Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin"

Transkript

1 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech 11. až 13. kvìtna prodejní výstavu kvìtin. Poèasí tentokrát výstavì vùbec nepøálo. V pátek slunko pálilo, v sobotu se na nás valily proudy deštì a v nedìli nás málem odvál studený vítr. Pøesto do Chotovin zavítalo více návštìvníkù než v loòském roce. Témìø prodaných vstupenek hovoøí jasnou øeèí - cho- Z obsahu listù Sbìrný dvùr otevøen foto Z. Turek Chotovinští hasièi 135. výroèí Oslavy Dne matek Vítání obèánkù Historický úspìch fotbalových žákù Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktoøi: Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E tovinští zahrádkáøi opìt uspoøádali velice úspìšnou výstavu. Bývalý kulturní dùm a pøilehlé prostranství se promìnilo v rozkvetlou zahradu. Dominantou výstavní èásti se stal kvìtinový støed v sále, který pøilákal každého návštìvníka dvìma jezírky, kde se prohánìly živé rybky. Ústøedním motivem výzdoby byla voda, a tak návštìvníci obdivovali rozlièné vodní rostliny, ale nejen je. Sál hýøil pestrobarevnými kvìty, zdobily jej rovnìž pokojové kvìtiny, orchideje, okrasné stromky i keøe. Výzdobu pak vkusnì doplnila výtvarná díla žákù ZŠ Chotoviny. Každoroènì se sortiment výstavy rozrùstá, dokonce i výpìstky èlenù místní organizace ÈZS letos zabraly již dva stany. Ke zhlédnutí a k prodeji byly pro návštìvníky pøipraveny pokojové a balkonové kvìtiny, skalnièky, letnièky, trvalky, léèivé bylinky i øezané kvìtiny. Bez sadby zeleniny, roubovaných okurek èi ovocných keøù si výstavu už nedovedeme asi pøedstavit. Rovnìž doplòkový prodej vèelaøských produktù, zahradního nábytku, keramiky, zahradního náøadí, rybièek do jezírek aj. musel uspokojit každého pøíchozího. V Chotovinách opìt prezentovala své výrobky Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka ze Sobìslavi, prostor na výstavì využili také zástupci MAS Krajina srdce, kteøí nám pøedstavili své projekty Venkovská tržnice a Øemeslo má zlaté dno. Dìkujeme všem chotovinským zahrádkáøùm za jejich usilovnou práci bìhem pøíprav i bìhem samotné výstavy. Dìkujeme hasièùm z Èerveného Záhoøí za dohled nad parkováním návštìvníkù, vedení obce dìkujeme za podporu. A dìkujeme pøedevším všem návštìvníkùm, kteøí do Chotovin na výstavu zavítali. Poznamenejte si prosím do svého diáøe termín , nebo na tento øíjnový víkend již nyní pro vás chotovinští zahrádkáøi pøipravují podzimní výstavu spojenou s podzimním trhem. To si nemùžete nechat ujít! Martina Sochùrková

