RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU Bakalářská práce v oboru Radiologický asistent Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Jana Zitterbartová Autor: Kateřina Zachová Brno, březen 2013

2 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Radioterapie kraniospinální osy u meduloblastomu se zabývá především srovnáním tří metod zevní radioterapie kraniospinální osy: technikou konformní zevní 3D radioterapií (3D-CRT), RapidArc (VMAT) a protonovou terapií. Dále práce přináší zhodnocení jejich výhod a odlišností pro terapii meduloblastomu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje v první kapitole anatomii centrální nervové soustavy, ve druhé kapitole se zabývá problematikou nádorů centrální nervové soustavy u dětí obecně a třetí kapitola přináší popis konkrétního nádoru dětského věku meduloblastomu. Praktická část se v prvním úkolu zaměřuje na srovnání technik radioterapie kraniospinální osy 3D-CRT, RapidArc a protonové terapie u jednoho konkrétního pacienta. Druhý úkol potom obsahuje popis souboru pacientů s meduloblastomem s následným zhodnocením pozdní toxicity a přežití. Na závěr bakalářské práce je provedeno komplexní zhodnocení získaných informací s návazností na jejich využití v praxi. Klíčová slova: anatomie CNS, nádory CNS, meduloblastom, kraniospinální osa, 3D-CRT, RapidArc, protonová terapie, nádory u dětí

3 ABSTRACT The bachelor thesis entitled Craniospinal irradiation for medulloblastoma deals with a comparison of three methods of external beam radiotherapy for craniospinal irradiation: 3D-CRT, RapidArc (VMAT), and a proton therapy and brings an evaluation of benefits for medulloblastomaʼs therapy. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains anatomy of the central nervous system in the first chapter, the second chapter deals with an issue of the CNS tumours in children in general, and the third chapter provides a description of a specific childhood tumour medulloblastoma. The first aim of the practical part focuses on a comparison of the three techniques of craniospinal irradiation 3D-CRT, RapidArc, and the proton therapy at one specific patient. The second aim contains a description of the cohort of patients with a follow-up evaluation of the late toxicity and survival. In conclusion of my bachelor thesis, there is done a complex evaluation of obtained information with connection to their use in practise. Keywords: anatomy of CNS, tumours of CNS, medulloblastoma, craniospinal axis, 3D-CRT, RapidArc, proton therapy, childhood tumours

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Radioterapie kraniospinální osy u meduloblastomu vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Jany Zitterbartové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne... Kateřina Zachová

5 Poděkování: Na prvním místě bych chtěla poděkovat mé vedoucí bakalářské práce MUDr. Janě Zitterbartové za odborné vedení bakalářské práce, cenné rady a velmi vstřícný přístup. Dále chci poděkovat ostatním pracovníkům Masarykova onkologického ústavu RNDr. Jiřímu Šimíčkovi a Ing. Tomáši Procházkovi za přínosné rady. Můj dík patří také pracovníkům Proton Therapy Center, Prague MUDr. Barboře Ondrové a Ing. Matěji Navrátilovi za poskytnutí dat. Nutno poděkovat i MUDr. Karlu Zitterbartovi, Ph.D z Kliniky dětské onkologie FN Brno za spolupráci při výzkumu. V neposlední řadě chci poděkovat prof. MUDr. Pavlu Šlampovi, CSc. Na závěr patří můj dík celé mé rodině, která mě v průběhu studia podporovala.

6 Souhlas s využitím práce: Souhlasím s tím, aby moje bakalářská práce byla půjčována ke studijním účelům. Žádám, aby citace byly uváděny dle způsobů užívaných ve vědeckých pracích. V Brně dne... Kateřina Zachová

7 Obsah TEORETICKÁ ČÁST ANATOMIE CNS Hřbetní mícha (medulla spinalis) Mozkový kmen (truncus encephali) Mozeček (cerebellum) Mezimozek (diencephalon) Koncový mozek (telencefalon) NÁDORY CNS U DĚTÍ Definice Epidemiologie Etiologie Příznaky nemoci Diagnostika Klasifikace nádorů mozku Léčebná strategie Podpůrná léčba Sledování pacientů po terapii Nežádoucí účinky Prognóza MEDULOBLASTOM Definice Klasifikace Klinické projevy Rozdělení pacientů dle stupně rizika Léčebná strategie Radioterapie kraniospinální osy Terapie relapsu Popis různých technik radioterapie kraniospinální osy Static 3D-CRT RapidArc (VMAT) objemově modulovaná terapie Protonová terapie PRAKTICKÁ ČÁST ÚKOL Cíl, hypotézy Metodika práce Srovnání technik radioterapie kraniospinální osy Vlastní výzkum Výsledky výzkumu Diskuze Závěr ÚKOL Cíl Metodika práce Vlastní výzkum a výsledky Diskuze... 57

