OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A."

Transkript

1 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního plánu ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷

2 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A EXO Á ČÁᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷Eᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇O ᖗ咷ᘇ喇Áᘇ喇ᘇ喇 A 匷 ě ᖗ咷 匷 A ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 j j 匷 Koncepce rozvoje území obce 6 Širší vztahy 6 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 7 A ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě Urbanistická koncepce 8 Vymezení zastavitelných ploch 9 Vymezení systému sídelní zeleně 10 A ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě j j ᙗ噧 Koncepce občanského vybavení 10 Koncepce veřejných prostranství 11 Koncepce dopravní infrastruktury 11 Koncepce technické infrastruktury 12 Energetika a energetická zařízení 13 Koncepce elektronických komunikací 14 Koncepce nakládání s odpady 14 A ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷 ě 匷 j j 匷ž 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 嚗 Koncepce uspořádání krajiny 14 Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: 15 Koncepce územního systému ekologické stability 16 Podmínky pro regulaci využití 17 Koncepce prostupnosti krajiny 17 Koncepce protierozních opatření 17 Koncepce ochrany před povodněmi 17 Meliorace 17 Záplavová území 17 Koncepce rekreačního využívání krajiny 17 Koncepce dobývání nerostů 18 A 匷 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 žj 匷ž (hlavní využití, přípustné nepřípustné podmíněně přípustné využití), ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 18 Aᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva 24 匷 ᖗ咷

3 Aᖗ咷 匷 š ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Aᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž 匷 ě j ěᖗ咷 A 匷 嚗 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě A 匷 嚗 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ě j j 匷ž ᙗ噧 A j 嚗 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 A G B x 嚗 ě 匷 C ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 C 匷 匷ž š š 嚗 匷 ě j ě 匷 j ᖗ咷 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 27 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 27 C 匷 匷 jᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 A ž 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 C 匷 ž 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 嚗ᖗ咷 C 匷 ž 匷 š ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 嚗 š ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š 嚗 ᖗ咷 Limity využití území a zvláštní zájmy 29 Ochrana obyvatelstva 31 C 匷 j ě Cᖗ咷 x 嚗 ě ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 š jᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j Požadavky na variantní řešení nebyly ve schváleném zadání uplatněny, a proto nemusel být zpracován a projednáván koncept a územní plán pro obec Katov byl zpracován přímo jako návrh ÚP. 34 Plochy smíšené nezastavěného území ZS jsou samostatně vymezeny tam, kde s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu nebylo jeho členění účelné. 37 Na území obce byly vymezeny stávající vodní plochy HN a za účelem regulace vodního režimu v krajině byla v severozápadní části katastru navržena malá vodní plocha HN. 37 Kostra ekologické stability KES, území systém ekologické stability ÚSES 37 Kostra ekologické stability 37 Elektronické komunikace 46 Cᖗ咷 匷 嚗 ž j 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Cᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 49 Návrh záboru pro realizaci lesních společenstev 54

4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 54 C j j 嚗 ě C 匷 ᖗ咷 C G 嚗 ě 匷

5 Obec Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Č j ᖗ咷 ě Opatření obecné povahy Územní plán Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ) ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 š 匷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě v y d á v á Územní plán Katov.

6 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ( ) 嚗 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 Základní charakteristika sídla j (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) 嚗 (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) B ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) š ěᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 Č ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 A2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Koncepce rozvoje území obce Hlavní cíle, ze kterých se při tvorbě koncepce rozvoje území obce vycházelo C ᘇ喇ᖗ咷 j j ž j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 ᙗ噧 Hospodářský rozvoj ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ( ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 (B ) 匷 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B ) 匷 ᖗ咷 嚗 ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷ž ᖗ咷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 Sociální soudržnost ᖗ咷 š j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 š ž ě ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 嚗 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 j žჷ坧 ěš ᖗ咷 匷 j 匷 ž ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ějš ž ᖗ咷 Kvalitní životní podmínky ᖗ咷 j ᖗ咷 j ž j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j x ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 ž ᖗ咷 ( x 匷 ) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 匷j x 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 Širší vztahy ᘇ喇 jžš ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ě š 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š

