OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A."

Transkript

1 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního plánu ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷

2 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A EXO Á ČÁᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷Eᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇O ᖗ咷ᘇ喇Áᘇ喇ᘇ喇 A 匷 ě ᖗ咷 匷 A ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 j j 匷 Koncepce rozvoje území obce 6 Širší vztahy 6 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 7 A ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě Urbanistická koncepce 8 Vymezení zastavitelných ploch 9 Vymezení systému sídelní zeleně 10 A ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě j j ᙗ噧 Koncepce občanského vybavení 10 Koncepce veřejných prostranství 11 Koncepce dopravní infrastruktury 11 Koncepce technické infrastruktury 12 Energetika a energetická zařízení 13 Koncepce elektronických komunikací 14 Koncepce nakládání s odpady 14 A ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷 ě 匷 j j 匷ž 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 嚗 Koncepce uspořádání krajiny 14 Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: 15 Koncepce územního systému ekologické stability 16 Podmínky pro regulaci využití 17 Koncepce prostupnosti krajiny 17 Koncepce protierozních opatření 17 Koncepce ochrany před povodněmi 17 Meliorace 17 Záplavová území 17 Koncepce rekreačního využívání krajiny 17 Koncepce dobývání nerostů 18 A 匷 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 žj 匷ž (hlavní využití, přípustné nepřípustné podmíněně přípustné využití), ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 18 Aᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva 24 匷 ᖗ咷

3 Aᖗ咷 匷 š ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Aᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž 匷 ě j ěᖗ咷 A 匷 嚗 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě A 匷 嚗 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ě j j 匷ž ᙗ噧 A j 嚗 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 A G B x 嚗 ě 匷 C ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 C 匷 匷ž š š 嚗 匷 ě j ě 匷 j ᖗ咷 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 27 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 27 C 匷 匷 jᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 A ž 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 C 匷 ž 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 嚗ᖗ咷 C 匷 ž 匷 š ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 嚗 š ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š 嚗 ᖗ咷 Limity využití území a zvláštní zájmy 29 Ochrana obyvatelstva 31 C 匷 j ě Cᖗ咷 x 嚗 ě ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 š jᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j Požadavky na variantní řešení nebyly ve schváleném zadání uplatněny, a proto nemusel být zpracován a projednáván koncept a územní plán pro obec Katov byl zpracován přímo jako návrh ÚP. 34 Plochy smíšené nezastavěného území ZS jsou samostatně vymezeny tam, kde s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu nebylo jeho členění účelné. 37 Na území obce byly vymezeny stávající vodní plochy HN a za účelem regulace vodního režimu v krajině byla v severozápadní části katastru navržena malá vodní plocha HN. 37 Kostra ekologické stability KES, území systém ekologické stability ÚSES 37 Kostra ekologické stability 37 Elektronické komunikace 46 Cᖗ咷 匷 嚗 ž j 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Cᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 49 Návrh záboru pro realizaci lesních společenstev 54

4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 54 C j j 嚗 ě C 匷 ᖗ咷 C G 嚗 ě 匷

5 Obec Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Č j ᖗ咷 ě Opatření obecné povahy Územní plán Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ) ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 š 匷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě v y d á v á Územní plán Katov.

6 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ( ) 嚗 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 Základní charakteristika sídla j (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) 嚗 (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) B ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) š ěᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 Č ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 A2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Koncepce rozvoje území obce Hlavní cíle, ze kterých se při tvorbě koncepce rozvoje území obce vycházelo C ᘇ喇ᖗ咷 j j ž j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 ᙗ噧 Hospodářský rozvoj ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ( ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 (B ) 匷 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B ) 匷 ᖗ咷 嚗 ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷ž ᖗ咷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 Sociální soudržnost ᖗ咷 š j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 š ž ě ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 嚗 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 j žჷ坧 ěš ᖗ咷 匷 j 匷 ž ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ějš ž ᖗ咷 Kvalitní životní podmínky ᖗ咷 j ᖗ咷 j ž j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j x ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 ž ᖗ咷 ( x 匷 ) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 匷j x 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 Širší vztahy ᘇ喇 jžš ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ě š 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š