8 1.5.5 Závěr Seznam použitých zdrojů Použitá literatura Odborné časopisy Internetové zdroje Přílohy Seznam příloh Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů... 77

9 Úvod Nádory centrálního nervového systému (CNS) jsou nejčastějším maligním onemocněním dětského věku (0 19 let), tvoří % všech dětských nádorů CNS a jsou charakteristické svým agresivním průběhem. Pro svůj vysoký proliferační index a agresivitu je tento druh malignit pro dětského pacienta považován za závažný, život ohrožující stav. Meduloblastom, jakožto nejčastější maligní onemocnění CNS dětí vůbec, tvoří % veškerých dětských nádorů CNS a 40 % maligních onemocnění zadní jámy lební. Tato bakalářská práce je zaměřena na radioterapii kraniospinální osy, již je možno provádět různými technikami technikou konformní zevní 3D radioterapií (3D-CRT), RapidArc (VMAT Volumetric Modulated Arc Therapy), protonovou terapií aj. Porovnává tyto zmíněné modality, přináší zhodnocení jejich výhod, informace o obdržené integrální dávce mimo cílový objem, o míře šetření zdravých struktur při radioterapii a hodnotí riziko vzniku nežádoucích účinků. Popis nežádoucích účinků radioterapie u meduloblastomu je založen na zhodnocení klinických dat u předem vybraného souboru pacientů s touto diagnózou. Práce přináší posouzení akutních i pozdních nežádoucích účinků, a také poskytuje informace o míře přežití pozorovaných dětských pacientů. Volba tohoto tématu byla ovlivněna důležitostí radioterapie v léčbě dětských pacientů s meduloblastomem, u níž nyní spatřujeme tendence ke zdokonalování technik, což může mít pozitivní vliv na celkový stav pacienta. Dalším rozhodujícím faktorem byla reakce na aktuální dění, kdy bylo v České republice vybudováno nové terapeutické centrum pro onkologické pacienty Proton Therapy Center, Prague. Toto zařízení disponuje metodou protonové léčby, která patří v radioterapii kraniospinální osy u meduloblastomu k nejnovějším. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 ANATOMIE CNS Centrální nervový systém je ústředím nervové soustavy člověka, je složen z mozku uloženého v lebce a na něj navazující míchy. Mozek (encephalon) je řídícím orgánem nervové soustavy. Tvoří asi 2 % celkové hmotnosti těla, společně s míchou představují velmi citlivou soustavu na dodávku kyslíku. Dohromady spotřebují % jeho celkového minutového objemu. [4, 7, 32] Hřbetní mícha (medulla spinalis) Páteřní mícha je útvar provazcovitého charakteru o tloušťce lidského malíku, uložený v páteřním kanálu. V předozadním pohledu je znatelné její oploštění. Začátek míchy je u okraje foramen occipitale magnum, od medulla oblongata je oddělena decussatio pyramidum a končí oblým koncem, conus medullaris. Z něho dále vybíhá filum terminale, jenž má pokračování až ke kostrči. Na míše lze vidět ztluštěná místa, intumescentia cervicalis et lumbalis. Tato ztluštění jsou způsobená nahromaděním motoneuronů končetinových svalů. [3, 4, 7, 9] Na přední straně míchy se po celé její délce pne zářez, fisura mediana anterior, oproti tomu na zadní straně ve střední čáře se nachází sulcus medianus posterior (ten je zářezem mělčím). Na bočních stranách míchy se nachází podélné žlábky: vepředu je to sulcus anterolateralis, ze kterého odstupuje přední kořen, radix anterior, a vzadu se vyskytuje sulcus posterolateralis, který je místem odstupu pro kořen zadní, radix posterior. Právě na zadním kořeni leží ztluštění, ganglion spinale, které je způsobené nahromaděnými těly senzitivních pseudounipolárních neuronů. Axony těchto neuronů vstupují do míchy zadními kořeny. [3, 4, 7, 9] Substantia alba et grisea (neboli bílá a šedá hmota) lze rozpoznat na průřezu míchou. Ve středu šedé hmoty se nachází úzký kanálek, canalis centralis. Substantia grisea je ve své podstatě nahromaděním těl neuronů. Je složena z předních rohů míšních, cornua anteriora, postranních rohů, cornua lateralia, a rohů zadních, cornua posteriora. 10

