Metodika. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. pro rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. pro rok 2010"

Transkript

1 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Metodika Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví ČR, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Praha, 2009 Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2009 sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR,

2 Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Účel programu Cíle a zaměření projektů: Témata projektů..4 2 PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ K DOTAČNÍMU PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS PRO ROK Okruh možných předkladatelů projektů Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v roce Časové vymezení realizace projektů Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace POPIS ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIDĚLENÍ DOTACE SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ NĚKTERÉ PODMÍNKY SPOJENÉ S POSKYTNUTÍM DOTACE PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví,

3 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení vlády ČR č ze dne 3. listopadu 2008 O zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen Zásady ) a v souladu s usnesením vlády č. 885 ze dne 13. července 2009 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 a s usnesením č. 130 z 11. února 2008 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let vyhlašuje podmínky pro vypracování a registraci Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů v roce 2010 v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2010 (dále jen program ). MZ ČR si vyhrazuje právo změnit níže uvedené podmínky, jestliže dojde ke změnám relevantních předpisů, či z jiných důvodů. Případné změny v podmínkách tohoto dotačního programu budou předem uveřejněny na webových stránkách MZ ČR. Na poskytnutí dotace z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS není právní nárok. 1.1 Účel programu Přestože byly dosaženy pokroky v oblasti terapie HIV/AIDS, neexistuje dosud taková léčba, která by vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS nebo u HIV pozitivních osob vedla k eliminaci viru z organizmu. Rovněž dosud není k dispozici účinná vakcína, a proto preventivní opatření jsou stále nejúčinnější a také nejméně nákladnou cestou k dosažení stanovených cílů. 1.2 Cíle a zaměření projektů: Projekt musí splňovat následující cíle: 1. Zabránění vzniku a šíření HIV infekce: - Prevence sexuálního přenosu HIV - Prevence sexuálního přenosu HIV u injekčních uživatelů drog 2. Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost: - Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny - Podpora akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost. Detailní zaměření projektů na řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2010: Finanční prostředky ze státního rozpočtu na řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2010 budou určeny na: - Zajištění plně anonymního a z hlediska vyšetřované osoby bezplatného vyšetření na infekci HIV, pokud náleží do některé ze skupin s rizikovým chováním, kde je vysoká pravděpodobnost pozitivního výsledku a kdy vyšetřovaná osoba tvrdí, že není schopna náklady na vyšetření HIV infekce hradit sama. - Preventivní programy zaměřené na populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS - Intervenční programy zaměřené na změny chování rizikově se chovajících populačních skupin - Interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na zapojení mládeže do procesu ochrany a podpory zdraví v problematice nechtěných těhotenství, sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS. Ministerstvo zdravotnictví,

4 1.3 Témata projektů 1. Omezení šíření epidemie HIV/AIDS 2. Terapie HIV/AIDS 3. HIV testování a poradenství 4. Preventivní aktivity 5. Mediální kampaň - reklama 2 PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ K DOTAČNÍMU PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS PRO ROK Okruh možných předkladatelů projektů Organizace, které mohou podat Žádost do výběrového dotačního řízení MZ ČR k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, jsou: 1) Nestátní neziskové organizace: Občanská sdružení Zřizované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Obecně prospěšné společnosti Zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účelová zařízení církví Zřizované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) Nadace a nadační fondy Zřizované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 2) Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví 3) Orgány samosprávy s výjimkou KÚ (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů) 4) Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost podle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 5) Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy) Podmínkou je sídlo žadatele na území České republiky. Dotaci lze poskytnout organizacím, které se specializují na zdravotní výchovu a poradenství v oblasti prevence HIV/AIDS u skupin s rizikovým chováním, používající především peer přístup a streetwork, a poskytující pomoc osobám HIV pozitivním. 2.2 Žádost o poskytnutí státní dotace v roce 2010 Ministerstvo zdravotnictví,

5 Žadatelé žádají o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí státní dotace (dále jen Žádost), řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice a předloženého ve třech vyhotoveních (jeden originál a dvě kopie) a elektronické verzi zaslané na adresu včetně všech dalších níže požadovaných náležitostí dle typu žadatele, v řádném termínu. Formulář Žádosti je přílohou Metodiky. Předkládání Žádostí začíná dnem, kdy MZ vyhlásí dotační řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na webových stránkách MZ (). Konečný termín pro předložení Žádosti je stanoven na 10. prosince Dodržením lhůty pro předložení Žádosti se rozumí den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání Žádosti na MZ ČR razítko podatelny MZ. Žádosti se předkládají na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení podpory veřejného zdraví Palackého nám. 4, Praha 2. Obálku označte heslem PROJEKTY HIV/AIDS Další náležitosti dle typu žadatele, které je nutno k Žádosti přiložit, jsou: A: Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace Předkládají všechny typy organizací na formuláři Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům, který je přílohou této Metodiky. B: Úředně ověřené kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti Platí pro: Občanská sdružení žadatel je povinen zaslat úředně ověřenou kopii platných stanov s registrací u Ministerstva vnitra ČR, odpovídající zákonu č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Obecně prospěšné společnosti žadatel je povinen zaslat úředně ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu dle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Církevní právnické osoby žadatel je povinen zaslat úředně ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost - žadatel je povinen zaslat úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo úředně ověřený doklad o oprávnění podnikat tj. živnostenský list, v případě nestátního zdravotnického zařízení úředně ověřenou kopii registrace nestátního zdravotnického zařízení. Nadace a nadační fondy žadatel je povinen zaslat úředně ověřenou nadační listinu odpovídající zákonu Sb. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), Ministerstvo zdravotnictví,

