Nano 02. National Conference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nano 02. National Conference"

Transkript

1 Nano 02 National Conference organised by Czech Society for New Materials, Nanoscience and Nanotechnology Section and Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Scientific Committee Mgr. Jaroslav Bačkovský Prof. Ing. Václav Bouda, CSc. RNDr. Eduard Brynda, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. RNDr. Karel Král, CSc. Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc. Prof. Ing. Vladimír Sedláček, DrSc. Prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Ing. Karel Šperlink, CSc. RNDr. Ivo Štěpánek Ing. Jan Šubrt, CSc. Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. ÚACH AV ČR Řež FEL ČVUT Praha ÚMCH AV ČR Praha FSI VUT Brno FzÚ AV ČR Praha MFF UK Praha FSI VUT Brno TASTECH Slavičín MFF UK Praha Praha ÚFM AV ČR Brno FSI VUT Brno AIP Praha FS ZČU Plzeň ÚACH AV ČR Praha FSI VUT Brno Organising Committee Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Pavel Doležal Doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. Brno University of Technology, November 19 21, 2002 Czech Republic

2 Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002 ISBN

3 Dear colleagues, You have just received the Proceedings volume containing the papers and posters presented at the first national conference devoted to nano-materials and nano-technologies, the NANO '02 Conference. Unlike the collection of abstracts, which was given to all the participants in the course of the Conference, the Proceedings volume does not contain all the contributions that were presented either orally (60) or in the poster form (32) at the Conference. The authors had the option of having or not their contributions included in the Proceedings volume. A major part of the authors (65) have opted for the publication of their papers. To give a full picture, abstracts of the remaining contributions were included in the Proceedings. The authors were given the same freedom of choice in respect of the language. In the Proceedings there are therefore papers written in English (with Czech summary) and papers written in Czech. Initially, the Conference was planned as a seminar of one and half to two days, with the particular aims of mapping the current science and research activities in the Czech Republic helping to establish or intensify mutual contacts between institutes and individual experts and thus creating preconditions for mutual cooperation in national and supranational research and more effective exploitation of the instrumentation and human potential informing the nano-community about the results of research on national and supranational levels (in particular about the COST programme), about the orientation of the 6th Frame Programme of research and technical development in the area of nano-technologies, etc. The Conference met with unexpected interest and had to be prolonged by half a day. Judging from the results of an opinion poll that was carried out after the end of the Conference, the Conference was a success and the aims given above were met. Although the Conference had been planned as a national conference, there were five foreign participants (from Slovakia, Yugoslavia and Ireland), who had by chance learned about the Conference taking place. There were a total of 128 participants, who presented 20 survey papers, 40 single-topic papers and 32 posters. The Conference was divided into several thematic areas, namely the area of nanocrystalline materials preparation, the area of characterizing and modelling the properties, the area of nano-materials properties and the area of nano-materials and nano-technologies for bioapplications. The above thematic areas were also respected when including the contributions in both the collection of abstracts and the Proceedings volume. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Chairman, Steering Committee of the "Nano-sciences & Nano-technologies" Section of ČSNMT Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Member, Steering Committee of the "Nano-sciences & Nano-technologies" Section of ČSNMT, and Chairman, Organizing Committee of the Conference 3

4 4

5 Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dostává se vám do ruku sborník přednášek a posterů z prvé národní konference, věnované nanomateriálům a nanotechnologiím - NANO 02. Na rozdíl od sborníku abstraktů, který obdrželi všichni účastníci konference v průběhu konference, neobsahuje sborník úplných textů všechny příspěvky, které byly orálně (60) nebo formou posteru (32) na konferenci prezentovány. Autoři příspěvku měli možnost se rozhodnout, zda chtějí či nikoliv své příspěvky zveřejnit v tomto sborníku. Přesto lze konstatovat, že podstatná část autorů (65) tuto nabídku využila. U zbylých příspěvků jsme pro lepší přehled do tohoto sborníku zařadili alespoň abstrakt. Stejnou volnost jsme autorům nabídli i v případě volby jazyka, ve kterém jej chtějí napsat. Ve sborníku jsou tedy jak příspěvky psané v jazyce anglickém (s českým resumé), tak i příspěvky v jazyce českém. Konference byla původně plánována jako jeden a půl až dvoudenní seminář, jehož cílem bylo zejména: Zmapovat současné vědecké a výzkumné aktivity v ČR Umožnit navázání, případně prohloubení vzájemných kontaktů mezi pracovišti a jednotlivými odborníky, a tím vytvořit předpoklady pro vzájemnou spolupráci v národním a nadnárodním výzkumu a k efektivnějšímu využití přístrojového a lidského potenciálu. Informovat nano-komunitu o zaměření a výsledcích výzkumu na národní a mezinárodní úrovni (zejména o programu COST), o zaměření 6. rámcového programu výzkumu, technického rozvoje v oblasti nanotechnologií atd. Konference se setkala s nečekaným zájmem a bylo nutné ji prodloužit o další půlden. Soudě podle výsledků ankety, která se uskutečnila po skončení konference, byla konference úspěšná a výše uvedené cíle byly splněny. I když byla konference od počátku plánována jako národní, zúčastnilo se jí i pět zahraničních hostů (ze Slovenska, Jugoslávie a Irska), kteří se náhodně o jejím konání dozvěděli. Celkem měla konference 128 účastníků, kteří prezentovali 20 přednášek přehledových, 40 monotematických a 32 příspěvků ve formě posterové. Tématicky byla konference rozdělena na oblast přípravy nanokrystalických materiálů, oblast charakterizace vlastností a modelování, oblast vlastností nanomateriálů a oblast nanomateriálů a nanotechnologií pro bioaplikace. Uvedené tématické rozdělení bylo respektováno při řazení příspěvků jak ve sborníku abstraktů, tak i v tomto sborníku. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Předseda řídicího výboru sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Člen řídicího výboru sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT a předseda přípravného výboru konference 5

