OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A."

Transkript

1 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního plánu ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷

2 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A EXO Á ČÁᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷Eᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇O ᖗ咷ᘇ喇Áᘇ喇ᘇ喇 A 匷 ě ᖗ咷 匷 A ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 j j 匷 Koncepce rozvoje území obce 6 Širší vztahy 6 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 7 A ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě Urbanistická koncepce 8 Vymezení zastavitelných ploch 9 Vymezení systému sídelní zeleně 10 A ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě j j ᙗ噧 Koncepce občanského vybavení 10 Koncepce veřejných prostranství 11 Koncepce dopravní infrastruktury 11 Koncepce technické infrastruktury 12 Energetika a energetická zařízení 13 Koncepce elektronických komunikací 14 Koncepce nakládání s odpady 14 A ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷 ě 匷 j j 匷ž 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 嚗 Koncepce uspořádání krajiny 14 Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: 15 Koncepce územního systému ekologické stability 16 Podmínky pro regulaci využití 17 Koncepce prostupnosti krajiny 17 Koncepce protierozních opatření 17 Koncepce ochrany před povodněmi 17 Meliorace 17 Záplavová území 17 Koncepce rekreačního využívání krajiny 17 Koncepce dobývání nerostů 18 A 匷 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 žj 匷ž (hlavní využití, přípustné nepřípustné podmíněně přípustné využití), ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 18 Aᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva 24 匷 ᖗ咷

3 Aᖗ咷 匷 š ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Aᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž 匷 ě j ěᖗ咷 A 匷 嚗 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě A 匷 嚗 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ě j j 匷ž ᙗ噧 A j 嚗 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 A G B x 嚗 ě 匷 C ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 C 匷 匷ž š š 嚗 匷 ě j ě 匷 j ᖗ咷 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 27 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 27 C 匷 匷 jᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 A ž 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 C 匷 ž 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 嚗ᖗ咷 C 匷 ž 匷 š ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 嚗 š ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š 嚗 ᖗ咷 Limity využití území a zvláštní zájmy 29 Ochrana obyvatelstva 31 C 匷 j ě Cᖗ咷 x 嚗 ě ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 š jᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j Požadavky na variantní řešení nebyly ve schváleném zadání uplatněny, a proto nemusel být zpracován a projednáván koncept a územní plán pro obec Katov byl zpracován přímo jako návrh ÚP. 34 Plochy smíšené nezastavěného území ZS jsou samostatně vymezeny tam, kde s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu nebylo jeho členění účelné. 37 Na území obce byly vymezeny stávající vodní plochy HN a za účelem regulace vodního režimu v krajině byla v severozápadní části katastru navržena malá vodní plocha HN. 37 Kostra ekologické stability KES, území systém ekologické stability ÚSES 37 Kostra ekologické stability 37 Elektronické komunikace 46 Cᖗ咷 匷 嚗 ž j 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Cᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 49 Návrh záboru pro realizaci lesních společenstev 54

4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 54 C j j 嚗 ě C 匷 ᖗ咷 C G 嚗 ě 匷

5 Obec Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Č j ᖗ咷 ě Opatření obecné povahy Územní plán Katov ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ) ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 š 匷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě v y d á v á Územní plán Katov.

6 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ( ) 嚗 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 Základní charakteristika sídla j (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) 嚗 (ᘇ喇ᘇ喇ᘇ喇 ) B ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) š ěᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 Č ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 A2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Koncepce rozvoje území obce Hlavní cíle, ze kterých se při tvorbě koncepce rozvoje území obce vycházelo C ᘇ喇ᖗ咷 j j ž j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 ᙗ噧 Hospodářský rozvoj ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ( ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 (B ) 匷 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B ) 匷 ᖗ咷 嚗 ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷ž ᖗ咷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 Sociální soudržnost ᖗ咷 š j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 š ž ě ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 嚗 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 j žჷ坧 ěš ᖗ咷 匷 j 匷 ž ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ějš ž ᖗ咷 Kvalitní životní podmínky ᖗ咷 j ᖗ咷 j ž j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j x ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 ž ᖗ咷 ( x 匷 ) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 匷j x 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 Širší vztahy ᘇ喇 jžš ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ě š 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (O嚗ᖗ咷) 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š

