Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana /16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èinnosti Nejvyššího kontrolního úøadu (dále jen NKÚ ) na rok 2000 pod èíslem 00/16. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen NKÚ JUDr. Jan Holeèek. Cílem kontroly bylo provìøit poskytování, èerpání a použití prostøedkù státního rozpoètu poskytnutých v letech na výstavbu a technickou obnovu zdravotnických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí z hlediska úèelnosti, hospodárnosti a dodržování platných pøedpisù. Kontrolovaným obdobím byly roky , v pøípadì vìcných souvislostí i roky pøedcházející. Kontrolu provedly v období od dubna do záøí 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborù støední Morava, jižní Morava, støední Èechy, severovýchodní Èechy a severozápadní Èechy. Kontrolovanými osobami byly: A. Ministerstvo financí (dále jen MF ); B. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ); C. okresní úøady (dále jen OkÚ ) Zlín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Trutnov, Tøebíè, Žïár nad Sázavou, Kromìøíž; D. zdravotnická zaøízení: Ba ova nemocnice Zlín, Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav, Nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocnice Karlovy Vary, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Nemocnice v Tøebíèi, Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì, Nemocnice v Kromìøíži. Proti kontrolním protokolùm podalo námitky sedm kontrolovaných osob, které byly vypoøádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podaly kontrolované osoby Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice v Tøebíèi, Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì, Nemocnice Liberec a Okresní úøad Liberec, byla vypoøádána usneseními senátu NKÚ. S e n á t N K Ú (ve složení: JUDr. Jan Holeèek - pøedseda, JUDr. Eliška Kadaòová, Ing. Josef Pohl, Ing. Petr Skála, Ing. Ladislav Zeman - èlenové) na svém zasedání konaném dne 6. prosince 2000 s c h v á l i l usnesením è. 00/16/65 k o n t r o l n í z á v ì r v tomto znìní: I. Úvod Z kapitoly státního rozpoètu Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS ) byly MF v kontrolovaném období poskytovány mimo jiné i individuální investièní dotace na výstavbu a technickou obnovu zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí v rámci programu Výstavba a technická obnova zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí (dále jen Program ). Cílem Programu má být zabezpeèení investièního rozvoje zdravotnických organizací. Závazný roèní objem investièní dotace z kapitoly VPS je každoroènì urèován zákonem o státním rozpoètu. Na rok 1996 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 19 zdravotnických zaøízení. Z toho u sedmi akcí se jednalo o pokraèování staveb dotovaných v minulých letech a 12 akcí v celkovém roèním objemu Kè bylo novì zaøazeno. Na rok 1997 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 19 zdravotnických zaøízení. Z toho u 18 akcí se jednalo o pokraèování staveb dotovaných i v minulých letech a jedna akce s roèním objemem Kè byla zaøazena novì. Na základì usnesení vlády z roku 1997 è. 229 a è. 356, pøijatými k zajištìní vyrovnanosti státního rozpoètu v roce 1997, byly vázány prostøedky na Program ve výši Kè. Na rok 1998 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 17 zdravotnických zaøízení. Ve všech pøípadech se jednalo o akce dotované i v minulých letech. Na rok 1999 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 24 zdravotnických zaøízení. Z toho u osmi akcí se jednalo o akce novì zahajované. Pìt z tìchto novì zahajovaných akcí bylo zaøazeno do Programu až pøi projednávání návrhu státního rozpoètu v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR. MF v prùbìhu rozpoètových let upravovalo výši schválených roèních limitù dotací jednotlivým pøíjemcùm a celkem za toto období uvolnilo na Program finanèní prostøedky ve výši Kè. II. Skuteènosti zjištìné pøi kontrole A. Ministerstvo financí Kontrola byla zamìøena na zpùsob výbìru investièních akcí k zaøazení do návrhu státního rozpoètu na pøíslušný rok, na proces uvolòování rozpoètových prostøedkù a na metodickou a kontrolní èinnost.

