Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 .a n o rex ]] ]l \I la

2 \ Dět potřebují ltlavně ld"sku! Vd.žěníčtendř mdm uelkou radost že Blesk přnd.ší praktckou příručku kterd se uěnuje problémům dětí s ntstupem novélto školníhoroku. Příručka odpovídó. na řadu čas4lclt otázek rodčůsouvsejícíclt s obauam dětí z nouého kolektvu socdlním rozdíly mez dětm škanou problémy s učíuem a dalším aktudlním tématy. pro každéltoškoldka je velm potřebné peuné zdzemí rodny které je oporou a jstotou. velm důležtó. je také osobnost moudré a zdroveň smysl pro humor majícípaní učtelky nebo pana ačtele. T jsou pro dět uelkým žvotnímprůuodcem nejenom školou ale radostm a strastm které žvot přntší. Rodče s přejí aby se dětem ve škole dařlo. Dítě potřebuje aby bylo uznduané takové jaké je a uědělo že je suým blžnímmlovdno když se zťouna ve škole nedaří Není důležtéaby naše dítě bylo premantem třídy jeho přdtelská. a dobrosrdečnd pouaha je mnohem důležtější. Št<omt< na drhou stranu potřebuje uědět že za ním stojí u každéstuac mlující rodče.. Wženírodče přej udm -. ZuzonaBaudyšovd Nadace Naše dítě Co by mělvědět každý rodč.> Dítě které je mlováno je schopno lásky l. } Dítě které prožívápoct bezpečíse naučídůvěřovat. > Dítě které je obklopeno přate stvím se naučí. laskavost 1 > Dítés nímžse hraje. rovná hra se naučíspravedlnost. > Dítě které je chváleno.] získá sebedůvěru. > Dítě které se setkává s tolerancí se snáze nau- čítrpělvost. > Dítě ktere je ponžo- í váno ztrácí sebedůvěru. Dítě které je vystavováno posměchu se za. čne stydět..r] > DÍtě které je bto se l naučíprát. > Dítě které je nadmer- > f uašm dětem úspěšný škalnírok!

3 Specáln í p íloha STFACHZl"šxoly Nástup do školy e velkou událostía meznftem v žvo- tě každého dítěte a p íprava na n by měla b t samoz e-! mostl Nenechte v tom dítě ] plavat. Každ den s na něj ff níaukážetežejstejehooporou. Zapote celou íodnu pg}qdr ve školáka vyžadue změnv doma. Dítě bv nělo nít udělejte čas a společně s j 5669latnou pracovní plochu povídejte o novém režmu n ueenl toeuuue to Zaro veň by ale měla b t v blízkosse do.ško- t mísa tde se pdhynují ě_{ "]í _nrvňáčc -p rod-! če abymohl kóykolv jít a! pj69t s psaním a poeítaňm. do_neznáma vyvť 1ó lňl slrach a.nervoz- "xo"c ly těšíuž od Vánoc v rzkostnějších dětech ale m že ten-!tt9 {rok lat _obavy ňem stars sóurozeňce spo- pro něj budete mít pochope- 1f radí žuzana Baudyšová z llbace Naše dítě. do sebe n9c!!9 9 škole mlu- vt...co s tím? Novíc čerstvé- mu školákov pomrlžete když tu. Takovó dítě se pak uzavrá tenc jact* n"upovat ejty pot euy na v tvárnou vlrchój u. pretvxv. krabčku ná sva_ Řešení Doučování Jak žákům prblvalí p edměty a domác uko y. m že dte už na prvnm stupn stresovat že je ve ško e pozadu a neov ádá některé p edměty. Neváhejte s doučováním.dítě mťtže stresovat to že se mu spo užac kv Išpatn m známkám posmvají a pokud nemťrže s učvem pomoct rodč je doučování dobrá vo ba" mys í s Zuzana Baudyšová Jděte do školy JestI s vaše dítko na nové prost edí nezvykne an v rlnu a bude mít prob émy se zapojením do ko ektvu domluvte s schůzku s tídní učte kou Ta má dítě na očíchkažd\ den a mťrže s všmnout v čem je prob ém. Učtel sehrává velm d Iežtou roi a m že s rodč velm dob e spolupracovat" ríká Zuzana BaudVšová. ProbIém Stres strach VeIm častym spouště- Unava zhoršení prospěchu nas edn ch fyzckych trest. Ta se m že projevovat nap íklad pomočová- jnl pot ebuje víc odpočnku čem stresu u dětí je hrťrza ze špatn\ch známek a Nechtěte mít doma Enstena Bohužel se setkávám s p ípadg kdy nap íklad otec s manuální profesí nervozta. Každédítě je ndv- duáln nekdo toho snese víc >Dté" uzavírá do sebe cňe } o rote mluvt zaěne Dítě Dtě se zagtt pomočovat chce mít doma budoucí- koenost dítěte" dodá ho dentstu nebo právní- vá. podle ní chce b t ve ka protože to dob e vy- škole rspěšné každédítě en někdo má horšíp edzde bych chtěla upozor- poklady menšíntelgennt na to že prestžníza- c ne tak dobrou paměť.. městnání nezastí šťastn Rodč by měl mít pro to žvot a rodče by v první pochopení. adě měl myslet náší"íká Baudyšová- V psychologck ch poradnách jsou taky častlm jevem ambcózní rodče kte ís p es rato est plní sv j sen. Ptete e dětí Na prvním stupn se r ch jsou dob í a htavně dítě většnou rozkou- - kteréle opravdu baví. kává zkoušír zné typy Jgst že s nemťtžete dokroužkt od malování volt fnancovat více zá- stepu mažoretek... Na druhém stupn už se zámy často p efltruí a z stanou en ty kteí m se dět chtějí věnovat do budoucna ve kt - m " na rovnu to dítět vysvětlee a domluvte 9 ním kterómu kroužku dává p ednost a kterého je ochotné se vzdát.

