Seznam faktur - platby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00GA7ZQ ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV , FAK S00JP00GA9VW JUDr.Radek Židlík,advokát ,00 CZK ,00 právní služby pro odbor stavební za 12/ OS FAK S00JP00GA9WR XERTEC, a.s ,50 CZK 0,00 komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q OVS , FAK S00JP00GA9XM Gastrostella C + C s.r.o ,60 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9YH Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9ZC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -85, FAK S00JP00GAA9R Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného,stoèného,tuv za 12/ OKP smlouva è , FAK S00JP00GABAF Støedisko cenných papírù ,00 CZK 0,00

2 vedení CP na úètech SMZ , FAK S00JP00GABBA LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SN I, obèerstvení na pracovní jednání - OKP vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje vìcná správnost: H. Veèerková , FAK S00JP00GABC IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù - OKP, SN II vìcná správnost: R. Adámková -261, FAK S00JP00GABD Jankoviè Tomáš ,00 CZK 0,00 kvìtiny pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GABNM Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Parkovištì -ul.cecilka Pøíluky - OD , FAK S00JP00GAB6Z Marek Ostrèilík ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00GABOH DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 udržovací poplatky 20% za období I - XII / program ZLP... - OŠZM a TV , FAK S00JP00GABX Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABY Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABZY Zlatá hvìzda, spol. s r ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC0M Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00

3 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC1H INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC2C NOWACO Czech Republic s.r ,60 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -668, FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -118, FAK S00JP00GAC5X Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP , FAK S00JP00GAC6S A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu KAULÍ,testovací otázky MP , FAK S00JP00GAD IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,90 CZK 0,00 AFICIO 2232C RICOH tonery - nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks , FAK S00JP00GADA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc , FAK S00JP00GACNF UPC Èeská republika ,00 CZK 0,00 kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet - OKP 2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory 2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory -996, FAK S00JP00GADBW SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00

4 -1 748, FAK S00JP00GADCR IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 Oprava kopírky (vyèištìní optiky...) AFICIO 1013 RICOH v kanc. è. 214 (p. Gomolová, Hromková) - ODSP OSV , FAK S00JP00GADDM /09 Müllerová Ilona ,00 CZK 0,00 pronájem kurtù na squash pro zamìstnance na 7 hod.týdnì od do FKSP , FAK S00JP00GADEH Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ ) - OVS , FAZ S00JP00GADFC GRANT ADVISOR,spol. s r ,00 CZK 0,00 za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline.cz - odd. koordinace projektù -893, FAK S00JP00GADG /1 Miroslava Krybusová ,00 CZK 0, , FAZ S00JP00GADU Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc, Nováková Kamila, MP , FAZ S00JP00GADZK ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha dle objednávky za ubytování v Milánì dne OCRVaVV , FAK S00JP00GAE ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 1 letenka Vídeò - Miláno - Vídeò od na veletrh cestovního ruchu, p. Kaòková, OCR,VaVV , FAK S00JP00G7L0Y Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA -450, FAK S00JP00G7L2O XERTEC, a.s ,25 CZK 0,00

5 kazeta Mailmax 2 ks (barva do frank.stroje, etikety frank. podat. Zarámí - OVS , FAK S00JP00G7L3J SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 servisní práce -oprava automatických dveøí - Zarámí OVS , FAK S00JP00G7L1T Janeèek Karel ,00 CZK 0,00 Systémová podpora za rok OIS , FAK S00JP00G7KZA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO 1018D RICOH, celkové èištìní optiky - OIS -523, FAZ S00JP00G7L4E VERLAG DASHOFER spol.s r ,00 CZK 0,00 záloha na roèní pøedplatné : Lexikon úèetních souvztažností pro pøísp.organizace na rok OK a VA , FAK S00JP00G7KWP IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,10 CZK 0,00 oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc , FAK S00JP00G7KVU Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 Výmìna vysílaèe NAM, vèetnì pøepojení a odzkoušení na PCO MP Zlín - Alternativa - OK , FAK S00JP00G7KYF IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,50 CZK 0,00 2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício 1022 Ricoh - OS , FAK S00JP00G7KXK IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,50 CZK 0,00 2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício MP 3010SP Ricoh - OS , FAK S00JP00G7L Jaroslav Dìdièík, Autobat ,90 CZK 0,00 autobaterie YUASA VW POLO - ÚHA , FAK S00JP00G7LWI /09 Mlèek Jiøí ,00 CZK 0,00 zpracování stavební projketové dokumentace 5NP - L.Váchy OVS , FAK S00JP00G7LXD Energo Trading Zlín a.s ,00 CZK 0,00

