Obsahy a objemy. Pavel Leischner,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahy a objemy. Pavel Leischner, leischne@pf.jcu,cz"

Transkript

1 Obsahy a objemy Pavel Leischner, Soubor apletů a obrázků v Cabri je pomů ckou k výuce témat obsahy rovinný ch útvarůa objemy těles na ZŠ a SŠ. Text odstavců obsahuje metodickýnávod k práci s aplety, které otevřete klepnutím pomocí levé ho tlačítka myši na obrázek. Odpovídající obrázky v Cabri otevřete klepnutím na nadpis. 01 Obsah obdélníka Obrázek slouží jako základní ukázka k seznámení s pojmem obsah obdélníka. První (názornou) představou by mělo být, že obsah útvaru je počet jednotkových čtverců, kterými lze útvar beze zbytku a bez překrývání pokrýt. Sítí jednotkových čtverců v levé části obrázku můžeme posouvat úchopem za levý dolní mřížový bod. Přemístíme ji tak, aby se čtyři mřížové body kryly s vrcholy obdé lníka a zjistíme, kolik jednotkových čtverců obdé lník obsahuje. Dalším vhodným posunutím sítě můžeme demonstrovat, že počet jednotkových čtverců obsažených v obdélníku zů stane stejný i když mřížové body nejsou ve vrcholech obdélníka. Nemů žeme zde ukázat, že je tento počet invariantní i vů či otočení sítě. Lze však využít fyzikální úvahu: Kdybychom si vyrobili model obdélníka z homogennídestičky a ze stejné destič ky i model jednotkového č tverce (obojíve skuteč né velikosti) a modely zvážili, je obsah určen podílem hmotnostímodelu obdélníka a čtverce. V tomto smyslu je obsah konstantou úměrnosti mezi daným útvarem a jednotkovým čtvercem. Přesunutím sítě zpět do počáteční polohy a odsunutím obdélníka úchopem za levý horní vrchol odkryjeme obdélník, kterýje již na 15 jednotkových čtverců rozdělen. Č tverce lze po řadách poskládat na číselnou osu přemisťováním za dolní vrcholy řad na levé straně obdélníka (začínáme odspodu).

2 02 Obsah čtyřúhelníka Č tyřúhelník na obrázku mů žeme posunovat úchopem za vnitřní bod které koli jeho strany. Č tvercovou sítí posouváme pomocí levého červeně vyznačeného bodu a otáčíme pomocí pravého červeného bodu. Má se zjistit obsah čtyřúhelníka. To provedeme přemístěním sítě tak, aby nejdelší strana čtyřúhelníka ležela na některé přímce sítě a mřížovýbod sítě byl ve vrcholu čtyřúhelníka při jeho pravém úhlu. Pokud je čtyřúhelník pokryt sítí, snadno spočítáme, kolik jednotkových čtverců obsahuje. 03 Přesnější odvození obsahu pravoúhelníka Obsah rovinného útvaru lze definovat jako nezáporné číslo, jež splňuje tyto axiomy: 1. Jednotkovýčtverec má obsah Obsahy shodných útvarů jsou si rovny. 3. Obsah sjednocení dvou útvarů, které nemají společné vnitřní body, je roven součtu obsahů těchto útvarů. Pomocí nich nejprve odvodíme, že pravoúhelník jehož jedna strana má délku 1 a druhá délku a, má obsah S = a. Jednotkový čtverec v levé části obrázku je rozdělen na n navzájem shodných obdé lníčků o rozměrech 1 a 1/n. Rů zné hodnoty n mů žeme nastavovat pomocí ovladače v horní části obrázku. Dodejme, že n je přirozené číslo, mají-li bý t všechny obdélníč ky v jednotkovém č tverci shodné navzá jem. Proto bychom na ovladač i mě li nastavovat jen celočíselné hodnoty n.

3 V pravé části obrázku je uvažovanýpravoúhelník jehož svislá strana má délku 1 a vodorovná délku a. Polopřímku, v níž leží dolní strana pravoúhelníka a jejíž počátek je v jeho levém dolním vrcholu rozdělíme podle obrázku na úsečky délky 1/n. Tyto úsečky jsou stranami obdélníčků shodných s těmi, na něž je rozřezán jednotkovýčtverec. Počet všech takových obdélníčků beze zbytku obsažených v daném pravoúhelníku je k. Snadno určíme, že délka a splňuje vztah d < a < d + 1/n, kde d = k/n. Tedy číslo a je v intervalu šířky 1/n. Pomocí axiomů 1 3 snadno ukážeme, že obsah jednoho obdélníčku je 1/n. Dále zjistíme, že podle axiomů 2 a 3 splňuje obsah S daného pravoúhelníka vztah d < S < d + 1/n, kde d = k/n. Nachází se tedy ve stejném intervalu jako a. S rostoucím n se šířka 1/n tohoto intervalu neomezeně zužuje, avšak čísla S i a v něm pořád leží. Je tedy S = a. Pozná mka: Pravé okraje kótová nís údaji d =1/n a d + 1/n v pravé části tohoto obrá zku se při změ ná ch hodnoty čísla n neposouvajíautomaticky. Jejich polohu je nutno nastavit pro každou hodnotu n ručně úchopem za pravé konce kót. V příslušném apletu můžeme mě nit délku a strany pravoúhelníka úchopem za pravý dolnívrchol a zvě tšová ním hodnoty n pomocíovladač e ná zorně uká zat limitnípřechod. Aplet při otevřenínedodržuje uložené umístě nínázvů. Omluvte to, prosím, a názvy si posuňte do sprá vné polohy. Vylepšenou variantou předchozího obrázku je soubor 03A, kde není nutno kótování upravovat. Na základě vztahu S = a pro pravoúhelník se stranami délek 1 a a podobně dokážeme, že obsah pravoúhelníka s rozměry a, b je S = ab. Jen místo čtverce zvolíme

