Seznam faktur - platby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00GA7ZQ ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV , FAK S00JP00GA9VW JUDr.Radek Židlík,advokát ,00 CZK ,00 právní služby pro odbor stavební za 12/ OS FAK S00JP00GA9WR XERTEC, a.s ,50 CZK 0,00 komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q OVS , FAK S00JP00GA9XM Gastrostella C + C s.r.o ,60 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9YH Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9ZC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -85, FAK S00JP00GAA9R Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného,stoèného,tuv za 12/ OKP smlouva è , FAK S00JP00GABAF Støedisko cenných papírù ,00 CZK 0,00

2 vedení CP na úètech SMZ , FAK S00JP00GABBA LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SN I, obèerstvení na pracovní jednání - OKP vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje vìcná správnost: H. Veèerková , FAK S00JP00GABC IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù - OKP, SN II vìcná správnost: R. Adámková -261, FAK S00JP00GABD Jankoviè Tomáš ,00 CZK 0,00 kvìtiny pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GABNM Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Parkovištì -ul.cecilka Pøíluky - OD , FAK S00JP00GAB6Z Marek Ostrèilík ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00GABOH DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 udržovací poplatky 20% za období I - XII / program ZLP... - OŠZM a TV , FAK S00JP00GABX Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABY Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABZY Zlatá hvìzda, spol. s r ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC0M Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00

3 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC1H INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC2C NOWACO Czech Republic s.r ,60 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -668, FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -118, FAK S00JP00GAC5X Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP , FAK S00JP00GAC6S A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu KAULÍ,testovací otázky MP , FAK S00JP00GAD IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,90 CZK 0,00 AFICIO 2232C RICOH tonery - nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks , FAK S00JP00GADA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc , FAK S00JP00GACNF UPC Èeská republika ,00 CZK 0,00 kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet - OKP 2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory 2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory -996, FAK S00JP00GADBW SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00

4 -1 748, FAK S00JP00GADCR IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 Oprava kopírky (vyèištìní optiky...) AFICIO 1013 RICOH v kanc. è. 214 (p. Gomolová, Hromková) - ODSP OSV , FAK S00JP00GADDM /09 Müllerová Ilona ,00 CZK 0,00 pronájem kurtù na squash pro zamìstnance na 7 hod.týdnì od do FKSP , FAK S00JP00GADEH Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ ) - OVS , FAZ S00JP00GADFC GRANT ADVISOR,spol. s r ,00 CZK 0,00 za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline.cz - odd. koordinace projektù -893, FAK S00JP00GADG /1 Miroslava Krybusová ,00 CZK 0, , FAZ S00JP00GADU Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc, Nováková Kamila, MP , FAZ S00JP00GADZK ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha dle objednávky za ubytování v Milánì dne OCRVaVV , FAK S00JP00GAE ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 1 letenka Vídeò - Miláno - Vídeò od na veletrh cestovního ruchu, p. Kaòková, OCR,VaVV , FAK S00JP00G7L0Y Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA -450, FAK S00JP00G7L2O XERTEC, a.s ,25 CZK 0,00

5 kazeta Mailmax 2 ks (barva do frank.stroje, etikety frank. podat. Zarámí - OVS , FAK S00JP00G7L3J SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 servisní práce -oprava automatických dveøí - Zarámí OVS , FAK S00JP00G7L1T Janeèek Karel ,00 CZK 0,00 Systémová podpora za rok OIS , FAK S00JP00G7KZA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO 1018D RICOH, celkové èištìní optiky - OIS -523, FAZ S00JP00G7L4E VERLAG DASHOFER spol.s r ,00 CZK 0,00 záloha na roèní pøedplatné : Lexikon úèetních souvztažností pro pøísp.organizace na rok OK a VA , FAK S00JP00G7KWP IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,10 CZK 0,00 oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc , FAK S00JP00G7KVU Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 Výmìna vysílaèe NAM, vèetnì pøepojení a odzkoušení na PCO MP Zlín - Alternativa - OK , FAK S00JP00G7KYF IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,50 CZK 0,00 2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício 1022 Ricoh - OS , FAK S00JP00G7KXK IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,50 CZK 0,00 2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício MP 3010SP Ricoh - OS , FAK S00JP00G7L Jaroslav Dìdièík, Autobat ,90 CZK 0,00 autobaterie YUASA VW POLO - ÚHA , FAK S00JP00G7LWI /09 Mlèek Jiøí ,00 CZK 0,00 zpracování stavební projketové dokumentace 5NP - L.Váchy OVS , FAK S00JP00G7LXD Energo Trading Zlín a.s ,00 CZK 0,00

