Vnitřní řád školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád školní jídelny"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Telefon: IČO : Vnitřní řád školní jídelny Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Šolarová, telefon: Vedoucí školní jídelny: Věra Pruţinová, telefon jídelna: MT: ) Provoz ŠJ ČÁST I. Školní jídelna při ZŠ J. A. Komenského 474 Most zabezpečuje školní stravování žáků školy v souladu s vyhl. č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci hlavní činnosti zajišťuje závodní stravování zaměstnanců školy dle vyhl. č. 84/2005Sb. V rámci doplňkové činnosti umožňuje stravování cizích strávníků. výdejní doba pro děti: 11:45 13:50 pro zaměstnance škol: 11:15 13:50 pro cizí strávníky: 11:15 11:40 Strávník oprávněnost odebrání oběda prokazuje bezkontaktním ţetonem, který si zakoupí při prvním přihlášení ke stravování. Záloha na bezkontaktní ţeton /ČIP/ je 120,- Kč, vrácení za delší dobu neţ l rok je90,- Kč /30,- Kč na přepouzdření/ Platnost ČIPu je po celou dobu školní docházky, je nepřenosný a ztrátu je třeba nahlásit. Při ztrátě nebo poškození je nutné, aby si strávník zakoupil nový ČIP. 2) Výše stravného ţáci hradí pouze potraviny. Reţijní náklady jsou hrazeny z prostředků zřizovatele, náklady na mzdy jsou dotovány ze státních prostředků. Ţáci do 6 let hradí 21,- Kč Ţáci 7 10 let hradí 23,- Kč Ţáci let hradí 25,- Kč Ţáci 15 a více let hradí 25,- Kč Zaměstnanci školy hradí 25,- Kč Cizí strávníci hradí 47,- Kč

2 Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, dle vyhlášky 107/2005 Sb. příloha č. 2. Podle Školského zákona začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Za cizího strávníka je povaţován i zaměstnanec, který odebírá 2. a další jídlo do jídlonosiče. Nepřítomnost ţáka ve škole (návštěva lékaře, nemoc) První den můţe být ţákovi (nebo jeho zákonnému zástupci) poskytnut oběd za dotovanou cenu. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče. V dalších dnech můţe být pro tohoto ţáka oběd rovněţ odebrán, ale za plnou cenu 45,- Kč. Zaměstnanci školy Organizace poskytuje zaměstnanci za dotovanou cenu jedno hlavní jídlo denně během stanovené směny = pokud přítomnost v práci během směny trvá alespoň 3hodiny. V případě, ţe tento den nepracují (pracovní neschopnost, dovolená, neplacené volno, mateřská dovolená), mohou oběd odebrat za plnou cenu (47,- Kč). Organizace poskytuje za dotovanou cenu jedno hlavní jídlo denně také důchodcům, kteří zde pracovali při prvním odchodu do důchodu. Výdej stravy do jídlonosičů : - pro cizí strávníky v době od 11,15 11,40 hod. - zaměstnanci školy v době 13,50 14,00 hod. Cizí strávníci mohou konzumovat oběd ve stanovenou dobu ve školní jídelně nebo si jej mohou odnést v jídlonosiči. Jídelna neodpovídá za čistotu a hygienickou nezávadnost donesených jídlonosičů. Oběd musí být spotřebován do 4 hodin po jeho uvaření, při dodrţení teploty teplých a studených pokrmů. Neodebrané obědy a) Ke konci výdejní doby se nevydaná strava vydává přítomným strávníkům jako přídavek. b) Zaměstnanci školy mohou zakoupit neodebrané jídlo za těchto podmínek: - sami jsou ke stravování přihlášeni a své jídlo v tento den odebrali - odběr probíhá po skončení výdeje, tj. od do pouze do jídlonosiče - odběr nelze nárokovat - cena neodebraného oběda 20,- Kč / nebo pouze jeho část / Prodávané pokrmy jsou určené výhradně k okamţité přímé spotřebě v teplém stavu, nikoli ke skladování nebo zchlazování dle stanoviska KHS Ústeckého kraje ÚP Most ze dne a stanoviska ASPOS. 3) Placení stravného Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PŘECHÁZÍME NA PLATBY Z ÚČTŮ : - stravné převodem z účtu musí být uhrazeno nejdéle do 20. dne předcházejícího měsíce. Ze závaţných důvodů přijme vedoucí školní jídelny platbu v hotovosti. Při platbě v hotovosti je strávníkovi jídlo poskytnuto od následujícího dne. Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny - denně od 9,40 10,00 hod. / velká přestávka/