6 za havarijní službu v období 01-03/ OVS , FAK S00JP00G7M0R Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK -857,00 kanceláøské potøeby - OŠZM a TV FAK S00JP00G7LQC Mladá fronta,a.s ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Sluníèko na rok 2009-Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -374, FAK S00JP00G7LR Konica Minolta,Business ,40 CZK 0,00 dodávky papíru- Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -818, FAZ S00JP00G7M1M Ekomonitor spol. s r.o ,00 CZK 0,00 záloha dle objednávky na Kompendium - OŽP a Z -980, FAK S00JP00G7M2H Zlín Copy s.r.o ,00 CZK 0,00 servisní práce - MP -631, FAK S00JP00G7M3C Gahurová Miroslava ,70 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová. Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková , FAK S00JP00G7M /09 FBM ,00 CZK 0, vystoupení FBM, Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ pod záštitou paní primátorky a pana hejtmana, OKP vìcná správnost: Steinerová , FAK S00JP00G7M Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OIS , FAK S00JP00G7M6X Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OP , FAZ S00JP00G7MJ ANAG spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.mìsíèníku Èasopis Mzdová úèetní , FAK S00JP00G7MKZ /09 Fišer Pavel ,00 CZK 0,00

7 poskytování právních služeb - OP , FAK S00JP00G7MLU Gordic spol. s r.o ,50 CZK 0,00 GINIS - roèní udržovací poplatek - OIS , FAK S00JP00G7MMP Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu ZŠ M. Alše - rekonstrukce støech - ORIA -450, FAK S00JP00G7MOF /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vraku Škoda OD , FAK S00JP00G7MPA Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu - OD -450, FAZ S00JP00G7MSV SEND Pøedplatné s.r.o ,00 CZK 0,00 pøedplatné DINGIR na rok OŠZM a TV -256, FAK S00JP00G7MZW Konica Minolta,Business ,00 CZK 0,00 pravidelná platba za období 01/ Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -595, FAK S00JP00G7MVG Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 MT 12/08, JANEÈKA, tel , bez limitu, vyúèt.tel.služeb,è.tel ,p.Janeèka Martin - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7Q1U Institut pro veøejné zaká ,00 CZK 0,00 semináø " Veøejné zakázky ", 20.1., Mgr. Lucie Hofrichterová, Brno , FAZ S00JP00G7OQR Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -312, FAK S00JP00G7NH WASTEX spol.s.r.o ,60 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS

8 , FAK S00JP00G7SFI OFFICE DEPOT s.r.o ,96 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OVS , FAK S00JP00G7S8H STa DO s.r.o ,80 CZK 0,00 drobné opravy - Jesle,M.Knesla 4056,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7S1G Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OŠZM a TV -857, FAK S00JP00G7SVA Jazyková škola AMADEUS,s ,00 CZK 0,00 úhrada za zkoušku ÖSD A2 Grundstufe Deutsch (pro nìmecký jazyk) pro 5 zamìstnancù MP - FKSP , FAK S00JP00G7SYV KALVEI, v.o.s ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - OVS , FAK S00JP00G7SZQ IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 servis kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS -523, FAK S00JP00G7T0E IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 servis kopírky AFICIO 1018 RICOH (výmìna PCÚ, oprava zažehlování) - OS , FAZ S00JP00G7T4U Èeská pošta, s.p ,20 CZK 0, , FAK S00JP00G7T3Z IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO 1515 RICOH,, inv. è. 6637, kanc. è oprava a celkové vyèištìní stroje - odd. ovìøování. vìcná správnost: Výsmeková -523, FAK S00JP00G7T5P /04 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 Oprava 5 pracovních stolù na odboru obèšansko-srpávním. opravy výsuvu, oprava a upevnìní slolové desky v kanceláøích è. 209, 319, 323 a ,

