskem pro účelné fungování organizace. c) Plán umožňuje vedení organizace racionálně přiřadit potřebné zdroje, nutné k provedení určitého pracovního úkolu, na pracoviště, kde je úkol prováděn a kterému jsou k tomu účelu přiděleny rozpočtované náklady. 7 Účetní expert prosinec 00

3 d) Plán je nástrojem konkretizace volně koncipovaných scénářů realizace zvolené podnikatelské strategie organizace. 7. Na jakých principech je založen management pracovní výkonnosti zaměstnanců organizace? a) Využívá vhodné motivační signály, aby pracovníci sami byli vedení osobním zájmem o získání odměny ochotni dosahovat požadovaných pracovních výsledků. b) Manažer uplatňuje pravomoci, vyplývající z jeho mocenské autority, a využívá svého oprávnění odměňovat a trestat k přesvědčení pracovníků, aby plnili jeho pokyny. c) Pracovní výkonnost jednotlivce je předmětem pravidelného hodnocení ze strany nadřízeného; výsledkem je dohoda o pracovních úkolech na další období a o vzniku podmínek pro její úspěšné plnění (ze strany organizace i zaměstnance samotného). d) Pracovní výkonnost jednotlivce je ovlivňována tlakem ze strany členů jeho pracovního kolektivu tak, aby byla v souladu s očekáváním ostatních (vyšší nebo, bohužel, někdy nižší).. Kdy je nutné přistoupit ke změnám organizační struktury? a) Ve většině případů, kdy dojde k personální změně na postu generálního ředitele organizace. b) Pod tlakem požadavků vlastníků, zejména v případech fúze s jiným subjektem nebo akvizice jiného subjektu. c) Při změně dosavadní podnikatelské strategie organizace. d) Kdykoliv dojde ke změně některého ze tří základních principů organizování: dělby práce, pracovní specializace a koordinace. 9. Jak spolu souvisí kontrola a řízení? a) Jedná se o dvě nezávislé manažerské činnosti a mohou být proto zabezpečovány autonomně různými subjekty. b) Každému řídícímu rozhodnutí musí předcházet kontrola, řídící zásah pak musí směřovat k eliminaci kontrolou zjištěné odchylky mezi plánem (očekáváním) a skutečností. c) Kontrola je pasivní manažerské působení, vede ke zjištění odchylky mezi očekáváním a skutečností; dynamické řídící působení, zaměřené na její eliminaci je uplatněno pouze pokud se tak manažer rozhodne. d) Kontrola nemůže existovat bez řízení, řízení nelze provádět bez kontroly; jedná se o dvě složky jedné komplexní manažerské činnosti. 10. Jak se projevují podnikatelské problémy a jak jsou identifikovány? a) Vznikají kdykoliv nejsou dodržovány pracovní postupy nebo pokyny manažerů a projevují se snižováním podnikatelské výkonnosti organizace. 77

4 b) Problém vzniká vždy, když se něco nevyvíjí podle předpokladů či očekávání; jsou odhaleny procesy pravidelné kontroly vývoje sledovaných skutečností. c) Problém se projevuje nenaplněním požadavků na zdravé hospodaření organizace a je identifikován kontrolou účetních dokladů. d) Podnikatelské problémy se projevují negativními postoji zákazníků k organizaci nabízeným produktům či organizaci samotné; obvykle jsou identifikovány metodami marketingového výzkumu. 11. Jaký význam mají informace pro správné rozhodnutí? a) Předmětem rozhodování jsou informace, má-li být rozhodnutí správné, musí být založeno na správných, přesných, aktuálních a rozhodovací situaci adekvátních informacích. b) Informace mohou změnit záměr rozhodovacího subjektu tím, že ho mohou upozornit na další a dosud opomíjený aspekt rozhodovací situace. c) Informace usnadňují správné rozhodnutí, ale nijak ho neovlivňují. Rozhodovací subjekt se musí držet základní orientace podnikání. d) Při vlastním rozhodování jsou důležité znalosti a zkušenosti rozhodovacího subjektu; informace mají významnou roli až při verifikaci přijatého rozhodnutí. 1. Jaké typy neurčitosti rozhodování se nejčastěji vyskytují a proč? a) Rozhodovací subjekt se musí vyrovnat se dvěma typy neurčitosti: s absencí potřebných znalostí o charakteru rozhodovací situace a s neznámým očekáváním potenciálních zákazníků. b) Neurčitosti v rozhodování jsou vesměs důsledkem nedostačujících rozpočtů, které nutí chybějící informace nahrazovat individuálními předpoklady rozhodovacího subjektu. c) Podnikání je zaměřeno do budoucnosti, kterou lze spíše tušit než popsat; pak se projevují dva typy neurčitosti - stochastický (je známa alespoň pravděpodobnost budoucího vývoje) a fuzzy (úplná neurčitost). d) Projevují se dva typy rozhodovací neurčitosti: způsobené absencí potřebných znalostí nebo absencí ochoty rozhodovacího subjektu převzít na svá bedra rozhodovací rizika. 13. Co je podstatou strategického managementu organizace? a) Nalezení vhodné odpovědi na vývoj v okolí organizace prostřednictvím účelové změny podnikatelského chování organizace. b) Realizace scénářů tvorby podmínek dosažitelnosti zvolených strategických cílů koordinovanou implementací dílčích strategií v jednotlivých oblastech podnikatelských aktivit organizace. c) Dekompozice strategických cílů do souboru cílů dílčích a vytvoření vhodných programů a politik, které umožní jejich naplnění interními silami organizace. d) Zabezpečení globální obsluhy trhu připravenými dlouhodobými aktivitami na segmentu zboží. 7 Účetní expert prosinec 00