7 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) 嚗 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě B š ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) ěž j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷šš ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 Č ᖗ咷 匷 匷 嚗 ᖗ咷 j B ᖗ咷 Oᖗ咷 ž j ᖗ咷 匷 j j 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷šš ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 Źჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š j šě ějš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᘇ喇 匷 ᖗ咷 š š ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š j ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ž (ჷ坧ᘇ喇 嚗 j ) š š ěᖗ咷j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j š ( j žჷ坧 ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ咷 B š ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ) ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ( O ᖗ咷 B š 匷 匷 ᖗ咷 B š 匷 ᘇ喇 匷 š j ᖗ咷 ě B ) Oᖗ咷 ᖗ咷 j ᙗ噧 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᘇ喇 ᖗ咷 k. ú. obec okres poznámka ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷ᖗ咷ž B ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 B j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᘇ喇 ᘇ喇 B ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 B Bᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 嚗 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě j ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ž š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 j 匷ž ě j Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ě ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j ᘇ喇 j ějš ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᘇ喇 ě j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž ě ě j ᖗ咷嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ějš ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j š ᖗ咷 嚗 j š ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷j ᘇ喇 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j 匷ᖗ咷 j ( šᙗ噧 ) ᙗ噧 Oᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 Ř š 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 匷 / B š Ochrana hodnot kulturního dědictví ᖗ咷 ž C ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᙗ噧 匷

8 Významné hodnoty místního významu ᖗ咷 š ᖗ咷 j 匷 匷 匷j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j j ᖗ咷 j 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 Oᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ějš ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě š ᖗ咷 ějš ᖗ咷 š 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 (嚗 匷) ᖗ南 ív í í d ě ídᖗ南 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 ě ᖗ咷 ž嚗 ᖗ咷 j ě j j ᖗ南í vᖗ南ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 d号 vᖗ南 ᖗ南 d号 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ějš j 嚗 ě 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 匷 匷j A3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce ᘇ喇 (ᘇ喇ᖗ咷) j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷) 匷 ě ějš ᖗ咷 嚗 匷 j ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ěᖗ咷 ᘇ喇 j š š 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 Ř š ᖗ咷 š ě j ě 匷ž ᖗ咷 jž ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě Oᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ě ᖗ咷 B š 匷 š j ᖗ咷 ě B ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B B ) 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ( ) ž j j jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷) ( ᖗ咷 ) Koncepce řešení rozvoje obce vychází z priorit, které byly formulovány a následně schváleny v zadání územního plánu a tyto jsou základem řešení urbanistické koncepce při respektování daných i navržených limitů: R ᖗ南v ᖗ南 ᖗ南 vá : Technickými limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ČO ᖗ咷 ᖗ咷 Přírodními limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Zásady řešení ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷šě ě 匷 j ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j ž ě ž j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 š ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ( ) 匷 匷 j 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ( ) ᖗ咷 ᖗ咷 ě j

9 Návrh řešení urbanistické koncepce Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ě (B ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ě ějš ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě j 匷 ᖗ咷 (B ) 嚗 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 jž j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 j ž ě ě ěš j ᖗ咷 š jᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B š 匷 š j ᖗ咷 ě ě B ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( ) j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j O ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 嚗 ( j ž 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷) ᘇ喇 匷ž 匷 ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ň 匷 j j ň ň 嚗 匷 ᖗ咷 ňj 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j 嚗 j ᖗ咷 匷 j ž ž ᖗ咷 ᖗ咷j 嚗 ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ) 嚗 ᙗ噧 š ᖗ咷 匷 j ž x ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 žňj ž ᖗ咷 匷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 匷ž ᘇ喇 j 匷 (嚗 ) j 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ž B ň嚗 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ( ) j ᘇ喇ᖗ咷 匷 j ž Vymezení zastavitelných ploch ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ě ᖗ咷 Přehled vymezených zastavitelných ploch Označení Navržený způsob hlavního využití Poznámka Z1 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Z2 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ějš j j ᖗ咷 ᖗ咷 Z3 Tč ᖗ咷 ᖗ咷 šě (ČO ) Z4 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷

10 Z5 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z6 Vvz ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z7 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 Z8 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z9 Z10 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Z11 Ors ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž š 匷 j ᖗ咷 š 匷 匷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷) 匷 ž ě 匷 j ě 匷ᙗ噧 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 x 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 j š 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 A 匷 Vymezení systému sídelní zeleně 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě j 匷 ě ᖗ咷 匷 ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 j ň 匷 j j ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 ě ᖗ咷 ě 匷 j 匷 j š 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) A4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce občanského vybavení Oᖗ咷 嚗 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷ž 匷 ᖗ咷 匷 ž ᘇ喇 j 匷 ě ž ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 (O ) š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 j j 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷j š 匷

11 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j 匷 j 匷 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 j ž j j ᖗ咷šě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce veřejných prostranství Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j ň 匷 š ᖗ咷šě ᖗ咷 ě 嚗 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ň 匷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j 匷 ᖗ咷 j (ᘇ喇 ) j 匷 j j š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce dopravní infrastruktury Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 šᙗ噧 Širší dopravní vztahy Oᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š ᖗ咷 B 匷š ᖗ咷 O 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B 匷š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 O B š B š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j ᖗ咷 š š j ᙗ噧 Železniční doprava Ř š ( j ᖗ咷 ) ž ᙗ噧 匷 ᘇ喇 jᖗ咷 žš ž 匷 ᘇ喇 ៗ垗 j ᖗ咷 ᘇ喇 ě š j ě B j jšě ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷j ᖗ咷 j Č嚗 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š š 嚗 j 嚗 Letecká doprava ᘇ喇 jᖗ咷 žš šě j ě ě B ě Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 šě Silniční doprava Ř š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j B š 匷 š j ě B ᘇ喇 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j 匷 ᖗ咷 jž š š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ě j ᖗ咷 ᖗ咷 Místní komunikace ᘇ喇 j 匷 ě j j ᖗ咷 j ě 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j š ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě j ᖗ咷 ě ž j 匷 ě ějš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž 匷 j ᖗ咷 ě ž š 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

12 Pěší trasy ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 ž j ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 匷 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ěš š ᖗ咷 匷 ěᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ( ) 匷 j ěš ᖗ咷 ějš j 匷 ěš 匷 ᖗ咷 j j (ᘇ喇E) Turistické a cyklistické trasy ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 žj ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j Doprava v klidu ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 j 匷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷ᖗ咷 ž ě 嚗 j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 嚗 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ž 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ňj ᙗ噧 ž j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷 Účelová doprava j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ěš j ž 匷 ᖗ咷 ě ě 嚗 jšě š j ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 j ᖗ咷 š x Hromadná doprava ᘇ喇 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 嚗 j ě j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇ᖗ咷 嚗 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě ᙗ噧 ჷ坧ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ჷ坧ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 j ᙗ噧 ž B ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 B š j 匷 j j j B ž j嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Koncepce technické infrastruktury Oᖗ咷 Jedná se o vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě atp. Zásobování vodou Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ě š 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷) 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( ) ᖗ咷 j 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j B ᘇ喇 ᖗ咷 匷 Koncepce zásobení obce vodou je řešeno samostatným vodovodem s vlastním zdrojem, a to dle zpracované PD obec Katov vodovodní síť, PROVOD inž. Spol s r. o., DÚR 05/2005. V prameništi za chatovou oblastí jsou navrženy (již zrealizovány) dva hloubkové vrty HV-1 a HV-2, odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu situovaného na území obce. Voda bude dopravována prostřednictvím AT stanice, která bude zajišťovat potřebný tlak v navrhované vodovodní síti.