6 6

7 Table of Contents / Obsah ÚVOD Introduction...3 OBSAH Table of Contents SEKCE NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Nanoscience and Nanotechnology Section of the Czech Society for New Materials and Technologies Tasilo Prnka NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE VE VÝZKUMNÝCH PROGRAMECH EU Nanoscience and Nanotechnology in the EU Research Programmes Jitka Kubátová NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE V PROGRAMU COST Nanoscience and Nanotechnology in the COST Program Jaroslav Cihlář NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE V ÚSTAVY FYZIKY MATERIÁLŮ AV ČR Nanosciencies and Nanotechnologies in the Institute of Physics of Materials AS CR Petr Lukáš Václav Sklenička NANOTECHNOLOGIE V ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Nanotechnology at the Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic Eduard Brynda NANOTECHNOLOGIE V ÚPT AVČR Nanotechnology in Institute of Scientific Instruments ASCR Brno Jaroslav Sobota NANOTECHNOLOGIE A NANOVĚDA Z POHLEDU FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Nanotechnologies and Nanosciences from the Point of View of the Institute of Physics AVCR Jan Kočka PŘEHLED VÝZKUMU V OBLASTI NANOVĚD A NANOTECHNOLOGIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE An Overview of Research on the Field of Nanoscience and Nanotechnology in the Faculty of Science at Charles University Prague Jan Jehlička Ivan Lukeš Daniel Nižňanský Karel Procházka Blanka Vlčková Jiří Vohlídal STUDIUM SAMOUSPOŘÁDANÝCH POLOVODIČOVÝCH STRUKTUR NA MU Self-Organized Semiconductor Nanostructures at Masaryk university Václav Holý, Josef Humlíček

8 10. VÝZKUM NANOSTRUKTUROVANÝCH MATERIÁLŮ NA ÚSTAVU ANORGA- NICKÉ CHEMIE AV ČR Nanostructured Materials on the Institute of Inorganic Chemistry AS CR Jan Šubrt Václav Štengl Snejana Bakardžijeva Jaroslav Boháček Monika Maříková NANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY A METODY HODNOCENÍ V OBLASTI POVRCHOVÉHO INŽENÝRSTVÍ NA FST ZČU V PLZNI Nanotechnology, Nanomaterials and Methods of Evaluation in Surface Engineering on Faculty of Mechanical Engineering of University of West Bohemia Ivo Štěpánek Jaroslav Koutský NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE SLOVENSKÉ REPUBLICE Nanomaterials and Nanotechnologies in Slovakia Ivan Škorvánek, Peter Švec, Pavel Šajgalík, Eva Majková, Ivo Vávra, Peter Lobotka SOUČASNÝ STAV V ROZVOJI TVRDÝCH A SUPERTVRDÝCH NANOSTRUKTUR- NÍCH POVLAKŮ Progress in Nanostructured Hard and Superhard Coatings Jindřich Musil NANOTECHNOLOGIE A JEJÍ MÍSTO V MODERNÍ VÝROBĚ Nanotechnology and its Position in Modern Production Bohumil Bumbálek Karel Kocman NANOTECHNOLOGIE - VIZE ČI SKUTEČNOST? Nanotechnology - vision or reality? Tomáš Šikola ELEKTRONOVÁ LITOGRAFIE NÁSTROJ I PRO NANOTECHNOLOGIE? Electron Beam Lithography - a Tool for Nanotechnologies? František Matějka Zbyněk Ryzí MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE V BIOLOGICKÝCH VĚDÁCH Magnetic Nanoparticles in Biological Sciences Ivo Šafařík Mirka Šafaříková KŘEMÍKOVÉ NANOKRYSTALY - FOTONICKÝ MATERIÁL BUDOUCNOSTI? Silicon nanocrystals - the photonics material for the future? Ivan Pelant, Kateřina Luterová, Jan Valenta NANOMETRICKÉ VLASTNOSTI ROZHRANÍ Properties of Interfaces at Nanometric Scale Pavel Lejček Václav Paidar SOUČASNÉ MOŽNOSTI CHARAKTERIZACE NANOSTRUKTUR Present-Day Possibilities of Characterizing Nanostructures Jiří Švejcar POLOVODIČOVÉ NANOSTRUKTURY (DVANÁCT LET VÝROBY, VÝZKUMU A VYUŽITÍ V ODDĚLENÍ POVRCHŮ A ROZHRANÍ FZÚ AVČR) Semiconductor nanostructures (A dozen years of "baby steps" towards the field in the Department of Surfaces and Interfaces of the Institute of Physics AS CR ) Ludvík Smrčka

