Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana /16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èinnosti Nejvyššího kontrolního úøadu (dále jen NKÚ ) na rok 2000 pod èíslem 00/16. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen NKÚ JUDr. Jan Holeèek. Cílem kontroly bylo provìøit poskytování, èerpání a použití prostøedkù státního rozpoètu poskytnutých v letech na výstavbu a technickou obnovu zdravotnických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí z hlediska úèelnosti, hospodárnosti a dodržování platných pøedpisù. Kontrolovaným obdobím byly roky , v pøípadì vìcných souvislostí i roky pøedcházející. Kontrolu provedly v období od dubna do záøí 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborù støední Morava, jižní Morava, støední Èechy, severovýchodní Èechy a severozápadní Èechy. Kontrolovanými osobami byly: A. Ministerstvo financí (dále jen MF ); B. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ); C. okresní úøady (dále jen OkÚ ) Zlín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Trutnov, Tøebíè, Žïár nad Sázavou, Kromìøíž; D. zdravotnická zaøízení: Ba ova nemocnice Zlín, Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav, Nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocnice Karlovy Vary, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Nemocnice v Tøebíèi, Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì, Nemocnice v Kromìøíži. Proti kontrolním protokolùm podalo námitky sedm kontrolovaných osob, které byly vypoøádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podaly kontrolované osoby Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice v Tøebíèi, Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì, Nemocnice Liberec a Okresní úøad Liberec, byla vypoøádána usneseními senátu NKÚ. S e n á t N K Ú (ve složení: JUDr. Jan Holeèek - pøedseda, JUDr. Eliška Kadaòová, Ing. Josef Pohl, Ing. Petr Skála, Ing. Ladislav Zeman - èlenové) na svém zasedání konaném dne 6. prosince 2000 s c h v á l i l usnesením è. 00/16/65 k o n t r o l n í z á v ì r v tomto znìní: I. Úvod Z kapitoly státního rozpoètu Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS ) byly MF v kontrolovaném období poskytovány mimo jiné i individuální investièní dotace na výstavbu a technickou obnovu zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí v rámci programu Výstavba a technická obnova zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí (dále jen Program ). Cílem Programu má být zabezpeèení investièního rozvoje zdravotnických organizací. Závazný roèní objem investièní dotace z kapitoly VPS je každoroènì urèován zákonem o státním rozpoètu. Na rok 1996 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 19 zdravotnických zaøízení. Z toho u sedmi akcí se jednalo o pokraèování staveb dotovaných v minulých letech a 12 akcí v celkovém roèním objemu Kè bylo novì zaøazeno. Na rok 1997 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 19 zdravotnických zaøízení. Z toho u 18 akcí se jednalo o pokraèování staveb dotovaných i v minulých letech a jedna akce s roèním objemem Kè byla zaøazena novì. Na základì usnesení vlády z roku 1997 è. 229 a è. 356, pøijatými k zajištìní vyrovnanosti státního rozpoètu v roce 1997, byly vázány prostøedky na Program ve výši Kè. Na rok 1998 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 17 zdravotnických zaøízení. Ve všech pøípadech se jednalo o akce dotované i v minulých letech. Na rok 1999 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 24 zdravotnických zaøízení. Z toho u osmi akcí se jednalo o akce novì zahajované. Pìt z tìchto novì zahajovaných akcí bylo zaøazeno do Programu až pøi projednávání návrhu státního rozpoètu v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR. MF v prùbìhu rozpoètových let upravovalo výši schválených roèních limitù dotací jednotlivým pøíjemcùm a celkem za toto období uvolnilo na Program finanèní prostøedky ve výši Kè. II. Skuteènosti zjištìné pøi kontrole A. Ministerstvo financí Kontrola byla zamìøena na zpùsob výbìru investièních akcí k zaøazení do návrhu státního rozpoètu na pøíslušný rok, na proces uvolòování rozpoètových prostøedkù a na metodickou a kontrolní èinnost.

