OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A."

Transkript

1 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního plánu ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷

2 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A EXO Á ČÁᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷Eᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇O ᖗ咷ᘇ喇Áᘇ喇ᘇ喇 A 匷 ě ᖗ咷 匷 A ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 j j 匷 Koncepce rozvoje území obce 6 Širší vztahy 6 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 7 A ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě Urbanistická koncepce 8 Vymezení zastavitelných ploch 9 Vymezení systému sídelní zeleně 10 A ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě j j ᙗ噧 Koncepce občanského vybavení 10 Koncepce veřejných prostranství 11 Koncepce dopravní infrastruktury 11 Koncepce technické infrastruktury 12 Energetika a energetická zařízení 13 Koncepce elektronických komunikací 14 Koncepce nakládání s odpady 14 A ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷 ě 匷 j j 匷ž 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 嚗 Koncepce uspořádání krajiny 14 Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: 15 Koncepce územního systému ekologické stability 16 Podmínky pro regulaci využití 17 Koncepce prostupnosti krajiny 17 Koncepce protierozních opatření 17 Koncepce ochrany před povodněmi 17 Meliorace 17 Záplavová území 17 Koncepce rekreačního využívání krajiny 17 Koncepce dobývání nerostů 18 A 匷 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 žj 匷ž (hlavní využití, přípustné nepřípustné podmíněně přípustné využití), ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 18 Aᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva 24 匷 ᖗ咷

3 Aᖗ咷 匷 š ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Aᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž 匷 ě j ěᖗ咷 A 匷 嚗 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě A 匷 嚗 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ě j j 匷ž ᙗ噧 A j 嚗 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 A G B x 嚗 ě 匷 C ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 C 匷 匷ž š š 嚗 匷 ě j ě 匷 j ᖗ咷 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 27 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 27 C 匷 匷 jᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 A ž 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 C 匷 ž 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 嚗ᖗ咷 C 匷 ž 匷 š ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 嚗 š ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š 嚗 ᖗ咷 Limity využití území a zvláštní zájmy 29 Ochrana obyvatelstva 31 C 匷 j ě Cᖗ咷 x 嚗 ě ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 š jᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j Požadavky na variantní řešení nebyly ve schváleném zadání uplatněny, a proto nemusel být zpracován a projednáván koncept a územní plán pro obec Katov byl zpracován přímo jako návrh ÚP. 34 Plochy smíšené nezastavěného území ZS jsou samostatně vymezeny tam, kde s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu nebylo jeho členění účelné. 37 Na území obce byly vymezeny stávající vodní plochy HN a za účelem regulace vodního režimu v krajině byla v severozápadní části katastru navržena malá vodní plocha HN. 37 Kostra ekologické stability KES, území systém ekologické stability ÚSES 37 Kostra ekologické stability 37 Elektronické komunikace 46 Cᖗ咷 匷 嚗 ž j 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Cᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 49 Návrh záboru pro realizaci lesních společenstev 54

4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 54 C j j 嚗 ě C 匷 ᖗ咷 C G 嚗 ě 匷

5 Obec Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Č j ᖗ咷 ě Opatření obecné povahy Územní plán Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ) ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 š 匷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě v y d á v á Územní plán Katov.

6 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ( ) 嚗 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 Základní charakteristika sídla j (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) 嚗 (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) B ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) š ěᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 Č ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 A2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Koncepce rozvoje území obce Hlavní cíle, ze kterých se při tvorbě koncepce rozvoje území obce vycházelo C ᘇ喇ᖗ咷 j j ž j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 ᙗ噧 Hospodářský rozvoj ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ( ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 (B ) 匷 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B ) 匷 ᖗ咷 嚗 ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷ž ᖗ咷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 Sociální soudržnost ᖗ咷 š j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 š ž ě ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 嚗 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 j žჷ坧 ěš ᖗ咷 匷 j 匷 ž ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ějš ž ᖗ咷 Kvalitní životní podmínky ᖗ咷 j ᖗ咷 j ž j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j x ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 ž ᖗ咷 ( x 匷 ) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 匷j x 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 Širší vztahy ᘇ喇 jžš ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ě š 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š