6 za havarijní službu v období 01-03/ OVS , FAK S00JP00G7M0R Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK -857,00 kanceláøské potøeby - OŠZM a TV FAK S00JP00G7LQC Mladá fronta,a.s ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Sluníèko na rok 2009-Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -374, FAK S00JP00G7LR Konica Minolta,Business ,40 CZK 0,00 dodávky papíru- Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -818, FAZ S00JP00G7M1M Ekomonitor spol. s r.o ,00 CZK 0,00 záloha dle objednávky na Kompendium - OŽP a Z -980, FAK S00JP00G7M2H Zlín Copy s.r.o ,00 CZK 0,00 servisní práce - MP -631, FAK S00JP00G7M3C Gahurová Miroslava ,70 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová. Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková , FAK S00JP00G7M /09 FBM ,00 CZK 0, vystoupení FBM, Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ pod záštitou paní primátorky a pana hejtmana, OKP vìcná správnost: Steinerová , FAK S00JP00G7M Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OIS , FAK S00JP00G7M6X Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OP , FAZ S00JP00G7MJ ANAG spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.mìsíèníku Èasopis Mzdová úèetní , FAK S00JP00G7MKZ /09 Fišer Pavel ,00 CZK 0,00

7 poskytování právních služeb - OP , FAK S00JP00G7MLU Gordic spol. s r.o ,50 CZK 0,00 GINIS - roèní udržovací poplatek - OIS , FAK S00JP00G7MMP Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu ZŠ M. Alše - rekonstrukce støech - ORIA -450, FAK S00JP00G7MOF /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vraku Škoda OD , FAK S00JP00G7MPA Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu - OD -450, FAZ S00JP00G7MSV SEND Pøedplatné s.r.o ,00 CZK 0,00 pøedplatné DINGIR na rok OŠZM a TV -256, FAK S00JP00G7MZW Konica Minolta,Business ,00 CZK 0,00 pravidelná platba za období 01/ Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -595, FAK S00JP00G7MVG Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 MT 12/08, JANEÈKA, tel , bez limitu, vyúèt.tel.služeb,è.tel ,p.Janeèka Martin - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7Q1U Institut pro veøejné zaká ,00 CZK 0,00 semináø " Veøejné zakázky ", 20.1., Mgr. Lucie Hofrichterová, Brno , FAZ S00JP00G7OQR Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -312, FAK S00JP00G7NH WASTEX spol.s.r.o ,60 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS

8 , FAK S00JP00G7SFI OFFICE DEPOT s.r.o ,96 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OVS , FAK S00JP00G7S8H STa DO s.r.o ,80 CZK 0,00 drobné opravy - Jesle,M.Knesla 4056,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7S1G Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OŠZM a TV -857, FAK S00JP00G7SVA Jazyková škola AMADEUS,s ,00 CZK 0,00 úhrada za zkoušku ÖSD A2 Grundstufe Deutsch (pro nìmecký jazyk) pro 5 zamìstnancù MP - FKSP , FAK S00JP00G7SYV KALVEI, v.o.s ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - OVS , FAK S00JP00G7SZQ IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 servis kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS -523, FAK S00JP00G7T0E IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 servis kopírky AFICIO 1018 RICOH (výmìna PCÚ, oprava zažehlování) - OS , FAZ S00JP00G7T4U Èeská pošta, s.p ,20 CZK 0, , FAK S00JP00G7T3Z IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO 1515 RICOH,, inv. è. 6637, kanc. è oprava a celkové vyèištìní stroje - odd. ovìøování. vìcná správnost: Výsmeková -523, FAK S00JP00G7T5P /04 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 Oprava 5 pracovních stolù na odboru obèšansko-srpávním. opravy výsuvu, oprava a upevnìní slolové desky v kanceláøích è. 209, 319, 323 a ,