9 22. FUNKČNĚ NANOSTRUKTUROVANÉ TENKÉ VRSTVY Functionally Nanostructured Thin Films Vladimír Čech SYNTÉZA VRSTVENÝCH NANOČÁSTIC CHEMICKOU DEPOZICÍ PAR V TRUBKOVÉM REAKTORU Synthesis of Heterostructure Fine Particles by CVD Method in a Tube Flow Reactor Pavel Moravec Jiří Smolík Valeri V. Levdansky Helmi Keskinen HYBRIDNÍ ORGANICKO - ANORGANICKÉ NANOKOMPOZITNÍ NÁTĚRY A VOLNÉ NÁTĚROVÉ FILMY Hybrid Organic-Anorganic Nanocomposite Coating Films and Free-Standing Films Milena Špírková Jiří Brus Drahomíra Hlavatá Helena Kamišová Libor Matějka Adam Strachota PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉHO KOMPOZITU MgO-Ni 3 Fe Z PRÁŠKU ZÍSKANÉHO ELEKTROJISKROVOU EROZÍ Preparation of MgO-Ni 3 Fe Nanocrystalline Composites from Spark Eroded Powders O. Schneeweiss Y. Jirásková P. Řepa POLYMERNÍ NANOKOMPOZITY TYPU POLYMER/JÍL Polymer/Clay Nanocomposites Modified Clay in Polyvinylchloride (PVC) Matrix Josef Šimoník Alena Kalendová Lucie Kovářová DVOU-DIMENSIONÁLNÍ USPOŘÁDÁVÁNÍ NANOČÁSTIC ZLATA A STŘÍBRA ZPROSTŘEDKOVANÉ VYBRANÝMI TYPY MOLEKUL Two-Dimensonal Assembling of Gold and Silver Nanoparticles Mediated by Molecular Species Blanka Vlčková Ivana Šloufová-Srnová Martin Michl Peter Mojzeš METODA PŘÍPRAVY STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC METODOU LASEROVÉ ABLACE A FRAGMENTACE ZA VYUŽITÍ DVOU VLNOVÝCH DÉLEK Two-wavelengths laser ablation and fragmentation method for silver nanoparticles preparation Petr Šmejkal, Jiří Pfleger, Blanka Vlčková NANOKRYSTALICKÉ FEROELEKTRICKÉ A IONTOVĚ VODIVÉ PRÁŠKY A VRSTVY - PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE Nanocrystalline Ferroelectric and Ion-Conducting Powders and Films Preparation and Characterization Přemysl Vaněk Josef Buršík Jan Petzelt Nikolai F. Uvarov PŘÍPRAVA NANOMETRICKÉHO PRÁŠKOVÉHO KARBIDU WOLFRAMU Nanosized Tungsten Carbide Powder Preparation Vladimír Dufek Vlastimil Brožek Jan Janča FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍ TiO 2 PŘIPRAVENÝ HOMOGENNÍM SRÁŽENÍM VODNÝCH ROZTOKŮ TITANIČITÝCH SOLÍ MOČOVINOU Photoactive TiO 2 Prepared by Homogeneous Precipitation of Aqueous Solution of Ti 4+ Salts with Urea Jan Šubrt Václav Štengl Snejana Bakardžijeva Jiří Hostomský Jaromír Jirkovský Luis A. Perez Maqueda

10 32. PŘÍPRAVA PERIODICKÝCH PROUŽKŮ ZALOŽENÁ NA SEBEORGANIZOVÁNÍ Ni A C60 Fabrication of Periodic Stripes Based on Self-Organization of Ni and C60 Jiří Vacík Hiroshi Naramoto STUDIUM ZRN V TENKÝCH VRSTVÁCH MIKROKRYSTALICKÉHO KŘEMÍKU POMOCÍ KOMBINOVANÉHO AFM MIKROSKOPU Grains in Thin Microcrystalline Silicon Films Studied by Combined AFM Microscope Tomáš Mates, Antonín Fejfar, Petr Fojtík, Kateřina Luterová, Martin Ledinský, Kateřina Dohnalová, Martin Dienstbier, Ivan Pelant, Jan Kočka ZKOUMÁNÍ MATERIÁLŮ NANOINDENTAČNÍ METODOU Investigation of Materials by Nanoindention Method Olga Bláhová Jana Skálová Šárka Houdková STANOVENÍ KRITICKÝCH PARAMETRŮ NANOSTRUKTURY POMOCÍ KVANTITATIVNÍ METALOGRAFIE A NANOINDENTACE Charasteristic Nanostructure Parameters Based on Quantitative Metallography and Nanoindentation Jaroslav Pokluda Pavel Šandera NANOINDENTACE A TEORETICKÁ PEVNOST KOVŮ A INTERMETALIK Nanoindentation and Theoretical Strength in Metals and Intermetallics Mojmír Šob Dominik Legut Martin Friák Jaroslav Fiala Václav Vitek Jürgen Hafner InAs/GaAs KVANTOVĚ ROZMĚRNÉ STRUKTURY PŘIPRAVENÉ METODOU MOVPE InAs/GaAs Quantum Dimensional Structures Prepared by MOVPE Alice Hospodková Eduard Hulicius Jiří Oswald Jiří Pangrác Tomislav Šimeček INTENZÍVNÍ XUV ZÁŘENÍ JAKO NOVÝ NÁSTROJ PRO NANOSTRUKTUROVÁNÍ MATERIÁLŮ Intense XUV Radiation as a New Tool for Material Nanostructuring Libor Juha Bedřich Rus Josef Krása Jacek Krzywinski Jiří Vacík POZITRONOVÁ ANIHILAČNÍ SPEKTROSKOPIE - TECHNIKA PRO STUDIUM DEFEKTŮ V ULTRAJEMNOZRNNÝCH KOVOVÝCH MATERIÁLECH PŘIPRAVE- NÝCH POMOCÍ SILNÉ PLASTICKÉ DEFORMACE Defect Studies of Ultra Fine Grained Metals Prepared by Severe Plastic Deformation by means of Positron Annihilation Spectroscopy Jakub Čížek Ivan Procházka Radomír Kužel Miroslav Cieslar Ivana Stulíková Rinat K. Islamgaliev CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC NA NOSIČÍCH METODAMI FOTOELEKTRO- NOVÉ SPEKTROSKOPIE Characterization of Supported Nanoparticles by Photoelectron Spectroscopy Methods Zdeněk Bastl Ilona Spirovová NANOMETRICKÉ APLIKACE OPTICKÉ MIKROSKOPIE V BLÍZKÉM POLI Nanometric Applications of the Scanning Near-field Optical Microscopy Pavel Tománek Pavel Dobis Markéta Benešová Dana Košťálová Naděžda Uhdeová