5 14. Jak se hodnotí úroveň konkurenceschopnosti organizace? a) Podle dosahovaných výnosů z podnikatelských aktivit ve srovnání s výnosy ostatních rivalů na cílových trzích a v oboru podnikání organizace. b) Podle postavení na trhu a míry zájmu zákazníků o přednostní pořízení organizací nabízených produktů a služeb. c) Podle ratingu organizace, který získává od finančních analytiků na prestižních kapitálových trzích, ale také na regionálních burzách. d) Podle umístění v konkurenční soutěži, podle toho v kolika ukazatelích ekonomických, komerčních, technických i sociálních je postavení organizace lepší než jejích soupeřů. 15. Jaká opatření zajišťují proveditelnost strategie? a) Opatření, která zajistí potřebné investice do realizace vhodných inovačních programů. b) Soubor opatření marketingových, technicko-provozních, ekonomických, organizačních a personálních, která povedou k vylepšení hodnot ukazatelů podle nichž je hodnocena konkurenceschopnost organizace. c) Cílená opatření, zaměřená na inovaci nabízených produktů či služeb a inovaci procesů, využívaných k jejich vzniku. d) Začlenění organizace do výhodné strategické aliance v jejímž rámci dokáže lépe uplatnit své silné stránky a účinněji ochránit své slabiny. 1. Jak nejlépe prosadit změnu ve vnitřním prostředí organizace? a) Komplexní implementací dobře připraveného projektu organizační změny vnitřního prostředí organizace. b) Získáním podpory vrcholového managementu a mocenské prosazení implementace restrukturalizačních programů ve vnitřním prostředí organizace. c) Vysvětlováním výhod provedení změn i toho, co se stane, pokud ke změně nedojde, všem pracovníkům organizace, zvyšováním odborné kvalifikace pracovníků i cílovými odměnami propagátorů i nositelů změn. d) Spojit realizaci změn ve vnitřním prostředí organizace s prováděním projektů, zaměřených na zvyšování podnikatelské výkonnosti organizace. 17. Jak jsou specifikovány podmínky úspěšnosti inovace? a) Zajistit převahu technologického konceptu inovace nad koncepty, aplikovanými hlavními konkurenty. b) Zaměřit se na lepší podmínky a včasnost dodávky inovovaných produktů za výhodnější ceny než jsou ceny konkurenty nabízených produktů a služeb. c) Respektovat potřeby zákazníků, dodržovat předepsanou metodiku tvorby inovačního projektu a zajistit synergii technického, výrobně-technologického a marketingového řešení inovace. d) Vyhnout se kombinaci technických a komerčních rizik; na nové trhy vstupovat s osvědčenými produkty, nové produktu nejdřív představit na stávajících trzích. 79

6 1. Jakými etapami prochází proces budování IS v organizaci a proč? a) Proces budování IS je procesem realizace projekčního řešení systému, proto prochází stelnými etapami jako jsou ty, které charakterizují životní cyklus projektu. b) Analýza výchozí situace (specifikace zadání), projekční řešení, implementace, provoz a údržba. c) Instalace technických prostředků, programování, konverze dat a zkušební provoz. d) Tvorba algoritmů, vznik a instalace programového vybavení (základního i aplikačního), vybudování báze dat, zajištění ochrany dat i programů. 19. Jakou úlohu má systém řízení báze dat? a) Oddělit data od programů, které je zpracovávají a umožnit tak nezávislou tvorbu aplikačních programů a jejich aktualizaci bez nutnosti změn datových struktur těmito programy využívaných. b) Zajistit, aby se údaje využívané různými organizačními útvary v systému vyskytovaly pouze jednou a jejich vlastník byl plně odpovědný za jejich správnost a aktuálnost. c) Umožnit využití shodných dat několika uživateli souběžně díky jejich nezávislému vyhledávání a zpřístupnění. d) Uložit všechna data organizace centrálně (na jednom místě) shodným způsobem, zajistit ochranu dat a zpřístupnit je různým oprávněným uživatelům. 0. Jak je organizována báze dat organizace? a) Organizace dat je primárně determinována logikou komunikace mezi vyhledávacími a řídícími programy systému řízení báze dat. b) Báze dat představuje množinu datových souborů, týkajících se různých entit a jejich vyhledání se opírá o znalost logické struktury dat; jejich zpřístupnění je možné pouze prostřednictvím identifikace fyzické struktury dat. c) Báze dat je organizována tak, že věty o určitých entitách jsou uloženy v určitých paměťových zónách nad kterými jsou budovány různé relace logických vazeb mezi atributy jednotlivých vět. d) Jednotlivá data jsou ukládána na paměťových mediích prostředků IT v útvarech, které jsou vlastníky těchto dat, jejich zpřístupnění pak umožňuje centrální působení systému řízení báze dat. Správné odpovědi: 1b, d, 3a, 4c, 5b, a, 7c, d, 9b, 10b, 11a, 1c, 13b, 14d, 15b, 1c, 17c, 1b, 19d, 0b 0 Účetní expert prosinec 00