7 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) 嚗 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě B š ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) ěž j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷šš ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 Č ᖗ咷 匷 匷 嚗 ᖗ咷 j B ᖗ咷 Oᖗ咷 ž j ᖗ咷 匷 j j 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷šš ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 Źჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š j šě ějš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᘇ喇 匷 ᖗ咷 š š ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š j ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ž (ჷ坧ᘇ喇 嚗 j ) š š ěᖗ咷j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j š ( j žჷ坧 ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ咷 B š ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ) ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ( O ᖗ咷 B š 匷 匷 ᖗ咷 B š 匷 ᘇ喇 匷 š j ᖗ咷 ě B ) Oᖗ咷 ᖗ咷 j ᙗ噧 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᘇ喇 ᖗ咷 k. ú. obec okres poznámka ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷ᖗ咷ž B ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 B j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᘇ喇 ᘇ喇 B ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 B Bᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 嚗 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě j ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ž š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 j 匷ž ě j Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ě ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j ᘇ喇 j ějš ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᘇ喇 ě j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž ě ě j ᖗ咷嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ějš ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j š ᖗ咷 嚗 j š ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷j ᘇ喇 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j 匷ᖗ咷 j ( šᙗ噧 ) ᙗ噧 Oᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 Ř š 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 匷 / B š Ochrana hodnot kulturního dědictví ᖗ咷 ž C ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᙗ噧 匷

8 Významné hodnoty místního významu ᖗ咷 š ᖗ咷 j 匷 匷 匷j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j j ᖗ咷 j 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 Oᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ějš ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě š ᖗ咷 ějš ᖗ咷 š 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 (嚗 匷) ᖗ南 ív í í d ě ídᖗ南 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 ě ᖗ咷 ž嚗 ᖗ咷 j ě j j ᖗ南í vᖗ南ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 d号 vᖗ南 ᖗ南 d号 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ějš j 嚗 ě 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 匷 匷j A3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce ᘇ喇 (ᘇ喇ᖗ咷) j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷) 匷 ě ějš ᖗ咷 嚗 匷 j ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ěᖗ咷 ᘇ喇 j š š 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 Ř š ᖗ咷 š ě j ě 匷ž ᖗ咷 jž ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě Oᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ě ᖗ咷 B š 匷 š j ᖗ咷 ě B ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B B ) 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ( ) ž j j jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷) ( ᖗ咷 ) Koncepce řešení rozvoje obce vychází z priorit, které byly formulovány a následně schváleny v zadání územního plánu a tyto jsou základem řešení urbanistické koncepce při respektování daných i navržených limitů: R ᖗ南v ᖗ南 ᖗ南 vá : Technickými limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ČO ᖗ咷 ᖗ咷 Přírodními limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Zásady řešení ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷šě ě 匷 j ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j ž ě ž j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 š ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ( ) 匷 匷 j 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ( ) ᖗ咷 ᖗ咷 ě j

9 Návrh řešení urbanistické koncepce Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ě (B ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ě ějš ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě j 匷 ᖗ咷 (B ) 嚗 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 jž j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 j ž ě ě ěš j ᖗ咷 š jᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B š 匷 š j ᖗ咷 ě ě B ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( ) j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j O ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 嚗 ( j ž 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷) ᘇ喇 匷ž 匷 ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ň 匷 j j ň ň 嚗 匷 ᖗ咷 ňj 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j 嚗 j ᖗ咷 匷 j ž ž ᖗ咷 ᖗ咷j 嚗 ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ) 嚗 ᙗ噧 š ᖗ咷 匷 j ž x ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 žňj ž ᖗ咷 匷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 匷ž ᘇ喇 j 匷 (嚗 ) j 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ž B ň嚗 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ( ) j ᘇ喇ᖗ咷 匷 j ž Vymezení zastavitelných ploch ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ě ᖗ咷 Přehled vymezených zastavitelných ploch Označení Navržený způsob hlavního využití Poznámka Z1 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Z2 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ějš j j ᖗ咷 ᖗ咷 Z3 Tč ᖗ咷 ᖗ咷 šě (ČO ) Z4 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷

10 Z5 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z6 Vvz ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z7 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 Z8 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z9 Z10 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Z11 Ors ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž š 匷 j ᖗ咷 š 匷 匷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷) 匷 ž ě 匷 j ě 匷ᙗ噧 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 x 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 j š 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 A 匷 Vymezení systému sídelní zeleně 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě j 匷 ě ᖗ咷 匷 ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 j ň 匷 j j ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 ě ᖗ咷 ě 匷 j 匷 j š 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) A4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce občanského vybavení Oᖗ咷 嚗 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷ž 匷 ᖗ咷 匷 ž ᘇ喇 j 匷 ě ž ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 (O ) š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 j j 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷j š 匷

