RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU Bakalářská práce v oboru Radiologický asistent Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Jana Zitterbartová Autor: Kateřina Zachová Brno, březen 2013

2 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Radioterapie kraniospinální osy u meduloblastomu se zabývá především srovnáním tří metod zevní radioterapie kraniospinální osy: technikou konformní zevní 3D radioterapií (3D-CRT), RapidArc (VMAT) a protonovou terapií. Dále práce přináší zhodnocení jejich výhod a odlišností pro terapii meduloblastomu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje v první kapitole anatomii centrální nervové soustavy, ve druhé kapitole se zabývá problematikou nádorů centrální nervové soustavy u dětí obecně a třetí kapitola přináší popis konkrétního nádoru dětského věku meduloblastomu. Praktická část se v prvním úkolu zaměřuje na srovnání technik radioterapie kraniospinální osy 3D-CRT, RapidArc a protonové terapie u jednoho konkrétního pacienta. Druhý úkol potom obsahuje popis souboru pacientů s meduloblastomem s následným zhodnocením pozdní toxicity a přežití. Na závěr bakalářské práce je provedeno komplexní zhodnocení získaných informací s návazností na jejich využití v praxi. Klíčová slova: anatomie CNS, nádory CNS, meduloblastom, kraniospinální osa, 3D-CRT, RapidArc, protonová terapie, nádory u dětí

3 ABSTRACT The bachelor thesis entitled Craniospinal irradiation for medulloblastoma deals with a comparison of three methods of external beam radiotherapy for craniospinal irradiation: 3D-CRT, RapidArc (VMAT), and a proton therapy and brings an evaluation of benefits for medulloblastomaʼs therapy. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains anatomy of the central nervous system in the first chapter, the second chapter deals with an issue of the CNS tumours in children in general, and the third chapter provides a description of a specific childhood tumour medulloblastoma. The first aim of the practical part focuses on a comparison of the three techniques of craniospinal irradiation 3D-CRT, RapidArc, and the proton therapy at one specific patient. The second aim contains a description of the cohort of patients with a follow-up evaluation of the late toxicity and survival. In conclusion of my bachelor thesis, there is done a complex evaluation of obtained information with connection to their use in practise. Keywords: anatomy of CNS, tumours of CNS, medulloblastoma, craniospinal axis, 3D-CRT, RapidArc, proton therapy, childhood tumours

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Radioterapie kraniospinální osy u meduloblastomu vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Jany Zitterbartové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne... Kateřina Zachová

5 Poděkování: Na prvním místě bych chtěla poděkovat mé vedoucí bakalářské práce MUDr. Janě Zitterbartové za odborné vedení bakalářské práce, cenné rady a velmi vstřícný přístup. Dále chci poděkovat ostatním pracovníkům Masarykova onkologického ústavu RNDr. Jiřímu Šimíčkovi a Ing. Tomáši Procházkovi za přínosné rady. Můj dík patří také pracovníkům Proton Therapy Center, Prague MUDr. Barboře Ondrové a Ing. Matěji Navrátilovi za poskytnutí dat. Nutno poděkovat i MUDr. Karlu Zitterbartovi, Ph.D z Kliniky dětské onkologie FN Brno za spolupráci při výzkumu. V neposlední řadě chci poděkovat prof. MUDr. Pavlu Šlampovi, CSc. Na závěr patří můj dík celé mé rodině, která mě v průběhu studia podporovala.

6 Souhlas s využitím práce: Souhlasím s tím, aby moje bakalářská práce byla půjčována ke studijním účelům. Žádám, aby citace byly uváděny dle způsobů užívaných ve vědeckých pracích. V Brně dne... Kateřina Zachová

7 Obsah TEORETICKÁ ČÁST ANATOMIE CNS Hřbetní mícha (medulla spinalis) Mozkový kmen (truncus encephali) Mozeček (cerebellum) Mezimozek (diencephalon) Koncový mozek (telencefalon) NÁDORY CNS U DĚTÍ Definice Epidemiologie Etiologie Příznaky nemoci Diagnostika Klasifikace nádorů mozku Léčebná strategie Podpůrná léčba Sledování pacientů po terapii Nežádoucí účinky Prognóza MEDULOBLASTOM Definice Klasifikace Klinické projevy Rozdělení pacientů dle stupně rizika Léčebná strategie Radioterapie kraniospinální osy Terapie relapsu Popis různých technik radioterapie kraniospinální osy Static 3D-CRT RapidArc (VMAT) objemově modulovaná terapie Protonová terapie PRAKTICKÁ ČÁST ÚKOL Cíl, hypotézy Metodika práce Srovnání technik radioterapie kraniospinální osy Vlastní výzkum Výsledky výzkumu Diskuze Závěr ÚKOL Cíl Metodika práce Vlastní výzkum a výsledky Diskuze... 57