2 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 268 Podmínky pro použití investièních výdajù státního rozpoètu jsou upraveny zákonem è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èeské republice (rozpoètová pravidla republiky), s odkazem na zásady dotaèní politiky. MF vydalo Zásady pro poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu pro poøizování investièního majetku, è. j. 113/1 679/1994 (uveøejnìny ve Finanèním zpravodaji 4/1994, platné od dále jen Zásady 94 ). Tyto byly nahrazeny Zásadami pro poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu urèených na poøizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investièního majetku, è. j. 113/43 850/1998 (uveøejnìny ve Finanèním zpravodaji 12/1998, platné od dále jen Zásady 98 ). Ve smyslu Zásad 94 pøedkládala zdravotnická zaøízení MF žádosti o poskytnutí individuální investièní dotace na Program. MF tyto žádosti posuzovalo a rozhodovalo o zaøazení akcí do návrhu státního rozpoètu na pøíslušný rozpoètový rok. Finanèní prostøedky z Programu uvolòovalo zálohovì na základì smluv o poskytnutí individuální investièní dotace ze státního rozpoètu (dále jen Smlouva ) v pøíslušném rozpoètovém roce, uzavøených mezi MF a pøíslušným zdravotnickým zaøízením, ve kterých byla uvedena výše dotace na celé období realizace konkrétní akce, výše závazného roèního limitu a stanoveny závazné podmínky èerpání. Zjištìné nedostatky: A.1 MF nedoložilo, na základì jakých kritérií stanovovalo výši úèasti státního rozpoètu na financování jednotlivých investièních akcí. Nevyžadovalo dostateènou souèinnost MZ pøi tvorbì návrhu Programu. Dùsledkem toho bylo, že v nìkterých pøípadech došlo k nehospodárnému nakládání s prostøedky státního rozpoètu. MF nemìlo stanoveny kritéria, podmínky èi priority pro výbìr investièních akcí. Nemìlo vždy dostateèné informace ke kvalifikovanému vyhodnocení naléhavosti investièní akce a výše nárokovaných finanèních prostøedkù. Nepožadovalo, aby mu byly pøedkládány stavební programy (vymezené v Zásadách pro poskytování dotací), které by dostateènì vypovídaly o investièním zámìru investora a zdùvodòovaly výši požadovaných finanèních prostøedkù. U novì zahajovaných akcí nemìlo k dispozici vyjádøení MZ (jako gesèního resortu pro oblast zdravotnictví) ke stavebním programùm investorù po stránce medicínské odbornosti, potøebnosti a úèelnosti v návaznosti na výši požadované dotace a z hlediska zaèlenìní do sítì zdravotnických zaøízení, nezbytných k zajištìní zdravotní péèe v daném regionu. Napø. v roce 1996 bylo do návrhu zaøazeno 12 nových akcí s celkovou výší dotace více než Kè. Mezi nimi byla i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, s celkovou výší dotace Kè na realizaci celé akce. Pøi rozhodování o jejím zaøazení mezi akce urèené k financování z Programu mìlo MF k dispozici pouze vyplnìný formuláø RI 80/95, prùvodní technickou zprávu ke stavební èásti s výètem provozù, které budou v objektu umístìny, a diagram blokových schémat. Žadatel nemìl k dispozici žádnou projektovou dokumentaci. MF ani nepožádalo o stanovisko MZ. Akce byla dotována i v roce Na tuto stavbu bylo celkem proinvestováno Kè, z toho Kè èinila dotace ze státního rozpoètu. MZ v roce 1997 doporuèilo stavbu zastavit, nebo považovalo tuto akci za významnì nadstandardní, kterou nelze v dané lokalitì korektnì zdùvodnit. Od roku 1998 se na stavbì nepokraèuje. A.2 V letech MF nevydávalo rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování konkrétních akcí a nedoložilo ani pøípadné zamítnutí neuspokojených žádostí. MF nevydávalo rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování konkrétních akcí, a nedodržovalo tak postup podle èl. 3 Zásad 94, které samo k zajištìní rozpoètové