Metodika. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. pro rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. pro rok 2010"

Transkript

1 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Metodika Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví ČR, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Praha, 2009 Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2009 sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR,

2 Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Účel programu Cíle a zaměření projektů: Témata projektů..4 2 PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ K DOTAČNÍMU PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS PRO ROK Okruh možných předkladatelů projektů Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v roce Časové vymezení realizace projektů Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace POPIS ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIDĚLENÍ DOTACE SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ NĚKTERÉ PODMÍNKY SPOJENÉ S POSKYTNUTÍM DOTACE PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví,

3 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení vlády ČR č ze dne 3. listopadu 2008 O zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen Zásady ) a v souladu s usnesením vlády č. 885 ze dne 13. července 2009 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 a s usnesením č. 130 z 11. února 2008 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let vyhlašuje podmínky pro vypracování a registraci Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů v roce 2010 v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2010 (dále jen program ). MZ ČR si vyhrazuje právo změnit níže uvedené podmínky, jestliže dojde ke změnám relevantních předpisů, či z jiných důvodů. Případné změny v podmínkách tohoto dotačního programu budou předem uveřejněny na webových stránkách MZ ČR. Na poskytnutí dotace z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS není právní nárok. 1.1 Účel programu Přestože byly dosaženy pokroky v oblasti terapie HIV/AIDS, neexistuje dosud taková léčba, která by vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS nebo u HIV pozitivních osob vedla k eliminaci viru z organizmu. Rovněž dosud není k dispozici účinná vakcína, a proto preventivní opatření jsou stále nejúčinnější a také nejméně nákladnou cestou k dosažení stanovených cílů. 1.2 Cíle a zaměření projektů: Projekt musí splňovat následující cíle: 1. Zabránění vzniku a šíření HIV infekce: - Prevence sexuálního přenosu HIV - Prevence sexuálního přenosu HIV u injekčních uživatelů drog 2. Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost: - Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny - Podpora akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost. Detailní zaměření projektů na řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2010: Finanční prostředky ze státního rozpočtu na řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2010 budou určeny na: - Zajištění plně anonymního a z hlediska vyšetřované osoby bezplatného vyšetření na infekci HIV, pokud náleží do některé ze skupin s rizikovým chováním, kde je vysoká pravděpodobnost pozitivního výsledku a kdy vyšetřovaná osoba tvrdí, že není schopna náklady na vyšetření HIV infekce hradit sama. - Preventivní programy zaměřené na populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS - Intervenční programy zaměřené na změny chování rizikově se chovajících populačních skupin - Interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na zapojení mládeže do procesu ochrany a podpory zdraví v problematice nechtěných těhotenství, sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS. Ministerstvo zdravotnictví,

4 1.3 Témata projektů 1. Omezení šíření epidemie HIV/AIDS 2. Terapie HIV/AIDS 3. HIV testování a poradenství 4. Preventivní aktivity 5. Mediální kampaň - reklama 2 PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ K DOTAČNÍMU PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS PRO ROK Okruh možných předkladatelů projektů Organizace, které mohou podat Žádost do výběrového dotačního řízení MZ ČR k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, jsou: 1) Nestátní neziskové organizace: Občanská sdružení Zřizované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Obecně prospěšné společnosti Zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účelová zařízení církví Zřizované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) Nadace a nadační fondy Zřizované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 2) Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví 3) Orgány samosprávy s výjimkou KÚ (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů) 4) Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost podle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 5) Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy) Podmínkou je sídlo žadatele na území České republiky. Dotaci lze poskytnout organizacím, které se specializují na zdravotní výchovu a poradenství v oblasti prevence HIV/AIDS u skupin s rizikovým chováním, používající především peer přístup a streetwork, a poskytující pomoc osobám HIV pozitivním. 2.2 Žádost o poskytnutí státní dotace v roce 2010 Ministerstvo zdravotnictví,

