Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin"

Transkript

1 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech 11. až 13. kvìtna prodejní výstavu kvìtin. Poèasí tentokrát výstavì vùbec nepøálo. V pátek slunko pálilo, v sobotu se na nás valily proudy deštì a v nedìli nás málem odvál studený vítr. Pøesto do Chotovin zavítalo více návštìvníkù než v loòském roce. Témìø prodaných vstupenek hovoøí jasnou øeèí - cho- Z obsahu listù Sbìrný dvùr otevøen foto Z. Turek Chotovinští hasièi 135. výroèí Oslavy Dne matek Vítání obèánkù Historický úspìch fotbalových žákù Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktoøi: Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E tovinští zahrádkáøi opìt uspoøádali velice úspìšnou výstavu. Bývalý kulturní dùm a pøilehlé prostranství se promìnilo v rozkvetlou zahradu. Dominantou výstavní èásti se stal kvìtinový støed v sále, který pøilákal každého návštìvníka dvìma jezírky, kde se prohánìly živé rybky. Ústøedním motivem výzdoby byla voda, a tak návštìvníci obdivovali rozlièné vodní rostliny, ale nejen je. Sál hýøil pestrobarevnými kvìty, zdobily jej rovnìž pokojové kvìtiny, orchideje, okrasné stromky i keøe. Výzdobu pak vkusnì doplnila výtvarná díla žákù ZŠ Chotoviny. Každoroènì se sortiment výstavy rozrùstá, dokonce i výpìstky èlenù místní organizace ÈZS letos zabraly již dva stany. Ke zhlédnutí a k prodeji byly pro návštìvníky pøipraveny pokojové a balkonové kvìtiny, skalnièky, letnièky, trvalky, léèivé bylinky i øezané kvìtiny. Bez sadby zeleniny, roubovaných okurek èi ovocných keøù si výstavu už nedovedeme asi pøedstavit. Rovnìž doplòkový prodej vèelaøských produktù, zahradního nábytku, keramiky, zahradního náøadí, rybièek do jezírek aj. musel uspokojit každého pøíchozího. V Chotovinách opìt prezentovala své výrobky Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka ze Sobìslavi, prostor na výstavì využili také zástupci MAS Krajina srdce, kteøí nám pøedstavili své projekty Venkovská tržnice a Øemeslo má zlaté dno. Dìkujeme všem chotovinským zahrádkáøùm za jejich usilovnou práci bìhem pøíprav i bìhem samotné výstavy. Dìkujeme hasièùm z Èerveného Záhoøí za dohled nad parkováním návštìvníkù, vedení obce dìkujeme za podporu. A dìkujeme pøedevším všem návštìvníkùm, kteøí do Chotovin na výstavu zavítali. Poznamenejte si prosím do svého diáøe termín , nebo na tento øíjnový víkend již nyní pro vás chotovinští zahrádkáøi pøipravují podzimní výstavu spojenou s podzimním trhem. To si nemùžete nechat ujít! Martina Sochùrková

2 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 2 Ze zasedání zastupitelstva obce Zápis a usnesení z 9. zasedání konaného dne 31. kvìtna 2012 od hodin na Obecním úøadì v Chotovinách. Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Beneš od 19:10 hod., p. Ing. Bervida, p. Filip, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel od 19:15 hod., p. Dr. Nìmec, p. Pražák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová. Omluveni: p. Mgr. Honza, p. Zrzavecký. Návrh usnesení: sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Vítovcová. Ovìøovatelé: p. Dr. Nìmec, p. Pražák. Zapisovatel: p. Knotková. Program: 1. Kontrola usnesení z 8. z.o. 2. Pøístavba jedné tøídy MŠ. 3. Závìreèný úèet Mikroregionu Venkov za rok Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok Rozpoètové zmìny provedené radou obce. 6. Rozpoètové opatøení è Vodné a stoèné Obecnì závazná vyhláška Obce Chotoviny è. 3/ Zámìr slouèení ZŠ Chotoviny a MŠ Chotoviny k Pozemky. 11. Pøevod práv k bytu v èp. 166 v Èerveném Záhoøí. Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnášení schopné, protože je pøítomna nadpolovièní vìtšina zastupitelù. Seznámil pøítomné s programem jednání, který navrhl rozšíøit o bod: 12. Informace o kontrole provedené finanèním výborem. Souhlasí 10 je proti 0, Dále pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvláš. 1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 8. zasedání byly ovìøeny panem Milošem Filipem a panem Josefem Hrstkou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto považovány za schválené. 2. Pøístavba jedné tøídy budovy mateøské školy - stavební komise se zabývala projektem vypracovaným v roce 2008 Ing. Rychlým - jedná se o pøístavbu jedné tøídy pro 28 dìtí ve tvaru lodi k západní stranì budovy MŠ. Po zvážení všech skuteèností komise konstatovala, že pro rozhodnutí o zvolení nejoptimálnìjšího postupu je nezbytné provést kontrolní rozpoèet stavby. Obec nechala vypracovat rozpoèet, který v cenách roku 2012 èiní 6,7 mil. Kè. Pan starosta jednal s ÈSOB o možnosti poskytnutí úvìru na financování pøístavby mateøské školy. Banka pøedbìžnì poskytnutí úvìru pøislíbila. Rada obce doporuèila zastupitelstvu schválit výstavbu pøístavby mateøské školy dle projektu vypracovaného panem Ing. Rychlým. Usnesení è. 152/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje pøístavbu jedné tøídy na pozemku parc. èíslo 75/2, ostatní plocha, manipulaèní plocha o výmìøe 2478 m 2, k budovì mateøské školy èp. 158, situované na parcele st. 213, zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 546 m 2, vše zapsáno na listu vlastnictví LV è pro obec a katastrální území Chotoviny u Katastrálního úøadu pro JÈ kraj, Katastrální pracovištì Tábor, dle projektové dokumentace Pøístavba MŠ Chotoviny vypracované Ing. Václavem Rychlým. Usnesení è. 153/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištìní financování pøístavby budovy mateøské školy uvedené v usnesení è. 152/2012/Z09 prostøednictvím úvìru od bankovního ústavu. Usnesení byla pøijata. 