7 Otázky s volnou odpovědí: Stručně a jasně odpovězte na položené otázky. Uveďte klíčová slova, týkající se tématu otázky, a vyjádřete logické vazby mezi nimi (v rozsahu cca 10 vět). Za každou úplnou a správnou odpověď můžete získat body. 1. Popište vztah mezi posláním, vizí a strategií organizace. Poslání je stručnou formulací společenské úlohy organizace (např. Baťa formuloval poslání své firmy slovy: Obouváme celý svět), má je dlouhodobou platnost a ve své podstatě prezentuje důvod vzniku a existence organizace. Vize je představa o plnění poslání organizace v dlouhodobém časovém horizontu 3-15 let, vymezuje charakter podnikatelských příležitostí, na získání kterých se organizace v tomto časovém horizontu primárně zaměří a na nichž chce budovat základy své podnikatelské úspěšnosti. Strategie je konkretizací vize, prostřednictvím vyhledání vhodných odpovědí na otázky typu co?, pro koho? a jak? (organizace bude dělat, aby uspěla) formuluje soubor opatření, kterými organizace svou vizi budoucích podnikatelských úspěchů uvede do života. Poslání je východiskem podnikatelského úsilí organizace, vize je zpřesněním poslání na společensko-ekonomické podmínky určitého období, strategie konkretizuje přístupy k naplnění vize v daném situačním rámci (podmínkám v okolí organizace).. Jak ovlivňuje vývoj v okolí chování organizace? Změny ve stavu okolí organizace představují pro plnění jejího společenského poslání buď nové podnikatelské příležitosti anebo hrozby; v závislosti na tom, jak je vliv těchto změn na stávající pojetí podnikání organizace interpretován představiteli jejího vedení. Vývoj v okolí většinou nutí vedení organizace k rozhodnutí o provedení změny v jejím aktuálním podnikatelském chování. Obvykle musí dojít ke korekci vize budoucího podnikání a následně také k úpravám stávající podnikatelské strategie tak, aby reakce na vývoj okolí byla adekvátní, zvyšovala konkurenceschopnost organizace. Vedení organizace přitom musí reflektovat skutečnost, že vývoj v okolí vždy vede ke změně pravidel konkurenční soutěže, protože vznik nových příležitostí či hrozeb vede k narušení rovnováhy na cílových trzích, kam organizace směřuje výstupy svých podnikatelských aktivit. 3. Jak vypadá triáda podnikatelského myšlení a jak se uplatňuje? Podnikatelské myšlení představuje základnu, nad kterou je budována pyramida profesních kompetencí manažerů dnešních organizací. Tuto základnu tvoří tři základní 1

8 faktory, ovlivňující rozhodování dnešních manažerů: strategické myšlení, systémové pojetí podnikání a finanční řízení všech interních procesů. Strategické myšlení umožňuje vhodně identifikovat podmínky dosažitelnosti cílů podnikatelské strategie organizace, jejichž naplnění umožní zvýšení její konkurenceschopnosti. Systémové pojetí vede při rozboru podmínek dosažitelnosti strategických cílů organizace k formulaci souboru účinných opatření,kterými jejich vznik ve svém interním prostředí organizace podpoří při zaručení jejich proveditelnosti pomocí zdrojů (včetně cizích), kterými organizace aktuálně disponuje. Účinné finanční řízení je podmínkou toho, aby investice do proveditelných opatření byly dostatečně výnosné a zajistily tak díky své vysoké rentabilitě dlouhodobě zdravé finanční hospodaření organizace. 4. Čím se řídí finanční úvahy představitelů organizace? Podmínkou dlouhodobého zdravého finančního hospodaření organizace je splněn tří základních podmínek: (a) zajistit potřebnou míru rentability investic do dalšího rozvoje jejího podnikání; (b) dosáhnout nejvyšší možné úrovně ziskovosti s tím spojeného nového podnikatelského modelu a (c) zabezpečit trvalou solventnost (likviditu) organizace, její schopnost trvale dostát svým závazkům z obchodního styku. Existence volného kapitálu (likvidita) je podmínkou úspěšného investování vlastního kapitálu, ziskovost podnikání přitahuje investory (cizí kapitál). Přitom organizace nemůže být likvidní, pokud její podnikání není dostatečně ziskové (úroveň EBIT - provozního zisku - nedosahuje plánované výše). 5. Charakterizujte tři základní role manažera v organizaci. Ve svém působení na chování jednotlivých členů pracovního kolektivu organizace musí manažer plnit tři základní role: informační, interpersonální a rozhodovací. Při plnění informační role, jejímž smyslem je zajistit úplnou informovanost, tj. odstranění neurčitosti znalostí jednotlivých pracovníků i externích partnerů o všech důležitých aspektech vzájemné spolupráce či obchodních kontaktů, vystupuje manažer jako vyhledavač i šiřitel informací (znalostí) a jako mluvčí jím vedeného kolektivu. Při plnění interpersonální role, zaměřené na upevnění soudržnosti pracovního kolektivu i jeho vlivu na okolí, je manažer koučem, mentorem, nadřízeným a vyjednavačem. Při plnění rozhodovací role, ve které se manažer musí projevit jako vůdce pracovního kolektivu, se většinou prezentuje jako představitel kolektivu, rozhodčí vnitřních i vnějších sporů, mediátor konfliktu a mnohdy i jako obětní beránek.. Co charakterizuje dobrého vůdce? Podstatou vůdcovského působení manažera je přesvědčit členy pracovního kolektivy, v jehož čelo byl postaven, o tom že jeho představa budoucích úspěchů je správná a hodna dobrovolného následování. Účetní expert prosinec 00