5 Žadatelé žádají o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí státní dotace (dále jen Žádost), řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice a předloženého ve třech vyhotoveních (jeden originál a dvě kopie) a elektronické verzi zaslané na adresu včetně všech dalších níže požadovaných náležitostí dle typu žadatele, v řádném termínu. Formulář Žádosti je přílohou Metodiky. Předkládání Žádostí začíná dnem, kdy MZ vyhlásí dotační řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na webových stránkách MZ (). Konečný termín pro předložení Žádosti je stanoven na 10. prosince Dodržením lhůty pro předložení Žádosti se rozumí den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání Žádosti na MZ ČR razítko podatelny MZ. Žádosti se předkládají na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení podpory veřejného zdraví Palackého nám. 4, Praha 2. Obálku označte heslem PROJEKTY HIV/AIDS Další náležitosti dle typu žadatele, které je nutno k Žádosti přiložit, jsou: A: Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace Předkládají všechny typy organizací na formuláři Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům, který je přílohou této Metodiky. B: Úředně ověřené kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti Platí pro: Občanská sdružení žadatel je povinen zaslat úředně ověřenou kopii platných stanov s registrací u Ministerstva vnitra ČR, odpovídající zákonu č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Obecně prospěšné společnosti žadatel je povinen zaslat úředně ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu dle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Církevní právnické osoby žadatel je povinen zaslat úředně ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost - žadatel je povinen zaslat úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo úředně ověřený doklad o oprávnění podnikat tj. živnostenský list, v případě nestátního zdravotnického zařízení úředně ověřenou kopii registrace nestátního zdravotnického zařízení. Nadace a nadační fondy žadatel je povinen zaslat úředně ověřenou nadační listinu odpovídající zákonu Sb. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), Ministerstvo zdravotnictví,

6 C: Žádosti o investiční prostředky V případě, že požadovaná dotace je orientována na podporu investiční akce, je nezbytné žádost doplnit přílohami, zpracovanými dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 560/2006, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Pravidla postupu při přípravě a realizaci akcí investiční výstavby a investičních dodávek v rámci Programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva zdravotnictví jsou uvedena na v sekci odborník - zdravotník - Investice, a to včetně Formulářů k dotaci. Formuláře ISPROFIN jsou žadatelům k dispozici na nebo na Registraci Žádostí a jejich formální kontrolu provádí oddělení podpory veřejného zdraví v sekci náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR. Vyloučeny z dotačního řízení budou Žádosti neúplné, nejasné, zpracované bez ohledu na Metodiku rozpočtového roku, nesplňující všechny formální náležitosti nebo zaslané po stanoveném termínu. Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce programu není možné. Seznam Žádostí, které nebudou splňovat některou z formálních podmínek a na základě toho budou z veřejného dotačního řízení vyřazeny, bude uveřejněn na webových stránkách MZ ČR a žadatelé budou rovněž vyrozuměni písemně do 31. prosince Žádosti (včetně příloh) se žadatelům nevracejí i v případě jejich zamítnutí či vyloučení. 2.3 Časové vymezení realizace projektů Z hlediska časového vymezení realizace projektu lze předložit: 1) jednoletý projekt - jeho realizace musí být ukončena k 31. prosinci ) dvouletý projekt, který je zpracován etapově tak, aby každá etapa byla ukončena k 31. prosinci daného roku. Předkladatel je povinen odevzdat závěrečnou zprávu k právě ukončené etapě do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Poskytnutá finanční dotace ze státního rozpočtu na 1. etapu řešení dvouletého projektu nezakládá automaticky nárok na financování v dalších letech. 2.4 Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace 1) Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělena MZ ČR na realizaci projektu je výhradně účelová a lze ji použít jen na činnosti, které jsou jednak v souladu s cíli Regionálních programů na řešení problematiky HIV/AIDS a s cíli Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a dále se schválenou žádostí. 2) Dotace se všem typům předkládajících organizací poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, není-li rozhodnuto jinak. Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30%. 3) Do vlastních finančních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví žadatele. 4) Finanční prostředky ze státního rozpočtu se žadateli poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s realizací projektu, jež jsou uvedeny a zdůvodněny v Žádosti. 5) Finanční požadavky musí být přiměřené navrhovaným aktivitám Ministerstvo zdravotnictví,