9 FAK S00JP00G7T6K REVOS ,00 CZK 0,00 rozpoètová skladba OK a VA -405, FAZ S00JP00G7T7F Pevnost- Èeské centrum zn ,00 CZK 0,00 Záloha na kurz èeského znakového jazyka, V. Glozová, P.Èervenka, od (Adámková odhlášena) , VYZ S00JP00G7T8A Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 Vyúèt.zál.faktury - studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc. Nováková FAK S00JP00G7SGD DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické a èistící prostøedky - OVS , FAK S00JP00G7SI DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 ÈP ihned spotøeba Zarámí - èistiè odpadu,lopata na sníh,kartáè silnièní (úklid snìhu, havárie odpadu)... - OVS , FAK S00JP00G7TEG HART PRESS, s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskopisy- recepty,žádanky - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7TFB IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 3350CSP RICOH, celkové vyèištìní - OŠZM a TV -523, FAK S00JP00G7TV Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 demontáž akustického zaøízení,antény... - MP , FAK S00JP00G7TU Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøeúètování dodávky el.energie dle smlouvy do 6-ti kamer... - MP , FAK S00JP00G7TRN Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 demontáž staré a montáž nové kamery v míst.kriz.øízení - MP , FAK S00JP00G7U5I Vzdìlávací centrum pro ,00 CZK 0,00 zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v roce OŽP a Z , FAK S00JP00G7U Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00

10 pøenosné kupony MHD roèní - pásmo ABC - ŽO , FAK S00JP00G7U IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 1515PS RICOH -toner 1270D èerný - OŽP a Z , FAK S00JP00G7U9Y IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 161LN RICOH údržba kopírky, kanc , FAK S00JP00G7UAT IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,20 CZK 0,00 AFICIO 2018D RICOH, údržba kopírky, kanc , FAK S00JP00G7UBO WASTEX spol.s.r.o ,30 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G7UCJ IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 AFICIO MP 2000SP RICOH - toner 1230D èerný - OVS , FAK S00JP00G7UDE PROFIL-REKLAMA,s.r.o ,00 CZK 0,00 polep magnetických fólií - MP , FAK S00JP00G7P3R /09 Alster Ladislav ,00 CZK 0,00 za provedení díla projektové dokumentace... - OD , FAK S00JP00G7USB Mladá fronta,a.s ,00 CZK 0,00 inzerce v odborném èasopise Travel in the Czech, 01/ OCR VaVV , FAK S00JP00G7UT VIAL Plast spol. s r.o ,00 CZK 0,00 pronájem oplocení staveništì - " Kongresové centrum Zlín " - ORIA , FAK S00JP00G7UU Factum Inventio, s. r. o ,00 CZK 0,00 analytická studie " Zpráva z prùzkumu názorù podnikatelské sféry - Mìsto pro byznys " - ÚHA , FAK S00JP00G7UM OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK ,00

11 poštovní poukázky - OŠZM a TV FAK S00JP00G7UWR FIN-PARTNER,audit-danì-po ,50 CZK 0,00 Úèetní poradenství , FAK S00JP00G7UXM CaC Systems Radek Majzlík ,00 CZK 0,00 Pravidelný servis docházkového systému dle smlouvy - OIS Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu , FAK S00JP00G7UYH ALCEDO - støedisko volnéh ,00 CZK 0,00 Poplatek za semináø " Jak na školní plány EVVO...", Dagmar Šimková, , FAK S00JP00G7UZC TLAPÁK + PARTNERS, s.r.o ,00 CZK 0,00 Úèastnický poplatek za mediální trénink " Jistota v komunikaci " , M. Masaøíková, Zlín , FAZ S00JP00G7V1V Hamr marketing, s. r. o ,00 CZK 0,00 sportovec mìsta Zlína OŠZM a TV , FAK S00JP00G7V2Q RENARDS, s.r.o ,00 CZK 0,00 odmìna z pøiznané dotace - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7VD Klesný Rudolf ,50 CZK 0,00 kabelový buben,halogenová vana,vidlice,... - OKØ , FAK S00JP00G7VFX NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 Oni sledování 1-3/ pro služební vozidla MMZ (kniha jízd) - OVS -714, FAK S00JP00G7VGS NAM systém, a.s ,80 CZK 0,00 ONI sledování služ.vozu MMZ (kniha jízd) - OVS -667, FAK S00JP00G7VWK Správa a údržba silnic Zl ,50 CZK 0,00 dle SOD è.27/ nájemné za užívání kanceláøe è OKP KaMÈ Kudlov, 1,2/09 - pronájem nebyt. prostor vìcná správnost: L. Balková ,