2 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 2 Ze zasedání zastupitelstva obce Zápis a usnesení z 9. zasedání konaného dne 31. kvìtna 2012 od hodin na Obecním úøadì v Chotovinách. Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Beneš od 19:10 hod., p. Ing. Bervida, p. Filip, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel od 19:15 hod., p. Dr. Nìmec, p. Pražák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová. Omluveni: p. Mgr. Honza, p. Zrzavecký. Návrh usnesení: sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Vítovcová. Ovìøovatelé: p. Dr. Nìmec, p. Pražák. Zapisovatel: p. Knotková. Program: 1. Kontrola usnesení z 8. z.o. 2. Pøístavba jedné tøídy MŠ. 3. Závìreèný úèet Mikroregionu Venkov za rok Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok Rozpoètové zmìny provedené radou obce. 6. Rozpoètové opatøení è Vodné a stoèné Obecnì závazná vyhláška Obce Chotoviny è. 3/ Zámìr slouèení ZŠ Chotoviny a MŠ Chotoviny k Pozemky. 11. Pøevod práv k bytu v èp. 166 v Èerveném Záhoøí. Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnášení schopné, protože je pøítomna nadpolovièní vìtšina zastupitelù. Seznámil pøítomné s programem jednání, který navrhl rozšíøit o bod: 12. Informace o kontrole provedené finanèním výborem. Souhlasí 10 je proti 0, Dále pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvláš. 1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 8. zasedání byly ovìøeny panem Milošem Filipem a panem Josefem Hrstkou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto považovány za schválené. 2. Pøístavba jedné tøídy budovy mateøské školy - stavební komise se zabývala projektem vypracovaným v roce 2008 Ing. Rychlým - jedná se o pøístavbu jedné tøídy pro 28 dìtí ve tvaru lodi k západní stranì budovy MŠ. Po zvážení všech skuteèností komise konstatovala, že pro rozhodnutí o zvolení nejoptimálnìjšího postupu je nezbytné provést kontrolní rozpoèet stavby. Obec nechala vypracovat rozpoèet, který v cenách roku 2012 èiní 6,7 mil. Kè. Pan starosta jednal s ÈSOB o možnosti poskytnutí úvìru na financování pøístavby mateøské školy. Banka pøedbìžnì poskytnutí úvìru pøislíbila. Rada obce doporuèila zastupitelstvu schválit výstavbu pøístavby mateøské školy dle projektu vypracovaného panem Ing. Rychlým. Usnesení è. 152/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje pøístavbu jedné tøídy na pozemku parc. èíslo 75/2, ostatní plocha, manipulaèní plocha o výmìøe 2478 m 2, k budovì mateøské školy èp. 158, situované na parcele st. 213, zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 546 m 2, vše zapsáno na listu vlastnictví LV è pro obec a katastrální území Chotoviny u Katastrálního úøadu pro JÈ kraj, Katastrální pracovištì Tábor, dle projektové dokumentace Pøístavba MŠ Chotoviny vypracované Ing. Václavem Rychlým. Usnesení è. 153/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištìní financování pøístavby budovy mateøské školy uvedené v usnesení è. 152/2012/Z09 prostøednictvím úvìru od bankovního ústavu. Usnesení byla pøijata. 3. Závìreèný úèet Mikroregionu Venkov za rok zastupitelé obdrželi závìreèný úèet v materiálech pro dnešní jednání, zveøejnìn byl na úøední desce od do Usnesení è. 154/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov 2011 bez výhrad. 4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok vysvìtlení k jednotlivým položkám podal pan starosta. Souèástí závìreèného úètu je mimo jiné: Pøehled o výsledku hospodaøení pøíspìvkových organizací MŠ a ZŠ, Daòové pøiznání spoleènosti T-Servis Chotoviny s.r.o., Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov, Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok Závìreèný úèet byl zveøejnìn na úøední desce od do Po krátké diskusi bylo pøijato usnesení. Usnesení è. 155/2012/Z09. Zastupitelstvo obce projednalo a schválili závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok 2011, jehož souèástí je Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas s hospodaøením obce bez výhrad. 5. Rozpoètové zmìny provedené radou obce - rozpoètové zmìny è. 2, 3 a 4/2012 schválené radou obce obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní jednání. Usnesení è. 156/2012/Z09. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 2, 3 a 4/2012, schválená radou obce. 6. Rozpoètové opatøení è. 5/ je souèástí materiálù. Rozpoètové opatøení bylo vytvoøeno pøedevším kvùli financování pøíjezdové komunikace k novému sbìrnému dvoru odpadù a vlastnímu zprovoznìní sbìrného dvora. Usnesení è. 157/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2012, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení. 7. Vodné a stoèné zastupitelé obdrželi celkové vyúètování všech položek výpoètu ceny pro vodné a stoèné v roce 2011 vèetnì kalkulace oèekávaných nákladù v roce Plánované náklady na výrobu a distribuci 1m 3 pitné vody v roce 2012 jen mírnì pøekroèí èástku 38,- Kè/m 3. Z toho dùvodu je navrženo ponechat cenu vody ve stejné výši jako v roce U stoèného byla cena stanovena zastupitelstvem obce dne Usnesení è. 158/2012/Z09. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí celkové vyúètování všech položek výpoètu ceny pro vodné a toèné v pøedchozím kalendáøním roce Usnesení è. 159/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na rok 2012 ve stejné výši jako v pøedchozím roce, tj. 38,- Kè/m3 bez DPH. Usnesení byla pøijata. 8. Obecnì závazná vyhláška Obce Chotoviny è. 3/ tato vyhláška stanoví systém komunitního kompostování a zpùsob využití zeleného kompostu. Usnesení è. 160/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou vyhlášku Obce Chotoviny è. 3/2012, která stanovuje systém komunitního kompostování a zpùsob využití zeleného kompostu k údržbì a obnovì veøejné zelenì na územní obce. 9. Zámìr slouèení ZŠ Chotoviny a MŠ Chotoviny k z pùvodnì tøí školských subjektù má obec od , kdy došlo ke slouèení základní školy se školní jídelnou, dvì pøíspìvkové organizace, Základní školu Chotoviny a Mateøskou školu Chotoviny. Slouèení ZŠ se ŠJ se osvìdèilo. Pøedevším se zjednodušilo øízení organizací, obec jedná s jedním øeditelem, který snadnìji zajiš uje a koordinuje potøeby žákù a uèitelù v oblasti stravování. /pokraèování na str. 4/ Jak obec hospodaøila v roce 2011? Na 9. zasedání ZO Chotoviny byl schválen závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok Pro Vaši informovanost jsem vybral nìkolik údajù: Pøíjmy: ,54 Kè Výdaje: ,51 Kè Splátky úvìrù: ,00 Kè Pøijaté úèelové dotace: Dotace na veøejnì prospìšné práce ,00 Kè Dotace ze SR na provoz ob.úøadu, matriky a školství ,00 Kè Dotace ze SFŽP na sbìrný dvùr ,25 Kè Dotace z fondu soudržnosti EU na sbìrný dvùr ,25 Kè Dotace z MMR ÈR na opravu kaplièky v Jeníèkovì Lhotì ,00 Kè Dotace z MK na veøejnou informaèní službu knihoven ,00 Kè Dotace pro ZŠ - OP vzdìlání pro konkurence schopnost ,00 Kè Dotace ze SR na sèítání lidu 9 242,00 Kè Dotace z POV JÈ kraje na úroky ,00 Kè Dotace z POV JÈ kraje na èekárny ,00 Kè Dotace z POV JÈ kraje na okna v KD ,00 Kè Dotace na èinnost JSDHO ,00 Kè Dotace od okolních obcí za žáky ,00 Kè Investièní pøíspìvek od obcí Jedlany a Nemyšl na èekárny ,00 Kè Dotace od JÈ kraje na pìstební èinnost v lesích ,00 Kè Celkem dotace ,30 Kè Zùstatek na bankovních úètech ke dni ,33 Kè Výše úvìrù k ,00 Kè Podíl zadluženosti obce na jednoho obyvatele 3 504,40 Kè Více údajù na Mgr. Zdenìk Turek

3 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 3 Informace z nového sbìrného dvora, tøídìní odpadù Pøi provozu novì otevøeného sbìrného dvora je povinností obsluhy vést evidenci, kde kromì celého jména je nutno uvádìt i èíslo obèanského prùkazu. Proto je nutné mít tento prùkaz s sebou pøi každé návštìvì sbìrného dvora. Stejné je to i pøi návštìvì kompostárny, která se nachází v sousedství sbìrného dvora. Fotografie ze slavnostního otevøení sbìrného dvora v Chotovinách Odpad je nutno pøivézt na sbìrný dvùr již roztøídìný. ODEBÍRÁ SE: å bílé fólie å barevné fólie å PET lahve å sklo å ostatní plasty (hraèky, plastové nádobí, atd.) å železo å kartony å nábytek (rozebraný na co nejmenší díly) å ostatní papír (letáky, noviny, èasopisy, atd.) Všechny tyto oddìlené složky odpadù jdou na zpìtné využití - na recyklaci. Èím více tohoto odpadu obyvatelé obce vytøídí, tím více bude zahrnuto do nároku na odmìnu za tøídìní odpadu od EKO-KOMu. Na sbìrný dvùr se dají uložit i další složky odpadu: å objemný komunální odpad (to, co se nevejde do popelnice) å elektroodpad (velké a malé domácí spotøebièe, elektronika, atd.) å nebezpeèné odpady (záøivky, barvy, oleje, atd.) å stavební su - v omezeném množství (pøibližnì 100 kg/rok na è. popisné èi evidenèní) å pneumatiky - v omezeném množství (4 ks/rok na technický prùkaz) Také pøipomínáme obèanùm, že na stanovišti tøídìných odpadù u zámku máme èervený stacionární kontejner na drobná elektrozaøízení, jako jsou napø. kalkulaèky, rádia, drobné poèítaèové vybavení, discmany, telefony, elektronické hraèky a podobnì. Na boku je také malý otvor pro baterie. Do tìchto kontejnerù nepatøí poèítaèové monitory, záøivky, úsporné žárovky, fény, žehlièky, varné konvice, ruèní a stolní mixery, ruèní vysavaèe a podobnì. H. Heømánková PRONAJMU RODINNÝ DOMEK se zahrádkou 3+1 s ústøedním vytápìním na krbová kamna STØÍPKY Z OBCE ZO rozhodlo o pøístavbì jedné tøídy mateøské školy v areálu MŠ. Pokud pùjde vše dle pøedpokladù, bude nová tøída sloužit dìtem od Stavba bude financována prostøednictvím úvìru. Od dojde ke slouèení MŠ Chotoviny se ZŠ Chotoviny. Cílem slouèení je vytvoøení nové organizaèní struktury, která bude schopna lépe reagovat na zmìny v èeském školství a celé spoleènosti. Obec Chotoviny darovala na projekt Pøátelská zahrada èástku 20 tis. Kè. Jde o projekt, který vytvoøí z farské zahrady místo, kde si budou moci hrát, uèit se a odpoèívat i dìti z MŠ a ZŠ Chotoviny. Cena vody zùstává pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce Za 1m 3 pitné vody zaplatíme 38,- Kè plus DPH. Byla dokonèena projektová dokumentace peèovatelských bytù. Obec podala žádost o stavební povolení. Byty jsou urèeny pro naše seniory. V mìsíci èervnu zaènou práce na opravách èekáren v Jeníèkovì Lhotì a Chotovinách (u zámku) O prázdninách probìhne oprava støechy nad sálem kulturního domu. Støecha bude opravena a zateplena. 8. èervna od hod. se uskuteèní v Liderovicích schùzka s obèany, která bude øešit odvodnìní návsi. Tradièní chotovinská pou bude letos 1. ÈERVENCE. Nad høbitovem v Chotovinách byla postavena nová døevìná informaèní tabule. Je urèena pro informace o køížové cestì, jejíž otevøení je plánováno na 18. srpna pøi CHOTOVINSKÝCH SLAVNOSTECH. Na køižovatce u Švehlù probìhla výmìna nefunkèních uzávìrù vody.práce provedla firma T-Servis. V mìsíci kvìtnu probíhaly bodové opravy komunikací - opravy výtlukù a pøekopù. Stav nìkterých komunikací je stále velmi špatný. Hledáme možnosti provedení dalších oprav. Dìkujeme za Vaše pøipomínky ke stavu obecních komunikací. Ke zmìnì è. 1 územního plánu Chotoviny vydal své stanovisko krajský úøad. Nyní dojde k úpravì dokumentace a bude následovat veøejné projednávání, o kterém budeme naše obèany vèas informovat. Mgr. Zdenìk Turek Dvojèíslo 7/8 Listù Chotovinska vyjde na pøelomu èervence a srpna 2012.

