Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 .a n o rex ]] ]l \I la

2 \ Dět potřebují ltlavně ld"sku! Vd.žěníčtendř mdm uelkou radost že Blesk přnd.ší praktckou příručku kterd se uěnuje problémům dětí s ntstupem novélto školníhoroku. Příručka odpovídó. na řadu čas4lclt otázek rodčůsouvsejícíclt s obauam dětí z nouého kolektvu socdlním rozdíly mez dětm škanou problémy s učíuem a dalším aktudlním tématy. pro každéltoškoldka je velm potřebné peuné zdzemí rodny které je oporou a jstotou. velm důležtó. je také osobnost moudré a zdroveň smysl pro humor majícípaní učtelky nebo pana ačtele. T jsou pro dět uelkým žvotnímprůuodcem nejenom školou ale radostm a strastm které žvot přntší. Rodče s přejí aby se dětem ve škole dařlo. Dítě potřebuje aby bylo uznduané takové jaké je a uědělo že je suým blžnímmlovdno když se zťouna ve škole nedaří Není důležtéaby naše dítě bylo premantem třídy jeho přdtelská. a dobrosrdečnd pouaha je mnohem důležtější. Št<omt< na drhou stranu potřebuje uědět že za ním stojí u každéstuac mlující rodče.. Wženírodče přej udm -. ZuzonaBaudyšovd Nadace Naše dítě Co by mělvědět každý rodč.> Dítě které je mlováno je schopno lásky l. } Dítě které prožívápoct bezpečíse naučídůvěřovat. > Dítě které je obklopeno přate stvím se naučí. laskavost 1 > Dítés nímžse hraje. rovná hra se naučíspravedlnost. > Dítě které je chváleno.] získá sebedůvěru. > Dítě které se setkává s tolerancí se snáze nau- čítrpělvost. > Dítě ktere je ponžo- í váno ztrácí sebedůvěru. Dítě které je vystavováno posměchu se za. čne stydět..r] > DÍtě které je bto se l naučíprát. > Dítě které je nadmer- > f uašm dětem úspěšný škalnírok!

