Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 .a n o rex ]] ]l \I la

2 \ Dět potřebují ltlavně ld"sku! Vd.žěníčtendř mdm uelkou radost že Blesk přnd.ší praktckou příručku kterd se uěnuje problémům dětí s ntstupem novélto školníhoroku. Příručka odpovídó. na řadu čas4lclt otázek rodčůsouvsejícíclt s obauam dětí z nouého kolektvu socdlním rozdíly mez dětm škanou problémy s učíuem a dalším aktudlním tématy. pro každéltoškoldka je velm potřebné peuné zdzemí rodny které je oporou a jstotou. velm důležtó. je také osobnost moudré a zdroveň smysl pro humor majícípaní učtelky nebo pana ačtele. T jsou pro dět uelkým žvotnímprůuodcem nejenom školou ale radostm a strastm které žvot přntší. Rodče s přejí aby se dětem ve škole dařlo. Dítě potřebuje aby bylo uznduané takové jaké je a uědělo že je suým blžnímmlovdno když se zťouna ve škole nedaří Není důležtéaby naše dítě bylo premantem třídy jeho přdtelská. a dobrosrdečnd pouaha je mnohem důležtější. Št<omt< na drhou stranu potřebuje uědět že za ním stojí u každéstuac mlující rodče.. Wženírodče přej udm -. ZuzonaBaudyšovd Nadace Naše dítě Co by mělvědět každý rodč.> Dítě které je mlováno je schopno lásky l. } Dítě které prožívápoct bezpečíse naučídůvěřovat. > Dítě které je obklopeno přate stvím se naučí. laskavost 1 > Dítés nímžse hraje. rovná hra se naučíspravedlnost. > Dítě které je chváleno.] získá sebedůvěru. > Dítě které se setkává s tolerancí se snáze nau- čítrpělvost. > Dítě ktere je ponžo- í váno ztrácí sebedůvěru. Dítě které je vystavováno posměchu se za. čne stydět..r] > DÍtě které je bto se l naučíprát. > Dítě které je nadmer- > f uašm dětem úspěšný škalnírok!

3 Specáln í p íloha STFACHZl"šxoly Nástup do školy e velkou událostía meznftem v žvo- tě každého dítěte a p íprava na n by měla b t samoz e-! mostl Nenechte v tom dítě ] plavat. Každ den s na něj ff níaukážetežejstejehooporou. Zapote celou íodnu pg}qdr ve školáka vyžadue změnv doma. Dítě bv nělo nít udělejte čas a společně s j 5669latnou pracovní plochu povídejte o novém režmu n ueenl toeuuue to Zaro veň by ale měla b t v blízkosse do.ško- t mísa tde se pdhynují ě_{ "]í _nrvňáčc -p rod-! če abymohl kóykolv jít a! pj69t s psaním a poeítaňm. do_neznáma vyvť 1ó lňl slrach a.nervoz- "xo"c ly těšíuž od Vánoc v rzkostnějších dětech ale m že ten-!tt9 {rok lat _obavy ňem stars sóurozeňce spo- pro něj budete mít pochope- 1f radí žuzana Baudyšová z llbace Naše dítě. do sebe n9c!!9 9 škole mlu- vt...co s tím? Novíc čerstvé- mu školákov pomrlžete když tu. Takovó dítě se pak uzavrá tenc jact* n"upovat ejty pot euy na v tvárnou vlrchój u. pretvxv. krabčku ná sva_ Řešení Doučování Jak žákům prblvalí p edměty a domác uko y. m že dte už na prvnm stupn stresovat že je ve ško e pozadu a neov ádá některé p edměty. Neváhejte s doučováním.dítě mťtže stresovat to že se mu spo užac kv Išpatn m známkám posmvají a pokud nemťrže s učvem pomoct rodč je doučování dobrá vo ba" mys í s Zuzana Baudyšová Jděte do školy JestI s vaše dítko na nové prost edí nezvykne an v rlnu a bude mít prob émy se zapojením do ko ektvu domluvte s schůzku s tídní učte kou Ta má dítě na očíchkažd\ den a mťrže s všmnout v čem je prob ém. Učtel sehrává velm d Iežtou roi a m že s rodč velm dob e spolupracovat" ríká Zuzana BaudVšová. ProbIém Stres strach VeIm častym spouště- Unava zhoršení prospěchu nas edn ch fyzckych trest. Ta se m že projevovat nap íklad pomočová- jnl pot ebuje víc odpočnku čem stresu u dětí je hrťrza ze špatn\ch známek a Nechtěte mít doma Enstena Bohužel se setkávám s p ípadg kdy nap íklad otec s manuální profesí nervozta. Každédítě je ndv- duáln nekdo toho snese víc >Dté" uzavírá do sebe cňe } o rote mluvt zaěne Dítě Dtě se zagtt pomočovat chce mít doma budoucí- koenost dítěte" dodá ho dentstu nebo právní- vá. podle ní chce b t ve ka protože to dob e vy- škole rspěšné každédítě en někdo má horšíp edzde bych chtěla upozor- poklady menšíntelgennt na to že prestžníza- c ne tak dobrou paměť.. městnání nezastí šťastn Rodč by měl mít pro to žvot a rodče by v první pochopení. adě měl myslet náší"íká Baudyšová- V psychologck ch poradnách jsou taky častlm jevem ambcózní rodče kte ís p es rato est plní sv j sen. Ptete e dětí Na prvním stupn se r ch jsou dob í a htavně dítě většnou rozkou- - kteréle opravdu baví. kává zkoušír zné typy Jgst že s nemťtžete dokroužkt od malování volt fnancovat více zá- stepu mažoretek... Na druhém stupn už se zámy často p efltruí a z stanou en ty kteí m se dět chtějí věnovat do budoucna ve kt - m " na rovnu to dítět vysvětlee a domluvte 9 ním kterómu kroužku dává p ednost a kterého je ochotné se vzdát.