4 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 4 /dokonèení ze str. 2/ Od slouèení základní školy s mateøskou školou obec oèekává sjednocení koncepce v oblasti výchovné a vzdìlávací práce, zastupitelnost pracovníkù, lepší koordinaci provozních zamìstnancù a lepší koordinaci pøi využívání školních prostor a samozøejmì také úspory finanèní. Cílem spojení obou organizací je tedy vytvoøení nové organizaèní struktury, která bude schopna lépe reagovat na vývoj èeského školství a celé naší spoleènosti. Usnesení è. 161/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje slouèení Základní školy Chotoviny s Mateøskou školou Chotoviny k s tím, že všechna práva a povinnosti Mateøské školy Chotoviny pøecházejí na Základní školu Chotoviny. 10. Pozemky. Zámìr prodat - zámìr prodat èást pozemku parc. è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova Lhota - o èást uvedeného pøiploceného pozemku o výmìøe cca 55 m 2 žádají manželé P., vlastníci sousedního pozemku p.è. 728/18. Osadní výbor v Jeníèkovì Lhotì s prodejem tohoto pozemku souhlasí. Rada obce navrhuje schválit zámìr prodeje za cenu 100,- Kè/m 2. Usnesení è. 162/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodat pøiplocenou èást pozemku parc. è. 728/37 k pozemku parc. è. 728/18 v k. ú. Jeníèkova Lhota o ploše cca 55 m 2 za cenu 100,- Kè/m 2. - zámìr prodat pozemek parc. è. 530 v k.ú. Chotoviny (Polánka) - žádost o odkoupení tohoto pozemku, který je v katastru veden jako ostatní plocha, zeleò o výmìøe 459 m 2, podali spoluvlastníci sousední nemovitosti na st. è. 138, manželé P.. Osadní výbor s prodejem nesouhlasí, protože se jedná o pozemek, který je souèástí návsi a obèané Polánky zamýšlí do budoucna schválit jeho jiné využití. Rada obce nedoporuèuje schválit zámìr prodeje. Usnesení è. 163/2012/Z09. Zastupitelstvo Obce Chotoviny neschvaluje zámìr prodat pozemek p. è. 530 v k. ú. Chotoviny. Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se 1. Smìna pozemkù - smìna obecního pozemku parc. è. 127/46 za pozemek parc. è. 29/1, oba v k.ú. Chotoviny - zámìr smìny obecního pozemku za pozemek ve spoluvlastnictví pana B. a paní F. schválilo zastupitelstvo dne usnesením è. 143/2012/Z08. Zveøejnìn na úøední desce byl od do Usnesení è. 164/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje smìnu obecního pozemku parc.è. 127/ 46, orná pùda o výmìre 228 m 2 za pozemek parc.è. 29/1 trvalý travní porost o výmìøe 225 m2, oba v k.ú. Chotoviny. Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se Pøevod práv k bytu v èp. 166 v Èerveném Záhoøí - paní M. S. má na základì Nájemní smlouvy a Smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu bytové jednotky do osobního vlastnictví, právo k užívání bytu è. D 2, I. kategorie ve tøetím nadzemním podlaží bytového domu èp. 166 v Èerveném Záhoøí a právo k uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu bytové jednotky do osobního vlastnictví. Z dùvodu pøestìhování do jiného mìsta paní S. žádá o schválení pøenechání výše uvedených práv panu H.. Usnesení è. 165/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje pøenechání práv k bytu è. D 2, I. kategorie ve 3. NP bytového domu èp. 166 v Èerveném Záhoøí, vyplývajících z Nájemní smlouvy a Smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu bytové jednotky do osobního vlastnictví, obì uzavøené dne s paní M.S., od panu L.H Informace o kontrole provedené finanèním výborem - finanèní výbor provedl dne kontrolu èerpání neinvestièních pøíspìvkù z rozpoètu Obce Chotoviny. Protože shledal drobné nedostatky ve vyúètování pøíspìvkù, požádal o zjednání nápravy a dodateènì podané doklady zkontroloval Také provedl kontrolu pokladních dokladù a pokladní hotovosti obce. Usnesení è.166/2012/z09. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávy finanèního výboru z a Skonèeno ve 20:15 hodin. Zapsala: Marie Knotková

