Nano 02. National Conference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nano 02. National Conference"

Transkript

1 Nano 02 National Conference organised by Czech Society for New Materials, Nanoscience and Nanotechnology Section and Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Scientific Committee Mgr. Jaroslav Bačkovský Prof. Ing. Václav Bouda, CSc. RNDr. Eduard Brynda, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. RNDr. Karel Král, CSc. Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc. Prof. Ing. Vladimír Sedláček, DrSc. Prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Ing. Karel Šperlink, CSc. RNDr. Ivo Štěpánek Ing. Jan Šubrt, CSc. Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. ÚACH AV ČR Řež FEL ČVUT Praha ÚMCH AV ČR Praha FSI VUT Brno FzÚ AV ČR Praha MFF UK Praha FSI VUT Brno TASTECH Slavičín MFF UK Praha Praha ÚFM AV ČR Brno FSI VUT Brno AIP Praha FS ZČU Plzeň ÚACH AV ČR Praha FSI VUT Brno Organising Committee Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Pavel Doležal Doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. Brno University of Technology, November 19 21, 2002 Czech Republic

2 Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002 ISBN

3 Dear colleagues, You have just received the Proceedings volume containing the papers and posters presented at the first national conference devoted to nano-materials and nano-technologies, the NANO '02 Conference. Unlike the collection of abstracts, which was given to all the participants in the course of the Conference, the Proceedings volume does not contain all the contributions that were presented either orally (60) or in the poster form (32) at the Conference. The authors had the option of having or not their contributions included in the Proceedings volume. A major part of the authors (65) have opted for the publication of their papers. To give a full picture, abstracts of the remaining contributions were included in the Proceedings. The authors were given the same freedom of choice in respect of the language. In the Proceedings there are therefore papers written in English (with Czech summary) and papers written in Czech. Initially, the Conference was planned as a seminar of one and half to two days, with the particular aims of mapping the current science and research activities in the Czech Republic helping to establish or intensify mutual contacts between institutes and individual experts and thus creating preconditions for mutual cooperation in national and supranational research and more effective exploitation of the instrumentation and human potential informing the nano-community about the results of research on national and supranational levels (in particular about the COST programme), about the orientation of the 6th Frame Programme of research and technical development in the area of nano-technologies, etc. The Conference met with unexpected interest and had to be prolonged by half a day. Judging from the results of an opinion poll that was carried out after the end of the Conference, the Conference was a success and the aims given above were met. Although the Conference had been planned as a national conference, there were five foreign participants (from Slovakia, Yugoslavia and Ireland), who had by chance learned about the Conference taking place. There were a total of 128 participants, who presented 20 survey papers, 40 single-topic papers and 32 posters. The Conference was divided into several thematic areas, namely the area of nanocrystalline materials preparation, the area of characterizing and modelling the properties, the area of nano-materials properties and the area of nano-materials and nano-technologies for bioapplications. The above thematic areas were also respected when including the contributions in both the collection of abstracts and the Proceedings volume. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Chairman, Steering Committee of the "Nano-sciences & Nano-technologies" Section of ČSNMT Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Member, Steering Committee of the "Nano-sciences & Nano-technologies" Section of ČSNMT, and Chairman, Organizing Committee of the Conference 3

4 4

5 Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dostává se vám do ruku sborník přednášek a posterů z prvé národní konference, věnované nanomateriálům a nanotechnologiím - NANO 02. Na rozdíl od sborníku abstraktů, který obdrželi všichni účastníci konference v průběhu konference, neobsahuje sborník úplných textů všechny příspěvky, které byly orálně (60) nebo formou posteru (32) na konferenci prezentovány. Autoři příspěvku měli možnost se rozhodnout, zda chtějí či nikoliv své příspěvky zveřejnit v tomto sborníku. Přesto lze konstatovat, že podstatná část autorů (65) tuto nabídku využila. U zbylých příspěvků jsme pro lepší přehled do tohoto sborníku zařadili alespoň abstrakt. Stejnou volnost jsme autorům nabídli i v případě volby jazyka, ve kterém jej chtějí napsat. Ve sborníku jsou tedy jak příspěvky psané v jazyce anglickém (s českým resumé), tak i příspěvky v jazyce českém. Konference byla původně plánována jako jeden a půl až dvoudenní seminář, jehož cílem bylo zejména: Zmapovat současné vědecké a výzkumné aktivity v ČR Umožnit navázání, případně prohloubení vzájemných kontaktů mezi pracovišti a jednotlivými odborníky, a tím vytvořit předpoklady pro vzájemnou spolupráci v národním a nadnárodním výzkumu a k efektivnějšímu využití přístrojového a lidského potenciálu. Informovat nano-komunitu o zaměření a výsledcích výzkumu na národní a mezinárodní úrovni (zejména o programu COST), o zaměření 6. rámcového programu výzkumu, technického rozvoje v oblasti nanotechnologií atd. Konference se setkala s nečekaným zájmem a bylo nutné ji prodloužit o další půlden. Soudě podle výsledků ankety, která se uskutečnila po skončení konference, byla konference úspěšná a výše uvedené cíle byly splněny. I když byla konference od počátku plánována jako národní, zúčastnilo se jí i pět zahraničních hostů (ze Slovenska, Jugoslávie a Irska), kteří se náhodně o jejím konání dozvěděli. Celkem měla konference 128 účastníků, kteří prezentovali 20 přednášek přehledových, 40 monotematických a 32 příspěvků ve formě posterové. Tématicky byla konference rozdělena na oblast přípravy nanokrystalických materiálů, oblast charakterizace vlastností a modelování, oblast vlastností nanomateriálů a oblast nanomateriálů a nanotechnologií pro bioaplikace. Uvedené tématické rozdělení bylo respektováno při řazení příspěvků jak ve sborníku abstraktů, tak i v tomto sborníku. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Předseda řídicího výboru sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Člen řídicího výboru sekce Nanovědy a nanotechnologie ČSNMT a předseda přípravného výboru konference 5