7 6) Finanční prostředky nelze požadovat a použít zejména na: Úhradu léků hrazených ze zdravotního pojištění. Úhradu nákladů na vyšetření rezistence na antiretovirové preparáty a na vyšetření virové nálože a úhradu nákladů konfirmačních vyšetření vzorků v NRL, pokud bude úhrada těchto testů hrazena ze zdravotního pojištění. Úhradu doplatku na antiretrovirové preparáty Úhradu preventivní vakcinace (virové hepatitidy apod.) Úhradu nákladů na vyšetřovací a léčebné pomůcky a přístroje používané pro jiné pacienty než s HIV/AIDS. Úhradu celkových nákladů na přístroje používané k vyšetřování a léčení pacientů s HIV/AIDS jen v menší části. V takovém případě lze z prostředků státní dotace hradit jen poměrnou část odpovídající podílu využití pro nemocné s HIV/AIDS. Úhradu ediční činnosti mimo Státní zdravotní ústav a Dům světla, s výjimkou publikací určených pro lokální potřebu a specifické populační skupiny, což je třeba v žádosti o dotaci zdůvodnit. Úhradu cestovného pro zahraniční služební cesty. Úhradu darů a pohoštění. Investiční náklady, jejichž realizace by zakládala nutnost pravidelné dotace ze státních prostředků určených na řešení problematiky HIV/AIDS v ČR. Úhradu nákladů na výpočetní techniku, 3 POPIS ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIDĚLENÍ DOTACE Formulář Žádost o poskytnutí státní dotace " obsahuje: 1) Část A. Obecná část Žádosti zahrnuje základní informace o projektu a dotačním titulu, základní identifikační údaje o žadateli/předkládající organizaci a předkládaném projektu. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování této části, neboť některé položky vyplňují pouze některé typy předkládajících organizací. 2) Část B. Specifická část Žádosti -Projekt- zahrnuje popis projektu, náklady projektu a bližší údaje o řešiteli a spoluřešitelích. Nutno řádně vyplnit všechny požadované položky. Nedílnou součástí Žádosti jsou také povinné přílohy uvedené na str. 5 této Metodiky. 4 SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Formální hodnocení Žádostí Každá Žádost, zaslaná na MZ do stanoveného termínu a splňující podmínky dotačního výběrového řízení dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, je řádně zaevidována oddělením podpory veřejného zdraví. Toto oddělení provádí také kontrolu formálních náležitostí Žádostí. Odborné hodnocení Žádostí Žádosti budou zaslány k posouzení dvěma nezávislým oponentům a poté předloženy Komisi Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na úseku prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ Národní program prevence HIV/AIDS Ministerstvo zdravotnictví,

8 (dále jen dotační komise), která je poradním orgánem ministra zdravotnictví a která provede hodnocení předložených projektů. Při hodnocení se bude přihlížet k následujícím kritériím: Komise hodnotí projekty podle předem stanovených kritérií: soulad s cíli Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS, regionálních programů prevence HIV/AIDS a touto metodikou aktuálnost a potřebnost řešení daného problému reálnost stanovených cílů projektu kvalita zpracování projektu z hlediska formálního i obsahového přiměřenost požadovaných finančních prostředků soulad s českými platnými právními předpisy předpokládaná efektivita projektu Ministerstvo zdravotnictví ČR Náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví hlavní hygienik ČR předkládá poradě vedení MZ na návrh dotační komise žádosti ke schválení, kterým bude na realizaci projektu poskytnuta finanční dotace ze státního rozpočtu a žádosti k zamítnutí, kterým nebude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu pro příslušné rozpočtové období. Průběžné informace vztahující se k průběhu dotačního řízení a jeho výsledky budou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR:. O výsledku dotačního řízení budou úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni nejpozději do 15.dubna NĚKTERÉ PODMÍNKY SPOJENÉ S POSKYTNUTÍM DOTACE Příjemce dotace je povinen řídit se při nakládání s poskytnutou dotací obecně závaznými předpisy, a to především zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v případě neziskových organizací také usnesením vlády ČR č ze dne 13. listopadu 2008 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky, a dále rovněž dalšími podmínkami danými Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný rozpočtový rok (dále jen Rozhodnutí). Projekty musí být v souladu s cíli Regionálních programů na řešení problematiky HIV/AIDS a s cíli Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let (usnesení vlády č. 130/2008). Projekt musí obsahovat výčet jednoznačných, konkrétních a reálných kritérií k vyhodnocení dosažených cílů. MZ poskytuje dotace formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný rozpočtový rok, ve kterém stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům. Každý žadatel je povinen podmínky v Rozhodnutí při použití finančních prostředků dodržet. Na Rozhodnutí se nevztahují lhůty pro vyřizování běžné agendy ani obecné předpisy o správním řízení. Odbor Strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví předá podkladový materiál finančnímu odboru MZ, který zajistí převod finančních prostředků jednotlivým nositelským subjektům. Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu obdrží úspěšní žadatelé příjemci dotace do konce měsíce dubna Ministerstvo zdravotnictví,