káznì vydalo. Po schválení státního rozpoètu informovalo zøizovatele pøíslušných zdravotnických zaøízení o zaøazení jednotlivých akcí do státního rozpoètu a žádalo je o pøedání informace investorùm. O neuspokojených žádostech informovalo žadatele pouze pøíležitostnì pøi osobních konzultacích, pøípadnì pøi telefonických dotazech. A.3 MF pøíjemcùm dotací nedostateènì vymezovalo úèel, na který mohli prostøedky státního rozpoètu použít. To ve svém dùsledku ztížilo následnou kontrolu. V podmínkách èerpání finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu, které byly vždy souèástí uzavíraných Smluv, MF uvádìlo, že finanèní prostøedky jsou úèelovì vázány na uvedenou akci v rozsahu schváleného stavebního programu. Neprokázalo však, kterými stavebními programy byli pøíjemci dotací vázáni, nebo stavební programy nebyly souèástí uzavøených Smluv a jejich schválení ze strany MF nebylo ani jinak doloženo. Pøi uzavøení Smlouvy nemìlo v mnoha pøípadech stavební programy k dispozici, jako napø. u nemocnice Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary a Liberec. U Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav, které bylo dotováno v letech , nebyl úèel dotace dokonce vùbec vymezen. A.4 MF netrvalo na øádném dokonèení akcí podle pùvodních stavebních programù, rozšiøovalo je o nové stavební objekty a navyšovalo celkovou výši dotace. V dùsledku toho není zøejmé, kdy budou dotované akce dokonèeny a kolik prostøedkù státního rozpoètu na jejich financování bude tøeba vynaložit. MF v uzavíraných Smlouvách nevymezovalo použití poskytovaných dotaèních prostøedkù na jednotlivé stavební objekty, což umožòovalo pøíjemcùm použít státní prostøedky získané rozšíøením stavebního programu i na døíve rozestavìné objekty. Dostateènì nemotivovalo pøí-

3 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 269 jemce dotace k hospodárnému nakládání se stáními prostøedky již od poèátku výstavby. Napø.: u Ba ovy nemocnice Zlín pùvodnì schválený stavební program pøedpokládal výstavbu komplementu gynekologicko-porodnického oddìlení s dobou realizace 10/1994 až 11/1998. Pøi uzavøení Smlouvy na rok 1997 byl stavební program rozšíøen o rekonstrukci centrálních operaèních sálù a rekonstrukci kuchynì, pøíslib celkové dotace byl zvýšen o Kè a závazný ukazatel dokonèení stavby byl zmìnìn na 8/2000; u Nemocnice v Tøebíèi pùvodnì schválený stavební program pøedpokládal výstavbu interního a dìtského oddìlení s termínem realizace 4/1995 2/1998. Pøi uzavøení Smlouvy na rok 1999 byl stavební program rozšíøen o výstavbu objektù patologie, operaèních a endoskopických sálù, pøíslib celkové dotace zvýšen o Kè a závazný ukazatel dokonèení stavby zmìnìn na 5/2000. A.5 MF mìnilo závazné ukazatele spoluúèasti na financování investièních akcí v uzavøených Smlouvách pro úèast státního rozpoètu a tím docházelo k zvýšenému èerpání tìchto prostøedkù. V žádostech o dotaci investoøi garantovali zajištìní vlastních, pøípadnì jiných finanèních prostøedkù ke spoluúèasti na financování dotovaných akcí. V prùbìhu realizace investièních akcí však nìkteøí investoøi od garance zajištìní tìchto zdrojù ustupovali a požadovali navýšení dotace ze státního rozpoètu. MF tìmto žádostem v mnoha pøípadech vyhovìlo, snižovalo nebo zcela zrušilo spoluúèast investora na financování akce a navyšovalo dotace. Napø. Nemocnice Havlíèkùv Brod v roce 1995 garantovala spoluúèast na financování investièní akce Pøístavba lùžkových objektù a diagnostického centra k objektu interny ve výši Kè. Ve Smlouvì uzavøené na rok 1996 MF tento závazný ukazatel spoluúèasti zrušilo a celkovou èástku investièní dotace zvýšilo ze Kè na Kè. A.6 MF neprokázalo, že by provádìlo øízení o definitivním pøiznání dotace ve smyslu Zásad 94 nebo