8 1.5.5 Závěr Seznam použitých zdrojů Použitá literatura Odborné časopisy Internetové zdroje Přílohy Seznam příloh Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů... 77

9 Úvod Nádory centrálního nervového systému (CNS) jsou nejčastějším maligním onemocněním dětského věku (0 19 let), tvoří % všech dětských nádorů CNS a jsou charakteristické svým agresivním průběhem. Pro svůj vysoký proliferační index a agresivitu je tento druh malignit pro dětského pacienta považován za závažný, život ohrožující stav. Meduloblastom, jakožto nejčastější maligní onemocnění CNS dětí vůbec, tvoří % veškerých dětských nádorů CNS a 40 % maligních onemocnění zadní jámy lební. Tato bakalářská práce je zaměřena na radioterapii kraniospinální osy, již je možno provádět různými technikami technikou konformní zevní 3D radioterapií (3D-CRT), RapidArc (VMAT Volumetric Modulated Arc Therapy), protonovou terapií aj. Porovnává tyto zmíněné modality, přináší zhodnocení jejich výhod, informace o obdržené integrální dávce mimo cílový objem, o míře šetření zdravých struktur při radioterapii a hodnotí riziko vzniku nežádoucích účinků. Popis nežádoucích účinků radioterapie u meduloblastomu je založen na zhodnocení klinických dat u předem vybraného souboru pacientů s touto diagnózou. Práce přináší posouzení akutních i pozdních nežádoucích účinků, a také poskytuje informace o míře přežití pozorovaných dětských pacientů. Volba tohoto tématu byla ovlivněna důležitostí radioterapie v léčbě dětských pacientů s meduloblastomem, u níž nyní spatřujeme tendence ke zdokonalování technik, což může mít pozitivní vliv na celkový stav pacienta. Dalším rozhodujícím faktorem byla reakce na aktuální dění, kdy bylo v České republice vybudováno nové terapeutické centrum pro onkologické pacienty Proton Therapy Center, Prague. Toto zařízení disponuje metodou protonové léčby, která patří v radioterapii kraniospinální osy u meduloblastomu k nejnovějším. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 ANATOMIE CNS Centrální nervový systém je ústředím nervové soustavy člověka, je složen z mozku uloženého v lebce a na něj navazující míchy. Mozek (encephalon) je řídícím orgánem nervové soustavy. Tvoří asi 2 % celkové hmotnosti těla, společně s míchou představují velmi citlivou soustavu na dodávku kyslíku. Dohromady spotřebují % jeho celkového minutového objemu. [4, 7, 32] Hřbetní mícha (medulla spinalis) Páteřní mícha je útvar provazcovitého charakteru o tloušťce lidského malíku, uložený v páteřním kanálu. V předozadním pohledu je znatelné její oploštění. Začátek míchy je u okraje foramen occipitale magnum, od medulla oblongata je oddělena decussatio pyramidum a končí oblým koncem, conus medullaris. Z něho dále vybíhá filum terminale, jenž má pokračování až ke kostrči. Na míše lze vidět ztluštěná místa, intumescentia cervicalis et lumbalis. Tato ztluštění jsou způsobená nahromaděním motoneuronů končetinových svalů. [3, 4, 7, 9] Na přední straně míchy se po celé její délce pne zářez, fisura mediana anterior, oproti tomu na zadní straně ve střední čáře se nachází sulcus medianus posterior (ten je zářezem mělčím). Na bočních stranách míchy se nachází podélné žlábky: vepředu je to sulcus anterolateralis, ze kterého odstupuje přední kořen, radix anterior, a vzadu se vyskytuje sulcus posterolateralis, který je místem odstupu pro kořen zadní, radix posterior. Právě na zadním kořeni leží ztluštění, ganglion spinale, které je způsobené nahromaděnými těly senzitivních pseudounipolárních neuronů. Axony těchto neuronů vstupují do míchy zadními kořeny. [3, 4, 7, 9] Substantia alba et grisea (neboli bílá a šedá hmota) lze rozpoznat na průřezu míchou. Ve středu šedé hmoty se nachází úzký kanálek, canalis centralis. Substantia grisea je ve své podstatě nahromaděním těl neuronů. Je složena z předních rohů míšních, cornua anteriora, postranních rohů, cornua lateralia, a rohů zadních, cornua posteriora. 10