7 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) 嚗 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě B š ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) ěž j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷šš ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 Č ᖗ咷 匷 匷 嚗 ᖗ咷 j B ᖗ咷 Oᖗ咷 ž j ᖗ咷 匷 j j 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷šš ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 Źჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š j šě ějš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᘇ喇 匷 ᖗ咷 š š ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š j ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ž (ჷ坧ᘇ喇 嚗 j ) š š ěᖗ咷j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j š ( j žჷ坧 ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ咷 B š ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ) ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ( O ᖗ咷 B š 匷 匷 ᖗ咷 B š 匷 ᘇ喇 匷 š j ᖗ咷 ě B ) Oᖗ咷 ᖗ咷 j ᙗ噧 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᘇ喇 ᖗ咷 k. ú. obec okres poznámka ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷ᖗ咷ž B ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 B j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᘇ喇 ᘇ喇 B ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 B Bᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 嚗 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě j ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ž š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 j 匷ž ě j Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ě ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j ᘇ喇 j ějš ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᘇ喇 ě j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž ě ě j ᖗ咷嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ějš ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j š ᖗ咷 嚗 j š ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷j ᘇ喇 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j 匷ᖗ咷 j ( šᙗ噧 ) ᙗ噧 Oᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 Ř š 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 匷 / B š Ochrana hodnot kulturního dědictví ᖗ咷 ž C ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᙗ噧 匷

8 Významné hodnoty místního významu ᖗ咷 š ᖗ咷 j 匷 匷 匷j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j j ᖗ咷 j 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 Oᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ějš ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě š ᖗ咷 ějš ᖗ咷 š 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 (嚗 匷) ᖗ南 ív í í d ě ídᖗ南 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 ě ᖗ咷 ž嚗 ᖗ咷 j ě j j ᖗ南í vᖗ南ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 d号 vᖗ南 ᖗ南 d号 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ějš j 嚗 ě 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 匷 匷j A3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce ᘇ喇 (ᘇ喇ᖗ咷) j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷) 匷 ě ějš ᖗ咷 嚗 匷 j ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ěᖗ咷 ᘇ喇 j š š 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 Ř š ᖗ咷 š ě j ě 匷ž ᖗ咷 jž ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě Oᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ě ᖗ咷 B š 匷 š j ᖗ咷 ě B ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B B ) 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ( ) ž j j jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷) ( ᖗ咷 ) Koncepce řešení rozvoje obce vychází z priorit, které byly formulovány a následně schváleny v zadání územního plánu a tyto jsou základem řešení urbanistické koncepce při respektování daných i navržených limitů: R ᖗ南v ᖗ南 ᖗ南 vá : Technickými limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ČO ᖗ咷 ᖗ咷 Přírodními limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Zásady řešení ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷šě ě 匷 j ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j ž ě ž j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 š ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ( ) 匷 匷 j 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ( ) ᖗ咷 ᖗ咷 ě j

9 Návrh řešení urbanistické koncepce Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ě (B ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ě ějš ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě j 匷 ᖗ咷 (B ) 嚗 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 jž j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 j ž ě ě ěš j ᖗ咷 š jᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B š 匷 š j ᖗ咷 ě ě B ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( ) j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j O ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 嚗 ( j ž 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷) ᘇ喇 匷ž 匷 ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ň 匷 j j ň ň 嚗 匷 ᖗ咷 ňj 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j 嚗 j ᖗ咷 匷 j ž ž ᖗ咷 ᖗ咷j 嚗 ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ) 嚗 ᙗ噧 š ᖗ咷 匷 j ž x ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 žňj ž ᖗ咷 匷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 匷ž ᘇ喇 j 匷 (嚗 ) j 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ž B ň嚗 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ( ) j ᘇ喇ᖗ咷 匷 j ž Vymezení zastavitelných ploch ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ě ᖗ咷 Přehled vymezených zastavitelných ploch Označení Navržený způsob hlavního využití Poznámka Z1 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Z2 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ějš j j ᖗ咷 ᖗ咷 Z3 Tč ᖗ咷 ᖗ咷 šě (ČO ) Z4 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷

10 Z5 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z6 Vvz ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z7 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 Z8 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z9 Z10 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Z11 Ors ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž š 匷 j ᖗ咷 š 匷 匷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷) 匷 ž ě 匷 j ě 匷ᙗ噧 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 x 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 j š 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 A 匷 Vymezení systému sídelní zeleně 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě j 匷 ě ᖗ咷 匷 ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 j ň 匷 j j ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 ě ᖗ咷 ě 匷 j 匷 j š 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) A4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce občanského vybavení Oᖗ咷 嚗 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷ž 匷 ᖗ咷 匷 ž ᘇ喇 j 匷 ě ž ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 (O ) š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 j j 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷j š 匷

11 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j 匷 j 匷 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 j ž j j ᖗ咷šě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce veřejných prostranství Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j ň 匷 š ᖗ咷šě ᖗ咷 ě 嚗 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ň 匷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j 匷 ᖗ咷 j (ᘇ喇 ) j 匷 j j š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce dopravní infrastruktury Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 šᙗ噧 Širší dopravní vztahy Oᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š ᖗ咷 B 匷š ᖗ咷 O 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B 匷š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 O B š B š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j ᖗ咷 š š j ᙗ噧 Železniční doprava Ř š ( j ᖗ咷 ) ž ᙗ噧 匷 ᘇ喇 jᖗ咷 žš ž 匷 ᘇ喇 ៗ垗 j ᖗ咷 ᘇ喇 ě š j ě B j jšě ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷j ᖗ咷 j Č嚗 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š š 嚗 j 嚗 Letecká doprava ᘇ喇 jᖗ咷 žš šě j ě ě B ě Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 šě Silniční doprava Ř š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j B š 匷 š j ě B ᘇ喇 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j 匷 ᖗ咷 jž š š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ě j ᖗ咷 ᖗ咷 Místní komunikace ᘇ喇 j 匷 ě j j ᖗ咷 j ě 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j š ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě j ᖗ咷 ě ž j 匷 ě ějš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž 匷 j ᖗ咷 ě ž š 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

12 Pěší trasy ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 ž j ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 匷 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ěš š ᖗ咷 匷 ěᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ( ) 匷 j ěš ᖗ咷 ějš j 匷 ěš 匷 ᖗ咷 j j (ᘇ喇E) Turistické a cyklistické trasy ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 žj ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j Doprava v klidu ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 j 匷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷ᖗ咷 ž ě 嚗 j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 嚗 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ž 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ňj ᙗ噧 ž j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷 Účelová doprava j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ěš j ž 匷 ᖗ咷 ě ě 嚗 jšě š j ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 j ᖗ咷 š x Hromadná doprava ᘇ喇 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 嚗 j ě j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇ᖗ咷 嚗 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě ᙗ噧 ჷ坧ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ჷ坧ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 j ᙗ噧 ž B ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 B š j 匷 j j j B ž j嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Koncepce technické infrastruktury Oᖗ咷 Jedná se o vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě atp. Zásobování vodou Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ě š 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷) 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( ) ᖗ咷 j 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j B ᘇ喇 ᖗ咷 匷 Koncepce zásobení obce vodou je řešeno samostatným vodovodem s vlastním zdrojem, a to dle zpracované PD obec Katov vodovodní síť, PROVOD inž. Spol s r. o., DÚR 05/2005. V prameništi za chatovou oblastí jsou navrženy (již zrealizovány) dva hloubkové vrty HV-1 a HV-2, odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu situovaného na území obce. Voda bude dopravována prostřednictvím AT stanice, která bude zajišťovat potřebný tlak v navrhované vodovodní síti.