6 C: Žádosti o investiční prostředky V případě, že požadovaná dotace je orientována na podporu investiční akce, je nezbytné žádost doplnit přílohami, zpracovanými dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 560/2006, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Pravidla postupu při přípravě a realizaci akcí investiční výstavby a investičních dodávek v rámci Programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva zdravotnictví jsou uvedena na v sekci odborník - zdravotník - Investice, a to včetně Formulářů k dotaci. Formuláře ISPROFIN jsou žadatelům k dispozici na nebo na Registraci Žádostí a jejich formální kontrolu provádí oddělení podpory veřejného zdraví v sekci náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR. Vyloučeny z dotačního řízení budou Žádosti neúplné, nejasné, zpracované bez ohledu na Metodiku rozpočtového roku, nesplňující všechny formální náležitosti nebo zaslané po stanoveném termínu. Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce programu není možné. Seznam Žádostí, které nebudou splňovat některou z formálních podmínek a na základě toho budou z veřejného dotačního řízení vyřazeny, bude uveřejněn na webových stránkách MZ ČR a žadatelé budou rovněž vyrozuměni písemně do 31. prosince Žádosti (včetně příloh) se žadatelům nevracejí i v případě jejich zamítnutí či vyloučení. 2.3 Časové vymezení realizace projektů Z hlediska časového vymezení realizace projektu lze předložit: 1) jednoletý projekt - jeho realizace musí být ukončena k 31. prosinci ) dvouletý projekt, který je zpracován etapově tak, aby každá etapa byla ukončena k 31. prosinci daného roku. Předkladatel je povinen odevzdat závěrečnou zprávu k právě ukončené etapě do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Poskytnutá finanční dotace ze státního rozpočtu na 1. etapu řešení dvouletého projektu nezakládá automaticky nárok na financování v dalších letech. 2.4 Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace 1) Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělena MZ ČR na realizaci projektu je výhradně účelová a lze ji použít jen na činnosti, které jsou jednak v souladu s cíli Regionálních programů na řešení problematiky HIV/AIDS a s cíli Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a dále se schválenou žádostí. 2) Dotace se všem typům předkládajících organizací poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, není-li rozhodnuto jinak. Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30%. 3) Do vlastních finančních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví žadatele. 4) Finanční prostředky ze státního rozpočtu se žadateli poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s realizací projektu, jež jsou uvedeny a zdůvodněny v Žádosti. 5) Finanční požadavky musí být přiměřené navrhovaným aktivitám Ministerstvo zdravotnictví,

7 6) Finanční prostředky nelze požadovat a použít zejména na: Úhradu léků hrazených ze zdravotního pojištění. Úhradu nákladů na vyšetření rezistence na antiretovirové preparáty a na vyšetření virové nálože a úhradu nákladů konfirmačních vyšetření vzorků v NRL, pokud bude úhrada těchto testů hrazena ze zdravotního pojištění. Úhradu doplatku na antiretrovirové preparáty Úhradu preventivní vakcinace (virové hepatitidy apod.) Úhradu nákladů na vyšetřovací a léčebné pomůcky a přístroje používané pro jiné pacienty než s HIV/AIDS. Úhradu celkových nákladů na přístroje používané k vyšetřování a léčení pacientů s HIV/AIDS jen v menší části. V takovém případě lze z prostředků státní dotace hradit jen poměrnou část odpovídající podílu využití pro nemocné s HIV/AIDS. Úhradu ediční činnosti mimo Státní zdravotní ústav a Dům světla, s výjimkou publikací určených pro lokální potřebu a specifické populační skupiny, což je třeba v žádosti o dotaci zdůvodnit. Úhradu cestovného pro zahraniční služební cesty. Úhradu darů a pohoštění. Investiční náklady, jejichž realizace by zakládala nutnost pravidelné dotace ze státních prostředků určených na řešení problematiky HIV/AIDS v ČR. Úhradu nákladů na výpočetní techniku, 3 POPIS ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIDĚLENÍ DOTACE Formulář Žádost o poskytnutí státní dotace " obsahuje: 1) Část A. Obecná část Žádosti zahrnuje základní informace o projektu a dotačním titulu, základní identifikační údaje o žadateli/předkládající organizaci a předkládaném projektu. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování této části, neboť některé položky vyplňují pouze některé typy předkládajících organizací. 2) Část B. Specifická část Žádosti -Projekt- zahrnuje popis projektu, náklady projektu a bližší údaje o řešiteli a spoluřešitelích. Nutno řádně vyplnit všechny požadované položky. Nedílnou součástí Žádosti jsou také povinné přílohy uvedené na str. 5 této Metodiky. 4 SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Formální hodnocení Žádostí Každá Žádost, zaslaná na MZ do stanoveného termínu a splňující podmínky dotačního výběrového řízení dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, je řádně zaevidována oddělením podpory veřejného zdraví. Toto oddělení provádí také kontrolu formálních náležitostí Žádostí. Odborné hodnocení Žádostí Žádosti budou zaslány k posouzení dvěma nezávislým oponentům a poté předloženy Komisi Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na úseku prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ Národní program prevence HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví,