11 Substantia alba (složena z nervových vláken) vytváří provazce, funiculi anteriores, funiculi laterales et funiculi posteriori. [3, 4, 7, 9] Vlákna, která odstupují z míchy, nazýváme fila radicularia. Pojmem míšní segment označujeme část míchy, ze které odstupuje jeden pár míšních nervů (celkem z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů). [3, 4, 7, 9] Během vývoje mícha zabírá celou délku páteřního kanálu. V době rychlejšího růstu páteře se však mícha zkracuje, v dolní části saccuc durae matris jsou proto jen svazky míšních kořenů, cauda equina. U novorozených dětí kaudální část míchy sahá do úrovně 3. bederního obratle, u dospělého je potom mícha zakončena na pomezí obratlů L1 a L2 (délka cm). [3, 4, 7, 9] Obr. 1: Řez mozkem dítěte [39] Mozkový kmen (truncus encephali) Mozkový kmen navazuje na hřbetní míchu, jsou zde umístěna důležitá centra pro vitální funkce organismu. Kmen je složen z prodloužené míchy, medulla oblongata, mostu, pons Varoli, a středního mozku, mesencephalon [4]. 11

12 Prodloužená mícha (medulla oblongata) má kuželovitý tvar a její užší konec směřuje k hřbetní míše. Z ventrální strany je na oblongatě znatelný párový hrbolek způsobený průběhem pyramidové dráhy, pyramis. Kaudálně od něj se nachází křížení těchto vláken, decussatio pyramidum, které je označováno jako hranice mezi oblongatou a medulla spinalis. Laterálně je položen sulcus anterolateralis, ze kterého odstupuje n. XII, za ním dále oliva a za olivou sulcus posterolateralis, z něhož odstupuje postranní smíšený systém (n. IX, X, XI). [3, 4, 7, 9] Oblongatu odděluje od Varolova mostu příčný žlábek, sulcus bulbopontinus, ze kterého ve střední čáře odstupuje n. VI a laterálně n. VII a n. VII. Z dorsální strany oblongatu kryje mozeček, který spoluutváří strop IV. komory. Spodina IV. komory, fossa rhomboidea, která je rhombického tvaru, je viditelná po odstranění mozečku. V podstatě začíná v canalis centralis míchy, rozšiřuje se pak pod mozečkem na dorsální straně mozkového kmene a je zakončena v aquaeductus mesencephali. [3, 4, 7, 9] Spodina je ohraničena laterálně i kaudálně pedunculi cerebellares, jež jsou zodpovědné za přívod vzruchů z ostatních částí CNS do mozečku. Ve středu fossa rhomboidea probíhá podélně sulcus medianus, paralelně s ním potom probíhají párově valy, eminentiae mediales. Po stranách valů leží bývalé dělítko mezi alární a bazální ploténkou sulcus limitans, laterálně od něj dále leží area vestibularis. Pod spodinou IV. komory najdeme též jádra hlavových nervů a retikulární formaci (RF). Pod dolním okrajem fossa rhomboidea jsou uložena nucleus gracilis a nucleus cuneatus, jádra pro přepojení senzitivní dráhy zadních provazců. [3, 4, 7, 9] Jádra hlavových nervů mají uspořádání v podélných pruzích, svým rozložením respektují polohu, která odpovídá zónám v bazální a alární ploténce za vývoje. Jsou promítnuty pod spodinu fossa rhomboidea takovým způsobem, že somato-motorická a viscero-motorická jádra leží navnitř od sulcus limitans. Jádra viscero-sensitivní a somato-sensitivní potom leží laterálně od sulcus limitans. Vprostřed se tedy nacházejí 2 řady somato-motorických jader (uvedeno v kraniokaudálním pořadí): nejvíce mediálně položena jsou jádra následujících nervů: n. III, IV, VI, XII, jejich zásluhou je inervace svalů pocházejících ze somitů. Více laterálně leží jádra n. V, VIII, IX a X. Ta inervují svaly žaberních oblouků. Laterálně od těchto jader se ještě nachází řada viscero-motorických jader (n. III, VII, IX+X ). Viscero-senzitivní jádro je uloženo laterálně od sulcus limitans, u tohoto jádra jsou zakončena všechna viscerální senzitivní vlákna. Úplně laterálně se nachází senzitivní jádra vytvořená při n. trigeminus a jádra senzorická. [3, 4, 7, 9] 12