13 Navrhovaný vodovod může zásobovat ze stávajících zdrojů pouze rozsah stávající zástavby a cca jednu polovinu nově navrhované zástavby. Rovněž objem stávajícího vodojemu není pro veškerou navrhovanou zástavbu dostatečný. Navržená koncepce zásobování vodou proto nemůže zajistit plné pokrytí dodávky pitné vody zároveň pro stávající zástavbu i nově navržený rozvoj bydlení. Pokud bude zájem realizovat rozvoj obce v plném navrženém rozsahu, je nutno počítat s rozšířením jak kapacity zdrojů vody, tak s rozšířením kapacity vodojemu. Odkanalizování ᘇ喇 š ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 š jᖗ咷 š šᙗ噧 匷ž j j j j ě ᖗ咷 ě j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž š ᖗ咷 ě šᙗ噧 ᖗ咷 嚗 ěž j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ČO 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ž 匷 ᖗ咷 j 嚗 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ČO ᖗ咷 j jž šᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 šᙗ噧 x 匷 匷 ž ᖗ咷 j ž ě 匷 ž ě j j j ᖗ咷 šᙗ噧 匷 ᙗ噧 x ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 j j j Energetika a energetická zařízení Zásobování elektrickou energií Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇/ ᘇ喇/ ᘇ喇 匷 匷j ěž j 匷ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 j j 匷 ě ᖗ咷 j j j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 / B š j ᖗ咷 匷 ě E Oᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ěš ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j j 匷 j ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 j / 匷 ᖗ咷j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 嚗 jšě ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j j 匷 ᘇ喇 匷 嚗 ( ž ) j j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j j 嚗 ( ě ěž ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 Koncepce řešení energetiky a energetických zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem a je navrženo pouze doplnění rozvodné sítě NN pro zastavitelné plochy ve východní a jižní části obce. Zásobování plynem : Oᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ( 嚗ᘇ喇 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷E ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇 匷 匷 j j ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇ᘇ喇 匷 嚗 j ᖗ咷 ᘇ喇 嚗ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗

14 Koncepce řešení plynofikace a k ní příslušných zařízení zůstává v podstatě shodná se stávajícím stavem. ÚP navrhuje pouze úseky páteřních rozvodů pro zastavitelné plochy. Zásobování teplem 匷 ě ᖗ咷j 嚗 j ᖗ咷 š j ě ᖗ咷 j ᙗ噧 j ᖗ咷 ž ě 匷 Koncepce zásobování teplem ve smyslu centrálního vytápění není územním plánem řešena. j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷) ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce elektronických komunikací Dálkové kabely Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Č ᖗ咷 ě 匷 Rozvody MTS j j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ěž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ž 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᖗ咷 ᖗ咷 j jšě ž ᖗ咷 j š ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷j 嚗 j ᙗ噧 ᖗ咷 j š 嚗 Radioreléové trasy ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j 匷 Č ᖗ咷 ᙗ噧 j jšᙗ噧 匷 B ᖗ咷 j 匷 匷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Koncepce komunikačních sítí a k nim příslušných zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem. ÚP jejich doplnění nenavrhuje. Koncepce nakládání s odpady ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 x ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 匷ž ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 ž 匷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 B š š ᖗ咷 ě ᖗ咷O j O B š ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j žჷ坧 Eᖗ咷O 匷 ᖗ咷 š 匷ž ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j Koncepce nakládání s komunálním odpadem je upravena obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí. A5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A POD. Koncepce uspořádání krajiny Oᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 jšᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷嚗 j ᖗ咷 šě 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 (ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇) ě ᖗ南 í v ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 š ᖗ南 号ᖗ南 ᖗ南í ᖗ南á d : ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě 匷 jᖗ咷