3 Specáln í p íloha STFACHZl"šxoly Nástup do školy e velkou událostía meznftem v žvo- tě každého dítěte a p íprava na n by měla b t samoz e-! mostl Nenechte v tom dítě ] plavat. Každ den s na něj ff níaukážetežejstejehooporou. Zapote celou íodnu pg}qdr ve školáka vyžadue změnv doma. Dítě bv nělo nít udělejte čas a společně s j 5669latnou pracovní plochu povídejte o novém režmu n ueenl toeuuue to Zaro veň by ale měla b t v blízkosse do.ško- t mísa tde se pdhynují ě_{ "]í _nrvňáčc -p rod-! če abymohl kóykolv jít a! pj69t s psaním a poeítaňm. do_neznáma vyvť 1ó lňl slrach a.nervoz- "xo"c ly těšíuž od Vánoc v rzkostnějších dětech ale m že ten-!tt9 {rok lat _obavy ňem stars sóurozeňce spo- pro něj budete mít pochope- 1f radí žuzana Baudyšová z llbace Naše dítě. do sebe n9c!!9 9 škole mlu- vt...co s tím? Novíc čerstvé- mu školákov pomrlžete když tu. Takovó dítě se pak uzavrá tenc jact* n"upovat ejty pot euy na v tvárnou vlrchój u. pretvxv. krabčku ná sva_ Řešení Doučování Jak žákům prblvalí p edměty a domác uko y. m že dte už na prvnm stupn stresovat že je ve ško e pozadu a neov ádá některé p edměty. Neváhejte s doučováním.dítě mťtže stresovat to že se mu spo užac kv Išpatn m známkám posmvají a pokud nemťrže s učvem pomoct rodč je doučování dobrá vo ba" mys í s Zuzana Baudyšová Jděte do školy JestI s vaše dítko na nové prost edí nezvykne an v rlnu a bude mít prob émy se zapojením do ko ektvu domluvte s schůzku s tídní učte kou Ta má dítě na očíchkažd\ den a mťrže s všmnout v čem je prob ém. Učtel sehrává velm d Iežtou roi a m že s rodč velm dob e spolupracovat" ríká Zuzana BaudVšová. ProbIém Stres strach VeIm častym spouště- Unava zhoršení prospěchu nas edn ch fyzckych trest. Ta se m že projevovat nap íklad pomočová- jnl pot ebuje víc odpočnku čem stresu u dětí je hrťrza ze špatn\ch známek a Nechtěte mít doma Enstena Bohužel se setkávám s p ípadg kdy nap íklad otec s manuální profesí nervozta. Každédítě je ndv- duáln nekdo toho snese víc >Dté" uzavírá do sebe cňe } o rote mluvt zaěne Dítě Dtě se zagtt pomočovat chce mít doma budoucí- koenost dítěte" dodá ho dentstu nebo právní- vá. podle ní chce b t ve ka protože to dob e vy- škole rspěšné každédítě en někdo má horšíp edzde bych chtěla upozor- poklady menšíntelgennt na to že prestžníza- c ne tak dobrou paměť.. městnání nezastí šťastn Rodč by měl mít pro to žvot a rodče by v první pochopení. adě měl myslet náší"íká Baudyšová- V psychologck ch poradnách jsou taky častlm jevem ambcózní rodče kte ís p es rato est plní sv j sen. Ptete e dětí Na prvním stupn se r ch jsou dob í a htavně dítě většnou rozkou- - kteréle opravdu baví. kává zkoušír zné typy Jgst že s nemťtžete dokroužkt od malování volt fnancovat více zá- stepu mažoretek... Na druhém stupn už se zámy často p efltruí a z stanou en ty kteí m se dět chtějí věnovat do budoucna ve kt - m " na rovnu to dítět vysvětlee a domluvte 9 ním kterómu kroužku dává p ednost a kterého je ochotné se vzdát.