11 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j 匷 j 匷 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 j ž j j ᖗ咷šě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce veřejných prostranství Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j ň 匷 š ᖗ咷šě ᖗ咷 ě 嚗 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ň 匷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j 匷 ᖗ咷 j (ᘇ喇 ) j 匷 j j š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce dopravní infrastruktury Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 šᙗ噧 Širší dopravní vztahy Oᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š ᖗ咷 B 匷š ᖗ咷 O 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B 匷š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 O B š B š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j ᖗ咷 š š j ᙗ噧 Železniční doprava Ř š ( j ᖗ咷 ) ž ᙗ噧 匷 ᘇ喇 jᖗ咷 žš ž 匷 ᘇ喇 ៗ垗 j ᖗ咷 ᘇ喇 ě š j ě B j jšě ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷j ᖗ咷 j Č嚗 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š š 嚗 j 嚗 Letecká doprava ᘇ喇 jᖗ咷 žš šě j ě ě B ě Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 šě Silniční doprava Ř š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j B š 匷 š j ě B ᘇ喇 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j 匷 ᖗ咷 jž š š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ě j ᖗ咷 ᖗ咷 Místní komunikace ᘇ喇 j 匷 ě j j ᖗ咷 j ě 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j š ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě j ᖗ咷 ě ž j 匷 ě ějš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž 匷 j ᖗ咷 ě ž š 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

12 Pěší trasy ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 ž j ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 匷 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ěš š ᖗ咷 匷 ěᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ( ) 匷 j ěš ᖗ咷 ějš j 匷 ěš 匷 ᖗ咷 j j (ᘇ喇E) Turistické a cyklistické trasy ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 žj ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j Doprava v klidu ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 j 匷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷ᖗ咷 ž ě 嚗 j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 嚗 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ž 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ňj ᙗ噧 ž j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷 Účelová doprava j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ěš j ž 匷 ᖗ咷 ě ě 嚗 jšě š j ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 j ᖗ咷 š x Hromadná doprava ᘇ喇 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 嚗 j ě j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇ᖗ咷 嚗 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě ᙗ噧 ჷ坧ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ჷ坧ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 j ᙗ噧 ž B ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 B š j 匷 j j j B ž j嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Koncepce technické infrastruktury Oᖗ咷 Jedná se o vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě atp. Zásobování vodou Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ě š 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷) 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( ) ᖗ咷 j 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j B ᘇ喇 ᖗ咷 匷 Koncepce zásobení obce vodou je řešeno samostatným vodovodem s vlastním zdrojem, a to dle zpracované PD obec Katov vodovodní síť, PROVOD inž. Spol s r. o., DÚR 05/2005. V prameništi za chatovou oblastí jsou navrženy (již zrealizovány) dva hloubkové vrty HV-1 a HV-2, odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu situovaného na území obce. Voda bude dopravována prostřednictvím AT stanice, která bude zajišťovat potřebný tlak v navrhované vodovodní síti.

13 Navrhovaný vodovod může zásobovat ze stávajících zdrojů pouze rozsah stávající zástavby a cca jednu polovinu nově navrhované zástavby. Rovněž objem stávajícího vodojemu není pro veškerou navrhovanou zástavbu dostatečný. Navržená koncepce zásobování vodou proto nemůže zajistit plné pokrytí dodávky pitné vody zároveň pro stávající zástavbu i nově navržený rozvoj bydlení. Pokud bude zájem realizovat rozvoj obce v plném navrženém rozsahu, je nutno počítat s rozšířením jak kapacity zdrojů vody, tak s rozšířením kapacity vodojemu. Odkanalizování ᘇ喇 š ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 š jᖗ咷 š šᙗ噧 匷ž j j j j ě ᖗ咷 ě j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž š ᖗ咷 ě šᙗ噧 ᖗ咷 嚗 ěž j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ČO 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ž 匷 ᖗ咷 j 嚗 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ČO ᖗ咷 j jž šᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 šᙗ噧 x 匷 匷 ž ᖗ咷 j ž ě 匷 ž ě j j j ᖗ咷 šᙗ噧 匷 ᙗ噧 x ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 j j j Energetika a energetická zařízení Zásobování elektrickou energií Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇/ ᘇ喇/ ᘇ喇 匷 匷j ěž j 匷ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 j j 匷 ě ᖗ咷 j j j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 / B š j ᖗ咷 匷 ě E Oᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ěš ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j j 匷 j ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 j / 匷 ᖗ咷j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 嚗 jšě ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j j 匷 ᘇ喇 匷 嚗 ( ž ) j j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j j 嚗 ( ě ěž ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 Koncepce řešení energetiky a energetických zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem a je navrženo pouze doplnění rozvodné sítě NN pro zastavitelné plochy ve východní a jižní části obce. Zásobování plynem : Oᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ( 嚗ᘇ喇 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷E ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇 匷 匷 j j ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇ᘇ喇 匷 嚗 j ᖗ咷 ᘇ喇 嚗ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗

14 Koncepce řešení plynofikace a k ní příslušných zařízení zůstává v podstatě shodná se stávajícím stavem. ÚP navrhuje pouze úseky páteřních rozvodů pro zastavitelné plochy. Zásobování teplem 匷 ě ᖗ咷j 嚗 j ᖗ咷 š j ě ᖗ咷 j ᙗ噧 j ᖗ咷 ž ě 匷 Koncepce zásobování teplem ve smyslu centrálního vytápění není územním plánem řešena. j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷) ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce elektronických komunikací Dálkové kabely Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Č ᖗ咷 ě 匷 Rozvody MTS j j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ěž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ž 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᖗ咷 ᖗ咷 j jšě ž ᖗ咷 j š ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷j 嚗 j ᙗ噧 ᖗ咷 j š 嚗 Radioreléové trasy ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j 匷 Č ᖗ咷 ᙗ噧 j jšᙗ噧 匷 B ᖗ咷 j 匷 匷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Koncepce komunikačních sítí a k nim příslušných zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem. ÚP jejich doplnění nenavrhuje. Koncepce nakládání s odpady ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 x ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 匷ž ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 ž 匷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 B š š ᖗ咷 ě ᖗ咷O j O B š ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j žჷ坧 Eᖗ咷O 匷 ᖗ咷 š 匷ž ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j Koncepce nakládání s komunálním odpadem je upravena obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí. A5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A POD. Koncepce uspořádání krajiny Oᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 jšᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷嚗 j ᖗ咷 šě 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 (ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇) ě ᖗ南 í v ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 š ᖗ南 号ᖗ南 ᖗ南í ᖗ南á d : ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě 匷 jᖗ咷

15 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j ě 匷 ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ž š j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 嚗 ( 匷 匷 ň ě x ) ᖗ咷 š j ᖗ咷 j 匷 ( ě ᖗ咷 ) ě ᖗ咷 ě 嚗 号á d áᖗ南 : ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ň 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) š j 匷 ᖗ咷 匷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ňj 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ě 嚗 j ᖗ咷 jšᙗ噧j ᖗ咷 嚗 š 嚗 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ( A 匷 ᘇ喇 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ) Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: Plochy zemědělské P 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷 匷ž P x 匷 匷ž o, t, s) ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ň ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ž ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 匷ž j 匷 ᖗ咷 ě ě ě j ᖗ咷 ( ᖗ咷 š ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 j ě j ᖗ咷 j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 匷 ᙗ噧 j ě j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ž ᖗ咷 j ž ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Plochy lesní LH 嚗 匷 ᖗ咷 ě Oᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷ž j jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Plochy vodní a vodohospodářské HN 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 j 嚗

16 ᘇ喇 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 šě ᖗ咷 jšě ě ě ě ě 匷 j Plochy smíšené nezastavěného území ZS 嚗 jᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 嚗 ᖗ咷 š ᖗ咷 žj 嚗 ᖗ咷 匷ž Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 Koncepce územního systému ekologické stability ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Ř š ᙗ噧 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 jž ě ᖗ咷 嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 jj ᙗ噧 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 B ᖗ咷 ( B š 匷 匷 Č ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě ( ) ᖗ咷 匷 j j j 匷 ᖗ咷 匷 č. 1 LBC HALDA ᘇ喇 ᖗ咷 (ᘇ喇BC) j j 匷 ě Č ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 Bᖗ咷 j ž 匷 匷 ᖗ咷 č. 2 LBC ŽLÍBKY B ៗ垗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 B ň嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷Eᘇ喇 ᖗ咷 Lokální biokoridory ᘇ喇Bᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 嚗ž ě 匷 ě Č ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ž j ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇Oᖗ咷ŘA 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 LBK Halda B 匷 j ž j ᖗ咷š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j ( 匷 j 匷 ) 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 j ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 LBK Mokřa ᘇ喇 š 匷ž B 匷 ᖗ咷 ž j ž ᖗ咷 嚗 ě ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 LBK Blahoňůvka ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 B ň嚗 匷 j ᖗ咷 ě ( ᙗ噧 ៗ垗 ᖗ咷 匷) j š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j j 嚗 ž 匷 š j 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 E ᙗ噧 匷 j ějš j 匷 ᖗ咷 ě j 匷 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j j 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ž 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 嚗

