INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ"

Transkript

1

2 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona DPH v roce Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Jak vymáhat nedoplatky na místních poplatcích? Opravné prostředky ve správním řízení Novelizovaný zákoník práce v roce 2014 z pohledu zaměstnavatele Ochrana slabší strany a spotřebitele v novém občanském zákoníku Stavební zákon ve vazbě na správní řád (rok po tzv. velké novele stavebního zákona) Nadace, nadační fond, svěřenský fond, přidružený fond a další možnosti pro správu majetku po rekodifikaci soukromého práva Dědické právo v novém občanském zákoníku a první zkušenosti s jeho aplikací Veřejná podpora nová pravidla II. část Zákon o odpadech po novelách Právní režim stavby po Smluvní právo v novém občanském zákoníku 1. : Vznik a obsah smlouvy Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Smluvní právo v novém občanském zákoníku 2. : Změna a zánik smluvního závazku, vybrané smluvní typy INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději tři pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím we bo vých stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta ví me potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objednateli. Vyro - zumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vy braný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce

3 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení e-mai - lové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zá konem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový po kladní doklad o zaplacení a ná sledně poštou řádný daňový do klad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od do hodin (ubytování účastníků od 9,00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informování o změ ně místa či data konání e, o změně lektora, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení: budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu; Kongresové centrum Praha (KCP), 5. května 65, Praha 4 metrem trasa C, výstup sta - nice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana bu - dovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum); Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stol - ního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samo - statný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za sa - mo statný pokoj. Do pravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca tři dny před zahájením e. Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. (event. do hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: Součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz)

4 VĚCI A VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 1. termín: 14. leden 2014 úterý 9.00 cca hod. 2. termín: 12. květen 2014 pondělí 9.00 cca hod. Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to oblast věcí a věcných práv: stavba je součástí pozemků (nebo práva stavby), existují nehmotné věci (věcí se například stává každá pohledávka), rozšiřuje se okruh věcí nemovitých (nemovitostí jsou i některá práva), věc jde opustit (např. jen dlouhodobým nevykonáním vlastnického práva) a nabýt oku pa cí, věc (včetně nemovité či nehmotné) je možno nabýt od nevlastníka, s věcí v řadě případů ze zákona pře - cházejí i povinnosti (dluhy), podstatně se změnil okruh sousedských práv (i omezení), výraznými změnami prošla úprava bytového spoluvlastnictví a postavení společenství vlastníků, zaniká zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci atd. Úprava věcí a věcných práv je přitom základním stavebním kamenem celého sou - kromého práva a bezprostředně se dotýká prakticky každého jeho uživatele. Se změnami a novými instituty by se tedy měl podrobně seznámit každý praktický právník i třeba jen potenciální uživatel nové právní úpravy. Seminář si klade za cíl představit základní rysy této nové úpravy a umožnit jeho účastníkům lépe se v ní zorientovat i po její účinnosti (v oblasti věcných práv ovšem vyjma práva zástavního a zajišťovacího pře - vodu práva, které budou předmětem podrobného výkladu na i věnovaném zajištění). Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: pojem věci, třídění věcí, pohledávka jako věc, závod, veřejný statek nový koncept věci movité i nemovité, nové věci nemovité (právo stavby aj.) nový režim stavby (již jen součást pozemku nebo práva stavby); vystavění a přestavek nová práva / nové povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv) nabytí vlastnictví, nová rizika při nabývání vlastnictví, přechod povinností s věcí nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení, nová rizika pro vlastníky (zvláště nemovitostí) a jak jim předcházet věcněprávní zákaz zcizení či zatížení věci opuštění věci a její okupace, nález spoluvlastnictví (včetně bytového) škoda na věci, škoda způsobená věcí přechodná ustanovení v oblasti věcných práv Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. informace o lektorech viz na straně Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 14

5 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A NOVÉHO KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 1. termín: 15. leden 2014 středa 9.00 cca hod. 2. termín: 4. červen 2014 středa 9.00 cca hod. Jednou z významných změn nové regulace je možné hledat nejen v pojetí věci, ale také v nové regulaci nemovitosti a zavedení zásady superfices solo cedit nová regulace totiž sjednocuje vlastnické právo pozemku a staveb na něm stojících. Současně se opě - tovně do našeho práva vrací právo stavby a služebnosti, coby další druhy věcných práv. Veškerý výklad bude proveden s vazbou na nový katastrální zákon. Odborný program e Změna v pojetí věci, superficiální zásada, nemovitost Předmět evidence katastru nemovitostí podle nového katastrálního zákona Nabývání vlastnického práva k nemovitosti Nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí, druhy zápisů Zápis právních vztahů do katastru nemovitostí soukromé a veřejné listiny a jejich přezkum Omezení vlastníka nemovitosti Věcná práva k cizí nemovitosti Nájem nemovité věci Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D. člen rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, člen Legislativní rady vlády, PRK Partners, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy JUDr. Daniela ŠUSTROVÁ vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl. m. Prahy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 44