3. Závìreèný úèet Mikroregionu Venkov za rok zastupitelé obdrželi závìreèný úèet v materiálech pro dnešní jednání, zveøejnìn byl na úøední desce od do Usnesení è. 154/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov 2011 bez výhrad. 4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok vysvìtlení k jednotlivým položkám podal pan starosta. Souèástí závìreèného úètu je mimo jiné: Pøehled o výsledku hospodaøení pøíspìvkových organizací MŠ a ZŠ, Daòové pøiznání spoleènosti T-Servis Chotoviny s.r.o., Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov, Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok Závìreèný úèet byl zveøejnìn na úøední desce od do Po krátké diskusi bylo pøijato usnesení. Usnesení è. 155/2012/Z09. Zastupitelstvo obce projednalo a schválili závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok 2011, jehož souèástí je Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas s hospodaøením obce bez výhrad. 5. Rozpoètové zmìny provedené radou obce - rozpoètové zmìny è. 2, 3 a 4/2012 schválené radou obce obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní jednání. Usnesení è. 156/2012/Z09. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 2, 3 a 4/2012, schválená radou obce. 6. Rozpoètové opatøení è. 5/ je souèástí materiálù. Rozpoètové opatøení bylo vytvoøeno pøedevším kvùli financování pøíjezdové komunikace k novému sbìrnému dvoru odpadù a vlastnímu zprovoznìní sbìrného dvora. Usnesení è. 157/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2012, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení. 7. Vodné a stoèné zastupitelé obdrželi celkové vyúètování všech položek výpoètu ceny pro vodné a stoèné v roce 2011 vèetnì kalkulace oèekávaných nákladù v roce Plánované náklady na výrobu a distribuci 1m 3 pitné vody v roce 2012 jen mírnì pøekroèí èástku 38,- Kè/m 3. Z toho dùvodu je navrženo ponechat cenu vody ve stejné výši jako v roce U stoèného byla cena stanovena zastupitelstvem obce dne Usnesení è. 158/2012/Z09. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí celkové vyúètování všech položek výpoètu ceny pro vodné a toèné v pøedchozím kalendáøním roce Usnesení è. 159/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na rok 2012 ve stejné výši jako v pøedchozím roce, tj. 38,- Kè/m3 bez DPH. Usnesení byla pøijata. 8. Obecnì závazná vyhláška Obce Chotoviny è. 3/ tato vyhláška stanoví systém komunitního kompostování a zpùsob využití zeleného kompostu. Usnesení è. 160/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou vyhlášku Obce Chotoviny è. 3/2012, která stanovuje systém komunitního kompostování a zpùsob využití zeleného kompostu k údržbì a obnovì veøejné zelenì na územní obce. 9. Zámìr slouèení ZŠ Chotoviny a MŠ Chotoviny k z pùvodnì tøí školských subjektù má obec od , kdy došlo ke slouèení základní školy se školní jídelnou, dvì pøíspìvkové organizace, Základní školu Chotoviny a Mateøskou školu Chotoviny. Slouèení ZŠ se ŠJ se osvìdèilo. Pøedevším se zjednodušilo øízení organizací, obec jedná s jedním øeditelem, který snadnìji zajiš uje a koordinuje potøeby žákù a uèitelù v oblasti stravování. /pokraèování na str. 4/ Jak obec hospodaøila v roce 2011? Na 9. zasedání ZO Chotoviny byl schválen závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok Pro Vaši informovanost jsem vybral nìkolik údajù: Pøíjmy: ,54 Kè Výdaje: ,51 Kè Splátky úvìrù: ,00 Kè Pøijaté úèelové dotace: Dotace na veøejnì prospìšné práce ,00 Kè Dotace ze SR na provoz ob.úøadu, matriky a školství ,00 Kè Dotace ze SFŽP na sbìrný dvùr ,25 Kè Dotace z fondu soudržnosti EU na sbìrný dvùr ,25 Kè Dotace z MMR ÈR na opravu kaplièky v Jeníèkovì Lhotì ,00 Kè Dotace z MK na veøejnou informaèní službu knihoven ,00 Kè Dotace pro ZŠ - OP vzdìlání pro konkurence schopnost ,00 Kè Dotace ze SR na sèítání lidu 9 242,00 Kè Dotace z POV JÈ kraje na úroky ,00 Kè Dotace z POV JÈ kraje na èekárny ,00 Kè Dotace z POV JÈ kraje na okna v KD ,00 Kè Dotace na èinnost JSDHO ,00 Kè Dotace od okolních obcí za žáky ,00 Kè Investièní pøíspìvek od obcí Jedlany a Nemyšl na èekárny ,00 Kè Dotace od JÈ kraje na pìstební èinnost v lesích ,00 Kè Celkem dotace ,30 Kè Zùstatek na bankovních úètech ke dni ,33 Kè Výše úvìrù k ,00 Kè Podíl zadluženosti obce na jednoho obyvatele 3 504,40 Kè Více údajù na Mgr. Zdenìk Turek

3 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 3 Informace z nového sbìrného dvora, tøídìní odpadù Pøi provozu novì otevøeného sbìrného dvora je povinností obsluhy vést evidenci, kde kromì celého jména je nutno uvádìt i èíslo obèanského prùkazu. Proto je nutné mít tento prùkaz s sebou pøi každé návštìvì sbìrného dvora. Stejné je to i pøi návštìvì kompostárny, která se nachází v sousedství sbìrného dvora. Fotografie ze slavnostního otevøení sbìrného dvora v Chotovinách Odpad je nutno pøivézt na sbìrný dvùr již roztøídìný. ODEBÍRÁ SE: å bílé fólie å barevné fólie å PET lahve å sklo å ostatní plasty (hraèky, plastové nádobí, atd.) å železo å kartony å nábytek (rozebraný na co nejmenší díly) å ostatní papír (letáky, noviny, èasopisy, atd.) Všechny tyto oddìlené složky odpadù jdou na zpìtné využití - na recyklaci. Èím více tohoto odpadu obyvatelé obce vytøídí, tím více bude zahrnuto do nároku na odmìnu za tøídìní odpadu od EKO-KOMu. Na sbìrný dvùr se dají uložit i další složky odpadu: å