6 6

7 Table of Contents / Obsah ÚVOD Introduction...3 OBSAH Table of Contents SEKCE NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Nanoscience and Nanotechnology Section of the Czech Society for New Materials and Technologies Tasilo Prnka NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE VE VÝZKUMNÝCH PROGRAMECH EU Nanoscience and Nanotechnology in the EU Research Programmes Jitka Kubátová NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE V PROGRAMU COST Nanoscience and Nanotechnology in the COST Program Jaroslav Cihlář NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE V ÚSTAVY FYZIKY MATERIÁLŮ AV ČR Nanosciencies and Nanotechnologies in the Institute of Physics of Materials AS CR Petr Lukáš Václav Sklenička NANOTECHNOLOGIE V ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Nanotechnology at the Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic Eduard Brynda NANOTECHNOLOGIE V ÚPT AVČR Nanotechnology in Institute of Scientific Instruments ASCR Brno Jaroslav Sobota NANOTECHNOLOGIE A NANOVĚDA Z POHLEDU FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Nanotechnologies and Nanosciences from the Point of View of the Institute of Physics AVCR Jan Kočka PŘEHLED VÝZKUMU V OBLASTI NANOVĚD A NANOTECHNOLOGIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE An Overview of Research on the Field of Nanoscience and Nanotechnology in the Faculty of Science at Charles University Prague Jan Jehlička Ivan Lukeš Daniel Nižňanský Karel Procházka Blanka Vlčková Jiří Vohlídal STUDIUM SAMOUSPOŘÁDANÝCH POLOVODIČOVÝCH STRUKTUR NA MU Self-Organized Semiconductor Nanostructures at Masaryk university Václav Holý, Josef Humlíček

8 10. VÝZKUM NANOSTRUKTUROVANÝCH MATERIÁLŮ NA ÚSTAVU ANORGA- NICKÉ CHEMIE AV ČR Nanostructured Materials on the Institute of Inorganic Chemistry AS CR Jan Šubrt Václav Štengl Snejana Bakardžijeva Jaroslav Boháček Monika Maříková NANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY A METODY HODNOCENÍ V OBLASTI POVRCHOVÉHO INŽENÝRSTVÍ NA FST ZČU V PLZNI Nanotechnology, Nanomaterials and Methods of Evaluation in Surface Engineering on Faculty of Mechanical Engineering of University of West Bohemia Ivo Štěpánek Jaroslav Koutský NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE SLOVENSKÉ REPUBLICE Nanomaterials and Nanotechnologies in Slovakia Ivan Škorvánek, Peter Švec, Pavel Šajgalík, Eva Majková, Ivo Vávra, Peter Lobotka SOUČASNÝ STAV V ROZVOJI TVRDÝCH A SUPERTVRDÝCH NANOSTRUKTUR- NÍCH POVLAKŮ Progress in Nanostructured Hard and Superhard Coatings Jindřich Musil NANOTECHNOLOGIE A JEJÍ MÍSTO V MODERNÍ VÝROBĚ Nanotechnology and its Position in Modern Production Bohumil Bumbálek Karel Kocman NANOTECHNOLOGIE - VIZE ČI SKUTEČNOST? Nanotechnology - vision or reality? Tomáš Šikola ELEKTRONOVÁ LITOGRAFIE NÁSTROJ I PRO NANOTECHNOLOGIE? Electron Beam Lithography - a Tool for Nanotechnologies? František Matějka Zbyněk Ryzí MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE V BIOLOGICKÝCH VĚDÁCH Magnetic Nanoparticles in Biological Sciences Ivo Šafařík Mirka Šafaříková KŘEMÍKOVÉ NANOKRYSTALY - FOTONICKÝ MATERIÁL BUDOUCNOSTI? Silicon nanocrystals - the photonics material for the future? Ivan Pelant, Kateřina Luterová, Jan Valenta NANOMETRICKÉ VLASTNOSTI ROZHRANÍ Properties of Interfaces at Nanometric Scale Pavel Lejček Václav Paidar SOUČASNÉ MOŽNOSTI CHARAKTERIZACE NANOSTRUKTUR Present-Day Possibilities of Characterizing Nanostructures Jiří Švejcar POLOVODIČOVÉ NANOSTRUKTURY (DVANÁCT LET VÝROBY, VÝZKUMU A VYUŽITÍ V ODDĚLENÍ POVRCHŮ A ROZHRANÍ FZÚ AVČR) Semiconductor nanostructures (A dozen years of "baby steps" towards the field in the Department of Surfaces and Interfaces of the Institute of Physics AS CR ) Ludvík Smrčka