11 Substantia alba (složena z nervových vláken) vytváří provazce, funiculi anteriores, funiculi laterales et funiculi posteriori. [3, 4, 7, 9] Vlákna, která odstupují z míchy, nazýváme fila radicularia. Pojmem míšní segment označujeme část míchy, ze které odstupuje jeden pár míšních nervů (celkem z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů). [3, 4, 7, 9] Během vývoje mícha zabírá celou délku páteřního kanálu. V době rychlejšího růstu páteře se však mícha zkracuje, v dolní části saccuc durae matris jsou proto jen svazky míšních kořenů, cauda equina. U novorozených dětí kaudální část míchy sahá do úrovně 3. bederního obratle, u dospělého je potom mícha zakončena na pomezí obratlů L1 a L2 (délka cm). [3, 4, 7, 9] Obr. 1: Řez mozkem dítěte [39] Mozkový kmen (truncus encephali) Mozkový kmen navazuje na hřbetní míchu, jsou zde umístěna důležitá centra pro vitální funkce organismu. Kmen je složen z prodloužené míchy, medulla oblongata, mostu, pons Varoli, a středního mozku, mesencephalon [4]. 11

12 Prodloužená mícha (medulla oblongata) má kuželovitý tvar a její užší konec směřuje k hřbetní míše. Z ventrální strany je na oblongatě znatelný párový hrbolek způsobený průběhem pyramidové dráhy, pyramis. Kaudálně od něj se nachází křížení těchto vláken, decussatio pyramidum, které je označováno jako hranice mezi oblongatou a medulla spinalis. Laterálně je položen sulcus anterolateralis, ze kterého odstupuje n. XII, za ním dále oliva a za olivou sulcus posterolateralis, z něhož odstupuje postranní smíšený systém (n. IX, X, XI). [3, 4, 7, 9] Oblongatu odděluje od Varolova mostu příčný žlábek, sulcus bulbopontinus, ze kterého ve střední čáře odstupuje n. VI a laterálně n. VII a n. VII. Z dorsální strany oblongatu kryje mozeček, který spoluutváří strop IV. komory. Spodina IV. komory, fossa rhomboidea, která je rhombického tvaru, je viditelná po odstranění mozečku. V podstatě začíná v canalis centralis míchy, rozšiřuje se pak pod mozečkem na dorsální straně mozkového kmene a je zakončena v aquaeductus mesencephali. [3, 4, 7, 9] Spodina je ohraničena laterálně i kaudálně pedunculi cerebellares, jež jsou zodpovědné za přívod vzruchů z ostatních částí CNS do mozečku. Ve středu fossa rhomboidea probíhá podélně sulcus medianus, paralelně s ním potom probíhají párově valy, eminentiae mediales. Po stranách valů leží bývalé dělítko mezi alární a bazální ploténkou sulcus limitans, laterálně od něj dále leží area vestibularis. Pod spodinou IV. komory najdeme též jádra hlavových nervů a retikulární formaci (RF). Pod dolním okrajem fossa rhomboidea jsou uložena nucleus gracilis a nucleus cuneatus, jádra pro přepojení senzitivní dráhy zadních provazců. [3, 4, 7, 9] Jádra hlavových nervů mají uspořádání v podélných pruzích, svým rozložením respektují polohu, která odpovídá zónám v bazální a alární ploténce za vývoje. Jsou promítnuty pod spodinu fossa rhomboidea takovým způsobem, že somato-motorická a viscero-motorická jádra leží navnitř od sulcus limitans. Jádra viscero-sensitivní a somato-sensitivní potom leží laterálně od sulcus limitans. Vprostřed se tedy nacházejí 2 řady somato-motorických jader (uvedeno v kraniokaudálním pořadí): nejvíce mediálně položena jsou jádra následujících nervů: n. III, IV, VI, XII, jejich zásluhou je inervace svalů pocházejících ze somitů. Více laterálně leží jádra n. V, VIII, IX a X. Ta inervují svaly žaberních oblouků. Laterálně od těchto jader se ještě nachází řada viscero-motorických jader (n. III, VII, IX+X ). Viscero-senzitivní jádro je uloženo laterálně od sulcus limitans, u tohoto jádra jsou zakončena všechna viscerální senzitivní vlákna. Úplně laterálně se nachází senzitivní jádra vytvořená při n. trigeminus a jádra senzorická. [3, 4, 7, 9] 12