4 obdélník s vodorovnou stranou délky 1 a svislou stranou délky a (soubor 03B). Daný obdélník bude mít vodorovnou stranu délky b a svislou stranou délky a. Analogickými axiomy pro zavedení objemu tělesa a analogickými úvahami pro kvádr zjistíme, že objem kvádru s rozměry a, b, c je V = abc. 03A Odvození obsahu pravoúhelníka, část A 03B Odvození obsahu pravoúhelníka, část B

5 04 Obsah rovnoběžníka Tahem doprava za koncovýbod vektorové ho ovladače odstraníme horní rovnoběžník a zviditelníme spodní, shodný s původním, který je rozdělen kolmicí v levém dolním vrcholu na dva útvary. Úchopem trojúhelníka za levý dolní vrchol a tahem doleva přetransformujeme rovnoběžník na obdélník se stranami délek a, v. Z šedého obdélníku vytáhneme skrytýtext S = av. 05 Obsah rovnoběžníka II U takovýchto rovnoběžníků je předešlá transformace na obdélník složitější. Táhněte nejprve červeným ovladačem za koncový bod doprava, pak dolním ovladačem za koncovýbod doleva. Vzorec vytáhneme z šedé schránky obdobně jako u předešlého obrázku.

6 06 Obsah trojúhelníka Pohybujte koncovým bodem vektoru ovladače po oblouku. Získáte rovnoběžník složený ze dvou středově souměrných trojúhelníků. Z šedé schránky vytáhnete vzorec. 07 Obsah lichoběžníka Obsluha je stejná jako u předchozí pomů cky.

7 08 Obsah kruhu Pomů cky slouží k odvození vztahu pro obsah kruhu Kellerovou metodou: Kruh rozřežeme na velký počet n navzájem shodných úsečí, ze kterých poskládáme útvar podobný rovnoběžníku. Když se n blíží k nekonečnu, nabývá rovnoběžník tvar obdélníka se základnou π r a výškou r. U všech tří souborů nejprve pohybujte koncovým bodem vektoru ovladače po oblouku. Potom uchopte horní pravýkoncovýbod horní pravé výseče a táhněte dolů. Kruh I 10 výsečí Kruh II 22 výsečí Kruh III 42 výsečí

8 Pozná mka: S posledními dvěma aplety se pro složitost konstrukce hů ře manipuluje. Proto je pro demonstraci lepší otevřít si obrázky v Cabri (klepnutím na nadpisy). 10A Odvození objemu kvádru, část A 10B Odvození objemu kvádru, část B

9 10C Odvození objemu kvádru, část C 11 Cavalieriho princip I Pomů cka slouží k demonstraci Cavalieriho principu: Jestliže pro dvě tělesa existuje taková rovina, že každá rovina s nírovnoběžná protíná obě tě lesa v rovinný ch útvarech se stejný mi obsahy, majítě lesa stejný objem. Pohybujte koncovým bodem vektoru nahoru.

10 12 Cavalieriho princip II Tuto pomů cku lze využít ke zdů vodnění principu. Při pohybu koncovým bodem vektorového ovladače nahoru vznikají v apletu stopy obrazů podstav jehlanů v příslušných stejnolehlostech. (V originálním obrázku v Cabri musíme napřed stopu nastavit.) Jehlany se navrství z destiček. Destičky ve stejných výšk ách mají stejný elementární objem. Č ím pomaleji bodem ovladače pohybujeme, tím hustěji se destičky navrství. Stopy ( destičky ) smažeme klepnutím pomocí tlačítka myši na ikonku Krok vpřed na liště ovladače apletu. V Cabri pak pomocí příkazu Upravit- překreslit. Pomocí Cavalieriho principu a stejnolehlosti ukážeme, že všechny jehlany a kužele mají tentýž objem, pokud mají stejnou výšku a stejnýobsah podstavy.

11 13 Objem jehlanu I Pohybem hodu na horním úsečkové m ovladači doprava rozřežeme trojboký hranol na tři trojboké jehlany, jejichž výšky obsahy podstav jsou stejné. Pohybem bodu na dolním ovladači doleva odsuneme jehlany od sebe tak, aby byly oddělené. Vektorové ovladače v pravé části obrázku umožňují měnit tvar trojbokého hranolu. 13 Objem jehlanu II Pomů cka se ovládá analogicky, je zde jen zvolen jinýzpů sob rozřezání a jehlany lze odsouvat jednotlivě.

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Jaroslav Drábek Démokritova atomistická metoda In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus, 1998.

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více