6 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO PRÁVNÍKY I NEPRÁVNÍKY PRO PODNIKATELE, VEŘEJNOU SPRÁVU, NEVLÁDNÍ ORGANIZACE I OBČANY 1. termín: 16. leden 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. 2. termín: 8. duben 2014 úterý 9.00 cca hod. Autorský výklad nového občanského zákoníku od bývalého náměstka ministra spravedlnosti pro legislativu, který tento projekt vedl od roku Srozumitelné představení, jak je tvořen nový občanský zákoník, jak jej číst, pracovat s ním a rozumět mu. Výklad základního smyslu, obsahu a souvislostí nové právní úpravy, včetně upozornění na nová práva a možnosti, ale i rizika a povinnosti, které nový občanský zákoník přinesl. Seminář je koncipován tak, aby byl dobře pochopitelný i pro neprávníky a zaměřil se zejména na novinky a srovnání dosavadní a nové právní úpravy s využitím příkladů. Seminář mohou využít i právníci jako prů ře - zový kurs nového soukromého práva. Základní témata: Smysl a důvody přijetí nového občanského zákoníku, shody a rozdíly oproti dosavadnímu právu, inspirační zdroje Co v zákoníku je, jak je tvořen, jak se v něm vyznat a jak mu rozumět (rozsah, struktura a sys - tematika zákoníku, terminologie, (staro)nové i mo - derní pojmy a právní instituty, právní domněnky, příklady, využití) Co se stalo 1. ledna 2014, na co a jak reagovat (přechodná ustanovení) Zásady nového soukromého práva a jejich vý - klad Změny a novinky v postavení fyzických osob Obecná úprava právnických osob, rejstřík Podnikatel a spotřebitel Zastoupení Právní jednání Význam a počítání času v právu, promlčení Mgr. František KORBEL, Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v Praze. V letech náměstek pro legis la - tivu několika ministrů spravedlnosti. Místopředseda Legislativní rady vlády, člen Komise pro aplikaci nové civilní legis - lativy při Ministerstvu spravedlnosti, vysokoškolský učitel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r vedl za Ministerstvo spravedlnosti projekt rekodifikace soukromého práva. Řídil přípravu a prosazování nového občan - ského zákoníku a souvisejících zákonů a jejich implementaci k včetně vzdělávání justice a veřejné správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚDY: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 40 Základní kurs rodinného práva Základní kurs dědického práva Věci a jejich rozdělení Zvířata v novém právním režimu Závod, pobočka, obchodní firma, obchodní ta - jemství Nemovitosti (sjednocení stavby a pozemku, roz - hrada, nezbytná cesta, přestavek, právo stavby, nové služebnosti a reálná břemena, katastr) Držba, vlastnictví a spoluvlastnictví Obecná úprava smluv Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Vydaná a připravovaná literatura 238 právních předpisů zrušených novým občan - ským zákoníkem Doprovodné zákony Role soudů a Ministerstva spravedlnosti při im - plementaci NOZ Dotazy, diskuse, příklady

7 PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO EXEKUCE PO VÝZNAMNÝCH NOVELÁCH OD LEDNA 2013 A LEDNA termín: 16. leden 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. 2. termín: 29. květen 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací novely exekučního řádu i občanského soudního řádu č. 396/2012 Sb. účinné od 1. ledna Dále budou podrobně probrány novinky v exekučním řízení přijaté v souvislosti s účinností no - vého občanského zákoníku od 1. ledna Podrobně budou probrány nejenom změny v exekučním řízení, ale i nově upravené způsoby pro - vedení exekuce. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení. Hlavní změny Zahájení exekučního řízení bez nařízení exekuce Zastavení exekuce jako jediný prostředek obrany povinného Spojení exekucí Střet exekucí Manžel povinného v exekuci a postižení jeho majetku Změny ve srážkách ze mzdy a přikázání pohledávky z účtu Postih smlouvy o penzijním připojištění, životní pojistky apod. Postižení jiných majetkových práv včetně účasti povinného v obchodní společnosti či družstvu v dražbě Prodej movitých věcí Exekuce správou nemovitosti Výrazné změny v prodeji nemovitosti Postižení podniku povinného JUDr. Martina KASÍKOVÁ Místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech exekucí a výkonu rozhodnutí, me - zinárodní justiční spolupráce a práva Evropské unie. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 101