5 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 5 SLAVNOST PRO ŽENY SENIORKY Letos již podruhé pøipravila obec pro naše seniorky slavnost u pøíležitosti dvou velkých svátkù - Mezinárodního dne žen a Dne matek. Vítán byl samozøejmì i jejich doprovod, páni manželé, druzi, dcery èi snachy. Hosty pøivítal a ženám popøál k jejich svátku pan starosta Mgr. Zdenìk Turek. Krásný program pøipravili paní uèitelky s dìtmi z MŠ Chotoviny a pìvecký sbor pod vedením Mgr. Miroslavy Honzové. Po malém obèerstvení pøišla na øadu trocha muziky. Až do veèera našim ženám hráli pìknì od podlahy Václav Plocha a Zdenìk Kukla - duo z Èerveného Újezdu. Ženám se stejnì jako loni líbilo a odcházely spokojené. Potìšila nás hojná úèast a proto se mùžeme tìšit, že i pøíští rok svátek žen spoleènì oslavíme. Za OÚ Š. Petrásková KULTURA V NAŠÍ OBCI Vážení spoluobèané. Slavností pro ženy jsme témìø zakonèili kulturní sezonu 2011/2012. Nyní nás èekají už jen Chotovinské slavnosti. Zdali se sezona vydaøila, víte nejlépe Vy sami. Aby ta pøíští byla pìkná a pro Vás zajímavá, prosíme Vás o spolupráci. Co se Vám nelíbilo, co Vám na akcích scházelo-podnìtné pøipomínky a nápady nám prosím sepisujte a vhazujte do sbìrných schránek umístìných v prodejnì Jednoty a v obecní knihovnì. Není nutné se podepisovat. I na anonymní rozumné pøipomínky budeme reagovat. Za OÚ Š. Petrásková Oslava Dne matek se uskuteènila také v místní èásti Øevnov. Uspoøádalo ji MS ÈESKÉHO ÈERVENÉHO KØÍŽE V ØEVNOVÌ v nedìli 13. kvìtna. Pro maminky bylo pøipraveno malé obèerstvení a o dobrou zábavu se jim postarali bratøi Pavel a Milouš Váchovi, kteøí maminkám zahráli k tanci a poslechu. DOVOLENÁ V KNIHOVNÌ A PRÁZDNINOVÝ SOBOTNÍ PROVOZ Provoz v knihovnì bude o prázdninách z dùvodu dovolených opìt omezen, ale nabídnu nìkolik sobotních termínù pro výpùjèky, což bude jistì zajímavé pro chataøe èi chalupáøe. Pùjèujeme za snížený prázdninový ètenáøský poplatek 25,- Kè na èerven, èervenec srpen a záøí nebo jednorázovou výpùjèku 20,- Kè. Nový ètenáø je povinen pøedložit obèanský prùkaz. Od do bude knihovna uzavøena. otevírací doby v èervenci hodin hodin hodin hodin otevírací doby v srpnu hodin hodin hodin SOBOTA hodin hodin SOBOTA hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin SOBOTA hodin Ostatní dny bude knihovna uzavøena Od 4.9. nastává bìžný provoz knihovny.