4 lť.l]\"j uíl a _ SIKA\TA - *** * až 40 % &. * ]}...B0t[Oznal llcní snadné školóu Ill po_ť-ru}fj"lu_ P\- &.Í 4" ZasáhnětevČas F -Ť tl+.ň?rffl oooornlclraolza]ltvxaždempt- T jf -ťtulrlnr_ fl[lťll1líí - - ]l agresor kterí ška.nu ncu-..._ prob émv. - jí "..-._trda reaguje" íká psycholog Ce_ ur velm dobre skrl7vat _--.- -_ l"&ňhňěoje cho og r.a [sy- 3- _. Á.l _lt999t* nedezpegna? t-. _ Ňe "1 rvcldr"6o \..l "l ff"tl.óry L-\ Í og.l!jrťr ot"ugr.rora a společně škanj _./. Í!l". * l.*j.n..t-9_rl].9o!3t le*ť5lf"ljj".x! ž_ rebezpečnější poto že oítě nemá sílu svt e rodčrjm. pro --l1líj13lle"l.m-7n1-.xf" l.*j"lť-...]]l.-"{ ŤágnŤlJ3l ó l Skana je dlouhotrvajíc_í stav.. _ u cet] (Y_tecnV / k vždy zanechá zranění na duš dítěte která mržou vy- l učóní dítě se soustredí špatne \ " - ednčkár - - Trvejte nu tor..1.[ff " c " vysvětluje Naše dět sahají poprvé po cgatetě nejčastěj mez 1012 lety. A mez lety ch MUDr. Eva Králíková z Cent a léčbyzá- vslost na tabáku lll. ntelní klnky l. LF UK a vfn í skoro polovna kou dokonce více dívek nď chlap- Nadváha nuda potíže s ko- munukací. Po cgaretě čas Y?1xl.t.3 llt póruo"n-.nujóte eljť sporojen s po- L Y.ll.}ul."oJJI Ceskou školn nspekc ---- _._.árí Ť."ť""1J3íí1Jlx13-*l_"nťl...-F těj sahají dět které se nudí které s moc nevě í mají něproblém komunkovat. A samoz ejmě dět jejchž jak kamarádl nebo rodče kour. "lxt8l*f"^_ tff= ff "_ jě*ff1l1. -Ínl"ťln r*rrhk#.é]]ltaukončtpodleodborní-íbýtzhoršenísev... ll NrT \ t j""_ Často jsou to dívky s nadváhou které mají poct že kouení je zbaví p ebytečnlch k. však také na ně mírímarketng cgaret >sim< ktere mají vytvá et luz štíhlost. Bohužel problém s spíše p dělaí strach z prbráníjm pak mťrže zalrránt cgaretv odložt během prvních pár měsícťr po zanechání kourení se opravdu m že nějaké klo nabrat. Rodče by hlavně neměl dítě strašt nemocem (rakovnou plc apod. Je pot eba potomkov vysvětlt jak funguje tabákoq byznysl ažt5letkou ívícnež20 1]..]1 rvnvlnl...hrďj.?jfíff1..j"9amusítej..."...].] IMUNITY. NAPET NAPETI l _ery vlcí pnoslémy 6qa.. -" v dětském kolektw r Ťť#fíff**ry _ byva- #jfffl.x5l[írul nějakeho outsdera Prave t b \ * Ňl o/o 93 "*X.r.- "1ťf"lť]r.ítJ! **j ^11 -^."._1_o. rllnlltlltlálln* * zor. škana nevznka ze dne na deni Píedcházr dlouhodobě na- Castym "Js-l édku.u"r" _l tnosteno.t ll -.r. ff "*- ftr* ff } Ve věkové skupně 13 ff dét Ve skupně kou ícíchdětí Šestnáctlet ch teenagekou ídenně25% loste zastoupení dívek r > Dětk cgaretě p vede kou enírodčale tabá- l v čn e zso tsíc ku ák kteúm nebylo 18let moc. Vždyťdospělí praktcky kourt nezačínají.cgareta není >svoboda< ale oro- čna závs ost. U dospívajících také funguje poukázání na to že kou ení zhoršuje pleť prspívá ke zhoršení akné. A pak ten zápach z ust p po bku! Také m že pomoc když potomkov vyčíslíteco vše lze koupt za prokou ené peníze za tlden měsíc rok... ková teklama > Kourení není >dospě é rozhodnutí<< ale dětská ne- užtečnkontakt Lnka pro odvykání kou ení B