13 Varolův most (pons Varoli) je umístěn v dolní části mozku a navazuje na prodlouženou míchu. Ventrální plochu Varolova mostu tvoří žlábek, sulcus basilaris, tvořený stejnojmennou tepnou. Laterálně z pontu do mozečku odstupují pedunculi cerebelli medii (brachia pontis), zajišťují transport vzruchů z kůry mozkové do mozečku. V pontu jsou umístěna jádra nucleus pontis, sloužící pro přepojení dráhy z kůry do mozečku. O ně se štěpí pyramidová dráha, což je znatelné na průřezu v podobě tzv. svazků roztříštěných pyramid. [3, 4, 7, 9] Střední mozek (mesencephalon) vytváří crura cerebri, která jsou ventrálně uložena a nad nimi se nachází tegmentum. Nad tegmentem se dále vyskytuje tectum. Na povrchu tecta z dorsální strany nacházíme colliculi superiores (zapojení do dráhy zraku) et inferiores (zapojení do dráhy sluchu). Uvnitř tegmenta leží známá substantia nigra a nucleus ruber. Napříč středním mozkem prochází aquaeductus mesencephali, což je kanálek, který spojuje III. a IV. komoru. [3, 4, 7, 9] Velmi významným systémem jader je retikulární formace (RF). RF je zapojena ascendentně do systémů citlivosti (převod pomalé, difúzní bolesti) a aktivačního systému CNS (udržování vědomí). Descendentní zapojení se promítá do motoriky (mozečkové vlivy vegetativních spojů, přesměrování vlivů z podvěsku mozkového na sympatikus a parasympatikus). RF je z důvodu vzájemného propojení spojů centrem životně důležitých reflexů. V první řadě to jsou reflexy obživné polykací reflex, sací reflex, slinivý reflex a viscero-motorické reflexy. Dále reflexy obranné, jako mrkací, slzivý, kašlací a dávivý reflex. RF je také zodpovědná za regulaci životně důležitých funkcí. Nachází se zde dýchací centrum, které reguluje motoneurony inspiračních a exspiračních svalů. Dalším centrem je pneumotaktické centrum. Toto centrum zaznamenává informace o po 2, pco 2 a ph a o tenzi svalů a šlach. Pokud je aktivita svalstva zvýšená, zrychlí se automaticky i dýchání. Součástí RF jsou také centra pro regulaci krevního tlaku, srdeční akce či centrum zvracení. [3, 4, 7, 9] Mozeček (cerebellum) Mozeček je uložen nad dorsální stranou mozkového kmene, od zbytku mozku ho dělí tvrdá plena, tentorium cerebelli. Mozeček dělíme na vermis (střední oblast), paravermální zónu a mozečkové hemisféry. Kůra šedé hmoty tvoří povrch mozečku a je 13

14 sestavena do folia cerebellia. Bílá hmota potom tvoří dřeň substantia medularis, v ní se nachází uložení mozečkových jader (ncl. fastigii, dentatus, emboliformis, globosus). Z vývojového hlediska a dle oblastí nejdůležitějších aferentních spojů je možno mozeček rozdělit do 3 laloků. Lobus flocculonodularis nesoucí název archicerebellum (pro největší stáří) či vestibulocerebellum (pro převahu aferentace z vestibulárního aparátu). Vývojově mladší je lobus anterior, označován jako paleocerebellum či spinocerebellum. Nejmladším lalokem je lobus posterior (neboli neocerebellum), z důvodu přívodu vzruchu z kůry přes most Varolův nese další název pontocerebellum. [3, 4, 7, 9] Mezi stěžejní funkce mozečku řadíme udržování rovnováhy a vzpřímené polohy, regulace svalové tenze a řízení a koordinace pohybů. Mezi mozečkem a systémem motorických drah je paralelní zapojení. Mozeček nalézá rozdíl mezi tím, co je (přívody z míchy a vestibula), a tím, co má být (přívod z kůry přepojený v pontu). Nalezený rozdíl odesílá přes thalamus (ncl. VA, VL) do mozkové kůry [4]. [3, 7, 9] Obr. 2: Uložení mozečku a důležitých vjemových center [38] Mezimozek (diencephalon) Mezimozek je složen z epithalamu, metathalamu, thalamu, subthalamu a hypothalamu. Epithalamus se skládá z šišinky (epiphysis) a ncl. habenulae. Hormon melatonin, nacházející se v epifýze, řídí cirkadiánní rytmy bdění a spánku (ovlivňuje též hypothalamus). 14