objemný komunální odpad (to, co se nevejde do popelnice) å elektroodpad (velké a malé domácí spotøebièe, elektronika, atd.) å nebezpeèné odpady (záøivky, barvy, oleje, atd.) å stavební su - v omezeném množství (pøibližnì 100 kg/rok na è. popisné èi evidenèní) å pneumatiky - v omezeném množství (4 ks/rok na technický prùkaz) Také pøipomínáme obèanùm, že na stanovišti tøídìných odpadù u zámku máme èervený stacionární kontejner na drobná elektrozaøízení, jako jsou napø. kalkulaèky, rádia, drobné poèítaèové vybavení, discmany, telefony, elektronické hraèky a podobnì. Na boku je také malý otvor pro baterie. Do tìchto kontejnerù nepatøí poèítaèové monitory, záøivky, úsporné žárovky, fény, žehlièky, varné konvice, ruèní a stolní mixery, ruèní vysavaèe a podobnì. H. Heømánková PRONAJMU RODINNÝ DOMEK se zahrádkou 3+1 s ústøedním vytápìním na krbová kamna STØÍPKY Z OBCE ZO rozhodlo o pøístavbì jedné tøídy mateøské školy v areálu MŠ. Pokud pùjde vše dle pøedpokladù, bude nová tøída sloužit dìtem od Stavba bude financována prostøednictvím úvìru. Od dojde ke slouèení MŠ Chotoviny se ZŠ Chotoviny. Cílem slouèení je vytvoøení nové organizaèní struktury, která bude schopna lépe reagovat na zmìny v èeském školství a celé spoleènosti. Obec Chotoviny darovala na projekt Pøátelská zahrada èástku 20 tis. Kè. Jde o projekt, který vytvoøí z farské zahrady místo, kde si budou moci hrát, uèit se a odpoèívat i dìti z MŠ a ZŠ Chotoviny. Cena vody zùstává pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce Za 1m 3 pitné vody zaplatíme 38,- Kè plus DPH. Byla dokonèena projektová dokumentace peèovatelských bytù. Obec podala žádost o stavební povolení. Byty jsou urèeny pro naše seniory. V mìsíci èervnu zaènou práce na opravách èekáren v Jeníèkovì Lhotì a Chotovinách (u zámku) O prázdninách probìhne oprava støechy nad sálem kulturního domu. Støecha bude opravena a zateplena. 8. èervna od hod. se uskuteèní v Liderovicích schùzka s obèany, která bude øešit odvodnìní návsi. Tradièní chotovinská pou bude letos 1. ÈERVENCE. Nad høbitovem v Chotovinách byla postavena nová døevìná informaèní tabule. Je urèena pro informace o køížové cestì, jejíž otevøení je plánováno na 18. srpna pøi CHOTOVINSKÝCH SLAVNOSTECH. Na køižovatce u Švehlù probìhla výmìna nefunkèních uzávìrù vody.práce provedla firma T-Servis. V mìsíci kvìtnu probíhaly bodové opravy komunikací - opravy výtlukù a pøekopù. Stav nìkterých komunikací je stále velmi špatný. Hledáme možnosti provedení dalších oprav. Dìkujeme za Vaše pøipomínky ke stavu obecních komunikací. Ke zmìnì è. 1 územního plánu Chotoviny vydal své stanovisko krajský úøad. Nyní dojde k úpravì dokumentace a bude následovat veøejné projednávání, o kterém budeme naše obèany vèas informovat. Mgr. Zdenìk Turek Dvojèíslo 7/8 Listù Chotovinska vyjde na pøelomu èervence a srpna 2012.

4 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 4 /dokonèení ze str. 2/ Od slouèení základní školy s mateøskou školou obec oèekává sjednocení koncepce v oblasti výchovné a vzdìlávací práce, zastupitelnost pracovníkù, lepší koordinaci provozních zamìstnancù a lepší koordinaci pøi využívání školních prostor a samozøejmì také úspory finanèní. Cílem spojení obou organizací je tedy vytvoøení nové organizaèní struktury, která bude schopna lépe reagovat na vývoj èeského školství a celé naší spoleènosti. Usnesení è. 161/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje slouèení Základní školy Chotoviny s Mateøskou školou Chotoviny k s tím, že všechna práva a povinnosti Mateøské školy Chotoviny pøecházejí na Základní školu Chotoviny. 10. Pozemky. Zámìr prodat - zámìr prodat èást pozemku parc. è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova Lhota - o èást uvedeného pøiploceného pozemku o výmìøe cca 55 m 2 žádají manželé P., vlastníci sousedního pozemku p.è. 728/18. Osadní výbor v Jeníèkovì Lhotì s prodejem tohoto pozemku souhlasí. Rada obce navrhuje schválit zámìr prodeje za cenu 100,- Kè/m 2. Usnesení è. 162/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodat pøiplocenou èást pozemku parc. è. 728/37 k pozemku parc. è. 728/18 v k. ú. Jeníèkova Lhota o ploše cca 55 m 2 za cenu 100,- Kè/m 2. - zámìr prodat pozemek parc. è. 530 v k.ú. Chotoviny (Polánka) - žádost o odkoupení tohoto pozemku, který je v katastru veden jako ostatní plocha, zeleò o výmìøe 459 m 2, podali spoluvlastníci sousední nemovitosti na st. è. 138, manželé P.. Osadní výbor s prodejem nesouhlasí, protože se jedná o pozemek, který je souèástí návsi a obèané Polánky zamýšlí do budoucna schválit jeho jiné využití. Rada obce nedoporuèuje schválit zámìr prodeje. Usnesení è. 163/2012/Z09. Zastupitelstvo Obce Chotoviny neschvaluje zámìr prodat pozemek p. è. 530 v k. ú. Chotoviny. Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se 1. Smìna pozemkù - smìna obecního pozemku parc. è. 127/46 za pozemek parc. è. 29/1, oba v k.ú. Chotoviny - zámìr smìny obecního pozemku za pozemek ve spoluvlastnictví pana B. a paní F. schválilo zastupitelstvo dne usnesením è. 143/2012/Z08. Zveøejnìn na úøední desce byl od do Usnesení è. 164/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje smìnu obecního pozemku parc.è. 127/ 46, orná pùda o výmìre 228 m 2 za pozemek parc.è. 29/1 trvalý travní porost o výmìøe 225 m2, oba v k.ú. Chotoviny. Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se Pøevod práv k bytu v èp. 166 v Èerveném Záhoøí - paní M. S. má na základì Nájemní smlouvy a Smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu bytové jednotky do osobního vlastnictví, právo k užívání bytu è. D 2, I. kategorie ve tøetím nadzemním podlaží bytového domu èp. 166 v Èerveném Záhoøí a právo k uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu bytové jednotky do osobního vlastnictví. Z dùvodu pøestìhování do jiného mìsta paní S. žádá o schválení pøenechání výše uvedených práv panu H.. Usnesení è. 165/2012/Z09. Zastupitelstvo obce schvaluje pøenechání práv k bytu è. D 2, I. kategorie ve 3. NP bytového domu èp. 166 v Èerveném Záhoøí, vyplývajících z Nájemní smlouvy a Smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu bytové jednotky do osobního vlastnictví, obì uzavøené dne s paní M.S., od panu L.H Informace o kontrole provedené finanèním výborem - finanèní výbor provedl dne kontrolu èerpání neinvestièních pøíspìvkù z rozpoètu Obce Chotoviny. Protože shledal drobné nedostatky ve vyúètování pøíspìvkù, požádal o zjednání nápravy a dodateènì podané doklady zkontroloval Také provedl kontrolu pokladních dokladù a pokladní hotovosti obce. Usnesení è.166/2012/z09. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávy finanèního výboru z a Skonèeno ve 20:15 hodin. Zapsala: Marie Knotková

5 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 5 SLAVNOST PRO ŽENY SENIORKY Letos již podruhé pøipravila obec pro naše seniorky slavnost u pøíležitosti dvou velkých svátkù - Mezinárodního dne žen a Dne matek. Vítán byl samozøejmì i jejich doprovod, páni manželé, druzi, dcery èi snachy. Hosty pøivítal a ženám popøál k jejich svátku pan starosta Mgr. Zdenìk Turek. Krásný program pøipravili paní uèitelky s dìtmi z MŠ Chotoviny a pìvecký sbor pod vedením Mgr. Miroslavy Honzové. Po malém obèerstvení pøišla na øadu trocha muziky. Až do veèera našim ženám hráli pìknì od podlahy Václav Plocha a Zdenìk Kukla - duo z Èerveného Újezdu. Ženám se stejnì jako loni líbilo a odcházely spokojené. Potìšila nás hojná úèast a proto se mùžeme tìšit, že i pøíští rok svátek žen spoleènì oslavíme. Za OÚ Š. Petrásková KULTURA V NAŠÍ OBCI Vážení spoluobèané. Slavností pro ženy jsme témìø zakonèili kulturní sezonu 2011/2012. Nyní nás èekají už jen Chotovinské slavnosti. Zdali se sezona vydaøila, víte nejlépe Vy sami. Aby ta pøíští byla pìkná a pro Vás zajímavá, prosíme Vás o spolupráci. Co se Vám nelíbilo, co Vám na akcích scházelo-podnìtné pøipomínky a nápady nám prosím sepisujte a vhazujte do sbìrných schránek umístìných v prodejnì Jednoty a v obecní knihovnì. Není nutné se podepisovat. I na anonymní rozumné pøipomínky budeme reagovat. Za OÚ Š. Petrásková Oslava Dne matek se uskuteènila také v místní èásti Øevnov. Uspoøádalo ji MS ÈESKÉHO ÈERVENÉHO KØÍŽE V ØEVNOVÌ v nedìli 13. kvìtna. Pro maminky bylo pøipraveno malé obèerstvení a o dobrou zábavu se jim postarali bratøi Pavel a Milouš Váchovi, kteøí maminkám zahráli k tanci a poslechu. DOVOLENÁ V KNIHOVNÌ A PRÁZDNINOVÝ SOBOTNÍ PROVOZ Provoz v knihovnì bude o prázdninách z dùvodu dovolených opìt omezen, ale nabídnu nìkolik sobotních termínù pro výpùjèky, což bude jistì zajímavé pro chataøe èi chalupáøe. Pùjèujeme za snížený prázdninový ètenáøský poplatek 25,- Kè na èerven, èervenec srpen a záøí nebo jednorázovou výpùjèku 20,- Kè. Nový ètenáø je povinen pøedložit obèanský prùkaz. Od do bude knihovna uzavøena. otevírací doby v èervenci hodin hodin hodin hodin otevírací doby v srpnu hodin hodin hodin SOBOTA hodin hodin SOBOTA hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin SOBOTA hodin Ostatní dny bude knihovna uzavøena Od 4.9. nastává bìžný provoz knihovny.

6 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 6 NOVÉ KNIHY REKONSTRUKCE PODLAH - Daniel Cehula NOVÉ TRENDY V KOUPELNÁCH - Zdeòka Lhotáková PORTRÉTY - Barrington Barber - Charakteristický a nekoneènì rozmanitý je èlovìk jako námìt kresby. V této knize vás její autor a výtvarník Barrington Barber provede celým procesem kreslení portrétu - od zachycení oblièejových rysù ve správných proporcích až k sestavení zdaøilé portrétní kompozice. A už jste zkušený kreslíø nebo úplný zaèáteèník, cvièení na míru vám pomocí jednotlivých krokù i užiteèných rad pomohou dosáhnout úžasných výsledkù. PRAHA - Obrazový prùvodce a plán mìsta 2007 SRDCEBOLY - Simona Monyová - Pøíbìh o manželství, které zaèíná okázale se vší parádou a konèí na bojišti. Je to pøíbìh plný vášnì, intrik, touhy, žárlivosti, sexu, lži a pomstychtivosti. Je to pøíbìh pro všechny z vás, kteøí už vìdí,že manželství není souboj. V souboji se totiž dá vyhrát. Svatební pochod mi vždy pøipomíná hudbu, která se hraje, když vojáci táhnou do boje, øekl lyrický básník Heinrich Heine a nevìdomky tak s pøedstihem naprosto dokonale vystihl obsah knihy Srdceboly. BAKTERIE - Daniel Kalla - Co kdyby nìkdo vytvoøil úèinný lék na bakterii, která existuje pouze v laboratorních podmínkách? Jak daleko by byl šílený vìdec ochoten zajít, aby jím vynalezená antibiotika mohla slavit úspìch i mimo laboratoø? Byl by ochoten pro svùj cíl obìtovat i lidské životy? Mezi narkomany v nìkolika velkých mìstech se zaèala šíøit smrtící infekèní choroba. Zpùsobuje ji zdánlivì bìžná streptokoková bakterie, která však odolává všem známým antibiotikám. Pacienti trpí celou škálou potíží: od prosté bolesti v krku pøes potíže s pøíjmem potravy až po rozpad tìlesných tkání. Lékaøi jsou bezradní, protože každá léèba selhává, a navíce se infekce zaèala šíøit i v nemocnicích. DOKTORKA VALÉRIE - Gilbert Schlogel - Doktorka Valérie je mladá pùvabná kardioložka, která se nezištnì stará o chudé obyvatele na Guadeloupu. Exotický ostrov v Antilách s luxusními hotely a pøekrásnými plážemi je sice pro smetánku KNIHOVNA JENÍÈKOVA LHOTA OTEVØENO KAŽDOU SOBOTU od do hod. rájem na Zemi, ale souèasnì také místem, kde se domorodci tísní ve slumech, sužováni bídou, organizovaným zloèinem a zlými kouzly. Jednoho dne je lékaøka ve své ordinaci nalezena mrtvá. Kdo mìl zájem odstranit tak dobrou duši? Z vraždy je obvinìna stará podivínská staøena. Ale Ludovicùv instinkt napovídá, že pøípad zdaleka není uzavøen. NÌCO NA BOLEST - Paul Austin - Autobiografická kniha amerického pohotovostního lékaøe Paula Austina v mnoha ohledech pøesahuje vše, na co jsme v tomto žánru byli dosud zvyklí. Soubor krátkých autentických pøíbìhù ze života, studia a praxe doktora Austina svou poutavou formou sice pøipomíná dnes už legendární veterináøské historky Jamese Herriota, ale co do obsahu jde daleko hloubìji. Dotýká se totiž tak intimních témat, jako je život v rodinì s postiženým dítìtem (autorova dcera se narodila s Downovým syndromem) èi narušení rodinných vztahù vinou pøetìžování lékaøù, kteøí se zmítají mezi pøíjmem, jehož výše není nièím zaruèena, a stálým nebezpeèím soudního procesu, pro nìjž mùže být záminkou opomenutí sebemalichernìjšího pøedpisu. Pøes tuto svou nezvyklou hloubku je Nìco na bolest úsmìvnou a velice ètivou knihou, která autenticky odkrývá zákulisí povolání, v nìmž si život každodennì podává ruku se smrtí. PRAVIDLO DVOU MINUT - Robert Crais - Max Holman vyznává pravidlo dvou minut: Vle dovnitø, seber prachy a vypadni ven. Jenže i ty dvì minuty mùžou být nìkdy životnì dùležité. Pøi jedné takové ilegální návštìvì banky Maxe opustí štìstí a je nucen strávit hezkých pár let života v chládku. Když se pak dostane na svobodu, rozhodne se k závažnému kroku. Chce se usmíøit se synem, který - ta ironie osudu - je losangeleským policistou, ale... KOØIST - Craig Smith - Kate a Ethan hledají vzrušení v páchání ozbrojených loupeží. Jejich posledním terèem se stane byzantská ikona nevyèíslitelné hodnoty. Jenže nejsou jediní, kdo po skvostné památce touží, a vìci se zaènou znaènì komplikovat. Když poslední vlastník obrazu, sadistický vùdce moderních templáøù, zjistí, že byl okraden, okamžitì se chystá ke krvavé odvetì... NA KOLE KØÍŽEM KRÁŽEM PO MORAVÌ A SLEZSKU - Andrej Halada - Znáte již cyklisticky nejatraktivnìjší oblasti Èech, Moravy a Slezska? Tady jsou - mnoho poutavì podaných tipù s fotografiemi a mapkami. Nechybí ani komplexní praktické informace o vlakovém èi autobusovém spojení, terénu a doporuèené trase. S HORSKÝ KOLEM NA DNO AFRIKY - Petr Jahoda - Poutavé vyprávìní autora o jeho sólové expedici do Velkého afrického pøíkopu. O velmi nároèné cestì na kole rovníkovou severní Keòou z Nairobi až k jezeru Turkana - kamením a pískem pøi teplotách pøes 50 C. Zážitky ze setkání s pøírodními národy El Molù, Turkanù, Samburù a Rendlù, nebo ze safari na horském kole prožijete spoleènì s ním. Výpravná publikace má bohatý fotografický doprovod. MEXIKO - Alois Bradáè - Publikace o veliké zemi s neuvìøitelnou historií je bohatá nejen na poznatky o dávno zmizelých kulturách, které vìdìly a znaly možná víc, než známe my, ale také skvìlým prùvodcem pro cestovatele, kteøí se do Mexika chystají. GRÓNSKO - TAKUSSAGUT - Karin Pavlosková - Cestopisná reportáž pøináší množství informací o ostrovì, o jeho historii a o životì jeho obyvatel. Autorka, brnìnská lékaøka, pøibližuje ètenáøi vzdálené Grónsko, ostrov ledu a snìhu, které nìkolikrát navštívila, a formou krátkých reportáží seznamuje s krásami panenské drsné pøírody, s historií pùvodních obyvatel, kteøí tvoøí 80% souèasné populace ostrova, s jejich zvyklostmi a tradicemi a životem v extrémních životních podmínkách. Doplnìno praktickými informacemi pro turisty. Pøíloha: barevné fotografie. Vydáno ve spolupráci s Èeským klubem cestovatelù. JEN VRAH MLUVÍ PRAVDU - Petr Eidler - Stárnoucímu malíøi Pøibylovi se splnil celoživotní sen. O jeho obrazy zaèíná být zájem, dostává nabídku uèit na Akademii výtvarných umìní. On, který dosud vedl nenápadný život neznámého chudého malíøe, se náhle stává celebritou. Má úspìch u mladých žen i ve spoleènosti bohatých podnikatelù. Sláva a peníze mu stoupají do hlavy, avšak nemá možnost si jich dlouho užít. Jeho mrtvola je nalezena v noci v areálu, kde právì probíhá mezinárodní malíøská dílna, na niž byl pozván jako lektor. ÏÁBELSKÁ PAST - Hana Doubková - Karla Vajnerová, mladá bohatá žena, se z velké lásky provdala za pøitažlivého majitele poradenské firmy Alexeje Hradeckého a v manželství se cítí být š astná a spokojená. Proè ji ale náhle zaèaly pronásledovat noèní mùry a zaèíná se mìnit v ustrašenou, hystericky reagující ženu? Prožila sice tragickou nehodu se spoustou zranìných a mrtvých, ale vypadá to spíše, že její strach má zcela konkrétní pøíèinu. Po nìjaké dobì se rozhodne pøijmout pozvání své pøítelkynì Šárky a odjet na nìjakou dobu i s manželem na její chatu. Zde však dochází k sérii úmrtí... SEDM STUPÒÙ DO PEKLA - Eva Kaèírková - Hlavní postavou a vypravìèem je Petr Martin - kapitán ès. armády. Pøíbìh Sedm stupòù do pekla se odehrává v Olomouci, kde je Martinova posádka. Náhodnì se setká s mladou zaèínající hereèkou, která chce vypátrat pravdu o dávném zmizení svého otce a následné smrti své matky. Pøitom rozpoutá síly, které ohrozí nejen ji, ale i kapitána Martina, jenž