Seznam faktur - platby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00GA7ZQ ÈZT, s.r.o ,00 CZK 0,00 inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV , FAK S00JP00GA9VW JUDr.Radek Židlík,advokát ,00 CZK ,00 právní služby pro odbor stavební za 12/ OS FAK S00JP00GA9WR XERTEC, a.s ,50 CZK 0,00 komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q OVS , FAK S00JP00GA9XM Gastrostella C + C s.r.o ,60 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9YH Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00GA9ZC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -85, FAK S00JP00GAA9R Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vyúètování vodného,stoèného,tuv za 12/ OKP smlouva è , FAK S00JP00GABAF Støedisko cenných papírù ,00 CZK 0,00

2 vedení CP na úètech SMZ , FAK S00JP00GABBA LESKO-Velkoob.nápojù,s.r ,00 CZK 0,00 SN I, obèerstvení na pracovní jednání - OKP vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje vìcná správnost: H. Veèerková , FAK S00JP00GABC IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù - OKP, SN II vìcná správnost: R. Adámková -261, FAK S00JP00GABD Jankoviè Tomáš ,00 CZK 0,00 kvìtiny pro jubilanty - OKP projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00GABNM Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Parkovištì -ul.cecilka Pøíluky - OD , FAK S00JP00GAB6Z Marek Ostrèilík ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00GABOH DATAB consult s.r.o ,00 CZK 0,00 udržovací poplatky 20% za období I - XII / program ZLP... - OŠZM a TV , FAK S00JP00GABX Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABY Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GABZY Zlatá hvìzda, spol. s r ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC0M Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00

3 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC1H INPOST, s.r.o ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC2C NOWACO Czech Republic s.r ,60 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV , FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -668, FAK S00JP00GAC Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce,sv.èecha 516,Zl. - OSV -118, FAK S00JP00GAC5X Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP , FAK S00JP00GAC6S A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu KAULÍ,testovací otázky MP , FAK S00JP00GAD IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,90 CZK 0,00 AFICIO 2232C RICOH tonery - nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks , FAK S00JP00GADA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc , FAK S00JP00GACNF UPC Èeská republika ,00 CZK 0,00 kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet - OKP 2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory 2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory -996, FAK S00JP00GADBW SYAS spol. s r.o ,00 CZK 0,00

4 -1 748, FAK S00JP00GADCR IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 Oprava kopírky (vyèištìní optiky...) AFICIO 1013 RICOH v kanc. è. 214 (p. Gomolová, Hromková) - ODSP OSV , FAK S00JP00GADDM /09 Müllerová Ilona ,00 CZK 0,00 pronájem kurtù na squash pro zamìstnance na 7 hod.týdnì od do FKSP , FAK S00JP00GADEH Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ ) - OVS , FAZ S00JP00GADFC GRANT ADVISOR,spol. s r ,00 CZK 0,00 za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline.cz - odd. koordinace projektù -893, FAK S00JP00GADG /1 Miroslava Krybusová ,00 CZK 0, , FAZ S00JP00GADU Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc, Nováková Kamila, MP , FAZ S00JP00GADZK ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 záloha dle objednávky za ubytování v Milánì dne OCRVaVV , FAK S00JP00GAE ITC Travel & Conference ,00 CZK 0,00 1 letenka Vídeò - Miláno - Vídeò od na veletrh cestovního ruchu, p. Kaòková, OCR,VaVV , FAK S00JP00G7L0Y Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA -450, FAK S00JP00G7L2O XERTEC, a.s ,25 CZK 0,00

5 kazeta Mailmax 2 ks (barva do frank.stroje, etikety frank. podat. Zarámí - OVS , FAK S00JP00G7L3J SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 servisní práce -oprava automatických dveøí - Zarámí OVS , FAK S00JP00G7L1T Janeèek Karel ,00 CZK 0,00 Systémová podpora za rok OIS , FAK S00JP00G7KZA IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO 1018D RICOH, celkové èištìní optiky - OIS -523, FAZ S00JP00G7L4E VERLAG DASHOFER spol.s r ,00 CZK 0,00 záloha na roèní pøedplatné : Lexikon úèetních souvztažností pro pøísp.organizace na rok OK a VA , FAK S00JP00G7KWP IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,10 CZK 0,00 oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc , FAK S00JP00G7KVU Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 Výmìna vysílaèe NAM, vèetnì pøepojení a odzkoušení na PCO MP Zlín - Alternativa - OK , FAK S00JP00G7KYF IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,50 CZK 0,00 2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício 1022 Ricoh - OS , FAK S00JP00G7KXK IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,50 CZK 0,00 2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício MP 3010SP Ricoh - OS , FAK S00JP00G7L Jaroslav Dìdièík, Autobat ,90 CZK 0,00 autobaterie YUASA VW POLO - ÚHA , FAK S00JP00G7LWI /09 Mlèek Jiøí ,00 CZK 0,00 zpracování stavební projketové dokumentace 5NP - L.Váchy OVS , FAK S00JP00G7LXD Energo Trading Zlín a.s ,00 CZK 0,00