15 Metathalamus je významný zejména díky zapojení jader ve sluchové a zrakové dráze. Thalamus mediálně ohraničuje 3. mozkovou komoru, na jeho dorsální ploše se laterálně nachází stria terminalis, oddělující thalamus od ncl. caudatus. Stria medullaris thalami lemuje mediální okraj dorsální plochy thalamu, srůstem s piou mater a cévními pleteněmi zde vzniká tela choroidea ventriculi tertii. Stěna postranní komory mozku, tela choroidea ventriculi lateralis, je odvozena od laterálního okraje dorsální plochy thalamu. Z přední strany thalamu rozpoznáváme tuberculum anterius thalami. V neposlední řadě mediální plocha thalamu přechází do 3. mozkové komory. Právě zde se nachází adhesio interthalamica místo srůstu obou thalamů. Thalamus od hypothalamu odděluje horizontální žlábek sulcus hypothalamicus. Thalamus zprostředkovává přenos aferentace mozkovým kmenem, z periferie do konkrétních korových oblastí a významných center mozečku. Zprostředkovává také přenos do korových asociačních oblastí a převod vzruchů z mozečku do kůry mozkové tím ovlivňuje vzpřímený postoj a chůzi. Při poruše thalamu se snižuje práh bolesti. [3, 4, 7, 9] Subthalamus se vyskytuje pod thalamem. Ncl. subthalamicus je zapojen do okruhů bazálních ganglií. Další jádro, zona incerta, je zapojeno do okruhů retikulární formace. [3, 4, 7, 9] Hypothalamus je od thalamu oddělen sulcus hypothalamicus a tvoří dno a přední stěnu III. komory. Laterální obvod hypothalamu je složen ze snopců capsula interna. K hypothalamu také řadíme jádra oblastí infundibulum, tuber cinereum, area perforata posterior, corpora mammilaria či hypophysis. Jednotlivé buňky hypothalamu jsou seskupeny do jader a areí. Oba druhy buněčných seskupení jsou poté uspořádány předozadně do dvou paralelních pruhů, označovaných jako mediální či laterální hypothalamus. Ncl. supraopticus, ncl. suprachiasmaticus, ncl. paraventriculares, tuber cinereum či nccl. mamillares se řadí k hlavním systémům jader mediálního hypothalamu. Laterální hypothalamus vyplňují vlákna fasciculus telencephalicus medialis. Hypothalamus díky vysokému počtu spojů ovlivňuje a kontroluje životně důležité funkce a reflexy. Kupříkladu ovlivňuje neurosekreční činnost, má vliv na přenos aktivit vyvolaných emočními reakcemi limbického systému. Dále ovlivňuje sexuální chování a reprodukci, je centrem hladu a žízně. V neposlední řadě reguluje tělesnou teplotu a biorytmy člověka. [3, 4, 7, 9] 15

16 Obr. 3: Uložení hypothalamu a hypofýzy [36] Podvěsek mozkový (hypophysis cerebri) je žláza uložená ve fossa hypophysialis ossis sphenoidalis. Diaphragma sellae (struktura podobná dura mater) pokrývá hypofýzu, má malý otvor pro stopku hypofýzy. Podvěsek mozkový lze rozdělit na lobus anterior (adenohypofýza) a lobus posterior (neurohypofýza). Adenohypofýzu tvoří pruhy epitelových buněk, které jsou hojně prostoupeny krevními kapilárami. Tvoří se zde hormon LH (luteinizační), FSH (folikuly stimulující), TSH (thyreotropní), STH (somatotropní), ACTH (adrenokortikotropní), MSH (melanocyty stimulující) a prolaktin. Neurohypofýza je ve své podstatě výběžkem hypothalamu, její gliové buňky označujeme jako pituicyty. Mezi těmito pituicyty se vyskytují axony ncl. supraopticus a paraventricularis hypothalami, ty jsou zodpovědné za axonální přenos oxytocinu a vazopresinu z těchto jader. Neurohypofýzu označujeme jako zásobárnu, ze které jsou hormony vytvořeny v hypothamu uvolňovány. [3, 4, 7, 9] 16

17 Obr. 4: Znázornění hormonů hypofýzy [47] Koncový mozek (telencefalon) Koncový mozek sestává ze dvou hemisfér, od sebe navzájem oddělených rýhou fissura longitudinalis cerebri, ta je orientovaná sagitálně. Vzájemné propojení obou hemisfér zajišťuje mohutný svazek vláken corpus callosum, propojuje stejná místa na hemisféře. Každá hemisféra je pokryta mozkovou kůrou, pod ní se vyskytuje bílá hmota a ve vnitřku se nachází bazální ganglia. Bílou hmotu tvoří výběžky neuronů, prochází v ní tedy dráhy. Každá hemisféra také obsahuje postranní komoru mozkovou ventriculus lateralis. [3, 4, 7, 9] Bazální ganglia jsou shluky šedých hmot zanořeny do bílé hmoty koncového mozku. Řadíme mezi ně corpus striatum, to je ve své podstatě tvořeno z nucleus caudatus a putamen. Mediální plocha putamen přiléhá ke globus pallidus, spolu tvoří ncl. lentiformis. Dalšími bazálnimi ganglii jsou claustrum a ncl. amygdalae. Úkolem bazálních ganglií je zpracování prvotních podnětů pro hybnost (ty přicházejí hlavně z mozkové kůry) a překlad zpracovaných podnětů frontální kůře a centrům pro motoriku mozkového kmene, za účelem provedení vlastní motorické akce. [3, 4, 7, 9] 17