7 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) 嚗 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ě B š ᖗ咷 匷ᖗ咷 (š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 žᖗ咷 匷) ěž j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷šš ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 Č ᖗ咷 匷 匷 嚗 ᖗ咷 j B ᖗ咷 Oᖗ咷 ž j ᖗ咷 匷 j j 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷šš ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 Źჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š j šě ějš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᘇ喇 匷 ᖗ咷 š š ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š j ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ž (ჷ坧ᘇ喇 嚗 j ) š š ěᖗ咷j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j š ( j žჷ坧 ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ咷 B š ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ) ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ( O ᖗ咷 B š 匷 匷 ᖗ咷 B š 匷 ᘇ喇 匷 š j ᖗ咷 ě B ) Oᖗ咷 ᖗ咷 j ᙗ噧 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᘇ喇 ᖗ咷 k. ú. obec okres poznámka ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷ᖗ咷ž B ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 B j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 B ᘇ喇 ᘇ喇 B ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 B Bᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 嚗 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě j ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ž š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 j 匷ž ě j Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ě ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j ᘇ喇 j ějš ᖗ咷 j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᘇ喇 ě j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž ě ě j ᖗ咷嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ějš ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j š ᖗ咷 嚗 j š ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷j ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷j ᘇ喇 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j 匷ᖗ咷 j ( šᙗ噧 ) ᙗ噧 Oᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 Ř š 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 匷 / B š Ochrana hodnot kulturního dědictví ᖗ咷 ž C ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᙗ噧 匷

8 Významné hodnoty místního významu ᖗ咷 š ᖗ咷 j 匷 匷 匷j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j j ᖗ咷 j 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 Oᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ějš ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě š ᖗ咷 ějš ᖗ咷 š 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷j j 匷 (嚗 匷) ᖗ南 ív í í d ě ídᖗ南 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 ě ᖗ咷 ž嚗 ᖗ咷 j ě j j ᖗ南í vᖗ南ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 d号 vᖗ南 ᖗ南 d号 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ějš j 嚗 ě 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ěᖗ咷 匷 匷j A3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce ᘇ喇 (ᘇ喇ᖗ咷) j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷) 匷 ě ějš ᖗ咷 嚗 匷 j ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ěᖗ咷 ᘇ喇 j š š 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 Ř š ᖗ咷 š ě j ě 匷ž ᖗ咷 jž ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě Oᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ě ᖗ咷 B š 匷 š j ᖗ咷 ě B ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j jšě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 (B B ) 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ( ) ž j j jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷) ( ᖗ咷 ) Koncepce řešení rozvoje obce vychází z priorit, které byly formulovány a následně schváleny v zadání územního plánu a tyto jsou základem řešení urbanistické koncepce při respektování daných i navržených limitů: R ᖗ南v ᖗ南 ᖗ南 vá : Technickými limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ČO ᖗ咷 ᖗ咷 Přírodními limity ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ) Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Zásady řešení ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷šě ě 匷 j ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j ž ě ž j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 š ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ( ) 匷 匷 j 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ( ) ᖗ咷 ᖗ咷 ě j

9 Návrh řešení urbanistické koncepce Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ě (B ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ě ějš ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě j 匷 ᖗ咷 (B ) 嚗 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 jž j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 j ž ě ě ěš j ᖗ咷 š jᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j 匷šš ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ě B š 匷 š j ᖗ咷 ě ě B ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( ) j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j O ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 嚗 ( j ž 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷) ᘇ喇 匷ž 匷 ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ň 匷 j j ň ň 嚗 匷 ᖗ咷 ňj 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j 嚗 j ᖗ咷 匷 j ž ž ᖗ咷 ᖗ咷j 嚗 ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ) 嚗 ᙗ噧 š ᖗ咷 匷 j ž x ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 žňj ž ᖗ咷 匷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 嚗 ᖗ咷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷j 匷 匷ž ᘇ喇 j 匷 (嚗 ) j 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ž B ň嚗 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ( ) j ᘇ喇ᖗ咷 匷 j ž Vymezení zastavitelných ploch ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ě ᖗ咷 Přehled vymezených zastavitelných ploch Označení Navržený způsob hlavního využití Poznámka Z1 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Z2 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ějš j j ᖗ咷 ᖗ咷 Z3 Tč ᖗ咷 ᖗ咷 šě (ČO ) Z4 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷

10 Z5 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z6 Vvz ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z7 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 Z8 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Z9 Z10 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Br ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗ៗ垗 Z11 Ors ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž š 匷 j ᖗ咷 š 匷 匷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 (ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷) 匷 ž ě 匷 j ě 匷ᙗ噧 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 x 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ( 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 j š 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 A 匷 Vymezení systému sídelní zeleně 嚗 ě ᖗ咷 匷 ě j 匷 ě ᖗ咷 匷 ě ě 匷 ᖗ咷 ě j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 j ň 匷 j j ᖗ咷 j ᖗ咷 š 匷 ě ᖗ咷 ě 匷 j 匷 j š 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) A4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ Koncepce občanského vybavení Oᖗ咷 嚗 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě 匷ž 匷 ᖗ咷 匷 ž ᘇ喇 j 匷 ě ž ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 (O ) š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 j j 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷j š 匷