9 Toho nemůže dosáhnout, pokud nemá působivé osobní charisma, založené na jeho odborné autoritě a osobním příkladu, a neprojevuje hlubokou empatii při jednání se svými podřízenými. Vůdcovské působení manažera nemůže být týmem jeho podřízených akceptováno, pokud nedokáže prokázat pevnost charakteru (zejména v krizových situacích) a nedokáže zachovat a plně potvrzovat soulad mezi jeho slovy a činy. 7. Jakými kroky musí projít proces tvorby plánu? Plán vzniká v pěti základních krocích: Prvním je stanovení cílů, ke kterým budou plánované činnosti směřovat. Cíle jsou odvozeny od plánů vyšší úrovně a představují milníky na cestě ke strategickým cílům organizace; musí být náročné, ale zároveň splnitelné, mají-li mít výrazný mobilizační efekt. Druhý krok představuje analýza výchozí situace, jeho smyslem je stanovit jak daleko je aktuální stav organizace od stavu cílového. Tedy určit co vše bude nutné k překonání této vzdálenosti udělat v oblasti, ke které se plán vztahuje i v oblastech s ní provázaných. Třetí krok spočívá ve vytvoření seznamu činností, které musí být na cestě od výchozího k cílovému stavu vykonány. Potřebné plánované aktivity musí mít definovány podmínky zahájení i podmínky ukončení a jejich vzájemnou posloupnost předcházejícínásledující. Čtvrtý krok je spojen s provedením kapacitní bilance nároky-možnosti, kdy je prováděno vybalancovávání kapacitních možností disponibilních zdrojů organizace uspokojit kapacitní nároky na provedení všech činností ze seznamu zpracovaného v předcházejícím kroku. Přitom musí být brána v úvahu kapacita zdrojů za 4 hodin denně, zaměnitelnost některých zdrojů i možnost outsourcingu některých kategorií nedostatečných zdrojů. Posledním, pátým krokem, je zpracování souboru základních plánových dokumentů, který musí tvořit alespoň tyto tři: harmonogram postupu, matice přidělení zdrojů a rozpočet. Plán je vytvářen iteračně, řada kroků je, pokud nejsou jejich výsledky uspokojivé, opakována po předchozím návratu k předcházejícímu kroku a jeho úpravě tak, aby na něj navazující výsledky byly vyhovující.. Co je to organizační struktura a jaké typy jejího uspořádání jsou v organizacích využívány? Organizační struktura představuje množinu orientovaných vazeb mezi jednotlivými prvky systému organizace. Prvky systému jsou zdroji chování organizace a jsou koncentrovány v různých organizačních útvarech. Vazby mezi organizačními útvary jsou nositelem chování systému a tvoří je hmotové, informační, finanční a řídící toky. V současných organizacích je nejčastěji používaným modelem organizační struktury: (a) funkční (nebo liniově-štábní) struktura, respektující princip vstup-výstup dělby 3

10 práce; (b) předmětová (divizní) struktura, opírající se o princip dělby práce ve směru výstup-vstup ; a (c) maticová struktura uspořádání interních vazeb. 9. Na jaké vnější faktory musí organizace reagovat inovací svých interních procesů? Primárně se organizace musí zaměřit na vývoj technologie v oboru jejího podnikání a na vznik nových vědecko-technických poznatků, které posouvají technická řešení nových produktů ke kvalitativně odlišným provozním a uživatelským vlastnostem. Dále musí vedení organizace věnovat pozornost změnám sociálních podmínek společnosti a vzniku nových spotřebitelských zvyklosti cílové skupiny zákazníků, což se odráží ve vzniku nových zákaznických potřeb a jejich odlišných přání a požadavků. Nakonec musí vedení svou pozornost zaměřit také na vývoj situace na cílovém trhu či trzích, na aktivity konkurence a na změny v hospodářské situaci regiónu. 10. Co je to intelektuální kapitál a jak podporuje inovační aktivity organizace? Intelektuální kapitál je tvořen množinou nehmotných aktiv, které jsou využívány jednotlivými interními procesy organizace k navyšování hodnoty na výstupu nabízených produktů či služeb. Někdy se intelektuální kapitál ne zcela přesně označuje jako knowhow organizace. Intelektuální kapitál tvoří tři skladební složky: Lidský kapitál je množinou znalostí a dovedností pracovníků organizace a je tou složkou intelektuálního kapitálu, která po skončení pracovní doby z organizace odchází spolu se svými nositeli. Organizační kapitál tvoří kodifikované znalosti jednotlivých pracovníků, archivovanými v prostorách organizace a je tou složkou, která v organizaci i při odchodu nositele znalosti, která zůstává v organizaci v kodifikované podobě a je k dispozici všem k tomu oprávněni; např. pro účely tvorby inovací. Relační kapitál je vytvářen jako soubor interních a externích vazeb pracovníků organizace s jejich partnery v jiných organizačních útvarech či dokonce v jiných organizacích; relační kapitál v organizaci částečně zůstává (je-li vhodně kodifikován) a umožňuje šíření znalostí uvnitř organizace, částečně odchází s osobou svého nositele. 4 Účetní expert prosinec 00