4 lť.l]\"j uíl a _ SIKA\TA - *** * až 40 % &. * ]}...B0t[Oznal llcní snadné školóu Ill po_ť-ru}fj"lu_ P\- &.Í 4" ZasáhnětevČas F -Ť tl+.ň?rffl oooornlclraolza]ltvxaždempt- T jf -ťtulrlnr_ fl[lťll1líí - - ]l agresor kterí ška.nu ncu-..._ prob émv. - jí "..-._trda reaguje" íká psycholog Ce_ ur velm dobre skrl7vat _--.- -_ l"&ňhňěoje cho og r.a [sy- 3- _. Á.l _lt999t* nedezpegna? t-. _ Ňe "1 rvcldr"6o \..l "l ff"tl.óry L-\ Í og.l!jrťr ot"ugr.rora a společně škanj _./. Í!l". * l.*j.n..t-9_rl].9o!3t le*ť5lf"ljj".x! ž_ rebezpečnější poto že oítě nemá sílu svt e rodčrjm. pro --l1líj13lle"l.m-7n1-.xf" l.*j"lť-...]]l.-"{ ŤágnŤlJ3l ó l Skana je dlouhotrvajíc_í stav.. _ u cet] (Y_tecnV / k vždy zanechá zranění na duš dítěte která mržou vy- l učóní dítě se soustredí špatne \ " - ednčkár - - Trvejte nu tor..1.[ff " c " vysvětluje Naše dět sahají poprvé po cgatetě nejčastěj mez 1012 lety. A mez lety ch MUDr. Eva Králíková z Cent a léčbyzá- vslost na tabáku lll. ntelní klnky l. LF UK a vfn í skoro polovna kou dokonce více dívek nď chlap- Nadváha nuda potíže s ko- munukací. Po cgaretě čas Y?1xl.t.3 llt póruo"n-.nujóte eljť sporojen s po- L Y.ll.}ul."oJJI Ceskou školn nspekc ---- _._.árí Ť."ť""1J3íí1Jlx13-*l_"nťl...-F těj sahají dět které se nudí které s moc nevě í mají něproblém komunkovat. A samoz ejmě dět jejchž jak kamarádl nebo rodče kour. "lxt8l*f"^_ tff= ff "_ jě*ff1l1. -Ínl"ťln r*rrhk#.é]]ltaukončtpodleodborní-íbýtzhoršenísev... ll NrT \ t j""_ Často jsou to dívky s nadváhou které mají poct že kouení je zbaví p ebytečnlch k. však také na ně mírímarketng cgaret >sim< ktere mají vytvá et luz štíhlost. Bohužel problém s spíše p dělaí strach z prbráníjm pak mťrže zalrránt cgaretv odložt během prvních pár měsícťr po zanechání kourení se opravdu m že nějaké klo nabrat. Rodče by hlavně neměl dítě strašt nemocem (rakovnou plc apod. Je pot eba potomkov vysvětlt jak funguje tabákoq byznysl ažt5letkou ívícnež20 1]..]1 rvnvlnl...hrďj.?jfíff1..j"9amusítej..."...].] IMUNITY. NAPET NAPETI l _ery vlcí pnoslémy 6qa.. -" v dětském kolektw r Ťť#fíff**ry _ byva- #jfffl.x5l[írul nějakeho outsdera Prave t b \ * Ňl o/o 93 "*X.r.- "1ťf"lť]r.ítJ! **j ^11 -^."._1_o. rllnlltlltlálln* * zor. škana nevznka ze dne na deni Píedcházr dlouhodobě na- Castym "Js-l édku.u"r" _l tnosteno.t ll -.r. ff "*- ftr* ff } Ve věkové skupně 13 ff dét Ve skupně kou ícíchdětí Šestnáctlet ch teenagekou ídenně25% loste zastoupení dívek r > Dětk cgaretě p vede kou enírodčale tabá- l v čn e zso tsíc ku ák kteúm nebylo 18let moc. Vždyťdospělí praktcky kourt nezačínají.cgareta není >svoboda< ale oro- čna závs ost. U dospívajících také funguje poukázání na to že kou ení zhoršuje pleť prspívá ke zhoršení akné. A pak ten zápach z ust p po bku! Také m že pomoc když potomkov vyčíslíteco vše lze koupt za prokou ené peníze za tlden měsíc rok... ková teklama > Kourení není >dospě é rozhodnutí<< ale dětská ne- užtečnkontakt Lnka pro odvykání kou ení B

