Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana /16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èinnosti Nejvyššího kontrolního úøadu (dále jen NKÚ ) na rok 2000 pod èíslem 00/16. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen NKÚ JUDr. Jan Holeèek. Cílem kontroly bylo provìøit poskytování, èerpání a použití prostøedkù státního rozpoètu poskytnutých v letech na výstavbu a technickou obnovu zdravotnických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí z hlediska úèelnosti, hospodárnosti a dodržování platných pøedpisù. Kontrolovaným obdobím byly roky , v pøípadì vìcných souvislostí i roky pøedcházející. Kontrolu provedly v období od dubna do záøí 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborù støední Morava, jižní Morava, støední Èechy, severovýchodní Èechy a severozápadní Èechy. Kontrolovanými osobami byly: A. Ministerstvo financí (dále jen MF ); B. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ); C. okresní úøady (dále jen OkÚ ) Zlín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Trutnov, Tøebíè, Žïár nad Sázavou, Kromìøíž; D. zdravotnická zaøízení: Ba ova nemocnice Zlín, Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav, Nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocnice Karlovy Vary, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Nemocnice v Tøebíèi, Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì, Nemocnice v Kromìøíži. Proti kontrolním protokolùm podalo námitky sedm kontrolovaných osob, které byly vypoøádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podaly kontrolované osoby Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice v Tøebíèi, Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì, Nemocnice Liberec a Okresní úøad Liberec, byla vypoøádána usneseními senátu NKÚ. S e n á t N K Ú (ve složení: JUDr. Jan Holeèek - pøedseda, JUDr. Eliška Kadaòová, Ing. Josef Pohl, Ing. Petr Skála, Ing. Ladislav Zeman - èlenové) na svém zasedání konaném dne 6. prosince 2000 s c h v á l i l usnesením è. 00/16/65 k o n t r o l n í z á v ì r v tomto znìní: I. Úvod Z kapitoly státního rozpoètu Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS ) byly MF v kontrolovaném období poskytovány mimo jiné i individuální investièní dotace na výstavbu a technickou obnovu zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí v rámci programu Výstavba a technická obnova zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí (dále jen Program ). Cílem Programu má být zabezpeèení investièního rozvoje zdravotnických organizací. Závazný roèní objem investièní dotace z kapitoly VPS je každoroènì urèován zákonem o státním rozpoètu. Na rok 1996 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 19 zdravotnických zaøízení. Z toho u sedmi akcí se jednalo o pokraèování staveb dotovaných v minulých letech a 12 akcí v celkovém roèním objemu Kè bylo novì zaøazeno. Na rok 1997 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 19 zdravotnických zaøízení. Z toho u 18 akcí se jednalo o pokraèování staveb dotovaných i v minulých letech a jedna akce s roèním objemem Kè byla zaøazena novì. Na základì usnesení vlády z roku 1997 è. 229 a è. 356, pøijatými k zajištìní vyrovnanosti státního rozpoètu v roce 1997, byly vázány prostøedky na Program ve výši Kè. Na rok 1998 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 17 zdravotnických zaøízení. Ve všech pøípadech se jednalo o akce dotované i v minulých letech. Na rok 1999 byla vyèlenìna èástka Kè, urèená pro 24 zdravotnických zaøízení. Z toho u osmi akcí se jednalo o akce novì zahajované. Pìt z tìchto novì zahajovaných akcí bylo zaøazeno do Programu až pøi projednávání návrhu státního rozpoètu v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR. MF v prùbìhu rozpoètových let upravovalo výši schválených roèních limitù dotací jednotlivým pøíjemcùm a celkem za toto období uvolnilo na Program finanèní prostøedky ve výši Kè. II. Skuteènosti zjištìné pøi kontrole A. Ministerstvo financí Kontrola byla zamìøena na zpùsob výbìru investièních akcí k zaøazení do návrhu státního rozpoètu na pøíslušný rok, na proces uvolòování rozpoètových prostøedkù a na metodickou a kontrolní èinnost.