11 42. VNITŘNÍ TLUMENÍ V HOŘČÍKOVÝCH NANOKRYSTALECH Internal Friction in Magnesium Nanocrystals Zuzanka Trojanová Pavel Lukáč Werner Riehemann Bernd Weidenfeller OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE JEDNOTLIVÝCH NANOKRYSTALŮ KŘEMÍKU Optical Spectroscopy of Single Silicon Nanocrystals Jan Valenta ANALÝZA POVRCHŮ A TENKÝCH VRSTEV POMOCÍ TOF - LEIS Analysis of Surfaces and Ultrathin Films by TOF-LEIS Stanislav Průša, Miroslav Kolíbal, Tomáš Šikola SAMOUSPOŘÁDANÉ KVANTOVÉ TEČKY: ELEKTRONOVÉ SPEKTRÁLNÍ HUSTOTY Self-assembled Quantum Dots: Electronic Spectral Densities Karel Král Petr Zdeněk Zdeněk Khás MODELOVÁNÍ TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH PROCESŮ Modelling of Technical and Nature Processes Jiří Maryška Ladislav Mečíř Josef Novák Dalibor Štys MOLEKULÁRNÍ STAVEBNICE: POČITAČOVÉ SIMULACE MOLEKULÁRNÍCH VRTULÍ A Molecular "Tinkertoy" Construction Kit: Computer Simulations of Propeller-Shaped Molecular Dipolar Rotors Jaroslav Vacek, Alexandr Prokop, Josef Michl CREEP A MIKROSTRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PŘIPRAVENÉHO METODOU ECAP Creep and Microstructural Characteristics of an Ultrafine Grained Aluminium Processed by Equal-Channel Angular Pressing (ECAP) Václav Sklenička Jiří Dvořák Milan Svoboda STRUKTURNÍ STUDIUM SUBMIKROKRYSTALICKÝCH MATERIÁLŮ PŘIPRAVE- NÝCH TORZNÍ DEFORMACÍ ZA VYSOKÝCH TLAKŮ Structural Studies of Submicrocrystalline Materials Prepared by High-Pressure Torsion Deformation R. Kužel J. Čížek I. Procházka J. Pešička D. Šimek J. Kub R.K. Islamgaliev VLIV NANOČÁSTIC NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A TLUMENÍ HOŘČÍKU Influence of Nanoparticles on the Mechanical Properties and Damping of Magnesium Zuzanka Trojanová Pavel Lukáč VYUŽITÍ DOB ŽIVOTA POZITRONŮ KE STUDIU INTERAKCE VAKANCÍ S ATOMY CÍNU A TVORBY KLASTRŮ ATOMŮ Sn V SYSTÉMU Al-Sn Vacancy-Tin Interaction and Clustering of Tin Atoms in Dilute Aluminium-Tin Alloy: Positron Lifetime Study Jakub Čížek Oksana Melikhova Ivan Procházka Jan Kuriplach Ivana Stulíková Petr Vostrý Jiří Faltus NANOKRYSTALICKÉ A NANOGRANULÁRNÍ MAGNETICKÉ MATERIÁLY Nanocrystalline and Nanogranular Magnetic Materials Luděk Kraus Karel Závěta František Fendrych

12 53. NANOMETRICKÉ VYTVRZOVÁNÍ NÍZKOLEGOVANÝCH ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ Nanometric Strengthening of Low Alloy Heat Resisting Steels Jaroslav Purmenský Václav Foldyna STUDIUM ULTRATENKÝCH AU-VRSTEV NA POLETHYLENTEREFTALATU Study of ultra-thin gold layers on polyethyleneterephtale Václav Švorčík, Vladimír Rybka, Petr Slepička, Milena Špírková, Ján Zehentner, Jiřina Švorčíková NANOKRYSTALICKÉ OTĚRUVZDORNÉ nc-(ti 1-X Al X )N/a-Si 3 N 4 NANÁŠENÉ PVD TECHNOLOGIÍ Nanocrystalline Wear Resistant Coatings nc-(ti1-xalx)n/a-si3n4 Prepared by PVD Technology Michal Šíma Mojmír Jílek Pavel Holubář Ondřej Zindulka ZÁVISLOST TRANSPORTNÍCH VLASTNOSTÍ Bi 2 Te 3 VRSTEV NA JEJICH TLOUŠŤCE Thickness Dependence of Transport Properties of Bi2Te3 Layers Radek Zeipl Petr Lošťák Martin Pavelka Karel Žďánský Miroslav Jelínek Jarmila Walachová NANOSTRUKTURY NA BÁZI VÍCEVRSTVÝCH MINERÁLŮ Nanostructures Based on Layered Minerals Petr Duchek RESTRIKČNĚ-MODIFIKAČNÍ ENZYMY TYPU I JAKO MOLEKULÁRNÍ MOTORY V BIO-NANOTECHNOLOGII Type I Restriction-Modifications Enzymes as Molecular Motors in Bio-Nanotechnology Marie Weiserová Štěpánka Vejsadová Keith Firman SAMOVOLNÁ USPOŘÁDANÍ UHLÍKATÝCH NANOČÁSTIC Self-Assemblies of Carbonaceous Nanoparticles Václav Bouda Jiří Chládek Josef Hampl Jan Lipták Andrej Mlích Josef Sedláček Lea Boudová Denisa Haluzíková BAKTERIÁLNÍ PROTEOSYNTETICKÝ ELONGAČNÍ FAKTOR Tu JAKO POTEN- CIÁLNÍ NANO-VYPÍNAČ V BIOTECHNOLOGII Bacterial Protein Synthesis Elongation Factor Tu as a Potential Nano-Switch in Biotechnology Jaroslav Weiser Martin Holub KOMPONENTY PRO MOLEKULÁRNÍ ELEKTRONIKU ODVOZENÉ OD HELICENŮ Helicene-Based Components for Molecular Electronics Ivo Starý, Irena G. Stará, Filip Teplý, David Šaman NANOSTRUKTURY A BIOLOGIÍ INSPIROVANÝ NÁVRH POČÍTAČE Nanostructures and Bio-Inspired Computer Engineering Lukáš Sekanina

