5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/3 PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTOVANÉ PODLE ČÚS 703 TRANSFERY"

Transkript

1 str. 1 O ŘÍSĚVKY A DOACE OSKYOVANÉ ODLE ČÚS 703 RANSFERY ransfer je poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze zahraničí, z rozpočtů ÚSC, ze státních fondů s výjimkou daní, poplatků a jiných podobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí, pokud jedna účetní jednotka je poskytovatelem peněžních prostředků a jiná účetní jednotka jejich příjemcem. oskytovatelem je účetní jednotka, která poskytuje transfer příjemci. říjemcem je účetní jednotka, která přijímá transfer jako konečný příjemce s cílem uhradit závazek nebo uhradit pořízení aktiva. růtokový transfer je transfer, který je poskytován příjemci zprostředkovatelem. Zprostředkovatelem je účetní jednotka, která není poskytovatelem a přijímá transfer za účelem jeho poskytnutí příjemci nebo jeho přijetí příjemcem od poskytovatele svým jménem a na svůj účet zajišťuje. ostup orgánů poskytujících transfery

2 O str. 2 Zúčtovací vztahy Účtování transferů Účtování přináší změny v použití účtů. Nově se k transferům zařazují podrozvahové účty. Směrná účtová osnova přináší některé nové rozvahové a výsledkové účty, které zachycují transfery v okamžiku podání žádosti, přiznání transferu a jeho poskytnutí a při jeho vypořádání. ostupy účtování se liší podle toho, zda jsou konkrétní transfery nezpochybnitelné, tj. je známa jejich výše a účel použití. Zpravidla se nepožaduje průběžné vyúčtování. Další skupinou jsou transfery, jejichž výše není předem přesně známa, proto také může být jejich čerpání zpochybnitelné. oskytují se formou záloh a příjemci předkládají monitorovací zprávy poskytovatelům, kteří mohou vyloučit některé náklady jako nezpůsobilé, tj. jejich rozsah a obsah nelze uznat k účelu dotace. a) oskytovatelé jsou orgány veřejné správy, které rozhodují o poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů: státní rozpočet, EU prostřednictvím státního rozpočtu, rozpočty ÚSC, státní fondy. oskytovatelé zachytí na podrozvahových účtech podmíněné závazky vůči příjemcům a zprostředkovatelům k okamžiku přijetí žádosti o dotaci na účtech sk. 97x. Vlastní přiznání transferu je jejich nákladem v účtové skupině 57x a souvztažným zápisem 34x. Například obec přiznává dotaci své zřízené O jako zápis MD 572 Náklady na nároky na prostředky z rozpočtu ÚSC a na Dal je to závazek k rozpočtu ÚSC na účtu 349. oukázání prostředků bude vyrovnání závazku MD 349 D 231. řiznáním nároku na dotaci se snižuje podmíněný závazek v účtové skupině 97x. Jestliže poskytovatelé poskytují transfery, u nichž bude požadováno průběžné vyúčtování podáváním

3 str. 3 O monitorovacích zpráv, použijí při poskytnutí zálohy účet 373 oskytnuté zálohy na dotace. K datu účetní závěrky budou účtovat o předběžném nákladu na účtech sk. 57 souvztažně na účet 389 Dohadné účty pasivní. o splnění účelu transferu a jeho vyúčtování pak vyrovnají účet 389 do závazků na účtu 347, 349 a k těmto účtům zúčtují poskytnuté zálohy MD 347, 349 a D 373. Závazek vyrovnají doplatkem transferu. b) Zprostředkovatelé účtují o pohledávce vůči rozpočtu poskytovatele a současně o závazku vůči příjemci. Nezapojují se účty nákladů ve sk. 57x a výnosů ve sk. 67. říjem finančních prostředků vyrovnává pohledávku a poukázání prostředků příjemci vyrovnává závazek. c) říjemci transferů používají podrozvahové účty jako vyjádření podmíněné pohledávky k rozpočtovým prostředkům. U nezpochybnitelných nároků účtují pohledávku vůči poskytovateli a výnos z nároků na prostředky určitého rozpočtu: Nezpochybnitelný nárok na prostředky ústředních rozpočtů MD 346 D 671 na prostředky územních rozpočtů MD 348 D 672 říjemce transferu, jehož výše může být zpochybněna a příjemce tak nedostane celou přislíbenou částku transferu najednou, ale obdrží nejprve zálohu na dotaci a teprve po vyřešení projektu a splnění úkolu obdrží doplatek. ro přijaté zálohy použije účet 374 řijaté zálohy na dotace, který se vypořádá s nezpochybnitelnou pohledávkou na účtu 346, 348 vyúčtovanou do výnosů na účty 67x. Jestliže ke dni účetní závěrky má příjemce jen předpoklad, kolik transferu by mohl obdržet, použije pro předpis výnosů dohadný účet aktivní (388), který vyrovná při potvrzení nezpochybnitelného nároku.