5 AIKOHoL Ghc bút afo ta na ŠratnúflíIad roděul první doušek alkoholu s české dět dají už kolem 1l. roku žvota. A co je alarmující že většně rodč to an nevadí nebo s v bec nevšmnou č dokonce potomkrjm sam naljí. Dět se bez problémťr dostanou k alkoholu jak v obcho- } Prevence Nejlepšíje pokud rodče p ed dětm nepožívají alkoholcké nápoje vťrbec. Když už tedy dospělí pjí je t eba dát dítět najevo že pro dospělé a dět p atí dech tak doma" íká MUDr. jná pravd a. Karel Nešpor prmá oddělení Nkdy nepjte p ed dětzóvslostí Psychatrcké léčeb- m >rzkově< (p ed ízeny Bohnce ProbIém ním auta umyslné optjení - napí na žai apod. Nenabízejte dítět a an nenechte nkoho jného NERvozlTAsTREsRoDlčE 1 9rUT.lí3Í"Jfl[1HI Podle vyzkumu agentu- -.]vody ob- ry Roper mez hlavní dju * ^?9!.lstní alkonol proč nezietlí pj je poct uvoí- s]n!] cl nění ztráta zábran a vnímání veseiejš a spoiečenštějšína- Štíhlé až vychrtlé modelky Řešení Nenechávejte doma lehce p ístupnéláhve alkoholu znemožněte dítět k ptí p ístup. Když už potomek pje není dobré ho jen krtzovat. Oceňujte jeho drobné pokroky když se dítě snažíod pt odpoutat Trvejte však na dodržování pravdel. Po- l točína dospívajícíze všech stran. Z ttulek časopst z televze z nternetu. Mentální anorexe a bul- Podle doktora Krcha na po- čátku tohoto onemocnění b vá témě vždy deta. Dítě chce (a často oprávněně zhubnout jíst zdravě nebo změnt svoj postavu. Prekročt p mě enou míru v hubnut nebo zdravé vyžvě je snadné. V\7znam- kud aie dospvajcí nent ochoten ke změně měl by nést nésledky. JestIže ale prob ém nezvládnete vlastním slam obraťte se na odborníky" doporučuje nou roi v tom většnou hraje okolí nemocnych a společnost at už sv m vzorem nebo prí šnl7m d razem na Nešpor. vykon štlhlost nebo urč- té stravovací nóvyky" tvrdí psycholog. l+ť{l p- kl*l"-!s!*!l9l!9q! Ř"1 = í^+nl x átt<onotu l benevolentní rádťrm nebo partě ve které se pohybu jí..".. -_r stup sam pj nebo ho dě]1^p.o1l*_d]? tem podai. vnoho miadlch ".."]9.19^J"9.9entovanépťrsopjákťl začaio pít kvťrt t<arl-! 1 me pat í mez nejčastějšía nejzávažnější problémy do- spívajcch dévčata miadych jaké anorektcké p íznaky a témě čty procenta žen někdy v žvote trpéla mentál- nch má koncem puberty ně- Frantšek D. Krch. žen. Kolem šest procent z p ekonat anorex znamená prekonat návyk to ale nevy- eš jedna návštěva ékare. Nemocn mděvčat maženám zpočátku vyhublost a zvlíšená sebekontrola v jídle p nášído určtémíry uspokojení a proto je velm obtížnéje p mět ke spoluptác Proto musí jejch oko í vyvtjet trpělvě a dlouhodobě tlak ze kterého nelze polevt. U vyhublejších nespolupracujících navykie zvracejícícha depresvních nemocn ch je t eba se co nejrychlej obrátt na praktckého léka e kter by měl doporučt specalzovanou éčbu"doporučudoktor krch bí unaveně. ff téčbuporuff PíU]!1U PO.].] t avy Pralra _ nfo mace každou st e- E O du od 13.0O- l4.0o tel O53 ní anorexí" íká psycholog