5 AIKOHoL Ghc bút afo ta na ŠratnúflíIad roděul první doušek alkoholu s české dět dají už kolem 1l. roku žvota. A co je alarmující že většně rodč to an nevadí nebo s v bec nevšmnou č dokonce potomkrjm sam naljí. Dět se bez problémťr dostanou k alkoholu jak v obcho- } Prevence Nejlepšíje pokud rodče p ed dětm nepožívají alkoholcké nápoje vťrbec. Když už tedy dospělí pjí je t eba dát dítět najevo že pro dospělé a dět p atí dech tak doma" íká MUDr. jná pravd a. Karel Nešpor prmá oddělení Nkdy nepjte p ed dětzóvslostí Psychatrcké léčeb- m >rzkově< (p ed ízeny Bohnce ProbIém ním auta umyslné optjení - napí na žai apod. Nenabízejte dítět a an nenechte nkoho jného NERvozlTAsTREsRoDlčE 1 9rUT.lí3Í"Jfl[1HI Podle vyzkumu agentu- -.]vody ob- ry Roper mez hlavní dju * ^?9!.lstní alkonol proč nezietlí pj je poct uvoí- s]n!] cl nění ztráta zábran a vnímání veseiejš a spoiečenštějšína- Štíhlé až vychrtlé modelky Řešení Nenechávejte doma lehce p ístupnéláhve alkoholu znemožněte dítět k ptí p ístup. Když už potomek pje není dobré ho jen krtzovat. Oceňujte jeho drobné pokroky když se dítě snažíod pt odpoutat Trvejte však na dodržování pravdel. Po- l točína dospívajícíze všech stran. Z ttulek časopst z televze z nternetu. Mentální anorexe a bul- Podle doktora Krcha na po- čátku tohoto onemocnění b vá témě vždy deta. Dítě chce (a často oprávněně zhubnout jíst zdravě nebo změnt svoj postavu. Prekročt p mě enou míru v hubnut nebo zdravé vyžvě je snadné. V\7znam- kud aie dospvajcí nent ochoten ke změně měl by nést nésledky. JestIže ale prob ém nezvládnete vlastním slam obraťte se na odborníky" doporučuje nou roi v tom většnou hraje okolí nemocnych a společnost at už sv m vzorem nebo prí šnl7m d razem na Nešpor. vykon štlhlost nebo urč- té stravovací nóvyky" tvrdí psycholog. l+ť{l p- kl*l"-!s!*!l9l!9q! Ř"1 = í^+nl x átt<onotu l benevolentní rádťrm nebo partě ve které se pohybu jí..".. -_r stup sam pj nebo ho dě]1^p.o1l*_d]? tem podai. vnoho miadlch ".."]9.19^J"9.9entovanépťrsopjákťl začaio pít kvťrt t<arl-! 1 me pat í mez nejčastějšía nejzávažnější problémy do- spívajcch dévčata miadych jaké anorektcké p íznaky a témě čty procenta žen někdy v žvote trpéla mentál- nch má koncem puberty ně- Frantšek D. Krch. žen. Kolem šest procent z p ekonat anorex znamená prekonat návyk to ale nevy- eš jedna návštěva ékare. Nemocn mděvčat maženám zpočátku vyhublost a zvlíšená sebekontrola v jídle p nášído určtémíry uspokojení a proto je velm obtížnéje p mět ke spoluptác Proto musí jejch oko í vyvtjet trpělvě a dlouhodobě tlak ze kterého nelze polevt. U vyhublejších nespolupracujících navykie zvracejícícha depresvních nemocn ch je t eba se co nejrychlej obrátt na praktckého léka e kter by měl doporučt specalzovanou éčbu"doporučudoktor krch bí unaveně. ff téčbuporuff PíU]!1U PO.].] t avy Pralra _ nfo mace každou st e- E O du od 13.0O- l4.0o tel O53 ní anorexí" íká psycholog