11 Část B Případové studie (celkem 0 bodů) Vyberte si k řešení tři ze čtyř případových studií. Za úplné a správné řešení každé ze zvolených případových studií můžete získat 0 bodů. Případová studie č. 1 Prodejce domácích spotřebičů chce vyhovět svým zákazníkům a v ceně produktu proto nabízí odvoz zakoupeného spotřebiče a jeho instalaci u zákazníka. Musí proto zajistit dopravu zakoupeného zboží a servisního pracovníka na adresu zákazníka. Majitel obchodu má na výběr tři možnosti: a) zakoupit nový dodávkový vůz v ceně 3,5 mil. Kč s relativně nízkými provozními náklady za výhodných leasingových podmínek; b) koupit si ojetý dodávkový vůz za cenu 1,5 mil.kč s vyšší spotřebou než má nový vůz a vzhledem ke stupni opotřebení poruchovější; c) využít nabídky svého švagra, soukromého autodopravce, a platit rozumnou cenu za smluvní dopravu. Leasingové splátky za nový vůz jsou rozloženy na dobu tří let při akontaci ve výši 00 tis. Kč, provozní náklady nového vozu jsou o 40% nižší než provozní náklady ojetého vozidla. To lze pořídit v rozsahu povoleného kontokorentního úvěru a odepsat při progresivní odpisové sazbě do dvou let. Pronájem autodopravy může majitel hradit čtvrtletně podle najetých kilometrů při předpokládaném rozsahu nákladů ve výši 50% výše leasingových (měsíčních) splátek za nový vůz. Prodejce předpokládá normální rozložení pravděpodobnosti nákupu a následných instalací s tím, že špička bude v období víkendu v zimních měsících, v letní sezóně bude poptávka o cca 35% nižší, přičemž nákupní špička bude v prostředku týdne. Podmínky prodejního servisu jsou poměrně přísné a za nedodržení termínu dodávky a instalace spotřebiče může zákazník uplatnit nárok na slevu ve výši 5% prodejní ceny. Úkol: Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých alternativ dopravu a doporučte výběr té, která se pro specifikované podmínky jeví jako nejlépe proveditelná. Nalezněte vhodnou odpověď na otázku: Pro kterou z nabídek by se měl majitel rozhodnout jako pro nejvýhodnější? Nápověda: Při řešení vycházejte z expertního hodnocení (bodování) výchozích podmínek rozhodovací situace v uspořádání tabulky: 5

12 Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy a) b) c) Dodržení termínu Kvalita dodávky Rychlost vyřízení Spokojenost zákazníka Spotřeba PHM Opravy a údržba Garážování a ochrana Provozní náklady Výše investice Finanční náklady Flexibilita úhrad Cena a její úhrada Celkové hodnocení Zvolte váhu stavové veličiny Spokojenost zákazníka ve výši 45% a stavové veličiny Cena a její úhrada ve výši 5%. Kritéria první skupiny jsou seřazena podle významnosti, první dvě kritéria jsou stejně významná, váha posledního je 30%. Kritéria, určující hodnocení druhé stavové veličiny jsou seřazena v pořadí významnosti a poměr vah prvních dvou je 10:7 Významnost kritérií třetí skupiny je opět určena jejich pořadím, když váha prvního ze seznamu je o 10% vyšší než váha druhého a váha třetího je 0%. Řešení případové studie 1. a) Interpretace zadání. Jedná se o případ multikriteriálního deterministického rozhodnutí mezi třemi alternativami řešení. Při posuzování výhodnosti každé z nabízejících se možností zajištění dopravy zboží a instalačního servisu je nutné uvážit finanční náročnost investice do dopravního prostředku a jeho provozní náklady, dále výši finančních nákladů na pořízení dopravy, spolehlivost dodávky, kvalitu přepravy, operativnost (možnost úprav) dopravních rozvrhů. Dále pak stanovit významnost jednotlivých aspektů rozhodování, s nimi spojená rozhodovací rizika a možnosti hodnocení výhod a nevýhod zkoumaných alternativ. Účetní expert prosinec 00