6 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 6 NOVÉ KNIHY REKONSTRUKCE PODLAH - Daniel Cehula NOVÉ TRENDY V KOUPELNÁCH - Zdeòka Lhotáková PORTRÉTY - Barrington Barber - Charakteristický a nekoneènì rozmanitý je èlovìk jako námìt kresby. V této knize vás její autor a výtvarník Barrington Barber provede celým procesem kreslení portrétu - od zachycení oblièejových rysù ve správných proporcích až k sestavení zdaøilé portrétní kompozice. A už jste zkušený kreslíø nebo úplný zaèáteèník, cvièení na míru vám pomocí jednotlivých krokù i užiteèných rad pomohou dosáhnout úžasných výsledkù. PRAHA - Obrazový prùvodce a plán mìsta 2007 SRDCEBOLY - Simona Monyová - Pøíbìh o manželství, které zaèíná okázale se vší parádou a konèí na bojišti. Je to pøíbìh plný vášnì, intrik, touhy, žárlivosti, sexu, lži a pomstychtivosti. Je to pøíbìh pro všechny z vás, kteøí už vìdí,že manželství není souboj. V souboji se totiž dá vyhrát. Svatební pochod mi vždy pøipomíná hudbu, která se hraje, když vojáci táhnou do boje, øekl lyrický básník Heinrich Heine a nevìdomky tak s pøedstihem naprosto dokonale vystihl obsah knihy Srdceboly. BAKTERIE - Daniel Kalla - Co kdyby nìkdo vytvoøil úèinný lék na bakterii, která existuje pouze v laboratorních podmínkách? Jak daleko by byl šílený vìdec ochoten zajít, aby jím vynalezená antibiotika mohla slavit úspìch i mimo laboratoø? Byl by ochoten pro svùj cíl obìtovat i lidské životy? Mezi narkomany v nìkolika velkých mìstech se zaèala šíøit smrtící infekèní choroba. Zpùsobuje ji zdánlivì bìžná streptokoková bakterie, která však odolává všem známým antibiotikám. Pacienti trpí celou škálou potíží: od prosté bolesti v krku pøes potíže s pøíjmem potravy až po rozpad tìlesných tkání. Lékaøi jsou bezradní, protože každá léèba selhává, a navíce se infekce zaèala šíøit i v nemocnicích. DOKTORKA VALÉRIE - Gilbert Schlogel - Doktorka Valérie je mladá pùvabná kardioložka, která se nezištnì stará o chudé obyvatele na Guadeloupu. Exotický ostrov v Antilách s luxusními hotely a pøekrásnými plážemi je sice pro smetánku KNIHOVNA JENÍÈKOVA LHOTA OTEVØENO KAŽDOU SOBOTU od do hod. rájem na Zemi, ale souèasnì také místem, kde se domorodci tísní ve slumech, sužováni bídou, organizovaným zloèinem a zlými kouzly. Jednoho dne je lékaøka ve své ordinaci nalezena mrtvá. Kdo mìl zájem odstranit tak dobrou duši? Z vraždy je obvinìna stará podivínská staøena. Ale Ludovicùv instinkt napovídá, že pøípad zdaleka není uzavøen. NÌCO NA BOLEST - Paul Austin - Autobiografická kniha amerického pohotovostního lékaøe Paula Austina v mnoha ohledech pøesahuje vše, na co jsme v tomto žánru byli dosud zvyklí. Soubor krátkých autentických pøíbìhù ze života, studia a praxe doktora Austina svou poutavou formou sice pøipomíná dnes už legendární veterináøské historky Jamese Herriota, ale co do obsahu jde daleko hloubìji. Dotýká se totiž tak intimních témat, jako je život v rodinì s postiženým dítìtem (autorova dcera se narodila s Downovým syndromem) èi narušení rodinných vztahù vinou pøetìžování lékaøù, kteøí se zmítají mezi pøíjmem, jehož výše není nièím zaruèena, a stálým nebezpeèím soudního procesu, pro nìjž mùže být záminkou opomenutí sebemalichernìjšího pøedpisu. Pøes tuto svou nezvyklou hloubku je Nìco na bolest úsmìvnou a velice ètivou knihou, která autenticky odkrývá zákulisí povolání, v nìmž si život každodennì podává ruku se smrtí. PRAVIDLO DVOU MINUT - Robert Crais - Max Holman vyznává pravidlo dvou minut: Vle dovnitø, seber prachy a vypadni ven. Jenže i ty dvì minuty mùžou být nìkdy životnì dùležité. Pøi jedné takové ilegální návštìvì banky Maxe opustí štìstí a je nucen strávit hezkých pár let života v chládku. Když se pak dostane na svobodu, rozhodne se k závažnému kroku. Chce se usmíøit se synem, který - ta ironie osudu - je losangeleským policistou, ale... KOØIST - Craig Smith - Kate a Ethan hledají vzrušení v páchání ozbrojených loupeží. Jejich posledním terèem se stane byzantská ikona nevyèíslitelné hodnoty. Jenže nejsou jediní, kdo po skvostné památce touží, a vìci se zaènou znaènì komplikovat. Když poslední vlastník obrazu, sadistický vùdce moderních templáøù, zjistí, že byl okraden, okamžitì se chystá ke krvavé odvetì... NA KOLE KØÍŽEM KRÁŽEM PO MORAVÌ A SLEZSKU - Andrej Halada - Znáte již cyklisticky nejatraktivnìjší oblasti Èech, Moravy a Slezska? Tady jsou - mnoho poutavì podaných tipù s fotografiemi a mapkami. Nechybí ani komplexní praktické informace o vlakovém èi autobusovém spojení, terénu a doporuèené trase. S HORSKÝ KOLEM NA DNO AFRIKY - Petr Jahoda - Poutavé vyprávìní autora o jeho sólové expedici do Velkého afrického pøíkopu. O velmi nároèné cestì na kole rovníkovou severní Keòou z Nairobi až k jezeru Turkana - kamením a pískem pøi teplotách pøes 50 C. Zážitky ze setkání s pøírodními národy El Molù, Turkanù, Samburù a Rendlù, nebo ze safari na horském kole prožijete spoleènì s ním. Výpravná publikace má bohatý fotografický doprovod. MEXIKO - Alois Bradáè - Publikace o veliké zemi s neuvìøitelnou historií je bohatá nejen na poznatky o dávno zmizelých kulturách, které vìdìly a znaly možná víc, než známe my, ale také skvìlým prùvodcem pro cestovatele, kteøí se do Mexika chystají. GRÓNSKO - TAKUSSAGUT - Karin Pavlosková - Cestopisná reportáž pøináší množství informací o ostrovì, o jeho historii a o životì jeho obyvatel. Autorka, brnìnská lékaøka, pøibližuje ètenáøi vzdálené Grónsko, ostrov ledu a snìhu, které nìkolikrát navštívila, a formou krátkých reportáží seznamuje s krásami panenské drsné pøírody, s historií pùvodních obyvatel, kteøí tvoøí 80% souèasné populace ostrova, s jejich zvyklostmi a tradicemi a životem v extrémních životních podmínkách. Doplnìno praktickými informacemi pro turisty. Pøíloha: barevné fotografie. Vydáno ve spolupráci s Èeským klubem cestovatelù. JEN VRAH MLUVÍ PRAVDU - Petr Eidler - Stárnoucímu malíøi Pøibylovi se splnil celoživotní sen. O jeho obrazy zaèíná být zájem, dostává nabídku uèit na Akademii výtvarných umìní. On, který dosud vedl nenápadný život neznámého chudého malíøe, se náhle stává celebritou. Má úspìch u mladých žen i ve spoleènosti bohatých podnikatelù. Sláva a peníze mu stoupají do hlavy, avšak nemá možnost si jich dlouho užít. Jeho mrtvola je nalezena v noci v areálu, kde právì probíhá mezinárodní malíøská dílna, na niž byl pozván jako lektor. ÏÁBELSKÁ PAST - Hana Doubková - Karla Vajnerová, mladá bohatá žena, se z velké lásky provdala za pøitažlivého majitele poradenské firmy Alexeje Hradeckého a v manželství se cítí být š astná a spokojená. Proè ji ale náhle zaèaly pronásledovat noèní mùry a zaèíná se mìnit v ustrašenou, hystericky reagující ženu? Prožila sice tragickou nehodu se spoustou zranìných a mrtvých, ale vypadá to spíše, že její strach má zcela konkrétní pøíèinu. Po nìjaké dobì se rozhodne pøijmout pozvání své pøítelkynì Šárky a odjet na nìjakou dobu i s manželem na její chatu. Zde však dochází k sérii úmrtí... SEDM STUPÒÙ DO PEKLA - Eva Kaèírková - Hlavní postavou a vypravìèem je Petr Martin - kapitán ès. armády. Pøíbìh Sedm stupòù do pekla se odehrává v Olomouci, kde je Martinova posádka. Náhodnì se setká s mladou zaèínající hereèkou, která chce vypátrat pravdu o dávném zmizení svého otce a následné smrti své matky. Pøitom rozpoutá síly, které ohrozí nejen ji, ale i kapitána Martina, jenž se jí snaží pomáhat a chránit ji. O ŽENÁCH VÍM VŠECHNO. PRO LÁSKU BY VRAŽDIL KAŽDÝ - René Decastelo - Jsou mladí, nezodpovìdní, pøežívají mezi veèírky, postelí a posilovnou a jejich hlavním životním cílem je být vidìt. Pohybují se v nablýskaném svìtì bulvárních magazínù a to poznamenává jejich vztahy a jejich životy, které nemohou skonèit jinak než krachem. Román O ženách vím všechno i jeho volné pokraèování Pro lásku by vraždil každý ukazuje v reálném svìtle, jak životy fatálnì poznamenávají touha po slávì, nespoutaný sex a pokøivené vztahy. VZPOMÍNKOVÁ KNIHA - Jiøí Heøman - Vzpomínková kniha zachycuje životní dráhu Václava Havla od dìtských let až po nejvyšší ústavní funkci prezidenta republiky krátkými výstižnými texty a velkým obrazovým doprovodem. Publikace obsahuje témìø všechny nejdùležitìjší etapy jeho vývoje na více než stu dobových fotografií. Jde o unikátní èasosbìrný materiál, který každému pøipomene velkou osobnost svìtového významu. TRAGICKÝ OSUD SPISOVATELKY SIMONY MONYOVÉ - Michaela Koš- álová - Mladá spisovatelka, historièka umìní a obdivovatelka Simony Monyové napsala knihu, kterou se vyplatí pøeèíst od zaèátku až do konce. Z dostupných materiálù a svého vnitøního pøesvìdèení obnažuje svìt Simony Monyové, ve kterém žila ètyøicet ètyøi let. Jde o velmi zajímavé ètení, které pøináší mnoho nevyøèených slov, tužeb a pøání této mimoøádné, vtipné, krásné, pilné a úspìšné spisovatelky, které se by se chtìla podobat nejedna žena. Autorka ji ukazuje v plné šíøi jako ženu, která do bláznivého svìta chtìla prostøednictvím své tvorby vnést do života alespoò nìjaký øád, který by byl smysluplný a pøijatelný pro vìtšinu lidí. Je velká škoda, že tento její zámìr byl krutì a pøedèasnì ukonèen. PRO ŽENY ZTRACENÁ NEVÌSTA - Linda Needham OHNIVÝ KVÌT - Connie Brockway POLIBEK PRO NEVÌSTU - Patricia Cabot RYTÍØSKÝ SLIB - Gayle Callen NEBEZPEÈNÉ KOUZLO - Jayel Wylie OPOVRHOVANÁ - Liz Carlyle LÁSKA V NEBEZPEÈÍ - Laura Thorne PRO MLÁDEŽ GARFIELD KRMÍ ZVÌØ - Jim Davis Š. Petrásková

