VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Český Těšín pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 9 Účinnost: Evidenční číslo: Revize: 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ ŘÍZENÝ DOKUMENT Zpracoval: Ing. Andrea Mrozková VÝTISK Č.: Schválil: Mgr. Renáta Wapieniková Podpis:

2 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel a cíl Vnitřní řád je provozním řádem školní jídelny a stanovuje podmínky a pravidla, za kterých je realizováno školní stravování a je vydán za účelem zajištění bezproblémového chodu školní jídelny. Je vydán v souladu s platnou legislativou a upravuje vnitroorganizační vztahy. Je určen pro strávníky a zákonné zástupce žáků - strávníků. 1.2 Výklad základních zkratek a pojmů ZKRATKY SM - Směrnice ZŠ - Základní škola ŠJ - Školní jídelna DEFINICE POJMŮ Dokument - obecné označení prvku dokumentace. Školské služby - služby a vzdělávání, které doplňují a podporují o vzdělávání ve škole nebo s ním přímo souvisejí. Cizí strávníci - strávníci ŠJ, kteří nejsou žáky ani zaměstnanci příspěvkové organizace. Důchodce - strávníci, jímž náleží starobní nebo invalidní důchod a mají trvalý pobyt v Českém Těšíně. 1.3 Související dokumenty a) Školský zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění b) Zákon 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů c) Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví d) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce e) Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění f) Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění g) Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. h) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování a její novela ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování. i) Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol j) Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných k) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatření a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka l) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin m) Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

3 2 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2.1 Příspěvková organizace Název organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace Sídlo: Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín Právní forma: příspěvková organizace IČO: Tel.: www stránky 2.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Město Český Těšín Adresa: náměstí ČSA č. 1, Český Těšín Zastoupené starostou: Ing. Vít Slováček IČO: Okres: Karviná 3 ŠKOLNÍ JÍDELNA Název organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace Sídlo: Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín Právní forma: příspěvková organizace Místo poskytovaných služeb: Školní jídelna, Pod Zvonek 1835, Český Těšín IČO: Vedoucí školní jídelny Ing. Andrea Mrozková Tel.: www stránky 3.1 Hlavní činnost Na základě zřizovací listiny zabezpečuje jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a poskytuje závodní stravování zaměstnancům školy. Řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu s platnou legislativou, která mj. stanoví výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků. 3.2 Doplňková činnost

4 Organizace v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby: 1) stravování cizích strávníků, 2) výroba polotovarů, moučníků, pečiva, 3) výroba lahůdek - studená kuchyně, 4) zajištění soukromých akcí - prostory a stravování 5) zajištění školních akcí - letní tábory, exkurze atp. 6) pronájem prostor jídelny 7) prodej zboží ve školním bufetu 4 PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Školní jídelna je součástí budovy Pod Zvonek 1835, je umístěna v 1. patře 2. stupně. Přístup pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky je umožněn hlavním vchodem, chodbou a schodištěm školy. Školní jídelna nemá samostatný přístup zvenku. 4.1 Provozní doba - žáci a zaměstnanci školy Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:45 do 14:00 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). 4.2 Provozní doba - cizí strávníci Obědy se vydávají ve dnech školní výuky v době od 11:00 do 11:45 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Cizí strávníci pokrm konzumují ve vyhrazené době, která je stanovena odděleně od školního stravování. V době žákovského volna (prázdniny, ředitelské volno atd.) se obědy pro cizí strávníky vydávají v době od 11:15 do 12:00 hod. 4.3 Provozní doba - výdej do jídlonosičů Obědy se vydávají ve dnech školní výuky v době od 11:00 do 11:45 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). V době žákovského volna (prázdniny, ředitelské volno atd.) od 10:30 do 11:15 hod. 4.4 Ceník stravného PRO ŽÁKY ŠKOLY Žáci - strávníci jsou zařazováni do věkových skupin dle tabulky ceníku stravného na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3. Školní rok trvá od do následujícího kalendářního roku. Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok jen v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v následujících dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtována plná cena oběda PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