2 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 268 Podmínky pro použití investièních výdajù státního rozpoètu jsou upraveny zákonem è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èeské republice (rozpoètová pravidla republiky), s odkazem na zásady dotaèní politiky. MF vydalo Zásady pro poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu pro poøizování investièního majetku, è. j. 113/1 679/1994 (uveøejnìny ve Finanèním zpravodaji 4/1994, platné od dále jen Zásady 94 ). Tyto byly nahrazeny Zásadami pro poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu urèených na poøizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investièního majetku, è. j. 113/43 850/1998 (uveøejnìny ve Finanèním zpravodaji 12/1998, platné od dále jen Zásady 98 ). Ve smyslu Zásad 94 pøedkládala zdravotnická zaøízení MF žádosti o poskytnutí individuální investièní dotace na Program. MF tyto žádosti posuzovalo a rozhodovalo o zaøazení akcí do návrhu státního rozpoètu na pøíslušný rozpoètový rok. Finanèní prostøedky z Programu uvolòovalo zálohovì na základì smluv o poskytnutí individuální investièní dotace ze státního rozpoètu (dále jen Smlouva ) v pøíslušném rozpoètovém roce, uzavøených mezi MF a pøíslušným zdravotnickým zaøízením, ve kterých byla uvedena výše dotace na celé období realizace konkrétní akce, výše závazného roèního limitu a stanoveny závazné podmínky èerpání. Zjištìné nedostatky: A.1 MF nedoložilo, na základì jakých kritérií stanovovalo výši úèasti státního rozpoètu na financování jednotlivých investièních akcí. Nevyžadovalo dostateènou souèinnost MZ pøi tvorbì návrhu Programu. Dùsledkem toho bylo, že v nìkterých pøípadech došlo k nehospodárnému nakládání s prostøedky státního rozpoètu. MF nemìlo stanoveny kritéria, podmínky èi priority pro výbìr investièních akcí. Nemìlo vždy dostateèné informace ke kvalifikovanému vyhodnocení naléhavosti investièní akce a výše nárokovaných finanèních prostøedkù. Nepožadovalo, aby mu byly pøedkládány stavební programy (vymezené v Zásadách pro poskytování dotací), které by dostateènì vypovídaly o investièním zámìru investora a zdùvodòovaly výši požadovaných finanèních prostøedkù. U novì zahajovaných akcí nemìlo k dispozici vyjádøení MZ (jako gesèního resortu pro oblast zdravotnictví) ke stavebním programùm investorù po stránce medicínské odbornosti, potøebnosti a úèelnosti v návaznosti na výši požadované dotace a z hlediska zaèlenìní do sítì zdravotnických zaøízení, nezbytných k zajištìní zdravotní péèe v daném regionu. Napø. v roce 1996 bylo do návrhu zaøazeno 12 nových akcí s celkovou výší dotace více než Kè. Mezi nimi byla i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, s celkovou výší dotace Kè na realizaci celé akce. Pøi rozhodování o jejím zaøazení mezi akce urèené k financování z Programu mìlo MF k dispozici pouze vyplnìný formuláø RI 80/95, prùvodní technickou zprávu ke stavební èásti s výètem provozù, které budou v objektu umístìny, a diagram blokových schémat. Žadatel nemìl k dispozici žádnou projektovou dokumentaci. MF ani nepožádalo o stanovisko MZ. Akce byla dotována i v roce Na tuto stavbu bylo celkem proinvestováno Kè, z toho Kè èinila dotace ze státního rozpoètu. MZ v roce 1997 doporuèilo stavbu zastavit, nebo považovalo tuto akci za významnì nadstandardní, kterou nelze v dané lokalitì korektnì zdùvodnit. Od roku 1998 se na stavbì nepokraèuje. A.2 V letech MF nevydávalo rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování konkrétních akcí a nedoložilo ani pøípadné zamítnutí neuspokojených žádostí. MF nevydávalo rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování konkrétních akcí, a nedodržovalo tak postup podle èl. 3 Zásad 94, které samo k zajištìní rozpoètové káznì vydalo. Po schválení státního rozpoètu informovalo zøizovatele pøíslušných zdravotnických zaøízení o zaøazení jednotlivých akcí do státního rozpoètu a žádalo je o pøedání informace investorùm. O neuspokojených žádostech informovalo žadatele pouze pøíležitostnì pøi osobních konzultacích, pøípadnì pøi telefonických dotazech. A.3 MF pøíjemcùm dotací nedostateènì vymezovalo úèel, na který mohli prostøedky státního rozpoètu použít. To ve svém dùsledku ztížilo následnou kontrolu. V podmínkách èerpání finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu, které byly vždy souèástí uzavíraných Smluv, MF uvádìlo, že finanèní prostøedky jsou úèelovì vázány na uvedenou akci v rozsahu schváleného stavebního programu. Neprokázalo však, kterými stavebními programy byli pøíjemci dotací vázáni, nebo stavební programy nebyly souèástí uzavøených Smluv a jejich schválení ze strany MF nebylo ani jinak doloženo. Pøi uzavøení Smlouvy nemìlo v mnoha pøípadech stavební programy k dispozici, jako napø. u nemocnice Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary a Liberec. U Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav, které bylo dotováno v letech , nebyl úèel dotace dokonce vùbec vymezen. A.4 MF netrvalo na øádném dokonèení akcí podle pùvodních stavebních programù, rozšiøovalo je o nové stavební objekty a navyšovalo celkovou výši dotace. V dùsledku toho není zøejmé, kdy budou dotované akce dokonèeny a kolik prostøedkù státního rozpoètu na jejich financování bude tøeba vynaložit. MF v uzavíraných Smlouvách nevymezovalo použití poskytovaných dotaèních prostøedkù na jednotlivé stavební objekty, což umožòovalo pøíjemcùm použít státní prostøedky získané rozšíøením stavebního programu i na døíve rozestavìné objekty. Dostateènì nemotivovalo pøí-