8 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY PO 1. LEDNU 2014 KOMPLEXNÍ POHLED 1. termín: 16. leden 2014 čtvrtek hod. 2. termín: 24. březen 2014 pondělí hod. Účastníci e získají ucelený a komplexní přehled změn, které nastaly v záko nech o daních z příjmů, účetnictví, DPH a v ostatních daňových a souvisejících záko nech po 1. lednu Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, ekonomům, účetním a dalším eko - nomickým pracovníkům. Základní okruhy daňových změn: daň z příjmů změny ve zdanění bezúplatných příjmů fyzických i právnických osob, změny ve vymezení poplatníků právnických osob, veřejně prospěšní poplatníci, změny v osvobozených příjmech fyzických osob (cenné papíry, obchodní podíly), změny v 24 a 25, změny v daňovém odpisování majetku, odčitatelné položky od základu daně (výklad bude doplněn konkrétními příklady), DPH změny terminologické, změny v ručení za daň a ve zdaňování pozemků, daň z nabytí nemovitých věcí nové vymezení poplatníků, předmětu a základu daně, osvobození od daně, změny v zákonu o účetnictví, změny v podzákonných účetních předpisech, obecné změny v daňové terminologii, která navazuje na terminologii rekodifikace soukromého práva. Ing. Ivana PILAŘOVÁ auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 147

9 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DPH V ROCE termín: 20. leden 2014 pondělí 9,00 do cca 16,00 2. termín: 5. březen 2014 středa 9,00 do cca 16,00 3. termín: 3. duben 2014 čtvrtek 9,00 do cca 16,00 4. termín: 4. červen 2014 středa 9,00 do cca 16,00 Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpra - vy platné k datu konání e. Účastníci e budou informování o změnách zákona o DPH s účinností od a o dalších aktuálních problémech při uplatňování DPH. Výklad bude zaměřen zejména na: základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, změny ve vymezení základních pojmů ve vazbě na občanský zákoník, změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014, registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, vymezení předmětu daně (dodání zboží a poskytování služeb) ve vazbě na občanský zákoník, aktuální problémy při vystavování daňových dokladů, sazby daně a související problémy v roce 2014, osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitostí a změny v této oblasti ve vazbě na občanský zákoník, přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, praktické problémy a změny v oblasti správy DPH se zaměřením na opatření v boji proti daňovým únikům, aktuální problémy při uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží a přeshraničních služeb. Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude poslu cha čům promí - tána pomocí dataprojektoru. Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. Poznámka: Odborný program všech termínů je totožný. Ing. Václav BENDA BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 157

10 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZMĚN A NOVINEK PRŮŘEZOVÝ SEMINÁŘ O NOVÉM ZÁKLADNÍM CIVILNÍM KODEXU 21. leden 2014 úterý 9.00 cca hod. Seminář se věnuje komplexně základním změnám, které přináší nový občanský zákoník do českého práv ního řádu ode dne nabytí jeho účinnosti. Měl by umožnit nabýt jeho posluchačům v kostce základní znalosti o no vinkách obsažených v novém občanském zákoníku s důsledky pro praxi aneb 3081 paragrafů nového občanského zákoníku snadno a rychle. Je určen všem, kte rých se v praxi dotkne nový občanský zákoník, a to jak právníkům, tak ne - právníkům. Z odborného programu e: z důvodové zprávy základní zásady nového občanského zákoníku přechodná ustanovení k novému občanskému záko - níku základní změny v právní úpravě osob fyzické osoby (jejich právní osobnost a svéprávnost včetně zásad - ních novinek přiznání svéprávnosti, omezení své - práv nosti, domněnka smrti, jméno a bydliště člověka, změna pohlaví, nezvěstnost a další), právnické osoby (založení, vznik, zrušení, likvidace, zánik, přeměny, kor - porace, fundace, ústav atd.) zastoupení osob (smluvní, zákonné) osobnost člověka a její ochrana (zásadní změny, ze - jména v oblasti rozsahu a posmrtné ochraně) ochrana názvu právnické osoby, novinky v obchodní firmě věci a jejich rozdělení základní změny v oblasti rodinného práva (příjmení man - želů, informační povinnost u osvojení, osvojení zle tilé osoby, změny ve společném jmění manželů atd.) základní změny v oblasti dědické práva (zřeknutí se dědického práva, šest dědických skupin, novinky v zá - věti, dědická smlouva, odkaz, dědická substituce, nové pojetí odpovědnosti za dluhy zůstavitele, novinky v prá - vu na povinný podíl neopomenutelného dědice a vydě - dění atd.) základní změny v oblasti právního jednání (zdánlivé právní jednání, relativní a absolutní neplatnost, rela - tivní neúčinnost, promlčení atd.) JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D. Informace o lektorce viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku základní změny v oblasti věcných práv a jejich struk - tura v NOZ (stavba jako součást pozemku, zdůraz - nění role zápisů do veřejného seznamu, novinky v sou - sedském právu) držba, vlastnictví (novinky oka - mžik převodu vlastnického práva u movité věci, nabytí vlastnictví od neoprávněného, rozhrady, přivlastnění zvířat, nezbytná cesta, přírůstky, specifika stavby, pře - stavek, vydržení, převod vlastnického práva, nabytí vlastnického práva od neoprávněného), spoluvlast nic - tví (včetně bytového) a věcných práv k věcem cizím (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadr - žovací právo) základní pojetí správy cizího majetku základní změny v oblasti smluvního práva odchylky od dřívější občanskoprávní a obchodněprávní úpravy a zcela nové instituty (závdavek, lichva, neúměrné zkrá - cení, převzetí majetku, postoupení smlouvy atd.) základní změny v oblasti smluvních typů, nové smluv - ní typy (kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlou - va, nájem a pacht, výprosa a další) základní změny v oblasti náhrady škody a nema jet - kové újmy (předpoklady, způsob náhrady, moderační právo soudu, prevenční povinnost, zvláštní případy náhrady škody) základní změny institutu bezdůvodného obohacení přehled nových základních právních předpisů sou - visejících s rekodifikací důsledky pro praxi diskuze