11 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷j 匷 j 匷 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 j ž j j ᖗ咷šě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce veřejných prostranství Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j ň 匷 š ᖗ咷šě ᖗ咷 ě 嚗 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ň 匷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j j 匷 ᖗ咷 j (ᘇ喇 ) j 匷 j j š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 j A 匷 Koncepce dopravní infrastruktury Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 šᙗ噧 Širší dopravní vztahy Oᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᘇ喇 š ᖗ咷 B 匷š ᖗ咷 O 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B 匷š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 O B š B š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j ᖗ咷 š š j ᙗ噧 Železniční doprava Ř š ( j ᖗ咷 ) ž ᙗ噧 匷 ᘇ喇 jᖗ咷 žš ž 匷 ᘇ喇 ៗ垗 j ᖗ咷 ᘇ喇 ě š j ě B j jšě ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷j ᖗ咷 j Č嚗 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š š 嚗 j 嚗 Letecká doprava ᘇ喇 jᖗ咷 žš šě j ě ě B ě Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 šě Silniční doprava Ř š ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 嚗j ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 j B š 匷 š j ě B ᘇ喇 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 B š š B ᖗ咷 匷š j 匷 ᖗ咷 jž š š 匷 ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷 ě j ᖗ咷 ᖗ咷 Místní komunikace ᘇ喇 j 匷 ě j j ᖗ咷 j ě 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j š ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j ž ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě j ᖗ咷 ě ž j 匷 ě ějš ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž 匷 j ᖗ咷 ě ž š 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

12 Pěší trasy ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗j j ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 ž j ᖗ咷 j ě ž ᖗ咷 匷 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ěš š ᖗ咷 匷 ěᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ( ) 匷 j ěš ᖗ咷 ějš j 匷 ěš 匷 ᖗ咷 j j (ᘇ喇E) Turistické a cyklistické trasy ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 žj ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Bᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 j Doprava v klidu ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 j 匷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷ᖗ咷 ž ě 嚗 j 匷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 嚗 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᙗ噧 ž 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ňj ᙗ噧 ž j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ᖗ咷 Účelová doprava j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ěš j ž 匷 ᖗ咷 ě ě 嚗 jšě š j ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 j ᖗ咷 š x Hromadná doprava ᘇ喇 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 嚗 j ě j ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇ᖗ咷 嚗 jšᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě ᙗ噧 ჷ坧ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ჷ坧ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇 匷 j ᙗ噧 ž B ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 B š j 匷 j j j B ž j嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Koncepce technické infrastruktury Oᖗ咷 Jedná se o vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě atp. Zásobování vodou Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ě š 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷) 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( ) ᖗ咷 j 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j B ᘇ喇 ᖗ咷 匷 Koncepce zásobení obce vodou je řešeno samostatným vodovodem s vlastním zdrojem, a to dle zpracované PD obec Katov vodovodní síť, PROVOD inž. Spol s r. o., DÚR 05/2005. V prameništi za chatovou oblastí jsou navrženy (již zrealizovány) dva hloubkové vrty HV-1 a HV-2, odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu situovaného na území obce. Voda bude dopravována prostřednictvím AT stanice, která bude zajišťovat potřebný tlak v navrhované vodovodní síti.

13 Navrhovaný vodovod může zásobovat ze stávajících zdrojů pouze rozsah stávající zástavby a cca jednu polovinu nově navrhované zástavby. Rovněž objem stávajícího vodojemu není pro veškerou navrhovanou zástavbu dostatečný. Navržená koncepce zásobování vodou proto nemůže zajistit plné pokrytí dodávky pitné vody zároveň pro stávající zástavbu i nově navržený rozvoj bydlení. Pokud bude zájem realizovat rozvoj obce v plném navrženém rozsahu, je nutno počítat s rozšířením jak kapacity zdrojů vody, tak s rozšířením kapacity vodojemu. Odkanalizování ᘇ喇 š ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 š jᖗ咷 š šᙗ噧 匷ž j j j j ě ᖗ咷 ě j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž š ᖗ咷 ě šᙗ噧 ᖗ咷 嚗 ěž j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ČO 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ž 匷 ᖗ咷 j 嚗 匷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ě ČO ᖗ咷 j jž šᙗ噧 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ž ᖗ咷 šᙗ噧 x 匷 匷 ž ᖗ咷 j ž ě 匷 ž ě j j j ᖗ咷 šᙗ噧 匷 ᙗ噧 x ě ž ᖗ咷 ᖗ咷 j j j Energetika a energetická zařízení Zásobování elektrickou energií Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇/ ᘇ喇/ ᘇ喇 匷 匷j ěž j 匷ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 Ř š ěᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᘇ喇 j j 匷 ě ᖗ咷 j j j ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 / B š j ᖗ咷 匷 ě E Oᘇ喇 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷j ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ěš ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j j 匷 j ᖗ咷 / 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 j / 匷 ᖗ咷j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 嚗 jšě ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 j j 匷 ᘇ喇 匷 嚗 ( ž ) j j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j j 嚗 ( ě ěž ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇 Koncepce řešení energetiky a energetických zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem a je navrženo pouze doplnění rozvodné sítě NN pro zastavitelné plochy ve východní a jižní části obce. Zásobování plynem : Oᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ( 嚗ᘇ喇 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷E ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇 匷 匷 j j ᖗ咷ě 嚗 ᘇ喇ᘇ喇 匷 嚗 j ᖗ咷 ᘇ喇 嚗ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗

14 Koncepce řešení plynofikace a k ní příslušných zařízení zůstává v podstatě shodná se stávajícím stavem. ÚP navrhuje pouze úseky páteřních rozvodů pro zastavitelné plochy. Zásobování teplem 匷 ě ᖗ咷j 嚗 j ᖗ咷 š j ě ᖗ咷 j ᙗ噧 j ᖗ咷 ž ě 匷 Koncepce zásobování teplem ve smyslu centrálního vytápění není územním plánem řešena. j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷) ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce elektronických komunikací Dálkové kabely Ř š j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 Č ᖗ咷 ě 匷 Rozvody MTS j j ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ěž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ž 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᖗ咷 ᖗ咷 j jšě ž ᖗ咷 j š ᖗ咷 匷嚗 ᖗ咷j 嚗 j ᙗ噧 ᖗ咷 j š 嚗 Radioreléové trasy ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 j 匷 Č ᖗ咷 ᙗ噧 j jšᙗ噧 匷 B ᖗ咷 j 匷 匷 ៗ垗ჷ坧 ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Koncepce komunikačních sítí a k nim příslušných zařízení zůstává shodná se stávajícím stavem. ÚP jejich doplnění nenavrhuje. Koncepce nakládání s odpady ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 x ᖗ咷 匷ž ᘇ喇 匷ž ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 ž 匷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷 匷 B š š ᖗ咷 ě ᖗ咷O j O B š ᖗ咷 š ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j j žჷ坧 Eᖗ咷O 匷 ᖗ咷 š 匷ž ᖗ咷 匷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 j Koncepce nakládání s komunálním odpadem je upravena obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí. A5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A POD. Koncepce uspořádání krajiny Oᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 jšᙗ噧j ᙗ噧 ᖗ咷 j 匷 匷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷嚗 j ᖗ咷 šě 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 (ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇) ě ᖗ南 í v ᖗ南 ᖗ南 ᖗ南 š ᖗ南 号ᖗ南 ᖗ南í ᖗ南á d : ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě 匷 jᖗ咷

15 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j ě 匷 ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ž ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ž š j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ě ᖗ咷ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 嚗 ( 匷 匷 ň ě x ) ᖗ咷 š j ᖗ咷 j 匷 ( ě ᖗ咷 ) ě ᖗ咷 ě 嚗 号á d áᖗ南 : ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ň 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ě j ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) š j 匷 ᖗ咷 匷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ňj 匷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ě 嚗 j ᖗ咷 jšᙗ噧j ᖗ咷 嚗 š 嚗 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ě j ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ( A 匷 ᘇ喇 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷ž ) Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití: Plochy zemědělské P 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 (ᖗ咷嚗 ᖗ咷 匷ž P x 匷 匷ž o, t, s) ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ň ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 嚗 匷 ž ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 嚗 匷ž j 匷 ᖗ咷 ě ě ě j ᖗ咷 ( ᖗ咷 š ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 j ě j ᖗ咷 j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 嚗 匷 ᙗ噧 j ě j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᙗ噧 ž ᖗ咷 j ž ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ě ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Plochy lesní LH 嚗 匷 ᖗ咷 ě Oᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷ž j jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 Plochy vodní a vodohospodářské HN 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 j 嚗

16 ᘇ喇 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 ᖗ咷 šě ᖗ咷 jšě ě ě ě ě 匷 j Plochy smíšené nezastavěného území ZS 嚗 jᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 嚗 ᖗ咷 š ᖗ咷 žj 嚗 ᖗ咷 匷ž Ř š ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 jᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 Koncepce územního systému ekologické stability ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Ř š ᙗ噧 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 jž ě ᖗ咷 嚗 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 匷 jj ᙗ噧 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 B ᖗ咷 ( B š 匷 匷 Č ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě ( ) ᖗ咷 匷 j j j 匷 ᖗ咷 匷 č. 1 LBC HALDA ᘇ喇 ᖗ咷 (ᘇ喇BC) j j 匷 ě Č ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ž j j ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 Bᖗ咷 j ž 匷 匷 ᖗ咷 č. 2 LBC ŽLÍBKY B ៗ垗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 B ň嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 š ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷Eᘇ喇 ᖗ咷 Lokální biokoridory ᘇ喇Bᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 嚗ž ě 匷 ě Č ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 ᖗ咷 ž j ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇Oᖗ咷ŘA 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 LBK Halda B 匷 j ž j ᖗ咷š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j ( 匷 j 匷 ) 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 j ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 LBK Mokřa ᘇ喇 š 匷ž B 匷 ᖗ咷 ž j ž ᖗ咷 嚗 ě ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 LBK Blahoňůvka ᘇ喇 ᖗ咷 š ᖗ咷 B ň嚗 匷 j ᖗ咷 ě ( ᙗ噧 ៗ垗 ᖗ咷 匷) j š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j j 嚗 ž 匷 š j 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 E ᙗ噧 匷 j ějš j 匷 ᖗ咷 ě j 匷 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 j j 嚗 ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇 j ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ž 嚗 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 嚗