3 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 269 jemce dotace k hospodárnému nakládání se stáními prostøedky již od poèátku výstavby. Napø.: u Ba ovy nemocnice Zlín pùvodnì schválený stavební program pøedpokládal výstavbu komplementu gynekologicko-porodnického oddìlení s dobou realizace 10/1994 až 11/1998. Pøi uzavøení Smlouvy na rok 1997 byl stavební program rozšíøen o rekonstrukci centrálních operaèních sálù a rekonstrukci kuchynì, pøíslib celkové dotace byl zvýšen o Kè a závazný ukazatel dokonèení stavby byl zmìnìn na 8/2000; u Nemocnice v Tøebíèi pùvodnì schválený stavební program pøedpokládal výstavbu interního a dìtského oddìlení s termínem realizace 4/1995 2/1998. Pøi uzavøení Smlouvy na rok 1999 byl stavební program rozšíøen o výstavbu objektù patologie, operaèních a endoskopických sálù, pøíslib celkové dotace zvýšen o Kè a závazný ukazatel dokonèení stavby zmìnìn na 5/2000. A.5 MF mìnilo závazné ukazatele spoluúèasti na financování investièních akcí v uzavøených Smlouvách pro úèast státního rozpoètu a tím docházelo k zvýšenému èerpání tìchto prostøedkù. V žádostech o dotaci investoøi garantovali zajištìní vlastních, pøípadnì jiných finanèních prostøedkù ke spoluúèasti na financování dotovaných akcí. V prùbìhu realizace investièních akcí však nìkteøí investoøi od garance zajištìní tìchto zdrojù ustupovali a požadovali navýšení dotace ze státního rozpoètu. MF tìmto žádostem v mnoha pøípadech vyhovìlo, snižovalo nebo zcela zrušilo spoluúèast investora na financování akce a navyšovalo dotace. Napø. Nemocnice Havlíèkùv Brod v roce 1995 garantovala spoluúèast na financování investièní akce Pøístavba lùžkových objektù a diagnostického centra k objektu interny ve výši Kè. Ve Smlouvì uzavøené na rok 1996 MF tento závazný ukazatel spoluúèasti zrušilo a celkovou èástku investièní dotace zvýšilo ze Kè na Kè. A.6 MF neprokázalo, že by provádìlo øízení o definitivním pøiznání dotace ve smyslu Zásad 94 nebo závìreèné vyhodnocení podle Zásad 98, které má prokázat, že pøíjemce dotace dodržel stanovené závazné ukazatele a že prostøedky státního rozpoètu nebyly použity neoprávnìnì. Netrvalo rovnìž na pùvodnì stanoveném termínu pro definitivní pøiznání dotace. Podle Zásad 94 i Zásad 98 byli investoøi povinni pøedkládat žádosti o definitivní pøiznání dotací, pøípadnì dokumentaci závìreèného vyhodnocení akce, ve lhùtì šesti mìsícù ode dne dokonèení stavby a požádat o definitivní pøiznání dotace. V letech bylo dokonèeno 11 investièních akcí. Žádost o definitivní pøiznání dotace podalo osm investorù. MF však doposud u tìchto akcí øízení o definitivním pøiznání dotace neprovedlo. Pøitom Nemocnice Chrudim podala žádost již v listopadu 1996 a Nemocnice Litomìøice v kvìtnu Nemocnice Bøeclav a Státní oblastní nemocnice Trutnov žádosti vùbec nepøedložily, pøestože termín pro jejich podání již uplynul. Pøi rozšiøování pùvodních stavebních programù o další novì zahajované investièní akce MF mìnilo termíny pro definitivní pøiznání dotace. Nepožadovalo, aby investoøi po dokonèení akcí podle pùvodnì schválených stavebních programù požádali o definitivní pøiznání dotací. Napø. do roku 1995 byla z Programu dotována výstavba energocentra nemocnice v Trutnovì. Termín podání žádosti o definitivní pøiznání dotace byl ve Smlouvì stanoven na èerven O definitivní pøiznání pøíjemce nepožádal. MF v roce 1996 povolilo rozšíøení pùvodního stavebního programu o gynekologicko-porodnický pavilon a mikrobiologii a posunulo termín podání žádosti o definitivní pøiznání dotace na záøí Tento stav ve svém dùsledku mj. zpùsobuje, že není možné øádnì zkontrolovat dodržení smluvních podmínek, ukazatelù, úèelné a hospodárné použití rozpoètových prostøedkù. A.7 MF dostateènì nekontroluje úèelné, efektivní a hospodárné použití dotací a dodržování podmínek èerpání tìchto státních prostøedkù. MF v roce 1996 neprovedlo kontrolu u žádné dotované nemocnice, v roce 1997 provedlo kontrolu pouze u jedné, v roce 1998 u tøí a v roce 1999 u šesti dotovaných nemocnic. B. Ministerstvo zdravotnictví Kontrole byla podrobena úèast MZ v procesu rozhodování o poskytnutí rozpoètových prostøedkù z Programu zdravotnickým zaøízením v pùsobnosti OkÚ a obcí a souèinnost MZ a MF pøi zpracování návrhu této èásti státního rozpoètu na léta Zjištìné nedostatky B.1 MZ nestanovilo žádné podmínky èi priority pro výbìr investièních akcí financovaných z Programu, které by sledovaly cíle, jichž mìlo být dosaženo. K problematice pøistupovalo pasivnì a výbìr akcí ponechalo na MF. MZ nedoložilo, podle jakých kritérií odsouhlasilo investièní akce k financování z Programu. Nestanovilo jednotné celostátní zásady pro uspoøádání a rozvoj sítì zdravotnických zaøízení, pro organizaci a provoz tìchto zaøízení, pro jejich typy a oznaèení, funkèní náplò, èlenìní, normativy a standardy jejich vybavení tak, jak mìlo uèinit ve smyslu ustanovení 42 odst. 1 zákona è. 20/ /1966 Sb., o péèi o zdraví lidu. Nemìlo k dispozici ani rozhodující kritérium k posouzení potøeby a oprávnìnosti investic do zdravotnických zaøízení, tzv. generální projekt hierarchizované sítì lùžkových zdravotnických zaøízení, který doposud nezpracovalo. Pouze se obecnì vyjadøovalo až k návrhu Programu na pøíslušný rok, ve kterém byl uveden pøehled zaøazených investièních akcí. Nekoncepèní pøístup MZ k této problematice ve svém dù-