4 lť.l]\"j uíl a _ SIKA\TA - *** * až 40 % &. * ]}...B0t[Oznal llcní snadné školóu Ill po_ť-ru}fj"lu_ P\- &.Í 4" ZasáhnětevČas F -Ť tl+.ň?rffl oooornlclraolza]ltvxaždempt- T jf -ťtulrlnr_ fl[lťll1líí - - ]l agresor kterí ška.nu ncu-..._ prob émv. - jí "..-._trda reaguje" íká psycholog Ce_ ur velm dobre skrl7vat _--.- -_ l"&ňhňěoje cho og r.a [sy- 3- _. Á.l _lt999t* nedezpegna? t-. _ Ňe "1 rvcldr"6o \..l "l ff"tl.óry L-\ Í og.l!jrťr ot"ugr.rora a společně škanj _./. Í!l". * l.*j.n..t-9_rl].9o!3t le*ť5lf"ljj".x! ž_ rebezpečnější poto že oítě nemá sílu svt e rodčrjm. pro --l1líj13lle"l.m-7n1-.xf" l.*j"lť-...]]l.-"{ ŤágnŤlJ3l ó l Skana je dlouhotrvajíc_í stav.. _ u cet] (Y_tecnV / k vždy zanechá zranění na duš dítěte která mržou vy- l učóní dítě se soustredí špatne \ " - ednčkár - - Trvejte nu tor..1.[ff " c " vysvětluje Naše dět sahají poprvé po cgatetě nejčastěj mez 1012 lety. A mez lety ch MUDr. Eva Králíková z Cent a léčbyzá- vslost na tabáku lll. ntelní klnky l. LF UK a vfn í skoro polovna kou dokonce více dívek nď chlap- Nadváha nuda potíže s ko- munukací. Po cgaretě čas Y?1xl.t.3 llt póruo"n-.nujóte eljť sporojen s po- L Y.ll.}ul."oJJI Ceskou školn nspekc ---- _._.árí Ť."ť""1J3íí1Jlx13-*l_"nťl...-F těj sahají dět které se nudí které s moc nevě í mají něproblém komunkovat. A samoz ejmě dět jejchž jak kamarádl nebo rodče kour. "lxt8l*f"^_ tff= ff "_ jě*ff1l1. -Ínl"ťln r*rrhk#.é]]ltaukončtpodleodborní-íbýtzhoršenísev... ll NrT \ t j""_ Často jsou to dívky s nadváhou které mají poct že kouení je zbaví p ebytečnlch k. však také na ně mírímarketng cgaret >sim< ktere mají vytvá et luz štíhlost. Bohužel problém s spíše p dělaí strach z prbráníjm pak mťrže zalrránt cgaretv odložt během prvních pár měsícťr po zanechání kourení se opravdu m že nějaké klo nabrat. Rodče by hlavně neměl dítě strašt nemocem (rakovnou plc apod. Je pot eba potomkov vysvětlt jak funguje tabákoq byznysl ažt5letkou ívícnež20 1]..]1 rvnvlnl...hrďj.?jfíff1..j"9amusítej..."...].] IMUNITY. NAPET NAPETI l _ery vlcí pnoslémy 6qa.. -" v dětském kolektw r Ťť#fíff**ry _ byva- #jfffl.x5l[írul nějakeho outsdera Prave t b \ * Ňl o/o 93 "*X.r.- "1ťf"lť]r.ítJ! **j ^11 -^."._1_o. rllnlltlltlálln* * zor. škana nevznka ze dne na deni Píedcházr dlouhodobě na- Castym "Js-l édku.u"r" _l tnosteno.t ll -.r. ff "*- ftr* ff } Ve věkové skupně 13 ff dét Ve skupně kou ícíchdětí Šestnáctlet ch teenagekou ídenně25% loste zastoupení dívek r > Dětk cgaretě p vede kou enírodčale tabá- l v čn e zso tsíc ku ák kteúm nebylo 18let moc. Vždyťdospělí praktcky kourt nezačínají.cgareta není >svoboda< ale oro- čna závs ost. U dospívajících také funguje poukázání na to že kou ení zhoršuje pleť prspívá ke zhoršení akné. A pak ten zápach z ust p po bku! Také m že pomoc když potomkov vyčíslíteco vše lze koupt za prokou ené peníze za tlden měsíc rok... ková teklama > Kourení není >dospě é rozhodnutí<< ale dětská ne- užtečnkontakt Lnka pro odvykání kou ení B