9 Dotace je poskytována účelově a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen při čerpání dotace dodržet rozdělení finanční částky na položky, v nichž je dotace poskytnuta. O případné změny údajů v Rozhodnutí a změny v čerpání dotace v průběhu rozpočtového roku musí příjemce dotace písemně požádat, nejpozději však do 5. prosince Změny může ústřední orgán (MZ hlavní hygienik ČR) provést vydáním změny Rozhodnutí. Poskytnutá dotace bude MZ uvolňována podle stanoveného platebního kalendáře a v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu na rok 2010 stanovené Ministerstvem financí ČR. V případě, že Vláda ČR rozhodne o vázání rozpočtových prostředků (Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů v platném znění) může poskytovatel dotace - MZ snížit Rozhodnutím stanovenou částku dotace. Pokud budou skutečné náklady na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální podíl dotace z celkového rozpočtu projektu. V případě vykázaného vyššího podílu musí příjemce prostředky, připadající na překročený podíl v rámci vyúčtování dotace, vrátit do státního rozpočtu, tj. na depozitní účet MZ, nejpozději do 31. ledna 2011 Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena. Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené Žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny. Projekty, na jejichž realizaci byla přidělena dotace, jsou každoročně sledovány formou kontrol na řešitelských pracovištích. Je kontrolován věcný průběh řešení projektu a čerpání přidělených finančních prostředků. O výsledcích kontroly je pořizován zápis. Tento zápis je jedním z podkladů pro závěrečné hodnocení všech projektů. Pokud je součástí projektu tvorba a vydání zdravotně výchovných materiálů, musí být tento materiál odborně recenzován dvěmi nezávislými recenzenty, kteří nejsou zaměstnanci překladatelské organizace a jsou odborníky v daném oboru. Finanční příspěvek z dotace nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. Příjemce dotace je povinen před svým případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem. Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec zrealizovat, a tak čerpat finanční dotaci z důvodu přidělení nižší částky než požadoval v Žádosti, je povinen oznámit tuto skutečnost písemnou formou na MZ ČR nejpozději do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o přidělení dotace. V případě, že příjemce dotace není schopen vyčerpat do konce příslušného roku přidělenou státní dotaci pro účel, pro který mu byla poskytnuta, musí toto oznámit neprodleně písemnou formou na oddělení podpory veřejného zdraví MZ ČR a poukázat nespotřebovanou vyúčtovanou částku ihned na depozitní účet MZ ČR č /0710 u České národní banky a současně zaslat avízo finančnímu odboru MZ ČR. Příjemce dotace je povinen MZ ČR předložit v řádném termínu na stanoveném formuláři Závěrečnou zprávu o splnění projektu, zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné části projektu a vyúčtování a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků v členění podle Rozhodnutí a jeho Přílohy a dále vyúčtování a komentář k vlastním finančním prostředkům vkládaným do projektu. Formulář k této Závěrečné zprávě spolu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví,