4 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 270 sledku zpùsobil, jak ukázala kontrola u pøíjemcù dotací, že investièní prostøedky státního rozpoètu nebyly vynaloženy vždy efektivnì. B.2 MZ porušilo ustanovení 23 zákona è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných orgánù státní správy ÈR, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nebo nevydalo své stanovisko k návrhu Programu na rok 1996, který pøedkládalo MF, pøestože dotované investièní akce spadaly do okruhu jeho pùsobnosti. V dùsledku jeho nedostateèné èinnosti byla zahájena i akce, jejíž potøebnost pozdìji samo zpochybnilo. Na rok 1996 bylo navrhováno poskytnutí dotace v celkovém objemu Kè pro 22 zdravotnických zaøízení. Z toho 12 akcí bylo zaøazeno novì. Mezi nimi i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, kterou z dùvodu nerovnováhy systému poskytované zdravotní péèe v daném regionu a významné nadstandardosti samo doporuèilo v roce 1997 zastavit. B.3 MZ nevyužilo svého oprávnìní vyplývajícího z ustanovení 70 odst. 1 písm. e) zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní zákona è. 548/1991 Sb., a nevyhradilo si vydávání stanovisek ke stavebním programùm investièních akcí financovaných z Programu a k oprávnìnosti výše požadované dotace. MZ se k novì zaøazovaným stavbám nevyjadøovalo. Svá stanoviska k návrhùm státního rozpoètu opíralo pouze o výsledky výbìrových øízení ve smyslu zákona è. 48/ /1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní, která probíhají od listopadu Výbìrová øízení mají pøedevším umožnit nápravu pøedimenzované a špatnì strukturované sítì zdravotnických zaøízení pro akutní péèi a posílení lùžek následné péèe, avšak nezakládají právo zdravotnickým zaøízením na uzavøení smlouvy se zdravotními pojiš ovnami o poskytování a úhradì zdravotní péèe, a tím k zaøazení do tzv. dostupné a efektivní sítì lùžkových zdravotnických zaøízení. C. Okresní úøady Kontrolované OkÚ jsou zøizovateli zdravotnických zaøízení jako pøíspìvkových organizací. Jejich prostøednictvím pøedkládaly tyto organizace své žádosti na pøidìlení dotací z Programu na MF. Kontrola byla pøedevším zamìøena na návaznost dotovaných investièních akcí na koncepci zdravotnictví v pøíslušném okrese a na provádìní kontroly úèelného a hospodárného použití finanèních prostøedkù u dotovaných investièních akcí. OkÚ jsou oprávnìny kontrolovat zøízené organizace v rámci své øídicí èinnosti ve smyslu ustanovení 5 odst. 1 písm. j) zákona è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících. Zjištìné nedostatky: Kontrolou bylo zjištìno, že napø. OkÚ Liberec, Tøebíè, Karlovy Vary a Žïár nad Sázavou nemají zpracovánu koncepci rozvoje zdravotnictví v daném území, na kterou by navazovala realizace investic do zdravotnických zaøízení. Dùsledkem toho bylo nesystémové schvalování investièních programù. OkÚ vìtšinou jen sledovaly dotované investièní akce ve svých zdravotnických zaøízeních; neprovádìly však dostateènou kontrolu úèelného a hospodárného vynakládání státních prostøedkù. Pøitom, jak je níže uvedeno, jimi øízená zdravotnická zaøízení pøi realizaci investièních akcí s tìmito prostøedky nehospodárnì nakládala. Tím, že nebyla podrobena kontrole ze strany zøizovatelù, nebyly vèas tyto chyby identifikovány a ani nebyla zjednána náprava. Tyto povinnosti vùbec neplnily OkÚ Karlovy Vary, Trutnov a Liberec. D. Zdravotnická zaøízení Zjištìné nedostatky: D.1 Nemocnice Karlovy Vary jako investor stavby dostavba - 1. stavba V roce 1998 použila prostøedky dotace ve výši Kè k realizaci nástavby nad 1. èástí hospodáøského pavilonu, která nebyla souèástí schváleného stavebního programu. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb., které stanoví: Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmínek stanovených zásadami dotaèní politiky. Mohou být použity jen na urèené úèely a podléhají roènímu zúètování se státním rozpoètem republiky. D.2 Nemocnice v Tøebíèi jako investor stavby univerzální nemocnièní pavilon Nebyla dostateènì pøipravena na realizaci stavby zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. Akce byla zahájena v roce Již po tøech mìsících od zahájení výstavby došlo na základì požadavkù investora ke zmìnì projektové dokumentace, následnì k rozšíøení pøedmìtu díla a zvýšení ceny díla o Kè, a tím i k navýšení èerpání prostøedkù státního rozpoètu. V roce 1998 použila prostøedky dotace ve výši Kè k úhradì dodávky a montáže trafostanice, která nebyla souèástí schváleného stavebního programu. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. Vynaložila prostøedky státního rozpoètu ve výši Kè nehospodárnì, nebo uhradila opakovanì sta-