6 za havarijní službu v období 01-03/ OVS , FAK S00JP00G7M0R Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK -857,00 kanceláøské potøeby - OŠZM a TV FAK S00JP00G7LQC Mladá fronta,a.s ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Sluníèko na rok 2009-Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -374, FAK S00JP00G7LR Konica Minolta,Business ,40 CZK 0,00 dodávky papíru- Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -818, FAZ S00JP00G7M1M Ekomonitor spol. s r.o ,00 CZK 0,00 záloha dle objednávky na Kompendium - OŽP a Z -980, FAK S00JP00G7M2H Zlín Copy s.r.o ,00 CZK 0,00 servisní práce - MP -631, FAK S00JP00G7M3C Gahurová Miroslava ,70 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová. Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková , FAK S00JP00G7M /09 FBM ,00 CZK 0, vystoupení FBM, Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ pod záštitou paní primátorky a pana hejtmana, OKP vìcná správnost: Steinerová , FAK S00JP00G7M Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OIS , FAK S00JP00G7M6X Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OP , FAZ S00JP00G7MJ ANAG spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.mìsíèníku Èasopis Mzdová úèetní , FAK S00JP00G7MKZ /09 Fišer Pavel ,00 CZK 0,00

7 poskytování právních služeb - OP , FAK S00JP00G7MLU Gordic spol. s r.o ,50 CZK 0,00 GINIS - roèní udržovací poplatek - OIS , FAK S00JP00G7MMP Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu ZŠ M. Alše - rekonstrukce støech - ORIA -450, FAK S00JP00G7MOF /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vraku Škoda OD , FAK S00JP00G7MPA Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 CADR - zveøejnìní inzerátu - OD -450, FAZ S00JP00G7MSV SEND Pøedplatné s.r.o ,00 CZK 0,00 pøedplatné DINGIR na rok OŠZM a TV -256, FAK S00JP00G7MZW Konica Minolta,Business ,00 CZK 0,00 pravidelná platba za období 01/ Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -595, FAK S00JP00G7MVG Telefónica O2 Czech Repub ,25 CZK 0,00 MT 12/08, JANEÈKA, tel , bez limitu, vyúèt.tel.služeb,è.tel ,p.Janeèka Martin - OKP rámcová smlouva, OVS , FAK S00JP00G7Q1U Institut pro veøejné zaká ,00 CZK 0,00 semináø " Veøejné zakázky ", 20.1., Mgr. Lucie Hofrichterová, Brno , FAZ S00JP00G7OQR Pražská vydavatelská spol ,00 CZK 0,00 záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -312, FAK S00JP00G7NH WASTEX spol.s.r.o ,60 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS

8 , FAK S00JP00G7SFI OFFICE DEPOT s.r.o ,96 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OVS , FAK S00JP00G7S8H STa DO s.r.o ,80 CZK 0,00 drobné opravy - Jesle,M.Knesla 4056,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7S1G Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OŠZM a TV -857, FAK S00JP00G7SVA Jazyková škola AMADEUS,s ,00 CZK 0,00 úhrada za zkoušku ÖSD A2 Grundstufe Deutsch (pro nìmecký jazyk) pro 5 zamìstnancù MP - FKSP , FAK S00JP00G7SYV KALVEI, v.o.s ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - OVS , FAK S00JP00G7SZQ IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 servis kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS -523, FAK S00JP00G7T0E IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 servis kopírky AFICIO 1018 RICOH (výmìna PCÚ, oprava zažehlování) - OS , FAZ S00JP00G7T4U Èeská pošta, s.p ,20 CZK 0, , FAK S00JP00G7T3Z IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO 1515 RICOH,, inv. è. 6637, kanc. è oprava a celkové vyèištìní stroje - odd. ovìøování. vìcná správnost: Výsmeková -523, FAK S00JP00G7T5P /04 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 Oprava 5 pracovních stolù na odboru obèšansko-srpávním. opravy výsuvu, oprava a upevnìní slolové desky v kanceláøích è. 209, 319, 323 a ,