9 FAK S00JP00G7T6K REVOS ,00 CZK 0,00 rozpoètová skladba OK a VA -405, FAZ S00JP00G7T7F Pevnost- Èeské centrum zn ,00 CZK 0,00 Záloha na kurz èeského znakového jazyka, V. Glozová, P.Èervenka, od (Adámková odhlášena) , VYZ S00JP00G7T8A Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 Vyúèt.zál.faktury - studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc. Nováková FAK S00JP00G7SGD DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické a èistící prostøedky - OVS , FAK S00JP00G7SI DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 ÈP ihned spotøeba Zarámí - èistiè odpadu,lopata na sníh,kartáè silnièní (úklid snìhu, havárie odpadu)... - OVS , FAK S00JP00G7TEG HART PRESS, s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskopisy- recepty,žádanky - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7TFB IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 3350CSP RICOH, celkové vyèištìní - OŠZM a TV -523, FAK S00JP00G7TV Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 demontáž akustického zaøízení,antény... - MP , FAK S00JP00G7TU Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøeúètování dodávky el.energie dle smlouvy do 6-ti kamer... - MP , FAK S00JP00G7TRN Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 demontáž staré a montáž nové kamery v míst.kriz.øízení - MP , FAK S00JP00G7U5I Vzdìlávací centrum pro ,00 CZK 0,00 zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v roce OŽP a Z , FAK S00JP00G7U Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00

10 pøenosné kupony MHD roèní - pásmo ABC - ŽO , FAK S00JP00G7U IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 1515PS RICOH -toner 1270D èerný - OŽP a Z , FAK S00JP00G7U9Y IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 161LN RICOH údržba kopírky, kanc , FAK S00JP00G7UAT IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,20 CZK 0,00 AFICIO 2018D RICOH, údržba kopírky, kanc , FAK S00JP00G7UBO WASTEX spol.s.r.o ,30 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G7UCJ IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 AFICIO MP 2000SP RICOH - toner 1230D èerný - OVS , FAK S00JP00G7UDE PROFIL-REKLAMA,s.r.o ,00 CZK 0,00 polep magnetických fólií - MP , FAK S00JP00G7P3R /09 Alster Ladislav ,00 CZK 0,00 za provedení díla projektové dokumentace... - OD , FAK S00JP00G7USB Mladá fronta,a.s ,00 CZK 0,00 inzerce v odborném èasopise Travel in the Czech, 01/ OCR VaVV , FAK S00JP00G7UT VIAL Plast spol. s r.o ,00 CZK 0,00 pronájem oplocení staveništì - " Kongresové centrum Zlín " - ORIA , FAK S00JP00G7UU Factum Inventio, s. r. o ,00 CZK 0,00 analytická studie " Zpráva z prùzkumu názorù podnikatelské sféry - Mìsto pro byznys " - ÚHA , FAK S00JP00G7UM OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK ,00

11 poštovní poukázky - OŠZM a TV FAK S00JP00G7UWR FIN-PARTNER,audit-danì-po ,50 CZK 0,00 Úèetní poradenství , FAK S00JP00G7UXM CaC Systems Radek Majzlík ,00 CZK 0,00 Pravidelný servis docházkového systému dle smlouvy - OIS Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu , FAK S00JP00G7UYH ALCEDO - støedisko volnéh ,00 CZK 0,00 Poplatek za semináø " Jak na školní plány EVVO...", Dagmar Šimková, , FAK S00JP00G7UZC TLAPÁK + PARTNERS, s.r.o ,00 CZK 0,00 Úèastnický poplatek za mediální trénink " Jistota v komunikaci " , M. Masaøíková, Zlín , FAZ S00JP00G7V1V Hamr marketing, s. r. o ,00 CZK 0,00 sportovec mìsta Zlína OŠZM a TV , FAK S00JP00G7V2Q RENARDS, s.r.o ,00 CZK 0,00 odmìna z pøiznané dotace - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7VD Klesný Rudolf ,50 CZK 0,00 kabelový buben,halogenová vana,vidlice,... - OKØ , FAK S00JP00G7VFX NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 Oni sledování 1-3/ pro služební vozidla MMZ (kniha jízd) - OVS -714, FAK S00JP00G7VGS NAM systém, a.s ,80 CZK 0,00 ONI sledování služ.vozu MMZ (kniha jízd) - OVS -667, FAK S00JP00G7VWK Správa a údržba silnic Zl ,50 CZK 0,00 dle SOD è.27/ nájemné za užívání kanceláøe è OKP KaMÈ Kudlov, 1,2/09 - pronájem nebyt. prostor vìcná správnost: L. Balková ,