5 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 271 vební práce spojené s rozvody vody a pøepracování projektové dokumentace pro její vady, aniž uplatnila na zhotoviteli projektové dokumentace náhradu vzniklé škody. Tím porušila ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky MF ÈR è. 205/1991 Sb., o hospodaøení s rozpoètovými prostøedky státního rozpoètu Èeské republiky a o finanèním hospodaøení rozpoètových a pøíspìvkových organizací, které stanoví: Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøedky je povinna dbát, aby plnila úkoly hrazené ze státního rozpoètu republiky nejhospodárnìjším zpùsobem a aby efektivnì využívala rozpoètových prostøedkù V dùsledku neujasnìného investièního zámìru požadovala nemocnice pøepracování realizaèního projektu stavby, což si vyžádalo navýšení nákladù o Kè. V letech v rozporu se zákonem è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), realizovala zmìny stavby bez pøedchozího povolení stavebního úøadu. D.3 Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì jako investor stavby rekonstrukce a pøístavba chirurgických oborù Nebyla pøipravena na realizaci stavby, zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace, s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. Napø. nedostateènì provedený inženýrsko-geologický prùzkum mìl za následek zvýšení ceny díla o Kè. Dále na základì požadavkù investora došlo ke zmìnám projektové dokumentace, byly realizovány i další provozní soubory, které nebyly souèástí zadávací dokumentace, èímž došlo k navýšení ceny díla o Kè. V prùbìhu realizace stavby došlo k uzavøení 43 dohod o provedení víceprací s celkovou cenou ve výši Kè a k uzavøení dalších pìti smluv o dílo s hodnotou v celkové výši Kè, a tím i k vyššímu zatížení státního rozpoètu. Uhradila èástku Kè za stavební práce, pøièemž k vìcnému plnìní došlo až v následujícím roce. Tím porušila ustanovení 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb., které stanoví: Rozpoètové prostøedky mohou být použity pouze v pøíslušném rozpoètovém roce, a to k úèelùm, na které byly státním rozpoètem republiky urèeny. Poskytovala v roce 1997 zhotovitelùm stavby a projektové dokumentace zálohy vyšší než 10 % z objemu investièních výdajù stanovených pro každý rok výstavby. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/ /1990 Sb., v návaznosti na ustanovení èl. 2 odst. 4 Zásad 94, které mj. stanoví: Pøi poøizování investièního majetku s úèastí investièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické a fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla a to do výše 10 % z objemu investièních výdajù stanovených pro každý rok výstavby. D.4 Nemocnice v Kromìøíži jako investor stavby rekonstrukce Nemocnice pøed zahájením stavby nemìla ujasnìný investièní zámìr. Proto v prùbìhu výstavby rozšiøovala pøedmìt díla nad rámec zadávací dokumentace pro výbìrové øízení, èímž došlo ke zvýšení ceny díla o Kè. Neposkytla uchazeèùm podrobné a kvalitní podklady nezbytné pro zpracování cenové nabídky a požadavky na dodávku zdravotnické technologie vymezila nedostateèným zpùsobem. Zadávací dokumentace byla zpracována z úrovnì zastavovací a objemové studie, která vycházela pouze z pøedbìžných technických prùzkumù a orientaèního zamìøení stavby. Tím porušila ustanovení 2g odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., které stanoví: Zadávací dokumentace je souhrn údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcùm o veøejnou zakázku. Souèástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veøejné zakázky urèující požadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky. Za úplnost a správnost údajù obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Zadala veøejné zakázky na dodávku spoleèné televizní antény, nerez madel, na zmìnu konstrukce soklu a odvìtrání v celkovém objemu Kè bez provedení výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., která mj. stanoví: K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veøejnou soutìž o nejvhodnìjší nabídku, není-li v tomto zákonì stanoveno jinak. Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpùsobem než na základì obchodní veøejné soutìže je pøípustné pouze pøi splnìní podmínek stanovených v èásti tøetí tohoto zákona. Použila prostøedky dotace ve výši Kè na úhradu inženýrské èinnosti, danì z pøidané hodnoty, poøízení drobného hmotného investièního majetku a oprav neinvestièní povahy, tedy ke krytí nákladù, které nesouvisely s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V letech 1997 až 1999 dodavateli stavebních prací proplácela faktury za provedené práce na základì podkladù, ve kterých byl uveden pouze souhrnný objem prací bez specifikace položek stavebních prací a jednotkových cen. Takto uhradila nejménì Kè. V pøípadì úhrady víceprací dodavateli nemìla dostateènou kontrolu nad správností fakturované ceny. V rozporu s uzavøenou smlouvou o dílo proplácela dodavateli vícepráce na základì realizaèních rozpoètù, u kterých však pro neexistenci nabídkového položkového rozpoètu nemohla kontrolovat a posoudit správnost kalkulace jednotkových cen za vícepráce a srovnat je s cenami v nabídce. V prùbìhu rekonstrukce uhradila takto celkem Kè. V roce 1999 uhradila dodavateli cenu za stavební práce zvýšenou o inflaci v celkové výši Kè