13 b) Volba metody: Vyplnění hodnotitelské tabulky, identifikace silných stránek a slabin každé z možných variant rozhodnutí. Doporučené nejlepší rozhodnutí pak prověřit na jeho citlivost vůči změnám vnějších podmínek. c) Postup řešení Nejprve stanovíme jednotlivé stavové veličiny a jejich váhu v celkovém kritériu hodnocení. Jedná se o tyto tři stavové veličiny: Spokojenost zákazníka s dodávkou a instalací (váha 45% - pokud zákazník nebude spokojen, dojde k výraznému poklesu tržeb), determinovanou dodržením termínu, kvalitou dodávky a rychlostí vyřízení. Provozní náklady (váha je spočtena jako rozdíl 100 (45+5) = 30% - vysoké náklady a jejich nevyrovnanost mohou snížit ziskovost a způsobit poruchy v peněžních tocích) posuzované podle spotřeby PHM, nákladů na opravy a údržbu i nákladů na garážování a ochranu. Cena a proces její úhrady (váha 5% - výše ceny a forma úhrady, tedy výše finančních nákladů, ovlivňuje návratnost investice do zajištění dopravy) hodnocené podle výše investice, velikosti finančních nákladů a flexibility úhrad. Následně stanovíme váhu jednotlivých hodnotitelských kritérií, která jsou uspořádána sestupně podle jejich významnosti při určení celkového hodnocení příslušné stavové veličiny: První skupina: Dodržení termínu.x + 0,30 = 1 x = 0,35 Kvalita dodávky 0,35 - stejné jako v případě prvního Rychlost vyřízení 0,30 - zadáno 30% Druhá skupina: Spotřeba PHM 10:7 = 50:35 významnost prvního je 50%, váha 0,50 Opravy a údržba 0,35 v zadaném poměru k prvnímu Garážování a ochrana x + 0,5 + 0,35 = 1 x = 0,15 Třetí skupina: Výše investice (x + 10) + x + 0 = 100 x = 35, váha o 10% vyšší je 0,45 Finanční náklady 0,35 - vychází výpočtem z předcházejícího řádku Flexibilita úhrad 0,0 - zadáno 0% 7

14 Hodnotitelská tabulka má tuto základní podobu: Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy a) b) c) Dodržení termínu Kvalita dodávky Rychlost vyřízení 0,35 0,35 0,30 Spokojenost zákazníka 0,45 Spotřeba PHM Opravy a údržba Garážování a ochrana 0,50 0,35 0,15 Provozní náklady Výše investice Finanční náklady Flexibilita úhrad Cena a její úhrada Celkové hodnocení 0,30 0,45 0,35 0,0 0,5 Přínos jednotlivých kritérií k celkovému výsledku je určen přidělenou vahou jejich vlivu na příslušnou stavovou veličinu. Hodnocení výhodnosti každé z nabídek ve vztahu ke zvolenému kritériu je v rozsahu 0 (nejnižší) až 9 (nevyšší) bodů. Např. dodržení termínu může nejlépe zajistit nový automobil téměř úplně s výjimkou nečekaných překážek na cestě ( bodů), smluvní autodopravce nemusí být vždy k dispozici a může být motivován optimalizací cesty (5 bodů), starý automobil může být častěji nepojízdný nebo mít poruchu na cestě (3 body). Možná alternativa výsledného vyplnění hodnotitelské tabulky má s využitím nápovědy výslednou podobu: Účetní expert prosinec 00

15 Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy a) b) c) Dodržení termínu Kvalita dodávky Rychlost vyřízení 0,35 0,35 0,30,0,0, ,05,10, ,75,0 1,0 Spokojenost zákazníka 0,45,00 5,5 5,75 Spotřeba PHM Opravy a údržba Garážování a ochrana Provozní náklady Výše investice Finanční náklady Flexibilita úhrad Cena a její úhrada 0,50 0,35 0,15 3,0 3,00,0 0,30 0,30,10 1,3 0,45 4 1,0 0,35 0,70 0,0 0, ,3 1,50 0,70 0,75,95 0,,70 1,40 0, ,59 4,50 3,15 1,35 9,00,70 3,0 0,70 1,0 0,5,90 0,73 4,70 1,1 5,50 1,7 Celkové hodnocení,1 4,4 7,07 d) Vyhodnocení dosažených výsledků Nejlepší se jeví alternativa c), tedy využití služeb soukromého autodopravce, nejméně výhodnou je alternativa b), tj. nákup ojetého automobilu. Předností soukromého dopravce jsou spíše v cenové rovině, spokojenost zákazníka zajišťuje hůře než vlastní doprava. Při zvýšení ceny autodopravce a při změně nároků zákazníka na vyšší rychlost dodávky může být vlastní autodoprava výhodnějším řešením. Nákup nového automobilu může být proto považován za cílové řešení v delším časovém horizontu, využití služeb autodopravce pak za krátkodobé dočasné řešení obsluhy stávajících zákazníků. Případová studie č. Firma se rozhodla založit navýšení svých stávajících výnosů o 10% vhodnou inovační aktivitou, založenou na výběru ze tří základních možností: 1. Podstatné zvýšení kvality stávajícího produktu s tím, že nový produkt bude prodáván za vyšší cenu a předpokládanými zákazníky jsou stávající klienti, kteří tímto produktem nahradí svůj produkt původní. 9