závìreèné vyhodnocení podle Zásad 98, které má prokázat, že pøíjemce dotace dodržel stanovené závazné ukazatele a že prostøedky státního rozpoètu nebyly použity neoprávnìnì. Netrvalo rovnìž na pùvodnì stanoveném termínu pro definitivní pøiznání dotace. Podle Zásad 94 i Zásad 98 byli investoøi povinni pøedkládat žádosti o definitivní pøiznání dotací, pøípadnì dokumentaci závìreèného vyhodnocení akce, ve lhùtì šesti mìsícù ode dne dokonèení stavby a požádat o definitivní pøiznání dotace. V letech bylo dokonèeno 11 investièních akcí. Žádost o definitivní pøiznání dotace podalo osm investorù. MF však doposud u tìchto akcí øízení o definitivním pøiznání dotace neprovedlo. Pøitom Nemocnice Chrudim podala žádost již v listopadu 1996 a Nemocnice Litomìøice v kvìtnu Nemocnice Bøeclav a Státní oblastní nemocnice Trutnov žádosti vùbec nepøedložily, pøestože termín pro jejich podání již uplynul. Pøi rozšiøování pùvodních stavebních programù o další novì zahajované investièní akce MF mìnilo termíny pro definitivní pøiznání dotace. Nepožadovalo, aby investoøi po dokonèení akcí podle pùvodnì schválených stavebních programù požádali o definitivní pøiznání dotací. Napø. do roku 1995 byla z Programu dotována výstavba energocentra nemocnice v Trutnovì. Termín podání žádosti o definitivní pøiznání dotace byl ve Smlouvì stanoven na èerven O definitivní pøiznání pøíjemce nepožádal. MF v roce 1996 povolilo rozšíøení pùvodního stavebního programu o gynekologicko-porodnický pavilon a mikrobiologii a posunulo termín podání žádosti o definitivní pøiznání dotace na záøí Tento stav ve svém dùsledku mj. zpùsobuje, že není možné øádnì zkontrolovat dodržení smluvních podmínek, ukazatelù, úèelné a hospodárné použití rozpoètových prostøedkù. A.7 MF dostateènì nekontroluje úèelné, efektivní a hospodárné použití dotací a dodržování podmínek èerpání tìchto státních prostøedkù. MF v roce 1996 neprovedlo kontrolu u žádné dotované nemocnice, v roce 1997 provedlo kontrolu pouze u jedné, v roce 1998 u tøí a v roce 1999 u šesti dotovaných nemocnic. B. Ministerstvo zdravotnictví Kontrole byla podrobena úèast MZ v procesu rozhodování o poskytnutí rozpoètových prostøedkù z Programu zdravotnickým zaøízením v pùsobnosti OkÚ a obcí a souèinnost MZ a MF pøi zpracování návrhu této èásti státního rozpoètu na léta Zjištìné nedostatky B.1 MZ nestanovilo žádné podmínky èi priority pro výbìr investièních akcí financovaných z Programu, které by sledovaly cíle, jichž mìlo být dosaženo. K problematice pøistupovalo pasivnì a výbìr akcí ponechalo na MF. MZ nedoložilo, podle jakých kritérií odsouhlasilo investièní akce k financování z Programu. Nestanovilo jednotné celostátní zásady pro uspoøádání a rozvoj sítì zdravotnických zaøízení, pro organizaci a provoz tìchto zaøízení, pro jejich typy a oznaèení, funkèní náplò, èlenìní, normativy a standardy jejich vybavení tak, jak mìlo uèinit ve smyslu ustanovení 42 odst. 1 zákona è. 20/ /1966 Sb., o péèi o zdraví lidu. Nemìlo k dispozici ani rozhodující kritérium k posouzení potøeby a oprávnìnosti investic do zdravotnických zaøízení, tzv. generální projekt hierarchizované sítì lùžkových zdravotnických zaøízení, který doposud nezpracovalo. Pouze se obecnì vyjadøovalo až k návrhu Programu na pøíslušný rok, ve kterém byl uveden pøehled zaøazených investièních akcí. Nekoncepèní pøístup MZ k této problematice ve svém dù-