12 FAK S00JP00G7V Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstn. - OIS -380, FAK S00JP00G7WK OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7OO Šopík Radoslav ,00 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/ % hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV , , FAK S00JP00G7WX MARTEK MEDICAL a.s ,59 CZK 0,00 dezinfekèní prostøedky - MP , FAK S00JP00G7WWD Polách Petr ,00 CZK 0,00 úprava podhledu systému krizová místnost - MP , FAK S00JP00G7WY XENA Praha s.r.o ,00 CZK 0,00 bundy,znaky,pouzdra - MP , FAK S00JP00G7X1H Svatava Nováèková-knihkup ,00 CZK 0,00 Nákup odborné literatury - Abeceda mzdové úèetní r.2009, Zákon o DPH (UZ), Zam.benefity, Zákoník práce , FAK S00JP00G7X2C /0037 Povodí Moravy,s.p ,00 CZK 0,00 dle smlouvy nájemné pozemku na rok 2009 v k.ú.pøíluky u Zlína - OD -350, FAK S00JP00G7XEO Bartoš-Hanaèík, zámeènict ,00 CZK 0,00 konzole jeklová - OMZ , FAK S00JP00G7XFJ Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské prostøedky pro odbor kultury - OK , FAK S00JP00G7V9R Technické služby Zlín,s.r ,64 CZK -532,64 sùl balená - Jesle,Tyršovo nábø.747,zl. - OŠZM a TV

13 FAK S00JP00G7XKU Mateøská škola Zlín ,00 CZK 0,00 FA za služby kuchaøky - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7XH /006 Ondøej Rudecký - HUGO ,80 CZK 0,00 oprava osvìtlení v šatnì - OŠZM a TV -653, FAK S00JP00G7XI Oldøich Pokorný ,00 CZK 0,00 oprava aut.praèky - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -500, FAK S00JP00G7XJZ Technické služby Zlín,s.r ,64 CZK 0,00 sùl balená - OŠZM a TV -532, FAK S00JP00G7XVB LXP s.r.o ,00 CZK 0,00 prùzkum bezpeènosti u obyvatel Zlína - Malenovic pro rozšíøení MKDS - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7XB Stavby silnic a železnic, ,35 CZK 0,00 chodník na ulici Mladcovská - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00G7ZF Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 toner,usb flasch disk a psací potøeby- Jesle,Budovateslká 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZG Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -711, FAK S00JP00G7ZDF František Kop ,90 CZK 0,00 kontrola hasících pøístrojù,údržba has.pøístrojù,kontrola požárních hydrantù,kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZEA STa DO s.r.o ,90 CZK 0,00 oprava vnitøních dveøí - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZIQ OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A 200 ks - OŽ -165,

14 FAK S00JP00G7ZJL Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden OS , FAK S00JP00G7ZKG JUDr.Radek Židlík,advokát ,00 CZK 0,00 právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden OS , FAK S00JP00G7Y8B Gahurová Miroslava ,00 CZK 0,00 výroba razítek - OIS -595, FAK S00JP00G7ZOW ALITRON CZ, s.r.o ,60 CZK 0,00 motorová nafta - OMZ , FAK S00JP00G7ZM REGUTEC s.r.o ,00 CZK 0,00 desky hladké,paleta, - pod hrací prvky - OMZ , FAK S00JP00G7ZRH SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 pozáruèní servis dle smlouvy AD SP 801, oprava øídící jednotky vstupních automatických dveøí - radnice - OVS , FAK S00JP00G7ZQM WASTEX spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 papírenské zboží pro Alternativu - OK , FAK S00JP00G7ZPR WASTEX spol.s.r.o ,10 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G800O JUDr.Eva Køivánková ,00 CZK 0,00 poskytnuté právní služby dle uzavøené smlouvy za mìsíc 01/ OŽPa Z smlouva o poskytování právní pomoci è ze dne a dodatku è. 3 o poskytování právní pomoc ze dne , FAK S00JP00G7ZSC ZEKA plus, s.r.o ,72 CZK 0,00 služby koordinátora BOZP za leden Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa - ORIA , FAK S00JP00G7ZT MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 luxol,tmel,stìtce - OMZ

15 -3 599, FAK S00JP00G Janíková Ilona ,00 CZK 0,00 znalecký posudek na posouzení statického selhání stromu /pád stromu / - OMZ , FAK S00JP00G7ZVX ROSANA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rosana - voda pramenitá - OVS , FAK S00JP00G7ZAU STa DO s.r.o ,10 CZK 0,00 opravy omítek,podlah a obkladu v budovì MMZ,nám.Míru 10 - OVS , FAK S00JP00G80LR Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 mìøení a pøepojení vysílaèe NAM na PCO MP Zlín,Kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G80J RETIA,a.s ,00 CZK 0,00 oprava záznam.zaøízení, inv. è MP , FAK S00JP00G80DV SOPHICS,spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby 01/ MP , FAK S00JP00G80X Technické služby Zlín,s.r ,65 CZK 0,00 odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ , FAK S00JP00G80YY Baïura Jiøí ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina dne ORIA , FAK S00JP00G80FL Zdenìk Juráše - Jurášek ,00 CZK 0,00 nábytek - vybavení kanc.místní èásti Malenovice - OKP plát stolový, kontejner, výsuv PC, deska PC, podnož, deska jednací, podnož, police, lavice, deska s vìšáky vìcná správnost: J. Pešková , FAK S00JP00G80ZT TC servis, s.r.o ,00 CZK 0,00 dle smlouvy pøipojení k internetu za 01/ OŠZM a TV , FAK S00JP00G810H /09 Fišer Pavel ,00 CZK 0,00