9 FAK S00JP00G7T6K REVOS ,00 CZK 0,00 rozpoètová skladba OK a VA -405, FAZ S00JP00G7T7F Pevnost- Èeské centrum zn ,00 CZK 0,00 Záloha na kurz èeského znakového jazyka, V. Glozová, P.Èervenka, od (Adámková odhlášena) , VYZ S00JP00G7T8A Sdružení Podané ruce,obèa ,00 CZK 0,00 Vyúèt.zál.faktury - studie prev.soc.patol.jevù III.semestr Bc. Nováková FAK S00JP00G7SGD DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické a èistící prostøedky - OVS , FAK S00JP00G7SI DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 ÈP ihned spotøeba Zarámí - èistiè odpadu,lopata na sníh,kartáè silnièní (úklid snìhu, havárie odpadu)... - OVS , FAK S00JP00G7TEG HART PRESS, s.r.o ,00 CZK 0,00 tiskopisy- recepty,žádanky - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7TFB IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 3350CSP RICOH, celkové vyèištìní - OŠZM a TV -523, FAK S00JP00G7TV Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 demontáž akustického zaøízení,antény... - MP , FAK S00JP00G7TU Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00 pøeúètování dodávky el.energie dle smlouvy do 6-ti kamer... - MP , FAK S00JP00G7TRN Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 demontáž staré a montáž nové kamery v míst.kriz.øízení - MP , FAK S00JP00G7U5I Vzdìlávací centrum pro ,00 CZK 0,00 zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v roce OŽP a Z , FAK S00JP00G7U Dopravní spoleènost Zlín ,00 CZK 0,00

10 pøenosné kupony MHD roèní - pásmo ABC - ŽO , FAK S00JP00G7U IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,80 CZK 0,00 AFICIO 1515PS RICOH -toner 1270D èerný - OŽP a Z , FAK S00JP00G7U9Y IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,60 CZK 0,00 AFICIO MP 161LN RICOH údržba kopírky, kanc , FAK S00JP00G7UAT IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,20 CZK 0,00 AFICIO 2018D RICOH, údržba kopírky, kanc , FAK S00JP00G7UBO WASTEX spol.s.r.o ,30 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G7UCJ IMPROMAT-CZ spol.s r.o ,00 CZK 0,00 AFICIO MP 2000SP RICOH - toner 1230D èerný - OVS , FAK S00JP00G7UDE PROFIL-REKLAMA,s.r.o ,00 CZK 0,00 polep magnetických fólií - MP , FAK S00JP00G7P3R /09 Alster Ladislav ,00 CZK 0,00 za provedení díla projektové dokumentace... - OD , FAK S00JP00G7USB Mladá fronta,a.s ,00 CZK 0,00 inzerce v odborném èasopise Travel in the Czech, 01/ OCR VaVV , FAK S00JP00G7UT VIAL Plast spol. s r.o ,00 CZK 0,00 pronájem oplocení staveništì - " Kongresové centrum Zlín " - ORIA , FAK S00JP00G7UU Factum Inventio, s. r. o ,00 CZK 0,00 analytická studie " Zpráva z prùzkumu názorù podnikatelské sféry - Mìsto pro byznys " - ÚHA , FAK S00JP00G7UM OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK ,00