17 Interakční prvky ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ž ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j x 匷 ž 嚗 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 ě j ě j ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j š 嚗 嚗 ჷ坧 匷 j ᖗ咷 j j嚗 匷 匷 匷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 嚗 ě 嚗 ᖗ咷 š j ᖗ咷 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ň jᖗ咷 嚗 嚗 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ž ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ěᖗ咷 ě ᙗ噧 匷 匷 匷 j 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j ᖗ咷 j j ě ᖗ咷 匷 j 匷 Podmínky pro regulaci využití ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ( ᖗ咷 ᖗ咷 嚗) j ᙗ噧 匷ž ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 ( 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žňj ) 匷 ě 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ě ᙗ噧 ᙗ噧 匷 嚗 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 嚗 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 j 匷ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž 匷 ᖗ咷 š ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 šě ž ᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í š 匷 j ž 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž 匷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ž ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ě ᖗ咷 匷 j š ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ž 匷 嚗 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 j ě ž 匷 ᘇ喇 ě ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 x 匷 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 Koncepce prostupnosti krajiny ᖗ咷 j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 匷 匷 jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 jšᙗ噧j j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 嚗 x ᖗ咷 j 匷 j ěž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 jᖗ咷 匷 j ᖗ咷 Koncepce protierozních opatření ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ě ᙗ噧 ᖗ咷 ě ě ě ᖗ咷 嚗 匷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 嚗 嚗 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ě 匷 Č ě 匷 ě ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Koncepce ochrany před povodněmi Meliorace O ň ᖗ咷 匷 j j ě ž 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j Záplavová území ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 š j 匷 š ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 Koncepce rekreačního využívání krajiny ᖗ咷 j ě ě ě ᘇ喇ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ( x ᖗ咷 匷 ) 匷 ᖗ咷 j

18 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 j ᘇ喇 j ě ě ᖗ咷 š ᖗ咷 j j 匷 嚗 匷ž ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷ž ᖗ咷 嚗 嚗 j 匷 j 匷 匷 j 匷 (j ᖗ咷 ěš ᘇ喇 ž ) Koncepce dobývání nerostů ᖗ咷 ě ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ž 嚗 匷 j j ᙗ噧 ៗ垗 j 匷 ě ž 匷 ᖗ咷 嚗 j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 A6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 号号号号号号号 号号号ៗ哷IT号, Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号 哷 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 哷ᖗ南号号ᆧ喗号ᆧ喗 Ř号 号ៗ哷T号ៗ哷 号号号ៗ哷IT号), STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Zásady regulace území Obecná charakteristika: ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ě 匷 zastavěné v zastavěném území ( ᖗ咷 ᖗ咷) ᖗ咷 ě 匷 zastavitelné nezastavěné j ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 ě 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( 嚗 j j 匷ž 嚗 ᖗ咷 匷 j ) 嚗 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ᖗ咷 匷ž 匷 stabilizované 匷 匷 ᖗ咷 ěš 嚗 匷 j 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 (j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ) plochy změn 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 Kde je v ÚP předepsáno řešení změnových ploch podrobnější dokumentací, není návrh obslužných komunikací a inženýrských sítí závazný s výjimkou vstupů do území (jedná se o koncepční dokumentaci). Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Přehled ploch řešeného území: ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( j ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷) ᖗ咷 匷 嚗 ᖗ咷 匷ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ( j 匷 匷) ᖗ咷 嚗ᖗ咷ě j j ž ᖗ咷 ᖗ咷 ň ě ᖗ咷 ějš ě ( ᙗ噧 匷) 匷 ě 嚗 ( ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j š 匷 匷 ᖗ咷 Podmínky využití ploch vztahujících se k zastavitelným plochám a ke stabilizovaným plochám v zastavěném území: Plochy bydlení B Funkční typy Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Br 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ňj 号ᖗ南 v í v ž í:

19 Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 嚗 ( 匷 嚗 ᖗ咷 žj 匷ž 匷 ᖗ咷 ) ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ňj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 žᖗ咷 ě ě 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 žj ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 žj j ᖗ咷 j j ž 匷ž j ě j ž ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ňj j ž 匷ž š ᖗ咷 ( ᙗ噧 j ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 嚗 j ᖗ咷 ě ᖗ咷ž j ž ž 匷ž ᖗ咷 š ᖗ咷 匷 x ě ž ( ᙗ噧 j ᖗ咷 ě ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 ) ჷ坧 ě j ě 嚗 / 嚗 ( ě j ) ě x ě 嚗 Bh 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ě ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ě ě ě 号ᖗ南 v í v ž í: B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě žᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž dᖗ南í v ᖗ南ádá í: ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 j ᖗ咷 žj ᖗ咷 j j ž ž 匷ž 匷 j ě j ᖗ咷 ž ᘇ喇 ᙗ噧 ᖗ咷 ň ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷 Plochy občanského vybavení O Funkční typy: Ov ᖗ咷 j 匷 Om ᖗ咷 匷 Os ᖗ咷 š Ok 匷 Oh ᖗ咷 j 匷 Ors 匷 Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 ě 匷 j jšě ᖗ咷ěᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 šě 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň )

20 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 jᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᖗ咷 j š ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 j ᘇ喇 ᖗ咷 š j 匷 (O 匷 O 匷 O 匷 O 匷 O ) ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šě (O ᖗ咷 ) 嚗 匷 匷 ě ě ᖗ咷 匷 O ᖗ咷 ᖗ咷 j O ᖗ咷 j Plochy individuální rekreace Rr Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ě ( ᖗ咷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 j ᖗ咷 匷 ě 嚗 j ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 š ᖗ咷 ž 匷 Plochy výroby a skladování V Funkční typ Vvz plochy výroby a skladování a plochy zemědělské výroby a skladování Oᖗ咷 嚗 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ž 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě 匷 ě ě ᖗ咷j 匷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ě ᖗ咷 匷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷 š ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 嚗 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 žᖗ咷 匷 ᖗ咷ě ě ě 匷 ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ž ᖗ咷 ᖗ咷 žj ᖗ咷 j jᖗ咷 ᖗ咷ě 匷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň 匷 ň ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 šj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 匷 j ě j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 dᖗ南í ě ě ᖗ南í : B 匷 j ᖗ咷j ᖗ咷 ě j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 j 匷 匷 ᘇ喇 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 š ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 jᖗ咷 š ᖗ咷j 嚗 Plochy dopravní infrastruktury UV UE - UZ Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 šᙗ噧 j 嚗 匷

21 UV ( ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 ) Veřejná prostranství (UV): 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j j 匷 ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ň ᖗ咷 ᖗ咷 匷ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷šě 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UE ( ě ᖗ咷 ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 匷 ěš 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž UZ ( 匷 ž ) 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ž 匷) ᖗ南í v ž í: 匷 匷 ᖗ咷 j ( 匷) 匷 ň 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷 Doprava silniční (UV a UE): 嚗 嚗j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 jž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě j ჷ坧ჷ坧ჷ坧 ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 嚗j ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷ž 匷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇 嚗j ᖗ咷 ჷ坧ჷ坧ჷ坧/ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᖗ咷ž ᙗ噧 ᘇ喇 匷 匷 ě C 匷 ᘇ喇O š ᖗ咷 ě j x ᖗ咷 ě Místní a účelová doprava (UV a UE): 嚗 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě j ě ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ě 匷 ě ᘇ喇 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 ž j ᖗ咷 匷 ᙗ噧 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 Plochy technické infrastruktury T Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě ( ᖗ咷 匷) ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 匷ž ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) j 匷 ᖗ咷 匷 Funkční typy (Tv, Tk, Tč, Tp, Te) Tv ᖗ咷 j 嚗 j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ě jj ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᖗ咷 j j ᖗ咷 j ÚP koncepci zásobování vodou přebírá ze zpracované DÚR viz kap. A 4.4 Tk š šᙗ噧 嚗 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷

22 Tč ČO ÚP je vymezena koncepce kanalizace oddílné pro zastavěné území a zastavitelné plochy. Tp 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Oᖗ咷 j ě 匷 ᖗ咷 ě ᘇ喇ᘇ喇 j 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování plynem. Te ᖗ咷 ᙗ噧 Oᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 Územním plánem je navržena koncepce zásobování el. energií. 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j 匷 ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 j ň 匷 ň ᖗ咷 ) 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území: Plochy zemědělské P Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ě 匷 j jšě ᖗ咷 žj ě ě ᖗ咷 匷ž ᖗ咷 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě 匷 j ᖗ咷 匷 Funkční typy: Po 嚗 Pt ᖗ咷 匷 Ps 匷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 ( 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷) 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 j ň 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š 匷 ᖗ咷 ž j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě 匷) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ( jšě) 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 j j ě ᖗ咷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy lesní LH Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě jšě 匷ž 嚗 j jᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě (ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇) 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 号ᖗ南 v í v ž í: Č j ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇ᖗ咷ᖗ咷ᘇ喇 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž j j 匷 ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 ( ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ž 匷 j ě 匷 匷 ) ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ě ᖗ咷