4 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 270 sledku zpùsobil, jak ukázala kontrola u pøíjemcù dotací, že investièní prostøedky státního rozpoètu nebyly vynaloženy vždy efektivnì. B.2 MZ porušilo ustanovení 23 zákona è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných orgánù státní správy ÈR, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nebo nevydalo své stanovisko k návrhu Programu na rok 1996, který pøedkládalo MF, pøestože dotované investièní akce spadaly do okruhu jeho pùsobnosti. V dùsledku jeho nedostateèné èinnosti byla zahájena i akce, jejíž potøebnost pozdìji samo zpochybnilo. Na rok 1996 bylo navrhováno poskytnutí dotace v celkovém objemu Kè pro 22 zdravotnických zaøízení. Z toho 12 akcí bylo zaøazeno novì. Mezi nimi i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, kterou z dùvodu nerovnováhy systému poskytované zdravotní péèe v daném regionu a významné nadstandardosti samo doporuèilo v roce 1997 zastavit. B.3 MZ nevyužilo svého oprávnìní vyplývajícího z ustanovení 70 odst. 1 písm. e) zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní zákona è. 548/1991 Sb., a nevyhradilo si vydávání stanovisek ke stavebním programùm investièních akcí financovaných z Programu a k oprávnìnosti výše požadované dotace. MZ se k novì zaøazovaným stavbám nevyjadøovalo. Svá stanoviska k návrhùm státního rozpoètu opíralo pouze o výsledky výbìrových øízení ve smyslu zákona è. 48/ /1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní, která probíhají od listopadu Výbìrová øízení mají pøedevším umožnit nápravu pøedimenzované a špatnì strukturované sítì zdravotnických zaøízení pro akutní péèi a posílení lùžek následné péèe, avšak nezakládají právo zdravotnickým zaøízením na uzavøení smlouvy se zdravotními pojiš ovnami o poskytování a úhradì zdravotní péèe, a tím k zaøazení do tzv. dostupné a efektivní sítì lùžkových zdravotnických zaøízení. C. Okresní úøady Kontrolované OkÚ jsou zøizovateli zdravotnických zaøízení jako pøíspìvkových organizací. Jejich prostøednictvím pøedkládaly tyto organizace své žádosti na pøidìlení dotací z Programu na MF. Kontrola byla pøedevším zamìøena na návaznost dotovaných investièních akcí na koncepci zdravotnictví v pøíslušném okrese a na provádìní kontroly úèelného a hospodárného použití finanèních prostøedkù u dotovaných investièních akcí. OkÚ jsou oprávnìny kontrolovat zøízené organizace v rámci své øídicí èinnosti ve smyslu ustanovení 5 odst. 1 písm. j) zákona è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících. Zjištìné nedostatky: Kontrolou bylo zjištìno, že napø. OkÚ Liberec, Tøebíè, Karlovy Vary a Žïár nad Sázavou nemají zpracovánu koncepci rozvoje zdravotnictví v daném území, na kterou by navazovala realizace investic do zdravotnických zaøízení. Dùsledkem toho bylo nesystémové schvalování investièních programù. OkÚ vìtšinou jen sledovaly dotované investièní akce ve svých zdravotnických zaøízeních; neprovádìly však dostateènou kontrolu úèelného a hospodárného vynakládání státních prostøedkù. Pøitom, jak je níže uvedeno, jimi øízená zdravotnická zaøízení pøi realizaci investièních akcí s tìmito prostøedky nehospodárnì nakládala. Tím, že nebyla podrobena kontrole ze strany zøizovatelù, nebyly vèas tyto chyby identifikovány a ani nebyla zjednána náprava. Tyto povinnosti vùbec neplnily OkÚ Karlovy Vary, Trutnov a Liberec. D. Zdravotnická zaøízení Zjištìné nedostatky: D.1 Nemocnice Karlovy Vary jako investor stavby dostavba - 1. stavba V roce 1998 použila prostøedky dotace ve výši Kè k realizaci nástavby nad 1. èástí hospodáøského pavilonu, která nebyla souèástí schváleného stavebního programu. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb., které stanoví: Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmínek stanovených zásadami dotaèní politiky. Mohou být použity jen na urèené úèely a podléhají roènímu zúètování se státním rozpoètem republiky. D.2 Nemocnice v Tøebíèi jako investor stavby univerzální nemocnièní pavilon Nebyla dostateènì pøipravena na realizaci stavby zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. Akce byla zahájena v roce Již po tøech mìsících od zahájení výstavby došlo na základì požadavkù investora ke zmìnì projektové dokumentace, následnì k rozšíøení pøedmìtu díla a zvýšení ceny díla o Kè, a tím i k navýšení èerpání prostøedkù státního rozpoètu. V roce 1998 použila prostøedky dotace ve výši Kè k úhradì dodávky a montáže trafostanice, která nebyla souèástí schváleného stavebního programu. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. Vynaložila prostøedky státního rozpoètu ve výši Kè nehospodárnì, nebo uhradila opakovanì sta-