9 22. FUNKČNĚ NANOSTRUKTUROVANÉ TENKÉ VRSTVY Functionally Nanostructured Thin Films Vladimír Čech SYNTÉZA VRSTVENÝCH NANOČÁSTIC CHEMICKOU DEPOZICÍ PAR V TRUBKOVÉM REAKTORU Synthesis of Heterostructure Fine Particles by CVD Method in a Tube Flow Reactor Pavel Moravec Jiří Smolík Valeri V. Levdansky Helmi Keskinen HYBRIDNÍ ORGANICKO - ANORGANICKÉ NANOKOMPOZITNÍ NÁTĚRY A VOLNÉ NÁTĚROVÉ FILMY Hybrid Organic-Anorganic Nanocomposite Coating Films and Free-Standing Films Milena Špírková Jiří Brus Drahomíra Hlavatá Helena Kamišová Libor Matějka Adam Strachota PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉHO KOMPOZITU MgO-Ni 3 Fe Z PRÁŠKU ZÍSKANÉHO ELEKTROJISKROVOU EROZÍ Preparation of MgO-Ni 3 Fe Nanocrystalline Composites from Spark Eroded Powders O. Schneeweiss Y. Jirásková P. Řepa POLYMERNÍ NANOKOMPOZITY TYPU POLYMER/JÍL Polymer/Clay Nanocomposites Modified Clay in Polyvinylchloride (PVC) Matrix Josef Šimoník Alena Kalendová Lucie Kovářová DVOU-DIMENSIONÁLNÍ USPOŘÁDÁVÁNÍ NANOČÁSTIC ZLATA A STŘÍBRA ZPROSTŘEDKOVANÉ VYBRANÝMI TYPY MOLEKUL Two-Dimensonal Assembling of Gold and Silver Nanoparticles Mediated by Molecular Species Blanka Vlčková Ivana Šloufová-Srnová Martin Michl Peter Mojzeš METODA PŘÍPRAVY STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC METODOU LASEROVÉ ABLACE A FRAGMENTACE ZA VYUŽITÍ DVOU VLNOVÝCH DÉLEK Two-wavelengths laser ablation and fragmentation method for silver nanoparticles preparation Petr Šmejkal, Jiří Pfleger, Blanka Vlčková NANOKRYSTALICKÉ FEROELEKTRICKÉ A IONTOVĚ VODIVÉ PRÁŠKY A VRSTVY - PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE Nanocrystalline Ferroelectric and Ion-Conducting Powders and Films Preparation and Characterization Přemysl Vaněk Josef Buršík Jan Petzelt Nikolai F. Uvarov PŘÍPRAVA NANOMETRICKÉHO PRÁŠKOVÉHO KARBIDU WOLFRAMU Nanosized Tungsten Carbide Powder Preparation Vladimír Dufek Vlastimil Brožek Jan Janča FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍ TiO 2 PŘIPRAVENÝ HOMOGENNÍM SRÁŽENÍM VODNÝCH ROZTOKŮ TITANIČITÝCH SOLÍ MOČOVINOU Photoactive TiO 2 Prepared by Homogeneous Precipitation of Aqueous Solution of Ti 4+ Salts with Urea Jan Šubrt Václav Štengl Snejana Bakardžijeva Jiří Hostomský Jaromír Jirkovský Luis A. Perez Maqueda

10 32. PŘÍPRAVA PERIODICKÝCH PROUŽKŮ ZALOŽENÁ NA SEBEORGANIZOVÁNÍ Ni A C60 Fabrication of Periodic Stripes Based on Self-Organization of Ni and C60 Jiří Vacík Hiroshi Naramoto STUDIUM ZRN V TENKÝCH VRSTVÁCH MIKROKRYSTALICKÉHO KŘEMÍKU POMOCÍ KOMBINOVANÉHO AFM MIKROSKOPU Grains in Thin Microcrystalline Silicon Films Studied by Combined AFM Microscope Tomáš Mates, Antonín Fejfar, Petr Fojtík, Kateřina Luterová, Martin Ledinský, Kateřina Dohnalová, Martin Dienstbier, Ivan Pelant, Jan Kočka ZKOUMÁNÍ MATERIÁLŮ NANOINDENTAČNÍ METODOU Investigation of Materials by Nanoindention Method Olga Bláhová Jana Skálová Šárka Houdková STANOVENÍ KRITICKÝCH PARAMETRŮ NANOSTRUKTURY POMOCÍ KVANTITATIVNÍ METALOGRAFIE A NANOINDENTACE Charasteristic Nanostructure Parameters Based on Quantitative Metallography and Nanoindentation Jaroslav Pokluda Pavel Šandera NANOINDENTACE A TEORETICKÁ PEVNOST KOVŮ A INTERMETALIK Nanoindentation and Theoretical Strength in Metals and Intermetallics Mojmír Šob Dominik Legut Martin Friák Jaroslav Fiala Václav Vitek Jürgen Hafner InAs/GaAs KVANTOVĚ ROZMĚRNÉ STRUKTURY PŘIPRAVENÉ METODOU MOVPE InAs/GaAs Quantum Dimensional Structures Prepared by MOVPE Alice Hospodková Eduard Hulicius Jiří Oswald Jiří Pangrác Tomislav Šimeček INTENZÍVNÍ XUV ZÁŘENÍ JAKO NOVÝ NÁSTROJ PRO NANOSTRUKTUROVÁNÍ MATERIÁLŮ Intense XUV Radiation as a New Tool for Material Nanostructuring Libor Juha Bedřich Rus Josef Krása Jacek Krzywinski Jiří Vacík POZITRONOVÁ ANIHILAČNÍ SPEKTROSKOPIE - TECHNIKA PRO STUDIUM DEFEKTŮ V ULTRAJEMNOZRNNÝCH KOVOVÝCH MATERIÁLECH PŘIPRAVE- NÝCH POMOCÍ SILNÉ PLASTICKÉ DEFORMACE Defect Studies of Ultra Fine Grained Metals Prepared by Severe Plastic Deformation by means of Positron Annihilation Spectroscopy Jakub Čížek Ivan Procházka Radomír Kužel Miroslav Cieslar Ivana Stulíková Rinat K. Islamgaliev CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC NA NOSIČÍCH METODAMI FOTOELEKTRO- NOVÉ SPEKTROSKOPIE Characterization of Supported Nanoparticles by Photoelectron Spectroscopy Methods Zdeněk Bastl Ilona Spirovová NANOMETRICKÉ APLIKACE OPTICKÉ MIKROSKOPIE V BLÍZKÉM POLI Nanometric Applications of the Scanning Near-field Optical Microscopy Pavel Tománek Pavel Dobis Markéta Benešová Dana Košťálová Naděžda Uhdeová