2 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 268 Podmínky pro použití investièních výdajù státního rozpoètu jsou upraveny zákonem è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èeské republice (rozpoètová pravidla republiky), s odkazem na zásady dotaèní politiky. MF vydalo Zásady pro poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu pro poøizování investièního majetku, è. j. 113/1 679/1994 (uveøejnìny ve Finanèním zpravodaji 4/1994, platné od dále jen Zásady 94 ). Tyto byly nahrazeny Zásadami pro poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu urèených na poøizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investièního majetku, è. j. 113/43 850/1998 (uveøejnìny ve Finanèním zpravodaji 12/1998, platné od dále jen Zásady 98 ). Ve smyslu Zásad 94 pøedkládala zdravotnická zaøízení MF žádosti o poskytnutí individuální investièní dotace na Program. MF tyto žádosti posuzovalo a rozhodovalo o zaøazení akcí do návrhu státního rozpoètu na pøíslušný rozpoètový rok. Finanèní prostøedky z Programu uvolòovalo zálohovì na základì smluv o poskytnutí individuální investièní dotace ze státního rozpoètu (dále jen Smlouva ) v pøíslušném rozpoètovém roce, uzavøených mezi MF a pøíslušným zdravotnickým zaøízením, ve kterých byla uvedena výše dotace na celé období realizace konkrétní akce, výše závazného roèního limitu a stanoveny závazné podmínky èerpání. Zjištìné nedostatky: A.1 MF nedoložilo, na základì jakých kritérií stanovovalo výši úèasti státního rozpoètu na financování jednotlivých investièních akcí. Nevyžadovalo dostateènou souèinnost MZ pøi tvorbì návrhu Programu. Dùsledkem toho bylo, že v nìkterých pøípadech došlo k nehospodárnému nakládání s prostøedky státního rozpoètu. MF nemìlo stanoveny kritéria, podmínky èi priority pro výbìr investièních akcí. Nemìlo vždy dostateèné informace ke kvalifikovanému vyhodnocení naléhavosti investièní akce a výše nárokovaných finanèních prostøedkù. Nepožadovalo, aby mu byly pøedkládány stavební programy (vymezené v Zásadách pro poskytování dotací), které by dostateènì vypovídaly o investièním zámìru investora a zdùvodòovaly výši požadovaných finanèních prostøedkù. U novì zahajovaných akcí nemìlo k dispozici vyjádøení MZ (jako gesèního resortu pro oblast zdravotnictví) ke stavebním programùm investorù po stránce medicínské odbornosti, potøebnosti a úèelnosti v návaznosti na výši požadované dotace a z hlediska zaèlenìní do sítì zdravotnických zaøízení, nezbytných k zajištìní zdravotní péèe v daném regionu. Napø. v roce 1996 bylo do návrhu zaøazeno 12 nových akcí s celkovou výší dotace více než Kè. Mezi nimi byla i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, s celkovou výší dotace Kè na realizaci celé akce. Pøi rozhodování o jejím zaøazení mezi akce urèené k financování z Programu mìlo MF k dispozici pouze vyplnìný formuláø RI 80/95, prùvodní technickou zprávu ke stavební èásti s výètem provozù, které budou v objektu umístìny, a diagram blokových schémat. Žadatel nemìl k dispozici žádnou projektovou dokumentaci. MF ani nepožádalo o stanovisko MZ. Akce byla dotována i v roce Na tuto stavbu bylo celkem proinvestováno Kè, z toho Kè èinila dotace ze státního rozpoètu. MZ v roce 1997 doporuèilo stavbu zastavit, nebo považovalo tuto akci za významnì nadstandardní, kterou nelze v dané lokalitì korektnì zdùvodnit. Od roku 1998 se na stavbì nepokraèuje. A.2 V letech MF nevydávalo rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování konkrétních akcí a nedoložilo ani pøípadné zamítnutí neuspokojených žádostí. MF nevydávalo rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování konkrétních akcí, a nedodržovalo tak postup podle èl. 3 Zásad 94, které samo k zajištìní rozpoètové káznì vydalo. Po schválení státního rozpoètu informovalo zøizovatele pøíslušných zdravotnických zaøízení o zaøazení jednotlivých akcí do státního rozpoètu a žádalo je o pøedání informace investorùm. O neuspokojených žádostech informovalo žadatele pouze pøíležitostnì pøi osobních konzultacích, pøípadnì pøi telefonických dotazech. A.3 MF pøíjemcùm dotací nedostateènì vymezovalo úèel, na který mohli prostøedky státního rozpoètu použít. To ve svém dùsledku ztížilo následnou kontrolu. V podmínkách èerpání finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu, které byly vždy souèástí uzavíraných Smluv, MF uvádìlo, že finanèní prostøedky jsou úèelovì vázány na uvedenou akci v rozsahu schváleného stavebního programu. Neprokázalo však, kterými stavebními programy byli pøíjemci dotací vázáni, nebo stavební programy nebyly souèástí uzavøených Smluv a jejich schválení ze strany MF nebylo ani jinak doloženo. Pøi uzavøení Smlouvy nemìlo v mnoha pøípadech stavební programy k dispozici, jako napø. u