13 63. EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA DVOU MÁLOKOORDINUJÍCÍCH ANIONTŮ V CLOSO- MONOCARBABORANOVÉ ŘADĚ Convenient Preparation of Two Weakly Coordinating Anions of the Closo- Monocarbaborane Series Jaroslav Bačkovský Bohumil Štíbr Jaromír Plešek ŽÍHÁNÍ FE-C NANOPRÁŠKU PŘIPRAVENÉHO METODOU LASEROVÉ PYROLÝZY Annealing of Fe-C Nanocrystalline Powder Prepared by Laser Pyrolysis Bohumil David, Martin Vondráček, Oldřich Schneeweiss, Ion Morjan, Rodica Alexandrescu NANOKRYSTALICKÉ A NANOKOMPOZITNÍ POVLAKY KOBALT-CHROM Nanocrystalline and Nanocomposite Cobalt-Chromium Coatings Rudolf Novák Zuzana Budinská Tomáš Kubart Tomáš Polcar PLAZMOVÁ MODIFIKACE POVRCHU POLYMERNÍCH VLÁKEN Plasma Modification of Surface of Polymer Fibers Petr Louda Jiří Militký Michal Vik Gunter Nocke PŘÍPRAVA PROTEINOVÝCH SOUBORŮ PRO BIOSENZORY A BIOKOMPATIBILNÍ POVLAKY POSTUPNOU DEPOZICÍ MOLEKULÁRNÍCH VRSTEV Layer-by-Layer Preparation of Protein Assemblies for Biosensors and Biocompatible Coatings Eduard Brynda Milan Houska Andreas Wikerstal Albrecht Brandenburg SYNTÉZA A VLASTNOSTI POLYMERNÍCH KONJUGÁTŮ HOVĚZÍ SEMINÁLNÍ A PANKREATICKÉ RIBONUKLEÁZY Synthesis and properties of polymer conjugates of bovine seminal and bovine pancreatic ribonuclease Jiří Strohalm, Daniela Plocová, P. Poučková, D. Hloušková, M. Zadinová, J. Souček, Karel Ulbrich TVAROVÁNÍ A SLINOVÁNÍ POKROČILÉ NANOKRYSTALICKÉ KERAMIKY Shaping and Sintering of Advanced Nanocrystalline Ceramics Martin Trunec Karel Maca Petr Dobšák SYNTÉZA NANOKRYSTALICKÉHO OXIDU CERIČITÉHO DOPOVANÉHO Sm, Gd A Y V PŘÍTOMNOSTI ULTRAZVUKU A ZA HYDROTERMÁLNÍCH PODMÍNEK Synthesis of Nanocrystalline Ceria Doped by Sm, Gd and Y in the Presence of Ultrasound and under Hydrothermal Conditions Klára Částková Jaroslav Cihlář Martin Malíček NANÁŠENÍ A IN SITU ANALÝZA POVRCHŮ A ULTRATENKÝCH VRSTEV IONTOVÝM SVAZKEM Preparation and in situ Analysis of Ion Beam Modified Surface and Ultrathin Films Stanislav Voborný, Stanislav Průša, Petr Bábor, Miroslav Kolíbal, Michal Geryk, Jiří Spousta, Tomáš Šikola NANOTECHNOLOGIE POMOCÍ SPM Nanotechnology by means of SPM David Škoda, Filip Lopour, Radek Kalousek, David Burian, Jiří Spousta, František Matějka, Tomáš Šikola