11 42. VNITŘNÍ TLUMENÍ V HOŘČÍKOVÝCH NANOKRYSTALECH Internal Friction in Magnesium Nanocrystals Zuzanka Trojanová Pavel Lukáč Werner Riehemann Bernd Weidenfeller OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE JEDNOTLIVÝCH NANOKRYSTALŮ KŘEMÍKU Optical Spectroscopy of Single Silicon Nanocrystals Jan Valenta ANALÝZA POVRCHŮ A TENKÝCH VRSTEV POMOCÍ TOF - LEIS Analysis of Surfaces and Ultrathin Films by TOF-LEIS Stanislav Průša, Miroslav Kolíbal, Tomáš Šikola SAMOUSPOŘÁDANÉ KVANTOVÉ TEČKY: ELEKTRONOVÉ SPEKTRÁLNÍ HUSTOTY Self-assembled Quantum Dots: Electronic Spectral Densities Karel Král Petr Zdeněk Zdeněk Khás MODELOVÁNÍ TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH PROCESŮ Modelling of Technical and Nature Processes Jiří Maryška Ladislav Mečíř Josef Novák Dalibor Štys MOLEKULÁRNÍ STAVEBNICE: POČITAČOVÉ SIMULACE MOLEKULÁRNÍCH VRTULÍ A Molecular "Tinkertoy" Construction Kit: Computer Simulations of Propeller-Shaped Molecular Dipolar Rotors Jaroslav Vacek, Alexandr Prokop, Josef Michl CREEP A MIKROSTRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PŘIPRAVENÉHO METODOU ECAP Creep and Microstructural Characteristics of an Ultrafine Grained Aluminium Processed by Equal-Channel Angular Pressing (ECAP) Václav Sklenička Jiří Dvořák Milan Svoboda STRUKTURNÍ STUDIUM SUBMIKROKRYSTALICKÝCH MATERIÁLŮ PŘIPRAVE- NÝCH TORZNÍ DEFORMACÍ ZA VYSOKÝCH TLAKŮ Structural Studies of Submicrocrystalline Materials Prepared by High-Pressure Torsion Deformation R. Kužel J. Čížek I. Procházka J. Pešička D. Šimek J. Kub R.K. Islamgaliev VLIV NANOČÁSTIC NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A TLUMENÍ HOŘČÍKU Influence of Nanoparticles on the Mechanical Properties and Damping of Magnesium Zuzanka Trojanová Pavel Lukáč VYUŽITÍ DOB ŽIVOTA POZITRONŮ KE STUDIU INTERAKCE VAKANCÍ S ATOMY CÍNU A TVORBY KLASTRŮ ATOMŮ Sn V SYSTÉMU Al-Sn Vacancy-Tin Interaction and Clustering of Tin Atoms in Dilute Aluminium-Tin Alloy: Positron Lifetime Study Jakub Čížek Oksana Melikhova Ivan Procházka Jan Kuriplach Ivana Stulíková Petr Vostrý Jiří Faltus NANOKRYSTALICKÉ A NANOGRANULÁRNÍ MAGNETICKÉ MATERIÁLY Nanocrystalline and Nanogranular Magnetic Materials Luděk Kraus Karel Závěta František Fendrych