15 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j ě 匷 ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ž š j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 嚗 ( 匷 匷 ň ě x ) ᖗ咷 š j ᖗ咷 j 匷 ( ě ᖗ咷 ) ě ᖗ咷 ě 嚗 号á d áᖗ南 : ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ň 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) š j 匷 ᖗ咷 匷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ňj 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ě 嚗 j ᖗ咷 jšᙗ噧j ᖗ咷 嚗 š 嚗 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ( A 匷 ᘇ喇 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ) Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: Plochy zemědělské P 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷 匷ž P x 匷 匷ž o, t, s) ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ň ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ž ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 匷ž j 匷 ᖗ咷 ě ě ě j ᖗ咷 ( ᖗ咷 š ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 j ě j ᖗ咷 j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 匷 ᙗ噧 j ě j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ž ᖗ咷 j ž ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Plochy lesní LH 嚗 匷 ᖗ咷 ě Oᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷ž j jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Plochy vodní a vodohospodářské HN 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 j 嚗

16 ᘇ喇 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 šě ᖗ咷 jšě ě ě ě ě 匷 j Plochy smíšené nezastavěného území ZS 嚗 jᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 嚗 ᖗ咷 š ᖗ咷 žj 嚗 ᖗ咷 匷ž Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 Koncepce územního systému ekologické stability ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Ř š ᙗ噧 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 jž ě ᖗ咷 嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 jj ᙗ噧 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 B ᖗ咷 ( B š 匷 匷 Č ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě ( ) ᖗ咷 匷 j j j 匷 ᖗ咷 匷 č. 1 LBC HALDA ᘇ喇 ᖗ咷 (ᘇ喇BC) j j 匷 ě Č ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 Bᖗ咷 j ž 匷 匷 ᖗ咷 č. 2 LBC ŽLÍBKY B ៗ垗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 B ň嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷Eᘇ喇 ᖗ咷 Lokální biokoridory ᘇ喇Bᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 嚗ž ě 匷 ě Č ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ž j ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇Oᖗ咷ŘA 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 LBK Halda B 匷 j ž j ᖗ咷š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j ( 匷 j 匷 ) 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 j ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 LBK Mokřa ᘇ喇 š 匷ž B 匷 ᖗ咷 ž j ž ᖗ咷 嚗 ě ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 LBK Blahoňůvka ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 B ň嚗 匷 j ᖗ咷 ě ( ᙗ噧 ៗ垗 ᖗ咷 匷) j š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j j 嚗 ž 匷 š j 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 E ᙗ噧 匷 j ějš j 匷 ᖗ咷 ě j 匷 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j j 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ž 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 嚗

17 Interakční prvky ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j x 匷 ž 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě j ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j š 嚗 嚗 ჷ坧 匷 j ᖗ咷 j j嚗 匷 匷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 嚗 ě 嚗 ᖗ咷 š j ᖗ咷 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ň jᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ž ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ěᖗ咷 ě ᙗ噧 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 j j ě ᖗ咷 匷 j 匷 Podmínky pro regulaci využití ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ( ᖗ咷 ᖗ咷 嚗) j ᙗ噧 匷ž ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 ( 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žňj ) 匷 ě 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 嚗 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j 匷ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž 匷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 šě ž ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í š 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ž ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 匷 j š ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ž 匷 嚗 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 j ě ž 匷 ᘇ喇 ě ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 x 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Koncepce prostupnosti krajiny ᖗ咷 j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 匷 匷 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧j j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 嚗 x ᖗ咷 j 匷 j ěž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 匷 j ᖗ咷 Koncepce protierozních opatření ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ě ᙗ噧 ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 嚗 匷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ě 匷 Č ě 匷 ě ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Koncepce ochrany před povodněmi Meliorace O ň ᖗ咷 匷 j j ě ž 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j Záplavová území ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š j 匷 š ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce rekreačního využívání krajiny ᖗ咷 j ě ě ě ᘇ喇ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ( x ᖗ咷 匷 ) 匷 ᖗ咷 j