se jí snaží pomáhat a chránit ji. O ŽENÁCH VÍM VŠECHNO. PRO LÁSKU BY VRAŽDIL KAŽDÝ - René Decastelo - Jsou mladí, nezodpovìdní, pøežívají mezi veèírky, postelí a posilovnou a jejich hlavním životním cílem je být vidìt. Pohybují se v nablýskaném svìtì bulvárních magazínù a to poznamenává jejich vztahy a jejich životy, které nemohou skonèit jinak než krachem. Román O ženách vím všechno i jeho volné pokraèování Pro lásku by vraždil každý ukazuje v reálném svìtle, jak životy fatálnì poznamenávají touha po slávì, nespoutaný sex a pokøivené vztahy. VZPOMÍNKOVÁ KNIHA - Jiøí Heøman - Vzpomínková kniha zachycuje životní dráhu Václava Havla od dìtských let až po nejvyšší ústavní funkci prezidenta republiky krátkými výstižnými texty a velkým obrazovým doprovodem. Publikace obsahuje témìø všechny nejdùležitìjší etapy jeho vývoje na více než stu dobových fotografií. Jde o unikátní èasosbìrný materiál, který každému pøipomene velkou osobnost svìtového významu. TRAGICKÝ OSUD SPISOVATELKY SIMONY MONYOVÉ - Michaela Koš- álová - Mladá spisovatelka, historièka umìní a obdivovatelka Simony Monyové napsala knihu, kterou se vyplatí pøeèíst od zaèátku až do konce. Z dostupných materiálù a svého vnitøního pøesvìdèení obnažuje svìt Simony Monyové, ve kterém žila ètyøicet ètyøi let. Jde o velmi zajímavé ètení, které pøináší mnoho nevyøèených slov, tužeb a pøání této mimoøádné, vtipné, krásné, pilné a úspìšné spisovatelky, které se by se chtìla podobat nejedna žena. Autorka ji ukazuje v plné šíøi jako ženu, která do bláznivého svìta chtìla prostøednictvím své tvorby vnést do života alespoò nìjaký øád, který by byl smysluplný a pøijatelný pro vìtšinu lidí. Je velká škoda, že tento její zámìr byl krutì a pøedèasnì ukonèen. PRO ŽENY ZTRACENÁ NEVÌSTA - Linda Needham OHNIVÝ KVÌT - Connie Brockway POLIBEK PRO NEVÌSTU - Patricia Cabot RYTÍØSKÝ SLIB - Gayle Callen NEBEZPEÈNÉ KOUZLO - Jayel Wylie OPOVRHOVANÁ - Liz Carlyle LÁSKA V NEBEZPEÈÍ - Laura Thorne PRO MLÁDEŽ GARFIELD KRMÍ ZVÌØ - Jim Davis Š. Petrásková

7 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 7 HROM A BLESKY Z rozpoutaných pøírodních živlù mìli lidé strach od prvopoèátku. Dìsili je blesky, hromobití, ale i zatmìní slunce a další jevy, jejichž podstata je nám dnes vìtšinou známa. Nejvìtší hrùzu ale vždy vyvolávala bouøka, která odedávna poutala pozornost lidí a ještì více jejich fantazii. Burácení hromu a oslòující záøe blesku vyvolávaly u lidí rùzné pøedsudky a nahánìly strach. Proto lidé hledali prostøedky, aby do stavení neuhodilo. Dávnovìcí Keltové a Galové pøi budování svých obydlí zahrabávali pod práh tak zvané hromové klíny. Byly to náhodnì nalezené mlaty z doby kamenné. Jejich pùvod si nedovedli vysvìtlit a tak vìøili, že tyto kameny za bouøe padají z nebe a proto mohou být spolehlivou ochranou pøed úderem blesku. Takovýchto klínù ale bylo málo a proto nastoupil netøesk, rostlina i dnes dobøe známá nejen skalnièkáøùm. Proslulý panovník Karel Veliký jako první vydal naøízení, aby netøesk byl jako ochránce pøed bleskem vysazován na støechách domù i na ohradních zdech kolem stavení. Venkované si pak navíc o svátku Jana Køtitele pøinášeli do svìtnic rùžice netøesku, které zastrkovali mezi trámy nad stolem. Když se netøesk ujal, bylo zøejmé, že dotyèný èlovìk bude dlouho živ. Komu netøesk mezi trámy roubené chalupy uschnul, ten mìl do roka zemøít. Mimochodem netøesk byl také považován za významnou léèivou rostlinu a èasto se mu øíkalo hromotøesk. Ještì v polovinì 19. vìku se na vesnicích vìøilo, že hromy jsou dvojího druhu: jeden zapaluje stromy a stavení, druhý zabíjí lidi. Dlouho se vìøilo, že èlovìk zabitý bleskem pøijde rovnou do nebe, i kdyby v životì sebevíce høešil. Maso dobytka zabitého bleskem se nejedlo, protože lidé vìøili, že ten, kdo ho pozøe, upadne do smrtelného høíchu. Døevo, které blesk roztøíštil, ale nezapálil, muselo být co nejrychleji odstranìno, protože prý pøitahovalo blesky víc než cokoliv jiného. Životu nebezpeèné prý bylo topit takovým døevem v kamnech, protože z nìj šlehaly neobyèejnì dlouhé plameny. Když už se taková vìc stala, mìli se lidé plazit po zemi a mlèet jako hrob, jinak by bylo zle. Je zajímavé, že jako úèinný prostøedek k likvidaci tak nebezpeèné situace prý staèil prostý šátek, který hospodynì nosily na hlavì. Proè, to se už asi nedovíme. Byly ale i jiné zajímavé rady, co má chalupník nebo majitel venkovské usedlosti dìlat, když se nad kraj pøižene bouøka. Nejprve se mají v chalupì pozavírat všechna okna a dveøe, aby nebyl prùvan. Pøijde-li bouøka v noci, v domì se mají všichni probudit a musí být pøipraveni, kdyby náhodou uhodilo a blesk zapálil. Na stole svìtnice se rozžala svíèka-hromnièka. Stát pøi bouøce u ohništì nebo blízko kamen nebylo radno, protože podle starých zkušeností blesk nejèastìji táhne po komínech. Proto se po èas bouøky uhasil oheò v kamnech. Mìla-li svìtnice nízký strop a bylo v ní více lidí, mìli se rozdìlit do dalších místností, protože pot, stejnì jako voda a kov, pøitahuje blesky. Proto se nedoporuèovalo být za bouøky v hospodì, pokud, to už pozdìji, nemìla hromosvod. Prozíravì jednal ten, kdo pøi bouøce od sebe odložil všechny kovové pøedmìty, které mìl pøi sobì, hlavnì peníze. A není to tak dávno, co se proti bouøkovým mrakùm i u nás støílelo a vyzvánìlo zvony. Zlom v ochranì pøed nièivým úderem blesku nastal až po vynálezu hromosvodu. Mocným popudem ke stavbì hromosvodù i u nás byla katastrofa lombardského mìsta