11 poštovní poukázky - OŠZM a TV FAK S00JP00G7UWR FIN-PARTNER,audit-danì-po ,50 CZK 0,00 Úèetní poradenství , FAK S00JP00G7UXM CaC Systems Radek Majzlík ,00 CZK 0,00 Pravidelný servis docházkového systému dle smlouvy - OIS Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu , FAK S00JP00G7UYH ALCEDO - støedisko volnéh ,00 CZK 0,00 Poplatek za semináø " Jak na školní plány EVVO...", Dagmar Šimková, , FAK S00JP00G7UZC TLAPÁK + PARTNERS, s.r.o ,00 CZK 0,00 Úèastnický poplatek za mediální trénink " Jistota v komunikaci " , M. Masaøíková, Zlín , FAZ S00JP00G7V1V Hamr marketing, s. r. o ,00 CZK 0,00 sportovec mìsta Zlína OŠZM a TV , FAK S00JP00G7V2Q RENARDS, s.r.o ,00 CZK 0,00 odmìna z pøiznané dotace - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7VD Klesný Rudolf ,50 CZK 0,00 kabelový buben,halogenová vana,vidlice,... - OKØ , FAK S00JP00G7VFX NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 Oni sledování 1-3/ pro služební vozidla MMZ (kniha jízd) - OVS -714, FAK S00JP00G7VGS NAM systém, a.s ,80 CZK 0,00 ONI sledování služ.vozu MMZ (kniha jízd) - OVS -667, FAK S00JP00G7VWK Správa a údržba silnic Zl ,50 CZK 0,00 dle SOD è.27/ nájemné za užívání kanceláøe è OKP KaMÈ Kudlov, 1,2/09 - pronájem nebyt. prostor vìcná správnost: L. Balková ,

12 FAK S00JP00G7V Èeská pošta,s.p.,praha 1, ,00 CZK 0,00 QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstn. - OIS -380, FAK S00JP00G7WK OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7OO Šopík Radoslav ,00 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/ % hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV , , FAK S00JP00G7WX MARTEK MEDICAL a.s ,59 CZK 0,00 dezinfekèní prostøedky - MP , FAK S00JP00G7WWD Polách Petr ,00 CZK 0,00 úprava podhledu systému krizová místnost - MP , FAK S00JP00G7WY XENA Praha s.r.o ,00 CZK 0,00 bundy,znaky,pouzdra - MP , FAK S00JP00G7X1H Svatava Nováèková-knihkup ,00 CZK 0,00 Nákup odborné literatury - Abeceda mzdové úèetní r.2009, Zákon o DPH (UZ), Zam.benefity, Zákoník práce , FAK S00JP00G7X2C /0037 Povodí Moravy,s.p ,00 CZK 0,00 dle smlouvy nájemné pozemku na rok 2009 v k.ú.pøíluky u Zlína - OD -350, FAK S00JP00G7XEO Bartoš-Hanaèík, zámeènict ,00 CZK 0,00 konzole jeklová - OMZ , FAK S00JP00G7XFJ Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské prostøedky pro odbor kultury - OK , FAK S00JP00G7V9R Technické služby Zlín,s.r ,64 CZK -532,64 sùl balená - Jesle,Tyršovo nábø.747,zl. - OŠZM a TV

13 FAK S00JP00G7XKU Mateøská škola Zlín ,00 CZK 0,00 FA za služby kuchaøky - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7XH /006 Ondøej Rudecký - HUGO ,80 CZK 0,00 oprava osvìtlení v šatnì - OŠZM a TV -653, FAK S00JP00G7XI Oldøich Pokorný ,00 CZK 0,00 oprava aut.praèky - Rehabilitaèní stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV -500, FAK S00JP00G7XJZ Technické služby Zlín,s.r ,64 CZK 0,00 sùl balená - OŠZM a TV -532, FAK S00JP00G7XVB LXP s.r.o ,00 CZK 0,00 prùzkum bezpeènosti u obyvatel Zlína - Malenovic pro rozšíøení MKDS - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7XB Stavby silnic a železnic, ,35 CZK 0,00 chodník na ulici Mladcovská - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00G7ZF Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 toner,usb flasch disk a psací potøeby- Jesle,Budovateslká 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZG Wimers Zlín v.o.s ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV -711, FAK S00JP00G7ZDF František Kop ,90 CZK 0,00 kontrola hasících pøístrojù,údržba has.pøístrojù,kontrola požárních hydrantù,kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZEA STa DO s.r.o ,90 CZK 0,00 oprava vnitøních dveøí - Jesle,Budovatelská 4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G7ZIQ OPTYS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A 200 ks - OŽ -165,