12 FAK S00JP00G7V Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstn. - OIS -380, FAK S00JP00G7WK OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7OO Šopík Radoslav ,00 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/ % hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV , , FAK S00JP00G7WX MARTEK MEDICAL a.s ,59 CZK 0,00 dezinfekèní prostøedky - MP , FAK S00JP00G7WWD Polách Petr ,00 CZK 0,00 úprava podhledu systému krizová místnost - MP , FAK S00JP00G7WY XENA Praha s.r.o ,00 CZK 0,00 bundy,znaky,pouzdra - MP , FAK S00JP00G7X1H Svatava Nováèková-knihkup ,00 CZK 0,00 Nákup odborné literatury - Abeceda mzdové úèetní r.2009, Zákon o DPH (UZ), Zam.benefity, Zákoník práce , FAK S00JP00G7X2C /0037 Povodí Moravy,s.p ,00 CZK 0,00 dle smlouvy nájemné pozemku na rok 2009 v k.ú.pøíluky u Zlína - OD -350, FAK S00JP00G7XEO Bartoš-Hanaèík, zámeènict ,00 CZK 0,00 konzole jeklová - OMZ , FAK S00JP00G7XFJ Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské prostøedky pro odbor kultury - OK , FAK S00JP00G7V9R Technické služby Zlín,s.r ,64 CZK -532,64 sùl balená - Jesle,Tyršovo nábø.747,zl. - OŠZM a TV

13 FAK S00JP00G7XKU Mateøská škola Zlín ,00 CZK 0,00 FA za služby kuchaøky - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7XH /006 Ondøej Rudecký - HUGO ,80 CZK 0,00 oprava osvìtlení v šatnì - OŠZM a TV -653, FAK S00JP00G7XI Oldøich Pokorný ,00 CZK 0,00 oprava aut.praèky - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -500, FAK S00JP00G7XJZ Technické služby Zlín,s.r ,64 CZK 0,00 sùl balená - OŠZM a TV -532, FAK S00JP00G7XVB LXP s.r.o ,00 CZK 0,00 prùzkum bezpeènosti u obyvatel Zlína - Malenovic pro rozšíøení MKDS - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7XB Stavby silnic a železnic, ,35 CZK 0,00 chodník na ulici Mladcovská - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00G7ZF Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 toner,usb flasch disk a psací potøeby- Jesle,Budovateslká 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZG Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -711, FAK S00JP00G7ZDF František Kop ,90 CZK 0,00 kontrola hasících pøístrojù,údržba has.pøístrojù,kontrola požárních hydrantù,kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZEA STa DO s.r.o ,90 CZK 0,00 oprava vnitøních dveøí - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZIQ OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A 200 ks - OŽ -165,

14 FAK S00JP00G7ZJL Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden OS , FAK S00JP00G7ZKG JUDr.Radek Židlík,advokát ,00 CZK 0,00 právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden OS , FAK S00JP00G7Y8B Gahurová Miroslava ,00 CZK 0,00 výroba razítek - OIS -595, FAK S00JP00G7ZOW ALITRON CZ, s.r.o ,60 CZK 0,00 motorová nafta - OMZ , FAK S00JP00G7ZM REGUTEC s.r.o ,00 CZK 0,00 desky hladké,paleta, - pod hrací prvky - OMZ , FAK S00JP00G7ZRH SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 pozáruèní servis dle smlouvy AD SP 801, oprava øídící jednotky vstupních automatických dveøí - radnice - OVS , FAK S00JP00G7ZQM WASTEX spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 papírenské zboží pro Alternativu - OK , FAK S00JP00G7ZPR WASTEX spol.s.r.o ,10 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G800O JUDr.Eva Køivánková ,00 CZK 0,00 poskytnuté právní služby dle uzavøené smlouvy za mìsíc 01/ OŽPa Z smlouva o poskytování právní pomoci è ze dne a dodatku è. 3 o poskytování právní pomoc ze dne , FAK S00JP00G7ZSC ZEKA plus, s.r.o ,72 CZK 0,00 služby koordinátora BOZP za leden Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa - ORIA , FAK S00JP00G7ZT MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 luxol,tmel,stìtce - OMZ