16 poskytování právních služeb za 01/ OP , FAZ S00JP00G811C MOUNTFIELD a.s ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ , FAK S00JP00G RENTEL, a.s ,00 CZK 0,00 Zpøístupnìní elearningového kurzu " Vstupní vzdìlávání " - 5 osob (Matulíková, Vojtášková, Gajdošíková, Vojáèková, Èernická) , FAK S00JP00G81CT MEGASTRO CZ,s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky na èištìní grilu... - OŠZM a TV -763, FAK S00JP00G82AW Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vodné,stoèné,tuv, za 01/ domov s chránìným bydlením - OKP KaMÈ Bartošova ètvr., vìcná správnost: L. Balková -646, FAK S00JP00G Èeský metrologický inst ,40 CZK 0,00 analyzátory alkoholu v dechu - ovìøìní funkènosti - MP , FAK S00JP00G GB-geodezie,spol.s r.o ,00 CZK 0,00 vytyèení vlastnícké hranice pozemku,kostelec u Zlína - OD , FAK S00JP00G82DH Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 zpracování PD bezbariérové BUS zálivy ve Zlínì - OD , FAK S00JP00G82EC /2009 Eva Krybusová, Mgr ,00 CZK 0,00 za vypracování kupní smlouvy - OD , FAK S00JP00G82F Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD , FAK S00JP00G82G KASVO s.r.o ,00 CZK 0,00 montáž dìtských skøínìk - Jesle,M.Knesla,Zl. - OŠZM a TV ,

17 FAK S00JP00G825L /09 Skøivánek Ivan ,00 CZK 0,00 kanceláøský nábytek - OMZ , FAK S00JP00G824Q JUDr.Eva Køivánková ,00 CZK 0,00 za poskytnuté právní služby - OMZ , FAK S00JP00G82HX /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vraku vozidla ze dne OD , FAK S00JP00G81YR KAPA Zlín, spol s r.o ,00 CZK 0,00 plynový píst,køeslo MASH 109A - OD , FAK S00JP00G827B /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel ze dne OD , FAK S00JP00G82IS Technické služby Zlín,s.r ,50 CZK 0,00 svoz a zpracování vánoèních stromkù - OŽP a Z , FAK S00JP00G82JN GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 za technickou podporu modulù CityWare za mìsíc 01/ OIS , FAK S00JP00G80I Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatky - WebCall rok OIS , FAK S00JP00G81UB AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet PremiumFibre za 01/ OIS , FAK S00JP00G82XP Barum Centrum Praha, spol ,00 CZK 0,00 oprava vozu ZLL 32-77, pøezutí dvou pneu, výmìna - OKP vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00G82YK Karel Rabel ,00 CZK 0,00

18 , obìdy pro jednání ZMZ - OKP objednávka vìcná správnost: M. Novosadová , FAK S00JP00G82ZF Sdružení podnikatelù ,00 CZK 0,00 stoèné,užívání neveøejné kanalizace za 01/ OD , FAK S00JP00G Jiøí Šilhavík a spol ,00 CZK 0,00 za provedenou dílèí investorskou èinnost -Køižovatka Antonínova - OD , FAK S00JP00G831Y AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet - ADSL Limit 4096/256 za 01/2009 v Alternativì - OK , FAK S00JP00G832T Jenáèek Luboš ,00 CZK 0,00 za úklidové práce za 1/2009 v galerii Alternativa - OK , FAK S00JP00G833O Messer Technogas s.r.o ,97 CZK 0,00 nájemné lahve Messer - OMZ -258, FAK S00JP00G834J Zdravotní ústav se sídlem ,00 CZK 0,00 rozbor odpadní vody,potoky 3314-kuchyòka - OŽP a Z -512, FAK S00JP00G835E ANAG spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 odborná literatura - Pojistné na soc.zabezp.rok 2009 (Baštecká Iva) -227, FAK S00JP00G AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home F1 za 01/ OŠZM a TV -595, FAZ S00JP00G INTERNET CZ,a.s ,00 CZK 0,00 prodloužení domény,støedisko volného èasu,kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV -324, FAK S00JP00G838Z Bobík, s.r.o. Josef Tru ,00 CZK 0,00 pøebalovací pult- Jesle,Tyršovo nábø. 747, - OŠZM a TV ,