7 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 7 HROM A BLESKY Z rozpoutaných pøírodních živlù mìli lidé strach od prvopoèátku. Dìsili je blesky, hromobití, ale i zatmìní slunce a další jevy, jejichž podstata je nám dnes vìtšinou známa. Nejvìtší hrùzu ale vždy vyvolávala bouøka, která odedávna poutala pozornost lidí a ještì více jejich fantazii. Burácení hromu a oslòující záøe blesku vyvolávaly u lidí rùzné pøedsudky a nahánìly strach. Proto lidé hledali prostøedky, aby do stavení neuhodilo. Dávnovìcí Keltové a Galové pøi budování svých obydlí zahrabávali pod práh tak zvané hromové klíny. Byly to náhodnì nalezené mlaty z doby kamenné. Jejich pùvod si nedovedli vysvìtlit a tak vìøili, že tyto kameny za bouøe padají z nebe a proto mohou být spolehlivou ochranou pøed úderem blesku. Takovýchto klínù ale bylo málo a proto nastoupil netøesk, rostlina i dnes dobøe známá nejen skalnièkáøùm. Proslulý panovník Karel Veliký jako první vydal naøízení, aby netøesk byl jako ochránce pøed bleskem vysazován na støechách domù i na ohradních zdech kolem stavení. Venkované si pak navíc o svátku Jana Køtitele pøinášeli do svìtnic rùžice netøesku, které zastrkovali mezi trámy nad stolem. Když se netøesk ujal, bylo zøejmé, že dotyèný èlovìk bude dlouho živ. Komu netøesk mezi trámy roubené chalupy uschnul, ten mìl do roka zemøít. Mimochodem netøesk byl také považován za významnou léèivou rostlinu a èasto se mu øíkalo hromotøesk. Ještì v polovinì 19. vìku se na vesnicích vìøilo, že hromy jsou dvojího druhu: jeden zapaluje stromy a stavení, druhý zabíjí lidi. Dlouho se vìøilo, že èlovìk zabitý bleskem pøijde rovnou do nebe, i kdyby v životì sebevíce høešil. Maso dobytka zabitého bleskem se nejedlo, protože lidé vìøili, že ten, kdo ho pozøe, upadne do smrtelného høíchu. Døevo, které blesk roztøíštil, ale nezapálil, muselo být co nejrychleji odstranìno, protože prý pøitahovalo blesky víc než cokoliv jiného. Životu nebezpeèné prý bylo topit takovým døevem v kamnech, protože z nìj šlehaly neobyèejnì dlouhé plameny. Když už se taková vìc stala, mìli se lidé plazit po zemi a mlèet jako hrob, jinak by bylo zle. Je zajímavé, že jako úèinný prostøedek k likvidaci tak nebezpeèné situace prý staèil prostý šátek, který hospodynì nosily na hlavì. Proè, to se už asi nedovíme. Byly ale i jiné zajímavé rady, co má chalupník nebo majitel venkovské usedlosti dìlat, když se nad kraj pøižene bouøka. Nejprve se mají v chalupì pozavírat všechna okna a dveøe, aby nebyl prùvan. Pøijde-li bouøka v noci, v domì se mají všichni probudit a musí být pøipraveni, kdyby náhodou uhodilo a blesk zapálil. Na stole svìtnice se rozžala svíèka-hromnièka. Stát pøi bouøce u ohništì nebo blízko kamen nebylo radno, protože podle starých zkušeností blesk nejèastìji táhne po komínech. Proto se po èas bouøky uhasil oheò v kamnech. Mìla-li svìtnice nízký strop a bylo v ní více lidí, mìli se rozdìlit do dalších místností, protože pot, stejnì jako voda a kov, pøitahuje blesky. Proto se nedoporuèovalo být za bouøky v hospodì, pokud, to už pozdìji, nemìla hromosvod. Prozíravì jednal ten, kdo pøi bouøce od sebe odložil všechny kovové pøedmìty, které mìl pøi sobì, hlavnì peníze. A není to tak dávno, co se proti bouøkovým mrakùm i u nás støílelo a vyzvánìlo zvony. Zlom v ochranì pøed nièivým úderem blesku nastal až po vynálezu hromosvodu. Mocným popudem ke stavbì hromosvodù i u nás byla katastrofa lombardského mìsta Brescie, kde roku 1769 udeøil blesk do BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Marcela Hochová, Baranova Lhota František Juhász, Jeníèkova Lhota Jiøí Koøený, Øevnov 65 let Jaroslav Plachý, Moraveè 70 let Jaroslava Pechová, Vrážná 85 let Zdenìk Tischer, Chotoviny Marie Kroužková, Èervené Záhoøí Hana Berková, Èervené Záhoøí JUDr. Oldøich Kuèera, Chotoviny Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. prachárny. Pøi nastalém výbuchu byla úplnì znièena šestina mìsta a tehdy zahynulo pøes 3000 lidí. Aby se podobná situace nemohla opakovat, císaøovna Marie Terezie naøídila, aby všechna rakouská skladištì prachu byla opatøena hromosvody. První hromosvod u nás zøídil v roce 1775 Josef Tadeáš Klinkoš na právì dostavìném nosticovském zámku v Mìšicích u Brandýsa nad Labem, kde použil hromosvodu Franklinovy konstrukce. Vynálezcem našeho prvního bleskosvodu, èi povìtrnostní mašiny, jak sám øíkal, byl èeský knìz a významný pøírodozpytec Prokop Diviš v roce Jeho vynález se setkal s velkým nepochopením, ale jak se v praxi ukázalo, osvìdèil se. Diviš si o jeho úèincích zapsal: Když jsem svùj pøístroj postavil, pøišla o druhé hodinì polední od severu bouøe a z mrakù nad strojem se nesoucích poèaly ke hrotùm lítati zcela bílé a tenké pruhy. Po nìkolika minutách rozestøel se nad strojem jemný a bílý oblak a bouøe se vùèihlednì ztratila. Jaroslav Wimmer JAK TO VLASTNÌ BYLO? ZMRZLINA Stará legenda vypráví, že øímský císaø Nero mìl zvláštní choutky. Když mu bylo horko, pøikázal, aby mu smíchali ovocnou š ávu se snìhem, který až z Apenin museli donášet zvláštní bìžci. Chlazenou pochoutku znali již starovìcí Øekové, Èíòané, Peršané, Indové i Arabové. Ta ale s dnešní zmrzlinou nemìla nic spoleèného. Až v roce 1550 Ital Blasius Villagranc pøišel na to, že pøidáním ledku nebo soli do snìhu lze dosáhnout bodu mrazu. Toho se kolem roku 1870 chopil Sicilan Francesco Procopio a otevøel první cukrárnu s výrobou zmrzliny. Dalším velkým mezníkem ve výrobì zmrzliny byl dùmyslný ruèní stroj na její výrobu vynalezený v roce Z poèátku se vyrábìla pouze ovocná vodová zmrzlina se žloutky, smetanová pøišla do módy až v 18. století. Nejvíce druhù zmrzlin vyrábìl cukráø Lászlo Kandler v maïarském mìsteèku Marcell. Bylo to 96 druhù! Pøitom je zajímavé, že tento muž zmrzlinu nikdy neochutnal, protože jeho nemocný žaludek nesnášel studenou stravu. -wer- Nový obèánek Šarlota Kalinová Èervené Záhoøí