13 Varolův most (pons Varoli) je umístěn v dolní části mozku a navazuje na prodlouženou míchu. Ventrální plochu Varolova mostu tvoří žlábek, sulcus basilaris, tvořený stejnojmennou tepnou. Laterálně z pontu do mozečku odstupují pedunculi cerebelli medii (brachia pontis), zajišťují transport vzruchů z kůry mozkové do mozečku. V pontu jsou umístěna jádra nucleus pontis, sloužící pro přepojení dráhy z kůry do mozečku. O ně se štěpí pyramidová dráha, což je znatelné na průřezu v podobě tzv. svazků roztříštěných pyramid. [3, 4, 7, 9] Střední mozek (mesencephalon) vytváří crura cerebri, která jsou ventrálně uložena a nad nimi se nachází tegmentum. Nad tegmentem se dále vyskytuje tectum. Na povrchu tecta z dorsální strany nacházíme colliculi superiores (zapojení do dráhy zraku) et inferiores (zapojení do dráhy sluchu). Uvnitř tegmenta leží známá substantia nigra a nucleus ruber. Napříč středním mozkem prochází aquaeductus mesencephali, což je kanálek, který spojuje III. a IV. komoru. [3, 4, 7, 9] Velmi významným systémem jader je retikulární formace (RF). RF je zapojena ascendentně do systémů citlivosti (převod pomalé, difúzní bolesti) a aktivačního systému CNS (udržování vědomí). Descendentní zapojení se promítá do motoriky (mozečkové vlivy vegetativních spojů, přesměrování vlivů z podvěsku mozkového na sympatikus a parasympatikus). RF je z důvodu vzájemného propojení spojů centrem životně důležitých reflexů. V první řadě to jsou reflexy obživné polykací reflex, sací reflex, slinivý reflex a viscero-motorické reflexy. Dále reflexy obranné, jako mrkací, slzivý, kašlací a dávivý reflex. RF je také zodpovědná za regulaci životně důležitých funkcí. Nachází se zde dýchací centrum, které reguluje motoneurony inspiračních a exspiračních svalů. Dalším centrem je pneumotaktické centrum. Toto centrum zaznamenává informace o po 2, pco 2 a ph a o tenzi svalů a šlach. Pokud je aktivita svalstva zvýšená, zrychlí se automaticky i dýchání. Součástí RF jsou také centra pro regulaci krevního tlaku, srdeční akce či centrum zvracení. [3, 4, 7, 9] Mozeček (cerebellum) Mozeček je uložen nad dorsální stranou mozkového kmene, od zbytku mozku ho dělí tvrdá plena, tentorium cerebelli. Mozeček dělíme na vermis (střední oblast), paravermální zónu a mozečkové hemisféry. Kůra šedé hmoty tvoří povrch mozečku a je 13

14 sestavena do folia cerebellia. Bílá hmota potom tvoří dřeň substantia medularis, v ní se nachází uložení mozečkových jader (ncl. fastigii, dentatus, emboliformis, globosus). Z vývojového hlediska a dle oblastí nejdůležitějších aferentních spojů je možno mozeček rozdělit do 3 laloků. Lobus flocculonodularis nesoucí název archicerebellum (pro největší stáří) či vestibulocerebellum (pro převahu aferentace z vestibulárního aparátu). Vývojově mladší je lobus anterior, označován jako paleocerebellum či spinocerebellum. Nejmladším lalokem je lobus posterior (neboli neocerebellum), z důvodu přívodu vzruchu z kůry přes most Varolův nese další název pontocerebellum. [3, 4, 7, 9] Mezi stěžejní funkce mozečku řadíme udržování rovnováhy a vzpřímené polohy, regulace svalové tenze a řízení a koordinace pohybů. Mezi mozečkem a systémem motorických drah je paralelní zapojení. Mozeček nalézá rozdíl mezi tím, co je (přívody z míchy a vestibula), a tím, co má být (přívod z kůry přepojený v pontu). Nalezený rozdíl odesílá přes thalamus (ncl. VA, VL) do mozkové kůry [4]. [3, 7, 9] Obr. 2: Uložení mozečku a důležitých vjemových center [38] Mezimozek (diencephalon) Mezimozek je složen z epithalamu, metathalamu, thalamu, subthalamu a hypothalamu. Epithalamus se skládá z šišinky (epiphysis) a ncl. habenulae. Hormon melatonin, nacházející se v epifýze, řídí cirkadiánní rytmy bdění a spánku (ovlivňuje též hypothalamus). 14