6 Když jde o Vaše nejblžší není t eba váhat Specální pírě Drogová závslost e edna z věcí kteté se rodče dospf vajícíchbojí nevíc. Drogy jsou šroce dostupné nevě te však na dealery nabízejícíbonbony p ed školou nebo sypaící prášek nepozorovaně do ptí. Zá vslost většnou začínájnak. * Froblém NUDA stres PRoToN THERAPY center - *"** ql -- t{- * PoclT samoty Dťrvodem proč dítě bere drogy mťrže b\7t zrovna tak nuda jako frustrace poct vykore- nění a osamě ost nebo stres. Po stmulantech sahají spíšet kdo chtějí zvt7št v kon získat oblbu po tlumv\7ch látkách t kdo hledají nk. } Vyvarute se toho abyste na dítě ude l vyhrožoval sankcem nebo polcí. Pokud už má váš potomek známé v drogo- Dítě užívají cí stmu anty m že Š3 pťr---.. pečírtěku - domova órcňcsobt jako obzvláště nesnes-.u. vvhrťlky byste telnl puberťák je konflktn \. me1 sptnt nak-ne_ kldné naopak pr užívánítiumv \_ nuoou prlště fungo_ "- substancí naopak m žete mt doma t- posiušné dtě které z vystrelků ne- lzstéte s maxmum ché a podezíráte. ňformací o proble} lncační(atvrdou drogou je téměr j matce. Sepšte s vždy alkohol ostatní drogy se k němu vsechno co víte a p druží. pak kontaktu te od- nech hias oko í vdí vaše dtě s " vetším. pon.óé odstupem.než vya často s Kdy zpozoínět? vené absence. Mění se skladba p átel dítěte st ká se s osobam s drogov m problémy. 10 najdete napr_.11u6 nu www. drogova_ drogo_v\ch problém p".á..r.*. Čr"-kon / všmne drív. nu zarízeníve va_-jty Zttáceí se vám doma peníze p ípadně hodnotné p edměty. } Obevuí se problémy ve škole - zhoršeníprospěchu neomlu- uvoró."ňu šem regonu hledejte na drogy-nfo.cz - mapa pomoc. Odborníc zpravd a lépe než vy odhadnou o jakou drogu jde a ved. jak dál postupovat. Teprve po konzu lac proberte s uac s dítětem a vezměte je do poradny s sebou. Co zastat? } Vyšet ení krve na žioutenku HlV a syfls - nejen pro ochranu závslého ale kv l bezpečíosob které s ním žjív domácnost. Pokud vašemu potomkov už bylo osmnáct snažte se zstt estl s nevzai p ha čky vyhnete se tím mno- problém m. Dalšíužtečné Klnka adktoioge l.lfukavfnvpa- ze Apolná ská 4 Praha 2 Ceská republka teleíon Dětské a dorostové detoxkační cehtrum Vlašská 36 ll8 33 Praha l-malá Strana Dět s zaslouží tu nejlepšílóčbu P ínos protonové léčby u dětí je zásadní Ozá íme nádory s p esností mlmetru Snžuje rzko poklesu ntelektu o27 Dokážeme lépe chránt p ed zá ením Zlepšuje ochranu plc a dychání o 60 d Snžuje rzko omezené kondce o75 ležtéorgány u dětí oá % %o Zv šímešanc na rplné vyléčenídětí Nabídneme jm vysokou kvaltu žvota Mnmalzujeme u dětí rzko návratu nádoru v dospělost Nabízímezázemí pro rodny s dětm ě \ts Telefon Pnrní krok k rčnnéprotonové éčběje vstupní vyšet ení - neodkládejte ho! Objednejte se na nebo na &