4 O str. 4 Zúčtovací vztahy Rozdělení transferů podle účelu ransfery ze zahraničí ransfery rozdělujeme podle účelu: a) na pořízení dlouhodobého majetku transfer se sleduje na účtu 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, b) na neinvestiční potřeby provozní náklady u příjemce ve skupině 67x. Uchazeči o transfery podávají žádost o dotaci podle šablon k jednotlivým programům a projektům. Šablony obsahují informace o podmínkách čerpání dotací a rovněž vymezují, které nákladové druhy se mohou z poskytnutých prostředků uhradit. ransfery ze zahraničí jsou především dotace z programů EU, které přijímá ČR a zachycuje je v Národním fondu, jehož funkce a postavení je upraveno v 37 zákona č. 218/2000 Sb. Do Národního fondu svěřuje Evropské společenství České republice peněžní prostředky k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtů Evropské unie. oskytnutí těchto transferů je zařazeno mezi transfery státního rozpočtu označené účelovými znaky. okud EU poskytuje peněžní prostředky přímo agenturám, které zajišťují programy HARE, pak tyto dotace jsou také dotace ze zahraničí, ale pro příjemce O jsou to ostatní výnosy z činnosti na účtu 649, jak je uvedeno v tabulce A.10 řílohy k účetní závěrce. Rozpočtová pravidla stanoví požadavek, aby příjemci dotací převedli k nespotřebované prostředky do svého rezervního fondu u O na účet 414 Rezervní fond z ostatních titulů. V dalším roce se tyto prostředky použijí ke stejnému účelu.

5 str. 5 O říklady na účtování transferů u příjemce (O) říklad 1 Nezpochybnitelný nárok bez záloh O obdržela od ÚSC účelovou dotaci na výuku AJ v roce 2010 Kč rostředky byly poukázány v plné výši. Skutečné náklady: nákup učebnic Kč , výukový SW Kč 4 000, platy lektorů Kč , odvody z mezd a FKS Kč , ostatní služby Kč ředpis nároku na dotaci říjem finančních prostředků oužití dotace: - platy Odvody z mezd říděl FKS Učebnice SW a ostatní služby O použila prostředky do konce účetního období v souladu s podmínkami transferu. říklad 2 Neinvestiční transfer může být zpochybněn O podala žádost o neinvestiční transfer z fondů EU v hodnotě tis. Kč Zprostředkovatelem je Krajský úřad, příjemcem je O střední škola. O obdržela nejprve zálohu tis. Kč 600. rovozní náklady: spotřeba materiálu, osobní náklady, služby celkem tis. Kč K úhradě nákladů použila vlastní volné finanční prostředky na svém běžném účtu. V monitorovací zprávě však uvedla mezi náklady doklad k nákladu za tis. Kč 20, který nebyl uznán za způsobilý vzhledem k zadaným podmínkám, proto obdržela doplatek jen tis. Kč 380.