14 FAK S00JP00G7ZJL Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden OS , FAK S00JP00G7ZKG JUDr.Radek Židlík,advokát ,00 CZK 0,00 právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden OS , FAK S00JP00G7Y8B Gahurová Miroslava ,00 CZK 0,00 výroba razítek - OIS -595, FAK S00JP00G7ZOW ALITRON CZ, s.r.o ,60 CZK 0,00 motorová nafta - OMZ , FAK S00JP00G7ZM REGUTEC s.r.o ,00 CZK 0,00 desky hladké,paleta, - pod hrací prvky - OMZ , FAK S00JP00G7ZRH SPEDOS s.r.o ,00 CZK 0,00 pozáruèní servis dle smlouvy AD SP 801, oprava øídící jednotky vstupních automatických dveøí - radnice - OVS , FAK S00JP00G7ZQM WASTEX spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 papírenské zboží pro Alternativu - OK , FAK S00JP00G7ZPR WASTEX spol.s.r.o ,10 CZK 0,00 papírenské zboží - OVS , FAK S00JP00G800O JUDr.Eva Køivánková ,00 CZK 0,00 poskytnuté právní služby dle uzavøené smlouvy za mìsíc 01/ OŽPa Z smlouva o poskytování právní pomoci è ze dne a dodatku è. 3 o poskytování právní pomoc ze dne , FAK S00JP00G7ZSC ZEKA plus, s.r.o ,72 CZK 0,00 služby koordinátora BOZP za leden Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa - ORIA , FAK S00JP00G7ZT MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 luxol,tmel,stìtce - OMZ

15 -3 599, FAK S00JP00G Janíková Ilona ,00 CZK 0,00 znalecký posudek na posouzení statického selhání stromu /pád stromu / - OMZ , FAK S00JP00G7ZVX ROSANA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rosana - voda pramenitá - OVS , FAK S00JP00G7ZAU STa DO s.r.o ,10 CZK 0,00 opravy omítek,podlah a obkladu v budovì MMZ,nám.Míru 10 - OVS , FAK S00JP00G80LR Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 mìøení a pøepojení vysílaèe NAM na PCO MP Zlín,Kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G80J RETIA,a.s ,00 CZK 0,00 oprava záznam.zaøízení, inv. è MP , FAK S00JP00G80DV SOPHICS,spol. s r.o ,00 CZK 0,00 internetové služby 01/ MP , FAK S00JP00G80X Technické služby Zlín,s.r ,65 CZK 0,00 odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ , FAK S00JP00G80YY Baïura Jiøí ,00 CZK 0,00 úklid snìhu ze støechy Velkého kina dne ORIA , FAK S00JP00G80FL Zdenìk Juráše - Jurášek ,00 CZK 0,00 nábytek - vybavení kanc.místní èásti Malenovice - OKP plát stolový, kontejner, výsuv PC, deska PC, podnož, deska jednací, podnož, police, lavice, deska s vìšáky vìcná správnost: J. Pešková , FAK S00JP00G80ZT TC servis, s.r.o ,00 CZK 0,00 dle smlouvy pøipojení k internetu za 01/ OŠZM a TV , FAK S00JP00G810H /09 Fišer Pavel ,00 CZK 0,00

16 poskytování právních služeb za 01/ OP , FAZ S00JP00G811C MOUNTFIELD a.s ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ , FAK S00JP00G RENTEL, a.s ,00 CZK 0,00 Zpøístupnìní elearningového kurzu " Vstupní vzdìlávání " - 5 osob (Matulíková, Vojtášková, Gajdošíková, Vojáèková, Èernická) , FAK S00JP00G81CT MEGASTRO CZ,s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky na èištìní grilu... - OŠZM a TV -763, FAK S00JP00G82AW Domov s chránìným bydlení ,00 CZK 0,00 vodné,stoèné,tuv, za 01/ domov s chránìným bydlením - OKP KaMÈ Bartošova ètvr., vìcná správnost: L. Balková -646, FAK S00JP00G Èeský metrologický inst ,40 CZK 0,00 analyzátory alkoholu v dechu - ovìøìní funkènosti - MP , FAK S00JP00G GB-geodezie,spol.s r.o ,00 CZK 0,00 vytyèení vlastnícké hranice pozemku,kostelec u Zlína - OD , FAK S00JP00G82DH Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 zpracování PD bezbariérové BUS zálivy ve Zlínì - OD , FAK S00JP00G82EC /2009 Eva Krybusová, Mgr ,00 CZK 0,00 za vypracování kupní smlouvy - OD , FAK S00JP00G82F Epos spol.s r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD , FAK S00JP00G82G KASVO s.r.o ,00 CZK 0,00 montáž dìtských skøínìk - Jesle,M.Knesla,Zl. - OŠZM a TV ,