nemocnice Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary a Liberec. U Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav, které bylo dotováno v letech , nebyl úèel dotace dokonce vùbec vymezen. A.4 MF netrvalo na øádném dokonèení akcí podle pùvodních stavebních programù, rozšiøovalo je o nové stavební objekty a navyšovalo celkovou výši dotace. V dùsledku toho není zøejmé, kdy budou dotované akce dokonèeny a kolik prostøedkù státního rozpoètu na jejich financování bude tøeba vynaložit. MF v uzavíraných Smlouvách nevymezovalo použití poskytovaných dotaèních prostøedkù na jednotlivé stavební objekty, což umožòovalo pøíjemcùm použít státní prostøedky získané rozšíøením stavebního programu i na døíve rozestavìné objekty. Dostateènì nemotivovalo pøí-

3 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 269 jemce dotace k hospodárnému nakládání se stáními prostøedky již od poèátku výstavby. Napø.: u Ba ovy nemocnice Zlín pùvodnì schválený stavební program pøedpokládal výstavbu komplementu gynekologicko-porodnického oddìlení s dobou realizace 10/1994 až 11/1998. Pøi uzavøení Smlouvy na rok 1997 byl stavební program rozšíøen o rekonstrukci centrálních operaèních sálù a rekonstrukci kuchynì, pøíslib celkové dotace byl zvýšen o Kè a závazný ukazatel dokonèení stavby byl zmìnìn na 8/2000; u Nemocnice v Tøebíèi pùvodnì schválený stavební program pøedpokládal výstavbu interního a dìtského oddìlení s termínem realizace 4/1995 2/1998. Pøi uzavøení Smlouvy na rok 1999 byl stavební program rozšíøen o výstavbu objektù patologie, operaèních a endoskopických sálù, pøíslib celkové dotace zvýšen o Kè a závazný ukazatel dokonèení stavby zmìnìn na 5/2000. A.5 MF mìnilo závazné ukazatele spoluúèasti na financování investièních akcí v uzavøených Smlouvách pro úèast státního rozpoètu a tím docházelo k zvýšenému èerpání tìchto prostøedkù. V žádostech o dotaci investoøi garantovali zajištìní vlastních, pøípadnì jiných finanèních prostøedkù ke spoluúèasti na financování dotovaných akcí. V prùbìhu realizace investièních akcí však nìkteøí investoøi od garance zajištìní tìchto zdrojù ustupovali a požadovali navýšení dotace ze státního rozpoètu. MF tìmto žádostem v mnoha pøípadech vyhovìlo, snižovalo nebo zcela zrušilo spoluúèast investora na financování akce a navyšovalo dotace. Napø. Nemocnice Havlíèkùv Brod v roce 1995 garantovala spoluúèast na financování investièní akce Pøístavba lùžkových objektù a diagnostického centra k objektu interny ve výši Kè. Ve Smlouvì uzavøené na rok 1996 MF tento závazný ukazatel spoluúèasti zrušilo a celkovou èástku investièní dotace zvýšilo ze Kè na Kè. A.6 MF neprokázalo, že by provádìlo øízení o definitivním pøiznání dotace ve smyslu Zásad 94 nebo závìreèné vyhodnocení podle Zásad 98, které má prokázat, že pøíjemce dotace dodržel stanovené závazné ukazatele a že prostøedky státního rozpoètu nebyly použity neoprávnìnì. Netrvalo rovnìž na pùvodnì stanoveném termínu pro definitivní pøiznání dotace. Podle Zásad 94 i Zásad 98 byli investoøi povinni pøedkládat žádosti o definitivní pøiznání dotací, pøípadnì dokumentaci závìreèného vyhodnocení akce, ve lhùtì šesti mìsícù ode dne dokonèení stavby a požádat o definitivní pøiznání dotace. V letech bylo dokonèeno 11 investièních akcí. Žádost o definitivní pøiznání dotace podalo osm investorù. MF však doposud u tìchto akcí øízení o definitivním pøiznání dotace neprovedlo. Pøitom Nemocnice Chrudim podala žádost již v listopadu 1996 a Nemocnice Litomìøice v kvìtnu Nemocnice Bøeclav a Státní oblastní nemocnice Trutnov žádosti vùbec nepøedložily, pøestože termín pro jejich podání již uplynul. Pøi rozšiøování pùvodních stavebních programù o další novì zahajované investièní akce MF mìnilo termíny pro definitivní pøiznání dotace. Nepožadovalo, aby investoøi po dokonèení akcí podle pùvodnì schválených stavebních programù požádali o definitivní pøiznání dotací. Napø. do roku 1995 byla z Programu dotována výstavba energocentra nemocnice v Trutnovì. Termín podání žádosti o definitivní pøiznání dotace byl ve Smlouvì stanoven na èerven O definitivní pøiznání pøíjemce nepožádal. MF v roce 1996 povolilo rozšíøení pùvodního stavebního programu o gynekologicko-porodnický pavilon a mikrobiologii a posunulo termín podání žádosti o definitivní pøiznání dotace na záøí Tento stav ve svém dùsledku mj. zpùsobuje, že není možné øádnì zkontrolovat dodržení smluvních podmínek, ukazatelù, úèelné a hospodárné použití rozpoètových prostøedkù. A.7 MF dostateènì nekontroluje úèelné, efektivní a hospodárné použití dotací a dodržování podmínek èerpání tìchto státních prostøedkù. MF v roce 1996 neprovedlo kontrolu u žádné dotované nemocnice, v roce 1997 provedlo kontrolu pouze u jedné, v roce 1998 u tøí a v roce 1999 u šesti dotovaných