15 Metathalamus je významný zejména díky zapojení jader ve sluchové a zrakové dráze. Thalamus mediálně ohraničuje 3. mozkovou komoru, na jeho dorsální ploše se laterálně nachází stria terminalis, oddělující thalamus od ncl. caudatus. Stria medullaris thalami lemuje mediální okraj dorsální plochy thalamu, srůstem s piou mater a cévními pleteněmi zde vzniká tela choroidea ventriculi tertii. Stěna postranní komory mozku, tela choroidea ventriculi lateralis, je odvozena od laterálního okraje dorsální plochy thalamu. Z přední strany thalamu rozpoznáváme tuberculum anterius thalami. V neposlední řadě mediální plocha thalamu přechází do 3. mozkové komory. Právě zde se nachází adhesio interthalamica místo srůstu obou thalamů. Thalamus od hypothalamu odděluje horizontální žlábek sulcus hypothalamicus. Thalamus zprostředkovává přenos aferentace mozkovým kmenem, z periferie do konkrétních korových oblastí a významných center mozečku. Zprostředkovává také přenos do korových asociačních oblastí a převod vzruchů z mozečku do kůry mozkové tím ovlivňuje vzpřímený postoj a chůzi. Při poruše thalamu se snižuje práh bolesti. [3, 4, 7, 9] Subthalamus se vyskytuje pod thalamem. Ncl. subthalamicus je zapojen do okruhů bazálních ganglií. Další jádro, zona incerta, je zapojeno do okruhů retikulární formace. [3, 4, 7, 9] Hypothalamus je od thalamu oddělen sulcus hypothalamicus a tvoří dno a přední stěnu III. komory. Laterální obvod hypothalamu je složen ze snopců capsula interna. K hypothalamu také řadíme jádra oblastí infundibulum, tuber cinereum, area perforata posterior, corpora mammilaria či hypophysis. Jednotlivé buňky hypothalamu jsou seskupeny do jader a areí. Oba druhy buněčných seskupení jsou poté uspořádány předozadně do dvou paralelních pruhů, označovaných jako mediální či laterální hypothalamus. Ncl. supraopticus, ncl. suprachiasmaticus, ncl. paraventriculares, tuber cinereum či nccl. mamillares se řadí k hlavním systémům jader mediálního hypothalamu. Laterální hypothalamus vyplňují vlákna fasciculus telencephalicus medialis. Hypothalamus díky vysokému počtu spojů ovlivňuje a kontroluje životně důležité funkce a reflexy. Kupříkladu ovlivňuje neurosekreční činnost, má vliv na přenos aktivit vyvolaných emočními reakcemi limbického systému. Dále ovlivňuje sexuální chování a reprodukci, je centrem hladu a žízně. V neposlední řadě reguluje tělesnou teplotu a biorytmy člověka. [3, 4, 7, 9] 15

16 Obr. 3: Uložení hypothalamu a hypofýzy [36] Podvěsek mozkový (hypophysis cerebri) je žláza uložená ve fossa hypophysialis ossis sphenoidalis. Diaphragma sellae (struktura podobná dura mater) pokrývá hypofýzu, má malý otvor pro stopku hypofýzy. Podvěsek mozkový lze rozdělit na lobus anterior (adenohypofýza) a lobus posterior (neurohypofýza). Adenohypofýzu tvoří pruhy epitelových buněk, které jsou hojně prostoupeny krevními kapilárami. Tvoří se zde hormon LH (luteinizační), FSH (folikuly stimulující), TSH (thyreotropní), STH (somatotropní), ACTH (adrenokortikotropní), MSH (melanocyty stimulující) a prolaktin. Neurohypofýza je ve své podstatě výběžkem hypothalamu, její gliové buňky označujeme jako pituicyty. Mezi těmito pituicyty se vyskytují axony ncl. supraopticus a paraventricularis hypothalami, ty jsou zodpovědné za axonální přenos oxytocinu a vazopresinu z těchto jader. Neurohypofýzu označujeme jako zásobárnu, ze které jsou hormony vytvořeny v hypothamu uvolňovány. [3, 4, 7, 9] 16

17 Obr. 4: Znázornění hormonů hypofýzy [47] Koncový mozek (telencefalon) Koncový mozek sestává ze dvou hemisfér, od sebe navzájem oddělených rýhou fissura longitudinalis cerebri, ta je orientovaná sagitálně. Vzájemné propojení obou hemisfér zajišťuje mohutný svazek vláken corpus callosum, propojuje stejná místa na hemisféře. Každá hemisféra je pokryta mozkovou kůrou, pod ní se vyskytuje bílá hmota a ve vnitřku se nachází bazální ganglia. Bílou hmotu tvoří výběžky neuronů, prochází v ní tedy dráhy. Každá hemisféra také obsahuje postranní komoru mozkovou ventriculus lateralis. [3, 4, 7, 9] Bazální ganglia jsou shluky šedých hmot zanořeny do bílé hmoty koncového mozku. Řadíme mezi ně corpus striatum, to je ve své podstatě tvořeno z nucleus caudatus a putamen. Mediální plocha putamen přiléhá ke globus pallidus, spolu tvoří ncl. lentiformis. Dalšími bazálnimi ganglii jsou claustrum a ncl. amygdalae. Úkolem bazálních ganglií je zpracování prvotních podnětů pro hybnost (ty přicházejí hlavně z mozkové kůry) a překlad zpracovaných podnětů frontální kůře a centrům pro motoriku mozkového kmene, za účelem provedení vlastní motorické akce. [3, 4, 7, 9] 17