14 73. POLYKATIONTOVÉ ROUBOVANÉ KOPOLYMERY JAKO NOSIČE PRO TRANSPORT OLIGONUKLEOTIDŮ Polycationic graft copolymers as carriers for delivery of antisense oligonucleotides Č. Koňák, H. Dautzenberg, T. Reschel, A. Zintchenko, Karel Ulbrich KONJUGÁTY HYDROFILNÍCH POLYMERŮ S PROTILÁTKAMI PRO CÍLENÉ SMĚROVÁNÍ LÉČIV Polymer-antibody conjugates for targeted delivery of drugs Karel Ulbrich, Tomáš Etrych, Jiří Strohalm, M. Jelínková, M. Kovář, B. Říhová POLYMERY S NANOSTRUKTURNÍMI POVRCHY JAKO BIOMATERIÁLY PRO TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ Polymers with nanostructured surfaces as biomaterials for tissue engineering František Rypáček, Vladimír Proks, Luďka Machová, Dana Kubies, Lucie Bačáková, Štěpán Popelka NANOKOMPOZITY VRSTEVNATÝCH SILIKÁTŮ A BIODEGRADOVATELNÝCH POLYESTERŮ Polymer Layered Silicate Nanocomposites of Biodegradable Polyesters Dana Kubies, Rudolf Puffr, Josef Baldrián, Jaroslav Ščudla, Jiřina Hromádková, Luďka Machová, František Rypáček VYSOKOTEPLOTNÍ STM A MONITOROVÁNÍ RYCHLÝCH PROCESŮ NA POVRCHU PEVNÝCH LÁTEK High temperature STM and monitoring of fast surface phenomena Petr Bábor, Filip Lopour, Tomáš Šikola, Ig. Tsong BEZKONTAKTNÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL - SIMULACE ZOBRAZENÍ POVRCHŮ KŘEMÍKU Noncontact Atomic Force Microscopy - Simulations of Silicon-Surface Images Radek Kalousek, David Škoda, Filip Lopour, Tomáš Šikola HLOUBKOVÉ PROFILOVÁNI ULTRATENKÝCH VRSTEV METODOU AR XPS Depth Profile Analysis of Ultrathin Films by AR XPS Jan Čechal, Patrik Jurkovič, Petr Bábor, Libuše Dittrichová, Tomáš Šikola AFM STUDIUM TENKÝCH VRSTEV SnO 2 POUŽÍVANÝCH JAKO SENZORY PLYNŮ Atomic Force Microscopy Study of SnO2 Thin Films for Gas Sensor Z. Strýhal J. Pavlík S. Novák POVRCH UHLÍKOVÝCH VLÁKEN Z POHLEDU MOLEKULÁRNÍHO MODELOVÁNÍ Surface of Carbon Fibers from View of Molecular Modeling Jan Grégr Jiří Militký OD NIŽŠÍCH FULLERENŮ K UHLÍKOVÝM NANOTRUBIČKÁM (PŘES VYŠŠÍ FULLERENY): SROVNÁNÍ JEJICH CHOVÁNÍ PŘI OZÁŘENÍ From Lower Fullerenes to Carbon Nanotubes (via Higher Fullerenes): Investigating their Behavior under Irradiation Andrea Cejnarová Libor Juha Věra Hamplová Pavel Kubát

15 83. VLIV PARAMETRŮ VÝROBY NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI HLINIKOVÉ SLITINY S NANO-STRUKTUROU Influence of Processing Parameters on the Mechanical Properties of a Nanostructured Aluminium Alloy Zdeněk Chlup Iain Todd John G. O'Dwyer DEPOZICE TENKÝCH MULTIVRSTEV CO/CON A NI/NIN METODOU IBAD A Study of Magnetic Multilayers Jiří Vais Jaroslav Ženíšek Libuše Dittrichová Petr Bábor Michal Urbánek Jiří Spousta Tomáš Šikola MOŽNOST PŘÍTOMNOSTI FULLERENŮ V IMPAKTNÍM KRÁTERU RIES Search for Fullerenes in Rocks from Ries Impact Crater Jan Jehlička Ota Frank Věra Hamplová SERRS SPEKTRA NEDENATUROVANÝCH MOLEKUL TRANS-BETAKAROTENU A TETRAFENYLPORFYRINU VČLENĚNÝCH DO FILMU TVOŘENÝCH STŘÍBR- NÝMI NANOČÁSTICEMI MODIFIKOVANÝMI KYSELINOU SERRS Spectra of Unperturbed All-Trans beta-carotene and Free-Base Tetraphenylporphine Embedded in Acid Modified Silver Nanoparticle Films Martin Michl Blanka Vlčková Ivana Šloufová-Srnová Peter Mojzeš NANOKRYSTALICKÉ A MONOKRYSTALICKÉ TENKÉ VRSTVY DEPONOVANÉ LASEREM Nanocrystalline and Monocrystalline Thin Films Deposited by Laser Miroslav Jelínek Jan Lančok Marian Čerňanský Václav Studnička MĚŘENÍ INTERAKCE NANOKRYSTALICKÝCH MATERIÁLŮ S PLYNY Measurement of Gas Interaction with Nanocrystalline Metals at Low Pressures P. Řepa R. Ulman O. Schneeweiss L. Peksa T. Gronych SCANNING PROBE SPECTROSCOPY OF NANOSTRUCTURED Zn COATINGS Scanning Probe Spectroscopy of Nanostructured Zn Coatings N.D. Nikolic S. Štrbac N. Bundaleski Zlatko Rakocevic ENDOHEDRAL ENCAPSULATION OF Li 2 IN C70 Endohedral Encapsulation of Li 2 in C70 M. Veljkovic, Olivera Neškovic, S.Velickovic, A. Đeric ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO POLOHOVÁNÍ S VYSOKOU PŘESNOSTÍ Control Systems for High Accuracy Positioning Petr Mikšík INFORMAČNÍ SYSTÉM V SYPKÝCH HMOTÁCH Information System in Bulk Solids Jiří Zegzulka Jan Nečas SEZNAM AUTORŮ List of authors