nemocnic. B. Ministerstvo zdravotnictví Kontrole byla podrobena úèast MZ v procesu rozhodování o poskytnutí rozpoètových prostøedkù z Programu zdravotnickým zaøízením v pùsobnosti OkÚ a obcí a souèinnost MZ a MF pøi zpracování návrhu této èásti státního rozpoètu na léta Zjištìné nedostatky B.1 MZ nestanovilo žádné podmínky èi priority pro výbìr investièních akcí financovaných z Programu, které by sledovaly cíle, jichž mìlo být dosaženo. K problematice pøistupovalo pasivnì a výbìr akcí ponechalo na MF. MZ nedoložilo, podle jakých kritérií odsouhlasilo investièní akce k financování z Programu. Nestanovilo jednotné celostátní zásady pro uspoøádání a rozvoj sítì zdravotnických zaøízení, pro organizaci a provoz tìchto zaøízení, pro jejich typy a oznaèení, funkèní náplò, èlenìní, normativy a standardy jejich vybavení tak, jak mìlo uèinit ve smyslu ustanovení 42 odst. 1 zákona è. 20/ /1966 Sb., o péèi o zdraví lidu. Nemìlo k dispozici ani rozhodující kritérium k posouzení potøeby a oprávnìnosti investic do zdravotnických zaøízení, tzv. generální projekt hierarchizované sítì lùžkových zdravotnických zaøízení, který doposud nezpracovalo. Pouze se obecnì vyjadøovalo až k návrhu Programu na pøíslušný rok, ve kterém byl uveden pøehled zaøazených investièních akcí. Nekoncepèní pøístup MZ k této problematice ve svém dù-

4 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 270 sledku zpùsobil, jak ukázala kontrola u pøíjemcù dotací, že investièní prostøedky státního rozpoètu nebyly vynaloženy vždy efektivnì. B.2 MZ porušilo ustanovení 23 zákona è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných orgánù státní správy ÈR, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nebo nevydalo své stanovisko k návrhu Programu na rok 1996, který pøedkládalo MF, pøestože dotované investièní akce spadaly do okruhu jeho pùsobnosti. V dùsledku jeho nedostateèné èinnosti byla zahájena i akce, jejíž potøebnost pozdìji samo zpochybnilo. Na rok 1996 bylo navrhováno poskytnutí dotace v celkovém objemu Kè pro 22 zdravotnických zaøízení. Z toho 12 akcí bylo zaøazeno novì. Mezi nimi i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, kterou z dùvodu nerovnováhy systému poskytované zdravotní péèe v daném regionu a významné nadstandardosti samo doporuèilo v roce 1997 zastavit. B.3 MZ nevyužilo svého oprávnìní vyplývajícího z ustanovení 70 odst. 1 písm. e) zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní zákona è. 548/1991 Sb., a nevyhradilo si vydávání stanovisek ke stavebním programùm investièních akcí financovaných z Programu a k oprávnìnosti výše požadované dotace. MZ se k novì zaøazovaným stavbám nevyjadøovalo. Svá stanoviska k návrhùm státního rozpoètu opíralo pouze o výsledky výbìrových øízení ve smyslu zákona è. 48/ /1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní, která probíhají od listopadu Výbìrová øízení mají pøedevším umožnit nápravu pøedimenzované a špatnì strukturované sítì zdravotnických zaøízení pro akutní péèi a posílení lùžek následné péèe, avšak nezakládají právo zdravotnickým zaøízením na uzavøení smlouvy se zdravotními pojiš ovnami o poskytování a úhradì zdravotní péèe, a tím k zaøazení do tzv. dostupné a efektivní sítì lùžkových zdravotnických zaøízení. C. Okresní úøady Kontrolované OkÚ jsou zøizovateli zdravotnických zaøízení jako pøíspìvkových organizací. Jejich prostøednictvím pøedkládaly tyto organizace své žádosti na pøidìlení dotací z Programu na MF. Kontrola byla pøedevším zamìøena na návaznost dotovaných investièních akcí na koncepci zdravotnictví v pøíslušném okrese a na provádìní kontroly úèelného a hospodárného použití finanèních prostøedkù u dotovaných investièních akcí. OkÚ jsou oprávnìny kontrolovat zøízené organizace v rámci své øídicí èinnosti ve smyslu ustanovení 5 odst. 1 písm. j) zákona è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících. Zjištìné nedostatky: Kontrolou bylo zjištìno, že napø. OkÚ Liberec, Tøebíè, Karlovy Vary a Žïár nad Sázavou nemají zpracovánu koncepci rozvoje zdravotnictví v daném území, na kterou by navazovala realizace investic do zdravotnických zaøízení. Dùsledkem toho bylo nesystémové schvalování investièních programù. OkÚ vìtšinou jen sledovaly dotované investièní akce ve svých zdravotnických zaøízeních; neprovádìly však dostateènou kontrolu úèelného a hospodárného vynakládání státních prostøedkù. Pøitom, jak je níže uvedeno, jimi øízená zdravotnická zaøízení pøi realizaci investièních akcí s tìmito prostøedky nehospodárnì nakládala. Tím, že nebyla podrobena kontrole ze strany zøizovatelù, nebyly vèas tyto chyby identifikovány a ani nebyla zjednána náprava. Tyto povinnosti vùbec neplnily OkÚ Karlovy Vary, Trutnov a Liberec. D. Zdravotnická zaøízení Zjištìné nedostatky: D.1 Nemocnice Karlovy Vary jako investor stavby dostavba - 1. stavba V roce 1998 použila prostøedky dotace ve výši Kè k realizaci nástavby nad 1. èástí hospodáøského pavilonu, která nebyla souèástí schváleného stavebního programu. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb., které stanoví: Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmínek stanovených zásadami dotaèní politiky. Mohou být použity jen na urèené úèely a podléhají roènímu zúètování se státním rozpoètem republiky. D.2 Nemocnice v Tøebíèi jako investor stavby univerzální nemocnièní pavilon Nebyla dostateènì pøipravena na realizaci stavby zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. Akce byla zahájena v roce Již po tøech mìsících od zahájení výstavby došlo na základì požadavkù investora ke zmìnì projektové dokumentace, následnì k rozšíøení pøedmìtu díla a zvýšení ceny díla o Kè, a tím i k navýšení èerpání prostøedkù státního rozpoètu. V roce 1998 použila prostøedky dotace ve výši Kè k úhradì dodávky a montáže trafostanice, která nebyla souèástí schváleného stavebního programu. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. Vynaložila prostøedky státního rozpoètu ve výši Kè nehospodárnì, nebo uhradila opakovanì sta-

5 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 271 vební práce spojené s rozvody vody a pøepracování projektové dokumentace pro její vady, aniž uplatnila na zhotoviteli projektové dokumentace náhradu vzniklé škody. Tím porušila ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky MF ÈR è. 205/1991 Sb., o hospodaøení s rozpoètovými prostøedky státního rozpoètu Èeské republiky a o finanèním hospodaøení rozpoètových a pøíspìvkových organizací, které stanoví: Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøedky je povinna dbát, aby plnila úkoly hrazené ze státního rozpoètu republiky nejhospodárnìjším zpùsobem a aby efektivnì využívala rozpoètových prostøedkù V dùsledku neujasnìného investièního zámìru požadovala nemocnice pøepracování realizaèního projektu stavby, což si vyžádalo navýšení nákladù o Kè. V letech v rozporu se zákonem è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), realizovala zmìny stavby bez pøedchozího povolení stavebního úøadu. D.3 Okresní nemocnice v Novém Mìstì na Moravì jako investor stavby rekonstrukce a pøístavba chirurgických oborù Nebyla pøipravena na realizaci stavby, zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace, s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. Napø. nedostateènì provedený inženýrsko-geologický prùzkum mìl za následek zvýšení ceny díla o Kè. Dále na základì požadavkù investora došlo ke zmìnám projektové dokumentace, byly realizovány i další provozní soubory, které nebyly souèástí zadávací dokumentace, èímž došlo k navýšení ceny díla o Kè. V prùbìhu realizace stavby došlo k uzavøení 43 dohod o provedení víceprací s celkovou cenou ve výši Kè a k uzavøení dalších pìti smluv o dílo s hodnotou v celkové výši Kè, a tím i k vyššímu zatížení státního rozpoètu. Uhradila èástku Kè za stavební práce, pøièemž k vìcnému plnìní došlo až v následujícím roce. Tím porušila ustanovení 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb., které stanoví: Rozpoètové prostøedky mohou být použity pouze v pøíslušném rozpoètovém roce, a to k úèelùm, na které byly státním rozpoètem republiky urèeny. Poskytovala v roce 1997 zhotovitelùm stavby a projektové dokumentace zálohy vyšší než 10 % z objemu investièních výdajù stanovených pro každý rok výstavby. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/ /1990 Sb., v návaznosti na ustanovení èl. 2 odst. 4 Zásad 94, které mj. stanoví: Pøi poøizování investièního majetku s úèastí investièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické a fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla a to do výše 10 % z objemu investièních výdajù stanovených pro každý rok výstavby. D.4 Nemocnice v Kromìøíži jako investor stavby rekonstrukce Nemocnice pøed zahájením stavby nemìla ujasnìný investièní zámìr. Proto v prùbìhu výstavby rozšiøovala pøedmìt díla nad rámec zadávací dokumentace pro výbìrové øízení, èímž došlo ke zvýšení ceny díla o Kè. Neposkytla uchazeèùm podrobné a kvalitní podklady nezbytné pro zpracování cenové nabídky a požadavky na dodávku zdravotnické technologie vymezila nedostateèným zpùsobem. Zadávací dokumentace byla zpracována z úrovnì zastavovací a objemové studie, která vycházela pouze z pøedbìžných technických prùzkumù a orientaèního zamìøení stavby. Tím porušila ustanovení 2g odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., které stanoví: Zadávací dokumentace je souhrn údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcùm o veøejnou zakázku. Souèástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veøejné zakázky urèující požadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky. Za úplnost a správnost údajù obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Zadala veøejné zakázky na dodávku spoleèné televizní antény, nerez madel, na zmìnu konstrukce soklu a odvìtrání v celkovém objemu Kè bez provedení výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., která mj. stanoví: K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veøejnou soutìž o nejvhodnìjší nabídku, není-li v tomto zákonì stanoveno jinak. Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpùsobem než na základì obchodní veøejné soutìže je pøípustné pouze pøi splnìní podmínek stanovených v èásti tøetí tohoto zákona. Použila prostøedky dotace ve výši Kè na úhradu inženýrské èinnosti, danì z pøidané hodnoty, poøízení drobného hmotného investièního majetku a oprav neinvestièní povahy, tedy ke krytí nákladù, které nesouvisely s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V letech 1997 až 1999 dodavateli stavebních prací proplácela faktury za provedené práce na základì podkladù, ve kterých byl uveden pouze souhrnný objem prací bez specifikace položek stavebních prací a jednotkových cen. Takto uhradila nejménì Kè. V pøípadì úhrady víceprací dodavateli nemìla dostateènou kontrolu nad správností fakturované ceny. V rozporu s uzavøenou smlouvou o dílo proplácela dodavateli vícepráce na základì realizaèních rozpoètù, u kterých však pro neexistenci nabídkového položkového rozpoètu nemohla kontrolovat a posoudit správnost kalkulace jednotkových cen za vícepráce a srovnat je s cenami v nabídce. V prùbìhu rekonstrukce uhradila takto celkem Kè. V roce 1999 uhradila dodavateli cenu za stavební práce zvýšenou o inflaci v celkové výši Kè

6 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 272 v rozporu se soutìžními podmínkami obchodní veøejné soutìže. Uvedený zpùsob úhrady tìchto faktur budí pochybnosti o hospodárném použití finanèních prostøedkù. D.5 Státní oblastní nemocnice Trutnov jako investor stavby dostavba VMN -Gynekologicko-porodnického oddìlení a oddìlení mikrobiologie Nezabezpeèila pro úèely zadání veøejné zakázky na dodavatele stavby odpovídající zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace nepostihovala stavbu jako celek. To ve svém dùsledku vedlo k tomu, že nemocnice uzavøela øadu dodatkù ke smlouvì o dílo, které øešily zmìny rozsahu a provedení stavby, mìly pøímý vliv na posunutí termínu dokonèení a v neposlední øadì na pøekroèení smluvní ceny díla o èástku cca Kè, tj. o cca 42 %. Tím porušila ustanovení 12 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb., které mj. stanoví: Zadávací dokumentace je souhrn údajù a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcùm o veøejnou zakázku. Souèástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veøejné zakázky urèující požadavky na jakost a technické vlastnosti pøedmìtu veøejné zakázky. Za kvalitu zadávací dokumentace a údaje v ní obsažené plnì ruèí zadavatel. Bez vyhlášení obchodní veøejné soutìže uzavøela dvì smlouvy o dílo na provedení inženýrsko-geologického prùzkumu, mìøení radonu a na vypracování provádìcího projektu zdravotnické technologie v celkové hodnotì díla Kè. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb. Uhradila dodavateli celkem Kè za realizaci nového parkovištì, veøejného osvìtlení a za úpravu a rozšíøení chodníku, které nesouvisely s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb. Použila prostøedky dotace ve výši Kè na nákup nábytku pro II. nadzemní podlaží mikrobiologického pavilonu pro vybavení administrativy, tedy v rozporu s úèelem poskytnuté dotace. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V dobì od øíjna 1996 do záøí 1997 umožnila zhotoviteli díla fakturovat provedené práce a dodávky v cenové úrovni platné v dobì jejich realizace, nikoliv podle položkového rozpoètu, ze kterého vycházela nabídková cena. Hradila faktury za stavební práce na základì soupisù provedených prací a dodávek, které neobsahovaly množství jednotek a jednotkové ceny v návaznosti na výkazy výmìr. Tento postup neumožòoval nemocnici kontrolu vìcného rozsahu skuteènì provedených prací za fakturované období. V roce 1996 uhradila za demolici prádelny, pøeložky kabelù, projektovou dokumentaci a pilotové zakládání èástku Kè døíve, než byly provedeny. Tím porušila ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky è. 205/1991 Sb. Poskytla v roce 1996 zhotoviteli stavby zálohu vyšší, než umožòovalo ustanovení èl. 2 odst. 4 Zásad 94. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. Provedla demolici prádelny a skladu bez povolení stavebního úøadu. Tím porušila zákon è. 50/1976 Sb. D.6 Ba ova nemocnice Zlín jako investor stavby dostavba nemocnice Zlín Nebyla pøipravena na realizaci stavby zejména z hlediska úplnosti a kvality projektové dokumentace s pøímým negativním dopadem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrová øízení na dodavatele stavby. V prùbìhu realizace stavby docházelo k uzavírání dodatkù k základním smlouvám o dílo. Napø. z dùvodu zmìny nosné konstrukce stavby komplementu a zmìn zdravotnické technologie došlo k pøepracování projektové dokumentace, za což uhradila Kè. Z dùvodù rozšíøení stavby komplementu podle postupnì zpracovávané projektové dokumentace, víceprací, dodateèné specifikace zdravotnické technologie uzavøela ètyøi dodatky k základní smlouvì a cena díla se zvýšila o Kè. Z dùvodù hrubých závad v projektové dokumentaci na rekonstrukci operaèních sálù a rozhodnutí o delimitaci záchranné služby došlo k pøepracování projektové dokumentace, za což uhradila Kè. Z dùvodù, že nabídka zhotovitele rekonstrukce operaèních sálù vycházela pouze z objemové studie a zpùsob realizace díla byl upøesòován podle postupnì zpracovávané projektové dokumentace, bylo uzavøeno pìt dodatkù k základní smlouvì o dílo a cena díla se zvýšila o Kè. Uhradila v roce 1997 z prostøedkù dotace èástku Kè za nákup drobného hmotného investièního majetku, tedy použila dotaci k jinému úèelu, než na který byla urèena. Tím porušila ustanovení 5 odst. 2 zákona è. 576/1990 Sb. V roce 1994 zadala zpracování projektové dokumentace a dodávku stavebních prací v hodnotì díla Kè z volné ruky bez vyhodnocení soutìže podle Zadávacího øádu staveb. D.7 Sdružení zdravotnických zaøízení Mladá Boleslav jako investor stavby nemocnice Mladá Boleslav Zadala veøejné zakázky na dodávku stavebních prací v hodnotì Kè a na provedení povlakové a tepelné izolace v hodnotì Kè bez provedení výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb. D.8 Nemocnice Jablonec nad Nisou jako investor stavby dostavba 1. stavby Nemocnice Jablonec nad Nisou Zahájila stavbu bez pøedchozího zpracování projektové dokumentace. Uzavøela v roce 1994 smlouvu o dílo jen na základì projektové studie s tím, že rozsah díla bude upøesnìn po zpracování projektové dokumentace. Cena díla nebyla sjednána. Ke smlouvì bylo uzavøeno 12 do-

7 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 273 datkù, které zejména upøesòují rozsah díla a stanovují dílèí ceny stavební èásti a dodávky technologie. V roce 1994 zadala dodávku stavebních prací v hodnotì díla Kè z volné ruky bez vyhodnocení soutìže podle Zadávacího øádu staveb. D.9 Nemocnice Liberec jako investor stavby diagnosticko-terapeutické centrum (dále jen DTC ) Výstavba DTC v Liberci je ve velmi nízkém stupni rozestavìnosti pøerušena a není doposud rozhodnuto o tom, zda a kdy bude dokonèena. Kontrolou byla prokázána mj. pøedevším nedostateèná pøíprava této investièní akce, v dùsledku èehož docházelo už od poèátku výstavby k zásadním rozdílùm mezi skuteèným rozsahem realizovaných prací a pùvodním pøedpokladem. Cena zatím provedené èásti díla neodpovídá cenì podle nabídky zhotovitele z obchodní veøejné soutìže. Tuto situaci dokládá napø. zjištìná skuteènost, že výbìr zhotovitele stavby nebyl proveden na základì projektové dokumentace, ale pouze na podkladì programu a diagramu výstavby a dalších pøedbìžných a orientaèních dokumentù. Zejména skuteèná cena zemních prací na hlavním objektu pøevýšila rozpoèet zhotovitele z jeho nabídky témìø o 600 %. Výstavbu DTC provázela celá øada nežádoucích èinností investora, napø.: Nemocnice v roce 1995 zadala veøejnou zakázku firmì Ariane&Associates v hodnotì Kè na zpracování programu a diagramu blokových schémat diagnostického centra bez výbìrového øízení. Tím porušila ustanovení 3 odst. 1 a 2 zákona è. 199/1994 Sb. V roce 1995 vyhlásila veøejnou obchodní soutìž na dodávku projektové dokumentace, inženýrské èinnosti do stadia stavebního povolení, realizaci stavebních objektù a zdravotnické technologie stavby DTC v Liberci. Pro zadání této veøejné zakázky nezabezpeèila odpovídající zadávací dokumentaci. Tato vycházela jen ze zpracovaného programu a diagramu blokových schémat. Tím porušila ustanovení 12 odst. 1 zákona è. 199/1994 Sb. Dùsledkem toho bylo, že krátce po zahájení zemních prací zjistil zhotovitel rozdíl v kvalitì podloží, které v èásti staveništì znemožòovalo tìžení horniny pøedpokládaným zpùsobem, což vedlo k nárùstu objemu a ceny zemních prací. Cena zemních prací se z pùvodnì pøedpokládané výše Kè zvýšila na více než Kè. V souvislosti s výbìrem zhotovitele budí pochybnosti skuteènost, že Nemocnice Liberec se finanènì podílela na úhradì za zpracování soutìžní nabídky firmy SYNER, s. r. o., která se soutìže na stavbu DTC zúèastnila a v soutìži zvítìzila. V roce 1996 uzavøela s firmou Syner, s. r. o., smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace, inženýrské