19 FAK S00JP00G839U Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem datového okruhu - MP , FAK S00JP00G83AP RTS, a.s ,00 CZK 0,00 zaj.veøejné soutìže na akci " Kongresové centrum Zlín ", budova restarurace - ORIA , FAK S00JP00G83BK Pozemní stavitelství Zlín ,00 CZK 0,00 stavební práce MŠ Sv.Èecha - výmìna oken - ORIA , FAK S00JP00G83CF Stavební izolace Zlín, s ,00 CZK 0,00 8.ZŠ - rekonstrukce spoj. krèku - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00G80B TENIS VRŠAVA, s.r.o ,00 CZK 0,00 pronájem tenisového kurtu v hale Zlín-Vrašava za 01/2009, FKSP , FAK S00JP00G7YH Evrofin Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 servis profylaxe-pravidelná prohlídka,sada filcù, štítky - frankovací stroj Neopost IJ OVS , FAK S00JP00G81RQ /06 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 stìhování nábytku v budovì MMZ,nám.Míru è.12,zl. - OVS , FAK S00JP00G81QV DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 ÈP - elektrické osvìžovaèe,náplnì - ihned spotøeba - WC Zarámí OVS , FAK S00JP00G80W Úøad pro zastupování stát ,00 CZK 0,00 prodej movitých vìcí (registratura 4 zásuvková) - OSM - I. Pellarová , FAK S00JP00G7LL /01 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž zámku na skøíòku - OD -304, FAK S00JP00G7NA CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti - OD ,

20 FAK S00JP00G7NB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 pøeložka napojení NN SSZ - OD , FAK S00JP00G83WN ALFA - PROJ spo. s r.o ,00 CZK 0,00 pouta- MP , FAK S00JP00G83VS Klesný Rudolf ,50 CZK 0,00 baterie - MP , FAK S00JP00G83UX HP TRONIC-prodejny elektr ,00 CZK 0,00 Chladnièka Calex - MP , FAK S00JP00G843H /020 Vodica Jiøí ,00 CZK 0,00 navigace TOMTOM GO 930 vèetnì - OVS , FAK S00JP00G844C Støední odborná škola Luh ,00 CZK 0,00 30 ks keram.domeèkù dle objednávky - OCR, V a VV , FAK S00JP00G Šafáø Pavel ,00 CZK 0,00 oprava vozu Ford Fiesta - MP , FAK S00JP00G83S D.H.S.-spol.s r.o ,00 CZK 0,00 rolièka teplocitlivý papír - MP , FAK S00JP00G84BD /02 Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù - Jesle,Budovatelská,4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G847X MNO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 malíøské a natìraèské práce,rehab.stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G848S Pavel Boïa-Euro výtahy ,00 CZK 0,00 revize výtahu - Rehab.stac.,Žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV ,

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:52:35 Kniha : KDF 2011 - DPH Název masky: Dat.

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 15:37:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:47:50 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 169 MARHOLD

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby fairs exhibitions fairs exhibitions fairs exhibitions fairs Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí Grafický design Kompletní výstaváøské služby Reklamní služby Padochovská 2 664 91 Ivanèice Nabídka

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

IČO : 00263419 G O R - K D F 18.04.2012 list: 1 KDF10010.frm 141205 H L A V N Í K N I H A F A K T U R

IČO : 00263419 G O R - K D F 18.04.2012 list: 1 KDF10010.frm 141205 H L A V N Í K N I H A F A K T U R IČO : 00263419 G O R - K D F 18.04.2012 list: 1 20110001 Borek Roman, Vražkov 74573250 12011 2543,00 0 0 17.01.2011 21.01.2011.. stavební materiál 20110002 RWE,Ústí n.l. 49903209 811648004 3290,00 0 0

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne

Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:27 104 AERO Vodochody AERO 24194204 451307 5277,12 5277,12 veřejné osvětlení u byt.jednotek u závodu 5277,12 5277,12 30.01.2015

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více