Brescie, kde roku 1769 udeøil blesk do BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Marcela Hochová, Baranova Lhota František Juhász, Jeníèkova Lhota Jiøí Koøený, Øevnov 65 let Jaroslav Plachý, Moraveè 70 let Jaroslava Pechová, Vrážná 85 let Zdenìk Tischer, Chotoviny Marie Kroužková, Èervené Záhoøí Hana Berková, Èervené Záhoøí JUDr. Oldøich Kuèera, Chotoviny Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. prachárny. Pøi nastalém výbuchu byla úplnì znièena šestina mìsta a tehdy zahynulo pøes 3000 lidí. Aby se podobná situace nemohla opakovat, císaøovna Marie Terezie naøídila, aby všechna rakouská skladištì prachu byla opatøena hromosvody. První hromosvod u nás zøídil v roce 1775 Josef Tadeáš Klinkoš na právì dostavìném nosticovském zámku v Mìšicích u Brandýsa nad Labem, kde použil hromosvodu Franklinovy konstrukce. Vynálezcem našeho prvního bleskosvodu, èi povìtrnostní mašiny, jak sám øíkal, byl èeský knìz a významný pøírodozpytec Prokop Diviš v roce Jeho vynález se setkal s velkým nepochopením, ale jak se v praxi ukázalo, osvìdèil se. Diviš si o jeho úèincích zapsal: Když jsem svùj pøístroj postavil, pøišla o druhé hodinì polední od severu bouøe a z mrakù nad strojem se nesoucích poèaly ke hrotùm lítati zcela bílé a tenké pruhy. Po nìkolika minutách rozestøel se nad strojem jemný a bílý oblak a bouøe se vùèihlednì ztratila. Jaroslav Wimmer JAK TO VLASTNÌ BYLO? ZMRZLINA Stará legenda vypráví, že øímský císaø Nero mìl zvláštní choutky. Když mu bylo horko, pøikázal, aby mu smíchali ovocnou š ávu se snìhem, který až z Apenin museli donášet zvláštní bìžci. Chlazenou pochoutku znali již starovìcí Øekové, Èíòané, Peršané, Indové i Arabové. Ta ale s dnešní zmrzlinou nemìla nic spoleèného. Až v roce 1550 Ital Blasius Villagranc pøišel na to, že pøidáním ledku nebo soli do snìhu lze dosáhnout bodu mrazu. Toho se kolem roku 1870 chopil Sicilan Francesco Procopio a otevøel první cukrárnu s výrobou zmrzliny. Dalším velkým mezníkem ve výrobì zmrzliny byl dùmyslný ruèní stroj na její výrobu vynalezený v roce Z poèátku se vyrábìla pouze ovocná vodová zmrzlina se žloutky, smetanová pøišla do módy až v 18. století. Nejvíce druhù zmrzlin vyrábìl cukráø Lászlo Kandler v maïarském mìsteèku Marcell. Bylo to 96 druhù! Pøitom je zajímavé, že tento muž zmrzlinu nikdy neochutnal, protože jeho nemocný žaludek nesnášel studenou stravu. -wer- Nový obèánek Šarlota Kalinová Èervené Záhoøí

8 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 8

9 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 9 ŽÁCI CHOTOVIN SLAVÍ HISTORICKÝ POSTUP!!! Starší žáci Chotovin zmìnili historii, poprvé v dìjinách místního fotbalu vybojovali postup do krajského pøeboru. Rozhodli už dvì kola pøed koncem I. A tøídy. V posledním domácím zápase porazili Daèice 3:1 a o vítìzství už je nikdo nemùže pøipravit. Chotovinský tým nasmìroval k postupu famózní podzim, kdy tým neztratil ani bod. Následovala kvalitní zimní pøíprava v Parkhotelu Mozolov a jarní pokraèování spanilé jízdy. Sice už se vytratila podzimní lehkost, ale tým nikdo hernì nedokázal pøevýšit. Ani Veselí, kde pøišla jediná smolná prohra. Tým už si zkrátka titul vyrvat nenechal. Sešla se nám opravdu silná generace, tak kvalitní žáky mìly Chotoviny naposledy tak pøed dvaceti lety. A nesmím zapomenout, že spousta šikovných klukù je z i Mladé Vožice, se kterou úspìšnì spolupracujeme, hodnotí trenér Èestmír Køížka. Zápas proti Daèicím, to bylo hotové pozdvižení. Na stadionek u kostela dorazily dvì stovky lidí, nechybìla tombola a skvìlou atmosféru udìlali kamarádi žákovského týmu. Ultras celý zápas skandovali, bubnovali, pøipravili si vlajky, transparenty, dýmovnice a na závìr odpálili i vítìznou salvu petard. Soupeøe naèal už v šesté minutì Dušan Mendel a chvíli na to vybojoval dvougólový náskok Josef Adam. Pak Chotoviny polevily, hra se vyrovnala a Daèice v závìru dokonce snížily. Domácí ale znovu zabrali a soupeøe dorazil Vojtìch Šimko. 3:1 a mohlo se slavit! Je to obrovský úspìch, ale taky zaèíná spousta práce. Musíme pøipravit tým na nároènìjší sezonu, øada opor odchází do dorostenecké kategorie. Ale je to pro nás pro všechny zároveò velká výzva zahrát si druhou nejvyšší soutìž v republice. Vìøím, že nám fanoušci zùstanou vìrní. Všem chci za celý tým moc a moc podìkovat. Spousta kamarádù, bývalých hráèù, funkcionáøù nebo fotbalistù nám celou sezonu držela palce a ti všichni nás pøišli podpoøit i proti Daèicím, øíká kouè Køížka. D. Mendel Postup vybojovali: Zleva trenér Josef Vodièka; Jaroslav VÁCHA; trenéøi Èestmír Køížka a Dušan Mendel; David STRUSKA; Vojtìch ŠIMKO; Michal FIALA; Petr ŠMEJKAL; Jan DVOØÁK; Josef VODIÈKA; Jan TUREK; Denis PÌKNÝ; trenér Martin Carva; zleva: Martin DUŠEK; Radim KUBELA; Martin FOREJT; Josef ADAM; Tomáš VÁCHA; Ondøej ÈECH; Karel KORECKÝ; Dušan MENDEL a brankáø Lukáš CARVA. foto R. Stiebler ml.