18 Mozková kůra (cortex cerebri) je fylogeneticky nejmladší částí nervové soustavy, pokrývá bílou hmotu hemisfér. Lobi cerebri jsou jednotlivé laloky hemisfér, které jsou děleny rýhami, sulci cerebri, na jednotlivé závity gyri cerebri. Již během intrauterinního vývoje se vytvoří hlavní zářezy kůry mozkové. Lobus frontalis se nachází před sulcus centralis, lobus parietalis mezi sulcus centralis a sulcus parietooccipitalis. Další lalok lobus occipitalis se vyskytuje za sulcus parietooccipitalis. Lobus temporalis je od ostatních laloků separován fisura cerebri lateralis. Část mozkové kůry, insula, se schovává pod fissura cerebri lateralis a je kryta částí mozkové kůry (operculum). Poslední lalok, lobus limbicus, leží na mediální straně hemisféry. [3, 4, 7, 9] Stejná místa pravé a levé hemisféry jsou spojená komisurálními vlákny, největší z nich je corpus callosum. Mezi další komisury patří například: commisura anterior, commisura fornicis a commisura posteriori. [3, 4, 7, 9] Z vývojového hlediska lze kůru rozčlenit na starší a mladší oblasti. Allocortex je označení právě pro vývojově starší struktury. Pro ně jsou charakteristické pouze 3 buněčné vrstvy. Oproti tomu neocortex je, jakožto nejmladší oblast, uspořádán do 6 vrstev. Dle velikosti a množství buněk je mozek rozdělen na 52 oblastí, areae. Každé oblasti je přiřazena i funkce, označujeme je potom jako funkční korové oblasti. Jsou to funkční korové oblasti pro motoriku, pro senzitivitu a senzoriku, asociační korové oblasti a řečová centra. [3, 4, 7, 9] Obr. 5: Funkční korové oblasti [8] 18

19 1.2 NÁDORY CNS U DĚTÍ Definice Nádory centrálního nervového systému (CNS) jsou nejčastější skupinou solidních nádorů u dětí. Po leukémiích jsou potom druhým nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku vůbec [2]. Nádory v dětském věku jsou vysoce maligní, rychle rostou lokálně a časně metastazují. Jejich růstová frakce a proliferační index jsou obvykle velmi vysoké, čas zdvojení (tzv. doubling time) se pohybuje řádově v hodinách a dnech. Proto je nutno přistupovat k dítěti s nádorovým onemocněním jako k nemocnému s akutním ohrožením života. Díky své biologické agresivitě jsou dětské typy nádorů většinou velmi dobře chemosenzitivní a radiosenzitivní [6] Epidemiologie Incidence nádorů CNS je v dětské populaci 2,7 3,3 na dětí, mírně častěji potom u chlapců (1,1:1). Celkově tvoří nádory CNS % všech nádorových onemocnění u dětí, ze statistik nyní vyplývá nárůst výskytu tohoto onemocnění. To je způsobené především díky moderním diagnostickým metodám, které umožňují lepší záchyt onemocnění. V České republice zaznamenáváme ročně asi 100 nových případů. Je popisován tzv. dvouvrcholový výskyt 1. vrchol u dětí do 5 let a 2. vrchol po 10. roce života [21]. Nádory CNS jsou po poranění druhým nejčastějším důvodem smrti u dětí ve věku 1 15 let. [2, 10, 11, 21, 31] Díky složitosti centrální nervové soustavy jsou tyto nádory různorodé, a to z hlediska histogeneze, lokalizace, rozsahu, věkových předpokladů výskytu a symptomatologie. Asi 55 % dětských nádorů CNS je lokalizováno v zadní jámě lební, tj. infratentoriálně. Z histologického hlediska sem řadíme především low-grade astrocytomy, meduloblastom, ependymom a nádory mozkového kmene. [2, 10, 11, 21, 31] 19

