ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ"

Transkript

1 ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku a ztráty o Měření výkonnosti podniku o Struktura VZZ o Vazba mezi Rozvahou a VZZ o Výsledkové účty Výkaz Cash Flow o Zrození výkazu peněžních toků o Metody jeho sestavení o Vazba mezi Rozvahou a Výkazem CF Výkaz o změnách vlastního kapitálu

2 Rozvaha (Bilance) základní struktura Aktiva Rozvaha k (den/měsíc/rok) Pasiva A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - (mínus) oprávky k DNM 2. Dlouhodobý hmotný majetek - (mínus) oprávky k DHM 3. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Dlouhodobé pohledávky 3. Krátkodobé pohledávky 4. Finanční majetek 4.1 Peníze 4.2 Účty v bankách 4.3 Ostatní krátkodobý fin. majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv A. Vlastní zdroje (kapitál) 1. Základní kapitál 2. Fondy 2.1 Kapitálové fondy 2.2 Fondy ze zisku 3. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+zisk,-ztráta) 4. Výsledek hospodaření min. let (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta) B. Cizí zdroje 1. Rezervy zákonné - ostatní 2. Závazky dlouhodobé - krátkodobé 3. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv Σ Aktiva = Σ Pasiva

3 VLIV HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ NA ROZVAHU Vliv operace na rozvahu AKTIVA PASIVA 1 Zvýšení stavu Zvýšení stavu 2 Snížení stavu Snížení stavu 3 Zvýšení stavu Snížení stavu 4 Zvýšení stavu Snížení stavu

4 Na vrub Ve prospěch Debet aktivum Kredit Má dáti (MD) Dal (D) POČÁTEČNÍ STAV (PS) přírůstky hodnoty aktiva úbytky hodnoty aktiva Obrat MD (suma přírůstků) KONEČNÝ STAV (KS) Obrat D (suma úbytků) KS a = PS a + O MD - O D MD pasivum D POČÁTEČNÍ STAV (PS) úbytky hodnoty pasiva přírůstky hodnoty pasiva Obrat MD (suma úbytků) Obrat D (suma přírůstků) KONEČNÝ STAV (KS) KS p = PS p + O D O MD

5 VLIV HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ NA ROZVAHU A JEJICH PROJEV NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH Vliv operace na rozvahu Účtování AKTIVA PASIVA účty aktiv účty pasiv 1 Zvýšení Zvýšení x x stavu stavu 2 Snížení Snížení x x stavu stavu 3 Zvýšení stavu x Snížení stavu 4 Zvýšení stavu x x Snížení stavu x

6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY základní struktura Provozní náklady sk Provozní výnosy sk Provozní výsledek hospodaření Finanční náklady sk. 56, 57 Finanční výnosy sk Finanční výsledek hospodař. = VH z běžné činnosti Mimořádné náklady sk. 58 Mimořádné výnosy sk Mimořádný výsledek hospod. = VH běžného účet. období