17 Interakční prvky ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j x 匷 ž 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě j ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j š 嚗 嚗 ჷ坧 匷 j ᖗ咷 j j嚗 匷 匷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 嚗 ě 嚗 ᖗ咷 š j ᖗ咷 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ň jᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ž ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ěᖗ咷 ě ᙗ噧 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 j j ě ᖗ咷 匷 j 匷 Podmínky pro regulaci využití ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ( ᖗ咷 ᖗ咷 嚗) j ᙗ噧 匷ž ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 ( 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žňj ) 匷 ě 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 嚗 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j 匷ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž 匷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 šě ž ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í š 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ž ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 匷 j š ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ž 匷 嚗 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 j ě ž 匷 ᘇ喇 ě ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 x 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Koncepce prostupnosti krajiny ᖗ咷 j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 匷 匷 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧j j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 嚗 x ᖗ咷 j 匷 j ěž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 匷 j ᖗ咷 Koncepce protierozních opatření ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ě ᙗ噧 ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 嚗 匷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ě 匷 Č ě 匷 ě ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Koncepce ochrany před povodněmi Meliorace O ň ᖗ咷 匷 j j ě ž 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j Záplavová území ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š j 匷 š ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce rekreačního využívání krajiny ᖗ咷 j ě ě ě ᘇ喇ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ( x ᖗ咷 匷 ) 匷 ᖗ咷 j

18 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 j j 匷 嚗 匷ž ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷ž ᖗ咷 嚗 嚗 j 匷 j 匷 匷 j 匷 (j ᖗ咷 ěš ᘇ喇 ž ) Koncepce dobývání nerostů ᖗ咷 ě ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž 嚗 匷 j j ᙗ噧 ៗ垗 j 匷 ě ž 匷 ᖗ咷 嚗 j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 A6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 号号号号号号号 号号号ៗ哷IT号, Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号 哷 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 哷ᖗ南号号ᆧ喗号ᆧ喗 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号号号ៗ哷IT号), STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Zásady regulace území Obecná charakteristika: ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ě 匷 zastavěné v zastavěném území ( ᖗ咷 ᖗ咷) ᖗ咷 ě 匷 zastavitelné nezastavěné j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( 嚗 j j 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷 j ) 嚗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷ž 匷 stabilizované 匷 匷 ᖗ咷 ěš 嚗 匷 j 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 (j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) plochy změn 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 Kde je v ÚP předepsáno řešení změnových ploch podrobnější dokumentací, není návrh obslužných komunikací a inženýrských sítí závazný s výjimkou vstupů do území (jedná se o koncepční dokumentaci). Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Přehled ploch řešeného území: ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷) ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j 匷 匷) ᖗ咷 嚗ᖗ咷ě j j ž ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 ějš ě ( ᙗ噧 匷) 匷 ě 嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j š 匷 匷 ᖗ咷 Podmínky využití ploch vztahujících se k zastavitelným plochám a ke stabilizovaným plochám v zastavěném území: Plochy bydlení B Funkční typy Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ňj 号ᖗ南 v í v ž í:

19 Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ( 匷 嚗 ᖗ咷 žj 匷ž 匷 ᖗ咷 ) ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 žᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 žj j ᖗ咷 j j ž 匷ž j ě j ž ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ňj j ž 匷ž š ᖗ咷 ( ᙗ噧 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 j ᖗ咷 ě ᖗ咷ž j ž ž 匷ž ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 x ě ž ( ᙗ噧 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ჷ坧 ě j ě 嚗 / 嚗 ( ě j ) ě x ě 嚗 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ě ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě ě ě 号ᖗ南 v í v ž í: B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě žᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 j ᖗ咷 žj ᖗ咷 j j ž ž 匷ž 匷 j ě j ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 ň ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy občanského vybavení O Funkční typy: Ov ᖗ咷 j 匷 Om ᖗ咷 匷 Os ᖗ咷 š Ok 匷 Oh ᖗ咷 j 匷 Ors 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ě 匷 j jšě ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 šě 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň )

20 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 j š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 š j 匷 (O 匷 O 匷 O 匷 O 匷 O ) ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šě (O ᖗ咷 ) 嚗 匷 匷 ě ě ᖗ咷 匷 O ᖗ咷 ᖗ咷 j O ᖗ咷 j Plochy individuální rekreace Rr Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 匷 ě 嚗 j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ž 匷 Plochy výroby a skladování V Funkční typ Vvz plochy výroby a skladování a plochy zemědělské výroby a skladování Oᖗ咷 嚗 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 š ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 嚗 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 žᖗ咷 匷 ᖗ咷ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷j 嚗 Plochy dopravní infrastruktury UV UE - UZ Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 šᙗ噧 j 嚗 匷

21 UV ( ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ) Veřejná prostranství (UV): 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ň ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷šě 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UE ( ě ᖗ咷 ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UZ ( 匷 ž ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ž 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷 Doprava silniční (UV a UE): 嚗 嚗j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 jž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷ž 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ž ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě Místní a účelová doprava (UV a UE): 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 ž j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 Plochy technické infrastruktury T Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) j 匷 ᖗ咷 匷 Funkční typy (Tv, Tk, Tč, Tp, Te) Tv ᖗ咷 j 嚗 j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě jj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 j j ᖗ咷 j ÚP koncepci zásobování vodou přebírá ze zpracované DÚR viz kap. A 4.4 Tk š šᙗ噧 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷

22 Tč ČO ÚP je vymezena koncepce kanalizace oddílné pro zastavěné území a zastavitelné plochy. Tp 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Oᖗ咷 j ě 匷 ᖗ咷 ě ᘇ喇ᘇ喇 j 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování plynem. Te ᖗ咷 ᙗ噧 Oᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování el. energií. 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň ᖗ咷 ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území: Plochy zemědělské P Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j jšě ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 匷 j ᖗ咷 匷 Funkční typy: Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ( 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷) 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 j ň 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ž j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( jšě) 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 j j ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy lesní LH Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě jšě 匷ž 嚗 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě (ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇) 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 j ě 匷 匷 ) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

23 j 匷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy vodní a vodohospodářské HN Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j jšě 匷 ᖗ咷 j j š 匷 匷 ᙗ噧 ž ě š 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č j 匷 匷 匷 嚗 j 嚗 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ南í v ž í: O ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šᙗ噧 匷 ň 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž 匷 j ě 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Plochy veřejné sídelní zeleně Zv Oᖗ咷 嚗 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ěš ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ň ň ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ě ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷šě 匷 ᙗ噧 ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ) 匷 ᖗ咷 ěš 匷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) Plochy smíšené nezastavěného území ZS Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷嚗 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 匷 j ň 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷

24 A7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva Veřejně prospěšné stavby Dopravní infrastruktura: Technická infrastruktura: ᖗ咷 ČO ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Veřejně prospěšná opatření ÚSES ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇BC Aᘇ喇A O ( 匷ᖗ咷 匷 ) ᘇ喇BC ៗ垗ᘇ喇ᘇ喇Bᖗ咷ៗ垗 O ( 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇Bᖗ咷 O ( 匷ᖗ咷ᖗ咷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 O ( 匷 匷 匷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 B ň嚗 O ( 匷 ) Pro ÚP vymezená veřejně prospěšná opatření nebude obec předkupní právo uplatňovat. A8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ᖗ咷 匷 匷 ž ě ᖗ咷 ( ᘇ喇ᖗ咷) j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň A9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ᖗ咷 匷 j 匷 匷 A10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI ᘇ喇 j 匷 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž ᘇ喇ᘇ喇 ( 匷 ᖗ咷 ) 匷 匷 匷 A11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷

25 A12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI x ᖗ咷 j 嚗 j x A ě ᖗ咷 G ᖗ咷 j 匷 嚗 匷 x 嚗 ě ᖗ咷 j 嚗 匷 ᖗ咷 匷 A G 嚗 ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 A. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷

26 B. Textová část odůvodnění územního plánu C1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ᖗ咷 (ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷j ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᘇ喇 匷 匷 匷 B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 O ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ៗ垗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ჷ坧 ᘇ喇 O ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ( ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ) j ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ( j j ᖗ咷 匷 匷) 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷/ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 j 匷 匷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ě ě ě j 嚗 ᖗ咷 ž x ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ž 嚗ž ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ňj ž 匷 嚗 ž ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž 匷 嚗 ž j 嚗 ž 匷 匷 匷 嚗 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 š ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 B ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ě ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷/ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (Oᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᘇ喇ěᘇ喇 š ) ᖗ咷 ᖗ咷 (Oᘇ喇 ᖗ咷 ) ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ៗ垗 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᘇ喇 j 匷 O B š 匷 ž ᖗ咷 匷j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě x 嚗 ě ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více