13 Navrhovaný vodovod může zásobovat ze stávajících zdrojů pouze rozsah stávající zástavby a cca jednu polovinu nově navrhované zástavby. Rovněž objem stávajícího vodojemu není pro veškerou navrhovanou zástavbu dostatečný. Navržená koncepce zásobování vodou proto nemůže zajistit plné pokrytí dodávky pitné vody zároveň pro stávající zástavbu i nově navržený rozvoj bydlení. Pokud bude zájem realizovat rozvoj obce v plném navrženém rozsahu, je nutno počítat s rozšířením jak kapacity zdrojů vody, tak s rozšířením kapacity vodojemu. Odkanalizování ᘇ喇 š ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 š jᖗ咷 š šᙗ噧 匷ž j j j j ě ᖗ咷 ě j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž š ᖗ咷 ě šᙗ噧 ᖗ咷 嚗 ěž j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ČO 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ž 匷 ᖗ咷 j 嚗 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ČO ᖗ咷 j jž šᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 šᙗ噧 x 匷 匷 ž ᖗ咷 j ž ě 匷 ž ě j j j ᖗ咷 šᙗ噧 匷 ᙗ噧 x ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 j j j Energetika a energetická zařízení Zásobování elektrickou energií Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇/ ᘇ喇/ ᘇ喇 匷 匷j ěž j 匷ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 j j 匷 ě ᖗ咷 j j j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 / B š j ᖗ咷 匷 ě E Oᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ěš ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j j 匷 j ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 j / 匷 ᖗ咷j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 嚗 jšě ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j j 匷 ᘇ喇 匷 嚗 ( ž ) j j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j j 嚗 ( ě ěž ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 Koncepce řešení energetiky a energetických zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem a je navrženo pouze doplnění rozvodné sítě NN pro zastavitelné plochy ve východní a jižní části obce. Zásobování plynem : Oᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ( 嚗ᘇ喇 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷E ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇 匷 匷 j j ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇ᘇ喇 匷 嚗 j ᖗ咷 ᘇ喇 嚗ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗

14 Koncepce řešení plynofikace a k ní příslušných zařízení zůstává v podstatě shodná se stávajícím stavem. ÚP navrhuje pouze úseky páteřních rozvodů pro zastavitelné plochy. Zásobování teplem 匷 ě ᖗ咷j 嚗 j ᖗ咷 š j ě ᖗ咷 j ᙗ噧 j ᖗ咷 ž ě 匷 Koncepce zásobování teplem ve smyslu centrálního vytápění není územním plánem řešena. j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷) ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce elektronických komunikací Dálkové kabely Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Č ᖗ咷 ě 匷 Rozvody MTS j j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ěž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ž 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᖗ咷 ᖗ咷 j jšě ž ᖗ咷 j š ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷j 嚗 j ᙗ噧 ᖗ咷 j š 嚗 Radioreléové trasy ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j 匷 Č ᖗ咷 ᙗ噧 j jšᙗ噧 匷 B ᖗ咷 j 匷 匷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Koncepce komunikačních sítí a k nim příslušných zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem. ÚP jejich doplnění nenavrhuje. Koncepce nakládání s odpady ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 x ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 匷ž ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 ž 匷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 B š š ᖗ咷 ě ᖗ咷O j O B š ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j žჷ坧 Eᖗ咷O 匷 ᖗ咷 š 匷ž ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j Koncepce nakládání s komunálním odpadem je upravena obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí. A5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A POD. Koncepce uspořádání krajiny Oᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 jšᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷嚗 j ᖗ咷 šě 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 (ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇) ě ᖗ南 í v ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 š ᖗ南 号ᖗ南 ᖗ南í ᖗ南á d : ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě 匷 jᖗ咷

15 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j ě 匷 ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ž š j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 嚗 ( 匷 匷 ň ě x ) ᖗ咷 š j ᖗ咷 j 匷 ( ě ᖗ咷 ) ě ᖗ咷 ě 嚗 号á d áᖗ南 : ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ň 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) š j 匷 ᖗ咷 匷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ňj 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ě 嚗 j ᖗ咷 jšᙗ噧j ᖗ咷 嚗 š 嚗 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ( A 匷 ᘇ喇 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ) Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: Plochy zemědělské P 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷 匷ž P x 匷 匷ž o, t, s) ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ň ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ž ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 匷ž j 匷 ᖗ咷 ě ě ě j ᖗ咷 ( ᖗ咷 š ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 j ě j ᖗ咷 j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 匷 ᙗ噧 j ě j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ž ᖗ咷 j ž ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Plochy lesní LH 嚗 匷 ᖗ咷 ě Oᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷ž j jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Plochy vodní a vodohospodářské HN 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 j 嚗