8 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 8

9 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 9 ŽÁCI CHOTOVIN SLAVÍ HISTORICKÝ POSTUP!!! Starší žáci Chotovin zmìnili historii, poprvé v dìjinách místního fotbalu vybojovali postup do krajského pøeboru. Rozhodli už dvì kola pøed koncem I. A tøídy. V posledním domácím zápase porazili Daèice 3:1 a o vítìzství už je nikdo nemùže pøipravit. Chotovinský tým nasmìroval k postupu famózní podzim, kdy tým neztratil ani bod. Následovala kvalitní zimní pøíprava v Parkhotelu Mozolov a jarní pokraèování spanilé jízdy. Sice už se vytratila podzimní lehkost, ale tým nikdo hernì nedokázal pøevýšit. Ani Veselí, kde pøišla jediná smolná prohra. Tým už si zkrátka titul vyrvat nenechal. Sešla se nám opravdu silná generace, tak kvalitní žáky mìly Chotoviny naposledy tak pøed dvaceti lety. A nesmím zapomenout, že spousta šikovných klukù je z i Mladé Vožice, se kterou úspìšnì spolupracujeme, hodnotí trenér Èestmír Køížka. Zápas proti Daèicím, to bylo hotové pozdvižení. Na stadionek u kostela dorazily dvì stovky lidí, nechybìla tombola a skvìlou atmosféru udìlali kamarádi žákovského týmu. Ultras celý zápas skandovali, bubnovali, pøipravili si vlajky, transparenty, dýmovnice a na závìr odpálili i vítìznou salvu petard. Soupeøe naèal už v šesté minutì Dušan Mendel a chvíli na to vybojoval dvougólový náskok Josef Adam. Pak Chotoviny polevily, hra se vyrovnala a Daèice v závìru dokonce snížily. Domácí ale znovu zabrali a soupeøe dorazil Vojtìch Šimko. 3:1 a mohlo se slavit! Je to obrovský úspìch, ale taky zaèíná spousta práce. Musíme pøipravit tým na nároènìjší sezonu, øada opor odchází do dorostenecké kategorie. Ale je to pro nás pro všechny zároveò velká výzva zahrát si druhou nejvyšší soutìž v republice. Vìøím, že nám fanoušci zùstanou vìrní. Všem chci za celý tým moc a moc podìkovat. Spousta kamarádù, bývalých hráèù, funkcionáøù nebo fotbalistù nám celou sezonu držela palce a ti všichni nás pøišli podpoøit i proti Daèicím, øíká kouè Køížka. D. Mendel Postup vybojovali: Zleva trenér Josef Vodièka; Jaroslav VÁCHA; trenéøi Èestmír Køížka a Dušan Mendel; David STRUSKA; Vojtìch ŠIMKO; Michal FIALA; Petr ŠMEJKAL; Jan DVOØÁK; Josef VODIÈKA; Jan TUREK; Denis PÌKNÝ; trenér Martin Carva; zleva: Martin DUŠEK; Radim KUBELA; Martin FOREJT; Josef ADAM; Tomáš VÁCHA; Ondøej ÈECH; Karel KORECKÝ; Dušan MENDEL a brankáø Lukáš CARVA. foto R. Stiebler ml.