5 AIKOHoL Ghc bút afo ta na ŠratnúflíIad roděul první doušek alkoholu s české dět dají už kolem 1l. roku žvota. A co je alarmující že většně rodč to an nevadí nebo s v bec nevšmnou č dokonce potomkrjm sam naljí. Dět se bez problémťr dostanou k alkoholu jak v obcho- } Prevence Nejlepšíje pokud rodče p ed dětm nepožívají alkoholcké nápoje vťrbec. Když už tedy dospělí pjí je t eba dát dítět najevo že pro dospělé a dět p atí dech tak doma" íká MUDr. jná pravd a. Karel Nešpor prmá oddělení Nkdy nepjte p ed dětzóvslostí Psychatrcké léčeb- m >rzkově< (p ed ízeny Bohnce ProbIém ním auta umyslné optjení - napí na žai apod. Nenabízejte dítět a an nenechte nkoho jného NERvozlTAsTREsRoDlčE 1 9rUT.lí3Í"Jfl[1HI Podle vyzkumu agentu- -.]vody ob- ry Roper mez hlavní dju * ^?9!.lstní alkonol proč nezietlí pj je poct uvoí- s]n!] cl nění ztráta zábran a vnímání veseiejš a spoiečenštějšína- Štíhlé až vychrtlé modelky Řešení Nenechávejte doma lehce p ístupnéláhve alkoholu znemožněte dítět k ptí p ístup. Když už potomek pje není dobré ho jen krtzovat. Oceňujte jeho drobné pokroky když se dítě snažíod pt odpoutat Trvejte však na dodržování pravdel. Po- l točína dospívajícíze všech stran. Z ttulek časopst z televze z nternetu. Mentální anorexe a bul- Podle doktora Krcha na po- čátku tohoto onemocnění b vá témě vždy deta. Dítě chce (a často oprávněně zhubnout jíst zdravě nebo změnt svoj postavu. Prekročt p mě enou míru v hubnut nebo zdravé vyžvě je snadné. V\7znam- kud aie dospvajcí nent ochoten ke změně měl by nést nésledky. JestIže ale prob ém nezvládnete vlastním slam obraťte se na odborníky" doporučuje nou roi v tom většnou hraje okolí nemocnych a společnost at už sv m vzorem nebo prí šnl7m d razem na Nešpor. vykon štlhlost nebo urč- té stravovací nóvyky" tvrdí psycholog. l+ť{l p- kl*l"-!s!*!l9l!9q! Ř"1 = í^+nl x átt<onotu l benevolentní rádťrm nebo partě ve které se pohybu jí..".. -_r stup sam pj nebo ho dě]1^p.o1l*_d]? tem podai. vnoho miadlch ".."]9.19^J"9.9entovanépťrsopjákťl začaio pít kvťrt t<arl-! 1 me pat í mez nejčastějšía nejzávažnější problémy do- spívajcch dévčata miadych jaké anorektcké p íznaky a témě čty procenta žen někdy v žvote trpéla mentál- nch má koncem puberty ně- Frantšek D. Krch. žen. Kolem šest procent z p ekonat anorex znamená prekonat návyk to ale nevy- eš jedna návštěva ékare. Nemocn mděvčat maženám zpočátku vyhublost a zvlíšená sebekontrola v jídle p nášído určtémíry uspokojení a proto je velm obtížnéje p mět ke spoluptác Proto musí jejch oko í vyvtjet trpělvě a dlouhodobě tlak ze kterého nelze polevt. U vyhublejších nespolupracujících navykie zvracejícícha depresvních nemocn ch je t eba se co nejrychlej obrátt na praktckého léka e kter by měl doporučt specalzovanou éčbu"doporučudoktor krch bí unaveně. ff téčbuporuff PíU]!1U PO.].] t avy Pralra _ nfo mace každou st e- E O du od 13.0O- l4.0o tel O53 ní anorexí" íká psycholog