12 53. NANOMETRICKÉ VYTVRZOVÁNÍ NÍZKOLEGOVANÝCH ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ Nanometric Strengthening of Low Alloy Heat Resisting Steels Jaroslav Purmenský Václav Foldyna STUDIUM ULTRATENKÝCH AU-VRSTEV NA POLETHYLENTEREFTALATU Study of ultra-thin gold layers on polyethyleneterephtale Václav Švorčík, Vladimír Rybka, Petr Slepička, Milena Špírková, Ján Zehentner, Jiřina Švorčíková NANOKRYSTALICKÉ OTĚRUVZDORNÉ nc-(ti 1-X Al X )N/a-Si 3 N 4 NANÁŠENÉ PVD TECHNOLOGIÍ Nanocrystalline Wear Resistant Coatings nc-(ti1-xalx)n/a-si3n4 Prepared by PVD Technology Michal Šíma Mojmír Jílek Pavel Holubář Ondřej Zindulka ZÁVISLOST TRANSPORTNÍCH VLASTNOSTÍ Bi 2 Te 3 VRSTEV NA JEJICH TLOUŠŤCE Thickness Dependence of Transport Properties of Bi2Te3 Layers Radek Zeipl Petr Lošťák Martin Pavelka Karel Žďánský Miroslav Jelínek Jarmila Walachová NANOSTRUKTURY NA BÁZI VÍCEVRSTVÝCH MINERÁLŮ Nanostructures Based on Layered Minerals Petr Duchek RESTRIKČNĚ-MODIFIKAČNÍ ENZYMY TYPU I JAKO MOLEKULÁRNÍ MOTORY V BIO-NANOTECHNOLOGII Type I Restriction-Modifications Enzymes as Molecular Motors in Bio-Nanotechnology Marie Weiserová Štěpánka Vejsadová Keith Firman SAMOVOLNÁ USPOŘÁDANÍ UHLÍKATÝCH NANOČÁSTIC Self-Assemblies of Carbonaceous Nanoparticles Václav Bouda Jiří Chládek Josef Hampl Jan Lipták Andrej Mlích Josef Sedláček Lea Boudová Denisa Haluzíková BAKTERIÁLNÍ PROTEOSYNTETICKÝ ELONGAČNÍ FAKTOR Tu JAKO POTEN- CIÁLNÍ NANO-VYPÍNAČ V BIOTECHNOLOGII Bacterial Protein Synthesis Elongation Factor Tu as a Potential Nano-Switch in Biotechnology Jaroslav Weiser Martin Holub KOMPONENTY PRO MOLEKULÁRNÍ ELEKTRONIKU ODVOZENÉ OD HELICENŮ Helicene-Based Components for Molecular Electronics Ivo Starý, Irena G. Stará, Filip Teplý, David Šaman NANOSTRUKTURY A BIOLOGIÍ INSPIROVANÝ NÁVRH POČÍTAČE Nanostructures and Bio-Inspired Computer Engineering Lukáš Sekanina

13 63. EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA DVOU MÁLOKOORDINUJÍCÍCH ANIONTŮ V CLOSO- MONOCARBABORANOVÉ ŘADĚ Convenient Preparation of Two Weakly Coordinating Anions of the Closo- Monocarbaborane Series Jaroslav Bačkovský Bohumil Štíbr Jaromír Plešek ŽÍHÁNÍ FE-C NANOPRÁŠKU PŘIPRAVENÉHO METODOU LASEROVÉ PYROLÝZY Annealing of Fe-C Nanocrystalline Powder Prepared by Laser Pyrolysis Bohumil David, Martin Vondráček, Oldřich Schneeweiss, Ion Morjan, Rodica Alexandrescu NANOKRYSTALICKÉ A NANOKOMPOZITNÍ POVLAKY KOBALT-CHROM Nanocrystalline and Nanocomposite Cobalt-Chromium Coatings Rudolf Novák Zuzana Budinská Tomáš Kubart Tomáš Polcar PLAZMOVÁ MODIFIKACE POVRCHU POLYMERNÍCH VLÁKEN Plasma Modification of Surface of Polymer Fibers Petr Louda Jiří Militký Michal Vik Gunter Nocke PŘÍPRAVA PROTEINOVÝCH SOUBORŮ PRO BIOSENZORY A BIOKOMPATIBILNÍ POVLAKY POSTUPNOU DEPOZICÍ MOLEKULÁRNÍCH VRSTEV Layer-by-Layer Preparation of Protein Assemblies for Biosensors and Biocompatible Coatings Eduard Brynda Milan Houska Andreas Wikerstal Albrecht Brandenburg SYNTÉZA A VLASTNOSTI POLYMERNÍCH KONJUGÁTŮ HOVĚZÍ SEMINÁLNÍ A PANKREATICKÉ RIBONUKLEÁZY Synthesis and properties of polymer conjugates of bovine seminal and bovine pancreatic ribonuclease Jiří Strohalm, Daniela Plocová, P. Poučková, D. Hloušková, M. Zadinová, J. Souček, Karel Ulbrich TVAROVÁNÍ A SLINOVÁNÍ POKROČILÉ NANOKRYSTALICKÉ KERAMIKY Shaping and Sintering of Advanced Nanocrystalline Ceramics Martin Trunec Karel Maca Petr Dobšák SYNTÉZA NANOKRYSTALICKÉHO OXIDU CERIČITÉHO DOPOVANÉHO Sm, Gd A Y V PŘÍTOMNOSTI ULTRAZVUKU A ZA HYDROTERMÁLNÍCH PODMÍNEK Synthesis of Nanocrystalline Ceria Doped by Sm, Gd and Y in the Presence of Ultrasound and under Hydrothermal Conditions Klára Částková Jaroslav Cihlář Martin Malíček NANÁŠENÍ A IN SITU ANALÝZA POVRCHŮ A ULTRATENKÝCH VRSTEV IONTOVÝM SVAZKEM Preparation and in situ Analysis of Ion Beam Modified Surface and Ultrathin Films Stanislav Voborný, Stanislav Průša, Petr Bábor, Miroslav Kolíbal, Michal Geryk, Jiří Spousta, Tomáš Šikola NANOTECHNOLOGIE POMOCÍ SPM Nanotechnology by means of SPM David Škoda, Filip Lopour, Radek Kalousek, David Burian, Jiří Spousta, František Matějka, Tomáš Šikola