16 ᘇ喇 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 šě ᖗ咷 jšě ě ě ě ě 匷 j Plochy smíšené nezastavěného území ZS 嚗 jᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 嚗 ᖗ咷 š ᖗ咷 žj 嚗 ᖗ咷 匷ž Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 Koncepce územního systému ekologické stability ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Ř š ᙗ噧 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 jž ě ᖗ咷 嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 jj ᙗ噧 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 B ᖗ咷 ( B š 匷 匷 Č ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě ( ) ᖗ咷 匷 j j j 匷 ᖗ咷 匷 č. 1 LBC HALDA ᘇ喇 ᖗ咷 (ᘇ喇BC) j j 匷 ě Č ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 Bᖗ咷 j ž 匷 匷 ᖗ咷 č. 2 LBC ŽLÍBKY B ៗ垗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 B ň嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷Eᘇ喇 ᖗ咷 Lokální biokoridory ᘇ喇Bᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 嚗ž ě 匷 ě Č ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ž j ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇Oᖗ咷ŘA 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 LBK Halda B 匷 j ž j ᖗ咷š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j ( 匷 j 匷 ) 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 j ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 LBK Mokřa ᘇ喇 š 匷ž B 匷 ᖗ咷 ž j ž ᖗ咷 嚗 ě ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 LBK Blahoňůvka ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 B ň嚗 匷 j ᖗ咷 ě ( ᙗ噧 ៗ垗 ᖗ咷 匷) j š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j j 嚗 ž 匷 š j 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 E ᙗ噧 匷 j ějš j 匷 ᖗ咷 ě j 匷 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j j 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ž 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 嚗

17 Interakční prvky ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j x 匷 ž 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě j ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j š 嚗 嚗 ჷ坧 匷 j ᖗ咷 j j嚗 匷 匷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 嚗 ě 嚗 ᖗ咷 š j ᖗ咷 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ň jᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ž ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ěᖗ咷 ě ᙗ噧 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 j j ě ᖗ咷 匷 j 匷 Podmínky pro regulaci využití ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ( ᖗ咷 ᖗ咷 嚗) j ᙗ噧 匷ž ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 ( 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žňj ) 匷 ě 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 嚗 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j 匷ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž 匷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 šě ž ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í š 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ž ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 匷 j š ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ž 匷 嚗 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 j ě ž 匷 ᘇ喇 ě ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 x 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Koncepce prostupnosti krajiny ᖗ咷 j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 匷 匷 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧j j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 嚗 x ᖗ咷 j 匷 j ěž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 匷 j ᖗ咷 Koncepce protierozních opatření ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ě ᙗ噧 ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 嚗 匷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ě 匷 Č ě 匷 ě ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Koncepce ochrany před povodněmi Meliorace O ň ᖗ咷 匷 j j ě ž 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j Záplavová území ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š j 匷 š ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce rekreačního využívání krajiny ᖗ咷 j ě ě ě ᘇ喇ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ( x ᖗ咷 匷 ) 匷 ᖗ咷 j

18 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 j j 匷 嚗 匷ž ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷ž ᖗ咷 嚗 嚗 j 匷 j 匷 匷 j 匷 (j ᖗ咷 ěš ᘇ喇 ž ) Koncepce dobývání nerostů ᖗ咷 ě ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž 嚗 匷 j j ᙗ噧 ៗ垗 j 匷 ě ž 匷 ᖗ咷 嚗 j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 A6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 号号号号号号号 号号号ៗ哷IT号, Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号 哷 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 哷ᖗ南号号ᆧ喗号ᆧ喗 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号号号ៗ哷IT号), STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Zásady regulace území Obecná charakteristika: ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ě 匷 zastavěné v zastavěném území ( ᖗ咷 ᖗ咷) ᖗ咷 ě 匷 zastavitelné nezastavěné j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( 嚗 j j 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷 j ) 嚗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷ž 匷 stabilizované 匷 匷 ᖗ咷 ěš 嚗 匷 j 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 (j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) plochy změn 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 Kde je v ÚP předepsáno řešení změnových ploch podrobnější dokumentací, není návrh obslužných komunikací a inženýrských sítí závazný s výjimkou vstupů do území (jedná se o koncepční dokumentaci). Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Přehled ploch řešeného území: ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷) ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j 匷 匷) ᖗ咷 嚗ᖗ咷ě j j ž ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 ějš ě ( ᙗ噧 匷) 匷 ě 嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j š 匷 匷 ᖗ咷 Podmínky využití ploch vztahujících se k zastavitelným plochám a ke stabilizovaným plochám v zastavěném území: Plochy bydlení B Funkční typy Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ňj 号ᖗ南 v í v ž í:

19 Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ( 匷 嚗 ᖗ咷 žj 匷ž 匷 ᖗ咷 ) ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 žᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 žj j ᖗ咷 j j ž 匷ž j ě j ž ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ňj j ž 匷ž š ᖗ咷 ( ᙗ噧 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 j ᖗ咷 ě ᖗ咷ž j ž ž 匷ž ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 x ě ž ( ᙗ噧 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ჷ坧 ě j ě 嚗 / 嚗 ( ě j ) ě x ě 嚗 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ě ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě ě ě 号ᖗ南 v í v ž í: B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě žᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 j ᖗ咷 žj ᖗ咷 j j ž ž 匷ž 匷 j ě j ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 ň ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy občanského vybavení O Funkční typy: Ov ᖗ咷 j 匷 Om ᖗ咷 匷 Os ᖗ咷 š Ok 匷 Oh ᖗ咷 j 匷 Ors 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ě 匷 j jšě ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 šě 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň )

20 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 j š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 š j 匷 (O 匷 O 匷 O 匷 O 匷 O ) ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šě (O ᖗ咷 ) 嚗 匷 匷 ě ě ᖗ咷 匷 O ᖗ咷 ᖗ咷 j O ᖗ咷 j Plochy individuální rekreace Rr Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 匷 ě 嚗 j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ž 匷 Plochy výroby a skladování V Funkční typ Vvz plochy výroby a skladování a plochy zemědělské výroby a skladování Oᖗ咷 嚗 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 š ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 嚗 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 žᖗ咷 匷 ᖗ咷ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷j 嚗 Plochy dopravní infrastruktury UV UE - UZ Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 šᙗ噧 j 嚗 匷

21 UV ( ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ) Veřejná prostranství (UV): 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ň ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷šě 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UE ( ě ᖗ咷 ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UZ ( 匷 ž ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ž 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷 Doprava silniční (UV a UE): 嚗 嚗j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 jž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷ž 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ž ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě Místní a účelová doprava (UV a UE): 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 ž j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 Plochy technické infrastruktury T Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) j 匷 ᖗ咷 匷 Funkční typy (Tv, Tk, Tč, Tp, Te) Tv ᖗ咷 j 嚗 j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě jj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 j j ᖗ咷 j ÚP koncepci zásobování vodou přebírá ze zpracované DÚR viz kap. A 4.4 Tk š šᙗ噧 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷

22 Tč ČO ÚP je vymezena koncepce kanalizace oddílné pro zastavěné území a zastavitelné plochy. Tp 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Oᖗ咷 j ě 匷 ᖗ咷 ě ᘇ喇ᘇ喇 j 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování plynem. Te ᖗ咷 ᙗ噧 Oᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování el. energií. 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň ᖗ咷 ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území: Plochy zemědělské P Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j jšě ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 匷 j ᖗ咷 匷 Funkční typy: Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ( 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷) 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 j ň 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ž j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( jšě) 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 j j ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy lesní LH Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě jšě 匷ž 嚗 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě (ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇) 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 j ě 匷 匷 ) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

23 j 匷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy vodní a vodohospodářské HN Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j jšě 匷 ᖗ咷 j j š 匷 匷 ᙗ噧 ž ě š 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č j 匷 匷 匷 嚗 j 嚗 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ南í v ž í: O ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šᙗ噧 匷 ň 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž 匷 j ě 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Plochy veřejné sídelní zeleně Zv Oᖗ咷 嚗 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ěš ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ň ň ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ě ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷šě 匷 ᙗ噧 ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ) 匷 ᖗ咷 ěš 匷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) Plochy smíšené nezastavěného území ZS Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷嚗 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 匷 j ň 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷

24 A7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva Veřejně prospěšné stavby Dopravní infrastruktura: Technická infrastruktura: ᖗ咷 ČO ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Veřejně prospěšná opatření ÚSES ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇BC Aᘇ喇A O ( 匷ᖗ咷 匷 ) ᘇ喇BC ៗ垗ᘇ喇ᘇ喇Bᖗ咷ៗ垗 O ( 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇Bᖗ咷 O ( 匷ᖗ咷ᖗ咷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 O ( 匷 匷 匷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 B ň嚗 O ( 匷 ) Pro ÚP vymezená veřejně prospěšná opatření nebude obec předkupní právo uplatňovat. A8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ᖗ咷 匷 匷 ž ě ᖗ咷 ( ᘇ喇ᖗ咷) j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň A9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ᖗ咷 匷 j 匷 匷 A10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI ᘇ喇 j 匷 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž ᘇ喇ᘇ喇 ( 匷 ᖗ咷 ) 匷 匷 匷 A11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷

25 A12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI x ᖗ咷 j 嚗 j x A ě ᖗ咷 G ᖗ咷 j 匷 嚗 匷 x 嚗 ě ᖗ咷 j 嚗 匷 ᖗ咷 匷 A G 嚗 ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 A. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷

26 B. Textová část odůvodnění územního plánu C1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ᖗ咷 (ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷j ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᘇ喇 匷 匷 匷 B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 O ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ៗ垗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ჷ坧 ᘇ喇 O ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ( ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ) j ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ( j j ᖗ咷 匷 匷) 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷/ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 j 匷 匷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ě ě ě j 嚗 ᖗ咷 ž x ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ž 嚗ž ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ňj ž 匷 嚗 ž ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž 匷 嚗 ž j 嚗 ž 匷 匷 匷 嚗 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 š ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 B ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ě ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷/ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (Oᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᘇ喇ěᘇ喇 š ) ᖗ咷 ᖗ咷 (Oᘇ喇 ᖗ咷 ) ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ៗ垗 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᘇ喇 j 匷 O B š 匷 ž ᖗ咷 匷j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě x 嚗 ě ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna Z1 ÚPO SUCHÝ. Návrh

Změna Z1 ÚPO SUCHÝ. Návrh Změna Z1 Suchý návrh Strana 1 (celkem 19) Změna Z1 ÚPO SUCHÝ A. Návrh Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871 T I T U L N Í L I S T Název akce: ZMĚNA Ru5 územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Objednatel: obec Rudice Projektant: Atelier Ja + Na Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel.

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb.

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. Pořizovatel: OÚ KVĚTNICE NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIROSLAV UPRAVENÝ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIROSLAV UPRAVENÝ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIROSLAV UPRAVENÝ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU A) TEXTOVÁ ČÁST B) GRAFICKÁ ČÁST O/1 Koordinační výkres 1 : 5 000 O/2 Výkres předpokládaných

Více

Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice

Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROLUPY Datum: červenec

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z M Ě N A č. 1. č á s t A N á v r h. str. 1

Z M Ě N A č. 1. č á s t A N á v r h. str. 1 Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R Y B I T V Í č á s t A N á v r h str. 1 O B S A H: ČÁST A NÁVRH A/I - TEXTOVÁ ČÁST: Údaje o doplňovaných, upravovaných či měněných bodech ÚP Rybitví Údaje o rozsahu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 3 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH. změny č.1 územního plánu N A L O U Č A N Y

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH. změny č.1 územního plánu N A L O U Č A N Y Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH změny č.1 územního plánu N A L O U Č A N Y Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

H O R S K Á Č P. 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 0 7 0 1 7 2

H O R S K Á Č P. 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 0 7 0 1 7 2 P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Stráž nad Nežárkou datum vydání: oprávněná

Více

ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O L E V S K O A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U POŘIZOVATEL: BC. LUCIE MORAVCOVÁ,SKALICE U ČESKÉ LÍPY 561, 471 17 SKALICE U ČESKÉ LÍPY PR O J EK T AN T : IN G. AR

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více