7 rírí{l RozvoD rtr{f Specát ní p íloha SoC INÍFOZDÍLY \re rříoě ff KlUz uašg dfrě nemužg mít ušgonllo... Doba e čímdál náročněfešen šía dět se ve škole p edhá- Problém h^+t/ J^Z al {fl{*"*t k jnl7m hodno- tám a záměr- ně mu nekupují značkovéoša- cení techncké - u -- pesné. mavl. Rodna e pro většíjtotou a padá dítě se *^t^+^^ ^^ " rán rrtallznr r n rnerlnň lou r l*hlťa ho chování uc a jednou ho změnách v v rodně tuací dítě prochází a na prechodnou dobu každémp ípadě ho Vyhledete pomoc Rozvod je zátěžovou s- chologa rodnnou potuací pro všechny č eny radnu Ten ví jak s dírodny. Jestl máte po- tětem pracovat a mťrže ct že ho vaše dítě zvlá- mu hodně pomoc tohie dá špatně kldně vyhlenáročnéžvotníobdobí dejte odborníka (psy- l]]]].."w. hu.! mťržou více šetmluvtstídnímuč- t mít nap ík ad věttelem" íká dětsk šípochopení pro jeho psychoiog Cedík. Pe- nesoustreděnost zadagogové s pak do- pomínáníúkolůnebo kážou udě at obrá- nep pravenost do zek o tom jakou s- hod n. ]l hanivě o jeho novém vzta- votní stuace jako je rozpad lnfomujte učtele Rodče by měl o zvládnout. rodny má svoje rešení Mys- ete na to že dět se z vaše-. nat podle zažtt7ch vzorcťr chování. Svoje spory s partnerem rešte zásadně tak abyste do nch dítě nezapojoval Dítět veim ublžuje pokud majíoba rodče jné p edstavy o v chově. vzdělána nejsou schopn se nějak domluvt To vytvárí v hlavě dítěte zmatek" varuje psychoiog. V zájmu dtete se snaž- dítě- budou prebírat a samy jed- vztahu. temítsbva mpartnerem práteiske vztahy neházejoba po cel žvot te na něj >špínu<nemluvte kolv. Ukažte dítět že težká ž- ho tak zodpovědnost" vysvětluje Zuzana Baudyšová. změní a že dítě budete poád mlovat ať se stane co- věc než utratt pení- ze za zmrzlny naučíte mluvt. že se v tomto směru nc ne- Naučtee šet t stáváte 695L] používánítelefonůr. ve starém ob ečenísrovnává se s ostatním spoiužáky Dět by s mě y uvédomt že nc není zadarsmulek pocty méněcenmo. Už na prvním stupn začněte s kapesnost nízkésebevědomí. te nebo n m p měrenlm k věku Uzav enost do sebe dítě odměňujte za drobné díte se netěš do školy má strach z vy-. domácí práce. Když dí tět vysvětlíte že je lepsmechu. šíšetrt s na vysněnou Rozhodně se nesnažte b íží- cí se rozvod skryvat a tutiat díě je vnímave. a vycítí.že se néco déje. radí psycho- og Mloslav Cedík. Skr vání navíc doma vytvárí napětí. a to mťrže dte stresovat. Na místě je tedy o stuac v ro- dně otev eně Vysvetlete dítet prměíené k jeho véku že vás cela věc mrzí. a e že je epšížír odděleně než se trapt v ne- fungujícím Zdrjrazněte že rodč zťr- pečí.když se kazu nebo aiespoň omezení by po ce- l#ň u apod. Rodče dítět l nedávají žádné ka-.. novnky duš velm zasáhno Tě stuac se jm rhaž!g ule a buďe k nm ob*lášť Některe škoiy nazují aby vyučován vypnuty. Zajdéte f*tš*ft"f?t3[l#"otě dítě vychovávat "o problémy dospělfth net žou a rozvod rodč llá zákazmobl Dítě má více sourozenc a [ak po nch ded obleče- _ ^ ] Vybudute v dětech osob- s dítě dokáže obhájt že nost a naučte je že na ob- se mu chodí dob e v bolečenía hmotn ch věcech tách z tržštěspolužáky až tak nezáleží. Vysvět- brzy prestane bavt dobírat lete ratoiest že nejlepší s ho" radí Zuzana Baudyobranou prot posměchu šová. Zkust to ale m žete spolužák je humor. Pokud p ímo ve škole. ní v tom kdo má lepšímobl nebo tablet To že s nem žete dovolt kupovat ratolest každou novnku je normální a určtě s to nevyčítete V ČeskéreBublcb sa pod o statstk rozpadá každédrq!] hé manželství. Dět ale ff USu. Nesnažte se prosdlovdl svoje zá]my na ukor dtete Nkdy ho nestavte do pozce kdy se musí rozhodnout zda bude stát za vaším názorem nebo názorem jeho druhého rodče. J