10 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 10 Šest otázek pro trenéra áèka Karla Heømánka 1. Jak vypadá úèast tréninky/zápasy? S tréninky je to složité, protože nìkteøí hráèi jsou pøes týden ve škole v Praze a Budìjovicích. Ty støedeèní jsou zamìøeny na fyzièku a již teï je znát, že hráèi, kteøí chodí pravidelnì, se dostávají do výborné kondice. Páteèní pak jsou úèastí lepší, jsou zamìøeny spíše na herní pøípravu a práci s míèem. To ale neznamená, že by byly v bìžném tempu. Úèast na zápasech, až na jednu vyjímku utkání, je výborná. 2. Jaká je atmosféra v týmu? Hráèi se v kabinì hecují k lepším výkonùm. To platí nejen o zápasech, ale i o trénincích. Z toho plyne, že se nám podaøilo dát dohromady partu, bez které by nemìlo smysl snažit se o zlepšení. 3. Jak jste spokojeni s výsledky zápasù? Náš kádr je velmi úzký a každá absence nìkterého z klíèových hráèù se pak projeví na høe i výsledku. Proti mým pøedpokladùm jsme 3 body v mínusu. Doufám ale, že se nám to podaøí na zbývajících tøech kolech ještì dohonit a splníme tak náš cíl zachránit pro Chotoviny 1. B tøídu. 4. Jak se zaèlenil nový hráè Vladimír Bondarev? Je to výborný fotbalista a velmi skromný a slušný èlovìk. Je velká škoda, že tøeba právì on sám teï v posledních dvou kolech chybìl. Vìøím, že o nìm ještì budeme hodnì slyšet. 5. Jak to vypadá se zranìními? V posledním kole (Me. Tábor) se do sestavy po zranìní vrátil Jakub Jordák, pøíští zápas už by se do sestavy mìl vrátit uzdravený Dan Køižka. Ze stáže v cizinì by se mìl za týden vrátit Jarda Vrhel. Ale vážnì se zranil další z tahounù Vítek Švehla. Dlouhodobì nám též chybí Honza Malenický, který nestihl ještì ani jeden zápas, a mimo hru je i Martin Sekal. Se zranìním se èasto potýká i Marek Moos, další klíèová postava týmu. 6. Nìjaké slovo na závìr? Závìrem bych chtìl vyzvednout ještì velmi dobrou práci všech trenérù mládežnických týmù, kdy jsem mìl možnost shlédnout nìkteré jejich zápasy, a byl jsem mile pøekvapen z výkonù tìchto našich mladých hráèù. Pokud v této úspìšné cestì budeme dále pokraèovat, myslím si, že nám vyroste spoustu dalších úspìšných hráèù. Za to patøí všem trenérùm velký dík. Rozpisy následujících utkání Muži 26. kolo So Borotín - Chotoviny 16:00 Žáci mladší 22. kolo St Chotoviny - Me. Tábor 17:00 Ml. pøípravka A 18. kolo Ne Chotoviny - Ml. Vožice 9:30 Ml. pøípravka B 18. kolo Ne Chotoviny - Bechynì 11: kolo Út T-V Tábor - Chotoviny (st. Míru) 18:00 8. kolo Út Chotoviny - Dukla Tábor 18:00 Mladší pøípravka A turnaje McDONALD CUP a EON CUP McDonald Cup Tøída Chotoviny - Sobìslav 1:0 (J. Lažan) Chotoviny - Mikuláše z Husi 0:2 Chotoviny - 2. SÚ 3:0 (Smažík, A. Cetlovský, M. Makovec) - po základní skupinì mìly první tøi týmy stejnì bodù, na skóre (o jediný gól) naši hráèi skonèili 3. a hráli jen o místo. Chotoviny - 1. SÚ 2:1 (Smažík, M. Makovec) Chotoviny - Bolzano 2:1 (M. Makovec, J. Lažan) - celkem tedy 4 vítìzství, 1 prohra, 9. místo EON CUP MAS Táborsko - Chotoviny 17:0 Chotoviny - Kaplice 0:3 Chotoviny - Sparta Praha 0:29 Chotoviny - Èernovice 2:0 Ol. Týn n/vl. - Chotoviny 4:2 - hrály 2 týmy zároveò, jejich výsledky se sèítaly O umístìní: Chotoviny - Bechynì 4:8 - nakonec se naši hráèi umístili na 10. místì. Stránku pøipravila L. Heømánková Výsledky mistrovských zápasù Muži Chotoviny - Bøeznice 1:1 (0:1) (Švehla) Bernartice - Chotoviny 7:0 (4:0) Chotoviny - Božetice 2:1 (1:1) (Šerpán 2, Bondarev ÈK) Branice - Chotoviny 2:0 (2:0) Chotoviny - Meteor Tábor 0:3 (0:0) (Šerpán ÈK) Albrechtice - Chotoviny 2:1 (1:0) (È. Køižka) Žáci st. Chotoviny - Suchdol n/l. 5:1 (1:1) (O. Èech 2, Turek, Adam, Kubela) Lomnice - Chotoviny 0:0 (PK 4:3) Chotoviny - Dražice 2:0 (0:0) (Pìkný, Korecký) Veselí n/l - Chotoviny 2:0 (1:0) (Mendel ÈK) So. S. Ústí - Chotoviny 0:4 (0:2) (Korecký, Turek, Dvoøák, Carva) Žáci ml. Chotoviny - Suchdol n/l. 1:4 (0:2) (Rùžièka) Lomnice - Chotoviny 5:1 (3:0) (Teplo) Veselí n/l - Chotoviny 5:2 (4:0) (Voborský 2) So. S. Ústí - Chotoviny 1:6 (0:2) (Šimko 4, Vácha, Brabec) St. pøípravka A Bechynì - Chotoviny 6:18 (2:11) (Šerpán 6, Rùžièka 6, M. Makovec 4, Samec, T. Cetlovský) Chotoviny - So. S. Ústí 11:1 (3:0) (Rùžièka 6, Køížek 3, Šerpán, T. Cetlovský) FC Táborsko C - Chotoviny 6:3 (2:1) (Šerpán 2, Rùžièka) Chotoviny - Vìtrovy 3:2 (2:1) (Kubík 2, M. Makovec) Veselí - Chotoviny 9:2 (2:2) (Rùžièka, Køížek) Chotoviny - Bechynì 27:3 (14:1) (Rùžièka 8, Samek 6, Šerpán 4, M. Makovec 4, T. Cetlovský 4, Horòák) St. pøípravka B So. S. Ústí - Chotoviny 8:4 (3:2) (Kubík 2, T. Cetlovský 2) Chotoviny- Vìtrovy 2:8 (1:2) (T. Cetlovský, M. Makovec) Chotoviny - So. S. Ústí 6:5 (3:2) (M. Makovec 3, Samek 2, T. Cetlovský) Jistebnice - Chotoviny 1:16 (0:5) (M. Makovec 4, V. Køemen 3, Samek 3, T. Cetlovský 2, Bartoò 2, Smažík 2) Chotoviny - Øepeè/Opaøany 13:2 (6:0) (T. Cetlovský 4, M. Makovec 4, oupal 2, Smažík 2, Horòák) Ml. pøípravka A Chotoviny - Spartak 5:2 (3:1) (Nováèek 2, A. Cetlovský, Stiebler, Mikoláš) Me. Tábor - Chotoviny 6:1 (3:0) (A. Cetlovský) Chotoviny - Vìtrovy 2:8 (0:2) (Procházka, J. Lažan) Planá n/l - Chotoviny 3:0 (1:0) Ml. pøípravka B Chotoviny - FC Táborsko C 1:14 (1:5) (Mareš) Me. Tábor - Chotoviny 9:3 (2:1) (J. Lažan 2, Mráèek) Chotoviny - Vìtrovy 6:7 (3:3) (J. Lažan 5, Mareš) Planá n/l - Chotoviny 4:9 (1:0) (Mikoláš 8, Stiebler) Chotoviny - Sobìslav 4:6 (3:2) (Mikoláš 2, J. Lažan, Mareš) 35 Chotoviny - Planá n/l. 1:3 (0:1) (R. Passler, R. Passler PK) So. S. Ústí - Chotoviny 3:2 (0:1) (R. Passler. Král) Chotoviny - Želeè 2:0 (1:0) (Král 2) Lom - Chotoviny 2:2 (1:1) (M. Moos, J. Moos) Pøátelák muži 35 Chotoviny - Pojbuky 2:2 (2:1) (Oulík, P. Køemen st. PK) Pøátelák ml. pøípravka B So. S. Ústí - Chotoviny 9:13 (2:6) (Mikoláš 6, Mareš 3, J. Lažan 2, vlastní 2)

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 10 øíjen 2013 ZDARMA Rozhovor se starostou Je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2013, konec roku se nezadržitelnì blíží a mùžeme bilancovat. I v roce 2013

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více