16 . Rozšíření prodeje stávajícího produktu na další trhy (Slovensko, Polsko) za stejnou cenu, což povede ke zvýšení výnosů díky vyšším objemům prodeje. 3. Zjednodušení obsluhy stávajícího produktu a mírné snížení jeho aplikačních možností, spojené se snížením ceny o 15%, když se předpokládá získání zájmu dosud váhajících zákazníků na stávajícím cílovém trhu o 50%. Firma může investovat do realizace pouze jedné z nabízejících se alternativ, přičemž předpokládané náklady na první alternativu ve výši 5 mil.kč jsou spojené s vývojem nového produktu a přípravou jeho vstupu na stávající trh. Vstup na zahraniční trhy si vyžádá investice ve výši cca 5 mil.kč, nutné k vytvoření nových distribučních cest. Třetí alternativa je nákladově méně náročná, vyžádá si pouze 3 mil.kč na úpravy stávajícího produktu a rozšíření existujících distribučních cest. Výnosnost všech tří alternativ je srovnatelná. Vedení firmy musí při svém rozhodnutí o výběru nejvíce výhodné alternativy kromě jejich nákladové náročnosti zhodnotit také strategický přínos inovace a výši rizik, spojených s každou možností. Při výchozím řešení byla uplatněna následující hodnotitelská tabulka. Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy Podpora vývoje - 0,35 9 3,15 3 1,05 4 1,40 kvalita 0,35 3 1,05,0,10 Podpora distribuce 0,30 4 1,0 0,0,40 Cenová politika Investiční náklady 0,45 5,40 4,45 5,90 Podíl na trhu Technický náskok Image firmy Strategický přínos Technická rizika Komerční rizika Bezpečnostní rizika 0,50 0,35 0,15 5,43 0,30,50 1,95 0,45 0,35 0,0 Akceptovatelnost rizika 0,5 5,30 1,33,50,0 1,0 0,90,0 1,0 4 7,00 4,00 0,70 0,0 5,30 1,59 3,15 0,70 0, , 3,50 1,40 0,90 5,0 1,74 4,05,45 1,0 4,5 7,70 1,0 1,93 Celkové hodnocení 5,71 4,5,33 90 Účetní expert prosinec 00

17 Úkol: Popište, jak se změní původní rozhodnutí vedení firmy, dojde-li ke změně výchozích podmínek, kterou charakterizují tyto rysy: Díky několika fúzím v oboru se zvýšil význam technického náskoku pro udržení konkurenceschopnosti menších firem v mnohem náročnější konkurenční soutěži. Vzrostl tlak na uživatelské pohodlí a výkonové parametry produktu při menší citlivosti vůči cenovým nárůstům. Vzhledem k charakteru firmou nabízeného produktu došlo k výraznému legislativnímu tlaku na snižování s jeho prodejem a užitím spojených bezpečnostních rizik. Akceptovatelnost rizika se nemění, změny na cílových trzích neovlivňují rizikovost operací a firma musí počítat se stejnými podnikatelskými riziky jako dříve. Změna situace na trhu však vyvolá zvýšení významnosti stavové veličiny Strategický přínos a změny vah kritérií, využívaných ke stanovení hodnocení přínosy jednotlivých stavových veličin. Dále uvedená nápověda vychází z předpokladu, že význam strategického přínosu k navýšení výnosů se v nové rozhodovací situaci zvyšuje o 10% Nápověda: Použijte tuto podobu změny vah jednotlivých stavových veličin a jejich hodnotících kritérií: 0,35 - Investiční náklady (45:35:0) 0,40 - Strategický přínos (35:45:0) 0,5 - Akceptovatelnost rizika (30:30:40) Řešení případové studie. a) Interpretace zadání. Původní rozhodnutí vedení firmy vedlo k volbě třetí z nabízejících se variant, tedy k založení nárůstu výnosů na oslovení dosud opomíjených skupin zákazníků na stávajícím trhu. V daných podmínkách je toto řešení investičně nejméně náročné, jeho strategický přínos je průměrný a je nejméně riskantní. Je nutné promítnout změny výchozích podmínek pro rozhodnutí do obsahu a skladby stávající hodnotitelské tabulky; zvýšit významnost některých kritérií pro výsledné rozhodnutí. 91

18 b) Volba metody: Při hledání odpovědi na zadání je nutné upravit hodnotitelskou tabulku ve smyslu přehodnocení významnosti jednotlivých kritérií výběru. Přitom vlastní bodové ohodnocení i obsahová skladba (výběr kritérií hodnocení) se nemusí měnit. Nejprve je nutno změnit poměr vah mezi jednotlivými stavovými proměnnými, narůstá význam stavové proměnné strategický přínos (nová váha je 0,40), význam stavové proměnné akceptovatelnost rizika se nemění (nová váha je i nadále 0,5) a nutně se musí snížit váha stavové proměnné investiční náklady (nová váha je 0,35). Následně musí dojít k posuvu významnosti jednotlivých kritérií při hodnocení přínosu každé ze stavových veličin: Při určování přínosu stavové veličiny investiční náklady se změní význam kritéria podpora vývoje kvalita z hodnoty 0,35 na hodnotu 0,45 na úkor významu kritéria cenová politika, jehož váha z hodnoty 0,30 poklesne na 0,0. Při určování přínosu stavové veličiny strategický přínos se zvýší význam kritéria technický náskok (z hodnoty 0,35 na hodnotu 0,45) a význam kritéria image firmy (z váhy 0,15 na 0,0) při současném snížení významu kritéria podíl na trhu (jeho nová váha je 0,35). Při stanovování přínosu stavové veličiny akceptovatelnost rizika dojde k výraznému zvýšení váhy kritéria bezpečnostní riziko (z hodnoty 0,0 na hodnotu 0,40) když zároveň dojde k poklesu významu kritérií technické riziko (nová váha 0,30) a komerční riziko (nová váha 0,30). c) Postup řešení Nová podoba hodnotitelské tabulky má po provedených úpravách vah a nového výpočtu při stávajícím bodovém ohodnocení jednotlivých kritérií tuto novou podobu: 9 Účetní expert prosinec 00