17 FAK S00JP00G825L /09 Skøivánek Ivan ,00 CZK 0,00 kanceláøský nábytek - OMZ , FAK S00JP00G824Q JUDr.Eva Køivánková ,00 CZK 0,00 za poskytnuté právní služby - OMZ , FAK S00JP00G82HX /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vraku vozidla ze dne OD , FAK S00JP00G81YR KAPA Zlín, spol s r.o ,00 CZK 0,00 plynový píst,køeslo MASH 109A - OD , FAK S00JP00G827B /2009 Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel ze dne OD , FAK S00JP00G82IS Technické služby Zlín,s.r ,50 CZK 0,00 svoz a zpracování vánoèních stromkù - OŽP a Z , FAK S00JP00G82JN GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 za technickou podporu modulù CityWare za mìsíc 01/ OIS , FAK S00JP00G80I Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatky - WebCall rok OIS , FAK S00JP00G81UB AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet PremiumFibre za 01/ OIS , FAK S00JP00G82XP Barum Centrum Praha, spol ,00 CZK 0,00 oprava vozu ZLL 32-77, pøezutí dvou pneu, výmìna - OKP vìcná správnost: J. Èervenková , FAK S00JP00G82YK Karel Rabel ,00 CZK 0,00

18 , obìdy pro jednání ZMZ - OKP objednávka vìcná správnost: M. Novosadová , FAK S00JP00G82ZF Sdružení podnikatelù ,00 CZK 0,00 stoèné,užívání neveøejné kanalizace za 01/ OD , FAK S00JP00G Jiøí Šilhavík a spol ,00 CZK 0,00 za provedenou dílèí investorskou èinnost -Køižovatka Antonínova - OD , FAK S00JP00G831Y AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet - ADSL Limit 4096/256 za 01/2009 v Alternativì - OK , FAK S00JP00G832T Jenáèek Luboš ,00 CZK 0,00 za úklidové práce za 1/2009 v galerii Alternativa - OK , FAK S00JP00G833O Messer Technogas s.r.o ,97 CZK 0,00 nájemné lahve Messer - OMZ -258, FAK S00JP00G834J Zdravotní ústav se sídlem ,00 CZK 0,00 rozbor odpadní vody,potoky 3314-kuchyòka - OŽP a Z -512, FAK S00JP00G835E ANAG spol.s.r.o ,00 CZK 0,00 odborná literatura - Pojistné na soc.zabezp.rok 2009 (Baštecká Iva) -227, FAK S00JP00G AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home F1 za 01/ OŠZM a TV -595, FAZ S00JP00G INTERNET CZ,a.s ,00 CZK 0,00 prodloužení domény,støedisko volného èasu,kotìrova 4395,Zl. - OŠZM a TV -324, FAK S00JP00G838Z Bobík, s.r.o. Josef Tru ,00 CZK 0,00 pøebalovací pult- Jesle,Tyršovo nábø. 747, - OŠZM a TV ,

19 FAK S00JP00G839U Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem datového okruhu - MP , FAK S00JP00G83AP RTS, a.s ,00 CZK 0,00 zaj.veøejné soutìže na akci " Kongresové centrum Zlín ", budova restarurace - ORIA , FAK S00JP00G83BK Pozemní stavitelství Zlín ,00 CZK 0,00 stavební práce MŠ Sv.Èecha - výmìna oken - ORIA , FAK S00JP00G83CF Stavební izolace Zlín, s ,00 CZK 0,00 8.ZŠ - rekonstrukce spoj. krèku - stavební práce - ORIA , FAK S00JP00G80B TENIS VRŠAVA, s.r.o ,00 CZK 0,00 pronájem tenisového kurtu v hale Zlín-Vrašava za 01/2009, FKSP , FAK S00JP00G7YH Evrofin Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 servis profylaxe-pravidelná prohlídka,sada filcù, štítky - frankovací stroj Neopost IJ OVS , FAK S00JP00G81RQ /06 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 stìhování nábytku v budovì MMZ,nám.Míru è.12,zl. - OVS , FAK S00JP00G81QV DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 ÈP - elektrické osvìžovaèe,náplnì - ihned spotøeba - WC Zarámí OVS , FAK S00JP00G80W Úøad pro zastupování stát ,00 CZK 0,00 prodej movitých vìcí (registratura 4 zásuvková) - OSM - I. Pellarová , FAK S00JP00G7LL /01 Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 montáž zámku na skøíòku - OD -304, FAK S00JP00G7NA CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti - OD ,