6 Když jde o Vaše nejblžší není t eba váhat Specální pírě Drogová závslost e edna z věcí kteté se rodče dospf vajícíchbojí nevíc. Drogy jsou šroce dostupné nevě te však na dealery nabízejícíbonbony p ed školou nebo sypaící prášek nepozorovaně do ptí. Zá vslost většnou začínájnak. * Froblém NUDA stres PRoToN THERAPY center - *"** ql -- t{- * PoclT samoty Dťrvodem proč dítě bere drogy mťrže b\7t zrovna tak nuda jako frustrace poct vykore- nění a osamě ost nebo stres. Po stmulantech sahají spíšet kdo chtějí zvt7št v kon získat oblbu po tlumv\7ch látkách t kdo hledají nk. } Vyvarute se toho abyste na dítě ude l vyhrožoval sankcem nebo polcí. Pokud už má váš potomek známé v drogo- Dítě užívají cí stmu anty m že Š3 pťr---.. pečírtěku - domova órcňcsobt jako obzvláště nesnes-.u. vvhrťlky byste telnl puberťák je konflktn \. me1 sptnt nak-ne_ kldné naopak pr užívánítiumv \_ nuoou prlště fungo_ "- substancí naopak m žete mt doma t- posiušné dtě které z vystrelků ne- lzstéte s maxmum ché a podezíráte. ňformací o proble} lncační(atvrdou drogou je téměr j matce. Sepšte s vždy alkohol ostatní drogy se k němu vsechno co víte a p druží. pak kontaktu te od- nech hias oko í vdí vaše dtě s " vetším. pon.óé odstupem.než vya často s Kdy zpozoínět? vené absence. Mění se skladba p átel dítěte st ká se s osobam s drogov m problémy. 10 najdete napr_.11u6 nu www. drogova_ drogo_v\ch problém p".á..r.*. Čr"-kon / všmne drív. nu zarízeníve va_-jty Zttáceí se vám doma peníze p ípadně hodnotné p edměty. } Obevuí se problémy ve škole - zhoršeníprospěchu neomlu- uvoró."ňu šem regonu hledejte na drogy-nfo.cz - mapa pomoc. Odborníc zpravd a lépe než vy odhadnou o jakou drogu jde a ved. jak dál postupovat. Teprve po konzu lac proberte s uac s dítětem a vezměte je do poradny s sebou. Co zastat? } Vyšet ení krve na žioutenku HlV a syfls - nejen pro ochranu závslého ale kv l bezpečíosob které s ním žjív domácnost. Pokud vašemu potomkov už bylo osmnáct snažte se zstt estl s nevzai p ha čky vyhnete se tím mno- problém m. Dalšíužtečné Klnka adktoioge l.lfukavfnvpa- ze Apolná ská 4 Praha 2 Ceská republka teleíon Dětské a dorostové detoxkační cehtrum Vlašská 36 ll8 33 Praha l-malá Strana Dět s zaslouží tu nejlepšílóčbu P ínos protonové léčby u dětí je zásadní Ozá íme nádory s p esností mlmetru Snžuje rzko poklesu ntelektu o27 Dokážeme lépe chránt p ed zá ením Zlepšuje ochranu plc a dychání o 60 d Snžuje rzko omezené kondce o75 ležtéorgány u dětí oá % %o Zv šímešanc na rplné vyléčenídětí Nabídneme jm vysokou kvaltu žvota Mnmalzujeme u dětí rzko návratu nádoru v dospělost Nabízímezázemí pro rodny s dětm ě \ts Telefon Pnrní krok k rčnnéprotonové éčběje vstupní vyšet ení - neodkládejte ho! Objednejte se na nebo na &