8 Rzkové sublnrltury " těm sg líamaíálllngbullňp! Jsou různéparty sou různé spolty zpívá se v edné pís nčce. Faktem ovšem zůstává že.. exqtují rpařtyq ve kteřých rodče dítě vdí jen velm nerad. Problém Dítě dentfkujícíse s některou ze skupn s podvědomě hiedá zázemí náhradu rodny poztvn ptetí koiektvem. ] Represe poct sounéležtost ještě posiuje. l l I l I zn Změna oblečeníúčesučasto mluvy radkální názorv uzavřenost neochota podívat se na názory skupny-. sodstupem Hp hop Hp hop nen pouze hudební ale t žvotnístyl Problé- mem můžebýt přejímání vzorů které vycházejí z kr- mnálního prostředí Rzkem je propojení s drogam a zločnností.symbolem úspěchu jsou luxusní předměty. Řešení Nepropadete pance a jde hlavně o styl ob ékání. l... llě.ňá zmaíem a depresí e hiavním rysem této subkultury. Pravděpodobnost trestné čnnost u gotků není njak vysoká ro- lil. ^^}^*l_ děst. lby potomka ^^-l l S gotc styiem částečněsouvsí rl...l. >emo<. Emo se vyznačuje vy-. sokou ctlvostí (přectlvělos- se vaše dítě vlastně stýká. U všech směrů exstuje mnoho vyznavačůkterým nebo hudby. Získejte maxmum nformac o komuntě. a teprve v případé.že zjstte nějakou rzkovou skutecnost - drogovou č aikohoiovou zavslost páchan trestné čnnost je čas na konzu tac napíklad v pedag og cko-psyc ho log cké jen póza. Opatrnost je na místě v případě že se projevy dítěte. stanou patolo9ckým. c kýc h ##J"Ě Js l.mjl.í.ňan tvnra v první řadě zjstěte s kým _lll. dče však mohou morbdní zá- st ffffmff Gotc a emo Fascnace temnotou smrtí ry.1l11-1. j.lll_1ll. sknhe3 s 1rr*gPj

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole 5 Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ:

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: (Minimální preventivní program) Gymnázium T.G.M. v Zastávce šk.rok: 2010/2011 Garant programu (školní metodik prevence): Mgr.Libor

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí.

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí. Slovo šéfredaktorky Dobrý den, hlavním tématem druhého čísla časopisu REVERS je domácí násilí. Domácí násilí již není společenské tabu několik let. O jeho existenci většina z nás ví, někteří více, než

Více

Rakovna: nové nadě e tf?t}. letgch dvaeátrého stol*tí vyhlásl Arnerčané válku rakgvně. Postupně se přldal c*lý svět. Okupačnívojska n*dorcvýgh buněk nás zabljeí dále, přesto nemůžebýt řec a debaklu' Vědc

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Bakalá ská práce. Násilí na ženách a mužích

Bakalá ská práce. Násilí na ženách a mužích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalá ská práce Barbora Konečná Násilí na ženách a mužích Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Skopalová,

Více

Minimální preventivní program Jméno autora: Mgr. Zdeněk Žáček, Základní škola Boskovice, okr. Blansko - odloučené pracoviště Sušilova 28 Motto: Člověk je vždy spíše hračkou svého jednání, než hračkou osudu.

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Hlásím se o Nobelovu cenu

Hlásím se o Nobelovu cenu Vlastimil Marek Hlásím se o Nobelovu cenu Další fejetony o dob, ženách a jiném myšlení Praha 2008 1 Vydáno vlastním nákladem Praha 2008, 1. vydání Grafická úprava: studio Green Mango Tisk: GEMI s.r.o.

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE INFORMACE, KTERÉ ZDE NAJDETE: 1. MPP pro školní rok 2014/15 (včetně výsledků dotazníkového šetření výskytu rizikového chování ve škole) 2. Plán školního metodika prevence ve školním

Více

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci Mgr. Jarmila Švédová Mgr. Jarmila Švédová psycholožka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy. Je lektorkou seminářů o poruchách příjmu

Více

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE Pochutnej s se STOBem Elektroncký časops o rozumném hubnutí, dobrém jídle, ptí, vaření a stolování LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ ODHAD VÁHY A ENERGIE Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více