8 (dále jen dotační komise), která je poradním orgánem ministra zdravotnictví a která provede hodnocení předložených projektů. Při hodnocení se bude přihlížet k následujícím kritériím: Komise hodnotí projekty podle předem stanovených kritérií: soulad s cíli Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS, regionálních programů prevence HIV/AIDS a touto metodikou aktuálnost a potřebnost řešení daného problému reálnost stanovených cílů projektu kvalita zpracování projektu z hlediska formálního i obsahového přiměřenost požadovaných finančních prostředků soulad s českými platnými právními předpisy předpokládaná efektivita projektu Ministerstvo zdravotnictví ČR Náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví hlavní hygienik ČR předkládá poradě vedení MZ na návrh dotační komise žádosti ke schválení, kterým bude na realizaci projektu poskytnuta finanční dotace ze státního rozpočtu a žádosti k zamítnutí, kterým nebude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu pro příslušné rozpočtové období. Průběžné informace vztahující se k průběhu dotačního řízení a jeho výsledky budou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR:. O výsledku dotačního řízení budou úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni nejpozději do 15.dubna NĚKTERÉ PODMÍNKY SPOJENÉ S POSKYTNUTÍM DOTACE Příjemce dotace je povinen řídit se při nakládání s poskytnutou dotací obecně závaznými předpisy, a to především zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v případě neziskových organizací také usnesením vlády ČR č ze dne 13. listopadu 2008 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky, a dále rovněž dalšími podmínkami danými Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný rozpočtový rok (dále jen Rozhodnutí). Projekty musí být v souladu s cíli Regionálních programů na řešení problematiky HIV/AIDS a s cíli Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let (usnesení vlády č. 130/2008). Projekt musí obsahovat výčet jednoznačných, konkrétních a reálných kritérií k vyhodnocení dosažených cílů. MZ poskytuje dotace formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný rozpočtový rok, ve kterém stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům. Každý žadatel je povinen podmínky v Rozhodnutí při použití finančních prostředků dodržet. Na Rozhodnutí se nevztahují lhůty pro vyřizování běžné agendy ani obecné předpisy o správním řízení. Odbor Strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví předá podkladový materiál finančnímu odboru MZ, který zajistí převod finančních prostředků jednotlivým nositelským subjektům. Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu obdrží úspěšní žadatelé příjemci dotace do konce měsíce dubna Ministerstvo zdravotnictví,