18 Mozková kůra (cortex cerebri) je fylogeneticky nejmladší částí nervové soustavy, pokrývá bílou hmotu hemisfér. Lobi cerebri jsou jednotlivé laloky hemisfér, které jsou děleny rýhami, sulci cerebri, na jednotlivé závity gyri cerebri. Již během intrauterinního vývoje se vytvoří hlavní zářezy kůry mozkové. Lobus frontalis se nachází před sulcus centralis, lobus parietalis mezi sulcus centralis a sulcus parietooccipitalis. Další lalok lobus occipitalis se vyskytuje za sulcus parietooccipitalis. Lobus temporalis je od ostatních laloků separován fisura cerebri lateralis. Část mozkové kůry, insula, se schovává pod fissura cerebri lateralis a je kryta částí mozkové kůry (operculum). Poslední lalok, lobus limbicus, leží na mediální straně hemisféry. [3, 4, 7, 9] Stejná místa pravé a levé hemisféry jsou spojená komisurálními vlákny, největší z nich je corpus callosum. Mezi další komisury patří například: commisura anterior, commisura fornicis a commisura posteriori. [3, 4, 7, 9] Z vývojového hlediska lze kůru rozčlenit na starší a mladší oblasti. Allocortex je označení právě pro vývojově starší struktury. Pro ně jsou charakteristické pouze 3 buněčné vrstvy. Oproti tomu neocortex je, jakožto nejmladší oblast, uspořádán do 6 vrstev. Dle velikosti a množství buněk je mozek rozdělen na 52 oblastí, areae. Každé oblasti je přiřazena i funkce, označujeme je potom jako funkční korové oblasti. Jsou to funkční korové oblasti pro motoriku, pro senzitivitu a senzoriku, asociační korové oblasti a řečová centra. [3, 4, 7, 9] Obr. 5: Funkční korové oblasti [8] 18

19 1.2 NÁDORY CNS U DĚTÍ Definice Nádory centrálního nervového systému (CNS) jsou nejčastější skupinou solidních nádorů u dětí. Po leukémiích jsou potom druhým nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku vůbec [2]. Nádory v dětském věku jsou vysoce maligní, rychle rostou lokálně a časně metastazují. Jejich růstová frakce a proliferační index jsou obvykle velmi vysoké, čas zdvojení (tzv. doubling time) se pohybuje řádově v hodinách a dnech. Proto je nutno přistupovat k dítěti s nádorovým onemocněním jako k nemocnému s akutním ohrožením života. Díky své biologické agresivitě jsou dětské typy nádorů většinou velmi dobře chemosenzitivní a radiosenzitivní [6] Epidemiologie Incidence nádorů CNS je v dětské populaci 2,7 3,3 na dětí, mírně častěji potom u chlapců (1,1:1). Celkově tvoří nádory CNS % všech nádorových onemocnění u dětí, ze statistik nyní vyplývá nárůst výskytu tohoto onemocnění. To je způsobené především díky moderním diagnostickým metodám, které umožňují lepší záchyt onemocnění. V České republice zaznamenáváme ročně asi 100 nových případů. Je popisován tzv. dvouvrcholový výskyt 1. vrchol u dětí do 5 let a 2. vrchol po 10. roce života [21]. Nádory CNS jsou po poranění druhým nejčastějším důvodem smrti u dětí ve věku 1 15 let. [2, 10, 11, 21, 31] Díky složitosti centrální nervové soustavy jsou tyto nádory různorodé, a to z hlediska histogeneze, lokalizace, rozsahu, věkových předpokladů výskytu a symptomatologie. Asi 55 % dětských nádorů CNS je lokalizováno v zadní jámě lební, tj. infratentoriálně. Z histologického hlediska sem řadíme především low-grade astrocytomy, meduloblastom, ependymom a nádory mozkového kmene. [2, 10, 11, 21, 31] 19

20 Graf 1: Incidence a mortalita nádorů mozku v ČR ve vybraném věkovém rozmezí [35] Etiologie Jednoznačná příčina vzniku nádorů CNS není zcela známá. Víme však, že u dětí vystavených ionizujícímu záření při radioterapii se následně vyskytují sekundární malignity CNS. [2] Z některých studií vychází fakt, že na riziku vzniku dětských mozkových nádorů mají vliv stravovací návyky matky v průběhu těhotenství, rizikovým faktorem je např. konzumace uzeného masa [34]. Svůj vliv hrají také některé vrozené syndromy se zvýšeným rizikem vzniku nádoru CNS (neurofibromatosa typ 1 a 2, tuberosní sklerosa a další) Příznaky nemoci Projevy nádorů CNS jsou závislé spíše na umístění a velikosti nádoru a věku dítěte než na histologickém typu. Mohou vznikat dvojím způsobem: přímou infiltrací struktur CNS nádorem nebo nepřímo zevní kompresí okolních struktur. V prvním případě, přímá infiltrace má za následek dysfunkce příslušné zasažené části mozkové tkáně (hemiparézy, 20