6 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 272 v rozporu se soutìžními podmínkami obchodní veøejné soutìže. Uvedený zpùsob úhrady tìchto faktur budí pochybnosti o hospodárném použití finanèních prostøedkù. D.5 Státní oblastní nemocnice Trutnov jako investor stavby dostavba VMN -Gynekologicko-porodnického oddìlení a oddìlení mikrobiologie Nezabezpeèila pro úèely zadání veøejné zakázky na dodavatele stavby odpovídající zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace nepostihovala stavbu jako celek. To ve svém dùsledku vedlo k tomu, že nemocnice uzavøela øadu dodatkù ke smlouvì o dílo, které øešily zmìny rozsahu a provedení stavby, mìly pøímý vliv na posunutí termínu dokonèení a v neposlední øadì na pøekroèení smluvní ceny díla o èástku cca Kè, tj. o cca 42 %. Tím porušila ustanovení 12 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., které mj. stanoví: Zadávací dokumentace je souhrn údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcùm o veøejnou zakázku. Souèástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veøejné zakázky urèující požadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky. Za kvalitu zadávací dokumentace a údaje v ní obsažené plnì ruèí zadavatel. Bez vyhlášení obchodní veøejné soutìže uzavøela dvì smlouvy o dílo na provedení inženýrsko-geologického prùzkumu, mìøení radonu a na vypracování provádìcího projektu zdravotnické technologie v celkové hodnotì díla Kè. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb. Uhradila dodavateli celkem Kè za realizaci nového parkovištì, veøejného osvìtlení a za úpravu a rozšíøení chodníku, které nesouvisely s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb. Použila prostøedky dotace ve výši Kè na nákup nábytku pro II. nadzemní podlaží mikrobiologického pavilonu pro vybavení administrativy, tedy v rozporu s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V dobì od øíjna 1996 do záøí 1997 umožnila zhotoviteli díla fakturovat provedené práce a dodávky v cenové úrovni platné v dobì jejich realizace, nikoliv podle položkového rozpoètu, ze kterého vycházela nabídková cena. Hradila faktury za stavební práce na základì soupisù provedených prací a dodávek, které neobsahovaly množství jednotek a jednotkové ceny v návaznosti na výkazy výmìr. Tento postup neumožòoval nemocnici kontrolu vìcného rozsahu skuteènì provedených prací za fakturované období. V roce 1996 uhradila za demolici prádelny, pøeložky kabelù, projektovou dokumentaci a pilotové zakládání èástku Kè døíve, než byly provedeny. Tím porušila ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky è. 205/1991 Sb. Poskytla v roce 1996 zhotoviteli stavby zálohu vyšší, než umožòovalo ustanovení èl. 2 odst. 4 Zásad 94. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. Provedla demolici prádelny a skladu bez povolení stavebního úøadu. Tím porušila zákon è. 50/1976 Sb. D.6 Ba ova nemocnice Zlín jako investor stavby dostavba nemocnice Zlín Nebyla pøipravena na realizaci stavby zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. V prùbìhu realizace stavby docházelo k uzavírání dodatkù k základním smlouvám o dílo. Napø. z dùvodu zmìny nosné konstrukce stavby komplementu a zmìn zdravotnické technologie došlo k pøepracování projektové dokumentace, za což uhradila Kè. Z dùvodù rozšíøení stavby komplementu podle postupnì zpracovávané projektové dokumentace, víceprací, dodateèné specifikace zdravotnické technologie uzavøela ètyøi dodatky k základní smlouvì a cena díla se zvýšila o Kè. Z dùvodù hrubých závad v projektové dokumentaci na rekonstrukci operaèních sálù a rozhodnutí o delimitaci záchranné služby došlo k pøepracování projektové dokumentace, za což uhradila Kè. Z dùvodù, že nabídka zhotovitele rekonstrukce operaèních sálù vycházela pouze z objemové studie a zpùsob realizace díla byl upøesòován podle postupnì zpracovávané projektové dokumentace, bylo uzavøeno pìt dodatkù k základní smlouvì o dílo a cena díla se zvýšila o Kè. Uhradila v roce 1997 z prostøedkù dotace èástku Kè za nákup drobného hmotného investièního majetku, tedy použila dotaci k jinému úèelu, než na který byla urèena. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V roce 1994 zadala zpracování projektové dokumentace a dodávku stavebních prací v hodnotì díla Kè z volné ruky bez vyhodnocení soutìže podle Zadávacího øádu staveb. D.7 Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav jako investor stavby nemocnice Mladá Boleslav Zadala veøejné zakázky na dodávku stavebních prací v hodnotì Kè a na provedení povlakové a tepelné izolace v hodnotì Kè bez provedení výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb. D.8 Nemocnice Jablonec nad Nisou jako investor stavby dostavba 1. stavby Nemocnice Jablonec nad Nisou Zahájila stavbu bez pøedchozího zpracování projektové dokumentace. Uzavøela v roce 1994 smlouvu o dílo jen na základì projektové studie s tím, že rozsah díla bude upøesnìn po zpracování projektové dokumentace. Cena díla nebyla sjednána. Ke smlouvì bylo uzavøeno 12 do-