6 Když jde o Vaše nejblžší není t eba váhat Specální pírě Drogová závslost e edna z věcí kteté se rodče dospf vajícíchbojí nevíc. Drogy jsou šroce dostupné nevě te však na dealery nabízejícíbonbony p ed školou nebo sypaící prášek nepozorovaně do ptí. Zá vslost většnou začínájnak. * Froblém NUDA stres PRoToN THERAPY center - *"** ql -- t{- * PoclT samoty Dťrvodem proč dítě bere drogy mťrže b\7t zrovna tak nuda jako frustrace poct vykore- nění a osamě ost nebo stres. Po stmulantech sahají spíšet kdo chtějí zvt7št v kon získat oblbu po tlumv\7ch látkách t kdo hledají nk. } Vyvarute se toho abyste na dítě ude l vyhrožoval sankcem nebo polcí. Pokud už má váš potomek známé v drogo- Dítě užívají cí stmu anty m že Š3 pťr---.. pečírtěku - domova órcňcsobt jako obzvláště nesnes-.u. vvhrťlky byste telnl puberťák je konflktn \. me1 sptnt nak-ne_ kldné naopak pr užívánítiumv \_ nuoou prlště fungo_ "- substancí naopak m žete mt doma t- posiušné dtě které z vystrelků ne- lzstéte s maxmum ché a podezíráte. ňformací o proble} lncační(atvrdou drogou je téměr j matce. Sepšte s vždy alkohol ostatní drogy se k němu vsechno co víte a p druží. pak kontaktu te od- nech hias oko í vdí vaše dtě s " vetším. pon.óé odstupem.než vya často s Kdy zpozoínět? vené absence. Mění se skladba p átel dítěte st ká se s osobam s drogov m problémy. 10 najdete napr_.11u6 nu www. drogova_ drogo_v\ch problém p".á..r.*. Čr"-kon / všmne drív. nu zarízeníve va_-jty Zttáceí se vám doma peníze p ípadně hodnotné p edměty. } Obevuí se problémy ve škole - zhoršeníprospěchu neomlu- uvoró."ňu šem regonu hledejte na drogy-nfo.cz - mapa pomoc. Odborníc zpravd a lépe než vy odhadnou o jakou drogu jde a ved. jak dál postupovat. Teprve po konzu lac proberte s uac s dítětem a vezměte je do poradny s sebou. Co zastat? } Vyšet ení krve na žioutenku HlV a syfls - nejen pro ochranu závslého ale kv l bezpečíosob které s ním žjív domácnost. Pokud vašemu potomkov už bylo osmnáct snažte se zstt estl s nevzai p ha čky vyhnete se tím mno- problém m. Dalšíužtečné Klnka adktoioge l.lfukavfnvpa- ze Apolná ská 4 Praha 2 Ceská republka teleíon Dětské a dorostové detoxkační cehtrum Vlašská 36 ll8 33 Praha l-malá Strana Dět s zaslouží tu nejlepšílóčbu P ínos protonové léčby u dětí je zásadní Ozá íme nádory s p esností mlmetru Snžuje rzko poklesu ntelektu o27 Dokážeme lépe chránt p ed zá ením Zlepšuje ochranu plc a dychání o 60 d Snžuje rzko omezené kondce o75 ležtéorgány u dětí oá % %o Zv šímešanc na rplné vyléčenídětí Nabídneme jm vysokou kvaltu žvota Mnmalzujeme u dětí rzko návratu nádoru v dospělost Nabízímezázemí pro rodny s dětm ě \ts Telefon Pnrní krok k rčnnéprotonové éčběje vstupní vyšet ení - neodkládejte ho! Objednejte se na nebo na &