9 Dotace je poskytována účelově a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen při čerpání dotace dodržet rozdělení finanční částky na položky, v nichž je dotace poskytnuta. O případné změny údajů v Rozhodnutí a změny v čerpání dotace v průběhu rozpočtového roku musí příjemce dotace písemně požádat, nejpozději však do 5. prosince Změny může ústřední orgán (MZ hlavní hygienik ČR) provést vydáním změny Rozhodnutí. Poskytnutá dotace bude MZ uvolňována podle stanoveného platebního kalendáře a v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu na rok 2010 stanovené Ministerstvem financí ČR. V případě, že Vláda ČR rozhodne o vázání rozpočtových prostředků (Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů v platném znění) může poskytovatel dotace - MZ snížit Rozhodnutím stanovenou částku dotace. Pokud budou skutečné náklady na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální podíl dotace z celkového rozpočtu projektu. V případě vykázaného vyššího podílu musí příjemce prostředky, připadající na překročený podíl v rámci vyúčtování dotace, vrátit do státního rozpočtu, tj. na depozitní účet MZ, nejpozději do 31. ledna 2011 Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena. Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené Žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny. Projekty, na jejichž realizaci byla přidělena dotace, jsou každoročně sledovány formou kontrol na řešitelských pracovištích. Je kontrolován věcný průběh řešení projektu a čerpání přidělených finančních prostředků. O výsledcích kontroly je pořizován zápis. Tento zápis je jedním z podkladů pro závěrečné hodnocení všech projektů. Pokud je součástí projektu tvorba a vydání zdravotně výchovných materiálů, musí být tento materiál odborně recenzován dvěmi nezávislými recenzenty, kteří nejsou zaměstnanci překladatelské organizace a jsou odborníky v daném oboru. Finanční příspěvek z dotace nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. Příjemce dotace je povinen před svým případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem. Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec zrealizovat, a tak čerpat finanční dotaci z důvodu přidělení nižší částky než požadoval v Žádosti, je povinen oznámit tuto skutečnost písemnou formou na MZ ČR nejpozději do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o přidělení dotace. V případě, že příjemce dotace není schopen vyčerpat do konce příslušného roku přidělenou státní dotaci pro účel, pro který mu byla poskytnuta, musí toto oznámit neprodleně písemnou formou na oddělení podpory veřejného zdraví MZ ČR a poukázat nespotřebovanou vyúčtovanou částku ihned na depozitní účet MZ ČR č /0710 u České národní banky a současně zaslat avízo finančnímu odboru MZ ČR. Příjemce dotace je povinen MZ ČR předložit v řádném termínu na stanoveném formuláři Závěrečnou zprávu o splnění projektu, zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné části projektu a vyúčtování a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků v členění podle Rozhodnutí a jeho Přílohy a dále vyúčtování a komentář k vlastním finančním prostředkům vkládaným do projektu. Formulář k této Závěrečné zprávě spolu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví,

10 MZ ČR nejpozději k Konečný termín pro odeslání Závěrečné zprávy na MZ ČR je , nebude-li stanoveno v Rozhodnutí jinak. Pro všechny typy organizací je také závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, v platném znění. Vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů v platném znění, a v souladu s touto vyhláškou do včetně finančního vypořádání, t.j. poukázání nespotřebované částky státní dotace na depozitní účet MZ č /0710 u ČNB. Příjemce dotace je rovněž povinen předložit vyúčtování dotace na formuláři Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu Formuláře k Finančnímu vypořádání dotací ze státního rozpočtu na rok 2010 spolu se stanovením termínu pro jeho zaslání a bližšími instrukcemi budou uveřejněny na webových stránkách MZ nejpozději k Nestátní neziskové organizace jsou rovněž povinné zajistit provedení revize hospodaření se státní dotací, a to buď vlastním revizním orgánem nebo nezávislou revizní organizací a projednání zprávy o revizi nejvyšším orgánem organizace. V revizní zprávě je nezbytné výslovně uvést: - zda čerpání dotace za příslušný rok probíhalo v souladu s Rozhodnutím č..vydaným MZ dne a dále, - zda čerpání probíhalo v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády ČR č.1333 ze dne 3. listopadu 2008 Revizní zprávu podepíše předseda (předsedkyně) revizní komise a zašle adresu MZ ČR nejpozději do 28.února PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Konečný termín pro předložení Žádostí na MZ ČR Uveřejnění seznamu Žádostí, které nesplní formální podmínky a budou z do dotačního řízení vyřazeny, na webových stránkách MZ. Žadatelé budou rovněž vyrozuměni písemně Budou uveřejněny výsledky výběrového dotačního řízení na webových do stránkách MZ Žadatelé obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu do na rok 2010 nebo oznámení o zamítnutí jejich Žádosti U schválených projektů bude možno požádat o změnu ve finanční části do projektu do do Příjemce dotace odevzdá závěrečnou zprávu o splnění projektu a formulář pro vyúčtování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na MZ ČR Příjemce dotace typu NNO odevzdá revizní zprávu do Zaslání výsledků závěrečného hodnocení projektů realizovaných v roce 2010 Pozn.: jedná se o předpokládané termíny, které mohou být průběžně aktualizovány na webových stránkách MZ a závazně budou pro schválené projekty stanoveny v příloze Rozhodnutí. Ministerstvo zdravotnictví,

11 kontaktní osoby pro dotační program Národní program řešení problematiky HIV/AIDS Edita Suková odd. podpory veřejného zdraví, MZ ČR tel , MUDr. Lidmila Hamplová vedoucí odd. podpory veřejného zdraví, MZ ČR tel , MUDr. Michael Vít, PhD. náměstek ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR V Praze dne Ministerstvo zdravotnictví,

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Úvodní ustanovení II. Výklad pojmů

Úvodní ustanovení II. Výklad pojmů I. Úvodní ustanovení 1. Cílem všech programů ASI je přivádět lidi k Pánu Ježíši. 2. Subjekty vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory vzdělání, mládeže, a misie jsou zejména sbory CASD,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více