10 MZ ČR nejpozději k Konečný termín pro odeslání Závěrečné zprávy na MZ ČR je , nebude-li stanoveno v Rozhodnutí jinak. Pro všechny typy organizací je také závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, v platném znění. Vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů v platném znění, a v souladu s touto vyhláškou do včetně finančního vypořádání, t.j. poukázání nespotřebované částky státní dotace na depozitní účet MZ č /0710 u ČNB. Příjemce dotace je rovněž povinen předložit vyúčtování dotace na formuláři Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu Formuláře k Finančnímu vypořádání dotací ze státního rozpočtu na rok 2010 spolu se stanovením termínu pro jeho zaslání a bližšími instrukcemi budou uveřejněny na webových stránkách MZ nejpozději k Nestátní neziskové organizace jsou rovněž povinné zajistit provedení revize hospodaření se státní dotací, a to buď vlastním revizním orgánem nebo nezávislou revizní organizací a projednání zprávy o revizi nejvyšším orgánem organizace. V revizní zprávě je nezbytné výslovně uvést: - zda čerpání dotace za příslušný rok probíhalo v souladu s Rozhodnutím č..vydaným MZ dne a dále, - zda čerpání probíhalo v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády ČR č.1333 ze dne 3. listopadu 2008 Revizní zprávu podepíše předseda (předsedkyně) revizní komise a zašle adresu MZ ČR nejpozději do 28.února PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ DOTAČNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HIV/AIDS Konečný termín pro předložení Žádostí na MZ ČR Uveřejnění seznamu Žádostí, které nesplní formální podmínky a budou z do dotačního řízení vyřazeny, na webových stránkách MZ. Žadatelé budou rovněž vyrozuměni písemně Budou uveřejněny výsledky výběrového dotačního řízení na webových do stránkách MZ Žadatelé obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu do na rok 2010 nebo oznámení o zamítnutí jejich Žádosti U schválených projektů bude možno požádat o změnu ve finanční části do projektu do do Příjemce dotace odevzdá závěrečnou zprávu o splnění projektu a formulář pro vyúčtování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na MZ ČR Příjemce dotace typu NNO odevzdá revizní zprávu do Zaslání výsledků závěrečného hodnocení projektů realizovaných v roce 2010 Pozn.: jedná se o předpokládané termíny, které mohou být průběžně aktualizovány na webových stránkách MZ a závazně budou pro schválené projekty stanoveny v příloze Rozhodnutí. Ministerstvo zdravotnictví,

11 kontaktní osoby pro dotační program Národní program řešení problematiky HIV/AIDS Edita Suková odd. podpory veřejného zdraví, MZ ČR tel , MUDr. Lidmila Hamplová vedoucí odd. podpory veřejného zdraví, MZ ČR tel , MUDr. Michael Vít, PhD. náměstek ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR V Praze dne Ministerstvo zdravotnictví,

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

PROGRAM VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROGRAM VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í Č E S K É R E P U B L I K Y 128 01 PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM č. 4, poštovní přihrádka č. 81 odbor zdravotně sociálních programů PROGRAM VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu Péče o děti a dorost a programu Prevence kriminality.

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu Péče o děti a dorost a programu Prevence kriminality. Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu Péče o děti a dorost a programu Prevence kriminality pro rok 2015 Odbor zdravotních služeb Praha, 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů METODIKA

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů METODIKA Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů 1. Úvodní

Více

Podmínky vyhlášení výběrového řízení:

Podmínky vyhlášení výběrového řízení: Podmínky vyhlášení výběrového řízení: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ V OBLASTECH: A) Podpora

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2014

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2014 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č.

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-18114/2015 Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. 348/2015

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2017-2020 Metodika dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na období

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2013 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2013 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ INFORMOVANOSTI O NATO A BEZPEČNOSTNÍ

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Králův Dvůr

Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Králův Dvůr Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Králův Dvůr I. Všeobecná ustanovení 1. Poskytování finančních příspěvků dotací v sociální

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2008 na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky schválená Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 1.6.2007, usnesením

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

P R A V I D L A pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

P R A V I D L A pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti Příloha č. 1 usnesení č. 2 P R A V I D L A pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 8 SMĚRNICE č. 10/2015 z rozpočtu města Moravský Beroun Datum Zpracovatel Miroslava Škařupová, vedoucí FIN 02.05.2015 Schvalovatel ZM usnesením č.

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ODOLENA VODA

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ODOLENA VODA GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ODOLENA VODA na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí Verze: 1 Zpracovala: Bc. Karel Philipp Schváleno: Rada města č. 2/2012 Platnost: od 2. 2.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

OBEC HRUŠOVANY U BRNA

OBEC HRUŠOVANY U BRNA OBEC HRUŠOVANY U BRNA Pravidla pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro oblast kultury a spolkové činnosti, pro období 2014-2018 Tato pravidla upravují postupy

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 DNE: 10. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 17/2016/OS/1 OBSAH: Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2016

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Dodatek č. 1 k vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 DNE: 22. 02. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 534/2016/oPK OBSAH: Dotační programy NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání vyhlašuje program Dotace od rady

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství

Více

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy:

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana telefon: 296 153 222, fax: 296 153 264 METODICKÝ POKYN PRO PŘEDKLADATELE

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování podle 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti,

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost Příloha usnesení č. Usn RMC 0126/2016 Rady Městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ROZHODNUTÍ

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více