20 FAK S00JP00G7NB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 pøeložka napojení NN SSZ - OD , FAK S00JP00G83WN ALFA - PROJ spo. s r.o ,00 CZK 0,00 pouta- MP , FAK S00JP00G83VS Klesný Rudolf ,50 CZK 0,00 baterie - MP , FAK S00JP00G83UX HP TRONIC-prodejny elektr ,00 CZK 0,00 Chladnièka Calex - MP , FAK S00JP00G843H /020 Vodica Jiøí ,00 CZK 0,00 navigace TOMTOM GO 930 vèetnì - OVS , FAK S00JP00G844C Støední odborná škola Luh ,00 CZK 0,00 30 ks keram.domeèkù dle objednávky - OCR, V a VV , FAK S00JP00G Šafáø Pavel ,00 CZK 0,00 oprava vozu Ford Fiesta - MP , FAK S00JP00G83S D.H.S.-spol.s r.o ,00 CZK 0,00 rolièka teplocitlivý papír - MP , FAK S00JP00G84BD /02 Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù - Jesle,Budovatelská,4820,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G847X MNO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 malíøské a natìraèské práce,rehab.stacionáø,žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV , FAK S00JP00G848S Pavel Boïa-Euro výtahy ,00 CZK 0,00 revize výtahu - Rehab.stac.,Žlebová 1590,Zl. - OŠZM a TV ,

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 09:02:14 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 01.02.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:02:33 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 12.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:17:35 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:50:10 Kniha : KDF 2009 - DPH Název masky: Dat.

Více

Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1

Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 FAK 208100001 63475022 DOMEX - BAU spol. s r.o. 0,00 29 750,00 CZK S00JP00DXF10 208001 02.01.2008 02.01.2008 04.02.2008 0,00 FAK 208100002 63464390

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 20.05.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 13:00:38 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:03:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:52:35 Kniha : KDF 2011 - DPH Název masky: Dat.

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 15:37:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 09:25:19 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:47:50 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011

Více

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : 00244309 Město Rakovník Datum : 08.08.2013 Ucs : 00244309 Město Rakovník Čas : 11:53:19 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce:

Více

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : 00244309 Město Rakovník Datum : 03.11.2014 Ucs : 00244309 Město Rakovník Čas : 15:18:09 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč ELEKTŘINA SPOLEČNÝCH PROSTOR 20120091 15.1.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 1-3/2012 20120092 15.4.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 4-6/2012

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 v Kč Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 633 Univerzální

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

IÈO : 00298077 G O R - K D F 23.03.2016 list: 1

IÈO : 00298077 G O R - K D F 23.03.2016 list: 1 IÈO : 00298077 G O R - K D F 23.03.2016 list: 1 343001 ÈEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4413814700 2080.00 OSM 11.01.2010 15.01.2010 10.02.2010 2080.00 el.energie ètvrtl. Èeská 684 343002 ÈEZ Prodej, s.r.o.

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

24.06.2015 07.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015

24.06.2015 07.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:03 774 HANES s.r.o. 26131919 601150029 2408989,00 963595,60 DD nosič kontejneru 0,00 963595,60 30.06.2015 13.08.2015 Převod

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Přehled výdajů* nad 100 tis. Kč statutárního města Zlína za rok 2011

Přehled výdajů* nad 100 tis. Kč statutárního města Zlína za rok 2011 60711086 Technické služby Zlín,s.r.o. 129 316 970,03 60730153 DSZO, s.r.o. 80 016 024,00 13694341 PSG-International a.s. 47 807 324,00 00094838 Městské divadlo Zlín, p.o. 44 110 664,00 45273910 Pražské

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Lic. : MBMC G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: Seznam dokladů. FAK 1014100002 60696052 Beta Control s.r.o. 0,00 173 172,00 CZK

Lic. : MBMC G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: Seznam dokladů. FAK 1014100002 60696052 Beta Control s.r.o. 0,00 173 172,00 CZK Lic. : MBMC G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Ucs : 44992785 4499278510 Statutární město Brno Městská část Brno - Nový Lískovec Datum : Čas : 21.03.2016 17:07:53 Seznam dokladů Kniha

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 169 MARHOLD

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více