7 rírí{l RozvoD rtr{f Specát ní p íloha SoC INÍFOZDÍLY \re rříoě ff KlUz uašg dfrě nemužg mít ušgonllo... Doba e čímdál náročněfešen šía dět se ve škole p edhá- Problém h^+t/ J^Z al {fl{*"*t k jnl7m hodno- tám a záměr- ně mu nekupují značkovéoša- cení techncké - u -- pesné. mavl. Rodna e pro většíjtotou a padá dítě se *^t^+^^ ^^ " rán rrtallznr r n rnerlnň lou r l*hlťa ho chování uc a jednou ho změnách v v rodně tuací dítě prochází a na prechodnou dobu každémp ípadě ho Vyhledete pomoc Rozvod je zátěžovou s- chologa rodnnou potuací pro všechny č eny radnu Ten ví jak s dírodny. Jestl máte po- tětem pracovat a mťrže ct že ho vaše dítě zvlá- mu hodně pomoc tohie dá špatně kldně vyhlenáročnéžvotníobdobí dejte odborníka (psy- l]]]].."w. hu.! mťržou více šetmluvtstídnímuč- t mít nap ík ad věttelem" íká dětsk šípochopení pro jeho psychoiog Cedík. Pe- nesoustreděnost zadagogové s pak do- pomínáníúkolůnebo kážou udě at obrá- nep pravenost do zek o tom jakou s- hod n. ]l hanivě o jeho novém vzta- votní stuace jako je rozpad lnfomujte učtele Rodče by měl o zvládnout. rodny má svoje rešení Mys- ete na to že dět se z vaše-. nat podle zažtt7ch vzorcťr chování. Svoje spory s partnerem rešte zásadně tak abyste do nch dítě nezapojoval Dítět veim ublžuje pokud majíoba rodče jné p edstavy o v chově. vzdělána nejsou schopn se nějak domluvt To vytvárí v hlavě dítěte zmatek" varuje psychoiog. V zájmu dtete se snaž- dítě- budou prebírat a samy jed- vztahu. temítsbva mpartnerem práteiske vztahy neházejoba po cel žvot te na něj >špínu<nemluvte kolv. Ukažte dítět že težká ž- ho tak zodpovědnost" vysvětluje Zuzana Baudyšová. změní a že dítě budete poád mlovat ať se stane co- věc než utratt pení- ze za zmrzlny naučíte mluvt. že se v tomto směru nc ne- Naučtee šet t stáváte 695L] používánítelefonůr. ve starém ob ečenísrovnává se s ostatním spoiužáky Dět by s mě y uvédomt že nc není zadarsmulek pocty méněcenmo. Už na prvním stupn začněte s kapesnost nízkésebevědomí. te nebo n m p měrenlm k věku Uzav enost do sebe dítě odměňujte za drobné díte se netěš do školy má strach z vy-. domácí práce. Když dí tět vysvětlíte že je lepsmechu. šíšetrt s na vysněnou Rozhodně se nesnažte b íží- cí se rozvod skryvat a tutiat díě je vnímave. a vycítí.že se néco déje. radí psycho- og Mloslav Cedík. Skr vání navíc doma vytvárí napětí. a to mťrže dte stresovat. Na místě je tedy o stuac v ro- dně otev eně Vysvetlete dítet prměíené k jeho véku že vás cela věc mrzí. a e že je epšížír odděleně než se trapt v ne- fungujícím Zdrjrazněte že rodč zťr- pečí.když se kazu nebo aiespoň omezení by po ce- l#ň u apod. Rodče dítět l nedávají žádné ka-.. novnky duš velm zasáhno Tě stuac se jm rhaž!g ule a buďe k nm ob*lášť Některe škoiy nazují aby vyučován vypnuty. Zajdéte f*tš*ft"f?t3[l#"otě dítě vychovávat "o problémy dospělfth net žou a rozvod rodč llá zákazmobl Dítě má více sourozenc a [ak po nch ded obleče- _ ^ ] Vybudute v dětech osob- s dítě dokáže obhájt že nost a naučte je že na ob- se mu chodí dob e v bolečenía hmotn ch věcech tách z tržštěspolužáky až tak nezáleží. Vysvět- brzy prestane bavt dobírat lete ratoiest že nejlepší s ho" radí Zuzana Baudyobranou prot posměchu šová. Zkust to ale m žete spolužák je humor. Pokud p ímo ve škole. ní v tom kdo má lepšímobl nebo tablet To že s nem žete dovolt kupovat ratolest každou novnku je normální a určtě s to nevyčítete V ČeskéreBublcb sa pod o statstk rozpadá každédrq!] hé manželství. Dět ale ff USu. Nesnažte se prosdlovdl svoje zá]my na ukor dtete Nkdy ho nestavte do pozce kdy se musí rozhodnout zda bude stát za vaším názorem nebo názorem jeho druhého rodče. J