3 - poslední týden v měsíci také od 7,00 10,00 a 11,15 14,00 hod. 4) Přihlášky a odhlášky stravování Zápis ke stravování lze provést několika způsoby: - osobní návštěvou rodičů - pomocí u - telefonicky Rodiče tímto souhlasí se zapsáním údajů o dítěti do databáze školní jídelny. Kaţdý strávník má své evidenční číslo, pod kterým je vedený po celou dobu, kdy se stravuje ve školní jídelně. Odhlašování a přihlašování na daný den je moţné nejpozději do 7:00 osobně, telefonicky nebo SMS zprávou na výše uvedená čísla školní jídelny. Neodhlášený, neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče. 3 dny před ukončením školního roku se přijímají poslední odhlášky obědů /tzn., ţe např. školní rok končí , poslední odhlášení obědů lze provést /. 5) Stav konta Stav předplacených záloh a jejich čerpání můţe kaţdý strávník zjistit na poţádání v kanceláři vedoucí ŠJ (osobně či telefonicky). 6) Vyúčtování Provádí se 1x ročně za období září aţ červen s těmito moţnostmi : a) zůstatek je ponechán pro příští školní rok b) zůstatek je vrácen na konto c) zůstatek je převeden na sourozence d) zůstatek je vyzvednut v hotovosti v dohodnutém termínu / u ţáků pouze zákonným zástupcům nebo na písemnou ţádost rodičů, lze přeplatek vrátit ţákovi/. 7) Doba hlavních prázdnin, vedlejších prázdnin případně mimořádného ředitelského volna V těchto dnech jídelna nevaří a kaţdý strávník je automaticky odhlášen. O termínech jsou strávníci informováni na jídelním lístku, který je vyvěšen v jídelně a ve vestibulu školy. 8) Jídelní lístek Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny s hlavní kuchařkou na celý měsíc a řídí se výţivovými normami a zásadami zdravé výţivy. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a ţáci i dospělí si jej mohou zakoupit za 2,- Kč. Také je ve školním časopise a na www školy. 9) 10/ Dotazy, připomínky žáků, rodičů S dotazy a připomínkami se obracejte přímo na vedoucí jídelny.

4 ČÁST II. 1) Dozor ve školní jídelně - zajišťují zaměstnanci školy - rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně 2) Činnost dozoru v jídelně: - vydává pokyny k zajištění kázně ţáků - dohlíţí na dodrţování hygienických a kulturních stravovacích návyků 3) Konzumace oběda Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti do jídla nenutíme, mají moţnost se sami rozhodnout, kolik jídla sní. Dítě má moţnost si u výdejního okénka samo určit velikost příloh. Případně má moţnost si jít přidat přílohu. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti. Ovoce nebo kusovou zeleninu mohou děti konzumovat také mimo prostory školní jídelny. Školní jídelna se snaţí v dětech vypěstovat zdravý vztah k jídlu a také vědomí, ţe jídlo je radost a společenská záleţitost. Proto dětem nabízí ukázky stolování při různých příleţitostech. 4) Úklid - úklid po skončení provozní doby zajišťují uklízečky školy - úklid při drobných kolizích /rozlitý nápoj, vysypané jídlo /pomůţe zajistit personál jídelny a dozorující pedagog/. 1) Pravidla pro žáky : ČÁST III. Ţáci vstupují do jídelny bez školních tašek a svrchního oblečení. Po schodišti i v jídelně se ţáci pohybují běţnou chůzí. Není dovoleno utíkat, případně skákat po schodech. V jídelně není dovoleno předbíhat. V případě, ţe ţák potřebuje z nutných důvodů pustit přednostně k výdeji jídla, poţádá o to slušným způsobem dozorujícího učitele. Při předbíhání můţe být ţák poslán dozorem na konec řady. Jídlo si ţáci od výdejového okénka nosí na tácech. Tác s nádobím po konzumaci jídla odkládají na určené místo. V jídelně se ţáci chovají podle obecně platných pravidel, která se dodrţují při jídle. Není dovoleno přesouvat nábytek v jídelně. Pokud si ţáci odnášejí z jídelny ovoce nebo jiné doplňky oběda, odpadky zahazují pouze do odpadkových košů. V případě, ţe ţák znečistí podlahu (rozlije polévku, rozbije talíř), je povinen ihned se postarat o nápravu nahlásí skutečnost dozorujícímu. Do jídelny mají přístup pouze ţáci, kteří se zde stravují.

5 ČÁST IV. S provozním řádem školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci při zahájení školního roku. - děti seznámí třídní učitel - rodiče jsou seznámeni na prvních informativních schůzkách - je vyvěšen v prostorách školní jídelny - je vyvěšen na nástěnce informace rodičům ve vestibulu školy Kontakt na školní jídelnu : Telefon : Mobil : Zpracovala: Věra Pruţinová vedoucí školní jídelny V Mostě Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Demlova 18, Olomouc 2015 (tímto se ruší provozní řád č.j. 2/2009 s platností od 5.1.2009)

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Provozní řád školní jídelny Číslo dokumentu: 01.23 01012015 Platnost: 01.01.2015 Účinnost: 01.01.2015 Zpracoval: Simona Janoušková Počet stran: 4 Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SMĚRNICE 1/9-05 Č.j.: 649//2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr.

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Domažlice, Komenského 17 příloha č. 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Řád školní jídelny Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. srpna 2014 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: 01. 04. 2010 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více