7 rírí{l RozvoD rtr{f Specát ní p íloha SoC INÍFOZDÍLY \re rříoě ff KlUz uašg dfrě nemužg mít ušgonllo... Doba e čímdál náročněfešen šía dět se ve škole p edhá- Problém h^+t/ J^Z al {fl{*"*t k jnl7m hodno- tám a záměr- ně mu nekupují značkovéoša- cení techncké - u -- pesné. mavl. Rodna e pro většíjtotou a padá dítě se *^t^+^^ ^^ " rán rrtallznr r n rnerlnň lou r l*hlťa ho chování uc a jednou ho změnách v v rodně tuací dítě prochází a na prechodnou dobu každémp ípadě ho Vyhledete pomoc Rozvod je zátěžovou s- chologa rodnnou potuací pro všechny č eny radnu Ten ví jak s dírodny. Jestl máte po- tětem pracovat a mťrže ct že ho vaše dítě zvlá- mu hodně pomoc tohie dá špatně kldně vyhlenáročnéžvotníobdobí dejte odborníka (psy- l]]]].."w. hu.! mťržou více šetmluvtstídnímuč- t mít nap ík ad věttelem" íká dětsk šípochopení pro jeho psychoiog Cedík. Pe- nesoustreděnost zadagogové s pak do- pomínáníúkolůnebo kážou udě at obrá- nep pravenost do zek o tom jakou s- hod n. ]l hanivě o jeho novém vzta- votní stuace jako je rozpad lnfomujte učtele Rodče by měl o zvládnout. rodny má svoje rešení Mys- ete na to že dět se z vaše-. nat podle zažtt7ch vzorcťr chování. Svoje spory s partnerem rešte zásadně tak abyste do nch dítě nezapojoval Dítět veim ublžuje pokud majíoba rodče jné p edstavy o v chově. vzdělána nejsou schopn se nějak domluvt To vytvárí v hlavě dítěte zmatek" varuje psychoiog. V zájmu dtete se snaž- dítě- budou prebírat a samy jed- vztahu. temítsbva mpartnerem práteiske vztahy neházejoba po cel žvot te na něj >špínu<nemluvte kolv. Ukažte dítět že težká ž- ho tak zodpovědnost" vysvětluje Zuzana Baudyšová. změní a že dítě budete poád mlovat ať se stane co- věc než utratt pení- ze za zmrzlny naučíte mluvt. že se v tomto směru nc ne- Naučtee šet t stáváte 695L] používánítelefonůr. ve starém ob ečenísrovnává se s ostatním spoiužáky Dět by s mě y uvédomt že nc není zadarsmulek pocty méněcenmo. Už na prvním stupn začněte s kapesnost nízkésebevědomí. te nebo n m p měrenlm k věku Uzav enost do sebe dítě odměňujte za drobné díte se netěš do školy má strach z vy-. domácí práce. Když dí tět vysvětlíte že je lepsmechu. šíšetrt s na vysněnou Rozhodně se nesnažte b íží- cí se rozvod skryvat a tutiat díě je vnímave. a vycítí.že se néco déje. radí psycho- og Mloslav Cedík. Skr vání navíc doma vytvárí napětí. a to mťrže dte stresovat. Na místě je tedy o stuac v ro- dně otev eně Vysvetlete dítet prměíené k jeho véku že vás cela věc mrzí. a e že je epšížír odděleně než se trapt v ne- fungujícím Zdrjrazněte že rodč zťr- pečí.když se kazu nebo aiespoň omezení by po ce- l#ň u apod. Rodče dítět l nedávají žádné ka-.. novnky duš velm zasáhno Tě stuac se jm rhaž!g ule a buďe k nm ob*lášť Některe škoiy nazují aby vyučován vypnuty. Zajdéte f*tš*ft"f?t3[l#"otě dítě vychovávat "o problémy dospělfth net žou a rozvod rodč llá zákazmobl Dítě má více sourozenc a [ak po nch ded obleče- _ ^ ] Vybudute v dětech osob- s dítě dokáže obhájt že nost a naučte je že na ob- se mu chodí dob e v bolečenía hmotn ch věcech tách z tržštěspolužáky až tak nezáleží. Vysvět- brzy prestane bavt dobírat lete ratoiest že nejlepší s ho" radí Zuzana Baudyobranou prot posměchu šová. Zkust to ale m žete spolužák je humor. Pokud p ímo ve škole. ní v tom kdo má lepšímobl nebo tablet To že s nem žete dovolt kupovat ratolest každou novnku je normální a určtě s to nevyčítete V ČeskéreBublcb sa pod o statstk rozpadá každédrq!] hé manželství. Dět ale ff USu. Nesnažte se prosdlovdl svoje zá]my na ukor dtete Nkdy ho nestavte do pozce kdy se musí rozhodnout zda bude stát za vaším názorem nebo názorem jeho druhého rodče. J