èinnosti do stadia stavebního povolení, realizaci stavebních objektù a zdravotnické technologie stavby DTC v Liberci. Ve Smlouvì byla sjednána cena za provedení díla ve výši celkem Kè jako cena maximální pro sjednaný rozsah díla po celou dobu výstavby. Dodatkem è. 2 zrušila ustanovení, kterým byla nabídková cena stanovena jako maximální, a nahradila ho ustanovením, podle kterého bude cena za provedení díla stanovena do jednoho mìsíce po odsouhlasení provádìcí projektové dokumentace na základì aktuálních cen stavebních prací a materiálù. Tím porušila ustanovení 40 odst. 2 zákona è. 199/1994 Sb., které stanoví: Uzavøená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeèe stanovena jako maximální, kterou je možné pøekroèit jen za podmínek stanovených ve smlouvì. V roce 1997 nemocnice hradila dodavateli zemní práce ve vyšších jednotkových cenách a ve vìtším rozsahu, než zhotovitel kalkuloval v rozpoètu, který byl souèástí nabídky z veøejné obchodní soutìže, a uhradila nìkteré vícepráce, se kterými pùvodní nabídka nepoèítala a které pøímo nesouvisely s objektivní zmìnou podmínek pro provádìní zemních prací. Za neodùvodnìný odvoz a uložení výkopku na skládku vynaložila nehospodárnì celkem Kè. Tím souèasnì porušila i ustanovení 30 odst. 2 vyhlášky è. 205/1991 Sb. III. Vyhodnocení Cílem investièního Programu má být zabezpeèení žádoucího rozvoje zdravotnických zaøízení v pùsobnosti OkÚ a obcí. Kontrola prokázala, že tento zámìr nevychází z koncepce zdravotnictví, která by mìla být rozhodujícím kritériem pøi posuzování potøeby a oprávnìnosti investic dotovaných z prostøedkù státního rozpoètu. MF, MZ ani OkÚ nemìly stanoveny ani základní podmínky a kritéria, z kterých by se vycházelo pøi rozhodování o zaøazení jednotlivých akcí k financování ze státního rozpoètu. Doposud tedy byly dotovány investièní akce, u nichž nebylo doloženo, jaké priority èi podmínky vedly k jejich zaøazení do návrhu Programu a následnì k jejich financování. Jejich zaøazení mezi akce urèené k financování z Programu bylo spíše výsledkem iniciativy jednotlivých OkÚ a zdravotnických zaøízení. Závažným systémovým nedostatkem je pøedevším skuteènost, že MZ, které je ústøedním orgánem pro zabezpeèení jednotného odborného vedení péèe o zdraví lidu a zdravotnictví, se v koneèné fázi nepodílí na rozhodování o úèasti státního rozpoètu na financování tìchto akcí a jejich výbìr ponechává na MF. Nevyužívá ani svého oprávnìní k vydávání stanovisek ke stavebním programùm z hlediska jejich potøebnosti a úèelnosti. MF nemìlo v dobì rozhodování o zaøazení jednotlivých investièních akcí do návrhu Programu takovou dokumentaci, která by dostateènì vypovídala o celkovém zámìru a ekonomickém zdùvodnìní finanèních potøeb, a nepožadovalo, aby investoøi tyto informace pøedkládali spolu s žádostí. Nevyžadovalo odborná stanoviska MZ ke stavebním programùm, což spolu s pasivním pøístupem MZ k tvorbì návrhu Programu zpùsobilo, že ze státního rozpoètu byla financována napø. i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, u kterého byla následnì zpochybnìna její potøebnost,

8 Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 274 financování ze státního rozpoètu bylo zastaveno a ve stavbì se nepokraèuje. Nìkteré akce financované ze státního rozpoètu byly zahajovány, aniž by investoøi mìli dostateènì ujasnìny své investièní zámìry. V prùbìhu realizace pak docházelo k èastým zmìnám pùvodních stavebních zámìrù. Byly mìnìny parametry staveb, jejich rozsah, termíny realizace a náklady, což ve svém dùsledku vedlo k prodlužování doby výstavby a zvyšování rozestavìnosti v resortu zdravotnictví. K dalším závažným pochybením v èinnosti investorù docházelo tím, že zadávali veøejné zakázky bez vyhlášení veøejné obchodní soutìže a výbìrová øízení realizovali na základì neúplné zadávací dokumentace bez jednoznaèné specifikace pøedmìtu zakázky. Nabídky pøedložené ve výbìrovém øízení proto nemohly být podkladem pro stanovení optimální ceny. Investoøi propláceli zhotovitelùm práce bez øádnì doložených soupisù prací, použili dotaci i k jiným úèelùm, než na které byla urèena. Pøíèinou tìchto nedostatkù bylo i to, že MF dostateènì nevymezovalo úèel poskytované dotace ani nezajistilo, aby stavební programy byly souèástí uzavíraných Smluv. V dùsledku nedostateèné kontroly èerpání prostøedkù státního rozpoètu MF tyto chyby vèas neidentifikovalo a nenapravilo. Z výsledkù kontroly vyplývá nutnost stanovit konkrétní obsah a rozsah financovaného Programu; pøenést rozhodování o výbìru investièních akcí a jejich financování na MZ; zajistit, aby nebyly financovány nedostateènì pøipravené akce; zkvalitnit kontrolu použití státních prostøedkù na tento Program.

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více