20 Graf 1: Incidence a mortalita nádorů mozku v ČR ve vybraném věkovém rozmezí [35] Etiologie Jednoznačná příčina vzniku nádorů CNS není zcela známá. Víme však, že u dětí vystavených ionizujícímu záření při radioterapii se následně vyskytují sekundární malignity CNS. [2] Z některých studií vychází fakt, že na riziku vzniku dětských mozkových nádorů mají vliv stravovací návyky matky v průběhu těhotenství, rizikovým faktorem je např. konzumace uzeného masa [34]. Svůj vliv hrají také některé vrozené syndromy se zvýšeným rizikem vzniku nádoru CNS (neurofibromatosa typ 1 a 2, tuberosní sklerosa a další) Příznaky nemoci Projevy nádorů CNS jsou závislé spíše na umístění a velikosti nádoru a věku dítěte než na histologickém typu. Mohou vznikat dvojím způsobem: přímou infiltrací struktur CNS nádorem nebo nepřímo zevní kompresí okolních struktur. V prvním případě, přímá infiltrace má za následek dysfunkce příslušné zasažené části mozkové tkáně (hemiparézy, 20

21 poruchy senzitivních a kognitivních funkcí, mozečkový syndrom, anosmie, obrny hlavových nervů, poruchy zraku, sluchu a polykání). V druhém případě, pokud je tok mozkomíšního moku utlačován, vzniká obstrukční hydrocefalus a rozvíjí se tím klinický syndrom intrakraniální hypertenze. Jeho příznaky jsou bolest hlavy (nejčastěji v ranních hodinách), zvracení, nevolnost a poruchy vidění. S touto symptomatologií se setkáváme často, je to dané převažující infratentoriální lokalizací nádorového bujení. Následkem je potom porucha prokrvení, edém či dokonce migrace mozkové tkáně (až herniace). [2, 10, 11, 21, 31] Příznaky nádorů CNS mohou být i nespecifické. V kojeneckém či batolecím věku sem řadíme nechutenství, neprospívání, podrážděnost, retardace psychomotorického vývoje, makrocefalie a může se objevit také vyklenutí velké fontanely. Mezi standardní vyšetřovací metodu při pediatrických preventivních prohlídkách patří měření obvodu hlavy dítěte, při zjištění makrocefalie by se hned měla zjišťovat její příčina. Jako příznaky alarmující označujeme takové, které svým charakterem svědčí o pozdním stádiu onemocnění. Je to například ztenčená kůže se zvýrazněnou žilní kresbou a napjatá velká fontanela, rozestup švů, zvracení, letargie při akutní progresi hydrocefalu. U starších dětských pacientů se setkáváme s velkou únavou, změnami v chování, zhoršením studijního prospěchu a bolestí hlavy. Perioda příznaků není nikterak pravidelná, může být poněkud dlouhá. To je důvodem pozdních diagnóz. [2, 10, 11, 21, 31] Nyní bych se zaměřila na konkrétní projevy v závislosti na lokalizaci ložiska nádoru, mluvíme tedy o ložiskových projevech. Nádory infratentoriální, které postihují mozkový kmen a mozeček, vedou k poruchám kmenových funkcí, hlavových nervů, poruchám rovnováhy a koordinace. Supratentoriální nádory se potom projevují křečemi a záchvaty (tzv. sekundární epileptické paroxysmy), hemiparézami, snížením senzorických schopností či výpadky zorného pole. U dětí s hydrocefalem a syndromem intrakraniální hypertenze je nutno pátrat rovněž po Parinaudově syndromu: pátráme po obrně pohledu vzhůru (příznak zapadajícího slunce ) a porušené fotoreakci [2]. Tento symptom se vyskytuje u pacientů se středočárovými nádory, kdy je utlačována kaudální část středního mozku. [2, 10, 11, 21, 31] 21

22 Postižení optických drah a nervů se projevuje výpadky zorného pole, atrofií optických nervů či nystagmem. Zapříčiňují to nejčastěji nádory typu kraniofaryngeom a gliom optiku. Při zasažení hypothalamu a hypofýzy dochází k endokrinním poruchám z hormonálního deficitu či nadprodukce. Těmito onemocněními je hypothalamický syndrom, růstová retardace z nedostatku růstového hormonu, hypokortizolismus, poruchy dospívání, hypothyreóza a některé další. [2, 10, 11, 21, 31] Klinické projevy nádorů CNS jsou natolik různorodé, že je zde nebezpečí podcenění varovných příznaků Diagnostika Při podezření na nádor CNS provádíme anamnézu, fyzikální, neurologická a oftalmologická vyšetření, včetně vyšetření očního pozadí. Jakýkoliv abnormální nález je indikací k zobrazovacím vyšetřením. [2, 21, 31] První metodou je výpočetní tomografie (CT) s podaným intravenózním kontrastem. Umožňuje stanovení diagnózy nádorového růstu u 95 % nádorů CNS. Při tomto vyšetření však může být určité procento tumorů němé, neviditelné. Jedná se především o ložiska v oblasti mozkového kmene a zadní jámy, s charakterem izodenzní léze. [2, 21, 31] Obr. 6: CT meduloblastomu [40] 22