11 DANĚ, ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI REKODIFIKACE OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA 21. leden 2014 úterý 9.00 cca hod. Seminář je určen všem pracovníkům v oblasti účetnictví, daní, auditingu a práva, kteří se z a - jímají o dopady rekodifikace občanského a obchodního práva, která vstoupila v účinnost od 1. ledna Rovněž je vhodný pro ty pracovníky středního a vyššího mana ge - mentu, pro které jsou tyto znalosti nezbytné jako předpoklad pro řízení společností. Ze jména se jedná o účetní, daňové poradce, auditory, znalce, majitele firem, statutární zá stupce, jed - natele a prokuristy, právníky, obchodní a technické ředitele a odborníky v obdobných mana - žerských pozicích. Hlavním úkolem e je seznámit tyto pracovníky s do pady reko - difi kace do účetnictví a daní. Seminář poskytuje základní přehled o celé šíři problematiky a u účastníků e se předpokládají alespoň základní znalosti z oblasti účetnictví, daní a práva. Obsah e Obecná charakteristika vztahů účetnictví, daní a práva, přednost obsahu před formou, vliv práva na účetnictví a daně. Rekodifikace občanského a obchodního práva obecně a její vliv na účetnictví, daně a auditing v ČR. Nová právní terminologie, její obsahová náplň z účetního a daňového pohledu a vazby na stávající účetní a daňovou terminologii. Novela zákona o účetnictví a Vyhlášky o účetnictví pro podnikatele v důsledku rekodi - fikace. Novela zákona o daních příjmu a nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Vybrané hlavní operace ve vlastním kapitálu, ovlivněné novým zákonem o obchodních korporacích. Důsledky nové úpravy smluvních vztahů v novém občanském zákoníku. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Jana SKÁLOVÁ, Ph.D. partner TPA Horwath, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D. vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, auditor, člen Výkonného výboru Komory auditorů ČR a první viceprezident KAČR VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd

12 PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO ZMĚNY V ÚPRAVĚ CIVILNÍHO SPORNÉHO ŘÍZENÍ (OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU) A NOVÁ ÚPRAVA NESPORNÝCH ŘÍZENÍ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA leden 2014 středa 9.00 cca hod. Odborný program e 1. Změny odpovídající soukromoprávnímu pojetí úpravy hmotného práva Základní zásady hmotněprávní úpravy v Novém ob - čanském zákoníku byly nově promítnuty do úvodních šesti ustanovení občanského soudního řádu. 2. Věcné změny vyvolané rekodifikací hmotného práva Věcná příslušnost Nápomoc při rozhodování i v průběhu občanského soudního řízení Procesní promítnutí ochrany držby podle nového občanského zákoníku. 3. Terminologické změny Právní osobnost Svéprávnost Pojem ob- chodní věci Změna místa podnikání na sídlo Obchodní závod namísto podniku. 4. Změny vyvolané vyčleněním úpravy nespor ných řízení do zákona o zvláštních řízeních soudních Úprava místní příslušnosti reagující na oddělení sporných řízení od nesporných a jiných zvláštních řízení Zrušení ustanovení 175a 200za, která upravovala nesporná a jiná zvláštní řízení v občan - ském soudním řádu Odstranění všech navazují cích ustanovení, která se týkají řízení v nesporných a ji ných věcech (zahájení řízení i bez návrhu, účastenství pro nesporná řízení, vyšetřovací zásada aj.). 5. Obecná část úpravy nesporných řízení v záko ně o zvláštních řízeních soudních Zahájení řízení Věcná a místní příslušnost Účastenství Oprávnění státního zastupitelství Jednání Dokazování Rozhodnutí. 6. Úprava jednotlivých řízení Řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech své - právnosti, nezvěstnosti a smrti Řízení o přivolení k zásahu do integrity a ve věcech přípustnosti převze - tí nebo držení v ústavech Řízení o některých otáz - kách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu Řízení o pozůstalosti Řízení o úschovách a o umoření listin Řízení ve věcech kapitálového trhu Řízení o předběžném souhlasu s provede ním šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže Řízení o nahrazení souhlasu zástupce samospráv - né komory k seznámení se s obsahem listin Řízení o soudním prodeji zástavy Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papí - ry Řízení ve věcech manželských a partnerských Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí Řízení o určení a popření rodičovství, řízení o osvo - jení Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Jaroslav BUREŠ předseda Vrchního soudu v Praze, člen Komise pro rekodifikaci občanského zákoníku, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, člen Legislativní rady vlády JUDr. Ljubomír DRÁPAL předseda senátu Nejvyššího soudu, člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku

13 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK leden 2014 středa 9.00 cca hod. Odborný program e Rozlišení poplatníků Daňový rezident Daňový nerezident Příjmy ze závislé činnosti Příjmy, které nejsou předmětem daně Příjmy osvobozené od daně Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti Způsob zdanění Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Roční sazba Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh Slevy na dani při ročním zúčtování Daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění u nerezidentů Způsob prokazování nezdanitelných částek základu daně Vracení přeplatků a vybírání nedoplatků Povinnosti plátců daně Tiskopisy předkládané finančnímu úřadu Změny pro zdaňovací období 2014 Dotazy diskuze Irena JINDROVÁ významná odbornice na uvedenou problematiku VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd

14 NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON 1. termín: 23. leden 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. 2. termín: 20. březen 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. 3. termín: 27. květen 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. nabyl účinnosti shodně s novým občanským zá ko - níkem tedy Obsah e: nová definice nemovité věci, stavba jako součást pozemku, stavba na cizím pozemku, zásada materiální publicity, katastr nemovitostí jako veřejný seznam, předmět a obsah katastru nemovitostí (srovnání dosavadní a nové právní úpravy), ukázky způsobu zápisu (např. stavba součástí pozemku, přídatné spoluvlastnictví, budoucí zá - stavní právo, právo stavby a další), nový obsah pojmů vklad a záznam rozšíření okruhu práv zapisovaných do katastru nemovitostí, vkladové řízení, návrh na vklad, přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu, přezkum soukromé listiny a veřejné listiny, vyrozumění o provedeném vkladu, záznam, rozšíření okruhu poznámek, poznámka spornosti zápisu, přechodná ustanovení ke katastrálnímu zákonu, prováděcí vyhlášky k novému katastrálnímu zákonu, diskuse a odpovědi na dotazy. JUDr. Eva BAREŠOVÁ vedoucí Samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, po - dílela se na přípravě nového katastrálního zákona Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd

15 DANĚ, ÚČETNICTVÍ ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD leden 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změ - nách ve mzdové účtárně v roce Odborný program e Změny v zákoníku práce v souvislostí s reko di fi - kací občanského zákoníku princip subsidiarity zásady pracovně práv ních vztahů zaměstnávání mladistvých a právo zákon - ného zástupce doba určitá 39 ZP pře stávky na oddech Minimální mzda a její dopad do jednotlivých oblastí mzdového účetnictví Změny v dani z příjmů fyzických osob Zdanění příjmů u DPP do Kč, příjmy od daně osvobozené, zdanění daňových nerezidentů EU, Nor - ska a Islandu a ostatních nerezidentů, další změny v daních Solidární zvýšení zálohy daně a parametr pro rok 2014 Zrušení karet sociálních systémů a dopad na za měst - navatele Změny v nemocenském pojištění změny v účasti na nemocenském pojištění nemo - censké od 15. kalendářního dne přechod roku 2013 /2014 nové redukční hranice pro rok 2014 další změny v nemocenském pojištění Změny v oblasti sociálního zabezpečení předávání dat elektronicky WREP, datové schrán - ky, elektronický podpis parametrické změny pro OSVČ hlavní a vedlejší maximální vyměřovací základ potvrzení o vyměřovacích základech za rok 2013 (na žádost zaměstnance) Změny ve zdravotním pojištění odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu vliv minimální mzdy na výši zdravotního pojištění platba státu za pojištěnce státu a odpočet u invalid ních důchodců při zaměstnání u tzv. chráněných dílen Ing. Růžena KLÍMOVÁ metodik zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, zkušená lektorka mzdového účet nic - tví a per sonalistiky VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd Důchodové spoření a vyúčtování důchodového spo - ření za rok 2013 Změny v důchodovém spoření od roku 2014 Dobrovolné důchodové pojištění a jeho význam Změny v přípravě na budoucí povolání pře ruše né studium z důvodu těhotenství a mateřství, studium jazykových kurzů je opět přípravou na budoucí povo lání Důchodové pojištění zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti evidenční povinnost zaměstnavatele 37 zákona č. 582/1991 Sb. Doplňkové penzijní spoření pojem předdů chod, pří jemce předdůchodu jako pojištěnec státu Změny v provádění srážek ze mzdy od Provádění srážek ze mzdy nezabavitelná částka pro rok 2014 Dohoda o srážce ze mzdy 2045 zákona 89/2012 Sb. Souběh exekucí s dohodami Pořadí srážek Pojem čistá mzda Postup při insol - venční srážce důležité změny v insolvenčním zákoně od , nové povinnosti v souvislosti se zahá je - ním insolvenčního řízení, deponování, atd. Změny v zákoně o zaměstnanosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada, upo - zornění na nejdůležitější změny v pracovnělékařské péči vyhláška č. 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, mimořádné prohlídky po DPN delší než 8 týdnů a při nepřítomnosti zaměstnance v za - městnání delší než 6 měsíců Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění) Další změny od roku 2014 (např. zvýšení stravného) Dotazy a diskuze