15 -3 599, FAK S00JP00G Janíková Ilona ,00 CZK 0,00 znalecký posudek na posouzení statického selhání stromu /pád stromu / - OMZ , FAK S00JP00G7ZVX ROSANA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rosana - voda pramenitá - OVS , FAK S00JP00G7ZAU STa DO s.r.o ,10 CZK 0,00 opravy omítek,podlah a obkladu v budovì MMZ,nám.Míru 10 - OVS , FAK S00JP00G80LR Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 mìøení a pøepojení vysílaèe NAM na PCO MP Zlín,Kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G80J RETIA,a.s ,00 CZK 0,00 oprava záznam.zaøízení, inv. è MP , FAK S00JP00G80DV SOPHICS,spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby 01/ MP , FAK S00JP00G80X Technické služby Zlín,s.r ,65 CZK 0,00 odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ , FAK S00JP00G80YY Baïura Jiøí ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina dne ORIA , FAK S00JP00G80FL Zdenìk Juráše - Jurášek ,00 CZK 0,00 nábytek - vybavení kanc.místní èásti Malenovice - OKP plát stolový, kontejner, výsuv PC, deska PC, podnož, deska jednací, podnož, police, lavice, deska s vìšáky vìcná správnost: J. Pešková , FAK S00JP00G80ZT TC servis, s.r.o ,00 CZK 0,00 dle smlouvy pøipojení k internetu za 01/ OŠZM a TV , FAK S00JP00G810H /09 Fišer Pavel ,00 CZK 0,00

16 poskytování právních služeb za 01/ OP , FAZ S00JP00G811C MOUNTFIELD a.s ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ , FAK S00JP00G RENTEL, a.s ,00 CZK 0,00 Zpøístupnìní elearningového kurzu " Vstupní vzdìlávání " - 5 osob (Matulíková, Vojtášková, Gajdošíková, Vojáèková, Èernická) , FAK S00JP00G81CT MEGASTRO CZ,s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky na èištìní grilu... - OŠZM a TV -763, FAK S00JP00G82AW Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vodné,stoèné,tuv, za 01/ domov s chránìným bydlením - OKP KaMÈ Bartošova ètvr., vìcná správnost: L. Balková -646, FAK S00JP00G Èeský metrologický inst ,40 CZK 0,00 analyzátory alkoholu v dechu - ovìøìní funkènosti - MP , FAK S00JP00G GB-geodezie,spol.s r.o ,00 CZK 0,00 vytyèení vlastnícké hranice pozemku,kostelec u Zlína - OD , FAK S00JP00G82DH Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 zpracování PD bezbariérové BUS zálivy ve Zlínì - OD , FAK S00JP00G82EC /2009 Eva Krybusová, Mgr ,00 CZK 0,00 za vypracování kupní smlouvy - OD , FAK S00JP00G82F Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD , FAK S00JP00G82G KASVO s.r.o ,00 CZK 0,00 montáž dìtských skøínìk - Jesle,M.Knesla,Zl. - OŠZM a TV ,

17 FAK S00JP00G825L /09 Skøivánek Ivan ,00 CZK 0,00 kanceláøský nábytek - OMZ , FAK S00JP00G824Q JUDr.Eva Køivánková ,00 CZK 0,00 za poskytnuté právní služby - OMZ , FAK S00JP00G82HX /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vraku vozidla ze dne OD , FAK S00JP00G81YR KAPA Zlín, spol s r.o ,00 CZK 0,00 plynový píst,køeslo MASH 109A - OD , FAK S00JP00G827B /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel ze dne OD , FAK S00JP00G82IS Technické služby Zlín,s.r ,50 CZK 0,00 svoz a zpracování vánoèních stromkù - OŽP a Z , FAK S00JP00G82JN GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 za technickou podporu modulù CityWare za mìsíc 01/ OIS , FAK S00JP00G80I Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatky - WebCall rok OIS , FAK S00JP00G81UB AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet PremiumFibre za 01/ OIS , FAK S00JP00G82XP Barum Centrum Praha, spol ,00 CZK 0,00 oprava vozu ZLL 32-77, pøezutí dvou pneu, výmìna - OKP vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00G82YK Karel Rabel ,00 CZK 0,00