10 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 10 Šest otázek pro trenéra áèka Karla Heømánka 1. Jak vypadá úèast tréninky/zápasy? S tréninky je to složité, protože nìkteøí hráèi jsou pøes týden ve škole v Praze a Budìjovicích. Ty støedeèní jsou zamìøeny na fyzièku a již teï je znát, že hráèi, kteøí chodí pravidelnì, se dostávají do výborné kondice. Páteèní pak jsou úèastí lepší, jsou zamìøeny spíše na herní pøípravu a práci s míèem. To ale neznamená, že by byly v bìžném tempu. Úèast na zápasech, až na jednu vyjímku utkání, je výborná. 2. Jaká je atmosféra v týmu? Hráèi se v kabinì hecují k lepším výkonùm. To platí nejen o zápasech, ale i o trénincích. Z toho plyne, že se nám podaøilo dát dohromady partu, bez které by nemìlo smysl snažit se o zlepšení. 3. Jak jste spokojeni s výsledky zápasù? Náš kádr je velmi úzký a každá absence nìkterého z klíèových hráèù se pak projeví na høe i výsledku. Proti mým pøedpokladùm jsme 3 body v mínusu. Doufám ale, že se nám to podaøí na zbývajících tøech kolech ještì dohonit a splníme tak náš cíl zachránit pro Chotoviny 1. B tøídu. 4. Jak se zaèlenil nový hráè Vladimír Bondarev? Je to výborný fotbalista a velmi skromný a slušný èlovìk. Je velká škoda, že tøeba právì on sám teï v posledních dvou kolech chybìl. Vìøím, že o nìm ještì budeme hodnì slyšet. 5. Jak to vypadá se zranìními? V posledním kole (Me. Tábor) se do sestavy po zranìní vrátil Jakub Jordák, pøíští zápas už by se do sestavy mìl vrátit uzdravený Dan Køižka. Ze stáže v cizinì by se mìl za týden vrátit Jarda Vrhel. Ale vážnì se zranil další z tahounù Vítek Švehla. Dlouhodobì nám též chybí Honza Malenický, který nestihl ještì ani jeden zápas, a mimo hru je i Martin Sekal. Se zranìním se èasto potýká i Marek Moos, další klíèová postava týmu. 6. Nìjaké slovo na závìr? Závìrem bych chtìl vyzvednout ještì velmi dobrou práci všech trenérù mládežnických týmù, kdy jsem mìl možnost shlédnout nìkteré jejich zápasy, a byl jsem mile pøekvapen z výkonù tìchto našich mladých hráèù. Pokud v této úspìšné cestì budeme dále pokraèovat, myslím si, že nám vyroste spoustu dalších úspìšných hráèù. Za to patøí všem trenérùm velký dík. Rozpisy následujících utkání Muži 26. kolo So Borotín - Chotoviny 16:00 Žáci mladší 22. kolo St Chotoviny - Me. Tábor 17:00 Ml. pøípravka A 18. kolo Ne Chotoviny - Ml. Vožice 9:30 Ml. pøípravka B 18. kolo Ne Chotoviny - Bechynì 11: kolo Út T-V Tábor - Chotoviny (st. Míru) 18:00 8. kolo Út Chotoviny - Dukla Tábor 18:00 Mladší pøípravka A turnaje McDONALD CUP a EON CUP McDonald Cup Tøída Chotoviny - Sobìslav 1:0 (J. Lažan) Chotoviny - Mikuláše z Husi 0:2 Chotoviny - 2. SÚ 3:0 (Smažík, A. Cetlovský, M. Makovec) - po základní skupinì mìly první tøi týmy stejnì bodù, na skóre (o jediný gól) naši hráèi skonèili 3. a hráli jen o místo. Chotoviny - 1. SÚ 2:1 (Smažík, M. Makovec) Chotoviny - Bolzano 2:1 (M. Makovec, J. Lažan) - celkem tedy 4 vítìzství, 1 prohra, 9. místo EON CUP MAS Táborsko - Chotoviny 17:0 Chotoviny - Kaplice 0:3 Chotoviny - Sparta Praha 0:29 Chotoviny - Èernovice 2:0 Ol. Týn n/vl. - Chotoviny 4:2 - hrály 2 týmy zároveò, jejich výsledky se sèítaly O umístìní: Chotoviny - Bechynì 4:8 - nakonec se naši hráèi umístili na 10. místì. Stránku pøipravila L. Heømánková Výsledky mistrovských zápasù Muži Chotoviny - Bøeznice 1:1 (0:1) (Švehla) Bernartice - Chotoviny 7:0 (4:0) Chotoviny - Božetice 2:1 (1:1) (Šerpán 2, Bondarev ÈK) Branice - Chotoviny 2:0 (2:0) Chotoviny - Meteor Tábor 0:3 (0:0) (Šerpán ÈK) Albrechtice - Chotoviny 2:1 (1:0) (È. Køižka) Žáci st. Chotoviny - Suchdol n/l. 5:1 (1:1) (O. Èech 2, Turek, Adam, Kubela) Lomnice - Chotoviny 0:0 (PK 4:3) Chotoviny - Dražice 2:0 (0:0) (Pìkný, Korecký) Veselí n/l - Chotoviny 2:0 (1:0) (Mendel ÈK) So. S. Ústí - Chotoviny 0:4 (0:2) (Korecký, Turek, Dvoøák, Carva) Žáci ml. Chotoviny - Suchdol n/l. 1:4 (0:2) (Rùžièka) Lomnice - Chotoviny 5:1 (3:0) (Teplo) Veselí n/l - Chotoviny 5:2 (4:0) (Voborský 2) So. S. Ústí - Chotoviny 1:6 (0:2) (Šimko 4, Vácha, Brabec) St. pøípravka A Bechynì - Chotoviny 6:18 (2:11) (Šerpán 6, Rùžièka 6, M. Makovec 4, Samec, T. Cetlovský) Chotoviny - So. S. Ústí 11:1 (3:0) (Rùžièka 6, Køížek 3, Šerpán, T. Cetlovský) FC Táborsko C - Chotoviny 6:3 (2:1) (Šerpán 2, Rùžièka) Chotoviny - Vìtrovy 3:2 (2:1) (Kubík 2, M. Makovec) Veselí - Chotoviny 9:2 (2:2) (Rùžièka, Køížek) Chotoviny - Bechynì 27:3 (14:1) (Rùžièka 8, Samek 6, Šerpán 4, M. Makovec 4, T. Cetlovský 4, Horòák) St. pøípravka B So. S. Ústí - Chotoviny 8:4 (3:2) (Kubík 2, T. Cetlovský 2) Chotoviny- Vìtrovy 2:8 (1:2) (T. Cetlovský, M. Makovec) Chotoviny - So. S. Ústí 6:5 (3:2) (M. Makovec 3, Samek 2, T. Cetlovský) Jistebnice - Chotoviny 1:16 (0:5) (M. Makovec 4, V. Køemen 3, Samek 3, T. Cetlovský 2, Bartoò 2, Smažík 2) Chotoviny - Øepeè/Opaøany 13:2 (6:0) (T. Cetlovský 4, M. Makovec 4, oupal 2, Smažík 2, Horòák) Ml. pøípravka A Chotoviny - Spartak 5:2 (3:1) (Nováèek 2, A. Cetlovský, Stiebler, Mikoláš) Me. Tábor - Chotoviny 6:1 (3:0) (A. Cetlovský) Chotoviny - Vìtrovy 2:8 (0:2) (Procházka, J. Lažan) Planá n/l - Chotoviny 3:0 (1:0) Ml. pøípravka B Chotoviny - FC Táborsko C 1:14 (1:5) (Mareš) Me. Tábor - Chotoviny 9:3 (2:1) (J. Lažan 2, Mráèek) Chotoviny - Vìtrovy 6:7 (3:3) (J. Lažan 5, Mareš) Planá n/l - Chotoviny 4:9 (1:0) (Mikoláš 8, Stiebler) Chotoviny - Sobìslav 4:6 (3:2) (Mikoláš 2, J. Lažan, Mareš) 35 Chotoviny - Planá n/l. 1:3 (0:1) (R. Passler, R. Passler PK) So. S. Ústí - Chotoviny 3:2 (0:1) (R. Passler. Král) Chotoviny - Želeè 2:0 (1:0) (Král 2) Lom - Chotoviny 2:2 (1:1) (M. Moos, J. Moos) Pøátelák muži 35 Chotoviny - Pojbuky 2:2 (2:1) (Oulík, P. Køemen st. PK) Pøátelák ml. pøípravka B So. S. Ústí - Chotoviny 9:13 (2:6) (Mikoláš 6, Mareš 3, J. Lažan 2, vlastní 2)

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

7-8/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXIII. Èíslo 7/8 èervenec/srpen 2015 ZDARMA

7-8/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXIII. Èíslo 7/8 èervenec/srpen 2015 ZDARMA 7-8/2015 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXIII. Èíslo 7/8 èervenec/srpen 2015 ZDARMA Azylový dùm v Jeníèkovì Lhotì bojuje o svou existenci Mnozí o nìm ani nevìdí i pøesto, že je v naší obci Azylový dùm Fondu

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více