23 Přesnější metodou je nukleární magnetická rezonance (MR). Její velkou výhodou je fakt, že nezatěžuje pacienta a má velice dobrou rozlišovací schopnost. Lze také použít moderní MR techniky při nejasnostech v diferenciální diagnostice, a to difúzní techniku (DWI), perfúzní techniku (PWI) či MR-spektroskopii (MRS). MR se používá jak předoperačně, tak jako vyšetření pooperační, kontrolní. Mělo by být provedeno maximálně do 72 hodin po operaci. Později nemusí přinést jednoznačnou odpověď, neboť reparační procesy ztěžují a v podstatě neumožňují rozlišení případného rezidua od samotných pooperačních změn [6]. Dále se tato metoda využívá v rámci stagingu k vyšetření páteřního kanálu pro vyloučení generalizace. [2, 21, 31] Obr. 7: MRI meduloblastomu Nelze opomenout methioninovou pozitronovou emisní tomografii (MET-PET), která využívá [ 11 C] methionin [16]. U novorozených pacientů a pacientů v kojeneckém věku lze použít ultrazvukové vyšetření mozku. Provádí se přes ještě neuzavřenou velkou fontanelu. Získané informace z tohoto vyšetření jsou spíše orientační, vypovídají jen o morfologii intrakraniálních struktur. [2, 21, 31] V případě nádorů s možností leptomeningeálního šíření je nutné vyšetření mozkomíšního moku (cytologické, biochemické, mikrobiologické), mok je získán lumbální punkcí. 23

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému CNS NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému Opakování - organizace nervstva Centrální nervová soustava Chráněno kostí, integrační funkce Mozek mícha Periferní nervová soustava Efektorová

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J.

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Variace Nervová soustava

Variace Nervová soustava Variace 1 Nervová soustava 21.7.2014 15:59:34 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové NERVOVÁ SOUSTAVA (NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nervový systém obecně (1) Nervová regulace = funkce NS Zajišťuje vzájemnou souhru mezi

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA. Mícha hřbetní (Medulla spinalis) Obaly mozku a míchy:

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA. Mícha hřbetní (Medulla spinalis) Obaly mozku a míchy: CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mícha hřbetní (Medulla spinalis) - dlouhý, válcovitý provazec, délka 40 50 cm, končí na úrovni prvního bederního obratle, dále pokračuje jako svazek nervů koňský ohon - uvnitř

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

Mozková kůra. (stavba, funkce, korové analyzátory, nervové dráhy, cévní zásobení mozku) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Mozková kůra. (stavba, funkce, korové analyzátory, nervové dráhy, cévní zásobení mozku) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mozková kůra (stavba, funkce, korové analyzátory, nervové dráhy, cévní zásobení mozku) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cortex cerebri Allokortex = nejstarší vrstva šedé hmoty Pouze 3 vrstvy Zaujímá

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD537 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). Z funkčního hlediska rozeznáváme

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO OPERACI TUMORU CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO OPERACI TUMORU CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY Masarykova univerzita Lékařská univerzita LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO OPERACI TUMORU CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martina Tarasová

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd.

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. FN v Motole Úvod Karcinom prostaty je radiokurabilní onemocnění. Efekt je závislý

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Markéta Celerýnová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Celerýnová

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Neurologické vyšetření koně

Neurologické vyšetření koně Neurologické vyšetření koně Cíl neurologického vyšetření Je to neurologický problém? Lokalizace léze? Diagnóza Možnost terapie a prognóza? Anatomie nervového systému CNS - mozek, mícha PNS - periferní

Více

Senzitivní systém a bolest. Hana Kalistová Neurologická klinika 1. LF UK, Praha

Senzitivní systém a bolest. Hana Kalistová Neurologická klinika 1. LF UK, Praha Senzitivní systém a bolest Hana Kalistová Neurologická klinika 1. LF UK, Praha Senzitivní systém - povrchová citlivost (protopatická) hrubé dotykové čití, bolest, teplo, chlad - hluboká citlivost (epikritická):

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Marie Ivanovská Zhoubné nádory CNS a jejich terapie Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Yvona Klementová Olomouc

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Mozek, nervová soustava

Mozek, nervová soustava Mozek, nervová soustava AM110-0203 AM110-0203 Základní model, 2 díly mediálně dělený, barevně rozlišeny jednotlivé struktury; na podstavci AM110-0204 Mozek, 2 díly mediálně dělený; na podstavci AM110-0205

Více