7 ZÁPISY NA ÚČTECH VÝSLEDKOVÝCH Růst nákladů Náklady Výnosy Růst výnosů Konečný stav Konečný stav

8 Úvod do problematiky peněžních toků (cash flow) a vazba na účetní výkazy Výkaz o peněžních tocích informuje uživatele jednak o způsobu, jakým společnost peněžní prostředky vyprodukovala, jednak o způsobu jejich použití. Hlavním motivem přehledu (výkazu) CF jsou přírůstky a úbytky peněžních prostředků, event. peněžních ekvivalentů v návaznosti na činnost (účel), na který byly vynaloženy nebo z které byly získány. Koloběh HP Závazky Zboží Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky PENÍZE Peněžní prostředky na sebe berou různou podobu při průchodu reprodukčním cyklem a jsou v průběhu hospodářské činnosti vázány v jednotlivých majetkových položkách, ze kterých se postupně přeměňují do dalších položek v návaznosti na jednotlivá stádia hospodářské činnosti. Poslední stádium znamená opět přeměnu na položku peněžní prostředky. Z toho vyplývá, že každé zvýšení aktiv (vyjma peněžních prostředků) za sledované období oproti počátečnímu stavu v sobě váže potencionální snížení peněžních prostředků a naopak každé snížení aktivní položky uvolňuje disponibilní peněžní prostředky. U pasiv (vyjma vytvořeného hospodářského výsledku) to platí opačně. Pohledávky a závazky pak znamenají přerušení peněžního toku (neplatí se hned, ale až po lhůtě splatnosti). Pohledávky vážou peněžní prostředky, závazky odkládají reálný úbytek peněžních prostředků. Principy zjišťování peněžních toků, vazba na účetní výkazy Základem je ROZVAHA, ve které se koncentrují veškeré hospodářské operace. V rozvaze je výsledek hospodaření zjišťován jako rozdílová položka mezi aktivy a pasivy, avšak tvorba a struktura výsledku hospodaření je zjišťována a dokumentována VÝKAZEM ZISKU A ZTRÁTY. Podstatou sledování VÝKAZU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH je změna stavu peněžních prostředků. Opět je možno z rozvahy vyčlenit všechny operace, které mají vliv na přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků. Veškeré operace, k nimž dochází po celou dobu existence podniku se zachytí v této soustavě tří bilancí (rozvaha výsledovka cash flow). Tyto operace se dají rozdělit na dva druhy: a) účetní toky tj. účetní případ, který má (platba v hotovosti, tzv. peněžní tok) nebo bude mít (fakturace s příslušnou dobou splatnosti) dopad na peněžní prostředky, b) nepeněžní operace (účetní převody) tyto případy nemají ani nebudou mít v následujících účetních obdobích vliv na peněžní prostředky. Jedná se např. o odpisy, tvorbu a čerpání rezerv a opravných položek, převody mezi položkami vlastního kapitálu, odložená daň, aktivace zásob vlastní výroby apod.

9 Brutto způsob zjišťování peněžních toků (+) Počáteční stav peněžních prostředků (-) Náklady (+) výnosy nebo (+/-)VH (tj. zisk +, ztráta - ) (+/-) Změna stavu rozvahových položek (s výjimkou peněžních prostředků) = Konečný stav peněžních prostředků Toky se zjišťují zvlášť za činnost provozní (peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti), investiční (přírůstky a úbytky stálých aktiv, poskytnuté půjčky, ) a finanční (úvěry, příplatky do vlastního jmění, vyplacené dividendy apod.) A. Přímá metoda zjišťování peněžních toků Nejsnadněji pochopitelný způsob výpočtu, analyzují se čisté peněžní toky. V praxi v podvojném účetnictví těžko použitelné, neboť zpětná analýza pokladních a bankovních operací by byla pracná, téměř nemožná. B. Způsob vycházející z nákladových a výnosových položek (náhradní přímá metoda) Vychází se z údajů výsledovky, kde je nutné přetransformovat údaje nákladově-výnosové na výdajově-příjmové. Výsledkové účetní případy nepeněžního charakteru (účetní převody) eliminujeme jejich vyloučením. C. Způsob vycházející z rozvahových položek (nepřímá metoda) Výsledkové operace jsou přeneseny do rozvahy prostřednictvím převodu výsledku hospodaření, peněžní toky prostřednictvím rozdílu mezi příjmy a výdaji (pokladna, bankovní účty), ostatní účetní případy prostřednictvím změny stavu rozvahových účtů (viz Srovnávací rozvaha ). Systém vychází z výsledku hospodaření (VH = potencionální přírůstek /zisk/ nebo úbytek /ztráta/ peněžních prostředků), který se upravuje o změny stavu rozvahových položek. Systém je snazší oproti úpravám jednotlivých položek nákladů a výnosů. Výsledky jsou ale méně analytické a neposkytují přehled o dílčích peněžních tocích.

10 VZTAHY MEZI HLAVNÍMI VÝKAZY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PS peněžních prostředků Cash flow Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výdaje Majetek Vlastní kap. Náklady Výnosy Příjmy ZISK KZ peněžních prostředků Peněžní prostředky Cizí kapitál ZISK

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Účetní výkazy jsou souborem účetních informací, při jejichž tvorbě se vychází z cílů, které mají zabezpečovat. Tyto cíle plynou z požadavků uživatelů účetních výkazů, a to uživatelů

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1.2.1 Sestavení rozvahy. Základy účetnictví

1.2.1 Sestavení rozvahy. Základy účetnictví Old accountants never die, they just lose their balance. 1.2 Rozvaha a její prvky Rozvahou (bilancí) rozumíme výkaz majetku (aktiv) a zdrojů krytí majetku (pasiv). V rámci zdrojů krytí rozlišujeme vlastní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy účetnictví 1 Učební text pro předmět U022 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 ISBN 978-80-7399-???-?

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více