7 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 273 datkù, které zejména upøesòují rozsah díla a stanovují dílèí ceny stavební èásti a dodávky technologie. V roce 1994 zadala dodávku stavebních prací v hodnotì díla Kè z volné ruky bez vyhodnocení soutìže podle Zadávacího øádu staveb. D.9 Nemocnice Liberec jako investor stavby diagnosticko-terapeutické centrum (dále jen DTC ) Výstavba DTC v Liberci je ve velmi nízkém stupni rozestavìnosti pøerušena a není doposud rozhodnuto o tom, zda a kdy bude dokonèena. Kontrolou byla prokázána mj. pøedevším nedostateèná pøíprava této investièní akce, v dùsledku èehož docházelo už od poèátku výstavby k zásadním rozdílùm mezi skuteèným rozsahem realizovaných prací a pùvodním pøedpokladem. Cena zatím provedené èásti díla neodpovídá cenì podle nabídky zhotovitele z obchodní veøejné soutìže. Tuto situaci dokládá napø. zjištìná skuteènost, že výbìr zhotovitele stavby nebyl proveden na základì projektové dokumentace, ale pouze na podkladì programu a diagramu výstavby a dalších pøedbìžných a orientaèních dokumentù. Zejména skuteèná cena zemních prací na hlavním objektu pøevýšila rozpoèet zhotovitele z jeho nabídky témìø o 600 %. Výstavbu DTC provázela celá øada nežádoucích èinností investora, napø.: Nemocnice v roce 1995 zadala veøejnou zakázku firmì Ariane&Associates v hodnotì Kè na zpracování programu a diagramu blokových schémat diagnostického centra bez výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 2 zákona è. 199/1994 Sb. V roce 1995 vyhlásila veøejnou obchodní soutìž na dodávku projektové dokumentace, inženýrské èinnosti do stadia stavebního povolení, realizaci stavebních objektù a zdravotnické technologie stavby DTC v Liberci. Pro zadání této veøejné zakázky nezabezpeèila odpovídající zadávací dokumentaci. Tato vycházela jen ze zpracovaného programu a diagramu blokových schémat. Tím porušila ustanovení 12 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb. Dùsledkem toho bylo, že krátce po zahájení zemních prací zjistil zhotovitel rozdíl v kvalitì podloží, které v èásti staveništì znemožòovalo tìžení horniny pøedpokládaným zpùsobem, což vedlo k nárùstu objemu a ceny zemních prací. Cena zemních prací se z pùvodnì pøedpokládané výše Kè zvýšila na více než Kè. V souvislosti s výbìrem zhotovitele budí pochybnosti skuteènost, že Nemocnice Liberec se finanènì podílela na úhradì za zpracování soutìžní nabídky firmy SYNER, s. r. o., která se soutìže na stavbu DTC zúèastnila a v soutìži zvítìzila. V roce 1996 uzavøela s firmou Syner, s. r. o., smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace, inženýrské èinnosti do stadia stavebního povolení, realizaci stavebních objektù a zdravotnické technologie stavby DTC v Liberci. Ve Smlouvì byla sjednána cena za provedení díla ve výši celkem Kè jako cena maximální pro sjednaný rozsah díla po celou dobu výstavby. Dodatkem è. 2 zrušila ustanovení, kterým byla nabídková cena stanovena jako maximální, a nahradila ho ustanovením, podle kterého bude cena za provedení díla stanovena do jednoho mìsíce po odsouhlasení provádìcí projektové dokumentace na základì aktuálních cen stavebních prací a materiálù. Tím porušila ustanovení 40 odst. 2 zákona è. 199/1994 Sb., které stanoví: Uzavøená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeèe stanovena jako maximální, kterou je možné pøekroèit jen za podmínek stanovených ve smlouvì. V roce 1997 nemocnice hradila dodavateli zemní práce ve vyšších jednotkových cenách a ve vìtším rozsahu, než zhotovitel kalkuloval v rozpoètu, který byl souèástí nabídky z veøejné obchodní soutìže, a uhradila nìkteré vícepráce, se kterými pùvodní nabídka nepoèítala a které pøímo nesouvisely s objektivní zmìnou podmínek pro provádìní zemních prací. Za neodùvodnìný odvoz a uložení výkopku na skládku vynaložila nehospodárnì celkem Kè. Tím souèasnì porušila i ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky è. 205/1991 Sb. III. Vyhodnocení Cílem investièního Programu má být zabezpeèení žádoucího rozvoje zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí. Kontrola prokázala, že tento zámìr nevychází z koncepce zdravotnictví, která by mìla být rozhodujícím kritériem pøi posuzování potøeby a oprávnìnosti investic dotovaných z prostøedkù státního rozpoètu. MF, MZ ani OkÚ nemìly stanoveny ani základní podmínky a kritéria, z kterých by se vycházelo pøi rozhodování o zaøazení jednotlivých akcí k financování ze státního rozpoètu. Doposud tedy byly dotovány investièní akce, u nichž nebylo doloženo, jaké priority èi podmínky vedly k jejich zaøazení do návrhu Programu a následnì k jejich financování. Jejich zaøazení mezi akce urèené k financování z Programu bylo spíše výsledkem iniciativy jednotlivých OkÚ a zdravotnických zaøízení. Závažným systémovým nedostatkem je pøedevším skuteènost, že MZ, které je ústøedním orgánem pro zabezpeèení jednotného odborného vedení péèe o zdraví lidu a zdravotnictví, se v koneèné fázi nepodílí na rozhodování o úèasti státního rozpoètu na financování tìchto akcí a jejich výbìr ponechává na MF. Nevyužívá ani svého oprávnìní k vydávání stanovisek ke stavebním programùm z hlediska jejich potøebnosti a úèelnosti. MF nemìlo v dobì rozhodování o zaøazení jednotlivých investièních akcí do návrhu Programu takovou dokumentaci, která by dostateènì vypovídala o celkovém zámìru a ekonomickém zdùvodnìní finanèních potøeb, a nepožadovalo, aby investoøi tyto informace pøedkládali spolu s žádostí. Nevyžadovalo odborná stanoviska MZ ke stavebním programùm, což spolu s pasivním pøístupem MZ k tvorbì návrhu Programu zpùsobilo, že ze státního rozpoètu byla financována napø. i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, u kterého byla následnì zpochybnìna její potøebnost,