16 16

17 SEKCE NANOVÉDY A NANOTECHNOLOGIE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1. Úvod TASILO PRNKA Česká společnost pro nové materiály a technologie, Slavičín Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT), založená v roce 1993, je dobrovolným sdružením individuálních a kolektivních členů. Činnost společnosti se zaměřuje zejména na: Organizování odborných kontaktů, výměnu zkušeností a společné řešení odborných problémů Rozšiřování informací o nových materiálech a technologiích Podporování a sponzorování výzkumu, vývoje a aplikace nových materiálů a technologií Podporování a propagování výuky materiálového inženýrství na vysokých školách, včetně postgraduálního doktorandského studia Organizování spolupráce, výměnu zkušeností a informací s příbuznými společnostmi v tuzemsku i zahraničí Řešení národních i mezinárodních projektů výzkumného i nevýzkumného charakteru V květnu 2002 ČSNMT posuzovala na pravidelném Generálním shromáždění členů m.j. i odborné zaměření své činnosti. Velmi bylo oceněno aktivní zapojení členů ČSNMT do přípravy Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPOVaV), zejména do práce odborného panelu Materiály. Z porovnání dosavadního zaměření existujících odborných sekcí ČSNMT a výzkumných priorit navržených v NPOVaV vyplynulo, že odborné zaměření společnosti bude nutné v budoucnosti postupně více orientovat na moderní pokrokové materiály a nastupující technologie, jako jsou nanotechnologie a inteligentní materiály. V návaznosti na to navrhl řídicí výbor ČSNMT ustavení nové sekce Nanovědy a nanotechnologie. Ustavující schůze sekce se konala v Praze za účasti 48 odborníků, zejména z ústavů AV ČR, vysokých škol a výzkumných ústavů, ale i ze dvou malých firem. Na ustavujícím zasedání byl sestaven ad hoc řídicí výbor, který má t.č. 15 členů. 2. Nanotechnologie a nanomateriály Kvantová mechanika a standardní model fyziky částic jsou velmi úspěšné vědní oblasti popisující chování elementárních částic v atomu a jednotlivých atomů v molekulách. Klasická fyzika je rovněž úspěšná v popisu vlastností hmoty ve větších objemech, v rozměrech, se kterými máme každodenní zkušenosti. Mezi světem atomů a současným reálným světem leží oblast nanosvěta, území částic a struktur v rozměrovém oboru od cca 1 nm do cca 100 nm. Je to velmi malý svět.. Nanostruktury, které jsou základními prvky nanomateriálů, jsou dostatečně malé na to, aby se v nich ještě uplatňovaly kvantové jevy. Jsou však i tak rozměrné, že aplikace zákonů kvantové mechaniky při zkoumání jejich vlastností nemá význam. Rozumíme individuálním vlastnostem atomů, ale prozatím málo rozumíme tomu jak se chovají jejich seskupení a tomu, jak vznikají jejich leckdy neočekávané vlastnosti. Zkoumání těchto jevů je 17

18 předmětem nanovědy, discipliny na průsečíku fyziky pevné fáze, chemie, inženýrství a molekulární biologie. Dnes však nejde jen o poznání a charakterizování jevů, které se v nanosvětě projevují, ale i o praktické využití nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů, nanosystémů a nanozařízení, které se snažíme cílevědomě vytvářet a spojovat je s objekty větších rozměrů. Široké spektrum technologií, které se pro tuto činnost využívají, se souhrnně nazývá nanotechnologie. Z celé plejády definic nanotechnologie uvedeme první část definice Národní nanotechnologické iniciativy USA /1/: Nanotechnologie představují výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární a makromolekulární úrovni v rozměrové oblasti přibližně nm, které jsou prováděny pro pochopení jevů a materiálů v nanorozměrech a pro vytváření a využívání struktur, zařízení a systémů, které mají nové vlastnosti a funkce. Zajímavý je i názor Phillipa Basquina, komisaře EU pro výzkum a vývoj. Zastává názor, že nanotechnologie nemohou být definovány pouze podle rozměrové škály. Ve skutečnosti představují konvergenci tradičních disciplin jako jsou fyzika, chemie a biologie, směřující ke společným výzkumným hranicím Nanotechnologie patří spolu s informačními technologiemi a biotechnologiemi k tzv. nastupujícím technologiím, a to nehledě na jejich doposud dětský věk. Významný pokrok v porozumění jevům a procesům projevujícím se v nanosvětě, který nanověda učinila v posledních 20 létech, nám umožňuje předpovědět, že jejich využití a ovládnutí přinese průlomové změny zejména v elektronice, fotonice a počítačích, ale i v dalších oblastech jako jsou zdravotnictví a farmacie, energetika a ochrana životního prostředí, zemědělství, vojenství a průmysl, např. textilní. I když se někdy o aplikaci nanotechnologií píše, že přinesou revoluční změny ve výše uvedených oborech, spíše je pravdou, že půjde o dlouhodobý postupný vývoj, odhadovaný až na 50 let. 3. Nanotechnologie v České republice Ze stručného přehledu o českém výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů, který pro ČSNMT připravil koncem roku 2000 T.Prnka /2/, vyplynulo, že prvé granty v této oblasti byly uděleny GA ČR v roce 1993: 101/93/0733 Bezkontaktní nedestruktivní měření a topografie povrchů s nanometrickou rozlišovací schopností, nositel grantu: Doc.RNDr. Pavel Tománek,CSc., VUT-FEI Brno 202/93/1173 Magnetoelestické vlastnosti amorfních a nanokrystalických materiálů, nositel grantu: Ing.Luděk Kraus,CSc., Fyzikální ústav AV ČR 202/93/0391 Struktura a vlastnosti kovových a oxidických magnetických materiálů připravených netradičními technologiemi, nositel grantu: Ing.Jan Šubrt,CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR Z roku 1993 pochází i publikace P.Lukáče z MFF UK v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč.33, č.1 s názvem Nanokrystaly. Zájem o problematiku výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů postupně rostl, spočíval však především na předvídavém přístupu jednotlivců a možnosti přístrojové techniky jednotlivých pracovišť. 18