8 Rzkové sublnrltury " těm sg líamaíálllngbullňp! Jsou různéparty sou různé spolty zpívá se v edné pís nčce. Faktem ovšem zůstává že.. exqtují rpařtyq ve kteřých rodče dítě vdí jen velm nerad. Problém Dítě dentfkujícíse s některou ze skupn s podvědomě hiedá zázemí náhradu rodny poztvn ptetí koiektvem. ] Represe poct sounéležtost ještě posiuje. l l I l I zn Změna oblečeníúčesučasto mluvy radkální názorv uzavřenost neochota podívat se na názory skupny-. sodstupem Hp hop Hp hop nen pouze hudební ale t žvotnístyl Problé- mem můžebýt přejímání vzorů které vycházejí z kr- mnálního prostředí Rzkem je propojení s drogam a zločnností.symbolem úspěchu jsou luxusní předměty. Řešení Nepropadete pance a jde hlavně o styl ob ékání. l... llě.ňá zmaíem a depresí e hiavním rysem této subkultury. Pravděpodobnost trestné čnnost u gotků není njak vysoká ro- lil. ^^}^*l_ děst. lby potomka ^^-l l S gotc styiem částečněsouvsí rl...l. >emo<. Emo se vyznačuje vy-. sokou ctlvostí (přectlvělos- se vaše dítě vlastně stýká. U všech směrů exstuje mnoho vyznavačůkterým nebo hudby. Získejte maxmum nformac o komuntě. a teprve v případé.že zjstte nějakou rzkovou skutecnost - drogovou č aikohoiovou zavslost páchan trestné čnnost je čas na konzu tac napíklad v pedag og cko-psyc ho log cké jen póza. Opatrnost je na místě v případě že se projevy dítěte. stanou patolo9ckým. c kýc h ##J"Ě Js l.mjl.í.ňan tvnra v první řadě zjstěte s kým _lll. dče však mohou morbdní zá- st ffffmff Gotc a emo Fascnace temnotou smrtí ry.1l11-1. j.lll_1ll. sknhe3 s 1rr*gPj