8 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 274 financování ze státního rozpoètu bylo zastaveno a ve stavbì se nepokraèuje. Nìkteré akce financované ze státního rozpoètu byly zahajovány, aniž by investoøi mìli dostateènì ujasnìny své investièní zámìry. V prùbìhu realizace pak docházelo k èastým zmìnám pùvodních stavebních zámìrù. Byly mìnìny parametry staveb, jejich rozsah, termíny realizace a náklady, což ve svém dùsledku vedlo k prodlužování doby výstavby a zvyšování rozestavìnosti v resortu zdravotnictví. K dalším závažným pochybením v èinnosti investorù docházelo tím, že zadávali veøejné zakázky bez vyhlášení veøejné obchodní soutìže a výbìrová øízení realizovali na základì neúplné zadávací dokumentace bez jednoznaèné specifikace pøedmìtu zakázky. Nabídky pøedložené ve výbìrovém øízení proto nemohly být podkladem pro stanovení optimální ceny. Investoøi propláceli zhotovitelùm práce bez øádnì doložených soupisù prací, použili dotaci i k jiným úèelùm, než na které byla urèena. Pøíèinou tìchto nedostatkù bylo i to, že MF dostateènì nevymezovalo úèel poskytované dotace ani nezajistilo, aby stavební programy byly souèástí uzavíraných Smluv. V dùsledku nedostateèné kontroly èerpání prostøedkù státního rozpoètu MF tyto chyby vèas neidentifikovalo a nenapravilo. Z výsledkù kontroly vyplývá nutnost stanovit konkrétní obsah a rozsah financovaného Programu; pøenést rozhodování o výbìru investièních akcí a jejich financování na MZ; zajistit, aby nebyly financovány nedostateènì pøipravené akce; zkvalitnit kontrolu použití státních prostøedkù na tento Program.

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 374 04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00296031 Název: Obec Hoš álkovy A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Obec Horní Tošanovice

Obec Horní Tošanovice A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / )

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00600644 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Býkovice Zmìny

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DPCD XCRGUPXA / PXC ( / )

Licence: DPCD XCRGUPXA / PXC ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00572748 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Stará Voda

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od 1. 1. 2003... METODICKÉ POKYNY

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862 . "ti".v '~o~~ ~{\., ~'*"~ ~ '\:.'a. Iot,t. ~ 'fd>~~ tgi"'- A'~~ '\. ---".~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12 '\: na zhotoveni stavby "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" Objednatel: Kongregace

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více