18 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 j j 匷 嚗 匷ž ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷ž ᖗ咷 嚗 嚗 j 匷 j 匷 匷 j 匷 (j ᖗ咷 ěš ᘇ喇 ž ) Koncepce dobývání nerostů ᖗ咷 ě ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž 嚗 匷 j j ᙗ噧 ៗ垗 j 匷 ě ž 匷 ᖗ咷 嚗 j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 A6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 号号号号号号号 号号号ៗ哷IT号, Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号 哷 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 哷ᖗ南号号ᆧ喗号ᆧ喗 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号号号ៗ哷IT号), STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Zásady regulace území Obecná charakteristika: ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ě 匷 zastavěné v zastavěném území ( ᖗ咷 ᖗ咷) ᖗ咷 ě 匷 zastavitelné nezastavěné j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( 嚗 j j 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷 j ) 嚗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷ž 匷 stabilizované 匷 匷 ᖗ咷 ěš 嚗 匷 j 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 (j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) plochy změn 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 Kde je v ÚP předepsáno řešení změnových ploch podrobnější dokumentací, není návrh obslužných komunikací a inženýrských sítí závazný s výjimkou vstupů do území (jedná se o koncepční dokumentaci). Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Přehled ploch řešeného území: ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷) ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j 匷 匷) ᖗ咷 嚗ᖗ咷ě j j ž ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 ějš ě ( ᙗ噧 匷) 匷 ě 嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j š 匷 匷 ᖗ咷 Podmínky využití ploch vztahujících se k zastavitelným plochám a ke stabilizovaným plochám v zastavěném území: Plochy bydlení B Funkční typy Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ňj 号ᖗ南 v í v ž í:

19 Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ( 匷 嚗 ᖗ咷 žj 匷ž 匷 ᖗ咷 ) ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 žᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 žj j ᖗ咷 j j ž 匷ž j ě j ž ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ňj j ž 匷ž š ᖗ咷 ( ᙗ噧 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 j ᖗ咷 ě ᖗ咷ž j ž ž 匷ž ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 x ě ž ( ᙗ噧 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ჷ坧 ě j ě 嚗 / 嚗 ( ě j ) ě x ě 嚗 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ě ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě ě ě 号ᖗ南 v í v ž í: B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě žᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 j ᖗ咷 žj ᖗ咷 j j ž ž 匷ž 匷 j ě j ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 ň ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy občanského vybavení O Funkční typy: Ov ᖗ咷 j 匷 Om ᖗ咷 匷 Os ᖗ咷 š Ok 匷 Oh ᖗ咷 j 匷 Ors 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ě 匷 j jšě ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 šě 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň )

20 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 j š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 š j 匷 (O 匷 O 匷 O 匷 O 匷 O ) ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šě (O ᖗ咷 ) 嚗 匷 匷 ě ě ᖗ咷 匷 O ᖗ咷 ᖗ咷 j O ᖗ咷 j Plochy individuální rekreace Rr Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 匷 ě 嚗 j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ž 匷 Plochy výroby a skladování V Funkční typ Vvz plochy výroby a skladování a plochy zemědělské výroby a skladování Oᖗ咷 嚗 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 š ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 嚗 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 žᖗ咷 匷 ᖗ咷ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷j 嚗 Plochy dopravní infrastruktury UV UE - UZ Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 šᙗ噧 j 嚗 匷

21 UV ( ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ) Veřejná prostranství (UV): 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ň ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷šě 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UE ( ě ᖗ咷 ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UZ ( 匷 ž ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ž 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷 Doprava silniční (UV a UE): 嚗 嚗j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 jž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷ž 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ž ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě Místní a účelová doprava (UV a UE): 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 ž j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 Plochy technické infrastruktury T Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) j 匷 ᖗ咷 匷 Funkční typy (Tv, Tk, Tč, Tp, Te) Tv ᖗ咷 j 嚗 j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě jj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 j j ᖗ咷 j ÚP koncepci zásobování vodou přebírá ze zpracované DÚR viz kap. A 4.4 Tk š šᙗ噧 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷

22 Tč ČO ÚP je vymezena koncepce kanalizace oddílné pro zastavěné území a zastavitelné plochy. Tp 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Oᖗ咷 j ě 匷 ᖗ咷 ě ᘇ喇ᘇ喇 j 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování plynem. Te ᖗ咷 ᙗ噧 Oᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování el. energií. 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň ᖗ咷 ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území: Plochy zemědělské P Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j jšě ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 匷 j ᖗ咷 匷 Funkční typy: Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ( 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷) 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 j ň 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ž j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( jšě) 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 j j ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy lesní LH Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě jšě 匷ž 嚗 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě (ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇) 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 j ě 匷 匷 ) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

23 j 匷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy vodní a vodohospodářské HN Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j jšě 匷 ᖗ咷 j j š 匷 匷 ᙗ噧 ž ě š 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č j 匷 匷 匷 嚗 j 嚗 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ南í v ž í: O ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šᙗ噧 匷 ň 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž 匷 j ě 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Plochy veřejné sídelní zeleně Zv Oᖗ咷 嚗 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ěš ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ň ň ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ě ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷šě 匷 ᙗ噧 ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ) 匷 ᖗ咷 ěš 匷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) Plochy smíšené nezastavěného území ZS Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷嚗 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 匷 j ň 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷

24 A7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva Veřejně prospěšné stavby Dopravní infrastruktura: Technická infrastruktura: ᖗ咷 ČO ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Veřejně prospěšná opatření ÚSES ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇BC Aᘇ喇A O ( 匷ᖗ咷 匷 ) ᘇ喇BC ៗ垗ᘇ喇ᘇ喇Bᖗ咷ៗ垗 O ( 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇Bᖗ咷 O ( 匷ᖗ咷ᖗ咷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 O ( 匷 匷 匷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 B ň嚗 O ( 匷 ) Pro ÚP vymezená veřejně prospěšná opatření nebude obec předkupní právo uplatňovat. A8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ᖗ咷 匷 匷 ž ě ᖗ咷 ( ᘇ喇ᖗ咷) j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň A9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ᖗ咷 匷 j 匷 匷 A10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI ᘇ喇 j 匷 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž ᘇ喇ᘇ喇 ( 匷 ᖗ咷 ) 匷 匷 匷 A11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷

25 A12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI x ᖗ咷 j 嚗 j x A ě ᖗ咷 G ᖗ咷 j 匷 嚗 匷 x 嚗 ě ᖗ咷 j 嚗 匷 ᖗ咷 匷 A G 嚗 ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 A. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷

26 B. Textová část odůvodnění územního plánu C1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ᖗ咷 (ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷j ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᘇ喇 匷 匷 匷 B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 O ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ៗ垗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ჷ坧 ᘇ喇 O ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ( ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ) j ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ( j j ᖗ咷 匷 匷) 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷/ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 j 匷 匷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ě ě ě j 嚗 ᖗ咷 ž x ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ž 嚗ž ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ňj ž 匷 嚗 ž ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž 匷 嚗 ž j 嚗 ž 匷 匷 匷 嚗 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 š ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 B ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ě ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷/ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (Oᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᘇ喇ěᘇ喇 š ) ᖗ咷 ᖗ咷 (Oᘇ喇 ᖗ咷 ) ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ៗ垗 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᘇ喇 j 匷 O B š 匷 ž ᖗ咷 匷j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě x 嚗 ě ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

<=>FIE= 9:HI?V @<9@SW

<=>FIE= 9:HI?V @<9@SW 9(2& 9:;=?@9AB@ @>CDE

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více