5 Jedná-li se o zaměstnance školy - účastníka závodního stravování, má nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda TABULKA CENÍKU STRAVNÉHO ceník stravného od v době přítomnosti od druhého dne nepřítomnosti žáci 6 až 10 let 22,- 43, let 24,- 45,- 15 let a výše 26,- 47,- ceník stravného od % DPH do jídlonosičů 21% DPH cizí strávníci 53,- 56,- důchodci 43,- 46, ZMĚNY CEN Dodavatel si vyhrazuje právo změnit prodejní cenu oběda v případě, že dojde ke změně vstupních nákladů. Dodavatel se zavazuje informovat písemně odběratele o připravovaných změnách cen obědů ODKOUPENÍ NEVYZVEDNUTÉHO OBĚDU V případě, že zůstane nevyzvednutý oběd, je možno si ho odkoupit za cenu 10,- Kč po ukončení výdeje obědů dětem a zaměstnancům školy od 14 hod. Ve dnech prázdnin a volna bude čas odprodeje uveden v školní jídelně. Odkoupený oběd vydáváme pouze do jídlonosiče. 4.5 Přihlašování strávníků Přihlašování strávníků žáků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky o stravování. Dospělí strávníci vyplňují přihlášku před zahájením stravování a platí jim po celou dobu. Důchodci s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně doloží doklad o pobírání starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně a o trvalém bydlišti na území města Český Těšín. Žáci - strávníci vyplňují novou přihlášku pro každý školní rok.

6 4.6 Identifikační čip (ID čip) VYDÁNÍ NOVÉ ID ČIPU Na nový ID čip je požadována záloha ve výši 116,- Kč. Záloha bude vrácena poté, co strávník ukončí stravování ve školní jídelně a odevzdá zpět nepoškozený ID čip ZAPOMENUTÍ ID ČIPU V případě zapomenutí ID čipu, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny. ID čip je možno zapomenout maximálně dva po sobě jdoucí dny. Třetí den zapomenutí je již nutno postupovat jako v případě ztráty ZTRÁTA ID ČIPU. DOJDE-li ke ztrátě čipu, musí strávník ztrátu nahlásit vedoucí ŠJ. Záloha za ztracený čip propadá a strávník si musí za novou zálohu koupit nový ID čip. 4.7 Způsob platby obědů INKASNÍ ZPŮSOB PLATBY 1. Formulář k souhlasu s inkasem si vyzvedne strávník, případně zákonný zástupce, u vedoucí ŠJ. 2. Zákonný zástupce strávníka zajistí v peněžním ústavu souhlas s inkasem. Doporučujeme nastavit limit na 1000 Kč jednou měsíčně. 3. Identifikační údaje školy: /0300, účel platby: stravné, variabilní symbol je rodné číslo strávníka, příp. evidenční číslo strávníka. 4. Vyplněný formulář je nutno po odsouhlasení peněžním ústavem odevzdat vedoucí ŠJ HOTOVOSTNÍ PLATBY Probíhají pouze v předem určených dnech školního vyučování po 20. dni v měsíci v době od 7:30 do 14:00 hod. (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). V odůvodněných případech lze po telefonické domluvě s vedoucí ŠJ obědy zaplatit i v jiném termínu. Při platbách na nový měsíc se vyrovnávají přeplatky a nedoplatky z minulého období. Obědy budou objednány strávníkům až po zaplacení. Obědy na dluh nevydáváme PLATBY SLOŽENKOU Cizí strávníci můžou platit také složenkou. Složenka se vystaví po domluvě, příp. strávníkům, kteří si nezaplatili hotově v předem stanovených 2 dnech PLATBY SMLUVNÍ ORGANIZACE Smluvní organizace hradí odebrané obědy bezhotovostně za uplynulý měsíc. Podrobnosti tohoto vztahu jsou definované v uzavřené smlouvě o poskytování stravování PŘEPLATKY A NEDOPLATKY Přeplatky a nedoplatky budou zúčtovány při platbě v následujícím měsíci, popř. na konci měsíce června. Doplatky za neodhlášené obědy budou při platbě stravného v dalším měsíci vyúčtovány přednostně.