TEST ÚROVNĚ TOLERANCE

TEST ÚROVNĚ TOLERANCE TEST ÚROVNĚ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 5 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 5 minut jeden

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení 1) Právní úpravu postihování mládeže, závadových projevů dětí a procesních postupů ve věcech mladistvých upravuje: a) zákon č. 218/2005

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obsah. Předmluva 6. Úvod 8. Jídelníček zdravého batolete 10. Na co si musíme dát pozor 12. Rodina a zdravý životní styl 14.

Obsah. Předmluva 6. Úvod 8. Jídelníček zdravého batolete 10. Na co si musíme dát pozor 12. Rodina a zdravý životní styl 14. Obsah Předmluva 6 Úvod 8 Jídelníček zdravého batolete 10 Na co si musíme dát pozor 12 Rodina a zdravý životní styl 14 Praktické rady 16 Dezerty a svačiny 18 Každé dítě je jiné 20 Jak používat tuto knížku

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zdraví a životní styl WHO program Zdraví 21 zdraví pro všechny do 21. století Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Determinanty zdraví

Více

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Alkoholismus. Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 22.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK38/CH9/Ja

Alkoholismus. Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 22.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK38/CH9/Ja Alkoholismus Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 22.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK38/CH9/Ja Alkohol jako návyková látka a nebezpečí jejího požívání, prevence alkoholismu Autorem všech částí

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení)

Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení) Seznamte se s následujícím textem. Vyslovte názory, postoje,

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

Obvodní soud Praha 6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku

Obvodní soud Praha 6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku Obvodní soud Praha 6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby)

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

Gynekologická prohlídka

Gynekologická prohlídka Gynekologická prohlídka Co se v této brožuře dozvíte? Co je to gynekologická prohlídka Jak se připravit na gynekologickou prohlídku Co Vás čeká na gynekologické prohlídce S jakými problémy můžete jít ke

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014

www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014 www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014 Obsah 1. Aktuality na mezinárodní scéně - BEPS - Převodní ceny - Country-by-country reporting 2. Aktuality na české scéně - Novela od

Více

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Standardní i Latinskoamerické tance (pro začátečníky i pokročilé) Kulturní Dům Dobronín Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Taneční- někdo se nemůže dočkat, jiný se jich bojí. Někteří již mají koupené šaty

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

1. Prevence zubního kazu

1. Prevence zubního kazu NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ SZÚ 1. Prevence zubního kazu ZDRAVÝ ZOUBEK interaktivní preventivní program Program ZDRAVÝ ZOUBEK je určen pro děti MŠ a 1. - 4. třídu ZŠ (4 10 let). Zahrnuje interaktivní

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Rodina - kulturní odlišnosti mezi národy Metodický list

Rodina - kulturní odlišnosti mezi národy Metodický list Rodina - kulturní odlišnosti mezi národy Metodický list opakování a aktivační technika sněhové koule - manželství (právní pojem) práce s tabulí - role v rodině, monogamie, polygamie, polyandrie námět na

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Krtek a potopa (15 min.) Kdo zachrání myšku? Přece její kamarádi krtek, zajíc a ježeček. Veršovaná pohádka s obrázky.