18 , obìdy pro jednání ZMZ - OKP objednávka vìcná správnost: M. Novosadová , FAK S00JP00G82ZF Sdružení podnikatelù ,00 CZK 0,00 stoèné,užívání neveøejné kanalizace za 01/ OD , FAK S00JP00G Jiøí Šilhavík a spol ,00 CZK 0,00 za provedenou dílèí investorskou èinnost -Køižovatka Antonínova - OD , FAK S00JP00G831Y AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet - ADSL Limit 4096/256 za 01/2009 v Alternativì - OK , FAK S00JP00G832T Jenáèek Luboš ,00 CZK 0,00 za úklidové práce za 1/2009 v galerii Alternativa - OK , FAK S00JP00G833O Messer Technogas s.r.o ,97 CZK 0,00 nájemné lahve Messer - OMZ -258, FAK S00JP00G834J Zdravotní ústav se sídlem ,00 CZK 0,00 rozbor odpadní vody,potoky 3314-kuchyòka - OŽP a Z -512, FAK S00JP00G835E ANAG spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 odborná literatura - Pojistné na soc.zabezp.rok 2009 (Baštecká Iva) -227, FAK S00JP00G AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home F1 za 01/ OŠZM a TV -595, FAZ S00JP00G INTERNET CZ,a.s ,00 CZK 0,00 prodloužení domény,støedisko volného èasu,kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV -324, FAK S00JP00G838Z Bobík, s.r.o. Josef Tru ,00 CZK 0,00 pøebalovací pult- Jesle,Tyršovo nábø. 747, - OŠZM a TV ,

19 FAK S00JP00G839U Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem datového okruhu - MP , FAK S00JP00G83AP RTS, a.s ,00 CZK 0,00 zaj.veøejné soutìže na akci " Kongresové centrum Zlín ", budova restarurace - ORIA , FAK S00JP00G83BK Pozemní stavitelství Zlín ,00 CZK 0,00 stavební práce MŠ Sv.Èecha - výmìna oken - ORIA , FAK S00JP00G83CF Stavební izolace Zlín, s ,00 CZK 0,00 8.ZŠ - rekonstrukce spoj. krèku - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00G80B TENIS VRŠAVA, s.r.o ,00 CZK 0,00 pronájem tenisového kurtu v hale Zlín-Vrašava za 01/2009, FKSP , FAK S00JP00G7YH Evrofin Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 servis profylaxe-pravidelná prohlídka,sada filcù, štítky - frankovací stroj Neopost IJ OVS , FAK S00JP00G81RQ /06 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 stìhování nábytku v budovì MMZ,nám.Míru è.12,zl. - OVS , FAK S00JP00G81QV DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 ÈP - elektrické osvìžovaèe,náplnì - ihned spotøeba - WC Zarámí OVS , FAK S00JP00G80W Úøad pro zastupování stát ,00 CZK 0,00 prodej movitých vìcí (registratura 4 zásuvková) - OSM - I. Pellarová , FAK S00JP00G7LL /01 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž zámku na skøíòku - OD -304, FAK S00JP00G7NA CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti - OD ,

20 FAK S00JP00G7NB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 pøeložka napojení NN SSZ - OD , FAK S00JP00G83WN ALFA - PROJ spo. s r.o ,00 CZK 0,00 pouta- MP , FAK S00JP00G83VS Klesný Rudolf ,50 CZK 0,00 baterie - MP , FAK S00JP00G83UX HP TRONIC-prodejny elektr ,00 CZK 0,00 Chladnièka Calex - MP , FAK S00JP00G843H /020 Vodica Jiøí ,00 CZK 0,00 navigace TOMTOM GO 930 vèetnì - OVS , FAK S00JP00G844C Støední odborná škola Luh ,00 CZK 0,00 30 ks keram.domeèkù dle objednávky - OCR, V a VV , FAK S00JP00G Šafáø Pavel ,00 CZK 0,00 oprava vozu Ford Fiesta - MP , FAK S00JP00G83S D.H.S.-spol.s r.o ,00 CZK 0,00 rolièka teplocitlivý papír - MP , FAK S00JP00G84BD /02 Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù - Jesle,Budovatelská,4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G847X MNO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 malíøské a natìraèské práce,rehab.stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G848S Pavel Boïa-Euro výtahy ,00 CZK 0,00 revize výtahu - Rehab.stac.,Žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV ,

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění Odměny Měsíc: únor 2006 Příjmení, jméno: Odbor, odd. Zdůvodnění: Vedoucí odboru OKP, Sekce II Účast na setkání primátorů statutárních měst v Ústí n. Labem zastoupení primátora, organizace novoročního charitativního

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012 Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele Obsah veřejné zakázky malého rozsahu Předpokládaná cena v Kč včetně DPH Skutečná cena uhrazená

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6. Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun,

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více