16 čtyřdenní OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI leden 2014 čtvrtek až neděle Staré Splavy Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zá kon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale řešena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci obecné úpravy právnických osob, resp. korporací (a částečně též spolků). Význam mají též ustanovení nového rejstříkového zákona (č. 304/2013 Sb.), zvláštních zákonů s vaz bou na právo společností (např. zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb.), předpisů procesních (např. zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.) či podzákonných (např. nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se upravují mimo jiné ně - které otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Nemluvě o bezpočtu výkladových nejasností, které se pojí s jednotlivými novými pravidly. Cílem čtyřdenního e je podrobně provést jeho účastníky změnami, jež se týkají všech obchodních společností bez rozdílu, dále spo - lečnosti s ručením omezeným a zvláště potom společnosti akciové, představit výkladové pro - blémy, s nimiž se praxe potýká či kterým bude čelit, zmapovat dostupná stanoviska k nim a na - stínit jejich možná řešení. Odborný program e systém nové právní úpravy občanský zákoník jako základ práva obchodních společností vztah k zákonu o obchodních korporacích význam spolkového práva další použitelné právní předpisy přechodná ustanovení k novému právu společností povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové úpravě (lhůty a vý kla - dové problémy) speciálně k působnosti valné hromady a k právům i povinnostem spo leč - níků speciálně ke vztahům se členy orgánů a k jejich povinnostem /odpovědnosti/ předpokladům výkonu funkce speciálně ke koncernovému právu a zprávě o vztazích s pro - pojenými osobami nové rejstříkové právo nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapisované do obchodního rejstříku zápis notá - řem formální a materiální publicita, obchodní věstník změny v úpravě jednání za společnost člen statutárního orgánu coby zástupce společnosti a (možné) důsledky tohoto nového pojetí rozsah zástupního oprávnění člena statutárního orgánu společné zastupování a důsledky jeho nedodržení, vzájemné plné moci vnitřní omezení /nedostatek tvorby vůle a jejich důsledky pro existenci/ platnost právního jednání prokura a postavení prokuristy další případy zákonného / smluvního zastoupení společnosti nová úprava konfliktu zá - jmů, vnitřního obchodování (včetně omezení pro kontraktaci se společníky / akcionáři a dal - šími subjekty z téhož koncernu) orgány společnosti a jejich složení struktura, typy orgánů základní pravidla pro rozhodování právnická osoba coby člen voleného orgánu (nucený) opatrovník společnosti změny v postavení člena orgánu nová úprava předpokladů pro výkon funkce, změny v pojetí diskvalifikace vznik a zánik

17 čtyřdenní funkce nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí po rekodifikaci změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika (např. neomezeného ručení za dluhy společnosti při úpadku aj.) nové koncernové právo vlivná, ovládající, řídící osoba nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu nové náležitosti a režim zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nové ná - stroje ochrany mimostojících společníků podíl / akcie ve společném jmění / svěřenském fondu druhý manžel jako společník, postavení správce společné věci postavení svěřenského správce důsledky těchto změn pro společnost, nabyvatele / převodce podílu / akcií změny v úpravě SRO nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů zrušení mini - málního základního kapitálu a rezervního fondu nové možnosti i nová omezení při roz - dělování zisku / jiných vlastních zdrojů možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu změny v úpravě zástavního práva k podílu způsoby a důsledky zániku účasti změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, zá pis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení aj.) změny týkající se jednatele další změny změny v úpravě AS stanovy společnosti a jejich nové povinné / doporučené náležitosti změny v právní úpra - vě akcií / kmenových listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizika pro nabyvatele nevydané akcie a jejich převod transparence akciové společnosti a její napl - ňování v praxi (povinná změna formy, imobilizace či zaknihování akcií na majitele) nová práva, nové povinnosti akcionářů změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, zdán - livá usnesení aj.) změny týkající se představenstva / dozorčí rady (působnost, složení, pravidla jednání aj.) monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí změny týkající se vlastního kapitálu a rozdělování vlastních zdrojů další změny JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník Hotel Bezděz Staré Splavy VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: (2 640) Kč za osobu/3 noci (vč. DPH) STRAVNÉ: Kč za osobu (3 snídaně, 4 oběd, 3 večeře [vč. DPH])