19 Faktory hodnocení Alternativy rozhodnutí kritéria váhy Podpora vývoje - 0,45 9 4,05 3 1,35 4 1,0 kvalita 0,35 3 1,05,0,10 Podpora distribuce 0,0 4 0,0 0,40 1,0 Cenová politika Investiční náklady 0,35 5,90 4,55 5,50 Podíl na trhu Technický náskok Image firmy Strategický přínos Technická rizika Komerční rizika Bezpečnostní rizika 0,35 0,45 0,0 5,07 0,40,95,7 0,30 0,30 0,40 Akceptovatelnost rizika 0,5,0 1,55 1,75 3,0 1,0 0,0,40 3, ,59,0 0,90 0,0 4,50 1,0,10 0,0 0, ,93,45 1,0 1,0 5,45,1,70,10,40 3,50 7,0 0, 1,0 Celkové hodnocení,40 4,7 5,91 d) Vyhodnocení dosažených výsledků Změna výchozích podmínek rozhodovací situace vyvolá to, že pro firmu je výhodnější zvolit první z možných alternativ inovační strategie a musí proto své inovační aktivity orientovat na vývoj nových produktů, kvalitativně vyšší úrovně. Případová studie č. 3 Výrobce kosmetických přípravků stojí před rozhodnutím zajistit zvýšení stávajících tržeb ve výši 400 mil.kč ročně a posuzuje tři možné postupy. A1: Zvýšit využití kapacity stávajících výrobních zařízení zavedením tří nočních směn a tím dosáhnout navýšení prodeje o 0 mil.kč za rok. Musí ovšem zajistit dodatečnou dodávku surovin od stávajících dodavatelů, jejichž kapacity jsou již na hranici možností. A: Zúžit sortiment stávající nabídky a zaměřit se na výrobu dražších produktů, zaměřených na zákazníky z vyšších středních tříd a díky vyšším cenám dosáhnout navýšení tržeb o 50 mil.kč. Podmínkou je získat vyšší podíl na cílovém segmentu trhu. 93

20 A3: Zajistit akvizici výrobce produktů, které umožní rozšířit nabízené kosmetické řady o doplňkové produkty a zvýšit tak dodávky do kosmetických salónů. To by se mělo projevit ročním navýšením tržeb o 30 mil.kč. Vývoj v okolí organizace naznačuje, že v nejbližších dvou letech může dojít k možným scénářům společensko-politického vývoje, z nich každý ovlivní podmínky proveditelnosti naznačených záměrů. P1: Dojde k ekonomickému rozvoji regiónu, kde výrobce působí a dodavatelé budou moci získat investiční úvěr na rozšíření svých kapacit a zajistit tak navýšení dodávek surovin. V regiónu se zvýší zaměstnanost a tím i poptávka po luxusním zboží a službám. P: Ekonomická výkonnost regiónu zůstane na stejné úrovni a dodavatelé budou moci zajistit jenom 30% z požadovaných dodatečných dodávek surovin, příjmy obyvatel regiónu budou stagnovat a zájem o luxusní kosmetiku se zvýší jenom o polovinu proti předpokladu a nárůst poptávky po kosmetických službách nepřevýší úroveň o 75% nižší oproti původním předpokladům. P3: Región upadne do ekonomické recese, dodavatelé budou muset omezovat náklady a zajistí navýšení dodávek surovin pouze o 15%; poptávka po luxusní kosmetice poklesne asi o 40% a polovina kosmetických salónů se ocitne v úpadku. Úkol: Navrhněte optimistickou, modální a pesimistickou variantu strategické orientace výrobce a specifikujte podmínky jejich úspěšné implementace. Řešení případové studie 3. a) Interpretace zadání. Jedná se o typický rozhodovací případ v podmínkách úplné. Víme, že jedna ze situací P1, P, nebo P3 určitě nastane, nevíme však ani kdy, ani s jakou pravděpodobností. Pro další řešení je nejprve nutno připravit matici výnosů, která má následující podobu: P1 P P3 A A A3 30 7, Účetní expert prosinec 00

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Uveďte svoji strategii do života!

Uveďte svoji strategii do života! Uveďte svoji strategii do života! Program 1. Úvod 2. Business plán implementace podnikové strategie 3. Business plán pro stávající podnikání 4. Postup tvorby plánu 5. Business plán pro nové podnikání 6.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů.

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán Cíl: Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. Mapování

Více

2 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU

2 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU 2 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU Cíl kapitoly Na reálném produktu seznámení se základními metodami hodnocení konkurenčního potenciálu produktu metodou váženého součtu jeho zákaznicky relevantních

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více