Krtek a potopa (15 min.) Kdo zachrání myšku? Přece její kamarádi krtek, zajíc a ježeček. Veršovaná pohádka s obrázky. Organizační pokyny Besedy i knihovnické lekce provádíme v pracovní dny (mimo čtvrtek) v dopoledních hodinách. Na každou akci je nutné se přihlásit (osobně, telefonicky nebo emailem) alespoň týden předem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 11/2004-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Skautská stezka Cesta Země (1. stupeň)

Skautská stezka Cesta Země (1. stupeň) Skautská stezka Cesta Země (1. stupeň) Skautská stezka 1. stupeň Skautská stezka Cesta Země (1. stupeň) Skautská stezka 1. stupeň Skautská stezka Cesta Vody (2. stupeň) Skautská stezka 2. stupeň Skautská

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Chaldejská Numerologie 3. lekce

Chaldejská Numerologie 3. lekce Chaldejská Numerologie 3. lekce Čísla: 2 11 20 29 38 47 Přiřazení k Abecedě Planetám TAROTU Cyklům (Měsíce Roky Mentální Etapy Přiřazené Cykly) Schopnosti Zdraví Vztahy Práce Číslo 2 => Číslo PRVNÍ úrovně

Více

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký

Více

Impossible s.r.o. přináší na tvůj mobil. zcela vyjímečnou budovatelskou strategii

Impossible s.r.o. přináší na tvůj mobil. zcela vyjímečnou budovatelskou strategii Impossible s.r.o. přináší na tvůj mobil zcela vyjímečnou budovatelskou strategii SimEmpire 1 O hře SimEmpire je hrou z žánru budovatelských strategií. To znamená, že hlavní, o co v této hře jde, je něco

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237437/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237437/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237437/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cetixin 10 mg, potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁNÍ / KRIZOVÉ OBLASTI; MIGRACE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ BOJOVNÍCI ZE SEVERU

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁNÍ / KRIZOVÉ OBLASTI; MIGRACE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ BOJOVNÍCI ZE SEVERU VŠUDE DOBŘE ANOTACE: Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí problémy, které s sebou imigrace přináší. Zamyslí se nad rozdílnou situací první a druhé generace migrantů a pokusí se najít způsoby, jak mohou

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015 33-56-E/01 Truhlářské a čalounické výroba OT1. Pro ubytované žáky je n á s t u p na domov mládeže dne 31. srpna 2014 v době od 15. 00 do 17. 00 hodin. Pro dojíždějící žáky je zahájení školního roku v pondělí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC, REACH SD 160 Prášková barva IGP-DURA

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC, REACH SD 160 Prášková barva IGP-DURA Datum revize : 17.2.2010 Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce : Identifikace látky nebo přípravku: IGP Prášková barva Bezpečnostní list pro výrobky produktové řady IGP-DURA

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb ústavní péče vznikl v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Projekt financovaný z prostředků ESF byl realizován sdružením Quip

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován?

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován? 4. roverský kmen Griffins ~ 1. středisko Ještěd ~ griffins.skautlib.cz Ahoj všichni roveři a rangers, přihlášené týmy, ale i vy, co stále ještě váháte... V tomto textu se dozvíte všechny důležité informace,

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

MLADÝ KLIENT A CO S NÍM LUCIE ŠTOLCOVÁ KC SANANIM LŠHR 2014

MLADÝ KLIENT A CO S NÍM LUCIE ŠTOLCOVÁ KC SANANIM LŠHR 2014 MLADÝ KLIENT A CO S NÍM LUCIE ŠTOLCOVÁ KC SANANIM LŠHR 2014 DEFINICE A JINÉ MLADISTVÝ 15 18 let ADOLESCENT 15 20 / 22 / 25 let MLADÝ DOSPĚLÝ 18 30 let VYŽIVOVAC IVOVACÍ POVINNOST Do 18 let věku dítěte

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG ODDĚLENÍ PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 9A V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ HORNÍ BEŘKOVICE www.plhberkovice.cz. TERAPEUTICKÝ TÝM Psychiatrickou péči zajišťují: MUDr.

Více

Jaké máte povinnosti vůči hasičům

Jaké máte povinnosti vůči hasičům Jaké máte povinnosti vůči hasičům Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor LK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Libereckého kraje

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ Španělská 6, 120 00 Praha 2 Mgr. Petra GERLICHOVÁ tel.: 224 239 390, 224 238 996 Mgr. Jana HAVIGEROVÁ e-mail: lawyers@lawyers.cz

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více