6 O str. 6 Zúčtovací vztahy říjemce (O) zaúčtuje na podrozvahový účet podmíněnou pohledávku v předpokládané výši transferu MD 939, 941 D odrozvahová evidence předání žádosti, podmíněná pohledávka 2. říjem zálohy Snížení podmíněné pohledávky Skutečné náklady na projekt xx 321, Dohadná položka na předpokládanou výši transferu Nezpůsobilé náklady podle monitorovací zprávy Snížení podmíněné pohledávky ředpis konečné částky transferu Vyrovnání dohadné položky aktivní Vyúčtování zálohy Doplatek ke konečné částce transferu Zrušení podmíněné pohledávky říklad 3 Zřizovatel bude poskytovat z celoročního rozpočtu čtvrtletní zálohy Varianta A: O zaúčtuje v souladu s ČUS 703 schválený rozpočet do výnosů příštích období. ÚSC schválil celoroční rozpočet neinvestičních výdajů tis. Kč. Finanční prostředky bude poskytovat čtvrtletně. Náklady za 1.Q tis. Kč Náklady za 2.Q tis. Kč Náklady za 3.Q tis. Kč Náklady za 4.Q tis. Kč Náklady celkem tis. Kč

7 str. 7 O 1. Schválený rozpočet říjem finančních prostředků na 1.Q Zúčtování výnosů ve výši nákladů říjem finančních prostředků na 2.Q Zúčtování výnosů ve výši nákladů říjem finančních prostředků na 3.Q Zúčtování výnosů ve výši nákladů říjem finančních prostředků na 4.Q Zúčtování výnosů ve výši nákladů ředpis odvodu nedočerpaného transferu Vrácení fin. prostředků Varianta B: Náklady za 4.Q byly tis. Kč, dochází tak k překročení původního rozpočtu o 50 tis. Zřizovatel zvýšil původní rozpočet o 50 tis. Kč Stav výnosů příštích období k říjem finančních prostředků na 4.Q Zúčtování výnosů ve výši nákladů Dohadná položka aktivní Zřizovatel zvýšil rozpočet o Kč říjem doplatku dotace říklad 4 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu na technické zhodnocení budovy. Akce je uvedená v Informačním systému programového financování, otevřen čerpací účet u ČNB, limit Skutečné náklady Kč.

8 O str. 8 Zúčtovací vztahy 1. odmíněná pohledávka z jiných zdrojů Faktury za technické zhodnocení Úhrada fa z účtu ČNB Dokončení akce řijatá dotace na dlouhodobý majetek Vyrovnání podrozvahového účtu říklad 5 Investiční transfer z rozpočtu ÚSC pro zřízenou O Investiční dotace od zřizovatele prochází investičním fondem O zřízené ÚSC, ale nepovažuje se za transfer, nebude vyúčtována na účet 403, ale na účet 401. O podala žádost o investiční dotaci zřizovateli, jímž je ÚSC. ožaduje tis. Kč na technické zhodnocení budovy, která jí byla dána do výpůjčky. Zřizovatel dotaci schválil v požadované částce a rozhodl, že technické zhodnocení budovy zůstane v majetku O, která bude tento DM účetně odpisovat. Skutečné investiční náklady byly tis. Kč řekročení rozpočtovaných investičních výdajů hradí O z fondu reprodukce. Varianta A: odmíněná pohledávka dlouhodobá říjem investiční dotace do FRM ředpis nároku Zrušení podmíněné pohledávky Investiční výdaje na akce Úhrada závazků Čerpání FRM využití dotace z ÚSC oužití vlastních zdrojů Dokončení investiční akce

9 str. 9 O 8. Roční odpis tech. zhodnocení odpisování 20let, vorba FRM Varianta B: O převedla bezúplatně technické zhodnocení budovy zřizovateli a jeho hodnotu promítla do podmíněného závazku na účtu 941. odmíněná pohledávka dlouhodobá říjem investiční dotace do FRM ředpis nároku Zrušení podmíněné pohledávky Investiční výdaje na akce Úhrada závazků Čerpání FRM využití dotace z ÚSC oužití vlastních zdrojů Bezúplatný převod zřizovateli Snížení podmíněného závazku Autor: Ing. Olga Hanzlová

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 http://denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Stanovisko Ministerstva financí

Více

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DOTACE A JEJICH

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 81 12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Kontrolní akce byla

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více