7 4.8 Objednávka jídla Školní jídelna vaří denně 1 až 2 druhy jídel. Po zaplacení a aktivování ID čipu mají strávníci automaticky objednány obědy volby 1. Na objednávkovém terminálu, který je umístěn v jídelně, mohou provést podle vyvěšeného návodu změnu volby, a to nejdříve po zaplacení stravného a nejpozději do 10:00 před příslušným dnem oběda. Telefonicky lze objednat oběd pouze na jeden následující den, který bude vydán po zaplacení. Ostatní dny lze objednat pouze osobně u vedoucí jídelny. Vedoucí ŠJ vyvěšuje jídelníček u terminálu a na internetových stránkách školy na období zpravidla týden předem. 4.9 Odhlašování obědů Odhlášky se provádí nejpozději den předem a to: 1. na objednávkovém terminálu, který je umístěn v prostoru školní jídelny do 13:30, 2. mimořádně osobně u pokladního okénka v jídelně školy, v době od 11:00 do 11:45, o odhlášení bude vystaven písemný doklad. 3. telefonicky na číslo nejpozději do 6:30 daného dne. Na telefonické odhlášky bude strávníkovi sděleno číslo, pod kterým je jejich změna objednávky zaznamenána. Toto číslo slouží při reklamaci. 4. mailem na ovou adresu: Každá přijatá zpráva bude zaznamenána a potvrzena zpětným em s číslem změny objednávky. Pokud tento zpětný nebude doručen, je nutné telefonicky kontaktovat vedoucí jídelny. Jinak nebude oběd změněn. Číslo změny objednávky slouží při případné reklamaci. Pokud oběd není odhlášen a vyzvednut, propadá bez náhrady. Úplné odhlášení ze stravování je nutné oznámit ve školní jídelně vedoucí ŠJ ŽÁCI Bude-li strávník nepřítomen ve škole několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti se už nejedná o školní stravování a jídelna je povinna za neodhlášené jídlo účtovat a požadovat úhradu doplatku 21 Kč na porci, z titulu náhrady škody. V období prázdnin a ředitelského volna jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud by měl strávník zájem stravovat se v tyto dny, platí ceník jako v době nepřítomnosti od druhého dne. V případě nemoci budou obědy odhlášeny do konce měsíce a zákonný zástupce je povinen při nástupu žáka do školy obědy znovu přihlásit. Hromadné odhlášky, v případě výletů, exkurzí, lyžařských výcviků apod., se řeší ve spolupráci s příslušnými třídními učiteli pro celé třídy. V době prázdnin a ředitelského volna je každý žák automaticky odhlášen. 5 ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ 5.1 Vlastní stravování Vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují a nemají právo se zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu dozírající osoby ze šatny, kde si odloží aktovky a svršky. Šatna je po dobu oběda strávníků uzamčena.

8 Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době. Před vstupem do jídelny jsou strávníci povinni si umýt ruce u zabudovaných umyvadel. Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si identifikační kartu, před výdejním okénkem si vezmou tác a příbor. Na výdejním místě se prokážou identifikační kartou. Polévka a nápoje mají samoobslužná výdejní místa. Vydaná strava na talíř je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Z jídelen je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle a další drobný inventář). Po konzumaci strávník odnese použité nádobí i tác k příslušnému okénku. Příbory se dávají do košíků určených pro tento účel. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci dodržují provozní řád školní jídelny, zachovávají bezpečnost svou i druhých, hygienu stravování a společenská pravidla. Řídí se pokyny vedoucí ŠJ, pedagogů, kuchařek. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny a jiné stížnosti je možno řešit s vedoucí školní jídelny a s vedením školy. V případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, může být po předchozím upozornění zákonného zástupce vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy. S provozním řádem školní jídelny, budou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu na nástěnce ve školní jídelně, uveřejněním na internetových stránkách školy a při zápise ke stravování formou přihlášky. Aktualizace provozního řádu bude oznámena na plenární schůzi. 5.2 Úklid Běžný úklid stravou znečištěné podlahy, stolů apod. zajišťují v jídelně v provozní době pracovnice kuchyně i na požádání strávníků či dozoru. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pracovnice od sběru nádobí z kuchyně. Pokud jsou prostory školní jídelny dále používány k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid. 5.3 Dozor Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle plánu. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dozor reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje zaměstnankyně kuchyně na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti (rozlitá polévka ) Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající zaměstnanec úraz vedoucí školní jídelny (v případě její nepřítomnosti vedoucí kuchařce, ve výdejně pracovnici výdejny), která mu poskytne první pomoc a neprodleně podá informaci na sekretariát školy. Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dozor nemá právo nutit žáky k dojídání jídel. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance školy i účastníky stravování. Originál provozního řádu je vyhotoven ve dvou provedeních, kdy jedno je uloženo u ředitelky školy a druhé u vedoucí školní jídelny. Kopie je vyvěšena na nástěnce u okénka vedoucí ŠJ a

9 přikládána organizacím jakou příloha ke smlouvě o poskytování stravování. Provozní řád je vyvěšen na internetových stránkách školy. Tento předpis nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a je platný do vyhlášení předpisu nového. Podpis vedoucí školní jídelny: Podpis ředitelky školy:

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: 01. 04. 2010 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Provozní řád školní jídelny Číslo dokumentu: 01.23 01012015 Platnost: 01.01.2015 Účinnost: 01.01.2015 Zpracoval: Simona Janoušková Počet stran: 4 Počet

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SMĚRNICE 1/9-05 Č.j.: 649//2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Demlova 18, Olomouc 2015 (tímto se ruší provozní řád č.j. 2/2009 s platností od 5.1.2009)

Více

6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb.

6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. 6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. Obsah: Str. Hlava I. Formy zájmové činnosti ve škole 2 Hlava II. Řád školní družiny 3 Hlava III. Vnitřní směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Domažlice, Komenského 17 příloha č. 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Řád školní jídelny Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. srpna 2014 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,

Více