5 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 271 vební práce spojené s rozvody vody a pøepracování projektové dokumentace pro její vady, aniž uplatnila na zhotoviteli projektové dokumentace náhradu vzniklé škody. Tím porušila ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky MF ÈR è. 205/1991 Sb., o hospodaøení s rozpoètovými prostøedky státního rozpoètu Èeské republiky a o finanèním hospodaøení rozpoètových a pøíspìvkových organizací, které stanoví: Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøedky je povinna dbát, aby plnila úkoly hrazené ze státního rozpoètu republiky nejhospodárnìjším zpùsobem a aby efektivnì využívala rozpoètových prostøedkù V dùsledku neujasnìného investièního zámìru požadovala nemocnice pøepracování realizaèního projektu stavby, což si vyžádalo navýšení nákladù o Kè. V letech v rozporu se zákonem è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), realizovala zmìny stavby bez pøedchozího povolení stavebního úøadu. D.3 Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì jako investor stavby rekonstrukce a pøístavba chirurgických oborù Nebyla pøipravena na realizaci stavby, zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace, s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. Napø. nedostateènì provedený inženýrsko-geologický prùzkum mìl za následek zvýšení ceny díla o Kè. Dále na základì požadavkù investora došlo ke zmìnám projektové dokumentace, byly realizovány i další provozní soubory, které nebyly souèástí zadávací dokumentace, èímž došlo k navýšení ceny díla o Kè. V prùbìhu realizace stavby došlo k uzavøení 43 dohod o provedení víceprací s celkovou cenou ve výši Kè a k uzavøení dalších pìti smluv o dílo s hodnotou v celkové výši Kè, a tím i k vyššímu zatížení státního rozpoètu. Uhradila èástku Kè za stavební práce, pøièemž k vìcnému plnìní došlo až v následujícím roce. Tím porušila ustanovení 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb., které stanoví: Rozpoètové prostøedky mohou být použity pouze v pøíslušném rozpoètovém roce, a to k úèelùm, na které byly státním rozpoètem republiky urèeny. Poskytovala v roce 1997 zhotovitelùm stavby a projektové dokumentace zálohy vyšší než 10 % z objemu investièních výdajù stanovených pro každý rok výstavby. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/ /1990 Sb., v návaznosti na ustanovení èl. 2 odst. 4 Zásad 94, které mj. stanoví: Pøi poøizování investièního majetku s úèastí investièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické a fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla a to do výše 10 % z objemu investièních výdajù stanovených pro každý rok výstavby. D.4 Nemocnice v Kromìøíži jako investor stavby rekonstrukce Nemocnice pøed zahájením stavby nemìla ujasnìný investièní zámìr. Proto v prùbìhu výstavby rozšiøovala pøedmìt díla nad rámec zadávací dokumentace pro výbìrové øízení, èímž došlo ke zvýšení ceny díla o Kè. Neposkytla uchazeèùm podrobné a kvalitní podklady nezbytné pro zpracování cenové nabídky a požadavky na dodávku zdravotnické technologie vymezila nedostateèným zpùsobem. Zadávací dokumentace byla zpracována z úrovnì zastavovací a objemové