14 73. POLYKATIONTOVÉ ROUBOVANÉ KOPOLYMERY JAKO NOSIČE PRO TRANSPORT OLIGONUKLEOTIDŮ Polycationic graft copolymers as carriers for delivery of antisense oligonucleotides Č. Koňák, H. Dautzenberg, T. Reschel, A. Zintchenko, Karel Ulbrich KONJUGÁTY HYDROFILNÍCH POLYMERŮ S PROTILÁTKAMI PRO CÍLENÉ SMĚROVÁNÍ LÉČIV Polymer-antibody conjugates for targeted delivery of drugs Karel Ulbrich, Tomáš Etrych, Jiří Strohalm, M. Jelínková, M. Kovář, B. Říhová POLYMERY S NANOSTRUKTURNÍMI POVRCHY JAKO BIOMATERIÁLY PRO TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ Polymers with nanostructured surfaces as biomaterials for tissue engineering František Rypáček, Vladimír Proks, Luďka Machová, Dana Kubies, Lucie Bačáková, Štěpán Popelka NANOKOMPOZITY VRSTEVNATÝCH SILIKÁTŮ A BIODEGRADOVATELNÝCH POLYESTERŮ Polymer Layered Silicate Nanocomposites of Biodegradable Polyesters Dana Kubies, Rudolf Puffr, Josef Baldrián, Jaroslav Ščudla, Jiřina Hromádková, Luďka Machová, František Rypáček VYSOKOTEPLOTNÍ STM A MONITOROVÁNÍ RYCHLÝCH PROCESŮ NA POVRCHU PEVNÝCH LÁTEK High temperature STM and monitoring of fast surface phenomena Petr Bábor, Filip Lopour, Tomáš Šikola, Ig. Tsong BEZKONTAKTNÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL - SIMULACE ZOBRAZENÍ POVRCHŮ KŘEMÍKU Noncontact Atomic Force Microscopy - Simulations of Silicon-Surface Images Radek Kalousek, David Škoda, Filip Lopour, Tomáš Šikola HLOUBKOVÉ PROFILOVÁNI ULTRATENKÝCH VRSTEV METODOU AR XPS Depth Profile Analysis of Ultrathin Films by AR XPS Jan Čechal, Patrik Jurkovič, Petr Bábor, Libuše Dittrichová, Tomáš Šikola AFM STUDIUM TENKÝCH VRSTEV SnO 2 POUŽÍVANÝCH JAKO SENZORY PLYNŮ Atomic Force Microscopy Study of SnO2 Thin Films for Gas Sensor Z. Strýhal J. Pavlík S. Novák POVRCH UHLÍKOVÝCH VLÁKEN Z POHLEDU MOLEKULÁRNÍHO MODELOVÁNÍ Surface of Carbon Fibers from View of Molecular Modeling Jan Grégr Jiří Militký OD NIŽŠÍCH FULLERENŮ K UHLÍKOVÝM NANOTRUBIČKÁM (PŘES VYŠŠÍ FULLERENY): SROVNÁNÍ JEJICH CHOVÁNÍ PŘI OZÁŘENÍ From Lower Fullerenes to Carbon Nanotubes (via Higher Fullerenes): Investigating their Behavior under Irradiation Andrea Cejnarová Libor Juha Věra Hamplová Pavel Kubát

15 83. VLIV PARAMETRŮ VÝROBY NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI HLINIKOVÉ SLITINY S NANO-STRUKTUROU Influence of Processing Parameters on the Mechanical Properties of a Nanostructured Aluminium Alloy Zdeněk Chlup Iain Todd John G. O'Dwyer DEPOZICE TENKÝCH MULTIVRSTEV CO/CON A NI/NIN METODOU IBAD A Study of Magnetic Multilayers Jiří Vais Jaroslav Ženíšek Libuše Dittrichová Petr Bábor Michal Urbánek Jiří Spousta Tomáš Šikola MOŽNOST PŘÍTOMNOSTI FULLERENŮ V IMPAKTNÍM KRÁTERU RIES Search for Fullerenes in Rocks from Ries Impact Crater Jan Jehlička Ota Frank Věra Hamplová SERRS SPEKTRA NEDENATUROVANÝCH MOLEKUL TRANS-BETAKAROTENU A TETRAFENYLPORFYRINU VČLENĚNÝCH DO FILMU TVOŘENÝCH STŘÍBR- NÝMI NANOČÁSTICEMI MODIFIKOVANÝMI KYSELINOU SERRS Spectra of Unperturbed All-Trans beta-carotene and Free-Base Tetraphenylporphine Embedded in Acid Modified Silver Nanoparticle Films Martin Michl Blanka Vlčková Ivana Šloufová-Srnová Peter Mojzeš NANOKRYSTALICKÉ A MONOKRYSTALICKÉ TENKÉ VRSTVY DEPONOVANÉ LASEREM Nanocrystalline and Monocrystalline Thin Films Deposited by Laser Miroslav Jelínek Jan Lančok Marian Čerňanský Václav Studnička MĚŘENÍ INTERAKCE NANOKRYSTALICKÝCH MATERIÁLŮ S PLYNY Measurement of Gas Interaction with Nanocrystalline Metals at Low Pressures P. Řepa R. Ulman O. Schneeweiss L. Peksa T. Gronych SCANNING PROBE SPECTROSCOPY OF NANOSTRUCTURED Zn COATINGS Scanning Probe Spectroscopy of Nanostructured Zn Coatings N.D. Nikolic S. Štrbac N. Bundaleski Zlatko Rakocevic ENDOHEDRAL ENCAPSULATION OF Li 2 IN C70 Endohedral Encapsulation of Li 2 in C70 M. Veljkovic, Olivera Neškovic, S.Velickovic, A. Đeric ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO POLOHOVÁNÍ S VYSOKOU PŘESNOSTÍ Control Systems for High Accuracy Positioning Petr Mikšík INFORMAČNÍ SYSTÉM V SYPKÝCH HMOTÁCH Information System in Bulk Solids Jiří Zegzulka Jan Nečas SEZNAM AUTORŮ List of authors