8 Rzkové sublnrltury " těm sg líamaíálllngbullňp! Jsou různéparty sou různé spolty zpívá se v edné pís nčce. Faktem ovšem zůstává že.. exqtují rpařtyq ve kteřých rodče dítě vdí jen velm nerad. Problém Dítě dentfkujícíse s některou ze skupn s podvědomě hiedá zázemí náhradu rodny poztvn ptetí koiektvem. ] Represe poct sounéležtost ještě posiuje. l l I l I zn Změna oblečeníúčesučasto mluvy radkální názorv uzavřenost neochota podívat se na názory skupny-. sodstupem Hp hop Hp hop nen pouze hudební ale t žvotnístyl Problé- mem můžebýt přejímání vzorů které vycházejí z kr- mnálního prostředí Rzkem je propojení s drogam a zločnností.symbolem úspěchu jsou luxusní předměty. Řešení Nepropadete pance a jde hlavně o styl ob ékání. l... llě.ňá zmaíem a depresí e hiavním rysem této subkultury. Pravděpodobnost trestné čnnost u gotků není njak vysoká ro- lil. ^^}^*l_ děst. lby potomka ^^-l l S gotc styiem částečněsouvsí rl...l. >emo<. Emo se vyznačuje vy-. sokou ctlvostí (přectlvělos- se vaše dítě vlastně stýká. U všech směrů exstuje mnoho vyznavačůkterým nebo hudby. Získejte maxmum nformac o komuntě. a teprve v případé.že zjstte nějakou rzkovou skutecnost - drogovou č aikohoiovou zavslost páchan trestné čnnost je čas na konzu tac napíklad v pedag og cko-psyc ho log cké jen póza. Opatrnost je na místě v případě že se projevy dítěte. stanou patolo9ckým. c kýc h ##J"Ě Js l.mjl.í.ňan tvnra v první řadě zjstěte s kým _lll. dče však mohou morbdní zá- st ffffmff Gotc a emo Fascnace temnotou smrtí ry.1l11-1. j.lll_1ll. sknhe3 s 1rr*gPj

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Okres Kutná Hora. SOŠ a SOU řemesel Adresa: Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1. IČ školy: 00509965 Ubytování: 800 Kč/měs.

Okres Kutná Hora. SOŠ a SOU řemesel Adresa: Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1. IČ školy: 00509965 Ubytování: 800 Kč/měs. SOŠ a SOU řemesel Adresa Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1 Okres Kutná Hora IČ školy 00509965 Ubytování 800 Kč/měs Typ školy Státní Kontakt Veselá Petra, tel. 327 533 411 1000 Kč/měs Zřizovatel

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Poruchy příjmu potravy. PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek

Poruchy příjmu potravy. PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek Poruchy příjmu potravy PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek frantisek@vfn.cz Definice mentální anorexie 1. Aktivní udržování abnormálně nízké

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více