18 DANĚ, ÚČETNICTVÍ ZVLÁŠTNOSTI ZDAŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014 V PRAXI leden 2014 čtvrtek + pátek čtvrtek 9 cca 17 hod., pátek 9 16 hod. PhDr. Milan SKÁLA daňový poradce 014, Cicero, s.r.o., dlouholetá specializace na problematiku zdaňování nemo vitostí; autor odborných publikací Technické zhodnocení a opravy (1996, 1997, 1997, 1999, 2009), Daňové po - vinnosti vlastníků nemovitostí (1999), Věc, součást věci a příslušenství věci v da ňovém řízení (2000), Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v zákoně o DPH (2004, 2005). Spoluautor publikací Nej - častější účetní a daňové chyby (1997), Technické zhodnocení a opravy pronajatého majetku (2000), Ceny v účetnictví a daních (2002), Věcná břemena od A do Z (2000, 2002, 2004, 2009); odborné články, bohatá přednášková činnost VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚDY: 220 Kč za osobu (vč. DPH) Obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku 161 dvoudenní Seminář je věnovaný komplexnímu pohledu na zdaňování nemovitostí v roce 2014 podle zákona o daních z příjmů, DPH, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z nemovitostí v návaznosti na právní úpravu z nového občanského zákoníku (NOZ) a z nového katastrálního zákona. Součástí e jsou praktické ukázky a příklady. Je určen daňovým poradcům, auditorům, pokročilým účetním, developerům, realitním kance lá - řím a vlastníkům nemovitostí. Z obsahu e 1. Věci movité a nemovité: pozemek stavba dočasná stavba podzemní stavba se samostatným účelovým určením inženýrské sítě jednotky (byty a nebytové prostory) právo stavby dopady do daní konkrétní příklady 2. Výklad pojmů: součást věci příslušenství věci přídatné spoluvlastnictví přestavek rozhrada služebnosti a reálná břemena výprosa závdavek svěřenský fond nájem pacht dopady do daní konkrétní příklady 3. Daň z nabytí nemovitého majetku: předmět daně nabytí vlastnického práva poplatník daně osvobození od daně základ daně (sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, zvláštní cena, výlučná cena) sazba daně konkrétní příklady 4. Daň z nemovitostí: nový předmět daně zdanitelná stavba inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou poplatníci daně osvobození od daně základ daně sazby daně konkrétní příklady 5. Daně z příjmů: systémové změny významné změny v osvobození od daně u nemovitých věcí jednotky byty a nebytové prostory změny u příjmů z nájmu podle 9 příjmy z výměnku ztráta z pro - deje pozemku zvláštnosti svěřenského fondu zdanění práva stavby vyvolané investice a přídatné spoluvlastnictví technické zhodnocení konkrétní příklady 6. Daň z přidané hodnoty: systémové změny nemovitosti a právo stavby jako zboží osvobození od daně při dodání vybraných nemovitých věcí nájem vybraných nemovitých věcí věcí ( 56 a 56a) konkrétní příklady 7. Zdanění vzorového developerského projektu svodně na všech daních

19 PRACOVNÍ PRÁVO NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO VLIV NA PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ROCE leden 2014 pondělí 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (dále NOZ) od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňuje pracovněprávní vztahy. Řada jeho ustanovení se uplatňuje nejen v personální činnosti zaměstnavatelů, ale zasahuje i do práv a povinností zaměstnanců. Účelem e je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních personálních otázek, které se vyskytují v této oblasti. Obecná část Legislativní aktuality ke dni konání e Právní jednání, vznik práv a povinností v pracov ně - právních vztazích Platnost a neplatnost (absolutní a relativní) práv - ního jednání, uplatňování neplatnosti Právní jednání za zaměstnavatele, osoby k tomu pověřené a zmocněné, překročení plné moci, způ - sobilost zaměstnavatele zaměstnávat Použití NOZ v pracovněprávních vztazích, princip podpůrnosti a delegace Hlavní zásady pracovního práva ovlivněné NOZ Možnost stanovení (sjednání) vyšších práv za - městnance, využití vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy, další benefity Dobré mravy, obchodní zvyklosti nové definice, význam pro personální vztahy Zvláštní část Nové právní vymezení zaměstnavatele (nový po - jem závod), rodinný závod, účast na řízení zá - vodu, podíl na zisku, smluvní strany Smlouvy a dohody podle NOZ v personální čin - nosti, zastřený pracovněprávní vztah, práce načer - no, Švarc systém Obsah a forma pracovní smlouvy a dohod o pra - cích konaných mimo pracovní poměr (zkušební doba, odstoupení od smlouvy, příslib zaměstnání) Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracov - ního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání úprava v NOZ, novela zákona o vstupních lékař - ských prohlídkách) Nová právní úprava pracovního poměru na dobu určitou Skončení pracovního poměru, nové výpovědní dů - vody, neplatnost výpovědi Mzdové otázky, nová právní úprava srážek ze mzdy podle NOZ Náhrada škody podle NOZ ve vztahu k zákoníku práce, odpovědnost zaměstnance, ztráta na dů cho - du, posuzování bolestného a ztížení společen ské - ho uplatnění po zrušených vyhláškách Právní řešení ekonomických potíží zaměstnava - tele, příspěvky zaměstnavatelům Rodinné právo a zákoník práce souhlas man že - la se zaměstnáváním a s podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti Počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce Zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka podle NOZ a zákoníku práce, bezdůvodné obohacení) Diskuse, odpovědi na dotazy JUDr. Ladislav JOUZA Informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd

20 VYBRANÉ PROBLÉMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI 1. : 28. leden 2014 úterý 9.00 cca hod. 2. : 6. únor 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vnesl do právní úpravy akciových společností mnoho velmi významných změn. Při aplikaci těchto změn je třeba brát v úvahu, že základ právní úpravy právnických osob, tedy i akciových společností, je obsažen v novém občanském zákoníku. Zákon o ob - chodních korporacích sice z větší části upravuje poměry akciové společnosti nad rámec úpravy v novém občanském zákoníku, v některých případech však naopak výslovně odkazuje na použití úpravy spolků v občanském zákoníku a důležitá je i vazba na úpravu sídla, na obecnou úpravu korporací a úpravu cenných papírů. Úzké vazby lze vysle - dovat i ve vztahu k některým dalším ustanovením nového občanského zákoníku. Tento stav do určité míry stěžuje orientaci v právní úpravě obchodních korporací. Cílem e je podat přehled vybraných významných změn týkajících se akciové společnosti, doplněný použitelnou dosavadní judikaturou v této oblasti, včetně souvisejících změn v procesním právu. V rámci prvního e (28. ledna 2014), se předná šející zaměří zejména na: založení a vznik akciové společnosti, včetně nové úpra - vy jejího zápisu do obchodního rejstříku, akcie (jejich formu a podobu, možnost vydávat různé druhy akcií, změnu druhu akcií, možnosti a podmínky jejich převodu, nabytí akcií od nevlastníka, odstoupení od smlouvy o převodu akcií, spoluvlastnictví akcií), některé otázky úpravy dalších cenných papírů vydáva - ných akciovou společností, úplatné nabytí majetku od zakladatelů a akcionářů, seznam akcionářů, jeho změny a důsledky nespráv ných záznamů, rozhodný den, možnosti a důsledky jeho stanovení, podíl na zisku (dividendy, tantiémy), další práva a povinnosti akcionáře (práva vykonávaná na valné hromadě, akcionářská žaloba, právo podat ná - vrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vkladová povinnost), možnost poskytování příplatků v akciové společnosti, povinný odkup účastnických cenných papírů. V rámci druhého e (6. února 2014), bude výklad zaměřen zejména na: nabývání vlastních akcií a finanční asistenci, nucený přechod účastnických cenných papírů, systémy organizační struktury akciové společnosti (dua - listický a monistický systém), statutární a kontrolní orgány akciové společnosti v du - alistickém a monistickém systému (volba a jmeno vání, působnost, omezení jednatelského oprávnění, pokyny valné hromady, souhlas valné hromady s právním jednáním, smlouva o výkonu funkce, souběh pracovního poměru a výkonu funkce, péče řádného hospodáře a dů - sledky jejího porušení, konflikt zájmů a diskvalifikace, zastoupení zaměstnanců v kontrolním orgánu, ručení členů orgánů za dluhy společnosti), valnou hromadu akciové společnosti (její působnost, rozhodný den k účasti, svolání valné hromady a účast na ní, průběh, přijímání rozhodnutí, rozhodování per rollam, kumulativní hlasování). Pozn.: Zúčastnit se můžete buď obou ů, nebo pouze prvního či dru hého e. Přednášejí a na dotazy odpovídají Doc. JUDr. Ivana ŠTENGLOVÁ JUDr. Petr ŠUK Právnická fakulta UK Praha předseda senátu Nejvyššího soudu Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚDY: 220 Kč za osobu (vč. DPH) Obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 13. 1. 2015 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr ČECH,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 9. 12. Pracovní právo v aktuální legislativě s výhledem na rok 2014...142 9. 12. Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů...150 10. 12. Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky pro

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více