16 16

17 SEKCE NANOVÉDY A NANOTECHNOLOGIE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1. Úvod TASILO PRNKA Česká společnost pro nové materiály a technologie, Slavičín Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT), založená v roce 1993, je dobrovolným sdružením individuálních a kolektivních členů. Činnost společnosti se zaměřuje zejména na: Organizování odborných kontaktů, výměnu zkušeností a společné řešení odborných problémů Rozšiřování informací o nových materiálech a technologiích Podporování a sponzorování výzkumu, vývoje a aplikace nových materiálů a technologií Podporování a propagování výuky materiálového inženýrství na vysokých školách, včetně postgraduálního doktorandského studia Organizování spolupráce, výměnu zkušeností a informací s příbuznými společnostmi v tuzemsku i zahraničí Řešení národních i mezinárodních projektů výzkumného i nevýzkumného charakteru V květnu 2002 ČSNMT posuzovala na pravidelném Generálním shromáždění členů m.j. i odborné zaměření své činnosti. Velmi bylo oceněno aktivní zapojení členů ČSNMT do přípravy Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPOVaV), zejména do práce odborného panelu Materiály. Z porovnání dosavadního zaměření existujících odborných sekcí ČSNMT a výzkumných priorit navržených v NPOVaV vyplynulo, že odborné zaměření společnosti bude nutné v budoucnosti postupně více orientovat na moderní pokrokové materiály a nastupující technologie, jako jsou nanotechnologie a inteligentní materiály. V návaznosti na to navrhl řídicí výbor ČSNMT ustavení nové sekce Nanovědy a nanotechnologie. Ustavující schůze sekce se konala v Praze za účasti 48 odborníků, zejména z ústavů AV ČR, vysokých škol a výzkumných ústavů, ale i ze dvou malých firem. Na ustavujícím zasedání byl sestaven ad hoc řídicí výbor, který má t.č. 15 členů. 2. Nanotechnologie a nanomateriály Kvantová mechanika a standardní model fyziky částic jsou velmi úspěšné vědní oblasti popisující chování elementárních částic v atomu a jednotlivých atomů v molekulách. Klasická fyzika je rovněž úspěšná v popisu vlastností hmoty ve větších objemech, v rozměrech, se kterými máme každodenní zkušenosti. Mezi světem atomů a současným reálným světem leží oblast nanosvěta, území částic a struktur v rozměrovém oboru od cca 1 nm do cca 100 nm. Je to velmi malý svět.. Nanostruktury, které jsou základními prvky nanomateriálů, jsou dostatečně malé na to, aby se v nich ještě uplatňovaly kvantové jevy. Jsou však i tak rozměrné, že aplikace zákonů kvantové mechaniky při zkoumání jejich vlastností nemá význam. Rozumíme individuálním vlastnostem atomů, ale prozatím málo rozumíme tomu jak se chovají jejich seskupení a tomu, jak vznikají jejich leckdy neočekávané vlastnosti. Zkoumání těchto jevů je 17

18 předmětem nanovědy, discipliny na průsečíku fyziky pevné fáze, chemie, inženýrství a molekulární biologie. Dnes však nejde jen o poznání a charakterizování jevů, které se v nanosvětě projevují, ale i o praktické využití nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů, nanosystémů a nanozařízení, které se snažíme cílevědomě vytvářet a spojovat je s objekty větších rozměrů. Široké spektrum technologií, které se pro tuto činnost využívají, se souhrnně nazývá nanotechnologie. Z celé plejády definic nanotechnologie uvedeme první část definice Národní nanotechnologické iniciativy USA /1/: Nanotechnologie představují výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární a makromolekulární úrovni v rozměrové oblasti přibližně nm, které jsou prováděny pro pochopení jevů a materiálů v nanorozměrech a pro vytváření a využívání struktur, zařízení a systémů, které mají nové vlastnosti a funkce. Zajímavý je i názor Phillipa Basquina, komisaře EU pro výzkum a vývoj. Zastává názor, že nanotechnologie nemohou být definovány pouze podle rozměrové škály. Ve skutečnosti představují konvergenci tradičních disciplin jako jsou fyzika, chemie a biologie, směřující ke společným výzkumným hranicím Nanotechnologie patří spolu s informačními technologiemi a biotechnologiemi k tzv. nastupujícím technologiím, a to nehledě na jejich doposud dětský věk. Významný pokrok v porozumění jevům a procesům projevujícím se v nanosvětě, který nanověda učinila v posledních 20 létech, nám umožňuje předpovědět, že jejich využití a ovládnutí přinese průlomové změny zejména v elektronice, fotonice a počítačích, ale i v dalších oblastech jako jsou zdravotnictví a farmacie, energetika a ochrana životního prostředí, zemědělství, vojenství a průmysl, např. textilní. I když se někdy o aplikaci nanotechnologií píše, že přinesou revoluční změny ve výše uvedených oborech, spíše je pravdou, že půjde o dlouhodobý postupný vývoj, odhadovaný až na 50 let. 3. Nanotechnologie v České republice Ze stručného přehledu o českém výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů, který pro ČSNMT připravil koncem roku 2000 T.Prnka /2/, vyplynulo, že prvé granty v této oblasti byly uděleny GA ČR v roce 1993: 101/93/0733 Bezkontaktní nedestruktivní měření a topografie povrchů s nanometrickou rozlišovací schopností, nositel grantu: Doc.RNDr. Pavel Tománek,CSc., VUT-FEI Brno 202/93/1173 Magnetoelestické vlastnosti amorfních a nanokrystalických materiálů, nositel grantu: Ing.Luděk Kraus,CSc., Fyzikální ústav AV ČR 202/93/0391 Struktura a vlastnosti kovových a oxidických magnetických materiálů připravených netradičními technologiemi, nositel grantu: Ing.Jan Šubrt,CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR Z roku 1993 pochází i publikace P.Lukáče z MFF UK v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč.33, č.1 s názvem Nanokrystaly. Zájem o problematiku výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů postupně rostl, spočíval však především na předvídavém přístupu jednotlivců a možnosti přístrojové techniky jednotlivých pracovišť. 18