19 V roce 2001 bylo v oblasti výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů různými agenturami uděleno 15 grantů a doposud neexistuje žádný ucelený výzkumný program v této oblasti. Nicméně, rostoucí aktivity v některých ústavech AV ČR a fakultách vysokých škol a účast našich odborníků na mezinárodních projektech, zejména v programu COST, vytvářejí nadějné podmínky pro cílevědomý přístup ve výzkumu v této oblasti v blízké budoucnosti. V roce 2001 byl připraven návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje /3/. Program má 5 tematických a tři průřezové programy. Tematické programy jsou rozděleny na 20 dílčích programů, které obsahují 90 klíčových výzkumných směrů (KVS). V dílčím programu Nastupující technologie je jeden KVS nazván Nanotechnologie a nanomateriály. Problematiku nano technologií nalezneme i v dílčím programu Nové materiály, v KVS Elektronické a fotonické materily a struktury. Národní program má být zahájen v roce Sekce Nanovědy a nanotechnologie V současné době se sekce teprve vytváří. Řídicí výbor zvolil pro svoji práci osm oblastí průřezového charakteru: Politický aspekt rozvoje oboru Vzdělávání na vybraných vysokých školách a terminologie oboru Národní program výzkumu Mezinárodní spolupráce Pořádání konferencí a jiných akcí Popularizace oboru v široké veřejnosti Růst členské základny Transfer nanotechnologií do praxe Byli osloveni zájemci o činnost sekce a probíhá evidence přihlášek. Po zjištění odborného zaměření členů sekce se předpokládá ustavení podsekcí zaměřených na jednotlivé odborné oblasti. 5. Literatura [1] National Nanotechnology Initiative leading to thr next industrial revolution, [2] Prnka, T.: Současné výzkumné aktivity v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů, studie ČSNMT, 12/2000 [3] Národní program výzkumu technologický foresight v České republice 2002, vyd. Technologické centrum AV ČR, Praha,

20 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY SECTION OF THE CZECH SOCIETY FOR NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES TASILO PRNKA New section of the Czech Society for New Materials and Technologies aimed at nanoscience andnanotechnologies has been established in June More than 100 members is registered till now. The Steering Committee is managing the section`s activities. Eight working areas has been selected so far: Political dimensions of the nanoscience and nanotechnology Education and training on selected universities and colleges; terminology National research program International cooperation Organization of conferences and other events Public relation Membership basis development Technology transfer support Contact address: 20

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30. Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024 Fakulta strojního inženýrství - VUT v Brně Nejen ozubená kola

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké

Více

PRIORITY MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU V 6. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU. Karel Šperlink a Stanislav Lička b. E-mail: sperlink@aipcr.cz. E-mail: slicka@spcr.

PRIORITY MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU V 6. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU. Karel Šperlink a Stanislav Lička b. E-mail: sperlink@aipcr.cz. E-mail: slicka@spcr. PRIORITY MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU V 6. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU Karel Šperlink a Stanislav Lička b a Asociace inovačního podnikání, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 E-mail: sperlink@aipcr.cz b Svaz průmyslu

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Obsah Contents. Předmluva / Preface

Obsah Contents. Předmluva / Preface Obsah Contents Předmluva / Preface Rudolf Černý Historie vývoje a výroby československého vysokofrekvenčního lineárního urychlovače elektronů History of the development and production of the Czechoslovak

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace.

Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace. SPOLEČNÉ PRACOVIŠTĚ ČVUT FBMI a 1. LF UK, PRAHA, ALBETROV LABORATOŘ EXCIMEROVÉHO LASERU (NANO LABORATOŘ) Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních

Více

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC)

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Jan Neuman Středoevropský technologický institutu VUT Amper 2013 CEITEC CEITEC je centrem vědecké excelence v

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE Nanotechnologie pro společnost, KAN400480701 NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE Řež, březen 2007 Graduates with B.S. in Chemical Engineering ( universal engineers

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011 CEITEC Středoevropský technologický institut Radimír Vrba 3.11.2011 STI Středoevropský technologický institut Představení projektu pro naše programy Organizační struktura Realizační tým, výzkumné týmy,

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Centrum základního výzkumu LC 06041. Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L.

Centrum základního výzkumu LC 06041. Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L. Centrum základního výzkumu LC 06041 Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L. Řešitelský tým: Doc. RNDr. S. Novák, CSc. Prof. RNDr. R.

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím

Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím Anton Fojtik *Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic Presentace chce ukázat některé poznatky,

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038

Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Nanotým POZVÁNKA 3. ODBORNÉ DISKUZNÍ FÓRUM 17. 18. října 2013 Hotel Petr Bezruč***, Malenovice, Česká republika V rámci projektu: Registrační číslo: Lysá hora Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Příloha 1. Písemné připomínky J. Svobody k zápisu 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 22.02.2010

Příloha 1. Písemné připomínky J. Svobody k zápisu 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 22.02.2010 Příloha 1 Písemné připomínky J. Svobody k zápisu 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 22.02.2010 ad 2) J. Svoboda vznesl dotaz, proč přebytek v hospodaření za rok 2009 nebyl převeden do Fondu účelově

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST?

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST? http://www.cost.esf.org/ COST Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu Prof. J.Cihlář, M.V. Marek Co je COST? COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION.

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 14 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Životní prostředí v 7. RP

Životní prostředí v 7. RP Životní prostředí v 7. RP 6. června 2012, Praha Jana Čejková TC AV ČR STRUKTURA 7. RP CAPACITIES 3857 M JRC 1750 M EURATOM 4090 M COOPERATION Health 5577 M Food, Agri, Biotech 1762 M PEOPLE 4511 M ICT

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Tomáš Vojtek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Deformace rámu testovacího zařízení železničních kol při realizaci

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Zdravotní rizika

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více