studie, která vycházela pouze z pøedbìžných technických prùzkumù a orientaèního zamìøení stavby. Tím porušila ustanovení 2g odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., které stanoví: Zadávací dokumentace je souhrn údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcùm o veøejnou zakázku. Souèástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veøejné zakázky urèující požadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky. Za úplnost a správnost údajù obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Zadala veøejné zakázky na dodávku spoleèné televizní antény, nerez madel, na zmìnu konstrukce soklu a odvìtrání v celkovém objemu Kè bez provedení výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., která mj. stanoví: K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veøejnou soutìž o nejvhodnìjší nabídku, není-li v tomto zákonì stanoveno jinak. Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpùsobem než na základì obchodní veøejné soutìže je pøípustné pouze pøi splnìní podmínek stanovených v èásti tøetí tohoto zákona. Použila prostøedky dotace ve výši Kè na úhradu inženýrské èinnosti, danì z pøidané hodnoty, poøízení drobného hmotného investièního majetku a oprav neinvestièní povahy, tedy ke krytí nákladù, které nesouvisely s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V letech 1997 až 1999 dodavateli stavebních prací proplácela faktury za provedené práce na základì podkladù, ve kterých byl uveden pouze souhrnný objem prací bez specifikace položek stavebních prací a jednotkových cen. Takto uhradila nejménì Kè. V pøípadì úhrady víceprací dodavateli nemìla dostateènou kontrolu nad správností fakturované ceny. V rozporu s uzavøenou smlouvou o dílo proplácela dodavateli vícepráce na základì realizaèních rozpoètù, u kterých však pro neexistenci nabídkového položkového rozpoètu nemohla kontrolovat a posoudit správnost kalkulace jednotkových cen za vícepráce a srovnat je s cenami v nabídce. V prùbìhu rekonstrukce uhradila takto celkem Kè. V roce 1999 uhradila dodavateli cenu za stavební práce zvýšenou o inflaci v celkové výši Kè

6 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 272 v rozporu se soutìžními podmínkami obchodní veøejné soutìže. Uvedený zpùsob úhrady tìchto faktur budí pochybnosti o hospodárném použití finanèních prostøedkù. D.5 Státní oblastní nemocnice Trutnov jako investor stavby dostavba VMN -Gynekologicko-porodnického oddìlení a oddìlení mikrobiologie Nezabezpeèila pro úèely zadání veøejné zakázky na dodavatele stavby odpovídající zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace nepostihovala stavbu jako celek. To ve svém dùsledku vedlo k tomu, že nemocnice uzavøela øadu dodatkù ke smlouvì o dílo, které øešily zmìny rozsahu a provedení stavby, mìly pøímý vliv na posunutí termínu dokonèení a v neposlední øadì na pøekroèení smluvní ceny díla o èástku cca Kè, tj. o cca 42 %. Tím porušila ustanovení 12 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., které mj. stanoví: Zadávací dokumentace je souhrn údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcùm o veøejnou zakázku. Souèástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veøejné zakázky urèující požadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky. Za kvalitu zadávací dokumentace a údaje v ní obsažené plnì ruèí zadavatel. Bez vyhlášení obchodní veøejné soutìže uzavøela dvì smlouvy o dílo na provedení inženýrsko-geologického prùzkumu, mìøení radonu a na vypracování provádìcího projektu zdravotnické technologie v celkové hodnotì díla Kè. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb. Uhradila dodavateli celkem Kè za realizaci nového parkovištì, veøejného osvìtlení a za úpravu a rozšíøení chodníku, které nesouvisely s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb. Použila prostøedky dotace ve výši Kè na nákup nábytku pro II. nadzemní podlaží mikrobiologického pavilonu pro vybavení administrativy, tedy v rozporu s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V dobì od øíjna 1996 do záøí 1997 umožnila zhotoviteli díla fakturovat provedené práce a dodávky v cenové úrovni platné v dobì jejich realizace, nikoliv podle položkového rozpoètu, ze kterého vycházela nabídková cena. Hradila faktury za stavební práce na základì soupisù provedených prací a dodávek, které neobsahovaly množství jednotek a jednotkové ceny v návaznosti na výkazy výmìr. Tento postup neumožòoval nemocnici kontrolu vìcného rozsahu skuteènì provedených prací za fakturované období. V roce 1996 uhradila za demolici prádelny, pøeložky kabelù, projektovou dokumentaci a pilotové zakládání èástku Kè døíve, než byly provedeny. Tím porušila ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky è. 205/1991 Sb. Poskytla v roce 1996 zhotoviteli stavby zálohu vyšší, než umožòovalo ustanovení èl. 2 odst. 4 Zásad 94. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. Provedla demolici prádelny a skladu bez povolení stavebního úøadu. Tím porušila zákon è. 50/1976 Sb. D.6 Ba ova nemocnice Zlín jako investor stavby dostavba nemocnice Zlín Nebyla pøipravena na realizaci stavby zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. V prùbìhu realizace stavby docházelo k uzavírání dodatkù k základním smlouvám o dílo. Napø. z dùvodu zmìny nosné konstrukce stavby komplementu a zmìn zdravotnické technologie došlo k pøepracování projektové dokumentace, za což uhradila Kè. Z dùvodù rozšíøení stavby komplementu podle postupnì zpracovávané projektové dokumentace, víceprací, dodateèné specifikace zdravotnické technologie uzavøela ètyøi dodatky k základní smlouvì a cena díla se zvýšila o Kè. Z dùvodù hrubých závad v projektové dokumentaci na rekonstrukci operaèních sálù a rozhodnutí o delimitaci záchranné služby došlo k pøepracování projektové dokumentace, za což uhradila Kè. Z dùvodù, že nabídka zhotovitele rekonstrukce operaèních sálù vycházela pouze z objemové studie a zpùsob realizace díla byl upøesòován podle postupnì zpracovávané projektové dokumentace, bylo uzavøeno pìt dodatkù k základní smlouvì o dílo a cena díla se zvýšila o Kè. Uhradila v roce 1997 z prostøedkù dotace èástku Kè za nákup drobného hmotného investièního majetku, tedy použila dotaci k jinému úèelu, než na který byla urèena. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V roce 1994 zadala zpracování projektové dokumentace a dodávku stavebních prací v hodnotì díla Kè z volné ruky bez vyhodnocení soutìže podle Zadávacího øádu staveb. D.7 Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav jako investor stavby nemocnice Mladá Boleslav Zadala veøejné zakázky na dodávku stavebních prací v hodnotì Kè a na provedení povlakové a tepelné izolace v hodnotì Kè bez provedení výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb. D.8 Nemocnice Jablonec nad Nisou jako investor stavby dostavba 1. stavby Nemocnice Jablonec nad Nisou Zahájila stavbu bez pøedchozího zpracování projektové dokumentace. Uzavøela v roce 1994 smlouvu o dílo jen na základì projektové studie s tím, že rozsah díla bude upøesnìn po zpracování projektové dokumentace. Cena díla nebyla sjednána. Ke smlouvì bylo uzavøeno 12 do-

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

04/13 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení

04/13 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 31 04/13 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení Kontrolní akce byla

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více