21 poruchy senzitivních a kognitivních funkcí, mozečkový syndrom, anosmie, obrny hlavových nervů, poruchy zraku, sluchu a polykání). V druhém případě, pokud je tok mozkomíšního moku utlačován, vzniká obstrukční hydrocefalus a rozvíjí se tím klinický syndrom intrakraniální hypertenze. Jeho příznaky jsou bolest hlavy (nejčastěji v ranních hodinách), zvracení, nevolnost a poruchy vidění. S touto symptomatologií se setkáváme často, je to dané převažující infratentoriální lokalizací nádorového bujení. Následkem je potom porucha prokrvení, edém či dokonce migrace mozkové tkáně (až herniace). [2, 10, 11, 21, 31] Příznaky nádorů CNS mohou být i nespecifické. V kojeneckém či batolecím věku sem řadíme nechutenství, neprospívání, podrážděnost, retardace psychomotorického vývoje, makrocefalie a může se objevit také vyklenutí velké fontanely. Mezi standardní vyšetřovací metodu při pediatrických preventivních prohlídkách patří měření obvodu hlavy dítěte, při zjištění makrocefalie by se hned měla zjišťovat její příčina. Jako příznaky alarmující označujeme takové, které svým charakterem svědčí o pozdním stádiu onemocnění. Je to například ztenčená kůže se zvýrazněnou žilní kresbou a napjatá velká fontanela, rozestup švů, zvracení, letargie při akutní progresi hydrocefalu. U starších dětských pacientů se setkáváme s velkou únavou, změnami v chování, zhoršením studijního prospěchu a bolestí hlavy. Perioda příznaků není nikterak pravidelná, může být poněkud dlouhá. To je důvodem pozdních diagnóz. [2, 10, 11, 21, 31] Nyní bych se zaměřila na konkrétní projevy v závislosti na lokalizaci ložiska nádoru, mluvíme tedy o ložiskových projevech. Nádory infratentoriální, které postihují mozkový kmen a mozeček, vedou k poruchám kmenových funkcí, hlavových nervů, poruchám rovnováhy a koordinace. Supratentoriální nádory se potom projevují křečemi a záchvaty (tzv. sekundární epileptické paroxysmy), hemiparézami, snížením senzorických schopností či výpadky zorného pole. U dětí s hydrocefalem a syndromem intrakraniální hypertenze je nutno pátrat rovněž po Parinaudově syndromu: pátráme po obrně pohledu vzhůru (příznak zapadajícího slunce ) a porušené fotoreakci [2]. Tento symptom se vyskytuje u pacientů se středočárovými nádory, kdy je utlačována kaudální část středního mozku. [2, 10, 11, 21, 31] 21

22 Postižení optických drah a nervů se projevuje výpadky zorného pole, atrofií optických nervů či nystagmem. Zapříčiňují to nejčastěji nádory typu kraniofaryngeom a gliom optiku. Při zasažení hypothalamu a hypofýzy dochází k endokrinním poruchám z hormonálního deficitu či nadprodukce. Těmito onemocněními je hypothalamický syndrom, růstová retardace z nedostatku růstového hormonu, hypokortizolismus, poruchy dospívání, hypothyreóza a některé další. [2, 10, 11, 21, 31] Klinické projevy nádorů CNS jsou natolik různorodé, že je zde nebezpečí podcenění varovných příznaků Diagnostika Při podezření na nádor CNS provádíme anamnézu, fyzikální, neurologická a oftalmologická vyšetření, včetně vyšetření očního pozadí. Jakýkoliv abnormální nález je indikací k zobrazovacím vyšetřením. [2, 21, 31] První metodou je výpočetní tomografie (CT) s podaným intravenózním kontrastem. Umožňuje stanovení diagnózy nádorového růstu u 95 % nádorů CNS. Při tomto vyšetření však může být určité procento tumorů němé, neviditelné. Jedná se především o ložiska v oblasti mozkového kmene a zadní jámy, s charakterem izodenzní léze. [2, 21, 31] Obr. 6: CT meduloblastomu [40] 22

23 Přesnější metodou je nukleární magnetická rezonance (MR). Její velkou výhodou je fakt, že nezatěžuje pacienta a má velice dobrou rozlišovací schopnost. Lze také použít moderní MR techniky při nejasnostech v diferenciální diagnostice, a to difúzní techniku (DWI), perfúzní techniku (PWI) či MR-spektroskopii (MRS). MR se používá jak předoperačně, tak jako vyšetření pooperační, kontrolní. Mělo by být provedeno maximálně do 72 hodin po operaci. Později nemusí přinést jednoznačnou odpověď, neboť reparační procesy ztěžují a v podstatě neumožňují rozlišení případného rezidua od samotných pooperačních změn [6]. Dále se tato metoda využívá v rámci stagingu k vyšetření páteřního kanálu pro vyloučení generalizace. [2, 21, 31] Obr. 7: MRI meduloblastomu Nelze opomenout methioninovou pozitronovou emisní tomografii (MET-PET), která využívá [ 11 C] methionin [16]. U novorozených pacientů a pacientů v kojeneckém věku lze použít ultrazvukové vyšetření mozku. Provádí se přes ještě neuzavřenou velkou fontanelu. Získané informace z tohoto vyšetření jsou spíše orientační, vypovídají jen o morfologii intrakraniálních struktur. [2, 21, 31] V případě nádorů s možností leptomeningeálního šíření je nutné vyšetření mozkomíšního moku (cytologické, biochemické, mikrobiologické), mok je získán lumbální punkcí. 23

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

V mediolaterálním směru je mozeček členěn na mediánní, paramediánní a laterální zónu. Každá zóna obsahuje kortex, odpovídající bílou hmotu a jádra.