23 j 匷 ᖗ咷 š ᙗ噧 嚗 (ᖗ咷 š ᙗ噧 匷 ᖗ咷 匷 j 匷) Plochy vodní a vodohospodářské HN Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j jšě 匷 ᖗ咷 j j š 匷 匷 ᙗ噧 ž ě š 嚗 号ᖗ南 v í v ž í: Č j 匷 匷 匷 嚗 j 嚗 ᖗ咷 žj ᖗ咷 ᖗ咷 匷ž ᖗ南í v ž í: O ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 šᙗ噧 匷 ň 匷 匷 j ᖗ咷 匷 匷 嚗 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž 匷 j ě 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž Plochy veřejné sídelní zeleně Zv Oᖗ咷 嚗 ě 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 ě j 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ěš ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 匷 ň ň ᖗ咷 j 匷 匷 j ᖗ咷 匷 ě ᖗ南í v ž í: ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ě ᖗ咷šě 匷 ᙗ噧 ) ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 匷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ) 匷 ᖗ咷 ěš 匷 ᖗ咷 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷ž ( ᖗ咷 嚗 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷) dᖗ南í ě ě ᖗ南í : ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 žᖗ咷ě ( ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ) Plochy smíšené nezastavěného území ZS Oᖗ咷 ᖗ咷 匷 š ᖗ咷 ě ᖗ咷 ě 匷 j ᖗ咷 匷 匷 ě ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 j ě 号ᖗ南 v í v ž í: ᖗ咷 匷 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ž ě ě ě 嚗 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷嚗 ᖗ南í v ž í: ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 匷 匷 j ň 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 匷 ᘇ喇ᘇ喇Eᘇ喇 匷 号 ᖗ南í v ž í: Č 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷ž dᖗ南í ě ě ᖗ南í : Č 匷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ěᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷ě 匷 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j 匷 匷 ě j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ᖗ咷

24 A7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva Veřejně prospěšné stavby Dopravní infrastruktura: Technická infrastruktura: ᖗ咷 ČO ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 š ᖗ咷 šᙗ噧 ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᘇ喇 Veřejně prospěšná opatření ÚSES ᘇ喇 ᖗ咷 ᘇ喇BC Aᘇ喇A O ( 匷ᖗ咷 匷 ) ᘇ喇BC ៗ垗ᘇ喇ᘇ喇Bᖗ咷ៗ垗 O ( 匷 ) ᘇ喇 ᖗ咷 匷 ᘇ喇Bᖗ咷 O ( 匷ᖗ咷ᖗ咷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 ᘇ喇 ᖗ咷 O ( 匷 匷 匷 ) ᘇ喇Bᖗ咷 B ň嚗 O ( 匷 ) Pro ÚP vymezená veřejně prospěšná opatření nebude obec předkupní právo uplatňovat. A8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ᖗ咷 匷 匷 ž ě ᖗ咷 ( ᘇ喇ᖗ咷) j 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ň A9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ᖗ咷 匷 j 匷 匷 A10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI ᘇ喇 j 匷 匷 j ěᖗ咷 ě j j 匷ž ᘇ喇ᘇ喇 ( 匷 ᖗ咷 ) 匷 匷 匷 A11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ᘇ喇 j 匷 匷 匷 匷 匷

25 A12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI x ᖗ咷 j 嚗 j x A ě ᖗ咷 G ᖗ咷 j 匷 嚗 匷 x 嚗 ě ᖗ咷 j 嚗 匷 ᖗ咷 匷 A G 嚗 ě ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 A. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷

26 B. Textová část odůvodnění územního plánu C1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ᖗ咷 (ᘇ喇ᖗ咷) ᖗ咷 ᖗ咷j ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᘇ喇 匷 匷 匷 B 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 O ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ě 匷 匷 ᖗ咷 ᙗ噧 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ៗ垗 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ჷ坧 ᘇ喇 O ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ( ᖗ咷/ 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ) j ě ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 š 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě 匷 匷 ě 嚗 ᖗ咷 ě 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ž 匷ž ᖗ咷 ᖗ咷 ě 嚗 j 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ( j j ᖗ咷 匷 匷) 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 匷/ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ž ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 / ᖗ咷ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 ě ᖗ咷 匷 j 匷 匷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 嚗 ž ᖗ咷 ě ě ě j 嚗 ᖗ咷 ž x ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ž 嚗ž ž 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ňj ž 匷 嚗 ž ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ž 匷 嚗 ž j 嚗 ž 匷 匷 匷 嚗 ě ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 ě ě ᖗ咷 ᙗ噧 匷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 š ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 j ě ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ě ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 j j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ჷ坧 ᙗ噧 嚗ᖗ咷 ᘇ喇 š 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 B ᖗ咷 ᖗ咷 j j ᘇ喇ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ě ᙗ噧 嚗 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 ᘇ喇ěᘇ喇 š ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ž ᖗ咷 ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 j 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷/ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j 匷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 匷 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 j ᖗ咷 / ᘇ喇ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ž ᖗ咷 j ᖗ咷 j ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 Oᖗ咷 ᖗ咷 ě ᖗ咷 ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 š 匷 匷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᘇ喇ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 j ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 嚗 ᖗ咷 (Oᘇ喇ᖗ咷ᘇ喇Ř ᘇ喇ěᘇ喇 š ) ᖗ咷 ᖗ咷 (Oᘇ喇 ᖗ咷 ) ᘇ喇 ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 匷 j ᖗ咷 ᖗ咷 j ě ៗ垗 ᖗ咷 ě š ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷 j ᖗ咷 匷 匷 ě 匷 匷 匷 ᘇ喇 匷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 ᖗ咷 匷 ᘇ喇 ᘇ喇 j 匷 O B š 匷 ž ᖗ咷 匷j ᖗ咷 ᙗ噧 ᖗ咷 ᖗ咷 ៗ垗ᖗ咷 ᖗ咷ᘇ喇 嚗ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 ( ᖗ咷 ᖗ咷 ) ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 j ě x 嚗 ě ᘇ喇ᖗ咷 ᖗ咷 ᖗ咷 匷 š / 匷 ᘇ喇ᖗ咷

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST / K D Č ᆧ唗 /b ÝKR S / Ř ᆧ唗 ᆧ唗 Rᆧ唗S ᆧ唗ᘇ喧 É ST BY ᆧ唗 TŘ

OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST / K D Č ᆧ唗 /b ÝKR S / Ř ᆧ唗 ᆧ唗 Rᆧ唗S ᆧ唗ᘇ喧 É ST BY ᆧ唗 TŘ O P O Č N O ᖗ剷ed ydáním ÚP A. TEXTOVÁ ČÁST ᖗ呷í 2008 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST / K D Č ᆧ唗 1 5 000 /b ÝKR S 1 5 000 / Ř ᆧ唗 ᆧ唗 Rᆧ唗S ᆧ唗ᘇ喧 É ST BY ᆧ唗 TŘ 1 5 000 1 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna Z1 ÚPO SUCHÝ. Návrh

Změna Z1 ÚPO SUCHÝ. Návrh Změna Z1 Suchý návrh Strana 1 (celkem 19) Změna Z1 ÚPO SUCHÝ A. Návrh Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH Š E B K O V I C E

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH Š E B K O V I C E Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH změny č.i územního plánu obce Š E B K O V I C E Brno, listopad 2007 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH O B S A H: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. odůvodnění změny 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.4 ÚPO Kunice rozhodlo Zastupitelstvo obce Kunice dne 21. června 2004. Vzhledem k jednoduchosti

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Ú Ž I C E. Změna č. 2 územního plánu obce

Ú Ž I C E. Změna č. 2 územního plánu obce Ú Ž I C E Změna č. 2 územního plánu obce listopad 2010 ÚŽICE Změna č. 2 ÚPO Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Obec Úžice Ing. Renata Perglerová, Denisova 827, 250 82 Úvaly Ing. arch. Jiří Augustín,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová změna č. 4 územního plánu obce DOLNÍ PĚNA projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO (Doplnění do rozsahu odpovídajícímu úpravě náležitostí územně plánovací dokumentace na podmínky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 06/2011 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

LODHÉŘOV. Opatření obecné povahy. změna č. 1 územního plánu obce. projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I Jindřichův Hradec

LODHÉŘOV. Opatření obecné povahy. změna č. 1 územního plánu obce. projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I Jindřichův Hradec Opatření obecné povahy - změna č. 1 územního plánu obce LODHÉŘOV projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Územní plán města Nová Role Z měna č. 3 L o k a l i t a 3 / B v 3. N á v r h

Územní plán města Nová Role Z měna č. 3 L o k a l i t a 3 / B v 3. N á v r h Územní plán města Nová Role Z měna č. 3 L o k a l i t a 3 / B v 3 N á v r h červen 2009 Změna č. 3 ÚP města Nová Role lokalita 3/Bv3 - návrh. 1 NOVÁ ROLE ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA - ZMĚNA Č.3. LOKALITA 3/Bv3 NÁVRH.

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více