19 V roce 2001 bylo v oblasti výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů různými agenturami uděleno 15 grantů a doposud neexistuje žádný ucelený výzkumný program v této oblasti. Nicméně, rostoucí aktivity v některých ústavech AV ČR a fakultách vysokých škol a účast našich odborníků na mezinárodních projektech, zejména v programu COST, vytvářejí nadějné podmínky pro cílevědomý přístup ve výzkumu v této oblasti v blízké budoucnosti. V roce 2001 byl připraven návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje /3/. Program má 5 tematických a tři průřezové programy. Tematické programy jsou rozděleny na 20 dílčích programů, které obsahují 90 klíčových výzkumných směrů (KVS). V dílčím programu Nastupující technologie je jeden KVS nazván Nanotechnologie a nanomateriály. Problematiku nano technologií nalezneme i v dílčím programu Nové materiály, v KVS Elektronické a fotonické materily a struktury. Národní program má být zahájen v roce Sekce Nanovědy a nanotechnologie V současné době se sekce teprve vytváří. Řídicí výbor zvolil pro svoji práci osm oblastí průřezového charakteru: Politický aspekt rozvoje oboru Vzdělávání na vybraných vysokých školách a terminologie oboru Národní program výzkumu Mezinárodní spolupráce Pořádání konferencí a jiných akcí Popularizace oboru v široké veřejnosti Růst členské základny Transfer nanotechnologií do praxe Byli osloveni zájemci o činnost sekce a probíhá evidence přihlášek. Po zjištění odborného zaměření členů sekce se předpokládá ustavení podsekcí zaměřených na jednotlivé odborné oblasti. 5. Literatura [1] National Nanotechnology Initiative leading to thr next industrial revolution, [2] Prnka, T.: Současné výzkumné aktivity v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů, studie ČSNMT, 12/2000 [3] Národní program výzkumu technologický foresight v České republice 2002, vyd. Technologické centrum AV ČR, Praha,

20 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY SECTION OF THE CZECH SOCIETY FOR NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES TASILO PRNKA New section of the Czech Society for New Materials and Technologies aimed at nanoscience andnanotechnologies has been established in June More than 100 members is registered till now. The Steering Committee is managing the section`s activities. Eight working areas has been selected so far: Political dimensions of the nanoscience and nanotechnology Education and training on selected universities and colleges; terminology National research program International cooperation Organization of conferences and other events Public relation Membership basis development Technology transfer support Contact address: 20

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Příloha 1. Písemné připomínky J. Svobody k zápisu 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 22.02.2010

Příloha 1. Písemné připomínky J. Svobody k zápisu 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 22.02.2010 Příloha 1 Písemné připomínky J. Svobody k zápisu 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 22.02.2010 ad 2) J. Svoboda vznesl dotaz, proč přebytek v hospodaření za rok 2009 nebyl převeden do Fondu účelově

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST?

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST? http://www.cost.esf.org/ COST Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu Prof. J.Cihlář, M.V. Marek Co je COST? COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION.

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 19. listopadu 2014, Olomouc E. Hillerová, TC AV ČR Technologické centrum AV ČR PŘEHLEDNÉ CELKOVÉ ÚDAJE Czech Republic Number of institutions: 378 Projects:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on Česká společnost pro nedestruktivní testování zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2011 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice Czech Society for

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU Ondřej ČERNOHORSKÝ a,b, Karel ŽĎÁNSKÝ b, Jiří ZAVADIL b, Pavel KACEROVSKÝ b, Kateřina PIKSOVÁ a, Anton FOJTÍK

Více

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho?

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? Pavel Bastl, Jaroslav Charfreitag CESNET Community Fórum 2014 - Zpracování a ukládání velkých dat Local DAQ Based on rack mount computer with PCIe interface Amount

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost Představení hlavních směrů vývoje výzkumu Fakulty informatiky a managementu

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINIUM BASED ALLOYS SPECIMENS PROCESSED BY SPD TECHNOLOGY. Vít Michenka, Milan Gottwald

DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINIUM BASED ALLOYS SPECIMENS PROCESSED BY SPD TECHNOLOGY. Vít Michenka, Milan Gottwald DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ VZORKŮ NA BÁZI Al SLITIN ZPRACOVANÝCH SPD TECHNOLOGIÍ DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINIUM BASED ALLOYS SPECIMENS PROCESSED BY SPD TECHNOLOGY Vít Michenka,

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více