V mediolaterálním směru je mozeček členěn na mediánní, paramediánní a laterální zónu. Každá zóna obsahuje kortex, odpovídající bílou hmotu a jádra. SPOJE MOZEČKU Mozeček a okolní struktury mozkového kmene. Základní členění mozečku: lobus flocculonodularis, vermis a dvě hemisféry. V mozečku je šedá hmota uložena ve formě jader a povrchového kortexu.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému CNS NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému Opakování - organizace nervstva Centrální nervová soustava Chráněno kostí, integrační funkce Mozek mícha Periferní nervová soustava Efektorová

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J.

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Variace Nervová soustava

Variace Nervová soustava Variace 1 Nervová soustava 21.7.2014 15:59:34 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

SYSTEMA NERVOSUM = ÚSTROJÍ NERVOVÉ

SYSTEMA NERVOSUM = ÚSTROJÍ NERVOVÉ SYSTEMA NERVOSUM = ÚSTROJÍ NERVOVÉ Nervová soustava zprostředkovává vztahy mezi vnějším prostředím a organismem a mezi všemi částmi uvnitř organismu. V nervovém systému rozlišujeme: - pars centralis =

Více

Centrální nervový systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Centrální nervový systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Centrální nervový systém Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Medulla spinalis (hřbetní mícha) Hřbetní mícha V páteřním kanálu U dospělého do výše L1 L2 (páteř roste od 4. měsíce nitroděložního vývoje

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové NERVOVÁ SOUSTAVA (NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nervový systém obecně (1) Nervová regulace = funkce NS Zajišťuje vzájemnou souhru mezi

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA

Více

Kmenové syndromy. Martin Srp

Kmenové syndromy. Martin Srp Martin Srp Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Mozkový kmen Jednotlivé syndromy vyplývají z topografické

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Mícha - Medulla spinalis

Mícha - Medulla spinalis Mícha - Medulla spinalis Vývoj neurální trubice v oblasti míchy MÍCHA - Medulla spinalis délka 40 50 cm, tloušťka 1cm váha asi 30g uložena v páteřním kanále sleduje zakřivení páteře Kraniálně: pokračuje

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA. Mícha hřbetní (Medulla spinalis) Obaly mozku a míchy:

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA. Mícha hřbetní (Medulla spinalis) Obaly mozku a míchy: CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mícha hřbetní (Medulla spinalis) - dlouhý, válcovitý provazec, délka 40 50 cm, končí na úrovni prvního bederního obratle, dále pokračuje jako svazek nervů koňský ohon - uvnitř

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Mícha = Medulla spinalis

Mícha = Medulla spinalis Mícha = Medulla spinalis Vývoj neurální trubice v oblasti míchy MÍCHA (medulla spinalis) fylogeneticky starší část centrální nervové soustavy zachovává stavbu původní neurální trubice s centrálním kanálem

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

Patologie nervového systému. XI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie nervového systému. XI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie nervového systému XI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Malacie mozková Malacie mozková Hemoragie mozková Hemoragie mozková Subarachnoideální krvácení Hnisavá leptomeningitis

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Mozková kůra. (stavba, funkce, korové analyzátory, nervové dráhy, cévní zásobení mozku) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Mozková kůra. (stavba, funkce, korové analyzátory, nervové dráhy, cévní zásobení mozku) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mozková kůra (stavba, funkce, korové analyzátory, nervové dráhy, cévní zásobení mozku) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cortex cerebri Allokortex = nejstarší vrstva šedé hmoty Pouze 3 vrstvy Zaujímá

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Obecná anatomie Přehled tkání Typy chrupavky a její uplatnění při stavbě orgánů Stavba

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška. Jan Roth

Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška. Jan Roth Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška Jan Roth Obecný úvod Neurologie je lékařský obor zabývající se diagnostikou, terapií a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha),

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Radka Benešová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Hormony jsou produkty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD537 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Mozek a jeho části. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Mozek a jeho části. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Mozek a jeho části PaedDr. Mgr. Hana Čechová Podoba mozku a vlašského ořechu je příznačná. Pravá a levá hemisféra, vrásnění Za co je každá zčástí zodpovědná? 20.10.2016 2 Osnova 1. Mozek a jeho části 2.

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více